Համարը 
N 2328-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.02.15/8(463) Հոդ.186
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
22.12.2005
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.01.2006
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
01.02.2006
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.02.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ (ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՊԼԱՆ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
1 փետրվարի 2006 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

22 դեկտեմբերի 2005 թվականի N 2328-Ն

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ (ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՊԼԱՆ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ու «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում միջուկային և ճառագայթային վթարային հակազդման պատասխանատվության մասին» N 1953-Ն որոշումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

ա) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում բնակչության պաշտպանության ազգային պլանը (Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի արտաքին վթարային պլան)` համաձայն N 1 հավելվածի,

բ) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների քարտեզը` համաձայն N 2 հավելվածի,

գ) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարի դեպքում կապի կազմակերպման սխեման` համաձայն N 3 հավելվածի,

դ) նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիների բնակչության նյութատեխնիկական ապահովման միջոցների հաշվարկը` ըստ բնակավայրերի` համաձայն N 4 հավելվածի,

ե) նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիների բնակչության տարահանման տրանսպորտային միջոցների և վառելիքաքսուքային նյութերի հաշվարկը` ըստ բնակավայրերի` համաձայն N 5 հավելվածի,

զ) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանում տեղի ունեցած ճառագայթային վթարի մասին դասակարգված տեղեկատվություն ստանալու համար օգտագործվող ծածկագրերը` համաձայն N 6 հավելվածի,

է) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարի դեպքում ազդարարման կազմակերպման սխեման` համաձայն N 7 հավելվածի,

ը) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարի դեպքում նախնական ազդարարման փաստաթղթի ձևը` համաձայն N 8 հավելվածի,

թ) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարի դեպքում հետագա հաղորդագրությունների փաստաթղթի ձևը` համաձայն N 9 հավելվածի,

ժ) բնակչության պաշտպանության պլանավորման համակարգի կառուցվածքային սխեման` համաձայն N 10 հավելվածի,

ժա) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարի դեպքում բնակչության տարահանման միջոցառումների կառավարման սխեման` համաձայն N 11 հավելվածի,

ժբ) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի ընդհանուր վթարի դեպքում շտապ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման մասին որոշումների ընդունման չափանիշները` համաձայն N 12 հավելվածի,

ժգ) նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիների բնակչության վահանաձև գեղձի արգելափակման մասին հաշվարկը` համաձայն N 13 հավելվածի,

ժդ) նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներում բնակչությանն անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովման մասին հաշվարկը` համաձայն N 14 հավելվածի,

ժե) նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներում բնակչության պատսպարման մասին հաշվարկը` համաձայն N 15 հավելվածի,

ժզ) նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիների բնակչության տարահանման մասին հաշվարկը` համաձայն N 16 հավելվածի,

ժէ) նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներից բնակչության տարահանման միջանկյալ կետերի հաշվարկը` համաձայն N 17 հավելվածի,

ժը) նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներում հակահրդեհային ուժերի ու միջոցների հաշվարկը` համաձայն N 18 հավելվածի,

ժթ) նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներում ոստիկանության ու բժշկական հակազդման ուժերի և միջոցների հաշվարկը` համաձայն N 19 հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարին` անհրաժեշտության դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել սույն որոշման համապատասխան հավելվածներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2006 թ. հունվարի 30
Երևան


 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն  Պ Լ Ա Ն

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ (ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՊԼԱՆ)

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1. Սույն պլանով սահմանվում են «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` ՀԱԷԿ) միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում իոնացնող ճառագայթման վնասակար ազդեցությունից բնակչության պաշտպանության միջոցառումները և դրանց ապահովմանն ուղղված պահանջները:


1.2. ՊԼԱՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2. Սույն պլանում օգտագործված հասկացություններն են`

ա) նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտի (այսուհետ` ՆՊՄԻ գոտի)` ՀԱԷԿ-ին հարակից 5 կմ շառավղով տարածք, որտեղ օբյեկտից անմիջականորեն ստացված ահազանգման հիման վրա (ըստ օբյեկտում վթարային իրավիճակի համապատասխան դասի) պլանավորվում են մինչև ռադիոակտիվ արտանետումը կամ արտանետման սկզբնական փուլում անհապաղ իրականացվելիք գործողություններ,

բ) շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտի (այսուհետ` ՇՊՄՊ գոտի)` ՀԱԷԿ-ին հարակից 5-10 կմ շառավղով տարածք, որտեղ միջուկային և ճառագայթային անվտանգության պետական կարգավորող մարմնի (այսուհետ` կարգավորող մարմին) առաջարկությունների հիման վրա պլանավորվում են վթարային հակազդման ազգային համակարգողի կողմից տրված հրահանգներով իրականացվելիք գործողություններ,

գ) երկարաժամկետ պաշտպանական գործողությունների պլանավորման գոտի (այսուհետ` ԵՊԳՊ գոտի)` ՀԱԷԿ-ին հարակից տարածք, որտեղ պլանավորվում են տեղական արտադրության սննդամթերքի և խմելու ջրի օգտագործման սահմանափակումներից ելնող, ինչպես նաև բնակչության քրոնիկական ճառագայթահարումը բացառող միջոցառումներ, որոնք կիրականացվեն վթարային հակազդման ազգային համակարգողի հրահանգների համաձայն` կարգավորող մարմնի առաջարկությունների հիման վրա:


1.3. ՊԼԱՆՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

3. Պլանում ներգրավվում են`

ա) Հայաստանի Հանրապետության հետևյալ պետական կառավարման մարմինները`

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայություն (այսուհետ` ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ),

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա,

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն,

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն,

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն,

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն,

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն,

Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն,

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարություն,

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն,

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն,

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն,

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն,

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն,

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե (այսուհետ` ՀՀ ՏԿՆ ՋՏՊԿ),

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտե,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն,

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարան,

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ատոմային էներգիայի օգտագործման միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության տեսչություն (այսուհետ` ՀՀ Պետատոմհսկողություն).

բ) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի հետևյալ տեղական ինքնակառավարման մարմինները`

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիրի քաղաքապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամորի քաղաքապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արշալույսի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ակնալճի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյանի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ֆերիկի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Առատաշենի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Աղավնատան գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագածի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արտաշարի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևիկի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Զարթոնքի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Խորոնքի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծիածանի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հովտամեջի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայթաղի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մրգաշատի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավանի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Սամաղարի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոսի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածոտնի գյուղապետարան,

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիայի գյուղապետարան.

գ) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի տարածքում գտնվող հետևյալ կազմակերպությունները`

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերություն,

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչություն,

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչություն,

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոն,

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության օրթոպեդիայի, այրվածքների և ճառագայթաբանության կենտրոն,

«ԱրմենԹել» ՀՁ» փակ բաժնետիրական ընկերություն,

«ԱրմենԹել» ՀՁ» փակ բաժնետիրական ընկերության Արմավիրի մարզային կապի հանգույց,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Արմավիր քաղաքի ոստիկանության բաժին,

«Հայկական երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության «Արմավիրի կայարան» մասնաճյուղ,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Մեծամոր քաղաքի ոստիկանության բաժին,

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Մեծամորի հիվանդանոց» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն,

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Մեծամորի պոլիկլինիկա» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն:


1.4. ՊԼԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

 

4. Պլանի իրավական հիմքերն են հետևյալ միջազգային պայմանագրերը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումները և այլ իրավական ակտեր`

ա) «Միջուկային անվտանգության մասին» կոնվենցիա (վավերացվել է 24.09.1997 թ.),

բ) «Միջուկային վթարի մասին օպերատիվ տեղեկացման մասին» կոնվենցիա
(վավերացվել է 22.06.1993 թ.),

գ) «Միջուկային վթարի կամ ռադիացիոն վթարային իրադրության դեպքում օգնության մասին» կոնվենցիա (վավերացվել է 22.06.1993 թ.),

դ) «Բնական և տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների մասին տեղեկատվության փոխանակման, դրանց հետևանքների վերացման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության և տուժած բնակչությանն օգնություն ցույց տալու մասին» համաձայնագիր (վավերացվել է 19.08.2004 թ.),

ե) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,

զ) «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,

է) «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,

ը) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,

թ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք,

ժ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 13-ի «Վտանգավոր տարածքներից բնակչության տարահանման կարգը հաստատելու մասին» N 746 որոշում,

ժա) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Բնակչության պատսպարման կարգը սահմանելու մասին» N 592 որոշում,

ժբ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Բնակչությանը անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովելու կարգը հաստատելու մասին» N 679 որոշում,

ժգ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտակարգ իրավիճակների առաջացման մասին տեղեկատվության ստացման և ազդարարման կարգը հաստատելու մասին» N 1304-Ն որոշում,

ժդ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի  3-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտակարգ իրավիճակների առաջացման մասին բնակչության ազդարարման կարգը հաստատելու մասին» N 1925-Ն որոշում,

ժե) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 29-ի «Կառավարման մարմինների և բնակչության իրազեկման կարգը սահմանելու մասին» N 1494-Ն որոշում,

ժզ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության «Արտակարգ իրավիճակների վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության արտակարգ իրավիճակների վարչության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 634-Ն որոշում,

ժէ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 29-ի «Ճառագայթային, քիմիական ու մանրէաբանական իրավիճակի մշտական հսկողության համակարգի ստեղծման և գործունեության ապահովման կարգը սահմանելու մասին» N 1064-Ն որոշում,

ժը) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ատոմային էներգիայի օգտագործման միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության տեսչության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին (ՀՀ Պետատոմհսկողություն)» N 2183-Ն որոշում,

ժթ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստման և բնակչության ուսուցման կարգը սահմանելու մասին» N 134-Ն որոշում,

ի) Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության 1162/R տեխնիկական փաստաթուղթ,

իա) Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության 1092/R տեխնիկական փաստաթուղթ,

իբ) Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության 955/R տեխնիկական փաստաթուղթ,

իգ) Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեխնիկական փաստաթուղթ - 2003,

իդ) Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության 745 տեխնիկական փաստաթուղթ:


1.5. ՊԼԱՆԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ՊԼԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

5. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների կողմից, որպես սույն պլանից բխող հավելվածներ, կազմվում են`

ա) ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում` հասարակական կարգի պահպանության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնակազմի պաշտպանության պլանը,

բ) ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում` բժշկական ապահովման և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը,

գ) ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում` կապի և տրանսպորտային միջոցներով ապահովման ու Հայաստանի Հանրապետության կապի և տրանսպորտի նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը,

դ) ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում` հակահրդեհային ապահովման և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության անձնակազմի պաշտպանության պլանը,

ե) ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում` անասնաբուժական ու բուսասանիտարական միջոցառումների իրականացման և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը,

զ) ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում հանրակրթական դպրոցների և այլ ուսումնական հաստատությունների անձնակազմի պաշտպանության և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը,

է) ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում` պաշտպանական կառույցների, նկուղային հարկերի հարմարեցման ու օգտագործման և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը,

ը) ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում` էներգետիկ ապահովման և Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը,

թ) ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում` մարդկանց սանիտարական մշակման և տեխնիկայի ապաակտիվացման կազմակերպման և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը,

ժ) ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության գործելու և անձնակազմի պաշտպանության պլանը,

ժա) ՀՀ Պետատոմհսկողության վթարային հակազդման պլանը,

ժբ) ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում` բնակչության պաշտպանության միջոցառումների նյութատեխնիկական ապահովման, տուժած բնակչությանը սննդամթերքով ու առաջին անհրաժեշտության այլ միջոցներով ապահովելու և Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը,

ժգ) ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում` ջրամատակարարման, ջրահեռացման ցանցերի հետախուզման, ջրային ռեսուրսների հետագա հսկողության ապահովման ՀՀ ՏԿՆ ՋՏՊԿ-ի անձնակազմի պաշտպանության պլանը,

ժդ) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Արագածոտնի, Կոտայքի և Շիրակի մարզային արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովների վթարային հակազդման պլանները,

ժե) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Արագածոտնի, Կոտայքի և Շիրակի մարզային տարահանման հանձնաժողովների պլանները,

ժզ) ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում գտնվող համայնքների` արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանները,

ժէ) ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում գտնվող կազմակերպությունների անձնակազմի պաշտպանության պլանները,

ժը) ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում` մոնիթորինգի կազմակերպման պլանը:


II. ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

2.1. ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ (ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ) ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

6. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հնարավոր են հետևյալ միջուկային և ճառագայթային վթարներն ու վթարների սպառնալիքները`

ա) ՀԱԷԿ-ի արտանախագծային վթար.

բ) ՀԱԷԿ-ի արտանախագծային վթարի սպառնալիք (պատճառը` տեխնոլոգիական խափանում կամ անձնակազմի սխալ գործողություն).

գ) ՀԱԷԿ-ի արտանախագծային վթարի սպառնալիք (պատճառը` արտաքին ազդեցություն կամ ղեկավարման վահանակի անձնակազմի գործելու անհնարինություն).

դ) ՀԱԷԿ-ի նախագծային վթար.

ե) ՀԱԷԿ-ի նախագծային վթարի սպառնալիք (պատճառը` տեխնոլոգիական խափանում կամ անձնակազմի սխալ գործողություն).

զ) ՀԱԷԿ-ի նախագծային վթարի սպառնալիք (պատճառը` արտաքին ազդեցություն կամ ղեկավարման վահանակի անձնակազմի գործելու անհնարինություն).

է) տեխնոլոգիական գործընթացին սպառնացող ոչ տեխնոլոգիական միջադեպ (հրդեհ, պայթյուն և այլն) կամ ՀԱԷԿ-ի վրա վտանգավոր արտաքին ազդեցության սպառնալիք.

ը) փոխադրման փաթեթի վնասում` աշխատած միջուկային վառելիքի փոխադրման ժամանակ.

թ) փոխադրման փաթեթի վնասման իրական սպառնալիք (ճանապարհային վթար, հրդեհ և այլն)` աշխատած միջուկային վառելիքի փոխադրման ժամանակ.

ժ) փոխադրման փաթեթի վնասում կամ փոխադրման փաթեթի վնասման իրական սպառնալիք (ճանապարհային վթար, հրդեհ և այլն)` մեծ ակտիվությամբ ռադիոակտիվ նյութի փոխադրման ժամանակ.

ժա) փոխադրման փաթեթի վնասում կամ փոխադրման փաթեթի վնասման իրական սպառնալիք (ճանապարհային վթար, հրդեհ և այլն)` միջին և ցածր ակտիվությամբ ռադիոակտիվ նյութի փոխադրման ժամանակ.

ժբ) Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում կամ նրա առանձին հատվածներում ճառագայթային իրավիճակի փոփոխման հնարավորություն` այլ պետությունում տեղի ունեցած միջուկային վթարի պատճառով:

 

2.2. ՊԼԱՆՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

 

7. ՀԱԷԿ-ի միջուկային և ճառագայթային վթարների դեպքում բնակչության պաշտպանության բնագավառում`

1) Հայաստանի Հանրապետության կապի և տրանսպորտի նախարարության կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) ռադիոակտիվ աղտոտված գոտուց բնակչության տարահանման, տուժածների և հիվանդների տեղափոխման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոցների ապահովումը,

բ) վթարի դեպքում բնակչության և կառավարման մարմինների ազդարարման իրականացումը,

գ) այլ գերատեսչական կապի միջոցների օգտագործման կազմակերպումը,

դ) բնակչության պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ընթացքում կապի ապահովումը,

ե) նախարարության և ստորաբաժանումների անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) պետական կառավարման մարմինների ղեկավարների և բնակչության ազդարարման կազմակերպումը,

բ) բնակչության պաշտպանության մասին որոշումների նախագծերի նախապատրաստումը,

գ) բնակչության պաշտպանության միջոցառումների համակարգումը,

դ) հակահրդեհային անվտանգության ապահովումը,

ե) օդի, ջրային տարածքների, հողի` ճառագայթաակտիվ նյութերով վարակվածության աստիճանի որոշումը (մոնիթորինգի կազմակերպում և իրականացում).

3) Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ատոմային էներգիայի օգտագործման միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության տեսչության (ՀՀ Պետատոմհսկողության) կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) հնարավոր իրավիճակի կանխատեսումը,

բ) բնակչության պաշտպանության միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ առաջարկությունների տրամադրումը,

գ) օդի, ջրային տարածքների, հողի` ճառագայթաակտիվ նյութերով վարակվածության աստիճանի որոշումը (մոնիթորինգի իրականացում).

4) Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) Հայաստանի Հանրապետությունում դիվանագիտական ներկայացուցչություններին և միջազգային կազմակերպություններին իրազեկումը, մասնակցությունը նրանց անձնակազմի պաշտպանությանը, վիզային ռեժիմի կարգավորումը,

բ) օգնության ժամանած փրկարարական խմբերի անձնակազմերին Հայաստանի Հանրապետության մուտքի արտոնագրի` պարզեցված տարբերակով տրամադրման ապահովումը,

գ) օտարերկրյա պետություններից անհրաժեշտ մարդասիրական օգնության ստացման կազմակերպումը,

դ) օտարերկրյա պետություններից ժամանած ուժերի մուտքի և ելքի կազմակերպումը,

ե) նախարարության անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը.

5) Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) աջակցությունը մարզպետարաններին և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին` ռադիոակտիվ աղտոտված գոտուց գյուղատնտեսական կենդանիների և գյուղատնտեսական արտադրանքի պաշարների դուրսբերման կազմակերպման գործում,

բ) աջակցությունը ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ին` գյուղատնտեսական մթերքների, անասնակերի` ճառագայթաակտիվ նյութերով ռադիոակտիվ աղտոտվածության աստիճանի և դրանց օգտագործման պիտանիության որոշման գործում,

գ) ճառագայթային, քիմիական ու մանրէաբանական իրավիճակի մշտական հսկողության համակարգի շրջանակներում գործառույթների իրականացումը,

դ) նախարարության և ստորաբաժանումների անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը.

6) Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) տարահանված և անվտանգ բնակավայրերում տեղաբաշխված դպրոցականների ուսուցման կազմակերպումը,

բ) ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում գտնվող հանրակրթական դպրոցներում և այլ ուսումնական հաստատություններում պատսպարման կազմակերպումը,

գ) ռադիոակտիվ աղտոտված գոտուց հանրակրթական դպրոցների և այլ ուսումնական հաստատությունների տարահանումը,

դ) դպրոցներում և այլ ուսումնական հաստատություններում պարբերաբար «ՀԱԷԿ-ի վթարի դեպքում գործողությունները» թեմայով ուսուցման պլանավորումը և անցկացումը,

ե) նախարարության, ստորաբաժանումների և ենթակա կազմակերպությունների անձնակազմերի պաշտպանության ապահովումը.

7) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) բնակչության պատսպարման համար պիտանի պաշտպանական կառույցների, նկուղային հարկերի հարմարեցումը, նրանց պատրաստ վիճակի ապահովումը,

բ) պաշտպանական կառույցներին բնակչության ամրագրումը,

գ) մասնակցությունը տարահանված բնակչության կենսաապահովմանը,

դ) նախարարության և ստորաբաժանումների անձնակազի պաշտպանության կազմակերպումը.

8) Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարության կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) էներգամատակարարման ցանցերի վիճակի հետազոտումը,

բ) մասնակցությունը տարահանված բնակչության կենսաապահովմանը.

գ) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում էներգամատակարարման կայունության ապահովումը,

դ) տարահանված համայնքների վարչական տարածքում գազամատակարարման և էներգամատակարարման դադարեցումը,

ե) վթարային պլանավորման գոտիների բնակավայրերի էներգամատակարարումը,

զ) նախարարության և ստորաբաժանումների անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը,

է) մասնակցությունը տարահանված բնակչության կենսաապահովմանը.

9) Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) օդի, ջրային տարածքների, հողի` ճառագայթաակտիվ նյութերով վարակվածության հետախուզության կազմակերպումը,

բ) օդերևութաբանական իրավիճակի կանխորոշումը,

գ) շրջակա միջավայրի (5,10 կմ գոտիներ) ճառագայթային մոնիթորինգի իրականացումը,

դ) նախարարության և ստորաբաժանումների անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը.

10) Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) տուժած բնակչության բժշկական ապահովման կազմակերպումը,

բ) տուժածներին և հիվանդներին աղտոտված գոտուց տարահանելու աշխատանքների համակարգումը,

գ) մասնակցությունը տարահանված բնակչության կենսաապահովմանը,

դ) տարահանման բժշկական ապահովումը,

ե) ռադիոակտիվ աղտոտված գոտուց տարահանվողների սանիտարական մաքրման կազմակերպումը,

զ) նախարարության և ստորաբաժանումների անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը.

11) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության գործառույթներն են`

ա) ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում տեղակայված զորամասերի դուրսբերումը և նպատակային տեղաբաշխումը,

բ) օդային և ցամաքային ճառագայթային մոնիթորինգի կազմակերպումը,

գ) անհրաժեշտության դեպքում փրկարարական աշխատանքների իրականացման համար ուժերի և միջոցների տրամադրումը,

դ) ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում գտնվող զորամասերում ճառագայթային հսկողության կազմակերպումը,

ե) սանիտարական և հատուկ մշակման կետերի ծավալումը,

զ) նախարարության և ստորաբաժանումների անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը.

12) Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության գործառույթներն են`

ա) տուժած բնակչությանը սննդամթերքով և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներով ու միջոցներով ապահովումը,

բ) մասնակցությունը տարահանված բնակչության կենսաապահովմանը,

գ) տարահանվածներին մաքուր հագուստով ապահովումը,

դ) նախարարության և ենթակա ստորաբաժանումների ու կազմակերպությունների անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը.

13) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) օգնության նպատակով ժամանող օտարերկրյա ինքնաթիռների վայրէջքի և բեռնաթափման ապահովումը,

բ) վարչության անձնակազմի և օդանավակայանում գտնվող ուղևորների պաշտպանության կազմակերպումը.

14) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով իրեն վերապահված գործառույթները:

15) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում գտնվող բնակավայրերի գույքի և նյութական արժեքների պահպանման կազմակերպումը,

բ) բնակավայրերում, կազմակերպություններում, բնակչության տարահանման հավաքակետերում ու տրանսպորտային երթուղիներում հասարակական կարգի պահպանումը,

գ) անցագրային ռեժիմի կազմակերպումը և իրականացումը,

դ) մասնակցությունը բնակչության ազդարարմանը և իրազեկմանը,

ե) պարետային ծառայության կազմակերպումը,

զ) ոստիկանության անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը.

16) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) օտարերկրյա պետություններից որպես մարդասիրական օգնություն ներկրվող նյութական արժեքների անարգել ներմուծման ապահովումը,

բ) ժամանող ուժերի հաշվառումը և անարգել մուտքի ապահովումը,

գ) Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող բեռների նկատմամբ ճառագայթային հսկողության իրականացումը,

դ) կոմիտեի և ստորաբաժանումների անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը.

17) Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից իրականացվող գործառույթներն են`

ա) ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի վիճակի հետախուզումը և վիճակի գնահատումը,

բ) կապտաժների և օրվա կարգավորման ջրամբարների հերմետիկացումը,

գ) ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի վթարների հետևանքների վերացումը,

դ) տուժածներին և տարահանվողներին ջրով ապահովելը,

ե) սանիտարական և հատուկ մշակման կետերը ջրով ապահովելը,

զ) կոմիտեի և ստորաբաժանումների անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը.

18) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզպետների կողմից իրականացվող գործառույթն այդ մարզերի բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումն է.

19) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի և Կոտայքի մարզպետների կողմից իրականացվող գործառույթը Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերից տարահանված բնակչության տեղավորումն ու նրանց առաջին անհրաժեշտության առարկաներով ապահովումն է.

20) ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում գտնվող համայնքների ղեկավարների կողմից իրականացվող գործառույթն իրենց լիազորությունների սահմաններում համայնքի բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և դրանց ղեկավարումն է:


2.3. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ


2.3.1. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԻՆՉՎԹԱՐԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

 

8. Վահանաձև գեղձի արգելափակման համար նախատեսված կայուն յոդի պատրաստուկների անհրաժեշտ քանակությունը նախօրոք տրվում է ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում գտնվող համայնքների բնակչությանը և պահպանվում նրանց մոտ, ինչպես նաև` կազմակերպությունների ղեկավարներին` ըստ աշխատողների թվի:

9. Բնակչության պաշտպանության համար նախատեսված անհատական պաշտպանության միջոցները ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում գտնվող բնակավայրերի բնակչությանը բաշխվում են նախօրոք և պահպանվում նրանց մոտ, ինչպես նաև տրվում է կազմակերպությունների ղեկավարներին` ըստ աշխատողների թվի:

10. Բնակչության պատսպարման համար ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում օգտագործվում են ապաստարաններ, թաքստոցներ և պարզագույն պաշտպանական կառույցներ, ինչպես նաև մարդկանց տներն ու բնակարանները, բնակելի շենքերի առաջին և նկուղային հարկերը, որոնք պետք է նախօրոք հարմարեցվեն այդ նպատակին:

11. Վթարային արձագանքող ստորաբաժանումները նախապես ապահովվում են կայուն յոդի պատրաստուկներով, անհատական պաշտպանական միջոցներով (այսուհետ` ԱՊՄ), անհատական դոզաչափերով, ռադիոմետրիկ սարքավորումներով` մոնիթորինգ անցկացնելու համար, և յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ անգամ անցնում են ուսուցում:


2.3.2. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

 

12. Բնակչության պաշտպանության միջոցառումների արդյունավետ իրականացման նպատակով ՆՊՄԻ գոտում գտնվող համայնքների բնակչությանը վթարի մասին ազդարարվում է ՀԱԷԿ-ից տրվող «Ճառագայթային վտանգ» ազդանշանի միջոցով: Բնակչության համար այս ազդանշանը հանդիսանում է ԱՊՄ-ների կիրառման, կայուն յոդի պատրաստուկների ընդունման և պատսպարման մասին հրահանգ:

13. Ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում գտնվող համայնքներից բնակչության տարահանումը կազմակերպվում է պատսպարման վայրերից` ինչպես տրամադրված տրանսպորտային միջոցներով, այնպես էլ սեփական տրանսպորտով:

14. Ավտոտրանսպորտով տարահանման միջոցառումներն իրականացվում են 2 փուլով` տարահանվող համայնքներից մինչև ՇՊՄՊ գոտու սահմանագիծը, այնտեղից, սանիտարական մշակում անցնելուց հետո, մեկ այլ տրանսպորտային միջոցով մարդիկ տեղափոխվում են մինչև վերաբնակեցման վայր:

15. ՇՊՄՊ գոտում գտնվող համայնքների բնակչության պաշտպանությունն իրականացվում է ընտրովի` ըստ ճառագայթային մոնիթորինգի տվյալների: Այդ համայնքների բնակչության պաշտպանության միջոցառումների անցկացման մասին հրահանգը «Ճառագայթային վտանգ» ազդանշանն է:

16. Պատսպարման վայրերից դուրս գալու և ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում գործելակերպի կանոնների մասին տեղեկատվությունը բնակչությանը հասցվում է հեռուստատեսության, ռադիոյի և շարժական բարձրախոս սարքավորումների միջոցով:

17. ՇՊՄՊ և ԵՊԳՊ գոտիների սահմանագծում ծավալվում են մարդկանց սանիտարական մշակման, տեխնիկայի հատուկ մշակման, հսկիչ անցագրային և բժշկական կետեր (11), որոնց թիվը կարող է փոփոխվել մոնիթորինգի տվյալների արդյունքում:

18. Ճառագայթային ազդեցության ենթարկված և այլ ախտորոշումներով բնակչությանը ցուցաբերվում է առաջին բժշկական օգնություն, և նրանք տարահանվում են մասնագիտացված բուժհիմնարկներ:

19. Վերաբնակեցման վայրերում ծավալվում են ընդունման հավաքակայաններ, որտեղ տարահանված բնակչությունն ապահովվում է ժամանակավոր կացարաններով, սննդով և առաջին անհրաժեշտության այլ միջոցներով:

20. Վթարային անձնակազմի դոզիմետրիկ հսկողությունն իրականացնում է արձագանքման խմբի ղեկավարը կամ նրա կողմից լիազորված անձը:


2.4. ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ԿԱՊԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

21. Հակազդման կապը կազմակերպվում է գերկարճալիք ու կարճալիք ռադիոցանցի, ինչպես նաև բջջային, քաղաքային և ուղիղ հեռախոսակապի միջոցներով:

22. Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև կապը կազմակերպվում է հեռախոսակապի և N 3 գերկարճալիք ռադիոցանցի միջոցով, որն ընդգրկում է ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությունը, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարությունը և ՀՀ Պետատոմհսկողությունը:

23. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Արագածոտնի, Կոտայքի և Շիրակի մարզերի տարահանման հանձնաժողովների ու «Արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ բնակչության տարահանման հանրապետական հանձնաժողովի միջև կապը կազմակերպվում է հեռախոսակապի միջոցով և միաժամանակ ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ուղիղ հեռախոսակապի միջոցով:

24. ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի մարզային փրկարարական վարչությունների և ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի միջև կապը կազմակերպվում է N 2 գերկարճալիք ռադիոցանցի միջոցով, որն ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Արագածոտնի, Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչությունների և ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ռադիոկայանները:

ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի մյուս մարզային փրկարարական վարչության հետ կապը կազմակերպվում է N 1 կարճալիք ռադիոցանցի միջոցով:

25. ՇՊՄՊ և ԵՊԳՊ գոտիների սահմանագծում իրականացվող միջոցառումների կառավարման նպատակով ստեղծվում է N 4 գերկարճալիք ռադիոցանց, որն ընդգրկում է ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչությունը և մարդկանց սանիտարական մշակման, տեխնիկայի հատուկ մշակման, հսկիչ անցագրային և բժշկական կետերը:


2.5. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎՈՂ ՈՒԺԵՐԸ

 

26. ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների համար ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում ներգրավվում են հետևյալ ուժերը և միջոցները`

ա) ճառագայթային մոնիթորինգի համար` ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ, ՀՀ Պետատոմհսկողություն,

բ) մարդկանց սանիտարական մշակման, տարածքների և տեխնիկայի հատուկ մշակման համար` ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ, ՀՀ ՏԿՆ ՋՏՊԿ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորքեր,

գ) առաջին բժշկական օգնության և տուժածների տեղափոխման համար` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Մեծամորի քաղաքային հիվանդանոցի մասնագիտացված բժշկական բրիգադներ (առնվազն 4 բժիշկ),

դ) ճառագայթահարված հիվանդների ախտորոշման և բժշկական ստուգումների համար` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության օրթոպեդիայի, այրվածքների և ճառագայթաբանության կենտրոն,

ե) ճառագայթահարված անձանց բուժման համար` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոն,

զ) հակահրդեհային գործողությունների ապահովման համար` ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի տարածքային ստորաբաժանումների հրշեջ մասերից` 2 համահավաք հակահրդեհային ջոկատ (առնվազն 66 մարդ)` 10 միավոր ԱԲ-40 տեխնիկայով,

է) ՇՊՄՊ գոտու շրջափակման համար` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներքին զորքերի համապատասխան ստորաբաժանումներ,

ը) պարետային ծառայության կազմակերպման համար` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Արմավիր և Մեծամոր քաղաքների բաժիններ,

թ) տարահանման համար` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությունը` տարահանման համար ներգրավելով առնվազն 1781 միկրոավտոբուս,

ժ) բնակչության ազդարարման և տեղեկատվական ապահովման համար` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությունը,

ժա) վթարի մասին տեղեկատվության ապահովման համար` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ն:


2.6. ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

2.6.1. ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

 

27. Բնակչության պաշտպանության միջոցառումների նյութատեխնիկական ապահովումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի «Քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունների ստեղծման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին» N 384-Ն որոշման հիման վրա ստեղծված հանրապետական քաղաքացիական պաշտպանության առևտրի և սննդի ու քաղաքացիական պաշտպանության նյութատեխնիկական մատակարարման ծառայության միջոցով:

28. Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մարմինների կողմից ներգրավված ուժերին և միջոցներին անհրաժեշտ վառելիքաքսուքային նյութերն ապահովում է տվյալ պետական կառավարման մարմինը:


2.6.2. ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՑՄԱՆ ՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

29. ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր վթարի ժամանակ բնակչության պատշպանության նպատակով արտաքին օգնությունը հայցվում և ստացվում է «Միջուկային վթարի կամ ճառագայթային իրավիճակի դեպքում օգնության մասին» կոնվենցիայի համաձայն:

30. Օտարերկրյա պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած օգնության մուտքն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, իսկ բաշխումն իրականացվում է ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի կողմից:

31. Օգնության համար ժամանած փրկարարական կամ այլ հատուկ ուժերի խնդրադրումն իրականացվում է ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի կողմից:


III. ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱԿԱԶԴՈՒՄԸ


3.1. ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄԸ

 

32. ՀԱԷԿ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից ՀԱԷԿ-ում տեղի ունեցած ճառագայթային վթարի մասին հաղորդագրությունը ծածկագրի ձևով փոխանցվում է ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոն և ՀՀ Պետատոմհսկողություն:

33. Տեղեկատվությունը ճշգրտելու նպատակով ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի հերթապահ ուժերի ղեկավարը կապ է հաստատում ՀԱԷԿ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի հետ (ուղիղ կապ, հեռախոսային կապ և այլն):

«Ատոմ-8», «Ատոմ-7», «Ատոմ-6», «Ատոմ-5», «Ատոմ-4» ծածկագրերի ստացման դեպքում ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից ազդանշանը փոխանցվում է սույն պլանի 2-րդ կետում նշված պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներին կամ նրանց փոխարինող անձանց, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հերթապահներին:

34. ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից ազդարարվում է մոնիթորինգի խմբերի ղեկավարներին:

35. ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի կողմից կազմակերպվում է ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիների մոնիթորինգը:

36. Պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներն իրենց հերթին կազմակերպում են արձագանքող վթարային խմբերի անձնակազմի ազդարարումը և հավաքը մշտական աշխատավայրերում (ծառայության վայրերում), կազմակերպում նախարարությունների (գերատեսչությունների) օպերատիվ խմբերի աշխատանքը:

37. Զուգահեռ ազդանշանները ՀԱԷԿ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից փոխանցվում են ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչության գործակարգավարական (դիսպետչերական) կետ: Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ հերթապահը կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի արտակարգ իրավիճակներում գործող մշտական հանձնաժողովի և տարահանման հանձնաժողովի անդամների ազդարարումը:

38. «Ատոմ-3», «Ատոմ-2», «Ատոմ-1» ծածկագրերի ստացման դեպքում սույն պլանի 35, 36, 37, 38, 39 և 40-րդ կետերում նշված միջոցառումների իրականացումից հետո պետական կառավարման մարմինների ղեկավարները ժամանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենք` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի:

39. ՆՊՄԻ գոտու համայնքների բնակչության ազդարարումն իրականացվում է ՀԱԷԿ-ից «Ճառագայթային վտանգ» ազդանշանը հնչեցնելու միջոցով:

40. ՇՊՄՊ գոտում բնակչության ազդարարումն իրականացվում է ՀՓԾ-ի Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ հերթապահի և ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից «Ճառագայթային վտանգ» ազդանշանը հնչեցնելու միջոցով:

41. Ազդանշանը տրվում է շչակների միջոցով, 3 րոպե անընդմեջ տևողությամբ, բնակչության հետագա գործողությունների մասին հաղորդագրությունները տրվում են հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով:

42. Անհրաժեշտության դեպքում ազդարարման գործընթացին մասնակցում են նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շարժական ուժերն ու միջոցները:

43. Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը (այսուհետ` ԱԷՄԳ) վթարի մասին տեղեկացվում է ՀՀ Պետատոմհսկողության կողմից:

44. Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ազդարարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից:


3.2. ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

 

45. ՀԱԷԿ-ի վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների մասին որոշումներն ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական հանձնաժողովը` արտահերթ նիստի ընթացքում, որի աշխատանքներին մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Արագածոտնի, Կոտայքի և Շիրակի մարզպետները:

46. ՀԱԷԿ-ի վթարի դեպքում տարահանման միջոցառումների ղեկավարումն իրականացնում է Արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ բնակչության տարահանման հանրապետական հանձնաժողովը:

47. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերում ՀԱԷԿ-ի վթարի պայմաններում բնակչության պաշտպանության միջոցառումներ կազմակերպում և իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզային արտակարգ իրավիճակների մշտական գործող հանձնաժողովները:

48. Տարահանման միջոցառումները մարզերում իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Արագածոտնի, Շիրակի և Կոտայքի մարզային տարահանման հանձնաժողովները:

49. Բնակչության պաշտպանության միջոցառումները համայնքներում և կազմակերպություններում իրականացնում են արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովները:

50. Հանձնաժողովները կառավարումն իրականացնում են հիմնական կառավարման կետերից և իրավիճակի կտրուկ վատթարացման դեպքում անցնում են պահեստային կառավարման կետեր:

51. Երևան քաղաքում ճառագայթային իրավիճակի կտրուկ վատացման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական հանձնաժողովը տեղափոխվում է ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոն:

52. Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունները և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մարմինների ու պետական մարմինների ղեկավարները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի պրեզիդենտը մշտական աշխատավայրերը կարող են փոխել միայն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ համաձայնեցնելուց հետո:

53. Օպերատիվ կառավարման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մարմիններն ու պետական մարմիններն ստեղծում են օպերատիվ խմբեր, որոնց կազմից մեկական լիազորված անձ գործուղվում է ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոն:

54. Ճառագայթային իրավիճակի գնահատման և դրա հնարավոր փոփոխության կանխատեսման հիման վրա ՀՀ Պետատոմհսկողությունը ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ին տրամադրում է անհրաժեշտ առաջարկություններ` պաշտպանական գործողությունների իրականացման համար:

55. «Աղետի գոտի հայտարարելու, աղետի գոտու տարածքը սահմանելու և արտակարգ իրավիճակի հետևանքների նվազեցման և վերացման միջոցառումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը նախապատրաստում և հաստատման է ներկայացնում ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի տնօրենը:

 

3.3. ՇՏԱՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

56. ՀԱԷԿ-ից ՆՊՄԻ գոտու համայնքների բնակչության (Մեծամոր քաղաք, Ակնալիճ, Արշալույս, Մայիսյան, Ֆերիկ, Նոր Եդեսիա գյուղեր) ազդարարումն իրականացվում է ճառագայթային վթարը որպես «Ընդհանուր վթար» որակվելու դեպքում:

57. Ընդհանուր վթարի արձագանքման միջոցառումներն իրականացվում են հետևյալ ժամանակացույցով`

ա) վթարի դասակարգումից ելնելով` անհետաձգելի պաշտպանական միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ առաջարկություններ` 15 րոպեի ընթացքում.

բ) անհետաձգելի պաշտպանական միջոցառումների անցկացման մասին որոշումների ընդունում` 30 րոպեի ընթացքում.

գ) ՆՊՄԻ գոտու մոնիթորինգի անցկացում` 4 ժամվա ընթացքում:

58. ՀԱԷԿ-ի վթարի առաջացման վտանգի և վթարի առաջացման դեպքում վահանաձև գեղձի արգելափակման (յոդային կանխարգելում) են ենթարկվում ՀԱԷԿ-ի անձնակազմը, ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում գտնվող բնակավայրերի բնակչությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության այլ մարզերից և Երևան քաղաքից փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարման համար ռադիոակտիվ աղտոտված գոտի ուղարկվող կազմավորումների անձնակազմերը:

59. Կայուն յոդի պատրաստուկների անհրաժեշտ քանակի ձեռքբերումը, կուտակումը, պահպանումը և թարմացումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը` իր կողմից մշակված ՀԱԷԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում բժշկական ապահովման և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանին համապատասխան:

60. ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության հիմնական ձևերից մեկը ռադիոակտիվ աղտոտված տարածքից բնակչության տարահանումն ու նրանց ժամանակավոր վերաբնակեցումն է անվտանգ տարածքի բնակավայրերում:

61. ՀԱԷԿ-ի վթարի դեպքում ՆՊՄԻ գոտում գտնվող համայնքների բնակչության տարահանումը կազմակերպվում է ավտոտրանսպորտով` պատսպարման վայրերից: ՇՊՄՊ գոտու ճառագայթային աղտոտվածության գոտում գտնվող համայնքների բնակչության տարահանումը նույնպես կազմակերպվում է ավտոտրանսպորտով: Ռադիոակտիվ աղտոտված գոտուց դուրս հայտնված բնակչությունը տարահանվում է հետիոտն:

62. Տարահանումն իրականացվում է ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում ընդգրկվող` Հայաստանի Հանրապետության 25 բնակավայրից (բնակչության թիվը` 88418 մարդ), այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի 22 բնակավայրից (բնակչության թիվը` 85722 մարդ) և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի 3 բնակավայրից (բնակչության թիվը` 2696 մարդ):

63. Տարահանվող բնակչությունը ժամանակավորապես վերաբնակեցվում է ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիների սահմաններից դուրս գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 30 բնակավայրում, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի 15 բնակավայրում, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի 9 բնակավայրում, Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի մեկ բնակավայրում և Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի 2 բնակավայրում:

64. Ռադիոակտիվ աղտոտված գոտուց տարահանվող մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների արտաքին ռադիոակտիվ աղտոտված թույլատրելի մակարդակների ապահովման նպատակով ՇՊՄՊ գոտու սահմանագծի մոտ ծավալվում են մարդկանց սանիտարական մշակման, ռադիոակտիվ աղտոտվածության ստուգման, հագուստի սանիտարական մշակման և տեխնիկայի ապաակտիվացման կետեր, որտեղ համապատասխան միջոցառումների անցկացման ավարտից հետո մարդկանց տեղափոխում են ժամանակավոր վերաբնակեցման բնակավայրեր:

Ելնելով դրանից` տարահանումն իրականացվում է 2 փուլով` առաջին փուլ` բնակավայրից մինչև ՇՊՄՊ գոտու սահմանագիծ, և 2-րդ փուլ` ՆՊՄԻ գոտու սահմանագծից մինչև ժամանակավոր վերաբնակեցման վայր:

65. Ռադիոակտիվ աղտոտված գոտուց տարահանումը կազմակերպելու նպատակով ստեղծվում են տարահանման հավաքակայաններ՝ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզում՝ 9, Արագածոտնի մարզում՝ 2:

66. Բնակչության տարահանումն իրականացվում է համակցված՝ տրանսպորտային միջոցներով, և հետիոտն (մինչև 3.5 կմ)` մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա:

67. Բնակչության տարահանման տրանսպորտային ապահովման աշխատանքներում ներգրավվում են այդ գոտում առկա, տեխնիկապես սարքին տրանսպորտային միջոցները (անկախ սեփականության ձևից): ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներից դուրս տարահանման միջանկյալ կետից վերաբնակեցման վայրեր բնակչության տեղափոխումն իրականացվում է այդ գոտուց դուրս առկա տրանսպորտային միջոցներով:

68. Չի թույլատրվում ռադիոակտիվ աղտոտված ավտոտրանսպորտի անցումը մաքուր տարածք, անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է միայն հատուկ մշակման ենթարկվելուց հետո:

69. Հատուկ մշակման կետերը ծավալվում են ճառագայթավտանգ գոտուց դուրս` որպես կանոն, տարահանման երթուղիներին մոտ:

70. Տարահանման ժամկետները (սկիզբը և ավարտը) սահմանվում են արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ բնակչության տարահանման հանրապետական հանձնաժողովի և Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի ու Արագածոտնի մարզային տարահանման հանձնաժողովների կողմից:


3.4. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄԸ

 

71. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի վարչական տարածքներում գտնվող պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների և կազմակերպությունների ղեկավարները ձեռնարկված միջոցառումների ու վթարի մասին տեղեկատվությունն առաջնահերթ կարգով տրամադրում են ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին, որը, ամփոփելով ստացված տեղեկատվությունը, տրամադրում է լրատվական միջոցներին:

72. ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ն և ՀՀ Պետատոմհսկողությունը զանգվածային լրատվության միջոցներին տալիս են օպերատիվ հաղորդագրություն:

73. ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ում կազմակերպվում է մամուլի ասուլիս` շահագրգիռ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որի ընթացքում ներկայացվում են ստեղծված իրավիճակը, հնարավոր հետագա զարգացումները, իրականացվող միջոցառումները, ինչպես նաև բնակչությանն անհրաժեշտ վարքի կանոնները:

74. Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությամբ և հանրային ռադիոյով պարբերաբար «Հատուկ թողարկում» խորագրով հեռարձակվում է ստեղծված իրավիճակի հետագա հնարավոր զարգացումների ու իրականացվող միջոցառումների մասին տեղեկատվություն:


3.5. ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

 

75. Բժշկական հակազդման հիմնական խնդիրներն են`

ա) տուժած մարդկանց հայտնաբերումը.

բ) հայտնաբերված տուժածների դասակարգումը` ըստ նախնական աղտոտման.

գ) տեղում համապատասխան բժշկական օգնության ցուցաբերումը.

դ) մասնագիտացված բժշկական հիմնարկներ փոխադրումը:

76. Բնակչության բժշկական հակազդումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ու Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովման ծառայության` ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր վթարի դեպքում բժշկական ապահովման պլաններին համապատասխան:

77. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը պատասխանատվություն է կրում տարածքային բժշկական մարմինների կողմից բուժման կազմակերպման պլանների մշակման, մոնիթորինգի և խորհրդատվական օգնության համար` ինչպես ամբողջ բնակչությանը, այնպես էլ այն անձանց, ովքեր կարող են աղտոտվել կամ ճառագայթահարվել:

78. Բժշկական հակազդման կազմակերպման, պլանավորված միջոցառումների ժամանակին և լրիվ ծավալով իրականացման պատասխանատվությունը կրում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը:

79. ՀԱԷԿ-ի վթարից հետո մինչև ճառագայթային իրավիճակի ճշտումը և ՀԱԷԿ-ի անձնակազմի ու հարակից տարածքի բնակչության դուրսբերումը` տուժածներին առաջին բուժօգնությունը ցույց է տրվում ՆՊՄԻ գոտում գտնվող բնակավայրերի բժշկական անձնակազմի, ինչպես նաև բնակչության կողմից ինքնօգնության ու փոխօգնության միջոցով: Հետագայում` բժշկական կազմավորումների (հրատապ նախաբժշկական և բժշկական օգնության, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի շտապ օգնության կայանների ֆելդշերական ու բժշկական բրիգադներ) ուժերով:

80. Ռադիոակտիվ աղտոտման տարածման կանխման նպատակով` այն մարդկանց, որոնց մոտ հայտնաբերվում է արտաքին ռադիոակտիվ աղտոտում, տեղավորում են առանձին տեղերում: Հետագա ապաակտիվացման աշխատանքներն իրականացվում են հնարավորինս սեղմ ժամկետներում, և առաջին հերթին ապաակտիվացվում են այն տուժածները, ովքեր ստացել են բարձր աստիճանի ռադիոակտիվ աղտոտում և ունեն բաց վերքեր:

81. ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում գտնվող բժշկական կազմակերպությունների անձնակազմի տարահանումն իրականացվում է այդ գոտու բնակչության տարահանման հետ համատեղ: Տարահանված և անվտանգ գոտու բնակավայրերում ժամանակավոր բնակեցված բժշկական անձնակազմը ներգրավվում է այդ բնակավայրերի բժշկական կազմակերպությունների աշխատանքներում:

ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիների բնակչության տարահանման հավաքակայաններում ծավալվող բժշկական կետերում շուրջօրյա աշխատանքի ապահովման համար Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի բժշկական կազմակերպություններից տրամադրվում են բժշկական բրիգադներ` կազմված բժիշկ թերապևտից (կամ աշխատանքային բավարար փորձ ունեցող ֆելդշերից) և բուժքրոջից: Բնակչության տարահանման յուրաքանչյուր հավաքակայանի բուժկետին հատկացվում է 3 բրիգադ՝ աշխատանքը 3 հերթափոխով կազմակերպելու համար:


3.6. ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

 

82. ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր վթարի դեպքում ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում գտնվող բնակավայրերում հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքի և Բաղրամյանի գյուղական համայնքի հրշեջ մասերում կազմակերպվում են ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի փրկարարական ուժերի և միջոցների հիմնական համահավաք ջոկատների հենակետեր, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի հրշեջ մասը նախատեսվում է որպես պահեստային հենակետ:

83. ՀԱԷԿ-ի պահպանության ռազմականացված հրշեջ մասը վթարի դեպքում իր տեղակայման վայրից չի տեղափոխվում:

84. Ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում թույլատրելի ճառագայթում ստացած հերթապահ անձնակազմի փոխարինումը կատարվում է նույն ստորաբաժանումների հերթափոխից ազատ անձնակազմի հաշվին, անհրաժեշտության դեպքում, երկարաժամկետ աշխատանքներ կատարելու դեպքում, նաև` այլ բնակավայրերի հրշեջ մասերի անձնակազմի հաշվին, որոնք տեղաբաշխվում են Թալին և Երևան քաղաքներում կազմակերպված պահուստային հենակետերում:

85. Ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում հակահրդեհային միջոցառումների ղեկավարումն իրականացվում է ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի փրկարարական ուժերի վարչության ռադիոցանցի միջոցով:

86. ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր վթարի դեպքում ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում գտնվող բնակավայրերում հասարակական կարգի պահպանման, հատուկ կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պահպանման ու երթևեկության կարգավորման ապահովման միջոցառումներն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ուժերի կողմից:

87. Հակազդման գործողությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ուժերի հիմնական խնդիրներն են`

ա) ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիների շրջափակման պահակակետերի հիմնումը.

բ) տարահանման միջանկյալ կետերում հասարակական կարգի պահպանման հսկիչ-անցագրային կետերի հիմնումը.

գ) տարահանման երթուղիներում երթևեկության կարգավորման ապահովումը.

դ) տարահանումից հետո բնակչության ունեցվածքի պահպանումը.

ե) տարաբնակեցման վայրերում հասարակական կարգի պահպանումը.

զ) տարահանման բնակավայրերում տարահանված բնակչության գրանցման կազմակերպումը.

է) տարահանումից հետո կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պահպանումը:

 

3.7. ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

88. ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում ճառագայթային հսկողությունն իրականացվում է ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր վթարի կամ դրա իրական սպառնալիքի դեպքում:

89. ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր վթարի իրական սպառնալիքի դեպքում ճառագայթային հսկողության նպատակը ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներ ՀԱԷԿ-ից արտանետվող ռադիոակտիվ նյութերի (ռադիոակտիվ ամպի) ներթափանցման գրանցումն է: Հսկողությունն իրականացվում է ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում գամմա ճառագայթման հզորության պարբերական չափմամբ:

90. ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր վթարի իրական սպառնալիքի դեպքում ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում գամմա ճառագայթման հզորության պարբերական չափումներն իրականացնում են`

ա) ՆՊՄԻ գոտու բնակավայրերում և ճանապարհների վրա` ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ռադիացիոն մոնիթորինգի և արձագանքման խմբերը (5 հիմնական խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ, և 10 պահեստային խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ) ու ՀՀ Պետատոմհսկողության ռադիացիոն մոնիթորինգի խումբը (մեկ խումբ` 3 մարդ):

Չափումներն իրականացվում են յուրաքանչյուր ժամը մեկ անգամ պարբերականությամբ` պահպանելով ճառագայթային անվտանգության կանոնները: ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի խմբերն աշխատում են հերթափոխային կարգով` օգտագործելով միևնույն սարքերի հնգական լրակազմեր: ՀՀ Պետատոմհսկողության խումբն իրականացնում է ստուգիչ հսկողական չափումներ.

բ) ՇՊՄՊ գոտու բնակավայրերում և ճանապարհների վրա` ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ռադիացիոն մոնիթորինգի և արձագանքման խմբերը (5 հիմնական խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ, և 10 պահեստային խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ) ու ՀՀ Պետատոմհսկողության ռադիացիոն մոնիթորինգի խումբը (մեկ խումբ` 3 մարդ):

Չափումներն իրականացվում են յուրաքանչյուր 45 րոպեն մեկ անգամ` պահպանելով ճառագայթային անվտանգության կանոնները: ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի խմբերն աշխատում են հերթափոխային կարգով` օգտագործելով միևնույն սարքերի հնգական լրակազմեր: ՀՀ Պետատոմհսկողության խումբն իրականացնում է ստուգիչ հսկողական չափումներ:

91. ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր վթարի սկզբնական և միջին փուլերում ճառագայթային հսկողության նպատակն է ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում`

ա) ռադիոակտիվ ամպի տարածման ուղղությունը ճշտելը` գամմա ճառագայթման հզորության պարբերական չափմամբ.

բ) շրջակա միջավայրի օբյեկտների արտաքին աղտոտվածությունը ճշտելը:

92. Ռադիոակտիվ ամպի տարածման ուղղության ճշտման նպատակով գամմա ճառագայթման հզորության չափումներն իրականացնում են`

ա) ՆՊՄԻ գոտու բնակավայրերում և ճանապարհների վրա` ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ռադիացիոն մոնիթորինգի և արձագանքման խմբերը (5 հիմնական խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ, և 10 պահեստային խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ) ու ՀՀ Պետատոմհսկողության ռադիացիոն մոնիթորինգի խումբը (մեկ խումբ` 3 մարդ):

Չափումներն իրականացվում են յուրաքանչյուր 30-45 րոպեն մեկ անգամ պարբերականությամբ: ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի խմբերն աշխատում են հերթափոխային կարգով` օգտագործելով միևնույն սարքերի հնգական լրակազմեր: ՀՀ Պետատոմհսկողության խումբն իրականացնում է ստուգիչ հսկողական չափումներ.

բ) ՇՊՄՊ գոտու բնակավայրերում և ճանապարհների վրա` ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ռադիացիոն մոնիթորինգի և արձագանքման խմբերը (5 հիմնական խումբ, յուրաքանչյուրում`
3 մարդ, և 10 պահեստային խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ) ու ՀՀ Պետատոմհսկողության ռադիացիոն մոնիթորինգի խումբը (մեկ խումբ` 3 մարդ):

Չափումներն իրականացվում են յուրաքանչյուր 15-30 րոպեն մեկ անգամ պարբերականությամբ: ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի խմբերն աշխատում են հերթափոխային կարգով` օգտագործելով միևնույն սարքերի հնգական լրակազմեր: ՀՀ Պետատոմհսկողության խումբն իրականացնում է ստուգիչ հսկողական չափումներ:

93. Շրջակա միջավայրի օբյեկտների արտաքին աղտոտվածության չափումներն իրականացնում են`

ա) ՆՊՄՊ գոտու բնակավայրերում և ճանապարհների վրա` ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ռադիացիոն մոնիթորինգի և արձագանքման խմբերը (5 հիմնական խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ, և 10 պահեստային խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ) ու ՀՀ Պետատոմհսկողության ռադիացիոն մոնիթորինգի խումբը (մեկ խումբ` 3 մարդ):

ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի խմբերն աշխատում են հերթափոխային կարգով` օգտագործելով միևնույն սարքերի հնգական լրակազմեր: ՀՀ Պետատոմհսկողության խումբն իրականացնում է ստուգիչ հսկողական չափումներ.

բ) ՇՊՄՊ գոտու բնակավայրերում և ճանապարհների վրա` ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ռադիացիոն մոնիթորինգի և արձագանքման խմբերը (5 հիմնական խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ, և 10 պահեստային խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ) ու ՀՀ Պետատոմհսկողության ռադիացիոն մոնիթորինգի խումբը (մեկ խումբ` 3 մարդ):

ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի խմբերն աշխատում են հերթափոխային կարգով` օգտագործելով միևնույն սարքերի հնգական լրակազմեր: ՀՀ Պետատոմհսկողության խումբն իրականացնում է ստուգիչ հսկողական չափումներ:

94. ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր վթարի վերջնական փուլում ճառագայթային հսկողության նպատակն է ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում`

ա) ռադիոակտիվ աղտոտման ենթարկված տարածքները և մակերեսային ռադիոակտիվ աղտոտվածության որակական ու քանակական ցուցանիշները ճշտելը,

բ) շրջակա միջավայրի օբյեկտների (օդի, հողի, բուսականության, ջրային ավազանների ու գետերի) ռադիոակտիվ աղտոտվածության որակական և քանակական ցուցանիշները ճշտելը:

95. Ռադիոակտիվ աղտոտման ենթարկված տարածքների և մակերեսային ռադիոակտիվ աղտոտվածության որակական ու քանակական ցուցանիշները ճշտումն իրականացվում է`

ա) ռադիոակտիվ աղտոտվածությամբ տարածքների ճշտում` մակերեսային աղտոտվածության չափումների միջոցով, որն իրականացնում են ՆՊՄԻ գոտում` ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ռադիացիոն մոնիթորինգի և արձագանքման խմբերը (5 հիմնական խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ, և 10 պահեստային խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ), որոնք աշխատում են հերթափոխային կարգով` օգտագործելով միևնույն սարքերի հնգական լրակազմեր, և ՀՀ Պետատոմհսկողության ռադիացիոն մոնիթորինգի խումբը (մեկ խումբ` 3 մարդ), որն իրականացնում է ստուգիչ հսկողական չափումներ,

բ) ռադիոակտիվ աղտոտվածությամբ տարածքների ճշտում` մակերեսային աղտոտվածության չափումների միջոցով, որն իրականացնում են ՇՊՄՊ գոտում` ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ռադիացիոն մոնիթորինգի և արձագանքման խմբերը (5 հիմնական խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ, և 10 պահեստային խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ) ու ՀՀ Պետատոմհսկողության ռադիացիոն մոնիթորինգի խումբը (մեկ խումբ` 3 մարդ),

գ) տեղում սպեկտրոմետրիկ հետազոտումն իրականացնում են ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում` ՀՀ Պետատոմհսկողության սպեկտրոմետրիկ խումբը,

դ) ռադիոակտիվ աղտոտվածությամբ տարածքներից որակական անալիզի համար փորձանմուշները վերցնում են ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ռադիացիոն մոնիթորինգի և արձագանքման խմբերը (5 հիմնական խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ, և 10 պահեստային խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ) ու ՀՀ Պետատոմհսկողության ռադիացիոն մոնիթորինգի խումբը (մեկ խումբ` 3 մարդ),

ե) ռադիոակտիվ աղտոտվածությամբ տարածքներից որակական անալիզի համար վերցված փորձանմուշների լաբորատոր հետազոտումն իրականացնում է ՀՀ Պետատոմհսկողության լաբորատորիան:

96. Շրջակա միջավայրի օբյեկտների (օդ, հող, բուսականություն, ջրային բաց ավազաններ ու գետեր, խմելու ջուր, տեղական սննդամթերք) ռադիոակտիվ աղտոտվածության որակական և քանակական ցուցանիշները որոշում են`

ա) տեղում օդի ասպիրացիոն հետազոտումն իրականացնում է ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում` ՀՀ Պետատոմհսկողության լաբորատորիան.

բ) որակական անալիզի համար հողի, բուսականության, ջրային ավազանների ու գետերի, տեղական սննդամթերքի փորձանմուշները վերցնում են ՆՊՄԻ և ՇՊՄՊ գոտիներում` ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի ռադիացիոն մոնիթորինգի և արձագանքման խմբերը (5 հիմնական խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ, և 10 պահեստային խումբ, յուրաքանչյուրում` 3 մարդ) ու ՀՀ Պետատոմհսկողության ռադիացիոն մոնիթորինգի խումբը (մեկ խումբ` 3 մարդ).

գ) որակական անալիզի համար վերցված հողի, բուսականության, ջրային ավազանների ու գետերի, տեղական սննդամթերքի փորձանմուշների լաբորատոր հետազոտումն իրականացնում են ՀՀ Պետատոմհսկողության և Պետստանդարտի լաբորատորիաները:

97. ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների իրականացման աշխատանքներում ներգրավված անձնակազմն ապահովվում է անհատական դոզիմետրերով: Անձնակազմին դոզիմետրերով ապահովելու համար պատասխանատու են համապատասխան կառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների ղեկավարները:

98. ՀԱԷԿ-ի միջուկային և ճառագայթային վթարների ժամանակ ճառագայթային հսկողության տվյալները փոխանցվում են`

ա) ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ի Ճգնաժամային կառավարման կենտրոն` պաշտպանական միջոցառումներում ներգրավված ուժերի գործողությունների ճշտման մասին որոշումների ընդունման նպատակով.

բ) ՀՀ Պետատոմհսկողության վթարային հակազդման կենտրոն` ՀԱԷԿ-ի վթարային պլանավորման գոտիներում ճառագայթային իրավիճակի գնահատման, դրա փոփոխությունների վերաբերյալ կանխատեսումների և անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ խորհուրդների մշակման, վթարային միջամտության մակարդակների վերահաշվարկման, վթարային անձնակազմի ու բնակչության ճառագայթահարման գնահատման նպատակով:

99. Ճառագայթային պաշտպանությունն ընդգրկում է հետևյալ միջոցառումները`

ա) բնակչությանը և վթարի դեպքում արձագանքող կազմավորումների անձնակազմին անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովելը.

բ) ճառագայթային հետախուզության ու դոզաչափական հսկողության սարքերի հատկացում և ճառագայթահարման դոզաների հաշվում.

գ) բնակչության ճառագայթային պաշտպանության միջոցառումների իրականացում.

դ) բնակչության սանիտարական մշակում, հագուստի վնասազերծում, տրանսպորտային միջոցների, շինությունների ու տեղանքի ապաակտիվացում և կենդանիների սանիտարական մշակում:

100. Հակազդող կազմավորումների անձնակազմն անհատական պաշտպանության միջոցներ ստանում է կազմակերպությունների պաշարներից: Պակասող ճառագայթային և քիմիական պաշտպանության ու դոզաչափական սարքերը տրվում են Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մարմինների պետական պահուստից:

101. ՇՊՄՊ գոտու բնակչության ճառագայթային պաշտպանության միջոցառումներն իրականացվում են մոնիթորինգի տվյալների հիման վրա:

102. Բաց տեղանքում գտնվելիս, ինչպես նաև տարահանման միջոցառումների իրականացման ընթացքում կատարվում է բնակչության մասնակի և լրիվ սանիտարական մշակում` օգտագործելով բաղնիքներն ու ցնցուղները:

103. Նախքան տարահանումն սկսելը Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի կոմունալ-տեխնիկական ծառայությունները տարահանման միջանկյալ հավաքակայաններում ստեղծում են սանիտարական մշակման և տեխնիկայի ապաակտիվացման կետեր:

104. Հատուկ անցակետերում ստեղծվում են դոզաչափական հսկողության խմբեր` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորքերի ուժերով:

105. Դոզաչափական հսկողության խմբերն իրականացնում են հատուկ անցակետերով անցնող յուրաքանչյուր անձի, ինչպես նաև տեխնիկայի ճառագայթային մոնիթորինգ: Մոնիթորինգի տվյալները հաշվառվում և զեկուցվում են ՀՀ ՏԿՆ ՀՓԾ-ին և ՀՀ Պետատոմհսկողությանը:

106. Ապաակտիվացման լիակատարությունը որոշվում է հետևյալ կարգով`

ա) հատուկ մշակում անցած անձանց սանիտարական մշակման կետերում ապաակտիվացման լիակատարության որոշման ստուգումների անցկացում.

բ) ճառագայթման դոզաչափական ստուգման արդյունքների թույլատրելի նորմաների (2 և ավելի անգամ) գերազանցման դեպքում ապաակտիվացման կրկնում` մինչև թույլատրելի նորմերը, որից հետո միայն սանիտարական մշակման կետից ելքի արտոնում.

գ) բոլոր աշխատանքների կատարում` օգտագործելով անհատական պաշտպանության միջոցները.

դ) ապաակտիվացման լիակատարության որոշման արդյունքների մասին համապատասխան վերադասին զեկուցում.

ե) աշխատանքի վերջում ապաակտիվացման լիակատարությունը որոշող խմբի ամբողջ անձնակազմի լիակատար սանիտարական մշակում` բաղնիքում:


IV. ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ


4.1. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

107. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստման, դրանց ղեկավար կազմի, աշխատողների, քաղաքացիական պաշտպանության ուժերի անձնակազմի ու բնակչության ուսուցման գործընթացը կազմակերպվում և իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի հունվարի 30-ի «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստման և բնակչության ուսուցման կարգը սահմանելու մասին» N 134-Ն որոշման:

108. ՀԱԷԿ-ի միջուկային և ճառագայթային վթարի դեպքում արձագանքող կազմակերպությունների անձնակազմի ու վթարային պլանավորման գոտիներում բնակվող բնակչության ուսուցման թեմաներն են`

ա) գործողությունները վթարային պայմաններում.

բ) հավանական խնդիրները վթարի ժամանակ.

գ) ճառագայթային պաշտպանություն` անվտանգության կանոններ, վահանաձև գեղձի յոդային արգելափակում, շնչառական ուղիների պաշտպանություն, սննդամթերքի պարզագույն վերամշակում, տարահանման, պատսպարման, անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառման միջոցառումներ, վարքականոններ, անձնական հիգիենա:

109. ՀԱԷԿ-ի միջուկային և ճառագայթային վթարի դեպքում արձագանքող կազմակերպությունների անձնակազմի և վթարային պլանավորման գոտիներում բնակվող բնակչության ուսուցման միջոցառումներն են`

ա) վթարի դեպքում բնակչության ազդարարման և գործողությունների կարգի մասին հուշաթերթիկների պատրաստում.

բ) բնակչության համար տեղական ռադիոկայաններով ճառագայթային անվտանգության ապահովման վերաբերյալ ռադիոհաղորդումների կազմակերպում.

գ) բնակչության համար տեղական հեռուստաալիքով հեռուստահաղորդումների (հեռուստազրույցների) կազմակերպում.

դ) համայնքներում բնակչության ուսուցման իրականացում` ճառագայթային անվտանգության ապահովման համար.

ե) բնակչության ուսուցում ճառագայթային անվտանգության ապահովման համար անցկացվող ուսումնավարժությունների կազմակերպման և անցկացման մասին:


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան


 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

 

Ք Ա Ր Տ Ե Զ

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան


 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

 

Ս Խ Ե Մ Ա

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱՊԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան


 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

 

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ

ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՏԱՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ՝ ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

 

N/N
ը/կ

Տարահանվող բնակավայրի անվանումը

Բնակչության թիվը

Նյութական ապահովման միջոցների (հագուստ, կոշիկ) հաշվարկը՝ ըստ տարիքի և ըստ սեռի

մինչև 1.5 տ

1.5-7 տ

7-16 տ

16-ից բարձր

կին

տղամարդ

1

2

3

4

5

6

7

8

ՀՀ Արմավիրի մարզ

1

ք. Արմավիր

32200

572

2074

4900

12574

12080

2

ք. Մեծամոր

10000

194

707

1000

4196

3903

3

գ. Արշալույս

3886

106

506

821

1066

1387

4

գ. Ակնալիճ

3135

58

310

871

1042

854

5

գ. Մայիսյան

1765

42

188

403

597

535

6

գ. Ֆերիկ

274

4

22

136

42

70

7

գ. Առատաշեն

2470

15

132

501

969

853

8

գ. Աղավնատուն

2920

48

224

588

996

1064

9

գ. Արագած

3103

42

170

689

1100

1102

10

գ. Արտաշատ

1013

13

82

231

368

319

11

գ. Արևիկ

2631

45

217

530

926

913

12

գ. Եղեգնուտ

1704

48

175

350

544

587

13

գ. Զարթոնք

1858

25

125

349

649

710

14

գ. Խորունք

2251

52

186

442

746

825

15

գ. Ծաղկալանջ

1344

17

81

399

368

479

16

գ. Ծիածան

1015

18

74

151

445

327

17

գ. Հայթաղ

2290

45

177

529

662

877

18

գ. Հովտամեջ

1195

21

58

270

413

433

19

գ. Մրգաշատ

5064

46

454

1091

1617

1856

20

գ. Նորավան

1300

48

243

173

399

437

21

գ. Սամաղար

2334

33

167

429

847

858

22

գ. Տարոնիկ

1970

45

185

380

746

614

Ընդամենը

85722

1537

6557

15233

31312

31083

ՀՀ Արագածոտնի մարզ

23

գ. Արագածոտն

1047

84

35

185

380

363

24

գ. Նոր Ամանոս

541

6

42

132

201

160

25

գ. Նոր Եդեսիա

1108

18

58

203

460

369

Ընդամենը

2696

108

135

520

1041

892

Ընդամենը

88418

1645

6692

15753

32353

31975


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ

ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՏԱՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՌԵԼԻՔԱՔՍՈՒՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ՝ ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

N/N
ը/կ

Տարահանվող բնակավայրը

Բնակչու-թյան
թիվը

 

Հեռա-վորու-թյունը մի-ջանկյալ
կետից (կմ)

 

Տարահանման
միջանկյալ կետը

Երթուղու երկարու-թյունը
սանիտա-րական մշակման կետերից
մինչև վերաբնա-կեցման
վայր (կմ)

Ընդունող բնակավայրի անվանումը

Տրանսպոր-
տային
միջոցների թիվը

Վառելիքաքսուքային նյութերի ծախսը

Անվանումը

Տրանսպորտային միջոցների երթերի թիվը

Վազքի երկարու-թյունը (կմ)

բենզին/ գազ
(լ/մ3)

յուղ (լ)

վիս-կոզին
(լ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ՀՀ Արմավիրի մարզ

1.

ք. Մեծամոր

10000

3

ք. Էջմիածին

100

ք. Հրազդան (Կոտայքի մարզ)

224

6

134400

22848/
33600

336

202

2.

գ. Արշալույս

3886

6

ք. Էջմիածին

12

գ. Ոսկեվազ (Արագածոտնի մարզ)

132

4

6336

1078/
1584

16

10

3.

գ. Ակնալիճ

3135

2

ք. Էջմիածին

5

ք. Էջմիածին (Արմավիրի մարզ)

105

4

2100

357/
525

6

4

4.

գ. Մայիսյան

1765

8

ք. Արմավիր

43

ք. Թալին (Արագածոտնի մարզ)

118

4

20296

3451/
5074

51

31

5.

գ. Ֆերիկ

274

7

ք. Էջմիածին

9

գ. Դողս (Արմավիրի մարզ)

18

2

324

56/
81

1

1

6.

ք. Արմավիր

32200

0

ք. Արմավիր

92

ք. Գյումրի (Շիրակի մարզ)

30 վագոն

-

-

-

-

-

7.

գ. Առատաշեն

2470

2

ք. Էջմիածին

17

գ. Փարաքար (Արմավիրի մարզ)

82

4

5576

948/
1394

14

9

8.

գ. Աղավնա-տուն

2920

0

գ. Աղավնատուն

25

ք. Եղվարդ (Կոտայքի մարզ)

99

4

9900

1683/
2475

25

15

9.

գ. Արագած

3103

2

գ. Աղավնատուն

13

գ. Օշական (Արագածոտնի մարզ)

70

6

5460

929/
1365

14

9

10.

գ. Արտաշար

1013

3

գ. Եղեգնուտ

8

գ. Ջրառատ (Արմավիրի մարզ)

33

4

1056

180/
264

3

2

11.

գ. Արևիկ

2631

0

գ. Արմավիր

10

գ. Արմավիր (Արմավիրի մարզ)

58

6

3480

592/
870

9

6

12.

գ. Եղեգնուտ

1704

0

գ. Եղեգնուտ

6

գ. Երասխահուն (Արմավիրի մարզ)

58

4

1392

237/
348

4

3

13.

գ. Զարթոնք

1858

2

գ. Եղեգնուտ

12

գ. Տանձուտ (Արմավիրի մարզ)

124

4

5952

1012/
1488

15

9

14.

գ. Խորոնք

2251

0

գ. Խորոնք

10

գ. Գայ (Արմավիրի մարզ)

50

6

3000

510/
750

8

5

15.

գ. Ծաղկալանջ

1344

4.5

գ. Աղավնատուն

7

գ. Ամբերդ (Արագածոտնի մարզ)

30

6

1260

215/
315

4

2

16.

գ. Ծիածան

1015

1

գ. Ծաղկունք

3

գ. Մրգաստան (Արմավիրի մարզ)

35

4

420

72/
105

2

1

17.

գ. Հովտամեջ

1195

3

գ. Աղավնատուն

7

գ. Ոսկեհատ (Արմավիրի մարզ)

40

4

1120

191/
280

3

2

18.

գ. Հայթաղ

2290

3.5

գ. Աղավնատուն

22

ք. Աշտարակ (Արագածոտնի մարզ)

76

4

6688

1137/
1672

17

11

19.

գ. Մրգաշատ

5064

0

գ. Հայկավան

14, 12

գ. Հոկտեմբեր
գ. Բամբակաշատ (Արմավիրի մարզ)

112

6

8736

1486/
2184

22

14

20.

գ. Նորավան

1300

2

գ. Լուկաշին

11

գ. Խանջյան (Արմավիրի մարզ)

44

4

1936

330/
484

5

3

21.

գ. Սամաղար

2334

4

գ. Ծաղկունք

12, 14

գ. Շահումյան
գ. Դաշտ
(Արմավիրի մարզ)

80

4

4160

708/
1040

11

7

22.

գ. Տարոնիկ

1970

5

գ. Խորոնք

10

ք. Էջմիածին (Արմավիրի մարզ)

66

4

2640

449/
660

7

4

  Ընդամենը          

1654

94

226232

38469/
56558

573

350

ՀՀ Արագածոտնի մարզ

1.

գ. Արագածոտն

1047

0

գ. Արագածոտն

6

գ. Կոշ (Արագածոտնի մարզ)

34

4

816

139/
204

3

2

2.

գ. Նոր Ամանոս

541

0

գ. Արուճ

10

գ. Արուճ (Արագածոտնի մարզ)

37

2

740

126/
185

2

2

3.

գ. Նոր Եդեսիա

1108

8

գ. Արագածոտն

16

գ. Ուջան (Արագածոտնի մարզ)

56

4

3584

610/
896

9

6

Ընդամենը

127

10

5140

875/
1285

14 10
Ավտոշարասյուներն ուղեկցող ոստիկանության ավտոմեքենաները

108

496

13880

1388/
-

35

21

Ավտոշարասյուներն ուղեկցող բուժօգնության ավտոմեքենաները

54

248

6940

1250/
1735

18

11

Ընդամենը

1943
30 վագոն

858

252192

41982/
59578

640

392


· Բնակչության տարահանման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոցների հաշվարկը կատարված է միկրոավտոբուսների համար՝ 100կմ վազքի համար վառելիքաքսուքային նյութերի միջին ծախսն ընդունվել է 17լ բենզին (կամ 25 մ3 գազ), 0.25լ յուղ, 0.15լ վիսկոզին:

· Ավտոշարասյուներն ուղեկցող ոստիկանության ավտոմեքենաների հաշվարկը կատարված է թեթև մարդատար ավտոմեքենաների համար՝ 100կմ վազքի համար վառելիքաքսուքային նյութերի միջին ծախսն ընդունվել է 10լ բենզին, 0.25լ յուղ, 0.15լ վիսկոզին:

· Ավտոշարասյուներն ուղեկցող բուժօգնության ավտոմեքենաների հաշվարկը կատարված է միկրոավտոբուսների համար՝ 100կմ վազքի համար՝ վառելիքաքսուքային նյութերի միջին ծախսն ընդունվել է 18լ բենզին (կամ 25 մ3 գազ), 0.25լ յուղ, 0.15լ վիսկոզին:

 


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման


Օ Գ Տ Ա Գ Ո Ր Ծ Վ Ո Ղ  Ծ Ա Ծ Կ Ա Գ Ր Ե Ր

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎԹԱՐԻ ՄԱՍԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

N/N
ը/կ

Իրավիճակի նկարագիրը

Իրավիճակի դասը

Ծածկագիրը (կոդը)

1.

Տեղի է ունեցել ՀԱԷԿ-ի արտանախագծային վթար

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԹԱՐ

Ատոմ-1

2.

Իրական է ՀԱԷԿ-ի արտանախագծային վթարի սպառնալիքը (պատճառը` տեխնոլոգիական խափանում կամ անձնակազմի սխալ գործողություն)

Ատոմ-2

3.

Իրական է ՀԱԷԿ-ի արտանախագծային վթարի սպառնալիքը (պատճառը` արտաքին ազդեցություն կամ ղեկավարման վահանակի անձնակազմի գործելու անհնարինություն)

Ատոմ-3

4.

Տեղի է ունեցել ՀԱԷԿ-ի նախագծային  վթար

ՏԵՂԱԿԱՆ ՎԹԱՐ

Ատոմ-4

5.

Իրական է ՀԱԷԿ-ի նախագծային վթարի սպառնալիքը (պատճառը` տեխնոլոգիական խափանում կամ անձնակազմի սխալ գործողություն)

Ատոմ-5

6.

Իրական է ՀԱԷԿ-ի նախագծային վթարի սպառնալիքը (պատճառը` արտաքին ազդեցություն կամ ղեկավարման վահանակի անձնակազմի գործելու անհնարինություն)

ԱՏՈՄ-6

7.

ՀԱԷԿ-ի տեխնոլոգիական պարամետրերը դուրս են եկել անվտանգ շահագործման սահմաններից

ՏԱԳՆԱՊ

ԱՏՈՄ-7

8.

ՀԱԷԿ-ում տեղի է ունեցել տեխնոլոգիական գործընթացին սպառնացող ոչ տեխնոլոգիական միջադեպ (հրդեհ, պայթյուն և այլն) կամ առկա է ՀԱԷԿ-ի վրա վտանգավոր արտաքին ազդեցության սպառնալիք

ՏԱԳՆԱՊ

ԱՏՈՄ-8


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան


 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

 

Ս Խ Ե Մ Ա

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան


 

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման


 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՓԱԱՏԱԹՂԹԻ ՁԵՎԸ

   
Իրական վթարային իրավիճակ    
   
Ստուգողական վարժանք
             
  1. Հաղորդագրությունն ուղարկվում է         
   
ՀՀ Պետատոմհսկողություն          
  Հեռախոս։ 581 654, Ֆաքս։ 543 997,  E-mail: ERC@anra.am     
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ        
  Հեռախոս։ 529690, Ֆաքս։ 581376, ուղիղ հեռախոսակապ,
E-mail: emalnter@arminco.com     
  2.ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԴԱՍԸ         
 
   
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԹԱՐ
   
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎԹԱՐ
   
ՏԱԳՆԱՊ  
           
  3.Ռադիոակտիվ արտանետում
   
ԿԱ
   
ՉԿԱ  
 
   
Արտանետումը չոր Է
   
Արտանետումը թաց է    
             
  4. Ռադիոակտիվ արտահոսք
   
ԿԱ
   
ՉԿԱ  
  5. Մետեորոլոգիական իրավիճակն ատոմակայանի հարթակում     
                     
  Անձրև   
   
ԿԱ
   
ՉԿԱ  

Քամու ուղղությունը  ____0

 (__/___)
     

Քամու արագությունը  _____

մ/վրկ
             
  6.Ատոմակայանում առկա անձնակազմի թիվը____մարդ     
             
  7. Նախնական տեղեկություն տուժածների մասին  
   
ԿԱՆ
   
 ՉԿԱՆ
          Թիվը
   
մարդ
             
  8. Իրավիճակի հակիրճ նկարագրությունը (100 բառից ոչ ավելի)     
             
  Հաղորդագրությունն ուղարկեց՝          
  անունը, ազգանունը, պաշտոնը          
  Հաղորդագրությունն ուղարկվեց    ____ / _____________  200 թ./ժամը / 
             


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԵՏԱԳԱ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՁԵՎԸ
 
To:

 

ԱէՄԳ (ՎՀԿ)    
   
Միայն ԱԷՄԳ օգտագործման համար

Հաղորդագրության N__

                 
    Ֆաքս։++43-1-2600729000  
   
Միայն պաշտոնական օգտագործման համար 
    Հեռ.+43-1-2632000,+43-1-2632012 էլ. փոստ։ eru1@iaea.org  
   
Բաց է հրապարակման համար
   
Անհապաղ
              հետո____ժամեր
                 

ԷՄԵՐԿՈՆ
ՎԱՂ ԱԶԴԱՐԱՐՈՒՄ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

                 

1.   Զեկուցող պետություն։     Հայաստանի Հանրապետություն   էջերի թիվը 1 + _ _
                 
2. Արդյոք սա հանդիսանում է պաշտոնական ազդարարում «Միջուկային վթարի մասին օպերատիվ ազդարարման մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում առկա կամ հնարավոր անդրսահմանային արտանետման մասին, ինչը կարող է ճառագայթային ազդեցություն ունենալ այլ պետության համար։
             

   

Այո
   
Ոչ
3.   Իրավասու մարմին     ՀՀ Պետատոմհսկողություն    
                 
   

Հեռ: +374 10 581 854

Ֆաքս:+374 10 543 997

   

էլ. փոստ:
ՍRԼ:

    ERC@anra.am  
                 
    Կապի կետ (պատասխանատու անձ)։   ՀԵՐԹԱՊԱՀ      
                 
4.   ՄԻՋԱԴԵՊԻ ԲՆՈՒՅԹԸ     ՄԻՋԱԴԵՊԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
                   
    Միջադեպի տիպը։      

ճառագայթման բարձր մակարդակներ

                         
    Տեղակայման տիպը։            
   
Այո
   
Ոչ
   
 Անհայտ
                         
           

Արտանետում

     
   
 Այո
   
Ոչ
   
Անհայտ
                         
    Արտակարգ իրավիճակների կարգը։   

Աղտոտում

 
   
 Այո
   
Ոչ
   
Անհայտ
                       
    Այլ;         Հիվանդանոց տեղափոխված տուժածների մոտավոր թիվը։
                       
5.   օբյեկտ/միջադեպի վայրը։         Համակարգում։ լայնություն (աստիճան)
              40000'24"

 

Հս
   
Հր
                  երկարություն (աստիճան)
              44003'10''

 

Արլ
   
Արմ
                       
6.   Միջադեպի ժամը և վայրը         yyyy/mm/dd 20__ /__ /__ (24-ժամյա ֆորմատով) հհ։mm: __:__
ՄԵՎԺ
                       
7.   Տեղեկատվությունն ուժի մեջ է։         yyyy/mm/dd 20__ /__ /__ (24-ժամյա ֆորմատով) հհ։mm __:__
ՄԵՎԺ

8.   Ամփոփ նկարագիրը (եզրափակիչ)։                  
                       

9.

  Իրականացվող կամ պլանավորվող գործողություններ.                  
                       
10.   Լրատվական տեղեկատվություն       Դասակարգում ըստ միջուկային
միջադեպերի միջազգային 
սանդղակի
  Պրես ռիլիզ
   

 

 կցված
   
տես
               

  ինտերնետային էջը  

Կապ լրատվության հետ։ +374 10 543 997 Հասարակական ինտերնետային էջի հղում։

11.   Համապատասխան այլ տեղեկատվություն                  
                       
    Լրացուցիչ տեղեկատվությանը վերաբերող կից փաստաթուղթ                 Եզրափակիչ հաղորդագրություն
                       
    Լրացուցիչ տեղեկատվությանը վերաբերող ինտերնետային էջ։                  
                     

 


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 10
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

 

Կ Ա Ռ Ո Ւ Ց Վ Ա Ծ Ք Ա Յ Ի Ն  Ս Խ Ե Մ Ա

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 

 

 

Հավելված N 11
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման


Կ Ա Ռ Ա Վ Ա Ր Մ Ա Ն  Ս Խ Ե Մ Ա

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան


 

Հավելված N 12
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման


 Չ Ա Փ Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՇՏԱՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

1. Շտապ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման համար սահմանվող վթարային միջամտման հիմնական օպտիմալացված (լավարկված) մակարդակները՝

 

Վթարային միջամտման մակարդակը (կանխարգելված դոզան)ա),բ) Պաշտպանական միջոցառման անվանումը
Երբ, ոչ ավելի, քան երկու օրվա ընթացքում, հնարավոր  է 10 mSvգ)  ճառագայթահարման  համարժեք դոզայի ստացում  Պատսպարում
Երբ, ոչ ավելի, քան մեկ շաբաթվա ընթացքում, հնարավոր  է
50 mSvդ)  ճառագայթահարման համարժեք դոզայի ստացում
Տարահանում
Երբ, հնարավոր  է վահանաձև  գեղձի կողմից ճառագայթաակտիվ յոդի միջոցով 100 mGyե)  կլանված դոզայի ստացում Վահանաձև գեղձի արգելափակում   ա) ներկայացված են դոզային մակարդակներ, որոնց հավասար կամ դրանցից բարձր ճառագայթման դոզաներից կարելի է խուսափել համապատասխան պաշտպանական միջոցառման իրականացմամբ՝ հաշվի առնելով հնարավոր հապաղումների կամ բնական պատճառներուվ պաշտպանական միջոցառման արդյունավետության կորուստը.

բ) նշված մակարդակները հաշվարկված են միջինացված բնակչության համար: Առավել ճառագայթահարվող մարդկանց (կրիտիկական խումբ) համար կանխատեսվող դոզաները միշտ պետք է լինեն ճառագայթահարման դետերմինացվող էֆեկտներ առաջացնող դոզայի սահմանված շեմային արժեքներից ցածր.

գ) արգելվում է մարդկանց պատսպարել երկու օրից ավելի ժամկետով: Կարելի է իրականացնել նաև կարճաժամկետ պատսպարում՝ միջամտման ավելի ցածր մակարդակի դեպքում կամ դրան հետևող այլ պաշտպանական միջոցառումների (օրինակ՝ տարահանման) հեշտ իրականացման նպատակով.

դ) արգելվում է մարդկանց տարահանել ավելի քան մեկ շաբաթվա ընթացքում և ոչ ավելի, քան մեկ ամիս ժամանակով: Արագ և հեշտությամբ տարահանման նպատակով պետք է գործողությունը սկսել ավելի ցածր միջամտման մակարդակների դեպքում: Միջամտման բարձր մակարդակները կարող են հիմնավորված լինել միայն այն դեպքում, երբ տարահանումը դժվար է, այսինքն, երբ պետք է տարահանվի բնակչության մեծ խումբ, կամ կան փոխադրման կամ վատ եղանակի հետ կապված դժվարություններ.

ե)  ներկայացված է վահանաձև գեղձի կանխարգվելիք դոզայի քանակությունը՝ պայմանավորված ճառագայթաակտիվ յոդով: Ելնելով գործնական նկատառումներից՝ մարդկանց տարիքային բոլոր խմբերի համար այս միջամտման մակարդակը նույնացված է:

 

2. Վթարային միջամտման հիմնական օպտիմալացված (լավարկված) մակարդակները ժամանակավոր տեղափոխման և մշտական վերաբնակեցման համար՝

Վթարային միջամտման մակարդակը
(կանխարգելված դոզան)ա)
Պաշտպանական միջոցառման անվանումը
Երբ  վթարային միջամտման սկզբում սպասվում է  30 mSv/ամիս, իսկ հաջորդ հինգ ամսվա համար՝ 10 mSv/ամիս ճառագայթահարման  համարժեք դոզայի ստացում Ժամանակավոր տեղափոխում)բ)
Եթե մեկ  տարվա ընթացքում հաշվարկված ամսական դոզան ավելի է 30 mSv/ամիս, կամ երկու տարվա ընթացքում հաշվարկված ամսական դոզան ավելի է 10 mSv/ամիս, կամ  50 տարվա ընթացքում կանխատեսվող համարժեք դոզան կգերազանցի 1 Sv Մշտական վերաբնակեցում

     ա) կանխարգելվող դոզան վերաբերում է ժամանակավոր տեղափոխման ենթարկված բնակչությանը.
     բ) բնակչության ժամանակավոր տեղափոխությունը պետք է կատարվի ոչ ավելի, քան վեց ամիս ժամանակով:

3. Սննդամթերքի համար վթարային միջամտման հիմնական օպտիմալացված (լավարկված) մակարդակները (kBq/ կգ)

 

Պարունակվող ճառագայթաակտիվ իզոտոպները

Միջամտման ընդհանուր մակարդակն ընդհանուր օգտագործման  սննդամթերքի համար

Միջամտման ընդհանուր մակարդակը կաթի, մանկական կերի և խմելու ջրի համար

134Cs, 137Cs, 103Ru, 106Ru, 89Sr

1

1

131I

--

0.1

90Sr

0.1

--

241AM, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 242Pu

0.01

0.001


ա) բերված միջամտման մակարդակները վերաբերում են տեղական արտադրության սննդամթերքին և կիրառվում են այլընտրանքային սննդի մատակարարման առկայության դեպքում.

բ) սահմանված միջամտման մակարդակները կիրառվում են անմիջական օգտագործման համար նախատեսված տեղական արտադրության չվերամշակված սննդամթերքի համար: Չոր և խտացված (կոնցենտրացված) սննդամթերքի համար, դրանց վերամշակման ժամանակ ռադիոիզոտոպային կազմի փոփոխման պատճառով, սահմանված միջամտման մակարդակները կարող են համարվել չհիմնավորված.

գ)  ելնելով գործնական նկատառումներից՝ ճառագայթաակտիվ իզոտոպների տարբեր խմբերի համար սահմանված միջամտման մակարդակները պետք է դիտարկել որպես այդ ճառագայթաակտիվ իզոտոպների ակտիվությունների գումար.

դ) քիչ քանակությամբ օգտագործվող սննդամթերքի համար (օրինակ՝ համեմունքների համար) միջամտման մակարդակները, համեմատած հիմնական սննդամթերքի հետ, կարող են մեծ լինել մինչև 10 անգամ, որովհետև սննդամթերքի այդ տեսակները չեն կարող առաջացնել ներքին ճառագայթահարման զգալի դոզա.

ե) բերված միջամտման մակարդակները գործում են վթարից հետո մեկ տարվա ընթացքում:

 

4. Նախապես հաշվարկված միջամտման աշխատանքային մակարդակները (ՄԱՄ)


  ՄԱՄ  

Նախապես հաշվարկված 
մակարդակը (համարժեք դոզայի հզորությունը)

Ընդունվելիք որոշումը և ՄԱՄ-ի հաշվարկման նախնական պայմանները

ՄԱՄ-1

1 mSv / ժամ

Իրականացնել բնակչության տարահանում կամ արդյունավետ պատսպարում՝ ելնելով ճառագայթաակտիվ ամպից առաջացած համարժեք դոզայի հզորության արժեքից: Համարժեք դոզայի հզորությունը հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ նախապայմանները՝

 • արտանետումը փոքրացված չէ.
 • արտանետված ճառագայթաակտիվ իզոտոպների խառնուրդը բնորոշ է միջուկային ռեակտորի ակտիվ գոտու հալմամբ վթարի համար.
 • օդի ներշնչմամբ ձևավորվող ճառագայթահարման դոզան 10 անգամ գերազանցում է արտաքին ճառագայթահարման դոզան.
 • ճառագայթաակտիվ ամպից ճառագայթահարման տևողությունը 4 ժամ է.
 • կանխարգելված դոզան 50 mSv է:

ՄԱՄ-2

0.1 mSv / ժամ

Իրականացնել վահանաձև գեղձի արգելափակում և ժամանակավոր պատսպարում՝ ելնելով ճառագայթաակտիվ ամպից առաջացած համարժեք  դոզայի հզորության արժեքից: Համարժեք  դոզայի հզորությունը հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ նախապայմանները՝

 • արտանետումը փոքրացված չէ.
 • արտանետված ճառագայթաակտիվ իզոտոպների խառնուրդը բնորոշ է միջուկային ռեակտորի ակտիվ գոտու հալմամբ վթարի համար.
 • ներշնչած օդի հետ օրգանիզմ ներթափանցած ճառագայթաակտիվ յոդից վահանաձև գեղձի ստացած դոզան 200 անգամ գերազանցում է արտաքին ճառագայթահարման դոզան.
 • ճառագայթաակտիվ ամպից ճառագայթահարման տևողությունը 4 ժամ է.
 • վահանաձև գեղձի կանխարգելված դոզան 100 mGr:

ՄԱՄ-3

1 mSv/ժամ

Ելնելով ճառագայթաակտիվ տեղումներից աղտոտված հողածածկույթից ձևավորված համարժեք դոզայի հզորության արժեքից՝ իրականացնել բնակչության տարահանում: Համարժեք  դոզայի հզորությունը հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ նախապայմանները՝

 • կանխարգելված դոզան 50 mSv է.
 • ճառագայթահարման տևողությունը 1 շաբաթ է.
 • ճառագայթաակտիվ իզոտոպների տրոհման պատճառով ճառագայթահարման դոզան մոտավորապես 75% փոքրացել է.
 • մարդիկ պատսպարված են:

ՄԱՄ-4

0.2 mSv/ժամ

Ելնելով ճառագայթաակտիվ տեղումներից աղտոտված հողածածկույթից ձևավորված համարժեք  դոզայի հզորության արժեքից՝ իրականացնել բնակչության ժամանակավոր տեղափոխում: Համարժեք  դոզայի հզորությունը հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ նախապայմանները՝

 • կանխարգելված դոզան 30 mSv է.
 • ճառագայթահարման տևողությունը 30 օր է.
 • արտանետված ճառագայթաակտիվ իզոտոպների խառնուրդը բնորոշ է ռեակտորի ակտիվ գոտու հալմամբ վթարից հետո անցած 4-րդ օրվա համար.
 • ճառագայթաակտիվ իզոտոպների տրոհման և հողմնահարման պատճառով ճառագայթահարման դոզան նվազել է 50 %-ով.
 • կիրառելի է ռեակտորի կանգնեցնելուց հետո 2-7 օրվա համար:

ՄԱՄ-5

1 mSv / ժամ

Սահմանափակել խմելու ջրի և տեղական արտադրության  կաթի ու սննդամթերքի օգտագործումը՝ ելնելով ճառագայթաակտիվ տեղումներից աղտոտված հողածածկույթից ձևավորված համարժեք դոզայի հզորության արժեքից:Ընդունել, որ ցանկացած տարածքի վրա, որտեղ ճառագայթաակտիվ տեղումներից աղտոտված հողածածկույթից ձևավորված համարժեք  դոզայի հզորությունը հավասար կամ գերազանցում է կարգավորող   հսկողությունից ազատման դոզային հզորության մակարդակները,  սննդամթերքի ճառագայթաակտիվ աղտոտվածությունը կարող է գերազանցել սննդամթերքի համար ընդունված միջամտման աշխատանքային մակարդակները:

ՄԱՄ-6

10 kBq/մ2

2 kBq/մ2

Սահմանափակել խմելու ջրի և տեղական արտադրության  կաթի ու սննդամթերքի օգտագործումն այն տարածքներում, որոնք որոշված են I-131  ճառագայթաակտիվ իզոտոպով հողի մակերեսային աղտոտվածության չափմամբ: Վերահաշվարկելիս օգտագործել վթարային միջամտման ընդհանուր լավարկված մակարդակները:
Հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ պայմանները՝

 • հողի մակերեսային աղտոտվածությունն ստեղծող ճառագայթաակտիվ իզոտոպների մեջ գերակայում է  I-131 ճառագայթաակտիվ իզոտոպը, որը բնորոշ է ռեակտորի ակտիվ գոտու հալմամբ վթարից հետո անցած առաջին 15 օրվա համար.
 • սննդամթերքն աղտոտված է մակերեսորեն և հնարավոր է առանց նախնական լվացման նրա անմիջապես օգտագործումը:

ՄԱՄ-7

2 kBq/մ2

10 kBq/մ2

Սահմանափակել խմելու ջրի և տեղական արտադրության  կաթի ու սննդամթերքի օգտագործումն այն տարածքներում, որոնք որոշված են Cs-137  ճառագայթաակտիվ իզոտոպով հողի մակերեսային աղտոտ-վածության չափմամբ: Վերահաշվարկելիս օգտագործել վթարային միջամտման ընդհանուր լավարկված մակարդակները:
Հաշվարկելիս ընդունված է եղել հետևյալ պայմանը՝
սննդամթերքը աղտոտված է մակերեսորեն և հնարավոր է առանց նախնական լվացման նրա անմիջապես օգտագործումը:

ՄԱՄ-8

1 kBq / կգ

0.1kBq/ կգ

Սահմանափակել խմելու ջրի և տեղական արտադրության  կաթի ու սննդամթերքի օգտագործումը՝ ելնելով դրանց մեջ J-131 ճառագայթաակտիվ իզոտոպի պարունակությունից: Հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ պայմանները՝

 • գերակշռում է J-131 ճառագայթաակտիվ իզոտոպը, որը բնորոշ է ռեակտորի ակտիվ գոտու հալմամբ վթարից հետո անցած առաջին 15 օրվա համար.
 • սննդամթերքն աղտոտված է մակերեսորեն և հնարավոր է առանց նախնական լվացման նրա անմիջապես օգտագործումը:

 ՄԱՄ-8 խորհուրդ է տրվում օգտագործել վթարից հետո անցած  առաջին 30 օրվա ընթացքում, երբ կտրոհվեն կյանքի կարճ տևողությամբ ճառագայթաակտիվ իզոտոպները:

ՄԱՄ-9

0.2 kBq/ կգ

0.3 kBq/ կգ

Սահմանափակել խմելու ջրի և տեղական արտադրության  կաթի ու սննդամթերքի օգտագործումը՝ ելնելով դրանց մեջ Cs-137 ճառագայթաակտիվ իզոտոպի պարունակությունից: Հաշվարկելիս ընդունված է եղել հետևյալ պայմանը՝

 • սննդամթերքն աղտոտված է մակերեսորեն և հնարավոր է նրա անմիջապես օգտագործումն առանց նախնական լվացման:

ՄԱՄ-9  օգտագործել վթարից հետո անցած  առաջին 30 օրվա ընթացքում:


Միջամտման աշխատանքային մակարդակները վերահաշվարկվում են կարգավորող մարմնի կողմից:

 

5. Վթարային անձնակազմի վերադարձման (ճառագայթավտանգ տարածքից դուրսբերման) համար սահմանված ճառագայթահարման թույլատրելի դոզան (արտաքին գամմա ճառագայթումից ստացված գումարային դոզան)

 

Գործողությունները

Վթարային անձնակազմի
ճառագայ-թահարման թույլատրելի դոզան (mSv)

Առաջին տեսակի՝

 • գործողություններ՝ ուղղված մարդկանց կյանքի փրկությանը
 • գործողություններ՝ ուղղված միջուկային ռեակտորի ակտիվ գոտու վնասման արգելմանը և (կամ) մեծ արտանետումների կանխմանը

50<D<250ա),բ)

Երկրորդ տեսակի՝

 • մարդկանց ծանր աստիճանի ճառագայթահարման կանխում
 • բարձր կոլեկտիվ դոզաների ստացման կանխում
 • աղետային իրավիճակների կանխում
 • ռեակտորի անվտանգության համակարգերի աշխատանքի վերականգնում
 • ռադիոակտիվ խիստ աղտոտված տարածքներում կամ ճառագայթաակտիվ ամպի պայմաններում ճառագայթային իրավիճակի հսկողության անցկացում

25<D<50ա)

Երրորդ տեսակի՝

 • կարճաժամկետ վերականգնողական գործողություններ
 • անհապաղ պաշտպանական միջոցառումների իրականացում
 • արտաքին միջավայրի օբյեկտներից փորձանմուշների վերցնում

20 < D<25ա)

Չորրորդ տեսակի՝

 • երկարաժամկետ վերականգնողական գործողություններ
 • վթարի հետ անմիջականորեն չկապվող աշխատանքներ

Համարժեք է մասնագիտական ճառագայթահարման համար սահմանված նորմերին:


ա) ենթադրվում է, որ վահանաձև գեղձի արգելափակումն անցկացված է մինչև ճառագայթահարումը: Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է թույլատրելի դոզային սահմանը փոքրացնել հինգ անգամ: Եթե շնչառական օրգանները պաշտպանված են, կամ ճառագայթաակտիվ արտանետումը բացակայում է, ապա թույլատրելի դոզային սահմանն անհրաժեշտ է մեծացնել երկու անգամ: Վթարային անձնակազմը պետք է պատրաստված լինի ճառագայթային պաշտպանության հարցերով և տեղեկացված լինի սպասվելիք դոզաների մասին.

բ) լուրջ հիմնավորումների առկայության դեպքում նշված դոզային սահմանները կարող են գերազանցել վերոհիշյալ մակարդակները:


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան


 

Հավելված N 13
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

 

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ

 

ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՏԱՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԱՀԱՆԱՁԵՎ ԳԵՂՁԻ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

N/N
ը/կ

Բնակավայրի անվանումը

Բնակչու-
թյան ընդհա-
նուր թիվը
(հազար/ մարդ)

որից՝ ըստ տարիքի (հազար/
մարդ)

Կայուն յոդի մեկ օրվա պահանջվող քանակը (գրամ)

Նշում-ներ

0-14

14 և ավելի

Ընդամենը (գրամ)

որից՝ ըստ տարիքի

0-14 (գր)

14 և ավելի (գր)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ՀՀ Արմավիրի մարզ

1. 

ք. Արմավիր

32,2

0,8

31,4

4134

52,0

4082,0

 
 2.

ք. Մեծամոր

10,0

0,25

9,75

1283,75

16,25

1267,5

 
 3.

գ. Արշալույս

3,9

0,1

3,8

500,5

6,5

494,0

 
 4.

գ. Ակնալիճ

3,2

0,08

3,12

410,8

5,2

405,6

 
 5.

գ. Առատաշեն

2,5

0,063

2,437

320,905

4,095

316,81

 
 6.

գ. Աղավնատուն

2,9

0,073

2,827

372,255

4,745

367,51

 
 7.

գ. Արագած

3,1

0,063

3,037

398,905

4,095

394,81

 
 8.

գ. Արտաշար

1,0

0,025

0,975

128,375

1,625

126,75

 
 9.

գ. Արևիկ

2,6

0,066

2,534

333,71

4,29

329,42

 
 10.

գ. Եղեգնուտ

1,7

0,043

1,657

218,205

2,795

215,41

 
 11.

գ. Զարթոնք

1,9

0,048

1,852

243,88

3,12

240,76

 
 12.

գ. Խորոնք

2,25

0,058

2,144

282,49

3,77

278,72

 
 13.

գ. Ծաղկալանջ

1,4

0,035

1,365

179,725

2,275

177,45

 
 14.

գ. Ծիածան

1,0

0,025

0,975

128,375

1,625

126,75

 
 15.

գ. Հովտամեջ

1,2

0,03

1,17

154,05

1,95

152,1

 
 16.

գ. Հայթաղ

2,3

0,057

2,243

295,295

3,705

291,59

 
 17.

գ. Մայիսյան

1,8

0,05

1,75

230,75

3,25

227,5

 
 18.

գ. Մրգաշատ

5,1

0,127

4,973

654,745

8,255

646,49

 
 19.

գ. Նորավան

1,3

0,032

1,268

166,92

2,08

164,84

 
 20.

գ. Սամաղար

2,4

0,06

2,34

308,1

3,9

304,2

 
 21.

գ. Տարոնիկ

2,0

0,05

1,95

256,75

3,25

253,5

 
 22.

գ. Ֆերիկ

0,3

0,01

0,29

38,35

0,65

37,7

 

Ընդամենը՝ մարզում

86,05

2,145

83,857

11040,835

139,425

10901,41

 

ՀՀ Արագածոտնի մարզ

1.

գ. Արագածոտն

1,05

0,027

1,023

134,745

1,755

132,99

 

2.

գ. Նոր Ամանոս

0,54

0,014

0,526

69,29

0,91

68,38

 

3.

գ. Նոր Եդեսիա

1,1

0,028

1,072

141,18

1,82

139,36

 

Ընդամենը՝ մարզում

2,69

0,069

2,621

345,215

4,485

340,73

 

Ընդամենը՝ 10 կմ գոտում

88,74

2,214

86,478

11386,05

143,91

11242,14

 


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 

Հավելված N 14
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման


 Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ

 

ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՏԱՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

N/N
ը/կ

Բնակավայրը

Բնակչու-թյան թիվը

Անհրա-ժեշտ հակա-գազերի թիվը

Հատկացվում է

Անհրա-ժեշտ շնչա-դիմակ-ների թիվը

Հատկացվում է

Նշում-ներ

կազմակեր- պություն-ներից
և համայնք-
ներից

պետա-կան ռեզերվից

  այդ թվում՝  

կազմա-կերպու-թյուն-ներից և համայնք-ներից

պետա-կան ռեզեր-վից

ԿԶԴ -4/6

ՊԴՖ-Դ ՊԴՖ-Բ

ԳՊ-7
ԳՊ-5

1

ք. Մեծամոր

10000

-

-

-

-

   -   

-

10000

-

-

 

2

գ. Արշալույս

3886

-

-

-

-

-

-

3886

-

-

 

3

գ. Ակնալիճ

3135

-

-

-

-

-

-

3135

-

-

 

4

գ. Մայիսյան

1765

-

-

-

-

-

-

1765

-

-

 

5

գ. Ֆերիկ

274

-

-

-

-

-

-

274

-

-

 

6

ք. Արմավիր

32200

-

-

-

-

-

-

32200

-

-

 

7

գ. Առատաշեն

2470

-

-

-

-

-

-

2470

-

-

 

8

գ. Աղավնատուն

2920

-

-

-

-

-

-

2920

-

-

 

9

գ. Արագած

3103

-

-

-

-

-

-

3103

-

-

 

10

գ. Արտաշար

1013

-

-

-

-

-

-

1013

-

-

 

11

գ. Արևիկ

2631

-

-

-

-

-

-

2631

-

-

 

12

գ. Եղեգնուտ

1704

-

-

-

-

-

-

1704

-

-

 

13

գ. Զարթոնք

1858

-

-

-

-

-

-

1858

-

-

 

14

գ. Խորոնք

2251

-

-

-

-

-

-

2251

-

-

 

15

գ. Ծաղկալանջ

1344

-

-

-

-

-

-

1344

-

-

 

16

գ. Ծիածան

1015

-

-

-

-

-

-

1015

-

-

 

17

գ. Հովտամեջ

1195

-

-

-

-

-

-

1195

-

-

 

18

գ. Հայթաղ

2290

-

-

-

-

-

-

2290

-

-

 

19

գ. Մրգաշատ

5064

-

-

-

-

-

-

5064

-

-

 

20

գ. Նորավան

1300

-

-

-

-

-

-

1300

-

-

 

21

գ. Սամաղար

2334

-

-

-

-

-

-

2334

-

-

 

22

գ. Տարոնիկ

1970

-

-

-

-

-

-

1970

-

-

 

Ընդամենը՝
Արմավիրի մարզում

85722

-

-

-

-

-

-

85722

-

-

 

1

գ. Արագածոտն

1047

-

-

-

-

-

-

1047

-

-

 

2

գ. Նոր Ամանոս

541

-

-

-

-

-

-

541

-

-

 

3

գ. Նոր Եդեսիա

1108

-

-

-

-

-

-

1108

-

-

 

Ընդամենը՝ Արագածոտնի մարզում

2696

-

-

-

-

-

-

2696

-

-

 

Ընդամենը

88418

-

-

-

-

-

-

88418

-

-

 


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան


 

Հավելված N 15
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ

 

ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՏԱՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՍՊԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

N/N
ը/կ

Բնակավայրի անվանումը

Բնակ-չության թիվը

Պատսպար-ման ենթակա բնակչու-թյան թիվը

այդ թվում

ապաս-
տարան

հակաճառա-գայթային թաքստոցներ

նկուղներ

շենքերի 1-ին հարկեր

ստորգետնյա այլ խորացված շինություններ

քանակ/ տարող.

տո-կոս

քանակ/ տարող.

տո-կոս

քանակ/ տարող.

տոկոս

քանակ/ տարող.

տոկոս

քանակ/ տարող.

տո-կոս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ՀՀ Արմավիրի մարզ

1.

ք. Մեծամոր

10000

10000

1/280

 

2/1550

 

33/11250

100%

       

2.

գ. Արշալույս

3886

3886

       

400/5200

100%

       

3.

գ. Ակնալիճ

3135

3135

       

260/3500

100%

       

4.

գ. Մայիսյան

1765

1765

       

130/1765

100%

       

5.

գ. Ֆերիկ

274

274

       

48/720

100%

       

6.

ք. Արմավիր

32200

32200

   

18/10480

 

4163/
35288

77%

       

7.

գ. Առատաշեն

2470

2470

       

210/3120

100%

       

8.

գ. Աղավնատուն

2920

2920

       

231/3100

100%

       

9.

գ. Արագած

3103

3103

       

221/3200

100%

       

10.

գ. Արտաշար

1013

1013

       

88/1900

100%

       

11.

գ. Արևիկ

2631

2631

       

216/3200

100%

       

12.

գ. Եղեգնուտ

1704

1704

   

2/450

26,4

28/700

35,2%

160/554

32,4

   

13.

գ. Զարթոնք

1858

1858

       

140/2100

100%

       

14.

գ. Խորոնք

2251

2251

       

210/3000

100%

       

15.

գ. Ծաղկալանջ

1344

1344

       

120/1800

100%

       

16.

գ. Ծիածան

1015

1015

       

91/1360

100%

       

17.

գ. Հովտամեջ

1195

1195

       

100/1500

100%

       

18.

գ. Հայթաղ

2290

2290

       

220/3300

100%

       

19.

գ. Մրգաշատ

5064

5064

       

140/200

39,5%

300/3064

61,5%

   

20.

գ. Նորավան

1300

1300

       

98/1400

100%

       

21.

գ. Սամաղար

2334

2334

       

220/3300

100%

       

22.

գ. Տարոնիկ

1970

1970

       

150/2200

100%

       

Ընդամենը՝ Արմավիրի մարզում

85722

85722

1/280

 

22/2480

 

7517/
94903

 

460/3618

     

ՀՀ Արագածոտնի մարզ

1.

գ. Արագածոտն

1047

1047

       

65/3000

100%

       

2.

գ. Նոր Ամանոս

541

541

       

53/1000

100%

       

3.

գ. Նոր Եդեսիա

1108

1108

       

190/1000

100%

       
Ընդամենը՝ 
Արագածոտնի մարզում

2695

2695

       

908/50000

         


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 

Հավելված N 16
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

 

 Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ

 

ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՏԱՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

N/N
ը/կ

Տարահանվող բնակավայրը

Տարահանման
միջանկյալ կետը

Երթուղու երկարու-թյունը
տարա-հանման միջանկ-յալ
կետերից վերա-բնակեց-ման
վայր (կմ)

Ընդունող բնակավայրերը

Տարահանվող բնակավայրի
բնակչության տեղափոխումը

անվանումը

բնակ-չու-թյան
թիվը

հեռավո-րությու-նը
միջանկ-յալ
կետից (կմ)

անվանումը

բնակ-չության թիվը (մարդ)

առաջին երթով

լրացուցիչ երթերով տեղա-փոխվում են

ավտոշարա-սյուների/
միկրոավ-տոբուսների թիվը

երթերի թիվը

տրանսպ./
մարդ

տրանսպ./
մարդ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ՀՀ Արմավիրի մարզ

Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտի

1.

ք. Մեծամոր

10000

3

ք. Էջմիածին

100

ք. Հրազդան (Կոտայքի մարզ)

64000

361 / 5420

305 / 4580

7 / 32-224

3 երթուղի

2.

գ. Արշալույս

3886

6

ք. Էջմիածին

12

 գ. Ոսկեվազ (Արագածոտնի մարզ)

4204

169 / 2543

90 / 1343

4 / 33-132

2 երթուղի

3.

գ. Ակնալիճ

3135

2

ք. Էջմիածին

5

ք. Էջմիածին
(Արմավիրի մարզ)

67940

132 / 1980

77 / 1155

3 / 35-105

2 երթուղի

4.

գ. Մայիսյան

1765

8

ք. Արմավիր

43

ք. Թալին  (Արագածոտնի մարզ)

8600

75 / 1117

43 / 648

2 / 30-118

2 երթուղի

5.

գ. Ֆերիկ

274

7

ք. Էջմիածին

9

գ. Դողս
(Արմավիրի մարզ)

1482

11 / 162

7 / 112

1 / 18

1 երթուղի

 

 

19060

 

 

 

 

 

 

 

17 / 597

 

Շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտի

1.

ք. Արմավիր

32200

0

ք. Արմավիր

92

ք. Գյումրի (Շիրակի մարզ)

160368

636 / 19077

437 / 13123

գնացք

30 վագոն

2.

գ. Առատաշեն

2470

2

ք. Էջմիածին

17

գ. Փարաքար (Արմավիրի մարզ)

7910

94 / 1404

70 / 1066

2 / 41-82

2 երթուղի

3.

գ. Աղավնատուն

2920

0

գ. Աղավնատուն

25

ք. Եղվարդ
(Կոտայքի մարզ)

13535

121 / 1820

73 / 1094

3 / 33-99

2 երթուղի

4.

գ. Արագած

3103

2

գ. Աղավնատուն

13

գ. Օշական
(Արագածոտնի մարզ)

5674

117 / 1747

91 / 1356

2 / 35-70

3 երթուղի

5.

գ. Արտաշար

1013

3

գ. Եղեգ-նուտ

8

գ. Ջրառատ (Արմավիրի մարզ)

3106

43 / 639

23 / 347

1 / 33

2 երթուղի

6.

գ. Արևիկ

2631

0

գ. Արմավիր

10

գ. Արմավիր (Արմավիրի մարզ)

3400

105 / 1579

70 / 1052

2 / 29-58

3 երթուղի

7.

գ. Եղեգնուտ

1704

0

գ. Եղեգ-նուտ

6

գ. Երասխահուն (Արմավիրի մարզ)

1430

74 / 1108

40 / 596

2 / 29-58

2 երթուղի

8.

գ. Զարթոնք

1858

2

գ. Եղեգնուտ

12

գ. Տանձուտ (Արմավիրի մարզ)

2006

77 / 1150

47 / 708

2 / 31-124

2 երթուղի

9.

գ. Խորոնք

2251

0

գ. Խորոնք

10

գ. Գայ
(Արմավիրի մարզ)

3700

76 / 1136

74 / 1115

2 / 25-50

3 երթուղի

10.

գ. Ծաղկալանջ

1344

4.5

գ. Աղավնատուն

7

գ. Ամբերդ (Արագածոտնի մարզ)

1510

54 / 811

36 / 533

1 / 30

3 երթուղի

11.

գ. Ծիածան

1015

1

գ. Ծաղկունք

3

գ. Մրգաստան (Արմավիրի մարզ)

1295

32 / 470

38 / 545

1 / 35

2 երթուղի

12.

գ. Հովտամեջ

1195

3

գ. Աղավնատուն

7

գ. Ոսկեհատ (Արմավիրի մարզ)

3022

44 / 652

36 / 537

1 / 40

2 երթուղի

13.

գ. Հայթաղ

2290

3.5

գ. Աղավնատուն

22

ք. Աշտարակ (Արագածոտնի մարզ)

31800

86 / 1293

67 / 997

2 / 38-76

2 երթուղի

14.

գ. Մրգաշատ

5064

0

գ. Հայկավան

14, 12

գ. Հոկտեմբեր
գ. Բամբակաշատ (Արմավիրի մարզ)

6080
3820

182 / 2736

155 / 2328

4 / 28-112

3 երթուղի

15.

գ. Նորավան

1300

2

գ. Լուկաշին

11

գ. Խանջյան (Արմավիրի մարզ)

2220

48 / 717

39 / 583

2 / 22-44

2 երթուղի

16.

գ. Սամաղար

2334

4

գ. Ծաղկունք

12, 14

գ. Շահումյան
Դաշտ
(Արմավիրի մարզ)

1550
850

77 / 1155

79 / 1179

4 / 20-80

2 երթուղի

17.

գ. Տարոնիկ

1970

5

գ. Խորոնք

10

ք. Էջմիածին (Արմավիրի մարզ)

67940

82 / 1218

50 / 752

2 / 33-66

2 երթուղի

  Ընդամենը 85722               Գնացք 30 վագոն
50 / 1654 
ՀՀ Արագածոտնի մարզ

1.

գ. Արագածոտն

1047

0

գ. Արագածոտն

6

գ. Կոշ
(Արագածոտնի մարզ)

3115

21 / 347

47 / 700

1 / 34

2 երթուղի

2.

գ. Նոր Ամանոս

541

0

գ. Արուճ

10

գ. Արուճ
(Արագածոտնի մարզ)

1242

15 / 220

22 / 321

1 / 37

1 երթուղի

3.

գ. Նոր Եդեսիա

1108

8

գ. Արագածոտն

16

գ. Ուջան (Արագածոտնի մարզ)

3037

62 / 923

50 / 752

2 / 28-56

2 երթուղի

Ընդամենը

2696              

4 / 127

Ընդամենը

88418              

Գնացք 30 վագոն
54 / 1781


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 
 

Հավելված N 17
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ

 

ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՏԱՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԿԵՏԵՐԻ
 

N/N
ը/կ

Տարահանման միջանկյալ հավաքակայանը

Տարահանվող բնակչության թիվը

Տարահանվող բնակավայրը

Տարահանվող բնակչությունը

Ընդունող բնակավայրը

Նշում-ներ

1

2

3

4

5

6

7

ՀՀ Արմավիրի մարզ

1.

գ. Աղավնատուն

10852

գ. Ծաղկալանջ

1344

գ. Ամբերդ (Արագածոտնի մարզ)

 

գ. Հայթաղ

2290

գ. Աշտարակ (Արագածոտնի մարզ)

 

գ. Հովտամեջ

1195

գ. Ոսկեհատ (Արագածոտնի մարզ)

 

գ. Արագած

3103

գ. Օշական (Արագածոտնի մարզ)

 

գ. Աղավնատուն

2920

ք. Եղվարդ (Կոտայքի մարզ)

 

2.

ք. Էջմիածին
(կամրջի մոտ)

19765

գ. ք. Մեծամոր

10000

ք. Հրազդան (Կոտայքի մարզ)

 

գ. Արշալույս

3886

գ. Ոսկեվազ (Արագածոտնի մարզ)

 

գ. Ֆերիկ

274

գ. Դողս (Արմավիրի մարզ)

 

գ. Առատաշեն

2470

գ. Փարաքար (Արմավիրի մարզ)

 

գ. Ակնալիճ

1335

ք. Էջմիածին (Արմավիրի մարզ)

 

3.

գ. Ծաղկունք

3350

գ. Սամաղար

2334

գ. Շահումյան, Դաշտ (Արմավիրի մարզ)

 

գ. Ծիածան

1016

գ. Մրգաստան (Արմավիրի մարզ)

 

4.

գ. Եղեգնուտ
(ելքի մոտ)

4575

գ. Զարթոնք

1858

գ. Տանձուտ (Արմավիրի մարզ)

 

գ. Եղեգնուտ

1704

գ. Երասխահուն (Արմավիրի մարզ)

 

գ. Արտաշար

1013

գ. Ջրառատ (Արմավիրի մարզ)

 

5.

գ. Արմավիր (մուտքի մոտ)

2631

գ. Արևիկ

2631

գ. Արմավիր (Արմավիրի մարզ)

 

6.

գ. Հայկավան

5064

գ. Մրգաշատ

5064

գ. Հոկտեմբեր, Բամբակաշատ (Արմավիրի մարզ)

 

7.

ք. Արմավիր (ելքից դուրս)

33965

գ. Մայիսյան

1765

ք. Թալին (Արագածոտնի մարզ)  

գ. ք. Արմավիր

32200

ք. Գյումրի
(Շիրակի մարզ)
 

8.

գ. Լուկաշին

1300

գ. Նորավան

1300

գ. Խանջյան (Արմավիրի մարզ)  

9.

գ. Խորոնք

4221

գ. Խորոնք

2251

գ. Գայ (Արմավիրի մարզ)  

գ. Տարոնիկ

1970

ք. Էջմիածին (Արմավիրի մարզ)  
ՀՀ Արագածոտնի մարզ

10.

գ. Արագածոտն
(ելքից դուրս)

2182

գ. Արագածոտն

1074

գ. Կոշ (Արագածոտնի մարզ)  

գ. Նոր Եդեսիա

1108

գ. Ուջան (Արագածոտնի մարզ)  

11.

գ. Արուճ (մուտքի մոտ)

541

գ. Նոր Ամանոս

541

գ. Արուճ (Արագածոտնի մարզ)  
Ընդամենը 88418   88418    


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան


 

Հավելված N 18
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ

 

ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՒ ՇՏԱՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՈՒԺԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

 

N/N
ը/կ

Ստորա-բաժանումը

Հիմնական (պահեստային) հենակետը

Պատրաս-տության բերման ժամկետը (րոպե)

Հենակետ հասնելու ժամանակը (րոպե)

Կազմը

Ապահովվածությունը սարքերով

Անհատական պաշտպա-նության միջոցները

անձնա-կազմ (մարդ)

տեխնիկայի մակնիշը (մոդել)

Ճառագայ-թային հետախու-զություն

Ճառագայ-թային հսկո-ղություն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Հիմնական թիվ 1 համահավաք ջոկատ

1.

Արմավիրի
հրշեջ մաս

Բաղրամյանի հ/մ
(Աշտարակի հ/մ)

7

15

12

ԱԲ-40 (130)
ԱԲ-40 (130)

     

2.

Բաղրամյանի
հրշեջ մաս

Բաղրամյանի հ/մ
(Աշտարակի հ/մ)

7

-

6

ԱԲ-40 (130)

     

3.

Թալինի
հրշեջ մաս

Բաղրամյանի հ/մ
(Աշտարակի հ/մ)

7

90

6

ԱԲ-40 (130)

     

4.

Անիի
հրշեջ մաս

Բաղրամյանի հ/մ
(Աշտարակի հ/մ)

7

120

6

ԱԲ-40 (130)

     

Հիմնական թիվ 2 համահավաք ջոկատ

1.

Վաղարշապատի
հրշեջ մաս

Վաղարշապատի հ/մ
(Աշտարակի հ/մ)

7

-

12

ԱԲ-40 (130)
ԱԲ-40 (130)

     

2.

Երևան քաղաքի թիվ 1 հրշեջ մաս

Վաղարշապատի հ/մ
(Աշտարակի հ/մ)

7

35

6

ԱԲ-40
(ՈՒրալ)

     

3.

 Մասիսի
հրշեջ մաս

Վաղարշապատի հ/մ
(Աշտարակի հ/մ)

7

20

6

ԱԲ-40
(ՈՒրալ)

     

4.

Երևան քաղաքի թիվ 2 հրշեջ մաս

Վաղարշապատի հ/մ
(Աշտարակի հ/մ)

7

40

6

ԱԲ-40 (130)

     


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան


 

Հավելված N 19
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ

 

ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՒ ՇՏԱՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

 

N/N
ը/կ

Տարահանվող բնակավայրը

Տարաբնակեցվող բնակավայրը

Տարահանման երթուղին

Ուժերը և միջոցները

հասարակական կարգի պահպանության
(ավտոմեք./ մարդ)

բժշկական
օգնության
(ավտոմեք./ մարդ)

1

2

3

4

5

6

1. Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներից բնակչության տարահանման երթուղիներ

1.1.

ք. Մեծամոր

ք. Հրազդան (Կոտայքի մարզ)

ք. Մեծամոր-ք. Էջմիածին-
ք. Աշտարակ-
ք. Եղվարդ-
ք. Հրազդան

5/10

7 / 21

1.2.

գ. Արշալույս

գ. Ոսկեվազ
(Արագածոտնի մարզ)

գ. Արշալույս-
ք. Էջմիածին-
գ. Ոսկեվազ

3/6

4 /12

1.3.

գ. Ակնալիճ

ք. Էջմիածին
(Արմավիրի մարզ)

գ. Ակնալիճ- ք.Էջմիածին

1/2

3 / 9

1.4.

գ. Մայիսյան

ք. Թալին
(Արագածոտնի մ.)

ք. Արմավիր-
ք. Թալին

3/6

2 / 6

1.5.

գ. Ֆերիկ

գ. Դողս
(Արմավիրի մարզ)

գ. Ֆերիկ- ք.Էջմիածին-
գ.Դողս

2/4

1 / 3

1.6.

ք. Արմավիր

ք. Գյումրի (Շիրակի մարզ)

ք. Արմավիր-
ք. Գյումրի

գնացք /30

գնացք/ 30

1.7.

գ. Առատաշեն

գ. Փարաքար (Արմավիրի մարզ)

գ. Առատաշեն- ք.Էջմիածին-
գ. Փարաքար

2/4

2 / 6

1.8.

գ. Աղավնատուն

ք. Եղվարդ
(Կոտայքի մարզ)

գ. Աղավնատուն-ք. Աշտարակ- ք. Եղվարդ

3/6

3 / 9

1.9.

գ. Արագած

գ. Օշական
(Արագածոտնի մ.)

գ. Արագած-
գ. Աղավնատուն-
գ. Ոսկեվազ-
գ. Օշական

4/8

2 / 6

1.10.

գ. Արտաշար

գ. Ջրառատ (Արմավիրի մարզ)

գ. Արտաշար-
գ. Եղեգնուտ-
գ. Ջրառատ

2/4

1 / 3

1.11.

գ. Արևիկ

գ. Արմավիր (Արմավիրի մարզ)

գ. Արևիկ-
գ. Արմավիր

1/2

2 / 6

1.12.

գ. Եղեգնուտ

գ. Երասխահուն (Արմավիրի մարզ)

գ. Եղեգնուտ-
գ. Երասխահուն

1/2

2 / 6

1.13.

գ. Զարթոնք

գ.Տանձուտ (Արմավիրի մարզ)

գ. Զարթոնք-
գ. Եղեգնուտ-
գ. Տանձուտ

2/4

2 / 6

1.14.

գ. Խորոնք

գ. Գայ
(Արմավիրի մարզ)

գ. Խորոնք-
գ. Ակնաշեն-
գ. Գայ

2/4

2 / 6

1.15.

գ. Ծաղկալանջ

գ. Ամբերդ (Արագածոտնի մ.)

գ. Ծաղկալանջ-
գ. Աղավնատուն-
գ. Ամբերդ

2/4

1 / 3

1.16.

գ. Ծիածան

գ. Մրգաստան (Արմավիրի մարզ)

գ. Ծիածան-
գ. Ծաղկունք- ք.Էջմիածին-
գ. Մրգաստան

2/4

1 / 3

1.17.

գ. Հովտամեջ

գ. Ոսկեհատ (Արմավիրի մարզ)

գ. Հովտամեջ-
գ. Աղավնատուն-
գ. Ոսկեհատ

2/4

1 / 3

1.18.

գ. Հայթաղ

ք. Աշտարակ (Արագածոտնի մ.)

գ. Հայթաղ- գ. Աղավնատուն- գ. Ոսկեվազ-
գ. Օշական- ք.Աշտարակ

3/6

2 / 6

1.19.

գ. Մրգաշատ

գ. Հոկտեմբեր
գ. Բամբակաշատ (Արմավիրի մարզ)

գ. Մրգաշատ-
գ. Հայկավան-
գ. Բամբակաշատ-
գ. Հոկտեմբեր

2/4

4 / 12

1.20.

գ. Նորավան

գ. Խանջյան (Արմավիրի մարզ)

գ. Նորավան-
գ. Լուկաշին-
գ. Խանջյան

2/4

2 / 6

1.21.

գ. Սամաղար

գ. Շահումյան
գ.Դաշտ
(Արմավիրի մարզ)

գ. Սամաղար-
գ. Ծաղկունք-
ք. Էջմիածին-
գ. Շահումյան-
գ. Դաշտ

2/4

4 / 12

1.22.

գ. Տարոնիկ

ք. Էջմիածին (Արմավիրի մարզ)

գ. Տարոնիկ-
գ. Խորոնք-
գ. Էջմիածին

2/4

2 / 6

1.23.

գ. Արագածոտն

գ. Կոշ
(Արագածոտնի մ.)

գ. Արագածոտն- գ.Կոշ

1/2

1/ 3

1.24.

գ. Նոր Ամանոս

գ. Արուճ
(Արագածոտնի մ.)

գ. Նոր Ամանոս-
գ. Արուճ

1/2

1/ 3

1.25.

գ. Նոր Եդեսիա

գ. Ուջան (Արագածոտնի մ.)

գ. Նոր Եդեսիա-
գ. Արագածոտն-
գ. Ուջան

1/2

2/ 6

Ընդամենը

51/132
գնացք/ 30

54/ 162
գնացք/ 30

2.

Տարահանման միջանկյալ կետերում հասարակական կարգի պահպանման հսկիչ- անցագրային կետեր, բուժկետեր (ընդամենը)

0/117

33/99

 

3.

Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիների շրջափակման պահակակետեր (ընդամենը)

0/240

-

 

4.

Տարահանումից հետո բնակչության ունեցվածքի պահպանման վերակարգեր
(ընդամենը)

30/156

-

5.

Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներ մուտք գործող ճանապարհների հսկիչ-անցագրային կետերի վերակարգեր (ընդամենը)

33/132

-

 

6.

Տարաբնակեցման վայրերում հասարակական կարգի պահպանման վերակարգեր (ընդամենը)

45/118

-

 

7.

Տարահանվող բնակավայրեր մուտք գործող յուրաքանչյուր բնակավայրի արտաքին հսկիչ-անցագրային կետեր (ընդամենը)

25/50

-

 

8.

Տարահանման բնակավայրերում տարահանված բնակչության գրանցման կազմակերպման վերակարգեր (ընդամենը)

0/100

-

 

9.

Տարահանումից հետո կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պահպանման վերակարգեր (ընդամենը)

19/38

-

10.

Պահեստային խմբեր (ընդամենը)

30/300

-

Ընդամենը

233/1383
գնացք/ 30

87/ 261
գնացք/ 30


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան