Համարը 
N 126-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.11.15/28(205) Հոդ.384
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.09.2005
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.09.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.11.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
26.07.2007

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13-Ի N 1-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
25 հոկտեմբերի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60005412

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

16 սեպտեմբերի 2005 թ.
ք. Երևան

N 126-Ն


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13-Ի N 1-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2003 թվականի հունվարի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը հաստատելու մասին» N1-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի»

ա) «Փոխադրվող բնական գազի հաշվեկշիռը կանխատեսվող տարվա համար» N 4 hավելվածի 4-8 ձևը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 1 հավելվածի.

բ) «Բաշխվող բնական գազի հաշվեկշիռը կանխատեսվող տարվա համար» N 4 hավելվածի 4-9 ձևը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 2 հավելվածի.

գ) «Բնական գազի ներկրման ծառայության սակագնի հաշվարկ» N 5 hավելվածի 5-11 ձևը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 3 հավելվածի.

դ) «Բնական գազի փոխադրման ծառայության սակագնի հաշվարկ» N 5 hավելվածի 5-12 ձևը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 4 հավելվածի.

ե) «Բնական գազի բաշխման ծառայության սակագնի հաշվարկ» N 5 hավելվածի 5-13 ձևը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 5 հավելվածի.

զ) «Էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման և վերանայման համար լիցենզավորված անձի կողմից հանձնաժողով ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ» N 1 հավելվածի՝ 12-րդ սյունակում «Բնական գազի ներկրման գործունեություն իրականացնող ընկերություններ» բառերը փոխարինել «Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայություն մատուցող ընկերություններ» բառերով, 22-րդ կետում «Բնական գազի ներկրման ծառայության սակագնի հաշվարկ» բառերը փոխարինել «Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման սակագնի հաշվարկ» բառերով, 23-րդ կետում «Բնական գազի փոխադրման ծառայության սակագնի հաշվարկ» բառերը փոխարինել «Գազամատակարարման համակարգի փոխադրման գործունեության սակագնի հաշվարկ» բառերով, 24-րդ կետի անվանման «Բնական գազի բաշխման ծառայության սակագնի հաշվարկ» բառերը փոխարինել «Գազամատակարարման համակարգի բաշխման գործունեության սակագնի հաշվարկ» բառերով։

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահ`

 Ռ. Նազարյան

 

Հավելված N 1
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2005 թ. սեպտեմբերի 16-ի
N 126-Ն որոշման


Հավելված N 4

 ________________________
  Ընկերության անվանումը


Ձև 4-8

ՓՈԽԱԴՐՎՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ

20.....թ. ..........................-ից 20.....թ. ..........................-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

NN

 

Չափի
միավորը

Ընդա-
մենը
տարի

ըստ ամիսների`

.......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Գազի պաշարները հաշվարկային ամսվան նախորդող ամսի վերջին օրվա դրությամբ, ընդամենը

այդ թվում՝

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

գազատարներում

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

գազի ստորգետնյա պահեստ-կայանում (ԳՍՊԿ -ում)

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ներկրվող գազի քանակը

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Վերցվել է գազատարներից

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Վերցվել է գազի ստորգետնյա պահեստ-կայանից (ԳՍՊԿ -ից)

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Գազի ծախսն արտադրատեխնիկական կարիքների (սեփական կարիքների) համար

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Բաշխման համակարգից ստացված արտադրատեխնիկական կարիքների (սեփական կարիքների) համար գազի ծախսը

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Տեղափոխվող գազի կորուստները, ընդամենը

այդ թվում՝

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

- տեխնոլոգիական անխուսափելի

կորուստներ գազատարներում

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

- վթարային կորուստներ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Մղվել է գազատարներ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Մղվել է գազի ստորգետնյա պահեստ-կայան (ԳՍՊԿ)

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Փոխադրվել է {(տ.2+տ.3+տ.4)-(տ.5+տ.7+տ.8+տ.9)}

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

այդ թվում՝   Բաշխման համակարգ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

«Արցախգազ» ՓԲԸ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

………………………..

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Գազի ստորգետնյա պահեստ-կայանի (ԳՍՊԿ-ի) սեփական կարիքները (գազահորերից)

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Գազի կորուստները գազի ստորգետնյա պահեստ-կայանում (ԳՍՊԿ-ում)

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Գազի պաշարները հաշվարկային ամսվա վերջին օրվա դրությամբ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

այդ թվում՝ գազատարներում {տ.1.1-տ.3+տ.8}

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

գազի ստորգետնյա պահեստ-կայանում

(ԳՍՊԿ-ում) {տ.1.2-տ.4+տ.9-տ.11-տ.12}

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Բնական գազի միջին ջերմարարությունը

Մջ/ նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________
Ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը

_____________
Անունը, ազգանունը


Կ.Տ.

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2005 թ. սեպտեմբերի 16 -ի
N 126-Ն որոշման


Հավելված N 4

________________________
  Ընկերության անվանումը


Ձև 4-9

ԲԱՇԽՎՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ

20.....թ. ..........................-ից 20.....թ. ..........................-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

NN

 

Չափի միավորը

Ընդա-
մենը տարի

ըստ ամիսների`

 ....   ....  ....   ....  ....  ....  ....  ....   ....  ....  ....  .... 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Փոխադրման համակարգից ընդունված գազի քանակը

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Գազի ծախսը սեփական կարիքների համար {(տ.2 ։ տ.1)x 100}, այդ թվում՝

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

շենքերի և շինությունների ջեռուցում

{(տ.2.1 ։ տ.1)x 100}

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

գազակարգավորիչ կետերի ջեռուցում

{(տ.2.2 ։ տ.1)x 100}

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

տեխնոլոգիական կարիքներ

{(տ.2.3 ։ տ.1)x 100}

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Գազի տեխնոլոգիապես անխուսափելի կորուստները {(տ.3 ։ տ.1)x 100}, այդ թվում՝

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

վթարային կորուստներ

{(տ.3.1 ։ տ.1)x 100}

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Գերնորմատիվային կորուստները
{(տ.4 ։ տ.1)x 100}

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Իրացվել է {տ.1-տ.2-տ.3-տ.4}
այդ թվում՝

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

սպառողներ, որոնց ամսական սպառումն է՝

- 10000 նխմ և ավելի

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

որից՝ Երևանի ՋԷԿ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2

Հրազդանի ՋԷԿ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

- մինչև 10000 նխմ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1

որից` բնակչություն

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Բնական գազի միջին ջերմարարությունը

ՄՋ/նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________
Ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը

_____________
Անունը, ազգանունը


Կ.Տ.

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2005 թ. սեպտեմբերի 16 -ի
N 126-Ն որոշման


Հավելված N 5

 ________________________
  Ընկերության անվանումը


Ձև 5-11

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

20.....թ. ......................-ից 20.....թ. .......................-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

NN

 

Չափի
միավոր

Կանխատեսվող տարի
20…. թ. ............. .... ից
20…. թ. ............. .....-ը

1

2

3

4

1

Ներկրվող գազի գինը առանց ԱԱՀ -ի

դրամ/հազ. խմ

 

2

Ներկրվող գազի քանակը

մլն խմ

 

3

Ներկրվող գազի արժեքը

մլն դրամ

 

4

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

մլն խմ

 

%

 

5

Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ

 

%

 

6

Բնական գազի օգտակար առաքումը

մլն խմ

 

7

Շահագործման և պահպանման ծախսեր
այդ թվում՝

մլն դրամ

 

7.1

Նյութական ծախսեր

"-"

 

7.2

Կապալառու կազմակերպությունների կողմից

իրականացվող նորոգումների ծախսեր

"-"

 

7.3

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

7.4

Հատկացումներ սոց. հիմնադրամին

"-"

 

7.5

Այլ ծախսեր

այդ թվում՝

"-"

 

7.5.1

վառելիքի ծախսեր

"-"

 

7.5.2

ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

 

7.5.3

էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

 

7.5.4

կապի ծառայության հետ կապված ծախսեր

"-"

 

7.5.5

աուդիտի ծախսեր

"-"

 

7.5.6

գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի

պատրաստման ծախսեր

"-"

 

7.5.7

փաստացի կորուստների հաշվարկման հետ կապված ծախսեր

"-"

 

7.5.8

կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

 

7.5.9

գործուղման ծախսեր

"-"

 

7.5.10

ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

 

7.5.11

մաքսավճար

"-"

 

7.5.12

այլ ծախսեր

"-"

 

7.5.13

.........................

"-"

 

7.5.14

.........................

"-"

 

8

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

9

Շահույթ

մլն դրամ

 

10

Հասույթ՝ առանց ԱԱՀ -ի (տ.3+տ.7+տ.8+տ.9)

մլն դրամ

 

11

ԱԱՀ

մլն դրամ

 

12

Հասույթ՝ ներառյալ ԱԱՀ

մլն դրամ

 

13

Փոխադրողին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը՝

 

 

13.1

առանց ԱԱՀ -ի (տ.10/տ.6)

դր/հազ. խմ

 

13.2

ներառյալ ԱԱՀ (տ.12/տ.6)

դր/հազ. խմ

 

14

Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայության սակագինը՝

 

 

14.1

առանց ԱԱՀ -ի {(տ.10-տ.3)/տ.6}

դր/հազ. խմ

 

14.2

ներառյալ ԱԱՀ (տ.14.1x1,2)

դր/հազ. խմ

 

__________________________
Ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը

_____________
Անունը, ազգանունը

Կ.Տ.

 


 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2005 թ. սեպտեմբերի 16 -ի
N 126-Ն որոշման


Հավելված N 5

 ________________________
  Ընկերության անվանումը


Ձև 5-12

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

20.....թ. ......................-ից 20.....թ. .......................-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

NN

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
20…. թ. .............  ...... -ից
20…. թ. .............  ...... -ը

1

2

3

4

1

Փոխադրողին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը՝  առանց ԱԱՀ -ի

դրամ/հազ. խմ

 

2

Փոխադրվող գազի քանակը

մլն խմ

 

3

Փոխադրվող գազի արժեքը

մլն դրամ

 

4

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

մլն խմ
%

 

5

Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ
%

 

6

Օգտակար առաքումը բաշխողին

մլն խմ

 

7

Շահագործման և պահպանման ծախսեր
այդ թվում՝

մլն դրամ

 

7.1

Նյութական ծախսեր

"-"

 

7.2

Կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող նորոգումների ծախսեր

"-"

 

7.3

Ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

 

7.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

7.5

Հատկացումներ սոց. հիմնադրամին

"-"

 

7.6

Այլ ծախսեր

այդ թվում՝

"-"

 

7.6.1

վառելիքի ծախսեր

"-"

 

7.6.2

ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

 

7.6.3

էլեկտրաէներգիայի ծախսի հետ կապված ծախսեր

"-"

 

7.6.4

կապի ծառայության հետ կապված ծախսեր

"-"

 

7.6.5

աուդիտի ծախսեր

"-"

 

7.6.6

գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի պատրաստման ծախսեր

"-"

 

7.6.7

էլեկտրաքիմիական պաշտպանիչ կայանների սպասարկման ծախսեր

"-"

 

7.6.8

վարձակալական վճարներ

"-"

 

7.6.9

կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

 

7.6.10

գործուղման ծախսեր

"-"

 

7.6.11

նեկայացուցչական ծախսեր

"-"

 

7.6.12

այլ ծախսեր

"-"

 

7.6.13

.........................

"-"

 

7.6.14

.........................

"-"

 

8

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

9

Շահույթ

մլն դրամ

 

10

Հասույթ՝  առանց ԱԱՀ -ի (տ.3+տ.7+տ.8+տ.9)

մլն դրամ

 

11

ԱԱՀ

մլն դրամ

 

12

Հասույթ՝ ներառյալ ԱԱՀ

մլն դրամ

 

13

Բաշխողին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը՝

 

 

13.1

առանց ԱԱՀ -ի (տ.10/տ.6)

դր/հազ. խմ

 

13.2

ներառյալ ԱԱՀ (տ.12/տ.6)

դր/հազ. խմ

 

14

Բնական գազի փոխադրման ծառայության սակագինը՝

 

 

14.1

առանց ԱԱՀ -ի {(տ.10-տ.3)/տ.6}

դր/հազ. խմ

 

14.2

ներառյալ ԱԱՀ (տ.14.1x1,2)

դր/հազ. խմ

 

__________________________
Ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը

_____________
Անունը, ազգանունը


Կ.Տ.

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2005 թ. սեպտեմբերի 16 -ի
N 126-Ն որոշման


Հավելված N 5

 ________________________
  Ընկերության անվանումը


Ձև 5-13

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

20.....թ. ..........................-ից 20.....թ. ..........................-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

NN

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
20… թ. ............... ..... –ից
20…. թ. ................ ..... -ը

1

2

3

4

1

Բաշխողին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը առանց ԱԱՀ -ի

դրամ/հազ. խմ

 

2

Բաշխվող գազի քանակը

մլն խմ

 

3

Բաշխվող գազի արժեքը

մլն դրամ

 

4

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

մլն խմ

 

%

 

5

Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ

 

%

 

6

Բնական գազի օգտակար առաքումը, ընդամենը
    այդ թվում՝

մլն խմ

 

6.2

- ամսական մինչև 10000 նխմ սպառում ունեցող սպառողներին

մլն խմ

 

6.2.1

որից՝ բնակչությանը

մլն խմ

 

6.3

- ամսական 10000 նխմ և ավելի սպառում ունեցող սպառողներին

մլն խմ

 

7

Շահագործման և պահպանման ծախսեր
այդ թվում՝

մլն դրամ

 

7.1

Նյութական ծախսեր

"-"

 

7.2

Կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող նորոգումների ծախսեր

"-"

 

7.3

Ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

 

7.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

7.5

Հատկացումներ սոց. հիմնադրամին

"-"

 

7.6

Այլ ծախսեր

այդ թվում՝

"-"

 

7.6.1

վառելիքի ծախսեր

"-"

 

7.6.2

ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

 

7.6.3

էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

 

7.6.4

կապի ծառայության հետ կապված ծախսեր

"-"

 

7.6.5

աուդիտի ծախսեր

"-"

 

7.6.6

գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի

պատրաստման ծախսեր

"-"

 

7.6.7

ապահովագրության վճար

"-"

 

7.6.8

գումարների հավաքագրման ծառայության ծախսեր

"-"

 

7.6.9

էլեկտրաքիմիական պաշտպանիչ կայանների սպասարկման ծախսեր

"-"

 

7.6.10

փաստացի կորուստների հաշվարկման հետ կապված ծախսեր

"-"

 

7.6.11

վարձակալական վճարներ

"-"

 

7.6.12

կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

 

7.6.13

գործուղման ծախսեր

"-"

 

7.6.14

նեկայացուցչական ծախսեր

"-"

 

7.6.15

բանկային ծառայության հետ կապված ծախսեր

"-"

 

7.6.16

մաքսավճար

"-"

 

7.6.17

արժույթի փոխարկման հետ կապված ծախսեր

"-"

 

7.6.18

այլ ծախսեր

"-"

 

7.6.19

.........................

"-"

 

7.6.20

.........................

"-"

 

8

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

9

Շահույթ

մլն դրամ

 

10

Հասույթ՝ առանց ԱԱՀ -ի (տ.3+տ.7+տ.8+տ.9)

մլն դրամ

 

11

ԱԱՀ

մլն դրամ

 

12

Հասույթ՝ ներառյալ ԱԱՀ

մլն դրամ

 

13.

Բնական գազի վաճառքի միջին սակագինը    

13.1

առանց ԱԱՀ -ի (տ.10/տ.6)

դր/հազ.խմ  

13.2

ներառյալ ԱԱՀ (տ.12/տ.6)

դր/հազ.խմ  

14

Ամսական մինչև 10000 խմ բնական գազի սպառում ունեցողների սակագինը    

14.1

առանց ԱԱՀ -ի

դր/հազ.խմ  

14.2

ներառյալ ԱԱՀ

դր/հազ.խմ  

15

Ամսական մինչև 10000 խմ և ավելի բնական գազի սպառում ունեցողների սակագինը    

15.1

առանց ԱԱՀ -ի

դր/հազ.խմ  

15.2

ներառյալ ԱԱՀ

դր/հազ.խմ  

16

Գազամատակարարման համակարգի բաշխման գործունեության սակագինը դր/հազ.խմ  

16.1

առանց ԱԱՀ -ի {(տ.10-տ.3)/տ.6}

դր/հազ.խմ  

16.2

ներառյալ ԱԱՀ (տ.16.1x1,2)

դր/հազ.խմ

 

__________________________
Ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը

_____________
Անունը, ազգանունը


Կ.Տ.