Համարը 
N 100
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.05.21/13(99) Հոդ.75
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
26.02.2002
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.02.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.05.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
25.01.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐԻ ԴՈՒՐՍ ԳՐՄԱՆ ԵՎ ԴԵՂԵՐԻ ԲԱՑ ԹՈՂՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

100.0100.26.02.02

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
6 մայիսի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10002078

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

26 փետրվարի 2002 թ.
ք. Երևան

N 100

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԴԵՂԱՏՈՄՍԵՐԻ ԴՈՒՐՍ ԳՐՄԱՆ ԵՎ ԴԵՂԵՐԻ ԲԱՑ ԹՈՂՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 14.08.2001 թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող դեղատոմսային ձևաթղթերը հաստատելու մասին» N 759 որոշման 4-րդ կետի պահանջներին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական և դիսպանսեր հիվանդների համար դեղատոմսերի դուրս գրման և դեղերի բաց թողնման աշխատանքները կանոնակարգելու նպատակով

 

Հաստատում եմ՝

 

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դեղատոմսերի դուրս գրման և դեղերի բաց թողնման կարգը (կցվում է):

 

Հրամայում եմ՝

 

2. ՀՀ առողջապահության նախարարության էկոնոմիկայի վարչության պետ Ա. Կարապետյանին՝

ապահովել ՀՀ կառավարության 14.08.2001 թ. N 759 որոշմամբ հաստատված թմրադեղերի դուրս գրման համար նոր ձևաթղթերի տպագրումը:

3. ՀՀ առողջապահության նախարարության գործերի կառավարիչ Գ. Ստեփանյանին՝ ապահովել հիշյալ կարգի տրամադրումը ՀՀ առողջապահության համակարգի բոլոր բժշկական կազմակերպություններին, Երևանի քաղաքապետարանի և մարզպետարանների առողջապահության վարչություններին:

4. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ Հ. Դարբինյանին:

 

Նախարար`

Ա. Մկրտչյան

 

 

Հաստատված է
ՀՀ առողջապահության նախարարության
2002 թ. փետրվարի 26-ի N 100 հրամանով

 

Կ Ա Ր Գ

 

Հայաստանի Հանրապետությունում դեղատոմսերի դուրս գրման եվ դեղերի բաց թողՆման

 

1. ՀՀ տարածքում բոլոր դեղերի համար (բացառությամբ առանց դեղատոմսի բաց թողնվող դեղերի) բժիշկների կողմից պետք է դուրս գրվեն դեղատոմսեր:

Դեղատոմս դուրս գրելու իրավունք ունեն այն բժիշկները, որոնք ունեն բժշկի անձնական կնիք: Դեղատոմսերը պետք է դուրս գրվեն ՀՀ կառավարության 14.08.2001 թ. N 759 որոշմամբ հաստատված դեղատոմսային ձևաթղթերով:

1.1. Դեղատոմսը դուրս է գրվում ընթեռնելի ձեռագրով, առանց ուղղումների, լատիներեն և հայերեն լեզվով:

1.2. Թմրադեղերի և թունավոր դեղերի անվանումները դեղատոմսի վրա գրվում են սկզբում, այնուհետև` մնացած բաղադրամասերի անվանումները:

1.3. Դեղատոմսը դուրս գրելու ժամանակ հեղուկ դեղերի քանակը գրվում է միլիլիտրերով և կաթիլներով, մնացած նյութերինը՝ գրամներով:

1.4. Արգելվում է ամբուլատոր հիվանդների համար դուրս գրել դեղեր, որոնք չեն օգտագործվում ամբուլատոր հիվանդների բուժման համար:

1.5. Թմրադեղերի և հոգեմետ դեղերի դեղատոմսային ձևաթղթերի վրա դուրս է գրվում միայն մեկ դեղ ու քանակը նշվում է նաև տառերով: Մնացած դեպքերում թույլատրվում է դուրս գրել երկու դեղ:

2. Սովորական դեղերը դեղատոմսով բաց թողնվող դեղերն են, որոնք չեն պարունակում հոգեմետ և թմրադեղեր, դուրս են գրվում ՀՀ կառավարության 2001 թ. օգոստոսի 14-ի N 759 որոշմամբ հաստատված N 3 և N 5 դեղատոմսային ձևաթղթերով: Այդ նույն ձևաթղթով են դուրս գրվում նաև զեղչով կամ անվճար տրվող դեղերը:

2.1. Պետության կողմից զեղչով կամ անվճար տրվող դեղերի համար դեղատոմսեր դուրս գրելիս առաջնորդվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 27-ի «Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի հատկացման կարգը հաստատելու մասին» N 74-Ն հրամանի դրույթներով:

(2.1 կետը փոփ. 07.05.09 N 10-Ն)

2.2. Անվճար կամ զեղչով դեղատոմսերը վավերացվում են բուժկանխարգելիչ հաստատության դրոշմակնիքով, դեղատոմսի համար կնիքով, բժշկի ստորագրությամբ և անձնական կնիքով, ինչպես նաև դեղատոմսի վրա գրվում է անվճար կամ զեղչի (տոկոսի) չափը, հաշվառման մատյանի հերթական համարը, որը հաստատվում է տնօրենի ստորագրությամբ ու կլոր կնիքով:

Պետության կողմից մարդասիրական օգնությամբ ստացված դեղերի համար դեղատոմսի վրա կատարվում է նշում` «հումանիտար»:

2.3. Անվճար կամ զեղչով դուրս գրած դեղերի դեղատոմսերի հաշվառման համար վարվում է մատյան, որտեղ նշվում են հերթական համարը, ամիսը, ամսաթիվը, հիվանդի Ա.Ա.Հ., ամբուլատոր քարտի համարը, զեղչի կամ տոկոսի չափը, դեղատոմսի բովանդակությունը և հիվանդի ստորագրությունը: Մատյանի էջերը պետք է լինեն համարակալված, կարած և վավերացրած կազմակերպության տնօրենի ստորագրությամբ ու կնիքով:

2.4. Պետության կողմից անվճար կամ զեղչով բաց թողնվող դեղերի դեղատոմսերի բովանդակությունը բժիշկը պարտավոր է գրանցել հիվանդի ամբուլատոր քարտի մեջ:

3. Սույն կարգի 2-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված դեղատոմսային ձևաթղթերը և դրանց դուրս գրումն ապահովում են բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձինք, պահպանելով ՀՀ կառավարության 14.08.2001 թ. N 759 որոշմամբ սահմանված դեղատոմսերի ձևաթղթերի չափսերը:

4. Հոգեմետ դեղերը ամբուլատոր հիվանդների համար դուրս են գրվում ՀՀ կառավարության 14.08.2001 թ. N 759 որոշմամբ հաստատված N 2 և N 4 դեղատոմսային ձևաթղթերով:

Դեղատոմսը պետք է գրված լինի բժշկի ձեռքով` վերջինիս ստորագրությամբ ու կնիքով: Դեղատոմսը պետք է գրանցվի հոգեմետ դեղատոմսերի հաշվառման մատյանում` մատյանի հերթական համարը գրելով դեղատոմսի վրա:

4.1. Հոգեմետ դեղատոմսային ձևաթղթերի հաշվառման համար վարվում է մատյան, որտեղ նշվում են հերթական համարը, ամսաթիվը, ընդհանուր քանակը, ում է տրվել (հիվանդի Ա.Ա.Հ.) ամսաթիվը, ամբուլատոր քարտի համարը, դեղատոմսի բովանդակությունը, ստացողի ստորագրությունը: Մատյանի էջերը պետք է լինեն համարակալված, կարած և վավերացրած կազմակերպության տնօրենի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ստորագրությամբ ու կնիքով:

5. Թմրադեղերը ամբուլատոր հիվանդների համար դուրս են գրվում ՀՀ կառավարության 14.08.2001 թ. N 759 որոշմամբ հաստատված N 1 դեղատոմսային ձևաթղթերով:

Դեղատոմսը պետք է գրված լինի բժշկի ձեռքով, պարզ ընթեռնելի` վերջինիս ստորագրությամբ և կնիքով հաստատված, որը վավերացվում է հաստատության դրոշմակնիքով, դեղատոմսի համար կնիքով, պետք է հաստատվի տնօրենի կամ բուժգծով տեղակալի ստորագրությամբ ու կլոր կնիքով:

5.1. Թմրադեղերի դեղատոմսային ձևաթղթերի հաշվառման համար վարվում է մատյան, որտեղ նշվում են հերթական համարը, ստացման ամսաթիվը, որտեղից է ստացված, սերիան, համարը, քանակը, բաց թողման ամսաթիվը, ում է տրվել (հիվանդի Ա.Ա.Հ.) ամբուլատոր քարտի համարը, դեղատոմսի բովանդակությունը, դեղատոմսի սերիան, համարը, ստացողի ստորագրությունը և մնացորդը: Մատյանի էջերը պետք է լինեն համարակալված, կարած և վավերացրած կազմակերպության տնօրենի ստորագրությամբ ու կնիքով:

5.2. Թմրադեղեր բաց թողնող դեղատոմսերի բովանդակությունը, համարը և սերիան բժիշկը պարտավոր է գրանցել հիվանդի ամբուլատոր քարտի մեջ:

5.3. Թմրանյութեր պարունակող դեղատոմսերն ուժի մեջ են 20 օր:

5.4. Թմրադեղերի դեղատոմսային ձևաթղթերը պետք է պահվեն մետաղյա, չհրկիզվող պահարանում:

6. Զեղչով և անվճար տրվող դեղերի դեղատոմսերը դեղատանը պահվում են հինգ տարի, թմրադեղերինը՝ հինգ տարի, իսկ հոգեմետ և մարդասիրական օգնությամբ ստացված դեղերինը՝ մեկ տարի: Պահպանման ժամկետի ավարտից հետո դեղատոմսերը ոչնչացվում են՝ այրվում, կազմելով համապատասխան ակտ:

7. Դեղատանը պահվում է թմրադեղերի և հոգեմետ դեղերի հաշվառման մատյաններ, որտեղ նշվում են դեղի անվանումը, ստացման ամսաթիվը, չափման միավորը, որտեղից է ստացված, փաստաթղթի համարը, քանակը, ամենօրյա ծախսը և մնացորդը: Մատյանի էջերը պետք է լինեն համարակալված, կարված և վավերացված կազմակերպության տնօրենի ստորագրությամբ ու կնիքով:

8. Բացառությամբ թմրադեղերի, եթե դեղատոմսում դուրս գրված դեղի դեղաչափի (դոզայի) և դեղատանը առկա դեղի դեղաչափի տարբերության դեպքում, դեղատան աշխատողը կատարում է վերահաշվարկ` դեղի քանակը համապատասխանեցնում է, ըստ դեղաչափի, այդ մասին կատարելով նշում դեղատոմսի ձևաթղթի հետևի մասում, և բացատրում հիվանդին օգտագործման ձևը:

9. Դեղատոմսը դուրս գրելու ժամանակ թույլատրելի կարևորագույն լատիներեն կրճատումները:

 

Կրճատում

Լրիվ գրություն

Թարգմանություն

aa

ana

- ական, հավասար

ac. acid

acidum

թթու

amp

ampulla

ամպուլ

aq.

aqua

ջուր

aq. destill.

aqua destillata

թորած ջուր

but.

butyrum

յուղ (կարծր)

comp., cps., cp.

compositus (a. um)

Բարդ

D.

Da

Տուր

D.S.

Da Signa

Տուր Նշիր

D. td.

Da talos doses

Տուր այդպիսի դեղաչափեր

dil.

dilutus

Նոսր

div in p aeq.

divide in partes aequales

Բաժանիր հավասար մասերի

extr.

extraktum

հանուկ

f.

fial.

թող դառնա

gtt.

gutta, guttae

կաթիլներ

inf.

infusum

թուրմ

in ampull

in ampullis

ամպուլաներում

in tab.

in tab(u)lettis

դեղահատերով

lin.

linimentum

հեղուկ քսուք

liq.

liquor

հեղուկ

M. pil.

messa pilunarum

հաբային զանգված

M.

Misce

խառնիր

N.

numero

թվով

ol.

oleum

յուղ (հեղուկ)

pil.

pilula

հաբ

p. aeq.

partes aequales

հավասար մասեր

pulv.

pulvis

փոշի

q. s.

quantum satis

որքան անհրաժեշտ է

r. rad,

radix

արմատ

Rp.

Recipe

վերցրու

Rep.

Repete

Կրկնիր

rhiz.

rhizoma

կոնղարմատ

S.

Signa

Նշիր

sem.

semen

սերմ

simpl.

simlex

հասարակ

sir.

siropus

օշարակ

sol.

solutio

լուծույթ

sp.

spiritus

սպիրտ

supp.

suppositorium

մոմ

tab.

tab(u)letta

դեղահատ

t-ra, tinct., tct

tinctura

ոգեթուրմ

ung.

unguentum

քսուք

vitr.

vitrum

սրվակ

ppt., praec.

praecipitatus

նստեցված

past.

pasta

մածուկ