Համարը 
N 16-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.03.17/8(282) Հոդ.80
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
15.01.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.01.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.03.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/01-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

29 փետրվարի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05008062

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

15 հունվարի 2008 թ.
ք. Երևան

N 16-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/01-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասը և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 6-րդ, 7-րդ մասերը, 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 36-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 3-րդ մասը, 38-րդ հոդվածի 10-րդ կետը, 40-րդ հոդվածը, 43-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ մասերը, 44-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և 5-րդ կետերը, 45-րդ հոդվածի 4-րդ, 5-րդ և 8-րդ մասերը, 47-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 54-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 7-րդ մասերը, 221-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 222-րդ հոդվածի 17-րդ մասը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և 20-րդ հոդվածի «ե» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը՝ համաձայն Հավելվածի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 4/01):

2. 2008 թ. հունիսի 30-ից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ««Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքը» հաստատելու մասին» թիվ 713-Ն որոշմամբ հաստատված «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագրքի» 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ բաժինները, 58.1-3(ա), 62.1-2(գ), 62.1ա-1, 62.1բ-1, 62.1բ-2, 62.1գ-1, 62.1ե-1, 62.1զ-1, 66.4-2ՄԱ, 66.4-3ՄԱ, 66.4-4ՄԱ, 66.4-5ՄԱ ձևերը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան

 

2008 թ. հունվարի 23

Երևան

 

 

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի հունվարի 15-ի

թիվ 16-Ն որոշման

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ՆՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ»

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/01

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներդրումային ընկերությունների գրանցման և լիցենզավորման, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցման, ներդրումային ընկերությունների տարածքային ստորաբաժանումների՝ մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ստեղծման ու գրանցման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունների Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու համաձայնություն տալու, բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին Կենտրոնական բանկին տեղեկացման, ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների երեք տարվա գործարար ծրագրի և դրանում կատարվող փոփոխությունների ներկայացման կարգ, ձևը և ժամկետները, ներդրումային ընկերության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ պահանջները, ինչպես նաև կարգավորում է այդ հարցերի հետ կապված և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի իրավասությանը վերապահված այլ հարաբերություններ:

2. Սույն կանոնակարգը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնադրվող կամ գործող ներդրումային ընկերությունների, նրանց մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի ու ներկայացուցչությունների վրա, իսկ սույն կանոնակարգի 21-րդ գլուխը տարածվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող բանկերի և վարկային կազմակերպությունների վրա:

3. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում տպագիր և հայերեն՝ պատվիրված նամակով, կամ մուտքագրվում են Կենտրոնական բանկ: Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները պետք է ստորագրված լինեն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի իրավասու անձի կողմից և ներկայացվեն «իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ: Բացառություն է կազմում սույն կանոնակարգի հավելված 3-ով սահմանված միջնորդագիրը, որը ներկայացվում է միայն էլեկտրոնային տարբերակով Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով: Ընդ որում, նշված միջնորդագիրը ներկայացվում է էքսել (excel) ֆորմատով:

(3-րդ կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

3.1 Սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը կարող են Կենտրոնական բանկ ներկայացվել նաև էլեկտրոնային տարբերակով՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով:

(3.1 կետը լրաց. 01.12.09 թիվ 353-Ն)

4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներդրումային ընկերությունների գրանցման և լիցենզավորման, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցման, ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գրանցման, ինչպես նաև վերագրանցման և վերալիցենզավորման գործընթացներն իրականացվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և սույն կանոնակարգի համաձայն:

(4-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՍՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

5. Սույն կանոնակարգում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները`

1) «Կենտրոնական բանկ»` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,

2) «հանձնաժողով»` Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով,

3) «ծրագիր»` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող երեք տարվա գործարար ծրագիր,

4) «ֆինանսական խումբ (միություն)»` որևէ երկրի օրենսդրության իմաստով ֆինանսական խումբ կամ ֆինանսական միություն,

5) «ֆինանսական կազմակերպություն»` բանկ, վարկային կազմակերպություն, ապահովագրական ընկերություն, ներդրումային ընկերություն, կենսաթոշակային ֆոնդ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և (կամ) այլ իրավական ակտերի համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն համարվող այլ անձինք,

6) «ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանում»` ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն,

7) «ներդրումային ընկերություն»` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիա ունեցող անձ,

8) «ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ»` ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը, բանկը ու վարկային կազմակերպությունը:

6. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

7. Ներդրումային ընկերության պետական գրանցման և լիցենզավորման, ինչպես նաև վերագրանցման և վերալիցենզավորման համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝

ա. գրանցման և լիցենզավորման մասին դիմումը ներկայացվում է հիմնադիր ժողովի կողմից լիազորված անձի կողմից վավերացված, իսկ վերագրանցման և վերալիցենզավորման դեպքում դիմումը ներկայացվում է դիմումատուի կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2ա-ի,

բ. գործարար ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի գլուխ 17-ի,

գ. ներդրումային ընկերության ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկությունները միջնորդագրի տեսքով ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի,

դ. ընկերության բաժնետերերի (մասնակիցների) վերաբերյալ տեղեկությունները (տեղեկանքը) ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 4-ի,

ե. կանոնադրության թերթերը պետք է լինեն համարակալված, կանոնադրությունը պետք է լինի թելակարված, ընդ որում` կանոնադրության վերջին թերթի հետնամասում, կարի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ` համաձայն հավելված 11-ի,

2) ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը՝ համաձայն հավելված 2դ-ի, ինչպես նաև «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասով պահանջվող փաստաթղթերը,

3) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա` նաև նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

4) տեղեկություններ դիմորդին խորհրդատվություն տրամադրող անձանց վերաբերյալ (իրավաբանական անձի համար` ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը, պետական գրանցման կամ դրան համարժեք այլ վկայականի համարը, գրանցման ամսաթիվը, կապի միջոցները, իսկ ֆիզիկական անձանց համար` անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, անձնագրի սերիան և համարը, կապի միջոցները, ինչպես նաև խորհրդատուի իրավասություններն ու պարտականությունները),

5) ընկերության տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

6) վերագրանցվող և վերալիցենզավորվող ընկերությունների համար` այն իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ, որոնց որևէ դասի բաժնային արժեթղթերի 20 և ավելի տոկոսն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատկանում է ներդրումային ընկերությանը (տվյալ անձի անվանումը, գտնվելու վայրը, կապի միջոցները, դիմորդին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատկանող՝ տվյալ անձի բաժնային արժեթղթերի դասը և քանակը (տոկոսային արտահայտությամբ)),

7) փոստային հասցեի վերաբերյալ տվյալներ, որտեղ նշված հասցեով ներդրումային ընկերությունը համաձայն կլինի ստանալ ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիան:

(7-րդ կետը լրաց., փոփ. 22.09.09 թիվ 280-Ն, լրաց. 01.12.09 թիվ 353-Ն)

8. Ներդրումային ընկերությունները համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 222-րդ հոդվածի 17-րդ մասով նախատեսված վերագրանցման և վերալիցենզավորման ժամանակ չեն ներկայացնում «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետով պահանջվող ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալը Կենտրոնական բանկում կամ ներդրումային ընկերության հետ չփոխկապակցված և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող որևէ բանկում բացված կուտակային հաշվին մուծումը հավաստող փաստաթուղթը:

9. Լիցենզիա ստանալու դիմումի մեջ կամ կից փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպումներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և նման այլ բացթողումներ) առկայության դեպքում Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման մասին որոշումը կայացվում է այդ թերությունները վերացնելուց հետո: Այդ դեպքում դիմումը ներկայացված է համարվում փոփոխված տեղեկությունները և փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկի կողմից ստանալու պահից: Նշված թերությունները պետք է վերացվեն Կենտրոնական բանկի կողմից դրանց մասին տեղեկացման օրվանից առավելագույնը 10 օրվա ընթացքում: Ընդ որում` նշված ժամկետում թերությունները չշտկելու դեպքում գրանցման և լիցենզավորման դիմումը համարվում է մերժված:

(9-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

10. Գործող ներդրումային ընկերությունը լրացուցիչ ներդրումային ծառայության մատուցման լիցենզիա ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված փաստաթղթերը: Ընդ որում` լրացուցիչ ներդրումային ծառայություն մատուցելու լիցենզիայի դիմումը ներկայացվում է դիմումատուի կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2ա-ի, իսկ գործարար ծրագրում կատարված փոփոխությունները ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի գլուխ 17-ի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

11. Կենտրոնական բանկը բավարարում է ներդրումային ընկերության պետական գրանցման և լիցենզավորման, վերագրանցման և վերալիցենզավորման, ինչպես նաև լրացուցիչ ներդրումային ծառայության մատուցման լիցենզիա ստանալու դիմումը՝ օրենքով և սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

12. Ներդրումային ընկերության գրանցումը (վերագրանցումը) կատարվում է, ինչպես նաև լիցենզիան Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից տրվում է Կենտրոնական բանկի կողմից ստեղծված լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողովի (այսուհետ` հանձնաժողով) եզրակացության հիման վրա:

13. Ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը կայացնելու պահից 5 օրվա ընթացքում հիմնադիրներին տրվում է ներդրումային ընկերության գրանցման վկայականը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 5ա-ի, ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականը՝ համաձայն հավելված 2ե-ի, իսկ լիցենզիան` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 1-ի: Ընդ որում` լրացուցիչ ներդրումային ծառայության մատուցման լիցենզավորման դեպքում` ներդրումային ընկերությանը տրված լիցենզիայում նշվում են միայն թույլատրված նոր ծառայություն(ներ)ը:

(13-րդ կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

14. Գրանցման և լիցենզավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ մեկտեղ Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև ներդրումային ընկերության ղեկավարների գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերը: Ներդրումային ընկերության ղեկավարները գրանցվում են՝ համաձայն Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի ««Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն որոշման:

14.1 Լիցենզիայի տրամադրումից հետո ներդրումային ընկերությունը կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկ ի գիտություն են ներկայացնում ներդրումային ընկերության գրանցման և լիցենզավորման կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցման համար «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի համաձայն ներդրումային ընկերության գործունեության կանոնների փոփոխությունները` իրավասու մարմնի կողմից հաստատված նախագծերը և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի համաձայն ներկայացվող օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության կանոնները, նոր ընդունված գործունեության կանոնները, Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործունեության կանոնների փոփոխությունները և այդ փոփոխությունները ներառող փոփոխված գործունեության կանոնները` իրավասու մարմնի կողմից հաստատելուց հետո 15-օրյա ժամկետում:

(14.1-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 192-Ն, խմբ. 01.12.09 թիվ 353-Ն)

15.Կենտրոնական բանկի խորհուրդը մերժում է ներդրումային ընկերության գրանցումն ու լիցենզավորումը կամ լրացուցիչ ներդրումային ծառայություն մատուցելու լիցենզիայի տրամադրումը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածում նշված հիմքերով:

(15-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

16. (16-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.07.08 թիվ 192-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5.1

 

ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

16.1. Սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն Կենտրոնական բանկ գրանցման ներկայացված ֆիրմային անվանումը համարվում է գրանցված, եթե Կենտրոնական բանկի կողմից որոշում է կայացվում ներդրումային ընկերությունը գրանցելու և լիցենզիա տրամադրելու վերաբերյալ:

(16.1 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

16.2. Ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանման փոփոխությունը համարվում է գրանցված, եթե Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվում է ներդրումային ընկերության կանոնադրության փոփոխությունը:

(16.2 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

16.3. Ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանման փոփոխության գրանցումից հետո 7-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկն ընկերությանն է հանձնում ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականը՝ համաձայն հավելված 2ե-ի, ներդրումային ընկերության գրանցման վերաձևակերպված վկայականը, մասնաճյուղի (ներկայացուցչության) գրանցման վերաձևակերպված վկայականը (առկայության դեպքում) և վերաձևակերպված լիցենզիան: Ընդ որում, վերաձևակերպված վկայականները և լիցենզիան տրամադրվում են ներդրումային ընկերությանը՝ նշված փաստաթղթերի հին տարբերակները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու դեպքում:

(16.3 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

16.4. Ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցումը մերժվում է օրենքով սահմանված հիմքերով:

(16.4 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

16.5. Ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականի կորստի կամ ոչնչացման դեպքում ներդրումային ընկերությունը կարող է Կենտրոնական բանկ դիմում ներկայացնել վկայականի կրկնօրինակը ստանալու համար` կցելով վկայականի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

(16.5 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

16.6. Կենտրոնական բանկը կորած կամ ոչնչացած վկայականի կրկնօրինակը ներդրումային ընկերությանը տալիս է ներդրումային ընկերության համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10-օրյա ժամկետում:

(16.6 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

16.7. Սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետով և 81.1-րդ կետով սահմանված դեպքերում ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը ստանալուց հետո Կենտրոնական բանկը «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում այդ հայտի սքան արված տարբերակը, ինչպես նաև «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում՝ համապատասխան համաձայնության կամ թույլտվության սքան արված տարբերակը (առկայության դեպքում) էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնում է մտավոր սեփականության հարցերով լիազորված գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին՝ ներկայացված ֆիրմային անվանման վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացություն ստանալու համար: Որպեu հայտը ներկայացնելու պահուuտային եղանակ կարող է oգտագործվել էլեկտրոնային կրիչը:

(16.7 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

(Գլուխը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

17. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը մասնաճյուղի գրանցման համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝

ա. գրանցման համար դիմումը ներկայացվում է դիմող կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2բ-ի,

բ. մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի գլուխ 17-ի,

գ. օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության մասին տեղեկանքը միջնորդագրի տեսքով ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի,

դ. օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 7ա-ի և 7 բ-ի,

ե. կանոնադրության թերթերը պետք է լինեն համարակալված, կանոնադրությունը պետք է լինի թելակարված, ընդ որում` կանոնադրության վերջին թերթի հետնամասում, կարի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ` համաձայն հավելված 11-ի,

2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականի պատճենը, ինչպես նաև դրա՝ նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանությունը,

3) մասնաճյուղի տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

4) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

5) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

6) հայտարարագիր` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 12-ի:

(17-րդ կետը լրաց., փոփ. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

18. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը ներկայացուցչության գրանցման համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝

ա. գրանցելու վերաբերյալ դիմումը ներկայացվում է դիմող կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2բ-ի,

բ. օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելվածներ 7ա և 7բ-ի,

գ. կանոնադրության թերթերը պետք է լինեն համարակալված, կանոնադրությունը պետք է լինի թելակարված, ընդ որում` կանոնադրության վերջին թերթի հետնամասում, կարի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ` համաձայն հավելված 11-ի,

2) ներկայացուցչության ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականի պատճենը,

3) ներկայացուցչության տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

4) ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,

5) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:

19. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի նախագահի կողմից մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին որոշում կայացնելու պահից 5 օրվա ընթացքում հիմնադիրներին տրվում է օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման վկայական՝ համաձայն հավելված 5բ-ի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

20. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղերը գրանցվում են Կենտրոնական բանկի կողմից: Գրանցման համար Կենտրոնական բանկ ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝

ա. մասնաճյուղ գրանցելու վերաբերյալ ներդրումային ընկերության միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2գ-ի,

բ. ստեղծվող մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի գլուխ 17-ի,

գ. մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության մասին տեղեկանքը միջնորդագրի տեսքով ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի,

դ. կանոնադրության թերթերը պետք է լինեն համարակալված և թելակարված: Ընդ որում, կանոնադրության վերջին թերթի հետնամասում, կարի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ` համաձայն հավելված 11-ի,

2) ներդրումային ընկերության իրավասու կառավարման մարմնի որոշումը կամ խորհրդի նիստի արձանագրությունից քաղվածք՝ մասնաճյուղի ղեկավարներ ընտրելու կամ նշանակելու մասին,

3) մասնաճյուղի տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

4) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև դիմումատուի կողմից նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

5) հայտարարագիր` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 12-ի:

(20-րդ կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

21. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության ներկայացուցչությունները գրանցվում են Կենտրոնական բանկի կողմից: Գրանցման համար Կենտրոնական բանկ ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝

ա. ներկայացուցչություն գրանցելու վերաբերյալ ներդրումային ընկերության միջնորդագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2գ-ի,

բ. կանոնադրության թերթերը պետք է լինեն համարակալված, կանոնադրությունը պետք է լինի թելակարված, ընդ որում` կանոնադրության վերջին թերթի հետնամասում, կարի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ` համաձայն հավելված 11-ի,

2) ներկայացուցչության տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

3) ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,

4) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա ներկայացվում է նաև պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:

22. Ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի նախագահը կայացնում է որոշում, որն ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հիմնադիրներին տրվում է ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման վկայական՝ համաձայն հավելված 5գ-ի:

(22-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ

 

23. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ և ներկայացուցչություն ստեղծելիս Կենտրոնական բանկի համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում` ստեղծվող մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի գլուխ 17-ի,

2) ներդրումային ընկերության իրավասու կառավարման մարմնի որոշումը մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն բացելու մասին կամ խորհրդի նիստի արձանագրությունից քաղվածք,

3) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության կանոնադրությունը, ընդ որում` կանոնադրության թերթերը պետք է լինեն համարակալված, կանոնադրությունը պետք է լինի թելակարված, ընդ որում` կանոնադրության վերջին թերթի հետնամասում, կարի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 11-ի,

4) մասնաճյուղի ղեկավարների գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք միջնորդագրի տեսքով՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի, ղեկավարների ստորագրությունների նմուշները,

5) ներդրումային ընկերության իրավասու կառավարման մարմնի որոշումը մասնաճյուղի ղեկավարներ ընտրելու կամ նշանակելու մասին կամ իրավասու կառավարման մարմնի նիստի արձանագրությունից քաղվածք,

6) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

(23-րդ կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

24. Կենտրոնական բանկը տալիս է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն ստեղծելու համաձայնությունը կամ մերժում է միջնորդագիրը` այն Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից 30-օրյա ժամկետում:

25. Ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության ստեղծման համաձայնության մասին Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշում ընդունելուց հետո այն տրվում է հիմնադիրներին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ) ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

26. Ներդրումային ընկերությունը կարող է ժամանակավորապես դադարեցնել իր մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը, բայց ոչ ավելի, քան մեկ տարի ժամանակով: Ընդ որում` մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու վերաբերյալ իրավասու մարմնի որոշման մեջ անհրաժեշտ է հստակ նշել այն ժամկետը, որի ավարտից հետո մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը համարվում է վերսկսված:

27. Ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման թույլտվություն ստանալու նպատակով ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման թույլտվություն ստանալու միջնորդագիր՝ ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,

2) ներդրումային ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին,

3) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման հիմնավորումները,

4) մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հավաստող փաստաթուղթ:

28. Սույն կանոնակարգի 27-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 20-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկը տալիս է իր համաձայնությունը մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության ժամանակավոր դադարեցման մասին կամ մերժում՝ մերժման հիմքերի մասին տասնօրյա ժամկետում տեղեկացնելով ներդրումային ընկերությանը: Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի տեղեկություններ ստանալու համար ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանման գործունեության ժամանակավոր դադարեցման դիմումի քննության 20-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումից հետո միջնորդագրով ներկայացված փաստաթղթերի քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և 20-օրյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

(28-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն, 01.12.09 թիվ 353-Ն)

29. Կենտրոնական բանկի կողմից 20-օրյա ժամկետում դիմումը չմերժելու կամ նշված ժամկետում կասեցնելու մասին ներդրումային ընկերությանը չտեղեկացնելու դեպքում մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը համարվում է ժամանակավորապես դադարեցված՝ նշված 20-օրյա ժամկետի լրանալու օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվանից:

30. Մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշումն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրումային ընկերությունը մասնաճյուղի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակում է առնվազն հազար տպաքանակ ունեցող հանրապետական մամուլում և Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը, ինչպես նաև տեղակայում այդ տեղեկատվությունը ներդրումային ընկերության ինտերնետային կայքում:

31. Մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման դեպքում ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը գրանցումից հանելու մասին միջնորդագիր` ներդրումային ընկերության իրավասու մարմնի կողմից լիազորված անձի կամ այդ մարմնի անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող անձի ստորագրությամբ,

2) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման մասին ներդրումային ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք,

3) մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման հիմնավորումները,

4) մասնաճյուղի ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցումը հաստատող փաստաթուղթ,

5) (5-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 01.07.08 թիվ 192-Ն)

(31-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

32. Կենտրոնական բանկը կարող է թույլ չտալ մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության ժամանակավոր դադարեցումը, ինչպես նաև դադարեցումը, եթե

1) ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլված տվյալները անարժանահավատ են կամ կեղծ կամ

2) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են կամ

3) Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով ներդրումային ընկերության հաճախորդների հետագա բնականոն սպասարկումն ապահովված չէ կամ

4) տվյալ տարածաշրջանում բացակայում է ներդրումային ծառայությունների մատուցումը որևէ այլ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից:

33. Կենտրոնական բանկը Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ գրանցում է մասնաճյուղի գործունեության դադարեցումը, եթե մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկում գրանցվելու պահից վեց ամսվա ընթացքում չի իրականացրել ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործունեություն:

(33-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

33.1. Մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցման վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո ներդրումային ընկերությունն եռօրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցման վկայականը:

(33.1-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն III

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

34. Ինչպես գործող, այնպես էլ նորաստեղծ ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ձայնի իրավունք տվող մասնակցության՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան ավելացման մտադրություն ունեցող իրավաբանական անձը մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը նախնական համաձայնություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) իրավաբանական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար տվյալ իրավաբանական անձի միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 6ա-ի,

2) ներդրումային ընկերության միջնորդությունը իրավաբանական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված ներդրումային ընկերության կնիքով (առկայության դեպքում),

3) ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրենի գրավոր հավաստիացումը, որ ընկերության կանոնադրական կապիտալում ընկերության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են,

4) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի որոշումը,

5) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի կանոնադրությունը՝ մինչև միջնորդագրի ներկայացման պահը կատարված փոփոխություններով,

6) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի մասնակիցների ցուցակը՝ նշելով նրանց մասնակցության չափը (տոկոսով) կանոնադրական կապիտալի մեջ,

7) տեղեկանք՝ ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի վերաբերյալ` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 7ա-ի,

8) իրավաբանական անձի վերջին երեք տարիների և վերջին միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները (երեք տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար): Եթե սույն ենթակետով սահմանված ֆինանսական հաշվետվությունները կազմված են օտարերկրյա պետության ազգային ստանդարտների համաձայն, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում նաև տվյալ կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատող անկախ աուդիտորական կազմակերպության հայտարարությունն այն մասին, որ ներկայացված հաշվետվությունները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին, կամ հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջի, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին: Մինչև երեք տարի գործունեություն ունեցող անձանց համար ներակայացվում է տեղեկատվություն իրականացված գործունեության ողջ ժամկետի համար,

9) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին,

10) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.07.08 թիվ 192-Ն)

11) տեղեկանք` տրված իրավասու մարմնի կողմից բյուջեի և կենսաթոշակային հիմնադրամի նկատմամբ ունեցած պարտքերի կամ դրանց բացակայության վերաբերյալ (ռեզիդենտների համար),

12) ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն),

13) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի հայտարարագիրը՝ ներդրումային ընկերության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ,

14) հայտարարություն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ ենթակետերով նախատեսված հիմքերի բացակայության մասին,

15) հայտարարություն այն մասին, որ իր միջոցով որևէ այլ անձ ներդրումային ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 8-ի, հակառակ դեպքում պետք է ներկայացնի իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի գլուխ 11-ով սահմանված փաստաթղթերը: Սույն կետում նշված հայտարարությունը պետք է ներկայացվի Կենտրոնական բանկ այն ներդրումային ընկերության միջնորդությամբ, որում անձը նախատեսել է ձեռք բերել կամ ձեռք է բերել նշանակալից մասնակցություն:

(34-րդ կետը փոփ., խմբ., լրաց. 01.07.08 թիվ 192-Ն, փոփ., խմբ. 01.12.09 թիվ 353-Ն)

35. Եթե իրավաբանական անձ հանդիսացող ուղղակի մասնակիցն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում սույն գլխի 34-րդ կետով ներկայացված փաստաթղթերը, ինչպես նաև

1) խմբի (միության) կառուցվածքը,

2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները,

3) անկախ աուդիտորական եզրակացությունը, որը հավաստում է խմբի (միության) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանությունը հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտներին, որոնք համաձայն «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պետք է կիրառվեն տվյալ խմբի (միության) կողմից հաշվապահական հաշվառում վարելիս և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս և ներկայացնելիս, իսկ օտարերկրյա խմբի (միության) համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին (առկայության դեպքում):

(35-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն, խմբ. 01.12.09 թիվ 353-Ն)

36. Եթե 35-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ֆինանսական հաշվետվությունները կազմված են օտարերկրյա պետության ազգային ստանդարտների համաձայն, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում նաև

1) տվյալ կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատող անկախ աուդիտորական կազմակերպության հայտարարությունն այն մասին, որ ներկայացված հաշվետվությունները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին, կամ

2) հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջի, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:

(36-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

37. Եթե սույն կանոնակարգի 35-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) տեղակայված են խմբի (միության) ինտերնետային կայքում, ապա Կենտրոնական բանկին ներկայացվում է համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:

(37-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

38. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 13-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը: Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ և Ստանդարտ և Փուրզ կամ Մուդիզ վարկանշային գործակալությունների կողմից սահմանված «Ա-» կամ «Ա3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

39. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերում «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող կազմակերպությունը, ապա վերջինս Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում 34-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 11-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

40. Ինչպես գործող, այնպես էլ նորաստեղծ ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող ֆիզիկական անձը մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) ֆիզիկական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 6բ-ի,

2) ներդրումային ընկերության միջնորդությունը՝ ֆիզիկական անձի կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված ներդրումային ընկերության կնիքով (առկայության դեպքում),

3) ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրենի գրավոր հավաստիացումը, որ ընկերության կանոնադրական կապիտալում ընկերության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են,

4) տեղեկանք ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձի վերաբերյալ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 7բ-ի,

5) հայտարարագիր՝ չմարված և չներված պարտավորությունների մասին,

6) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձի հայտարարագիրը՝ ներդրումային ընկերության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ,

7) հայտարարություն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի բացակայության մասին,

8) հայտարարություն այն մասին, որ իր միջոցով որևէ այլ անձ ներդրումային ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում՝ համաձայն հավելված 8-ի, հակառակ դեպքում պետք է ներկայացվեն իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի գլուխ 11-ով սահմանված փաստաթղթերը: Սույն կետում նշված հայտարարությունը պետք է ներկայացվի Կենտրոնական բանկ այն ներդրումային ընկերության միջնորդությամբ, որում անձը նախատեսել է ձեռք բերել կամ ձեռք է բերել նշանակալից մասնակցություն,

9) ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

(40-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն, փոփ., լրաց. 01.12.09 թիվ 353-Ն)

41. Ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերել ցանկացող պետությունը պարտավոր է մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար դիմել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում՝ պետության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող մարմնից,

2) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող պետության իրավասու մարմնի որոշումը` տվյալ ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մասին,

3) ներդրումային ընկերության միջնորդությունը պետության կողմից ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված ներդրումային ընկերության կնիքով (առկայության դեպքում),

4) ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրենի գրավոր հավաստիացումը, որ ընկերության կանոնադրական կապիտալում ընկերության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են,

5) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող պետության հայտարարագիրը՝ ներդրումային ընկերության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ:

(41-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 192-Ն, փոփ. 01.12.09 թիվ 353-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՈՒ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

42. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք են բերում իրար հետ փոխկապակցված անձինք կամ ներդրումային ընկերության մասնակցի հետ փոխկապակցված անձինք, ապա սույն գլխով պահանջվող փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:

43. Ներդրումային ընկերությունում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ակնկալող անձի վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում իրավաբանական անձի համար` սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ և 14-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, իսկ ֆիզիկական անձի համար` սույն կանոնակարգի 40-րդ կետի 4-րդ և 7-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, ինչպես նաեւ տեղեկանք նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց (այդ թվում` այն իրավաբանական անձանց, որոնցում ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը նշանակալից մասնակից է) մասին` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 9ա-ի և տեղեկանք նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց մասին` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 9բ-ի:

(43-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

44. Եթե ներդրումային ընկերության անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում ուղղակի նշանակալից մասնակցի միջոցով, ապա վերոնշյալ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ուղղակի նշանակալից մասնակիցը, այլ դեպքերում՝ ներդրումային ընկերությունը:

45. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող կազմակերպությունը, ապա վերջինս Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 11-րդ, 14-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

46. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» կամ «Բ» վարկանիշ ստացած կազմակերպությունը, ապա վերջինս Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 7-րդ, 11-րդ, 14-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

47. Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակիցը և ներդրումային ընկերությունում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձը ընդգրկված են որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա անուղղակի մասնակիցը Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 34-րդ կետի 5-րդ, 7-րդ, 11-րդ, 14-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

(47-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

47.1 Եթե ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող անձի միջոցով ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք են բերում մի քանի անձինք, ապա անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համաձայնություն ստանալու համար ներկայացվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը միայն այն ֆիզիկական անձի վերաբերյալ, որի միջոցով որևէ այլ անձ այդ ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք չի բերում: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել փաստաթղթեր նաև այն անձանցից, որոնց միջոցով ներդրումային ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն է ձեռք բերվում:

(47.1-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

 

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼԸ

 

48. Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը ստանալու համար պահանջվող բոլոր փաստաթղթերն ստանալուց հետո 30-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է կայացնում նշանակալից մասնակցությանը համաձայնություն տալու կամ այն մերժելու վերաբերյալ:

(48-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

49. Կենտրոնական բանկի կողմից 30-օրյա ժամկետում սույն կանոնակարգի 48-րդ կետում նախատեսված որոշումներից որևէ մեկը ընդունելու մասին անձին չտեղեկացնելու դեպքում համաձայնությունը համարվում է տրված՝ նշված 30-օրյա ժամկետի լրանալու օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվանից:

50. Նշանակալից մասնակցի միջոցով ձեռք բերվող անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում համարվում է մերժված, եթե մերժվել է ուղղակի նշանակալից մասնակցության միջնորդագիրը:

51. Անձի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց` ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն նախնական համաձայնությունը Կենտրոնական բանկի կողմից տրվում է եռամսյա ժամկետով, եթե գործողության ավելի երկար ժամկետ տվյալ որոշմամբ նախատեսված չէ: Գործարքի իրականացումը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ: Եթե Կենտրոնական բանկի որոշմամբ սահմանված ժամկետում գործարքը չի իրականացվում, Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը համարվում է ուժը կորցրած:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ, ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ (ԲԱԺՆԵՄԱՍԵՐԻ) ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

52. Անձը, որը ձեռք է բերում նշանակալից մասնակցություն ներդրումային ընկերությունում կամ ավելացնում է իր մասնակցությունը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված սահմանաչափերից ավելի` ցանկացած իրադարձության կամ գործարքի արդյունքում, որի մասին անձը տեղյակ չէր և չէր կարող տեղյակ լինել, այդ մասին տեղեկանալու պահից 10 օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 10ա-ի:

53. Նշանակալից մասնակիցը ձեռքբերված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)՝ համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 7-րդ մասի օտարման մասին Կենտրոնական բանկ է տեղեկացնում համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 10բ-ի:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  IV

 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

54. Ներդրումային ընկերությանը լիցենզիան տրվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից` սահմանված լիցենզիայի ձևերին համապատասխան` սույն կանոնակարգի հավելված 1-ի համաձայն:

55. Լիցենզիան տրվում է մեկ օրինակով:

56. Կենտրոնական բանկը լիցենզավորված անձին լիցենզիան տրամադրելիս ծանուցում է, որ ներդրումային ընկերությունների գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի ցանկը գտնվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

(56-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 192-Ն, փոփ. 01.12.09 թիվ 353-Ն)

57. Լիցենզիայի կորստի կամ ոչնչացման դեպքում ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ դիմում է ներկայացնում լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար` կցելով լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

(57-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

58. Կենտրոնական բանկը կորած կամ ոչնչացած լիցենզիայի կրկնօրինակը տալիս է ներդրումային ընկերությանը վերջինիս կողմից համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10-օրյա ժամկետում:

59. Կորած լիցենզիան գտնելու դեպքում ներդրումային ընկերությունը գտնված լիցենզիայի օրինակը վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

60. Լիցենզիան օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու (վնասվելու, պատռվելու, տառերի ջնջվելու և այլն) դեպքում ներդրումային ընկերությունը դիմում է ներկայացնում Կենտրոնական բանկ լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար` կցելով լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը և լիցենզիայի ոչ պիտանի օրինակը:

61. Կենտրոնական բանկը ոչ պիտանի դարձած լիցենզիայի կրկնօրինակը ներդրումային ընկերությանը տալիս է նրա կողմից դիմում ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10-օրյա ժամկետում: Լիցենզիայի կրկնօրինակի վերին աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը` անկախ լիցենզիայի կրկնօրինակը տրամադրելու հիմքից:

62. Լիցենզիայի կրկնօրինակի կորստի, ոչնչացման կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում լիցենզիայի նոր կրկնօրինակը տրվում է սույն գլխով սահմանված կարգով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  15

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ

 

63. Լիցենզիայի վերաձևակերպման համար ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին դիմում՝ կցելով համապատասխան փոփոխությունները հավաստող փաստաթղթերը և լիցենզիայի վերաձևակերպման համար նախատեսված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է համապատասխան փոփոխությունները ներառող լիցենզիայի նոր օրինակը ներդրումային ընկերությանը տրամադրելու միջոցով` վերաձևակերպման ենթակա լիցենզիան Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու դեպքում:     

64. Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ՝ հանձնաժողովի դրական եզրակացության հիման վրա ներդրումային ընկերության համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում: 

64.1 Կենտրոնական բանկը կարող է կասեցնել լիցենզիայի վերաձևակերպման 30-օրյա ժամկետը մինչև մեկ ամիս ժամկետով, եթե լիցենզիայի վերաձևակերպումը պայմանավորված է ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանման փոփոխությամբ և եթե ֆիրմային անվանման փոփոխությունը ներառող կանոնադրության փոփոխության գրանցման ժամկետը սույն կանոնակարգի 81-րդ կետի համաձայն կասեցվել է:

(64.1 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)    

65. Լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին դիմումը մերժվում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում և կարգով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  16

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

66. Օրենքով սահմանված հիմքերով ներդրումային ընկերության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումն ստանալուց հետո ներդրումային ընկերությունը 3 օրվա ընթացքում՝ կից գրությամբ լիցենզիան վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

(66-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

67. Ներդրումային ընկերության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման բողոքարկումը հիմք չէ 3 օրվա ընթացքում լիցենզիան չվերադարձնելու համար:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  V

 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  17

 

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳԻՐԸ, ԴՐԱ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

68. Սույն գլուխը սահմանում է նոր ստեղծվող և գործող ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի երեք տարվա գործարար ծրագրի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի երկու տարվա գործարար ծրագրի Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու կարգը:

(68-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

69. Գործարար ծրագիրը ամբողջական փաստաթուղթ է, որի խնդիրներն են.

1) ծառայել շահագրգիռ անձանց (մասնակիցներ, անդամներ, ներդրողներ, ղեկավարներ և այլ շահագրգիռ անձինք)՝ որպես մի ամփոփ փաստաթուղթ, որով կարող են գնահատվել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործունեության բնույթը և առանձնահատկությունները,

2) օգնել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարներին պարզաբանել, հստակեցնել և հետազոտել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործունեության զարգացման հնարավոր հեռանկարները, ծառայել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարներին՝ որպես հիմք, որով կարող են գնահատվել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի փաստացի գործունեության արդյունքները և արդյունավետությունը,

3) օգնել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձին հետևողականորեն իրականացնելու նախանշված նպատակները և խնդիրները պլանավորվող երեք տարիների ընթացքում,

4) Կենտրոնական բանկ ներկայացնել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կողմից պլանավորված գործունեությունները, ինչը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն կտա գնահատել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործունեությունը և նրա ընտրած ռազմավարությունը:

70. Գործարար ծրագրի հիմքում դրվում են հետևյալ հիմնական սկզբունքները.

1) իրատեսություն (առաջադրված նպատակների և խնդիրների իրականացման բավարար հիմնավորումների առկայություն),

2) գնահատելիություն (կատարման արդյունքների գնահատման հնարավորություն),

3) համահունչություն (ծրագրի առանձին բաժինների և բաժինների գլուխների միջև պատճառահետևանքային կապի, ծրագրի ընդհանուր տրամաբանական ընթացքի առկայություն),

4) կոնկրետություն (վերնագրի` ըստ էության ներկայացում, վերնագրից դուրս ավելորդ տեղեկատվության բացակայություն, խնդիրների` ըստ էության դիտարկում),

5) Ծրագրի հիմքում կարող են դրվել նաև այլ, սակայն նշված սկզբունքներին չհակասող սկզբունքներ:

71. Ներդրումային ընկերության կողմից լիցենզավորման փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս (մասնաճյուղի և ներկայացուցչության դեպքում` գրանցման փաստաթղթերը), ինչպես նաև մինչև յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա փետրվարի 15-ը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում առաջիկա երեք տարիների իր գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն գլխի: Ընդ որում, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 40-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված գործարար ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը ներառվում է գործարար ծրագրի կազմում:

72. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 15-ը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում նաև վերանայված ծրագիրը (գործարար ծրագրի փոփոխությունները), եթե տեղի է ունեցել ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի գործունեության ռազմավարության փոփոխություն: Վերանայված ծրագրում նշվում է ռազմավարության փոփոխության հիմնավորումը:

73. Ծրագիրը հաստատվում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կամ դիտորդ խորհրդի կողմից: Ծրագրին կից աղյուսակները և գրաֆիկները կազմվում են ցուցանիշների ծրագրային կանխատեսումների հիման վրա: Կանխատեսվող ցուցանիշները պետք է հիմնավորված լինեն կոնկրետ հաշվարկներով և արտացոլեն ծրագրում ամրագրված քաղաքականությունը:

74. Ծրագիրը, ինչպես նաև վերանայված ծրագիրը,  և ծրագրով նախատեսված տվյալները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում ինչպես փաստաթղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային կրիչով:

(74-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

75. Ծրագիրը պարունակում է սույն կանոնակարգի հավելված 14-ով սահմանված գործարար ծրագրի ձևի տվյալները: Ծրագիրը կարող է ներառել սույն կանոնակարգի հավելված 14-ով սահմանված ծրագրի ձևի տվյալներից բացի լրացուցիչ տվյալներ:

76. Ներդրումային ընկերության կողմից ներկայացված ծրագրի` սույն կանոնակարգի հավելված 12-ով նշված ծավալը զգալի չափով գերազանցելու դեպքում լրացուցիչ տվյալները պետք է էական և հիմնավոր դեր կատարեն ծրագրում:

77. Ծրագիրը կարող է օգտագործվել Կենտրոնական բանկի կողմից ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ռազմավարական կառավարման մակարդակը գնահատելու նպատակով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  18

 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ

 

78. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերությունները, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչությունները փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո 10 օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկի գրանցմանն են ներկայացնում «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 221-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված փոփոխությունները:

(78-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

79. Ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցվում են Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից 2008 թվականի հունվարի 15-ի ««Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն որոշման համաձայն:

80. Կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) կատարված փոփոխությունները գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված ներդրումային ընկերության կնիքով (առկայության դեպքում),

2) ներդրումային ընկերության իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ ներդրումային ընկերության կամ ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,

3) ներդրումային ընկերության, ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանման, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության փոփոխված կանոնադրությունը (6 օրինակ), ընդ որում՝ կանոնադրության թերթերը պետք է լինեն համարակալված, կանոնադրությունը պետք է լինի թելակարված, ընդ որում` կանոնադրության վերջին թերթի հետնամասում, կարի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ` համաձայն հավելված 11-ի:

(80-րդ կետը լրաց. 01.12.09 թիվ 353-Ն)

81. Ներդրումային ընկերության, ներդրումային ընկերության տարածքային ստորաբաժանման, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեության վայրի փոփոխությունը գրանցելու համար սույն կանոնակարգի 80-րդ կետում նշված փաստաթղթերից բացի Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև՝

1) տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

2) տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նվազագույն տեխնիկական պահանջների` սույն կանոնակարգի գլուխ 19-ով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին փաստաթղթերը,

3) հայտարարագիր` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 12-ի:

81.1. Ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանման փոփոխությունը գրանցելու համար բացի սույն կանոնակարգի 80-րդ կետում նշված փաստաթղթերից (ինչպես ներդրումային ընկերության, այնպես էլ նրա տարածքային ստորաբաժանումների համար (առկայության դեպքում)) Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև՝

1) ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ՝ համաձայն հավելված 2դ-ի,

2) «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասով պահանջվող փաստաթղթերը,

3) լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին դիմում և լիցենզիայի վերաձևակերպման համար նախատեսված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

4) ներդրումային ընկերության գրանցման, տարածքային ստորաբաժանումների գրանցման վերաձևակերպված վկայականների (առկայության դեպքում) համար պետական տուրքի վճարման անդորրագրերը:

(81.1 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն) 

82. Կանոնադրական հիմնադրամի ավելացման դեպքում ներդրումային ընկերության կանոնադրության գրանցման համար ներդրումային ընկերությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 80-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը, ինչպես նաև բաժնետոմսերի վերջին թողարկման ազդագրի գրանցման վերաբերյալ որոշման պատճենը (միայն բաժնետիրական ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի համար):

(82-րդ կետը փոփ. 01.12.09 թիվ 353-Ն)

83. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է վերոհիշյալ փոփոխությունների գրանցման համար սույն գլխով սահմանված փաստաթղթերն ստանալու պահից 30-օրյա ժամկետում գրանցել փոփոխությունները կամ մերժել գրանցումը: Փոփոխությունները գրանցվում են կամ դրանց գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ:

(83-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

84. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով 30-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել մինչև մեկ ամիս ժամկետով:

(84-րդ կետը խմբ. 22.09.09 թիվ 280-Ն) 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  19

 

ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

85. Ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը պետք է ունենան՝

1) սեփականության իրավունքով պատկանող, վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով իրեն պատկանող առանձնացված տարածք,

2) կանխիկ դրամով գործառնություններ կատարելու դեպքում հաճախորդների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց (առանձնացված ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումներից)՝ դրամապահոց և գործառնական դրամարկղ: Դրամապահոցը կանխիկ դրամի պահպանման հիմնական վայրն է՝ իր նախադրամապահոցով: Դրամապահոցի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ինկասացիոն ծառայության հետ կնքված պայմանագիր՝ նշված միջոցների ամենօրյա տեղափոխման, հանձնման համար և որևէ բանկի կամ վարկային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր, եթե նշված միջոցները պահպանման են հանձնվելու բանկ, վարկային կազմակերպություն կամ դրանց տարածքային ստորաբաժանում: Դրամապահոցի բացակայության պարագայում ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կարող են չիրականացնել դրամարկղում առկա կանխիկ դրամի ինկասացում, եթե դրամարկղում կանխիկ դրամի տվյալ օրվա մնացորդը չի գերազանցում 5 միլիոն ՀՀ դրամը, և ներդրումային ընկերությունում, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղում կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղում տեղադրված է հատուկ չհրկիզվող պահարան, որն ամրացված է դրամարկղի հատակին ու պատին: Սույն ենթակետը չի տարածվում այն ներդրումային ընկերությունների, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղերի կամ ներդրումային ընկերության մասնաճյուղերի վրա, որոնց կանոնադրությամբ սահմանված է, որ գործառնություններն իրականացվում են բացառապես անկանխիկ ձևով,

3) ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի պահպանման համար առանձին պահոց,

4) պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման, անվտանգության ահազանգման համակարգ, որի էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լոկալ): Սույն ենթակետը չի տարածվում ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի վրա,

5) էլեկտրասնուցման տարբեր աղբյուրներ, որոնցից մեկը պետք է լինի պահուստային: Հիմնական էլեկտրասնուցումը շարքից դուրս գալու դեպքում պետք է ունենա տեղային էլեկտրասնուցման աղբյուր (գեներատորներ, մարտկոցներ), որոնք բավարար են բնականոն գործունեության ապահովման համար՝ առանց տեղեկությունների և համակարգի ամբողջականությանը վնաս հասցնելու,

6) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ներդրումային ընկերության համար մասնաճյուղի առկայության դեպքում` այնպիսի համակարգչային ծրագրեր, որոնք ապահովում են մասնաճյուղում կատարվող գործարքների ավտոմատ արտացոլումը ներդրումային ընկերության հաշվեկշռում:

(85-րդ կետը խմբ. 01.12.09 թիվ 353-Ն)

86. Բացի սույն կանոնակարգի 85-րդ կետում նշված պահանջներից պահառություն իրականացնող ներդրումային ընկերությունը պետք է.

1) ապահովի հաճախորդների ազատ մուտքը տարածք՝ հանձնարարագրերի, հարցումների և այլ փաստաթղթերի լրացման և փոխանցման, ինչպես նաև արժեթղթերի հաշիվներից քաղվածքների և տեղեկանքների ստացման համար,

2) փաստաթղթային արժեթղթերի պահառություն իրականացնելու դեպքում ունենա պահոց և չհրկիզվող պահարաններ արժեթղթերի հավաստագրերի պահպանման համար: Պահոցին և չհրկիզվող պահարանին մուտք կարող են ունենալ միայն ներդրումային ընկերության ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակիցները,

3) ունենա պահոց և չհրկիզվող պահարաններ վարվող արժեթղթերի հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կրկնօրինակների և գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի բնօրինակների պահպանման համար: Պահոցին և չհրկիզվող պահարանին մուտք կարող են ունենալ միայն ներդրումային ընկերության ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակիցները,

4) արժեթղթերի հաշվառման համակարգը էլեկտրոնային եղանակով վարելու դեպքում պետք է կիրառի այնպիսի համակարգ, որը կպաշտպանի արժեթղթերի հաշվառման ժամանակ օգտագործվող ողջ տեղեկատվությունը ոչ լիազորված օգտագործումից,

5) հնարավորություն ունենա օգտվելու արժեթղթերի էլեկտրոնային հաշվառման պահուստային համակարգից կամ իրականացնելու արժեթղթերի հաշվառումը թղթային եղանակով, այն դեպքում, երբ հիմնական ավտոմատացման համակարգը շարքից դուրս է եկել կամ այլ պատճառներով հնարավորություն չկա այն օգտագործել,

6) կիրառի արժեթղթերի հաշվառման միայն այնպիսի համակարգչային ծրագիր, որն ապահովում է օրենքով և սույն կետով սահմանված պահանջները,

7) ծրագրային ապահովումը և տեխնիկական հագեցվածությունը ապահովի տվյալների և տեղեկատվության կանոնավոր և անխափան փոխանակման հնարավորություն Պահառուի և ռեեստրավարի, պահառուի և օտարերկրյա պահառուի միջև՝ համապատասխան պայմանագրերով սահմանված կարգով,

8) պահպանի արժեթղթերի հաշվառմանն առնչվող փաստաթղթերը (գործառնությունների համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը և արժեթղթերի հաշվառման գրքերը), ինչպես նաև տվյալների բազան առնվազն 70 տարի,

9) այն դեպքում, եթե արժեթղթերի հաշվառումն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով, մինչև յուրաքանչյուր շաբաթվա ավարտը պահառուն իրականացնի այդ շաբաթվա տվյալների բազայի կրկնօրինակումը և այդ կրկնօրինակները պահպանի իր տարածքի չհրկիզվող պահարաններում կամ պահառուի տարածքից դուրս գտնվող տվյալների պահպանման հատուկ համակարգում (տվյալների պահպանման հեռակա համակարգ): Ամսվա ընթացքում պատրաստված կրկնօրինակները մինչև հաջորդ ամսվա առաջին օրվա ավարտը պետք է պահպանության (ի պահ) հանձնվեն պահառուի կողմից ընտրված բանկի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մագնիսակայուն պահոցում (սեփական մագնիսակայուն պահոց չունենալու դեպքում),

10) այն դեպքում, երբ արժեթղթերի հաշվառումն իրականացվում է թղթային եղանակով, պահառուն շաբաթվա վերջում պետք է իրականացնի արժեթղթերի հաշվառման մատյաններում և արժեթղթերի հաշիվներում տվյալ օրվա մուտքագրած տվյալների կրկնօրինակումը և ի պահ հանձնի դրանք պահառուի տարածքի չհրկիզվող պահարանում,

11) սույն կետի 9-րդ ենթակետում նշված տվյալների բազայի կրկնօրինակները պետք է պատրաստվեն այնպիսի եղանակով, որ ցանկացած պահի հնարավոր լինի վերականգնել դրանց սկզբնական տեսքը: Տվյալների բազայի և արժեթղթերի հաշվառման փաստաթղթերի կրկնօրինակներ կարելի է չպատրաստել, եթե համապատասխան ժամանակահատվածի ընթացքում տվյալների բազայում և արժեթղթերի հաշվառման հաշիվներում և հաշվառման գրքերում մուտքեր կամ գրառումներ չեն եղել,

12) աշխատանքային ժամերի ավարտից հետո պահառուի տարածքում պահառուի ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակիցների բացակայության դեպքում արժեթղթերի հաշվառմանն առնչվող բոլոր թղթային կրիչով փաստաթղթերը (ներառյալ՝ գործառնությունների համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը և արժեթղթերի հաշվառման գրքերը) պետք է պահվեն բացառապես չհրկիզվող պահարանում կամ պահոցում:

87. Օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեության տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը պետք է համապատասխանի Կենտրոնական բանկի և օտարերկրյա վերահսկող մարմնի կողմից սահմանված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջներից ամենախիստ պահանջին:

87.1. Ներդրումային ընկերությունը, նրա մասնաճյուղը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը կարող են սույն կանոնակարգի 85-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ ենթակետերով և 86-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 12-րդ ենթակետերով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն ունենալ ապահովագրության պայմանագիր, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ պատահարները.

Ներդրումային ընկերությանը, նրա մասնաճյուղին, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղին սեփականության, վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող առանձնացված տարածքում գտնվող գույքի, այդ թվում և կանխիկ դրամի, արժեթղթերի հավաստագրերի, արժեթղթերի հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կրկնօրինակների, գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի բնօրինակների, արժեթղթերի հաշվառման գրքերի և այլ արժեքավոր գույքի՝ հրդեհի, ավազակության, գողության, կողոպուտի հետևանքով կորուստը կամ վնասվածքը:

Նշված ապահովագրական ռիսկերի գծով ապահովագրական գումարը չի կարող փոքր լինել ընկերության բոլոր ակտիվների 1 տոկոսից:

Ընդ որում վերոնշյալ ապահովագրություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերությունը պետք է ունենա ստորև նշված միջազգային վարկանշող կազմակերպություններից առնվազն մեկի կողմից տրված վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի՝

 

- Ստանդարտ և Փուրզի «ԲԲԲ» խմբի`

ԲԲԲ-

- Մուդիզի «Բաա» խմբի` 

Բաա3

- Ա. Մ. Բեստի «Բ» խմբի`

Բ+

- Դաֆֆ և Ֆելփզի «ԲԲԲ» խմբի`

ԲԲԲ-

- Վեիսսի «Բ» խմբի`

Բ-

- Ֆիթչի «ԲԲԲ» խմբի`

ԲԲԲ-:

(87.1-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  20

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԱՏԹԱՐԱՑՈՒՄ

 

88. Սույն կանոնակարգի իմաստով՝ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի ֆինանսական վիճակի առկա կամ հնարավոր վատթարացում են համարվում հետևյալ դեպքերը, երբ.

1) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը խախտել է հիմնական տնտեսական նորմատիվը (նորմատիվները) կամ հավանական է հիմնական տնտեսական նորմատիվի (նորմատիվների) խախտումը, և(կամ)

2) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի մոտ հավանական է «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածում սահմանված անվճարունակության հիմքերի առաջացումը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  21

 

ԲԱՆԿԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

 

89. Բանկը, վարկային կազմակերպությունը ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին այդ ծառայությունների մատուցումը սկսելուց առնվազն 15 աշխատանքային օր առաջ Կենտրոնական բանկին տեղեկացնում է՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելվածի 13-ի:

89.1. Բանկը, վարկային կազմակերպությունը սույն կանոնակարգի 89-րդ կետով սահմանված տեղեկացմանը կից Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում

1) պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի վերաբերյալ տեղեկություններ միջնորդագրի տեսքով` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի,

2) ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործունեություն իրականացնող աշխատակիցների ցուցակը և նրանց մասնագիտական որակավորման վկայականների պատճենները,

3) ներդրումային ծառայությունների մատուցման կանոնների նախագծերը:

(89.1-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 192-Ն, 22.09.09 թիվ 280-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային

ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և

ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների

կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար

նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների

կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները,

բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների

մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

ՆԸ

Ներմուծեք նկարագրությունը_19808

ԹԻՎ XXXX

 

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Իրավաբանական անձի անվանումը`

 

 

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ` ____________________

 

Կ.S.

 

Տրված է՝ ____ ___________200 թ.

 

(1-ին հավելվածը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

                                                                                                                                                     

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2ա

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային

ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և

ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների

կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար

նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների

կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները,

բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների

մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01

Հավելվածի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

___________________ին

 

Հարգելի____________________________________________________________

_________________________________________________________________

(կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել ներդրումային ծառայություններ մատուցելու մասին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` --- էջ:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրել ստորև նշված ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիա.

 

Հիմնական ներդրումային ծառայություններ

 

qհաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունումը և հաղորդումը.

qիր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում.

qարժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրում հաճախորդներին.

qիր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում.

qարժեթղթերի փաթեթի կառավարում.

qարժեթղթերի երաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում.

qարժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում.

 

Ոչ հիմնական ներդրումային ծառայություններ

 

qարժեթղթերի պահառություն.

qփոխառության տրամադրումը հաճախորդներին՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ.

qարժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում.

qխորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցումը.

qարտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացումը.

qվարկային կազմակերպության գործունեությունը.

qարժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջարկությունների կազմումը և տարածումը:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

 

Դիմումը ներկայացնող անձ`___________________________________________________________

(կազմակերպության իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, կապի միջոցները, գտնվելու վայրը)

 

___ _________ 200 թ.

 

   

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2բ

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային

ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և

ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական

կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն

ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի

ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից

ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01

Հավելվածի

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ

(ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

__________________ -ին

 

Հարգելի ____________

 

_______________________________________________________

(օտարերկրյա ներդրումային ընկերության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում ____________ (մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն) բացելու մասին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի (ներկայացուցչության) գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` ___ էջ:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել

օտարերկրյա ներդրումային ընկերության _______________________________:

 (մասնաճյուղը, ներկայացուցչությունը)

Մասնաճյուղը (ներկայացուցչությունը) մատուցելու է հետևյալ ներդրումային ծառայությունները.

 

Հիմնական ներդրումային ծառայություններ

 

qհաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում.

qիր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում.

qարժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրում հաճախորդներին.

qիր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում.

qարժեթղթերի փաթեթի կառավարում.

qարժեթղթերի երաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում.

qարժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում.

 

Ոչ հիմնական ներդրումային ծառայություններ

 

qարժեթղթերի պահառություն.

qփոխառության տրամադրումը հաճախորդներին՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ.

qարժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում.

qխորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցումը.

qարտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացումը.

qվարկային կազմակերպության գործունեությունը.

qարժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջարկությունների կազմումը և տարածումը:            

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

 

_______________________________________________________

(օտարերկրյա ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի իրավասու անձի անունը,

ազգանունը, ստորագրությունը, կապի միջոցները, գտնվելու վայրը)

___ __________ 200 թ.

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2գ

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային

ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և

ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական

կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն

ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի

ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից

ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01

Հավելվածի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

(ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ) ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

__________________ -ին

 

Հարգելի ____________

 

_______________________________________________________

(ներդրումային ընկերության լրիվ անվանումը (ֆիրմային անվանումը))

 

 

որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում ___________________ բացելու մասին:

                                                    (մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն)

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք

ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի (ներկայացուցչության) գրանցման համար անհրաժեշտ

փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` ___ էջ:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել ներդրումային

ընկերության ____________________________:

               (մասնաճյուղը, ներկայացուցչությունը)

 

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

 

_____________________________________

Ներդրումային ընկերության գործադիր մարմնի անունը, ազգանունը,

 

 

 

____________

ստորագրությունը

 

_____ ____________ 200 թ.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2դ

 

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային

 ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և

 ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական

 կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն

 ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի

 ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից

 ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը

 Հավելվածի

 

ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

……………………………-ին

 

Հարգելի --------------------

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որպես կազմակերպության ֆիրմային անվանում գրանցել հետևյալ անվանումը.

________________________________________________________

(գրանցման ներկայացված ֆիրմային անվանումը, դրա հապավումը կամ կրճատ ձևը (եթե այդպիսին կա))

________________________________________________________

(գրանցման ներկայացված ֆիրմային անվանման բացատրությունը, եթե այն հայերեն հասկանալի չէ)

 

Ֆիրմային անվանման գրանցման պատճառ է հանդիսացել (ընդգծել համապատասխան տողը).

 հիմնադրում

 վերակազմակերպում

o միացում

o վերակազմավորում (կազմակերպական - իրավական ձևի փոփոխություն)

 անվանափոխություն

 

Համաձայն «Ֆիրմային անվանումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կից ներկայացնում ենք ֆիրմային անվանման գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Առդիր` --- էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և հայտի մերժմանը:

Հայտը ներկայացնող անձ`

_______________________________________________________

(Գրանցվող ներդրումային ընկերության հիմնադիրներին ներկայացնող իրավասու անձի անունը, ազգանունը,

հեռախոսը, բնակության (հաշվառման) վայրը, ստորագրությունը կամ ներդրումային ընկերության անվանումը,

գտնվելու վայրը, ներդրումային ընկերության իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

____ _____________ 20__ թ.

 

(Հավելվածը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2ե

 

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային

 ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և

 ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական

 կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն

 ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի

 ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից

 ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը

 Հավելվածի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_951

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի …………

---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» և «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

-----------------------------------------------------(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձև)

-----------------------------------------------------

-------------------ներդրումային ընկերությանը

առ այն, որ ներդրումային ընկերության ֆիրմային անվանումը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից:

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _____

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ ___

…… ……………...… 20 թ.

Կ.Տ.

 

(Հավելվածը լրաց. 22.09.09 թիվ 280-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

 

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային

 ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և

 ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական

 կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն

ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի

 ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից

 ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը

 Հավելվածի

 

Միջնորդագիր

Ղեկավարների (որակավորվող անձի) վերաբերյալ տեղեկություններ

 

Սույն տեղեկանքում «ղեկավար» հասկացությունը ներառում է նաև ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց և ապահովագրական բրոքերների պատասխանատու անձանց:

 

 

Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:

 

 

 

Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են
միայն փոփոխությունները

1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները
(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք)

1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը

(մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև ֆինանսական կազմակերպության մասնաճյուղի անվանումը և Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը տրված կոդը)

 

1.2 Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

 • բանկ
 • օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ
 • վարկային կազմակերպություն
 • ապահովագրական ընկերություն
 • օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ
 • ապահովագրական բրոքեր
 • ներդրումային ընկերություն
 • օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ
 • կարգավորվող շուկայի օպերատոր
 • Կենտրոնական դեպոզիտարիա

2. Անձնական տվյալներ

2.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

2.2 Սեռ՝

 • արական

 • իգական

2.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

2.4 Ծննդավայր

2.5 Քաղաքացիություն

2.6 Անձնագրի համար և սերիա, ում կողմից և երբ է տրված, մինչև երբ է վավեր (առկայության դեպքում լրացվում է նաև հին անձնագրի համարը և սերիան)

2.7 Սոցիալական քարտի համար (առկայության դեպքում)

2.8 Բնակության վայր (մշտական և բնակության տվյալ պահին)

2.9 Հեռախոսահամար

2.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

2.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը,

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)

3. Ղեկավար պաշտոն

3.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 կետում նշված կազմակերպությունում

 • տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ (խորհրդի նախագահ)
 • տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ)
 • գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր մարմնի ղեկավար)
 • գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ
 • տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ
 • գլխավոր հաշվապահ
 • գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
 • ներքին աուդիտի ղեկավար
 • ներքին աուդիտի անդամ
 • բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար
 • վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար)
 • վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահի (ղեկավարի) տեղակալ
 • վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի անդամ
 • մասնաճյուղի կառավարիչ (տնօրեն)
 • մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն
 • մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի տեղակալ
 • մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ
 • օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ
 • օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար
 • օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամ
 • ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ
 • բրոքեր
 • կառավարիչ
 • դիլեր
 • խորհրդատու
 • տեղաբաշխող
 • պահառուի աշխատակից
 • պատասխանատու ակտուար

3.2 Արդյո՞ք նշանակված եք այդ պաշտոնում որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար

 • Ոչ,
 • Այո, նշել նշանակման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)

 

3.3 Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար.

4. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

4.1


Ուսումնական հաստատության անվանումը

Գտնվելու վայրը

Սովորելու ժամանակա-շրջանը (--թ-ից մինչև --թ.)

Ֆակուլտետը

Մասնագիտու-թյունը

Գիտական աստիճանը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

 • հայերեն
 • անգլերեն
 • ռուսերեն
 • այլ (նշել լեզուն)

 

4.4 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ

Կազմակեր-պության անվանում

Գտնվելու վայր

Հեռախո-սահամար

Պաշտոն

Ազատման հիմքերը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նշել միջանկյալ չաշխատած ժամանակահատվածներում ինչո՞վ եք զբաղվել

Չաշխատած ժամանակահատված

Նկարագրություն

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի դրությամբ), որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան)

Անուն, ազգանուն

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Բնակության վայր

Հեռախո-սահամար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկություններ

5.1 Արդյո՞ք Դուք օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար

 • Ոչ,
 • Այո (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում՝ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)

5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, ապահովագրական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ և ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

Նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար հանդիսացող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 5.7-ից 5.10 կետերում նշված հարցերին:
Նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության նշանակալից մասնակից հանդիսացող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 5.7 և 5.8 կետերում նշված հարցերին:

5.7 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող ֆինանսական կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.8 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված ֆինանսական կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.9 Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար, Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր նկատմամբ 1 տարվա ընթացքում 3 և ավելի անգամ որպես պատասխանատվության միջոց կիրառվել է տուգանք

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.10 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով և հիմքերով

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում՝ որակավորման վկայականից զրկվելու հիմքերը)

6. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն
Սույն կետում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների, ինչպես նաև ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց կողմից

6.1 Նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշ-վետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%)

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը
(դրամով)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Իրազեկ լինելու դեպքում նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից


Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշ-վետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%)

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը
 (դրամով)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված՝ ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (եթե այդպիսիք կան)
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգի իմաստով միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները:

Անուն, ազգանուն

Ժամանակահատված (նախկինում ֆինանսական համակարգում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատած անձանց համար նշել համապատասխան ֆինանսական կազմա-կերպությունում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատելու ժամանակահատվածը

Անձնագրի համար

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Հեռախոսա-համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ

7.1 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.2 Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ֆինանսական կազմակերպության անվանումը, գումար, ժամկետ, այլ)

8. Այլ տեղեկատվություն

8.1 Այս մասում նշվում է Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (բացառությամբ 6.3 կետում նշված անձանց)

Անուն, ազգանուն

Անձնագրի համար

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Բնակության վայր

Հեռախոսա-համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.


Կազմակերպության անվանում

Գտնվելու վայր

Փոխկապակցվա-ծության ձև

Հեռախոսա-համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ձեր կարծիքով արդյոք առկա են այլ կարևոր տեղեկություններ,
որոնք կցանկանայիք նշել

 • Ոչ,
 • Այո, ներկայացնել մանրամասները

 

10. Այլ փաստաթղթեր

10.1 Այս կետը լրացվում է միայն բանկի խորհրդի անդամների կողմից.

Ծանոթացել եմ «Խորհրդի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ

 • Այո
 • Ոչ

11. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող
տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական:

 Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն ------------------------

 

12. Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից
 լիազորված անձի ստորագրություն և կազմակերպության կնիք
 (առկայության դեպքում)

Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման
 մարմնի կողմից
լիազորված անձի անուն, ազգանուն ----------------------------


Ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի) -------------------------------

Ստորագրություն --------------------------------

Ֆինանսական կազմակերպության կնիք ---------------------------------

 

 

(Հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 192-Ն, 22.09.09 թիվ 280-Ն, լրաց., խմբ. 01.12.09 թիվ 353-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային

ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների

մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային

ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն

ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային

ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման

կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից

ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը»

Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ (ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավաբանական անձ հանդիսացող բաժնետերեր (մասնակիցներ)

Ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը

Պետական գրանցում շնորհած երկիրը, պետական գրանցման կամ դրան համարժեք այլ վկայականի համարը, գրանցման ամսաթիվը, կապի միջոցները

Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)

Բաժնետոմսերով (բաժնեմասով) հավաստվող ձայների

քանակը

տոկոսային մեծությունը

քանակը

տոկոսային մեծությունը

1

           
2

           
..

           

Ֆիզիկական անձ հանդիսացող բաժնետերեր (մասնակիցներ)

Անունը, ազգանունը, բնակության վայրը

Անձնագրի սերիան և համարը

Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)

Բաժնետոմսերով (բաժնեմասով) հավաստվող ձայների

քանակը

տոկոսային մեծությունը

քանակը

տոկոսային մեծությունը

1

           
2

           

           

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5ա

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 

---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

 

 Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է
______________________________________________________

(անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը, գտնվելու վայրը)
______________________________________________________

_____________________________ ներդրումային ընկերությանը
առ այն, որ այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:

 

Գրանցման համարը _________________________


Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _________


Հարկ վճարողի հաշվառման համարը _________________


Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ ________________


…… ……………...… 20 ... թ.


Կ.Տ.

 

(Հավելվածը խմբ. 29.03.11 թիվ 81-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5բ

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

 

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ)

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 

---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

 

Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է
______________________________________________________
(օտարերկրյա ներդրումային ընկերության անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը, գտնվելու վայրը)


________________ օտարերկրյա ներդրումային ընկերությանը

առ այն, որ ___________________________ հասցեում գտնվող

________________________________________________________

(օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ  ներկայացուցչության անվանումը)

 

մասնաճյուղը (ներկայացուցչությունը) գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:

 

Գրանցման համարը _____________________

 

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ ________________

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը _________________


Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ __________________

 

…………………... …….20 ... թ.

 

Կ.Տ.

(Հավելվածը խմբ. 29.03.11 թիվ 81-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5գ

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ԲԱՆԿ


 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ (ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ


Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի

---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

 

Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

 

_________________________________________

(ներդրումային ընկերության անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը)

 

____________ ներդրումային ընկերությանը

առ այն, որ

 

___________________________հասցեում գտնվող

______________________________________

(ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կամ

ներկայացուցչության անվանումը)

 

մասնաճյուղը (ներկայացուցչությունը) գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:

 

Գրանցման համարը ____________

 

Գրանցման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը _______

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ ______________

 

…… ……………...… 200 ... թ.

 

Կ.Տ.

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6ա

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Մ Ի Ջ Ն Ո Ր Դ Ա Գ Ի Ր

 

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------ -ին

 

Հարգելի --------------------

 

_____________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվանումը)

 

որոշում է կայացրել ---------------------------------------------------------------------------

(ներդրումային ընկերության անվանումը)

 

կանոնադրական կապիտալում ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացնել մասնակցությունն

այնպես, որ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը կկազմի 20 (50, 75) տոկոս (տոկոսից ավելի)):

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք

նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնության ստացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

և դրանց ցանկը: Առդիր` --- էջ:

 

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն

միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը:

Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք,

որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված

պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժմանը:

 

Խնդրում ենք, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տալ նշանակալից

մասնակցություն ձեռքբերման համար Ձեր նախնական համաձայնությունը:

 

_________________________________________________

(իրավաբանական անձի տնօրենի անունը, ազգանունը)

 

__________________________________

(ստորագրությունը)

 

------- --------------- 200 թ.

 

 

(Հավելվածը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6բ

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------- -ին

 

Հարգելի --------------------

______________________________________________________

(ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը)

 

որոշում է կայացրել ----------------------------------------------------------------------------

(ներդրումային ընկերության անվանումը)

 

կանոնադրական կապիտալում ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացնել մասնակցությունն

այնպես, որ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը կկազմի 20 (50, 75) տոկոս (տոկոսից ավելի)):

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք

նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնության ստացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

և դրանց ցանկը: Առդիր` --- էջ:

 

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն
միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը:
Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում  ենք,
որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված
պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տալ նշանակալից

մասնակցություն ձեռքբերման համար Ձեր նախնական համաձայնությունը:

 

__________________________________

(ստորագրություն)

 

------- ------------ 200 թ.

 

                               

Հավելված 7ա
 

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը,ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ (ՈՒՆԵՑՈՂ) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Իրավաբանական անձ-մասնակցի (կազմակերպության) տվյալներ

1.1. Անվանումը _________________________________________

1.2. Գտնվելու վայրը,

 

1.3.Գրանցման ամսաթիվը ________________  վայրը _______________

                               (օր/ամիս/տարի)

 

1.4. Ներդրումային ընկերության անվանումը, որտեղ մասնակիցն ակնկալում է ձեռք
բերել նշանակալից մասնակցություն. _____________________________ 

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)

2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը

_________

գումար

________

%

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

_________

գումար

________

%

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը   ___________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ շուկայական արժեքը        ___________

 

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները

3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝

Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը

 

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝ 

 

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը /անվանումը ___________________
բ) Գտնվելու/բնակության վայրը
գ) Վարկի/ փոխառության դ) Գրավի

գումարը __________

առարկան________

ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

 

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի __________________
 

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի անունը (անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի քանակը

 

 Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի/ մասնակցության չափը (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ.

ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության անվանումը,

 

Գտնվելու
վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

     
     
       

5. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամի, գործադիր մարմնի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը,

 

Պաշտոնը

 

Կազմակերպությունում
աշխատելու տարիները
(որոնցից՝ նշված
պաշտոնում)

 

Բնակության վայրը

     
     
       
       
 

6. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն:
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

Կազմակերպության անվանումը, անձի անունը, անձնագրի համարը,

 

Գտնվելու

(բնակության

վայրը)

 

Փոխկապակցվածության տեսակը

1.    
2.    
     
     

7. Այլ տեղեկատվություն

7.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները (գումար, ժամկետ և այլն): 

 Այո c 

 Ոչ c 

 

7.2. Արդյո՞ք կազմակերպության մոտ բացակայում են
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:
«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

7.3. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

8. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Տնօրենի անունը, ազգանունը _______________________________________

 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Կ.Տ.

 

(Հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7բ

 

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ (ՈւՆԵՑՈՂ) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Ֆիզիկական անձ-մասնակցի տվյալներ

1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _______________________________

 

1.2. Սեռը ______________ 1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _______

օր/ամիս/տարի

1.4. Ծննդավայրը ______________________________________

1.5. Քաղաքացիությունը __________________________________

 

1.6. Անձնագրի սերիան և համարը                                         ___________________

___________________

1.7. Բնակության վայրը (մշտական և բնակության տվյալ պահին)

 

1.8.Հեռախոսահամարը  ________ 1.9. Էլեկտրոնային փոստի
հասցեն
_________ 

 

1.10. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու

ժամանակաշրջանը

_____________________________________

Անունը, ազգանունը, հայրանունը ____________________________________

 

Կրելու ժամանակաշրջանը

__________

___________

օր/ամիս/տարի

                

1.11. Ներդրումային ընկերության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել
նշանակալից մասնակցություն. ______________________________________

 

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)

 

2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը

_________

գումար

________

%

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

_________

գումար

________

%

 

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) վաճառքի գինը  _________________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ հաշվեկշռային արժեքը

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները
3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝ 

 

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը /անվանումը _____________________
բ) Գտնվելու/բնակության վայրը
գ) Վարկի/ փոխառության դ) Գրավի

գումարը __________

առարկան________

ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

 

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի __________________

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն
(ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի
անունը (անվանումը)

  Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի
քանակը
 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի/ մասնակցության
չափը (%)

1.    
2.    
     
     

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 4.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

     
     
       

5. Կրթություն, որակավորում
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

5.1. Ուսումնական
հաստատության
անվանումը

  Գտնվելու վայրը  

Հաճախումների
ժամանակաշրջանը
(---թ-ից մինչև ---թ.)

 

Գիտական
աստիճանը

       
       
       

5.2. Ի՞նչ օտար լեզուների եք տիրապետում _________________________

6. Աշխատանքային գործունեություն
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

6.1. Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարվա դրությամբ

Կազմակերպության անվանումը,
գտնվելու վայրը, հեռախոսը,
երաշխավորողի անունը

Աշխատանքի ընդունման և
ազատման ժամկետները

Պաշտոնը

     
     
     

6.2. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող՝ ներդրումային ծառայությունների մատուցման (ֆինանսական) համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անունը, ազգանունը

 

Աշխատանքի
վայրը, պաշտոնը

 

Հեռախոսը

   
   
     
     

7. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր պատասխանատվության ոլորտը որպես ներդրումային ընկերության մասնակից
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

 

 

8. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:

Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

Կազմակերպության անվանումը, անձի անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը

 

Գտնվելու (բնակության վայրը)

 

Փոխկապակցվածության տեսակը

   
   
     
     
     
     
     

91. Արդյո՞ք Դուք ունեք 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:

 Այո c 

 Ոչ c 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

 .9.2 Արդյո՞ք Ձեզ մոտ բացակայում են «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:

«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

9.3. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

 

10. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

 

(Հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ՉԲԵՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ես՝ _____________________________________________________________

(ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը,

իրավաբանական անձի համար` անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

 

հայտարարում եմ, որ _______________________________________-ում իմ մասնակցության

(ներդրումային ընկերության անվանումը)

 

միջոցով որևէ այլ անձ ներդրումային ծառայություններ մատուցող ընկերությունում անուղղակի նշանակալից

մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չեմ բերում:

 

Հավաստիացնում եմ, որ սույն տեղեկատվությունը արժանահավատ է: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի

կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական

պատասխանատվության:

 

Համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևէ փոփոխության դեպքում

տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին՝ փոփոխության օրվանից հետո 10-օրյա ժամկետում:

 

Ստորագրություն _________________

Ամսաթիվ

_________________
օր/ամիս/տարի

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9ա

 

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

 

 

1. Նշանակալից մասնակիցը
1. Անվանումը
(անունը, ազգանունը) ___________________________________
2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ

2.1. Անվանումը __________________________________

2.2. Գտնվելու վայրը

 

2.3.Գրանցման ամսաթիվը ____________ վայրը ____________

                 օր/ամիս/տարի

 

2.4. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն.
3. Տեղեկություններ իրավաբանական անձի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցության վերաբերյալ.

Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը

_________

գումար

________

%

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

_________

գումար

________

%

 

4. Տեղեկություններ իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 4.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները
4.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք

Կազմակերպության անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության չափը (դրամով)

 

Մասնակցության չափը (%)

     
     
       
       
       
 
 
4.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք

Անունը, ազգանունը,

անձնագրի համարը,

 

Բնակության վայրը

 

Մասնակցության չափը (դրամով)

 

Մասնակցության չափը (%)

     
     
       
       
       
 
 

5. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը,

 

Պաշտոնը

 

Կազմակերպությունում աշխատելու
տարիները (որոնցից՝ նշված
պաշտոնում)

1.    
2.    
     
     
     
6. Այլ տեղեկատվություն

6.1 Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտականություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

6.2 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

7. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից սույն փաստաթղթում ներկայացված տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

անունը, ազգանունը ____________________________________

 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Կ.Տ.

(Հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9բ

 

Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

 

1. Նշանակալից մասնակիցը

1. Անվանումը (անունը,
 ազգանունը) ___________________________________

2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:

2.1. Անունը, ազգանունը __________________________________

2.2. Բնակության վայրը

 

2.3.Անձնագրի համարը ____________ ____________
    

2.4 Փոխկապակցվածության տեսակ
2.5. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն.

3. Տեղեկություններ իրավաբանական անձի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցության վերաբերյալ.

Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը

_________

գումար

________

%

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

_________

գումար

________

%

 

4. Այլ տեղեկատվություն

4.1. Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտականություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

4.2 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

5. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից սույն փաստաթղթում ներկայացված տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Անունը, ազգանունը ____________________________________

 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Կ.Տ.

 

(Հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10ա

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

 

Ես՝ _______________________________________________________

(ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը,

իրավաբանական անձի համար` անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

 

տեղեկացնում եմ, որ ___________________________________________ -ի

(ներդրումային ընկերության անվանումը)

 

կանոնադրական կապիտալում ձեռք եմ բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացրել եմ իմ

մասնակցությունը այնպես, որ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունս 20 (50, 75) տոկոս է

(տոկոսից ավելի է)՝ կազմելով ___տոկոս):

 

__________________________________________________________

(ֆիզիկական անձի համար՝ բնակության վայրը, կապի միջոցները, իրավաբանական անձի

համար՝ գրանցման վայրը, կապի միջոցները)

 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10բ

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

 

Ես՝ ___________________________________________________

(ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը,

իրավաբանական անձի համար` անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

 

տեղեկացնում եմ, որ իմ կողմից ձեռքբերված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) օտարման

արդյունքում ____________________________________________ ում

(ներդրումային ընկերության անվանումը)

 

իմ՝ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը նվազում է 10 (20, 50, 75) տոկոսից (10 և ավելի

տոկոսով կամ դադարում եմ հսկել --------------------------------------------------------------- ը)՝

                                   (ներդրումային ընկերության անվանումը)

 

կազմելով ----------------- տոկոս:

__________________________________________________________

(ֆիզիկական անձի համար՝ բնակության վայրը, կապի միջոցները,

իրավաբանական անձի համար՝ գրանցման վայրը, կապի միջոցները)

 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

(Հավելվածը փոփ. 01.12.09 թիվ 353-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

 

Համարակալված, կնքված և կարված է

 

------------------ (--------------) թերթ:

նշել թվերով     նշել տառերով

 

ԻՎ Լիցենզավորման ու գրանցման բաժնի պետ՝

 

------------------------   ----------------------

անունը, ազգանունը    ստորագրությունը

 

վերահսկող՝

 

-----------------------   ---------------------

անունը, ազգանունը   ստորագրությունը

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր

 

Մասնաճյուղի տարածքի եվ տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները Կանոնակարգ 4/01-ի 19-րդ գլխով սահմանված պահանջներին համապատասխանելու վերաբերյալ

 

Հավաստիացնում եմ, որ ներդրումային ընկերության _____________________________________

                                                                 նշել անվանումը

 

մասնաճյուղի տարածքը և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են
Կանոնակարգ 4/01-ի 19-րդ գլխով սահմանված պահանջներին: Հայտարարում եմ նաև, որ ներդրումային ընկերության
մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշների հետ կապված փոփոխությունների դեպքերում
(Կանոնակարգ 4/01-ի 19-րդ գլխով սահմանված պահանջներին չհակասող կատարվող և կատարվելիք փոփոխություններ)
պարտավոր եմ գրավոր տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Սույն հայտարարագիրը արժանահավատ է և ամբողջական: Ներդրումային ընկերությունն ընդունում է, որ ներդրումային
ընկերության կողմից սույն հայտարարագրի հետ կապված ցանկացած կեղծ տեղեկատվության ներկայացումը ներդրումային
ընկերության և (կամ) ներդրումային ընկերության ղեկավարի հանդեպ կարող են առաջացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
հետևանքներ:

 

Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրեն՝

(վարչության նախագահ)

________________________

ստորագրություն

կնիք

 

 

 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 13

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

ԲԱՆԿԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

 

__________________________________________________-ը

(բանկի կամ վարկային կազմակերպության անվանումը)

 

տեղեկացնում է, որ նախատեսում է մատուցել հետևյալ ներդրումային ծառայությունը (ծառայությունները).

 

Հիմնական ներդրումային ծառայություններ

 

q հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունումը և հաղորդումը.

q իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում.

q արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրում հաճախորդներին.

q իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում.

q արժեթղթերի փաթեթի կառավարում.

q արժեթղթերի երաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում.

q արժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացում:

 

Ոչ հիմնական ներդրումային ծառայություններ

 

q արժեթղթերի պահառություն.

q փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար,

պայմանով, որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ.

q արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցումը.

q խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ
ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված
խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցումը. 

q արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ

ընդհանուր ներդրումային առաջարկությունների կազմումը և տարածումը:

 

Բանկի կամ վարկային կազմակերպության

իրավասու մարմնի ստորագրությունը

Ամսաթիվը __ _____________ 200 թ.

 

 

(Հավելվածը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14

«Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01 Հավելվածի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՔ ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ

 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 

ՆԱԽԱԲԱՆ

(3-5 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԽՈՍՔ

(1-2 էջ)

 

Ներկայացվում է ներդրումային ընկերության կառավարման մարմնի դիրքորոշումը նախորդ մեկ տարում ներդրումային ընկերության փաստացի (բացառությամբ՝ ներդրումային ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության) և պլանավորվող ժամանակաշրջանում հնարավոր զարգացումների ու ընդհանուր ռազմավարության վերաբերյալ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

(1,5-2 էջ)

 

Ներկայացվում են ներդրումային ընկերության մասին ընդհանուր տեղեկություններ, այդ թվում՝ ներդրումային ընկերության հիմնադրման ամսաթիվը, կազմակերպական-իրավական ձևը, մասնաճյուղերի թիվը և աշխարհագրական տեղաբաշխումը, հայեցողությամբ՝ այլ տեղեկատվություն:

Ներկայացվում է ներդրումային ընկերության կառուցվածքը սխեմատիկորեն (1 էջ):

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

(0,5-1 էջ)

 

Ներկայացվում են ներդրումային ընկերության գործարար ծրագրի (այսուհետ` ծրագիր) մշակման հիմքում դրված հիմնական ենթադրությունները, մշակող անձի կամ մշակման աշխատանքները կոորդինացնող անձի վերաբերյալ տվյալները (զբաղեցրած պաշտոնը և հեռախոսի համարը):

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(2-4 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

(0.5 էջ)

 

Ներկայացվում է ներդրումային ընկերության առաքելությունը՝ հեռանկարային նպատակը, որի համար գոյություն ունի ներդրումային ընկերությունը: Առաքելությունը պետք է արտացոլի ներդրումային ընկերության ՝ երկարաժամկետ կտրվածքով դերը, տեղը և առանձնահատկություններն արժեթղթերի շուկայում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

(0,5-1 էջ)

 

1. Նշվում են ներդրումային ընկերության կողմից ընդունված միջնաժամկետ նպատակներն ըստ առաջնահերթության: Նպատակները կարող են լինել և´ քանակական, և´ որակական, և´ ընդհանրական, սակայն իրատեսական և դրանց կատարման արդյունքների տեսանկյունից՝ գնահատելի (չափելի): Նպատակները պետք է արտացոլեն ներդրումային ընկերության միջնաժամկետ կտրվածքով դերը և տեղը, ինչպես նաև նրա առանձնահատկություններն արժեթղթերի շուկայում:

2. Ներկայացվում է սույն գլխում նշված նպատակների ընտրության հիմնավորումը: Եթե սույն գլխի 1-ին կետում նշված նպատակները վերանայվել են, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել դրանց վերանայման պատճառներն ու հիմնավորումը, եթե չեն վերանայվել՝ նպատակների՝ նույնը մնալու հիմնավորումը (բացառությամբ՝ ներդրումային ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության):

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

(0,5-1 էջ)

 

Հակիրճ նկարագրվում են այն սկզբունքները, որոնցով առաջնորդվում է ներդրումային ընկերությունն իր քաղաքականությունն իրականացնելիս, այդ թվում՝ քաղաքականությունը հետևյալ ոլորտներում՝

1. հաճախորդների և գործընկերների հետ հարաբերություններում,

2. ներդրումային ընկերության ղեկավարների և աշխատակիցների հետ հարաբերություններում,

3. ներդրումային ընկերության ցանկությամբ՝ այլ ոլորտներում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(0,5-1,5 էջ)

 

Բնութագրվում է ներդրումային ընկերության հիմնական գործառնությունների և ծառայությունների ոլորտը` պլանավորվող ժամանակաշրջանի համար: Մասնավորապես՝

1) գործունեության մեջ զգալի ծավալ կազմող գործարքների և ծառայությունների տեսակները և/կամ ենթատեսակները,

2) ֆինանսական ծառայությունների շուկայի նպատակային հատվածներն ըստ տնտեսության ոլորտների,

3) հաճախորդների հիմնական խմբերն ըստ տարածաշրջանների, ռեզիդենտության, իրավական կարգավիճակի և/կամ այլ չափանիշների:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  III

 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

(բացառությամբ՝ ներդրումային ընկերության ստեղծման լիցենզիա ստանալու համար դիմում ներկայացնող կազմակերպության)

(6-13 էջ)

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

(1-2 էջ)

 

Ներկայացվում են`

1. նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի նպատակներն ըստ առաջնահերթության,

2. նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի խնդիրներն ըստ առաջնահերթության:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ՆԱԽՈՐԴ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Ներկայացվում է նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի (նախորդ մեկ տարվա) խնդիրների կատարման ընթացքը, բացահայտվում են խնդիրների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հիմնական պատճառները (1-3 էջ):

2. Վերլուծվում է (2-5 էջ) ներդրումային ընկերության գործունեությունը և դրա վրա նախորդ մեկ տարվա ընթացքում ներդրումային ընկերության ներքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթների ազդեցությունը, նախորդ մեկ տարվա կանխատեսումների և փաստացի ցուցանիշների (տվյալ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ) շեղումների (եթե շեղումը կազմում է կանխատեսված ցուցանիշի 10% և ավելին) պատճառները, նախատեսված և փաստացի չկատարված միջոցառումների պատճառները հետևյալ կտրվածքով՝

ա) ներդրումային ընկերության կապիտալիզացումը.

բ) ներդրումային հիմնական և ոչ հիմնական ծառայությունները.

գ) շահութաբերությունը, եկամուտները և ծախսերը.

դ) հաճախորդների քանակը, վերջիններիս փոփոխության դինամիկան.

ե) կառավարման համակարգը, այդ թվում՝

զա) կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ ներքին կանոնակարգումը.

զբ) ներքին հսկողության համակարգը.

զգ) նախորդ ժամանակաշրջանում առավել կարևոր ռիսկերի ներկայացումը, այդ ռիսկերի գնահատումը և դրանց զսպմանն ուղղված միջոցառումները.

զ) տարածքային ստորաբաժանումների տեղաբաշխումը.

է) կադրային քաղաքականությունը. աշխատակիցների թիվը և որակավորումը, աշխատակիցների նկատմամբ որակավորման պահանջները, դրանց փոփոխությունը, աշխատանքի խրախուսման մեխանիզմները.

ը) նորամուծություններ (մատուցվող ծառայությունների ցանկում և դրանց մատուցման մեխանիզմներում, տեխնոլոգիաներում, հետազոտությունների կատարումը, վճարահաշվարկային գործիքների կիրառումը), տեխնիկական հագեցվածությունը.

թ) մարկետինգային քաղաքականությունը:

3. Վերլուծվում են (1-2 էջ) նախորդ մեկ տարվա ընթացքում արտաքին միջավայրում տեղի ունեցած երևույթների ազդեցությունը ներդրումային ընկերության քաղաքականության և նրա գործունեության արդյունքների վրա՝ ըստ հետևյալ ազդեցության ոլորտների՝

ա) միջազգային շուկաներում.

բ) Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում.

գ) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական հատվածում՝ մանրամասնելով մրցակիցների վարքագծի ազդեցությունը.

դ) օրենսդրական (Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված իրավական ակտերի և պետական այլ մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի) դաշտում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

(1 էջ)

 

Գլուխ 9-ում կատարված վերլուծությունից վեր են հանվում և ամփոփ ներկայացվում են ներդրումային ընկերության ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնք դրական կամ բացասական են ազդել նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների կատարման ընթացքի վրա:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  IV

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

(2-4 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

(1,5-3 էջ)

 

1. Նկարագրել ներդրումային ընկերության արտաքին միջավայրում ներդրումային ընկերության կողմից կանխատեսվող հիմնական այն երևույթները, փոփոխությունները և դրանց հետ կապված ռիսկերը, որոնց հետ ներդրումային ընկերությունը կարող է բախվել պլանավորվող ժամանակաշրջանում: Մասնավորապես՝

ա) միջազգային շուկաներում. նկարագրել միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել ներդրումային ընկերության գործունեության վրա:

բ) Ներքին տնտեսությունում. նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում տեղի ունեցող քաղաքական և տնտեսական իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել ներդրումային ընկերության գործունեության վրա:

գ) Ֆինանսական շուկաներում. Նկարագրվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսաբանկային հատվածում տեղի ունեցող երևույթների վերաբերյալ սպասումները և դրանց հնարավոր ազդեցությունը ներդրումային ընկերության գործունեության վրա:

դ) Օրենսդրական (Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված իրավական ակտերի և պետական այլ մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի) դաշտում:

2. Վերլուծությունը կատարել միայն վերոհիշյալ ոլորտներում ներդրումային ընկերության կողմից կանխատեսվող փոփոխությունները, երևույթները ներդրումային ընկերության գործունեության վրա ազդեցության տեսանկյունից՝ դիտարկելով դրանք որպես ներդրումային ընկերության գործունեության զարգացման հնարավորություններ կամ խոչընդոտներ, ռիսկեր, սպառնալիքներ: Խուսափել խիստ վերացական արտահայտություններից: Խուսափել երևույթներ նկարագրելուց՝ առանց ներկայացնելու ներդրումային ընկերության վրա դրա հնարավոր ազդեցությունը: Եթե նշված ոլորտներից որևէ մեկում զարգացումները ներդրումային ընկերության գնահատականներով չեն ազդելու նրա գործունեության վրա (օրինակ՝ միջազգային շուկաներում տեղի ունեցող երևույթները), ապա հակիրճ նշել դրա պատճառները:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ

(0,5-1 էջ)

 

Գլուխ 11-ում կատարված վերլուծությունից վեր հանել և ամփոփ ներկայացնել արտաքին միջավայրում կանխատեսվող երևույթները որպես ներդրումային ընկերության համար հետագա զարգացման հնարավորություններ և զարգացմանը խոչընդոտող սպառնալիքներ, վտանգներ, ռիսկեր:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  V

 

ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

(4-7 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

(1 էջ)

 

Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրները: Խնդիրները պետք է լինեն խիստ կոնկրետ և դրանց կատարման արդյունքների տեսանկյունից՝ գնահատելի (չափելի): Բոլոր խնդիրները պետք է ուղղված լինեն նպատակներին, բխեն նախորդ ժամանակաշրջանի խնդիրների կատարողականից, ներդրումային ընկերության թույլ և ուժեղ կողմերից, արտաքին հնարավորություններից և վտանգներից:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

(3-6 էջ)

 

1. Ներկայացվում են պլանավորվող ժամանակահատվածում իրականացվելիք խնդիրների լուծման նախատեսվող ուղիները, ներդրումային ընկերության գործունեության կանխատեսվող արդյունքները: Ընտրված ուղիները պետք է համահունչ լինեն ներդրումային ընկերության կողմից արդեն վերլուծված և ներկայացված ներքին ուժեղ և թույլ կողմերին, արտաքին հնարավորություններին և սպառնալիքներին՝ ներկայացնելով թույլ կողմերից խուսափելու և ուժեղ կողմերի կիրառման հնարավորությունները խնդիրների լուծման մեջ:

2. Պլանավորվող ժամանակաշրջանում խնդիրների լուծման ուղիները ներկայացվում են ներդրումային ընկերության կողմից գործունեության հետևյալ կողմերով՝ տալով դրանց ընտրության հիմնավորում`

ա) կապիտալիզացիայի ուղիները (կապիտալիզացիայի անհրաժեշտ և բավարար մակարդակի ապահովման համար իրականացվելիք միջոցառումների նկարագրությունը և դրանց իրատեսության հիմնավորումը, արտաքին աղբյուրներ, ներքին աղբյուրներ).

բ) ներդրումային հիմնական և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով քաղաքականությունը. ծառայությունների կանխատեսվող ծավալները և դրանց կառուցվածքը, հաճախորդների նպատակային խմբերը և միջոցառումները՝ ուղղված շուկայի այդ հաճախորդների խմբերի գրավմանը և այլն.

 գ) գործունեության կանխատեսվող ֆինանսական արդյունքները. եկամուտների և ծախսերի կանխատեսվող կառուցվածքը, շահույթ, շահութաբերության ցուցանիշների կանխատեսվող մակարդակները և դրանց հիմնավորումը, շահաբաժինների վճարման քաղաքականություն.

դ) կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղիները.

ե) տարածաշրջանային քաղաքականություն (տարածքային ստորաբաժանումների տեղաբաշխում և վերակազմավորում).

զ) կադրային քաղաքականության կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ.

է) ներդրումային ընկերության գործառնությունները և ծառայությունները. նախատեսված նոր ծառայությունները, գործիքները, տեխնոլոգիաները (ըստ հաճախորդների, տարածաշրջանների, շուկաների հատվածների, ոլորտների) և միջոցառումները՝ ուղղված դրանց ապահովմանը (դրանց ներդրման ռեսուրսների հիմնավորումը).

ը) մարկետինգային քաղաքականություն. ինչ մարկետինգային տեխնոլոգիաներ է կիրառելու կամ շեշտադրելու բանկը պլանավորված գործունեությունը (ծառայությունների ծավալները ընդլայնելու, նոր գործիքները, ծառայությունները ներդնելու, ծառայությունների որակը բարձրացնելու) ապահովելու, պահանջարկը ուսումնասիրելու ուղղությամբ:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  VI

 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

(6-8 էջ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  15

 

ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

(1 էջ)

 

Ներկայացնել, թե ինչ կարգով է կատարվում ծրագրի մշակման գործընթացը, ով է կատարում ծրագրի կատարողականի գնահատումը, կատարման հսկողությունը, ինչ գործընթացով է դա իրականացվում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  16

 

ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԻՑ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԸ

(5-7 էջ)

 

1. Ներկայացնել սույն ծրագրին կից հետևյալ աղյուսակները`

1.1) կանխատեսվող հաշվեկշիռը` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 1-ի,

1.2) եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումը` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 2-ի,

1.3) կարգավորվող շուկայում կատարվելիք գործարքների վերաբերյալ կանխատեսումներ` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 3-ի,

(1.3 ենթակետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

1.4) կարգավորվող շուկայից դուրս կատարվելիք գործարքների վերաբերյալ կանխատեսումներ` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 4-ի,

(1.4 ենթակետը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն)

1.5) հավատարմագրային կառավարման վերցրած արժեթղթերի և/կամ դրամական միջոցների վերաբերյալ կանխատեսումներ` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 5-ի,

1.6) արժեթղթերի տեղաբաշխման վերաբերյալ` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 6-ի,

1.7) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կառավարման արդյունավետության ցուցանիշների կանխատեսումը` համաձայն սույն հավելվածի աղյուսակ 7-ի:

2. Ծրագրին կից աղյուսակները լրացվում են կիսամյակային կտրվածքով՝ հետևյալ ամսաթվերի դրությամբ (օրինակ, ենթադրենք, ծրագիրը պետք է ներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ 200X թ. փետրվարի 15-ին)`

2.1) Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (մեր օրինակում՝ 200(X-1) թ. դեկտեմբերի 31),

2.2) 1-ին պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում՝ 200X թ. հուլիսի 1),

2.3) 2-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+1) թ. հունվարի 1),

2.4) 2-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+1) թ. հուլիսի 1),

2.5) 3-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+2) թ. հունվարի 1),

2.6) 3-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+2) թ. հուլիսի 1),

2.7) 4-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1 (մեր օրինակում՝ 200(X+3) թ. հունվարի 1):

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

 

ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

 

 

 (հազ. դրամ)

 

Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1-ին պլանավորվող տարվա հուլիսի 1

2-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1

2-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1

3-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1

3-րդ պլանավորվող տարվա հուլիսի 1

4-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1

Ակտիվ              
Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ              
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ              
Դեբիտորական պարտքեր              
Այլ ընթացիկ ակտիվներ              
Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ              
Հիմնական միջոցներ              
Ոչ նյութական ակտիվներ              
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ              
Ընդամենը ակտիվ              
               
Պասիվ              
Ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ              
Ընթացիկ այլ պարտավորություններ              
Ընթացիկ այլ պարտավորություններ              
Ոչ ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ              
Ոչ ընթացիկ ֆինանսական այլ պարտավորություններ              
Ոչ ընթացիկ այլ պարտավորություններ              
Ընդամենը պարտավորություններ              
Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալ              
Կուտակված շահույթ (վնաս)              
Սեփական կապիտալի այլ տարրեր              
Ընդամենը սեփական կապիտալ              
Ընդամենը պասիվ              

  ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ  

 

 (հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1-ին պլանավորվող
տարվա հուլիսի 1

2-րդ պլանավորվող
տարվա հունվարի 1

2-րդ պլանավորվող
տարվա հուլիսի 1

3-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1

3-րդ պլանավորվող
տարվա հուլիսի 1

4-րդ պլանավորվող տարվա հունվարի 1

Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ              
Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք              
Համախառն շահույթ (վնաս)              
Իրացման ծախսեր              
Վարչական ծախսեր              
Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից շահույթ (վնաս)              
Գործառնական այլ եկամուտներ              
Գործառնական այլ ծախսեր              
Գործառնական շահույթ (վնաս)              
Ոչ գործառնական եկամուտներ              
Ոչ գործառնական ծախսեր              
Ոչ գործառնական շահույթ (վնաս)              
Ֆինանսական ծախսեր              
Սովորական գործունեությունից շահույթ (վնաս)              
Արտասովոր դեպքերից շահույթ (վնաս)              
Հաշվետու ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ (վնաս)              
Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող բազային շահույթ (վնաս)              
Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող նոսրացված շահույթ (վնաս)              

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

Կարգավորող շուկայում ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ 
(Վերնագիրը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն) 

 

 (հազ. դրամ)

Ցուցանիշի անվանումը Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Առաջիկա տարիներ

1-ին

2-րդ

3-րդ
 1. Իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում        
1.1.արժեթղթերի առքի/ վաճառքի գործառնություններ, այդ թվում`        
պետական արժեթղթեր        
ոչ պետական արժեթղթեր        
1.2. ռեպո գործարքներ, այդ թվում`        
պետական արժեթղթեր        
ոչ պետական արժեթղթեր        
1.3. հակադարձ ռեպո գործարքներ, այդ թվում`        
պետական արժեթղթեր        
ոչ պետական արժեթղթեր        
2. Իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում        
2.1. արժեթղթերի առքի/ վաճառքի գործառնություններ, այդ թվում`        
պետական արժեթղթեր        
ոչ պետական արժեթղթեր        
2.2. ռեպո գործարքներ, այդ թվում`        
պետական արժեթղթեր        
ոչ պետական արժեթղթեր        
2.3. հակադարձ ռեպո գործարքներ, այդ թվում`        
պետական արժեթղթեր        
ոչ պետական արժեթղթեր        
Ընդամենը        

(Աղյուսակը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն) 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅԻՑ ԴՈՒՐՍ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

 

 (հազ. դրամ)

Ցուցանիշի անվանումը Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Առաջիկա տարիներ

1-ին

2-րդ

3-րդ
 1. Բրոքերային գործարքներ        
1.1.արժեթղթերի առքի/ վաճառքի գործառնություններ, այդ թվում`        
պետական արժեթղթեր        
ոչ պետական արժեթղթեր        
1.2. ռեպո գործարքներ, այդ թվում`        
պետական արժեթղթեր        
ոչ պետական արժեթղթեր        
1.3. հակադարձ ռեպո գործարքներ, այդ թվում`        
պետական արժեթղթեր        
ոչ պետական արժեթղթեր        
2. Դիլերային գործարքներ        
2.1. արժեթղթերի առքի/ վաճառքի գործառնություններ, այդ թվում`        
պետական արժեթղթեր        
ոչ պետական արժեթղթեր        
2.2. ռեպո գործարքներ, այդ թվում`        
պետական արժեթղթեր        
ոչ պետական արժեթղթեր        
2.3. հակադարձ ռեպո գործարքներ, այդ թվում`        
պետական արժեթղթեր        
ոչ պետական արժեթղթեր        
Ընդամենը        

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5

 

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐՑՐԱԾ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

 

 

 (հազ. դրամ)

Ցուցանիշի անվանումը

Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Առաջիկա տարիներ

1-ին

2-րդ

3-րդ

1. Հավատարմագրային կառավարման վերցված դրամական միջոցներ, այդ թվում` (հազ. դրամ)        
1.1. ՀՀ դրամով        
1.2. այլ արժույթով        
2. Հավատարմագրային կառավարման վերցված արժեթղթեր, այդ թվում՝ (հազ. դրամ)        
1.1. պետական        
1.2. ոչ պետական        

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

 (հազ. դրամ)

Տեղաբաշխման

ենթակա

արժեթղթերի դաս

Փաստացի

մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Առաջիկա տարիներ

1-ին

2-րդ

3-րդ

 

երաշ-խավոր-ված

չերաշ-

խավոր-

ված

երաշ-խավոր-ված

չերաշ-խավոր-ված

երաշ-խավոր-ված

չերաշ-խավոր-ված

երաշ-խավոր-ված

չերաշ-խավոր-ված

1. ոչ պետական արժեթղթեր, այդ թվում`                
                 
                 
                 

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7

 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

 

 

 (հազ. դրամ)

Ցուցանիշի անվանումը

Փաստացի մեծությունը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Առաջիկա տարիներ

1-ին

2-րդ

3-րդ

Կառավարման տնտեսական արդյունավետությունը`
զուտ շահույթ/համախառն ծախսեր

       
Շահութաբերությունն ըստ ակտիվների`
զուտ շահույթ/համախառն ակտիվներ
       
Շահութաբերությունն ըստ կապիտալի՝
զուտ շահույթ/կանոնադրական կապիտալ
       
Անձնակազմի կառուցվածքի արդյունավետությունը`        
Վարչական աշխատողների* թիվ        
Սպասարկող աշխատողների** թիվ        
վարչական աշխատողների թիվ/սպասարկող աշխատողներ թիվ        
Կառավարման արդյունավետությունը`        
աշխատողների թիվ        
զուտ շահույթ/ աշխատողների թիվ        
Կադրերի վերապատրաստում`
ուսուցման ծախսեր/վարչական աշխատողների թիվ
       

Կադրերի վարձատրություն`
վարչական աշխատողների աշխատավարձ և այլ վճարումներ/ վարչական աշխատողների թիվ

       
Վաճառքի խթանում`
գովազդի ծախսեր/ընդհանուր ծախսեր
       
Այլ ցուցանիշներ` ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի հայեցողությամբ        

 

(Հավելվածը փոփ. 01.07.08 թիվ 192-Ն) 

 

* Վարչական աշխատողներ են համարվում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի բուն գործունեությանն ուղղակիորեն առնչվող աշխատողները:

** Սպասարկող աշխատողներ են համարվում ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի բուն գործունեությանն ուղղակիորեն չառնչվող աշխատողները (օրինակ` հավաքարար, վարորդ):