Համարը 
N 272-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2007.07.16/20(260) Հոդ.269
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
15.06.2007
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.06.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.07.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
12.12.2013

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ  ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
6 հուլիսի 2007 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60007264

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

15 հունիսի 2007 թ.
ք. Երևան
N 272-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը (հավելված):

2. Ուժը կորցրած ճանաչել`

1) Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2003 թվականի հունվարի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը հաստատելու մասին» N 1-Ն որոշումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության բնական մենաշնորհների կարգավորման հանձնաժողովի 2004 թվականի փետրվարի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2003 թվականի հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» N 22-Ն որոշումը.

3) Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի օգոստոսի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2003 թվականի հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 104-Ն որոշումը.

4) Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի նոյեմբերի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2003 թվականի հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 150-Ն որոշումը.

5) Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի մարտի 2-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2003 թվականի հունվարի 13-ի N 1-Ն և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 109-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 19-Ն որոշման 1-ին կետը.

6) Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի օգոստոսի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2003 թվականի հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 113-Ն որոշումը.

7) Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2003 թվականի հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 126-Ն որոշումը.

8) Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 4-ի «Մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2003 թվականի հունվարի 13-ի N 1-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» N 208-Ն որոշման 2-րդ կետը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահ`

Ռ. Նազարյան

 

Հավելված

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի
N 272-Ն որոշմամբ

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ

 

Սույն կարգով կարգավորվում է էլեկտրական էներգիայի (հզորության) և ջերմային էներգիայի արտադրության (ներառյալ համակցված), էլեկտրական, ջերմային էներգիայի և բնական գազի հաղորդման (փոխադրման), բաշխման, էլեկտրաէներգետիկական շուկային ծառայությունների մատուցման, էլեկտրաէներգետիկական և գազամատակարարման համակարգերի օպերատորների լիցենզիա ստանալու հայտ ներկայացնող կամ լիցենզիա ունեցող ընկերությունների (այսուհետ` ընկերություն) սակագների սահմանման ու վերանայման գործընթացը։

Սույն կարգը չի կարգավորում էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի ներկրման սակագների սահմանման և վերանայման գործընթացը։


1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1.1 Սույն կարգում օգտագործված հասկացությունները սահմանվում են հետևյալ կերպ.


հայտ (հայտի փաթեթ)`

սույն կարգի համաձայն սակագնի սահմանման կամ վերանայման համար Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (այսուհետ՝ հանձնաժողով) ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթ.

հայտատու՝

 սակագների սահմանման կամ վերանայման հայտ ներկայացնող իրավաբանական անձ։


2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

2.1 Սակագների սահմանման ու վերանայման առնչությամբ հայտատուի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերը և ցանկը (հայտի փաթեթը) սահմանում է հանձնաժողովը։

2.2 Սահմանված սակագինը կարող է վերանայվել ինչպես լիցենզավորված անձի, այնպես էլ հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ։

2.3 Սակագների գործողության ժամկետը 6 ամսից պակաս չի կարող լինել, բացառությամբ «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերի:

2.4 Հայտատուն Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում հանձնաժողով ներկայացրած, սույն կարգով նախատեսվող տեղեկատվության հավաստիության համար:

2.5 Հայտատուի կողմից հանձնաժողով ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերը պետք է վավերացված լինեն ընկերության կնիքով և լիազորված անձի ստորագրությամբ:

 

3. ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ, ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

3.1 Սակագների սահմանման ու վերանայման համար հայտատուն համապատասխան հաշվարկներով և հիմնավորումներով հայտ է ներկայացնում հանձնաժողով՝ երկու օրինակից, համաձայն սույն կարգի N 1 հավելվածով սահմանված փաստաթղթերի ցանկի։ Սույն կարգի N 4 և N 5 հավելվածներով պահանջվող տեղեկատվությունները ներկայացվում են նաև էլեկտրոնային տարբերակով: Լիցենզավորված անձը հայտը հանձնաժողով մուտքագրում է սույն կարգի N 3 հավելվածով սահմանված ձևով հայտարարությունը հրապարակելուց ոչ ուշ, քան 30 օր հետո:

(3.1 կետը լրաց. 13.07.11 N 338-Ն)

3.2 Հայտը հանձնաժողովում մուտքագրվելուց հետո հանձնաժողովի համապատասխան ստորաբաժանումը ստուգում է հայտի ամբողջականությունը, նրանում ընդգրկված փաստաթղթերի ձևակերպման ճշտությունը։

3.3 Հանձնաժողովը հայտի ստուգման արդյունքների մասին գրավոր տեղեկացնում է հայտատուին՝ հայտը հանձնաժողովում մուտքագրվելու օրվանից ոչ ուշ, քան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտը չի ընդունվում ուսումնասիրության, եթե՝

1) նրանում ընդգրկված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կարգով սահմանված պահանջներին.

2) ներկայացված փաստաթղթերում և տեղեկատվություններում առկա են անճշտություններ և անհամապատասխանություններ։

3.5  Հայտի ստուգման բացասական արդյունքի դեպքում այն հայտատուին չի վերադարձվում և պահպանվում է հանձնաժողովում։

3.6 Հայտի ստուգման բացասական արդյունքի դեպքում հայտատուն, հայտնաբերված թերությունները վերացնելուց հետո, կարող է նոր հայտով դիմել հանձնաժողով: Այդ դեպքում հայտատուն իրավունք ունի հղում կատարել նախկին հայտով ներկայացված փաստաթղթերին, եթե դրանցում ներկայացված տվյալները նոր հայտի ներկայացման պահին չեն փոփոխվել:

3.7 Հայտի ստուգման դրական արդյունքի դեպքում հանձնաժողովը հայտն ընդունում է ուսումնասիրության։ Հանձնաժողովը սակագինը սահմանում, վերանայում (վերահաստատում կամ փոփոխում) և համապատասխան որոշում է կայացնում հայտատուին հայտի փաթեթի ստուգման արդյունքների մասին գրավոր տեղեկացնելու օրվանից հետո`

1) սակագների սահմանման դեպքում՝ 60 օրվա ընթացքում,

2) սակագների վերանայման դեպքում՝ 90 օրվա ընթացքում։

3.8 Հանձնաժողովն իրավունք ունի հայտատուից պահանջել նաև նրա գործունեությանը վերաբերող լրացուցիչ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, որոնց ներկայացման անհրաժեշտության մասին գրավոր տեղեկացնում է հայտատուին՝ նշելով ներկայացման ողջամիտ ժամկետ։ Եթե խախտվում են լրացուցիչ տեղեկատվության և փաստաթղթերի ներկայացման համար հանձնաժողովի գրությունում նշված ժամկետները, ապա ուշացման ժամանակը չի ներառվում սույն կարգի 3.7 կետում սահմանված ժամկետում:

3.9 Սակագների սահմանման կամ վերանայման վերաբերյալ հանձնաժողովի որոշման պատճենը ուղարկվում է հայտատուին:

 

4. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ

 

4.1 Հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ սույն կարգի համաձայն կարող է վերանայել գործող սակագինը և սահմանել նոր սակագին` ելնելով լիցենզավորված անձի տնտեսական գործունեության արդյունքներից, ներդրումային ծրագրերի և սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակի նկատմամբ ներկայացված պահանջների կատարումից:

4.2 Հանձնաժողովն իր նախաձեռնությամբ սակագների վերանայման գործընթաց ձեռնարկելու դեպքում՝

1) նախապես այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է լիցենզավորված անձին` բացառությամբ այն լիցենզավորված անձանց, որոնց էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրաէներգիայի սակագները հաշվարկվում են համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու և այդ կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի 2007 թվականի վաճառքի սակագները սահմանելու մասին» N 207-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված մեթոդիկայի.

2) լիցենզավորված անձից կարող է պահանջել լիցենզավորված գործունեությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվություն:

(4.2 կետը խմբ. 13.07.11 N 338-Ն)

 

  

Հավելված N 1
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի
Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

 

NN

Կարգավորող ընկերությունների ցանկը Ներկայացվող փաստաթղթերի անվանումը

Էլեկտրաէներգետիկական և ջերմամատակարարման համակարգեր

Գազամատակարար-ման համակար.

Խո-
շոր հիդ-րո-էլեկ-տրա-կա-յան-ներ

Վերա-կանգ-
նվող էներգե-
տիկ
ռե-
սուրս-
ների օգտա-գործ-
մամբ էլեկ-տրա-
կան էներ-գիա արտա-դրող կայան-
ներ

«Հայ-կա-կան ԱԷԿ» փակ բաժ-
նե-
տի-րա-կան ընկե-րու-թյուն

Ջերմա-յին էլեկ-տրա-կայան-ներ և էլեկ-տրա-
կան ու ջեր-
մային էներ- գիայի համա-կցված արտա-դրու-
թյան (կոգե-ներա-ցիա) կայան-ներ

Ջեռու-ցում իրա-կա-նաց-նող կաթ-սայա-տներ

Էլեկ-տրա-
կան էներ-գիայի հա-
ղորդ-
ման
ծա-
ռա-
յու-
թյուն
մա-
տու-
ցող
ընկե-
րու-
թյուն

Էլեկտրա-էներգե-տիկա-
կան
համա-
կարգի օպերա-տորի և էլեկտրա-էներգե-տիկա-
կան շուկային ծառա-յություն-ներ
մատու-
ցող ընկերու-թյուններ

Էլեկտ-րական էներգի-
այի բաշխ-
ման գործու-նեու-
թյուն իրակա-նացնող ընկե-րություն

Գազա-մատա-կարար-
ման համա-կարգի օպե-
րատո-
րի ծա-ռայու-թյուն մա-տուցող ընկե-
րու-
թյուն

Բնա-կան գազի փո-խա-դրման գոր-ծու-նեու-թյուն իրա-կա-նաց-նող ընկե-րու-թյուն

Բնա-կան գազի բաշխ-ման գոր-ծու-նեու-թյուն իրա-կա-նաց-նող ընկե-րու-թյուն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Սակագների սահմանման կամ վերանայման համար լիցենզավորված անձի կողմից ներկայացվող դիմումի ձևը (Հավելված 2)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

Հայաստանի Հանրապետությունում երկու հազարից ավելի տպաքանակ ունեցող երեք թերթերում սակագների սահմանման կամ վերանայման վերաբերյալ լիցենզավորված անձի մտադրության մասին հայտարարության ձևը (Հավելված 3)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

Տեղեկատվություն հիդրոէլեկտրակայանում (հիդրոէլեկտրակայանների համալիրում) էլեկտրական էներգիայի (հզորության) կանխատեսվող արտադրանքի վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-1)

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Տեղեկատվություն վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններում կանխատեսվող արտադրանքի վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-2)

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Տեղեկատվություն «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) կանխատեսվող արտադրանքի վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-3)

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Տեղեկատվություն ջերմային էլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) և ջերմային էներգիայի կանխատեսվող արտադրանքների վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-4)

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

7

Տեղեկատվություն կանխատեսվող ջեռուցման վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-5)

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

8

Տեղեկատվություն կաթսաների տեխնիկական ցուցանիշների վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-6)

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

9

Տեղեկատվություն հաղորդվող էլեկտրական էներգիայի կանխատեսման վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-7)

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

10

Տեղեկատվություն բաշխման ցանց էլեկտրական էներգիայի մուտքի և առաքման կանխատեսման վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-8)

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

11

Փոխադրվող բնական գազի կանխատեսվող հաշվեկշիռը (Հավելված 4, Ձև 4-9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

12

Բաշխվող բնական գազի կանխատեսվող հաշվեկշիռը (Հավելված 4, Ձև 4-10)

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

.

13

Էլեկտրական և ջերմային էներգիա (ներառյալ համակցված) արտադրող ընկերության կողմից առաքվող էլեկտրական էներգիայի դրույքի և հզորության ամսական վճարի (ու ջերմային էներգիայի արտադրության սակագնի) հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-1)

.

-

.

.

-

-

-

-

-

-

-

14

Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագնի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-2)

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության մատուցման սակագնի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-3)

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

16

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի և Էլեկտրաէներգետիկական շուկային ծառայությունների մատուցման սակագների հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-4)

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

17

Ջերմային էներգիայի արտադրության և փոխադրման սակագնի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-5)

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

18

Ջեռուցման սակագնի հաշվարկ կանխատեսվող ջեռուցման սեզոնի համար (Հավելված 5, Ձև 5-6)

-

-

-

.

.

-

-

-

-

-

-

19

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի միջին սակագնի և սակագնային մարժայի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

(20-րդ կետն ուժը կորցրել է 28.07.10 N 385-Ն)

21

(21-րդ կետն ուժը կորցրել է 28.07.10 N 385-Ն)

22

(22-րդ կետն ուժը կորցրել է 28.07.10 N 385-Ն)

23

Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման սակագնի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-11)

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

24

Բնական գազի փոխադրման սակագնի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-12)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

25

 Բնական գազի բաշխման սակագնի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-13)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

 

(Հավելվածը խմբ., փոփ. 28.07.10 N 385-Ն, փոփ. 13.07.11 N 338-Ն)

1. Սույն աղյուսակում` «.» նշանի դեպքում փաստաթուղթը ներկայացվում է, « -» նշանի դեպքում փաստաթուղթը չի ներկայացվում:

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
էներգետիկայի բնագավառում սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգի

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

Խնդրում եմ սահմանել (վերանայել)

___________________________________________________________

(հայտատուի անվանումը)

___________________________________________________________
(աշխարհագրական տարածքը (բնակավայրը, մարզը, քաղաքը))

_________________________________________________
(էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի, բնական գազի)

_________________________________________
(լիցենզավորված գործունեության տեսակը)

__________________
(սակագինը (դրույքը))

_________________________________________
(լիցենզավորված գործունեության տեսակը)

__________________
(ամսական վճարը)

Հաստատում ենք, որ մեր կողմից ներկայացված նյութերը պարունակում են ստույգ տեղեկատվություն և անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթեր ու հաշվարկներ` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգի:

 

Դիմումին կցվում են՝
(փաստաթղթերի անվանումը, օրինակների և էջերի քանակը)

1.

_________________________________________________

2.

_________________________________________________

3.

_________________________________________________

4.

_________________________________________________

5.

_________________________________________________

 

_________________________________________________ 

(հայտատուի հասցեն)Հեռախոս ___________ Ֆաքս ______________ Էլեկտրոնային փոստ ______________


______________________________________________________________
(հայտատուի կոդը, պետռեգիստրում գրանցման համարը)
______________________________________________________________
(բանկային ռեկվիզիտները)
______________________________________________________________
(հայտատուի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)
___________________________________________
(ամսաթիվը, հայտատուի կնիքը)

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
էներգետիկայի բնագավառում սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգի

Ի  Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  Հ Ա Ս Ա Ր Ա Կ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

______________________________________________________________
(հայտատուի անվանումը)

______________________________________________________________
(աշխարհագրական տարածքը (բնակավայրը, մարզը, քաղաքը))

մտադիր է դիմել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով`

______________________________________________________________
(էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի, բնական գազի)

______________________________________________________________
(լիցենզավորված գործունեության տեսակը)

սահմանման (վերանայման) հայտով:


Գործող սակագինը (դրույքը)՝

______________

______________

Գործող ամսական վճարը՝

______________

______________


Առաջարկվող սակագինը (դրույքը)՝


______________


______________

Առաջարկվող ամսական վճարը՝

______________

______________

______________________________________________________________
(հայտատուի հասցեն, հեռախոսը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն)

(Հավելվածը փոփ. 13.07.11 N 338-Ն)

 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
էներգետիկայի բնագավառում սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 4-1

__________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ (ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ) ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

200__ թ. _______________________-ից 200 __ թ. ________________________  ___-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

 

NN

 

Չափի
միավոր

Ընդամենը
տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Պայմանագրային հզորությունը

ՄՎտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը (տ.2 - (տ.4.1 + տ5.1))

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.2) -ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

կայանի աշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

կայանի չաշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.2) -ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

կայանի աշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

կայանի չաշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սինքրոն կոմպենսատորի ռեժիմում

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից
գնված էլեկտրական էներգիայի քանակը, սակագինը և արժեքը,

ընդամենը

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

դրամ/կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

մլն դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1

այդ թվում`

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1

դրամ/կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1

մլն դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2

 

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2

դրամ/կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2

մլն դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Սևանա լճից բաց թողնված ջրի քանակը
որից՝ էներգետիկ նպատակներով

մլն մ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

_ ,, _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Կայանով անցած ջրի քանակը

մլն մ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Կայանով անցած կողային ջրի քանակը

մլն մ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ոռոգման նպատակով բաց թողնված ջրի քանակը, ընդամենը
որից՝ ջրի կորուստները

մլն մ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

_ ,, _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ջրի ծավալը ջրամբարներում

մլն մ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

 

_ ,, _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2

 

_ ,, _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3

 

_ ,, _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4

 

_ ,, _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Սույն ձևի 8-րդ տողը լրացվում է միայն «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից:

2. Սույն ձևի 12-րդ տողում նշել ջրամբարների անվանումները:

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
էներգետիկայի բնագավառում սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 4-2

_____________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

200..... թ. . . . . . . . . . . . . . . . -ից 200.....թ. . . . . . . . . . . . . . . . -ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

NN

 

Չափի միավոր

Ընդամենը
տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

հազ. կՎտժ

                         

2

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը
(տ.1 - (տ.3.1 + տ4.1))

հազ. կՎտժ

                         

3

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար՝

                           

3.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

                         

3.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

                         

4

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

                           

4.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

                         

4.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

                         

5.1

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից գնված էլեկտրական էներգիայի քանակը, սակագինը և արժեքը, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

5.2

դրամ/կՎտժ

                         

5.3

մլն դրամ

                         

6

Կայանով անցնող ջրի քանակը

խմ/վ

                         

 

1. Սույն ձևի 6-րդ տողը լրացվում է միայն փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից:

 

___________________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)
Կ.Տ.

__________________________________
(անունը, ազգանունը

(Աղյուսակը խմբ. 13.07.11 N 338-Ն)

 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
էներգետիկայի բնագավառում սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 4-3

__________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

200__ թ. _______________________-ից 200 __ թ. ________________________  ___-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

 

NN

 

Չափի միավոր

Ընդամենը տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

…...

……

……

……

……

……

……

…….

……

……

……

……

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Պայմանագրային հզորությունը

ՄՎտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը (տ.2 - (տ.4.1 + տ5.1))

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական կարիքների համար

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.2) -ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

կայանի աշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

կայանի չաշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.2) -ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

կայանի աշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

կայանի չաշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից գնված էլեկտրական էներգիայի քանակը, սակագինը և արժեքը, ընդամենը

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

դրամ/կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

մլն դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1

այդ թվում`

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1

դրամ/կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1

մլն դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2

 

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2

դրամ/կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2

մլն դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
էներգետիկայի բնագավառում սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 4-4

__________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

200__ թ. _______________________-ից 200 __ թ. ________________________  ___-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

 

NN

 

Չափի միավոր

Ընդամենը
տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Պայմանագրային հզորությունը

ՄՎտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

հազ. կՎտԺ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը
(տ.2 - (տ.4.1 + տ5.1))

հազ. կՎտԺ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական կարիքների համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.2) -ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

կայանի աշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

կայանի չաշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

տոկոսային արտահայտությամբ (տ.2 -ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

կայանի աշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

կայանի չաշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից գնված էլեկտրական էներգիայի քանակը, սակագինը և արժեքը, ընդամենը

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

դրամ/կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

մլն դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1

այդ թվում`

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1

դրամ/կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1

մլն դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2

 

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2

դրամ/կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2

մլն դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1

 

մլն դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1

մլն դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Ջերմային էներգիայի արտադրությունը, ընդամենը, այդ թվում՝

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

գոլորշի …... մթն

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

գոլորշի …... մթն

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ջերմային էներգիայի ծախսը սեփական կարիքների համար, ընդամենը, այդ թվում՝

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

գոլորշի …... մթն

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

գոլորշի …... մթն

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ջերմային էներգիայի օգտակար առաքումը կայանից, ընդամենը (տ.7 - տ.8), այդ թվում՝

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

 գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

 գոլորշի …... մթն

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

 գոլորշի …... մթն

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ջերմային էներգիայի հաղորդման և/կամ բաշխման կորուստները, ընդամենը, այդ թվում՝

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

 գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

 գոլորշի …... մթն

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

 գոլորշի …... մթն

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ջերմային էներգիայի առաքումը սպառողներին ընդամենը, (տ.9 - տ.10), այդ թվում՝

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

 գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2

 գոլորշի …... մթն

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3

 գոլորշի …... մթն

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Էլեկտրական էներգիայի տեսակարար ծախսը ջերմային էներգիա արտադրելու համար

կՎտժ/ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Վառելիքի տեսակարար ծախսը էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքման համար

գ պ.վ./կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Վառելիքի տեսակարար ծախսը ջերմային էներգիայի արտադրության համար

կգ պ.վ./ԳՋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Էներգակիրների ջերմարարության գործակիցը՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1

 բնական գազ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2

 սինթեզ գազ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3

 մազութ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Էներգակիրների ծախսը, ընդամենը

հազ. տ պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար

հազ. տ պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.1

 բնական գազ

հազ. տ պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

մլն նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.2

 սինթեզ գազ

հազ. տ պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

մլն նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.3

 մազութ

հազ. տ պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հազ. տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2

Ջերմային էներգիայի արտադրության համար

հազ. տ պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.1

 բնական գազ

հազ. տ պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

մլն նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.2

 սինթեզ գազ

հազ. տ պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

մլն նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.3

 մազութ

հազ. տ պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հազ. տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
էներգետիկայի բնագավառում սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 4-5

__________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

200__ թ. _______________________-ից 200 __ թ. ________________________  ___-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

 

NN

 

Չափի
միավոր

Ընդամենը
կանխատեսվող
200..... /...... թթ.
ջեռուցման
սեզոնի համար

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

.................

.................

.................

.................

.................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը

հազ. մ2

 

 

 

 

 

 

2

Բնակելի շենքերի բնակելի մակերեսը

հազ. մ2

 

 

 

 

 

 

3

Բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

 

 

 

 

 

 

4

Ոչ բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

 

 

 

 

 

 

5

Բնակելի շենքերի ծավալային գործակիցը

մ32

 

 

 

 

 

 

6

Արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը

օ C

 

 

 

 

 

 

7

Ջեռուցման տևողությունը

օր

 

 

 

 

 

 

8

Ջերմային էներգիայի պահանջարկը

հազ. ԳՋ

 

 

 

 

 

 

9

Պայմանական վառելիքի պահանջարկը

հազ. տ պ.վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
էներգետիկայի բնագավառում սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 4-6

__________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

200__ թ. _______________________-ից 200 __ թ. ________________________  ___-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

 

NN

Կաթսաների անվանումը և մակնիշը

Դրվածքային հզորությունը (ԳՋ/ժ)

Գործարկման տարեթիվը

Օգտագործվող վառելիքի տեսակը (գազ, մազութ)

Կաթսայի
օգտակար գործողության գործակիցը (%)

Վառելիքի
տեսակարար
ծախսը
ջերմային
էներգիայի արտադրության համար
(կգ պ. վ./ԳՋ)

Աշխատաժամերի
քանակը ջեռուցման սեզոնի ընթացքում (ժամ)

Միջինացված հզորությունը (ԳՋ/ժամ)

Միջին բեռնվա-ծությունը
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Սույն ձևի 9-րդ սյունակը որոշվում է որպես արտադրված ջերմային էներգիայի և աշխատաժամերի հարաբերություն:

2. Սույն ձևի 10-րդ սյունակը որոշվում է որպես միջինացված և դրվածքային հզորությունների հարաբերություն:

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
էներգետիկայի բնագավառում սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 4-7

__________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՂՈՐԴՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

200__ թ. _______________________-ից 200 __ թ. ________________________  ___-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

 

NN

 

Չափի միավոր

Ընդամեն ըտարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Հաղորդման ցանց մուտք գործած էլեկտրական էներգիա ընդամենը (տ.1.1+տ.1.2+տ.1.3)այդ թվում՝

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից ներքին սպառման համար գնված, ընդամենը, այդ թվում`

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերությունից

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

«Որոտանի ՀԷԿՀ» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6

Ձորագետ Հիդրո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7

(1.1.7 ենթակետն ուժը կորցրել է 28.07.10 N 385-Ն)

1.1.8

այլ աղբյուրներից

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

ներհոսք

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

………………………………

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

էլեկտրական էներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող անձի կողմից գնված

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

……………………………..

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման լիցենզիա ունեցող անձի կողմից հանձնված էլեկտրական էներգիան, ընդամենը, այդ թվում`

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին ներքին սպառման համար

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

էլեկտրական էներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող անձին

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

………………………………

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերը իրականացնողին (արտահոսք)

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ներքին սպառման համար հաղորդվող էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստները

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ձևը փոփ. 28.07.10 N 385-Ն, 13.07.11 N 338-Ն)

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
էներգետիկայի բնագավառում սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 4-8

_____________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՑԱՆՑ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

200..... թ. . . . . . . . . . . . . . . . -ից 200..... թ. . . . . . . . . . . . . . . . -ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

 NN

 

Չափի միավոր

Ընդամենը
տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Ներքին սպառման համար գնված էլեկտրական էներգիա, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

1.1

այդ թվում՝

կայաններից

հազ. կՎտժ

                         

1.1.1

որից` էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքեր իրականացնողից

հազ. կՎտժ

                         

1.2

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից

-"-

                         

2

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխման ցանց, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

2.1

այդ թվում՝ 

կայաններից, ընդամենը

-"-

                         

2.1.1

այդ թվում՝ բաշխիչ ցանցի մինչև 110 կՎ լարման էներգատեղակայանքներին միացված էլեկտրակայաններից

-"-

                         
 

կայաններից ըստ լարումների`

                           

2.1.2

35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

2.1.3

 6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

2.1.4

 6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

2.1.5

 0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

2.2

 այլ պայմանագրերով

-"-

                         

2.3

 …………………………………………

-"-

                         

3

Էլեկտրական էներգիայի առաքումը,
ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.1

այդ թվում՝ 

35 կՎ և բարձր լարման գծերով

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.1.1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

3.1.2

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.1.3

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.1.4

..............................................

-"-

                         

3.2

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.2.1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

3.2.2

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.2.3

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.2.4

..............................................

-"-

                         

3.3

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.3.1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

3.3.2

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.3.3

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.3.4

..............................................

-"-

                         

3.4

0,38 կՎ լարման գծերով, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.4.0.1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

3.4.0.2

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.4.0.3

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.4.1

որից՝

բնակչությանը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.4.1.1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

3.4.1.2

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.4.2

0,38 կՎ լարման այլ բաժանորդներին

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.4.2.1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

3.4.2.2

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.4.2.3

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

4

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը ենթակայանների սեփական կարիքների համար, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

4.1

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

4.2

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

4.3

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

4.4

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

5

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը բաշխման ցանցի տնտեսական կարիքների համար

հազ. կՎտժ

                         

5.1

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

5.2

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

5.3

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

5.4

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

6

Էլեկտրական էներգիայի կորուստները բաշխման ցանցում, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

6.1

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

6.2

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

6.3

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

6.4

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

7

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստները բաշխման ցանցում` հաշվարկված կանխատեսվող ռեժիմներով, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

7.1

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

7.2

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

7.3

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

7.4

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

8

Էլեկտրական էներգիայի կանխատեսվող գերկորուստները, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

8.1

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

8.2

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

8.3

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

8.4

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

 

1. Սույն ձևի 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 տողերում անհրաժեշտ է նշել սակագները:

 

___________________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ.

__________________________________
(անունը, ազգանունը)

 

(Աղյուսակը խմբ. 13.07.11 N 338-Ն)

 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
էներգետիկայի բնագավառում սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 4-9

__________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՓՈԽԱԴՐՎՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ 

 

200__ թ. _______________________-ից 200 __ թ. ________________________  ___-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

 

NN

 

Չափի միավորը

Ընդամենը տարի

ըստ ամիսների`

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

............

..........

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Բնական գազի պաշարները հաշվարկային ամսվան նախորդող ամսի վերջին օրվա դրությամբ, ընդամենը

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

այդ թվում՝ գազատարներում

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

գազի ստորգետնյա պահեստ-կայանում (այսուհետ` ԳՍՊԿ -ում)

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ներկրվող բնական գազի քանակը

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Վերցվել է գազատարներից

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Վերցվել է ԳՍՊԿ -ից

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Բնական գազի ծախսն արտադրատեխնիկական կարիքների (սեփական կարիքների) համար

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Բաշխման համակարգից ստացված արտադրատեխնիկական կարիքների (սեփական կարիքների) համար բնական գազի ծախսը

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Փոխադրվող գազի կորուստները, ընդամենը

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

այդ թվում՝ տեխնոլոգիական անխուսափելի  կորուստներ գազատարներում

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

 վթարային կորուստներ

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Մղվել է գազատարներ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Մղվել է ԳՍՊԿ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Փոխադրվել է ((տ.2+տ.3+տ.4)-(տ.5+տ.7+տ.8+տ.9))

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

 այդ թվում՝ բաշխման համակարգ

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

 (10.2 ենթակետն ուժը կորցրել է 13.07.11 N 338-Ն)

10.3

………………………..

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ԳՍՊԿ -ի սեփական կարիքները (գազահորերից)

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Բնական գազի կորուստները ԳՍՊԿ -ում

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Բնական գազի պաշարները հաշվարկային ամսվա վերջին օրվա դրությամբ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

 այդ թվում՝ գազատարներում (տ.1.1-տ.3+տ.8)

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

ԳՍՊԿ -ում (տ.1.2-տ.4+տ.9-տ.11-տ.12)

-"-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

(14-րդ կետն ուժը կորցրել է 13.07.11 N 338-Ն)

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

(Ձևը փոփ. 13.07.11 N 338-Ն)

 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ
հաստատված Հայաստանի Հանրապետության
էներգետիկայի բնագավառում սակագների
սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 4-10

__________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԲԱՇԽՎՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ 

 

200__ թ. _______________________-ից 200 __ թ. ________________________  ___-ը
(նշել ժամանակաշրջանը)

 

NN

 

Չափի միավորը

Ընդամենը տարի

ըստ ամիսների`

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Փոխադրման համակարգից ընդունված բնական գազի քանակը

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Բնական գազի ծախսը սեփական կարիքների համար, ընդամենը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

այդ թվում՝  շենքերի և շինությունների ջեռուցում

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

գազակարգավորիչ կետերի ջեռուցում

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

տեխնոլոգիական կարիքներ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Բնական գազի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստները, ընդամենը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

 այդ թվում՝ վթարային կորուստներ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Գերնորմատիվային կորուստները

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Բնական գազի առաքումը (տ.1-տ.2-տ.3-տ.4)

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում՝  սպառողներ, որոնց ամսական սպառումն է՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

 10000 նխմ և ավելի, ընդամենը

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

որից՝ «Երևանի ՋԷԿ» փակ  բաժնետիրական ընկերություն

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2

 «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց  բաժնետիրական ընկերություն

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 մինչև 10000 նխմ

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1

որից` բնակչություն

հազ. նխմ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

(6-րդ կետն ուժը կորցրել է 13.07.11 N 338-Ն)

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

(Ձևը փոփ. 13.07.11 N 338-Ն)

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2007 թ. հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 5-1

__________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ) ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԴՐՈՒՅՔԻ ԵՎ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ (ՈՒ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ) ՀԱՇՎԱՐԿ

NN

 

Չափի
միավոր

Կանխատեսվող տարի
200.. թ............... ....-ից
200.. թ. .............. .... –ը

1

2

3

4

1

Պայմանագրային տարեկան գումարային հզորությունը

ՄՎտ

 

2

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

մլն կՎտժ

 

3

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար՝

 

 

3.1

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

3.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.2)-ի նկատմամբ)

%

 

4

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

 

 

4.1

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

4.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.2)-ի նկատմամբ)

%

 

5

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը
(տ.2-(տ.3.1+տ.4.1))

մլն կՎտժ

 

6

Ջերմային էներգիայի արտադրությունը

հազ. ԳՋ

 

7

Վառելիքի տեսակարար ծախսը Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքման համար

գ պ.վ./կՎտժ

 

8

Վառելիքի տեսակարար ծախսը ջերմային էներգիայի արտադրության համար

կգ պ.վ./ԳՋ

 

9

Էներգակիրների ծախսը Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, ընդամենը, այդ թվում՝

մլն դրամ

 

9.1

բնական գազ՝

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

9.1.1

 

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

9.2

սինթեզ գազ՝

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

9.2.1

 

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

9.3

մազութ՝

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

9.3.1

 

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

9.4

միջուկային վառելիք՝

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

9.4.1

 

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

10

Էներգակիրների ծախսը ջերմային էներգիայի արտադրության համար, ընդամենը, այդ թվում՝

մլն դրամ

 

10.1

բնական գազ՝

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

10.1.1

 

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

10.2

սինթեզ գազ՝

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

10.2.1

 

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

10.3

մազութ՝

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

 

10.3.1

 

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

11

Պահուստում գտնվող սարքավորումներն ու ներկայանային տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքները աշխատունակ վիճակում պահելու համար ծախսեր, ընդամենը՝

 

 

11.1

արտահայտված վառելիքի ծախսով

հազ. տ պ.վ.

 

11.2

 արժեքային արտահայտությամբ, այդ թվում՝

մլն դրամ

 

11.2.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

11.2.1.1

հաստատուն մաս

"-"

 

11.2.1.2

փոփոխական մաս

"-"

 

11.2.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12

Էլեկտրական (և ջերմային) էներգիայի արտադրության համար անհրաժեշտ շահագործման և պահպանման ծախսեր, ընդամենը, այդ թվում՝

մլն դրամ

 

12.0.1

էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար`

(տ.12.1.1+տ.12.2.1+տ.12.3.1+տ.12.4.1+տ.12.5.1+տ.12.6.1+տ.12.7.1), որից՝

"-"

 

12.0.1.1

հաստատուն մաս

(տ.12.1.1.1+տ.12.2.1.1+տ.12.3.1.1+տ.12.4.1.1+տ.12.5.1.1+տ.12.6.1.1+տ.12.7.1.1)

"-"

 

12.0.1.2

փոփոխական մաս

(տ.12.1.1.2+տ.12.2.1.2+տ.12.3.1.2+տ.12.4.1.2+տ.12.5.1.2+տ.12.6.1.2+տ.12.7.1.2)

"-"

 

12.0.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար`

(տ.12.1.2+տ.12.2.2+տ.12.3.2+տ.12.4.2+տ.12.5.2+տ.12.6.2+տ.12.7.2)

"-"

 

12.1

Նյութական ծախսեր

մլն դրամ

 

12.1.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

12.1.1.1

 

հաստատուն մաս

"-"

 

12.1.1.2

 

փոփոխական մաս

"-"

 

12.1.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12.2

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

12.2.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

12.2.1.1

 

հաստատուն մաս

"-"

 

12.2.1.2

 

փոփոխական մաս

"-"

 

12.2.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12.3

Նորոգման ծախսեր

մլն դրամ

 

12.3.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

12.3.1.1

 

հաստատուն մաս

"-"

 

12.3.1.2

 

փոփոխական մաս

"-"

 

12.3.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

մլն դրամ

 

12.4.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

12.4.1.1

 

հաստատուն մաս

"-"

 

12.4.1.2

 

փոփոխական մաս

"-"

 

12.4.1

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12.5

Հատկացումներ սոցիալ. ապահովագրության հիմնադրամին

մլն դրամ

 

12.5.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

12.5.1.1

 

հաստատուն մաս

"-"

 

12.5.1.2

 

փոփոխական մաս

"-"

 

12.5.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12.6

Այլ ծախսեր

մլն դրամ

 

12.6.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

12.6.1.1

 

հաստատուն մաս

"-"

 

12.6.1.2

 

փոփոխական մաս

"-"

 

12.6.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

12.7

Վարկի սպասարկում

մլն դրամ

 

12.7.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

12.7.1.1

 

հաստատուն մաս

"-"

 

12.7.1.2

 

փոփոխական մաս

"-"

 

12.7.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

13

Շահույթ

մլն դրամ

 

13.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

13.1.1

 

հաստատուն մաս

"-"

 

13.1.2

 

փոփոխական մաս

"-"

 

13.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

14

Ընդամենը հասույթ (առանց ավելացված արժեքի հարկի (այսուհետ` ԱԱՀ))

մլն դրամ

 

14.1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար`

(տ.9+տ.11.2.1+տ.12.0.1+տ.13.1), որից՝

"-"

 

14.1.1

հաստատուն մաս

(տ.11.2.1.1+տ.12.0.1.1+տ.13.1.1)

"-"

 

14.1.2

փոփոխական մաս

(տ.9+տ.11.2.1.2+տ.12.0.1.2+տ.13.1.2)

"-"

 

14.2

ջերմային էներգիայի արտադրության համար
(տ.10+տ.11.2.2+տ.12.0.2+տ.13.2)

"-"

 

15

Առաքվող էլեկտրական էներգիայի դրույքը՝

 

 

15.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.14.1.2 : տ.5)

դրամ/կՎտժ

 

15.2

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ.15.1 x 1,2)

դրամ/կՎտժ

 

16

Հզորության ամսական վճարը՝

 

 

16.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.14.1.1 : տ.1 x 1000)

դրամ/կՎտ

 

16.2

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ.16.1 x 1,2)

դրամ/կՎտ

 

17

Ջերմային էներգիայի արտադրության սակագինը՝

 

 

17.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.14.2 : տ.6 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

17.2

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ.17.1 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2007 թ. հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 5-2

______________________

(ընկերության անվանումը)

______________________

(կայանի անվանումը, տեսակը)

 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

NN

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200.. թ. .................... ...... -ից
200.. թ. .................... ...... -ը

1

2

3

4

1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

հազ. կՎտժ

 

2

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար՝

 

 

2.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

2.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

 

3

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

 

 

3.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

3.2

տոկոսային արտահայտությամբ (տ.1) -ի նկատմամբ)

%

 

4

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը (տ.1-(տ.2.1+տ.3.1))

հազ. կՎտժ

 

5

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության ծախսեր, ընդամենը  (տ.5.1+տ.5.2+տ.5.3+տ.5.4+տ.5.5+տ.5.6)

մլն դրամ

 

5.1

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

 

5.2

մաշվածություն

"-"

 

5.3

նորոգման ծախսեր

"-"

 

5.4

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5.5

հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

5.6

ընդհանուր և կառավարչական ծախսեր, ընդամենը   (տ.5.6.1+տ.5.6.2+տ.5.6.3)

մլն դրամ

 

5.6.1

 որից՝ հաշվարկներ վարչական անձնակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5.6.2

հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

5.6.3

ընդհանուր գործառնական ծախսեր

"-"

 

6

Շահույթ

մլն դրամ

 

7

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.5+տ.6)

մլն դրամ

 

8

Առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը՝

 

 

8.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.7 : տ.4) x 1000

դրամ/կՎտժ

 

8.2

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ.8.1 x 1,2)

դրամ/կՎտժ

 

 

1. Սույն ձևի 5-րդ և 6-րդ տողերը չեն լրացնում այն կայանները, որոնց սակագները սահմանվում են համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թ. մայիսի 4-ի N 207-Ն որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշվարկման մեթոդիկայի:

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2007 թ. հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 5-3

______________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

NN

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200.. թ. .................... ...... -ից
200.. թ. .................... ...... -ը

1

2

3

4

1

Հաղորդման ցանց մուտք գործող էլեկտրական էներգիա, ընդամենը, այդ թվում՝

մլն կՎտժ

 

1.1

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

1.2

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

1.3

«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

1.4

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

1.5

«Որոտանի ՀԷԿՀ» փակ բաժնետիրական ընկերությունից (էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերը իրականացնող)

"-"

 

1.6

Ձորագետ Հիդրո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից

"-"

 

1.7

(7-րդ կետն ուժը կորցրել է 13.07.11 N 338-Ն)

1.8

 …………………………………………

"-"

 

2

Արտահանման համար հաղորդվող էլեկտրական էներգիա

մլն կՎտժ

 

3

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

 

3.1

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

 

3.2

մաշվածություն

"-"

 

3.3

նորոգման ծախսեր

"-"

 

3.4

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

3.5

հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

3.6

այլ ծախսեր

"-"

 

3.7

վարկի սպասարկում

"-"

 

4

 Շահույթ

մլն դրամ

 

5

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.3+տ.4)

մլն դրամ

 

6

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության մատուցման սակագինը՝

 

 

6.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.5 ։ (տ.1+ տ.2))

դրամ/կՎտժ

 

6.2

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ.6.1 x 1,2)

դրամ/կՎտժ

 

7

Էլեկտրաէներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող անձանց Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության մատուցման սակագինը՝

 

 

7.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.5 : (տ.1+տ.2))

դրամ/կՎտժ

 

7.2

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ.7.1 x 1,2)

դրամ/կՎտժ

 

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

(Ձևը փոփ. 13.07.11 N 338-Ն)

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2007 թ. հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 5-4

_______________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

NN

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200.. թ.--------------- -ից
200.. թ. -------------- -ից

1

2

3

4

1

Հաղորդման ցանց մուտք գործող էլեկտրական էներգիա, ընդամենը, այդ թվում՝

մլն կՎտժ

 

1.1

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

1.2

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

1.3

«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

1.4

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

1.5

«Որոտանի ՀԷԿՀ» փակ բաժնետիրական ընկերությունից (էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերը իրականացնող)

"-"

 

1.6

«Ձորագետ Հիդրո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից

"-"

 

1.7

 …………………………………………

"-"

 

2

Արտահանման համար հաղորդվող էլեկտրական էներգիա

մլն կՎտժ

 

3

Ծառայությունների մատուցման ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

 

3.1

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

 

3.2

մաշվածություն

"-"

 

3.3

նորոգման ծախսեր

"-"

 

3.4

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

3.5

հատկացումներ սոցիալ. ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

3.6

այլ ծախսեր

"-"

 

3.7

վարկի սպասարկում

"-"

 

4

Շահույթ

մլն դրամ

 

5

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.3+տ.4)

մլն դրամ

 

6

Ծառայության մատուցման հաստատագրված ամսական վճարը՝

   

6.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.5xտ.1/(12x(տ.1+տ.2))

մլն դրամ

 

6.2

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ.6.1 x 1,2)

"-"

 

7

էլեկտրաէներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող անձանց ………………………………… ծառայության մատուցման սակագինը՝

   

7.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.5։(տ.1+տ.2))

դրամ/
կՎտժ

 

7.2

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ.7.1 x 1,2)

"-"

 

___________________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ.

__________________________________
(անունը, ազգանունը)

(Աղյուսակը խմբ. 13.07.11 N 338-Ն)

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2007 թ. հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 5-5

____________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

NN

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200.. թ. .................... ...... -ից
200.. թ. .................... ...... -ը

1

2

3

4

1

Փոխադրման ցանց մուտք գործող ջերմային էներգիա՝

 

 

1.1

բնեղեն արտահայտությամբ, ընդամենը

հազ. ԳՋ

 

1.1.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

1.1.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

1.1.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

1.1.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

1.1.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

1.2

արժեքային արտահայտությամբ, ընդամենը

մլն դրամ

 

1.2.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

1.2.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

1.2.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

1.2.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

1.2.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

2

Ջերմային էներգիայի փոխադրման անխուսափելի  տեխնոլոգիական կորուստները՝

 

 

2.1

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1.1) -ի նկատմամբ)

%

 

2.2

բնեղեն արտահայտությամբ, ընդամենը

հազ. ԳՋ

 

2.2.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

1.2.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

1.2.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

2.2.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

2.2.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

3

Ջերմային էներգիայի օգտակար առաքումը, ընդամենը
(տ.1.1-տ.2.2)

հազ. ԳՋ

 

3.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

3.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

3.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

3.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

3.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4

Ջերմային էներգիայի փոխադրման ծառայության  ծախսեր, ընդամենը (տ.4.1+տ.4.2+տ.4.3+տ.4.4+տ.4.5+տ.4.6+տ.4.7)

մլն դրամ

 

4.0.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

4.0.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

4.0.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

4.0.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.0.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.1

Նյութական ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

 

4.1.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

4.1.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

4.1.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

4.1.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.1.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.2

Մաշվածություն, ընդամենը

մլն դրամ

 

4.2.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

4.2.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

4.2.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

4.2.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.2.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.3

Նորոգման ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

 

4.3.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

4.3.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

4.3.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

4.3.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.3.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.4

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ), ընդամենը

մլն դրամ

 

4.4.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

4.4.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

4.4.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

4.4.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.4.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.5

Հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին, ընդամենը

մլն դրամ

 

4.5.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

4.5.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

4.5.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

4.5.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.5.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.6

Այլ ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

 

4.6.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

4.6.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

4.6.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

4.6.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.6.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.7

Վարկի սպասարկում, ընդամենը

մլն դրամ

 

4.7.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

4.7.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

4.7.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

4.7.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.7.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

5

 Շահույթ, ընդամենը

մլն դրամ

 

5.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

5.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

5.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

5.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

5.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

6

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.1.2+տ.4+տ.5)

մլն դրամ

 

6.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

6.1.1

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

6.1.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

6.2

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

6.3

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

7.1

Ջերմային էներգիայի արտադրության և փոխադրման սակագինը առանց ԱԱՀ-ի (տ.6 : տ.3 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

7.1.1

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր) (տ.6.1 : տ.3.1 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

7.1.1.1

որից՝ բնակչության համար (տ.6.1.1 : տ.3.1.1 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

7.1.1.2

 այլ սպառողների համար (տ.6.1.2 : տ.3.1.2 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

7.1.2

 գոլորշի ….. մթն (տ.6.2 : տ.3.2 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

7.1.3

 գոլորշի ….. մթն (տ.6.3 : տ.3.3 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

7.2

Ջերմային էներգիայի արտադրության և փոխադրման սակագինը ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ.7.1 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

7.2.1

 այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր) (տ.7.1.1 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

7.2.1.1

որից՝ բնակչության համար (տ.7.1.1.1 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

7.2.1.2

 այլ սպառողներ համար (տ.7.1.1.2 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

7.2.2

 գոլորշի ….. մթն (տ.7.1.2 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

7.2.3

 գոլորշի ….. մթն (տ.7.1.3 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2007 թ. հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 5-6

________________________

(ընկերության անվանումը)

 

 

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԵԶՈՆԻ ՀԱՄԱՐ

 

NN

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող
200....../.......թթ
ջեռուցման սեզոնի համար

1

2

3

4

1

Բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը

հազ. մ2

 

2

Բնակելի շենքերի բնակելի մակերեսը

հազ. մ2

 

3

Բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

 

4

Ոչ բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

 

5

Բնակելի շենքերի ծավալային գործակիցը (տ.3 ։ տ.2)

մ2 / մ2

 

6

Արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման սեզոնում

ՕC

 

7

Ջեռուցման սեզոնի տևողությունը

օր

 

8

Ջերմային էներգիայի պահանջարկը

հազ. ԳՋ

 

9

Ջերմային էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները ցանցերում և կաթսայատների սեփական կարիքները՝

 

 

9.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. ԳՋ

 

9.2

տոկոսային արտահայտությամբ

%

 

10

Ջերմային էներգիայի ընդհանուր արտադրությունը (ներառյալ ջերմային էներգիայի կորուստերը ցանցերում և կաթսայատների սեփական կարիքները), ընդամենը (տ.8+տ.9.1)

հազ. ԳՋ

 

10.1

 որից՝ կաթսայատներում

"-"

 

10.2

 գնովի ջերմային էներգիա

"-"

 

11

Կաթսայատների օգտակար գործողության գործակիցը

%

 

12

Վառելիքի պահանջարկը կաթսայատներում արտադրված ջերմային էներգիայի համար (առանց գնովի ջերմային էներգիայի), ընդամենը

հազ. տ պ.վ.

 

12.1

 որից՝ բնական գազի պահանջարկը

հազ. տ պ.վ.

 

12.2

 

մլն ն մ3

 

12.3

 մազութի պահանջարկը

հազ. տ պ.վ.

 

12.4

 

հազ. տ

 

13

Վառելիքի արժեքը, ընդամենը

մլն դրամ

 

13.1

որից՝ բնական գազի արժեքը

"-"

 

13.2

 մազութի արժեքը

"-"

 

14

Գնովի ջերմային էներգիայի արժեքը

մլն դրամ

 

15

Ջրի պահանջարկը՝

 

 

15.1

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն մ3

 

15.2

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

16

Էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը՝

 

 

16.1

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

16.2

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

17

Շահագործման և պահպանման ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

 

17.1

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

 

17.2

մաշվածություն

"-"

 

17.3

նորոգման ծախսեր

"-"

 

17.4

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

17.5

հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

17.6

այլ ծախսեր

"-"

 

18

Ընդամենը ջեռուցման ծախսեր (տ.13 (կամ տ.14)+տ.15.2+տ.16.2+տ.17)

մլն դրամ

 

19

Շահույթ

մլն դրամ

 

20

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.18+տ.19)

մլն դրամ

 

20.1

այդ թվում՝ բնակչության համար

"-"

 

20.2

այլ սպառողների համար

 

 

21

Ջերմային էներգիայի առաքումը, ընդամենը (տ.8)

հազ. ԳՋ

 

21.1

այդ թվում՝ բնակչության համար

"-"

 

21.2

այլ սպառողների համար

"-"

 

22

Ջեռուցման սակագինը`

 

 

22.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.20 ։ տ.21x1000)

դրամ/ԳՋ

 

22.2

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ.22.1 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

23

Ջեռուցման սակագինը բնակչության համար`

 

 

23.1

առանց ԱԱՀ -ի (տ.20.1 ։ տ.2x1000)

դրամ/մ2

 

23.2

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ.23.1 x 1,2)

դրամ/մ2

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

Հավելված N 5

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2007 թվականի հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ հաստատված

Հայաստանի Հանրապետության

էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու

վերանայման կարգի

Ձև 5-7

 

__________________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԻՋԻՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՄԱՐԺԱՅԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

NN

 

Չափի
միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_ թ.___ -ից
200_ թ. __ -ից

1

2

3

4

1

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխման ցանցեր ներքին սպառման համար

մլն կՎտժ

 

2

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները բաշխման ցանցերում՝

   

2.1

 բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

2.2

 տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

 

3

Էլեկտրական էներգիայի առևտրային կորուստները բաշխման ցանցերում՝

   

3.1

 բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

3.2

 տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

 

4

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը սպառողներին - ընդամենը

մլն կՎտժ

 

4.1

ցերեկային սպառում - ընդամենը, որից`

-

 

4.1.1

- 35 կՎ և բարձր լարման բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.1.2

- 6 (10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.1.3

- 6 (10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.1.4

- 0,38 կՎ լարման ցանցերից սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.2

գիշերային սպառում - ընդամենը, որից`

-

 

4.2.1

- 35 կՎ և բարձր լարման բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.2.2

- 6 (10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.2.3

- 6 (10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.2.4

- 0,38 կՎ լարման ցանցերից սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

5

Էլեկտրական էներգիայի գնման մեծածախ սակագինը առանց ԱԱՀ-ի

դրամ/կՎտժ

 

6

Գնված էլեկտրական էներգիայի արժեքը առանց ԱԱՀ-ի

մլն դրամ

 

7

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության շահագործման և պահպանման ծախսեր (տ.7.1+տ.7.2+տ.7.3+տ.7.4+տ.7.5+տ.7.6)

մլն դրամ

 

7.1

այդ թվում` նյութական ծախսեր

-

 

7.2

նորոգման ծախսեր

-

 

7.3

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

-

 

7.4

հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

-

 

7.5

վարկի սպասարկում

-

 

7.6

այլ ծախսեր

-

 

8

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

9

Շահույթ

մլն դրամ

 

10

Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

մլն դրամ

 

11

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.6+տ.7+տ.8+տ.9+տ.10)

մլն դրամ

 

12

Սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի միջին սակագինը առանց ԱԱՀ-ի

դրամ/կՎտժ

 

13

Սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի միջին սակագինը ներառյալ ԱԱՀ-ն

դրամ/կՎտժ

 

14

35 կՎ և բարձր լարման բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերե-կային

դրամ/կՎտժ

 

գիշե-րային

դրամ/կՎտժ

 

15

6 (10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերե-կային

դրամ/կՎտժ

 

գիշե-րային

դրամ/կՎտժ

 

16

6 (10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերե-կային

դրամ/կՎտժ

 

գիշե-րային

դրամ/կՎտժ

 

17

0,38 կՎ լարման ցանցերից սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերե-կային

դրամ/կՎտժ

 

գիշե-րային

դրամ/կՎտժ

 

18

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության մատուցման միավորի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)

դրամ/կՎտժ

 

______________________  ______________________
  (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 
   Կ. Տ.  

 

(Հավելվածը խմբ. 28.07.10 N 385-Ն)

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2007 թ. հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 5-8

____________________

(ընկերության անվանումը)

 

6(10) կՎ ԼԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՂ ԲՋԻՋՆԵՐՈՎ ՍՆՎՈՂ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

(Ձևը ուժը կորցրել է 28.07.10 N 385-Ն)

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2007 թ. հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 5-9

____________________

(ընկերության անվանումը)

 

6(10) կՎ ԼԱՐՄԱՆ ՈՉ ՈՒՂԻՂ ԲՋԻՋՆԵՐՈՎ ՍՆՎՈՂ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
(Ձևը ուժը կորցրել է 28.07.10 N 385-Ն)

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2007 թ. հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 5-10

____________________

(ընկերության անվանումը)

 

0,38 կՎ ԼԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻՑ ՍՆՎՈՂ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
(Ձևը ուժը կորցրել է 28.07.10 N 385-Ն)

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2007 թ. հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 5-11

____________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

NN

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
20….. թ. .................. ...... -ից
20….. թ. .................. ...... -ը

1

2

3

4

1

Ներկրվող բնական գազի գինը (առանց ԱԱՀ -ի)

դրամ/հազ. խմ

 

2

Ներկրվող բնական գազի քանակը

մլն խմ

 

3

Ներկրվող բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ -ի)

մլն դրամ

 

4.1

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

մլն խմ

 

4.2

 

%

 

5.1

Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ

 

5.2

 

%

 

6

Բնական գազի օգտակար առաքումը

մլն խմ

 

7

Շահագործման և պահպանման ծախսեր

մլն դրամ

 

7.1

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

 

7.2

նորոգման ծախսեր  (կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող)

"-"

 

7.3

ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

 

7.4

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

7.5

հատկացումներ սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

7.6

վարկի սպասարկում

"-"

 

7.7

անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

"-"

 

7.8

այլ ծախսեր

"-"

 

7.8.1

 որից՝ վառելիքի ծախսեր

"-"

 

7.8.2

ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

 

7.8.3

էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

 

7.8.4

կապի ծառայության ծախսեր

"-"

 

7.8.5

աուդիտի ծախսեր

"-"

 

7.8.6

գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի պատրաստման ծախսեր

"-"

 

7.8.7

ապահովագրության վճար

"-"

 

7.8.8

գումարների հավաքագրման ծառայության ծախսեր

"-"

 

7.8.9

էլեկտրաքիմիական պաշտպանիչ կայանների սպասարկման ծախսեր

"-"

 

7.8.10

փաստացի կորուստների հաշվարկում

"-"

 

7.8.11

վարձակալական վճարներ

"-"

 

7.8.12

կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

 

7.8.13

գործուղման ծախսեր

"-"

 

7.8.14

ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

 

7.8.15

բանկային ծառայության հետ կապված ծախսեր

"-"

 

7.8.16

մաքսավճարներ

"-"

 

7.8.17

արժույթի փոխարկման հետ կապված ծախսեր

"-"

 

7.8.18

գազահաշվիչների պետստուգաչափում և նորոգում

"-"

 

7.8.19

կարգավորման պարտադիր վճարներ

"-"

 

7.8.20

լիցենզիոն տուրքեր

"-"

 

7.8.21

գրասենյակային ծախսումներ

"-"

 

7.8.22

արագամաշ առարկաներ

"-"

 

7.8.23

լաբորատոր անալիզի ծախսեր

"-"

 

7.8.24

գովազդի ծախսումներ

"-"

 

7.8.25

այլ

"-"

 

8

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

9

Շահույթ

մլն դրամ

 

10

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.3+տ.7+տ.8+տ.9)

մլն դրամ

 

11

ԱԱՀ

մլն դրամ

 

12

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (ներառյալ ԱԱՀ -ն)

մլն դրամ

 

13

Բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը՝

 

 

13.1

առանց ԱԱՀ -ի (տ.10/տ.6)

դր/հազ. խմ

 

13.2

ներառյալ ԱԱՀ -ն (տ.13.1x1,2)

դր/հազ. խմ

 

14

Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման սակագինը`

 

 

14.1

առանց ԱԱՀ -ի ((տ.10-տ.3)/տ.6)

դր/հազ. խմ

 

14.2

ներառյալ ԱԱՀ -ն (տ.14.1x1,2)

դր/հազ. խմ

 

 

Հայաստանի Հանրապետության դրամի կանխատեսվող
փոխարժեքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների
դոլարի նկատմամբ

դրամ/ԱՄՆ դոլար

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2007 թ. հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 5-12

____________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

NN

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
20….. թ. .................... ...... -ից
20….. թ. .................... ...... -ը

1

2

3

4

1

Բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը (առանց ԱԱՀ -ի)

դրամ/հազ. խմ

 

2

Փոխադրվող բնական գազի քանակը

մլն խմ

 

3

Փոխադրվող բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ -ի)

մլն դրամ

 

4.1

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

մլն խմ

 

4.2

 

%

 

5.1

Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ

 

5.2

 

%

 

6

Բնական գազի օգտակար առաքումը բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին

մլն խմ

 

7

Շահագործման և պահպանման ծախսեր

մլն դրամ

 

7.1

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

 

7.2

նորոգման ծախսեր (կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող)

"-"

 

7.3

ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

 

7.4

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

7.5

հատկացումներ սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

7.6

վարկի սպասարկում

 

 

7.7

այլ ծախսեր

"-"

 

7.7.1

 որից՝ վառելիքի ծախսեր

"-"

 

7.7.2

ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

 

7.7.3

էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

 

7.7.4

կապի ծառայության ծախսեր

"-"

 

7.7.5

աուդիտի ծախսեր

"-"

 

7.7.6

գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի պատրաստման ծախսեր

"-"

 

7.7.7

էլեկտրաքիմիական պաշտպանիչ կայանների սպասարկման ծախսեր

"-"

 

7.7.8

վարձակալական վճարներ

"-"

 

7.7.9

կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

 

7.7.10

գործուղման ծախսեր

"-"

 

7.7.11

ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

 

7.7.12

կարգավորման պարտադիր վճարներ

"-"

 

7.7.13

լիցենզիոն տուրքեր

"-"

 

7.7.14

բանկային ծառայությունների հետ կապված ծախսեր

"-"

 

7.7.15

գրասենյակային ծախսումներ

"-"

 

7.7.16

արագամաշ առարկաներ

"-"

 

7.7.17

լաբորատոր անալիզի ծախսեր

"-"

 

7.7.18

այլ

"-"

 

7.7.19

.........................

"-"

 

7.7.20

.........................

"-"

 

8

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

9

Շահույթ

մլն դրամ

 

10

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.3+տ.7+տ.8+տ.9)

մլն դրամ

 

11

ԱԱՀ

մլն դրամ

 

12

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (ներառյալ ԱԱՀ -ն)

մլն դրամ

 

13

Բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը՝

 

 

13.1

առանց ԱԱՀ -ի (տ.10/տ.6)

դր/հազ. խմ

 

13.2

ներառյալ ԱԱՀ -ն (տ.13.1x1,2)

դր/հազ. խմ

 

14

Բնական գազի փոխադրման սակագինը՝

 

 

14.1

առանց ԱԱՀ -ի ((տ.10-տ.3)/տ.6)

դր/հազ. խմ

 

14.2

ներառյալ ԱԱՀ -ն (տ.14.1x1,2)

դր/հազ. խմ

 

 

Հայաստանի Հանրապետության դրամի
կանխատեսվող փոխարժեքը
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի նկատմամբ

դրամ/ԱՄՆ դոլար

 

Կանխատեսվող տարվան նախորդող տարում
իրականացված
կապիտալ ներդրումները

մլն դրամ

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2007 թ. հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի

Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

Ձև 5-13

 

____________________
(ընկերության անվանումը)

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

NN

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
20….. թ. .................... ...... -ից
20….. թ. .................... ...... -ը

1

2

3

4

1

Բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը (առանց ԱԱՀ -ի)

դրամ/հազ. խմ

 

2

Բաշխվող բնական գազի քանակը

մլն խմ

 

3

Բաշխվող բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ -ի)

մլն դրամ

 

4.1

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

մլն խմ

 

4.2

%

 

5.1

Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ

 

5.2

%

 

6

Բնական գազի օգտակար առաքումը սպառողներին, ընդամենը այդ թվում՝

մլն խմ

 

6.2

 ամսական մինչև 10000 նորմալ խմ սպառողներին

"-"

 

6.2.1

 որից՝ բնակչությանը

"-"

 

6.3

 ամսական 10000 նորմալ խմ և ավելի սպառողներին

"-"

 

7

Շահագործման և պահպանման ծախսեր

մլն դրամ

 

7.1

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

 

7.2

նորոգման ծախսեր (կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող)

"-"

 

7.3

ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

 

7.4

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

7.5

հատկացումներ սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

7.6

վարկի սպասարկում

"-"

 

7.7

անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

"-"

 

7.8

այլ ծախսեր

"-"

 

7.8.1

 որից՝ վառելիքի ծախսեր

"-"

 

7.8.2

ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

 

7.8.3

էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

 

7.8.4

կապի ծառայության ծախսեր

"-"

 

7.8.5

աուդիտի ծախսեր

"-"

 

7.8.6

գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի պատրաստման ծախսեր

"-"

 

7.8.7

ապահովագրության վճար

"-"

 

7.8.8

գումարների հավաքագրման ծառայության ծախսեր

"-"

 

7.8.9

էլեկտրաքիմիական պաշտպանիչ կայանների սպասարկման ծախսեր

"-"

 

7.8.10

փաստացի կորուստների հաշվարկում

"-"

 

7.8.11

վարձակալական վճարներ

"-"

 

7.8.12

կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

 

7.8.13

գործուղման ծախսեր

"-"

 

7.8.14

ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

 

7.8.15

բանկային ծառայության հետ կապված ծախսեր

"-"

 

7.8.16

մաքսավճարներ

"-"

 

7.8.17

արժույթի փոխարկման հետ կապված ծախսեր

"-"

 

7.8.18

գազահաշվիչների պետստուգաչափում և նորոգում

"-"

 

7.8.19

կարգավորման պարտադիր վճարներ

"-"

 

7.8.20

լիցենզիոն տուրքեր

"-"

 

7.8.21

գրասենյակային ծախսումներ

"-"

 

7.8.22

արագամաշ առարկաներ

"-"

 

7.8.23

լաբորատոր անալիզի ծախսեր

"-"

 

7.8.24

գովազդի ծախսումներ

"-"

 

7.8.25

այլ

"-"

 

7.8.19

.........................

"-"

 

7.8.20

.........................

"-"

 

8

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

9

Շահույթ

մլն դրամ

 

10

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.3+տ.7+տ.8+տ.9)

մլն դրամ

 

11

ԱԱՀ

մլն դրամ

 

12

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (ներառյալ ԱԱՀ -ն)

մլն դրամ

 

13

Սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը՝

 

 

13.1

առանց ԱԱՀ -ի (տ.10/տ.6)

դր/հազ. խմ

 

13.2

ներառյալ ԱԱՀ -ն (տ.13.1x1,2)

դր/հազ. խմ

 

14

Ամսական մինչև 10000 նորմալ խմ սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը՝

 

 

14.1

առանց ԱԱՀ -ի

դր/հազ. խմ

 

14.2

ներառյալ ԱԱՀ -ն

դր/հազ. խմ

 

15

Ամսական 10000 նորմալ խմ և ավելի սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը՝

 

 

15.1

առանց ԱԱՀ -ի

դր/հազ. խմ

 

15.2

ներառյալ ԱԱՀ -ն

դր/հազ. խմ

 

16

Բնական գազի բաշխման սակագինը՝

դր/հազ.խմ

 

16.1

առանց ԱԱՀ -ի ((տ.10-տ.3)/տ.6)

դր/հազ. խմ

 

16.2

ներառյալ ԱԱՀ -ն (տ.16.1x1,2)

դր/հազ. խմ

 

 

Հայաստանի Հանրապետության դրամի
կանխատեսվող փոխարժեքը
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի նկատմամբ

դրամ/ԱՄՆ դոլար

 

Կանխատեսվող տարվան նախորդող տարում
իրականացված
կապիտալ ներդրումները

մլն դրամ

 

 

______________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

___________
(անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.