Համարը 
Հ. Ն.-0266-1
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳԽՏ 1991/4
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Գերագույն խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
26.02.1991
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Գերագույն խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.02.1991
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
15.11.2002

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՈԴՎԱԾ 1. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը կամավոր հիմունքներով միավորված Հայաստանի Հանրապետության ընտրական տարիք ունեցող քաղաքացիների միավորում է, ունի ծրագիր ու կանոնադրություն, ընտրությունների միջոցով մասնակցում է պետական իշխանության մարմինների կազմավորմանը, դրանց գործունեությանը, ինչպես նաև հանրապետության հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային կյանքին:

 

ՀՈԴՎԱԾ 2. հԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը կազմավորվում է հասարակական-քաղաքական կազմակերպության համագումարում կամ հիմնադիր ժողովում հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ծրագրի, կանոնադրության հաստատմամբ, ղեկավար մարմինների ընտրությամբ:

Արդարադատության և ներքին գործերի նախարարություններում, պետական անվտանգության կոմիտեում, դատախազությունում, պետական արբիտրաժում, դատական մարմիններում, մաքսային ծառայությունում աշխատող, ինչպես նաև բանակում ծառայող քաղաքացիները նշված մարմիններում աշխատելու կամ ծառայելու ժամանակահատվածում չեն կարող լինել որևէ հասարակական-քաղաքական կազմակերպության անդամ:

 

ՀՈԴՎԱԾ 3. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում` ղեկավարվելով իր կանոնադրությամբ և ծրագրով:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցված հասարակական-քաղաքական կազմակերպություններն իրավահավասար են:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության ղեկավար մարմինը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը իրավունք չունի`

- ղեկավարվել Հայաստանի տարածքից դուրս գործող կազմակերպությունների, պետական մարմինների կողմից, մտնել այդ կազմակերպությունների կազմակերպական կառուցվածքի մեջ.

- ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պետական և քաղաքական կարգի բռնի փոփոխություն, քաղաքացիների ու կազմակերպությունների դեմ ուղղված բռնի գործողություններ, հանդես գալ նման կոչերով, համագործակցել բռնություն ձեռնարկող կազմակերպությունների հետ.

- հրահրել թշնամանք ազգային, ռասայական, կրոնական, սոցիալիստական խմբերի միջև.

- ֆինանսական և նյութական օգնություն ստանալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող աղբյուրներից, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններից, պետական հաստատություններից, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի.

- հիմնել կազմակերպական կառուցվածքներ պետական մարմիններում, ինչպես նաև հիմնարկներում, ձեռնարկություններում, կազմակերպություններում, ուսումնական հաստատություններում.

- ունենալ ֆինանսատնտեսական գործունեություն իրականացնող օբյեկտներ, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի.

- զբաղվել օրենսդրությանը հակասող այլ գործունեությամբ:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը հետապնդվում է օրենքով:

 

ՀՈԴՎԱԾ 4. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը գրանցվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գրանցումը կատարվում է դիմումը, կանոնադրությունը, համագումարի կամ հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը արդարադատության նախարարություն ներկայացնելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում, եթե սույն օրենքի պահանջները խախտված չեն:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գրանցումը մերժվում է, եթե արդեն գրանցված է նույն անվանմամբ այլ հասարակական-քաղաքական կազմակերպություն:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գրանցումը մերժելու դեպքում այդ մասին հիմնադիրները իրազեկ են պահվում գրավոր, ոչ ուշ, քան գրանցման համար նախատեսված ժամկետի ավարտից երեք օր հետո, նշելով մերժման պատճառները:

Կանոնադրության փոփոխությունները գրանցվում են սույն հոդվածում սահմանված կարգով:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գրանցման պահից հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը, ինչպես նաև կանոնադրության մեջ թվարկված կազմակերպությունները ձեռք են բերում իրավաբանական անձի կարգավիճակ:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը գրանցելու մերժումը կարող է գանգատարկվել Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն դատարանին:

 

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը, որն իր անօրինական գործողություններով նյութական կամ բարոյական վնաս է հասցրել Հայաստանի Հանրապետությանը, ձեռնարկություններին, հիմնարկներին, կազմակերպություններին, քաղաքացիներին կամ թույլ տվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այլ խախտումներ, պատասխանատվություն է կրում օրենքով սահմանված կարգով:

 

ՀՈԴՎԱԾ 6. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

 

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով կարող են պատկանել շինություններ, դրամական, փոխադրական միջոցներ, գույք, որոնք անհրաժեշտ են իր ծրագրային և կանոնադրական խնդիրների իրականացման համար:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը պետական ձեռնարկությունների, հասարակական կազմակերպությունների ու քաղաքացիների հետ վարկային հիմունքներով կամ վարձակալական պայմանագրով կարող է օգտվել նրանց շինություններից և գույքից:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության միջոցները գոյանում են անդամավճարներից, հրատարակչական գործունեությունից, ոչ պետական աղբյուրներից ստացող նվիրատվություններից, ժառանգություն ստացվող գույքից, մշակութային միջոցառումներից:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության եկամուտները ենթակա են հարկման` օրենքով սահմանված կարգով:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության եկամուտների, դրանց աղբյուրների և ծախսերի, ինչպես նաև սեփականության օրինականությունը ենթակա է պետական ֆինանսական վերահսկողության:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը ֆինանսական մարմիններին ներկայացնում է հայտարարություն տարեկան ֆինանսական գործունեության մասին, որը հրապարակվում է մամուլում:

 

ՀՈԴՎԱԾ 7. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄՆ և ԱՐԳԵԼՈՒՄԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը խախտելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի կամ արդարադատության նախարարության ներկայացմամբ հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գործունեությունը կասեցնում կամ արգելում է Հայաստանի Հանրապետության գերագույն դատարանը:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գործունեության կասեցման դեպքում նրա ղեկավար մարմիններին գրավոր տեղեկություն է տրվում որոշման և հասարակական-քաղաքական կազմակերպության կողմից թույլ տրված օրենքի խախտումների մասին, նշանակվում է այդ խախտումների վերացման ժամկետ:

Օրենքի խախտումների վերացումից հետո հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը, որը Հայաստանի Հանրապետության գերագույն դատարանի նշանակած ժամկետի ավարտից հետո մեկ ամսվա ընթացքում հասարակական-քաղաքական կազմակերպությանը գործունեությունը շարունակելու թույլատվություն է տալիս:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գործունեության կասեցման մասին որոշումը Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն դատարանը կարող է վերանայել արդարադատության նախարարության ներկայացմամբ:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գործունեության կասեցման ընթացքում նրան արգելվում է օգտվել սույն օրենքով նախատեսված իրավունքներից:

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գործունեությունը կարող է կասեցվել մինչև վեց ամիս ժամկետով:

Եթե հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունը իր գործունեության կասեցումից հետո չի վերացնում խախտումները կամ կասեցման օրից մեկ տարվա ընթացքում թույլ է տալիս օրենքի նոր խախտում, նրա գործունեությունը կասեցվում է մեկ տարով, սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված կարգով:

Գործունեության կրկնակի կասեցումից հետո մեկ տարվա ընթացքում օրենքների նոր խախտման դեպքում հասարակական-քաղաքական կազմակերպության գործունեությունը կարող է արգելվել սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված կարգով:

 

ՀՈԴՎԱԾ 8. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ

 

Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների գործունեության օրինականությունը վերահսկում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը: Հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների գործունեության օրինականության վերաբերյալ արդարադատության նախարարություն դիմելու իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հասարակական, հասարակական- քաղաքական կազմակերպությունները, պետական մարմինները, այլ իրավաբանական անձինք:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆի հանրապետության  Գերագույն խորհրդի նախագահ`

Լ. Տեր-Պետրոսյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆի հանրապետության գերագույն խորհրդի քարտուղար`

ա. սահակյան

 

26 փետրվարի 1991 թվականի,

քաղ. Երևան

Հ. Ն.-0266-1