Համարը 
N 359-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.12.02/32(476) Հոդ.317
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
23.10.2013
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.10.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.12.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

21 նոյեմբերի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60013442

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

23 հոկտեմբերի 2013 թ.  

ք. Երևան

N 359-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը (հավելված):

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի՝

1) 2007 թվականի հունիսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը հաստատելու մասին» N 272-Ն որոշումը,

2) 2010 թվականի հուլիսի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 385-Ն որոշումը,

3) 2011 թվականի հուլիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 338-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովի

նախագահի տեղակալ`

Շ. Կիրակոսյան

 

 

Հավելված

Հաստատված է

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի

N 359-Ն որոշմամբ

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգը սահմանում է էլեկտրական էներգիայի (հզորության) և ջերմային էներգիայի արտադրության (ներառյալ համակցված), էլեկտրական, ջերմային էներգիայի և բնական գազի հաղորդման (փոխադրման), բաշխման, էլեկտրաէներգետիկական շուկային ծառայությունների մատուցման, էլեկտրաէներգետիկական և գազամատակարարման համակարգերի օպերատորների լիցենզիա ստանալու հայտ ներկայացնող կամ լիցենզիա ունեցող ընկերությունների (այսուհետ` Ընկերություն) սակագների սահմանման ու վերանայման գործընթացը։

2. Սույն կարգը չի կանոնակարգում էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի ներկրման սակագների սահմանման և վերանայման գործընթացը։

3. Սույն կարգում օգտագործված հասկացություններն են՝

1) Հանձնաժողով՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

2) Հայտ` սույն կարգի համաձայն սակագնի սահմանման կամ վերանայման համար Հանձնաժողով ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթ.

3) Հայտատու՝ սակագների սահմանման կամ վերանայման Հայտ ներկայացնող իրավաբանական անձ։

4. Սակագների սահմանման ու վերանայման առնչությամբ Հայտատուի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերը և ցանկը սահմանում է Հանձնաժողովը։

5. Սահմանված սակագինը կարող է վերանայվել ինչպես Ընկերության, այնպես էլ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ։

6. Սակագների գործողության ժամկետը 6 ամսից պակաս չի կարող լինել, բացառությամբ «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերի:

7. Հայտատուն Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով ներկայացրած տեղեկատվության հավաստիության համար:

8. Հայտատուի կողմից Հանձնաժողով ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերը պետք է վավերացված լինեն Ընկերության կնիքով և լիազորված անձի ստորագրությամբ:

 

2. ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ, ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

9. Սակագների սահմանման կամ վերանայման համար Հայտատուն համապատասխան հաշվարկներով և հիմնավորումներով Հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով՝ երկու օրինակից (փոքր հիդրոէլեկտրակայանների և էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների կիրառմամբ գործող կայանների դեպքում՝ մեկ օրինակից)՝ համաձայն սույն կարգի N 1 հավելվածով սահմանված փաստաթղթերի ցանկի։ Առաջին անգամ հայտ ներկայացնող ընկերությունը Հանձնաժողով է ներկայացնում նաև կառուցման ավարտը հավաստող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերը: Ընկերությունը Հայտը Հանձնաժողով մուտքագրում է սույն կարգի N 3 հավելվածով սահմանված ձևով հայտարարությունը հրապարակելուց ոչ ուշ, քան 30 օր հետո:

10. Հայտը Հանձնաժողովում մուտքագրվելուց հետո Հանձնաժողովի համապատասխան ստորաբաժանումը ստուգում է Հայտի ամբողջականությունը, նրանում ընդգրկված փաստաթղթերի ձևակերպման ճշտությունը։

11. Հանձնաժողովը Հայտի ստուգման արդյունքների մասին գրավոր տեղեկացնում է Հայտատուին՝ Հայտը Հանձնաժողովում մուտքագրվելու օրվանից ոչ ուշ, քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

12. Հայտը չի ընդունվում ուսումնասիրության, եթե՝

1) բացակայում է սույն կագի N 1 հավելվածով սահմանված փաստաթղթերից որևէ մեկը, Հայտում ընդգրկված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կարգով սահմանված պահանջներին.

2) ներկայացված փաստաթղթերում և տեղեկատվություններում առկա են անճշտություններ և անհամապատասխանություններ.

3) սակագնի սահմանման վերաբերյալ առաջին անգամ Հայտ ներկայացնող ընկերությունը չի ավարտել կառուցման աշխատանքները կամ Հանձնաժողով չի ներկայացրել կառուցման ավարտը հավաստող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերը։

13. Հայտի ստուգման բացասական արդյունքի դեպքում այն Հայտատուին չի վերադարձվում և պահպանվում է Հանձնաժողովում։

14. Հայտի ստուգման բացասական արդյունքի դեպքում Հայտատուն, հայտնաբերված թերությունները վերացնելուց հետո, կարող է նոր Հայտով դիմել Հանձնաժողով: Այդ դեպքում Հայտատուն իրավունք ունի հղում կատարել նախկին Հայտով ներկայացված փաստաթղթերին, եթե դրանցում ներկայացված տվյալները նոր Հայտի ներկայացման պահին չեն փոփոխվել:

15. Հայտի ստուգման դրական արդյունքի դեպքում Հանձնաժողովը Հայտն ընդունում է ուսումնասիրության։

16. Հանձնաժողովը Հայտը մերժում է, եթե սակագնի սահմանման վերաբերյալ առաջին անգամ Հայտ ներկայացնող ընկերությունը չի ավարտել կառուցման աշխատանքները:

17. Հանձնաժողովը սակագինը սահմանում, վերանայում (վերահաստատում կամ փոփոխում) և համապատասխան որոշում է կայացնում ուսումնասիրության ընդունված Հայտը Հանձնաժողով ներկայացնելու օրվանից հետո` 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում (փոքր հիդրոէլեկտրակայանների և էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների կիրառմամբ գործող կայանների դեպքում` 25 աշխատանքային օրվա ընթացքում):

18. Սակագների սահմանման կամ վերանայման վերաբերյալ Հանձնաժողովի որոշման պատճենը ուղարկվում է Հայտատուին:

 

3. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ

 

19. Հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ սույն կարգի համաձայն կարող է վերանայել գործող սակագինը և սահմանել նոր սակագին` ելնելով Ընկերության տնտեսական գործունեության արդյունքներից, ներդրումային ծրագրերի և սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակի նկատմամբ ներկայացված պահանջների կատարումից:

20. Հանձնաժողովն իր նախաձեռնությամբ սակագների վերանայման գործընթաց ձեռնարկելու դեպքում՝

1) նախապես այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է Ընկերությանը` բացառությամբ այն Ընկերությունների, որոնց էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրաէներգիայի սակագները հաշվարկվում են համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող Հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու և այդ կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի 2007 թվականի վաճառքի սակագները սահմանելու մասին» N 207-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված մեթոդիկայի.

2) Ընկերությունից կարող է պահանջել լիցենզավորված գործունեությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվություն:

 

Հավելված N 1

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

 

N

Կարգավորվող ընկերությունների ցանկը

 

   

Ներմուծեք նկարագրությունը_2435

Ներկայացվող փաստաթղթերի անվանումը

Էլեկտրաէներգետիկական և ջերմամատակարարման համակարգեր

Գազամատակարարման համակարգ

Խոշոր

հիդրոէլեկ-տրակայաններ

Փոքր հիդրոէլեկ-տրակայաններ և էներգիայի վերա-կանգնվող այլ աղբյուրների կիրառմամբ գործող կայաններ

«Հայկական ատոմային էլեկտրա-կայան»

փակ բաժնետի-րական ընկերություն

Ջերմային էլեկտրա-կայաններ

և էլեկտրական ու ջերմային էներգիայի համակցված արտադրության (կոգեներացիա) կայաններ

Ջեռուցում իրականացնող կաթսայատներ

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայություն մատուցող ընկերություն

Էլեկտրաէներ-գետիկական համակարգի օպերատորի և էլեկտրաէներ-գետիկական շուկային ծառայություն-ներ մատուցող ընկերություններ

Էլեկ-տրական էներգիայի բաշխման գործու-նեություն իրակա-նացնող ընկե-րություն

Գազամատա-կարարման համակարգի օպերատորի ծառայություն մատուցող ընկերություն

Բնական գազի փոխա-դրման գործու-նեություն իրակա-նացնող ընկե-րություն

Բնական գազի բաշխման գործու-նեություն իրակա-նացնող ընկե-րություն

1.

Սակագների սահմանման կամ վերանայման համար լիցենզավորված անձի կողմից ներկայացվող դիմումի ձևը (Հավելված 2)

2.

Հայաստանի Հանրապետությունում երկու հազարից ավելի տպաքանակ ունեցող երեք թերթերում սակագների սահմանման կամ վերանայման վերաբերյալ լիցենզավորված անձի մտադրության մասին հայտարարության ձևը (Հավելված 3)

3.

Տեղեկատվություն հիդրոէլեկտրակայանում (հիդրոէլեկտրակայանների համալիրում) էլեկտրական էներգիայի (հզորության) կանխատեսվող արտադրանքի վերաբերյալ

(Հավելված 4, Ձև 4-1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Տեղեկատվություն փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում և էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների կիրառմամբ գործող կայաններում էլեկտրական էներգիայի կանխատեսվող արտադրանքի վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Տեղեկատվություն «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) կանխատեսվող արտադրանքի վերաբերյալ

(Հավելված 4, Ձև 4-3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Տեղեկատվություն ջերմային էլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) և ջերմային էներգիայի կանխատեսվող արտադրանքների վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Տեղեկատվություն հաղորդվող էլեկտրական էներգիայի կանխատեսման վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Տեղեկատվություն բաշխման ցանց էլեկտրական էներգիայի մուտքի և առաքման կանխատեսման վերաբերյալ (Հավելված 4, Ձև 4-6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Փոխադրվող բնական գազի կանխատեսվող հաշվեկշիռը

(Հավելված 4, Ձև 4-7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Բաշխվող բնական գազի կանխատեսվող հաշվեկշիռը

(Հավելված 4, Ձև 4-8)

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Էլեկտրական և ջերմային էներգիա (ներառյալ համակցված) արտադրող ընկերության կողմից առաքվող էլեկտրական էներգիայի դրույքի և հզորության ամսական վճարի (ու ջերմային էներգիայի արտադրության սակագնի) հաշվարկ

(Հավելված 5, Ձև 5-1)

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից և էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների կիրառմամբ գործող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագնի հաշվարկ

(Հավելված 5, Ձև 5-2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության մատուցման սակագնի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի և Էլեկտրաէներգետիկական շուկային ծառայությունների մատուցման սակագների հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Ջերմային էներգիայի փոխադրման սակագնի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Ջեռուցման սակագնի հաշվարկ կանխատեսվող ջեռուցման սեզոնի համար (Հավելված 5, Ձև 5-6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի միջին սակագնի և սակագնային մարժայի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

 Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման սակագնի հաշվարկ

(Հավելված 5, Ձև 5-8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Բնական գազի փոխադրման սակագնի հաշվարկ

(Հավելված 5, Ձև 5-9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

 Բնական գազի բաշխման սակագնի հաշվարկ

(Հավելված 5, Ձև 5-10)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Սույն աղյուսակում` «●» նշանի դեպքում փաստաթուղթը ներկայացվում է, «-» նշանի դեպքում փաստաթուղթը չի ներկայացվում։

 

Հավելված N 2

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

Խնդրում եմ սահմանել (վերանայել)

 

_________________________________________________________________________________

(հայտատուի անվանումը)

 

_________________________________________________________________________________

(աշխարհագրական տարածքը (բնակավայրը, մարզը, քաղաքը))

 

_________________________________________________________________________________

(էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի, բնական գազի)

 

_______________________________

(լիցենզավորված գործունեություն)

______________________

(սակագինը (դրույքը))

 

_____________________________________

(լիցենզավորված գործունեության իրականացման տեսակը)

______________________

(ամսական վճարը)

 

 Հաստատում ենք, որ մեր կողմից ներկայացված նյութերը պարունակում են ստույգ տեղեկատվություն և անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթեր ու հաշվարկներ:

Դիմումին կցվում են`

(փաստաթղթերի անվանումը, օրինակների և էջերի քանակը)

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

(հայտատուի գտնվելու վայրը)

 

Հեռախոս` ___________ Ֆաքս` ___________ Էլեկտրոնային փոստ` _______________

 

___________________________________________________________________________

(հայտատուի կոդը, պետռեգիստրում գրանցման համարը)

 

___________________________________________________________________________

(բանկային ռեկվիզիտները)

 

___________________________________________________________________________

(հայտատուի տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

____________________________________________________________________________

(ամսաթիվը, հայտատուի կնիքը)

 

Հավելված N 3

 

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ

_______________________________________________________________________________

(հայտատուի անվանումը)

_______________________________________________________________________________

(աշխարհագրական տարածքը (բնակավայրը, մարզը, քաղաքը))

 

մտադիր է դիմել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով`

_______________________________________________________________________________

(էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի, բնական գազի)

_______________________________________________________________________________

(լիցենզավորված գործունեության իրականացման տեսակը)

 

սահմանման (վերանայման) հայտով:

 

Գործող սակագինը (դրույքը)` _______________________
 
Գործող ամսական վճարը` _______________________
 
Առաջարկվող սակագինը (դրույքը)` _______________________
 
Առաջարկվող ամսական վճարը` _______________________

 

   _______________________________________________________________________________

(հայտատուի գտնվելու վայրը, հեռախոսը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն)

 

Հավելված N 4

 

___________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ (ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ) ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ձև 4-1

 

20_____թ․ _____________________ _______ -ից 20___ թ. ____________________ ______ -ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

N

Անվանումներ

Չափի միավոր

Ընդամենը

տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

1.

Պայմանագրային հզորությունը

ՄՎտ

                         

2.

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

հազ. կՎտժ

                         

3.

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը (տող2 - (տող4(1) + տող5(1)))

հազ. կՎտժ

                         

4.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար՝

                           

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

                         

2)

տոկոսային արտահայ-տությամբ (տող2-ի նկատմամբ)

%

                         

3)

կայանի աշխատելու

ընթացքում

հազ. կՎտժ

                         

4)

կայանի չաշխատելու

ընթացքում

հազ. կՎտժ

                         

5.

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

                           

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

                         

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող2-ի նկատմամբ)

%

                         

3)

կայանի աշխատելու

ընթացքում

հազ. կՎտժ

                         

4)

կայանի չաշխատելու

ընթացքում

հազ. կՎտժ

                         

6.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սինքրոն կոմպենսատորի ռեժիմում

հազ. կՎտժ

                         

7.

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից գնված էլեկտրական էներգիայի քանակը, սակագինը և արժեքը, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

դրամ/կՎտժ

                         

մլն դրամ

                         

1)

այդ թվում`

հազ. կՎտժ

                         

դրամ/կՎտժ

                         

մլն դրամ

                         

2)

 

հազ. կՎտժ

                         

դրամ/կՎտժ

                         

մլն դրամ

                         

8.

Սևանա լճից բաց թողնված ջրի քանակը

մլն մ3

                         

1)

որից՝ էներգետիկ

նպատակներով

_ ,, _

                         

9.

Կայանով անցած ջրի քանակը

մլն մ3

                         

10.

Կայանով անցած կողային ջրի քանակը

մլն մ3

                         

11.

Ոռոգման նպատակով բաց թողնված ջրի քանակը, ընդամենը

մլն մ3

                         

1)

որից՝ ջրի կորուստ-

ները

_ ,, _

                         

12.

Ջրի ծավալը ջրամբարներում

մլն մ3

                         

1)

 

_ ,, _

                         

2)

 

_ ,, _

                         

3)

 

_ ,, _

                         

4)

 

_ ,, _

                         

 

1. Սույն ձևի 7-րդ տողում գնված էլեկտրական էներգիայի քանակը, սակագինը և արժեքը նշել նաև ըստ լարման տեսակների։

2. Սույն ձևի 8-րդ տողը լրացվում է միայն «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից։

3. Սույն ձևի 12 -րդ տողում նշել ջրամբարների անվանումները։

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 4-2

 

____________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

20___թ. _____________________ _______-ից 20___թ. _____________________ _______-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

N

Անվանումներ

Չափի

միավոր

Ընդամենը

տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

1.

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

հազ. կՎտժ

                         

2.

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը

(տող1 - (տող3(1) + տող4(1)))

հազ. կՎտժ

                         

3.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար՝

                           

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

                         

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող1-ի նկատմամբ)

%

                         

4.

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

                           

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

                         

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող1-ի նկատմամբ)

%

                         

5.

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից գնված էլեկտրական էներգիայի

քանակը, սակագինը և արժեքը

հազ. կՎտժ

                         

դրամ/կՎտժ

                         

մլն դրամ

                         

6.

Կայանով անցնող ջրի քանակը

խմ/վ

                         

1. Սույն ձևի 6-րդ տողը լրացվում է միայն փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից:

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 4-3

 

____________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

20____թ․ ________________ ____ -ից 20____թ․ ________________ ____ -ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

N

Անվանումներ

Չափի միավոր

Ընդամենը

տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

1.

Պայմանագրային հզորությունը

ՄՎտ

                         

2.

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

հազ. կՎտժ

                         

3.

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը

(տող2 - (տող4(1) + տող5(1)))

հազ. կՎտժ

                         

4.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական կարիքների համար

հազ. կՎտժ

                         

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

                         

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող2-ի նկատմամբ)

%

                         

3)

կայանի աշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

                         

4)

կայանի չաշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

                         

5.

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

հազ. կՎտժ

                         

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

                         

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող2-ի նկատմամբ)

%

                         

3)

կայանի աշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

                         

4)

կայանի չաշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

                         

6.

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից գնված էլեկտրական էներգիայի

քանակը, սակագինը և արժեքը, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

դրամ/կՎտժ

                         

մլն դրամ

                         

1)

այդ թվում`

հազ. կՎտժ

                         

դրամ/կՎտժ

                         

մլն դրամ

                         

2)

 

հազ. կՎտժ

                         

դրամ/կՎտժ

                         

մլն դրամ

                         

1. Սույն ձևի 6-րդ տողում գնված էլեկտրական էներգիայի քանակը, սակագինը և արժեքը նշել նաև ըստ լարման տեսակների։

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 4-4

 _________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

20_____ թ․ _______________ _______-ից  20_____ թ․ _______________ _______-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

N

Անվանումներ

Չափի միավոր

Ընդամենը

տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

1.

Պայմանագրային հզորությունը

ՄՎտ

                         

2.

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

հազ. կՎտԺ

                         

3.

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը

(տող2 - (տող4(1) + տող5(1)))

հազ. կՎտԺ

                         

4.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական կարիքների համար

                           

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

                         

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող2-ի նկատմամբ)

%

                         

3)

կայանի աշխատելու ընթացքում

 հազ. կՎտժ

                         

4)

կայանի չաշխատելու ընթացքում

 հազ. կՎտժ

                         

5)

էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար

 հազ. կՎտժ

                         

6)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

 հազ. կՎտժ

                         

5.

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

հազ. կՎտժ

                         

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

                         

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող2-ի նկատմամբ)

%

                         

3)

կայանի աշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

                         

4)

կայանի չաշխատելու ընթացքում

հազ. կՎտժ

                         

6.

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից գնված էլեկտրական էներգիայի

քանակը, սակագինը և արժեքը, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

դրամ/կՎտժ

                         

մլն դրամ

                         

1)

այդ թվում`

հազ. կՎտժ

                         

դրամ/կՎտժ

                         

մլն դրամ

                         

2)

 

հազ. կՎտժ

                         

դրամ/կՎտժ

                         

մլն դրամ

                         

3)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար

հազ. կՎտժ

                         

մլն դրամ

                         

4)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

հազ. կՎտժ

                         

մլն դրամ

                         

7.

Ջերմային էներգիայի արտադրությունը, ընդամենը, այդ թվում՝

հազ. ԳՋ

                         

1)

գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

                         

2)

գոլորշի …... մթն

-"-

                         

3)

գոլորշի …... մթն

-"-

                         

8.

Ջերմային էներգիայի ծախսը սեփական կարիքների համար, ընդամենը, այդ թվում՝

հազ. ԳՋ

                         

1)

գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

                         

2)

գոլորշի …... մթն

-"-

                         

3)

գոլորշի …... մթն

-"-

                         

9.

Ջերմային էներգիայի օգտակար առաքումը կայանից, ընդամենը (տող7 - տող8), այդ թվում՝

հազ. ԳՋ

                         

1)

գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

                         

2)

գոլորշի …... մթն

-"-

                         

3)

գոլորշի …... մթն

-"-

                         

10.

Ջերմային էներգիայի հաղորդման և/կամ բաշխման կորուստները, ընդամենը, այդ թվում՝

հազ. ԳՋ

                         

1)

գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

                         

2)

գոլորշի …... մթն

-"-

                         

3)

գոլորշի …... մթն

-"-

                         

11.

Ջերմային էներգիայի առաքումը սպառողներին ընդամենը, (տող9 - տող10), այդ թվում՝

հազ. ԳՋ

                         

1)

գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր)

-"-

                         

2)

գոլորշի …... մթն

-"-

                         

3)

գոլորշի …... մթն

-"-

                         

12.

Էլեկտրական էներգիայի տեսակարար ծախսը ջերմային էներգիա արտադրելու համար

կՎտժ/ԳՋ

                         

13.

Վառելիքի տեսակարար ծախսը էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքման համար

գ պ.վ./կՎտժ

                         

14.

Վառելիքի տեսակարար ծախսը ջերմային էներգիայի արտադրության համար

կգ պ.վ./ԳՋ

                         

15.

Էներգակիրների ջերմարարության գործակիցը՝

                           

1)

բնական գազ

                           

2)

սինթեզ գազ

                           

3)

մազութ

                           

4)

_______________

                           

16.

Էներգակիրների ծախսը, ընդամենը

հազ. տ պ.վ.

                         

1)

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար

հազ. տ պ.վ.

                         

ա.

բնական գազ

հազ. տ պ.վ.

                         

մլն նխմ

                         

բ.

սինթեզ գազ

հազ. տ պ.վ.

                         

մլն նխմ

                         

գ.

մազութ

հազ. տ պ.վ.

                         

մլն նխմ

                         

դ.

_____________

հազ. տ պ.վ.

                         

հազ տ

                         

2)

Ջերմային էներգիայի արտադրության համար

հազ. տ պ.վ.

                         

ա.

բնական գազ

հազ. տ պ.վ.

                         

մլն նխմ

                         

բ.

սինթեզ գազ

հազ. տ պ.վ.

                         

մլն նխմ

                         

գ.

մազութ

հազ. տ պ.վ.

                         

մլն նխմ

                         

դ.

_____________

հազ. տ պ.վ.

                         

հազ. տ

                         

 

1. Սույն ձևի 6-րդ տողում գնված էլեկտրական էներգիայի քանակը, սակագինը և արժեքը նշել նաև ըստ լարման տեսակների։

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 4-5

____________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՂՈՐԴՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

20_____թ․ ______________ ____-ից  20_____թ․ ______________ ____-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

N

Անվանումներ

Չափի միավոր

Ընդամենը

տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

1.

Հաղորդման ցանց մուտք գործած էլեկտրական էներգիա, ընդամենը (տող1(1)+տող1(2)+տող1(3)), այդ թվում՝

հազ. կՎտժ

                         

1)

էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից ներքին սպառման համար գնված, ընդամենը, այդ թվում`

հազ. կՎտժ

                         

ա.

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

-"-

                         

բ.

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերությունից

-"-

                         

գ.

«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

-"-

                         

դ.

«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության շոգեգազային ցիկլով էլեկտրական էներգիա արտադրող «Հրազդան-5» կայան

                           

ե.

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

-"-

                         

զ.

«Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

-"-

                         

է.

այլ աղբյուրներից

-"-

                         

2)

ներհոսք

հազ. կՎտժ

                         

ա.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից

-"-

                         

բ.

Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից

-"-

                         

գ.

………………………………

-"-

                         

3)

էլեկտրական էներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող անձի կողմից գնված

հազ. կՎտժ

                         

ա.

……………………………..

-"-

                         

2.

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման լիցենզիա ունեցող անձի կողմից հանձնված էլեկտրական էներգիան, ընդամենը, այդ թվում`

հազ. կՎտժ

                         

1)

էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին ներքին սպառման համար

-"-

                         

2)

էլեկտրական էներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող անձին

-"-

                         

ա.

………………………………

-"-

                         

3)

Էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերը իրականացնողին (արտահոսք)

-"-

                         

3.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար

                           

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

                         

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող1-ի նկատմամբ)

%

                         

4.

Հաղորդվող էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստները

                           

1)

բնեղեն արտահայտությամբ, այդ թվում՝

հազ. կՎտժ

                         

ա.

ներքին սպառման համար

-"-

                         

բ.

արտահանման համար

-"-

                         

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող4(1)-ը տող1-ի նկատմամբ)

%

                         

ա.

ներքին սպառման համար

-"-

                         

բ.

արտահանման համար

-"-

                         

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 4-6

_____________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՑԱՆՑ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

20_____թ․ ______________ ____-ից  20_____թ․ ______________ ____-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

N

Անվանումներ

Չափի միավոր

Ընդամենը

տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

1.

Ներքին սպառման համար գնված էլեկտրական էներգիա, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

1)

այդ թվում՝

կայաններից

հազ. կՎտժ

                         

ա.

որից` էլեկտրական

էներգիայի փոխհոսքեր

իրականացնողից

հազ. կՎտժ

                         

2)

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետությունից

-"-

                         

2.

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխման ցանց, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

1)

այդ թվում՝

կայաններից, ընդամենը

-"-

                         

ա.

այդ թվում՝ բաշխիչ ցանցի մինչև

110 կՎ լարման

էներգատեղակայանքներին

միացված էլեկտրակայաններից

-"-

                         
 

կայաններից ըստ լարումների`

                           

բ.

35 կՎ և բարձր լարման

գծերով

-"-

                         

գ.

6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

                         

դ.

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

2)

այլ պայմանագրերով

-"-

                         

3)

 …………………………………………

-"-

                         

3.

Էլեկտրական էներգիայի առաքումը, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

1)

այդ թվում՝

35 կՎ և բարձր լարման գծերով

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

ա.

ցերեկային սակագնով ( ….

դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

բ.

գիշերային սակագնով ( ….

դր/կՎտժ)

-"-

                         

գ.

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

դ.

...........................................

-"-

                         

2)

6(10) կՎ լարման գծերով

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

ա.

ցերեկային սակագնով ( ….

դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

բ.

գիշերային սակագնով ( ….

դր/կՎտժ)

-"-

                         

գ.

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

դ.

..............................................

-"-

                         

3)

0,38 կՎ լարման գծերով,

ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

ա.

ցերեկային սակագնով ( ….

դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

բ.

գիշերային սակագնով ( ….

դր/կՎտժ)

-"-

                         

գ.

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

4)

որից՝

բնակչությանը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

ա.

ցերեկային սակագնով ( ….

դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

բ.

գիշերային սակագնով ( ….

դր/կՎտժ)

-"-

                         

5)

0,38 կՎ լարման այլ

բաժանորդներին

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

ա.

ցերեկային սակագնով ( ….

դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

բ.

գիշերային սակագնով ( ….

դր/կՎտժ)

-"-

                         

գ.

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

4.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը ենթակայանների սեփական կարիքների համար, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

1)

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

2)

6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

                         

3)

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

5.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը բաշխման ցանցի տնտեսական կարիքների համար

հազ. կՎտժ

                         

1)

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

2)

6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

                         

3)

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

6.

Էլեկտրական էներգիայի կորուստները բաշխման ցանցում, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

1)

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

2)

6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

                         

3)

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

7.

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստները բաշխման ցանցում` հաշվարկված կանխատեսվող ռեժիմներով, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

1)

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

2)

6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

                         

3)

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

8.

Էլեկտրական էներգիայի կանխատեսվող գերկորուստները, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

1)

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

2)

6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

                         

3)

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

1. Սույն ձևի 3(1), 3(2), 3(3), 3(4) և 3(5) տողերում անհրաժեշտ է նշել սակագները:

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 4-7

_____________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՓՈԽԱԴՐՎՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

 

20_____թ․ ______________ ____-ից  20_____թ․ ______________ ____-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

N

Անվանումներ

Չափի

միավորը

Ընդամենը

տարի

ըստ ամիսների`

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

1.

Բնական գազի պաշարները հաշվարկային ամսվան նախորդող ամսի վերջին օրվա դրությամբ, ընդամենը

հազ. նխմ

                         

1)

այդ թվում՝ գազատարներում

-"-

                         

2)

գազի ստորգետնյա պահեստ-կայանում

(այսուհետ` ԳՍՊԿ-ում)

-"-

                         

2.

Ներկրվող բնական գազի քանակը, այդ թվում՝

հազ. նխմ

                         

1)

Ռուսաստանի Դաշնությունից

-"-

                         

2)

Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից

-"-

                         

3.

Վերցվել է գազատարներից

հազ. նխմ

                         

4.

Վերցվել է ԳՍՊԿ-ից

հազ. նխմ

                         

5.

Բնական գազի ծախսն արտադրատեխնիկական կարիքների (սեփական կարիքների) համար

հազ. նխմ

                         

6.

Բաշխման համակարգից ստացված արտադրատեխնիկական կարիքների (սեփական կարիքների) համար բնական գազի ծախսը

հազ. նխմ

                         

7.

Փոխադրվող գազի կորուստները, ընդամենը

հազ. նխմ

                         

1)

այդ թվում՝ տեխնոլոգիական

անխուսափելի

կորուստներ գազատարներում

-"-

                         

2)

վթարային կորուստներ

-"-

                         

8.

Մղվել է գազատարներ

հազ. նխմ

                         

9.

Մղվել է ԳՍՊԿ

հազ. նխմ

                         

10.

Փոխադրվել է

((տող2+տող3+տող4)-(տող5+տող7+տող8+տող9))

հազ. նխմ

                         

1)

այդ թվում՝ բաշխման համակարգ

-"-

                         

2)

 ………………………..

-"-

                         

11.

ԳՍՊԿ-ի սեփական կարիքները (գազահորերից)

հազ. նխմ

                         

12.

Բնական գազի կորուստները ԳՍՊԿ-ում

հազ. նխմ

                         

13.

Բնական գազի պաշարները հաշվարկային ամսվա վերջին օրվա դրությամբ

հազ. նխմ

                         

1)

 այդ թվում՝ գազատարներում (տող1(1)-տող3+տող8)

-"-

                         

2)

ԳՍՊԿ-ում (տող1(2)-տող4+տող9-տող11-

տող12)

-"-

                         

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 4-8

_____________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԲԱՇԽՎՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

 

20_____թ․ ______________ ____-ից  20_____թ․ ______________ ____-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

N

Անվանումներ

Չափի

միավորը

Ընդամենը

տարի

ըստ ամիսների`

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

1.

Փոխադրման համակարգից ընդունված բնական գազի քանակը

հազ. նխմ

                         

2.

Բնական գազի ծախսը սեփական կարիքների համար, ընդամենը

                           

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նխմ

                         

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող1-ի նկատմամբ)

%

                         

ա.

այդ թվում՝

շենքերի և շինությունների ջեռուցում

հազ. նխմ

                         

բ.

գազակարգավորիչ կետերի

ջեռուցում

հազ. նխմ

                         

գ.

տեխնոլոգիական կարիքներ

հազ. նխմ

                         

3.

Բնական գազի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստները ընդամենը

                           

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նխմ

                         

2)

տոկոսային արտահայտությամբ

(տող1-ի նկատմամբ)

%

                         

ա.

այդ թվում՝ վթարային կորուստներ

հազ. նխմ

                         

4.

Գերնորմատիվային կորուստները

                           

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. նխմ

                         

2)

տոկոսային արտահայտությամբ

(տող1-ի նկատմամբ)

%

                         

5.

Բնական գազի առաքումը (տող1-տող2-տող3-տող4)

հազ. նխմ

                         
 

այդ թվում՝

սպառողներ, որոնց ամսական

սպառումն է՝

                           

1)

10000 նխմ և ավելի, ընդամենը

հազ. նխմ

                         

ա.

որից՝

«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն»

փակ բաժնետիրական

ընկերություն

հազ. նխմ

                         

բ.

«Հրազդանի էներգետիկ

կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)»

բաց բաժնետիրական ընկերություն

հազ. նխմ

                         

գ.

«ՀայՌուսգազարդ» փակ

բաժնետիրական ընկերության

շոգեգազային ցիկլով էլեկտրական

էներգիա արտադրող

«Հրազդան-5» կայան

հազ. նխմ

                         

2)

մինչև 10000 նխմ

հազ. նխմ

                         

ա.

որից` բնակչություն

հազ. նխմ

                         

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Հավելված N 5

_____________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

Ձև 5-1

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ) ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԴՐՈՒՅՔԻ ԵՎ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ (ՈՒ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ) ՀԱՇՎԱՐԿ

 

N

Անվանումներ

Չափի

միավոր

Կանխատեսվող տարի

20_թ. ___ __-ից

20_թ. ____ __-ը

1.

Պայմանագրային տարեկան գումարային հզորությունը

ՄՎտ

 

2.

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

մլն կՎտժ

 

3.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար՝

   

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող2-ի նկատմամբ)

%

 

4.

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

   

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող2-ի նկատմամբ)

%

 

5.

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը (տող2-(տող3(1)+տող4(1)))

մլն կՎտժ

 

6.

Ջերմային էներգիայի արտադրությունը

հազ. ԳՋ

 

7.

Վառելիքի տեսակարար ծախսը Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքման համար

գ պ․վ․/կՎտժ

 

8.

Վառելիքի տեսակարար ծախսը ջերմային էներգիայի արտադրության համար

կգ պ․վ․/ԳՋ

 

9.

Էներգակիրների ծախսը Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, ընդամենը, այդ թվում՝

մլն դրամ

 

1)

բնական գազ՝      բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ․վ․

 

ա.

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

2)

սինթեզ գազ՝    բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ․վ․

 

ա.

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

3)

մազութ՝   բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ․վ․

 

ա.

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

4)

միջուկային վառելիք՝ բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ․վ․

 

ա.

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

5)

______________՝ բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ․վ․

 

ա.

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

10.

Էներգակիրների ծախսը ջերմային էներգիայի արտադրության համար,

ընդամենը, այդ թվում՝

մլն դրամ

 

1)

բնական գազ՝    բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ․վ․

 

ա.

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

2)

սինթեզ գազ՝   բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ․վ․

 

ա.

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

3)

մազութ՝         բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ․վ․

 

ա.

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

4)

_________՝    բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ․վ․

 

ա.

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

11.

Պահուստում գտնվող սարքավորումներն ու ներկայանային տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքները աշխատունակ վիճակում պահելու համար ընդամենը ծախսեր՝ արտահայտված վառելիքի ծախսով

հազ. տ պ․վ․

 

12.

Պահուստում գտնվող սարքավորումներն ու ներկայանային տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքները աշխատունակ վիճակում պահելու համար ընդամենը ծախսեր՝ արժեքային արտահայտությամբ, այդ թվում՝

մլն դրամ

 

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

ա.

հաստատուն մաս

"-"

 

բ.

փոփոխական մաս

"-"

 

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

13.

Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության համար անհրաժեշտ շահագործման և պահպանման ընդամենը ծախսեր, այդ թվում՝

մլն դրամ

 

1)

էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար`

(տող14(1)+տող15(1)+տող16(1)+տող17(1)+տող18(1)+տող19(1)), որից՝

"-"

 

ա.

հաստատուն մաս

(տող14(1)(ա)+տող15(1)(ա)+տող16(1)(ա)

+տող17(1)(ա)+տող18(1)(ա)+տող19(1)(ա))

"-"

 

բ.

փոփոխական մաս

(տող14(1)(բ)+տող15(1)(բ)+տող16(1)(բ)

+տող17(1)(բ)+տող18(1)(բ)+տող19(1)(բ))

"-"

 

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար`

(տող14(2)+տող15(2)+տող16(2)+տող17(2)+տող18(2)+տող19(2))

"-"

 

14.

Նյութական ծախսեր

մլն դրամ

 

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

ա.

հաստատուն մաս

"-"

 

բ.

 փոփոխական մաս

"-"

 

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

15.

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

ա.

հաստատուն մաս

"-"

 

բ.

 փոփոխական մաս

"-"

 

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

16.

Նորոգման ծախսեր

մլն դրամ

 

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

ա.

հաստատուն մաս

"-"

 

բ.

 փոփոխական մաս

"-"

 

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

17.

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

մլն դրամ

 

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

ա.

հաստատուն մաս

"-"

 

բ.

փոփոխական մաս

"-"

 

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

18.

Այլ ծախսեր

մլն դրամ

 

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

ա.

հաստատուն մաս

"-"

 

բ.

 փոփոխական մաս

"-"

 

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

19.

Վարկի սպասարկում

մլն դրամ

 

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

ա.

հաստատուն մաս

"-"

 

բ.

 փոփոխական մաս

"-"

 

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

20.

 Շահույթ

մլն դրամ

 

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

 

ա.

հաստատուն մաս

"-"

 

բ.

 փոփոխական մաս

"-"

 

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

 

21.

Ընդամենը հասույթ (առանց ավելացված արժեքի հարկի (այսուհետ` ԱԱՀ))

մլն դրամ

 

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար`

(տող9+տող12(1)+տող13(1)+տող20(1)), որից՝

"-"

 

ա.

հաստատուն մաս

(տող12(1)(ա)+տող13(1)(ա)+տող20(1)(ա))

"-"

 

բ.

փոփոխական մաս

(տող9+տող12(1)(բ)+տող13(1)(բ)+տող20(1)(բ))

"-"

 

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար (տող10+տող12(2)

+տող13(2)+տող20(2))

"-"

 

22.

Առաքվող էլեկտրական էներգիայի դրույքը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող21(1)(բ) ։ տող5)

դրամ/կՎտժ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող22(1) x 1,2)

դրամ/կՎտժ

 

23.

Հզորության ամսական վճարը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող21(1)(ա) ։ տող1 x 1000)

դրամ/կՎտ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող23(1) x 1,2)

դրամ/կՎտ

 

24.

Ջերմային էներգիայի արտադրության սակագինը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող21(2) ։ տող6 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող24(1) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 5-2

_____________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

_____________________________________________________

(կայանի անվանումը, տեսակը)

 

ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

N

Անվանումներ

Չափի

միավոր

Կանխատեսվող տարի

20_թ. _____ __-ից

20_թ. _____ __-ը

1.

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

հազ. կՎտժ

 

2.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար՝

   

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող1-ի նկատմամբ)

%

 

3.

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

   

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող1-ի նկատմամբ)

%

 

4.

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը (տող1-(տող2(1)+տող3(1)))

հազ. կՎտժ

 

5.

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության ծախսեր, ընդամենը

(տող5(1)+տող5(2)+տող5(3)+տող5(4)+տող5(5))

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

 

2)

մաշվածություն

"-"

 

3)

նորոգման ծախսեր

"-"

 

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5)

ընդհանուր և կառավարչական ծախսեր, ընդամենը

(տող5(5)(ա)+տող5(5)(բ))

մլն դրամ

 

ա.

որից՝ հաշվարկներ վարչական անձնակազմի հետ

(աշխատավարձ)

"-"

 

բ.

ընդհանուր գործառնական ծախսեր

"-"

 

6.

 Շահույթ

մլն դրամ

 

7.

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տող5+տող6)

մլն դրամ

 

8.

Առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող7 ։ տող4) x 1000

դրամ/կՎտժ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող8(1) x 1,2)

դրամ/կՎտժ

 

 

1. Սույն ձևի 5-րդ և 6-րդ տողերը չեն լրացնում այն կայանները, որոնց սակագները սահմանվում են համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 4-ի N 207-Ն որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշվարկման մեթոդիկայի։

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 5-3

_____________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

N

Անվանումներ

Չափի

միավոր

Կանխատեսվող տարի

20_թ. ____ _-ից

20_թ. ____ __-ը

1.

Հաղորդման ցանց մուտք գործող էլեկտրական էներգիա, ընդամենը, այդ թվում՝

մլն կՎտժ

 

1)

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական

ընկերությունից

"-"

 

2)

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց

բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

3)

«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական

ընկերությունից

"-"

 

4)

«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության

շոգեգազային ցիկլով էլեկտրական էներգիա արտադրող

«Հրազդան-5» կայանից

"-"

 

5)

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական

ընկերությունից

"-"

 

6)

«Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» փակ

բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

7)

…………………………………………

"-"

 

2.

Արտահանման համար հաղորդվող էլեկտրական էներգիա

մլն կՎտժ

 

3.

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության ծախսեր, ընդամենը

(տող3(1)+տող3(2)+տող3(3)+տող3(4)+տող3(5)+տող3(6))

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

 

2)

մաշվածություն

"-"

 

3)

նորոգման ծախսեր

"-"

 

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5)

այլ ծախսեր

"-"

 

6)

վարկի սպասարկում

"-"

 

4.

Շահույթ

մլն դրամ

 

5.

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տող3+տող4)

մլն դրամ

 

6

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության մատուցման սակագինը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող5 ։ (տող1+ տող2))

դրամ/կՎտժ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող6(1) x 1,2)

դրամ/կՎտժ

 

7.

Էլեկտրաէներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող անձանց Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության մատուցման սակագինը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող5 ։ (տող1+ տող2))

դրամ/կՎտժ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող7(1) x 1,2)

դրամ/կՎտժ

 

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 5-4

_____________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

N

Անվանումներ

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի

20_թ. ___ __-ից

20_թ. ____ __-ը

1.

Հաղորդման ցանց մուտք գործող էլեկտրական էներգիա, ընդամենը, այդ թվում՝

մլն կՎտժ

 

1)

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ

բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

2)

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց

բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

3)

«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական

ընկերությունից

"-"

 

4)

«ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության

շոգեգազային ցիկլով էլեկտրական էներգիա արտադրող

«Հրազդան-5» կայանից

"-"

 

5)

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ

բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

6)

«Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» փակ

բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

7)

…………………………………………

"-"

 

2.

Արտահանման համար հաղորդվող էլեկտրական էներգիա

մլն կՎտժ

 

3.

Ծառայությունների մատուցման ծախսեր, ընդամենը

(տող3(1)+տող3(2)+տող3(3)+տող3(4)+տող3(5)+տող3(6))

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

 

2)

մաշվածություն

"-"

 

3)

նորոգման ծախսեր

"-"

 

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5)

այլ ծախսեր

"-"

 

6)

վարկի սպասարկում

"-"

 

4.

Շահույթ

մլն դրամ

 

5.

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տող3+տող4)

մլն դրամ

 

6.

Ծառայության մատուցման հաստատագրված ամսական վճարը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող5xտող1/(12x(տող1+տող2))

մլն դրամ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող6(1) x 1,2)

"-"

 

7.

էլեկտրաէներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող անձանց ………………………………… ծառայության մատուցման սակագինը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող5։(տող1+տող2))

դրամ/կՎտժ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող7(1) x 1,2)

"-"

 

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 5-5

_____________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

N

Անվանումներ

Չափի

միավոր

Կանխատեսվող տարի

20_թ. ____ __-ից

20_թ. _____ __-ը

1.

Փոխադրման ցանց մուտք գործող ջերմային էներգիա՝

   

1)

բնեղեն արտահայտությամբ, ընդամենը

հազ. ԳՋ

 

ա.

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 
 

որից՝ բնակչության համար

"-"

 
 

այլ սպառողների համար

"-"

 

բ.

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

գ.

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

2)

արժեքային արտահայտությամբ, ընդամենը

մլն դրամ

 

ա.

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 
 

որից՝ բնակչության համար

"-"

 
 

այլ սպառողների համար

"-"

 

բ.

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

գ.

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

2.

Ջերմային էներգիայի փոխադրման անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները՝

   

1)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող1(1)-ի նկատմամբ)

%

 

2)

բնեղեն արտահայտությամբ, ընդամենը

հազ. ԳՋ

 

ա.

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 
 

որից՝ բնակչության համար

"-"

 
 

այլ սպառողների համար

"-"

 

բ.

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

գ.

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

3.

Ջերմային էներգիայի օգտակար առաքումը, ընդամենը

(տող1(1)-տող2(2))

հազ. ԳՋ

 

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

 

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

4.

Ջերմային էներգիայի փոխադրման ծառայության ծախսեր, ընդամենը (տող5+տող6+տող7+տող8+տող9+տող10)

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

 

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

5.

Նյութական ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

 

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

6.

Մաշվածություն, ընդամենը

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

 

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

7.

Նորոգման ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

 

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

8.

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ), ընդամենը

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

 

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

9.

Այլ ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

 

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

10.

Վարկի սպասարկում, ընդամենը

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

 

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

11.

Շահույթ, ընդամենը

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

 

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

12.

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տող1(2)+տող4+տող11)

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

 

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

 

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

 

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

 

13.

Ջերմային էներգիայի փոխադրման սակագինը՝

առանց ԱԱՀ-ի (տող12 ։ տող3 x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր) (տող12(1) ։ տող3(1) x

1000)

դրամ/ԳՋ

 

ա.

որից՝ բնակչության համար (տող12(1)(ա) ։ տող3(1)(ա) x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

բ.

 այլ սպառողների համար (տող12(1)(բ) ։ տող3(1)(բ) x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

2)

գոլորշի ….. մթն (տող12(2) ։ տող3(2) x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

3)

գոլորշի ….. մթն (տող12(3) ։ տող3(3) x 1000)

դրամ/ԳՋ

 

14.

Ջերմային էներգիայի փոխադրման սակագինը

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող13 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր) (տող13(1) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

ա.

որից՝ բնակչության համար (տող13(1)(ա) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

բ.

 այլ սպառողներ համար (տող13(1)(բ) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

2)

գոլորշի ….. մթն (տող13(2) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

3)

գոլորշի ….. մթն (տող13(3) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 5-6

_____________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

 ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԵԶՈՆԻ ՀԱՄԱՐ

 

N

Անվանումներ

Չափի

միավոր

Կանխատեսվող

20___ / 20___թթ. ջեռոցման սեզոնի համար

1.

Բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը

հազ. մ2

 

2.

Բնակելի շենքերի բնակելի մակերեսը

հազ. մ2

 

3.

Բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

 

4.

Ոչ բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

 

5.

Բնակելի շենքերի ծավալային գործակիցը (տող3 ։ տող2)

մ3  / մ2

 

6.

Արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման սեզոնում

օ C

 

7.

Ջեռուցման սեզոնի տևողությունը

օր

 

8.

Ջերմային էներգիայի պահանջարկը

հազ. ԳՋ

 

9.

Ջերմային էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները ցանցերում և կաթսայատների սեփական կարիքները՝

   

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. ԳՋ

 

2)

տոկոսային արտահայտությամբ

%

 

10.

Ջերմային էներգիայի ընդհանուր արտադրությունը (ներառյալ ջերմային էներգիայի կորուստները ցանցերում և կաթսայատների սեփական կարիքները), ընդամենը (տող8+տող9(1))

հազ. ԳՋ

 

1)

որից՝ կաթսայատներում

"-"

 

2)

գնովի ջերմային էներգիա

"-"

 

11.

Կաթսայատների օգտակար գործողության գործակիցը

%

 

12.

Վառելիքի պահանջարկը կաթսայատներում արտադրված ջերմային էներգիայի համար (առանց գնովի ջերմային էներգիայի), ընդամենը

հազ. տ պ.վ.

 

1)

որից՝ բնական գազի պահանջարկը

հազ. տ պ.վ.

 

մլն ն մ3

 

2)

 մազութի պահանջարկը

հազ. տ պ.վ.

 

հազ. տ

 

13.

Վառելիքի արժեքը, ընդամենը

մլն դրամ

 

1)

որից՝ բնական գազի արժեքը

"-"

 

2)

մազութի արժեքը

"-"

 

14.

Գնովի ջերմային էներգիայի արժեքը

մլն դրամ

 

15.

Ջրի պահանջարկը՝

   

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն մ3

 

2)

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

16.

Էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը՝

   

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

2)

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

 

17.

Շահագործման և պահպանման ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

 

2)

մաշվածություն

"-"

 

3)

նորոգման ծախսեր

"-"

 

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5)

այլ ծախսեր

"-"

 

18.

Ընդամենը ջեռուցման ծախսեր (տող13+տող14+տող15(2)+տող16(2)+տող17)

մլն դրամ

 

19.

Շահույթ

մլն դրամ

 

20.

Ընդամենը հասույթ՝ առանց ԱԱՀ -ի (տող18+տող19)

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ բնակչության համար

"-"

 

2)

այլ սպառողների համար

   

21.

Ջերմային էներգիայի առաքումը, ընդամենը (տող8)

հազ. ԳՋ

 

1)

այդ թվում՝ բնակչության համար

"-"

 

2)

այլ սպառողների համար

"-"

 

22.

Ջեռուցման սակագինը`

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող20 ։ տող21x1000)

դրամ/ԳՋ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող22(1) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

 

23.

Ջեռուցման սակագինը բնակչության համար`

   

1)

առանց ԱԱՀ -ի (տող20(1) ։ տող2x1000)

դրամ/մ2

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող23(1) x 1,2)

դրամ/մ2

 

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 5-7

_____________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԻՋԻՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՄԱՐԺԱՅԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

N

Անվանումներ

Չափի

միավոր

Կանխատեսվող տարի

20_թ. ___ __-ից

20_թ. ____ __-ը

1.

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխման ցանցեր ներքին սպառման համար

մլն կՎտժ

 

2.

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները բաշխման ցանցերում՝

   

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող1-ի նկատմամբ)

%

 

3.

Էլեկտրական էներգիայի առևտրային կորուստները բաշխման ցանցերում՝

   

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող1-ի նկատմամբ)

%

 

4.

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը սպառողներին, ընդամենը

մլն կՎտժ

 

1)

ցերեկային սպառում, ընդամենը, որից`

-

 

ա.

35 կՎ և բարձր լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող

էլեկտրական էներգիա

-

 

բ.

6(10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող

էլեկտրական էներգիա

-

 

գ.

0,38 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական

էներգիա

-

 

2)

գիշերային սպառում, ընդամենը, որից`

-

 

ա.

35 կՎ և բարձր լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող

էլեկտրական էներգիա

-

 

բ.

6(10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական

էներգիա

-

 

գ.

0,38 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական

էներգիա

-

 

5.

Էլեկտրական էներգիայի գնման մեծածախ սակագինը (առանց ԱԱՀ-ի)

դրամ/կՎտժ

 

6.

Գնված Էլեկտրական էներգիայի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)

մլն դրամ

 

7.

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության շահագործման և պահպանման ծախսեր

(տող7(1)+տող7(2)+տող7(3)+տող7(4)+տող7(5))

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում` նյութական ծախսեր

-

 

2)

նորոգման ծախսեր

-

 

3)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

-

 

4)

վարկի սպասարկում

-

 

5)

այլ ծախսեր

-

 

8.

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

9.

Շահույթ

մլն դրամ

 

10.

Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

մլն դրամ

 

11.

Սակագնային մարժայի հաշվարկային և փաստացի մեծությունների տարբերության արդյունքում փոխհատուցման ենթակա գումար

մլն դրամ

 

12.

Ընդամենը հասույթ՝ առանց ԱԱՀ -ի (տող6+տող7+տող8+տող9+տող10+տող11)

մլն դրամ

 

13.

Սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի միջին սակագինը՝ առանց ԱԱՀ-ի

դրամ/կՎտժ

 

14.

Սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի միջին սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

դրամ/կՎտժ

 

15.

35 կՎ և բարձր լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերեկային

դրամ/կՎտժ

 

գիշերային

դրամ/կՎտժ

16.

6(10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերեկային

դրամ/կՎտժ

 

գիշերային

դրամ/կՎտժ

 

17.

0,38 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերեկային

դրամ/կՎտժ

 

գիշերային

դրամ/կՎտժ

 

18.

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության մատուցման միավորի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի )

դրամ/կՎտժ

 

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 5-8

_____________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

N

Անվանումներ

Չափի

միավոր

Կանխատեսվող տարի

20_թ. ____ __-ից

20_թ. ____ __-ը

1.

Ներկրվող բնական գազի քանակը, այդ թվում՝

մլն խմ

 

1)

Ռուսաստանի Դաշնությունից

"-"

 

2)

Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից

"-"

 

2.

Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրվող բնական գազի գինը (առանց ԱԱՀ-ի)

դրամ/հազ. խմ

 

3.

Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրվող բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ -ի)

մլն դրամ

 

4.

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

մլն խմ

 

%

 

5.

Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ

 

%

 

6.

Բնական գազի օգտակար առաքումը

մլն խմ

 

7.

Շահագործման և պահպանման ծախսեր, այդ թվում՝

մլն դրամ

 

1)

նյութական ծախսեր

"-"

 

2)

նորոգման ծախսեր (կապալառու կազմակերպությունների

կողմից իրականացվող)

"-"

 

3)

ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

 

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5)

վարկի սպասարկում

"-"

 

6)

անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

"-"

 

7)

այլ ծախսեր, որից՝

"-"

 

ա.

վառելիքի ծախսեր

"-"

 

բ.

ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

 

գ.

էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

 

դ.

կապի ծառայության ծախսեր

"-"

 

ե.

աուդիտի ծախսեր

"-"

 

զ.

գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի

պատրաստման ծախսեր

"-"

 

է.

ապահովագրության վճար

"-"

 

ը.

փաստացի կորուստների հաշվարկում

"-"

 

թ.

վարձակալական վճարներ

"-"

 

ժ.

կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

 

ժա.

գործուղման ծախսեր

"-"

 

ժբ.

ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

 

ժգ.

բանկային ծառայության հետ կապված ծախսեր

"-"

 

ժդ.

կարգավորման պարտադիր վճարներ

"-"

 

ժե.

լիցենզիոն տուրքեր

"-"

 

ժզ.

գրասենյակային ծախսումներ

"-"

 

ժէ.

արագամաշ առարկաներ

"-"

 

ժը.

գովազդի ծախսումներ

"-"

 

ժթ.

այլ

"-"

 

8.

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

9.

Շահույթ

մլն դրամ

 

10.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տող3+տող7+տող8+տող9)

մլն դրամ

 

11.

Ավելացված արժեքի հարկ

մլն դրամ

 

12.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (ներառյալ ԱԱՀ -ն)

մլն դրամ

 

13.

Բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ -ի (տող10/տող6)

դր/հազ. խմ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ -ն (տող13(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

 

14.

Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման սակագինը`

   

1)

առանց ԱԱՀ -ի ((տող10-տող3)/տող6)

դր/հազ. խմ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ -ն (տող14(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

 

15.

Հայաստանի Հանրապետության դրամի կանխատեսվող փոխարժեքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի նկատմամբ

դրամ/ԱՄՆ դոլար

 

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 5-9

_____________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

N

Անվանումներ

Չափի

միավոր

Կանխատեսվող տարի

20_թ. ____ __-ից

20_թ. ____ __-ը

1.

Բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը (առանց ԱԱՀ -ի)

դրամ/հազ. խմ

 

2.

Փոխադրվող բնական գազի քանակը, այդ թվում՝

մլն խմ

 

1)

Ռուսաստանի Դաշնությունից

"-"

 

2)

Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից

"-"

 

3.

Ռուսաստանի Դաշնությունից փոխադրվող բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ -ի)

մլն դրամ

 

4.

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

մլն խմ

 

%

 

5.

Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ

 

%

 

6.

Բնական գազի օգտակար առաքումը բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին

մլն խմ

 

7.

Շահագործման և պահպանման ծախսեր, այդ թվում՝

մլն դրամ

 

1)

նյութական ծախսեր

"-"

 

2)

նորոգման ծախսեր (կապալառու կազմակերպությունների

կողմից իրականացվող)

"-"

 

3)

ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

 

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5)

վարկի սպասարկում

   

6)

այլ ծախսեր, որից՝

"-"

 

ա.

վառելիքի ծախսեր

"-"

 

բ.

ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

 

գ.

էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

 

դ.

կապի ծառայության ծախսեր

"-"

 

ե.

աուդիտի ծախսեր

"-"

 

զ.

գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի

պատրաստման ծախսեր

"-"

 

է.

էլեկտրաքիմիական պաշտպանիչ կայանների

սպասարկման ծախսեր

"-"

 

ը.

վարձակալական վճարներ

"-"

 

թ.

կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

 

ժ.

գործուղման ծախսեր

"-"

 

ժա.

ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

 

ժբ.

կարգավորման պարտադիր վճարներ

"-"

 

ժգ.

լիցենզիոն տուրքեր

"-"

 

ժդ.

բանկային ծառայությունների հետ կապված ծախսեր

"-"

 

ժե.

գրասենյակային ծախսումներ

"-"

 

ժզ.

արագամաշ առարկաներ

"-"

 

ժէ.

լաբորատոր անալիզի ծախսեր

"-"

 

ժը.

այլ

"-"

 

ժթ.

․............................

"-"

 

ի.

․............................

"-"

 

8.

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

9.

Շահույթ

մլն դրամ

 

10.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տող3+տող7+տող8+տող9)

մլն դրամ

 

11.

Ավելացված արժեքի հարկ

մլն դրամ

 

12.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (ներառյալ ԱԱՀ -ն)

մլն դրամ

 

13.

Բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ -ի (տող10/տող6)

դր/հազ. խմ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ -ն (տ․13.1x1,2)

դր/հազ. խմ

 

14.

Բնական գազի փոխադրման սակագինը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ -ի ((տող10-տող3)/տող6)

դր/հազ. խմ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ -ն (տող14(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

 

15.

Հայաստանի Հանրապետության դրամի կանխատեսվող փոխարժեքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի նկատմամբ

դրամ/ԱՄՆ դոլար

 

16.

Կանխատեսվող տարվան նախորդող տարում իրականացված կապիտալ ներդրումները

մլն դրամ

 

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)

 

Ձև 5-10

_____________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

Անվանումներ

Չափի

միավոր

Կանխատեսվող տարի

20_թ. ____ __-ից

20_թ. _____ __-ը

1.

Բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը (առանց ԱԱՀ -ի)

դրամ/հազ. խմ

 

2.

Բաշխվող բնական գազի քանակը

մլն խմ

 

3.

Բաշխվող բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ -ի)

մլն դրամ

 

4.

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

մլն խմ

 

%

 

5.

Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ

 

%

 

6.

Բնական գազի օգտակար առաքումը սպառողներին, ընդամենը,

այդ թվում՝

մլն խմ

 

1)

 ամսական մինչև 10000 նորմալ խմ սպառողներին

"-"

 

ա.

որից՝ բնակչությանը

"-"

 

2)

ամսական 10000 նորմալ խմ և ավելի սպառողներին

"-"

 

7.

Շահագործման և պահպանման ծախսեր, այդ թվում՝

մլն դրամ

 

1)

նյութական ծախսեր

"-"

 

2)

նորոգման ծախսեր (կապալառու կազմակերպությունների

կողմից իրականացվող)

"-"

 

3)

ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

 

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5)

վարկի սպասարկում

"-"

 

6)

անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

"-"

 

7)

այլ ծախսեր, որից՝

"-"

 

ա.

վառելիքի ծախսեր

"-"

 

բ.

ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

 

գ.

էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

 

դ.

կապի ծառայության ծախսեր

"-"

 

ե.

աուդիտի ծախսեր

"-"

 

զ.

գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի

պատրաստման ծախսեր

"-"

 

է.

ապահովագրության վճար

"-"

 

ը.

գումարների հավաքագրման ծառայության ծախսեր

"-"

 

թ.

էլեկտրաքիմիական պաշտպանիչ կայանների

սպասարկման ծախսեր

"-"

 

ժ.

փաստացի կորուստների հաշվարկում

"-"

 

ժա.

վարձակալական վճարներ

"-"

 

ժբ.

կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

 

ժգ.

գործուղման ծախսեր

"-"

 

ժդ.

ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

 

ժե.

բանկային ծառայության հետ կապված ծախսեր

"-"

 

ժզ.

մաքսավճարներ

"-"

 

ժէ.

արժույթի փոխարկման հետ կապված ծախսեր

"-"

 

ժը.

գազահաշվիչների պետստուգաչափում և նորոգում

"-"

 

ժթ.

կարգավորման պարտադիր վճարներ

"-"

 

ի.

լիցենզիոն տուրքեր

"-"

 

իա.

գրասենյակային ծախսումներ

"-"

 

իբ.

արագամաշ առարկաներ

"-"

 

իգ.

լաբորատոր անալիզի ծախսեր

"-"

 

իդ.

գովազդի ծախսումներ

"-"

 

իե.

այլ

"-"

 

իզ.

․............................

"-"

 

իէ.

․............................

"-"

 

8.

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

9.

Շահույթ

մլն դրամ

 

10.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (առանց ԱԱՀ-ի) (տող3+տող7+տող8+տող9)

մլն դրամ

 

11.

Ավելացված արժեքի հարկ

մլն դրամ

 

12.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (ներառյալ ԱԱՀ-ն)

մլն դրամ

 

13.

Սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող10/տող6)

դր/հազ. խմ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող13(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

 

14.

Ամսական մինչև 10000 նորմալ խմ սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի

դր/հազ. խմ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն

դր/հազ. խմ

 

15.

Ամսական 10000 նորմալ խմ և ավելի սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը՝

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի

դր/հազ. խմ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն

դր/հազ. խմ

 

16.

Բնական գազի բաշխման սակագինը՝

դր/հազ.խմ

 

1)

առանց ԱԱՀ-ի ((տող10-տող3)/տող6)

դր/հազ. խմ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող16(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

 

17.

Հայաստանի Հանրապետության դրամի կանխատեսվող փոխարժեքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի նկատմամբ

դրամ/ԱՄՆ դոլար

 

18.

Կանխատեսվող տարվան նախորդող տարում իրականացված կապիտալ ներդրումները

մլն դրամ

 

 

__________________________________

(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ. Տ.

 

___________________________

(անուն, ազգանունը)