Համարը 
թիվ 194-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.09.29/32(306) Հոդ.291
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
01.07.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.07.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.10.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 13-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

1 հուլիսի 2008 թ.

թիվ 194-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ»

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 13-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը խմբ. 15.07.14 թիվ 193-Ն)

 

Հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ և 10-րդ հոդվածները, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել

1) «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» Կանոնակարգ 13-ը՝ համաձայն Հավելված 1-ի (կցվում է):

2) Վարկային կազմակերպության լիցենզիայի (այսուհետև՝ լիցենզիա) ձևը՝ համաձայն Հավելված 2-ի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հաշվառման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» Կանոնակարգ 13-ը հաստատելու մասին» թիվ 578 որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), բացառությամբ Որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հաշվառման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալը, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» Կանոնակարգ 13-ի 32. կետի դ) ենթակետի և 46. կետի, որոնք ուժը կորցրած են համարվում 2009 թվականի հունվարի մեկից:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մայիսի 10-ի «Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների թեկնածուների ու հավակնորդների որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննության թեմաների ցանկը» թիվ 203-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2008 թ. հուլիսի 10

Երևան

 

 

Հավելված

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի հուլիսի 1-ի

թիվ 194-Ն որոշման

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 13

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ

 

ԲԱԺԻՆ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է.

1) Վարկային կազմակերպությունների պետական գրանցման ու լիցենզավորման կարգը,

2) Վարկային կազմակերպությունների` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման կարգը,

3) Վարկային կազմակերպությունների` Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ստեղծման համար Կենտրոնական բանկի կողմից համաձայնություն ստանալու կարգը,

4) Վարկային կազմակերպությունների տիպի (խմբի) փոփոխման գրանցումը,

5) Վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գործունեության ժամանակավոր դադարեցման կարգը,

6) Վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գործունեության դադարեցման կարգը,

7) Գրանցման վկայականի և վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիայի կորստի, ոչնչացման և օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքերում կրկնօրինակի ստացման կարգը,

8) Վարկային կազմակերպության լուծարման դեպքում լիցենզիան Կենտրոնական բանկ վերադարձնելու կարգը,

9) Վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրավաբանական անձանց, միջազգային կազմակերպությունների, պետության և ֆիզիկական անձանց կողմից նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու կարգը,

10) Վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման հետ կապված այլ դրույթները,

11) Ղեկավարների վերաբերյալ ընդհանուր դրույթներ,

12) Կենտրոնական բանկի կողմից ղեկավարներին տրվող որակավորումներին հավասարեցվող որակավորումները, դիպլոմները և հավաստագրերը,

13) Խորհրդի անդամների որակավորման ստուգման կարգը,

14) Ղեկավարների (բացառությամբ` խորհրդի նախագահի, խորհրդի նախագահի տեղակալի և խորհրդի անդամների) որակավորման քննություններին մասնակցության և քննությունների անցկացման կարգը,

15) Ղեկավարների (բացառությամբ` խորհրդի նախագահի, խորհրդի նախագահի տեղակալի և խորհրդի անդամների) որակավորման թեստերը,

16) Որակավորման թեստերի գնահատումը և բողոքարկումը,

17) Որակավորման վկայականների տրամադրման կարգը,

18) Որակավորման վկայականներով տրվող լրացուցիչ լիազորությունների շրջանակը,

19) Ղեկավարների մասնագիտական համապատասխանության չափանիշները,

20) Ղեկավարների (բացառությամբ` խորհրդի նախագահի և խորհրդի նախագահի տեղակալի) գրանցման կարգը,

21) Ղեկավարներին գրանցումից հանելու կարգը,

22) Ղեկավարների ժամանակավոր պաշտոնակատարների նշանակման և պաշտոնավարման կարգը,

23) Գրանցման ենթակա փոփոխությունները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու կարգը,

24) Գրանցման ոչ ենթակա փոփոխությունները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու կարգը,

25) Վարկային կազմակերպության տարածքից դուրս ֆինանսական գործառնությունների իրականացման կարգը,

26) Վարկային կազմակերպության, վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ պահանջները:

2. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը (բացառությամբ` ղեկավարների վերաբերյալ միջնորդագրերի և ղեկավարների կամ դրանց կազմում փոփոխությունների գրանցման գործընթացի շրջանակներում ներկայացվող մյուս փաստաթղթերի) Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-Նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով, պատվիրված նամակով կամ առձեռն Կենտրոնական բանկ մուտքագրելու միջոցով:

3. Սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը (բացառությամբ՝ ղեկավարների և նրանց գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքների) Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հայերենով, Յունիկոդ տառատեսակով և «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով, բացառությամբ` վարկային կազմակերպության տնտեսական ծրագրերին կից ներկայացվող աղյուսակների, որոնք ներկայացվում են էքսել (excel) ֆորմատով: Վարկային կազմակերպության տնտեսական ծրագրին կից աղյուսակները ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի կողմից ուղարկված պաշտպանված ֆայլերով:

4. Գործող վարկային կազմակերպության ղեկավարների կամ նրանց կազմի փոփոխությունների գրանցման վերաբերյալ տեղեկանքները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ինտերնետային կայքում նախատեսված համակարգի միջոցով՝ առցանց ռեժիմով տվյալները հայերենով մուտքագրելով, ընդ որում, տվյալ գործընթացի շրջանակներում սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը ամրակցվում են համակարգում նշված դաշտում: Տվյալ համակարգ մուտք գործելու համար ղեկավարների տեղեկանքները հաստատելու իրավասություններ ունեցող պատասխանատու աշխատակցին Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվում են մուտքի տվյալներ (անուն և ծածկագիր):

5. Նոր ստեղծվող վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագրերը և տվյալ գործընթացի շրջանակներում սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը ներկայացնում են էլեկտրոնային կրիչով, ընդ որում, ղեկավարների և նրանց գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքները ներկայացվում են էքսել (excel) ֆորմատով, իսկ սույն կետում նշված մյուս փաստաթղթերը` «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով:

6. Գործող վարկային կազմակերպությունների և դրանց տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ:

7. Նոր ստեղծվող վարկային կազմակերպությունների վրա սույն կանոնակարգի 6-րդ կետով սահմանված պահանջը տարածվում է Կենտրոնական բանկի կողմից էլեկտրոնային-թվային ստորագրություն ստանալու պահից: Ընդ որում, սույն կետով նախատեսված անձինք պարտավոր են նաև էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ Կենտրոնական բանկ կրկին ներկայացնել նախկինում առանց էլեկտրոնային-թվային ստորագրության ներկայացված կանոնադրությունները` համապատասխան ստորագրությունն ստանալու օրվանից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8. Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված կանոնադրությունները (դրանց փոփոխությունները, լրացումները) տրամադրվում են վարկային կազմակերպությանը էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-Նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Վարկային կազմակերպությունների գրանցված կանոնադրությունների, ինչպես նաև դրանցում փոփոխությունների ու լրացումների էլեկտրոնային տարբերակները Կենտրոնական բանկի կողմից տեղադրվում են www.cba.am ինտերնետային կայքում` կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոնական բանկում գրանցվելուց հետո` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, նոր ստեղծվող վարկային կազմակերպությունների համար սույն կետով սահմանված հնգօրյա ժամկետը հաշվարկվում է կանոնադրությունների էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ տարբերակները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից:

9. Սույն կարգով սահմանված ոչ հայերեն փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում իրավասու մարմնի կողմից հաստատված կամ նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանության հետ: Ընդ որում, հայերեն և ոչ հայերեն փաստաթղթերի միջև հակասություն կամ անհամապատասխանություն հայտնաբերվելու դեպքում առաջնահերթությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

10. Սույն կանոնակարգով սահմանված փաստաթղթերը, ինչպես նաև ի լրումն ներկայացվող փաստաթղթերն ու տեղեկությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում կից միջնորդագրերով (դիմումով)` ստորագրված կառավարման իրավասու մարմնի կողմից: Կենտրոնական բանկ ներկայացվող միջնորդագրերում (դիմումում) (բացառությամբ սույն կանոնակարգով սահմանված միջնորդագրի (դիմումի)) միջնորդագիրը (դիմումը) ստորագրող անձը նշում է, որ կից ներկայացվող փաստաթղթերն ու տեղեկությունները արժանահավատ են և ամբողջական, ինչպես նաև գիտակցում է, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի (դիմումի) մերժմանը:

11. Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող միջնորդագրի (դիմումի) ֆայլի անվանումը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը.

 

վարկային կազմակերպության անվանումը

գծիկ

Փաստաթղթի տեսակը

գծիկ

Փաստաթղի բովանդակությունը (12 նիշի սահմաններում)

գծիկ

ամսաթիվ` օօաատտ ֆորմատով

կետ

Ընդլայ-
նում

 

Օրինակ, «ԱԲԳ» վարկային կազմակերպության կողմից կանոնադրության փոփոխության վերաբերյալ միջնորդագիր ներկայացնելու դեպքում ֆայլի անվանումը կունենա հետևյալ կառուցվածքը.

 

ԱԲԳ

_

միջնորդագիր

_

Կանոնադր.փոփ

-

250914

.

pdf

 

12.Սույն կանոնակարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերում թերությունների (վրիպակներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և/կամ նման այլ բացթողումներ) առկայության դեպքում Կենտրոնական բանկն այդ թերությունների մասին տեղեկացնում է դիմումը ներկայացրած անձին: Համապատասխան դիմումը ներկայացված է համարվում ճշգրտված տեղեկությունները և փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից, ընդ որում, միջնորդագրի (դիմումի) մերժման համար հիմք կարող է հանդիսանալ փաստաթղթերի կրկին թերի ներկայացումը:

13. Սույն կանոնակարգով սահմանված դեպքերում միջազգային վարկանշային գործակալությունների և Ա. Մ. Բեստ վարկանշային կազմակերպության (այսուհետ՝ սույն կետում վարկանշային կազմակերպություն) կողմից տրված վարկանիշերը կիրառվում են հետևյալ սկզբունքով (եթե սույն կանոնակարգով այլ բան նախատեսված չէ).

1) Եթե կազմակերպությունն ունի միայն մեկ վարկանշային կազմակերպության կողմից տրված վարկանիշ, ապա հիմք է ընդունվում տվյալ վարկանիշը:

2) Եթե կազմակերպությունն ունի երկու տարբեր վարկանիշ` տրամադրված տարբեր վարկանշային կազմակերպության կողմից, ապա հիմք է ընդունվում ամենացածր վարկանիշը:

3) Եթե կազմակերպությունն ունի երեք և ավելի վարկանիշ` տրամադրված տարբեր վարկանշային կազմակերպությունների կողմից, ապա հիմք է ընդունվում երկու ամենաբարձր վարկանիշերից առավել ցածր վարկանիշը:

14. Սույն կանոնակարգով պահանջվող ֆինանսական հաշվետվությունները կազմվում են.

1) հաշվապահական հաշվառման այն ստանդարտների համապատասխան, որոնք «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն պետք է կիրառվեն տվյալ կազմակերպության կողմից հաշվապահական հաշվառումը վարելիս և ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելիս և ներկայացնելիս կամ

2) օտարերկրյա իրավաբանական անձանց դեպքում՝ Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտների համապատասխան:

15. Սույն կանոնակարգով պահանջվող օտարերկրյա իրավաբանական անձանց ֆինանսական հաշվետվություններին կից աուդիտորական եզրակացությունները ներկայացվում են դրանց առկայության դեպքում, բացառությամբ վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռք բերման համար իրավաբանական անձանցից պահանջվող ֆինանսական հաշվետվություններին կից ներկայացվող աուդիտորական եզրակացությունների:

16. Գրանցման և լիցենզավորման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, ինչպես նաև սույն կանոնակարգի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից ընդունվող այլ որոշումների կայացման համար «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ժամկետների հաշվարկն սկսվում է բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը պատշաճ ձևով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահից:

17. Սույն կանոնակարգով սահմանված պետական գրանցման և լիցենզավորման կամ այլ գործընթացի համար սույն կանոնակարգի համաձայն ներկայացման ենթակա այն տեղեկատվությունը, որը նախկինում (տվյալ կամ այլ գործընթացի շրջանակներում) արդեն ներկայացվել է Կենտրոնական բանկ, կրկին Կենտրոնական բանկ ներկայացվում է միայն փոփոխված լինելու դեպքում՝ փոփոխությունների մասով: Ընդ որում, սույն կետի համաձայն համապատասխան փոփոխությունները չներկայացվելու կամ միայն փոփոխությունների մասով ներկայացվելու դեպքում միջնորդագրում (դիմումում) նշվում է այդ մասին:

18. (կետն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 277-Ն)

19. Եթե սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերով ներկայացված տեղեկատվությունը մինչև համապատասխան գործընթացով որոշման կայացումը փոխվել է, ապա վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ պետք է կրկին ներկայացնի փոփոխված փաստաթուղթը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

20. Կենտրոնական բանկը սույն կանոնակարգով պահանջվող տեղեկությունների և հաշվետվությունների պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ, ինչպես նաև առանձին վերլուծական և/կամ վերահսկողական նպատակներից ելնելով, կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և պարզաբանումներ:

21. Կենտրոնական բանկի կողմից «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ դիմումի (միջնորդագրի) քննության ժամկետի կասեցման դեպքում քննության վերսկսման որոշման պահից քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և քննության համար սահմանված ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

 

ԳԼՈՒԽ 2. ՍՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

22. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են հետևյալ իմաստով.

1) «Կենտրոնական բանկ»` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,

2) «Վարկային կազմակերպություն»` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող կամ գործող վարկային կազմակերպություն,

3) «Ղեկավար»` «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված` վարկային կազմակերպության ղեկավար,

4) «Ֆինանսական վիճակի վատթարացման առկայություն կամ հնարավորություն»` այնպիսի իրավիճակ, երբ.

ա. վարկային կազմակերպությունը խախտել է կամ խախտելու է հիմնական տնտեսական նորմատիվներից առնվազն մեկը և/կամ

բ. վարկային կազմակերպության մոտ հավանական է «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածով սահմանված անվճարունակության հիմքերի առաջացումը,

5) «Ֆինանսական խումբ (միություն)»` Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ 10` «Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների» ստանդարտով կամ միջազգայնորեն ընդունված այլ ստանդարտով սահմանված դեպքերում համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ ներկայացնող սուբյեկտ,

6) «Ֆինանսական հաշվետվություններ»` Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն, Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն, Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն, Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն, Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ,

7) «Ֆինանսական կազմակերպություն»` բանկ, վարկային կազմակերպություն, ապահովագրական ընկերություն, ներդրումային ընկերություն, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչ, կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդ, «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միություն (այսուհետ` Բյուրո), վճարահաշվարկային կազմակերպություն,

8) «Միջազգային վարկանշային գործակալություններ»` Մուդիզ Ինվեստորս Սերվիս, Ստանդարտ և Փուրզ, Ֆիտչ Ռեյտինգս վարկանշային կազմակերպություններ,

9) «Անձնագրի տվյալներ»` անձնագրի սերիան և անձնագրի համարը, իսկ անձնագրի բացակայության դեպքում` անձը հաստատող այլ փաստաթղթի տվյալներ,

10) «Հանրային ծառայությունների համարանիշ»` Հայաստանի Հանրապետության կողմից անձին տրամադրված հանրային ծառայությունները համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտի համարը), հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը,

11) «Հանձնաժողով»` Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով,

12) «Գյուղական համայնք»` համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի,

13) «Բարձրագույն կրթություն ունեցող անձ»` անձ, ով ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կամ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության կամ միջազգային ճանաչում ունեցող ֆինանսական ոլորտի մասնագիտական որակավորման վկայական,

14) «Վարկային կազմակերպության ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար»` անձ, ով առանց համապատասխան ղեկավարի պաշտոնում Կենտրոնական բանկում գրանցման իրականացնում է այդ ղեկավարի պարտականությունները,

15) «Որակավորող կազմակերպություն»՝ Կենտրոնական բանկի կողմից ընտրված կազմակերպություն, որն իրականացնում է ղեկավարների որակավորման ստուգում:

(22-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

 

ԲԱԺԻՆ II. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

ԳԼՈՒԽ 3. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

23. Վարկային կազմակերպության պետական գրանցման և լիցենզավորման համար նրա հիմնադիրների կողմից Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերը, ընդ որում`

ա. հիմնադիրների դիմումը ներկայացվում է` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի, ընդ որում դիմումի մեջ ներառվում է վարկային կազմակերպության գործունեության տարածքը Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը,

բ. կանոնադրությունը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ով սահմանված տիտղոսաթերթ,

գ. ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը և այլ պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացվում են` համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ1» կետով սահմանված` Կենտրոնական բանկի խորհրդի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված կարգի,

դ. ղեկավարներին գրանցելու մասին վարկային կազմակերպության միջնորդագիրը ներկայացվում է` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի, իսկ հիմնադրվող վարկային կազմակերպության ղեկավարների և նրանց գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի, որում ներառվում է նաև ղեկավարի վավերացված ստորագրության նմուշը,

ե. ստեղծվող վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց համար «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հիմքերի բացակայության մասին հայտարարագիրը ներառվում է սույն ենթակետի «ա» պարբերությամբ նախատեսված դիմումում,

զ. վարկային կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմնի (հիմնադիրների ժողով) կողմից հաստատված վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգը և տնտեսական ծրագիրը ներկայացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 5-ի,

2) ստեղծվող վարկային կազմակերպության ներքին իրավական այն ակտերը (դրանց նախագծերը), որոնց հղում է կատարվում ներկայացվող կանոնադրության նախագծում,

3) եթե կանոնադրական կապիտալի համալրման (իսկ դրանից հետո` կանոնադրական կապիտալի յուրաքանչյուր ավելացման) նպատակով վարկային կազմակերպությունը նախատեսում է հաշիվ բացել Կենտրոնական բանկում, ապա Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում կուտակային հաշվի բացման դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ի, իսկ եթե կանոնադրական կապիտալի համալրման նպատակով հաշիվ է բացվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկում, ապա ներկայացվում է կանոնադրական կապիտալը համալրած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ,

4) ստեղծվող վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը` համաձայն սույն կանոնակարգի 11-րդ գլխի,

5) պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը, եթե նախաձեռնող անձինք հանդես են գալիս լիազոր ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) միջոցով,

6) սույն կանոնակարգի 25-րդ գլխով սահմանված պահանջներին բավարարող առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի կողմից տրամադրված պարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթ, որով նա պարտավորվել է վարկային կազմակերպության պետական գրանցման և լիցենզավորման պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ), ինչպես նաև պարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթ տված անձի` այդ տարածքի նկատմամբ պետական մարմնում գրանցված սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

24. Կենտրոնական բանկը Հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա գրանցում և լիցենզավորում է վարկային կազմակերպությունը, եթե պահպանվել են հետևյալ պահանջները և ներկայացվել են համապատասխան փաստաթղթերը.

1) Կենտրոնական բանկում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այլ բանկում բացված հաշվին ամբողջությամբ վճարվել է վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը,

2) Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման աշխատակիցների (այսուհետ` Կենտրոնական բանկի վերահսկողների) և պատասխանատու այլ աշխատակիցների կողմից տեղերում ստուգման արդյունքում հաստատվել է, որ վարկային կազմակերպության գործունեության համար նախատեսված տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը համապատասխանում են սույն կանոնակարգի 25-րդ գլխով սահմանված պահանջներին,

3) Վարկային կազմակերպության ղեկավարների որակավորումը և մասնագիտական համապատասխանությունը բավարարում է սույն կանոնակարգի 4-րդ բաժնով սահմանված որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության պահանջներին, և առկա չէ «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հիմքերից որևէ մեկը,

4) Վարկային կազմակերպությունում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք ստացել են Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը` սույն կանոնակարգի 11-րդ գլխով սահմանված կարգով:

25. Վարկային կազմակերպության պետական գրանցման և լիցենզավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ մեկտեղ վարկային կազմակերպության ղեկավարների թեկնածուները (բացառությամբ` խորհրդի նախագահի, խորհրդի նախագահի տեղակալի և խորհրդի անդամների թեկնածուների) պետք է հերթագրվեն` ղեկավարների որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության քննությանը մասնակցելու համար (համաձայն սույն կանոնակարգի 91-րդ կետի)` բացառությամբ սույն կանոնակարգի 72-րդ և 74-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի, իսկ որակավորված լինելու դեպքում ներկայացնեն սույն կանոնակարգի 132-րդ կետի 1-ին ենթակետով պահանջվող տեղեկանքը:

26. Վարկային կազմակերպության պետական գրանցման վկայականը տրվում է համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ի, իսկ լիցենզիան` սույն կանոնակարգի Հավելված 8-ի` մեկական օրինակով:

27. Կենտրոնական բանկը վարկային կազմակերպությանը լիցենզիան տրամադրելիս ծանուցում է, որ վարկային կազմակերպությունների գործունեությունը կարգավորորղ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը գտնվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

28. Կենտրոնական բանկը մերժում է վարկային կազմակերպության գրանցումն ու լիցենզավորումը, եթե`

1) Ներկայացվել են կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություններ,

2) Ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, ամբողջական չեն կամ հակասում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին, այդ թվում`

ա. չի վճարվել վարկային կազմակերպության գործունեության համար տարեկան պետական տուրքը,

բ. առկա չէ պատշաճ կարգով տրված լիազորագիր այն դեպքում, երբ հիմնադիրները հանդես են գալիս լիազորված ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) միջոցով,

գ. վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգը չի համապատասխանում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահանջներին, գործունեության կանոնակարգում ներկայացված տվյալներն անարժանահավատ են, կանոնակարգում կատարված էական կանխատեսումները Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով անիրատեսական են,

դ. Վարկային կազմակերպության առաջարկվող ներքին կազմակերպական կառուցվածքը կամ ներքին հսկողության համակարգը բավարար չեն վարկային կազմակերպության ռիսկերի կառավարման համար,

3) Չեն պահպանվել սույն կանոնակարգի 24-րդ կետում նշված պահանջները` հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով:

 

ԳԼՈՒԽ 4. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

29. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղ գրանցելու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) Վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի գրանցման միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 9-ի, ընդ որում, միջնորդագրում ներառվում է վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի գործունեության տարածքը Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը:

2) Վարկային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ համապատասխան արձանագրությունից քաղվածք` մասնաճյուղի ստեղծման մասին,

3) Մասնաճյուղի հաստատված կանոնադրությունը, որը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,

4) Տարածքի սեփականության, անհատույց օգտագործման կամ վարձակալության (ենթավարձակալության) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և համապատասխան պետական մարմնում գրանցված վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը կամ այդ պայմանագրի առկայությունը, ինչպես նաև հիմնական միջոցը ենթավարձակալության տալու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթը,

5) Սույն կանոնակարգի 25-րդ գլխով սահմանված պահանջներին մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը, եթե սույն կետով սահմանված միջնորդագրում նշում չի կատարվել, որ դրանք կներկայացվեն միջնորդագրում նշված ժամկետում,

6) Մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

7) Մասնաճյուղ ստեղծելու հիմնավորումը:

30. Կենտրոնական բանկի կողմից վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի գրանցման վկայականը վարկային կազմակերպությանը տրամադրվում է գրանցման մասին որոշումն ընդունվելուց հետո` հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում` մեկ օրինակով` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 10-ի:

31. Կենտրոնական բանկը մերժում է վարկային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մասնաճյուղի գրանցման դիմումը, եթե.

1) Ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են կեղծ կամ անարժանահավատ տվյալներ,

2) Փաստաթղթերը ներկայացվել են թերի, ամբողջական չեն կամ հակասում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին, այդ թվում`

ա. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բացվող մասնաճյուղի տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը չեն համապատասխանում սույն կանոնակարգի 25-րդ գլխով սահմանված պահանջներին,

բ. չի ներկայացվել մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

գ. մասնաճյուղի բացումը կհանգեցնի վարկային կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը,

3) Մասնաճյուղի գրանցման փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահի դրությամբ, ինչպես նաև դիմումի քննարկման ժամանակահատվածի ընթացքում վարկային կազմակերպությունը խախտել է Կենտրոնական բանկի սահմանած հիմնական տնտեսական նորմատիվներից թեկուզ մեկը:

 

ԳԼՈՒԽ 5. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎՈՂ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

32. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող ներկայացուցչություն գրանցելու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում.

1) Վարկային կազմակերպության ներկայացուցչության գրանցման միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 11-ի, որը ներառում է ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումը,

2) Վարկային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ համապատասխան արձանագրությունից քաղվածք` ներկայացուցչություն ստեղծելու մասին,

3) Ներկայացուցչության կանոնադրությունը: Կանոնադրությունը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,

4) Տարածքի սեփականության, անհատույց օգտագործման կամ վարձակալության (ենթավարձակալության) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և համապատասխան պետական մարմնում գրանցված վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

33. Կենտրոնական բանկի կողմից վարկային կազմակերպության ներկայացուցչության գրանցման վկայականը տրվում է գրանցման որոշումն ընդունվելուց հետո` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` մեկ օրինակով` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 12-ի:

34. Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ մերժվում է վարկային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող ներկայացուցչության գրանցման միջնորդագիրը, եթե.

1) Ներկայացվել են կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություններ,

2) Ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, ամբողջական չեն կամ հակասում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին, այդ թվում`

ա. Կենտրոնական բանկի կարծիքով ներկայացուցչության բացումը կհանգեցնի վարկային կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը,

բ. Կենտրոնական բանկի կարծիքով ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումները բավարար չեն,

3) Միջնորդագրի տրման պահին, ինչպես նաև միջնորդագրի քննարկման ժամանակահատվածի ընթացքում վարկային կազմակերպությունը խախտել է Կենտրոնական բանկի սահմանած հիմնական տնտեսական նորմատիվներից թեկուզ մեկը:

 

ԳԼՈՒԽ 6. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ` ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

35. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունները օտարերկրյա պետություններում մասնաճյուղեր կամ ներկայացուցչությունների ստեղծելիս պետք է ստանան Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը:

36. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունները օտարերկրյա պետություններում մասնաճյուղեր ստեղծելիս սույն կանոնակարգի 35-րդ կետով սահմանված համաձայնությունը ստանալու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) Վարկային կազմակերպության միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 13-ի,

2) Ստեղծվող մասնաճյուղի կանոնադրությունը,

3) Վարկային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ համապատասխան արձանագրությունից քաղվածք` մասնաճյուղի ստեղծման մասին,

4) Սույն կանոնակարգի 25-րդ գլխով սահմանված պահանջներին բավարարող առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի կողմից տրամադրված պարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթը, որով նա պարտավորվել է վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի գրանցման և (կամ) լիցենզավորման պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ), ինչպես նաև պարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթ տված անձի` այդ տարածքի նկատմամբ պետական մարմնում գրանցված սեփականության կամ վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

5) Վարկային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` մասնաճյուղի ղեկավարներ ընտրելու կամ նշանակելու մասին:

37. Կենտրոնական բանկը կարող է համաձայնություն չտալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպության` օտարերկրյա պետություններում մասնաճյուղի ստեղծմանը` համաձայն սույն կանոնակարգի 31-րդ կետով նախատեսված հիմքերի:

38. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունները օտարերկրյա պետություններում ներկայացուցչություններ ստեղծելիս սույն կանոնակարգի 35-րդ կետով սահմանված համաձայնությունը ստանալու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) Վարկային կազմակերպության միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 14-ի,

2) Ներկայացուցչության հաստատված կանոնադրությունը,

3) Տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի կողմից տրամադրված պարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթը, որով նա պարտավորվել է վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի գրանցման և (կամ) լիցենզավորման պահից այդ տարածքը նրան տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ), ինչպես նաև պարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթ տված անձի` այդ տարածքի նկատմամբ պետական մարմնում գրանցված սեփականության կամ վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

39. Կենտրոնական բանկը կարող է համաձայնություն չտալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպության` օտարերկրյա պետություններում ներկայացուցչության ստեղծմանը` համաձայն սույն կանոնակարգի 34-րդ կետով նախատեսված հիմքերի:

40. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունները օտարերկրյա պետություններում մասնաճյուղեր (կամ ներկայացուցչություններ) բացելիս այդ պետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ պետությունում գրանցվելուց (լիցենզավորվելուց, արտոնագրվելուց) հետո տասնօրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթը` կցելով մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գրանցված կանոնադրությունը:

 

ԳԼՈՒԽ 7. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԻՊԻ (ԽՄԲԻ) ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

41. Վարկային կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմնի կողմից վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման մասին որոշման ընդունման դեպքում, վարկային կազմակերպությունը որոշման ընդունման պահից մեկշաբաթյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու մասին միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 15-ի,

2) վարկային կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմնի որոշումը` վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու մասին,

3) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագիրը` հաստատված վարկային կազմակերպության բարձրագույն կառավարման մարմնի կողմից, որում պետք է արտացոլված լինեն նաև ծրագրով նախատեսված միջոցառումների, գործողությունների և ժամկետների տնտեսագիտական և կառավարչական հիմնավորումները` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 16-ի,

4) վարկային կազմակերպության հաշվապահական հաշվեկշռի և եկամուտների ու ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվության կանխատեսումները` կազմված վարկային կազմակերպության հայեցողությամբ շաբաթական, ամսական, եռամսյակային կտրվածքով` ըստ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների, գործողությունների և ժամկետների, իսկ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով նախատեսված չլինելու դեպքում` առնվազն Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կետում նշված միջնորդագրի համաձայնության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում կանոնադրության փոփոխությունները և պահանջվող այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու` վարկային կազմակերպության կողմից նշված վերջնաժամկետի դրությամբ,

5) վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերմանը նախնական համաձայնություն տալու նպատակով սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերն այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով վարկային կազմակերպությունը նախատեսում է փոփոխություններ կատարել իր նշանակալից մասնակիցների կազմում և (կամ) կառուցվածքում,

6) տեղեկանք վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու վերաբերյալ վարկային կազմակերպության պարտատերերի և պարտապանների համաձայնության (դիրքորոշման) առկայության վերաբերյալ (օրենսդրությամբ կամ պայմանագրով պահանջվելու դեպքերում և առկայության դեպքում), իսկ վարկային կազմակերպության պահանջի զիջման կամ պարտքի փոխանցման գործարք նախատեսելու դեպքում` տեղեկանք վարկային կազմակերպության պարտատերերի (պարտապանների) պահանջը զիջելու (պարտքը փոխանցելու) վերաբերյալ վարկային կազմակերպության պարտատերերի և պարտապանների համաձայնության (դիրքորոշման) վերաբերյալ (օրենսդրությամբ կամ պայմանագրով պահանջվելու դեպքերում և առկայության դեպքում): Սույն ենթակետում նշված տեղեկանքներում նշվում են պարտատիրոջ կամ պարտապանի անունը, ազգանունը կամ անվանումը, դիրքորոշումը, պահանջի (պարտավորության) տեսակը (հաշվեկշռային հոդվածը), ինչպես նաև պահանջի (պարտավորության) մնացորդը վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման մասին որոշման ընդունման օրվա վերջի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել վարկային կազմակերպությունից ներկայացնել սույն ենթակետում նշված համաձայնությունը (դիրքորոշումը) հիմնավորող փաստաթղթերը: Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվելու դեպքում վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն ենթակետում նշված համաձայնությունը (դիրքորոշումը) հիմնավորող փաստաթղթերը` պահանջը ներկայացվելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

42. Սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված ծրագիրը պետք է լինի արժանահավատ, հիմնավորված լինի կոնկրետ հաշվարկներով, վերլուծություններով և ելակետային տվյալներով, ծրագրում կատարված կանխատեսումները պետք է լինեն իրատեսական, ծրագրում պետք է ճիշտ գնահատվեն վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման հետևանքով վարկային կազմակերպության առջև ծառացող ռիսկերը և դրանց կառավարումը, վարկային կազմակերպությունը առաջնորդվելով սույն կետում նշված ծրագրում պետք է ապահովի վարկային կազմակերպության տվյալ տիպի (խմբի) համար սահմանված տնտեսական նորմատիվների պահանջները:

43. Սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված ծրագրի 1-ին բաժինը կարող է ներառել միայն սույն կանոնակարգի Հավելված 16-ի 3-րդ կետով սահմանված տեղեկատվությունը` վարկային կազմակերպությունների տիպի (խմբի) հետևյալ փոփոխությունների դեպքում.

1) ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունները խնայողական միության, վարկային միության կամ վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպության փոփոխվելու դեպքում,

2) ֆինանսական վարձակալություն իրականացնող (լիզինգային) կազմակերպությունները, դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորում (ֆակտորինգ) իրականացնող վարկային կազմակերպությունները կամ վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպությունները խնայողական միության փոփոխվելու դեպքում,

3) վարկային միությունները խնայողական միության փոփոխվելու դեպքում:

44. Խնայողական միությունները, վարկային միությունները, ֆինանսական վարձակալություն իրականացնող (լիզինգային) կազմակերպությունները, դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորում (ֆակտորինգ) իրականացնող վարկային կազմակերպությունները կամ վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպությունները ունիվերսալ վարկային կազմակերպության փոփոխվելու դեպքում, խնայողական միությունները վարկային միության փոփոխվելու դեպքում, ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունները ֆինանսական վարձակալություն իրականացնող (լիզինգային) կազմակերպության, դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորում (ֆակտորինգ) իրականացնող վարկային կազմակերպության կամ վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպության փոփոխվելու դեպքում կարող են Կենտրոնական բանկ չներկայացնել սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված հաշվետվությունները:

45. Սույն կանոնակարգի 41-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը ստանալուց հետո Կենտրոնական բանկը մեկամսյա ժամկետում որոշում է կայացնում վարկային կազմակերպության կողմից ներկայացված միջնորդագրին համաձայնություն տալու կամ միջնորդագիրը մերժելու մասին, որի վերաբերյալ ծանուցում է վարկային կազմակերպությանը: Վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման համար նշանակություն ունեցող փաստեր պարզաբանելու նպատակով սույն կետում նշված մեկամսյա ժամկետը Կենտրոնական բանկի որոշմամբ կարող է կասեցվել, բայց ոչ ավելի, քան մեկ անգամ և առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով: Սույն կետում նշված մեկամսյա ժամկետում վարկային կազմակերպության միջնորդագրին համաձայնություն տալու կամ միջնորդագիրը մերժելու կամ միջնորդագրի քննության ժամկետը կասեցնելու վերաբերյալ չծանուցելու դեպքում միջնորդագրին` Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը համարվում է տրված: Ընդ որում, Կենտրոնական բանկի կողմից միջնորդագրին տրված համաձայնությունն ուժի մեջ է մինչև կանոնադրության փոփոխությունները և սույն կանոնակարգով պահանջվող այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու` վարկային կազմակերպության կողմից նշված վերջնաժամկետը, և մինչև այդ վերջնաժամկետը վարկային կազմակերպության կողմից սույն կանոնակարգով պահանջվող այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ չներկայացնելու դեպքում Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը համարվում է ուժը կորցրած:

46. Այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով վարկային կազմակերպությունը նախատեսում է նոր նշանակալից մասնակիցների ներգրավում, ապա Կենտրոնական բանկի կողմից միջնորդագրին համաձայնություն տալը ենթադրում է նաև նշանակալից մասնակցությանը նախնական համաձայնության տրամադրում: Առանձին դեպքերում Կենտրոնական բանկը կարող է որոշել անձին և նրա հետ փոխկապակցված անձանց` վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն նախնական համաձայնություն տալ, նույնիսկ, եթե Կենտրոնական բանկը մերժում է սույն կանոնակարգի 41-րդ նշված վարկային կազմակերպության կողմից ներկայացված վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու միջնորդագիրը:

47. Սույն կանոնակարգի 45-րդ կետով սահմանված համաձայնությունը ստանալու դեպքում վարկային կազմակերպությունն իրականացնում է ներկայացված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով սահմանված միջոցառումները և վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) լիցենզիայի վերաձևակերպման նպատակով ոչ ուշ, քան սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 4-րդ ենթակետում նշված վերջնաժամկետը, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման նպատակով լիցենզիայի վերաձևակերպման դիմումը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ի,

2) սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով նշված միջոցառումների իրականացումը հիմնավորող փաստաթղթերը` առկայության դեպքում (ակտիվների և/կամ պարտավորությունների փոխանցման պայմանագրերը կամ մարումը հիմնավորող փաստաթղթերը, վարկային կազմակերպության նոր կառուցվածքը և այլն),

3) ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը և այլ պահանջվող փաստաթղթերը` համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ1» կետով սահմանված` Կենտրոնական բանկի խորհրդի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված կարգի,

4) վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի որոշումը կամ համապատասխան արձանագրությունից քաղվածք` վարկային կազմակերպության կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,

5) վարկային կազմակերպության փոփոխված կանոնադրությունը: Եթե փոփոխությունը վերաբերում է վարկային կազմակերպության այն ներքին իրավական ակտերին, որոնց հղում է կատարված կանոնադրության մեջ, ապա կից ներկայացվում են նաև համապատասխան ակտերը:

6) վարկային կազմակերպության նոր ղեկավարներ կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություններ գրանցելու նպատակով (առկայության դեպքում) սույն կանոնակարգի 132-րդ կետով պահանջվող փաստաթղթերը,

7) տեղեկանք վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամի համալրման հաշվին միջոցների առկայության վերաբերյալ, (բացառությամբ այն դեպքի, երբ կանոնադրական կապիտալը համալրվում է մինչև կանոնադրական կապիտալի համալրման մասին վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի համապատասխան որոշում ընդունելու պահը վարկային կազմակերպության պասիվներում առկա ներգրավված միջոցների մարումից ստացված գումարների հաշվին), ինչպես նաև բաժնետոմսերի վերջին թողարկման հայտարարագրի գրանցման վերաբերյալ որոշման պատճենը (բաց բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող վարկային կազմակերպության համար)` առկայության դեպքում: Ընդ որում, վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը վարկային կազմակերպության պասիվներում առկա ներգրավված միջոցների մարումից ստացված գումարների հաշվին կարող է համալրվել միայն Կենտրոնական բանկի ֆինանսական կազմակերպություններին վերահսկող ստորաբաժանման (այսուհետ` Ֆինանսական վերահսկողության վարչություն) դրա վերաբերյալ առարկության բացակայության դեպքում: Կազմակերպության պասիվներում առկա ներգրավված միջոցների մարումից ստացված գումարների հաշվին կապիտալի համալրման վերաբերյալ Ֆինանսական վերահսկողության վարչության կարծիքը ստանալու համար վարկային կազմակերպությունը մինչև սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելը, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում կազմակերպության պասիվներում առկա այդ միջոցների առկայությունը հավաստող հիմնավոր փաստաթղթեր և համապատասխան այլ տեղեկություններ: Ֆինանսական վերահսկողության վարչությունը սույն մասով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերն ստանալուց հետո` 15 աշխատանքային օրվա ժամկետում ուսումնասիրում է դրանք: Ֆինանսական վերահսկողության վարչության կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով կարծիք տալու տասնհինգօրյա ժամկետը կարող է Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ կասեցվել: Ֆինանսական վերահսկողության վարչության կողմից տասնհինգօրյա ժամկետում չառարկելու կամ այդ ժամկետը կասեցնելու մասին վարկային կազմակերպությանը չտեղեկացնելու դեպքում կազմակերպությունը կարող է պասիվներում առկա ներգրավված միջոցների մարումից ստացված գումարների հաշվին կանոնադրական կապիտալը համալրելու համար Կենտրոնական բանկ ներկայացնել սույն կետով սահմանված այլ փաստաթղթերը:

8) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը (անդորրագրերը):

48. Վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման նպատակով լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է Կենտրոնական բանկի որոշմամբ` վարկային կազմակերպության սույն կանոնակարգի 47-րդ կետում նշված փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում: Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման լիցենզիայի տրամադրումը, եթե.

1) ներկայացվել են թերի, ակնհայտ կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություններ,

2) ներկայացված փաստաթղթերը հակասում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին,

3) մերժվել է վարկային կազմակերպության ֆիրմային անվանման գրանցումը օրենքով սահմանված հիմքերով,

4) չեն կատարվել կամ թերի են կատարվել սույն կանոնակարգի 41-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված` վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով նշված միջոցառումները,

5) չեն պահպանվել սույն կանոնակարգի 24-րդ կետի 3-րդ կամ 4-րդ ենթակետերով սահմանված պահանջները, իսկ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում` նաև 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջը:

 

ԳԼՈՒԽ 8. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿԱՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

49. Վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը դադարեցնելու (այդ թվում` ժամանակավորապես դադարեցնելու) դեպքում վարկային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի որոշման պատճենը` մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը դադարեցնելու (այդ թվում` ժամանակավորապես դադարեցնելու) վերաբերյալ, ընդունման օրվանից հետո եռօրյա ժամկետում պետք է ներկայացվի Կենտրոնական բանկ:

50. Վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցումից հանվում է մեկշաբաթյա ժամկետում:

 

ԳԼՈՒԽ 9. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

51. Գրանցման վկայականը կամ վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիան օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու (վնասվելու, պատռվելու, անընթեռնելի դառնալու և այլն), ոչնչանալու կամ կորելու դեպքում վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ դիմում է ներկայացնում գրանցման վկայականի կամ վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու, ինչպես նաև գրանցման վկայականի կամ վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիայի կորստի մասին Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում հրապարակելու համար: Գրանցման վկայականի կամ վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար դիմումին կից ներկայացվում է գրանցման վկայականի կամ վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիայի բնօրինակը (օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում), գրանցման վկայականի կամ վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը, եթե օրենսդրությամբ նախատեսված է պետական տուրքի վճարում:

52. Կենտրոնական բանկը վարկային կազմակերպությանը տրամադրում է կորած, ոչ պիտանի դարձած կամ ոչնչացված գրանցման վկայականի կամ վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիայի կրկնօրինակը` դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

53. Կորած գրանցման վկայականը կամ վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիան գտնելու դեպքում վարկային կազմակերպությունը գտնված գրանցման վկայականը կամ վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիան վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

54. Գրանցման վկայականի կամ վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիայի կրկնօրինակի վերևի աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը:

55. Գրանցման վկայականի կամ վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիայի կրկնօրինակի կորստի, ոչնչացման կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում գրանցման վկայականի կամ վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիայի նոր կրկնօրինակը տրամադրվում է սույն գլխով սահմանված կարգով:

 

ԳԼՈՒԽ 10. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ԿԱՄ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

56. Վարկային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված տարածքային ստորաբաժանման գործունեության դադարեցման դեպքում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կից գրությամբ Կենտրոնական բանկ են վերադարձվում համապատասխան գրանցման վկայականները:

57. Օրենքով սահմանված հիմքերով վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում, լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը կայացնելու պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում վարկային կազմակերպությունը կից գրությամբ վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիան վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

58. Վարկային կազմակերպության լուծարային հաշվեկշիռը Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատելու մասին որոշումը կայացնելու պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում վարկային կազմակերպությունը կից գրությամբ վարկային կազմակերպության, վարկային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր տարածքային ստորաբաժանումների գրանցման, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականները վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

59. Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու, վարկային կազմակերպության լուծարային հաշվեկշիռը հաստատելու, տարածքային ստորաբաժանման գործունեությունը դադարելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշման բողոքարկումը հիմք չէ սահմանված ժամկետում համապատասխան լիցենզիան կամ գրանցման վկայականը չվերադարձնելու համար:

 

ԲԱԺԻՆ III. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

ԳԼՈՒԽ 11. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

60. Իրավաբանական անձը նոր ստեղծվող կամ գործող վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է դիմում համապատասխան վարկային կազմակերպության միջնորդությամբ` ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) իր կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 18-ի,

2) իր կանոնադրությունը (ոչ ռեզիդենտ նշանակալից մասնակցի դեպքում)

3) իր կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը տվյալ վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մասին,

4) իր վերջին երեք տարիների (երեք տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած լինելու դեպքում` իր գործունեության ողջ ժամկետի համար) ու վերջին միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները և վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտորական եզրակացությունը,

5) իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մասին տեղեկանք` համաձայն սույն կանոնակարգի, համապատասխանաբար, Հավելված 19-ի և Հավելված 20-ի:

61. Եթե իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա սույն կանոնակարգի 60-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված հաշվետվությունների փոխարեն Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ հաշվետվությունները (տեղեկությունները) (ընդ որում, տվյալ խմբում (միությունում) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում այլ նշանակալից մասնակցի կամ փոխկապակցված անձի առկայության դեպքում դրանք ներկայացվում են նրանցից որևէ մեկի կողմից)`

ա. խմբի (միության) կառուցվածքը,

բ. խմբի (միության) վերջին երեք ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները և վերջին ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտորական եզրակացությունը:

62. Միջազգային կազմակերպությունները, իսկ Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ` նաև միջազգային համբավ և (կամ) Միջազգային վարկանշային գործակալությունների կողմից «Ա-» («Ա3») կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունները վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնեն սույն կանոնակարգի 60-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 60-րդ կետի 5-րդ ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունների (տեղեկությունների):

63. (կետն ուժը կորցրել է 15.12.15 թիվ 277-Ն)

64. Պետությունը նոր ստեղծվող կամ գործող վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է դիմում համապատասխան վարկային կազմակերպության միջնորդությամբ` ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու դիմումը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 21-ի,

2) իր կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը` տվյալ վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մասին:

65. Ֆիզիկական անձը նոր ստեղծվող կամ գործող վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է դիմում համապատասխան վարկային կազմակերպության միջնորդությամբ` ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) իր կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմումը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 22-ի,

2) իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մասին տեղեկանքը` համաձայն սույն կանոնակարգի, համապատասխանաբար, Հավելված 19-ի և Հավելված 20-ի:

 

ԳԼՈՒԽ 12. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

66. Եթե վարկային կազմակերպությունը տիրապետում է իր կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող կամ ունեցող անձանց վերաբերյալ այնպիսի տեղեկատվության, որը Կենտրոնական բանկի կողմից տիրապետելու դեպքում կարող էր հանգեցնել վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն ստանալու դիմումի մերժմանը կամ նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնության գործողության դադարեցմանը օրենքով սահմանված կարգով, ապա վարկային կազմակերպությունը տեղեկատվությունը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին:

67. Անձի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց` վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունը Կենտրոնական բանկի կողմից տրվում է եռամսյա ժամկետով, եթե գործողության ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ տվյալ որոշմամբ: Գործարքի իրականացումը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ: Եթե Կենտրոնական բանկի սահմանված ժամկետում գործարքը չի իրականացվում, կամ գործարքի իրականացումը հաստատող փաստաթղթերը չեն ներկայացվում Կենտրոնական բանկ, ապա Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը ուժը կորցրած է համարվում:

68. Այն դեպքում, երբ նշանակալից մասնակցությունը ձեռք են բերում միմյանց հետ փոխկապակցված անձինք, ապա սույն կանոնակարգի 11-րդ գլխում սահմանված փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:

 

ԲԱԺԻՆ IV. ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ

 

ԳԼՈՒԽ 13. ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

69. Ղեկավարները պետք է ունենան սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով ստացած որակավորում, ինչպես նաև բավարարեն սույն կանոնակարգով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին և գրանցվեն Կենտրոնական բանկում:

70. Կենտրոնական բանկում ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված քննություններին մասնակցում և համապատասխան որակավորման վկայական են ստանում միայն վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի, գործադիր տնօրենի տեղակալի, վարչության նախագահի տեղակալի, տնօրինության անդամի, վարչության անդամի, վերստուգիչ հանձնաժողովի ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի թեկնածուները: Ընդ որում, սույն կետով նշված ղեկավար պաշտոնների թեկնածուները Կենտրոնական բանկում նախատեսված քննություններին կարող են մասնակցել միայն այն վարկային կազմակերպության միջնորդությամբ, որում նախատեսում են զբաղեցնել տվյալ որակավորմանը համապատասխան պաշտոն:

(70-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

70.1. Ղեկավարները՝ բացառությամբ սույն կանոնակարգի 70-րդ կետով սահմանված ղեկավարների, որակավորվում են որակավորող կազմակերպություններում, որոնց ցանկը հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում:

(70.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

70.2. Այն դեպքում, երբ ղեկավար պաշտոնի որակավորման ստուգման անցկացման համար որևէ որակավորող կազմակերպություն չի ընտրվել և (կամ) ընտրված որակավորող կազմակերպության գործունեությունը դադարեցվել է, ապա սույն կանոնակարգի 70.1-ին կետով սահմանված համապատասխան ղեկավարի որակավորման ստուգման անցկացման գործընթացը կազմակերպվում է Կենտրոնական բանկում՝ սույն կանոնակարգով սահմանված ընթացակարգի համաձայն:

(70.2-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

71. Սույն կանոնակարգով նախատեսված որակավորման վկայականներին հավասարեցվում են սույն կանոնակարգի 14-րդ գլխով նախատեսված որակավորումները, դիպլոմները կամ հավաստագրերը:

72. Սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկի և որակավորող կազմակերպությունների կողմից տրամադրված համապատասխան որակավորումն ստացած են համարվում նաև սույն կանոնակարգի Հավելված 23-ով սահմանված միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններում վերջին 10 տարվա ընթացքում առնվազն 1 տարի աշխատած և գրանցման գործընթացում գտնվող այն ղեկավարների թեկնածուները, ովքեր դրանցում ստանձնել են որակավորման ենթակա պաշտոնին համանման պաշտոնի պարտականություններ և/կամ զբաղեցրել նմանատիպ պաշտոններ:

(72-րդ կետը լրաց., փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

73. (կետն ուժը կորցրել է 02.02.18 թիվ 11-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 14. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ ԿԱՄ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԸ

(վերնագիրը լրաց. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

 

74. Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով որակավորման վկայական է տրամադրվում որոշակի պաշտոնում գրանցված այն ղեկավարին, ով ունի սույն կետի աղյուսակում նշված տվյալ պաշտոնին համապատասխան որակավորում, դիպլոմ կամ հավաստագիր.

 

ՊԱՇՏՈՆ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ, ԴԻՊԼՈՄ ԿԱՄ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

1. Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, վարչության նախագահի տեղակալ, տնօրինության անդամ, վարչության անդամ

Սի-Էֆ-Էյ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ Էֆ-Առ-Էմ (FRM) կամ Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ

2. Վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակները կամ Սի-Էֆ-Էյ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ

3. Վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ

Էյ-Սի-Սի-Էյ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակները կամ Սի-Այ-Էյ (CIA) որակավորում կամ Սի-Էֆ-Էյ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ

ԳԼՈՒԽ 15. ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

75. Կենտրոնական բանկում հարցազրույցի միջոցով որակավորման ստուգումն անցնում են վարկային կազմակերպության խորհրդի անդամի պաշտոններում աշխատելու համար դիմող թեկնածուները:

(75-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

76. Հարցազրույցն (բացառությամբ՝ լրացուցիչ հարցազրույցի) իրականացվում է խորհրդի անդամի՝ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցման գործընթացում, որին խորհրդի անդամի մասնակցության համար վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում միջնորդագիր` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի, և ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանք՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի:

77. Հարցազրույցի անցկացման օրվանից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ Կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է թեկնածուին հարցազրույցի անցկացման օրվա վերաբերյալ:

78. Հարցազրույցի ժամանակ ստուգվում են թեկնածուի գիտելիքները սույն կանոնակարգի Հավելված 24-ով սահմանված` խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում:

79. Հարցազրույցի արդյունքներով ընդունվում է որոշում` սույն կանոնակարգի Հավելված 24-ով սահմանված թեմաների շրջանակներում խորհրդի անդամի թեկնածուների գիտելիքների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ:

(79-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

80. Վարկային կազմակերպության խորհրդի անդամի թեկնածուի գիտելիքների համապատասխանության վերաբերյալ որոշումը կարող է ընդունվել նաև առանց խորհրդի անդամի թեկնածուին հարցազրույցի հրավիրելու:

(80-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

81. Խորհրդի անդամի թեկնածուի գիտելիքների համապատասխանության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում նշված անձը համարվում է խորհրդի անդամի որակավորում ստացած:

(81-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

82. Խորհրդի անդամի որակավորումը տրվում է մինչև տվյալ վարկային կազմակերպությունում նրա պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը:

83. Որակավորում ստացած խորհրդի նախագահը, խորհրդի նախագահի տեղակալը և խորհրդի անդամներն իրենց գործունեության հետագա տարիների ընթացքում Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են հրավիրվել լրացուցիչ հարցազրույցի Կենտրոնական բանկում` որակավորման ստուգման նպատակով:

(83-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

84. Լրացուցիչ հարցազրույցն անցկացվում է սույն կանոնակարգի Հավելված 24-ով սահմանված` վարկային կազմակերպության խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում:

85. Լրացուցիչ հարցազրույցը կարող է իրականացվել ոչ հաճախ, քան երեք տարին մեկ անգամ, որի մասին վարկային կազմակերպությունը տեղեկացվում է առնվազն 30 օր առաջ:

86. Լրացուցիչ հարցազրույցի արդյունքներով ընդունվում է որոշում` սույն կանոնակարգի Հավելված 24-ով սահմանված թեմաների շրջանակներում խորհրդի անդամի համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ:

(86-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

87. Խորհրդի անդամի գիտելիքների անհամապատասխանության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում, ինչպես նաև սույն գլխով սահմանված կարգով լրացուցիչ հարցազրույցին անհարգելի պատճառներով չներկայանալու դեպքում այդ անձինք համարվում են որակավորում չունեցող:

(87-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 16. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԱՆՑՆՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(վերնագիրը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

 

88. (կետն ուժը կորցրել է 16.12.14 թիվ 363-Ն)

89. Կենտրոնական բանկ գրանցման համար դիմած վարկային կազմակերպության սույն կանոնակարգի 70-րդ կետում նշված ղեկավարի թեկնածուները որակավորման ստուգումն անցնում են Կենտրոնական բանկի թեստավորման ծառայության (այսուհետ՝ թեստավորման ծառայություն) կողմից կազմակերպվող քննության միջոցով:

(89-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

90. Վարկային կազմակերպության կողմից ղեկավարի գրանցման միջնորդագիրը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո ղեկավարի թեկնածուն 15-օրյա ժամկետում անցնում է որակավորման ստուգում, ընդ որում, Կենտրոնական բանկը նախապես թեկնածուին տեղեկացնում է քննության ստույգ օրվա մասին:

(90-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

91.(կետն ուժը կորցրել է 16.12.14 թիվ 363-Ն)

92. Թեկնածուները քննությանը մասնակցում են քննության օրը ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) Անձնագիրը կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ և դրա պատճենը,

2) Պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

3) հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտը) կամ հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (ոչ ռեզիդենտները ներկայացնում են առկայության դեպքում):

(92-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

93. Քննությունն անցկացվում է առանձնացված սենյակում, որը վերահսկվում է տեսախցիկների միջոցով:

94. Թեկնածուն մուտք գործելով քննության անցկացման սենյակ՝ ըստ ցուցակի հրավիրվում է համապատասխան համակարգչի մոտ: Ուշացած թեկնածուների համար քննության տևողությունը չի երկարաձգվում:

95. Քննությունն անցկացվում է համակարգչային ծրագրով` թեսթային եղանակով:

96. Թեկնածուներին տրվում են բացատրություններ քննության անցկացման հետ կապված տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ:

97. Քննության սկիզբը հայտարարելուց հետո թեկնածուն ծանոթանում է առաջադրանքներին և յուրաքանչյուր հարցի (խնդրի) ենթադրյալ պատասխաններից ընտրում է մեկ (իր կարծիքով` նշվածներից միանշանակ ճիշտ) պատասխան:

98. Քննության ժամանակ թեկնածուին արգելվում է օգտվել տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութերից, էլեկտրոնային սարքերից (բացառությամբ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային հաշվիչների), ինչպես նաև աղմկել, հուշել, խոսել, հարցեր տալ ներկա գտնվող անձանց, դուրս գալ սենյակից: Եթե թեկնածուն ցանկանում է լքել սենյակը, նրա աշխատանքը համարվում է դադարեցված: Նշված պահանջներից յուրաքանչյուրի չկատարման դեպքում թեկնածուն զրկվում է քննության հետագա ընթացքին մասնակցելու իրավունքից և համարվում է բացասական արդյունք ապահոված:

99. Աշխատանքն ավարտելուց, ինչպես նաև քննության առաջադրանքները կատարելու համար սահմանված ժամանակը սպառվելուց հետո թեկնածուին տրվում է իր հանձնած թեստի արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն (երկու օրինակից), որտեղ արտացոլվում են թեկնածուի միավորները տոկոսային արտահայտությամբ: Հաշվետվությունները ստորագրվում են թեկնածուի կողմից. մեկ օրինակը մնում է Կենտրոնական բանկում, մյուսը տրվում է թեկնածուին:

 

ԳԼՈՒԽ 17. ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ` ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ, ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ) ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԹԵՍՏԵՐԸ

 

100. Սույն կանոնակարգի 70-րդ կետով, ինչպես նաև 70.1-րդ կետով սահմանված ղեկավարների թեկնածուները, համապատասխանաբար, Կենտրոնական բանկում և Որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգումն անցնում են սույն կանոնակարգի Հավելված 24-ում ներկայացված աղյուսակում նշված թեմաներով, ընդ որում, «+» նշանը նշանակում է, որ տվյալ թեման վերաբերում է, իսկ «-» նշանը` չի վերաբերում:

(100-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

101. Թեստը հարցեր պարունակող փաստաթուղթ է, որը կազմվում է սույն կանոնակարգի Հավելված 24-ով սահմանված թեմաների ցանկի հիման վրա:

102. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստերը, ինչպես նաև դրանցում կատարված լրացումներն ու փոփոխությունները հաստատվում են Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ և ենթակա են հրապարակման: Թեստերը վերանայվում են ըստ անհրաժեշտության:

(102-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

103. Թեստերը տարբերակվում են` ըստ որակավորման հետևյալ տեսակների.

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿ

ՀԱՐՑԵՐԻ ՔԱՆԱԿ

1. Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, վարչության նախագահի տեղակալ, տնօրինության անդամ, վարչության անդամ

100 հարց

2. Վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

100 հարց

3. Վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ

100 հարց

 

103.1. Սույն կանոնակարգի 103-րդ կետով սահմանված աղյուսակի այն կետերը, որոնք վերաբերում են որակավորող կազմակերպություններում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարներին գործում են միայն սույն կանոնակարգի 70.2-րդ կետով նախատեսված դեպքում:

(103.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

104. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների համար նախատեսված թեստի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար թեկնածուին հատկացվում է միջին հաշվով 1,5 րոպե:

(104-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

105. Հայոց լեզվին չտիրապետող, Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարի թեկնածուների քննության անցկացման ընթացքում թույլատրվում է թարգմանչի մասնակցությունը, ընդ որում, Կենտրոնական բանկի համապատասխան աշխատակցի ներկայությունը պարտադիր է: Հայոց լեզվին չտիրապետող ղեկավարների թեկնածուների քննության տևողությունը կարող է երկարաձգվել` Կենտրոնական բանկի Իրավաբանական վարչության պետի թույլտվությամբ:

(105-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

106. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեկնածուների համար նախատեսված թեստի հարցերից յուրաքանչյուրը պարունակում է չորս պատասխան, որոնցից մեկն է միանշանակ ճիշտ:

(106-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

107.Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեկնածուների համար նախատեսված թեստի հարցի միանշանակ ճիշտ պատասխանը գնահատվում է մեկ միավոր, իսկ սխալ պատասխանը՝ զրո միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում միանշանակ սխալ և ոչ միանշանակ ճիշտ պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխաններ նշելը կամ որևէ պատասխան չնշելը:

(107-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 18. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԱՆՑՆՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԹԵՍՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(վերնագիրը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

 

108. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարի թեկնածուի (սույն գլխում այսուհետ` թեկնածու) համար նախատեսված թեստի հարցերի գնահատումը կատարվում է հետևյալ կերպ.

1) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի 70 և ավելի տոկոսը հավաքելու դեպքում թեկնածուն համարվում է դրական արդյունք ապահոված,

2) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի մինչև 70 տոկոսը հավաքելու դեպքում թեկնածուն համարվում է բացասական արդյունք ապահոված:

(108-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

109. Բացասական արդյունք ապահոված թեկնածուները կրկին կարող են մասնակցել քննությանը` սույն կանոնակարգի 90-րդ կետով սահմանված ժամկետում:

(109-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

110. Թեկնածուի` թեստերի հարցերի պատասխանների արդյունքները (ելնելով համակարգչային տվյալներից) հաստատում է Հանձնաժողովը, որի դրական եզրակացության հիման վրա թեկնածուին տրվում է որակավորման վկայական:

111. Թեկնածուն կարող է բողոքարկել անցկացված որակավորման քննության արդյունքները՝ քննության անցկացման օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` գրավոր դիմում ներկայացնելով Կենտրոնական բանկ` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 25-ի, կամ դիմումը լրացնելով Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքի համապատասխան էջում: Դիմումն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է բողոքարկողին բողոքարկման արդյունքների վերաբերյալ:

(111-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 19. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(գլուխը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

 

112. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցած ղեկավարներին տրվում են որակավորման վկայականներ` ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման`

1) վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ), գործադիր տնօրենի տեղակալ (վարչության նախագահի տեղակալ), տնօրինության անդամ (վարչության անդամ),

2) վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ,

3) վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ:

112.1. Որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգում անցած ղեկավարի թեկնածուներին տրվում են որակավորման վկայականներ` ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման`

1) գլխավոր հաշվապահի տեղակալ,

2) վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ:

112.2. Սույն կանոնակարգի 72-րդ և 74-րդ կետերով սահմանված պահանջներին բավարարող ղեկավարներին տրվում են որակավորման վկայականներ` ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման`

1) վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ), գործադիր տնօրենի տեղակալ (վարչության նախագահի տեղակալ), տնօրինության (վարչության) անդամ,

2) վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ,

3) վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ:

113. Սույն կանոնակարգի Հավելված 26-ով սահմանված որակավորման վկայականը Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվում է Կենտրոնական բանկում քննություն հանձնած վարկային կազմակերպության ղեկավարին, սույն կանոնակարգի 72-րդ կետի պահանջները բավարարող ղեկավարին էլեկտրոնային եղանակով՝ ուղարկվելով ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքում ներկայացված էլեկտրոնային փոստի հասցեին՝ ղեկավարին Կենտրոնական բանկում գրանցելուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:

114. Սույն կանոնակարգի Հավելված 27-ով սահմանված որակավորման վկայականը տրվում է սույն կանոնակարգի 74-րդ կետով սահմանված որակավորում ունեցող ղեկավարին, ինչպես նաև որակավորող կազմակերպության կողմից համապատասխան ղեկավարի պաշտոնի որակավորման վկայական ստացած ղեկավարին՝ Կենտրոնական բանկում գրանցվելու օրվանից հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում` ուղարկվելով ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքում ներկայացված էլեկտրոնային փոստին:

115. Որակավորման վկայականները սույն կանոնակարգի 113-րդ և 114-րդ կետերով սահմանված ժամկետներում էլեկտրոնային փոստին չստանալու, էլեկտրոնային փոստի խափանման կամ թղթային եղանակով տրամադրված որակավորման վկայականների կորստի (ոչնչացման, ոչ պիտանի դառնալու) դեպքում անձը կարող է այդ մասին հայտնել Կենտրոնական բանկ` ներկայացնելով գրավոր դիմում՝ նշելով այն էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով անձը ցանկանում է ստանալ որակավորման վկայականը: Դիմումը ստանալուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում որակավորման վկայականը էլեկտրոնային տարբերակով կրկին տրամադրվում է որակավորված անձին՝ ուղարկվելով դիմումում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

116. Որակավորված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի կամ որակավորող կազմակերպության ինտերնետային կայքում` «Որակավորման վկայական ունեցող անձինք» ցուցակում` քննությունը հանձնելու օրվանից (սույն կանոնակարգում սահմանված դեպքերում ղեկավարի գրանցումից հետո տրամադրելու դեպքում՝ որպես ղեկավար գրանցման օրվանից) հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում հղում է տրվում որակավորող կազմակերպության կայքէջին:

117. Թեկնածուների որակավորման վկայականները տրվում են դրանց ստորագրման պահից հաշված 3 տարի ժամկետով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 72-րդ կետով սահմանված անձանց տրվող որակավորման վկայականների, որոնք տրվում են անժամկետ, և սույն կանոնակարգի 70.1-ին և 74-րդ կետով սահմանված անձանց տրվող որակավորման վկայականների, որոնք տրվում են մինչև որակավորման վկայականի տրման հիմք հանդիսացող որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի վավերականության ավարտը կամ տվյալ որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի` որակավորման վկայականի տրամադրման հիմք հանդիսանալու ավարտը կամ անձի կողմից այնպիսի գործողության կամ անգործության կատարումը, որի հետևանքով խախտվել են որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի տրամադրման և (կամ) պահպանման կանոնները:

118. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցած և գրանցված ղեկավարի որակավորման վկայականի ժամկետը լրանալուց առնվազն 15 օր առաջ վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է դիմում ղեկավարի համար որակավորման ստուգման քննություն անցկացնելու միջնորդությամբ: Որակավորման ստուգում անցած ղեկավարին տրամադրվում է նոր որակավորման վկայական՝ քննությունը հանձնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում՝ սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

118.1. Որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգում անցած և գրանցված ղեկավարի որակավորման վկայականի ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օր առաջ վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում որակավորման վկայականի ստացման համար դիմում՝ կցելով ղեկավարի որակավորումը հավաստող փաստաթուղթը: Կենտրոնական բանկը որակավորումը հավաստող փաստաթղթի հիման վրա ղեկավարին տրամադրում է նոր որակավորման վկայական՝ դիմումը ներկայացնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում՝ սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

118.2. Կենտրոնական բանկում գրանցված ղեկավարի, որը ստացել է սույն կանոնակարգի 74-րդ կետով սահմանված ղեկավարի իր պաշտոնին համապատասխան որակավորում, նախկինում ստացված որակավորման վկայականի ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օր առաջ վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում որակավորման վկայականի ստացման համար դիմում՝ կցելով ղեկավարի որակավորումը հավաստող փաստաթուղթը: Կենտրոնական բանկը որակավորումը հավաստող փաստաթղթի հիման վրա ղեկավարին տրամադրում է նոր որակավորման վկայական՝ դիմումը ներկայացնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում՝ սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

(գլուխը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 20. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՈՎ ՏՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

 

119. Վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահն ի պաշտոնե կարող է լինել տվյալ վարկային կազմակերպության տնօրինության (վարչության) անդամ` առանց տնօրինության (վարչության) անդամի որակավորման վկայական ստանալու:

120. Բանկի գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի, գործադիր տնօրենի տեղակալի, վարչության նախագահի տեղակալի, տնօրինության անդամի, վարչության անդամի որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, վարչության նախագահի տեղակալ, տնօրինության անդամ, վարչության անդամ:

121. Բանկի գլխավոր հաշվապահի, գլխավոր հաշվապահի տեղակալի որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ:

122. Բանկի ներքին աուդիտի ղեկավարի, ներքին աուդիտի անդամի որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ:

123. Վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահը, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամը միաժամանակ չի կարող լինել տվյալ վարկային կազմակերպության այլ աշխատակից:

 

ԳԼՈՒԽ 21. ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

124. Վարկային կազմակերպության ղեկավարը պետք է իրազեկ լինի ֆինանսական համակարգի, մասնավորապես, վարկային կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող օրենքներին, այլ իրավական ակտերին, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության տնտեսական ծրագրին և վարկային կազմակերպության գործունեությունը կանոնակարգող ներքին ակտերին:

125. Անձը սույն կետում նշված որևէ պաշտոնում աշխատելու նպատակով գրանցվելու համար պետք է բացի սույն կանոնակարգի 124-րդ կետով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներից, բավարարի նաև հետևյալ մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 127-րդ կետով սահմանված դեպքերի.

 

ՊԱՇՏՈՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ

1. Խորհրդի անդամ

1) Բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում` առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ,

2) Բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 4 տարվա աշխատանքային փորձ:

2. Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, վարչության նախագահի տեղակալ, տնօրինության անդամ, վարչության անդամ

Բարձրագույն կրթություն և առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն 1 տարին` ղեկավար պաշտոնում:

3. Վարկային կազմակերպության, գլխավոր հաշվապահ գլխավոր հաշվապահի տեղակալ,

Բարձրագույն կրթություն և առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

4. Վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

Բարձրագույն կրթություն և առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

5. Վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ

Բարձրագույն կրթություն և առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, ընդ որում տեղեկատվական համակարգերի համար պատասխանատու վերստուգիչի համար` առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում:

126. Սույն գլխում նշված աշխատանքային փորձը վերաբերում է ղեկավարների գրանցման պահին նախորդող 10 տարիներին, բացառությամբ վարկային կազմակերպության խորհրդի անդամի համար նախատեսված աշխատանքային փորձի:

127. Եթե ղեկավարի թեկնածուն չունի սույն կանոնակարգի 125-րդ կետով նախատեսված աշխատանքային փորձ և (կամ) բարձրագույն կրթություն, ապա վարկային կազմակերպությունն իրավունք ունի Կենտրոնական բանկ ներկայացնել համապատասխան պաշտոններում աշխատելու համար ղեկավարի թեկնածուի մոտ բավարար գիտելիքների ու հմտությունների առկայության վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և (կամ) այլ հիմնավորումներ: Ներկայացված փաստաթղթերի, տեղեկությունների և (կամ) այլ հիմնավորումների հիման վրա Հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ ղեկավարի թեկնածուն համարվում է մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին բավարարող:

128. Սույն կանոնակարգի 125-րդ կետում նշված ֆինանսական կազմակերպությունում աշխատանքային փորձ է համարվում տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունում մասնագիտական գործունեության հետ կապված աշխատանքային փորձը:

 

ԳԼՈՒԽ 22. ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ` ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ) ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

129. Վարկային կազմակերպության ղեկավարների գրանցումն իրականացվում է 2 ընթացակարգով` պարզ կամ բարդ: Ղեկավարների գրանցման ընթացակարգերի տեսակները, ըստ զբաղեցրած պաշտոնների, սահմանված է սույն կանոնակարգի Հավելված 28-ով:

130. Բարդ ընթացակարգով ղեկավարների գրանցումը ներառում է.

1) թեկնածուի գնահատում` սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերով ներկայացվող տեղեկատվության (ներառյալ՝ որակավորման), ինչպես նաև օրենքով սահմանված մերժման հիմքերի ուսումնասիրության միջոցով,

2) թեկնածուի հետ բանավոր հարցազրույցի անցկացում` վերջինիս կողմից համապատասխան պարտականությունները կատարելու ունակության, կոլեգիալ կառավարման մարմնում արդյունավետ գործունեություն իրականացնելու հնարավորության և այլ հմտությունների ստուգման նպատակով` սույն գլխով սահմանված կարգով` բացառությամբ սույն կանոնակարգի 140-րդ կետով սահմանված դեպքերի:

131. Պարզ ընթացակարգով ղեկավարների գրանցումը ներառում է.

1) թեկնածուի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում` կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման միջոցով,

2) թեկնածուի որակավորման առկայության ստուգում:

132. Անձին որպես ղեկավար գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխությունները գրանցելու համար վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) անձին որպես ղեկավար գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին վարկային կազմակերպության միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ի, և ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ի,

2) վարկային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը ղեկավարի նշանակման կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին,

3) որակավորման առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ (որակավորման վկայական), որը Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների համար չի ներկայացվում:

(132-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

133. Վարկային կազմակերպությունները պետք է ունենան և Կենտրոնական բանկ ներկայացնեն վարկային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի կողմից հաստատված ներքին կանոնակարգ, որտեղ առնվազն պետք է նկարագրվեն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնակարգով սահմանված` ղեկավարների գրանցման մերժման հիմքերը ստուգելու գործընթացները, վերջիններիս նկատմամբ սահմանված պահանջների պահպանման մեխանիզմները:

134. Բարդ ընթացակարգով գրանցվող ղեկավարները կամ ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները գրանցվում են Կենտրոնական բանկի որոշմամբ:

135. Պարզ ընթացակարգերով գրանցվող ղեկավարները գրանցված են համարվում Կենտրոնական բանկ փաստաթղթերը մուտքագրվելու պահից օրենքով սահմանված ժամկետի վերջին օրվանից` առանց Կենտրոնական բանկի համապատասխան որոշման, եթե Կենտրոնական բանկը սույն կանոնակարգի 136-137-րդ կետերի առկայության հիմնավորմամբ վարկային կազմակերպությանը գրավոր կամ բանավոր եղանակով չի ծանուցում անձին բարդ ընթացակարգով գրանցելու մասին, որի դեպքում գործում են բարդ ընթացակարգով գրանցման ընթացակարգերը:

136. Եթե վարկային կազմակերպության մոտ առկա է կամ հնարավոր է ֆինանսական վիճակի վատթարացում, կամ վարկային կազմակերպությունում, Կենտրոնական բանկի կարծիքով, բավարար մակարդակով պահպանված չեն կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները, կամ սույն կանոնակարգի 133-րդ կետով սահմանված ներքին կանոնակարգը չի պարունակում պահանջվող բոլոր մեխանիզմները և/կամ դրանք իրականում չեն կիրառվում, ապա այդպիսի դեպքերում վարկային կազմակերպության բոլոր ղեկավարները կարող են հրավիրվել գրանցման բարդ ընթացակարգով:

137. Եթե ղեկավարի թեկնածուի վերաբերյալ տվյալների ուսումնասիրության արդյունքում Կենտրոնական բանկի` ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման և/կամ այլ պատասխանատու ստորաբաժանման կարծիքով առկա են ռիսկեր վարկային կազմակերպության և/կամ ֆինանսական համակարգի կայունության, ինչպես նաև ղեկավարի թեկնածուի համբավի վերաբերյալ, ապա տվյալ թեկնածուն կարող է հրավիրվել գրանցման բարդ ընթացակարգով:

138. Սույն կանոնակարգի 135-րդ կետում նշված ծանուցումը ստանալուց հետո վարկային կազմակերպության համապատասխան ղեկավարի գրանցումն իրականացվում է բարդ ընթացակարգով այնքան ժամանակ, քանի դեռ Կենտրոնական բանկը գրավոր կամ բանավոր ծանուցման միջոցով չի տեղեկացրել վարկային կազմակերպության համապատասխան ղեկավարին պարզ ընթացակարգով գրանցելու հնարավորության մասին:

139. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով, ինչպես նաև ղեկավարի թեկնածուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը թերի ներկայացնելու դեպքում, ղեկավարների գրանցման օրենքով սահմանված ժամկետը կարող է կասեցվել առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով: Ընդ որում, օրենքով սահմանված ժամկետի կասեցման դեպքում կասեցվում է նաև սույն կանոնակարգի 149-րդ կետով սահմանված եռամսյա ժամկետը: Ընդ որում, կասեցումը դադարեցնելուց հետո ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետը չի կարող գերազանցել եռամսյա ժամկետի և ժամանակավոր պաշտոնավարման` մինչև կասեցումն ընկած օրերի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

140. Վարկային կազմակերպության ղեկավարներին բարդ ընթացակարգով գրանցելիս՝ ղեկավարների թեկնածուները բանավոր հարցազրույցի կարող են չհրավիրվել Կենտրոնական բանկի կարծիքով հիմնավորված դեպքերում:

141. Եթե անձին որպես ղեկավար գրանցելու համար նախկինում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվել սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ով պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը և հետագայում վարկային կազմակերպությունը դիմում է Կենտրոնական բանկ՝ նույն անձին ղեկավար գրանցելու միջնորդությամբ, ապա սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ով սահմանված տեղեկանքը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս կարող են լրացվել միայն տեղեկանքի 1-ին և 2-րդ կետերի բոլոր դաշտերը, 3.1 (Անուն, ազգանուն, հայրանուն), 3.3 (Ծննդյան ամսաթիվ) դաշտերը և բոլոր այն դաշտերը, որոնցում նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը փոփոխվել է:

142. Վարկային կազմակերպությունը նախկինում ղեկավարների գրանցման համար օրենքով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացրած բոլոր փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկությունները կարող է չներկայացնել` հղում տալով նախկինում ներկայացված միջնորդագրի ամսաթվին, եթե նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը չի փոփոխվել:

143. Վարկային կազմակերպության խորհրդի անդամների գրանցման ժամանակ հիմք է ընդունվում սույն կանոնակարգի 81-րդ կետում նշված՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը:

144. Վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահ կամ խորհրդի նախագահի տեղակալ ընտրված խորհրդի անդամը լրացուցիչ որակավորման ստուգման և գրանցման ենթակա չէ, և վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկին տեղեկացնում է նրա՝ որպես խորհրդի նախագահ կամ խորհրդի նախագահի տեղակալ ընտրվելու մասին՝ համապատասխան փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ կից ներկայացնելով համապատասխան գրություն, որտեղ նշվում է իրավասու մարմնի կողմից որոշման կայացման և փոփոխության իրականացման ամսաթվերը:

145. Անձի` որպես ղեկավար գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի որոշմամբ, եթե.

1) Առկա է «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերից որևէ մեկը,

2) Անձի կողմից ներկայացվել են թերի, անարժանահավատ փաստաթղթեր, որոնք չեն համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի, այդ թվում` Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահանջներին:

 

ԳԼՈՒԽ 23. ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

146. Կենտրոնական բանկի որոշմամբ ղեկավարը հանվում է գրանցումից.

1) եթե ղեկավարը զրկվել է որակավորման վկայականից,

2) եթե վարկային կազմակերպությունը դիմել է համապատասխան միջնորդությամբ,

3) եթե ի հայտ են եկել «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերը,

4) վարկային կազմակերպության լուծարային հանձնաժողովի նախագահի նշանակման պահից:

147. Վարկային կազմակերպության միջնորդությամբ ղեկավարին Կենտրոնական բանկում գրանցումից հանելու համար վարկային կազմակերպությունը գրանցումից հանելու վերաբերյալ վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից ընդունված որոշման ուժի մեջ մտնելու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) ղեկավարին գրանցումից հանելու վերաբերյալ միջնորդագիր (գրանցումից հանելու պատճառների հիմնավորումներով)` վարկային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,

2) կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` փոփոխություններ կատարելու, առկայության դեպքում` ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման վերաբերյալ:

(147-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

148. Եթե վարկային կազմակերպության ղեկավարը զրկվել է որակավորման վկայականից, ապա ղեկավարին որակավորման վկայականից զրկելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշման ընդունման պահից երեք տարվա ընթացքում նա չի կարող գրանցվել որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար:

 

ԳԼՈՒԽ 24. ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

149. Վարկային կազմակերպության ղեկավարների պաշտոնները կարող են զբաղեցվել ժամանակավոր պաշտոնակատարների կողմից և (կամ) թափուր մնալ ոչ ավելի, քան 3 ամիս` սկսած վարկային կազմակերպության կողմից ղեկավարին պաշտոնից փաստացի ազատելու պահից:

(149-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

150. Սույն կետի աղյուսակի համապատասխան պաշտոնների համար նշված ժամանակավոր պաշտոնակատարների վրա սույն կանոնակարգի 149-րդ կետով նշված եռամսյա ժամկետը չի տարածվում: Ընդ որում, եթե սույն կետում նշված դեպքերում ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը պաշտոնավարում է երեք ամսից ավելի, ապա եռամսյա ժամկետի ավարտին հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում բանկը պարտավոր է այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

ՊԱՇՏՈՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

1. Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն, վարչության նախագահ

Տվալ վարկային կազմակերպության գրանցված գործադիր տնօրենի տեղակալ, վարչության նախագահի տեղակալ, տնօրինության անդամ, վարչության անդամ

2. Վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ

Տվյալ վարկային կազմակերպության գրանցված գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

3. Վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ

Տվյալ վարկային կազմակերպության գրանցված վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ

151. Վարկային կազմակերպության ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կարող է չունենալ համապատասխան պաշտոնի համար նախատեսված որակավորում, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 152-րդ և 153-րդ կետերով նախատեսված ղեկավարների ժամանակավոր պաշտոնակատարների:

152. Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող են լինել միայն տվյալ վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի տեղակալը, վարչության նախագահի տեղակալը, վարչության անդամը, տնօրինության անդամը:

153. Վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող է լինել միայն տվյալ վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի տեղակալը կամ գլխավոր հաշվապահի, գլխավոր հաշվապահի տեղակալի որակավորման վկայական ունեցող տվյալ վարկային կազմակերպության այլ աշխատակիցը:

154. Վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ժամանակավոր պաշտոնակատար չեն կարող լինել վարկային կազմակերպությունում այլ պաշտոն զբաղեցնող անձինք (բացառությամբ վարկային կազմակերպության գրանցված վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների), ինչպես նաև գործադիր մարմնի անդամների հետ փոխկապակցված անձինք:

155. Վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամի ժամանակավոր պաշտոնակատար չեն կարող լինել վարկային կազմակերպությունում այլ պաշտոն զբաղեցնող անձինք, ինչպես նաև գործադիր մարմնի անդամների հետ փոխկապակցված անձինք:

156. Սույն կանոնակարգի 149-րդ կետում նշված եռամսյա ժամկետը սահմանվում է տվյալ ղեկավարի պաշտոնում նշանակվող բոլոր ժամանակավոր պաշտոնակատարների համար, այսինքն` միևնույն պաշտոնի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումը, ինչպես նաև տվյալ պաշտոնի թափուր մնալը չի ընդհատում կամ վերսկսում եռամսյա ժամկետը:

157. Վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահի, խորհրդի նախագահի տեղակալի (տեղակալների) և խորհրդի անդամների ժամանակավոր պաշտոնակատարներ չեն նախատեսվում:

 

ԲԱԺԻՆ V. ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

ԳԼՈՒԽ 25. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

158. Վարկային կազմակերպությունը և վարկային կազմակերպության տարածքային ստորաբաժանումը պետք է ունենա վարկային կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող, վարձակալության (ենթավարձակալությամբ) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով իրեն պատկանող առանձնացված տարածք:

159. Վարկային կազմակերպությունը և վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը պետք է ունենա

1) կանխիկ դրամով և այլ արժեքներով գործառնություններ կատարելու, հաճախորդների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի ու այլ արժեքների հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց (առանձնացված վարկային կազմակերպության, վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումներից)՝ դրամապահոց և դրամարկղ: Դրամապահոցը կանխիկ դրամի և այլ արժեքների, գրավադրված և ի պահ ընդունված արժեքների պահպանության հիմնական վայրն է՝ իր նախադրամապահոցով: Դրամապահոցի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ինկասացիոն կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր՝ նշված միջոցների ամենօրյա տեղափոխման, հանձնման համար, ինչպես նաև որևէ բանկի կամ վարկային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր, եթե նշված միջոցները պահպանման են հանձնվելու բանկ, վարկային կազմակերպություն կամ դրանց տարածքային ստորաբաժանում: Ընդ որում, վարկային կազմակերպությունը և (կամ) վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը կանխիկ դրամը պահպանության կարող են հանձնել բացառապես բանկին, վարկային կազմակերպությանը կամ դրանց տարածքային ստորաբաժանումներին: Դրամապահոցի բացակայության պարագայում վարկային կազմակերպությունը կարող է չիրականացնել դրամարկղում առկա կանխիկ դրամի ինկասացում, եթե դրամարկղում կանխիկ դրամի տվյալ օրվա մնացորդը չի գերազանցում 5 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը, և վարկային կազմակերպությունում կամ վարկային կազմակերպության մասնաճյուղում տեղադրված է հատուկ չհրկիզվող պահարան, որն ամրացված է դրամարկղի հատակին և (կամ) պատին: Եթե վարկային կազմակերպության կամ վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի կանոնադրությամբ նախատեսված է, որ վերջինս «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված գործառնություններն իրականացնում է բացառապես անկանխիկ ձևով, ապա դրամարկղային հանգույցի առկայությունը պարտադիր չէ:

2) Հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ և անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա գործուն համակարգ, որի էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուրներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լոկալ): Ընդ որում, հրդեհի ազդարարման ինքնաշխատ շուրջօրյա համակարգը պետք է տեղադրված լինի վարկային կազմակերպության ամբողջ տարածքում և վարկային կազմակերպության գլխամասի համար միացված լինի Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի «911» ծառայությանը: Վարկային կազմակերպության գլխամասի և մասնաճյուղերի տարածքում պետք է տեղադրված լինեն պիտանելիության ժամկետում գտնվող կրակմարիչներ ըստ տարածքի մակերեսի: Անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա համակարգը պետք է տեղադրված լինի առնվազն բոլոր արտաքին դռներին և պատուհաններին և միացված լինի ոստիկանության կամ արտոնագրված պահակախմբի համակարգին` հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով: Եթե վարկային կազմակերպությունը կամ վարկային կազմակերպության մասնաճյուղերը գտնվում են ներքին շուրջօրյա պահակային (անվտանգության) ծառայություն կամ անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա համակարգ ունեցող տարածքներում, ապա վարկային կազմակերպության կամ վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի տարածքի անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա համակարգը պետք է միացված լինի շուրջօրյա պահակային (անվտանգության) ծառայությանը կամ անվտանգության ահազանգման շուրջօրյա համակարգին` հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով:

3) վարկային կազմակերպությունը և դրա մասնաճյուղերը պետք է միացված լինեն միմյանց կապող համակարգչային ցանցի հետ: Մասնաճյուղը գլխամասի հետ կապող համակարգչային ցանցը միացվում է մասնաճյուղի գրանցվելուց հետո՝ մասնաճյուղի գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ սահմանված ժամկետում, իսկ այն մասնաճյուղերի համար, որոնք չունեն գլխավոր հաշվապահ, համակարգչային ցանցը պետք է միացվի մասնաճյուղին վերջինիս գրանցման փաստաթղթերի ներկայացման պահին:

(159-րդ կետը խմբ. 20.12.16 թիվ 242-Ն)

160. Նոր ստեղծվող վարկային կազմակերպությունը համարվում է սույն կանոնակարգի 158-րդ կետով սահմանված պահանջին բավարարող, եթե համապատասխան առանձնացված տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձը տրամադրել է պարտավորությունը հավաստող փաստաթուղթ, որով նա պարտավորվել է վարկային կազմակերպության պետական գրանցման և լիցենզավորման պահից այդ տարածքը տրամադրել սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով կամ վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ): Ընդ որում, վարկային կազմակերպությունը սահմանված կարգով գրանցվելուց և լիցենզավորվելուց հետո` եռամսյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում տվյալ տարածքի նկատմամբ իր սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

161. Վարկային կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպության մասնաճյուղերը կարող են սույն կանոնակարգի 159-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն ունենալ Բանկերս Բլանկետ Բոնդ (Bankers-Blanket-Bond (այսուհետ` BBB)) ապահովագրության պայմանագիր առնվազն հետևյալ ռիսկերի գծով.

1) ավազակության, գողության, կողոպուտի, յուրացման, վատնման, խարդախության, այդ թվում՝ կեղծ փողեր, արժեթղթեր և վճարային փաստաթղթեր իրացնելու կամ կեղծ պայմանագրեր ներկայացնելու հետևանքով ընկերության գույքի հափշտակության ռիսկը,

2) վարկային կազմակերպության գույքի կորստի կամ վնասվածքի ռիսկը, այդ թվում վարկային կազմակերպության տարածքում գտնվող կամ փոխադրվող կանխիկ դրամի, արժեթղթերի, վճարային փաստաթղթերի և այլ արժեքավոր գույքի կորստի կամ վնասվածքի ռիսկը:

162. Սույն կանոնակարգի 161-րդ կետում նշված ռիսկերի գծով ապահովագրության պայմանագրում ապահովագրական գումարը չի կարող փոքր լինել վարկային կազմակերպության ակտիվների 1 տոկոսից:

163. «Բանկերս Բլանկետ Բոնդ (BBB)» ապահովագրություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերությունը պետք է ունենա միջազգային վարկանշային կազմակերպություններից և Ա.Մ.Բեստ վարկանշային կազմակերպությունից առնվազն մեկի կողմից տրված վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի «A-» («A3») վարկանիշերից:

164. Վարկային կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը արտարժույթի առուվաճառքի գործառնություններ իրականացնելիս փոխարժեքներն արտացոլող վահանակը տեղադրում է վարկային կազմակերպության տարածքում: Վարկային կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը փոխարժեքներն արտացոլող վահանակը տեղադրում է այնպես, որպեսզի այն փակ տարածքից դուրս տեսանելի չլինի: Վարկային կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպության մասնաճյուղն իր տարածքից դուրս վահանակ ունենալու դեպքում, վահանակի վրա նշում է միայն լիցենզավորված անձի անվանումը, լիցենզիայի համարը, աշխատանքային oրերը և ժամերը:

 

ԲԱԺԻՆ VI. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

ԳԼՈՒԽ 26. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

165. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունները փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո Կենտրոնական բանկի գրանցմանն են ներկայացնում.

1) վարկային կազմակերպության, վարկային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող տարածքային ստորաբաժանումների (մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների) կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունները, (փոփոխություն(ներ)ը և (կամ) լրացում(ներ)ը) կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը,

2) սույն կանոնակարգի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցման ենթակա ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները:

(165-րդ կետը փոփ., լրաց. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

166. Վարկային կազմակերպության, վարկային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար վարկային կազմակերպությունները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) կատարված փոփոխությունները գրանցելու մասին միջնորդագիր` վարկային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ,

2) վարկային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք վարկային կազմակերպության, վարկային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,

3) վարկային կազմակերպության, վարկային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրության փոփոխված դրույթները (փոփոխություն(ներ)ը և (կամ) լրացում(ներ)ը) կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը, որոնք պետք է ունենան սույն կանոնակարգի Հավելված 29-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,

4) եթե կանոնադրության փոփոխությունն առաջացնում է լիցենզիայի և (կամ) գրանցման վկայականի վերաձևակերպման անհրաժեշտություն, ապա միջնորդագրում նշվում է վերաձևակերպման անհրաժեշտության վերաբերյալ, ինչպես նաև կից ներկայացվում է հին լիցենզիայի և(կամ) գրանցման վկայականի բնօրինակը և պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

(166-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

167. Եթե վարկային կազմակերպության կամ վարկային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրության փոփոխությունը պայմանավորված է գործունեության վայրի փոփոխությամբ, ապա սույն կանոնակարգի 166-րդ կետում նշված փաստաթղթերից բացի Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև գործունեության նոր տարածքի սեփականության, անհատույց օգտագործման կամ վարձակալության (ենթավարձակալության) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը և համապատասխան պետական մարմնում գրանցված վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի պատճենը (ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում` նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը), ընդ որում սույն կանոնակարգի 166-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված միջնորդագրում նշվում է վարկային կազմակերպության հայտարարությունն այն մասին, որ տարածքը համապատասխանում է սույն կանոնակարգի 25-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին, իսկ անհնարինության դեպքում` պարտավորագիր առ այն, որ գրանցման մասին Կենտրոնական բանկի որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կապահովվի դրանց համապատասխանությունը, և Կենտրոնական բանկ կներկայացվեն տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը:

(167-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

168. Վարկային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունը ֆիրմային անվանման փոփոխությամբ պայմանավորված լինելու դեպքում, բացի սույն կանոնակարգի 166-րդ կետում նշված փաստաթղթերից, Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև վարկային կազմակերպության ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը և այլ պահանջվող փաստաթղթերը` համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ1» կետով սահմանված` Կենտրոնական բանկի խորհրդի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից համատեղ սահմանված կարգի:

169. Վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում վարկային կազմակերպության փոփոխված կանոնադրության գրանցման համար վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 166-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը, տեղեկանք վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի համալրման հաշվին միջոցների առկայության վերաբերյալ (բացառությամբ այն դեպքի, երբ կանոնադրական կապիտալը համալրվում է մինչև կանոնադրական կապիտալի համալրման մասին վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի համապատասխան որոշում ընդունելու պահը վարկային կազմակերպության պասիվներում առկա ներգրավված միջոցների մարումից ստացված գումարների հաշվին), ինչպես նաև բաժնետոմսերի վերջին թողարկման հայտարարագրի գրանցման վերաբերյալ որոշման պատճենը (բաց բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող վարկային կազմակերպության համար): Ընդ որում, վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը վարկային կազմակերպության պասիվներում առկա ներգրավված միջոցների մարումից ստացված գումարների հաշվին կարող է համալրվել միայն Կենտրոնական բանկի Ֆինանսական վերահսկողության վարչության` դրա վերաբերյալ առարկության բացակայության դեպքում: Վարկային կազմակերպության պասիվներում առկա ներգրավված միջոցների մարումից ստացված գումարների հաշվին կապիտալի համալրման վերաբերյալ Ֆինանսական վերահսկողության վարչության կարծիքը ստանալու համար վարկային կազմակերպությունը մինչև սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելը, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում վարկային կազմակերպության պասիվներում առկա այդ միջոցների առկայությունը հավաստող հիմնավոր փաստաթղթեր և համապատասխան այլ տեղեկություններ: Ֆինանսական վերահսկողության վարչությունը սույն մասով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերն ստանալուց հետո` 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է դրանք: Ֆինանսական վերահսկողության վարչության կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով կարծիք տալու տասնհինգօրյա ժամկետը կարող է Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ կասեցվել: Ֆինանսական վերահսկողության վարչության կողմից տասնհինգօրյա ժամկետում չառարկելու կամ այդ ժամկետը կասեցնելու մասին վարկային կազմակերպությանը չտեղեկացնելու դեպքում վարկային կազմակերպությունը կարող է պասիվներում առկա ներգրավված միջոցների մարումից ստացված գումարների հաշվին կանոնադրական կապիտալը համալրելու համար Կենտրոնական բանկ ներկայացնել սույն կետով սահմանված այլ փաստաթղթերը:

170. Վարկային կազմակերպության ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցվում են սույն կանոնակարգի 22-րդ գլխով սահմանված կարգով:

171. Փոփոխությունները գրանցվում են, կամ փոփոխությունների գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի որոշմամբ, ընդ որում, կանոնադրության փոփոխության գրանցման վերաբերյալ որոշումը ձևակերպվում է գրանցման ներկայացված փոփոխության տիտղոսաթերթի վրա Կենտրոնական բանկի նախագահի էլեկտրոնային-թվային ստորագրությունը դնելու միջոցով:

172. Գրանցման վկայականի և(կամ) լիցենզիայի նոր օրինակը վարկային կազմակերպությանը տրամադրվում է կանոնադրությունը գրանցելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

ԳԼՈՒԽ 27. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

173. Վարկային կազմակերպությունը լիցենզիա ստանալուց հետո սույն կետում նշված փոփոխությունները տեղի ունենալու դեպքում` փոփոխության օրվան հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փոփոխությունները.

1) վարկային կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող նոր ներքին իրավական ակտերի ընդունման կամ գործող ներքին իրավական ակտերի փոփոխության դեպքում` նոր ընդունված ներքին իրավական ակտերը կամ գործող ներքին իրավական ակտերի փոփոխությունները և այդ փոփոխությունները ներառող ներքին իրավական ակտերը (վարկային կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգերը, կարգերը, ընթացակարգերը, ծրագրերը և նմանատիպ այլ փաստաթղթերը),

2) վարկային կազմակերպության` սույն կանոնակարգի 25-րդ գլխով սահմանված տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում` այդ փոփոխությունների վերաբերյալ գրություն, որը պարունակում է հայտարարություն առ այն, որ փոփոխված տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը համապատասխանում են սույն կանոնակարգի 25-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին,

3) վարկային կազմակերպության` Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության կանոնադրության փոփոխությունների դեպքում` տվյալ փոփոխությունները,

4) վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահի կամ խորհրդի նախագահի տեղակալի պաշտոնանկության դեպքում` համապատասխան գրություն, որտեղ նշվում են կառավարման իրավասու մարմնի կողմից որոշման կայացման և փոփոխության իրականացման ամսաթվերը:

174. Վարկային կազմակերպությունը սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ով սահմանված տեղեկանքի 2.3-րդ, 3.6-րդ, 3.8-3.9-րդ, 4.1-րդ ենթակետերով կամ 5-9-րդ կետերով սահմանված տեղեկությունների փոփոխության դեպքում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնում է այդ փոփոխությունները:

175. Վարկային կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում տնտեսական ծրագրի փոփոխված տարբերակը` փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե տեղի է ունեցել վարկային կազմակերպության ռազմավարության փոփոխություն: Վերանայված ծրագրում նշվում է ռազմավարության փոփոխության հիմնավորումը: Ընդ որում, ծրագրին կից աղյուսակներում փոփոխություն կարող է կատարվել միայն մինչև հունիս ամսվա վերջին օրը: Նշված ժամանակահատվածից հետո փոփոխություն կարող է կատարվել միայն մակրոտնտեսական միջավայրի էական տատանումների (օրինակ` համախառն ներքին արդյունքի, գների, փոխարժեքի էական տատանումներ) դեպքում:

 

ԲԱԺԻՆ VII. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ 28. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴՈՒՐՍ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

176. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպություններին թույլատրվում է իրենց գործունեության տարածքից դուրս իրականացնել վարկերի տրամադրման և (կամ) վարկերի հավաքագրման գործընթացները՝ հետևյալ բոլոր պայմանների միաժամանակ առկայության դեպքում.

1) վարկերի տրամադրումը և (կամ) վարկերի հավաքագրումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղական համայնքներում,

2) վարկային կազմակերպությունից, վարկային կազմակերպության տարածքային ստորաբաժանումից, այլ վարկային կազմակերպությունից կամ բանկից կանխիկ միջոցները գյուղական համայնքներ և գյուղական համայնքներից հետ տեղափոխումն իրականացվում է զինված ոստիկանի ուղեկցությամբ կամ ինկասատորի միջոցով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կամ ինկասացիոն կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա:

3) վարկային կազմակերպությունը գրավոր տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին գյուղական համայնքում սույն կետով նշված գործունեությունն սկսելու կամ դադարեցնելու որոշման մասին՝ համապատասխան որոշումն ընդունելուց հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, գյուղական համայնքում սույն կետով նշված գործունեությունը սկսելու մասին գրավոր ծանուցմանը կցվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կամ ինկասացիոն կազմակերպության հետ կնքված համապատասխան պայմանագրի պատճենները:

4) Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կամ ինկասացիոն կազմակերպության հետ կնքված սույն կետում նշված պայմանագրերի ժամկետները լրանալուց հետո վարկային կազմակերպությունն անմիջապես երկարաձգում է կնքված պայմանագրի ժամկետը կամ կնքում է նոր պայմանագիր, ընդ որում վարկային կազմակերպությունը 15 օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում պայմանագրի ժամկետների երկարաձգումը հավաստող փաստաթուղթը կամ նոր պայմանագիրը:

5) վարկային կազմակերպության աշխատակիցներից, զինված ոստիկանից կամ ինկասատորից կազմված մեկ խմբի մոտ առկա գումարը օրվա ընթացքում չի գերազանցում 5 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը:

 

ԳԼՈՒԽ 29. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

177. Սույն կանոնակարգի 4-րդ կետն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հունվարի 7-ին, իսկ մինչ այդ վարկային կազմակերպության ղեկավարների կամ նրանց կազմի փոփոխությունների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագրերը և տվյալ գործընթացի շրջանակներում սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով, ընդ որում, ղեկավարների և նրանց գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքները ներկայացվում են էքսել (excel) ֆորմատով, իսկ սույն կետում նշված մյուս փաստաթղթերը` «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով:

178. Սույն կանոնակարգի 125-րդ կետի աղյուսակի 5-րդ պարբերության պահանջները չեն տարածվում մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը գրանցված վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի և վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների վրա:

179. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահի դրությամբ գործող վարկային կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը պարտավոր են բավարարել սույն կանոնակարգի 25-րդ գլխով սահմանված` գործունեության տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ սահմանված պահանջներին սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո` 3 ամսվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ պարտավոր են բավարարել հետևյալ պահանջներին.

1) Վարկային կազմակերպությունը կամ դրա տարածքային ստորաբաժանումը պետք է ունենա.

ա. վարկային կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով վերցված առանձնացված տարածք,

բ. կանխիկ դրամով և այլ արժեքներով գործառնություններ կատարելու, հաճախորդների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի ու այլ արժեքների հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց (առանձնացված վարկային կազմակերպության մյուս տարածքային ստորաբաժանումներից)` դրամապահոց և գործառնական դրամարկղ: Դրամապահոցը կանխիկ դրամի և այլ արժեքների, գրավադրված և ի պահ ընդունված արժեքների պահպանության հիմնական դրամապահոցն է` իր նախադրամապահոցով: Դրամապահոցի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ինկասացիոն կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր` նշված միջոցների ամենօրյա տեղափոխման, հանձնման համար, ինչպես նաև որևէ բանկի կամ այլ վարկային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր, եթե նշված միջոցները պահպանման են հանձնվելու այլ բանկ, վարկային կազմակերպություն կամ այլ բանկի, վարկային կազմակերպության տարածքային ստորաբաժանում: Դրամապահոցի բացակայության պարագայում վարկային կազմակերպությունը կարող է չիրականացնել դրամարկղում առկա կանխիկ դրամի ինկասացում, եթե դրամարկղում կանխիկ դրամի տվյալ օրվա մնացորդը չի գերազանցում 5 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը, և վարկային կազմակերպությունում կամ վարկային կազմակերպության մասնաճյուղում տեղադրված է հատուկ չհրկիզվող պահարան, որն ամրացված է դրամարկղի հատակին կամ պատին: Եթե վարկային կազմակերպության կամ դրա մասնաճյուղի կանոնադրությամբ նախատեսված է, որ վերջինս «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված գործառնություններն իրականացնում է բացառապես անկանխիկ ձևով, ապա դրամարկղային հանգույցի առկայությունը պարտադիր չէ:

գ. կանխիկ դրամով և (կամ) այլ արժեքներով գործառնություններ իրականացնող վարկային կազմակերպությունը և դրա մասնաճյուղը պետք է ունենան շուրջօրյա պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման և շուրջօրյա անվտանգության ահազանգման համակարգեր: Ընդ որում, շուրջօրյա պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման համակարգը պետք է միացված լինի համապատասխան կազմակերպությանը, իսկ շուրջօրյա անվտանգության ահազագման համակարգը պետք է միացված լինի ոստիկանության կամ արտոնագրված պահակախմբի հետ` հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով: Եթե վարկային կազմակերպությունը կամ վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը գտնվում է ներքին շուրջօրյա պահակային (անվտանգության) ծառայություն կամ շուրջօրյա անվտանգության ահազանգման համակարգ ունեցող տարածքներում, ապա տարածքի շուրջօրյա ահազանգման համակարգը պետք է միացված լինի շուրջօրյա պահակային (անվտանգության) ծառայությանը կամ շուրջօրյա անվտանգության ահազանգման համակարգին` հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով:

դ. վարկային կազմակերպությունը և դրա տարածքային ստորաբաժանումը պետք է միացված լինեն միմյանց կապող համակարգչային ցանցի հետ: Մասնաճյուղը գլխամասի հետ կապող համակարգչային ցանցը միացվում է մասնաճյուղի հաշվառումից հետո` մասնաճյուղի հաշվառման մասին Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ սահմանված ժամկետում, իսկ այն մասնաճյուղերի համար, որոնք չեն ունենա գլխավոր հաշվապահ` համակարգչային ցանցը պետք է միացված լինի մասնաճյուղին` վերջինիս հաշվառման փաստաթղթերի ներկայացման պահին:

2) Վարկային կազմակերպությունը կարող է սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն ունենալ «Բանկերս Բլանկետ Բոնդ (BBB)» ապահովագրության պայմանագիր հետևյալ ռիսկերի գծով.

ա. ավազակության, գողության, կողոպուտի, յուրացման, վատնման, խարդախության, այդ թվում` կեղծ փողեր, արժեթղթեր և վճարային փաստաթղթեր իրացնելու կամ կեղծ պայմանագրեր ներկայացնելու հետևանքով ընկերության գույքի հափշտակության ռիսկը,

բ. վարկային կազմակերպության գույքի կորստի կամ վնասվածքի ռիսկը, այդ թվում` վարկային կազմակերպության տարածքում գտնվող կամ փոխադրվող կանխիկ դրամի, արժեթղթերի, վճարային փաստաթղթերի և այլ արժեքավոր գույքի կորստի կամ վնասվածքի ռիսկը:

Նշված ռիսկերի գծով ապահովագրության պայմանագրում ապահովագրական գումարը չի կարող փոքր լինել վարկային կազմակերպության ակտիվների 1 տոկոսից:

Ընդ որում, «Բանկերս Բլանկետ Բոնդ (BBB)» ապահովագրություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերությունը պետք է ունենա ստորև նշված միջազգային վարկանշող կազմակերպություններից առնվազն մեկի կողմից տրված վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի`

 

-  Ստանդարտ և Փուրզի «ԲԲԲ» խմբի`  ԲԲԲ
-  Մուդիզի «Բաա» խմբի`  Բաա3
-  Ա.Մ. Բեստի «Բ» խմբի`  Բ+
-  Դաֆֆ և Ֆելփզի «ԲԲԲ» խմբի`  ԲԲԲ-
-  Վեիսսի «Բ» խմբի`  Բ-
-  Ֆիթչի «ԲԲԲ» խմբի`  ԲԲԲ-

 

3) Վարկային կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը արտարժույթի առուվաճառքի գործառնություններ իրականացնելիս փոխարժեքներն արտացոլող վահանակը տեղադրում է միայն իր դրամարկղում: Վարկային կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը դրամարկղի ներսում փոխարժեքներն արտացոլող վահանակը տեղադրում է այնպես, որպեսզի այն փակ տարածքից դուրս տեսանելի չլինի: Վարկային կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը դրամարկղից դուրս վահանակ ունենալու դեպքում, վահանակի վրա նշում է միայն լիցենզավորված անձի անվանումը, լիցենզիայի համարը, աշխատանքային օրերը և ժամերը:

 

Հավելված 1

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

 

Վարկային կազմակերպության գրանցման և լիցենզիա ստանալու դիմում

 

Հայաստանի Հանրապետության

 կենտրոնական բանկի նախագահ

 ……………………………-ին

 

 

 

 

 

Հարգելի ………………………….

 

Մենք (Ես)` ________________________________________________________________________

վարկային կազմակերպության անվանումը, տիպը (խումբը) և կազմակերպաիրավական ձևը


ստեղծումը նախաձեռնող ներքոստորագրյալներս (ներքոստորագրյալս), որոշում ենք (եմ) կայացրել վարկային կազմակերպության պետական գրանցման և վարկային կազմակերպության գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա ստանալու մասին:

Խնդրում ենք (եմ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել վարկային կազմակերպությունը և տրամադրել վարկային կազմակերպության գործունեության իրականացման լիցենզիա:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում ենք (եմ) վարկային կազմակերպության գրանցման և լիցենզավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (կից` ------ էջ):

 

Ներկայացնում ենք (եմ) ստեղծվող վարկային կազմակերպության կոնտակտային անձի (անձանց) տվյալները (անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե
__________________________________________________________):

 

 

 

Փոստային հասցե. ___________________________________________________________

 

Հավաստիացնում ենք, որ --------------------------------------------------------------------------տարածքը

(կազմակերպության անվանումը)

և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ 13-ի 25-րդ գլխով սահմանված պահանջներին, կամ

 

Պարտավորվում ենք, որ ----------------------------------------------------------------------------տարածքը

(կազմակերպության անվանումը)
և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները լիցենզավորվելուց հետո --------------- ժամկետում կհամապատասխանեցվեն Կանոնակարգ 13-ի 25-րդ գլխով սահմանված պահանջներին և Կենտրոնական բանկ կներկայացվեն համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթեր, ինչպես նաև Կենտրոնական բանկ կներկայացվեն տարածքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը կամ վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման պայմանագրի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը: Ընդ որում, ենթավարձակալության դեպքում կներկայացվի նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

 

Մենք (ես)` ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

 

 

 

Վարկային կազմակերպության ստեղծումը նախաձեռնող անձինք (անձ)`

Ստորագրություն

Անուն, ազգանուն (անվանում)

Անձնագրի տվյալները, հանրային
ծառայությունների համարանիշը
(ՀՎՀՀ)

______________

_______________________

___________________________

______________

_______________________

___________________________

____  _________________ 20___ թ.

Հավելված 2 

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

Վարկային կազմակերպության կանոնադրության տիտղոսաթերթ

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

-----------------------------------------------------------

(վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի անվանումը)

 

--/--/----թ. թիվ ---------որոշմամբ

 

 

---------------------------------

 (իրավասու անձի պաշտոնը)

 

-----------------------------------------

 (անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀՀ կենտրոնական բանկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

 

---------------------------------

(ստորագրություն)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

_______________________________________________________________

Վարկային կազմակերպության (վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության) լրիվ անվանումը

 

(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

Հավելված 3 
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

Ղեկավարի գրանցման վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------------------ին

Հարգելի -----------------------

Խնդրում ենք -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (ղեկավարի թեկնածուի անունը, ազգանունը)

 

թույլ տալ մասնակցել որակավորման քննություններին (Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում

անցնող ղեկավարների համար)

 

տրամադրել որակավորման վկայական` առանց քննության միջոցով որակավորման ստուգման

 

գրանցել (խորհրդի անդամի համար՝ նաև ստուգել մասնագիտական համապատասխանությունը) որպես

----------------------------------------------------------------------:

(վարկային կազմակերպության անվանումը, ղեկավարի պաշտոնը)

 

Կից ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկությունները:

 

Հավաստիացնում եմ, որ վերոնշյալ անձը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և կարգերով սահմանված պահանջներին, և վերջինիս ստորագրությունը, որը ամրակցվում է ղեկավարի վերաբերյալ ներկայացվող տեղեկանքին, համապատասխանում է իսկականի հետ:

 

Վարկային կազմակերպության կառավարման մարմնի իրավասու անձի անուն, ազգանուն, ստորագրություն ---------------------------------------------------------------------------

 

 « »--------- 20 թ.

(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

 

Հավելված 4 

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Ղեկավարի (պատասխանատու անձի) և նրա գործունեության վերաբերյալ

 

Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:

□ Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե տեղեկանքում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները

1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները

 

(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք)

1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը (առկայության դեպքում)
(մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև ֆինանսական կազմակերպության մասնաճյուղի անվանումը և Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը տրված կոդը)

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

օ բանկ

օ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ

օ վարկային կազմակերպություն

օ ապահովագրական ընկերություն

օ օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ

օ ապահովագրական բրոքեր

օ ներդրումային ընկերություն

օ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ

օ կարգավորվող շուկայի օպերատոր

օ Կենտրոնական դեպոզիտարիա

օ ֆոնդի կառավարիչ

օ օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ

օ Բյուրո

օ վճարահաշվարկային կազմակերպություն

 

2. Ղեկավար պաշտոն

2.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 կետում նշված կազմակերպությունում

 

օ տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ),

օ գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր մարմնի ղեկավար)

օ գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ

օ տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ

օ գլխավոր հաշվապահ

օ գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

օ ներքին աուդիտի ղեկավար

օ ներքին աուդիտի անդամ

օ բանկերի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար

օ վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար)

օ վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահի (ղեկավարի) տեղակալ

օ վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի անդամ

օ մասնաճյուղի կառավարիչ (գործադիր տնօրեն)

օ մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

օ օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ

օ օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար

օ օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամ

օ ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ

օ պատասխանատու ակտուար

օ ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ

օ ֆոնդի պահառուի ղեկավար

օ ֆոնդի պահառուի աշխատակից

օ բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատող

 

2.2 Նշեք`

 

o Բանկի ներքին դիտարկումների ստորաբաժանման և պաշտոնի անվանումը,

եթե հանդիսանում եք այդ ստորաբաժանման աշխատակից, կամ

 

o Կիրառելի չէ, եթե չեք հանդիսանում ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից:

 

2.3 Նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար` ըստ Ձեր աշխատատեղի նկարագրի, աշխատանքային պայմանագրի:

 

 

2.4. Նշեք, եթե հանդիսանում եք

օ կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի ներդրումային քաղաքականության շրջանակներում ֆոնդի ակտիվների ներդրման վերաբերյալ որոշումների կայացում և իրականացում

օ կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկում

օ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի ներդրումային քաղաքականության շրջանակներում ֆոնդի ակտիվների ներդրման վերաբերյալ որոշումների կայացում և իրականացում

օ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որն իրականացնում է ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկում

3. Անձնական տվյալներ

3.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

3.2 Սեռ`

 

օ արական

օ իգական

3.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

3.4 Ծննդավայր

3.5 Քաղաքացիություն

3.6 Նշեք`

 

o Անձնագրի տվյալները

o Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)

o Հին անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)

 

3.7 Նշեք`

 

o Հանրային ծառայությունների համարանիշը

o Կիրառելի չէ

 

3.8 Նշեք`

 

o Հաշվառման վայր,

o Փաստացի բնակության վայր

 

3.9 Նշեք հեռախոսահամար

o բջջային

o տնային

 

3.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

3.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, ազգանունները, հայրանունները և դրանք կրելու ժամանակաշրջանները,

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Կրելու ժամանակաշրջանի սկիզբ
(օր/ամիս/տարի)

Կրելու ժամանակաշրջանի ավարտ
(օր/ամիս/տարի)

     

 ________________________

 ________________________

 _______________________

 _______________________

________________________

 _______________________

 _______________________

________________________

 _______________________

 _______________________

________________________

 _______________________

 _______________________

________________________

 _______________________

 

4. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

4.1

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության անվանումը, միջազգային որակավորման անվանումը

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության սովորելու ժամանա-կաշրջանը
(_թ-ից մինչև _թ.)

Ֆակուլտետը

Մասնագի-տությունը

Գիտական աստիճանը

Միջազգային որակա-վորման մակարդակը

             
             
             
             

4.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

 

օ հայերեն

օ անգլերեն

օ ռուսերեն

օ այլ (նշել լեզուն)

 

4.3 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.(ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները` անկախ դրանց` աշխատանքային գրքույկում ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից:

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ

Կազմա-կերպու-
թյան անվանում

Կազմակերպու-թյան գործու-նեության ոլորտը

Գտնվելու վայր

Հեռախոսա-համար

Պաշտոնը, հիմնական պարտա-կանու-թյունները

Ազատման հիմքերը

Նշագրում կատարեք , եթե աշխա-տանքային գրքույկում տվյալները ներառված չեն

               
               
               

4.4 Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող առավելագույնը 3 անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի դրությամբ), որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ, ընդ որում, այդ անձանցից մեկը պետք է լինի Ձեր վերջին աշխատատեղից, ընդ որում, վերջին աշխատատեղ համարվում է նախորդ կազմակերպությունը, որտեղ Դուք աշխատել եք, իսկ մյուս երկուսը չպետք է լինեն այն կազմակերպությունից, որտեղ նախատեսում եք անցնել աշխատանքի, բայց աշխատում են կամ աշխատել են ֆինանսական համակարգում:

Անուն,
ազգանուն

Աշխատանքի վայրը և դրա գտնվելու վայրը

Պաշտոնը

Ֆինանսական համակարգում աշխատանքային տարիները

Հեռախոսա-համար, էլ. փոստի հասցե

         
         
         

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում պահանջվող անձինք չկան:

 

5. Ղեկավարի (պատասխանատու անձի) վերաբերյալ այլ տեղեկություններ

5.1 Արդյո՞ք Դուք օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ:

 

օ Ոչ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար:

օ Ոչ,

օ Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով

հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)

5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից:

օ Ոչ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ:

օ Ոչ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ:

օ Ոչ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության:

օ Ոչ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.7 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող ֆինանսական կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:

օ Ոչ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.8 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված ֆինանսական կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

օ Ոչ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.9 Արդյո՞ք որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր նկատմամբ Կենտրոնական բանկի կամ տվյալ ֆինանսական կազմակերպության կողմից կիրառվել է որևէ պատասխանատվության միջոց վերջին 1 տարվա ընթացքում:

օ Ոչ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.10 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով և հիմքերով:

օ Ոչ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում` որակավորման վկայականից զրկվելու հիմքերը)

6. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն

6.1 Նշեք`

o այն ֆինանսական կազմակերպությունների, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկող այն ընկերությունների վերաբերյալ աղյուսակում պահանջվող տվյալները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն.

 


Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

(Ընդ որում` 6.1-6.3 կետերում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ֆոնդի պահառուների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց և ֆոնդի պահառուի աշխատակցի կողմից)

 

Ֆինանսական
կազմակերպության
(ոչ ֆինանսական
կազմակերպություն
հանդիսացող
հաշվետու
թողարկողի)
անվանումը

Ժամանակա-
հատվածը
(նախկինում
ունեցած
մասնակցության
համար նշել
նշանակալից
մասնակից
լինելու ժամանակա-հատվածը)

Մասնակցության
չափը (%),

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր
գումարը (դրամով)

         
         
         

 

օ Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված մասնակցությունը չունեք կամ չեք ունեցել:

 

 

 

 

 

 

6.2 Նշեք`

 

օ այն ֆինանսական կազմակերպությունների, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկող այն ընկերությունների վերաբերյալ աղյուսակում պահանջվող տվյալները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն,


(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում`
«Արժեթղթերի շուկայի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգում ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները լրացվում են միայն ծնողների, ամուսնու, երեխաների, քրոջ և եղբոր (եթե համատեղ տնտեսություն են վարում) վերաբերյալ:)

 

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%)

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

օ Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա

o Իրազեկ չեմ, եթե սույն կետում նշված տվյալներին չեք տիրապետում:

 

6.3 Նշեք`

o Ձեզ հետ փոխկապակցված` ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները:

(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում`
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգում ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները լրացվում են միայն ծնողների, ամուսնու, երեխաների, քրոջ և եղբոր (եթե համատեղ տնտեսություն են վարում) վերաբերյալ:)

 Անուն,ազգանուն

Ժամանակահատվածը (նախկինում ֆինանսական համակարգում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատած անձանց համար նշել համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատելու ժամանակահատվածը

Անձնագրի տվյալները

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատան-քի վայր

Պաշտոն

Բնակության վայր, հեռախոսահամար (բջջ. և այլ)

             
             
             

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա:

 

7. Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ

7.1 Արդյո՞ք Դուք ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

 

օ Ոչ ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.2 Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

օ Ոչ ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

o Իրազեկ չեմ

 

7.3 Արդյո՞ք Դուք ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

օ Ոչ ,

օ Այո,ներկայացնել մանրամասներ (ֆինանսական կազմակերպության անվանումը, գումար, ժամկետ, այլ)

7.4. Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

օ Ոչ ,

օ Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

o Իրազեկ չեմ

8. Այլ տեղեկություններ

8.1 Նշեք`

 

o Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները,

(բացառությամբ 6.3 կետում նշված անձանց)

 

Անուն,
ազգանուն

Անձնագրի
տվյալները

Փոխկապակցվածու-
թյան ձև

Աշխատանքի
վայր

Պաշտոն

Բնակության վայր, հեռախոսահամար (բջջ. և այլ)

           
           
           

 

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա:

8.2 Նշեք`

 

o Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները:

 

Կազմակերպության անվանում

Գտնվելու վայր

Փոխկապակցվածու-թյան ձև

ՀՎՀՀ

Հեռախոսահամար

         
         
         

 

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա:

 

9. Ձեր կարծիքով արդյո՞ք առկա են այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել

 

օ Ոչ

օ Այո, ներկայացնել մանրամասները

10. Այլ փաստաթղթեր

10.1 Այս կետը լրացվում է միայն բանկի խորհրդի անդամների կողմից.

 

Ծանոթացել եմ ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 12-ի «Բանկային գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը» կանոնակարգ 1-ը հաստատելու մասին թիվ 145-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկային գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը» կանոնակարգ 1-ի Հավելված 41-ով սահմանված «Խորհրդի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ

 

օ Այո

օ Ոչ

 

11.

Հավաստիացնում եմ, որ

1) սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկությունները արժանահավատ են և ամբողջական,

2) բացակայում են ղեկավարի գրանցումը մերժելու համար համապատասխան օրենքներով և կարգերով սահմանված հիմքերը,

Համաձայն եմ, որ սույն տեղեկանքով ներկայացված տեղեկատվության իսկությունը ստուգելու համար Կենտրոնական բանկը դիմի համապատասխան իրավասու մարմիններին` պահպանելով տեղեկատվության գաղտնիությունը:

   

 Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

 ______________

   
   
   

Գրանցման ներկայացված ղեկավարի
ստորագրություն

Ամրակցեք ստորագրության նմուշը

 

(հավելվածը փոփ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

Հավելված 5 
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

Վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգը և տնտեսական ծրագիրը

 

Բաժին 1. Ընդհանուր դրույթներ

Բաժին 2. Ֆինանսական հեռանկարային զարգացման միտումները

Բաժին 3. Վարկային կազմակերպության ներքին կազմակերպական կառուցվածք և կառավարման սկզբունքներ

Բաժին 4. Վարկային կազմակերպության կողմից միջոցների ներգրավման և տեղաբաշխման գործիքները, մեթոդներն ու ընթացակարգերը

Բաժին 5. Ներդրումների համար կանխատեսվող շուկաների նկարագրություն

Բաժին 6. Մրցակցության դիմակայելու մեթոդներ

Բաժին 7. Կապիտալ, եկամուտների և ծախսերի հաշվարկ

Բաժին 8. Հնարավոր ռիսկերի գնահատում

Բաժին 9. Խորհրդի կողմից կանոնակարգի իրականացման նկատմամբ հսկողության սահմանում

Բաժին 10. Այլընտրանքային կանոնակարգը (պարտադիր չէ. ներկայացվում է Կենտրոնական բանկի պահանջով)

Բաժին 11. Այլ դրույթներ

Ենթահավելվածներ և անհրաժեշտ կից տեղեկատվություն:

 

Բաժին1. Ընդհանուր դրույթներ

Վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգի ընդհանուր դրույթներում նշվում են.

1) ստեղծվող վարկային կազմակերպության անվանումը, տիպը (խումբը) և գտնվելու վայրը,

2) հիմնադիրների (նախաձեռնող անձանց) կողմից վարկային կազմակերպության ստեղծման նախադրյալները,

3) վարկային կազմակերպության առաքելությունը,

4) վարկային կազմակերպության նպատակները,

5) վարկային կազմակերպության կազմակերպա-իրավական տեսակը,

6) վարկային կազմակերպության մասնակիցների կազմը և մասնակցության չափը,

7) վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների ցանկը:

 

Բաժին 2. Ֆինանսական հեռանկարային զարգացման միտումները

2. Այս բաժնում ներկայացվում են.

1) վարկային կազմակերպության գործունեության հիմնական ուղղությունները, նախատեսվող ֆինանսական գործառնությունների ցանկը և դրանց համառոտ նկարագիրը,

2) վարկային կազմակերպության շուկայում հնարավոր դերը, մասնաբաժինը, սպասարկման տարածքը,

3) վարկային կազմակերպության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց գործունեությունը, դրանց կազմակերպական կառուցվածքը, փոխկապվածության բնույթը, վարկային կազմակերպության և նրա հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց հետագա փոխհարաբերությունները,

4) վարկային կազմակերպության և նրա փոխկապակցված անձանց գործարքները, եթե այդպիսիք նախատեսվում են,

5) վարկային կազմակերպության պոտենցիալ հաճախորդների բնութագիրը (օրինակ` վարկային կազմակերպության մասնակիցները, ֆերմերային տնտեսությունները, այլ) և ենթադրվող թիվը, խոշոր հաճախորդների անունները,

6) վարկային կազմակերպության նախատեսվող մասնաճյուղերի ցանցը, նրանց տեղակայվածությունը (միայն ՀՀ վարկային կազմակերպությունների համար),

7) միջոցների տեղաբաշխման նախատեսվող ուղիները, գործառնությունների տեսակները (ներդրումներ արժեթղթերում, տարբեր տեսակի վարկավորում և այլն), տալ դրանց բնութագիրը, միջոցների տեղաբաշխման պայմանները, գնահատել վարկային կազմակերպության մրցունակությունը միջոցների տեղաբաշխման տեսանկյունից,

8) վարկային կազմակերպության վարկավորման ծրագրերը (օրինակ` հիփոթեքային վարկավորման ծրագիր և այլն): Տեղեկացնել վարկային կազմակերպության ռիսկային վարկավորում (անբարեխիղճ վարկառուներ, բլանկային վարկերի տրամադրում, այլ) իրականացնելու մտադրության մասին, առկայության դեպքում նկարագրել գործընթացը:

 

Բաժին 3. Վարկային կազմակերպության ներքին կազմակերպական կառուցվածք և կառավարման սկզբունքներ

3. Այս բաժնում.

1) ներկայացվում են վարկային կազմակերպության ներքին կազմակերպական կառուցվածքը (եթե այն նշված չէ վարկային կազմակերպության կանոնադրությունում), գործառնական համակարգը, կառուցվածքային ստորաբաժանումների և ծառայությունների անվանումներն ու հիմնական ֆունկցիաները, իրավասությունները, պարտականությունները, և դրանց միջև փոխհարաբերությունները, վարկային կազմակերպության ղեկավարների և աշխատակիցների քանակը,

2) հիմնավորվում է վերը նկարագրված կազմակերպական կառուցվածքը վարկային կազմակերպության կողմից սույն կանոնակարգի իրականացման տեսանկյունից,

3) ներկայացվում են վարկային կազմակերպության կառավարման մարմինները (մասնակիցների ընդհանուր ժողովը, խորհուրդը, գործադիր մարմինը, վարչությունը), դրանց միջև փոխհարաբերությունները, կառավարման մարմինների իրավասությունները և պարտականությունները (միայն ՀՀ վարկային կազմակերպությունների համար),

4) նշվում է կառավարման մարմինների մոտավոր կազմը,

5) նկարագրվում են վարկային կազմակերպության խորհրդի կողմից ստեղծվող կոմիտեների (օրինակ` ներդրումային, վարկային և այլն) գործունեությունը, դրանց իրավասությունները և պարտականությունները,

6) նկարագրվում են աշխատանքի կազմակերպման հիմնական սկզբունքները, էթիկական պահանջները,

7) նշվում են վարկային կազմակերպության գործադիր ղեկավարների և այլ աշխատակիցների աշխատավարձերը` ըստ հաստիքների,

8) նկարագրվում են վարկային կազմակերպության կառավարման և անձնակազմի աշխատանքների որակի բարձրացմանն ուղղված ծրագրերը, մասնավորապես անձնակազմի վերապատրաստման և այլ ծրագրերը,

9) նկարագրվում է վարկային կազմակերպության ներքին հսկողության համակարգը (այդ թվում վարկային կազմակերպության ներսում տեղեկատվական հոսքերը` հաշվետվական համակարգը), կիրառվելիք հաշվապահական և վճարահաշվարկային համակարգերը,

10) Ներկայացվում է տեխնիկական վերազինման, վարկային տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցառումների ծրագիրը,

11) նկարագրվում են ներքին աուդիտի գործառույթները. նկարագրությունում պետք է ամրագրված լինի այդ ստորաբաժանման անկախության ապահովման ուղիները, աուդիտի աշխատանքների շրջանակները և հաճախականությունը,

12) նկարագրվում են ներքին աուդիտի անձնակազմի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, կրթվածությունը և աշխատանքային փորձը,

13) նկարագրվում են այն բոլոր ընթացակարգերը և միջոցառումները, որոնք ուղղված են ապահովելու վարկային կազմակերպության գործունեության համապատասխանեցումը Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, այլ իրավական ակտերի, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության գործունեության կարգավորող ներքին ակտերի (քաղաքականություն, կարգեր և այլ) պահանջներին

14) նկարագրվում են վարկային կազմակերպության հաճախորդների բողոքներին արձանագրելու միջոցառումները,

15) նկարագրվում են անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրման սկզբունքները:

 

Բաժին 4. Վարկային կազմակերպության կողմից միջոցների ներգրավման և տեղաբաշխման գործիքները, մեթոդներն ու ընթացակարգերը

4. Այս բաժնում ներկայացվում են.

1) փոխառությունների ներգրավման հիմնական աղբյուրները և մեթոդները, ներկայացնել փոխատվական կապիտալի շուկայում մրցակցության գնահատումը, դրան դիմակայելու մեթոդները,

2) միջոցների տեղաբաշխման նախատեսվող ուղիները, գործառնությունների տեսակները (ներդրումներ արժեթղթերում, տարբեր տեսակի վարկավորում և այլն), դրանց բնութագիրը, միջոցների տեղաբաշխման պայմանները,

3) վարկային կազմակերպության վարկավորման ծրագրերը (օրինակ` հիփոթեքային վարկավորման ծրագիր և այլն),

4) վարկային կազմակերպության կողմից միջոցների ներգրավման և տեղաբաշխման ընթացակարգերը, որոնք պետք է ներառեն`

ա. պարտապանի (փոխառուի, վարկառուի, լիզինգառուի, ֆակտորինգի պայմանագրով հաճախորդի, այլ) վարկարժանության գնահատման, պարտքի տրամադրման, սպասարկման, մոնիտորինգի, վերահսկման և մարման կարգն ու պայմանները,

 բ. ֆինանսական գործառնությունների համար անհրաժեշտ հայտերի, պայմանագրերի և գործունեության ընթացքում պարբերաբար օգտագործվող այլ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր,

5) վարկային կազմակերպության գովազդային ռազմավարությունը (գովազդելու հաճախականությունը, տեսակները և այլն), որն ուղղված է նպատակային շուկան գրավելուն, ապրանքանիշի ստեղծմանը և այլն,

6) անհրաժեշտ մարկետինգային ծախսերը նպատակային շուկան գրավելու համար:

 

Բաժին 5. Ներդրումների համար կանխատեսվող շուկաների նկարագրություն

5. Կանխատեսվող շուկաների վերլուծությունը պետք է հիմնված լինի թվային շարքերի և այլ փաստացի ցուցանիշների վրա: Տեղեկատվության աղբյուրները, տնտեսական, մրցակցային և այլ բնույթի ենթադրությունների և կանխատեսումների հիմքերը և նախապայմանները նույնպես պետք է նշվեն ծրագրում: Այս բաժնում նկարագրվում են.

1) ֆինանսական այն շուկաները (նպատակային շուկաները), որոնցում վարկային կազմակերպությունը պատրաստվում է ծավալել իր գործունեությունը, մասնավորապես.

ա. շուկաների տնտեսական բնութագիրը (նրա ծավալները, ոլորտի եկամտաբերությունը և այլն), հեռանկարային զարգացման միտումները,

բ. շուկաներում վարկային կազմակերպության գործարար ակտիվության կանխատեսումը, դրա որակական և քանակական գնահատումը,

գ. շուկայի տարածքային ընդգրկվածությունը,

դ. վարկային կազմակերպության կողմից շուկայում նոր տիպի գործիքների կիրառման, ծառայությունների ներդրման հնարավորությունները (եթե նախատեսվում է):

2) վարկային կազմակերպության նպատակային շուկաների և կանխատեսվող հաճախորդների կախվածությունը տնտեսության այլ ճյուղերից, այդ ճյուղերի զարգացման միտումները,

3) երեք տարվա կտրվածքով տնտեսական միջավայրի փոփոխման կանխատեսումները, մասնավորապես` սղաճ, գործազրկություն, տոկոսադրույքների մակարդակը, ֆիսկալ և դրամավարկային քաղաքականությունը: Կանոնակարգը պետք է ներառի տնտեսական միջավայրի փոփոխման առավել հավանական սցենարները և գնահատի հնարավոր տնտեսական անկումները, դրանց ազդեցությունը վարկային կազմակերպության վրա,

4) տնտեսության մեջ հնարավոր փոփոխությունները ինչպես կարող են ազդել վարկային կազմակերպության նպատակային շուկաների վրա, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության կողմից իրականացվող գործառույթների և մատուցվող ծառայությունների վրա:

 

Բաժին 6. Մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդներ

6. Այս բաժնում.

1) համեմատվում են նպատակային շուկայում(-ներում) վարկային կազմակերպության կողմից տրամադրվող ծառայությունները և մարքետինգային ռազմավարությունը այդ շուկայում վարկային կազմակերպության հիմնական մրցակիցների հետ,

2) նկարագրվում են վարկային կազմակերպության հիմնական մրցակիցների նկատմամբ վարկային կազմակերպության հարաբերական առավելությունները և թերությունները (օրինակ` գնային քաղաքականություն, համբավ, շուկայի մասնաբաժին և այլն), հիմնավորել վարկային կազմակերպության մրցունակությունը,

3) նկարագրվում են մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդները,

4) ներկայացվում են նպատակային շուկայում վարկային կազմակերպության պոտենցիալ մրցակիցներին:

 

Բաժին 7. Կապիտալ, եկամուտների և ծախսերի հաշվարկ

7. Այս բաժնում.

1) նկարագրվում են վարկային կազմակերպության կապիտալի նպատակային մեծությունը և կառուցվածքը, դրանց հասնելու ուղիները, ինչպես նաև նորմատիվային կապիտալի պահանջների բավարարման հետ կապված ծրագրերը,

2) նկարագրվում է վարկային կազմակերպության կապիտալիզացիայի ռազմավարությունը (ներառյալ` ընդհանուր կապիտալի նախատեսվող մեծության ապահովումը արտաքին և ներքին աղբյուրների հաշվին, կապիտալի համարժեքության ապահովմանն ուղղվող հիմնական միջոցառումները),

3) նկարագրվում է եկամտաբերության նախանշված մակարդակը, ակտիվների եկամտաբերության, զուտ տոկոսային մարժայի կամ շահութաբերության այլ չափանիշներին հասնելու ռազմավարությունները,

4) ներկայացվում են եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումներն առաջին երեք տարիների համար` հիմնված շուկայի վերլուծության արդյունքների վրա (Կանոնակարգ 13-ի Հավելված 5, ձև 3),

5) ֆինանսական կանխատեսումներից ելնելով գնահատվում է ներքին և արտաքին ռիսկերի ազդեցությունը կապիտալի համարժեքության վրա,

6) նկարագրվում է շահաբաժինների բաշխման վերաբերյալ քաղաքականությունը:

 

Բաժին 8. Հնարավոր ռիսկերի գնահատում

8. Վարկային ռիսկ

1) ներկայացնել վարկային կազմակերպության վարկային պորտֆելի մոտավոր նկարագիրը (օրինակ` ճյուղային և ժամկետային կառուցվածքը, այլ), վարկային ռիսկի կառավարման (ռիսկի բացահայտում, գնահատում և հսկում) ծրագրերը, գնահատել ռիսկի ընդունելու մակարդակը,

2) նկարագրել վարկային կազմակերպության վարկերի գնահատման ծրագրերը, մասնավորապես անձնակազմի անաչառության և հմտության ապահովման տեսանկյունից,

3) նկարագրել վարկային պորտֆելի որակի ստուգման գործընթացը, հաճախականությունը և շրջանակները,

4) նկարագրել վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման հիմնական սկզբունքները,

5) նկարագրել վարկառուի վարկունակության գնահատման մեթոդաբանությունը:

 

9. Իրացվելիության ռիսկ

1) նկարագրել վարկային կազմակերպության իրացվելիության (ակտիվների և պասիվների կառավարման) ռազմավարությունը,

2) նկարագրել վարկային կազմակերպության իրացվելիության ռիսկի կառավարման (ռիսկի բացահայտում, գնահատում և հսկում) ծրագրերը, գնահատել ռիսկի ընդունելի մակարդակը,

3) նկարագրել նախատեսվող ակտիվների ու պարտավորությունների կառուցվածքը` ըստ ժամկետայնության,

4) ներկայացնել ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների ժամկետայնության ճեղքվածքի կառավարման մեթոդները:

 

10. Շուկայական ռիսկ

1) նկարագրել ներդրումային (ինվեստիցիոն) քաղաքականության հիմնական ուղղությունները (պետական և ոչ պետական արժեթղթերում, պարտատոմսերում և այլն), շուկայական ռիսկի կառավարման (ռիսկի բացահայտում, գնահատում և հսկում) ծրագրերը, գնահատել ռիսկի ընդունելի մակարդակը,

2) նկարագրել արտարժութային գործառնությունները, արտարժութային ռիսկի կառավարման (ռիսկի բացահայտում, գնահատում և հսկում) ծրագրերը, գնահատել ռիսկի ընդունելի մակարդակը,

3) նկարագրել վարկային կազմակերպության շուկայական ռիսկի նկատմամբ զգայուն ակտիվների և պարտավորությունների պորտֆելը և քննարկել գների հնարավոր փոփոխությունների ազդեցությունը եկամտաբերության, կապիտալի և պորտֆելի զուտ արժեքի վրա,

4) նկարագրել վարկային կազմակերպության կողմից հեջավորման գործիքների կիրառումը (օրինակ` ֆյուչերս, օպցիոն, տոկոսադրույքի սվոպ և այլն):

 

11. Սույն բաժնում նկարագրվում են նաև բանկի համար կարևոր այլ ռիսկերը:

 

Բաժին 9. Խորհրդի կողմից տնտեսական ծրագրի իրականացման նկատմամբ հսկողության սահմանում

12. Այս բաժնում նկարագրվում է.

1) վարկային կազմակերպության խորհրդի կողմից կանոնակարգի իրագործմանը հետևելու գործընթացը,

2) վարկային կազմակերպության խորհրդի կողմից կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու կարգը:

 

Բաժին 10. Այլընտրանքային կանոնակարգը (պարտադիր չէ. ներկայացվում է Կենտրոնական բանկի պահանջով)

13. Այլընտրանքային կանոնակարգը պետք է նկարագրի վարկային կազմակերպության գործողությունները շուկայական պայմանների անբարենպաստ փոփոխության դեպքում: Այլընտրանքային կանոնակարգը պետք է ընդգրկի ռիսկերի կառավարման առավել խիստ գործընթացներ: Կանոնակարգը պետք է ներառի ապագայում անհրաժեշտության դեպքում վարկային կազմակերպության կապիտալի մեծացման վերաբերյալ մոտեցումներ, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության արտակարգ իրավիճակների համար պահուստների ձևավորման և օգտագործման կարգը: Կանոնակարգում պետք է նկարագրված լինի անսպասելի կորուստների առաջացման դեպքում վարկային կազմակերպության ֆինանսական պաշտպանվածության ապահովման ուղիները:

 

Բաժին 11. Այլ դրույթներ

14. Վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգը պետք է վերանայվի միջավայրի փոփոխություններին համարժեք,

15. Տեղեկությունները, որոնց վերաբերյալ սույն կանոնակարգով պահանջվող ձևեր սահմանված չեն, կարող են ներկայացվել ազատ ոճով,

16. Վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգը կարող է պարունակել նաև այնպիսի տեղեկություն, որը չի պահանջվում սույն կանոնակարգով, սակայն կարևորվում է նախաձեռնող անձանց կողմից (օրինակ` հնարավոր ռիսկերի վերլուծություն և գնահատում, այլ):

 

Ենթահավելվածներ և անհրաժեշտ կից տեղեկատվություն (այդ թվում` ձև 1, ձև 2, ձև 3):

17. Վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգին կցվում են.

1) վարկային կազմակերպության կապիտալի հաշվարկը առաջիկա երեք ֆինանսական տարվա համար (Կանոնակարգ 13-ի Հավելված 5, ձև 1),

2) հաշվեկշռի հաշվարկային նախագծերը գործունեության առաջին երեք ֆինանսական տարիների համար (Կանոնակարգ 13-ի Հավելված 5, ձև 2),

3) եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումներն առաջին երեք տարիների համար (Կանոնակարգ 13-ի Հավելված 5, ձև 3),

4) վարկային կազմակերպության առաջարկվող ղեկավարների (այդ թվում տարածքային ստորաբաժանումների և վարչությունների պետերի) ցուցակը, կրճատ կենսագրական տվյալներ,

5) հայտարարագիր վարկային կազմակերպության ապագա ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց ստանձնած բոլոր ֆինանսական և գույքային պարտավորությունների, այդ թվում` ժամկետանց և վերաձևակերպված պարտավորությունների վերաբերյալ:

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 5

 

Ձև 1

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

(կանխատեսումը)

(հազ. դրամ)

 

ԿԱՊԻՏԱԼ

Առաջիկա տարիներ

 

1-ին տարի

2-րդ տարի

3-րդ տարի

Հիմնական կապիտալ

     

Կանոնադրական կապիտալ

     

Գլխավոր պահուստ

     

Չբաշխված շահույթ

     
       

Ընդամենը` հիմնական կապիտալ

     
       

Լրացուցիչ կապիտալ

     

Վերագնահատման պահուստներ

     

Հաշվեկշռի կոնսոլիդացիայի ընթացքում առաջացած արտարժութային տարբերությունների պահուստ

     

Այլ պահուստներ

     

Երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ

     

Ընդամենը` լրացուցիչ կապիտալ

     
       

Ընդամենը` ընդհանուր կապիտալ
(հիմնական կապիտալ + լրացուցիչ կապիտալ)

     
       

Որակական գնահատականներ

     

1. Հարաբերակցությունն ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների միջև (%)

     

2. Հարաբերակցությունը ընդհանուր կապիտալի և ներգրավված միջոցների միջև

     

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 5

 

Ձև 2

ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

(կանխատեսումներ)

(հազ. դրամ)

 
 

Առաջիկա տարիներ

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

1-ին

2-րդ

3-րդ

Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր

     

Բանկային հաշիվներ

     

Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներ

     

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆին. կազմակերպությունների նկատմամբ

     

Ռեպո համաձայնագրեր և արժութային սվոպ

     

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

     

Հաճախորդներին տրված վարկեր (փոխատվություններ)

     

Այլ գործառնություններ և դրանց գծով ստացվելիք գումարներ, այդ թվում`

     

երաշխիքներ

     

Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

     

ստացվելիք շահաբաժիններ

     

հավատարմագրային կառավարման

գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

     

հեջավորման ածանցյալ գործիքներ

     

Դեբիտորական պարտքեր և կանխավճարներ

     

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

     

Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում

     

Կապիտալ ներդրումներ հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում

     

Ոչ նյութական ակտիվներ (հանած մաշվածքը և արժեզրկումը)

     

Հիմնական միջոցներ (հանած մաշվածքը և արժեզրկումը)

     

Այլ ակտիվներ

     

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ

     

Ընդամենը` ակտիվներ

     

ՊԱՍԻՎՆԵՐ

     

Պարտավորություններ

     

Բանկերից ներգրաված փոխառություններ և ստացված վարկեր

     

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված փոխառություններ և ստացված վարկեր

     

Պարտավորություններ այլ փոխատուների նկատմամբ

     

Պարտավորություններ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և այլ պետությունների կառավարությունների նկատմամբ

     

Այլ վճարվելիք գումարներ

     

Պարտավորություններ տրամադրված չեկերի գծով

     

Կրեդիտորական պարտքեր

     

Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ

     

Պահուստներ

     

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չկրած ֆինանսական ծախսեր

     

Այլ պարտավորություններ

     

Կապիտալ

     

Կանոնադրական կապիտալ

     

Գլխավոր պահուստ

     

Վերագնահատման պահուստներ

     

Հետ գնված կապիտալ

     

Չբաշխված շահույթ

     

Ընդամենը` պասիվներ

     

 

Կանոնակարգ 13-ի
Հավելված 5

 

Ձև 3

 

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշվարկներ

(կանխատեսումներ)

(հազ. դրամ)

 
  Առաջիկա տարիներ
 

1

2-րդ

3-րդ

1

Տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

1.1

Բանկային հաշիվներից

     

1.2.

Առևտրային բանկերում տեղաբաշխված միջոցներից

     

1.3.

Այլ Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներից

     

1.4.

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերից (փոխատվություններից)

     

1.5.

Իրավաբանական անձանց և հիմնարկներին տրված վարկերից (փոխատվություններից)

     

1.6.

Վարկային քարտերից

     

1.7.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցներին տրամադրված միջոցներից

     

1.8.

Վարկային կազմակերպության հետ կապված անձանց մոտ տեղաբաշխված միջոցներից` բանկային հաշիվներից, ավանդներից, վարկերից և այլ փոխառություններից

     

1.9.

Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական արժեթղթերից ստացված տոկոսներ, այդ թվում` հետգնման պայմանագրերով տնօրինվող արժեթղթերից

     

1.10.

Արժութային սվոպից և ռեպո համաձայնագրերից

     

1.11.

Ֆինանսական վարձակալությունից

     

1.12.

Ֆակտորինգից

     

1.13.

Այլ արժեթղթերից

     

1.14.

Այլ տոկոսային եկամուտներ

     

Ընդամենը տոկոսային եկամուտներ

     
         

2.

Տոկոսային ծախսեր

x

x

x

2.1.

Առևտրային բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված վարկերի և փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

     

2.2.

Արժութային սվոպի և ռեպո համաձայնագրերի դիմաց

     

2.3.

Հաճախորդներից ստացված փոխառությունների դիմաց

     

2.4.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և այլ պետությունների կառավարությունների նկատմամբ պարտավորությունների դիմաց

     

2.5.

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված միջոցների դիմաց

     

2.6.

Օվերդրաֆտների դիմաց

     

2.7.

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

     

2.8.

ֆինանսական վարձակալության դիմաց

     

2.9.

Ստորադաս փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

     

2.10.

Այլ պարտավորությունների դիմաց

     

Ընդամենը տոկոսային ծախս

     

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

     
         

3.

Ոչ տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

3.1.

Ստացված միջնորդավճարներ

     

3.2.

Երաշխիքներից, հոժարագրերով, հավատարմագրային կառավարման գործառնություններից ստացված եկամուտներ

     

3.3.

Ածանցյալ գործիքներից զուտ եկամուտներ

     

3.4.

Ֆակտորինգից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.5.

Այլ կազմակերպություններում ներդրումներից ստացված եկամուտներ

     

3.6.

Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.7.

Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ եկամուտներ

     

3.8.

Արտարժույթի առք ու վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.9.

Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված դրական (բացասական) փոխարժեքային տարբերություն

     

3.10.

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.11.

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.12.

Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.13.

Արտասովոր եկամուտներ

     

3.14.

Ստացված տույժեր, տուգանքներ

     

3.15.

Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ

     

Ընդամենը ոչ տոկոսային եկամուտներ

     
         

4.

Ոչ տոկոսային ծախսեր

x

x

x

4.1.

Հաշվարկված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ

     

4.2.

Գործուղման ծախսեր

     

4.3.

Հատկացումներ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին

     

4.4.

Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ

     

4.5.

Ամորտիզացիոն մասհանումներ

     

4.6.

Շենքի և այլ հիմնական միջոցների վարձակալության վճար

     

4.7.

Շենքերի տնտեսական պահպանության և անվտանգության ապահովման ծախսեր

     

4.8.

Վարկերի տրամադրման և վերադարձման ծախսեր

     

4.9.

Գովազդային, ներկայացուցչական ծախսեր

     

4.10.

Գրասենյակային և տպագրական ծախսեր

     

4.11.

Աուդիտային և խորհրդատվական ծառայությունների գծով ծախսեր

     

4.12.

Համակարգչային ծրագրերի, սարքավորումների սպասարկման և պահպանման գծով ծախսեր

     

4.13.

Տրանսպորտային ծախսեր

     

4.14.

Կապի և հաղորդակցական միջոցների գծով ծախսեր

     

4.15

Վճարված տույժեր, տուգանքներ

     

4.16.

Ուսուցման, վերապատրաստման ծախսեր

     

4.17.

Ապահովագրության գծով ծախսեր

     

4.18.

Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր

     

Ընդամենը ոչ տոկոսային ծախսեր

     

Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ

     
         

5.

Հատկացումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին

x

x

x

5.1.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստին

     

5.2.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստին

     

5.3.

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստին

     

5.4.

Երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների պահուստին

     

Ընդամենը հատկացումներ

     

6.

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստին կատարված մասհանումների վերադարձ

     

6.1.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստից

x

x

x

6.2.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստից

     

6.3.

Երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների պահուստից

     

6.4.

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստից

     

Զուտ մասհանումներ

     
         

Շահույթ` մինչև հարկվելը

     

Շահութահարկ

     

Զուտ շահույթ

     

Հաշվարկված շահաբաժիններ

     

այդ թվում` արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով

     

 սովորական բաժնետոմսերի գծով

     

Չբաշխված շահույթ

     

Հավելված 6 
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

 

ԴԻՄՈՒՄ

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ ԲԱՑԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

-----------------------------ին

 

Հարգելի -------------------------

 

Խնդրում ենք -------------------------------------------------------------------------------------------------

(կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) լրիվ անվանումը)


համար բացել կուտակային հաշիվ` օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով կանոնադրական կապիտալի համալրում իրականացնելու համար:

 

Վճարման հանձնարարական տալու իրավունք ունի (ունեն)

_____________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

_______________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

________________________________________________________________

(անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

 

Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի կողմից վարկային կազմակերպության գրանցման և լիցենզավորման կամ գրանցման և լիցենզավորման մերժման, կանոնադրության փոփոխության գրանցման կամ գրանցման մերժման դեպքում Կենտրոնական բանկում բացված կուտակային հաշվին առկա միջոցները փոխանցել հետևյալ հաշվին

__________________________________________________

(բանկի անվանում, հաշվեհամար)

________________________________________________________________

(դիմումատուի հայեցողությամբ այլ նշումներ)

 

 

Իրավասու անձ (անձինք)`

_____________________________________________________________________________

/կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը/

_____________________________________________________________________________

/կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը/

_____________________________________________________________________________

/կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը/

 

___  ____________ 20 ___ թ.

 

Հավելված 7 
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի 
 ---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

Համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների` սույն վկայականը տրվում է

------------------------------------------------------------------------------------
(անվանումը, տիպը( խումբը) ,կազմակերպա-իրավական ձևը)

--------------------------------------վարկային կազմակերպությանը

 

Գտնվելու վայրը ______________________________

 

Գրանցման համարը __________________

 

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ ____________

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը _________________

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ___________

 

«……» ……………...… 20 ... թ.

Հավելված 8 
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎ

Հայաստանի Հանրապետության

 Կենտրոնական բանկի նախագահ

 ……………………………

----- -------------------------20----թ.

 

 

Վարկային կազմակերպության լիցենզիա թիվ …..

 

 

Սույն լիցենզիան տրվում է _________________________________________

(վարկային կազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը)

 

 

«Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված` Հայաստանի Հանրապետության դրամով և արտարժույթով վարկային կազմակերպության գործունեություն և ֆինանսական գործառնություններ իրականացնելու համար:

 

 Պետական գրանցման համարը _________       

Հավելված 9 
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

__________________ ին

 

 

Հարգելի ______________

_____________________________________________________________________________________

(վարկային կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում _________________________________________

 

(մասնաճյուղի անվանում)

 

անվանմամբ մասնաճյուղ բացելու մասին:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել վարկային կազմակերպության _____________________________________ մասնաճյուղը:

(մասնաճյուղի անվանումը)

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում ենք վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կից` —- էջ:

 

 Հավաստիացնում ենք, որ -----------------------------------------------------------տարածքը

(մասնաճյուղի անվանումը)


և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ 13-ի 25-րդ գլխով սահմանված պահանջներին, կամ

 

Պարտավորվում ենք, որ -----------------------------------------------------------տարածքը

(մասնաճյուղի անվանումը)


և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները գրանցվելուց հետո -------------- ժամկետում կհամապատասխանեցվեն Կանոնակարգ 13-ի 25-րդ գլխով սահմանված պահանջներին և Կենտրոնական բանկ կներկայացվեն համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթեր:

 

 

Հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրում և միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժմանը:

 

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

_____________________________________________________

 

 

___  _______________________ 20  թ.

 

Հավելված 10 
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի 
 ---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ  թիվ ---

Համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների` սույն վկայականը տրվում է
---------------------------------------------վարկային կազմակերպությանը
(վարկային կազմակերպության անվանումը)


 

--------------------------------------մասնաճյուղին:

(մասնաճյուղի անվանումը)


Գործունեության վայրը ______________________________

 

Գրանցման համարը __________________

 

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ ________  _______

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ___________

 

……  ……………...… 20 ... թ.

 

Հավելված 11 
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

__________________ ին

 

 

Հարգելի ______________

_____________________________________________________________________________________

(վարկային կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել Հայաստանի Հանրապետությունում _________________________________________

 

(ներկայացուցչության անվանում)

 

անվանմամբ մասնաճյուղ բացելու մասին:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել
վարկային կազմակերպության _____________________________________  ներկայացուցչությունը :

(ներկայացուցչության անվանումը)

 

Ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումները

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում ենք վարկային կազմակերպության ներկայացուցչության գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կից` —- էջ:

 

 

Հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրում և միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժմանը:

 

 

 


Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

_____________________________________________________________

 

______ _______________________ 20 թ.

 

 

Հավելված 12 
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ներկայացուցչության ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի 
 ---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ  թիվ ---

Համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների` սույն վկայականը
տրվում է
---------------------------------------------վարկային կազմակերպության

 

--------------------------------------ներկայացուցչությանը:

 

Գործունեության վայրը ______________________________

(վարկային կազմակերպությանը
ներկայացուցչության հասցեն)

 

Գրանցման համարը __________________

 

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ ________  _______

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ___________

 

…… ……………...… 20 ... թ.

Հավելված 13 
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԲԱՑՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

__________________ ին

 

 

Հարգելի ______________

_____________________________________________________________________________________

(վարկային կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել ____________________________  _____________________________________

(պետության անունը)

(մասնաճյուղի անվանում)

 

անվանմամբ մասնաճյուղ բացելու մասին:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս վարկային կազմակերպության
_________________________________ մասնաճյուղը բացելու համաձայնություն:

(մասնաճյուղի անվանումը)

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում ենք վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի բացման նախնական համաձայնություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կից` —- էջ:

 

 Հավաստիացնում ենք, որ -----------------------------------------------------------տարածքը

(մասնաճյուղի անվանումը)


և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ 13-ի 25-րդ գլխով սահմանված պահանջներին, կամ

 

Պարտավորվում ենք, որ -----------------------------------------------------------տարածքը

(մասնաճյուղի անվանումը)


և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները գրանցվելուց (լիցենզավորվելուց) հետո -------------- ժամկետում կհամապատասխանեցվեն Կանոնակարգ 13-ի 25-րդ գլխով սահմանված պահանջներին և Կենտրոնական բանկ կներկայացվեն համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթեր:

 

Հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրում և միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժմանը:

 

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

____________________________________________________________

 

______ _______________________ 20 թ.

Հավելված 14 
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

__________________ ին

 

 

Հարգելի ______________

_____________________________________________________________________________________

(վարկային կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 

որոշում է կայացրել ____________________________  _____________________________________

(պետության անունը)

(ներկայացուցչության անվանում)

 

անվանմամբ ներկայացուցչություն բացելու մասին:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրել
Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս _________________________________________

 

(ներկայացուցչության անվանում)

 

Ներկայացուցչություն բացելու նախնական համաձայնություն:

 

Ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումները

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում ենք վարկային կազմակերպության ներկայացուցչության բացման նախնական համաձայնություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կից` —- էջ:

 

Հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրում և միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժմանը:

 

 

 

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը

 

_____________________________________________________________

 

______ _______________________ 20 թ.

Հավելված 15 
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

…………………………….-ին

 

 

ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏԻՊԸ (ԽՈՒՄԲԸ) ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հարգելի ………………….………

 

--------------------------------------------------------------------------- վարկային կազմակերպության

(նշվում է վարկային կազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը)

կառավարման բարձրագույն մարմինը (նշվում է մարմնի անվանումը) --/--/----թ. թիվ

որոշմամբ որոշել է փոփոխել վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) և

դիմել ՀՀ կենտրոնական բանկ` --------------------------------------------------

(նշվում է վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը))

 

«Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-րդ գլխի 22.1-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված համաձայնությունը ստանալու նպատակով:

Հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-րդ գլխի 22.1-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով վերոնշյալ որոշմամբ` խնդրում եմ համաձայնություն տալ սույն միջնորդագրին և Կենտրոնական բանկ ներկայացված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում եմ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման համաձայնությունը ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (կից` ___ էջ):

Ես` ներքոստորագրյալս, հավաստիացնում եմ, որ մանրակրկիտ դիտարկել եմ սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում եմ, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական և գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության:

 

 

------------------------------------------------------------ վարկային կազմակերպության

(վարկային կազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը)

 

գործադիր մարմնի ղեկավար`

----------------------

 --------------------------------

 

 

(ստորագրություն)

(Անուն, Ազգանուն)

 

 

 -----/-------/20-----թ.

Հավելված 16
«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,
համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական
համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»
Կանոնակարգ 13-ի

Ծրագիր
վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու վերաբերյալ

1. Սույն ծրագիրը կոնկրետ հաշվարկներով, վերլուծություններով և ելակետային տվյալներով հիմնավորված, վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելուն հաջորդող երեք լրիվ ֆինանսական տարիների համար կազմված, վարկային կազմակերպության տնտեսական գործունեությունը նկարագրող և հիմնավորող փաստաթուղթ է:

2. Ծրագիրը բաղկացած է երկու բաժնից`

1) Բաժին 1. Վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու գործընթացը բացահայտող տեղեկություններ

2) Բաժին 2. Անհրաժեշտ միջոցառումներ

3. Ծրագրի 1-ին բաժնում նշվում են.

1) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման պատճառները և նպատակները,

2) վարկային կազմակերպության կողմից իրականացվելիք ֆինանսական գործառնությունների ցանկն ու նրանց նկարագրությունը (նոր, այդ թվում` նախատեսվող նոր վարկային ծրագրերը), նոր ֆինանսական ծառայությունների ներդրման ժամանակացույցը,

3) ֆինանսական այն շուկաների նկարագրությունը (նպատակային շուկաները), որոնցում վարկային կազմակերպությունը պատրաստվում է ծավալել իր գործունեությունը (մատուցել նոր ֆինանսական ծառայությունները կամ էապես ընդլայնել մատուցվող ծառայությունները), մասնավորապես շուկաների տնտեսական բնութագիրը (նրա ծավալները, ոլորտի եկամտաբերությունը և այլն), հեռանկարային զարգացման միտումները, շուկաներում վարկային կազմակերպության գործարար ակտիվության կանխատեսումը, դրա որակական և քանակական գնահատումը, շուկայի տարածքային ընդգրկվածությունը,

4) նպատակային շուկայում վարկային կազմակերպության կողմից մատուցվելիք նոր կամ էականորեն ընդլայնվող ֆինանսական ծառայությունների և մարքեթինգային ռազմավարության համեմատությունը այդ շուկայում վարկային կազմակերպության հիմնական մրցակիցների հետ, նոր կամ էականորեն ընդլայնվող ֆինանսական ծառայությունների տեսանկյունից վարկային կազմակերպության հիմնական մրցակիցների նկատմամբ վարկային կազմակերպության հարաբերական առավելությունների և թերությունների նկարագրությունը (գնային քաղաքականություն, համբավ, շուկայի մասնաբաժին և այլն), վարկային կազմակերպության մրցունակության հիմնավորումը, մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդների նկարագրությունը, նոր նպատակային շուկայում վարկային կազմակերպության պոտենցիալ մրցակիցների նկարագրությունը, նպատակային շուկան գրավելու համար անհրաժեշտ մարքեթինգային ծախսերի նկարագրությունը,

5) վարկային կազմակերպության վարկային պորտֆելի մոտավոր նկարագիրը (ըստ ճյուղային, ժամկետային, վարկերի տեսակների կառուցվածքը և այլն) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման լիցենզիան ստանալու օրվանից մեկ, երկու և երեք տարի հետո (այսուհետ` առաջիկա տարիներ),

6) նախատեսվող ակտիվների ու պարտավորությունների կառուցվածքն ըստ ժամկետայնության առաջիկա տարիներին, վարկային կազմակերպության իրացվելիության (ակտիվների և պասիվների կառավարման) ռազմավարության փոփոխության անհրաժեշտությունը,

7) նոր կամ էականորեն ընդլայնված ֆինանսական ծառայությունների մատուցման հետ առնչվող էական ռիսկերի (վարկային, արտարժութային, տոկոսադրույքի և այլ), ինչպես նաև վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման դեպքում առաջացող հնարավոր իրավական ռիսկերի նկարագրությունը և դրանց կառավարումը վարկային կազմակերպության կողմից,

8) ակտիվների, պարտավորությունների, կապիտալի, եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումներն առաջիկա տարիների համար` համաձայն սույն Հավելվածի հավելված 1-ի,

9) վարկային կազմակերպության կարծիքով էական նշանակություն ունեցող այլ տեղեկատվություն

4. Ծրագրի 2-րդ բաժնում նշվում են.

1) վարկային կազմակերպության կապիտալի անհրաժեշտ և բավարար մակարդակի ապահովման համար իրականացվելիք միջոցառումները, դրանց աղբյուրները, կատարման ժամկետները,

2) կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների տեղաբաշխման և գործառույթների մեջ ծրագրվող փոփոխությունները (առկայության դեպքում), նոր կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու դեպքում` ստորաբաժանման ղեկավարի և աշխատակիցների քանակը և աշխատավարձերը` ըստ հաստիքների,

3) այն հնարավոր բանկերի և (կամ) վարկային կազմակերպությունների անվանումները, որոնց հետ վարկային կազմակերպությունը նախատեսում է կնքել իր այն ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցման գործարքները, որոնց գծով տեղաբաշխման կամ ստանձնման ֆինանսական գործառնությունները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն չեն թույլատրվում վարկային կազմակերպության կողմից նշված նոր տիպի (խմբի) համար, իսկ փոխանցման գործարքներ նախատեսված չլինելու դեպքում, սույն պարբերությունում նշված ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամանակացույցը և ձևերը (պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ մարում նախատեսելու դեպքում),

4) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ժամանակահատվածում վարկային կազմակերպության կողմից ներդրվելիք տեխնոլոգիաները, եթե այդպիսիք ներդրվելու են,

5) ռիսկերի կառավարման ոլորտում վարկային կազմակերպության կողմից ծրագրված փոփոխությունները,

6) վարկային կազմակերպության աշխատակիցների վերապատրաստման ուղղությունները (առկայության դեպքում),

7) վարկային կազմակերպության կարծիքով էական նշանակության այլ միջոցառումներ,

8) առանձին նշում Կենտրոնական բանկի կողմից միջնորդագրի համաձայնության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում կանոնադրության փոփոխությունները և պահանջվող այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու վերջնաժամկետի մասին:

Հավելված 1

Ձև 1

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

(կանխատեսումը)

(հազ. դրամ)

ԿԱՊԻՏԱԼ

Առաջիկա տարիներ

 

1-ին տարի

2-րդ տարի

3-րդ տարի

Հիմնական կապիտալ

     

Կանոնադրական կապիտալ

     

Գլխավոր պահուստ

     

Չբաշխված շահույթ

     
       

Ընդամենը` հիմնական կապիտալ

     
       

Լրացուցիչ կապիտալ

     

Երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ

     

Լրացուցիչ կապիտալի այլ տարրեր (նշել):
«Լրացուցիչ կապիտալի այլ տարրերը» նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են ընդամենը լրացուցիչ կապիտալի գումարի կանխատեսված մեծության 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ընդամենը` լրացուցիչ կապիտալ

     
       

Ընդամենը` ընդհանուր կապիտալ
(հիմնական կապիտալ + լրացուցիչ կապիտալ)

     
       

Որակական գնահատականներ

     

1. Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների միջև հարաբերակցությունը (%)

     

2. Ընդհանուր կապիտալի և ներգրավված միջոցների միջև հարաբերակցությունը

     

Ձև 2

 

ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

(կանխատեսումներ)

(հազ. դրամ)

 

Առաջիկա տարիներ

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

1-ին

2-րդ

3-րդ

Կանխիկ դրամական միջոցներ, վճարային փաստաթղթեր և բանկային հաշիվներ

     

Առևտրական նպատակներով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

     

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

     

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

     

Վարկային ներդրումներ, այդ թվում`

     

 Ֆինանսական վարձակալություն

     

 Ֆակտորինգ

     

 Սպառողական վարկեր

     

 Առևտրային վարկեր

     

 Գյուղատնտեսական վարկեր

     

 Հիփոթեքային վարկեր

     

 Այլ վարկային ներդրումներ: «Այլ վարկային ներդրումների» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են վարկային ներդրումների կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում

     

Կապիտալ ներդրումներ հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում

     

Ոչ նյութական ակտիվներ (հանած մաշվածքը և արժեզրկումը)

     

Հիմնական միջոցներ (հանած մաշվածքը և արժեզրկումը)

     

Այլ ակտիվներ (նշել): «Այլ ակտիվների» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են ընդամենը ակտիվների գումարների կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ընդամենը ակտիվներ

     

ՊԱՍԻՎՆԵՐ

     

Պարտավորություններ

     

Բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված փոխառություններ և ստացված վարկեր

     

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված միջոցներ

     

Պարտավորություններ այլ փոխատուների նկատմամբ

     

Այլ վճարվելիք գումարներ (կրեդիտորական պարտքեր և այլն)

     

Այլ պարտավորություններ (նշել): «Այլ պարտավորությունների. տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են ընդամենը պարտավորությունների գումարների կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

 

Ձև 3

 

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշվարկներ

(կանխատեսումներ)

(հազ. դրամ)

 

Առաջիկա տարիներ

     1-ն

2-րդ

3-րդ

1

Տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

1.1.

Առևտրային բանկերում և այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներից

     

1.2.

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերից (փոխատվություններից)

     

1.3.

Իրավաբանական անձանց և հիմնարկներին տրված վարկերից (փոխատվություններից)

     

1.4.

Վարկային կազմակերպության հետ կապված անձանց մոտ տեղաբաշխված միջոցներից

     

1.5.

Արժեթղթերում կատարված ներդրումներից ստացված տոկոսներ

     

1.6.

Այլ տոկոսային եկամուտներ (նշել): «Այլ տոկոսային եկամուտների» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են տոկոսային եկամուտների գումարի կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ընդամենը տոկոսային եկամուտներ

     
         

2.

Տոկոսային ծախսեր

x

x

x

2.1.

Առևտրային բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված վարկերի և փոխառությունների դիմաց

     

2.3.

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված միջոցների դիմաց

     

2.5.

Ստացված այլ փոխառությունների դիմաց

     

2.7.

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

     

2.9.

Ստորադաս փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

     

2.10.

Այլ տոկոսային ծախսեր (նշել): «Այլ տոկոսային ծախսերի» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են տոկոսային ծախսերի գումարի կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ընդամենը տոկոսային ծախս

     

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

     
         

3.

Ոչ տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

3.1.

Ստացված միջնորդավճարներ

     

3.5.

Այլ կազմակերպություններում ներդրումներից ստացված եկամուտներ

     

3.6.

Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.9.

Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված դրական (բացասական) փոխարժեքային տարբերություն

     

3.10.

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.14.

Ստացված տույժեր, տուգանքներ

     

3.15.

Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ (նշել): «Այլ ոչ տոկոսային եկամուտների» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են ոչ տոկոսային եկամուտների գումարի կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ընդամենը ոչ տոկոսային եկամուտներ

     
         

4.

Ոչ տոկոսային ծախսեր

x

x

x

4.1.

Հաշվարկված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ, հատկացումներ ՀՀ սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին

     

4.2.

Գործուղման ծախսեր

     

4.4.

Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ

     

4.5.

Ամորտիզացիոն մասհանումներ

     

4.6.

Շենքի և այլ հիմնական միջոցների վարձակալության վճար

     

4.7.

Շենքերի տնտեսական պահպանության և անվտանգության ապահովման ծախսեր

     

4.8.

Վարկերի տրամադրման և վերադարձման ծախսեր

     

4.9.

Գովազդային, ներկայացուցչական ծախսեր

     

4.10.

Գրասենյակային և տպագրական ծախսեր

     

4.11.

Աուդիտային և խորհրդատվական ծառայությունների գծով ծախսեր

     

4.12.

Համակարգչային ծրագրերի, սարքավորումների սպասարկման և պահպանման գծով ծախսեր

     

4.13.

Ծառայությունների դիմաց ծախսեր (տրանսպորտային, կապի և հաղորդակցական միջոցների գծով և այլ ծախսեր)

     

4.15

Վճարված տույժեր, տուգանքներ

     

4.16.

Ուսուցման, վերապատրաստման ծախսեր

     

4.17.

Ապահովագրության գծով ծախսեր

     

4.18.

Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր (նշել): «Այլ ոչ տոկոսային ծախսերի» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են ոչ տոկոսային ծախսերի գումարի կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ընդամենը ոչ տոկոսային ծախսեր

     

Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ

     
         

5.

 Զուտ հատկացումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին

x

x

x

5.1.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստին

     

5.2.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստին

     

5.3.

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստին

     

5.4.

Երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների պահուստին

     

Ընդամենը զուտ հատկացումներ

     
         

Շահույթ` մինչև հարկվելը

     

Շահութահարկ

     

Զուտ շահույթ

     

Հաշվարկված շահաբաժիններ

     

այդ թվում` արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով

     

 սովորական բաժնետոմսերի գծով

     

Չբաշխված շահույթ

     

 

Հավելված 17

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

Վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման լիցենզիայի վերաձևակերպման դիմումի ձև

 

Հայաստանի Հանրապետության

 կենտրոնական բանկի նախագահ

 …….……………………………-ին

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ

Հարգելի ………..……………….

 

Հիմք ընդունելով ---/---/------թ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի թիվ ----- որոշմամբ` -----------------------------------------------------------------

 (նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)

վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխմանը տրված համաձայնությունը, ինչպես նաև ---/---/-------թ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով կատարված միջոցառումները, խնդրում ենք գրանցել վարկային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունները և կատարել լիցենզիայի վերաձևակերպում:

Ես` ներքոստորագրյալս, հավաստիացնում եմ, որ մանրակրկիտ դիտարկել եմ սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում եմ, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական և գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության:

 

----------------------------------------------------------------- վարկային կազմակերպության

(վարկային կազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը)

գործադիր մարմնի ղեկավար` ---------------------- --------------------------------

  (ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)
-----/-------/20---թ.

Հավելված 18

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի 

ԴԻՄՈՒՄ

Իրավաբանական անձի կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

 

 -------------------------------------ին

 

Հարգելի -----------------------

 

Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը ________________________________________________________________________ կողմից

(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի անվանումը)

__________________________________________________վարկային կազմակերպության

(նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)

 

կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

 

ՄԱՍ 1.

 

Լրացվում է վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի կողմից.

 

1. Իրավաբանական անձի տվյալները

1.1. Անվանումը _____________________________________________________

1.2. Գտնվելու վայրը __________________________________________________

1.3. Գրանցման ամսաթիվը _______________ վայրը __________ համարը __________

   (օր/ամիս/տարի)

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)

2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը ____________________ ___________________

  Գումար %

այդ թվում` ձայնի իրավունք տվող                        ____________________ ___________________

  գումար %

 

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը ______________________________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ շուկայական արժեքը ______________________________

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)

3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

 

3.2. Նշեք ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)`

 

Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը

 

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել`

 

1) Վարկ/փոխառություն  տրամադրողի անունը/անվանումը

________________________________________

 

2) Գտնվելու/բնակության վայրը

________________________________________________________________

 

3) Վարկի/փոխառության գումարը ______________________

 

4) Գրավի առարկան ____________________

 

5) Վարկի/փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

 

6) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի

 

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի անունը (անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի/ մասնակցության չափը (%)

1)

   

2)

   

3)

   
     

4. Ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ: (Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

 5. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ:

Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները:

5.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար`

Կազմակերպության անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության չափը (դրամով)

 

Մասնակցության չափը (%)

1)

     

2)

     

3)

     
       

Սույն կետում նշված անձանց համար լրացնել սույն կանոնակարգի Հավելված 19-ը:

5.2. Այլ մասնակցության համար`

Կազմակերպության անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության չափը (դրամով)

 

Մասնակցության չափը (%)

1)

     

2)

     

3)

     
       

6. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն և գլխավոր հաշվապահ) վերաբերյալ

ԿԲ կողմից կարող է լրացուցիչ պահանջվել, որ կազմակերպության ղեկավարների համար լրացվի նաև Հավելված 4-ը (վարկային կազմակերպության Մասնակցի գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի համար Հավելված 4-ը պարտադիր է)

Անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը

 

Պաշտոնը

 

Կազմակերպությունում աշխատելու տարիները (որոնցից` նշված պաշտոնում)

1)

   

2)

   

3)

   
     

7. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի համաձայն

Կազմակերպության անվանումը, անձի անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը

 

Գտնվելու (բնակության) վայրը

 

Փոխկապակցվածության տեսակը

1)

   

2)

   

3)

   
     

8. Տեղեկություններ նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի մասնակիցների վերաբերյալ

Մասնակիցների անվանումը/ անունը, ազգանունը

Մասնակցության չափը (դրամով)

Մասնակցության չափը

(%)

     
     
     

9. Այլ տեղեկատվություն

9.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր և ավելի ժամկետանց/չմարված պարտավորություններ:  Այո
 
Ոչ 
 
 
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

9.2. Արդյո՞ք կազմակերպության մոտ բացակայում են «Վարկային կազմակերպությունների մասին»  Այո
 
Ոչ 
 
 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:

«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

9.3. Արդյո՞ք կազմակերպությունը պատրաստ է վարկային կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում  Այո
 
Ոչ 
 
Այլ
 

(կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների

առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն:

«Այլ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

9.4. Արդյո՞ք վարկային կազմակերպության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված տնտեսական ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ:  Այո
 
Ոչ 
 
 
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

9.5. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

10. Հավաստիացնում եմ, որ

ա) սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունն արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

բ) բացակայում են «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը:

 

Ես համաձայն եմ` իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Տնօրենի անունը, ազգանունը ________________________________________________

 

Ստորագրություն _______________________ Ամսաթիվ ________________________

   օր/ամիս/տարի

ՄԱՍ II

Լրացվում է վարկային կազմակերպության կողմից

 

1. Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը __________________________________________________ կողմից

(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող

իրավաբանական անձի անվանումը)

 ____________________________________________________ վարկային կազմակերպության

(նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)

 

կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

 

2. Հավաստիացնում ենք, որ _____________________________________ վարկային

   (նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)
 

կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում վարկային կազմակերպության մասնակցի` բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման` օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:

(Սույն կետը չի տարածվում վարկային կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը) նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում)

 

Վարկային կազմակերպության խորհրդի

նախագահի կամ գործադիր տնօրենի կամ վարչության

նախագահի (եթե այդ լիազորությունները

վերապահված է նրանց վարկային կազմակերպության

կանոնադրությամբ կամ ընդհանուր ժողովի

կողմից) անունը և ազգանունը ------------------------------------------

 

Ստորագրություն ______________________________ Ամսաթիվ -----------------------

    (օր,ամիս,տարի)

 

Հավելված 19

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

 

1. Նշանակալից մասնակիցը

 1.1.Անվանումը

(անունը,

ազգանունը) ______________________________________________

 

1.2. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն.

______________________________________________________________________

 

2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ

2.1.Անվանումը

 

2.2. Գտնվելու վայրը

 

2.3.Գրանցման
ամսաթիվը
 ______________  Վայրը__________  Համարը___________
 

 օր/ամիս/տարի

   

  

3. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ (Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 3.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները)

3.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.

Կազմակերպության անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության չափը (դրամով)

 

Մասնակցության չափը (%)

             
             
             
             
             

3.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի տվյալները

 

Բնակության վայրը

 

Մասնակցության չափը (դրամով)

 

Մասնակցության չափը (%)

             
             
             
             
             

4. Տեղեկություններ փոխկապակցված իրավաբանական անձի ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի տվյալները

 

Պաշտոնը

 

Կազմակերպությունում
աշխատելու տարիները
(որոնցից` նշված պաշտոնում)

1.

       

2.

       
         
         
         

5. Այլ տեղեկատվություն

5.1 Արդյո՞ք փոխկապակցված իրավաբանական անձն ունի 30 օր և ավելի ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:  Այո
 
Ոչ 
 
 
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

5.2. Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են «Վարկային

Այո

 

Ոչ

 
 

կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության

օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա

ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:

«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

5.3 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

6. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

 Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Վարկային կազմակերպության

կառավարման մարմնի իրավասու անձի

անունը, ազգանունը _______________________________________

 

Ստորագրություն _______________________ Ամսաթիվ ________________________

   օր/ամիս/տարի

 

Հավելված 20

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

 

1. Նշանակալից մասնակիցը

1.1.Անվանումը (անունը,

ազգանունը) ______________________________________________

 

1.2. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:

2.1. Անունը,

ազգանունը ___________________________________________________

 

2.2. Բնակության վայրը

 

2.3.Անձնագրի

 տվյալները ____________________    ______________________

 

2.4 Փոխկապակցվածության տեսակ

3. Այլ տեղեկատվություն

3.1. Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 օր և ավելի ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:

 Այո
 
Ոչ 
 
 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

3.2. Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են «Վարկային

Այո

 

Ոչ

 
 

կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության

օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա

ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:

 

«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

3.3 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

4. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

 Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Վարկային կազմակերպության

կառավարման մարմնի

 իրավասու անձի անունը, ազգանունը_______________________

 

Ստորագրություն _______________________ Ամսաթիվ ________________________

   օր/ամիս/տարի

 

Հավելված 21

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

 

ԴԻՄՈՒՄ

Պետության կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

 -------------------------------------ին

 Հարգելի ---------------------------------

 

Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը

 ________________________________կողմից _____________________________

(նշվում է պետության անվանումը) (նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)

 

 

վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

 

ՄԱՍ 1.

 

Լրացվում է վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող պետության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող մարմնի կողմից

 

1. Արդյո՞ք վարկային կազմակերպության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված տնտեսական ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ:

Այո
 
  Ոչ
 

 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

2. Հավաստիացնում ենք, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում ենք, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Համաձայն ենք մեր կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին

 

Պետության անունից հանդես

գալու իրավունք ունեցող մարմնի

 ղեկավարի անունը, ազգանունը _________________________________

 

Ստորագրություն _______________________ Ամսաթիվ ________________________

   օր/ամիս/տարի

 

ՄԱՍ II

Լրացվում է վարկային կազմակերպության կողմից

1. Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը __________________________________________________ կողմից

(նշվում է պետության անվանումը)

 ___________________________________________________ վարկային

 (նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)

 

կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

 

2. Հավաստիացնում ենք, որ ___________________________________________ 

   (նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)

վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում վարկային կազմակերպության մասնակցի` բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման` օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:

(Սույն կետը չի լրացվում վարկային կազմակերպության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում)

 

Վարկային կազմակերպության խորհրդի

նախագահի կամ գործադիր տնօրենի

կամ վարչության նախագահի

(եթե այդ լիազորությունները

վերապահված է նրանց վարկային կազմակերպության

կանոնադրությամբ կամ ընդհանուր ժողովի

կողմից) անունը և ազգանունը ------------------------------------------

 

Ստորագրություն ______________________________ Ամսաթիվ -----------------------

    (օր,ամիս,տարի)

 

Հավելված 22

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

 

ԴԻՄՈՒՄ

Ֆիզիկական անձի կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

-------------------------------------ին

Հարգելի ---------------------------------

 

Ես`            ,խնդրում եմ Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը __________________________________________________

 (նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)

 

վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

 

ՄԱՍ 1.

Լրացվում է վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձի կողմից

 

Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը

 

1. Ֆիզիկական անձի տվյալները

1.1.Անունը, ազգանունը, հայրանունը ____________________________________

 

1.2. Սեռը _____________

1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _______________________

 օր/ամիս/տարի

 

1.4.Ծննդավայրը ___________________________________________________________________________

 

1.5.Քաղաքացիությունը __________________________________

 

1.6. Անձնագրի տվյալները _________________________________

 

Հանրային ծառայությունների համարանիշը __________________________

 

1.7. Բնակության վայրը`

 հաշվառման հասցե ___________________________________________

 

փաստացի բնակության վայրի հասցե ___________________________________

 

 ____________________________________________________________________________________

 

1.8. Հեռախոսահամար _________________

1.9. Էլեկտրոնային փոստի հասցե _____________

 

1.10. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած բոլոր անունները, ազգանունները, հայրանունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը.

 

Անունը, ազգանունը,
հայրանունը

Դրանք կրելու ժամանակաշրջանը

Սկիզբ (օր/ամիս/տարի)

Ավարտ (օր/ամիս/տարի)

     
     
     
     

2. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

2.1. Ուսումնական հաստատության անվանումը, միջազգային որակավորման անվանումը

ԲՈՒՀ-ի գտնվելու վայրը

ԲՈՒՀ-ում սովորելու ժամանակաշրջանը
(_______թ.-ից մինչև _________թ.)

Ֆակուլտետ

Մասնագիտությունը

Գիտական
աստիճանը կամ միջազգային որակավորման մակարդակը

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

2.2. Ի՞նչ օտար լեզուների եք տիրապետում

 

o Հայերեն

o Անգլերեն

o Ռուսերեն

o Այլ (նշել լեզուն)

2.3. Վերջին 10 տարվա աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները (ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները` անկախ դրանց` աշխատանքային գրքույկում ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից):

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ

Կազմա-կերպության անվանում

Կազմակերպության գործունեության տեսակ

Գտնվելու վայր

Հեռախոսա-համար

Պաշտոնը, հիմնական պարտա-կանությունները

Ազատման հիմքերը

Նշագրում կատարեք, եթե աշխատանքային գրքույկում տվյալները ներառված չեն

               
               
               
               

2.4. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող` ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, ովքեր անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ

Անուն, ազգանուն

Աշխատանքի վայրը և դրա գտնվելու վայրը

Պաշտոնը

Ֆինանսական համակարգում աշխատանքային տարիները

Հեռախոսահամար, էլ.փոստի հասցե

         
         
         

 

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում պահանջվող անձ չկա:

 

3. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (բաժնեմասեր)

3.1.Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) ընդհանուր թիվը ______________ _________________

  Գումար %

 

այդ թվում` ձայնի իրավունք տվող                        ____________________ ___________________

  գումար %

 

3.2.Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (բաժնեմասի) ձեռքբերման գինը _____________________

3.3. Բաժնետոմսի (բաժնեմասի) ընթացիկ շուկայական արժեքը ____________________

 

4. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)

4.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

 

4.2. Նշեք ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)`

Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 4.3 կետը

 

4.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել`

 

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը/անվանումը ______________________

 

բ) Գտնվելու/բնակության վայրը _________________________________________

 

գ) Վարկի/փոխառության գումարը ______________________

 

դ) Գրավի առարկան _________________

 

ե) Վարկի/փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

 

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի

 

4.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի անունը (անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման ենթակա բաժնետոմսերի/ մասնակցության չափը (%)

1.

   

2.

   

3.

   
     

5. Ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ: (Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

6. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ

6.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար`

Կազմակերպության անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության չափը (դրամով)

 

Մասնակցության չափը (%)

1.

     

2.

     

3.

     
       

Սույն կետում նշված անձանց համար լրացնել սույն կանոնակարգի Հավելված 19-ը:

6.2. Այլ մասնակցության համար`

Կազմակերպության անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության չափը (դրամով)

 

Մասնակցության չափը (%)

1.

     

2.

     

3.

     
       

7. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի համաձայն

Կազմակերպության անվանումը կամ անձի անունը, ազգանունը, անձնագրի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը

 

Գտնվելու (բնակության) վայրը

 

Փոխկապակցվածության տեսակը

1.

   

2.

   

3.

   
     

8. Այլ տեղեկատվություն

8.1. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք կամ ունեցել եք 30 օր և ավելի

Ժամկետանց/չմարված պարտավորություններ:

 Այո
 
Ոչ 
 
 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները (գումար, ժամկետ, այլ):

8.2. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն վարկային կազմակերպության նկատմամբ, որի կանոնադրական

կապիտալում մտադիր եք ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն:

 Այո
 
Ոչ 
 
 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները (գումար, ժամկետ, այլ):

8.3. Արդյո՞ք Ձեզ մոտ բացակայում են «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության

ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:

 Այո
 
Ոչ 
 
 

«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

8.4. Արդյո՞ք Դուք պատրաստ եք վարկային կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում (կապիտալի կտրուկ նվազում, իրացվելիության խնդիրների առաջացում, խոշոր վնասներ, արտակարգ իրավիճակներ) տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական օժանդակություն:

 

 Այո
 
Ոչ 
 
Այլ
 

«Այլ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

8.5. Արդյո՞ք վարկային կազմակերպության կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված տնտեսական ծրագրում Ձեր կողմից առաջարկվում են որևէ փոփոխություններ:

 Այո
 
Ոչ 
 
 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

8.6. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկություն

9. Հավաստիացնում եմ, որ

ա) սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունն արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

բ) բացակայում են «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը:

 

Ես համաձայն եմ` իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկության որևիցե փոփոխության դեպքում 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Անունը, ազգանունը __________________________________________________________

Ստորագրություն _______________________ Ամսաթիվ ________________________

   օր/ամիս/տարի

 

ՄԱՍ II

Լրացվում է վարկային կազմակերպության կողմից

 

1. Խնդրում ենք Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը __________________________________________________ կողմից

(նշվում է նշանակալից մասնակցություն ակնկալող

ֆիզիկական անձի անունը և ազգանունը)

 _______________________________________ վարկային կազմակերպության

 (նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)

 

կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար:

 

2. Հավաստիացնում ենք, որ ______________________________________________

  (նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)
 

վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում վարկային կազմակերպության մասնակցի` բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման` օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:

(Սույն կետը չի լրացվում վարկային կազմակերպության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) նվիրատվությամբ ձեռք բերելու դեպքում:)

 

Վարկային կազմակերպության խորհրդի

նախագահի կամ գործադիր տնօրենի կամ վարչության

նախագահի (եթե այդ լիազորությունները

վերապահված է նրանց վարկային կազմակերպության

կանոնադրությամբ կամ ընդհանուր ժողովի

կողմից) անունը և ազգանունը ------------------------------------------

 

Ստորագրություն ______________________________ Ամսաթիվ -----------------------

    (օր,ամիս,տարի)

 

Հավելված 23

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի 

 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ցանկ

 

1. Ասիական զարգացման բանկ (Asian Development Bank)

2. Միջազգային հաշվարկների բանկ (Bank of International Settlements)

3. Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկ (Black Sea Trade and Development Bank)

4. Կարիբյան զարգացման բանկ (Caribbean Develօpment Bank)

5. Կենտրոնական Ամերիկայի տնտեսական ինտեգրման բանկ (Central American Bank of Economic Integration)

6. Լատինական Ամերիկայի զարգացման բանկ (Corporation Andina de Fomento)

7. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ (European Bank for Reconstruction and Development)

8. Եվրոպական հանձնաժողով (European Commission)

9. Եվրոպական ներդրումային բանկ (European Investment Bank)

10. Ներամերիկյան զարգացման բանկ (Inter-American Development Bank)

11. Միջազգային արժութային հիմնադրամ (International Monetary Fund)

12. Իսլամական զարգացման բանկ (Islamic Development Bank)

13. Սկանդինավյան զարգացման հիմնադրամ (Nordic Development Fund)

14. Սկանդինավյան ներդրումային բանկ (Nordic Investment Bank)

15. Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության միջազգային զարգացման հիմնադրամ (OPEC Fund for International Development)

16. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն (Օrganization for Economic Co-operation and Development)

17. Նավթանյութեր արտահանող երկրների կազմակերպություն (Օrganization of Petroleum-Exporting Countries)

18. Համաշխարհային բանկի խումբ (World Bank Group)

1) Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (International Bank for Reconstruction and Develօpmeոt)

2) Միջազգային զարգացման ասոցիացիա (International Development Association)

3) Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (International Finance Corporation)

4) Բազմազգ ներդրումների երաշխավորման գործակալություն (Multinational Investment Guarantee Agency)

5) Ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոն (International Centre for Settlement of Investment Disputes)

19. Վերակառուցման բանկ (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW))

20. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության անդամ երկրների ֆինանսական կազմակերպություններ

 

Հավելված 24

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Գիտելիքների և ունակությունների բնագավառները

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն, (վարչության նախագահ , գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի) տեղակալ, վարչության անդամ, տնօրինության անդամ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ

Վարկային կազմակերպության տնօրենների խորհրդի անդամներ

1. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք

 

1) Կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրը և այլ խնդիրները

+

+

+

2) Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող ստուգումները և վերահսկողությունը

+

+

+

2. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք և ԿԲ նորմատիվ ակտեր՝ Կանոնակարգեր 13, 14, 15

 

1) Վարկային կազմակերպության և դրա գործունեության բնորոշումը

+

+

+

2) Վարկային կազմակերպության կազմակերպաիրավական ձևերը

+

+

+

3) Վարկային կազմակերպության գործունեության սահմանափակումները

+

+

+

4) Վարկային կազմակերպությունների տիպերը

+

+

+

5) Վարկային կազմակերպության գրանցումը և լիցենզավորումը

+

+

+

6) Վարկային կազմակերպության գրանցման և լիցենզավորման մերժման հիմքերը

+

+

+

7) Վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգը

+

+

+

8) Վարկային կազմակերպության լիցենզիան

+

+

-

9) Վարկային կազմակերպության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը

+

+

-

10) Վարկային կազմակերպության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման մերժման հիմքերը

+

+

-

11) Վարկային կազմակերպությունների և դրանց առանձին խմբերի համար թույլատրվող ֆինանսական գործառնությունները

+

+

+

12) Խնայողական միության համար թույլատրվող ֆինանսական գործառնությունները

-

-

+

13) Վարկային կազմակերպության կողմից իրականացվող վարկավորման գործարքները, ձեռնարկատիրական և սպառողական վարկերի , փոխառությունների տրամադրման գործարքների բնորոշումը

+

+

-

14) Վարկային կազմակերպության ղեկավարները, նրանց մասնագիտական չափանիշներն ու որակավորման կարգը

+

+

+

15) Վարկային կազմակերպությունների կանոնադրություններին ներկայացվող պահանջները, կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը

+

-

-

16) Վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման ընթացակարգը

+

+

-

17) Վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռք բերելու սահմանափակումները

+

+

-

18) Փոխկապակցված և կապված անձինք

+

+

 

19) Վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի համալրման կարգը

+

+

-

20) Վարկային կազմակերպությունների համար սահմանվող հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց ուժի մեջ մտնելը, սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը և հաշվարկում մասնակցող տարրերի կազմը

+

+

+

21) Խնայողական միությունների համար սահմանվող հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց ուժի մեջ մտնելը, սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը և հաշվարկում մասնակցող տարրերի կազմը

-

-

+

22) Վարկային կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը

+

+

+

23) Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման աղբյուր հանդիսացող միջոցների շրջանառության կանխարգելումը վարկային կազմակերպություններում

+

+

-

24) Վարկային կազմակերպության աուդիտային ստուգումը

+

+

+

25) Ֆինանսական հաշվետվությունների և աուդիտային եզրակացության հրապարակումը

+

+

+

26) Օրենսդրության խախտումները և դրանց համար կիրառվող պատասխանատվության միջոցները

+

+

+

27) Վարկային կազմակերպությունների և դրանց մասնաճյուղերի գործունեության վայրի տեխնիկական հագեցվածության պահանջները

+

-

-

28) Վարկային կազմակերպության կողմից բանկերում բանկային հաշվի բացումը

+

+

-

29) Վարկային կազմակերպությունների կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ներկայացման ժամկետները

+

+

-

30) Վարկային կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակումը

+

+

+

3. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենք

 

1) Վարկային կազմակերպության անվճարունակության և սնանկության հիմքերը

+

+

+

2) Վարկային կազմակերպության ժամանակավոր ադմինիստրացիայի խնդիրները

+

+

-

4. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք

 

1) Բանկային գաղտնիք

+

+

+

2) Բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկատվության հրապարակումը, դրա արգելումը, տրամադրումը

+

+

+

3) Բանկային գաղտնիքի շրջանառությունը բանկերի և վարկային կազմակերպությունների միջև

+

+

-

5. Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգ

 

1) Ակտիվների դասակարգումը

+

+

-

2) Ընդհանուր և հատուկ պահուստավորում

+

+

-

3) Չաշխատող ակտիվներ, դրանց գծով տոկոսների հաշվեգրման դադարեցում, չճանաչված տոկոսային եկամուտ

+

+

 

4) Ապահովվածություն չունեցող (բլանկային) ակտիվներ

+

+

-

5) Տոկոսների կապիտալացում, վերանայված պայմաններով ակտիվներ, վերաֆինանսավորված ակտիվներ

+

+

-

6) Ծանուցման հաշիվներում հաշվառվող ակտիվների և տոկոսների դուրսգրում

+

+

-

6. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստի ձևավորման և օգտագործման կարգ

 

1) Ինվեստիցիոն արժեթղթերի հնարավոր կորուստների պահուստի ձևավորումը

+

+

-

2) Ժամկետային ինվեստիցիոն արժեթղթերի դասակարգումը

+

+

-

3) Ինվեստիցիոն արժեթղթերի անհուսալի ճանաչումը

+

+

-

4) Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստի օգտագործումը

+

+

-

7. Այլ

 

1) Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի առանձնահատկությունները վարկային կազմակերպություններում, կասկածելի գործառնությունների դադարեցումը և կասեցումը

+

+

+

2) Արժութային կարգավորումը և վերահսկողությունը ՀՀ-ում (ռեզիդենտություն, ոչ ռեզիդենտություն, ընթացիկ և կապիտալի հաշվի արժութային գործառնություններ)

+

+

-

3) Ֆինանսական գործակիցներ

+

+

+

4) Վարկային կազմակերպության շահութաբերության և եկամտաբերության ցուցանիշները

+

+

 

5) Վարկային ռեգիստրին տեղեկությունների տրամադրումը, օգտագործումը և պահպանումը

+

+

+

6) Ֆինանսական ռիսկերի գնահատման մեթոդները

+

-

-

7) Իրավիճակային խնդիրներ (օրինակ՝ պարտատոմսերի եկամտաբերություն, իրացվելիության ճեղքվածք)

+

-

-

8) Քաղաքացիական օրենսգիրք (վարկային պայմանագրի սահմանումը, արժեթղթերի տեսակները, սեփականության իրավունքի հասկացությունը և բովանդակությունը, ֆինանսական լիզինգ, ֆակտորինգ)

+

+

+

9) Ածանցյալ գործիքներ

+

+

-

10) Ակտիվների և պասիվների կառավարում. ֆինանսական գործառնություններ (ակտիվային գործառնությունների տարանջատումը պասիվայինից)

+

+

-

8. Հաշվապահական հաշվառում և հարկային դաշտ

 

1) Հաշվապահական հաշվառման կարգավորումը

+

+

+

2) Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումը և վարումը

+

+

-

3) Հաշվապահական հաշվառման վարման և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման սկզբունքները

-

+

-

4) Ֆինանսական հաշվետվություններ և դրանց տարրերը

+

+

+

5) Ֆինանսական հաշվետվությունների տարրերի ճանաչումը և չափումը

-

+

-

6) Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները

-

+

-

7) Վարկային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գործառնությունների հաշվապահական ձևակերպումները

-

+

+

8) Խնայողական միությունների կողմից իրականացվող գործառնությունների հաշվապահական ձևակերպումները

-

+

-

9) Սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը

-

+

-

10) Հաշվետու ժամանակաշրջան

-

+

-

11) Գլխավոր հաշվապահի իրավունքներն ու պարտականությունները

-

+

-

12) Հիմնական միջոցների և մաշվածության հաշվառումը , վերագնահատումը

-

+

-

13) Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրումը

-

+

-

14) Ակտիվների և պարտավորությունների գնահատումը

-

+

-

15) Հարկ վճարողների իրավունքները և պարտականությունները

+

+

+

16) Հարկային արտոնությունների ձևերը, ավելացված արժեքի հարկի արտոնությունները ՀՀ տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունների համար

+

+

-

17) Շահութահարկի, որպես հարկային գործակալ՝ եկամտահարկի, գույքահարկի, հողի հարկի հաշվարկման կարգը, դրույքաչափերը և վճարումը

+

+

-

18) Հարկային պարտավորություններից ավել բյուջե վճարված գումարները հարկ վճարողին հետ վերադարձնելու կարգը

+

+

-

19) Վարկային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրության խախտման համար

+

+

+

20) Եկամուտ և ծախս համարվող տարրերը ըստ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի

-

+

-

21) Վարկային կազմակերպությունում գույքահարկով հարկվող օբյեկտներ

-

+

-

22) Սոցիալական ապահովագրության վճարները

-

+

-

9. Դրամավարկային քաղաքականություն

 

1) Դրամավարկային քաղաքականության նպատակը և գործիքները

+

-

-

2) Ազգային հաշիվների համակարգը

+

-

-

3) Նախորդ տարիների մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները

+

-

-

4) Իրական և անվանական փոխարժեք

+

-

-

5) Սպառողական գների ինդեքս

+

-

-

6) Դրամական բազա և փողի զանգված

+

-

-

7) Վճարային հաշվեկշիռ

+

-

-

10. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք

 

1) Բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող վարկային կազմակերպության կառավարման մարմինները

+

+

-

2) Ընդհանուր ժողովի, խորհրդի, գործադիր մարմնի և վերստուգիչ հանձնաժողովի իրավասությունները, պատասխանատվությունները, դրանց միջև փոխհարաբերությունները

+

+

-

11. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք

 

1) ՍՊԸ-ների գործադիր մարմինը և նրա իրավասությունները

+

+

-

2) Ընդհանուր ժողովի, խորհրդի և վերստուգիչ հանձնաժողովի իրավասությունների և պարտականությունների բաշխումը, դրանց միջև փոխհարաբերությունները

+

+

-

12. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք` ըստ հետևյալ գլուխների

 

1) Ընդհանուր դրույթներ

+

-

-

2) Կրեդիտավորման պայմանագրերը

+

-

-

3) Սպառողի իրավունքները

+

-

-

4) Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկումը

+

+

-

5) Գովազդը և հաղորդակցումը

+

-

-

6) Սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը, վերահսկողությունը և օրենքը խախտելու համար պատասխանատվությունը

+

-

-

13. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք` ըստ հետևյալ գլուխների

 

1) Հիմնական դրույթներ

+

-

+

2) Պահանջները և դրանց ներկայացման կարգը

+

-

-

3) Պատասխանատվությունը օրենքը խախտելու համար

+

-

-

 

Հավելված 25

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

 ---------------------------ին

Հարգելի ___________________,

 

Ես _______________ ______________________________________________________ ,

 (անուն, ազգանուն (հանրային ծառայությունների համարանիշը և անձնագրի տվյալները)

 

_________________________________ թվականին

 (քննության անցկացման օր/ամիս/տարի)

 

մասնակցել եմ ______________________պաշտոնի համար նախատեսված որակավորման ստուգման

  (որակավորման տեսակը)
 քննությանը:

______________________________________________________________________ _________________________________ ______________ ________________________________________ _______________ _______________________________________________________

(բողոքարկման պատճառ հանդիսացած խնդրահարույց հարցի նկարագրությունը)

 

Դիմող՝ ____________________ ___ _

 ________________ ______ ___

  (հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե)

 _______________ ___ ___ ___

  (ստորագրություն)

 

«___» _______________20  թ

 

Հավելված 26

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N

 

Սույն վկայականը տրվում է

_______________________ -ին

Անուն, ազգանուն

___________________________

(հանրային ծառայությունների համարանիշ, իսկ բացակայության
դեպքում` անձնագրի տվյալներ
)

 

 վարկային կազմակերպության ________________________________________

  պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը
 

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:

 

Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև`

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ` ______________

«___» _____________20  թ.:

 

Հավելված 27

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

ԴԻՄԵՐԵՍ

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N

 

Սույն վկայականը տրվում է

_______________ -ին

Անուն, ազգանուն

_________________________________________

(հանրային ծառայությունների համարանիշ, իսկ բացակայության դեպքում` անձնագրի տվյալներ)

 

վարկային կազմակերպության ________________________________________

   պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը

 

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:

 

Վկայականի տրման հիմք է հանդիսանում _______________________________________

   (որակավորումը, դիպլոմը կամ հավաստագիրը)

 

Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի վավերականության ավարտը:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ` _________________________________________________

 

«___» _____________20 թ.:

ԴԱՐՁԵՐԵՍ

 

Սույն վկայականն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե վերջինիս տրման համար հիմք հանդիսացող որակավորումը, դիպլոմը կամ հավաստագիրը կորցնում է վավերականությունը:

 

Սույն վկայականն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե անձը կատարել է այնպիսի գործողություն կամ թույլ է տվել այնպիսի անգործություն, որի հետևանքով խախտել է որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի տրամադրման և (կամ) պահպանման կանոնները:

 

Սույն վկայականն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե համապատասխան փոփոխությունների արդյունքում տվյալ որակավորումը, դիպլոմը կամ հավաստագիրն այլևս վկայագրի տրման հիմք չէ:

(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

Հավելված 28

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

 

Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների գրանցման ընթացակարգի տեսակները

 

N

Ֆինանսական կազմակերպությունների ղեկավարներ

Ընթացակարգը

1.

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ, այդ թվում՝

 

1.

Խորհրդի նախագահ

Բ

2.

Խորհրդի անդամներ

Բ

3.

Խորհրդի նախագահի տեղակալ

Բ

4.

Գործադիր տնօրեն

Բ

5.

Գործադիր տնօրենի տեղակալ

Բ

6.

Տնօրինության (վարչության) նախագահ

Բ

7.

Տնօրինության (վարչության) նախագահի տեղակալ

Բ

8.

Տնօրինության (վարչության) անդամ

Բ

9.

Գլխավոր հաշվապահ

Բ

10.

Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Բ

11.

Վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ

Բ

12.

Վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

Պ

13.

Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ

Պ

Հավելված 29

«Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման,

համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական

համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը»

Կանոնակարգ 13-ի

Վարկային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխության տիտղոսաթերթ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

_____________________________________________

(վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի անվանումը)

 

--/--/ ----թ. թիվ -------- որոշմամբ

 

Փոփոխված է -------------------- --/--/---- թիվ – որոշմամբ

(իրավասու մարմնի անվանում)

 

_____________________________

(իրավասու անձի պաշտոնը)

 

_________________________________

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀՀ կենտրոնական բանկում

 

 

 

 

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ`

 

 ____________________________

(ստորագրություն)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

--------------------------------------------------------------------------------------

Վարկային կազմակերպության (վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության) լրիվ անվանումը

 

-------------------

(փոփոխություն(ներ) և (կամ) լրացում(ներ) կամ նոր խմբագրություն)

 

 

(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 363-Ն)

(հավելվածը փոփ., լրաց., խմբ. 10.03.09 թիվ 56-Ն, լրաց. 30.03.09 թիվ 70-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 28.07.09 թիվ 228-Ն, 22.09.09 թիվ 281-Ն, լրաց., խմբ. 21.12.10 թիվ 338-Ն, խմբ. 29.03.11 թիվ 78-Ն, 02.05.11 թիվ 123-Ն, լրաց., փոփ. 19.07.11 թիվ 189-Ն, լրաց., խմբ. 30.08.11 թիվ 226-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 20.12.11 թիվ 365-Ն, խմբ. 07.02.12 թիվ 36-Ն, լրաց. 12.06.12 թիվ 157-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 25.12.12 թիվ 377-Ն, խմբ., փոփ. 13.11.12 թիվ 316-Ն, խմբ. 15.07.14 թիվ 193-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 16.12.14 թիվ 363-Ն, փոփ. 15.12.15 թիվ 277-Ն, խմբ. 20.12.16 թիվ 242-Ն, փոփ. 02.02.18 թիվ 11-Ն)

 

  

 

Հավելված 2

 

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

հուլիսի 1-ի թիվ 194-Ն որոշմամբ

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎ

 

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

……………………………

----- -------------------------20----թ.

 

Վարկային կազմակերպության լիցենզիա թիվ …..

 

Սույն լիցենզիան տրվում է ___________________________________

(վարկային կազմակերպության անվանումը, տիպը (խումբը) և

կազմակերպաիրավական ձևը)

 

«Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով և արտարժույթով վարկային կազմակերպության գործունեություն և ֆինանսական գործառնություններ իրականացնելու համար:

 

Գրանցման թիվը _____________                   

 

(հավելվածը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)