Համարը 
ՀՕ-88-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2005.06.08/35(407) Հոդ.625
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
03.05.2005
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
31.05.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.06.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2005 թվականի մայիսի 3-ին

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ

Հոդված 1.

Օրենքի կարգավորման առարկան


Սույն օրենքը սահմանում է բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագները և դրա հաշվարկման ու գանձման կարգը:

Սույն օրենքի դրույթները չեն տարածվում քաղաքացիների սեփականություն հանդիսացող կամ նրանց օգտագործման իրավունքով տրամադրված հողամասերում կամ օրինական հիմքերով օգտագործման տրամադրված արոտավայրերում կամ խոտհարքներում աճեցված և Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում չգրանցված բուսական աշխարհի օբյեկտների վրա:

(1-ին հոդվածը լրաց. 01.03.17 ՀՕ-82-Ն)

Գ Լ ՈՒ Խ  2

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ


Հոդված 2.

Կենդանական աշխարհի պահպանության և օգտագործման գծով բնապահպանական իրավախախտումները

Սույն օրենքի իմաստով կենդանական աշխարհի պահպանության և օգտագործման գծով բնապահպանական իրավախախտումներ են համարվում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետևյալ գործողությունները`

 1) առանց սահմանված կարգով տրամադրված լիցենզիաների (թույլտվությունների), կնքված պայմանագրերի և դրանցով սահմանված պայմանների խախտմամբ իրականացվող կենսապաշարների օգտագործումը.

2) պարարտանյութերի և այլ պատրաստուկների, թունանյութերի չկանոնակարգված օգտագործումը, որի հետևանքով վնաս է հասցվում կենդանական աշխարհին.

3) հազվագյուտ, անհետացող և Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների, դրանց ձվերի, բնակատեղերի (բնադրավայրերի, ձվադրավայրերի) ոչնչացումը և (կամ) այնպիսի գործողությունների կատարումը, որոնք հանգեցնում են այդ կենդանիների թվաքանակի կրճատմանը և ապրելավայրերի վատթարացմանը.

4) օրենսդրությամբ սահմանված որսի և ձկնորսության կատարման կանոնների խախտումները.

5) կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանության գծով օրենսդրության այլ խախտումներ, որոնց հետևանքով վնաս է հասցվում կենդանական աշխարհին:

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման իրավահարաբերությունները կարգավորվում են սույն օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով:

(2-րդ հոդվածը լրաց. 01.03.17 ՀՕ-82-Ն)

Հոդված 3.

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագները

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագներն են`

1) Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանատեսակների որսի և (կամ) ոչնչացման դեպքում` յուրաքանչյուր առանձնյակի (անկախ տարիքից) համար`

ա. տարածաշրջանում անհետացած (RE) կատեգորիայի տեսակների համար`

 

ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ` ՓՈՐՈՏԱՆԻՆԵՐ

 

Կարգ` Նստաչքավորներ - Basommatophora
Ընտանիք` Աքրոլոքսիդներ - Acroloxidae
Լճային խխունջ - Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) - RE.

 

10 000 դրամ

Ընտանիք` Տափակ խխունջներ - Planorbidae
Սպիտակաբերան խխունջ - Anisus leucostomus (Millet, 1813) - RE.


10 000 դրամ

ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ` ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ

 

Ընտանիք` Ավազամկնանմաններ, Gerbillidae
Դալի ավազամուկ - Meriones dahli Shidlovski, 1962 - RE


20 000 դրամ

Ընտանիք` Կատվազգիներ, Felidae
Մանուլ - Otocolobus manul (Pallas, 1776) - RE


500 000 դրամ

Ընտանիք` Բորենիներ, Hyenidae
Բորենի - Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758) - RE


1 000 000 դրամ

բ. կրիտիկական վիճակում գտնվող (CR) կատեգորիայի տեսակների համար.

 

ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ` ՓՈՐՈՏԱՆԻՆԵՐ

 

Ընտանիք` Բիթինիդներ – Bithyniidae
Տրոշելի խխունջ – Bithynia troscheli Paasch,1842 – CR

5 000 դրամ

Ընտանիք` Լիթոգլիֆիդներ – Lithoglyphidae
Ակրամովսկու շադինիա – Shadinia akramovskii (Shadin, 1952) – CR

5 000 դրամ

Ընտանիք` Տափակ խխունջներ – Planorbidae
Կատարավոր խխունջ – Planorbis carinatus (O.F. Muller, 1774) – CR
Կանոնավոր խխունջ – Gyraulus regularis (Hartmann, 1841) – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ

Ընտանիք` Նեղ խխունջներ – Vertiginidae
Սյունաձև խխունջ – Columella columella (Martens, 1853) – CR
Նեղ խխունջ – Vertigo angustior Jeffreys, 1830 – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ

Ընտանիք` Օրկուլիդներ – Orculidae
Խճաքարային խխունջ – Orculella ruderalis Akramowski, 1947 – CR
Բուլղարական խխունջ – Orculella bulgarica (P. Hesse, 1915) – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ

Ընտանիք` Էնիդներ – Enidae
Սանդղաձև խխունջ – Turanena scalaris (Naegele, 1902) – CR

5 000 դրամ

Ընտանիք` Կլաուզիլիդներ – Clausiliidae
Ակրամովսկու խխունջ – Euxina akramowskii (Likharev, 1962) – CR

5 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ԵՐԿՓԵՂԿԵՐ

 

Ընտանիք՝ Պիզիդիիդներ – Pisidiidae
Սեղմված խխունջ – Musculium strictum (Normand, 1844) – CR
Անանդալեի խխունջ – Odhneripisidium annandalei (Prashad, 1925) – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ՄԻՋԱՏՆԵՐ

 

Ընտանիք՝ Նետիկներ - Coenagrionidae
Նետիկ զինված - Coenagrion armatum (Charpantier, 1840) – CR
Լինդենի նետիկ - Erythromma lindeni (Selys, 1840) – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Իսկական ճպուռներ - Libellulidae
Ճահճային ճպուռ - Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) – CR

5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Մորեխներ - Acrididae
Մորեխ ելունդավոր - Nocarodes nodosus Mistschenko, 1951 – CR

5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Ծղրիդներ – Tettigoniidae
Սատունինի սկոտոդրիմադուզա – Scotodrymadusa satunini Uvarov, 1916 – CR
Ռյոզելի երկգույն ծղրիդ - Bicolorana roeseli Hagenbach, 1822 – CR
Սագա տափաստանային – Saga pedo Pallas, 1771 – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Հսկա որդաններ - Margarodidae
Արարատյան որդան կարմիր - Porphyrophora hammelii Brandt, 1833 – CR

5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Գնայուկ բզեզներ – Carabidae
Դարչնագույն առվակային գնայուկ - Trechus infuscatus Chaudoir, 1850 – CR
Ստեփանավանյան առվակային գնայուկ - Duvalius stepanavanensis Khnzorian, 1963 – CR
Յացենկո-Խմելեվսկու առվակային գնայուկ - Duvalius yatsenkokhmelevskii (Khnzorian, 1960) – CR
Խնձորյանի գնայուկ - Deltomerus khnzoriani Kurnakov, 1960 – CR
Ալեքսանդրի գնայուկ - Chylotomus alexandri Kalashian, 1999 – CR
Արենիական գնայուկ - Pristonychus arenicus Kalashian, 1979 – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ

5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Խոլեվիդներ - Cholevidae
Քալաշյանի մրջնասեր բզեզ - Philomessor kalashiani Khnzorian, 1988 – CR

5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Թերթիկաբեղավորներ – Scarabaeidae
Ռուբենյանի բնդեռիկ - Adoretus rubenyani Kalashian, 2002 – CR
Կովկասյան փարավոն - Pharaonus caucasicus (Reitter, 1893) – CR
Վեդիական բնդեռ - Tanyproctus vedicus Kalashian,1999 – CR
Մեդվեդևի բնդեռիկ - Pseudopachydema medvedevi Khnzorian, 1971 – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Չրխկաններ - Elateridae
Զարդավոր չրխկան - Aeoloides figuratus (Germar, 1844) – CR
Սևագլուխ չրխկան - Drasterius atricapillus (Germar, 1824) – CR
Արաքսյան չրխկան - Cardiophorus araxicola Khnzorian, 1970 – CR
Սոմխետական չրխկան - Cardiophorus somcheticus Schwarz, 1896 – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Ոսկեբզեզներ - Buprestidae
Կարճամարմին ոսկեբզեզ - Anthaxia breviformis Kalashian, 1988 – CR
Հպարտ ոսկեբզեզ - Anthaxia superba Abeille de Perrin, 1900 – CR
Աղաբաբյանի ոսկեբզեզ - Sphaerobothris aghababiani Volkovitsh & Kalashian, 1998 – CR
Խնձորյանի ոսկեբզեզ - Sphenoptera khnzoriani Kalashian, 1996 – CR 


5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Ծաղկեփոշեկերներ – Alleculidae
Նմանաձև ծաղկեփոշեկեր - Cteniopus persimilis Reitter, 1890 – CR

5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Սևամարմիններ – Tenebrionidae
Բոգաչևի սևամարմին - Ectromopsis bogatchevi (Khnzoryan, 1957) – CR

5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Երկարաբեղիկներ – Cerambycidae
Աղաբաբյանի երկարաբեղիկ - Asias aghababiani Danilevsky, 1999 – CR
Կազիկոպորանյան երկարաբեղիկ - Dorcadion kasikoporanum Pic, 1902 – CR
Սևլճյան երկարաբեղիկ - Dorcadion sevliczi Danilevsky, 1985 – CR
Քալաշյանի երկարաբեղիկ - Conizonia kalashiani Danilevsky, 1992 – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Փղիկներ կամ Երկարակնճիթներ - Curculionidae
Ռիխտերի փղիկ - Cyclobaris richteri Ter-Minasian, 1955 – CR
Զարմանահրաշ փղիկ - Baris mirifica Khnzorian, 1958 – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Կապտաթիթեռներ - Lycaenidae
Տարազույգ կապտաթիթեռ - Thersamonolycaena dispar rutila (Werneburg, 1864) – CR
Դամոնիդես կապտաթիթեռ - Agrodiaetus damonides (Staudinger, 1899) – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Երկրաչափ թիթեռներ – Geometridae
Սերգեյի երկրաչափ թիթեռ - Eupithecia sergiana Wardikian,1972 – CR
Համլետի երկրաչափ թիթեռ - Eupithecia hamleti Wardikian, 1985 – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Մեգախիլիդներ – Megachilidae
Մազոտ մեղու - Archianthidium pubescens Morawitz, 1872 – CR

 5 000 դրամ

Ընտանիք՝ Մրջյուններ – Formicidae
Ջուլիայի մրջյուն - Diplorhoptrum juliae Arakelian, 1991– CR
Հարթ մրջյուն - Tetramorium levigatus Karawajew, 1926 – CR
Մախմալ մրջյուն - Cataglyphis machmal Radtschenko & Arakelian, 1991 – CR

5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ

ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ՝ ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՁԿՆԵՐ

 

Ընտանիք` Սաղմոնայիններ - Salmonidae Cuvier, 1816
Իշխան - Salmo ischchan Kessler, 1877
Ենթատեսակ՝ Ամառային բախտակ - Salmo ischchan aestivalis, Fortunatov 1927 - CR
Ենթատեսակ՝ Գեղարքունի - Salmo ischchan gegarkuni, Kessler, 1877 - CR

50 000 դրամ
50 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ

 

Ընտանիք՝ Սալամանդրներ - Salamandridae
Փոքրասիական տրիտոն - Ommatotriton ophryticus, Berthold, 1846 - CR

25 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ՍՈՂՈՒՆՆԵՐ

 

Ընտանիք՝ Ագամաներ – Agamidae
Անդրկովկասյան տակիրային կլորագլուխ – Phrynocephalus orvathi , Mehely, 1894 – CR

25 000 դրամ

Ընտանիք՝ Սցինկեր – Scincidae
Չեռնովի մերկաչք – Ablepharus chernovi, Darevsky, 1953 – CR

25 000 դրամ

Ընտանիք՝ Իսկական մողեսներ – Lacertidae
Անդրկովկասյան բազմագույն մողեսիկ – Eremias arguta transcaucasica, Darevsky, 1953- CR
Անդրկովկասյան մողեսիկ – Eremias pleskei, Bedriaga, 1907 – CR
Փոքրասիական մողես – Parvilacerta parva, Boulenger, 1887 – CR

20 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ

Ընտանիք՝ Լորտուներ – Colubridae
Պարսկական պսևդոցիկլոֆիս – Pseudocyclophis persicus, Anderson,1872 – CR

30 000 դրամ

Ընտանիք՝ Իժանման օձեր կամ իժեր – Viperidae
Դարևսկու իժ –Vipera (Pelias) darevskii Vedmederja, Orlov et Tuniyev, 1986 - CR

40 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ

 

Ընտանիք` Հարթաքթայիններ, Vespertilionidae
Հայկական գիշերաչղջիկ - Myotis hajastanicus, Argyropulo. 1939 - CR

30 000 դրամ

Ընտանիք` Կատվազգիներ, Felidae
Ընձառյուծ - Panthera pardus, Linnaeus, 1758
Ենթատեսակ` կովկասյան ընձառյուծ Panthera pardus ciscaucasica (Satunin, 1914) =
պարսկական ընձառյուծ Panthera pardus saxicolor Pocock, 1927 - CR

3 000 000 դրամ

Ընտանիք` Եղջերուներ Cervidae
Կովկասյան ազնվացեղ եղջերու, մարալ, Cervus elaphus maral Gray, 1840 - CR

3 000 000 դրամ

գ. վտանգված (EN) կատեգորիայի տեսակների համար՝

 

ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ՝ ՓՈՐՈՏԱՆԻՆԵՐ

 

Ընտանիք՝ Տափակ խխունջներ - Planorbidae
Սպիտակ խխունջ - Gyraulus albus (O.F. Muller, 1774) - EN
Հարթ խխունջ - Gyraulus laevis (Alder, 1838) - EN

3 000 դրամ
3 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ՄԻՋԱՏՆԵՐ

 

Ընտանիք՝ Նետիկներ - Coenagrionidae
Նետիկ նրբագեղ - Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) – EN

3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Պլատիքնեմիդներ - Platycmenididae
Ճպուռ տափակաոտ - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) – EN

3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Շերեփագիներ - Aeshnidae
Կապույտ ճպուռ - Aeshna cyanea (Mueller 1764) – EN
Սղոցակիր ճպուռ - Aeshna serrata Hagen, 1856 – EN
Թամբակիր ճպուռ - Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) – EN

3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Իսկական ճպուռներ - Libellulidae
Սևծովյան ճպուռ - Libellula pontica Selys, 1887 – EN
Սաբինա ճպուռ - Orthetrum sabina (Drury, 1773) – EN
Տափակ ճպուռ - Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) – EN
Ճպուռ-ծառա - Crocothemis servilia (Drury, 1773) – EN

3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Հաստածղրիդներ - Bradyporidae
Հաստածղրիդ լայնացած - Bradyporus dilatatus Stal, 1875 – EN

3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Ծղրիդներ – Tettigoniidae
Սղոցապոչ անդրկովկասյան - Poecilimon geoktshaicus Stshelkovnikov, 1910– EN
Սղոցապոչ հայկական – Poecilimonella armeniaca Uvarov, 1921 – EN
Ֆիտոդրիմադուզա հայկական – Phytodrymadusa armeniaca Ramme, 1939 – EN

3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Գնայուկ բզեզներ - Carabidae
Սևանյան գնայուկ - Dyschirius sevanensis Khnzorian, 1962 – EN

3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Թերթիկաբեղավորներ - Scarabaeidae
Կովկասյան բնդեռիկ - Glaphyrus caucasicus Kraatz, 1887 – EN
Ռեյթերի հացաբզեզ - Anisoplia reitteriana Semenov, 1903 – EN
Արաքսյան բնդեռ - Tanyproctus araxidis Reitter, 1901 – EN

3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Չրխկաններ - Elateridae
Կեղծ խոտային չրխկան - Cardiophorus pseudogramineus Mardjanian, 1977 – EN

3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Ոսկեբզեզներ - Buprestidae
Մորթիավոր ոսկեբզեզ - Acmaeoderella pellitula (Reitter, 1890) – EN
Գեղարդյան ոսկեբզեզ - Sphenoptera geghardica Kalashian & Zykov, 1994 – EN

3 000 դրամ
3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Թարախահաններ – Meloidae
Թամբակուրծք թարախահան - Mylabris sedilithorax Sumakov, 1924 – EN

3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Ծաղկեփոշեկերներ – Alleculidae
Հայկական ծաղկեփոշեկեր - Isomira armena Khnzorian, 1976 – EN

3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Սևամարմիններ – Tenebrionidae
Օրդուբադյան սևամարմին - Adelphinus ordubadensis Reitter 1890 –EN
Հայկական սևամարմին - Armenohelops armeniacus Nabozhenko, 2002 – EN
Երևանյան սևամարմին - Cylindronotus erivanus (Reitter, 1901) – EN
Նեղ սևամարմին - Laena constricta Khnzorian, 1957 – EN
Սեմյոնովի սևամարմին Cyphostethe semenovi Reitter, 1895 – EN
Սևամարմին աքսորված - Entomogonus amandanus Reitter, 1901– EN

3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Երկարաբեղիկներ - Cerambycidae
Կապանյան երկարաբեղիկ - Cortodera kaphanica Danilevsky, 1985 – EN
Ալպյան ռոզալիա - Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – EN
Երկգիծ երկարաբեղիկ - Dorcadion bistriatum Pic, 1898 – EN
Գորբունովի երկարաբեղիկ - Dorcadion gorbunovi Danilevsky, 1985 – EN
Կիսափայլ երկարաբեղիկ - Dorcadion semilucens Kraatz, 1873 – EN
Մոխրագույն երկարաբեղիկ - Dorcadion cineriferum Suvorov, 1909 – EN
Պիկի երկարաբեղիկ - Phytoecia pici Reitter, 1892 – EN
Կոռոստելյովի երկարաբեղիկ - Agapanthia korostelevi Danilevsky, 1985 – EN

3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Տերևակերներ - Chrysomelidae
Արաքսյան տերևակեր - Cryptocephalus araxicola Khnzorian, 1968 – EN

3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Ճերմակաթիթեռներ -Pieridae
Բոուդենի ճերմակաթիթեռ - Artogeia bowdeni (Eitschberger, [1984]) – EN

3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Նիմֆալիդներ - Nimphalidae
Վեդիական մելիթեա Melitaea vedica Nekrutenko, 1975 – EN

 3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Կապտաթիթեռներ - Lycaenidae
Անդրկովկասյան կապտաթիթեռ - Plebejus transcaucasicus (Rebel, 1901) – EN
Դիանա կապտաթիթեռ - Neolysandra diana (Miller, 1923) – EN
Երևանյան կապտաթիթեռ - Agrodiaetus eriwanensis Forster, 1960 – EN
Հուբերտի կապտաթիթեռ - Agrodiaetus huberti Carbonell, 1993 – EN
Իֆիգենիա կապտաթիթեռ-Agrodiaetus iphigenia araratensis De Lesse, 1957– EN
Անտեսված կապտաթիթեռ - Agrodiaetus neglectus Dantchenko, 2000 – EN
Նինայի կապտաթիթեռ - Agrodiaetus ninae Forster, 1956 – EN
Սուռակովի կապտաթիթեռ - Agrodiaetus surakovi Dantchenko et Lukhtanov, 1994 – EN
Թուրքական կապտաթիթեռ - Agrodiaetus turcicus Kozak, 1977 – EN

3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ

3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Երկրաչափ թիթեռներ - Geometridae
Ավետյանի երկրաչափ թիթեռ - Cidaria avetianae Wardikian, 1974 – EN
Ալեքսանդրի երկրաչափ թիթեռ - Eupithecia alexandriana Wardikian, 1972 – EN
Կուզնեցովի երկրաչափ թիթեռ - Ortholitha kuznetzovi Wardikian, 1957 – EN

3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Անթոֆորիդներ - Anthophoridae
Երկարալեզու մեղու -Tetralonia macroglossa Illiger, 1806 – EN

3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Իսկական մեղուներ - Apidae
Իշամեղու ալագյոզյան - Bombus alagesianus Skorikov, 1937 – EN

3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Մրջյուններ - Formicidae
Ռավազինիի մրջյուն - Myrmica ravasinii Finzi, 1923 – EN
Կարմրավուն մրջյուն - Manica rubida (Latreille, 1802) – EN
Կիսաատամ մրջյուն - Crematogaster subdentata (Mayr, 1877) – EN

3 000 դրամ
3 000 դրամ
3 000 դրամ

Ընտանիք՝ Գիշաճանճեր - Asilidae
Երևանյան գիշաճանճ - Machimus erevanensis V. Richter, 1963 – EN

3 000 դրամ

ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ՝ ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՁԿՆԵՐ

 

Ընտանիք` Ծածանազգիներ – Cyprinidae
Հայկական կարմրակն – Rutilus rutilus schelkovnikovi, Derjavin, 1926 – EN

10 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ՍՈՂՈՒՆՆԵՐ

 

Ընտանիք՝ Իսկական մողեսներ – Lacertidae
Դալի մողես – Darevskia dahli, Darevsky, 1957 – EN
Ռոստոմբեկովի մողես – Darevskia rostombekovi, Darevsky 1957 – EN

2 000 դրամ
3 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ

 

Ընտանիք` Հավալուսններ, Pelecanidae
Գանգրափետուր հավալուսն - Pelecanus crispus, Bruch, 1832 - EN

 200 000 դրամ

Ընտանիք՝ Տարգալակտուցներ, Plataleidae
Տարգալակտուց - Platalea leucorodia, Linnaeus, 1758 – EN

 200 000 դրամ

Ընտանիք՝ Բադեր, Anatidae
Սպիտակագլուխ բադ կամ սավկա - Oxyura leucocephala, Scopoli, 1769 – EN
Կարմրախածի սագ - Branta ruficollis, Pallas, 1769 - EN
Մարմարյա մրտիմն - Marmaronetta angustirostris, Ménétries, 1832 - EN

100 000 դրամ
100 000 դրամ
100 000 դրամ

Ընտանիք` Ճուռակներ, Accipitridae
Կարմիր ցին - Milvus milvus, Linnaeus,1758 - EN
Սպիտակապոչ արծիվ - Haliaeetus albicilla, Linnaeus, 1758 - EN
Գիշանգղ - Neophron percnopterus,Linnaeus, 1758 - EN
Սև անգղ - Aegipus monachus, Linnaeus, 1766 - EN
Տափաստանային մկնաճուռակ - Circus macrourus, S.G. Gmelin, 1771 – EN

100 000 դրամ
250 000 դրամ
400 000 դրամ
400 000 դրամ
250 000 դրամ

Ընտանիք` Բազեներ, Falconidae
Բալոբան - Falco cherrug, J.E. Gray, 1834 - EN

250 000 դրամ

Ընտանիք` Իսկական կռունկներ, Gruidae
Մոխրագույն կռունկ - Grus grus, Linnaeus, 1758 - EN

300 000 դրամ

Ընտանիք` Քարադրներ, Charadriidae
Հաստակտուց քարադր-Charadrius leschenaultii, Lesson, 1826 - EN
Ճախրուկ - Chettusia gregaria, Pallas, 1771 - EN

20 000 դրամ
20 000 դրամ

Ընտանիք` Կեռնեխներ, Turdidae
Շիկապոչ քարաթռչնակ - Oenanthe xanthoprymna, De Filippi, 1863- EN

20 000 դրամ

Ընտանիք` Շահրիկներ, Sylviidae
Սոխականման ճռիկահավ - Locustella luscinioides,Savi, 1824 - EN
Հնդկական եղեգնաթռչնակ - Acrocephalus agricola,Jerdon, 1845- EN

20 000 դրամ
20 000 դրամ

Ընտանիք` Ճայեր, Corvidae
Ալպիական ճայ - Pyrrhocorax graculus, Linnaeus, 1766 – EN

30 000 դրամ

ԴԱՍ` ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ

 

Ընտանիք` Ոզնիակերպեր, Erinaceidae
Լայնականջ ոզնի - Erinaceus (Hemiechinus) auritus, Gmelin, 1770 – EN

25 000 դրամ

Ընտանիք` Գետնափորներ, Soricidae
Շելկովնիկովի կուտորա - Neomys schelkovnikovi Sat., 1913 - EN

25 000 դրամ

Ընտանիք` Պայտաքթայիններ, Rhinolophidae
Բլազիի պայտաքիթ - Rhinolophus blasii Peters, 1866 - EN

25 000 դրամ

Ընտանիք` Հարթաքթայիններ, Vespertilionidae
Արաքսյան գիշերաչղջիկ - Myotis schaubi araxenus, Dahl 1947 - EN

25 000 դրամ

Ընտանիք` Մկնիկանմաններ, Sicista
Հայկական մկնիկ - Sicista armenica Sokolov et Baskevich, 1988 - EN

25 000 դրամ

Ընտանիք` Սկյուռանմաններ, Sciuridae
Փոքրասիական գետնասկյուռ - Spermophilus xanthoprymnus, Bennet 1835-EN

3 000 դրամ

Ընտանիք` Համստերանմաններ, Cricetidae
Շիդլովսկու դաշտամուկ – Microtus (Sumeriomys) schidlovskii, Argyropulo,1933– EN

10 000 դրամ

Ընտանիք` Ճագարամկնանմաններ, Allactagidae
Փոքր ճագարամուկ - Allactaga elater , Lichtenstein, 1825
Ենթատեսակ` Արալիխի փոքր ճագարամուկ, Allactaga elater aralychensis Satunin, 1901 - EN

10 000 դրամ

Ընտանիք` Կզաքիսներ, Mustelidae
Ջրասամույր - Lutra lutra (Linnaeus,1758) – EN

500 000 դրամ

Ընտանիք` Սնամեջ եղջյուրավորներ, Bovidae
Հայկական մուֆլոն - Ovis orientalis gmelinii (Blyth, 1841) – EN:

3 000 000 դրամ

դ. խոցելի (VU) կատեգորիայի տեսակների համար՝

 

ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ՝ ՄԻՋԱՏՆԵՐ

 

Ընտանիք՝ Լեսթիդներ - Lestidae
Մեծաչք ճպուռ - Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) – VU
Սիմպեկմա ճպուռ - Sympecma paedisca (Brauer, 1877) – VU

2 000 դրամ
2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Նետիկներ - Coenagrionidae
Վան Բրինկի նետիկ - Coenagrion vanbrinkae Lohmann, 1993 – VU

2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Գոմֆիդներ - Gomphidae
Ուբադչի ճպուռ - Gomphus ubadschii Schmidt, 1953 – VU
Նմանաձև ճպուռ - Onychogomphus assimilis fulvipennis (Schneider, 1845) – VU


2 000 դրամ
2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Մորեխներ - Acrididae
Մորեխ հայկական - Gomphocerus armeniacus (Uvarov, 1931) – VU

2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Գնայուկ բզեզներ - Carabidae
Ֆալետիի կողնջակեր ցայտագնայուկ - Procerus scabrosus fallettianus Cavazzutti, 1997 -VU
Տոնական գնայուկ - Poecilus festivus (Chaudoir, 1868) – VU

2 000 դրամ
2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Չրխկաններ – Elateridae
Սանրաբեղ չրխկան - Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758) – VU
Փոքր չրխկան - Craspedostethus permodicus (Faldermann, 1835) – VU

2 000 դրամ
2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Երկարաբեղիկներ - Cerambycidae
Կաղնու մեծ երկարաբեղիկ - Cerambyx cerdo acuminatus Motschulsky, 1852 – VU

2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Առագաստաթիթեռներ - Papilionidae
Մնեմոզինա կամ սև ապոլոն - Parnassius mnemosyne rjabovi Sheljuzhko,1935–VU
Ապոլոն - Parnassius apollo kashtshenkoi Sheljuzhko, 1908 – VU
Ալեքսանոր առագաստաթիթեռ - Papilio alexanor orientalis Romanoff, 1884 – VU

2 000 դրամ
2 000 դրամ
2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Ճերմակաթիթեռներ - Pieridae
Ավրորինա դեղնաթիթեռ - Colias aurorina Herrich - Schaffer, [1850] – VU
Կանաչավուն դեղնաթիթեռ - Colias chlorocoma Christoph, 1888 – VU

2 000 դրամ
2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Սատիրներ - Satyridae
Աֆրիկական փրոթերեբիա - Proterebia afra hyrcana (Staudinger, 1901). VU

2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Նիմֆալիդներ - Nimphalidae
Բրենթիս Ինո - Brenthis ino schmitzi Wagener, 1983 – VU

2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Կապտաթիթեռներ - Lycaenidae
Ռոմանովի թոմարես - Tomares romanovi (Christoph, 1882) – VU
Ալկոն կապտաթիթեռ - Maculinea alcon monticola (Staudinger, 1901) – VU
Արիոն կապտաթիթեռ - Maculinea arion zara Jachontov, 1935 -VU 
Մթնշաղային կապտաթիթեռ - Maculinea nausithous (Bergstrasser, [1779]) – VU

2 000 դրամ
2 000 դրամ
2 000 դրամ
2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Իլիկաթիթեռներ - Sphingidae
Կպչուկի իլիկաթիթեռ - Hyles hippophaes caucasica (Denso, 1913) – VU
Պրոզերպինա իլիկաթիթեռ - Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – VU

2 000 դրամ
2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Արջաթիթեռներ – Arctiidae
Կարելինի մռայլ արջաթիթեռ - Axiopoena karelini Mռnռtries, 1842 – VU

2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Մեգախիլիդներ - Megachilidae
Մգաթև մեղու - Lithurge fuscipenne Lepeletier, 1841 – VU
Մեղու Դեսեպտորիա - Megachile deseptoria Peres, 1884 – VU
Մոմախոտի մեղու - Osmia cerinthides F. Morawitz, 1876 – VU

2 000 դրամ
2 000 դրամ
2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Անթոֆորիդներ - Anthophoridae
Մոխրագույն մեղու - Anthophora cinerea Frieze, 1919 – VU
Ամրակազմ մեղու - Anthophora robusta Klug, 1845 – VU
Մանուշակագույն մեղու-ատաղձագործ - Xylocopa violacea Linnaeus, 1758 – VU

2 000 դրամ
2 000 դրամ
2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Իսկական մեղուներ - Apidae
Իշամեղու հայկական - Bombus armeniacus Radoszkovski, 1877 – VU
Իշամեղու մարգագետնային - Bombus pratorum Linnaeus, 1761 – VU
Իշամեղու գետնային - Bombus terrestris Linnaeus, 1758 – VU
Իշամեղու ձնափայլ - Bombus niveatus Kriechbaumer, 1870 – VU
Պորչինսկու իշամեղու - Bombus portshinskii Radoszkowsky, 1884 – VU
Իշամեղու դաղստանյան - Bombus daghestanicus Radoszkowsky, 1888 – VU

2 000 դրամ
2 000 դրամ
2 000 դրամ
2 000 դրամ
2 000 դրամ
2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Գիշաճանճեր - Asilidae
Հսկա գիշաճանճ - Satanas gigas Evermann, 1885 – VU

2 000 դրամ

ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ՝ ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՁԿՆԵՐ

 

Ընտանիք` Ծածանազգիներ - Cyprinidae
Սևանի կողակ - Varicorhinus capoeta sevangi, Filippi, 1865 - VU
Սևանի բեղլու - Barbus goctschaicus, Kessler, 1877 - VU
Հաշամ - Aspius aspius, Eichwald, 1831 - VU

10 000 դրամ
25 000 դրամ
20 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ

 

Ընտանիք՝ Սխտորագորտեր - Pelobatidae
Սիրիական սխտորագորտ - Pelobates syriacus, Boettger, 1889 - VU

10 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ՍՈՂՈՒՆՆԵՐ

 

Ընտանիք` Ցամաքային կրիաներ - Testudinidae
Միջերկրածովային կրիա - Testudo graeca, Linnaeus, 1758 - VU

20 000 դրամ

Ընտանիք՝ Սցինկեր - Scincidae
Առաջավորասիական մաբույա - Trachylepis septemtaeniata, Reuss, 1834 – VU
Երկարաոտ սցինկ - Eumeces schneideri, Daudin, 1802 - VU

15 000 դրամ
15 000 դրամ

Ընտանիք՝ Իսկական մողեսներ - Lacertidae
Մարգագետնային մողես - Darevskia praticola, Eversmann, 1834 - VU
Սպիտակափոր մողես - Darevskia unisexualis, Darevsky, 1966 - VU

2 000 դրամ
2 000 դրամ

Ընտանիք՝ Լորտուներ - Colubridae
Անդրկովկասյան սահնօձ - Zamenis hohenackeri, Strauch, 1873 - VU
Սատունինի սևագլուխ ռինխոկալամուս - Rhynchocalamus melanocephalus satunini, Nikolsky,1899 - VU
Կովկասյան կատվաօձ - Telescopus fallax, Fleschmann, 1831 - VU

30 000 դրամ
40 000 դրամ
30 000 դրամ

Ընտանիք՝ Իժանման օձեր կամ իժեր - Viperidae
Հայկական լեռնատափաստանային իժ - Vipera (Pelias) eriwanensis, Reuss, 1933 - VU
Հայկական իժ կամ Ռադդեի իժ-Vipera (Montivipera) raddei, Boettger, 1890- VU

20 000 դրամ
30 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ

 

Ընտանիք` Սուզակներ, Podicipedidae
Մոխրաայտ սուզակ – Podiceps grisegena, Boddaert, 1783 – VU

50 000 դրամ

Ընտանիք` Հավալուսններ, Pelecanidae
Վարդագույն հավալուսն – Pelecanus onocrotalus, Linnaeus, 1758 – VU

100 000 դրամ

Ընտանիք` Ձկնկուլներ, Phalacrocoracidae
Մեծ ձկնկուլ – Phalacrocorax carbo, Linnaeus, 1758 – VU
Փոքր ձկնկուլ – Phalacrocorax pygmeus, Pallas, 1773 – VU

75 000 դրամ
100 000 դրամ

Ընտանիք՝ Արագիլներ, Ciconidae
Սև արագիլ – Ciconia nigra, Linnaeus, 1758 – VU

100 000 դրամ

Ընտանիք` Եգիպտահավեր Threskiornitidae
Քաջահավ – Plegadis falcinellus, Linnaeus, 1766 – VU

 75 000 դրամ

Ընտանիք՝ Բադեր, Anatidae
Թշշան կարապ – Cygnus olor, J.F. Gmelin, 1789 – VU
Ճչան կարապ – Cygnus cygnus, Linnaeus, 1758 – VU 
Փոքր կարապ – Cygnus bewickii, Yarrell, 1830 – VU
Մոխրագույն սագ – Anser anser, Linnaeus,1758 – VU
Կարմիր բադ –Tadorna ferruginea, Pallas, 1764 – VU
Խայտաբադ –Tadorna tadorna, Linnaeus,1758 – VU
Լայնակտուց բադ – Anas clypeata, Linnaeus, 1758 – VU
Սպիտակաաչք սուզաբադ – Aythya nyroca, GՖldenstՊdt, 1770 – VU
Ծվվան սագ –Anser erythropus, Linnaeus, 1758 – VU
Սպիտակաճակատ սագ – Anser albifrons, Scopoli, 1769 – VU

200 000 դրամ
200 000 դրամ
200 000 դրամ
100 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
100 000 դրամ
100 000 դրամ
30 000 դրամ

Ընտանիք` Ճուռակներ, Accipitridae
Գառնանգղ (մորուքավոր անգղ) - Gypaetus barbatus, Linnaeus, 1758 - VU
Սպիտակագլուխ անգղ - Gyps fulvus, Hablizl, 1783 - VU
Օձակեր արծիվ - Circaetus gallicus, J.F. Gmelin, 1788 - VU
Մարգագետնային մկնաճուռակ- Circus pygargus, Linnaeus, 1758 - VU
Եվրոպական ճնճղաճուռակ - Accipiter brevipes, Severtzov, 1850 – VU
Ցախաքլորաորս - Accipiter gentilis, Linnaeus, 1758 - VU
Փոքր ենթարծիվ - Aquila pomarina, C.L. Brehm, 1831 - VU
Մեծ ենթարծիվ - Aquila clanga, Pallas, 1811 - VU
Տափաստանային արծիվ - Aquila nipalensis, Hodgson, 1833 - VU
Բլրային արծիվ - Aquila helica, Savigny, 1809 - VU
Քարարծիվ - Aquila chrysaetos, Linnaeus, 1758 - VU 
Գաճաճ արծիվ - Hieraaetus pennatus, J.F. Gmelin, 1788 - VU

250 000 դրամ
250 000 դրամ
75 000 դրամ
50 000 դրամ
30 000 դրամ
100 000 դրամ
70 000 դրամ
100 000 դրամ
70 000 դրամ
400 000 դրամ
200 000 դրամ
70 000 դրամ

Ընտանիք` Ջրարծիվներ, Pandionidae
Ջրարծիվ - Pandion haliaetus, Linnaeus 1758 - VU

70 000 դրամ

Ընտանիք` Բազեներ, Falconidae
Տափաստանային հողմավար բազե - Falco naumanni, Fleischer, 1818 – VU
Կարմրաոտ բազե- Falco vespertinus, Linnaeus, 1766 - VU
Սապսան - Falco peregrinus, Tunstall, 1771 - VU

500 000 դրամ
500 000 դրամ
500 000 դրամ

Ընտանիք՝ Մարեհավեր, Tetraonidae
Կովկասյան մարեհավ - Tetrao mlokosiewiczi, Taczanowski, 1875 - VU

300 000 դրամ

Ընտանիք` Փասիաններ, Phasianidae
Անապատային կաքավ - Ammoperdix griseogularis, Brandt, 1843 - VU
Վայրի հնդկահավ (Ուլար) - Tetraogallus caspius, S.G. Gmelin, 1784 - VU

25 000 դրամ
250 000 դրամ

Ընտանիք` Իսկական կռունկներ, Gruidae
Գեղանի կռունկ - Anthropoides virgo,Linnaeus, 1758 - VU

100 000 դրամ

Ընտանիք` Ջրահովվիկներ Rallidae
Մարգահավ - Crex crex, Linnaeus, 1758 - VU

100 000 դրամ

Ընտանիք` Արոսներ, Otididae
Փոքր արոս - Tetrax tetrax, Linnaeus, 1758 - VU
Մեծ արոս - Otis tarda ,Linnaeus, 1758 - VU

250 000 դրամ
250 000 դրամ

Ընտանիք` Կտցար-կաչաղակներ, Haematopodidae
Կտցար-կաչաղակ Haematopus ostralegus, Linnaeus, 1758 -VU

25 000 դրամ

Ընտանիք` Քարադրներ, Charadriidae
Ծովային քարադր-Charadrius alexandrinus, Linnaeus, 1758 - VU
Սպիտակապոչ եղտյուրիկ - Chettusia leucura,M.N.K. Lichtenstein, 1823 - VU

15 000 դրամ
15 000 դրամ

Ընտանիք` Մորակտցարներ, Scolopacidae
Մեծ իլիկակտցար - Limosa limosa, Linnaeus, 1758 - VU
Մեծ արորիկ - Numenius arquata, Linnaeus, 1758 - VU
Կրկնակտցար - Gallinago media, Latham, 1787 – VU

100 000 դրամ
100 000 դրամ
100 000 դրամ

Ընտանիք` Բզակտուցներ, Recurvirostridae
Ոտնացուպիկ - Himantopus himantopus, Linnaeus, 1758 - VU
Բզակտուց - Recurvirostra avosetta, Linnaeus, 1758 - VU

25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Ծիծառակտցարներ, Glareolidae
Մարգագետնային ծիծառակտցար - Glareola pratincola, Linnaeus, 1766 - VU
Տափաստանային ծիծառակտցար -Glareola nordmanni, J. G. Fischer, 1842 - VU

15 000 դրամ
100 000 դրամ

Ընտանիք` Որորներ, Laridae
Հայկական որոր - Larus armenicus, Buturlin, 1934 - VU

50 000 դրամ

Ընտանիք` Ջրածիծառներ, Sternidae
Որորակտուց ջրածիծառ -Sterna nilotica, J.F. Gmelin, 1789 - VU
Փոքր ջրածիծառ - Sterna albifrons, Pallas, 1764 - VU
Սպիտակաայտ ջրածիծառ- Chlidonias hybrida, Pallas, 1811 - VU

15 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ

Ընտանիք` Դռլոններ, Pteroclididae
Սևափոր դռլոն - Pterocles orientalis,Linnaeus, 1758 - VU

25 000 դրամ

Ընտանիք` Բվեր, Strigidae
Բվեճ - Bubo bubo, Linnaeus, 1758 - VU
Թավշաոտ բու - Aegolius funereus, Linnaeus, 1758 - VU

100 000 դրամ
100 000 դրամ

Ընտանիք` Մեղվակերներ, Meropidae
Կանաչ մեղվակեր - Merops persicus, Pallas, 1773 - VU

25 000 դրամ

Ընտանիք` Ներկարարներ, Coraciidae
Ներկարար - Coracias garrulus, Linnaeus, 1758 – VU

100 000 դրամ

Ընտանիք` Փայտփորներ, Picidae
Սև փայտփոր - Dryocopus martius, Linnaeus, 1758 - VU

50 000 դրամ

Ընտանիք` Խաղտտնիկներ, Motacillidae
Դեղնագլուխ խաղտտնիկ - Motacilla citreola, Pallas, 1776 - VU

15 000 դրամ

Ընտանիք` Շամփրուկներ - Laniidae
Կարմրակատար շամփրուկ, Lanius senator, Linnaeus, 1758 - VU

25 000 դրամ

Ընտանիք` Երաշտահավեր, Paridae
Միջերկրածովային երաշտահավ - Parus lugubris, Temminck, 1820 – VU

15 000 դրամ

Ընտանիք` Սիտեղներ, Sittidae
Մեծ ժայռային սիտեղ - Sitta tephronota, Sharpe, 1872 - VU

25 000 դրամ

Ընտանիք` Դրախտապաններ, Emberizidae
Ժայռային դրախտապան - Emberiza buchanani, Blyth, 1844 - VU

15 000 դրամ

Ընտանիք` Ճնճղուկներ, Ploceidae
Իսպանական ճնճղուկ - Passer hispaniolensis, Temminck, 1820 – VU

15 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ

 

Ընտանիք` Գետնափորներ, Soricidae
Պստիկ սպիտակատամ - Suncus etruscus Savi, 1822 - VU

10 000 դրամ

Ընտանիք` Պայտաքթայիններ, Rhinolophidae
Հարավային պայտաքիթ - Rhinolophus euryale, Blasius, 1853 - VU
Մեհելիի պայտաքիթ չղջիկ - Rhinolophus mehelyi, Matschie, 1901 - VU

25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Հարթաքթայիններ, Vespertilionidae
Սովորական երկարաթև չղջիկ - Miniopterus schreibersi, Kuhl, 1819 – VU
Բեխշտեյնի գիշերաչղջիկ - Myotis bechsteinii, Kuhl, 1818 - VU
Ասիական լայնականջ չղջիկ - Barbastella leucomelas, Gretzschmar, 1830 - VU
Գորշ ականջեղ-Plecotus auritus L., 1758 - VU

20 000 դրամ
20 000 դրամ
20 000 դրամ
20 000 դրամ

Ընտանիք` Վայրենակերպեր, Hystricidae
Հնդկական վայրենակերպ կամ մացառախոզ - Histrix indica Kerr, 1792
Ենթատեսակ` Histrix indica hirsutirostris Brandt,1835 - VU

50 000 դրամ

Ընտանիք` Արջեր, Ursidae
Գորշ արջ - Ursus arctos Linnaeus,1758 - VU

1 000 000 դրամ

Ընտանիք` Կզաքիսներ, Mustelidae
Խայտաքիս -Vormela peregusna (Guldenstaedt, 1770) - VU

100 000 դրամ

Ընտանիք` Կատվազգիներ, Felidae
Անտառակատու - Felis silvestris Schreber, 1777
Ենթատեսակ` Եվրոպական անտառակատու, Felis silvestris silvestris Schreber, 1775 - VU

200 000 դրամ
200 000 դրամ

Ընտանիք` Սնամեջ եղջյուրավորներ, Bovidae
Բեզոարյան այծ - Capra aegagrus Erxleben, 1777 – VU

3 000 000 դրամ

ե. տվյալների անբավարարություն (DD) կատեգորիայի տեսակների համար՝

 

ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ԴԱՍ՝ ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՁԿՆԵՐ

 

Ընտանիք` Ծածանազգիներ - Cyprinidae
Քուռի քառթակ - Gobio persus, GՖnter, 1899 - DD
Առաջավորասիական ծական - Sabanejewia aurata, Filippi, 1863 – DD

10 000 դրամ
10 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ

 

Ընտանիք՝ Ֆլամինգոներ, Phoenicopteridae
Սովորական ֆլամինգո - Phoenicopterus roseus, Pallas, 1811 – DD

200 000 դրամ

Ընտանիք՝ Բադեր, Anatidae
Տուրպան - Melanitta fusca, Linnaeus,1758 - DD

70 000 դրամ

Ընտանիք` Բազեներ, Falconidae
Աղավնաբազե - Falco columbarius, Linnaeus, 1758 - DD
Միջերկրածովային բազե - Falco biarmicus, Temminck, 1825 - DD

70 000 դրամ
250 000 դրամ

Ընտանիք` Փասիաններ, Phasianidae
Թուրաջ - Francolinus francolinus, Linnaeus, 1766 - DD
Անդրկովկասյան փասիան - Phasianus colchicus, Linnaeus, 1758 – DD

50 000 դրամ
50 000 դրամ

Ընտանիք` Ջրահովվիկներ Rallidae
Սուլթանական հավ - Porphyrio porphyrio, Linnaeus, 1758 - DD

50 000 դրամ

Ընտանիք` Կեռնեխներ, Turdidae
Սպիտակափող սոխակ, Irania gutturalis, Guռrin - Mռneville, 1843 - DD

15 000 դրամ

Ընտանիք` Ճանճորսներ, Muscicapidae
Կիսասպիտակավիզ ճանճորս - Ficedula semitorquata, Homeyer, 1885 - DD

15 000 դրամ

Ընտանիք՝ Սիտեղներ - Sittidae,
Կարմրաթև մագլցող - Tichodroma muraria, Linnaeus, 1766 - DD

15 000 դրամ

Ընտանիք` Սերինոսներ, Fringillidae
Անապատային խածկտիկ - Rhodopechys githaginea, Lichtenstein, 1823 - DD
Մոնղոլական խածկտիկ - Rhodopechys mongolica, Swinhoe, 1870 - DD
Խաչկտուց - Loxia curvirostra, Linnaeus, 1758 - DD

15 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ

ԴԱՍ՝ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ

 

Ընտանիք` Բուլդոգայիններ, Molossidae
Ծալքաշուրթ լայնականջ չղջիկ - Tadarida teniotis Rafinesque, 1819 - DD

20 000 դրամ

 

 2) այլ կենդանատեսակների ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման դեպքում` յուրաքանչյուր միավորի (այլ տեսակի ձկների, գետի խեցգետնի և այլ տեսակի հոդվածոտանիների յուրաքանչյուր կիլոգրամի, մյուս առանձնյակների՝ հատի, անկախ տարիքից) համար՝
ա) կաթնասուններ`
ոզնի   2 000 դրամ
չղջիկներ    2 000 դրամ
նապաստակ 8 000 դրամ
մշկամուկ, ճահճակուղբ        5 000 դրամ
սկյուռ 8 000 դրամ
(տողը հանվել է 01.03.17 ՀՕ-82-Ն)
լուսան, տափաստանային կատու, եղեգնակատու    200 000 դրամ
աքիսազգիներ 25 000 դրամ
վայրի խոզ         200 000 դրամ
(տողը հանվել է 01.03.17 ՀՕ-82-Ն)
այծյամ 250 000 դրամ
այլ կաթնասունների տեսակներ (բացի վնասակար 
կրծողներից՝ առնետներ, մկներ, համստեր, դաշտամուկ) 1 000 դրամ
բ) թռչուններ`
տառեխներ   8 000 դրամ
բադեր 5 000 դրամ
սագեր 10 000 դրամ
ցերեկային և գիշերային գիշատիչներ      20 000 դրամ
(տողը հանվել է 01.03.17 ՀՕ-82-Ն)
կաքավներ    5 000 դրամ
լոր 2 000 դրամ
սև փարփար 3 000 դրամ
ջրածիծառներ և որորներ       5 000 դրամ
արոսներ 100 000 դրամ
աղավնիներ   3 000 դրամ
կկու    2 000 դրամ
մանգաղաթևեր        3 000 դրամ
այլ թռչունների տեսակներ (բացի կաչաղակից,
մոխրագույն ագռավից)  1 000 դրամ
 գ) սողուններ, երկկենցաղներ, հոդվածոտանիներ և ձկներ`
գյուրզա 15 000 դրամ
այլ տեսակի օձեր       5 000 դրամ
այլ տեսակի մողեսներ      1 000 դրամ
գետի իշխան կարմրախայտ      5 000 դրամ
այլ տեսակի ձկներ       1 000 դրամ
այլ տեսակի երկկենցաղներ 

2 000 դրամ

գետի խեցգետին

1000 դրամ

այլ տեսակի հոդվածոտանիներ

500 դրամ

(3-րդ հոդվածը խմբ., փոփ., լրաց. 01.03.17 ՀՕ-82-Ն) 

 

Հոդված 4.

Բուսական աշխարհի պահպանության, պաշտպանության և օգտագործման բնապահպանական իրավախախտումները

     

Սույն օրենքի իմաստով բուսական աշխարհի պահպանության, պաշտպանության և օգտագործման գծով բնապահպանական իրավախախտումներ են համարվում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետևյալ գործողությունները`

1) բուսական աշխարհի օբյեկտների (վայրի բուսատեսակների, համակեցությունների, դրանց աճելավայրերի, բնության հուշարձանների, բուսաբանական այգիների, դենդրոպարկերի, անտառտնկարկների), ինչպես նաև բուսական ծածկույթի ջրապահպան, հողապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ և ռեկրեացիոն հատկությունների խաթարումը.

2) ծառերի և թփերի (այդ թվում` բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում տնկված և (կամ) աճող) ապօրինի հատումը և (կամ) մասնակի վնասումը.

3) հրկիզելու և (կամ) կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով բուսական աշխարհի ոչնչացումը և (կամ) աճի դադարեցման աստիճանի վնասումը.

4) Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի, նրանց մասերի ոչնչացումը և (կամ) այնպիսի գործողությունների կատարումը, որոնք հանգեցնում են դրանց թվաքանակի կրճատմանը և աճելավայրերի վատթարացմանը.

5) հանքային պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների չկանոնակարգված օգտագործմամբ, աղտոտված ջրերով, քիմիական նյութերով, արդյունաբերական և կոմունալ-կենցաղային արտանետումներով և թափոններով բուսական աշխարհի ոչնչացումը և (կամ) վնասումը.

6) բնական արոտավայրերում, անտառներում և պետական անտառային հողերի ոչ անտառածածկ տարածքներում ինքնակամ խոտհունձի կատարումը և անասունների արածեցումը.

7) անտառային կուլտուրաների, անտառային պլանտացիաներում և տնկարաններում աճեցված տնկիների կամ ցանքսի, ինչպես նաև անտառվերականգնման համար նախատեսված տարածքներում բնական վերաճի կամ ինքնացանի ոչնչացումը և (կամ) վնասումը.

8) բույսերի և դրանց առանձին մասերի ապօրինի հավաքումը.

9) բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանության գծով օրենսդրության այլ խախտումներ, որոնց հետևանքով վնաս է հասցվում բուսական աշխարհին:

(4-րդ հոդվածը փոփ. 01.03.17 ՀՕ-82-Ն) 

Հոդված 5.

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագները


Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագներն են`

1) ծառերի և թփերի հատման, ոչնչացման և մինչև աճի դադարեցման աստիճանը վնասման դեպքում` յուրաքանչյուր միավորի համար`

ա) արժեքավոր և հազվագյուտ տեսակներ` ըստ ծառի կոճղի տրամագծի (սանտիմետրերով)՝

 

մինչև 4

4 500 դրամ

4.1 - 8.0

6 000 դրամ
 8.1 -12.0 7 500 դրամ
 12.1 -16.0 10 000 դրամ
   16.1 - 20.0  15 000 դրամ
   20.1 - 24.0 17 500 դրամ
   24.1 - 28.0  20 000 դրամ
28.1 - 30 22 500 դրամ

   30-ից ավելի յուրաքանչյուր սմ-ի համար                                 1 500 դրամ 
բ) այլ տեսակներ` ըստ ծառի կոճղի տրամագծի (սանտիմետրերով)`                      

մինչև 4  

1000 դրամ

4.1 - 8.0 

2000 դրամ

8.1 - 12.0 

3000 դրամ

12.1 - 16.0

4000 դրամ

16.1 - 20.0 

5000 դրամ

20.1 - 24.0

6000 դրամ

24.1 - 28.0

7500 դրամ

28.1 - 30    

10000 դրամ

30-ից ավելի յուրաքանչյուր սմ-ի համար   

 500 դրամ:
Բնության հուշարձանի կարգավիճակ ունեցող ծառատեսակների և թփերի ապօրինի հատման կամ ոչնչացման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերում բերված սակագների տասնապատիկի չափով։

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, դենդրոպարկերում և անտառպուրակներում ծառատեսակների և թփերի ապօրինի հատման կամ ոչնչացման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերում բերված սակագների հնգապատիկի չափով։

Արհեստական անտառներում, բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման վայրերի ծառատեսակների և թփերի ապօրինի հատման կամ ոչնչացման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերում բերված սակագների`

Երևան քաղաքում` տասնապատիկի չափով,

այլ բնակավայրերում` եռապատիկի չափով։

Սույն օրենքի իմաստով հազվագյուտ տեսակներ են համարվում հունական ընկուզենին, արջատխլին, սոսին, գիհին, կարմրածառ և պտղատու ծառատեսակները:

Սույն օրենքի իմաստով արժեքավոր տեսակներ են համարվում կաղնին, հաճարենին, հացենին, լորենին, թխկին և սոճենին:

Արմատից կտրված, ինչպես նաև հողմատապալ կամ ապօրինի հատված ցցաչոր ծառերի հափշտակման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերում բերված սակագների հիսուն տոկոսի չափով.

1.1) Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված ծառատեսակների և թփերի հատման կամ ոչնչացման յուրաքանչյուր միավորի համար`

ա. կրիտիկական վիճակում գտնվող (CR) կատեգորիայի տեսակների համար`

 

Ընտանիք` Ցեզալպինազգիներ- Caesalpiniaceae
Հուդայածառ Գրիֆիթի - Cercis griffithii Boiss.

250 000 դրամ

Ընտանիք` Իլենազգիներ – Celastraceae
Իլենի թավշային - Euonymus velutina Fisch.et Mey.

250 000 դրամ

Ընտանիք` Հոնազգիներ – Cornaceae
Ճապկի վրացական - Swida iberica (Woronow) Pojark.ex Grossh.

250 000 դրամ

Ընտանիք` Լոբազգիներ – Fabaceae
Գազ բթաթեփուկ - Astragalus amblolepis Fisch. ex Hohen.
Պայթակենի Կոմարովի - Colutea komarovii Takht.

250 000 դրամ
250 000 դրամ

Ընտանիք` Մատիտեղազգիներ – Polygonaceae
Գեղածնկիկ մատիտեղանման - Calligonum polygonoides L.

250 000 դրամ

Ընտանիք` Վարդազգիներ – Rosaceae
Ալոճ Շովիցի - Crataegus szovitsii Pojark.
Ալոճ գանգրամազիկավոր - Crataegus ulotricha Pojark.
Տանձենի Բռովիչի - Pyrus browiczii Mulk.

250 000 դրամ
250 000 դրամ
250 000 դրամ

բ. վտանգված (EN) կատեգորիայի տեսակների համար`

 

Ընտանիք` Թելուկազգիներ - Chenopodiaceae
Աղահասկիկ Բելանժեի - Halostachys belangeriana (Moq.) Botsch.

150 000 դրամ

Ընտանիք` Տխիլազգիներ – Corylaceae
Արջատխլենի - Corylus colurna L.

150 000 դրամ

Ընտանիք` Նոճազգիներ - Cupressaceae
Գիհի կազակական - Juniperus sabina L.

150 000 դրամ

Ընտանիք` Հավամրգազգիներ – Ericaceae
Մրտավարդ կովկասյան - Rhododendron caucasicum Pall.
Հապալասենի ճահճային - Vaccinium uliginosum L.

150 000 դրամ
150 000 դրամ

Ընտանիք` Լոբազգիներ – Fabaceae
Գազ բասիանիական - Astragalus basianicus Boiss. et Hausskn.
Գազ Ղարաբաղի - Astragalus karabaghensis Bunge
Գազ Կարյագինի - Astragalus karjaginii Boriss.
Գազ Վեդու - Astragalus vedicus Takht.


150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ

Ընտանիք` Հաճարազգիներ - Fagaceae
Շագանակենի ցանովի - Castanea sativa Mill.

150 000 դրամ

Ընտանիք` Կոկռոշազգիներ - Grossulariaceae
Հաղարջենի Ախուրյանի - Ribes achurjani Mulk.
Հաղարջենի հայկական - Ribes armenum Pojark.

150 000 դրամ
150 000 դրամ

Ընտանիք` Բորակաթուփազգիներ - Nitrariaceae
Բորակաթուփ Շոբերի - Nitraria schoberi L.

150 000 դրամ

Ընտանիք` Սոսազգիներ - Platanaceae
Սոսի արևելյան - Platanus orientalis L.

150 000 դրամ

Ընտանիք` Գորտնուկազգիներ - Ranunculaceae
Հոտոտ խաղողատերև - Clematis vitalba L.

150 000 դրամ

Ընտանիք` Վարդազգիներ - Rosaceae
Նշենի նաիրյան - Amygdalus nairica Fed. еt Takht.
Ալոճ փոքրատերև - Crataegus microphylla K.Koch
Ալոճ զանգեզուրյան - Crataegus zangezura Pojark.
Տանձենի խառնված - Pyrus complexa Rubtzov.
Տանձենի Դարեղեգիսի - Pyrus daralaghezi Mulk.
Տանձենի բարձր - Pyrus elata Rubtzov
Տանձենի Գերգերի - Pyrus gergerana Gladkova
Տանձենի Գրոսհեյմի - Pyrus grossheimii Fed.
Տանձենի հիրկանյան - Pyrus hyrcana Fed.
Տանձենի Ռադդեյի - Pyrus raddeana G. Woronov
Տանձենի Ֆեոդորովի - Pyrus theodorovii Mulk.
Տանձենի Վորոնովի - Pyrus voronovii Rubtzov
Մոշենի Թախտաջյանի - Rubus takhtadjanii Mulk.
Մոշենի Զանգեզուրի - Rubus zangezurus Mulk.
Արոսենի կովկասյան - Sorbus caucasica Zinserl.


150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ
150 000 դրամ

Ընտանիք` Պարիլյակազգիներ -Smilacaceae
Պարիլյակ բարձր - Smilax excelsa L.

150 000 դրամ

Ընտանիք` Մորմազգիներ - Solanaceae
Հազազ անատոլիական - Lycium anatolicum A.Bag.et R.Mill.

150 000 դրամ

Ընտանիք` Կարմրանազգիներ- Tamaricaceae
Կարմրան պայծառ - Tamarix florida Bunge
Կարմրան ութառէջ - Tamarix octandra Bunge

150 000 դրամ
150 000 դրամ

գ. խոցելի (VU) կատեգորիայի տեսակների համար`

 

Ընտանիք` Վարդազգիներ - Rosaceae
Ալոճ պոնտական - Crataegus pontica K.Koch
Ալոճ Տուրնեֆորի - Crataegus tournefortii Griseb.
Արոսենի հայաստանյան - Sorbus hajastana Gabrielian

100 000 դրամ
100 000 դրամ
100 000 դրամ

Ընտանիք` Կռոնազգիներ - Staphyleaceae
Կռոն փետրավոր - Staphylea pinnata L.

100 000 դրամ

Ընտանիք` Կենազգիներ - Taxaceae
Կենի հատապտղային - Taxus baccata L

100 000 դրամ
100 000 դրամ

2) անտառային կուլտուրաների, անտառվերականգնման նպատակով բնական ծագում ունեցող մատղաշ ծառերի, ինքնացանի ոչնչացման և մինչև աճի դադարեցման աստիճանի վնասման դեպքում` յուրաքանչյուր հեկտարի համար` ըստ վնասված կամ ոչնչացված անտառային կուլտուրաների բնական ծագում ունեցող մատղաշ ծառերի և ինքնացանի տարիքի`

 

մինչև 5 տարեկան`

450 000 դրամ
 

6 - 10 տարեկան` 

575 000 դրամ
 

10 տարեկանից բարձր` 

սույն հոդվածի 1-ին կետում բերված սակագներով.
3) բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, դենդրոպարկերում և անտառպուրակներում, անտառպտղատու, անտառսերմնային և ընկուզապտղային տնտեսություններում պտուղների, հատապտուղների, սնկերի, սերմերի, դեղաբույսերի և այլ օգտակար բույսերի ինքնակամ հավաքի դեպքում` յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

 

հունական ընկույզ

3 000 դրամ
 

հաճար, կաղին

2 000 դրամ
 

տանձ, խնձոր

1 000 դրամ
 

այլ պտուղներ, հատապտուղներ, սերմեր,
սնկեր, դեղաբույսեր և այլ օգտակար բույսեր

500 դրամ.

3.1) Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների (բացառությամբ ծառատեսակների և թփերի) ոչնչացման (կամ) հավաքի յուրաքանչյուր միավորի (հատի) համար`

 ա. կրիտիկական վիճակում գտնվող (CR) կատեգորիայի տեսակների համար`

 

Ընտանիք` Ականթազգիներ -Acanthaceae
Ականթ դիոսկորեանման - Acanthus dioscoridys L.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Հովվափողազգիներ -Alismataceae
Նետախոտ նետախոտանման - Sagittaria sagittifolia L.
Նետախոտ եռատերև - Sagittaria trifolia L.

25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Սոխազգիներ- Alliaceae
Սոխ ակակա - Allium akaka S.G.Gmel.ex Schult. et Schult.
Սոխ Եգորովայի - Allium egorovae M.V.Agab. et Ogan.
Սոխ անհարթացողուն - Allium scabriscapum Boiss. et Kotschy
Սոխ թալիշյան - Allium talyschense Miscz. ex Grossh.

25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Շքանարգիզազգիներ -Amaryllidaceae
Շտերնբերգիա Ֆիշերի - Sternbergia fischeriana (Herb.) M.Roem.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Հովանոցավորներ- Apiaceae
Քեմոն Կոմարովի - Carum komarovii Karjag.
Օշակ մերկ - Dorema glabrum L.
Սիբեխ սիբեխանման - Falcaria falcarioides (Bornm. et H.Wolff) H.Wolff
Ֆրորիպիա փետրավոր - Froriepia subpinnata (Ledeb.) Baill.
Գինեծաղիկ գազարատերև - Oenanthe silaifolia M. Bieb.
Ճավշիր պարսկական - Opopanax persicus Boiss.
Մարգացնծու սակավաճառագայթ - Peucedanum pauciradiatum Tamamsch.
Թամամշյանիելա կարմրավուն - Tamamschjaniella rubella (E.Busch) Pimenov & Kljuykov

25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Թաղաղուազգիներ - Asphodelaceae
Թաղաղու դեղին - Asphodeline lutea Rechenb.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Բարդածաղկավորներ - Asteraceae
Վարդատերեփուկ սովորական - Amberboa amberboi (L.) Tzvel.
Տերեփուկ լևզեանման - Centaurea leuzeoides (Jaub. et Spach) Walp.
Տերեփուկ Շելկովնիկովի - Centaurea schelkovnikovii Sosn.
Տերեփուկ Թախտաջյանի - Centaurea takhtadzianii Gabrielian & Tonjan.
Տերեփուկ Վավիլովի - Centaurea vavilovii Takht. et Gabrielian
Տատասկ թևավոր - Cirsium alatum (S. E. Gmel.) Bobr.
Խոզանափուշ Ղարադաղի - Cousinia qaradaghensis Rech. fil.
Ոզնագլխիկ սովորական - Echinops ritro L.
Գրոսհեյմիա Կարլ - Հենրիի - Grossheimia caroli - henricii (Gabrielian et Dittr.) Gabrielian
Տերեփուկ Թամանյանի - Rhaponticoides tamanianae (Agababian) Agababian et Greuter
Իշամառոլ արարատյան - Sonchus araraticus Nazarova et Barsegian
Ստեպտորամֆուս Չերեպանովի - Steptorhamphus czerepanovii Kirp.
Տոմանթեա կանճրականման - Tomanthea carthamoidos (DC.) Takht.

25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Գաղտրիկազգիներ - Boraginaceae
Պարակար նոսրածաղիկ - Paracaryum laxiflorum Trautv.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Խաչածաղկավորներ - Brassicaceae
Արաբախոտ փխրուն - Arabis laxa Sibth. et Smith
Ասպերուգինոիդես անութային - Asperuginoides axillaris (Boiss. et Hohen.) Rauschert
Ծովակաղամբ հայկական - Crambe armena N. Busch.
Ջուխտակ Օշեի - Didymophysa aucheri Boiss.
Երկպտղիկ սեղմված - Diptychocarpus strictus (Fisch.) Trautv.
Ճարտարուկ խոզանավոր - Draba hispida Willd.
Լրջուն Կարյագինի - Isatis karjaginii Schischk.
Լրջուն Սևանի - Isatis sevangensis N. Busch
Պախիֆրագմա խոշորատերև - Pachyphragma macrophyllum (Hoff.) N. Busch
Վահանակերպ Գրոսհեյմի - Peltariopsis grossheimii N. Busch.
Կեղծափուչիկ մատնաձև - Pseudovesicaria digitata (C.A.Mey.)Rupr.
Բողկուկ Սպասկայի - Rorippa spaskajae V.I.Dorof.
Սռնալրջուն սրտապտուղ - Sameraria cardiocarpa Trautv.
Սռնալրջուն լրջունատերև - Sameraria glastifolia (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss.
Շնկոտեմ հովանոցավոր - Thlaspi umbellatum Stev.

25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Վարսագեղազգիներ - Callitrichaceae
Վարսագեղ հերմաֆրոդիտ - Callitriche hermaphroditica L.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Զանգակազգիներ - Campanulaceae
Զանգակ կովկասյան - Campanula caucasica M.Bieb.
Զանգակ Մասալսկու - Campanula massalskyi Fomin

25 000 դրամ

25 000 դրամ

Ընտանիք` Մեխակազգիներ - Caryophyllaceae
Ալոխրուզա Թախտաջյանի - Allochrusa takhtajanii Gabr. et Dittr.
Որմնաբույս կարճաթերթիկավոր - Arenaria brachypetala (Grossh.) T.N.Popova
Դոդոշախոտ Թախտաջյանի - Bufonia takhtajanii Nersesian
Ճռճռուկ մազոտ- Cerastium capillatum I.V.Sokolova
Կկվածաղիկ - Coccyganthe flos-cuculi L.
Սապնարմատ Ստևենի - Gypsophila stevenii Fisch.et Mey.ex Fenzl
Ծվծվուկ ավազուտային - Silene arenosa K. Koch
Ծվծվուկ Խուստուփի - Silene chustupica Nersesian

25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Թելուկազգիներ - Chenopodiaceae
Անտոխլամիս կաթնախոտային - Anthochlamys polygaloides (Fisch. et Mey.) Fenzl
Ճակնդեղ բաժանապտուղ - Beta lomatogona Fisch.et Mey.
Բիեներցիա շուրջաթև - Bienertia cycloptera Bunge

25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Շնդեղազգիներ - Colchicaceae
Շնդեղ ստվերային - Colchicum umbrosum Stev.
Խլոպուզ Գրոյտերի - Merendera greuteri Gabrielian
Խլոպուզ ընձյուղավոր - Merendera sobolifera Fisch.et Mey.

25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Թանձրատերևազգիներ - Crassulaceae
Վարդակուկ պարսկական - Rosularia persica (Boiss.) Berger

25 000 դրամ

Ընտանիք` Դդմազգիներ - Cucurbitaceae
Ձմերուկ վայրի - Citrullus colocynthis (L.) Schrad.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Բոշխազգիներ - Cyperaceae
Բոշխ կիլիկիական - Carex cilicica Boiss.
Բոշխ սակավածաղիկ - Carex oligantha Steud.
Բոշխ պիրենեյան - Carex pyrenaica Wahlenb ssp. micropodioides
Կոբրեզիա պարսկական - Kobresia persica Kuek. et Bornm.

25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Ակքանազգիներ - Dipsacaceae
Զիվան Նախիջևանի - Cephalaria nachiczevanica Bobr.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Իշակաթնուկազգիներ - Euphorbiaceae
Իշակաթնուկ հալեպական - Euphorbia aleppica L.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Լոբազգիներ– Fabaceae
Գազ Ախունդովի - Astragalus achundovii Grossh.
Գազ Աղասու - Astragalus agasii Manden.
Գազ Բիլովայի - Astragalus bylowae Elenevsky
Գազ կորասերմ - Astragalus campylosema Boiss.
Գազ խառը - Astragalus commixtus Bunge
Գազ կնճռոտ - Astragalus corrugatus Bertol.
Գազ գնդաձև - Astragalus globosus Vahl
Գազ խզմզաբաժակ - Astragalus grammocalyx Boiss.et Hohen.
Գազ ցածր - Astragalus humilis M.Bieb.
Գազ կիսալուսնաձև - Astragalus lunatus Pall.
Գազ Օրդուբադի - Astragalus ordubadensis Grossh.
Գազ բեկված - Astragalus refractus C. A. Mey.
Գազ Շելկովնիկովի - Astragalus schelkovnikovii Grossh.
Գազ Շուշիի - Astragalus schuschaensis Grossh.
Կորնգան խոշոր - Onobrychis major (Boiss.) Hand-Mazz.
Կորնգան մեսխեթական - Onobrychis meschchetica Grossh.
Վիկ Ոլոռանման - Vicia pisiformis L.

25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Ֆրանկենիազգիներ - Frankeniaceae
Ֆրանկենիա փոշապատ - Frankenia pulverulenta L.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Խորդենազգիներ - Geraniaceae
Ճայկտուց Սոսնովսկու - Erodium sosnowskyanum Fedor.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Հակինթազգիներ - Hyacinthaceae
Աստղաշուշան Գաբրիելյանի - Ornithogalum gabrielianae Agapova

25 000 դրամ

Ընտանիք` Սրոհունդազգիներ - Hypericaceae
Սրոհունդ հայկական - Hypericum armenum Jaub.et Spach
Սրոհունդ Էլեոնորայի - Hypericum eleonorae Jelen.

25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Հիպոլեպիդազգիներ - Hypolepidaceae
Արծվապտեր տավրիական - Pteridium tauricum V.Krecz.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Հիրիկազգիներ - Iridaceae
Հիրիկ վրացական - Iris iberica Hoffm.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Կնյունազգիներ - Juncaceae
Փայլուկ Ֆորսթերի - Luzula forsteri (Smith) DC.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Շրթնազգիներ - Lamiaceae
Լերդախոտ ալեհեր - Teucrium canum Fisch. et C.A.Mey.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Շուշանազգիներ - Liliaceae
Կնճիթաթերթիկ սապատավոր - Rhinopetalum gibbosum (Boiss.) Losinsk.et Vved.
Վարդակակաչ անտառային - Tulipa sylvestris L.

25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Կտավատազգիներ - Linaceae
Կտավատ Բարսեղյանի - Linum barsegianii Gabrielian et Dittr.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Գետնամուշկազգիներ - Lycopodiaceae
Գետնամուշկ - Lycopodium selago L.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Հարսնամատազգիներ - Nymphaeaceae
Կոկոռ դեղին - Nuphar lutea (L.) Smith

25 000 դրամ

Ընտանիք` Իժալեզվազգիներ- Ophioglossaceae
Իժալեզու սովորական - Ophioglossum vulgatum L.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Խոլորձազգիներ - Orchidaceae
Կորալորիզ եռաբաժան - Corallorhiza trifida Chatel.
Երկտերևի ձվաձև - Listera ovata (L.) R.Br.
Սարդակիր մեղվակիր - Ophrys apifera Huds.

25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Քաջվարդազգիներ - Paeoniaceae
Քաջվարդ նեղատերև - Paeonia tenuifolia L.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Արճճախոտազգիներ - Plumbaginaceae
Ոզնաթուփ Ֆեդորովի - Acantholimon fedorovii Tamamsch. et Mirzoeva
Ոզնաթուփ շյուղախոտային - Acantholimon festucaceum (Jaub.et Spach) Boiss.

25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Հացազգիներ- Poaceae
Այծակն հաստ - Aegilops crassa Boiss.
Որդանխոտ սողացող - Aeluropus repens (Desf.) Parl.
Բթաթեփուկ անքիստ - Amblyopyrum muticum (Boiss.) Eig
Բրոմոպսիս Գաբրիելյանի - Bromopsis gabrielianae Ogan.

25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Մատիտեղազգիներ- Polygonaceae
Խանձիլ հաղարջի - Rheum ribes L.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Գնարբուկազգիներ- Primulaceae
Աստերոլինում աստղաձև - Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby
Գնարբուկ սրտատերև - Primula cordifolia Rupr.

25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Գորտնուկազգիներ- Ranunculaceae
Կուժկոտրուկ Վոլգայի - Adonis wolgensis Stev.
Գորտնուկ մազոտ - Ranunculus villosus DC.

25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Հափուկազգիներ- Resedaceae
Հափուկ գնդապտուղ - Reseda globulosa Fisch. et Mey.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Վարդազգիներ - Rosaceae
Մատնունի ուղիղ - Potentilla erecta (L.) Hampe
Մատնունի ծիրանավոր - Potentilla porphyrantha Juz.

25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Տորոնազգիներ - Rubiaceae
Կրուցիատա Սոսնովսկու - Cruciata sosnowskyi (Manden.) Pobed.
Մակարդախոտ վալանտանման - Galium valantioides Bieb.

25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Ծովոսպազգիներ- Salviniaceae
Ծովոսպ լողացող - Salvinia natans (L.) All.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Սանտալազգիներ - Santalaceae
Թեզիում սեղմված - Thesium compressum Boiss.et Heldr.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Խլածաղկազգիներ - Scrophulariaceae
Կտավախոտ բրգաձև - Linaria pyramidata (Lam.) Sprmg.
Խլածաղիկ ատրպատականյան - Scrophularia atropatana Grossh.
Խլածաղիկ Թախտաջյանի - Scrophularia takhtadzianii Gabrielian
Խռնդատ երևանյան - Verbascum erivanicum E.Wulf

25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Տելիպտերազգիներ - Thelypteridaceae
Տելիպտեր ճահճային - Thelypteris palustris Schott

25 000 դրամ

Ընտանիք` Գոճմակազգիներ - Thymelaeaceae
Ստելերոպսիս Մաղաքյանի - Stelleropsis magakjanii (Sosn.) Pobed.

25 000 դրամ

Ընտանիք` Կատվախոտազգիներ - Valerianaceae
Խթանաբույս երկարածաղիկ - Centranthus longiflorus Stev.
Աղբաղբուկիկ Կոչիի - Valerianella kotschyi Boiss.

25 000 դրամ
25 000 դրամ

Ընտանիք` Մանուշակազգիներ - Violaceae
Մանուշակ կովկասյան - Viola caucasica Kolenati ex Rupr.

25 000 դրամ

բ. վտանգված (EN) կատեգորիայի ներքոհիշյալ տեսակների համար`

 

Ընտանիք` Խնկեղեգազգիներ- Acoraceae
Խնկեղեգ ճահճային - Acorus calamus L.

15 000 դրամ

Ընտանիք` Սոխազգիներ -Alliaceae
Սոխ Դերդերիանի - Allium derderianum Regel
Սոխ Օլթիի - Allium oltense Grossh.
Սոխ ժայռի - Allium rupestre Stev.
Սոխ Վորոնովի - Allium woronowii Miscz.ex Grossh.
Նեկտարասկորդում եռաոտնաչափ - Nectaroscrodum tripedale (Trautv.) Grossh.

15 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ

Ընտանիք` Շքանարգիզազգիներ - Amaryllidaceae
Ձնծաղիկ ալպիական - Galanthus alpinus Sosn.
Ձնծաղիկ լագոդեխիի - Galanthus lagodechianus Kuth.
Շտերնբերգիա շնդեղածաղկային - Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.

15 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ

Ընտանիք` Հովանոցավորներ - Apiaceae
Ակտինոլեմ խոշորաբաժակ - Actinolema macrolema Boiss.
Աննշմարակող անհարթապտուղ - Aphanopleura trachysperma Boiss.
Երնջնակ Վանատուրի - Eryngium wanaturii Woronow
Գրամոսցիադիում թևապտուղ - Grammosciadium pterocarpum Boiss.
Հոհենակերիա անցողուն - Hohenackeria exscapa (Stev.) Kos.-Pol.
Կապնդեղ նրբաճյուղ - Seseli leptocladum Woronow
Սմիրնիոպսիս հայկական - Smyrniopsis armena Schischk.
Ստենոտենիա Դարալագյազի - Stenotaenia daralaghezica (Takht.) Schischk.
Շովիցիա գեղապտուղ - Szovitsia callicarpa Fisch. et Mey.

15 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ
15 000 դրամ

Ընտանիք` Նվիկազգիներ -Araceae
Նվիկ կոնոֆալոսային - Arum conophalloides Kotschy ex Schott

15000 դրամ

Ընտանիք` Արիստոլոխազգիներ - Aristolochiaceae
Արիստոլոխիա վրացական - Aristolochia iberica Fisch. et Mey. ex Boiss.

15000 դրամ

Ընտանիք` Թաղաղուազգիներ- Asphodelaceae
Թաղաղու ղրիմյան - Asphodeline taurica (Pall.) Kunth

15000 դրամ

Ընտանիք` Ասպլենազգիներ- Aspleniaceae
Ասպլեն Վորոնովի -Asplenium woronowii Christ

15000 դրամ

Ընտանիք` Բարդածաղկավորներ- Asteraceae
Վարդատերեփուկ Իլյինի - Amberboa iljiniana Grossh.
Վարդատերեփուկ մուշկային - Amberboa moschata (L.) DC.
Վարդատերեփուկ Սոսնովսկու - Amberboa sosnovskyi Iljin
Վարդատերեփուկ թուրանական - Amberboa turanica Iljin
Կատվատոտիկ կովկասյան - Antennaria caucasica Boriss.
Անթեմ կովկասյան - Anthemis caucasica Chandjian
Վաղենակ պարսկական - Calendula persica C.A.Mey.
Ազազու օշինդրանման - Carpesium abrotanoides L.
Տերեփուկ Ալեքսանդրի - Centaurea alexandrii Bordz.
Տերեփուկ Արփայի - Centaurea arpensis (Czer.) Wagenitz.
Տերեփուկ էլբրուսյան - Centaurea elbrusensis Boiss. et Buhse
Տերեփուկ ֆեոպապուսանման - Centaurea phaeopappoides Bordz.
Տերեփուկ արմատազամբյուղային - Centaurea rhizocalathium (K.Koch) Tchich.
Գլխակտուց Կիրպիչնիկովի - Cephalorrhynchus kirpicznikovii Grossh.
Խոզանափուշ երևանյան - Cousinia erevanensis Bornm.
Խոզանափուշ Ֆյոդորովի - Cousinia fedorovii Takht.
Խոզանափուշ Գաբրիելյանի - Cousinia gabrieljanae Takht. et Thamanjan
Խոզանափուշ Մեղրիի - Cousinia megrica Takht.
Խոզանափուշ բարալիկ - Cousinia tenella Fisch.et Mey.
Դորոնիկում Բալանզայի - Doronicum balansae Cavill.
Ոզնագլխիկ բազմատուն - Echinops polygamus Bunge
Ոզնագլխիկ Տուրնեֆորի - Echinops tournefortii Ledeb. ex Trautv.
Կանգար վարդագույն – Gundelia rosea M.Hossain & R.A.Al-Taey.
Ճուռակախոտ փրչոտ - Hieracium pannosum Boiss.
Կղմուխ անցողուն - Inula acaulis Schott et Kotschy ex Boiss.
Կղմուխ Օշեի - Inula aucherana DC.
Յուրինեա նրբագեղ - Jurinea elegans (Stev.) DC.
Յուրինեա չնկատված - Jurinea praetermissa Galushko & Nemirova
Կաթնուկ Թախտաջյանի - Lactuca takhtadzhianii Sosn.
Պսեֆելուս Դեբեդի - Psephellus debedicus (Gabrielian) Gabrielian
Պսեֆելուս Զանգեզուրի - Psephellus zangezuri Sosn.
Տերեփուկ հայաստանյան - Rhaponticoides hajastana (Tzvelev) Agababian et
Greuter
Խինձ Գորովանի - Scorzonera gorovanica Nazarova
Խինձ Շովիցի - Scorzonera szovitzii DC.
Ստեպտորամֆուս պարսկական - Steptorhamphus persicus (Boiss.) O. et B.Fedtsch.
Լվածաղիկ Զանգեզուրի - Tanacetum zangezuricum Chandjian
Տոմանթեա Դարեղեգիսի- Tomanthea daralaghezica (Fomin) Takht.
Սինձ հայկական - Tragopogon armeniacus Kuth.
Սինձ բլրակային - Tragopogon collinus DC.

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Ձարխոտազգիներ- Athyriaceae
Ձարխոտ բաժանատերև - Athyrium discentifolium Tausch ex Opiz.


15000 դրամ

Ընտանիք` Ծորենազգիներ - Berberidaceae
Առյուծաթաթ հայկական - Leontice armenica Belanger

15000 դրամ

Ընտանիք` Գաղտրիկազգիներ- Boraginaceae
Անմոռուկ ցեղակից - Myosotis propinqua Fisch. et Mey. ex DC.
Նոնեա բազմագույն - Nonea polychroma Selvi et Bigazzi
Ռոխելիա սրտաձևաբաժակ - Rochelia cardiosepala Bunge

15000 դրամ

15000 դրամ

15000 դրամ

Ընտանիք` Խաչածաղկավորներ- Brassicaceae
Վառվռուկ Հայաստանի - Alyssum hajastanum V. Avet.
Ճարտարուկ Արարատի - Draba araratica Rupr.
Երուկաստրում Թախտաջյանի - Erucastrum takhtajanii V.I.Dorof.
Ձագախոտ էգինյան - Erysimum eginense Bornm.
Ձագախոտ կարմրակապույտ - Erysimum lilacinum E. Steinb.
Ձագախոտ խոշորասպի - Erysimum macrostygma Boiss.
Էվնոմիա կլորատերև - Eunomia rotundifolia C.A.Mey.
Երեքօրնիկ պարսկական - Hesperis persica Boiss.
Լրջուն Թախտաջյանի - Isatis takhtajanii V.Avet.
Նվարդակ քնարաձև - Lepidium lyratum L.
Նրբախոտ թելատերև - Leptaleum filifolium (Willd.) DC.
Վահանակերպ տափակապատիճակ - Peltariopsis planisiliqua (Boiss.) N.Busch
Գնդապտուղ կասպիական - Physoptychis caspica (Habl.) V.Boczantzeva
Կեղծճանկաթաթիկ դիխոտոմիկ - Pseudoanastatica dichotoma (Boiss.) Grossh.
Շնկոտեմ Զանգեզուրի - Thlaspi zangezuricum Tzvelev
Զուվանդա Մեյերի - Zuvanda meyeri Boiss.

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Զանգակազգիներ - Campanulaceae
Զանգակ Մինստերի - Campanula minsteriana Grossh.
Զանգակ Զանգեզուրի - Campanula zangezura (Lipsky) Kolak. et Serdjuk.

15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Մեխակազգիներ - Caryophyllaceae
Կորոնարիա կաշեկերպ - Coronaria coriacea (Moench) Schischk.et Gorschk.
Մեխակ քուռի - Dianthus cyri Fisch. et Mey.
Մեխակ Գրոսհայմի - Dianthus grossheimii Schischk.
Մեխակ Լիբանանի - Dianthus libanotis Labill.
Սապնարմատ արեցանման - Gypsophila aretioides Boiss.
Մինուարցիա կոշտածաղիկ - Minuartia sclerantha (Fisch.et Mey.)Thell.
Կարծրածաղիկ, կնճռուկ բազմամյա - Scleranthus perennis L.
Ծվծվուկ Արաքսի - Silene araxina Trautv.
Ծվծվուկ անապատային - Silene eremitica Boiss.
Ծվծվուկ Մեյերի - Silene meyeri Fenzl. ex Boiss. et Buhse
Ծվծվուկ Ռադդեի - Silene raddeana Trautv.

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Թելուկազգիներ - Chenopodiaceae
Աղածաղիկ կուլպական - Halanthium kulpianum (K.Koch) Bunge
Սարսազան կոնաձև - Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.
Կալախոտ կասպիական - Kalidium caspicum (L.) Ung.-Sternb.
Միկրոկնեմում մարզանանման - Microcnemum coralloides (Loscos et Pardo) Font-Quer
Օշան Օշեի - Salsola aucheri (Moq.) Bunge ex Iljin
Օշան սոդակիր - Salsola soda L.
Օշան Թամամշյանի - Salsola tamamschjanae Iljin
Օշան թաղիքային - Salsola tomentosa (Moq.) Spach


15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Շնդեղազգիներ - Colchicaceae
Շնդեղ Գոհարի - Colchicum goharae Gabrielian
Շնդեղ Նինայի - Colchicum ninae Sosn.


15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Թանձրատերևազգիներ - Crassulaceae
Վարդակուկ ոսկեզօծ - Rosularia chrysantha (Boiss.) Takht.

15000 դրամ

Ընտանիք` Բոշխազգիներ- Cyperaceae
Բոշխ բոհեմական - Carex bohemica Schreb.
Բոշխ մանրագլխիկ - Carex capitellata Boiss. et Bal.
Բոշխ աղքատացած - Carex depauperata Curtis ex With.
Բոշխ կախված - Carex pendula Huds.

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Վահանապտերազգիներ - Dryopteridaceae
Բանպոտ Բրաունի - Polystichum braunii (Spenner) Fee
Բանպոտ նիզականման - Polystichum lonchitis (L.) Ruth.

15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Իշակաթնուկազգիներ - Euphorbiaceae
Անմեռուկ կլորատերև - Andrachne rotundifolia C.A.Mey.

15000 դրամ

Ընտանիք` Լոբազգիներ-Fabaceae
Արգիրոլոբիում Բիբերշտեյնի - Argyrolobium biebersteinii P.W.Ball
Արգիրոլոբում հացհամեմավոր - Argyrolobium trigonelloides Jaub.et Spach
Գազ կորաեղջյուրավոր - Astragalus camptoceras Bunge
Գազ չռված - Astragalus divaricatus Boiss.
Գազ թավոտ - Astragalus eriopodus Boiss.
Գազ բծավոր - Astragalus guttatus Banks et Sol.
Գազ ամբողջատերև - Astragalus holophyllus Boriss.
Գազ կարակուշի - Astragalus karakuschensis Gontsch.
Գազ Կիրպիչնիկովի - Astragalus kirpicznikovii Grossh.
Գազ Մասալսկու - Astragalus massalskyi Grossh.ex Fed.
Գազ արծվասարային - Astragalus montis-aquilis Grossh.
Գազ տարօրինակ - Astragalus paradoxus Bunge
Գազ Պրիլիպկոյի - Astragalus prilipkoanus Grossh.
Գազ Սողանլուղի - Astragalus saganlugensis Trautv.
Գազ Զանգեզուրի - Astragalus zangezuricus Boriss.
Գազ թրաձև - Astragalus xiphidium Bunge
Սիսեռ անատոլիական - Cicer anatolicum Alef.
Քարառվույտ կրետեական - Coronilla cretica L.
Կուրկուրան հիասքանչ - Hedysarum elegans Boiss. et Huet.
Տափոլոռ կասսիայի - Lathyrus cassius Boiss.
Տափոլոռ անտառային - Lathyrus sylvestris L.
Կորնգան Հայաստանի - Onobrychis hajastana Grossh.
Կորնգան Թախտաջյանի - Onobrychis takhtajanii Sytin
Գառնառվույտ հայկական - Oxytropis armeniaca Sosn. ex Mulk.
Գառնառվույտ Կարյագինի - Oxytropis karjaginii Grossh.
Գառնառվույտ լազիստանյան - Oxytropis lazica Boiss.
Երեքնուկ նեղատերև - Trifolium angustifolium L.
Հացհամեմ աստղաձև - Trigonella astroides Fisch. et Mey.
Հացհամեմ գլխիկավոր - Trigonella capitata Boiss.
Վավիլովիա նրբագեղ - Vavilovia formosa (Stev.) Fed.

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Ծխաբուսազգիներ - Fumariaceae
Անձխոտ Մարշալի - Corydalis marschalliana Pers.
Պոպուլիկ օղակադիր - Corydalis verticillaris DC.


15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Խորդենազգիներ - Geraniaceae
Խորդենի արևելակովկասյան – Geranium albanum Bieb.

15000 դրամ

Ընտանիք` Հակինթազգիներ - Hyacinthaceae
Բելևալիա երկարասռնակ - Bellevalia longistyla (Miscz.) Grossh
Հակինթիկ ատրպատականյան – Hyacinthella atropatana (Grossh.) Mordak. et
Zahar.
Պապլոր դժգույն - Muscari pallens (Bieb.) Fisch.
Մկնասոխ Միսչենկոյի - Scilla mischtschenkoana Grossh.
Մկնասոխ Ռոզենի - Scilla rosenii K. Koch

15000 դրամ
15000 դրամ

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Սրոհունդազգիներ - Hypericaceae
Սրոհունդ գեղատես - Hypericum formosissimum Takht.

15000 դրամ

Ընտանիք` Հիրիկազգիներ - Iridaceae
Թրաշուշան Ջավախքի - Gladiolus dzhavakheticus Eristavi
Թրաշուշան հայաստանյան - Gladiolus hajastanicus Gabrielian
Թրաշուշան Շովիցի - Gladiolus szovitsii Grossh.
Հիրիկ ատրպատականյան - Iris atropatana Grossh.
Հիրիկ նրբագեղ - Iris elegantissima Sosn.
Հիրիկ Գրոսհեյմի - Iris grossheimii Woronow ex Grossh.
Հիրիկ նեղգծային - Iris lineolata (Trautv.) Grossh.
Հիրիկ գայլականջ - Iris lycotis Woronow
Հիրիկ մուսուլմանական - Iris musulmanica Fomin
Հիրիկ կեղծկովկասյան - Iris pseudocaucasica Grossh.

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Կնյունազգիներ - Juncaceae
Կնյուն սուր - Juncus acutus L.

15000 դրամ

Ընտանիք` Շրթնազգիներ - Lamiaceae
Վիշապագլուխ ավստրիական - Dracocephalum austriacum L.
Վիշապագլուխ ողկուզային - Dracocephalum botryoides Stev.
Կատվադաղձ խուլեղինջատերև - Nepeta lamiifolia Willd
Եղեսպակ փշոտ - Salvia spinosa L.
Եղեսպակ կիսաթփային - Salvia suffruticosa Montbr. et Auch. ex Bunth.

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Ջրապզուկազգիներ - Lentibulariaceae
Ջրապզուկ միջին - Utricularia intermedia Hayne

15000 դրամ

Ընտանիք` Շուշանազգիներ - Liliaceae
Արքայածաղիկ բլրակային – Fritillaria collina Adam
Սագասոխուկ դեղին – Gagea lutea (L.) Ker Gawl.
Վարդակակաչ խճճված - Tulipa confusa Gabrielian
Վարդակակաչ Ֆլորենսկու - Tulipa florenskyi Woronow
Վարդակակաչ Սոսնովսկու - Tulipa sosnovskyi Achv. et Mirzoeva

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Փիփերթազգիներ - Malvaceae
Տուղտավարդ Ղարսի - Alcea karsiana (Bordz.) Litv.
Տուղտավարդ Սոֆիայի - Alcea sophiae Iljin
Մոլոշիկ Ժերարի - Malvella sherardiana (L.) Jaub. et Spach

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Բորակաթփազգիներ - Nitrariaceae
Բորակաթուփ Շոբերի - Nitraria schoberi L.

15000 դրամ

Ընտանիք` Հարսնամատազգիներ - Nymphaeaceae
Ջրաշուշան սպիտակ - Nymphaea alba L.

15000 դրամ

Ընտանիք` Ապուզանազգիներ - Onagraceae
Նեղտերև Դոդոնի - Chamaenerion dodonaei (Vill.) Kost.

15000 դրամ

Ընտանիք` Խոլորձազգիներ - Orchidaceae
Էպիպոգիում անտերև - Epipogium aphyllum Sw.
Խոլորձ Ստևենի - Orchis stevenii Rchb. f.
Խոլորձ եռատամ - Orchis tridentata Scop.
Ստևենիելա սատիրանման - Steveniella satyrioides (Spreng.) Schlechter

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Ճրագախոտազգիներ - Orobanchaceae
Դևագի հատված - Cistanche fissa (C.A.Mey.) G.Beck
Դևագի աղուտային - Cistanche salsa (C.A.Mey.) G.Beck

15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Հացազգիներ - Poaceae
Գնկոր նրբագեղ - Aira elegantissima Schur
Բթաթեփուկ անքիստ - Amblyopyrum muticum (Boiss.) Eig
Բրոմոպսիս Զանգեզուրի - Bromopsis zangezura Ogan.
Տփիկ անդրկասպիական - Elymus transhyrcanus (Nevski) Tzvelev
Սերինոսախոտ տարօրինակ - Phalaris paradoxa L.
Անողնուցուկ Գրոսհեյմի - Puccinellia grossheimiana V. I. Krecz.
Կարծրախոտ Վորոնովի - Sclerochloa woronowii (Hack.) Tzvelev ex Bor
Ցորեն ուրարտու - Triticum urartu Tumanian ex Gandilyan

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Խոլորձազգիներ - Orchidaceae
Էպիպոգիում անտերև - Epipogium aphyllum Sw.
Խոլորձ Ստևենի - Orchis stevenii Rchb. f.
Խոլորձ եռատամ - Orchis tridentata Scop.
Ստևենիելա սատիրանման - Steveniella satyrioides (Spreng.) Schlechter

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք՝ Ճրագախոտազգիներ - Orobanchaceae
Դևագի հատված - Cistanche fissa (C.A.Mey.) G.Beck
Դևագի աղուտային - Cistanche salsa (C.A.Mey.) G.Beck

15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Կաթնախոտազգիներ - Polygalaceae
Կաթնախոտ ուրարտական - Polygala urartu Tamamsch.

15000 դրամ

Ընտանիք` Շերեփուկախոտազգիներ - Potamogetonaceae
Գրենլանդիա խիտ - Groenlandia densa (L.) Fourr.

15000 դրամ

Ընտանիք` Գնարբուկազգիներ - Primulaceae
Գնարբուկ Կոմարովի - Primula vulgaris Huds. ssp. komarovii
Գնարբուկ Վորոնովի - Primula vulgaris Huds. ssp. woronovii

15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Սպնդուկազգիներ - Pyrolaceae
Օրտիլիա փոքր - Orthilia secunda L.

15000 դրամ

Ընտանիք` Գորտնուկազգիներ - Ranunculaceae
Կուժկոտրուկ բրդածաղկաբաժակային - Adonis eriocalycina Boiss.
Վարդակակաչ գորտնուկային - Anemone ranunculoides L.
Գորտնուկ ցիկուտային - Ranunculus cicutarius Schlecht.
Գորտնուկ երկարատերև - Ranunculus lingua L.

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Վարդազգիներ -Rosaceae
Մատնունի քարանձավային - Potentilla cryptophila Bornm.

15000 դրամ

Ընտանիք` Տորոնազգիներ - Rubiaceae
Գետնաստղ ցեղակից - Asperula affinis Boiss. et Huet
Գետնաստղ կովկասյան - Asperula taurina L.
Լեպտունիս մազանման - Leptunis trichodes (J. Gay) Schischk.

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Սանտալազգիներ - Santalaceae
Թեզիում փռված - Thesium procumbens C.A.Mey.

15000 դրամ

Ընտանիք` Խլածաղկազգիներ - Scrophulariaceae
Կտավախոտ Մեղրիի - Linaria megrica Tzvelev
Խլածաղիկ ցողունագիրկ - Scrophularia amplexicaulis Benth.
Խռնդատ մուգ մանուշակագույն-Verbascum atroviolaceum (Sommier et Levier)Murb.
Խռնդատ հիանալի - Verbascum formosum Fisch.ex Schrank
Խռնդատ բամբակային - Verbascum gossypium M. Bieb.
Խռնդատ Մեղրիի - Verbascum megricum (Tzvel.) Huber-Morath.
Խռնդատ մերկացողուն - Verbascum nudicaule (Wydl.) Takht.

15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ
15000 դրամ

Ընտանիք` Կատվախոտազգիներ - Valerianaceae
Կատվախոտ բրդատերև - Valeriana eriophylla (Ledeb.) Utkin

15000 դրամ

գ. խոցելի (VU) կատեգորիայի տեսակների համար`

 

Ընտանիք՝ Ադիանտազգիներ - Adianthaceae
Ադիանտում Վեներայի վարս - Adiantum capillus-veneris L.

10 000 դրամ

Ընտանիք՝ Սոխազգիներ - Alliaceae
Սոխ Շտրուցլի - Allium struzlianum Ogan.

10 000 դրամ

Ընտանիք` Շքանարգիզազգիներ - Amaryllidaceae
Ձնծաղիկ Արտյուշենկոյի - Galanthus artjuschenkoae Gabrielian

10 000 դրամ

Ընտանիք` Հովանոցավորներ - Apiaceae
Եզնակոխ Կոզո -Պոլյանսկու - Bupleurum kozo-poljanskyi Grossh.
Եզնակոխ սակավաճաճանչ - Bupleurum pauciradiatum Fenzl ex Boiss.
Եզնակոխ Սոսնովսկու - Bupleurum sosnowskyi Manden.
Նարդես Շովիցի - Ferula szowitsiana DC.
Մարգացնծու կովկասյան - Peucedanum caucasicum (Bieb.) K.Koch

10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ

Ընտանիք` Բարդածաղկավորներ - Asteraceae
Տերեփուկ երևանյան - Centaurea erivanensis (Lipsky) Bordz.
Շարդինիա խոշորապտուղ - Chardinia macrocarpa K. Koch
Ճարճատուկ գեղձավոր - Cichorium glandulosum Boiss. et Huet
Կերեփան միջանկյալ - Crupina intermedia (Mutel) Walp.
Սինձ պալարակիր - Tragopogon tuberosus K. Koch.

10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ

Ընտանիք` Գաղտրիկազգիներ - Boraginaceae
Նոնեա վարդագույն - Nonea rosea (Bieb.) Link.

10 000 դրամ

Ընտանիք` Ողկուզապտերազգիներ - Botrychiaceae
Ողկուզապտեր կիսալուսնաձև - Botrychium lunaria (L.) Sw.

10 000 դրամ

Ընտանիք` Զանգակազգիներ - Campanulaceae
Զանգակ ազգակից - Campanula propinqua Fisch. et C.A.Mey.

10 000 դրամ

Ընտանիք` Թելուկազգիներ - Chenopodiaceae
Ճակնդեղ խոշորարմատ - Beta macrorrhiza Stev.

10 000 դրամ

Ընտանիք` Թանձրատերևազգիներ - Crassulaceae
Թանթանիկ ընձյուղակիր - Sedum stoloniferum Gmel.
Թանթանիկ քառաչափ - Sedum tetramerum Trautv.

10 000 դրամ
10 000 դրամ

Ընտանիք` Բոշխազգիներ - Cyperaceae
Բոշխ տերևահասկային - Carex phyllostachys C.A.Mey.
Կիզխոտ լայնատերև - Eriophorum latifolium Hoppe

10 000 դրամ
10 000 դրամ

Ընտանիք` Լոբազգիներ - Fabaceae
Գազ Սուկաչովի - Astragalus sukaczevii Derv. et Jelenevsky
Գազ չորասեր - Astragalus xerophylus Ledeb.
Մատուտակ խոզանավոր - Glycyrrhiza echinata L.
Կուրկուրան կարճաթև - Hedysarum micropterum Bunge
Տափոլոռ խոզանատերև - Lathyrus setifolius L.
Ոսպ ոսպնյականման - Lens ervoides (Brign.) Grossh.
Առվույտ արաբական - Medicago arabica (L.) Huds.
Սֆերոֆիզա աղուտային - Spaerophysa salsula DC.
Երեքնուկ խոշորածաղիկ - Trifolium grandiflorum Schreb.
Երեքնուկ Սեբաստիանի - Trifolium sebastiani Savi

10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ

Ընտանիք` Բոգազգիներ - Gentianaceae
Բոգ Օլիվյեի - Gentiana olivieri Griseb.
Լոմատոգոնիում կարինտյան - Lomatogonium carinthiacum (Wulfen) A.Br.

10 000 դրամ
10 000 դրամ

Ընտանիք` Հիրիկազգիներ - Iridaceae
Հիրիկ սիբիրյան - Iris sibirica L.

10 000 դրամ

Ընտանիք` Շրթնազգիներ - Lamiaceae
Միկրոմերիա թփային - Micromeria fruticosa (L.) Druce
Լերդախոտ հիրկանիական - Teucrium hyrcanicum L.

10 000 դրամ

10 000 դրամ

Ընտանիք` Ջրաերեքնուկազգիներ - Menyanthaceae
Ջրաերեքնուկ եռատերև - Menyanthes trifoliata L.

10 000 դրամ

Ընտանիք` Ջրահարսազգիներ - Najadaceae
Ջրահարս փոքր - Najas minor L.

10 000 դրամ

Ընտանիք` Խոլորձազգիներ - Orchidaceae
Եղբորոսին քրդական - Cephalanthera kurdica Bornm. et Kraenzl.
Խոլորձ կետավոր - Orchis punctulata Stev. ex Lindl.

10 000 դրամ
10 000 դրամ

Ընտանիք` Արճճախոտազգիներ - Plumbaginaceae
Ոզնաթուփ մեխակի - Acantholimon caryophyllaceum Boiss.

10 000 դրամ

Ընտանիք` Հացազգիներ - Poaceae
Իննաքիստ պարսկական - Enneapogon persicus Boiss.
Գեղմնախոտ ռավենյան - Erianthus ravennae (L.) P. Beauv.
Շյուղախոտ անտառային - Festuca drymeja Mert. & W. D. J. Koch
Մերկապոչուկ թեքահասկ - Psilurus incurvus (Gouan) Schinz et Thell.
Արմատագլխիկ արևելյան - Rhizocephalus orientalis Boiss.
Ցորեն արարատյան - Triticum araraticum Jacubz.

10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ
10 000 դրամ

Ընտանիք` Գնարբուկազգիներ - Primulaceae
Արջտակ գարնանային - Cyclamen vernum Sweet
Գնարբուկ սքանչելի - Primula amoena Bieb.

10 000 դրամ
10 000 դրամ

Ընտանիք` Գորտնուկազգիներ - Ranunculaceae
Ոջլախոտ գարշահոտ - Delphinium foetidum Lomak.
Քնձմնձուկ իզոպիրոնման - Thalictrum isopyroides C.A.Mey.

10 000 դրամ
10 000 դրամ

Ընտանիք` Տորոնազգիներ - Rubiaceae
Ժոբերցիա Սովիչի - Jaubertia szovitzii (DC.) Takht.

10 000 դրամ

Ընտանիք` Բարբեկազգիներ - Saxifragaceae
Բարբեկ եռմատնանի - Saxifraga tridactylites L.

10 000 դրամ

Ընտանիք` Խլածաղկազգիներ - Scrophulariaceae 
Խենորին գերեյական - Chaenorhinum gerense (Stapf) F.Speta

10 000 դրամ

Ընտանիք` Սինոպտերիդազգիներ - Sinopteridaceae
Չորապտեր արծվապտերային - Cheilanthes pteridioides (Reichard) C.Chr.

10 000 դրամ

Ընտանիք` Մորմազգիներ - Solanaceae
Շիկատակ - Atropa belladonna L.`

10 000 դրամ

3.2) Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված սնկերի անօրինական հավաքի կամ ոչնչացման յուրաքանչյուր միավորի (հատի) համար`

 ա. անհետացած (EX) կատեգորիայի տեսակների համար`

 

Բատարեա թիակաձև - Battarrea phalloides Dicks.:Pers.

10 000 դրամ

 բ. կրիտիկական վիճակում գտնվող (CR) կատեգորիայի տեսակների համար`

 

Հապալոպիլուս զաֆրանադեղին (կարմրադեղին) -Hapalopilus croceus (Scop.:Fr.) Donk.
Հապլոպորուս հոտավետ - Haploporus odorus (Sommerf.:Fr.) Bondartsev et Sing.
Ոզնասունկ փշոտ, կաղնու ոզնասունկ - Hericium erinaceum (Bull.:Fr.) Pers.
Միրիոստոմա ծակոտկեն - Myriostoma coliforme (Dicks.:Pers.) Corda
Սարկոսոմա գնդաձև - Sarcosoma globosum (Schmidel:Fr.) Casp.
Յուղասունկ մայրու - Suillus punctipes (Peck.) Singer

7 000 դրամ
7 000 դրամ
7 000 դրամ
7 000 դրամ
7 000 դրամ
7 000 դրամ

 գ. վտանգված տեսակների (EN) կատեգորիայի տեսակների համար`

 

Շամպինյոն աղյուսակաձև - Agaricus tabularis Pk
Բոլետոպսիս սև-սպիտակ - Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod
Սատանայասունկ, դիվասունկ - Boletus satanas Lenz
Կլավարիադելֆուս վարսանդավոր - Clavariadelphus pistillaris (Fr.:Fr.) Donk
Կոլիբիա Կուկի - Collybia cookei (Bres.) G.R.W. Arnold
Լեուկոագարիկուս երկարարմատ - Leucoagaricus macrorhizus Locq.:E. Horak
Հովանոցասունկ աղջկական -Macrolepiota puellaris (Fr.) M. M. Moser
Հովանոցասունկ կարմրող - Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer
Մերիպիլուս հսկա- Meripilus giganteus (Pers.:Fr.) P. Karst.
Մուտինուս շնային - Mutinus caninus (Huds.:Pers.) Fr.
Թիակիկ սովորական, մորկեղ գարշահոտ - Phallus impudicus L.:Pers.
Ֆիլոտոպսիս բնավորվող- Phyllotopsis nidulans (Pers.:Fr.) Singer
Ռոդոտուս թաթաձև - Rhodotus palmatus (Bull.:Fr.) Maire
Յուղասունկ կվենու - Suillus grevillei (Klotzsch) Singer
Վոլվարիելա մետաքսանման - Volvariella bombycina (Schaeff.:Fr.) Singer

6 000 դրամ
6 000 դրամ
6 000 դրամ
6 000 դրամ
6 000 դրամ
6 000 դրամ
6 000 դրամ
6 000 դրամ
6 000 դրամ
6 000 դրամ
6 000 դրամ
6 000 դրամ
6 000 դրամ
6 000 դրամ
6 000 դրամ

 դ. խոցելի (VU) կատեգորիայի տեսակների համար`

 

Ճանճասպան կարմիր - Amanita muscaria (L.) Pers.
Դժգույն գարշասունկ -Amanita phalloides (Vaill.:Fr.) Secr.
Աստղիկ հիգրոմետրիկ -Astraeus hygrometricus (Pers.) Morg.
Սպիտակ սունկ, թնջուկ - Boletus edulis Bull.:Fr.
Ցիստոդերմա ամիանտային - Cystoderma amianthina (Scop.:Fr.) Fayod
Հելվելա սև - Helvella atra J. Koenig
Ոզնասունկ բուստանման, մարջանանման -Hericium coralloides (Scop.:Fr.) Pers.
Մոնտանեա ավազային - Montagnea arenaria (DC.:Fr.) Zeller
Ականջասունկ, կախասունկ տափաստանային, սպիտակ տափաստանային սունկ, կայսերական սունկ - Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quel.
Պոդաքսիս վարսանդային - Podaxis pistillaris (L.:Pers.) Morse
Կոնասունկ փաթիլաոտիկ - Strobilomyces strobilaceus (Scop.:Fr.) Berk.
Վերպա կոնաձև - Verpa conica Sw.:Pers.

5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ

5 000 դրամ
5 000 դրամ
5 000 դրամ

 ե. վտանգման սպառնացող վիճակին մոտ գտնվող (NT) կատեգորիայի տեսակների համար`

 

Շամպինյոն դեղնամաշկ - Agaricus xanthodermus Genev.
Ճանճասպան վառ դեղին - Amanita gemmata (Fr.) Bertill.

4 000 դրամ
4 000 դրամ

3.3) Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված ծառերի և թփերի պտուղների, դրանց առանձին մասերի (ընդհատակյա մաս, ցողուններ, տերևներ, ծաղիկներ և պտուղներ), սերմերի և հատապտուղների ապօրինի հավաքի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

ա. կրիտիկական վիճակում գտնվող (CR) կատեգորիայի տեսակների համար` 20000 դրամ,

բ. վտանգված (EN) կատեգորիայի տեսակների համար` 15000 դրամ,

գ. խոցելի (VU) կատեգորիայի տեսակների համար` 10000 դրամ.

4) անտառային հողերում և բնական արոտավայրերում ապօրինի խոտհունձի հետևանքով վնասված յուրաքանչյուր հեկտար տարածքի համար`

մշակված հողեր      

300 000 դրամ

բնական արոտավայրեր` բարելավված    

100 000 դրամ

բնական արոտավայրեր` առանց բարելավման   

75 000 դրամ

խոտհարքներից և արոտավայրերից դուրս տարածքներ  

100 000 դրամ.

5) կենդանիների ապօրինի արածեցման համար յուրաքանչյուր գլխի համար`

ա) արոտային հանդակներում՝

խոշոր եղջերավոր անասուններ և ձիեր   

300 դրամ

մատղաշ տարիքի խոշոր եղջերավոր անասուններ և ձիեր,

ինչպես նաև մանր եղջերավոր անասուններ, այծեր  

200 դրամ

բ) ոչ արոտային հանդակներում`

խոշոր եղջերավոր անասուններ և ձիեր   

2000 դրամ

մատղաշ տարիքի խոշոր եղջերավոր անասուններ և ձիեր,

ինչպես նաև մանր եղջերավոր անասուններ, այծեր  

1500 դրամ

 Եթե անասունների ապօրինի արածեցման կամ ապօրինի խոտհունձի դեպքում վնասվել կամ ոչնչացվել են անտառային կուլտուրաներ, բնական ծագումով մատղաշ ծառեր կամ ինքնացան, ապա վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է որպես սույն հոդվածի 1-5-րդ կետերում նշված խախտումների համար սույն օրենքով սահմանված կարգով և սակագներով հաշվարկված առանձին վնասի հատուցման չափերի հանրագումար.

6) անտառային տնկարաններում` 

ա) ցանքսի ոչնչացված կամ վնասված

յուրաքանչյուր հեկտարի համար`

3 000 000 դրամ

բ) տնկիների ոչնչացված կամ վնասված յուրաքանչյուր հատի համար`

տնկիներ՝ մինչև 5 տարեկան      

250 դրամ

5-ից բարձր տարիքի անտառկազմող տնկիներ 

500 դրամ

5-ից բարձր տարիքի դեկորատիվ և տեխնիկական տնկիներ  

5000 դրամ.

7) անտառային պլանտացիաներում բոլոր տեսակի տնկիների գծով`

ոչնչացված կամ վնասված յուրաքանչյուր միավորի համար`

1000 դրամ.

8) անտառային հողերի և բնական արոտավայրերի, ինչպես նաև բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներում թափոնների ինքնակամ տեղադրման դեպքում` տեղադրման յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար`

- ոչ վտանգավոր թափոններ

2000 դրամ

- կոմունալ վտանգավոր թափոններ (բացառությամբ շինարարական
և հողածածկույթի քանդումից առաջացած թափոնների)

5000 դրամ

- շինարարական և հողածածկույթի քանդումից առաջացած թափոններ

10000 դրամ

- արտադրության վտանգավոր թափոններ

20000 դրամ

Երևան քաղաքում անտառային հողերի և բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքներում թափոնների ինքնակամ տեղադրման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն ենթակետում բերված համապատասխան սակագների կրկնապատիկի չափով:

Սույն կետում նշված տարածքներում Կարմիր գրքում գրանցված բույսեր աճելու դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն ենթակետում բերված համապատասխան սակագների հնգապատիկի չափով.

9) անտառային հողերի, ինչպես նաև բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների
ապօրինի օգտագործման համար՝

զավթված տարածքների յուրաքանչյուր հեկտարի համար 

200 000 դրամ

ապօրինի շինություններով զբաղեցրած յուրաքանչյուր

քառակուսի մետրի համար   

5 000 դրամ

հողի ապօրինի դուրսբերման յուրաքանչյուր

խորանարդ մետրի համար

10 000 դրամ:

Երևան քաղաքում անտառային հողերի, ինչպես նաև ընդհանուր օգտագործման կանաչապատ տարածքների ապօրինի օգտագործման համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է սույն կետում բերված համապատասխան սակագների եռապատիկի չափով:

(5-րդ հոդվածը փոփ., լրաց., խմբ. 01.03.17 ՀՕ-82-Ն) 
 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հոդված 6.

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափի հաշվարկման կարգը

1. Սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներում նշված բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է` ելնելով բուսական և կենդանական աշխարհի վնասված (ոչնչացված) օբյեկտների քանակից և (կամ) ծավալից և սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագներից:

2. Կենդանիների բնակատեղերի (բնադրավայրերի, ձվադրավայրերի) ոչնչացման յուրաքանչյուր դեպքի համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների եռապատիկի չափով:

3. Կենդանիների վնասման դեպքում, եթե դա չի հանգեցնում դրանց ոչնչացմանը, վնասման յուրաքանչյուր դեպքի համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների 50 տոկոսի չափով:

4. Թռչունների կամ սողունների յուրաքանչյուր ձվի ապօրինի հավաքման և (կամ) ոչնչացման համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների 50 տոկոսի չափով:

5. Կեղծված, չհիմնավորված, ակնհայտ սուտ տեղեկատվության հիման վրա տրամադրված լիցենզիաների (թույլտվությունների) և կնքված պայմանագրերի հիման վրա իրականացված որսի հետևանքով սպանված (որսված) կենդանատեսակների յուրաքանչյուր միավորի համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների եռապատիկի չափով:

6. Այլ անձին տրված լիցենզիաների (թույլտվությունների) հիման վրա կատարված որսի (բացառությամբ կոլեկտիվ որսի դեպքերի) հետևանքով սպանված (որսված) կենդանատեսակների յուրաքանչյուր միավորի համար վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների կրկնապատիկի չափով:

7. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում կենսապաշարների ապօրինի օգտագործման հետևանքով կենդանական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափը սպանված (որսված, ոչնչացված) կենդանատեսակների յուրաքանչյուր միավորի համար հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների հնգապատիկի չափով:

8. Ապօրինի որսված, հավաքված և (կամ) անհայտ անձից մթերված` Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված բուսական և կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների, ինչպես նաև դրանց արգասիքների և (կամ) մասերի (կենդանիների միսը, մորթին, ձուն, ձկնկիթը, օձի թույնը, բույսերի ցանկացած մասը), դրանք պարունակող կենդանաբանական և բուսաբանական հավաքածուների վաճառքի, գնման, ձեռքբերման, փոխանակման, արտահանման և ներմուծման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան տեսակի ապօրինի օգտագործման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների հնգապատիկի չափով:

8.1. Ապօրինի որսված, հավաքված և (կամ) մթերված՝ Հայաստանի Հանրապետության բուսական և կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների (բացառությամբ սույն հոդվածի 8-րդ մասում նշվածների), ինչպես նաև դրանց արգասիքների և (կամ) մասերի (կենդանիների միսը, մորթին, ձուն, ձկնկիթը, օձի թույնը, բույսերի ցանկացած մասը), դրանք պարունակող կենդանաբանական և բուսաբանական հավաքածուների վաճառքի, գնման, ձեռքբերման, փոխանակման ու արտահանման դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան տեսակի ապօրինի օգտագործման համար՝ սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված դրույքաչափերի կրկնապատիկի չափով:

9. Ապօրինի մթերված փայտանյութը և դրանցից արտադրված արտադրատեսակներն անտառից դուրս ընկած տարածքներում կամ տեղափոխման ժամանակ հայտնաբերելու դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է Հայաստանի Հանրապետության անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման բնագավառի կառավարման լիազոր մարմնի կողմից ծառի համապատասխան տեսակների ներքևի պահեստից փայտանյութի բացթողնման և փայտանյութի վերամշակումից ստացվող արտադրատեսակների համար սահմանված գների կրկնապատիկի չափով:

10. Ապօրինի ծառահատումների փաստը հատված ծառերի (կոճղերի) տեսքով հայտնաբերելու դեպքում վնասի հատուցման չափը հաշվարկվում է ծառի համապատասխան տեսակի ապօրինի օգտագործման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների եռապատիկի չափով:

11. Սույն հոդվածի 1-10-րդ մասերի համաձայն` հաշվարկված բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափը ներառում է վնասված գույքի արժեքը, ինչպես նաև օրենսդրության համաձայն հաշվարկված կենսապաշարների օգտագործման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման ենթակա բնօգտագործման վճարի գումարը:

(6-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 01.03.17 ՀՕ-82-Ն) 

Հոդված 7.

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափի հաշվարկը

Սույն օրենքի համաձայն` բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման չափի հաշվարկը կատարում են բնապահպանական պետական տեսուչները` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բնապահպանական օրենսդրության խախտման վերաբերյալ արձանագրության կազմման շրջանակներում` որպես արձանագրության անբաժանելի հավելված:

Հոդված 8.

Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման գումարի գանձման կարգը

1. Սույն օրենքի համաձայն` բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման գումարի պետական բյուջե գանձումը կատարվում է բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից իրավախախտման դեպքի վերաբերյալ կազմված արձանագրության հիման վրա:

 2. Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ արձանագրությունն ստանալուց հետո` իրավախախտողի կողմից 10-օրյա ժամկետում, բանկային համակարգի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վնասի հատուցման գումարն ինքնակամ չվճարելու դեպքում գումարի վճարումն ապահովվում է դատական կարգով` տեսչական մարմնի ներկայացրած հայցի հիման վրա:

(8-րդ հոդվածը փոփ. 21.03.18 ՀՕ-184-Ն)

Գ Լ ՈՒ Խ  4

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ


Հոդված 9.

Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2005 թ. մայիսի 31
Երևան
ՀՕ-88-Ն