Համարը 
թիվ 363-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.01.15/2(320) Հոդ.8
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
16.12.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.12.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.01.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/01-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

29 դեկտեմբերի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05008408

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

16 դեկտեմբերի 2008 թ.

թիվ 363-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/01-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ» կանոնակարգ 8/01-ը՝ համաձայն հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 24-ից:

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2008 թ. դեկտեմբերի 23

ք. Երևան

 

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի դեկտեմբերի 16-ի

թիվ 363-Ն որոշման

(գլխագիրը խմբ. 17.01.20 թիվ 2-Ն)

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  8/01

 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով (այսուհետ` Օրենք) և «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի, վարկային կազմակերպությունների և գրավատների կողմից կրեդիտավորման պայմանագրում, գովազդում, հայտարարությունում, առաջարկում, օֆերտայում կամ օֆերտա անելու հրավերում ներառման ենթակա տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ:

 2․ Սույն կանոնակարգը չի տարածվում բանկերի կողմից տրամադրված այն վարկերի վրա, որոնց համար տրամադրված քարտերը կարող են հնարավորություն տալ օգտվել ֆինանսական գործառնություններ չհանդիսացող «շքեղ» արտոնություններից (օրինակ՝ փոխհատուցման տրամադրում ուղեբեռի կորստի և չվերթի ուշացման դեպքում, բժշկական փոխհատուցում, գնումների ապահովագրություն (գնված ապրանքի կորուստի, վնասման և այլն), ուղեբեռի ապահովագրություն, կոնսիերժ ծառայություն, ավտոքարշակման ծառայություն, անցաթղթի քարտի ծառայություն (Priority Pass), բիզնես սրահների մուտքի հնարավորություն (Lounge Key), ուղեկցում օդանավակայաններում (SpeedPass ծառայություն), վիզա ստանալու աջակցություն, առանց հերթի սպասարկում և այլն)։ Սույն կետով նախատեսված «շքեղ» արտոնություններ չեն համարվում մանրածախ առուվաճառքի ոլորտում ապրանքների և սույն կետում չթվարկված սպասարկման ոլորտում ծառայությունների տրամադրումը (օրինակ՝ քարտով վճարում կատարելիս առաջարկվող զեղչեր, բոնուսներ, cashback և այլն)։

 

Գ Լ ՈՒ Խ 2

 

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

3. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են.

1) «Կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարներ»` կրեդիտի ստացման և (կամ) գործողության ընթացքում սպառողի կողմից կրեդիտավորման համար կատարվող բոլոր վճարները` կրեդիտի մայր գումարը և կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող վճարումները (տոկոսագումարները և այլ վճարումներ),

2) «Այլ վճարումներ»` սույն կանոնակարգի 5-րդ կետում սահմանված այլ վճարումների մեջ ընդգրկվող տարրեր:

3) «Կրեդիտավորման ընդհանուր ծախս»` բոլոր տոկոսագումարներն ու այլ վճարումները, որոնք սպառողը պարտավոր է վճարել (կատարել) կրեդիտավորման (կրեդիտի ստացման և գործողության ընթացքում) համար,

4) «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք»՝ սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը՝ արտահայտված տրամադրված կրեդիտի տարեկան տոկոսով և հաշվարկված՝ հիմք ընդունելով սույն կանոնակարգի 4-րդ կետում նշված բանաձևը:

5) «Կրեդիտավորող»` ըստ «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված նշանակության:

6) «Կրեդիտ»` ըստ «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված նշանակության:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 3

ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎԸ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

 

4. Բանկերը, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերը, վարկային կազմակերպությունները և գրավատները իրենց կողմից տրամադրած կամ տրամադրվելիք կրեդիտների դիմաց հաշվարկում են տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ հիմք ընդունելով Օրենքի 13-րդ հոդվածով տրված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բանաձևը՝

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20920

որտեղ՝

 i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է, որը համաձայն Օրենքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ և 7-րդ մասերի, սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսն է, արտահայտված տրամադրված կրեդիտի տարեկան տոկոսով, և որն իր մեջ պարունակում է բոլոր տոկոսներն ու այլ վճարումները, որոնք սպառողը պարտավոր է վճարել կրեդիտի ստացման, ինչպես նաև դրա գործողության ողջ ընթացքում:

A - սպառողին տրամադրվող կրեդիտի սկզբնական գումարն է:

Կրեդիտավորման պայմանագրով կրեդիտի առավելագույն սահմանաչափը սահմանված չլինելու դեպքում տրամադրված կրեդիտի առավելագույն չափը մեկ միլիոն դրամ է:

n - սպառողի կողմից կրեդիտի մարմանն ուղղված (կրեդիտի մայր գումար, տոկոսագումարներ և(կամ) այլ վճարումների գումարներ) վճարի (ներառյալ կրեդիտի ստացման պահին կատարվող վճարի) հերթական համարն է: Ընդ որում, մեկ օրվա ընթացքում կրեդիտի մայր գումարի, տոկոսագումարների և(կամ) այլ վճարումների կատարումը համարվում է մեկ վճարում:

N - կրեդիտի մարմանը (կրեդիտի մայր գումար, տոկոսագումարներ և(կամ) այլ վճարումների գումարներ) ուղղված վերջին վճարի համարն է (ներառյալ նաև կրեդիտի ստացման պահին կատարվող վճարը), որից հետո սպառողի կողմից կրեդիտային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները համարվում են մարված: Օրինակ՝ կրեդիտը տրամադրվել է 12 ամսով, կրեդիտի մայր գումարի ու տոկոսագումարների ամենամսյա միաժամանակ մարումների պայմանով և կրեդիտի տրամադրման պահին նախատեսվող այլ վճարումներով, հետևաբար N=13, քանի որ մեկ վճարում իրականացվում է կրեդիտի տրամադրման պահին և ևս 12-ը՝ համաձայն կրեդիտային պայմանագրի պայմանների:

Kn - սպառողի կողմից մինչև կրեդիտի ստացման պահը, կրեդիտի ստացման պահին և (կամ) կրեդիտի գործողության ընթացքում կատարված հերթական՝ n-րդ վճարի գումարն է (մայր գումար, տոկոսագումարներ և (կամ) այլ վճարումների գումարներ):

Այն դեպքում, երբ կրեդիտավորման պայմանագրով թույլատրվում են տոկոսների և (կամ) սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարների քանակի կամ չափի փոփոխություններ, և հնարավոր չէ այդ փոփոխություններին տալ գումարային արտահայտություն, ապա տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի` ենթադրելով, որ տոկոսները և (կամ) սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարները մնալու են կայուն և կիրառվելու են մինչև կրեդիտավորման պայմանագրի գործողության ավարտը:

Dn - այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել կրեդիտի ստացման օրից մինչև կրեդիտի գումարի հերթական՝ n-րդ մարման օրը ներառյալ:

Օրինակ՝ կրեդիտը տրամադրվել է սեպտեմբերի 15-ին, կրեդիտի տրամադրման համար կրեդիտի ստացման պահին նախատեսված են այլ վճարումներ, և կրեդիտի առաջին մասնակի մարումը տեղի է ունենալու նույն տարվա հոկտեմբերի 15-ին: Այս դեպքում D1=0, քանի որ այլ վճարումները կատարվելու են կրեդիտի ստացման օրը, D2=30, քանի որ կրեդիտի տրամադրումից մինչև հերթական մարումն ընկած օրերի թիվը 30 է, իսկ D3-ից մինչև Dn ընկած օրերի թիվը հաշվարկվում է նույն սկզբունքով:

Եթե կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված է, որ սպառողը կարող է կրեդիտի գումարը ստանալ մաս առ մաս կամ կարող է ընտրել կրեդիտի գումարը ստանալու պահը, ապա կրեդիտի ստացման օր է համարվում կրեդիտավորման պայմանագիրը կնքելու օրը:

5. Կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի և, հետևաբար, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ ներառվող այլ վճարները ներառում են սպառողի կողմից կրեդիտավորման համար պարտադիր կատարման ենթակա հետևյալ վճարները (դրանց առկայության դեպքում)՝

1) կրեդիտի ձևակերպման վճարը,

2) նախկինում ստացված կրեդիտի ժամկետանց մարումներ ունենալու դեպքում տվյալ կրեդիտավորողից նոր կրեդիտի ձևակերպման վճարը,

3) կրեդիտավորման փաստաթղթերի պատրաստման վճարը,

4) կրեդիտի սպասարկման վճարը,

5) գրավի ձևակերպման համար վճարը,

6) կազմակերպություններին, միություններին կամ այլ խմբերին անդամակցելու կամ բաժանորդագրվելու համար նախատեսված վճարները, եթե կրեդիտավորողը հանդիսանում է այդ կազմակերպությունների, միությունների կամ այլ խմբերի հիմնադիրը կամ մասնակիցը, և կրեդիտի պայմանները կախված են նման անդամակցումից կամ բաժանորդագրումից.

Օրինակ՝ բանկը հայտարարում է կրեդիտային պայմանագրի կնքման արտոնյալ պայմաններ այն անձանց համար, ովքեր կհանդիսանան իր կողմից հիմնադրած միության անդամ: Անդամակցության համար պահանջվում է տարեկան անդամավճար: Կրեդիտի ժամկետի ընթացքում սպառողի կողմից վճարվելիք անդամավճար(ներ)ի գումարը պետք է ներառվի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ,

7) ապահովագրության, գնահատման և այլ օժանդակ ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարները, եթե այդ ծառայություններից օգտվելը հանդիսանում է կրեդիտավորման պայմանագիրը կնքելու կամ գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման և այդ ծառայությունների շահառուն հանդիսանում է կրեդիտավորողը կամ կրեդիտավորողը սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ սպառողն իրավունք ունի կնքել օժանդակ ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր. Օրինակներ՝

ա. Բանկը, որպես կրեդիտավորման պայմանագիրը կնքելու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն` հանդիսանալով կնքվող ապահովագրության պայմանագրի շահառուն,

բ. Բանկը, որպես կրեդիտավորման պայմանագիրը կնքելու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ սպառողն իրավունք ունի կնքել ապահովագրության պայմանագիր,

գ. Բանկը, որպես գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն` հանդիսանալով կնքվող ապահովագրության պայմանագրի շահառուն,

դ. Բանկը, որպես գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ սպառողն իրավունք ունի կնքել ապահովագրության պայմանագիր,

ե. Բանկը, որպես կրեդիտավորման պայմանագիրը կնքելու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն` հանդիսանալով կնքվող ապահովագրության պայմանագրի շահառուն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ սպառողն իրավունք ունի կնքել ապահովագրության պայմանագիր,

զ. Բանկը, որպես գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն` հանդիսանալով կնքվող ապահովագրական պայմանագրի շահառուն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ սպառողն իրավունք ունի կնքել ապահովագրության պայմանագիր,

8) վճարային քարտի հետ կապված բոլոր տեսակի վճարները, երբ սպառողը կրեդիտի ստացման հարցում չունի ողջամիտ այլընտրանք.

 Օրինակ՝ բանկը կրեդիտը տրամադրում է միայն իր կողմից տրամադրվող նոր վճարային քարտի միջոցով, որի դեպքում սպառողը չունի ողջամիտ այլընտրանք՝ իրեն պատկանող մեկ այլ գործող վճարային քարտին փոխանցելու հնարավորություն: Ընդ որում, վճարային քարտը գործող է համարվում, եթե այն սպառողին է տրամադրվել նախքան կրեդիտավորման դիմում-հայտ ներկայացնելը և վճարային քարտով մինչև կրեդիտավորման դիմում-հայտ ներկայացնելը սպառողի կողմից իրականացվել են գործարքներ (ելքագրումներ, մուտքագրումներ),

9) Կրեդիտի կանխիկացման համար գանձվող միջնորդավճարը այն ենթադրությամբ, որ սպառողը ամբողջությամբ կրեդիտը կանխիկացնելու է կրեդիտավորողի բանկոմատից, եթե չունի կրեդիտի գումարը օգտագործելու ողջամիտ այլընտրանք (օրինակ՝ Բանկի դրամարկղից առձեռն ստացումը): Ընդ որում, եթե կրեդիտի օգտագործման ընթացքում նախատեսված են պարտադիր համալրումներ, ապա տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ չեն ներառվում պարտադիր համալրումներից հետո կատարվող ընթացիկ կանխիկացումների միջնորդավճարները,

10) կրեդիտավորման հետ կապված այլ վճարները, որոնք սպառողը պարտավոր է կատարել կրեդիտավորման համար, բացառությամբ Օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ չներառվող վճարների:

6. Սույն կանոնակարգի 4-րդ կետում նշված բանաձևով հաշվարկված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը պետք է կլորացնել առնվազն մինչև մեկ հարյուրերորդականը և բազմապատկել 100-ով՝ տոկոսային մեծություն ստանալու համար:

7. Կրեդիտավորման պայմանագրով կրեդիտի վերադարձման ժամանակացույց կամ կրեդիտավորման պայմանագրի դրույթներով վերադարձման ժամկետներ սահմանված չլինելու դեպքում տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում կրեդիտի վերադարձման ժամկետ է համարվում մեկ տարին: Այն դեպքում, երբ կրեդիտավորման պայմանագիրը սահմանում է կրեդիտի վերադարձման մեկից ավելի ժամկետներ, ապա կրեդիտի վերադարձի ժամկետ է համարվում կրեդիտավորման պայմանագրով սահմանված ամենաշուտ ժամկետը, եթե այլ բան նախատեսված չէ կրեդիտավորման պայմանագրով:

8. Արտարժույթով տրամադրվող կրեդիտների տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի ժամանակ կրեդիտի գումարը փոխարկվում է դրամի, իսկ որպես փոխարկման փոխարժեք հիմք է ընդունվում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված արտարժույթի փոխարժեքը: Ընդ որում, կրեդիտավորման պայմանագրում, սպառողական կրեդիտների էական պայմանների անհատական թերթիկներում, փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված արտարժույթի վերջին փոխարժեքը, իսկ մնացած դեպքերում, այդ թվում՝ տեղեկատվական ամփոփագրերում և ցանկացած գովազդում, դրանց պատրաստման օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված արտարժույթի փոխարժեքը: Վարկի փաստացի մարումների ժամանակ հիմք ընդունվող փոխարժեքը կարող է տարբերվել փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման ժամանակ հիմք ընդունված փոխարժեքից:

9. Եթե կրեդիտավորման պայմանագրով սպառողին հնարավորություն է տրվում կատարել մարումներ ազատ գրաֆիկով, ապա ենթադրվում է, որ կրեդիտի ամբողջ գումարը մարվում է ժամկետի վերջում և ամբողջությամբ:

10. Եթե կրեդիտը նախատեսում է մարումների տարբեր ձևեր, տարբեր պարտադիր վճարներով կամ տոկոսադրույքներով, որոնց հնարավոր չէ տալ գումարային արտահայտություն և ողջամիտ ձևով հաշվարկել տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի չափը, ապա ենթադրվում է, որ կրեդիտի ամբողջ գումարը մարվում է տվյալ/նմանատիպ կրեդիտների համար ֆինանսական կազմակերպության կողմից կիրառվող ամենատարածված մարման ձևով, պարտադիր վճարներով և տոկոսադրույքներով:

11. Եթե կրեդիտավորման պայմանագրով տարբեր ժամանակահատվածների համար նախատեսվում է մարումների տարբեր ձևեր, տարբեր պարտադիր վճարներով կամ տոկոսադրույքներով, որոնք յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար նախապես հայտնի են, ապա տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում պարտադիր վճարներն ու տոկոսադրույքները ընդգրկվում են տվյալ ժամանակահատվածի համար սահմանված չափով:

12. Վարկային գծի (оվերդրաֆտի) դեպքում ենթադրվում է, որ

1) կրեդիտը սպառողի կողմից ամբողջությամբ օգտագործվելու է կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման օրվանից սկսված,

2) վերականգնվող վարկային գծի հերթական մարում իրականացնելուն հաջորդող օրը սպառողը կրկին ամբողջությամբ օգտագործելու է վարկային գիծը` չօգտագործված մասի չափով,

3) վարկային գիծն ամբողջությամբ մարվելու է կրեդիտավորման պայմանագրի մարման ավարտի օրը,

4) մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը (առկայության դեպքում) հաշվի չի առնվում տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում:

 

13.

 

Օրինակ 1. Պարզ վարկ - Հավասարաչափ մարում

13.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 500 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝ 10%

Մարում՝ ամենամսյա հավասարաչափ

Ժամկետ՝ 1 տարի

13.2 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախականություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումն ընկած օրերի թիվը` Dn

Մարվող տոկոսա-գումարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

31

4,246.58

39,708.87

43,955.44

2

62

3,909.32

40,046.12

43,955.44

3

90

3,223.80

40,731.65

43,955.44

4

121

3,223.26

40,732.18

43,955.44

5

151

2,784.50

41,170.94

43,955.44

6

182

2,527.65

41,427.79

43,955.44

7

212

2,105.61

41,849.83

43,955.44

8

243

1,820.36

42,135.08

43,955.44

9

274

1,462.50

42,492.94

43,955.44

10

304

1,066.07

42,889.38

43,955.44

11

335

737.33

43,218.11

43,955.44

12

365

358.33

43,597.11

43,955.44

Ընդամենը

 

27,465.31

500,000.00

527,465.31

13.3 Հաշվարկ

Ներմուծեք նկարագրությունը_20893

N=12

i=10.47

(ՏՓՏ=0.1047*100=10.47%)

14.

 

Օրինակ 2. Պարզ վարկ - Ոչ հավասարաչափ մարում

14.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 500 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝ 10%

Մարում՝ մայր գումարը հավասարաչափ է, սակայն տոկոսները անհավասարաչափ

Ժամկետ՝ 1 տարի

14.2 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումն ընկած օրերի թիվը` Dn

Մարվող տոկոսագումարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

31

4,246.58

41,666.67

45,913.24

2

62

3,892.69

41,666.67

45,559.36

3

90

3,196.35

41,666.67

44,863.01

4

121

3,184.93

41,666.67

44,851.60

5

151

2,739.73

41,666.67

44,406.39

6

182

2,477.17

41,666.67

44,143.84

7

212

2,054.79

41,666.67

43,721.46

8

243

1,769.41

41,666.67

43,436.07

9

274

1,415.53

41,666.67

43,082.19

10

304

1,027.40

41,666.67

42,694.06

11

335

707.76

41,666.67

42,374.43

12

365

342.47

41,666.67

42,009.13

Ընդամենը

 

27,054.79

500,000

527,054.79

14.3 Հաշվարկ

Ներմուծեք նկարագրությունը_20894

N=12

i=10.47

(ՏՓՏ=0.1047*100=10.47%)

15.

 

Օրինակ 3. Պարզ վարկ - Եռամսյակային հավասարաչափ մարում

15.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 500 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝ 10%

Մարում՝ եռամսյակային, հավասարաչափ

Ժամկետ՝ 1 տարի

15.2 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախա-կանություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումն ընկած օրերի թիվը` Dn

Մարվող տոկոսագումարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

92

12,602.74

120,293.02

132,895.76

2

181

9,258.61

123,637.16

132,895.76

3

273

6,454.36

126,441.40

132,895.76

4

365

3,267.35

129,628.42

132,895.76

Ընդամենը

 

31,583.06

500,000

531,583.06


15.3 Հաշվարկ

Ներմուծեք նկարագրությունը_20895

N=4

i=10.38

(ՏՓՏ=0.1038*100=10.38%)

 

16.

 

Օրինակ 4. Պարզ վարկ - Եռամսյակային ոչ հավասարաչափ մարում

16.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 500 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝ 10%

Մարում՝ եռամսյակային, ոչ հավասարաչափ

Ժամկետ՝ 1 տարի

16.2 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախա-կանություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

92

12,602.74

125,000

137,602.74

2

181

9,143.84

125,000

134,143.84

3

273

6,301.37

125,000

131,301.37

4

365

3,150.68

125,000

128,150.68

Ընդամենը

 

31,198.63

500,000

531,198.63

16.3 Հաշվարկ

Ներմուծեք նկարագրությունը_20896

N=4

i=10.38

(ՏՓՏ=0.1038*100=10.38%)

17.

 

Օրինակ 5. Պարզ վարկ – Տոկոսագումարի միանվագ վճարում

17.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 500 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝ 10%

Մարում՝ տոկոսագումարը ամբողջությամբ վճարվում է վարկի
մարմանն ուղղված մայր գումարի առաջին վճարի հետ

Ժամկետ՝ 1 տարի

17.2 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումն ընկած օրերի թիվը` Dn

Մարվող տոկոսագումարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

30

 26,997.72

41,666.67

68,664.38

2

61

 

41,666.67

41,666.67

3

92

 

41,666.67

41,666.67

4

120

 

41,666.67

41,666.67

5

151

 

41,666.67

41,666.67

6

181

 

41,666.67

41,666.67

7

212

 

41,666.67

41,666.67

8

242

 

41,666.67

41,666.67

9

273

 

41,666.67

41,666.67

10

304

 

41,666.67

41,666.67

11

334

 

41,666.67

41,666.67

12

365

 

41,666.67

41,666.67

Ընդամենը

 

 26,997.72

500,000

526,997.72

17.3 Հաշվարկ

N=12

Ներմուծեք նկարագրությունը_20897 

i=10.82

(ՏՓՏ=0.1082*100=10.82%

18.

 

Օրինակ 6. Վարկ միանվագ այլ վճարումներով վարկի ստացման պահին

18.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 500 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝ 10%

Մարում՝ ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (մայր գումարը և տոկոսները միասին նույն գումարն է յուրաքանչյուր ամիս)

Ժամկետ՝ 1 տարի

Այլ վճարումներ (վարկի ստացման օրը)՝

Փաստաթղթերի պատրաստման համար միանվագ վճար՝ 5000 դրամ

Վարկի սպասարկման համար միանվագ վճար՝ 1000 դրամ:

18.2 Հաշվարկ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 N=13, որից մեկ վճարումը կրեդիտի ստացման պահին վճարն է և մյուս 12-ը՝ մայր գումարի և տոկոսների վճարումներն են:

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Կրեդիտի ստացման պահին կատարվող այլ վճարումները (K1) ստացվում է՝

K1 =5000+1000=6000

Ներմուծեք նկարագրությունը_20898

i=13.01%

(ՏՓՏ=0.1301*100=13.01%)

18.3 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

0

6000

   

6000

2

30

 

4,109.59

39,840.90

43,950.49

3

61

 

3,908.20

40,042.29

43,950.49

4

92

 

3,568.12

40,382.37

43,950.49

5

120

 

2,913.03

41,037.46

43,950.49

6

151

 

2,876.60

41,073.88

43,950.49

7

181

 

2,446.22

41,504.27

43,950.49

8

212

 

2,175.26

41,775.23

43,950.49

9

242

 

1,761.73

42,188.76

43,950.49

10

273

 

1,462.14

42,488.35

43,950.49

11

304

 

1,101.28

42,849.21

43,950.49

12

334

 

713.57

43,236.92

43,950.49

13

365

 

370.13

43,580.35

43,950.49

Ընդամենը

 

6000

27,405.86

500,000

533,405.86

19.

 

Օրինակ 7. Վարկ` այլ փոփոխական վճարումներով վարկի սպասարկման ընթացքում

19.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 3 000 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝ 10%

Մարում՝ ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (մայր գումարը և տոկոսները միասին նույն գումարն է յուրաքանչյուր ամիս)

Ժամկետ՝ 2 տարի

Այլ վճարումներ՝

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Գնահատման միանվագ վճար վարկի ստացման պահին՝ 15000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Սպասարկման միանվագ վճար վարկի ստացման պահին՝ 3000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Փաստաթղթերի պատրաստման միանվագ վճար վարկի ստացման պահին՝ 5000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Վարկի սպասարկման վճար ամենամսյա՝ 1000 դրամ (ընդհանուր 24,000 դրամ)

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Ապահովագրական տարեկան վճար՝ գույքի արժեքի 2.5%-ի չափով, որից մեկ վճարը (3,000,000 * 0.025=75,000 դրամ) կատարվում է վարկի ստացման օրը, իսկ մյուս վճարը (մեքենայի մաշվածքը հաշվի առած արժեքը` 2 700 000 դրամ * 0.025 = 67500 դրամ) կատարվում է հաջորդ տարի` n=13-րդ մարմանը հաջորդող 10-րդ օրը:

19.2 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

0

98,000

   

98000

2

31

1000

25,479.45

112,925.24

139,404.69

3

59

1000

22,147.42

116,257.27

139,404.69

4

90

1000

23,532.97

114,871.72

139,404.69

5

120

1000

21,829.69

116,575.00

139,404.69

6

151

1000

21,567.26

116,837.43

139,404.69

7

181

1000

19,911.23

118,493.46

139,404.69

8

212

1000

19,568.56

118,836.13

139,404.69

9

243

1000

18,559.26

119,845.43

139,404.69

10

273

1000

16,975.55

121,429.14

139,404.69

11

304

1000

16,510.08

121,894.61

139,404.69

12

334

1000

14,975.63

123,429.07

139,404.69

13

365

1000

14,426.51

123,978.18

139,404.69

14

375

67,500

   

67,500.00

15

396

1000

13,373.55

125,031.15

139,404.69

16

424

1000

11,120.19

127,284.50

139,404.69

17

455

1000

11,230.59

127,174.10

139,404.69

18

485

1000

9,823.05

128,581.64

139,404.69

19

516

1000

9,058.42

129,346.27

139,404.69

20

546

1000

7,703.09

130,701.60

139,404.69

21

577

1000

6,849.79

131,554.90

139,404.69

22

608

1000

5,732.48

132,672.21

139,404.69

23

638

1000

4,457.10

133,947.59

139,404.69

24

669

1000

3,468.04

134,936.66

139,404.69

25

699

1000

2,247.10

136,157.60

139,404.69

26

730

1000

1,165.59

137,239.10

139,404.69

Ընդամենը

 

189,500

321,712.61

3,000,000

3,511,212.61


19.3 Հաշվարկ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 N=26, որից մեկ վճարումը կրեդիտի ստացման պահին վճարն է, մեկը երկրորդ տարվա ապահովագրական վճարը, իսկ մնացած 24-ը` մայր գումարի, տոկոսների և վարկի սպասարկման ընթացքում կատարվող այլ վճարումներն են, որոնք նախատեսված են միաժամանակ կատարել ամեն ամիս:

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Կրեդիտի ստացման պահին կատարվող այլ վճարումները (K1) ստացվում է՝

K1 =15,000+3,000+5,000+75,000=98,000

Ներմուծեք նկարագրությունը_20899

i=17.37%

(ՏՓՏ=0.1737*100=17.37%)

20.

 

Օրինակ 8. Կարճաժամկետ վարկ

20.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 800 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝ 10%, եթե սպառողը հանդիսանում է կրեդիտավորողի կողմից հիմնադրած որևէ միության անդամ, և 25%, եթե սպառողը չի հանդիսանում այդ միության անդամ

Մարում՝ եռամսյակային հավասարաչափ մարումներ (մայր գումարը և տոկոսները միասին նույն գումարն է յուրաքանչյուր ամիս)

Ժամկետ՝ 9 ամիս

Այլ վճարումներ՝

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Միանվագ վճար՝ 3,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Սպասարկման վճար՝ յուրաքանչյուր եռամսյակ 2,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Միությանը անդամակցելու միանվագ վճար՝ 20,000*9/12=15,000 դրամ

20.2 Հաշվարկ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Վարկառուն հանդիսանում է միության անդամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 N=4, որից մեկ վճարումը կրեդիտի ստացման պահին վճարն է և մյուս 3-ը`
մայր գումարի և տոկոսների ամսական վճարներն են

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Կրեդիտի ստացման պահին կատարվող այլ վճարումները (K1) ստացվում է՝

K1 =3,000+15,000=18,000

Ներմուծեք նկարագրությունը_20900

i=17.27%:

(ՏՓՏ=0.1727*100=17.27%)

20.3 Մարման Գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

0

18,000

0

18,000

18,000

2

92

2,000.00

20,164.38

259,908.80

282,073.18

3

181

2,000.00

13,169.35

266,903.84

282,073.18

4

273

2,000.00

6,885.82

273,187.36

282,073.18

Ընդամենը

 

24,000

40,219.55

800,000.00

846,219.55

21.

 

Օրինակ 9. Վարկային գիծ (Օվերդրաֆտ)

21.1 Վարկի պայմաններ

Տեսակ՝ վերականգնվող

Գումար՝ 1 500 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝ 20%

Մարում՝ մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումը ամբողջությամբ ժամկետի վերջում

Ժամկետ՝ 12 ամիս

Արտոնյալ ժամանակահատված՝ նախատեսված չէ

Նվազագույն ամսեկան մարման/համալրման սահմանաչափ (կամ շարժ)՝ վարկի 10%

Սպասարկման վճար՝ 5000 դրամ տարեկան

Կանխիկացման միջնորդավճարը բանկի բանկոմատներում՝ 3%:

21.2 Հաշվարկ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 1-ին անգամ վարկը ամբողջությամբ կանխիկացնելու դեպքում կանխիկացման գումարը կլինի 45 000 դրամ (1,500,000*0.03)

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Քանի որ վարկային գիծը վերականգնվող է, ենթադրվում է, որ ամենամսյա նվազագույն մարման սահմանաչափով մուտքագրված գումարը (1,500,000*0.1 = 150 000 դրամ) կրկին օգտագործվելու է ամբողջությամբ: Լրացուցիչ կանխիկացումները չեն դիտարկվում որպես տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման գործոն

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Այսպիսով՝ վարկի ստացման պահին կատարվող այլ վճարումները (K1) ստացվում է՝

Ki = 5,000+45,000=50,000 դրամ:

Ներմուծեք նկարագրությունը_20901

i=24.14%

(ՏՓՏ=0.2414*100=24.14%)

21.3 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

0

50,000

0

0

50,000

2

31

0

0

0

0

3

59

0

0

0

0

4

90

0

0

0

0

5

120

0

0

0

0

6

151

0

0

0

0

7

181

0

0

0

0

8

212

0

0

0

0

9

243

0

0

0

0

10

273

0

0

0

0

11

304

0

0

0

0

12

334

0

0

0

0

13

365

0

300,000

1,500,000

1,800,000

Ընդամենը

 

300,000

1,500,000

1,850,000

22.

 

Օրինակ 12. Վերականգնվող վարկային գիծ՝ օգտագործված մասի և տոկոսագումարների ամենամսյա վճարումներով

22.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 750 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝ 15%

Մարում՝ օգտագործված մասի 10% և տոկոսագումարների ամենամսյա վճարումներով

Կանխիկացում՝ 1%

Այլ վճարումներ՝

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 վարկի տրամադրման միանվագ վճար մայր գումարի 1,5% (կնքման պահին՝ 11250 դրամ)

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 վարկի սպասարկման տարեկան վճար՝ 5000 դրամ

22.2 Հաշվարկ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Հաշվի առնելով վարկի առանձնահատկությունները այս պարագայում վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի ընդունելով, որ վարկառուն վարկի գումարը կանխիկացնում է միանգամից և ամբողջությամբ, հաշվարկի նպատակով կիրառվող ժամկետը 1 տարի է (մարվելու է 1 տարվա ընթացքում), ամենամսյա նվազագույն մարման սահմանաչափով մուտքագրված գումարը կրկին օգտագործվելու է ամբողջությամբ, լրացուցիչ կանխիկացումները չեն դիտարկվում որպես տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման գործոն: Արդյունքում՝ կստանանք հետևյալ ցուցանիշները՝

Վարկային գծի կանխիկացման վճար՝ 7500 դրամ:

Ներմուծեք նկարագրությունը_20902

i=20.14%

(ՏՓՏ=0.2014*100=20.14%)

22.3 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

0

23,750

0

0

23,750.00

2

31

0

9,554.79

 

9,554.79

3

59

0

8,630.14

 

8,630.14

4

90

0

9,554.79

 

9,554.79

5

120

0

9,246.58

 

9,246.58

6

151

0

9,554.79

 

9,554.79

7

181

0

9,246.58

 

9,246.58

8

212

0

9,554.79

 

9,554.79

9

243

0

9,554.79

 

9,554.79

10

273

0

9,246.58

 

9,246.58

11

304

0

9,554.79

 

9,554.79

12

334

0

9,246.58

 

9,246.58

13

365

0

9,554.79

750,000

759,554.79

Ընդամենը

 

23,750

112,500

750,000

886,250

23.

 

Օրինակ 10. Արտարժույթով տրամադրված գյուղատնտեսական վարկ

23. 1. Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 2000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք՝ 11%

Մարում՝ ամենամսյա հավասարաչափ

Ժամկետ՝ 18 ամիս

Այլ վճարումներ՝

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար՝ 5000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 վարկի տրամադրման միանվագ վճար մայր գումարի 4% (կնքման պահին)

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 վարկի սպասարկման ամսական վճար՝ 2000 դրամ

 

ԱՄՆ դոլարի ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքը կազմում է 475 դրամ

23.2 Հաշվարկ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Հաշվի առնելով վարկի պայմանները, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ արտարժույթով արտահայտված մեծությունները փոխարկվում են վարկի տրամադրման (ձևակերպման) օրվա ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով՝ կստանանք հետևյալ ցուցանիշները՝

Տրամադրվող վարկի մեծություն՝ 2000*475=950,000 դրամ

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝ 2000*4/100*475=38,000 դրամ:

Ներմուծեք նկարագրությունը_20903

i=24.06%

(ՏՓՏ=0.2406*100=24.06%)

23.3

 

Մարումների հաճախա-կանություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

0

43,000

0

0

43,000.00

2

31

2000

8,875.34

48,601.80

59,477.14

3

59

2000

7,606.32

49,870.83

59,477.14

4

90

2000

7,955.37

49,521.78

59,477.14

5

120

2000

7,251.01

50,226.13

59,477.14

6

151

2000

7,023.47

50,453.67

59,477.14

7

181

2000

6,340.75

51,136.39

59,477.14

8

212

2000

6,074.37

51,402.77

59,477.14

9

243

2000

5,594.14

51,883.00

59,477.14

10

273

2000

4,944.61

52,532.54

59,477.14

11

304

2000

4,618.64

52,858.50

59,477.14

12

334

2000

3,991.76

53,485.39

59,477.14

13

365

2000

3,625.13

53,852.01

59,477.14

14

396

2000

3,122.02

54,355.12

59,477.14

15

424

2000

2,361.22

55,115.92

59,477.14

16

455

2000

2,099.29

55,377.85

59,477.14

17

485

2000

1,530.90

55,946.25

59,477.14

18

516

2000

1,059.25

56,417.90

59,477.14

19

546

2000

515.00

56,962.14

59,477.14

Ընդամենը

 

79,000

84,588.60

950,000

1,113,588.60

24.

 

Օրինակ 11. Փուլային վարկ գյուղատնտեսական նպատակով

24.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 2000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք՝ 10%

Մարում՝ մայր գումարը վճարվում է ժամկետի վերջում, իսկ տոկոսագումարները և վարկի ամսական սպասարկման վճարները յուրաքանչյուր ամիս հավասարաչափ

Ժամկետ՝ 24 ամիս

Այլ վճարումներ՝

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար՝ 5000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 վարկի տրամադրման միանվագ վճար մայր գումարի 4% (կնքման պահին)

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 վարկի սպասարկման ամսական վճար՝ 2000 դրամ

 

Վարկառուին գումարը տրվում է փուլերով 1-ին տարին նրան հասանելի է լինելու 1000 ԱՄՆ դոլար, 2-րդ տարին նրան հասանելի է լինելու ևս 1000 ԱՄՆ դոլար:

 

ԱՄՆ դոլարի ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքը կազմում է 475 դրամ

24.2 Հաշվարկ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Հաշվի առնելով վարկի պայմանները, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ արտարժույթով արտահայտված մեծությունները փոխարկվում են վարկի տրամադրման (ձևակերպման) օրվա ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով՝ կստանանք հետևյալ ցուցանիշները՝

Տրամադրվող վարկի մեծություն՝ 2000*475=950000 դրամ,

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝ 2000*4/100*475=38000 դրամ:

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Հաշվի առնելով վարկի առանձնահատկությունները (արտոնյալ ժամանակահատված) այս պարագայում վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի ընդունելով, որ վարկառուն անմիջապես կանխիկացնում է վարկային գիծը դրա հասանելի լինելու պահից սկսած՝ 1000 ԱՄՆ դոլար պայմանագրի կնքման պահին և 1000 ԱՄՆ դոլար հաջորդ տարի նույն ամսաթվին:

Ներմուծեք նկարագրությունը_20904

i=12.94%

(ՏՓՏ=0.1294*100=12.94%)

 24.3 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

0

43000

0

0

43,000.00

2

31

2000

4,034.25

0

6,034.25

3

59

2000

3,643.84

0

5,643.84

4

90

2000

4,034.25

0

6,034.25

5

120

2000

3,904.11

0

5,904.11

6

151

2000

4,034.25

0

6,034.25

7

181

2000

3,904.11

0

5,904.11

8

212

2000

4,034.25

0

6,034.25

9

243

2000

4,034.25

0

6,034.25

10

273

2000

3,904.11

0

5,904.11

11

304

2000

4,034.25

0

6,034.25

12

334

2000

3,904.11

0

5,904.11

13

365

2000

4,034.25

0

6,034.25

14

396

2000

4,034.25

0

6,034.25

15

424

2000

7,287.67

0

9,287.67

16

455

2000

8,068.49

0

10,068.49

17

485

2000

7,808.22

0

9,808.22

18

516

2000

8,068.49

0

10,068.49

19

546

2000

7,808.22

0

9,808.22

20

577

2000

8,068.49

0

10,068.49

21

608

2000

8,068.49

0

10,068.49

22

638

2000

7,808.22

0

9,808.22

23

669

2000

8,068.49

0

10,068.49

24

699

2000

7,808.22

0

9,808.22

25

730

2000

8,068.49

950,000

960,068.49

Ընդամենը

 

91,000

138,465.75

950,000

1,179,465.75

25.

 

Օրինակ 11. Գյուղատնտեսական վարկ եռամսյակային մարումով

25.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 2000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք՝ 10%

Մարում՝ եռամսյակային հավասարաչափ

Ժամկետ՝ 18 ամիս

Այլ վճարումներ՝

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար՝ 5000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 վարկի տրամադրման միանվագ վճար մայր գումարի 4% (կնքման պահին)

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 վարկի սպասարկման ամսական վճար՝ 2000 դրամ

 

ԱՄՆ դոլարի ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքը կազմում է 475 դրամ

25.2 Հաշվարկ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Հաշվի առնելով վարկի պայմանները, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ արտարժույթով արտահայտված մեծությունները փոխարկվում են վարկի տրամադրման (ձևակերպման) օրվա ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով՝ կստանանք հետևյալ ցուցանիշները՝

Տրամադրվող վարկի մեծություն՝ 2000*475=950000 դրամ

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝ 2000*4/100*475=38000 դրամ:

Ներմուծեք նկարագրությունը_20905

i=18.18%

(ՏՓՏ=0.1818*100=18.18%)

25.3 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

0

0

43,000

0

0

43,000.00

1

90

2000

23,424.66

148,999.75

174,424.40

2

181

2000

19,970.14

152,454.26

174,424.40

3

273

2000

16,346.91

156,077.49

174,424.40

4

365

2000

12,412.90

160,011.50

174,424.40

5

455

2000

8,197.57

164,226.83

174,424.40

6

546

2000

4,194.23

168,230.17

174,424.40

Ընդամենը

 

55,000

84,546.42

950,000

1,089,546.42

26.

 

Օրինակ 13. Հիպոտեկային վարկ դրամով, հաստատուն տոկոսադրույքով

26.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 15,000,000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝ 12%

Մարում՝ ամենամսյա հավասարաչափ

Ժամկետ՝ 120 ամիս

Այլ վճարումներ՝

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 հայտի ուսումնասիրության վճար՝ 10,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 գրավի գնահատման վճար՝ 20,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 կադաստրի տեղեկանքի վճար՝ 10,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 նոտարական ծառայությունների վճար՝ 15,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝ 75,000

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 ապահովագրություն՝ տարեկան 45,000 դրամ

26.2 Հաշվարկ

N=121, որից մեկ վճարումը կրեդիտի ստացման պահին վճարն է և մյուս 120-ը՝ մայր գումարի և տոկոսների վճարումներն են:

Այն վճարները, որոնք սպառողի կողմից ենթակա են վճարման` գույքը վարկով կամ առանց վարկ ձեռք բերելու հանգամանքից անկախ (օրինակ՝ կադաստրի կամ նոտարի վճար), չեն ներառվում ՏՓՏ-ի հաշվարկի մեջ։

Կրեդիտի ստացման պահին կատարվող այլ վճարումները (K1) ստացվում է՝

K1 =10,000+20,000+75,000+45,000=150,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_20906

i=13.39%

(ՏՓՏ=0.1339*100=13.39%)

26.3 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

0

150,000

0

0

150,000

2

30

0

147,945.21

70,618.65

218,563.86

3

61

0

152,156.98

66,406.87

218,563.86

4

92

0

151,480.18

67,083.68

218,563.86

5

120

0

136,203.27

82,360.59

218,563.86

6

151

0

149,957.07

68,606.78

218,563.86

7

181

0

144,443.08

74,120.78

218,563.86

8

212

0

148,502.43

70,061.43

218,563.86

9

242

0

143,021.01

75,542.85

218,563.86

10

273

0

147,018.46

71,545.40

218,563.86

11

304

0

146,289.29

72,274.57

218,563.86

12

334

0

140,857.43

77,706.43

218,563.86

13

365

45,000

144,760.71

28,803.15

218,563.86

14

395

0

139,806.93

78,756.93

218,563.86

15

426

0

143,664.48

74,899.37

218,563.86

16

457

0

142,901.12

75,662.73

218,563.86

17

485

0

128,375.47

90,188.38

218,563.86

18

516

0

141,210.81

77,353.05

218,563.86

19

546

0

135,892.69

82,671.17

218,563.86

...

       

218,563.86

119

3591

0

6,550.14

212,013.72

218,563.86

120

3621

0

4,247.75

214,316.10

218,563.86

121

3652

0

2,205.08

216,358.78

218,563.86

Ընդամենը

 

555,000

10,822,663

15,000,000

26,377,663

27.

 

Օրինակ 14. Հիպոտեկային վարկ դրամով, ոչ հավասարաչափ

27.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 15,000,000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝ 12%

Մարում՝ մայր գումարը հավասարաչափ է, սակայն տոկոսները անհավասարաչափ

Ժամկետ՝ 120 ամիս

Այլ վճարումներ՝

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 հայտի ուսումնասիրության վճար՝ 10,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 գրավի գնահատման վճար՝ 20,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝ 75,000

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 կադաստրի տեղեկանք՝ 10,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905նոտարական ծառայությունների վճար՝ 15,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 ապահովագրություն՝ տարեկան 45,000 դրամ

27.2 Հաշվարկ

N=121, որից մեկ վճարումը կրեդիտի ստացման պահին վճարն է և մյուս 120-ը՝ մայր գումարի և տոկոսների վճարումներն են:

Այն վճարները, որոնք սպառողի կողմից ենթակա են վճարման` գույքը վարկով կամ առանց վարկ ձեռք բերելու հանգամանքից անկախ (օրինակ՝ կադաստրի կամ նոտարի վճար), չեն ներառվում ՏՓՏ-ի հաշվարկի մեջ։

Կրեդիտի ստացման պահին կատարվող այլ վճարումները (K1) ստացվում է՝

K1 =10,000+20,000+75,000+45,000=150,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_20907

i=13.50%

(ՏՓՏ=0.1350*100=13.50%)

27.3 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

0

150,000

0

0

150,000

2

30

0

147,945.21

125,000.00

272,945.21

3

61

0

151,602.74

125,000.00

276,602.74

4

92

0

150,328.77

125,000.00

275,328.77

5

120

0

134,630.14

125,000.00

259,630.14

6

151

0

147,780.82

125,000.00

272,780.82

7

181

0

141,780.82

125,000.00

266,780.82

8

212

0

145,232.88

125,000.00

270,232.88

9

242

0

139,315.07

125,000.00

264,315.07

10

273

0

142,684.93

125,000.00

267,684.93

11

304

0

141,410.96

125,000.00

266,410.96

12

334

0

135,616.44

125,000.00

260,616.44

13

365

45,000

138,863.01

125,000.00

308,863.01

14

395

0

133,150.68

125,000.00

258,150.68

15

426

0

136,315.07

125,000.00

261,315.07

16

457

0

135,041.10

125,000.00

260,041.10

17

485

0

120,821.92

125,000.00

245,821.92

18

516

0

132,493.15

125,000.00

257,493.15

19

546

0

126,986.30

125,000.00

251,986.30

...

         

119

3591

0

3,821.92

125,000.00

128,821.92

120

3621

0

2,465.75

125,000.00

127,465.75

121

3652

0

1,273.97

125,000.00

126,273.97

Ընդամենը

 

555,000

9,076,603

15,000,000

24,631,603

28.

 

Օրինակ 15. Հիպոտեկային վարկ արտարժույթով, հաստատուն տոկոսադրույքով

28.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 40,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք՝ 9%

Մարում՝ ամենամսյա հավասարաչափ

Ժամկետ՝ 120 ամիս

Այլ վճարումներ՝

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 հայտի ուսումնասիրության վճար՝ 10,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 գրավի գնահատման վճար՝ 20,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝ մայր գումարի 1 տոկոս (կնքման պահին)

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 կադաստրի տեղեկանք՝ 10,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 նոտարական ծառայությունների վճար՝ 15,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 ապահովագրություն՝ տարեկան 45,000 դրամ

 

ԱՄՆ դոլարի ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքը կազմում է 475 դրամ

28.2 Հաշվարկ

Հաշվի առնելով վարկի պայմանները, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ արտարժույթով արտահայտված մեծությունները փոխարկվում են վարկի տրամադրման (ձևակերպման) օրվա ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով՝ կստանանք հետևյալ ցուցանիշները՝

Տրամադրվող վարկի մեծություն՝ 40,000*475=19,000,000 դրամ,

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝ 40,000*1/100*475=190,000 դրամ:

Այն վճարները, որոնք սպառողի կողմից ենթակա են վճարման` գույքը վարկով կամ առանց վարկ ձեռք բերելու հանգամանքից անկախ (օրինակ՝ կադաստրի կամ նոտարի վճար), չեն ներառվում ՏՓՏ-ի հաշվարկի մեջ։

Կրեդիտի ստացման պահին կատարվող այլ վճարումները (K1) ստացվում է՝

K1 =10,000+20,000+190,000+45,000=265,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_20908

i=10,1%

(ՏՓՏ=0.101*100=10.1%)

28.3 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

0

265,000

0

0

265,000

2

30

0

140,547.95

103,508.92

244,056.86

3

61

0

144,441.67

99,615.19

244,056.86

4

92

0

143,680.23

100,376.63

244,056.86

5

120

0

129,082.68

114,974.18

244,056.86

6

151

0

142,034.12

102,022.74

244,056.86

7

181

0

136,697.69

107,359.17

244,056.86

8

212

0

140,433.64

103,623.22

244,056.86

9

242

0

135,137.00

108,919.86

244,056.86

10

273

0

138,809.00

105,247.86

244,056.86

11

304

0

138,004.50

106,052.36

244,056.86

12

334

0

132,768.25

111,288.62

244,056.86

13

365

45,000

136,343.18

62,713.68

244,056.86

14

395

0

131,481.11

112,575.76

244,056.86

...

       

244,056.86

119

3591

0

5,513.01

238,543.85

244,056.86

120

3621

0

3,570.60

240,486.26

244,056.86

121

3652

0

1,851.38

242,205.48

244,056.86

Ընդամենը

 

670,000

9,881,823

19,000,000

29,551,823

29.

 

Օրինակ 16. Հիպոտեկային վարկ արտարժույթով, լողացող տոկոսադրույքով

29.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 40,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք՝ 7% + 1 տարվա ԼԻԲՈՐ տոկոսադրույք, որը տրման պահին կազմում է 3%

Մարում՝ ամենամսյա հավասարաչափ

Ժամկետ՝ 120 ամիս

Այլ վճարումներ՝

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 հայտի ուսումնասիրության վճար՝ 10,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 գրավի գնահատման վճար՝ 20,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝ մայր գումարի 1 տոկոս (կնքման պահին)

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 կադաստրի տեղեկանք՝ 10,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 ապահովագրություն՝ տարեկան 45,000 դրամ

 

ԱՄՆ դոլարի ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքը կազմում է 475 դրամ

29.2 Հաշվարկ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Հաշվի առնելով վարկի պայմանները, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ արտարժույթով արտահայտված մեծությունները փոխարկվում են վարկի տրամադրման (ձևակերպման) օրվա ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով՝ կստանանք հետևյալ ցուցանիշները՝

Տրամադրվող վարկի մեծություն՝

40,000*475=19,000,000 դրամ,

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝

40,000*1/100*475=190,000 դրամ:

Այն վճարները, որոնք սպառողի կողմից ենթակա են վճարման` գույքը վարկով կամ առանց վարկ ձեռք բերելու հանգամանքից անկախ (օրինակ՝ կադաստրի կամ նոտարի վճար), չեն ներառվում ՏՓՏ-ի հաշվարկի մեջ։

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Կրեդիտի ստացման պահին կատարվող այլ վճարումները (K1) ստացվում է՝

K1 =10,000+20,000+190,000+45,000=265,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_20909

i=11,19%

(ՏՓՏ=0.1119*100=11,19%)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Ենթադրենք տոկոսադրույքը փոփոխվել է հետևյալ կերպ՝

1-60 ամիսների համար կազմել է 10%

61-120 ամիսների համար կազմել է 13%

 

Եթե կրեդիտավորողը 110-րդ ամսին պահանջի հաշվարկել և իրեն տրամադրել նոր ՏՓՏ, այն կկազմի՝ 11.86%:

Ներմուծեք նկարագրությունը_20910

29.3 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

0

265,000

0

0

265,000

2

30

0

156,164.38

98,291.04

254,455.42

3

61

0

160,535.06

93,920.36

254,455.42

4

92

0

159,737.38

94,718.04

254,455.42

5

120

0

143,552.32

110,903.10

254,455.42

6

151

0

157,991.01

96,464.41

254,455.42

7

181

0

152,101.67

102,353.75

254,455.42

8

212

0

156,302.42

98,153.00

254,455.42

9

242

0

150,453.67

104,001.75

254,455.42

10

273

0

154,585.49

99,869.93

254,455.42

11

304

0

153,737.28

100,718.14

254,455.42

12

334

0

147,950.19

106,505.23

254,455.42

13

365

45,000

151,977.30

57,478.12

254,455.42

14

395

 

146,602.38

107,853.04

254,455.42

...

         

119

3591

0

8,824.98

263,444.47

272,269.44

120

3621

0

5,725.42

266,544.03

272,269.44

121

3652

0

2,973.32

269,296.12

272,269.44

Ընդամենը

 

670,000

12,198,492

19,000,000

31,868,492

30.

 

Օրինակ 13. Ծրագրային հիպոտեկային վարկ դրամով, հաստատուն տոկոսադրույքով

30.1 Վարկի պայմաններ

Գումար՝ 15,000,000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝ 12%, որից սուբսիդավորվում է 4%-ը

Մարում՝ ամենամսյա հավասարաչափ

Ժամկետ՝ 120 ամիս

Այլ վճարումներ՝

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 հայտի ուսումնասիրության վճար՝ 10,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 գրավի գնահատման վճար՝ 20,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Կադաստրի տեղեկանքի վճար՝ 10,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Նոտարական ծառայությունների վճար՝ 15,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Վարկի տրամադրման միանվագ վճար՝ 75,000

Ներմուծեք նկարագրությունը_13905 Ապահովագրություն՝ տարեկան 45,000 դրամ

30.2 Հաշվարկ

N=121, որից մեկ վճարումը կրեդիտի ստացման պահին վճարն է և մյուս 120-ը՝ մայր գումարի և տոկոսների վճարումներն են:

ՏՓՏ-ի հաշվարկում որպես կրեդիտի տարեկան անվանական տոկոսադրույք հիմք է ընդունվում 8%-ը, քանի որ 12%-ից 4%-ը սուբսիդավորվում է:

 

Այն վճարները, որոնք սպառողի կողմից ենթակա են վճարման` գույքը վարկով կամ առանց վարկ ձեռք բերելու հանգամանքից անկախ (օրինակ՝ կադաստրի կամ նոտարի վճար), չեն ներառվում ՏՓՏ-ի հաշվարկի մեջ։

 

Կրեդիտի ստացման պահին կատարվող այլ վճարումները (K1) ստացվում է՝

K1 =10,000+20,000+75,000+45,000=150,000 դրամ

Ներմուծեք նկարագրությունը_20911

i=9.01%

(ՏՓՏ=0.0901*100=9.01%)

30.3 Մարման գրաֆիկ

 

Մարումների հաճախակա-նություն` n

Ստացումից մինչև հերթական մարումը ընկած օրերի թիվը` Dn

Այլ վճարներ

Մարվող տոկոսագու-մարներ

Մայր գումարի մարումներ

Մարման հերթական ընդհանուր վճար` Kn

1

0

150,000

0

0

150,000

2

30

0

98,630.14

86,735.58

185,365.71

3

61

0

101,328.48

84,037.23

185,365.71

4

92

0

100,757.49

84,608.22

185,365.71

5

120

0

90,487.52

94,878.19

185,365.71

6

151

0

99,537.96

85,827.75

185,365.71

7

181

0

95,762.72

89,603.00

185,365.71

8

212

0

98,346.00

87,019.72

185,365.71

9

242

0

94,601.36

90,764.35

185,365.71

10

273

0

97,138.04

88,227.67

185,365.71

11

304

0

96,538.57

88,827.14

185,365.71

12

334

0

92,840.36

92,525.35

185,365.71

13

365

45,000

95,306.37

45,059.34

185,365.71

14

395

0

91,935.69

93,430.02

185,365.71

15

426

0

94,365.40

91,000.31

185,365.71

16

457

0

93,747.10

91,618.61

185,365.71

17

485

0

84,112.54

101,253.18

185,365.71

18

516

0

92,436.63

92,929.09

185,365.71

19

546

0

88,843.76

96,521.95

185,365.71

...

       

185,365.71

119

3591

0

3,728.18

181,637.53

185,365.71

120

3621

0

2,413.59

182,952.12

185,365.71

121

3652

0

1,250.97

184,114.74

185,365.71

Ընդամենը

 

555,000

6,838,886

15,000,000

22,393,886

(հավելվածը խմբ. 17.01.20 թիվ 2-Ն)