Համարը 
N 867
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2002.07.17/25(200) Հոդ.605
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
29.06.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.06.2002
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
29.06.2002
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.07.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԴԵՂԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ, ԴԵՂԵՐԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԻՐԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ՆՇՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
29 հունիսի 2002 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

(որոշումը խմբ. 20.09.12 N 1239-Ն)

 

29 հունիսի 2002 թվականի N 867

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԵՂԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ, ԴԵՂԵՐԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԻՐԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ՆՇՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը խմբ. 20.09.12 N 1239-Ն, փոփ. 04.06.14 N 573-Ն, լրաց. 08.02.18 N 105-Ն)

 

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ և 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

1) Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության իրականացման լիցենզավորման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության իրականացման լիցենզիայի NN 1 և 2 ձևերը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Հայաստանի Հանրապետությունում դեղատնային գործունեության իրականացման լիցենզավորման կարգը` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում դեղատնային գործունեության իրականացման լիցենզիայի NN 1 և 2 ձևերը` համաձայն N 4 հավելվածի.

5) Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզավորման կարգը` համաձայն N 5 հավելվածի.

6) Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզիայի NN 1 և 2 ձևերը` համաձայն N 6 հավելվածի.

7) (ենթակետն ուժը կորցրել է 04.06.14 N 573-Ն)

8) (ենթակետն ուժը կորցրել է 04.06.14 N 573-Ն)

9) Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման կարգը՝ համաձայն N 9 հավելվածի.

10) Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիայի NN 1 և 2 ձևերը՝ համաձայն N 10 հավելվածի.

11) դեղատնային գործունեության, բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման, ներառյալ` այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու կամ լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում առկա տեղեկությունների համապատասխանության ստուգաճշտումը լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրում ուսումնասիրության միջոցով իրականացնելու կարգը` համաձայն N 11 հավելվածի:

(1-ին կետը փոփ. 04.06.14 N 573-Ն, լրաց. 08.02.18 N 105-Ն, 19.09.19 N 1241-Ն, 22.10.20 N 1710-Ն)

2. Սահմանել, որ դեղերի որակն ապահովող հիմնական տեխնոլոգիական պրոցեսների նկարագրության, արտադրության տեխնիկական հագեցվածության, արտադրության կառուցվածքի գործառնական ստորաբաժանումների, արտադրության և որակի հսկման կազմակերպման փորձաքննությունը կարող է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից` լիցենզիայի առկայության դեպքում, ինչպես նաև համապատասխան լիցենզիա ունեցող այլ կազմակերպությունների կողմից:

3. Սահմանել, որ լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող են լիցենզավորող մարմին հանձնվել առձեռն կամ փոստով կամ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1283-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով: Առձեռն փաստաթղթեր ներկայացնելիս պետք է ներկայացվեն դրանց բնօրինակները, իսկ պատճենահանումն անվճար իրականացնում է լիազոր մարմինը:

(3-րդ կետը խմբ. 30.06.16 N 669-Ն, 08.02.18 N 105-Ն)

3.1. Սահմանել, որ՝

1) դեղատնային գործունեության, բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման, ներառյալ` այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու կամ լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում առկա տեղեկությունների համապատասխանության ստուգաճշտումը լիազոր մարմնի կողմից իրականացվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրում ուսումնասիրություն իրականացնելու միջոցով, որի արդյունքների հիման վրա կազմվում է արձանագրություն:

(3.1-ին կետը լրաց. 19.09.19 N 1241-Ն, 22.10.20 N 1710-Ն)

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1996 թվականի փետրվարի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական և դեղագործական գործունեության պետական մասնագիտական լիցենզավորման մասին» N 36, հունիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական և դեղագործական գործունեության պետական մասնագիտական լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N 188, 1997 թվականի ապրիլի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1996 թվականի փետրվարի 9-ի N 36 և հունիսի 24-ի N 188 որոշումների մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» N 59 և 1998 թվականի հոկտեմբերի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում արդյունաբերական եղանակով դեղերի արտադրության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N 616 որոշումները:

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի

հունիսի 29-ի N 867 որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԵՂԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է առողջապահության բնագավառում իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ` անձինք) կողմից մարդու կամ կենդանիների համար օգտագործվող, ինչպես նաև հետազոտական նպատակներով լիցենզավորման ենթակա դեղերի արտադրության (այսուհետ` դեղերի արտադրություն) իրականացման լիցենզավորման կարգը (այսուհետ` կարգ)` համաձայն «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) պահանջների:

2. Դեղերի արտադրությունը դեղերի սերիական թողարկումն է, որն ընդգրկում է հետևյալ արտադրական գործընթացները` ելանյութերի ձեռքբերումը, արտադրական տեխնոլոգիական գործընթացները, որակի հսկումը, փաթեթավորումը (վերափաթեթավորում), պիտակավորումը (վերապիտակավորում), պահպանումը, բացթողումը և հարակից հսկողությունը: Հարակից հսկողությունն արտադրական գործընթացների նկատմամբ արտադրողի նշանակած պատասխանատու անձանց կողմից իրականացվող հսկողությունն է` ուղղված դեղերի արտադրության գործընթացներում պատշաճ արտադրական գործունեության կանոնների պահպանմանը:

3. Լիցենզիան տրվում է արտադրական գործընթացների առնվազն մեկի իրականացման համար` բացառությամբ առանձնացված ելանյութերի ձեռքբերման, պահպանման և որակի հսկման գործընթացների:

4. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրություն իրականացնելու համար լիցենզիան տալիս (մերժում) է, լիցենզիայի գործողությունը կասեցնում կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառում պետական լիազոր մարմինը` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը (այսուհետ` լիազոր մարմին):

5. Դեղերի արտադրության լիցենզիաները տրվում են անժամկետ` օրենքով և սույն կարգով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվելուց հետո` 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

(5-րդ կետը փոփ. 01.08.13 N 956-Ն, խմբ. 30.06.16 N 669-Ն)

6. Դեղերի արտադրության լիցենզիաները տրվում են դեղերի արտադրության լիցենզիա ստանալու համար փորձաքննություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող անձի (այսուհետ` փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպություն) կողմից տրված դրական փորձագիտական եզրակացության հիման վրա:

7. Լիցենզիա տալու համար գանձվում է պետական տուրք «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և չափով: Ընդ որում`

1) լիցենզավորող մարմինը լիցենզիայի կամ դրա կրկնօրինակի տրման, լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման, լիցենզիայի վերաձևակերպման, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու մասին որոշման ընդունումից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ ձևով դրա մասին տեղեկացնում է հայտատուին: Տեղեկացմամբ հայտատուն պետք է նախազգուշացվի սույն կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված հետևանքների մասին.

2) հայտատուն սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված համապատասխան գործողության համար օրենքով սահմանված պետական տուրքը պարտավոր է վճարել ոչ ուշ, քան լիցենզիայի կամ դրա կրկնօրինակի տրման, լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման, լիցենզիայի վերաձևակերպման, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու հայտը բավարարելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում.

3) հայտատուն լիցենզավորող մարմին պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ կարող է չներկայացնել: Հայտատուի կողմից պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ չներկայացվելու դեպքում լիցենզավորող մարմինը լիցենզիայի կամ դրա կրկնօրինակի տրման, լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման, լիցենզիայի վերաձևակերպման, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու հայտը բավարարելու մասին որոշումն ընդունելուց հետո գանձապետական առցանց կառավարման համակարգի կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հավաստիանում է պետական տուրքի վճարման մասին և հայտատուին պատշաճ ձևով հանձնում կամ ուղարկում է լիցենզիան, լիցենզիայի կրկնօրինակը, ժամկետը երկարաձգված լիցենզիան, վերաձևակերպված լիցենզիան, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիան, ինչպես նաև դրանց մասին համապատասխան որոշումները.

4) սույն կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ժամկետում հայտատուի կողմից պետական տուրքը չվճարվելու դեպքում համապատասխան հայտը մերժվում է` պետական տուրքը չվճարելու հիմքով: Հայտը մերժելուց հետո լիցենզավորող մարմնի որոշումը չեղյալ է ճանաչվում:

(7-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն)

8. Սույն կարգի համաձայն տրված լիցենզիաները գործում են դեղերի արտադրության կազմակերպման և իրականացման կանոնակարգին համապատասխան` լիցենզիայում նշված վայրում:

9.  Դեղերի արտադրության լիցենզիա ստացած անձինք ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր կիսամյակին հաջորդող ամսվա տասներորդ աշխատանքային օրը լիազոր մարմին են ներկայացնում հաշվետվություն արտադրվող դեղերի մասին` համաձայն սույն կարգի N 4 ձևի:

(9-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն)

10. Լիցենզիայի վերաձևակերպումը, գործողության կասեցումը և դադարեցումը կատարվում են օրենքով սահմանված կարգով:

 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

11. Հայտատուն դեղերի արտադրության լիցենզավորման համար օրենքի համաձայն ներկայացնում է`

1)  լիցենզիա ստանալու մասին հայտը` համաձայն N 1 ձևի.

2) դեղերի արտադրության կանոնակարգում պարտադիր ներկայացվող տեղեկությունների ցանկը` երկու օրինակից` համաձայն սույն կարգի N 3 ձևի.

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.08.13 N 956-Ն)

4) փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից տրված դրական փորձագիտական եզրակացություն` հայտավորված գործունեության համար նախատեսված ապրանքների, առարկաների, սարքավորումների վերաբերյալ.

5) լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի և իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագծի պատճենները.

6) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.08.13 N 956-Ն)

7) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.08.13 N 956-Ն)

8) տարեկան պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

(11-րդ կետը խմբ., փոփ. 01.08.13 N 956-Ն, խմբ. 02.02.17 N 94-Ն)

12. Լիցենզիա ստանալու հայտում կամ կից փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպակների, ոչ իրավաբանական անճշտությունների, թվաբանական սխալների և նման այլ բացթողումների) առկայության, ինչպես նաև փաստաթղթերը թերի լինելու դեպքում լիցենզավորող մարմինը դրանք հայտնաբերելու պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում առաջարկում է հայտատուին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները:

(12-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն)

13. (կետն ուժը կորցրել է 01.08.13 N 956-Ն)

 

III. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

14. Դեղերի արտադրության իրականացման համար լիցենզիա ստացած իրավաբանական անձը դեղերի արտադրության իրականացման լիցենզիայի պատճենները փակցնում է իր գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերի տեսանելի հատվածում, իսկ անհատ ձեռնարկատերը` իր գործունեության իրականացման վայրի տեսանելի հատվածում:

15. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձինք արտադրության մեջ օգտագործում են միայն պատշաճ արտադրական կանոններին համապատասխան արտադրված ակտիվ դեղագործական բաղադրամասեր:

16. Դեղերի արտադրության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեղերի որակին չհամապատասխանող արտադրանքը որակի անհամապատասխանության հայտնաբերումից հետո ենթակա է հետ հավաքման՝ 15 օրվա ընթացքում և ոչնչացման՝ լիազոր մարմնի հաստատած կարգին համապատասխան:

17. Արտադրողի կողմից դեղերի արտադրության յուրաքանչյուր սերիա ենթակա է լաբորատոր և փաստաթղթային փորձաքննության, որի իրականացման կարգը, ժամկետը և պայմանները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

17.1. Լիցենզավորված անձը լիցենզավորված գործունեությունն սկսելուց առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ լիազոր մարմին է ներկայացնում համապատասխան որակավորում ունեցող անձի մասնագիտական կրթության փաստը հավաստող վկայականը և վերջին հինգ տարվա ընթացքում վերապատրաստման վկայականը: Դեղերի արտադրության լիցենզիա ստանալուց հետո որակավորված անձի փոփոխության դեպքում լիցենզավորված անձը սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը լիազոր մարմին է ներկայացնում փոփոխություններից հետո` 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: (Առձեռն փաստաթղթեր ներկայացնելիս պետք է ներկայացվեն դրանց բնօրինակները, իսկ պատճենահանումն անվճար իրականացնում է լիազոր մարմինը:)

(17.1-ին կետը լրաց. 01.08.13 N 956-Ն, խմբ. 30.06.16 N 669-Ն, 08.02.18 N 105-Ն)

 

 IV. ԴԵՂԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ

 

18. Սույն կարգի 11-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված պահանջը չի սահմանափակում հայտատուի կողմից դեղերի արտադրության գործընթացի մասին այլ տեղեկություններ ներկայացնելը: Դեղերի արտադրության լիցենզիայի հայտի բավարարման դեպքում լիցենզիայի հետ միաժամանակ լիցենզավորված անձին տրամադրվում է դեղերի արտադրության կանոնակարգի` լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով հաստատված մեկ օրինակ:

19. Լիցենզավորված անձի կողմից դեղերի արտադրության կանոնակարգում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումները կամ դեղերի արտադրության նոր կանոնակարգերը լիազոր մարմնի կողմից հաստատվելու նպատակով նախապես ներկայացվում են լիազոր մարմին՝ երկու օրինակից:

20. Յուրաքանչյուր հաջորդ դեղաձևի արտադրության դեպքում արտադրության կանոնակարգում փոփոխությունների կամ լրացումների նպատակով հայտատուն լիազոր մարմին է ներկայացնում նաև փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից տրված դրական եզրակացությունը` ըստ նոր դեղաձևերի` հայտավորված գործունեության համար նախատեսված ապրանքների, առարկաների, սարքավորումների վերաբերյալ:

21. Լիազոր մարմնի ղեկավարը 15-օրյա ժամկետում հրաման է ընդունում դեղերի արտադրության կանոնակարգում առաջարկվող փոփոխությունները կամ լրացումները կամ նոր կանոնակարգը հաստատելու կամ դրանք մերժելու մասին: Հրամանի պատճենը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրվում (փոստով առաքվում) է լիցենզավորված անձին:

22. Դեղերի արտադրության կանոնակարգում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումները կամ դեղերի արտադրության նոր կանոնակարգերը` լիցենզավորող մարմնի կողմից մերժվելու դեպքում, լիցենզավորված անձը կարող է դիմել դեղերի արտադրության կանոնակարգում փոփոխություններ կամ լրացումներ կամ նոր կանոնակարգ ընդունելու համար սույն կարգով սահմանված ընդհանուր կարգով:

23. Դեղերի արտադրության կազմակերպման և իրականացման կանոնակարգի փոփոխությունները կամ լրացումները կամ նոր կանոնակարգերը լիցենզավորող մարմինը մերժում է, եթե դրանք՝

1) հակասում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը.

2) չեն համապատասխանում սույն կարգի N 3 ձևով նախատեսված դեղերի արտադրության կանոնակարգում պարտադիր ներկայացվող տեղեկությունների ցանկին.

3) նոր դեղաձևի արտադրության դեպքում` լիազոր մարմին չի ներկայացվել փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից տրված դրական եզրակացություն` հայտավորված գործունեության համար նախատեսված ապրանքների, առարկաների, սարքավորումների վերաբերյալ:

24. Լիցենզիայի վերաձևակերպումը, գործողության կասեցումը և դադարեցումը կատարվում են օրենքով սահմանված կարգով:

 

V. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՀԱՅՏԻ ՄԵՐԺՈՒՄԸ

 

25. Լիցենզիա ստանալու մասին հայտը մերժվում է հետևյալ պայմաններից որևէ մեկի առկայության դեպքում`

1) ներկայացված հայտը և կից փաստաթղթերը թերի են և չեն լրացվել սույն կարգի 12-րդ կետով նախատեսված ժամկետում, կամ դրանցում առկա են ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկություններ կամ,

2) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի և սույն կարգի պահանջներին կամ,

3) իրավաբանական անձն օրենքի կամ իր կանոնադրության համաձայն իրավունք չունի զբաղվելու հայցվող լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ կամ,

4) լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքը սեփականության, վարձակալության, ենթավարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով չի պատկանում հայտատուին կամ,

5) դեղերի արտադրության կանոնակարգը չի համապատասխանում սույն կարգի N 3 ձևով սահմանված պահանջներին կամ,

6) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.08.13 N 956-Ն)

(25-րդ կետը փոփ. 01.08.13 N 956-Ն)

26. Լիցենզիա ստանալու հայտը մերժվելու մասին որոշումն ընդունվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում առաքվում է հայտատուին:

 

Ձև N 1

 

ՀՀ առողջապահության նախարար

_________________________ -ին

 

                                                         (անունը, ազգանունը)

 

Հ Ա Յ Տ

 

ԴԵՂԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Իրավաբանական անձի անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և ինտերնետային պաշտոնական կայքի հասցեն (առկայության դեպքում)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը (անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համարը) կամ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)□□□□□□□□□□

4. Վճարված է պետական տուրք (նշում կատարվում է պետական տուրքը նախապես վճարված լինելու դեպքում)`

□ այո

5. Կից ներկայացնում եմ ( պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ)`

դեղերի արտադրության կանոնակարգում պարտադիր ներկայացվող տեղեկությունների ցանկը (1 օրինակից),

փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից տրված դրական փորձագիտական եզրակացությունը` հայտավորված գործունեության համար նախատեսված ապրանքների, առարկաների, սարքավորումների, տարածքների և տեխնիկատեխնոլոգիական հագեցվածության վերաբերյալ:

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի և իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագծի պատճենները:

 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ`

__________________________________________________________________________

(կազմակերպության տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

___ _____________ 20    թ.

 

(ձևը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, 02.02.17 N 94-Ն, 15.07.21 N 1138-Ն)

 

Ձև N 2

 

(ձևն ուժը կորցրել է 01.08.13 N 956-Ն)

 

Ձև N 3

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԴԵՂԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Փորձագիտական եզրակացության համարը, օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

1. Հայտատուի անունը, ազգանունը կամ անվանումը _____________________________________

2. Կազմակերպական-իրավական ձևը ________________________________________________

3. Գտնվելու (բնակվելու) և գործունեության իրականացման վայրերը, հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային փոստի և ինտերնետային պաշտոնական կայքի հասցեն (առկայության դեպքում) _______

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

1.Արտադրության տեսակը`

Մարդու օգտագործման դեղերի արտադրություն

Անասնաբուժական դեղերի արտադրություն

Հետազոտական նպատակներով դեղերի արտադրություն

Արտադրական գործընթացների տեսակները

1.

Ստերիլ արտադրանք

 

1) Ասեպտիկ պայմաններում արտադրված դեղաձևեր

ա. Մեծ ծավալով հեղուկներ

բ. Լիոֆիլիզատներ

գ. Փափուկ դեղաձևեր

դ. Փոքր ծավալով հեղուկներ

ե. Կարծր դեղաձևեր և իմպլանտներ

զ. Ասեպտիկ պայմաններում արտադրված այլ արտադրանք

________________________

 

2) Վերջնական ստերիլիզացման ենթակա դեղաձևեր

ա. Մեծ ծավալով հեղուկներ

բ. Փափուկ դեղաձևեր

գ. Փոքր ծավալով հեղուկներ

դ. Կարծր դեղաձևեր և իմպլանտներ

ե. Վերջնական ստերիլիզացման ենթակա այլ արտադրանք

 

3) Սերիայի բացթողման հավաստագրում

2.

Ոչ ստերիլ արտադրանք

 

1) Ոչ ստերիլ դեղաձևեր

ա. Կարծր դեղապատիճներ

բ. Փափուկ դեղապատիճներ

գ. Ծամելու դեղաձևեր

դ. Ներծծված մատրիցաներ

ե. Հեղուկներ՝ արտաքին օգտագործման համար

զ. Հեղուկներ՝ ներքին օգտագործման համար

է. Բժշկական գազեր

ը. Այլ կարծր դեղաձևեր

թ. Ճնշման տակ գտնվող դեղաձևեր

ժ. Ռադիոնուկլիդային գեներատորներ

ժա. Փափուկ դեղաձևեր

ժբ. Մոմիկներ

ժգ. Դեղահատեր

ժդ. Սպեղանիներ

ժե. Ինտրարումինալ դեղաձևեր

ժզ. Անասնաբուժական խառնուրդներ

ժէ. Ոչ ստերիլ այլ արտադրանք

 

2) Սերիայի բացթողման հավաստագրում

3.

Կենսաբանական դեղեր

 

1) Կենսաբանական դեղեր

ա. Արյան արտադրանքներ

բ. Իմունաբանական արտադրանքներ

գ. Բջջային թերապիայի արտադրանքներ

դ. Գենային թերապիայի արտադրանքներ

ե. Կենսատեխնոլոգիական արտադրանքներ

զ. Մարդու կամ կենդանիների օրգաններից արտադրանքներ

է. Այլ կենսաբանական դեղեր

 

2) Սերիայի բացթողման հավաստագրում

ա. Արյան արտադրանքներ

բ. Իմունաբանական արտադրանքներ

գ. Բջջային թերապիայի արտադրանքներ

դ. Գենային թերապիայի արտադրանքներ

ե. Կենսատեխնոլոգիական արտադրանքներ

զ. Մարդու կամ կենդանիների օրգաններից արտադրանքներ

է. Այլ կենսաբանական դեղեր

4.

Այլ արտադրանքներ կամ արտադրական գործունեություն

 

1) Արտադրություն

ա. Բուսական դեղեր

բ. Հոմեոպաթային դեղեր

գ. Կենսաբանական ակտիվ ելանյութեր

դ. Այլ

 

2) Ակտիվ դեղանյութերի (օժանդակ նյութերի) վերջնական արտադրանքի մանրէազերծում

ա. Ֆիլտրում

բ. Չոր տաքացում

գ. Խոնավ տաքացում

դ. Քիմիական

ե. Գամմա ճառագայթում

զ. Էլեկտրոնային ճառագայթ

է. Այլ

5.

 Փաթեթավորում

 

1) Առաջնային փաթեթավորում

ա. Կարծր դեղապատիճներ

բ. Փափուկ դեղապատիճներ

գ. Ծամելու դեղաձևեր

դ. Ներծծված մատրիցաներ

ե. Հեղուկներ՝ արտաքին օգտագործման համար

զ. Հեղուկներ՝ ներքին օգտագործման համար

է. Բժշկական գազեր

ը. Այլ կարծր դեղաձևեր

թ. Ճնշման տակ գտնվող դեղեր

ժ. Ռադիոնուկլիդային գեներատորներ

ժա. Փափուկ դեղաձևեր

ժբ. Մոմիկներ

ժգ. Դեղահատեր

ժդ. Սպեղանիներ

ժե. Ինտրարումինալ դեղաձևեր

ժզ. Անասնաբուժական խառնուրդներ

ժէ. Ոչ ստերիլ այլ արտադրանք

 

2) Երկրորդային փաթեթավորում

6.

Որակի հսկում

 

1) Մանրէաբանական. ստերիլությունը

 

2) Մանրէաբանական. ոչ ստերիլությունը

 

3) Քիմիական/Ֆիզիկական

 

4) Կենսաբանական

7.

Լրացուցիչ նշումներ

 

4. Առանձնացված արտադրության պայմաններ պահանջող արտադրանք` պենիցիլիններ, ցեֆալոսպորիններ, սուլֆոնամիդներ, ցիտոտոքսիկներ, հորմոնալ ակտիվությամբ նյութեր կամ այլ պոտենցիալ վտանգավոր ակտիվ բաղադրիչներ պարունակող դեղերի, ռադիոդեղագործական արտադրանքի (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 1603-Ն որոշում) արտադրության դեպքում անհրաժեշտ է դեղերի արտադրության կանոնակարգի բոլոր կետերում (բացի սույն ցանկի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետից և 6-րդ կետից) և հատուկ նշումներում կատարել հավելյալ գրառումներ` նշելով համապատասխան խմբի անվանումը:

Որակավորված անձը (անձինք) __________________________________________________

                                         (անունը, ազգանունը, որակավորումը)

Դեղերի արտադրության իրականացման համար նախատեսված տեխնիկատեխնոլոգիական հագեցվածության, տարածքի և արտադրամասերի մասին տեղեկություններ (կցելով տարածքի հատակագիծը):

Հաստատում եմ ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը

 

______________________________________________________________________________

(հայտատու իրավաբանական անձի անվանումը, տնօրենի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը կամ

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

___________________________

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

(ձևը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն)

Ձև N 4

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԴԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը

 

NN
ը/կ

Արտադրվող դեղի անվանումը

Դեղաձևը

Դեղաչափը

Սերիան

Քանակը

           
           
           
           

 

_____ __________ օրը, ամիսը, տարեթիվը

____________________________________________

(իրավաբանական անձի տնօրենի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ստորագրությունը)

 

Ձև N 5

 

(ձևն ուժը կորցրել է 01.08.13 N 956-Ն)

 

(հավելվածը փոփ., խմբ., լրաց. 01.08.13 N 956-Ն, խմբ. 30.06.16 N 669-Ն, 02.02.17 N 94-Ն, 08.02.18 N 105-Ն, 15.07.21 N 1138-Ն)

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի

հունիսի 29-ի N 867 որոշման

 

Ձև N 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1796

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱ Ա-ԴԱ-000000

 

 Տրված` _____ ____________ 20  թվականին

 Գործունեության տեսակը_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը _________________________

_________________________________________________________________________________________

Գործունեության իրականացման վայրը_____________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

Գործողության ժամկետը` անժամկետ:

 

Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարության

աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալության պետ

___________________________

(ստորագրությունը)

 

Կ. Տ.

 

Ձև N 2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1796

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱ Կ-ԴԱ-000000

 

 Տրված` _____ ____________ 20  թվականին

 Գործունեության տեսակը ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Իրավաբանական անձի անվանումը և գտնվելու վայրը_____________________________________

_________________________________________________________________________________________

Գործունեության իրականացման վայրը_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Գործողության ժամկետը` անժամկետ:

 

Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարության

աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալության պետ

___________________________

(ստորագրությունը)

 

Կ. Տ.

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի

հունիսի 29-ի N 867 որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառում իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից լիցենզավորման ենթակա դեղատնային գործունեության իրականացման (այսուհետ` դեղատնային գործունեություն) լիցենզավորման կարգը` համաձայն «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) պահանջների:

2. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղատնային գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիան տալիս (մերժում) է, լիցենզիայի գործողությունը կասեցնում կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառում պետական լիազոր մարմինը` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը (այսուհետ` լիազոր մարմին):

3. Դեղատնային գործունեության լիցենզիաները տրվում են անժամկետ` օրենքով և սույն կարգով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվելուց հետո 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

(3-րդ կետը փոփ. 01.08.13 N 956-Ն, խմբ. 30.06.16 N 669-Ն)

4. Լիցենզիա տալու համար գանձվում է պետական տուրք «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և չափով: Ընդ որում`

1) լիցենզավորող մարմինը լիցենզիայի կամ դրա կրկնօրինակի տրման, լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման, լիցենզիայի վերաձևակերպման, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու մասին որոշման ընդունումից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ ձևով դրա մասին տեղեկացնում է հայտատուին: Տեղեկացմամբ հայտատուն պետք է նախազգուշացվի սույն կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված հետևանքների մասին.

2) հայտատուն սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված համապատասխան գործողության համար օրենքով սահմանված պետական տուրքը պարտավոր է վճարել ոչ ուշ, քան լիցենզիայի կամ դրա կրկնօրինակի տրման, լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման, լիցենզիայի վերաձևակերպման, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու հայտը բավարարելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում.

3) հայտատուն լիցենզավորող մարմին պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ կարող է չներկայացնել: Հայտատուի կողմից պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ չներկայացվելու դեպքում լիցենզավորող մարմինը լիցենզիայի կամ դրա կրկնօրինակի տրման, լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման, լիցենզիայի վերաձևակերպման, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու հայտը բավարարելու մասին որոշումն ընդունելուց հետո գանձապետական առցանց կառավարման համակարգի կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հավաստիանում է պետական տուրքի վճարման մասին և հայտատուին պատշաճ ձևով հանձնում կամ ուղարկում է լիցենզիան, լիցենզիայի կրկնօրինակը, ժամկետը երկարաձգված լիցենզիան, վերաձևակերպված լիցենզիան, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիան, ինչպես նաև դրանց մասին համապատասխան որոշումները.

4) սույն կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ժամկետում հայտատուի կողմից պետական տուրքը չվճարվելու դեպքում համապատասխան հայտը մերժվում է` պետական տուրքը չվճարելու հիմքով: Հայտը մերժելուց հետո լիցենզավորող մարմնի որոշումը չեղյալ է ճանաչվում:

(4-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն)

4.1. Լիցենզավորված անձը լիցենզիա տալու մասին որոշումն ստանալուց հետո դեղատնային գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի համար հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին միացման և սպասարկման պայմանագիր կնքի էլեկտրոնային առողջապահության համակարգն սպասարկող օպերատորի հետ։

(4.1-ին կետը լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն)

5. Դեղատնային գործունեության իրականացման դեպքում աշխատանքն իրականացնող համապատասխան մասնագետների գործունեության համար պահանջվում է մասնագիտական որակավորման ստուգում, որն իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով:

6. Իրենց գործունեության իրականացման ընթացքում թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութեր պարունակող դեղերի իրացում և (կամ) բացթողում իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերին կամ իրավաբանական անձանց դեղատնային գործունեության իրականացման լիցենզիա տրամադրելիս լիցենզիայի «Գործունեության տեսակը» տողում, գործունեության տեսակը նշելուց բացի, կատարվում է նաև հետևյալ նշումը`

«(ներառյալ թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութեր պարունակող դեղերի իրացում և (կամ) բացթողում)»:

(6-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն)

7. Սույն կարգի համաձայն տրված լիցենզիաները գործում են միայն լիցենզիայում նշված վայրում:

8. Լիցենզիայի վերաձևակերպումը կամ գործողության կասեցումը կամ դադարեցումը կատարվում են օրենքով սահմանված կարգով:

 

 II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

9. Հայտատուն դեղատնային գործունեության լիցենզավորման համար օրենքի համաձայն ներկայացնում է`

1) լիցենզիա ստանալու մասին հայտ (ձևը կցվում է).

2) լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի և իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագծի պատճենները.

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 02.02.17 N 94-Ն)

(9-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, խմբ., փոփ. 02.02.17 N 94-Ն)

9.1. Այլ վայրում ևս դեղատնային գործունեության իրականացման կամ դեղատնային գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման դեպքում լիցենզավորված անձը լիազոր մարմին է ներկայացնում՝

1) այլ վայրում ևս դեղատնային գործունեության իրականացման լիցենզիա ստանալու կամ դեղատնային գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման մասին հայտ՝ համաձայն NN 6 և 7 ձևերի.

2) այլ վայրում ևս դեղատնային գործունեության իրականացման կամ դեղատնային գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման դեպքում դեղատնային գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ լիցենզավորված անձի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի և հայտատուի անվամբ (անվանմամբ) տրված՝ գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագծի պատճենները.

3) լիցենզիայի բնօրինակը՝ գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման դեպքում:

(9.1-ին կետը լրաց. 02.02.17 N 94-Ն)

10. Դեղատնային գործունեության լիցենզիա ստանալու, այլ վայրում ևս դեղատնային գործունեության իրականացման լիցենզիա ստանալու կամ դեղատնային գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման մասին հայտերում կամ կից փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպակներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և նման այլ բացթողումներ) առկայության, ինչպես նաև փաստաթղթերը թերի լինելու դեպքում լիցենզավորող մարմինը դրանք հայտնաբերելու պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային նամակագրության կամ հեռախոսային կապի միջոցով՝ հայտատուի ընտրած եղանակով հայտատուին առաջարկում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները և փաստաթղթերը ներկայացնել լիազոր մարմին:

(10-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, 02.02.17 N 94-Ն)

11. (կետն ուժը կորցրել է 19.09.19 N 1241-Ն)

 

III. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

12. Դեղատնային գործունեության լիցենզիա ստացած իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) դեղերի ընդունում, պահպանում, իրացում և բացթողում կարող է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիցենզավորված և պետական հավատարմագրում ունեցող ուսումնական հաստատություն ավարտած, օրենքով սահմանված կարգով որակավորված և վերջին հինգ տարվա ընթացքում վերապատրաստում անցած դեղագետների կամ դեղագործների միջոցով: Ընդ որում, դեղատնային գործունեության համար լիցենզավորված անհատ ձեռնարկատերը, եթե նա համապատասխանում է սույն կետով դեղագետին կամ դեղագործին ներկայացվող որակավորման պահանջներին, դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) դեղերի ընդունում, պահպանում, իրացում և բացթողում կարող է իրականացնել անձամբ:

(12-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, 30.06.16 N 669-Ն, 08.02.18 N 105-Ն, փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

13. Դեղատնային գործունեությունը դեղատան (դեղեր պատրաստող) միջոցով իրականացնող իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը դեղերի պատրաստում կարող է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիցենզավորված և պետական հավատարմագրում ունեցող ուսումնական հաստատություն ավարտած, օրենքով սահմանված կարգով որակավորված և վերջին հինգ տարվա ընթացքում վերապատրաստում անցած դեղագետների միջոցով: Ընդ որում, դեղատնային գործունեությունը դեղատան (դեղեր պատրաստող) միջոցով իրականացնող իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը պետք է ունենա առնվազն մեկ դեղագետ՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ անհատ ձեռնարկատերը համապատասխանում է սույն կետով դեղագետին ներկայացվող պահանջներին:

(13-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, 30.06.16 N 669-Ն, 08.02.18 N 105-Ն, լրաց. 19.09.19 N 1241-Ն)

14. Մեկից ավելի վայրերում դեղատնային գործունեությամբ զբաղվելու դեպքում՝

1) յուրաքանչյուր դեղատանը (դեղեր պատրաստող)  գործունեություն իրականացնող դեղագետը կամ դեղագործը, իսկ մեկից ավելի լինելու դեպքում` դեղագետներից կամ դեղագործներից մեկն իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից նշանակվում է որպես տվյալ դեղատան (դեղեր պատրաստող)  պատասխանատու անձ (պաշտոնատար անձ).

2) յուրաքանչյուր դեղատանը (դեղեր չպատրաստող) գործունեություն իրականացնող դեղագետը կամ դեղագործը, իսկ մեկից ավելի լինելու դեպքում` դեղագետներից կամ դեղագործներից մեկն իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից նշանակվում է որպես տվյալ դեղատան (դեղեր չպատրաստող) պատասխանատու անձ (պաշտոնատար անձ):

(14-րդ կետը լրաց. 01.08.13 N 956-Ն, խմբ. 02.02.17 N 94-Ն,  լրաց., փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

15. Սույն կարգի 14-րդ կետով նախատեսված անձը պատասխանատու է համապատասխան դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ու գերատեսչական ակտերով դեղատնային գործունեության իրականացման համար սահմանված պարտադիր պայմանների ու պահանջների պահպանման համար:

(15-րդ կետը փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

16. Կառուցվածքին և գույքային հագեցվածությանը ներկայացվող պահանջներն են`

1) դեղատան (դեղեր պատրաստող) համար՝

ա. առևտրի սրահ (ներառյալ սպասասրահը)` 12 քառ. մետր մակերեսով (բացառությամբ սույն կարգի 26-րդ կետով սահմանված դեպքի), ցուցադրման սեղաններ, ցուցապահարաններ, փակ պահարաններ, վաճառասեղան, սառնարան, ջերմաչափ, դեղատոմսերի ընդունման և պատրաստված դեղերի բացթողման համար նախատեսված հատված,

բ. ասիստենտական սենյակ, որտեղ պատրաստում են դեղատոմսով պատրաստվող դեղերը, և տեղադրված են պահարաններ՝ շշերի ու դեղափոշիների պահպանման համար, ասիստենտական սեղան, հեղուկների չափիչ ամանեղեն, լաբորատոր ամանեղեն, հավանգ, կշեռք և կշռաքարեր` դեղանյութի կշռման համար, սառնարան, սենյակային ջերմաչափ,

գ. փաթեթավորման սենյակ՝ լվացարան, ամանեղենի չորացման, մանրէազերծման էլեկտրական պահարան, սեղան, աթոռ, ջրի թորման սարք,

դ. վտանգավոր թափոնների արկղի պահպանման սենյակ կամ վտանգավոր թափոնների արկղի պահպանման պահարան (լիցենզիա ստանալուց հետո),

ե. անձնական ու աշխատանքային հագուստի՝ միմյանցից մեկուսացման հնարավորությամբ պահարան,

զ. սանհանգույց՝ լվացարանով (լվացարանը կարող է տեղակայված լինել կամ սանհանգույցի ներսում կամ սանհանգույցի նախամուտքում).

2) դեղատան (դեղեր չպատրաստող) համար՝

ա. առևտրի սրահ (ներառյալ սպասասրահը)` նվազագույնը 12 քառ. մետր մակերեսով, ցուցադրման սեղաններ, ցուցապահարաններ, փակ պահարաններ, վաճառասեղան, սառնարան, ջերմաչափ,

բ. վտանգավոր թափոնների արկղի պահպանման սենյակ կամ վտանգավոր թափոնների արկղի պահպանման պահարան (լիցենզիա ստանալուց հետո),

գ. անձնական ու աշխատանքային հագուստի՝ միմյանցից մեկուսացման հնարավորությամբ պահարան,

դ. սանհանգույց՝ լվացարանով. (լվացարանը կարող է տեղակայված լինել կամ սանհանգույցի ներսում կամ սանհանգույցի նախամուտքում):

(16-րդ կետը խմբ. 02.02.17 N 94-Ն, 08.02.18 N 105-Ն,  լրաց., փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

17. (կետն ուժը կորցրել է 02.02.17 N 94-Ն)

18. Դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) տեխնիկատեխնոլոգիական միջոցներով պետք է ապահովվի դեղերի պահպանման համար անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմ:

(18-րդ կետը փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

19. Այն դեղատները (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող), որոնք իրացնում և (կամ) բաց են թողնում թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղեր, պետք է ունենան թմրամիջոցների ու հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի պահպանման համար պահեստ (բունկեր) կամ հատակին ամրացված չհրկիզվող պահարան: Պահեստը սենք է: Պահեստը կամ սենյակը, որտեղ գտնվում է հատակին ամրացված չհրկիզվող պահարանը, պետք է ունենա խոնավաչափ և ապահովված լինի ազդանշանային համակարգով` ձայնային կամ լուսային ազդանշանը պահպանության դիտակետին միացնելով կամ շենքի արտաքին մասին ամրացնելով: Ազդանշանային սարքավորումների էլեկտրասնուցման համակարգը պետք է ունենա պահեստային էլեկտրասնուցման աղբյուր:

(19-րդ կետը խմբ. 02.02.17 N 94-Ն, փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

20. Դեղատան (դեղեր պատրաստող) պահեստը և դեղատան (դեղեր չպատրաստող) պահեստը (առկայության դեպքում) դեղերի պահպանման համար անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմ ապահովելու նպատակով պետք է կահավորված լինեն փակ պահարաններով, վիրակապական և ռետինե ապրանքների համար պետք է ունենա առանձին պահարաններ ու խոնավաչափ:

(20-րդ կետը լրաց., փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

21. Դեղատան (դեղեր պատրաստող) պահեստում և դեղատան (դեղեր չպատրաստող) պահեստում (առկայության դեպքում) տեխնիկատեխնոլոգիական միջոցներով պետք է ապահովվի դեղերի պահպանման համար անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմ:

(21-րդ կետը լրաց., փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

22. (կետն ուժը կորցրել է 02.02.17 N 94-Ն)

23. Դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) դեղագետների ու դեղագործների աշխատանքները կազմակերպվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքին համապատասխան:

(23-րդ կետը փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

24. (կետն ուժը կորցրել է 02.02.17 N 94-Ն)

25. (կետն ուժը կորցրել է  01.08.13 N 956-Ն)

26. Հասարակական շենքերի (առևտրի կենտրոններ, սուպերմարկետներ և այլն), բժշկական հաստատությունների, վարչական շենքերի, մետրոների, օդանավակայանների, երկաթուղային և ավտոկայարանների սպասասրահներում տեղադրվող դեղատների (դեղեր չպատրաստող) համար առանձին սպասասրահ ու սանհանգույց ունենալը պարտադիր չէ, եթե դրանցում կան ընդհանուր օգտագործման սանհանգույց և սպասասրահ: Այս դեպքում առևտրի սրահի մակերեսի նվազագույն թույլատրելի չափը սահմանվում է 6 քառ. մետր:

(26-րդ կետը փոփ. 01.08.13 N 956-Ն, խմբ. 02.02.17 N 94-Ն, փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

27. Սույն կարգով նախատեսված դեղատան (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) համար հատկացված տարածքները պետք է տեղակայված լինեն միևնույն շինության կամ շենքի տարածքում և ունենան գործառնական կապ:

 (27-րդ կետը փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

28. Սույն կարգի իմաստով դեղատան (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) սենքերն ունեն գործառնական կապ, եթե գտնվում են միևնույն շենքի կամ շինության տարածքում, ունեն մեկ ընդհանուր մուտք:

(28-րդ կետը խմբ. 02.02.17 N 94-Ն, փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

29. (կետն ուժը կորցրել է 02.02.17 N 94-Ն)

30. Դեղատան (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) սպառողների համար տեսանելի վայրում պետք է փակցված լինեն տեղեկատու դեղատների (դեղեր պատրաստող)  հեռախոսահամարները (հեռախոսահամարները տեղադրված են լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքէջում և թարմացվում են կիսամյակային պարբերականությամբ), սպասարկող դեղագետի կամ դեղագործի անունը, ազգանունը (լիցենզիա ստանալուց հետո):

(30-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, 02.02.17 N 94-Ն,  լրաց., փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

31. Դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով պետք է առկա լինեն դեղագրքեր և դեղագիտական-տեղեկատվական ձեռնարկներ, դեղատոմսով և առանց դեղատոմսի բաց թողնվող դեղերի ցանկ (տեղադրված է լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքէջում և թարմացվում է կիսամյակային պարբերականությամբ): Դեղատունը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) պետք է ապահովված լինի էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին միացված մշտապես գործող ինտերնետ կապուղիով՝ յուրաքանչյուր վայրում առնվազն 1 մբ/վ սիմետրիկ ինտերնետ սնուցմամբ առաջին 5 օգտատիրոջ համար, իսկ 5-ից ավելի օգտատերերի դեպքում՝ յուրաքանչյուր 10 օգտատիրոջ հաշվով լրացուցիչ 2 մբ/վ սիմետրիկ ինտերնետ սնուցմամբ:

(31-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, 02.02.17 N 94-Ն, լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն, փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

32. Տեղեկատու դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) պետք է լինեն տվյալ մարզի, իսկ Երևան քաղաքի դեպքում` քաղաքի տարածքում գործող նվազագույնը հինգ դեղատան  (դեղեր պատրաստող) հեռախոսահամարներ (լիցենզիա ստանալուց հետո):

(32-րդ կետը խմբ. 02.02.17 N 94-Ն,  լրաց., փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

 33. Սույն կարգի իմաստով տեղեկատու է համարվում սպառողի կողմից փնտրվող դեղի առկայության մասին տեղեկատվության (ներառյալ` տեղեկատվություն այլ դեղատներում (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) դրա առկայության, դրանց աշխատանքային ժամերի, կոնտակտային տվյալների վերաբերյալ) ստացման, պահպանման և տրամադրման համար պարբերաբար թարմացվող, ինչպես նաև արագ փնտրելու հնարավորություն ընձեռող տեղեկատվական բազա ունեցող և այդ տեղեկատվությունը տրամադրող դեղատունը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող), որն այդ ծառայության համար ունի հատուկ նախատեսված հեռախոսահամար:

(33-րդ կետը փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

34. Դեղատնից (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) դեղերը դեղատոմսով բաց են թողնվում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(34-րդ կետը փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

35. Դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) սույն կարգի 14-րդ կետով նախատեսված պատասխանատու անձի (պաշտոնատար անձ) կողմից պետք է վարվի բժշկական թափոնների հաշվառում` լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով:

(35-րդ կետը փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

36. (կետն ուժը կորցրել է 02.02.17 N 94-Ն)

37. Դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) դեղերը պետք է պահվեն ըստ ֆարմակոլոգիական խմբերի` դրանց ուղեկցող փաստաթղթերում սահմանված դեղերի պահպանման համար անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմում և համապատասխան լուսավորության ու խոնավության պայմաններում:

(37-րդ կետը փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

38. Դեղատունը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) արտաքին հատվածից պետք է ձևավորված լինի «Դեղատուն» վերտառությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտին համապատասխանող կանաչ խաչի նշանով (լիցենզիա ստանալուց հետո), որը պետք է ուղղահայաց փակցվի դեղատան (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) արտաքին պատին, իսկ լուսավորվող խաչի դեպքում՝ պետք է լինի չթարթող և լուսավորվի միայն դեղատան (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) աշխատանքային ժամերին:

(38-րդ կետը խմբ. 02.02.17 N 94-Ն, փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

39. Դեղատունը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) պետք է ապահովված լինեն առաջին բժշկական օգնության պարագաներով, որոնց ցանկը հաստատվում է լիազոր մարմնի կողմից:

(39-րդ կետը փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

40. (կետն ուժը կորցրել է  01.08.13 N 956-Ն)

41. Դեղատան (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) առևտրի` դեղատնային գործունեության իրականացման լիցենզիայի պատճենները փակցվում են սրահի կամ սպասասրահի` սպառողների համար տեսանելի հատվածում:

(41-րդ կետը փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

42. Դեղատնից (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) կարող են վաճառվել ու բաց թողնվել միայն Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցված և պիտանիության ժամկետի մեջ գտնվող դեղերը:

(42-րդ կետը փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

43. (կետն ուժը կորցրել է  01.08.13 N 956-Ն)

43.1. Լիցենզավորված անձը լիցենզավորված գործունեությունն սկսելուց առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ լիազոր մարմին է ներկայացնում՝

1) դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) աշխատանքն իրականացնող` համապատասխան որակավորում ունեցող դեղագետի կամ դեղագործի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի պատճենները.

2) դեղատանը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) աշխատանքն իրականացնող` համապատասխան որակավորում ունեցող դեղագետի մասնագիտական կրթության փաստը հավաստող վկայականի և վերջին հինգ տարվա ընթացքում վերապատրաստման վկայականի, իսկ դեղագործի դեպքում` համապատասխան որակավորում ունեցող դեղագործի միջին մասնագիտական կրթության փաստը հավաստող վկայականը և վերջին հինգ տարվա ընթացքում վերապատրաստման վկայականը: (Առձեռն փաստաթղթեր ներկայացնելիս պետք է ներկայացվեն դրանց բնօրինակները, իսկ պատճենահանումն անվճար իրականացնում է լիազոր մարմինը:)

3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վտանգավոր թափոնների վնասազերծման ոլորտում համապատասխան լիցենզիա ունեցող որևէ կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրի պատճենը.

4) դեղատնային գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի համար էլեկտրոնային առողջապահության համակարգն սպասարկող օպերատորի հետ կնքված էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին միացման և սպասարկման պայմանագրի պատճենը։

(43.1-ին կետը լրաց. 01.08.13 N 956-Ն, խմբ. 30.06.16 N 669-Ն, լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն, խմբ. 08.02.18 N 105-Ն,  փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն)

44. Լիցենզավորված անձի կողմից հայտում կամ սույն կարգի 43.1-ին կետով սահմանված փաստաթղթերում ներկայացված դեղատնային գործունեության համար սահմանված պարտադիր պահանջների և պայմանների փոփոխման դեպքում (ներառյալ համապատասխան որակավորում ունեցող դեղագետի կամ դեղագործի, հագեցվածության փոփոխման) լիցենզավորված անձը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում լիազոր մարմնին տեղեկացնում է իրականացված փոփոխության մասին` կցելով համապատասխան փաստաթղթերը:

(44-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, 30.06.16 N 669-Ն)

44.1. Լիցենզավորված անձի կողմից լիցենզավորող մարմին ներկայացված սույն կարգի 43.1-ին և 44-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ լիցենզավորող մարմինը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրությամբ տեղեկացնում է լիցենզավորված անձին:

(44.1-ին կետը լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն)

44.2. Լիցենզավորված անձը սույն կարգի 43.1-ին կետի 2-րդ ենթակետով և 44-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխանության գրությունն ստանալուց երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ է մուտքագրում էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին միացման և սպասարկման պայմանագրի համաձայն պահանջվող առաջնային տեղեկատվությունը:

(44.2-րդ կետը լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն)

44.3. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթները պահպանելով` լիցենզավորված անձն էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում ապահովում է տվյալների թարմացումը, դեղատոմսով բաց թողնվող դեղերի տրամադրման վերաբերյալ տեղեկատվության մուտքագրումը դրանց փաստացի կատարման պահին` համաձայն լիցենզավորող մարմնի կողմից հաստատված ընթացակարգի։

(44.3-րդ կետը լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն)

 

III. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

 

45. Լիցենզիա ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե`

1) ներկայացված հայտը և կից փաստաթղթերը թերի են և չեն լրացվել սույն կարգի 10-րդ կետով նախատեսված ժամկետում կամ դրանցում առկա են ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկություններ կամ,

2) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի և սույն կարգի պահանջներին կամ,

3) իրավաբանական անձն օրենքի կամ իր կանոնադրության համաձայն իրավունք չունի զբաղվելու հայցվող լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ կամ,

4) դեղատնային գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքը սեփականության, վարձակալության, ենթավարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով չի պատկանում հայտատուին կամ, չի ներկայացվել իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագիծը կամ,

5) սույն կարգի 16-22-րդ, 26-28-րդ և 31-րդ կետերով սահմանված լիցենզավորման պարտադիր պահանջներին և պայմաններին չհամապատասխանելու դեպքում,

6) (ենթակետն ուժը կորցրել է  01.08.13 N 956-Ն)

7) Լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրում տեղում ուսումնասիրության ժամանակ վերանորոգում է ընթանում, ուսումնասիրության վայրը փակ է, չի ներկայանում իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ անհատ ձեռնարկատերը կամ վերջիններիս կողմից լիազորված անձը:

(45-րդ կետը խմբ., փոփ. 01.08.13 N 956-Ն, լրաց., փոփ. 08.02.18 N 105-Ն, լրաց. 10.12.20 N 2025-Ն)

46. Լիցենզիա ստանալու հայտը մերժվելու մասին որոշումն ընդունվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում առաքվում է հայտատուին:

 

Ձև N 1

 

ՀՀ առողջապահության նախարար

_________________________ -ին

 

                                                         (անունը, ազգանունը)

 

 

Հ Ա Յ Տ

 

ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Իրավաբանական անձի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

__________________________________________________________________________

2. Գործունեության իրականացման վայրը _____________________________________

__________________________________________________________________________

3. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը (անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համարը) կամ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) □□□□□□□□□□

4. Իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) էլեկտրոնային փոստի հասցեն և ինտերնետային պաշտոնական կայքի հասցեն (առկայության դեպքում) և հեռախոսահամարը ____________________________

__________________________________________________________________________

5. Վճարված է պետական տուրք (նշում կատարվում է պետական տուրքը նախապես վճարված լինելու դեպքում)՝

□ այո

6. Դեղատնային գործունեության իրականացման ձևը՝

□ դեղատուն (դեղեր պատրաստող)

□ դեղատուն (դեղեր չպատրաստող)

7. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի իրացում և (կամ) բացթողում: Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղեր բաց թողնելու և (կամ) իրացնելու դեպքում՝

□ այո

8. □ Դեղատան (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) տարածքները և դրանց հագեցվածությունը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման պահանջներին:

9. Դեղատունը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) տեղեկատու է: Սույն կետը լրացվում է տեղեկատու լինելու դեպքում`

□ այո

10. Պահեստը (բունկերը) կամ սենյակը, որտեղ գտնվում է հատակին ամրացված չհրկիզվող պահարանը, ապահովված է ազդանշանային համակարգով:

Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղեր բաց թողնելու և (կամ) իրացնելու դեպքում՝

□ այո

11. Կից ներկայացնում եմ (պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ)`

լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի և իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված՝ գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագծի պատճենները։

 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ`

__________________________________________________________________________

(կազմակերպության տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

 ____ _____________ 20  թ.

 

(ձևը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, 02.02.17 N 94-Ն, խմբ., փոփ. 08.02.18 N 105-Ն, լրաց., փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն, խմբ. 15.07.21 N 1138-Ն)

 

Ձև N 2

 

(ձևն ուժը կորցրել է  01.08.13 N 956-Ն)

 

Ձև N 3

 

(ձևն ուժը կորցրել է  01.08.13 N 956-Ն)

 

Ձև N 4

 

(ձևն ուժը կորցրել է  01.08.13 N 956-Ն)

 

 Ձև N 5

 

(ձևն ուժը կորցրել է  01.08.13 N 956-Ն)

 

Ձև N 6

 

ՀՀ առողջապահության նախարար

_________________________ -ին

 

                                                         (անունը, ազգանունը)

 

Հ Ա Յ Տ

 

ԱՅԼ ՎԱՅՐՈՒՄ ԵՎՍ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Իրավաբանական անձի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

__________________________________________________________________________

2. Գործունեության իրականացման վայրը _____________________________________

__________________________________________________________________________

3. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը (անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համարը) կամ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) □□□□□□□□□□

4. Իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) էլեկտրոնային փոստի հասցեն և ինտերնետային պաշտոնական կայքի հասցեն (առկայության դեպքում) և հեռախոսահամարը __________________________

__________________________________________________________________________

5. Վճարված է պետական տուրք (նշում կատարվում է պետական տուրքը նախապես վճարված լինելու դեպքում)՝

□ այո

6. Գործող լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, սերիան և համարը

__________________________________________________________________________

7. Դեղատնային գործունեության իրականացման ձևը՝

□ դեղատուն (դեղեր պատրաստող)

□ դեղատուն (դեղեր չպատրաստող)

8. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի իրացում և (կամ) բացթողում: Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղեր բաց թողնելու և (կամ) իրացնելու դեպքում՝

□ այո

9. □ Դեղատան (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) տարածքները և դրանց հագեցվածությունը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման պահանջներին:

10. Դեղատունը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) տեղեկատու է: Սույն կետը լրացվում է տեղեկատու լինելու դեպքում`

□ այո

11. Պահեստը (բունկերը) կամ սենյակը, որտեղ գտնվում է հատակին ամրացված չհրկիզվող պահարանը, ապահովված է ազդանշանային համակարգով:

Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղեր բաց թողնելու և (կամ) իրացնելու դեպքում՝

□ այո

12. Կից ներկայացնում եմ (պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ)`

լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի և իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված՝ գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագծի պատճենները։

 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ`

 

__________________________________________________________________________

(կազմակերպության տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

___ _____________ 20  թ.

 

(ձևը լրաց. 02.02.17 N 94-Ն, խմբ., փոփ. 08.02.18 N 105-Ն, լրաց., փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն, խմբ. 15.07.21 N 1138-Ն)

 

Ձև N 7

 

ՀՀ առողջապահության նախարար

_________________________ -ին

 

                                                         (անունը, ազգանունը)

 

Հ Ա Յ Տ

 

ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

1. Իրավաբանական անձի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

__________________________________________________________________________

2. Գործունեության իրականացման վայրը _____________________________________

__________________________________________________________________________

3. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը (անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համարը) կամ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) □□□□□□□□□□

4. Իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) էլեկտրոնային փոստի հասցեն և ինտերնետային պաշտոնական կայքի հասցեն (առկայության դեպքում) և հեռախոսահամարը _____________________________________

__________________________________________________________________________

5. Հասցեափոխվող լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, սերիան և համարը

__________________________________________________________________________

6. Դեղատնային գործունեության իրականացման ձևը՝

□ դեղատուն (դեղեր պատրաստող)

□ դեղատուն (դեղեր չպատրաստող)

7. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի իրացում և (կամ) բացթողում: Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղեր բաց թողնելու և (կամ) իրացնելու դեպքում՝

□ այո

8. □ Դեղատան (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) տարածքները և դրանց հագեցվածությունը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման պահանջներին:

9. Դեղատունը (դեղեր պատրաստող և դեղեր չպատրաստող) տեղեկատու է: Սույն կետը լրացվում է տեղեկատու լինելու դեպքում՝

□ այո

10. Պահեստը (բունկերը) կամ սենյակը, որտեղ գտնվում է հատակին ամրացված չհրկիզվող պահարանը, ապահովված է ազդանշանային համակարգով:

Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղեր բաց թողնելու և (կամ) իրացնելու դեպքում՝

□ այո

11. Կից ներկայացնում եմ (պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ)`

լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի և իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված՝ գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագծի պատճենները և լիցենզիայի բնօրինակը:

 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ`

 

__________________________________________________________________________

(կազմակերպության տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

___ _____________ 20  թ.

 

(ձևը լրաց. 02.02.17 N 94-Ն, խմբ., փոփ. 08.02.18 N 105-Ն, լրաց., փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն, խմբ. 15.07.21 N 1138-Ն)

(հավելվածը խմբ., փոփ., լրաց. 01.08.13 N 956-Ն, խմբ. 30.06.16 N 669-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 02.02.17 N 94-Ն, լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն, խմբ., լրաց., փոփ. 08.02.18 N 105-Ն, փոփ., լրաց. 19.09.19 N 1241-Ն, լրաց. 10.12.20 N 2025-Ն, խմբ. 15.07.21 N 1138-Ն)

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի

հունիսի 29-ի N 867 որոշման

 

Ձև N 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1796

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 ԼԻՑԵՆԶԻԱ Կ-ԴԳ-000000

 

Տրված՝ _____ ________________ 20  թվականին

 

Գործունեության տեսակը________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Իրավաբանական անձի անվանումը և գտնվելու վայրը______________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Գործունեության իրականացման վայրը ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Գործողության ժամկետը` անժամկետ:

 

Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարության

աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալության պետ

___________________________

(ստորագրությունը)

 

Կ. Տ.

 

Ձև N 2

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 ԼԻՑԵՆԶԻԱ Ա-ԴԳ-000000

 

Տրված՝ _____ ________________ 20  թվականին

 

Գործունեության տեսակը_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը __________________________

_________________________________________________________________________________________

Գործունեության իրականացման վայրը ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

Գործողության ժամկետը` անժամկետ:

 

Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարության

աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալության պետ

___________________________

(ստորագրությունը)

 

Կ. Տ.

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի

հունիսի 29-ի N 867 որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառում կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման (այսուհետ` բժշկական օգնություն և սպասարկում) լիցենզավորման կարգը` համաձայն «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) պահանջների:

2. Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելու համար լիցենզիան տալիս (մերժում) է, լիցենզիայի գործողությունը կասեցնում կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառում պետական լիազոր մարմինը` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը (այսուհետ` լիազոր մարմին):

3. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառում մասնագիտական գործունեության լիցենզավորման ենթակա են կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից իրականացվող հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը:

4. Բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման համար լիցենզիաները տրվում են անժամկետ` օրենքով և սույն կարգով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվելուց հետո` 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

(4-րդ կետը փոփ. 01.08.13 N 956-Ն, խմբ. 30.06.16 N 669-Ն)

5. Լիցենզիա տալու համար գանձվում է պետական տուրք «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և չափով: Ընդ որում`

1) լիցենզավորող մարմինը լիցենզիայի կամ դրա կրկնօրինակի տրման, լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման, լիցենզիայի վերաձևակերպման, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու մասին որոշման ընդունումից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ ձևով դրա մասին տեղեկացնում է հայտատուին: Տեղեկացմամբ հայտատուն պետք է նախազգուշացվի սույն կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված հետևանքների մասին.

2) հայտատուն սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ծառայության մատուցման համար օրենքով սահմանված պետական տուրքը պարտավոր է վճարել ոչ ուշ, քան լիցենզիան կամ դրա կրկնօրինակը տալու, լիցենզիան վերաձևակերպելու, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու մասին հայտը բավարարելու վերաբերյալ որոշման ընդունումից հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում.

3) հայտատուն լիցենզավորող մարմին պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ կարող է չներկայացնել: Հայտատուի կողմից պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ չներկայացվելու դեպքում լիցենզավորող մարմինը լիցենզիայի կամ դրա կրկնօրինակի տրման, լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման, լիցենզիայի վերաձևակերպման, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու հայտը բավարարելու մասին որոշումն ընդունելուց հետո գանձապետական առցանց կառավարման համակարգի կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հավաստիանում է պետական տուրքի վճարման մասին և հայտատուին պատշաճ ձևով հանձնում կամ ուղարկում է լիցենզիան, լիցենզիայի կրկնօրինակը, ժամկետը երկարաձգված լիցենզիան, վերաձևակերպված լիցենզիան, այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիան, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ համապատասխան որոշումները.

4) սույն կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ժամկետում հայտատուի կողմից պետական տուրքը չվճարվելու դեպքում համապատասխան հայտը մերժվում է պետական տուրքը չվճարելու հիմքով: Հայտը մերժելուց հետո լիցենզավորող մարմնի որոշումը չեղյալ է ճանաչվում:

(5-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, 02.02.17 N 94-Ն)

5.1. Լիցենզավորված անձը լիցենզիա տալու մասին որոշումն ստանալուց հետո բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման յուրաքանչյուր վայրի համար հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին միացման և սպասարկման պայմանագիր կնքի էլեկտրոնային առողջապահության համակարգն սպասարկող օպերատորի հետ։

(5.1-ին կետը լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն)

6. Բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման դեպքում աշխատանքն իրականացնող համապատասխան մասնագետների գործունեության համար պահանջվում է մասնագիտական որակավորման ստուգում, որն իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով:

7. Իրենց գործունեության իրականացման ընթացքում թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութեր պարունակող դեղերի բացթողում իրականացնող կամ կիրառող անհատ ձեռնարկատերերին կամ կազմակերպություններին բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզիա տրամադրելիս` լիցենզիայի «Գործունեության տեսակը» տողում, գործունեության տեսակը նշելուց բացի, կատարվում է հետևյալ նշումը. «(ներառյալ թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութեր պարունակող դեղերի բացթողում և (կամ) կիրառում)»` ընդգծելով կոնկրետ ձևը:

8. Սույն կարգի համաձայն տրված լիցենզիաները գործում են միայն լիցենզիայում նշված վայրում:

9. Լիցենզիայի վերաձևակերպումը, գործողության կասեցումը և դադարեցումը կատարվում են օրենքով սահմանված կարգով:

 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

10. Հայտատուն բժշկական օգնության և սպասարկման գործունեության լիցենզավորման համար օրենքի համաձայն ներկայացնում է`

1) լիցենզիա ստանալու մասին հայտ (ձևը կցվում է).

2) լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի անվամբ սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի և իրավասու մարմնի կողմից տրված՝ գործունեության համար նախատեսված հայտատուի անվամբ տարածքի հատակագծի պատճենները, բացառությամբ կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման նպատակով բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզիա ստանալու համար դիմած պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող հայտատուների, որոնց դեպքում ներկայացվում է արդարադատության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող նախարարության կողմից համապատասխան տարածքների առկայության վերաբերյալ տեղեկանք, բացառությամբ բժշկական օգնության և սպասարկման միայն շարժական տեսակով գործունեության իրականացման լիցենզիա ստանալու համար դիմած անհատ ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական անձանց:

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 02.02.17 N 94-Ն)

(10-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, խմբ., փոփ. 02.02.17 N 94-Ն, խմբ. 09.08.18 N 871-Ն, լրաց. 15.07.21 N 1138-Ն)

10.1. Այլ վայրում ևս բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզիա ստանալու կամ բժշկական օգնության ու սպասարկման իրականացման վայրի փոփոխման դեպքում լիցենզավորված անձը լիազոր մարմին է ներկայացնում՝

1) այլ վայրում ևս բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզիա ստանալու կամ բժշկական օգնության ու սպասարկման իրականացման վայրի փոփոխման մասին հայտ՝ համաձայն NN 8 և 9 ձևերի.

2) այլ վայրում ևս բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզիա ստանալու կամ բժշկական օգնության ու սպասարկման իրականացման վայրի փոփոխման դեպքում բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ լիցենզավորված անձի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի և հայտատուի անվամբ տրված՝ գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագծի պատճենները.

3) լիցենզիայի բնօրինակը՝ գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման դեպքում:

(10.1-ին կետը լրաց. 02.02.17 N 94-Ն)

11. Բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման, այլ վայրում ևս բժշկական օգնության ու սպասարկման իրականացման լիցենզիա ստանալու կամ բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման վայրի փոփոխման մասին հայտում կամ կից փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպակներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և նման այլ բացթողումներ) առկայության, ինչպես նաև փաստաթղթերը թերի լինելու դեպքում լիցենզավորող մարմինը դրանք հայտնաբերելու պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային նամակագրության կամ հեռախոսային կապի միջոցով հայտատուին առաջարկում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները և փաստաթղթերը ներկայացնել լիազոր մարմին:

(11-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, 02.02.17 N 94-Ն)

12. (կետն ուժը կորցրել է 19.09.19 N 1241-Ն)

 

III. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

13. Բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզիայի պատճենները փակցվում են բժշկական հաստատության` սպառողների համար տեսանելի հատվածում:

14. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերը պետք է ապահովեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ բժշկական հաստատություններին ներկայացվող կառուցվածքային, մասնագիտական, ինչպես նաև բժշկական սարքավորումներով ապահովվածությանը ներկայացվող պայմաններին և պահանջներին ու շինարարական նորմերին համապատասխանությունը:

15. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող այն կազմակերպությունները կամ անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք իրենց գործունեության ընթացքում կիրառում և (կամ) բաց են թողնում թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութեր պարունակող դեղեր, պետք է ունենան թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պահպանման համար պահեստ (բունկեր) կամ հատակին ամրացված չհրկիզվող պահարան: Պահեստը պետք է ունենա խոնավաչափ և սարքավորված լինի ազդանշանային համակարգով` ձայնային կամ լուսային ազդանշանը պահպանության դիտակետին միացնելով կամ շենքի արտաքին մասին ամրացնելով: Ազդանշանային սարքավորումների էլեկտրասնուցման համակարգը պետք է ունենա պահեստային էլեկտրասնուցման աղբյուր:

16. Սույն կարգի 15-րդ կետում նշված պահեստը (առկայության դեպքում) դեղերի պահպանման պատշաճ պայմաններ ապահովելու նպատակով պետք է կահավորված լինեն փակ պահարաններով, վիրակապական և ռետինե ապրանքների համար պետք է ունենա առանձին պահարաններ ու խոնավաչափ: Պահեստում համապատասխան տեխնիկատեխնոլոգիական հագեցվածությամբ պետք է ապահովվի դեղերի պահպանման համար անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմ:

17. Բժշկական սարքավորումների օգտագործման ժամկետը չպետք է գերազանցի լիազոր մարմնի կողմից՝ առանձին բժշկական սարքավորումների համար սահմանված ժամկետները:

17.1. Եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշումների պարտադիր պահանջներով ու պայմաններով սահմանված մեկ և ավելի տեխնիկական սարքավորումների փոխարեն ներկայացվում է նորագույն տեխնիկական սարքավորում, որի տեխնիկական անձնագրի համաձայն տվյալ սարքավորումը հնարավոր է կիրառել մի քանի գործողություններ կատարելու համար, ապա նախապատվությունը տրվում է նորագույն տեխնիկական սարքավորմանը:

(17.1-ին կետը լրաց. 02.02.17 N 94-Ն)

18. Լիցենզավորված անձը լիցենզավորված գործունեությունն սկսելուց առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ լիազոր մարմին է ներկայացնում գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի համար էլեկտրոնային առողջապահության համակարգն սպասարկող օպերատորի հետ կնքված էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին միացման և սպասարկման պայմանագիրը, համապատասխան որակավորված անձի մասին տեղեկատվություն` կցելով համապատասխան որակավորում ունեցող անձի մասնագիտական կրթության փաստը հավաստող վկայականը և վերջին հինգ տարվա ընթացքում վերապատրաստման վկայականը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշումների և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վտանգավոր թափոնների վնասազերծման ոլորտում համապատասխան լիցենզիա ունեցող որևէ կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիրը: Լիցենզիա ստանալուց հետո բուժաշխատողի փոփոխության դեպքում լիցենզավորված անձը սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը լիազոր մարմին է ներկայացնում փոփոխություններից հետո` 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: (Առձեռն փաստաթղթեր ներկայացնելիս պետք է ներկայացվեն դրանց բնօրինակները, իսկ պատճենահանումն անվճար իրականացնում է լիազոր մարմինը:)

(18-րդ կետը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, 30.06.16 N 669-Ն, լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն, խմբ. 08.02.18 N 105-Ն)

18.1. Շտապ օգնության մեքենաների` տեխնիկական պատճառներով գլոբալ տեղորոշման համակարգի (ՋԻՓԻԷՍ/GPS) անջատման դեպքում շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունները կամ անհատ ձեռնարկատերերը դրա մասին մեկօրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնում են լիցենզավորող մարմնին և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը:

(18.1-ին կետը լրաց. 15.04.16 N 404-Ն)

19. (կետն ուժը կորցրել է 01.08.13 N 956-Ն)

19.1. Լիցենզավորված անձի կողմից լիցենզավորող մարմին ներկայացված սույն կարգի 18-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ լիցենզավորող մարմինը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրությամբ տեղեկացնում է լիցենզավորված անձին:

(19.1-ին կետը լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն)

19.2. Լիցենզավորված անձը սույն կարգի 18-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխանության գրությունն ստանալուց երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ է մուտքագրում էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին միացման և սպասարկման պայմանագրի համաձայն պահանջվող առաջնային տեղեկատվությունը:

(19.2-րդ կետը լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն)

19.3. Լիազոր մարմնի կողմից էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի տվյալների փոխանցումն ապահովող ներքին ցանցի (data network) ներդրման և սպասարկման դեպքում լիազոր մարմնի ծանուցումն ստանալուց հետո 14-օրյա ժամկետում, լիցենզավորված անձը միանում է ներքին ցանցին` միևնույն ժամանակ 2018 թվականի ապրիլի 1-ից ունենալով էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի տվյալների փոխանցման ցանցն սպասարկող մատակարարից տարբերվող այլ մատակարարի կողմից մատուցվող պահուստային կապուղի` ապահովելով էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին միացված մշտապես գործող ինտերնետ կապուղի յուրաքանչյուր վայրում առնվազն 1մբ/վ սիմետրիկ ինտերնետ սնուցմամբ առաջին 5 օգտատիրոջ համար, իսկ 5-ից ավելի օգտատերերի դեպքում՝ յուրաքանչյուր 10 օգտատիրոջ հաշվով լրացուցիչ 2 մբ/վ սիմետրիկ ինտերնետ սնուցմամբ:

(19.3-րդ կետը լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն)

19.4. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթները պահպանելով` լիցենզավորված անձն էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում ապահովում է տվյալների թարմացումը, պացիենտների այցելությունների, մատուցվող ծառայությունների, բժշկական միջամտությունների, ախտորոշումների, նշանակումների, անձի առողջության և բժշկական պատմագրի տեղեկատվության մուտքագրումը դրանց փաստացի կատարման պահին` համաձայն լիցենզավորող մարմնի կողմից հաստատված ընթացակարգի:

(19.4-րդ կետը լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն)

 

IV. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

 

20. Լիցենզիա ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե`

1) ներկայացված հայտը և կից փաստաթղթերը թերի են և չեն լրացվել սույն կարգի 11-րդ կետով նախատեսված ժամկետում կամ դրանցում առկա են ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկություններ կամ,

2) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի և սույն կարգի պահանջներին կամ,

3) կազմակերպությունն օրենքի կամ իր կանոնադրության համաձայն իրավունք չունի զբաղվելու հայցվող լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ կամ,

4) բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման համար նախատեսված տարածքը սեփականության, վարձակալության, ենթավարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով չի պատկանում հայտատուին կամ, չի ներկայացվել իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագիծը կամ,

5) սույն կարգի 14-17-րդ կետերով սահմանված լիցենզավորման պարտադիր պահանջներին և պայմաններին չհամապատասխանելու դեպքում կամ,

6) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.08.13 N 956-Ն)

7) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.08.13 N 956-Ն)

8) (ենթակետն ուժը կորցրել է 01.08.13 N 956-Ն)

9) Լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրում տեղում ուսումնասիրության ժամանակ վերանորոգում է ընթանում, ուսումնասիրության վայրը փակ է, չի ներկայանում իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարը կամ անհատ ձեռնարկատերը կամ վերջիններիս կողմից լիազորված անձը:

(20-րդ կետը փոփ. 01.08.13 N 956-Ն, լրաց. 08.02.18 N 105-Ն, 10.12.20 N 2025-Ն)

21. Լիցենզիա ստանալու մասին հայտը մերժվելու վերաբերյալ որոշումն ընդունվելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այն պատշաճ ձևով ուղարկվում է հայտատուին:

(21-րդ կետը խմբ. 02.02.17 N 94-Ն)

 

Ձև N 1

 

 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության

լիցենզավորման հանձնաժողովի նախագահ

_____________________________________ ին

(անունը, ազգանունը)

 

Հ Ա Յ Տ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(ձևն ուժը կորցրել է 30.06.16 N 669-Ն)

 

 

 

Ձև N 2

 

ՀՀ առողջապահության նախարար

_________________________ -ին

 

                                                         (անունը, ազգանունը)

 

Հ Ա Յ Տ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Իրավաբանական անձի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

__________________________________________________________________________

2. Գործունեության իրականացման վայրը _____________________________________

__________________________________________________________________________

3. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը (անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համարը) կամ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) □□□□□□□□□□

4. Իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) էլեկտրոնային փոստի հասցեն և ինտերնետային պաշտոնական կայքի հասցեն (առկայության դեպքում) և հեռախոսահամարը _____________________________

__________________________________________________________________________

5. Վճարված է պետական տուրք (նշում կատարվում է պետական տուրքը նախապես վճարված լինելու դեպքում)՝

□ այո

6. Գործունեության տեսակները համապատասխանում են «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված բժշկական օգնության և սպասարկման պայմաններին (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային), ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 27-ի N 276-Ն որոշմամբ հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկին։ Դրանք հետևյալն են՝

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի կիրառում և (կամ) բացթողում: Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցների կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի կիրառման և (կամ) բացթողման նպատակով՝

□ այո

8. Հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման դեպքում՝ նախատեսվող մահճակալների թիվը՝ ըստ բաժանմունքների (բաժինների)`

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9. □ Տեխնիկական հագեցվածությունը և մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման պահանջներին:

Սույն կետը չի լրացվում ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից:

10. □ Տեխնիկական հագեցվածությունը և մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշման պահանջներին:

Սույն կետը լրացվում է ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից:

11. □ Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունում իրականացվելու են իմպլանտոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում: Տեխնիկական հագեցվածությունը և մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշման պահանջներին:

Սույն կետը լրացվում է ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող այն կազմակերպությունների կողմից, որոնք պետք է իրականացնեն իմպլանտոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում:

12. Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունն ունի՝

□ հանդերձարան կամ □ հանդերձապահարան

□ մատենավարման սենյակ կամ □ մատենավարման ծառայություն

□ ճառագայթային ախտորոշման կամ □ նորագույն ռենտգեն սարք (ռենտգեն) սենյակ

13. Առկա է`

□ հատակին ամրացված չհրկիզվող պահարան կամ

□ պահեստ (բունկեր), որն ունի`

□ խոնավաչափ

□ փակ պահարաններ

□ վիրակապական և ռետինե ապրանքների համար առանձին պահարաններ Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղեր բաց թողնելու և (կամ) կիրառելու դեպքում:

14. □ Պահեստը (բունկերը) կամ սենյակը, որտեղ գտնվում է հատակին ամրացված չհրկիզվող պահարանը, ապահովված է ազդանշանային համակարգով:

Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղեր բաց թողնելու և (կամ) կիրառելու դեպքում:

15. Կից ներկայացնում եմ (պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ)`

բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի և իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված՝ գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագծի պատճենները:

 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ`

__________________________________________________________________________

(կազմակերպության տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

___  ____________ 20   թ.

 

(ձևը խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, խմբ., լրաց. 15.04.16 N 404-Ն, խմբ. 02.02.17 N 94-Ն, լրաց. 09.08.18 N 871-Ն, լրաց., խմբ. 08.02.18 N 105-Ն, լրաց. 10.12.20 N 2025-Ն, խմբ. 15.07.21 N 1138-Ն)

 

Ձև N 3

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՀԱՅՑՎՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ

 ՄԱՐՏԻ 27-Ի N 276-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ

(ձևն ուժը կորցրել է 02.02.17 N 94-Ն)

 

Ձև N 4

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 1936-Ն ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009  ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1275-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

(ձևն ուժը կորցրել է 02.02.17 N 94-Ն)

 

Ձև N 5

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

(ձևն ուժը կորցրել է 02.02.17 N 94-Ն)

 

 Ձև N 6

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

 ՇՈՒՐՋՕՐՅԱ ՀԵՐԹԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԴՐԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ` ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 1936-Ն ՈՐՈՇՄԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

(ձևն ուժը կորցրել է 02.02.17 N 94-Ն)

 

Ձև N 7

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

 ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏԻ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

(ձևն ուժը կորցրել է 02.02.17 N 94-Ն)

 

Ձև N 8

 

ՀՀ առողջապահության նախարար

_________________________ -ին

 

                                                         (անունը, ազգանունը)

 

Հ Ա Յ Տ

 

ԱՅԼ ՎԱՅՐՈՒՄ ԵՎՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Իրավաբանական անձի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

__________________________________________________________________________

2. Գործունեության իրականացման վայրը _____________________________________

__________________________________________________________________________

3. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը (անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համարը) կամ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) □□□□□□□□□□

4. Իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) էլեկտրոնային փոստի հասցեն և ինտերնետային պաշտոնական կայքի հասցեն (առկայության դեպքում) և հեռախոսահամարը _____________________________

__________________________________________________________________________

5. Վճարված է պետական տուրք (նշում կատարվում է պետական տուրքը նախապես վճարված լինելու դեպքում)՝

□ այո

6. Գործող լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, սերիան և համարը

__________________________________________________________________________

7. Գործունեության տեսակները համապատասխանում են «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված բժշկական օգնության և սպասարկման պայմաններին (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային), ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 27-ի N 276-Ն որոշմամբ հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկին։ Դրանք հետևյալն են՝

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի կիրառում և (կամ) բացթողում: Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցների կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի կիրառման և (կամ) բացթողման նպատակով`

□ այո

9. Հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման դեպքում՝ նախատեսվող մահճակալների թիվը՝ ըստ բաժանմունքների (բաժինների)`

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10. □ Տեխնիկական հագեցվածությունը և մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման պահանջներին:

Սույն կետը չի լրացվում ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից:

11. □ Տեխնիկական հագեցվածությունը և մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշման պահանջներին:

Սույն կետը լրացվում է ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից:

12. □ Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունում իրականացվելու են իմպլանտոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում: Տեխնիկական հագեցվածությունը և մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշման պահանջներին:

Սույն կետը լրացվում է ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող այն կազմակերպությունների կողմից, որոնք պետք է իրականացնեն իմպլանտոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում:

13. Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունն ունի՝

□ հանդերձարան կամ □ հանդերձապահարան

□ մատենավարման սենյակ կամ □ մատենավարման ծառայություն

□ ճառագայթային ախտորոշման կամ □ նորագույն ռենտգեն սարք (ռենտգեն) սենյակ

14. Առկա է`

□ հատակին ամրացված չհրկիզվող պահարան կամ

□ պահեստ (բունկեր), որն ունի`

□ խոնավաչափ

□ փակ պահարաններ

□ վիրակապական և ռետինե ապրանքների համար առանձին պահարաններ Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղեր բաց թողնելու և (կամ) կիրառելու դեպքում։

15. □ Պահեստը (բունկերը) կամ սենյակը, որտեղ գտնվում է հատակին ամրացված չհրկիզվող պահարանը, ապահովված է ազդանշանային համակարգով:

Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղեր բաց թողնելու և (կամ) կիրառելու դեպքում:

16. Կից ներկայացնում եմ (պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ)`

բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի և իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված՝ գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագծի պատճենները։

 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ`

 

__________________________________________________________________________

(կազմակերպության տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

 ___  _____________ 20   թ.

 

(ձևը լրաց. 02.02.17 N 94-Ն, խմբ., լրաց. 08.02.18 N 105-Ն, լրաց. 10.12.20 N 2025-Ն, խմբ. 15.07.21 N 1138-Ն)

 

Ձև N 9

 

ՀՀ առողջապահության նախարար

_________________________ -ին

 

                                                         (անունը, ազգանունը)

 

Հ Ա Յ Տ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

1. Իրավաբանական անձի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

__________________________________________________________________________

2. Գործունեության իրականացման վայրը _____________________________________

__________________________________________________________________________

3. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը (անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համարը) կամ հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) □□□□□□□□□□

4. Իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) էլեկտրոնային փոստի հասցեն և ինտերնետային պաշտոնական կայքի հասցեն (առկայության դեպքում) և հեռախոսահամարը __________________________

__________________________________________________________________________

5. Գործող լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, սերիան և համարը

__________________________________________________________________________

6. Գործունեության տեսակները համապատասխանում են «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված բժշկական օգնության և սպասարկման պայմաններին (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային), Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մարտի 27-ի N 276-Ն որոշմամբ հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկին։ Դրանք հետևյալն են՝

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի կիրառումև (կամ) բացթողում: Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցների կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի կիրառման և (կամ) բացթողման նպատակով`

□ այո

8. □ Հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման դեպքում՝ նախատեսվող մահճակալների թիվը՝ ըստ բաժանմունքների (բաժինների)`

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9. □ Տեխնիկական հագեցվածությունը և մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման պահանջներին:

Սույն կետը չի լրացվում ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից:

10. □ Տեխնիկական հագեցվածությունը և մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշման պահանջներին:

Սույն կետը լրացվում է ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից:

11. □ Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունում իրականացվելու են իմպլանտոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում: Տեխնիկական հագեցվածությունը և մասնագիտական որակավորումը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1275-Ն որոշման պահանջներին:

Սույն կետը լրացվում է ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող այն կազմակերպությունների կողմից, որոնք պետք է իրականացնեն իմպլանտոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում:

12. Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունն ունի՝

□ հանդերձարան կամ □ հանդերձապահարան

□ մատենավարման սենյակ կամ □ մատենավարման ծառայություն

□ ճառագայթային ախտորոշման կամ □ նորագույն ռենտգեն սարք (ռենտգեն) սենյակ

13. Առկա է`

□ հատակին ամրացված չհրկիզվող պահարան կամ

□ պահեստ (բունկեր), որն ունի`

□ խոնավաչափ

□ փակ պահարաններ

□ վիրակապական և ռետինե ապրանքների համար առանձին պահարաններ Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղեր բաց թողնելու և (կամ) կիրառելու դեպքում։

14. □ Պահեստը (բունկերը) կամ սենյակը, որտեղ գտնվում է հատակին ամրացված չհրկիզվող պահարանը, ապահովված է ազդանշանային համակարգով:

Սույն կետը լրացվում է թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղեր բաց թողնելու և (կամ) կիրառելու դեպքում:

15. Կից ներկայացնում եմ (պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ)`

բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի և իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված՝ գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագծի պատճենները և լիցենզիայի բնօրինակը:

 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ`

 

__________________________________________________________________________

(կազմակերպության տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

___  _______________ 20   թ.

 

(ձևը լրաց. 02.02.17 N 94-Ն, խմբ., լրաց., փոփ. 08.02.18 N 105-Ն, լրաց. 10.12.20 N 2025-Ն, խմբ. 15.07.21 N 1138-Ն)

(հավելվածը փոփ., խմբ. 01.08.13 N 956-Ն, լրաց., խմբ. 15.04.16 N 404-Ն, փոփ., խմբ. 30.06.16 N 669-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 02.02.17 N 94-Ն, լրաց. 24.08.17 N 1033-Ն, խմբ., լրաց. 09.08.18 N 871-Ն, խմբ., լրաց., փոփ. 08.02.18 N 105-Ն, փոփ. 19.09.19 N 1241-Ն, լրաց. 10.12.20 N 2025-Ն, լրաց., խմբ. 15.07.21 N 1138-Ն)

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի

հունիսի 29-ի N 867 որոշման

 

Ձև N 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1796

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա  Կ - ԲՕ - 0 0 0 0 0 0

Տրված` _____ ____________ 20  թվականին

Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը ____________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային)_____________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը__________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Կազմակերպության գործունեության իրականացման վայրը__________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Գործողության ժամկետը` անժամկետ:

 

Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարության

աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալության պետ

___________________________

(ստորագրությունը)

 

Կ. Տ.

(ձևը փոփ. 10.12.20 N 2025-Ն)

 

Ձև N 2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1796

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Լ Ի Ց Ե Ն Զ Ի Ա  Ա - ԲՕ - 0 0 0 0 0 0

 

Տրված` _____ ____________ 20 թվականին

Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը_____________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային) _____________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը_____________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության իրականացման վայրը ________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Գործողության ժամկետը` անժամկետ:

 

Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարության

աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալության պետ

___________________________

(ստորագրությունը)

 

Կ. Տ.

(ձևը փոփ. 10.12.20 N 2025-Ն)

(հավելվածը փոփ. 10.12.20 N 2025-Ն)

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի

հունիսի 29-ի N 867 որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ), ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ (ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 04.06.14 N 573-Ն)

 

 

 

Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի

հունիսի 29-ի N 867 որոշման

 

(հավելվածն ուժը կորցրել է 04.06.14 N 573-Ն)

 

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
հունիսի 29-ի N 867 որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԵՂԵՐԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԻՐԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառում իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից լիցենզավորման ենթակա դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման կարգը` համաձայն «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) պահանջների:

2. Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի մեծածախ իրացման համար լիցենզիան տալիս (մերժում) է, լիցենզիայի գործողությունը կասեցնում կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառում պետական լիազոր մարմինը` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը (այսուհետ` լիազոր մարմին):

3. Դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիաների, այլ վայրում ևս դեղերի մեծածախ իրացման կամ դեղերի մեծածախ իրացման վայրի փոփոխման կամ նոր ներդիրի տրամադրումն իրականացվում է փորձաքննություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող անձի (այսուհետ` փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպություն) կողմից տրված դրական փորձագիտական եզրակացության հիման վրա:

4. Դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիաները տրվում են անժամկետ` օրենքով և սույն կարգով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվելուց հետո 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. Լիցենզիա տալու համար գանձվում է պետական տուրք՝ «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և չափով, որի վճարումն իրականացվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

6. Սույն կարգի համաձայն տրված լիցենզիաները գործում են միայն լիցենզիայում նշված վայրում:

7. Դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիայի հետ մեկտեղ տրամադրվում է սույն կարգով սահմանված ձևի ներդիր՝ համաձայն N 1 ձևի, որում պարտադիր պետք է նշում կատարվի մատակարարի կողմից մեծածախ իրացման ենթակա դեղերի և գործունեության շրջանակի մասին:

8. Լիցենզիայի վերաձևակերպումը կամ գործողության կասեցումը կամ դադարեցումը կատարվում են օրենքով սահմանված կարգով:

 

II. ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

9. Հայտատուն դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման համար օրենքի համաձայն ներկայացնում է`

1) լիցենզիա ստանալու մասին հայտ՝ համաձայն N 2 ձևի.

2) լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականի և իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագիծը.

3) փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից տրված դրական փորձագիտական եզրակացություն:

10. Այլ վայրում ևս դեղերի մեծածախ իրացման կամ դեղերի մեծածախ իրացման վայրի փոփոխման դեպքում լիցենզավորված անձը լիազոր մարմին է ներկայացնում՝

1) այլ վայրում ևս դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիա ստանալու կամ դեղերի մեծածախ իրացման վայրի փոփոխման մասին հայտ՝ համաձայն NN 3 և 4 ձևերի.

2) այլ վայրում ևս դեղերի մեծածախ իրացման կամ դեղերի մեծածախ իրացման վայրի փոփոխման դեպքում լիցենզավորված անձի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականը և հայտատուի անվամբ (անվանմամբ) տրված՝ գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագիծը.

3) փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից տրված դրական փորձագիտական եզրակացություն.

4) լիցենզիայի բնօրինակը՝ գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման դեպքում:

11. Նոր ներդիրի տրամադրման համար լիցենզավորված անձը լիազոր մարմին է ներկայացնում`

1) դիմում նոր ներդիր ստանալու մասին.

2) փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից տրված դրական փորձագիտական եզրակացություն:

12. Դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիա ստանալու, այլ վայրում ևս դեղերի մեծածախ գործունեության իրականացման լիցենզիա ստանալու կամ դեղերի մեծածախ գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման մասին հայտերում կամ կից փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպակներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և նման այլ բացթողումներ) առկայության, ինչպես նաև փաստաթղթերը թերի լինելու դեպքում լիցենզավորող մարմինը դրանք հայտնաբերելու պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային նամակագրության կամ հեռախոսային կապի միջոցով՝ հայտատուի ընտրած եղանակով հայտատուին առաջարկում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները և փաստաթղթերը ներկայացնել լիազոր մարմին:

 

 III. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

 

13. Լիցենզիա ստանալու մասին հայտը մերժվում է, եթե`

1) ներկայացված հայտը և կից փաստաթղթերը թերի են և չեն լրացվել սույն կարգի 12-րդ կետով նախատեսված ժամկետում կամ դրանցում առկա են ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկություններ կամ,

2) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի և սույն կարգի պահանջներին կամ,

3) իրավաբանական անձն օրենքի կամ իր կանոնադրության համաձայն իրավունք չունի զբաղվելու հայցվող լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ կամ,

4) դեղերի մեծածախ իրացման համար նախատեսված տարածքը սեփականության, վարձակալության, ենթավարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով չի պատկանում հայտատուին կամ չի ներկայացվել իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագիծը կամ,

5) փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից տրվել է բացասական փորձագիտական եզրակացություն.

6) պետական տուրքը չվճարվելու դեպքում` պետական տուրքը չվճարելու հիմքով.

7) սույն կարգի 12-րդ կետով նախատեսված ժամկետում լիազոր մարմին չի ներկայացվել դրական փորձագիտական եզրակացությունը:

14. Լիցենզիա ստանալու հայտը մերժվելու մասին որոշումն ընդունվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային կամ փաստաթղթային եղանակով առաքվում է հայտատուին:

15. Դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիայի նոր ներդիրի տրամադրումը լիցենզավորող մարմինը մերժում է, եթե՝

1) փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից տրվել է բացասական փորձագիտական եզրակացություն կամ,

2) սույն կարգի 12-րդ կետով նախատեսված ժամկետում լիազոր մարմին չի ներկայացվել դրական փորձագիտական եզրակացությունը:

16. Ներդիրի մերժվելու մասին որոշումն ընդունվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային կամ փաստաթղթային եղանակով առաքվում է հայտատուին:

 

IV. ԴԵՂԵՐԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԻՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐԸ

 

17. Դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիայի ներդիրը ներառում է տեղեկատվություն իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անվանման, դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիայի սերիան և համարը, կոնտակտային տվյալների, գործունեության տեսակի (տեսակների), մատակարարի կողմից մեծածախ իրացման ենթակա` պահպանման ընդհանուր պայմանները բավարարող դեղերի կամ արյան բաղադրիչներ և դրանցից ստացվող դեղերի կամ իմունաբանական դեղերի կամ ռադիոակտիվ դեղերի կամ բժշկական գազերի կամ սառցային շղթա պահանջող դեղերի մասին, ինչպես նաև փորձագիտական եզրակացության համարը, ամսաթիվը և տեղ այլ նշումների համար:

 

Ձև N 1

ԴԵՂԵՐԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԻՐԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐԸ

1. Իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը

2. Գտնվելու (իրավաբանական անձանց դեպքում), բնակության (անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում) վայրը

3. Դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզիայի սերիան և համարը

4. Հեռախոսահամարը

5. Էլ. փոստի հասցե

6. Ինտերնետային կայք (առկայության դեպքում)

1. Դեղերի մեծածախ իրացման գործունեության շրջանակը

1.1. սերիայի հավաստագրում

1.2. մատակարարում առանց սերիայի հավաստագրման

2. Դեղերի մեծածախ իրացման գործունեության տեսակը

2.1. ձեռքբերում

2.2. ներմուծում

2.3. արտահանում

2.4. պահպանում

2.5. իրացում (բաշխում)

3. Մատակարարվող դեղային խումբ՝

3.1. պահպանման ընդհանուր պայմանները բավարարող դեղեր

3.2. արյան բաղադրիչներ և արյունից ստացված դեղեր

3.3. իմունաբանական դեղեր

3.4. ռադիոակտիվ դեղեր (ներառյալ ռադիոնուկլիդային հավաքածուներ)

3.5. բժշկական գազեր

3.6. սառցային շղթա պահանջող դեղեր (դեղեր, որոնց համար պահանջվում է պահպանման սառը պայմաններ` 2-80C կամ 8-150C)

3.7. այլ արտադրանքներ (նկարագրել)

Փորձագիտական եզրակացության համարը, ամսաթիվը

Այլ նշումներ

 

Ձև N 2

 

ՀՀ առողջապահության նախարար

_________________________ -ին

 

                                                         (անունը, ազգանունը)

 

Հ Ա Յ Տ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԵՂԵՐԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԻՐԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Իրավաբանական անձի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

__________________________________________________________________________

2. Գործունեության իրականացման վայրը _____________________________________

__________________________________________________________________________

3. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համարը □□□□□□□□□□

4. Իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) էլեկտրոնային փոստի հասցեն և ինտերնետային պաշտոնական կայքի հասցեն (առկայության դեպքում) և հեռախոսահամարը

5. Դեղերի մեծածախ իրացման գործունեության շրջանակ

□ ձեռքբերում

□ ներմուծում

□ արտահանում

□ պահպանում

□ իրացում (բաշխում)

6. Վճարված է պետական տուրք (նշում կատարվում է պետական տուրքը նախապես վճարված լինելու դեպքում)՝

□ այո

7. Կից ներկայացնում եմ (պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ)`

լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականը և իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված՝ գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագիծը,

փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից տրված դրական փորձագիտական եզրակացություն

 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ`

 

__________________________________________________________________________

(կազմակերպության տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

___  _____________ 20  թ.

 

(ձևը խմբ. 15.07.21 N 1138-Ն)

 

Ձև N 3

 

ՀՀ առողջապահության նախարար

_________________________ -ին

 

                                                         (անունը, ազգանունը)

 

Հ Ա Յ Տ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԵՂԵՐԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՅԼ ՎԱՅՐՈՒՄ ԵՎՍ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Իրավաբանական անձի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

__________________________________________________________________________ 

2. Գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը ___________________

__________________________________________________________________________

3. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համարը □□□□□□□□□□

4. Գործող լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, սերիան և համարը

__________________________________________________________________________

5. Իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) էլեկտրոնային փոստի հասցեն և ինտերնետային պաշտոնական կայքի հասցեն (առկայության դեպքում) և հեռախոսահամարը

6. Դեղերի մեծածախ իրացման գործունեության շրջանակ

□ ձեռքբերում

□ ներմուծում

□ արտահանում

□ պահպանում

□ իրացում (բաշխում)

7. Վճարված է պետական տուրք (նշում կատարվում է պետական տուրքը նախապես վճարված լինելու դեպքում)՝

□ այո

8. Կից ներկայացնում եմ (պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ)`

լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականը և իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված՝ գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագիծը,

փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից տրված դրական փորձագիտական եզրակացություն:

 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ`

 

__________________________________________________________________________

(կազմակերպության տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

___ _______________ 20   թ.

 

(ձևը խմբ. 15.07.21 N 1138-Ն)

 

Ձև N 4

 

ՀՀ առողջապահության նախարար

_________________________ -ին

 

                                                         (անունը, ազգանունը)

 

Հ Ա Յ Տ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԵՂԵՐԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԻՐԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Իրավաբանական անձի անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

__________________________________________________________________________

2. Գործունեության իրականացման վայրը _____________________________________

__________________________________________________________________________

3. Իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համարը □□□□□□□□□□

4. Գործող լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, սերիան և համարը

__________________________________________________________________________

5. Իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) էլեկտրոնային փոստի հասցեն և ինտերնետային պաշտոնական կայքի հասցեն (առկայության դեպքում) և հեռախոսահամարը

6. Դեղերի մեծածախ իրացման գործունեության շրջանակ

□ ձեռքբերում

□ ներմուծում

□ արտահանում

□ պահպանում

□ իրացում (բաշխում)

7. □ Հասցեափոխվող լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը, սերիան և համարը

8. Կից ներկայացնում եմ (պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ)`

լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայականը և իրավասու մարմնի կողմից հայտատուի անվամբ տրված՝ գործունեության համար նախատեսված տարածքի հատակագիծը,

փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից տրված դրական փորձագիտական եզրակացությունը,

լիցենզիայի բնօրինակը:

 

Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ`

 

__________________________________________________________________________

(կազմակերպության տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

___ _____________ 20  թ.

 

(ձևը խմբ. 15.07.21 N 1138-Ն)

(հավելվածը լրաց. 08.02.18 N 105-Ն, խմբ. 15.07.21 N 1138-Ն)

 

Հավելված N 10
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
հունիսի 29-ի N 867 որոշման

 

Ձև N 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ Կ-ԴՄԻ-000000

 

Տրված՝ _____ ________________ 20  թվականին

 

Գործունեության տեսակը ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Իրավաբանական անձի անվանումը և գտնվելու վայրը ________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Գործունեության իրականացման վայրը ____________________________________

__________________________________________________________________

 

Գործողության ժամկետը` անժամկետ:

 

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության

նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման

գործակալության պետ

________________________

(ստորագրությունը)

 

 

Ձև N 2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ Ա-ԴՄԻ-000000

 

Տրված՝ _____ ________________ 20  թվականին

 

Գործունեության տեսակը __________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը __________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Գործունեության իրականացման վայրը ________________________________________

______________________________________________________________________

 

Գործողության ժամկետը` անժամկետ:

 

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության

նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման

գործակալության պետ

________________________

(ստորագրությունը)

(հավելվածը լրաց. 08.02.18 N 105-Ն)

 

Հավելված N 11
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
հունիսի 29-ի N 867 որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ,  ներառյալ` այլ վայրում ԵՎս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու կամ լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱՃՇՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

(վերնագիրը լրաց. 22.10.20 N 1710-Ն)

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են դեղատնային գործունեության, բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման, ներառյալ` այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու կամ լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում առկա տեղեկությունների համապատասխանության ստուգաճշտում իրականացնելու նպատակով լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրում ուսումնասիրություն (այսուհետ` ուսումնասիրություն) իրականացնելու հետ կապված հարաբերությունները:

(1-ին կետը լրաց. 22.10.20 N 1710-Ն)

2. Ուսումնասիրությունը դեղատնային գործունեության, բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման, ներառյալ` այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու կամ լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերում առկա տեղեկությունների համապատասխանության ուսումնասիրումն է:

(2-րդ կետը լրաց. 22.10.20 N 1710-Ն)

3. Ուսումնասիրության նպատակն է կանխավ գնահատել բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման, ներառյալ` այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու կամ լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման համար պարտադիր պահանջների և պայմանների վիճակը, հայտնաբերել բացասական երևույթները, դրանք կանխելը և վերացնելը:

(3-րդ կետը լրաց. 22.10.20 N 1710-Ն)

4. Ուսումնասիրությունը կարող է անցկացվել ինչպես լիազոր մարմնի աշխատողներից ստեղծված հանձնաժողովի, այնպես էլ մեկ աշխատողի կողմից, իսկ մասնագիտական հատուկ գիտելիքներ պահանջվելու դեպքում ուսումնասիրությանը կարող է ներգրավվել նաև Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համապատասխան բնագավառի խորհրդատուն:

5. Ուսումնասիրությունն իրականացվում է լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանի հիման վրա, որում նշվում են`

1) ուսումնասիրություն կատարելու իրավական հիմքերը, նպատակը.

2) առողջապահության բնագավառի լիցենզիա ստանալու համար դիմած հայտատուի տվյալները (իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անուն-ազգանունը, իրավաբանական անձի գտնվելու կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության և գործունեության իրականացման վայրերը).

3) ուսումնասիրության իրականացման վայրը, ժամկետը.

4) ուսումնասիրություն իրականացնող պաշտոնատար անձի (անձանց) տվյալները (անունը, ազգանունը, պաշտոնը):

6. Լիցենզավորման հայտ ներկայացրած հայտատուն 3 օր առաջ ծանուցվում է ուսումնասիրության իրականացման ժամանակի մասին:

7. Ուսումնասիրության իրականացման հրամանի մեկ օրինակը, նախքան ուսումնասիրությունն սկսելը, ուսումնասիրության իրականացման վայրում ներկայացվում է իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ վերջիններիս կողմից լիազորված անձին:

8. Ուսումնասիրություն իրականացնող հանձնաժողովը կամ աշխատողը ուսումնասիրում է լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված հայտում և կից փաստաթղթերում նշված տեղեկությունների իսկությունը, օրենսդրությամբ սահմանված լիցենզավորման պարտադիր պայմանների և պահանջների առկայությունը և ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա կազմում է 2 օրինակից արձանագրություն` համաձայն ձևի:

9. Արձանագրությանը կցվում են հայտավորված գործունեության տեսակի տեխնիկական, տեխնոլոգիական պարտադիր պայմանների և պահանջների առկայությունը ստուգելու համար նախապես կազմված աղյուսակները, որոնք լրացվում են ուսումնասիրության ժամանակ:

10. Արձանագրությունը և աղյուսակները ստորագրում են ուսումնասիրություն իրականացնող հանձնաժողովի անդամները կամ ուսումնասիրություն իրականացնող աշխատողը և հայտատուն: Հանձնաժողովի անդամի կամ հայտատուի կողմից հատուկ կարծիք ներկայացվելու դեպքում այն գրառվում է արձանագրության մեջ: Արձանագրության մեկ օրինակը հանձնվում է իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նրանցից պատշաճ լիազորություն ստացած այլ անձանց:

11. Ուսումնասիրության արդյունքներն ուսումնասիրություն իրականացնող հանձնաժողովի կամ աշխատողի կողմից ներկայացվում են լիազոր մարմնի լիցենզավորման հանձնաժողովի նախագահին:

 

Ձև

 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ,  ներառյալ` այլ վայրում ԵՎՍ լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու կամ լիցենզավորման ենթակա գործունեության իրականացման վայրի փոփոխման ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱՃՇՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(վերնագիրը լրաց. 22.10.20 N 1710-Ն)

 

 

N ....

 __ __________ 20__ թ.

__________________________________________

_____________________________________________

 (ուսումնասիրության անցկացման վայրը)

 

_______________________________________________________________

(ուսումնասիրությունն իրականացնող անձի (անձանց) անունը, ազգանունը)

_______________________________________________________________

(պաշտոնը (պաշտոնները)

_______________________________________________________________

(հայտատու իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անուն-ազգանունը)

_______________________________________________________________

(գտնվելու կամ բնակության վայրը)

 

Ուսումնասիրության արդյունքները

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը

 

 Հաստատում եմ`

__________________________________________________________________________

 (ուսումնասիրություն իրականացնող անձանց անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

Հատուկ կարծիք

__________________________________________________________________________

 (ուսումնասիրություն իրականացնող անձանց անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

Առարկություններ

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(հայտատու իրավաբանական անձի տնօրենի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անուն-ազգանունը)

(ձևը լրաց. 22.10.20 N 1710-Ն)

(հավելվածը լրաց. 19.09.19 N 1241-Ն, 22.10.20 N 1710-Ն)