Համարը 
N 67-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.08.23-2021.09.05 Պաշտոնական հրապարակման օրը 26.08.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
23.08.2021
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.08.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.09.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԴԻԱՀԵՐՁՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

23 օգոստոսի 2021 թ.

N 67-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԴԻԱՀԵՐՁՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը, Կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 519-Ն որոշման 3-րդ կետը և հավելվածի 15-րդ կետը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

 1. Հաստատել`

 1) դիահերձման արձանագրության օրինակելի ձևերը` համաձայն հավելված 1-ի,

 2) դիահերձման արձանագրության օրինակելի ձևերի լրացման կարգը` համաձայն հավելված 2-ի:

 2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

 

Հավելված 1

Առողջապահության

նախարարի 2021 թվականի

օգոստոսի 23-ի N 67-Ն

հրամանի

 

ԴԻԱՀԵՐՁՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐ

 

Ձև 1

 

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄԱՀԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԴԻԱՀԵՐՁՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

 

Ախտաբանաանատոմիական դիահերձում N ________

 

 «_____» ______________20 թ.

 

Արձանագրության կազմման օրը, ամիսը, տարեթիվը

_____________________________________________________________________________________

 

Արձանագրությունը կազմող բժշկական կազմակերպության անվանումը __________________

____________________________________________________________________________________

Բժշկական կազմակերպություն_____________________բաժանմունք____________

Հիվանդության պատմագրի N ___________

Անուն, ազգանուն, հայրանուն __________________________________________________________

Ի./Ա._________________________________________________________

 

Ծննդյան ամսաթիվ

_________________________________ 

օրը, ամիսը, տարեթիվը

(տարիք)__________________

 

Բնակության վայրը, հասցեն ___________________________________________________________

 

Մասնագիտությունը ___________հիվանդանոց ընդունման ամսաթիվ

___________________ 

օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

Մահճակալային օրեր __________________մահվան ամսաթիվ

___________________ 

օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

Դիահերձման ամսաթիվը

_____________________________ 

օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը

Բուժող բժիշկ ____________
_____________________________________________________________________________________

անունը, ազգանունը, հայրանունը

 

Դիահերձմանը մասնակցել են ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Ուղարկող բժշկական կազմակերպության ախտորոշումը ___________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Ախտորոշումը ընդունվելիս _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Վերջնական կլինիկական ախտորոշումը __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Ախտաբանաանատոմիական ախտորոշումը ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ախտորոշման տարամիտումներ

Ըստ հիմնական հիվանդության_________________________________________________________

Հիմնական հիվանդության ուշացած ախտորոշում__________________________________________

Ըստ բարդությունների ________________________________________________________________

Մահացու բարդություններ_____________________________________________________________

Ըստ ուղեկցող հիվանդությունների ______________________________________________________

 

Տարամիտումների պատճառները

 

Բարդացած ախտորոշում

Կարճատև հոսպիտալացում

Թերի զննում

Հետազոտության տվյալների

գերագնահատում

Հազվագյուտ

հանդիպող

հիվանդություն

Ախտորոշման թերի և ոչ ճիշտ ձևակերպում

           

Մահվան պատճառը (ըստ դուրս գրված մահվան մասին բժշկական վկայականի) ___________

____________________________________________________________________________________

 _______________________ա)

_______________________բ)

_______________________գ)

_______________________այլ)

Ախտաբանաանատոմիական եզրակացություն

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Արձանագրության թերթեր _____________

 

Ախտաբանաանատոմ` Ա.Ա.Հ.

_____________________________________

 Ստորագրություն

 

Բաժանմունքի ղեկավար

_____________________________________

 Ստորագրություն

 

Ախտաբանաանատոմիական դիահերձման լրացուցիչ տվյալներ

 

Հասակ

Մարմնի քաշ

Օրգանների քաշի տվյալներ և չափեր

գլխուղեղ

սիրտ

թոք

լյարդ

փայծաղ

երիկամներ` աջ և ձախ

  

  
                   

Ձևաբանական հետազոտության օբյեկտներ (թվով) _______________________________

 

Բլոկների քանակ___________________________

 

Լրացուցիչ հետազոտությունների համար վերցված նյութեր

_____________________________________________________________________

 

Արձանագրության տեքստ

 

Դիահերձման արձանագրություն N _________

ամսաթիվ_________________

օրը, ամիսը, տարեթիվը

ժամը__________
 

Սեռը ________ մարմնակազմությունը ___________________________________________________

Սնվածությունը __________________մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները___________________

Դիակային բծերը______________________________________________________________________

Դիակային փայտացումը________________________________________________________________

Գլխի փափուկ հյուսվածքները, գանգոսկրերը______________________________________________

Կարծր թաղանթը__________________________սինուսները__________________________________

Փափուկ թաղանթը____________________________________________________________________

Մեծ կիսագնդերը______________________________________________________________________

Կողմնային փորոքները_________________________________________________________________

Ուղեղիկը_____________________________________________________________________________

Ենթամաշկային ճարպաբջջանքը________________________________________________________

Ներքին օրգանների տեղադրությունը____________________________________________________

Պլևրալ խոռոչները____________________________________________________________________

Որովայնի խոռոչը_____________________________________________________________________

Շնչափողի և գլխավոր բրոնխների լուսանցքը_____________________________________________

Լորձաթաղանթը______________________________________________________________________

Թոքերը___________________________________կտրվածքում _______________________________

Աորտա_____________________________________________________________________________

Կորոնար զարկերակները______________________________________________________________

Թոքային զարկերակը և նրա խոշոր ճյուղերը ______________________________________________

Սիրտը_____ ______ ______սմ չափերի է Պերիկարդը_______________________________________

Ձախ փորոքի պատը մինչև___________սմ. Աջը` մինչև__________սմ

Սրտի խոռոչները _____________________________________________________________________

Միոկարդը հաջորդական կտրվածքում___________________________________________________

Օջախային փոփոխություններ__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Փականները և էնդոկարդը _____________________________________________________________

Կերակրափողի լուսանցքը______________________լորձաթաղանթը__________________________

Ստամոքսի պարունակությունը__________________լորձաթաղանթը__________________________

Աղիները ______________________________________________________________________________

Լյարդը _____ _____ ____ ______սմ չափերի է, պատիճը_______________կտրվածքի մակերեսը__

_________________________________________________________________

Լեղապարկը______________________________լեղածորանը__________________________________

Ենթաստամոքսային գեղձը_____________________________________________________________

Փայծաղը_______ ________ _______սմ չափերի, պատիճը________կտրվածքի մակերեսը

_______ ___________________________________քերուկի առկայությունը______________________

Մակերիկամների կեղևային շերտը_____________________________միջուկը___________________

Երիկամները` աջը___ _____ ______սմ չափերի է, ձախը _____ _______ _______սմ չափերի է

պատիճը`__________________________ մակերեսը_________________________________________

կտրվածքի մակերեսի կեղևային շերտը ___________________բուրգերը________________________

ավազանները և միզուղիները ___________________________________________________________

Սեռական համակարգը ________________________________________________________________

Առանձին նշումներ____________________________________________________________________

 

Ձևաբանական հետազոտության նկարագիր

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Կլինիկո-մորֆոլոգիական քննարկման ամսաթիվ

_________________

օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

Ախտաբանաանատոմ` Ա.Ա.Հ. __________________________________________________

 

Ստորագրություն _____________________________________

 

Ձև 2

 

ՏՆԱՅԻՆ (ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ, ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԴԵՊՔԵՐԸ) ՄԱՀԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԴԻԱՀԵՐՁՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

 

Ախտաբանաանատոմիական դիահերձում N ________

 

«_____» ______________20 թ.

 

Արձանագրության կազմման օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

___________________________________________________________________________________

 

Արձանագրությունը կազմող բժշկական կազմակերպության անվանումը ___________________

Անուն, ազգանուն, հայրանուն __________________________________________________________

Ի./Ա.________________________________________________

 

Ծննդյան ամսաթիվ

_________________________________ 

օրը, ամիսը, տարեթիվը

(տարիք)__________________

 

Բնակության վայրը, հասցեն ___________________________________________________________

 

Մասնագիտությունը __________________________________________________________________

 

Մահվան ամսաթիվը

_______________________________________________________ 

օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

Դիահերձման ամսաթիվը

_______________________________________________________ 

օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

Դիահերձմանը մասնակցել են ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Վերջնական կլինիկական ախտորոշում ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ախտաբանաանատոմիական ախտորոշում _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Մահվան պատճառը (ըստ դուրս գրված մահվան մասին բժշկական վկայականի) _______________

_____________________________________________________________________________________

_______________________ա)

_______________________բ)

_______________________գ)

_______________________այլ)

 

Արձանագրության թերթեր _____________

 

Ախտաբանաանատոմ` Ա.Ա.Հ._____________________________________

 

Ստորագրություն______________________________________

 

Բաժանմունքի ղեկավար

_____________________________________

 Ստորագրություն

 

Արձանագրության տեքստ

 

Դիահերձման արձանագրություն N _________

ամսաթիվ________________

օրը, ամիսը, տարեթիվը

ժամը__________

 

Սեռը ________ մարմնակազմությունը ___________________________________________________

Սնվածությունը __________________մաշկը և տեսանելի լորձաթաղանթները__________________

Դիակային բծերը______________________________________________________________________

Դիակային փայտացումը________________________________________________________________

Գլխի փափուկ հյուսվածքները, գանգոսկրերը_____________________________________________

Կարծր թաղանթը__________________________սինուսները__________________________________

Փափուկ թաղանթը____________________________________________________________________

Մեծ կիսագնդերը______________________________________________________________________

Կողմնային փորոքները_________________________________________________________________

Ուղեղիկը_____________________________________________________________________________

Ենթամաշկային ճարպաբջջանքը________________________________________________________

Ներքին օրգանների տեղադրությունը____________________________________________________

Պլևրալ խոռոչները____________________________________________________________________

Որովայնի խոռոչը_____________________________________________________________________

Շնչափողի և գլխավոր բրոնխների լուսանցքը_____________________________________________

Լորձաթաղանթը______________________________________________________________________

Թոքերը___________________________________կտրվածքում _______________________________

Աորտա_____________________________________________________________________________

Կորոնար զարկերակները______________________________________________________________

Թոքային զարկերակը և նրա խոշոր ճյուղերը ______________________________________________

Սիրտը_____ ______ ______սմ չափերի է Պերիկարդը_______________________________________

Ձախ փորոքի պատը մինչև___________սմ. Աջը` մինչև__________սմ

Սրտի խոռոչները _____________________________________________________________________

Միոկարդը հաջորդական կտրվածքում___________________________________________________

Օջախային փոփոխություններ__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Փականները և էնդոկարդը _____________________________________________________________

Կերակրափողի լուսանցքը______________________լորձաթաղանթը_________________________

Ստամոքսի պարունակությունը__________________լորձաթաղանթը_________________________

Աղիները ______________________________________________________________________________

Լյարդը _____ _____ _____ _____սմ չափերի է, պատիճը_______________կտրվածքի մակերեսը__

_________________________________________________________________

Լեղապարկը______________________________լեղածորանը__________________________________

Ենթաստամոքսային գեղձը_____________________________________________________________

Փայծաղը_______ ________ _______սմ չափերի, պատիճը________կտրվածքի մակերեսը_______

___________________________________քերուկի առկայությունը______________________________

Մակերիկամների կեղևային շերտը_____________________________միջուկը___________________

Երիկամները` աջը___ _____ ______սմ չափերի է, ձախը _____ _______ _______սմ չափերի է

պատիճը`__________________________ մակերեսը_________________________________________

կտրվածքի մակերեսի կեղևային շերտը ___________________բուրգերը__________________

ավազանները և միզուղիները __________________________________________________________

Սեռական համակարգը ________________________________________________________________

Առանձին նշումներ____________________________________________________________________

 

Ձևաբանական հետազոտության նկարագիր

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Ախտաբանաանատոմ` Ա.Ա.Հ. _____________________________________________

 

Ստորագրություն _____________________________________

 

 

Հավելված 2

Առողջապահության

նախարարի 2021 թվականի

օգոստոսի 23-ի N 67-Ն

հրամանի

 

ԿԱՐԳ

 

ԴԻԱՀԵՐՁՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

 1. Դիահերձման արձանագրության օրինակելի ձևերը (այսուհետ` արձանագրություն) լրացվում է ախտաբանաանատոմի կողմից` սույն կարգին համաձայն:

 2. Արձանագրությունը լրացվում է հայերեն լեզվով, ընթեռնելի, առանց ջնջումների, պարզ ձեռագիր կամ էլեկտրոնային ձևով:

 3. Արձանագրությունում սխալ լրացված բառը չեղարկվում է` գիծ քաշելով համապատասխան բառի վրա: Սխալ լրացված բառի փոխարեն լրացվում է ճիշտ տարբերակը: Արձանագրությունը լրացնող բժիշկը ճիշտ տարբերակի մոտ կատարում է նշում` «ուղղումը իմ կողմից է» բովանդակությամբ և ստորագրում է:

 4. Արձանագրության մեջ լրացման ենթակա բաժինները և տողերը լրացվում են սույն կարգով սահմանված հաջորդականությամբ:

 

 2. ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄԱՀԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԴԻԱՀԵՐՁՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

 

 5. «Ախտաբանաատոմիական դիահերձում N» տողում լրացվում է գրանցամատյանի հերթական համարը, որը նույնպես այսուհետ պետք է նշվի նաև արձանագրությունում և մահվան մասին էլեկտրոնային տեղեկանքում, թաց և չոր արխիվային նյութում:

 6. «Արձանագրության կազմման օրը, ամիսը, տարեթիվը» տողում նշվում է օրը, ամիսը, տարեթիվը, երբ կատարվել է դիահերձումը և կազմվել է արձանագրությունը:

 7. «Արձանագրությունը կազմող բժշկական կազմակերպության անվանում» տողում լրացվում է հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպության անվանումը, որի կազմում է դիահերձարանը կամ բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակի լիցենզիա ունեցող բժշկական կազմակերպության անվանումը:

 8. «Բժշկական կազմակերպություն, բաժանմունք, հիվանդության պատմագրի N» տողում լրացվում է բժշկական կազմակերպության անվանումը, որտեղ տեղի է ունեցել մահը: Լրացվում է նաև բաժանմունքի անվանումը և հիվանդության պատմագրի համարը:

 9. «Անուն, ազգանուն, հայրանուն» տողում լրացվում է մահացածի անունը, ազգանունը, հայրանունը` ըստ անձնագրի տվյալների: Մեռելածինների դեպքում լրացվում է մոր անունը, ազգանունը հայրանունը` ըստ անձնագրի տվյալների:

 10. «Ի./Ա.» տողում նշվում է մահացածի սեռը:

 11. «Ծննդյան ամսաթիվ -------տարիք» տողում լրացվում է մահացածի ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը և նշվում է տարիքը:

 12. «Բնակության վայրը, հասցեն» տողում լրացվում է մահացածի անձնագրում նշված բնակության վայրը: Մահացած երեխաների դեպքում լրացվում է մոր անձնագրում նշված բնակության վայրը:

 13. «Մասնագիտությունը» տողում լրացվում է մահացածի մասնագիտությունը կամ այլ տեղեկատվություն` թոշակառու է կամ չի աշխատում: Եթե մահացածը երեխա է` դրվում է գիծ:

 14. «Հիվանդանոց ընդունման ամսաթիվ» տողում լրացվում է հիվանդության պատմագրից պացիենտի բժշկական կազմակերպություն ընդունման օրը, ամիսը, տարեթիվը:

 15. «Մահճակալային օրեր» տողում լրացվում է պացիենտի բժշկական կազմակերպությունում անցկացրած մահճակալ–օրերի քանակը:

 16. «Մահվան ամսաթիվ» տողում նշվում է մահվան օրը, ամիսը, տարեթիվը:

 17. «Բուժող բժիշկ» տողում գրվում է բուժող բժշկի անունը, ազգանունը, հայրանունը:

 18. «Ախտորոշումն ընդունվելիս» տողը լրացվում է բժշկական կազմակերպությունում պացիենտին զննելուց անմիջապես հետո: Ախտորոշումը լրացվում է ամբողջությամբ` առանց հապավումների: Լրացվում են նաև ուղեկցող հիվանդությունները:

 19. «Վերջնական կլինիկական ախտորոշում» տողում նշվում է պացիենտի հիմնական ախտորոշումը, ընթացիկ բարդությունները և ուղեկցվող հիվանդությունները, ինչպես նաև տեղեկություններ միջամտությունների մասին:

 20. «Դիահերձման ամսաթիվը» տողում լրացվում է ախտաբանաանատոմիական դիահերձման օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը:

 21. «Դիահերձմանը մասնակցել են» տողում լրացվում է դիահերձմանը մասնակցող բժիշկների և կլինիկական օրդինատորների անունը, ազգանունը:

 22. «Ախտաբանաանատոմիական ախտորոշում» տողում լրացվում է վերջնական ախտորոշումը, որը ձևավորվում է մակրոսկոպիկ այլ ձևաբանական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա: Այս ախտորոշումը գրանցվում է նաև հիվանդության պատմագրում և գրանցամատյանում:

 23. «Ախտորոշման տարամիտումներ» և «Տարամիտումների պատճառները» տողերը ենթակա չեն պարտադիր լրացման: Լրացվում են այն դեպքում, երբ տեղի է ունեցել մահվան դեպքի կլինիկաձևաբանական քննարկում և վերլուծություն:

 24. «Մահվան պատճառը, ըստ դուրս գրված մահվան մասին բժշկական վկայականի» տողում գրվում է մահվան պատճառը, ըստ մահվան մասին բժշկական վկայականի /ա.բ.գ.այլ./ կամ կարող է նաև կցվել մահվան մասին բժշկական վկայականի էլեկտրոնային տարբերակը:

 25. «Ախտաբանաանատոմիական եզրակացություն» տողում գրվում է ախտաբանաանատոմիական ախտորոշման հիմնավորումը` համադրելով մահացածի հիվանդության պատմագրի կլինիկական տվյալները դիահերձման և այլ ձևաբանական հետազոտությունների /եթե դրանք առկա են/ տվյալների հետ:

 26. «Արձանագրության թերթեր» տողում նշվում է կազմված արձանագրության թերթերի քանակը:

 27. «Ախտաբանաանատոմ` Ա.Ա.Հ» տողում լրացվում է ախտաբանաանատոմի անունը, ազգանունը, հայրանունը և դրվում է ստորագրությունը:

 28. «Բաժանմունքի ղեկավար» տողում դրվում է բաժանմունքի ղեկավարի ստորագրությունը:

 29. «Ախտաբանաանատոմիական դիահերձման լրացուցիչ տվյալներ» աղյուսակում լրացվում է մահացածի հասակը, քաշը, հնարավորության դեպքում օրգանների քաշի տվյալները և չափերը:

 30. «Ձևաբանական հետազոտության օբյեկտներ (թվով) տողում գրվում է դիահերձման ժամանակ ձևաբանական հետազոտության համար վերցված օրգանների կտորների քանակը:

 31. «Բլոկների քանակը» տողում նշվում է ստացված մոմե բլոկների թիվը:

 32. «Լրացուցիչ հետազոտության համար վերցված նյութեր» տողում նշվում է այլ ձևաբանական հետազոտման օբյեկտների անվանումները:

 33. «Արձանագրության տեքստ» բաժնում լրացվում են բոլոր տողերը, որոնք անհրաժեշտ են դիահերձման հիմնական արձանագրությունը կազմելու համար:

 34. «Ձևաբանական հետազոտության նկարագիր» տողում գրվում է դիահերձման ժամանակ վերցված օրգաններից պատրաստված ապակիների մանրադիտակային նկարագիրը:

 35. «Կլինիկո-մորֆոլոգիական քննարկման ամսաթիվ» տողը լրացվում է այն դեպքում, երբ տեղի է ունեցել մահվան դեպքի կլինիկո-մորֆոլոգիական քննարկում և վերլուծություն` լրացվում է քննարկման օրը, ամիսը, տարեթիվը:

 36. «Ախտաբանաանատոմ` Ա.Ա.Հ.» տողում գրվում է դիահերձում իրականացնող ախտաբանաանատոմի անունը, ազգանունը, հայրանունը:

 37. «Ստորագրությունը»` տողում դրվում է ախտաբանաանատոմի ստորագրությունը:

 

3. ՏՆԱՅԻՆ (ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ, ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԴԵՊՔԵՐԸ) ՄԱՀԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԴԻԱՀԵՐՁՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

 

 38. «Ախտաբանաատոմիական դիահերձում N» տողում լրացվում է գրանցամատյանի հերթական համարը, որը նույնպես այսուհետ պետք է նշվի նաև արձանագրությունում և մահվան մասին էլեկտրոնային տեղեկանքում, թաց և չոր արխիվային նյութում:

 39. «Արձանագրության կազմման օրը, ամիսը, տարեթիվը» տողում նշվում է օրը, ամիսը, տարեթիվը, երբ կատարվել է դիահերձումը և կազմվել է արձանագրությունը:

 40. «Արձանագրությունը կազմող բժշկական կազմակերպության անվանում» տողում լրացվում է հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպության անվանումը, որի կազմում է դիահերձարանը կամ բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակի լիցենզիա ունեցող բժշկական կազմակերպության անվանումը:

 41. «Անուն, ազգանուն, հայրանուն» տողում լրացվում է մահացածի անունը, ազգանունը, հայրանունը` ըստ անձնագրի տվյալների:

 42. «Ի./Ա.» տողում նշվում է մահացածի սեռը:

 43. «Ծննդյան ամսաթիվ-------տարիք» տողում նշվում է մահացածի ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը և տարիքը:

 44. «Բնակության վայրը, հասցեն» տողում լրացվում է մահացածի անձնագրում նշված բնակության վայրը:

 45. «Մասնագիտությունը» տողում լրացվում է մահացածի մասնագիտությունը կամ այլ տեղեկատվություն` թոշակառու է կամ չի աշխատում: Եթե մահացածը երեխա է` դրվում է գիծ:

 46. «Մահվան ամսաթիվ» տողում լրացվում է մահվան օրը, ամիսը և տարեթիվը:

 47. «Դիահերձման ամսաթիվ» տողում լրացվում է դիահերձման օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը:

 48. «Դիահերձմանը մասնակցել են» տողում նշվում է դիահերձմանը մասնակցող բժիշկների և կլինիկական օրդինատորների տվյալները` անունը, ազգանունը:

 49. «Վերջնական կլինիկական ախտորոշում» տողում նշվում է մահացածի հիմնական հիվանդության ախտորոշումը` վերցրած պացիենտի ամբուլատոր քարտից կամ որևէ այլ բժշկական տեղեկանքից` եթե այն առկա է:

 50. «Ախտաբանաանատոմիական ախտորոշում» տողում լրացվում է վերջնական ախտորոշումը, որը ձևավորվում է մակրոսկոպիկ կամ այլ ձևաբանական հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա: Այս ախտորոշումը գրանցվում է նաև հիվանդության պատմագրում և գրանցամատյանում:

 51. «Մահվան պատճառը, ըստ դուրս գրված մահվան մասին բժշկական վկայականի» տողում գրվում է մահվան պատճառը, ըստ մահվան մասին բժշկական վկայականի /ա.բ.գ.այլ./ կամ կարող է նաև կցվել մահվան մասին բժշկական վկայականի էլեկտրոնային տարբերակը:

 52. «Արձանագրության թերթեր» տողում նշվում է կազմված արձանագրության թերթերի քանակը, ներառյալ ձևաբանական հետազոտությունները:

 53. «Ախտաբանաանատոմ` Ա.Ա.Հ.» տողում լրացվում է ախտաբանաանատոմի անունը, ազգանունը, հայրանունը և դրվում է տարագրությունը:

 54. «Բաժանմունքի ղեկավար» տողում դրվում է բաժանմունքի ղեկավարի ստորագրությունը:

 55. «Արձանագրության տեքստ» բաժնում լրացվում են բոլոր տողերը, որոնք անհրաժեշտ են դիահերձման հիմնական արձանագրությունը կազմելու համար:

 56. «Ձևաբանական հետազոտության նկարագիր» տողում լրացվում է դիահերձման ժամանակ վերցված օրգաններից պատրաստված ապակիների մանրադիտակային նկարագիրը:

 57. «Ախտաբանաանատոմ` Ա.Ա.Հ.» տողում լրացվում է դիահերձում իրականացնող ախտաբանաանատոմի անուն, ազգանուն, հայրանունը:

 58. «Ստորագրությունը» տողում դրվում է ախտաբանաանատոմի ստորագրությունը:

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 26 օգոստոսի 2021 թվական: