Համարը 
N 730-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2019.06.19/39(1492) Հոդ.517
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
06.06.2019
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.06.2019
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.06.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն որոշման N 17 հավելվածի N 2 աղյուսակը գործում է մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը:

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1387-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

6 հունիսի 2019 թվականի N 730-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1387-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի առաջին մասի և «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1.1-ին մասի պահանջներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ոչ պարենային արտադրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացման ստուգաթերթերը՝ համաձայն NN 1-32 հավելվածների:

(1-ին կետը փոփ. 26.09.19 N 1279-Ն, 08.07.21 N 1118-Ն)

2. Սահմանել, որ սույն որոշման N 17 հավելվածի N 2 աղյուսակը գործում է մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մարտի 28-ի N 370-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ոչ պարենային արտադրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացման ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 1387-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

    

2019 թ. հունիսի 13
Երևան

   

 

 Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԱՎՏՈԳԱԶԱԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՃՆՇԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԱԳԼՃԿ) ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 (ՏԳՏԴ-ի D 47.30.2)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԱՎՏՈԳԱԶԱԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՃՆՇԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԱԳԼՃԿ) ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնաբա-նություն-ները

Պատասխան

այո

ոչ

չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի լիցքավորման ճիշտ եղանակը նկարագրող հրահանգները փակցված են ԱԳԼՃԿ-ի լիցքավորման աշտարակի տեսանելի մասում:

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 28-ի
N 1101-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ)
86-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

2.

Բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի լիցքավորման բաշխիչ աշտարակները վաճառված գազի քանակության չափումն իրականացնու՞մ են կիլոգրամներով:

կանոնակարգի
87-րդ կետ, 1-ին ենթակետ

տեսազննում

12.0

       

3.

Բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի լիցքավորման բաշխիչ աշտարակի էլեկտրոնային հանգույցը ցո՞ւյց է տալիս գազի միավորի արժեքը, լիցքավորվող գազի քանակը` բերված տրված ջերմաստիճանի դեպքում, ճնշումը, գազի գումարային արժեքը:

կանոնակարգի
87-րդ կետ, 5-րդ ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

4.

Բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի լիցքավորման բաշխիչ աշտարակի էլեկտրոնային հանգույցը սահմանափակու՞մ է լիցքավորման գազի ճնշումը` մինչև 19,6 ՄՊա:

կանոնակարգի
87-րդ կետ, 5-րդ ենթակետ

 

20.0

       

5.

Բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի լիցքավորումը կատարվու՞մ է միայն լիցքավորման աշտարակների միջոցով:

կանոնակարգի
91-րդ կետ

տեսազննում

3.0

       

6.

ԱԳԼՃԿ-ում շահագործվող բոլոր չափման միջոցները, հսկիչ-չափիչ սարքերը, որոնք տեղադրված են գազատարների և ագրեգատների վրա, ենթարկվե՞լ են չափագիտական հսկողության և վերահսկողության:

կանոնակարգի
149-րդ կետ

տեսազննում

8.0

       

7.

ԱԳԼՃԿ-ն ունի՞ կապարակնքման սխեմա:

կանոնակարգի
150-րդ կետ

տեսազննում

3.0

       

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 28-ի N 1101-Ն որոշումը

 

Ստուգաթերթը լրացրին՝

 

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրին կամ ՏԳՏԴ համապատասխան՝ ցանկը կցվում է)

 

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման
մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

այո

ոչ

չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Շրջանառության մեջ դրված խաղալիքները ուղեկցվա՞ծ են համապատասխանության սերտիֆիկատով:

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 798 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 008/2011 կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ) 3-րդ հոդվածի 1-ին կետ

փաստա-թղթային

10,0

       

2.

Շրջանառության մեջ դրված խաղալիքները մակնշվա՞ծ են շրջանառության միասնական նշանով:

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3-րդ կետ

տեսազննում

0.2

       

3.

Խաղալիքը մշակվա՞ծ և պատրաստվա՞ծ է այնպես, որ այն, ըստ նշանակության կիրառելիս, պայմանավորված խաղալիքի կառուցվածքով, վտանգ չի ներկայացնի երեխաների և նրանց հսկող անձանց կյանքին և առողջությանը և կապահովի ռիսկի բացակայությունը:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետ

տեսազննում

0.2

       

4.

Խաղալիքների հասանելի եզրերը, սուր ծայրերը, կոշտ դետալները, պարույրները, ամրակման դետալները, արանքները, անկյունները, ելուստները, քուղերը, պարանները և ամրակապերը բացառու՞մ են երեխային վնասվածքներ պատճառելու ռիսկը:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

5.

Չկա՞ խաղալիքներում հեղուկ լցանյութի արտահոսք:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

6.

Խաղալիքի շարժվող բաղադրիչ մասերը բացառու՞մ են երեխային վնասվածքներ պատճառելու ռիսկը։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

7.

Խաղալիքի շարժաբեր մեխանիզմներն անհասանելի՞ են երեխայի համար։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

8.

Մինչև 3 տարեկան երեխաների համար նախատեսված խաղալիքը և խաղալիքի հանովի դետալները, ինչպես նաև սննդամթերքին անմիջականորեն ամրացվող խաղալիքներն ունե՞ն այնպիսի չափսեր, որ հնարավոր լինի խուսափել վերին շնչուղիներ ընկնելուց։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

9.

Փափուկ լցվածքով խաղալիքը չի՞ պարունակում լցանյութում պինդ կամ սուր օտար առարկաներ։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

10.

Սննդամթերքում գտնվող և (կամ) սննդամթերքի հետ մանրածախ վաճառք ընդունվող խաղալիքներն ունե՞ն սեփական փաթեթվածք։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

11.

Սննդամթերքում գտնվող և (կամ) սննդամթերքի հետ մանրածախ վաճառք ընդունվող խաղալիքի սեփական փաթեթվածքի չափսերը չե՞ն առաջացնում երեխայի խեղդվելու ռիսկ:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

12.

Խաղալիքը և դրա բաղադրիչ մասերը բացառու՞մ են երեխայի խեղդվելու հետ կապված ռիսկը:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

13.

Խաղի համար նախատեսված՝ ոչ օդաթափանցիկ նյութից պատրաստված դիմակները և սաղավարտները, որոնք ամբողջությամբ ծածկում են երեխայի գլուխը, մշակվա՞ծ և պատրաստվա՞ծ են այնպես, որ բացառվի ոչ բավարար օդափոխության հետևանքով խեղդվելու ռիսկը։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

14.

Այն խաղալիքը, որի ներսում երեխան կարող է տեղավորվել և նրա համար փակ տարածություն է ներկայացնում, ունի՞ ներսից հեշտությամբ բացվող ելքի անցք, ինչպես նաև օդափոխիչ անցքերով մակերես։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

15.

Ազատ ընթացքի մեխանիզմ կամ փոխանցման տուփի չեզոք դիրք ունեցող, մեխանիկական կամ էլեկտրական շարժաբերով խաղալիքներն ունե՞ն արգելակման սարքավորում։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.3

       

16.

Շղթայական փոխանցմամբ խաղալիքները սարքավորվա՞ծ են պաշտպանիչ վահանակներով։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

17.

Հենարանային մակերևույթներն ունե՞ն վայրասահումը կանխարգելող տարրեր։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

18.

Մինչև 10 տարեկան երեխաների համար նախատեսված կոնստրուկտորներում և հավաքովի մոդելներում զոդվածք չի՞ պարունակվում։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

19.

Չխկչխկան խաղալիքների և երեխայի բերանի հետ շփվող խաղալիքների մակերեսները գունավորված և նախշազարդված չե՞ն։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

20.

Սեղանի տպագիր խաղալիքներում տեքստը և նկարները հստա՞կ են և հակադիր հիմնական ֆոնի նկատմամբ։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

21.

Սեղանի տպագիր խաղալիքներում տեքստի և նկարների՝ թղթի և ստվարաթղթի վրա, ներկերի մրոտում առկա չէ՞։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

22.

Խաղալիքներում չե՞ն օգտագործվում լազերային ճառագայթման համակարգեր։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

23.

Խաղալիքը մշակվա՞ծ և պատրաստվա՞ծ է այնպես, որ այն, ըստ նշանակության կիրառելիս, վտանգ չներկայացնի երեխաների և նրանց հսկող անձանց կյանքին և առողջությանը և ապահովի ռիսկի բացակայությունը՝

կանոնակարգի
4-րդ հոդված

           

23.1.

պայմանավորված կիրառվող նյութերով,

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 1-ին կետ

փորձա-քննություն

0.2

       

23.2.

կապված խաղալիքի օգտագործման հետ, որը հնարավոր չէ բացառել խաղալիքի կառուցվածքի փոփոխության և նյութի փոխարինման դեպքում՝ չփոփոխելով դրա ֆունկցիան և հիմնական բնութագրերը:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 1-ին կետ

փորձա-քննություն

0.2

       

24.

Խաղալիքները պատրաստվա՞ծ են այնպիսի նյութերից, որոնք մաքուր են (առանց աղտոտումների) և վարակազերծ:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

փորձա-քննություն

0.2

       

25.

Մինչև 3 տարեկան երեխաների համար նախատեսված խաղալիքներում չե՞ն կիրառվում բնական մորթու, բնական կաշվի, ապակու, ճենապակու, խավավորված ռետինի, ստվարաթղթի և թղթի, առանց ներքին ծածկոցի 3 մմ և պակաս չափսի խծուծման հատիկների և չխկչխկան խաղալիքների նման խաղալիքների այնպիսի լցանյութեր, որոնց չափսը խոնավ միջավայրում ավելանում է ավելի քան 5 %-ով:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

փորձա-քննություն

0.2

       

26.

Մինչև 3 տարեկան երեխաների համար նախատեսված խաղալիքներում չի՞ պարունակվում 1-ին դասի վտանգավորության քիմիական նյութերի միգրացիա:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

փորձա-քննություն

0.2

       

27.

Խաղալիքներում չի՞ կիրառվում գործածության մեջ եղած նյութերի կրկնակի վերամշակման արդյունքում ստացված երկրորդային հումք:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

փորձա-քննություն

0.2

       

28.

Խաղալիքների պաշտպանիչ-դեկորատիվ ծածկույթը կայու՞ն է խոնավ մշակման, թքի և քրտինքի ազդեցության նկատմամբ:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

փորձա-քննություն

0.2

       

29

Խաղալիքները նախագծվա՞ծ և պատրաստվա՞ծ են այնպես, որ ըստ նշանակության կիրառելիս դրանք վտանգ չներկայացնեն երեխաների և նրանց հսկող անձանց կյանքին և առողջությանը:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետ

փորձա-քննություն

0.2

       

30.

Խաղալիքներն ըստ հիգիենիկ անվտանգության զգայորոշման ցուցանիշների համապատասխանու՞մ են սահմանված պահանջներին:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.1-ին ենթակետ

փորձա-քննություն

3.0

       

31.

Խաղալիքը և դրա բաղադրիչ մասերը, ներառյալ ամրակման դետալները, դիմակայու՞մ են խաղալիքն ըստ նշանակության օգտագործելիս առաջացող մեխանիկական բեռնվածքների ազդեցությանը, ընդ որում, այն չպետք է քանդվի և պետք է պահպանի իր սպառողական հատկությունները:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

32.

Փափուկ լցվածքով խաղալիքների կարերն ամու՞ր են։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

33.

Ջրի մակերևույթին երեխայի մարմինը պահելու համար նախատեսված խաղալիքը մշակվա՞ծ և պատրաստվա՞ծ է այնպես, որ լինի հերմետիկ, ամուր:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

34.

Երեխայի զանգվածը տանող և երթևեկության համար նախատեսված խաղալիքն ամու՞ր և կայու՞ն է (բացի երկանիվ հեծանիվներից)։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.3

       

35.

Երեխայի զանգվածն իր վրա տանող և երթևեկության համար չնախատեսված խաղալիքն ամու՞ր և շրջվելու նկատմամբ կայու՞ն է։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

36.

Արձակման մեխանիզմի օգնությամբ արտանետվող սարքով խաղալիքը, ինչպես նաև կինետիկական էներգիա ունեցող սարքը նվազագույնի՞ է հասցնում երեխային և (կամ) նրան հսկող անձին վնասվածքներ պատճառելու ռիսկը:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

37.

Տաքացնող տարրեր պարունակող խաղալիքը պատրաստվա՞ծ է այնպես, որ ապահովվի հետևյալ պայմանները՝

             

37.1.

շփման համար մատչելի բոլոր մակերևույթների ջերմաստիճանը դիպչելիս չպետք է հանգեցնի այրվածքների,

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

37.2.

ինֆրակարմիր ճառագայթման ինտեգրալ հոսքի ուժգնության մակարդակը համապատասխանում է սահմանված հիգիենիկ անվտանգության պահանջներին,

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

3.0

       

37.3.

խաղալիքում պարունակվող հեղուկները, գոլորշիները կամ գազերը, որոնք հեռացնելիս (եթե տվյալ հեռացումն անհրաժեշտ է խաղալիքը գործարկելու համար) կարող են առաջացնել այրվածքներ կամ այլ վնասվածքներ, չպետք է ունենան ջերմաստիճանի կամ ճնշման բարձր արժեքներ:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

38.

Թրթռման աղբյուր ունեցող խաղալիքներում տեղային թրթռման մակարդակը, հնչյունավորված խաղալիքներում ձայնի մակարդակը համապատասխանու՞մ է սահմանված հիգիենիկ անվտանգության պահանջներին:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

3.0

       

39.

Օպտիկական խաղալիքը մշակվա՞ծ և պատրաստվա՞ծ է այնպես, որ նվազագույնի հասցվի երեխայի տեսողության շտկման հետ կապված ռիսկը։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

40.

Լուսադիոդների օգտագործմամբ խաղալիքները բացասական ազդեցություն չե՞ն գործում երեխայի տեսողական օրգանների վրա, չեն ստեղծում վնասակար ճառագայթումներ։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.2-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

41.

Փափուկ լցվածքով խաղալիքները, կառնավալային կոստյումները և կառնավալային խաղալիքային արտադրատեսակները (օրինակ՝ մորուքները, բեղերը, կեղծամները, դիմակները, թագերը), ինչպես նաև այն խաղալիքները, որոնցում կարող է տեղավորվել երեխան, հրդեհաանվտա՞նգ են։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.3-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

42.

Քիմիական նյութեր ներառող և քիմիական փորձերի համար նախատեսված լրակազմերին չվերաբերող խաղային լրակազմը չի՞ պարունակում նյութեր կամ ռեակտիվներ, որոնք խառնման դեպքում կարող են բոցավառվել, ինչպես նաև առաջացնել վնասակար գոլորշիներ կամ գազեր։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.3-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

43.

Խաղալիքը պայթյունավտանգ չ՞է կամ չի՞ պարունակում բաղադրիչ մասեր (նյութեր, նյութեղեն), որոնք խաղալիքն օգտագործելիս, դառնում են պայթյունավտանգ:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.3-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

44.

Խաղալիքը, ներառյալ քիմիական խաղալիքները, չի՞ պարունակում նյութեր կամ ռեակտիվներ, որոնք՝

             

44.1.

կարող են առաջացնել պայթուցիկ խառնուրդներ՝ տաքացման, ինչպես նաև օքսիդացնող նյութերի հետ միացնելու դեպքում առաջացող ռեակցիայի հետևանքով,

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.3-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

44.2.

կարող են առաջացնել օդի հետ գոլորշիների բոցավառվող կամ պայթյունավտանգ խառնուրդներ։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.3-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

45

Խաղալիքն օգտագործելիս նվազագույնի՞ է հասցվել առողջությանը վնաս հասցնելու ռիսկը քիմիական նյութերի՝ շնչուղիներ, մաշկի, լորձաթաղանթի, աչքերի կամ ստամոքսի մեջ ընկնելու հետևանքով:

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.4-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

46.

Խաղալիքներից քիմիական նյութերի միգրացիայի մակարդակը և արտազատումը համապատասխանու՞մ է սահմանված հիգիենիկ անվտանգության պահանջներին։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.4-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

3.0

       

47.

Խաղալիքների հիգիենիկ անվտանգության թունաբանահիգիենիկ ցուցանիշները համապատասխանու՞մ են սահմանված պահանջներին։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.5-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

3.0

       

48.

Էլեկտրական խաղալիքում, ինչպես նաև դրա բաղադրիչ մասերից ոչ մեկի վրա անվանական լարումը չի՞ գերազանցում 28 Վ։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.6-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

49.

Էլեկտրական էներգիայի աղբյուրի հետ շփվող կամ շփվելու կարողություն ունեցող խաղալիքների դետալները, ինչպես նաև մալուխները, հաղորդալարերը մեկուսացվա՞ծ և մեխանիկորեն պաշտպանվա՞ծ են՝ էլեկտրական հոսանքով վնասվելու ռիսկը բացառելու նպատակով։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.6-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

50.

Ռադիոկառավարվող, էլեկտրոնային և էլեկտրատեխնիկական խաղալիքների էլեկտրաստատիկ, էլեկտրամագնիսական և էլեկտրական դաշտերի լարման մակարդակները համապատասխանու՞մ են սահմանված հիգիենիկ անվտանգության պահանջներին։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.6-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

3.0

       

51.

Թռչող խաղալիքների համար նախատեսված լարերը ո՞չ մետաղական են։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.6-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

0.2

       

52.

Բնական մետաղներից պատրաստված խաղալիքների ճառագայթային անվտանգության ցուցանիշները (բնական ռադիոնուկլիդների տեսակարար արդյունավետ ակտիվություն) համապատասխանու՞մ են սահմանված հիգիենիկ անվտանգության պահանջներին։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.7-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

3.0

       

53.

Խաղալիքների հիգիենիկ անվտանգության միկրոկենսաբանական ցուցանիշները համապատասխանու՞մ են սահմանված պահանջներին։

կանոնակարգի
4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 3.8-րդ ենթակետ

փորձա-քննություն

3.0

       

54..

Փաթեթվածքն անվտա՞նգ է և բացառու՞մ է երեխայի խեղդվելու հետ կապված ռիսկը։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4-րդ կետի

տեսազննում

0.2

       

55.

Խաղալիքն ունի՞ անհատական և (կամ) խմբային փաթեթվածք։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4-րդ կետի

տեսազննում

0.2

       

56.

Խաղալիքների մականշվածքը հավաստի՞ է, ստուգելի՞, հստա՞կ, դյուրընթեռնելի՞, մատչելի՞, ինչպես զննման, այնպես էլ նույնականացման համար։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.1-ին ենթակետ

 տեսազննում

0.2

       

57.

Մակնշումը կատարվա՞ծ է պատրաստողի (պատրաստողի կողմից լիազորված անձի) կամ ներմուծողի կողմից:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

58.

Մականշվածքը պարունակու՞մ է հետևյալ տեղեկությունները՝

             

58.1.

խաղալիքի անվանումը,

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.3-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

58.2.

 երկրի անվանումը, որտեղ պատրաստվել է խաղալիքը,

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.3-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

58.3.

պատրաստողի (պատրաստողի կողմից լիազորված անձի), ներմուծողի անվանումը և գտնվելու վայրը, նրանց հետ կապ հաստատելու միջոցը,

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.3-րդ ենթակետ

 տեսազննում

0.2

       

58.4.

պատրաստողի ապրանքային նշանը (եթե այդպիսին կա),

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.3-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

58.5.

երեխայի նվազագույն տարիքը, ում համար նախատեսված է խաղալիքը կամ երեխայի տարիքը նշող պատկերագիր,

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.3-րդ ենթակետ

 տեսազննում

0.2

       

58.6.

հիմնական կառուցվածքային նյութը (մինչև 3 տարեկան երեխաների համար)՝ անհրաժեշտության դեպքում,

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.3-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

58.7.

խաղալիքի խնամքի եղանակները (անհրաժեշտության դեպքում),

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.3-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

58.8.

պատրաստման ամսաթիվը (ամիս, տարեթիվը),

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.3-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

58.9.

ծառայության կամ պիտանելության ժամկետը (դրանք որոշելու դեպքում),

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.3-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

58.10.

պահպանման պայմանները (անհրաժեշտության դեպքում)։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.1-ին ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

59.

Կախված խաղալիքի տեսակից՝ մականշվածքի բովանդակությունը ներառու՞մ է նաև լրակազմությունը (հավաքակազմերի համար), խաղալիքի շահագործման կանոնները, հիգիենիկ մշակման եղանակները, խաղալիքի հետ վարվելիս անվտանգության միջոցները, նախազգուշացնող գրությունները, հավաքման մասին հրահանգները։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.4-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

60.

Խաղալիքի մականշվածքում ներառվող նախազգուշացնող տեղեկատվությունը պարունակու՞մ է ցուցում:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 5.4-րդ ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

61.

Խաղալիքի մականշվածքը կազմվա՞ծ է հայերենով։

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 6-րդ կետի

տեսազննում

0.2

       

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

ՑԱՆԿ

 

ԱՏԳԱԱ ծածկագրերի և ՏԳՏ դասակարգիչների

 

(ԱՏԳ ԱԱ 3407 00 000, 09503 00 100, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3, 9503 00 210 0, 9503 00 290 0, 9503 00 300 0, 9503 00 350 0, 9503 00 390 0, 9503 00 410 0, 9503 00 490 0, 9503 00 550 0, 9503 00 610 0, 9503 00 690 0, 9503 00 700 0, 9503 00 750 0, 9503 00 790 0, 9503 00 810 0, 9503 00 850 0, 9503 00 950 0, 9503 00 990, 9503 00, 9504 50 000 2, 9504 90 100 0, 9504 90 800 9, 9504 50 000 9, 9505, 9506, 3213 ծածկագրին համապատասխան կամ ՏԳՏԴ՝ C32, G46, G47)

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 278-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրին՝

 

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________201 թ.

(հավելվածը խմբ. 26.03.20 N 406-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԲԵՆԶԻՆԻ, ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԵՎ ՄԱԶՈՒԹԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

(ԱՏԳ ԱԱ * ծածկագրերին կամ ՏԳՏ դասակարգիչներին համապատասխան՝ ցանկը կցվում է)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)`___________ 20  թ.

ավարտ` _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԲԵՆԶԻՆԻ, ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԵՎ ՄԱԶՈՒԹԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման
մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

այո

ոչ

չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Շրջանառության մեջ դրված վառելիքը ուղեկցվա՞ծ է համապատասխանության հայտարարագրով:

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 013/2011 կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ) 3-րդ հոդվածի 3.1-ին կետ

փաստա-թղթային թեմատիկ

30,0

       

2.

Արդյո՞ք ավտոմոբիլային բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ իրացման ժամանակ վառելիքի անվանման և մակնիշի, այդ թվում՝ էկոլոգիական դասի վերաբերյալ տեղեկությունները տեղադրված են՝

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.2-րդ կետ

           

2.1.

վառելիքի բաշխիչ սարքավորումների վրա,

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.2-րդ կետ

 տեսազննում

0.5

       

2.2.

արտացոլված են դրամարկղային կտրոններում:

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.2-րդ կետ

 տեսազննում

0.5

       

3.

Արդյո՞ք ավտոմոբիլային բենզինի և դիզելային վառելիքի մակնիշի նշագիրը համապատասխանում է ցանկ 1-ով սահմանված պահանջներին:

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.3-րդ կետ

 տեսազննում

3.0

       

4.

Արդյո՞ք ավտոմոբիլային բենզինը համապատասխանում է ցանկ 2-ով սահմանված անվտանգության պահանջներին:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.1-ին կետ

փորձա-քննություն

5.0

       

5.

Արդյո՞ք դիզելային վառելիքը համապատասխանում է ցանկ 3-ով սահմանված անվտանգության պահանջներին:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.4-րդ կետ

փորձա-քննություն

5.0

       

6.

Արդյո՞ք դիզելային վառելիքում չեն օգտագործվում մետաղ պարունակող հավելանյութեր (բացառությամբ հակաստատիկ հավելանյութերի):

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.6-րդ կետ

փորձա-քննություն

1.0

       

7.

Արդյո՞ք մազութը համապատասխանում է ցանկ 4-ով սահմանված անվտանգության պահանջներին:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.7-րդ կետ

փորձա-քննություն

5.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Ցանկ N 1

Ավտոմոբիլային բենզինի և դիզելային վառելիքի մակնիշի նշագիրը

 

1. Ավտոմոբիլային բենզինի նշագիրը ներառում է որոշակի հաջորդականությամբ դասավորված՝ գծիկով միացված նշանների հետևյալ խմբերը՝

1.1. Առաջին խումբ. ԱԻ (АИ) տառերը, որոնք նշանակում են ավտոմոբիլային բենզին,

1.2. Երկրորդ խումբ. ավտոմոբիլային բենզինի՝ հետազոտական մեթոդով որոշված օկտանային թվի թվային նշագիրը (80, 92, 93, 95, 96, 98 և այլն),

1.3. Երրորդ խումբ. ավտոմոբիլային բենզինի էկոլոգիական դասը նշող К2, К3, К4, К5 պայմանանշանները:

2. Դիզելային վառելիքի նշագիրը ներառում է որոշակի հաջորդականությամբ դասավորված՝ գծիկով միացված նշանների հետևյալ խմբերը՝

2.1. Առաջին խումբ. ԴՎ (ДТ) տառերը, որոնք նշանակում են ավտոմոբիլային դիզելային շարժիչների համար նախատեսված դիզելային վառելիք,

2.2. Երկրորդ խումբ. Ա (Л) (ամառային), Ձ (З) (ձմեռային), Ա (А) (արկտիկական), Ե (Е) (միջսեզոնային) տառերը, որոնք նշանակում են օգտագործման կլիմայական պայմանները:

2.3. Երրորդ խումբ. К2, К3, К4, К5 պայմանանշանները, որոնք նշանակում են դիզելային վառելիքի էկոլոգիական դասը:

3. Մակնիշի նշագիրը կարող է ընդգրկել պատրաստողի առևտրային նշանը (ապրանքային նշանը):

 

Ցանկ N 2

 

Ավտոմոբիլային բենզինի բնութագրերին ներկայացվող պահանջները

 

Ավտոմոբիլային բենզինի բնութագրերը

Չափման միավորը

Նորմերը՝ էկոլոգիական դասի համար

К2

К3

К4

К5

Ծծմբի զանգվածային մասը, ոչ ավելի

մգ/կգ

500

150

50

10

Բենզոլի ծավալային մասը, ոչ ավելի

%

5

1

1

1

Թթվածնի զանգվածային մասը, ոչ ավելի

%

չի որոշվում

2,7

2,7

2,7

Ածխաջրածինների ծավալային մասը

%

       

արոմատիկ

 

չի որոշվում

42

35

35

օլեֆինային

 

չի որոշվում

18

18

18

Օկտանային թիվը՝

         

ըստ հետազոտական մեթոդի, ոչ պակաս

 

80

80

80

80

ըստ շարժիչային մեթոդի, ոչ պակաս

 

76

76

76

76

Հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝

կՊա

       

ամառային շրջանում

 

35 – 80

35 – 80

35 – 80

35 – 80

ձմեռային շրջանում

 

35 – 100

35 – 100

35 – 100

35 – 100

Երկաթի կոնցենտրացիան, ոչ ավելի

մգ/դմ3

բացակա-յում է

բացակա-յում է

բացակա-յում է

բացակա-յում է

Մանգանի կոնցենտրացիան, ոչ ավելի

մգ/դմ3

բացակա-յում է

բացակա-յում է

բացակա-յում է

բացակա-յում է

Կապարի կոնցենտրացիան, ոչ ավելի

մգ/դմ3

5

5

5

5

Մոնոմեթիլանիլինի ծավալային մասը, ոչ ավելի

%

1,3

1,0

1,0

բացակա-յում է

Օքսիգենատների ծավալային մասը, ոչ ավելի

%

       

մեթանոլի

 

չի որոշվում

1

1

1

էթանոլի

 

չի որոշվում

5

5

5

իզոպրոպանոլի

 

չի որոշվում

10

10

10

տրետբութանոլի

 

չի որոշվում

7

7

7

իզոբութանոլի

 

չի որոշվում

10

10

10

մոլեկուլում ածխածնի 5 կամ ավելի ատոմ պարունակող եթերների

 

չի որոշվում

15

15

15

այլ օքսիգենատների (2100С-ից ոչ բարձր եռման ավարտի ջերմաստիճանով)

 

չի որոշվում

10

10

10

 

Ցանկ N 3

 

Դիզելային վառելիքի բնութագրերին ներկայացվող պահանջները

 

Դիզելային վառելիքի բնութագրերը

Չափման միավորը

Նորմերը՝ էկոլոգիական դասի համար

К2

К3

К4

К5

Ծծմբի զանգվածային մասը, ոչ ավելի

մգ/կգ

500

350

50

10

Բռնկման ջերմաստիճանը փակ հալքանոթում, ոչ ցածր

0С

       

ամառային և միջսեզոնային դիզելային վառելիքի համար

 

40

40

55

55

ձմեռային և արկտիկական դիզելային վառելիքի համար

 

30

30

30

30

Ֆրակցիոն կազմը` ծավալայինների 95 տոկոսը թորվում է ջերմաստիճանային պայմաններում, ոչ բարձր

0С

360

360

360

360

Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը, ոչ ավելի

%

-

11

11

8

Ցետանային թիվը՝ ամառային դիզելային վառելիքի համար, ոչ պակաս

-

45

51

51

51

Ցետանային թիվը՝ ձմեռային և արկտիկական դիզելային վառելիքի համար, ոչ պակաս

-

չի որոշվում

47

47

47

Յուղման ունակությունը, ոչ ավելի

մկմ

չի որոշվում

460

460

460

Զտելիության սահմանային ջերմաստիճանը, ոչ բարձր

0С

       

ամառային դիզելային վառելիքի

չի որոշվում

չի որոշվում

չի որոշվում

չի որոշվում

ձմեռային դիզելային վառելիքի

մինուս 20

մինուս 20

մինուս 20

մինուս 20

արկտիկական դիզելային վառելիքի

մինուս 38

մինուս 38

մինուս 38

մինուս 38

միջսեզոնային դիզելային վառելիքի

 

մինուս 15

մինուս 15

մինուս 15

մինուս 15

* դիզելային վառելիքում թույլատրվում է ճարպաթթուների մեթիլային եթերների պարունակությունը ոչ ավելի քան 7% (ըստ ծավալի)

 

Ցանկ N 4

 

Մազութի բնութագրերին ներկայացվող պահանջները

 

Մազութի բնութագրերը

Չափման միավորը

Նորմերը

Ծծմբի զանգվածային մասը, ոչ ավելի

%

3,5

Բռնկման ջերմաստիճանը բաց հալքանոթում, ոչ ցածր

0С

90

Ծծմբաջրածնի պարունակությունը, ոչ ավելի

ppm

10

 

ՑԱՆԿ

 

ԱՏԳԱԱ ծածկագրերի և ՏԳՏ դասակարգիչների

 

(ԱՏԳ ԱԱ 2710 12 310 0, 2710 12 412 0, 2710 12 413 0, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 12 510 0, 2710 12 590 0, 2710 12 700 0, 2710 19 210 0, 2710 19 421 0, 2710 19 422 0, 2710 19 423 0, 2710 19 424 0, 2710 19 425 0, 2710 19 426 0, 2710 19 460 0, 2710 19 480 0, 2710 19 510 1, 2710 19 510 9, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9, 2710 19 620 1, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 640 9, 2710 19 660 1, 2710 19 660 9, 2710 19 680 1, 2710 19 680 9, 2710 20 110 0, 2710 20 150 0, 2710 20 190 0, 2710 20 310 1, 2710 20 310 9, 2710 20 350 1, 2710 20 350 9, 2710 20 370 1, 2710 20 370 9, 2710 20 390 1, 2710 20 390 9, 2710 20 900 0, ծածկագրերին համապատասխան կամ ՏԳՏԴ՝ G46, G47)

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի 23-ի N 826 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 013/2011 տեխնիկական կանոնակարգ:

 

Ստուգաթերթը լրացրին՝

 

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՔՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻՆ, ՅՈՒՂԵՐԻՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳ ԱԱ * ծածկագրերին կամ ՏԳՏ դասակարգիչներին համապատասխան՝ ցանկը կցվում է)

 

____ __________ 20 թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՔՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻՆ, ՅՈՒՂԵՐԻՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման
մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

այո

ոչ

չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Արդյո՞ք նախքան շրջանառության մեջ դնելը և շրջանառությունն արտադրանքը ենթարկվել է համապատասխանության հավաստման ընթացակարգի` համապատասխանությունը հայտարարագրելու ձևով (առկա է համապատասխանության հայտարարագիրը):

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2012 թվականի հուլիսի 20-ի N 59 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 030/2012 կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ) 3-րդ հոդվածի 3.2-րդ կետ և 6-րդ հոդվածի 6.1-ին կետ

փաստա-թղթային

10.0

       

2.

Արդյո՞ք քսանյութերի, յուղերի և հատուկ հեղուկների յուրաքանչյուր խմբաքանակ ուղեկցվում է արտադրանքի որակի անձնագրով:

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.4-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

3.

Որակի անձնագիրը պարունակու՞մ է՝

             

3.1.

արտադրանքի անվանումը, մակնիշի նշագիրը և նպատակային նշանակությունը,

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.4-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

3.2.

պատրաստողի (պատրաստողի կողմից լիազորված անձի) կամ ներմուծողի, կամ վաճառողի անունը, նրա ապրանքանշանը (առկայության դեպքում), գտնվելու վայրը (երկրի նշումով), նրա հետ կապ հաստատելու համար տեղեկությունները,

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.4-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

3.3.

արտադրանքի անվտանգության ցուցանիշների նորմատիվային արժեքների և փորձարկումների փաստացի արդյունքների համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին,

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.4-րդ կետ

տեսազննում,
փորձաքննու-թյուն

9.0

       

3.4.

արտադրանքի ցուցանիշների նորմատիվային արժեքները, որոնք սահմանված են այն նորմատիվային փաստաթղթում, որին համապատասխան արտադրանքն արտադրվել է, և փորձարկումների փաստացի արդյունքները,

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.4-րդ կետ

տեսազննում,
փորձաքննու-թյուն

8.0

       

3.5.

պահպանման ժամկետները և պայմանները,

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.4-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

3.6.

պատրաստման ամսաթիվը (ամիսը, տարեթիվը),

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.4-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

3.7.

խմբաքանակի համարը,

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.4-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

3.8.

անձնագրի համարը,

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.4-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

4.

Արդյո՞ք արտադրանքն ունի քիմիական արտադրանքի անվտանգության անձնագիր (այսուհետ՝ անվտանգության անձնագիր):

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.5-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

5.

Արդյո՞ք վաճառողը սպառողի պահանջով սպառողին ներկայացնում է որակի անձնագրի պատճենը և (կամ) անվտանգության անձնագրի պատճենը:

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.6-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

6.

Արդյո՞ք որակի անձնագիրը և անվտանգության անձնագիրը լրացվել են ռուսերենով և (կամ) հայերենով:

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.7-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

7.

Արդյո՞ք բանեցրած արտադրանքը շրջանառելիս՝ հալոգեն օրգանական միացություններ պարունակող արտադրանքի հետ չեն խառնվում:

կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 3.8.3-րդ կետ

փորձաքննու-թյուն

2.0

       

8.

Արդյո՞ք փաթեթավորված արտադրանքը մակնշված է:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.2-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

9.

Փաթեթավորված արտադրանքի մակնշումը պարունակու՞մ է՝

 
         

9.1.

պատրաստողի անվանումը և գտնվելու վայրը (իրավաբանական հասցեն՝ ներառյալ երկիրը), նրա ապրանքանշանը (առկայության դեպքում),

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.2-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

9.2.

արտադրանքի անվանումը, մակնիշի նշագիրը և նպատակային նշանակությունը,

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.2-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

9.3.

պահպանման ժամկետը և պայմանները,

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.2-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

9.4.

պատրաստման ամսաթիվը,

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.2-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

9.5.

խմբաքանակի համարը,

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.2-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

10.

Արդյո՞ք մակնշումը շարադրված է հայերենով՝ բացառությամբ պատրաստողի անվանման և արտադրատեսակի անվանման, ինչպես նաև գրանցված ապրանքանիշի մեջ մտնող այլ տեքստի:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.4-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

11.

Արդյո՞ք մակնշումը հստակ է ու ընթեռնելի, կատարված է այնպիսի եղանակով, որով ապահովվում է դրա պահպանությունը փաթեթավորված արտադրանքի վրա և պաշտպանությունն արտաքին միջավայրի ներգործությունից:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.5-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

12.

Արդյո՞ք չփաթեթավորված արտադրանքը մատակարարելիս դրա մասին տեղեկությունները տրվում են որակի անձնագրում:

կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.6-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

13.

Արդյո՞ք համապատասխանության հավաստման ընթացակարգերով անցած քսանյութերը, յուղերը և հատուկ հեղուկներն ունեն Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում շրջանառության միասնական նշանով մակնշում:

կանոնակարգի 7-րդ հոդվածի 7.1-ին կետ

տեսազննում

1.0

       

14.

Արդյո՞ք Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում շրջանառության միասնական նշանը զետեղված է փաթեթվածքի յուրաքանչյուր միավորի վրա, ինչպես նաև ներկայացված է որակի անձնագրում:

կանոնակարգի 7-րդ հոդվածի 7.4-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

ԱՏԳԱԱ ծածկագրերի և ՏԳՏ դասակարգիչների

 

(ԱՏԳ ԱԱ-ի 2710 19, 2710 19 290 0, 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 2710 20, 3403, 3819 00 000 0, 3820 00 000 0 ծածկագրերին համապատասխան կամ ՏԳՏԴ՝ G 46, G 47, G 47.30.1)

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Մաքսային միության տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 20-ի N 59 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 030/2012 տեխնիկական կանոնակարգ:

 

Ստուգաթերթը լրացրին՝

 

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________201 թ.

(հավելվածը խմբ. 26.03.20 N 406-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգաթերթ

ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ՏԳՏԴ-ի C26, C33, D35, M 71, G 46, G 47, Q 86, E 36 ծածկագրեր)

 


 

_____________________________________
(տեսչական մարմնի անվանումը)

□□□□          ________________

Անձնական կոդ              (պաշտոնը)

□□□□          ________________

Անձնական կոդ              (պաշտոնը)

□□□□          ________________

Անձնական կոդ              (պաշտոնը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

 

________________________________________

  տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

 

 

 

___________________

(պետռեգիստրի համարը)

________________________________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի

անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _________20  թ.

 

____ ___________ 20   թ.


______________     ________________

(գտնվելու վայրը)             (հեռախոսահամարը)

 

__________________________
(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

__________________________
(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

__________________________
(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

ավարտը _____________ 20  թ.
□□□□□□□□
(ՀՎՀՀ)
__________________________
__________________________
__________________________
(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

 

__________________

(հեռախոսահամարը)

__________________

(հեռախոսահամարը)

 

համարը _________

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

 

NN

ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք

հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման

անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնաբա- նություններ

Պատասխան

այո

ոչ

չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Արդյո՞ք օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա իրացվող և (կամ) շահագործվող չափման միջոցի տեսակը հաստատված է, այդ չափման միջոցը ստուգաչափված է:

«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» (ՀՕ-22-Ն 08.02.2012 թ.) ՀՀ

օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք), 13-րդ հոդված, 15-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 16-րդ հոդվածի 1-ին մաս, 19-րդ հոդված, 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ, 21-րդ հոդվածի 2-րդ մաս և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի

N 113-Ն որոշման 1-ին կետով սահմանված

հավելված

փաստաթղթային, տեսազննում

20.0

       

2.

Արդյո՞ք օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա իրացվող և (կամ) շահագործվող տեսակը հաստատված և ստուգաչափված

չափման միջոցը համապատասխանում է չափագիտական կանոններին և

նորմերին:

Օրենքի 13-րդ հոդված, 19-րդ հոդված, 21-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

աշխատանքային չափանմուշի կիրառում, չափման միջոցի փորձաքննություն

10.0

       

3.

Արդյո՞ք ստուգաչափման

դրոշմը վնասված չէ:

Օրենքի 16-րդ

հոդված, 9-րդ մաս

տեսազննում

10.0

       

4.

Արդյո՞ք տրված կարգադրագրի պահանջները սահմանված ժամկետում պահպանվել են և (կամ) առանց տեսչական մարմնի գրավոր համաձայնեցման

չափագիտական

վերահսկողություն իրականացնող ծառայողի կողմից դրված կապարակնիքը (դրոշմը) վնասված կամ

հանված չէ:

Օրենքի 24-րդ հոդվածի 4.1-ին մաս

փաստաթղթային, տեսազննում, չափման միջոցի փորձաքննություն

10.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի N 113-Ն որոշում:

 

 

Ստուգաթերթը լրացրին՝

 

տեսչական մարմնի ծառայող

տեսչական մարմնի ծառայող


 


________________
(ստորագրությունը)
________________
(ստորագրությունը)
________________
(ստորագրությունը)

 

________________________
(անունը, ազգանունը)
________________________
(անունը, ազգանունը)
________________________
(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

 

________________
(ստորագրությունը)

 

________________________
(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________201 թ.

 

(հավելվածը խմբ. 26.03.20 N 406-Ն, 07.10.21 N 1652-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԿԱՀՈՒՅՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳ ԱԱ * ծածկագրերին կամ ՏԳՏ դասակարգիչներին համապատասխան՝ ցանկը կցվում է)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)`___________ 20  թ.

ավարտը` _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԿԱՀՈՒՅՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնաբանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Կահույքագործական արտադրանքը շրջանառության մեջ է դրված համապատասխանության գնահատման փաստաթղթո՞վ` համապատասխանության սերտիֆիկատով և (կամ) համապատասխանության հայտարարագրով

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2012 թվականի հունիսի 15-ի թիվ 32 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 025/2012 կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ) հոդված 6 կետ 1

փաստաթղթային

30.0

       

2.

Քանդած վիճակում մատակարարվող կահույքի դեպքում սպառողի համար տեղեկատվությունը ներկայացվա՞ծ է մակնշվածքի, շահագործման վերաբերյալ հրահանգի և հավաքման վերաբերյալ հրահանգի տեսքով

Կանոնակարգի հոդված 5 կետ 7

փաստաթղթային

2.0

       

3.

Կահույքի յուրաքանչյուր արտադրատեսակ մակնշվա՞ծ է հայերեն լեզվով

Կանոնակարգի հոդված 5 կետ 7.1

տեսազննում

2.0

       

4.

Մականշվածքը ներառու՞մ է՝

Կանոնակարգի հոդված 5

           

4.1.

պատրաստող երկրի անվանումը

կետ 7.2

տեսազննում

2.0

       

4.2.

պատրաստողի անվանումը և գտնվելու վայրը

կետ 7.2

տեսազննում

2.0

       

4.3.

պատրաստողի կողմից լիազորված անձի, ներկրողի անվանումը, գտնվելու և գործունեության վայրերը

կետ 7.2

տեսազննում

2.0

       

4.4.

պատրաստման ամսաթիվը

կետ 7.2

տեսազննում

2.0

       

4.5.

երաշխիքային ժամկետը

կետ 7.2

տեսազննում

2.0

       

4.6.

պատրաստողի կողմից սահմանված շահագործման ժամկետը

կետ 7.2

տեսազննում

2.0

       

5.

Հասարակական տարածքների համար նախատեսված մանկական և աշակերտական աթոռների, սեղանների, նստարանների մականշվածքում լրացուցիչ նշվա՞ծ է համարիչում՝ հասակին համապատասխանող թիվը, հայտարարում՝ երեխաների միջին հասակը

կետ 7.3

տեսազննում

2.0

       

6.

Կահույքագործական արտադրանքը մականշվա՞ծ է արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով

Կանոնակարգի
7-րդ հոդված,
1-ին կետ

տեսազննում

2.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

ՑԱՆԿ

 

ԱՏԳԱԱ ծածկագրերի և ՏԳՏ դասակարգիչների

 

(ԱՏԳԱԱ 9401 30 000 0, 9401 40 000 0, 9401 52 000 0, 9401 53 000 0, 9401 59 000 0, 9401 61 000 0,

9401 69 000 0, 9401 71 000 9, 9401 79 000 9, 9401 80 000 9, 9403 10 510 0, 9403 10 580 0, 9403 10 910 0,

9403 10 910 0, 9403 10 930 0, 9403 10 980 0, 9403 20 800 9, 9403 30 110 0, 9403 30 190 0, 9403 30 910 0,

9403 30 990 0, 9403 40 100 0, 9403 40 900 0, 9403 50 000, 9403 60 100, 9403 60 300 0, 9403 60 900,

9403 70 000 8, 9403 82 000 0, 9403 83 000 0, 9403 89 000 0, 9404 10 000 0, 9404 21 100 0, 9404 21 900 0

9404 29 100 0, 9404 29 900 0 ծածկագրին կամ C13- C15, C20, C31, G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Մաքսային միության տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2012 թվականի հունիսի 15-ի թիվ 32 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 025/2012 տեխնիկական կանոնակարգ:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

___________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար`

___________________

___________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱԱԿՏԻՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԼՎԱՑՈՂ ՈՒ ՄԱՔՐՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳԱԱ 3402 20 200, 3402 90 100, 3402 20 900, 3402 90 900 ծածկագրին կամ C20, G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱԱԿՏԻՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԼՎԱՑՈՂ ՈՒ ՄԱՔՐՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

 9

1.

Արդյո՞ք, լվացող միջոցներն ուղեկցված են` համապատասխանության նշանի մակնշմամբ, համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրով.

ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) 7-րդ կետ

Փաս-տաթղթային

20.0

       

2.

 Արդյո՞ք, լվացող միջոցների փաթեթվածքի կամ պիտակների վրա տեսանելի տեղում և ընթեռնելի ձևով հայերենով նշված են հետևյալ տեղեկությունները՝

Կանոնակարգի 17-րդ և 19-րդ կետեր

           

2.1

լվացող միջոցի անվանումը, պիտանիության ժամկետը, պահման պայմանները (անհրաժեշտության դեպքում), զտաքաշը.

ա) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

2.2

արտադրողի (մատակարարի) անվանումը, ապրանքային նշանը (առկայության դեպքում), գտնվելու վայրը.

բ) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

2.3

պարունակում է ցուցումներ՝ օգտագործման վերաբերյալ (լվացվող և մաքրվող օբյեկտը, լվացման եղանակը, ջրի ջերմաստիճանը, ջրի և լվացող միջոցի քանակությունը և այլն) եթե այդ տեղեկությունները տրվում են ապրանքաուղեկից փաստաթղթերով.

դ) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

2.4

 լվացքի համար նախատեսված լվացող միջոցի փաթեթվածքի վրա լրացուցիչ նշված է նաև լվացքի մեքենայի ստանդարտ բեռնաչափերի համար լվացող միջոցի առաջարկվող քանակությունը (չափաբաժինը)՝ հաշվի առնելով ջրի կոշտությունը և լվացման ցիկլերը.

ե) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

3.

Արդյո՞ք, լվացող միջոցներն չեն առաջացնում տեղային մաշկագրգռիչ ազդեցություններ:

Կանոնակարգի 9-րդ կետ

փորձա-քննություն

5.0

       

4.

Արդյո՞ք, լվացող միջոցները չունեն թունավոր, մաշկաներծծվող, ալերգիկ, մուտագեն, քաղցկեղածին ազդեցություններ օրգանիզմի վրա:

Կանոնակարգի 9-րդ կետ

փորձա-քննություն

5.0

       

5.

Արդյո՞ք, լվացող միջոցները չունեն օրգանիզմում կուտակվելու (կումուլյատիվ) հատկություններ:

Կանոնակարգի 10-րդ կետ

փորձա-քննություն

4.0

       

6.

Լվացող միջոցները հեշտ և արագ մաքրվու՞մ (հեռացվում) են մարդու մաշկածածկույթից և լվացվող-մաքրվող արտադրատեսակների վրայից:

Կանոնակարգի 11-րդ կետ

փորձա-քննություն

4.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրին՝

 

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________201 թ.

(հավելվածը խմբ. 26.03.20 N 406-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՑԱԾՐԱՎՈԼՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳ ԱԱ * ծածկագրերին կամ ՏԳՏ դասակարգիչներին համապատասխան՝ ցանկը կցվում է)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՑԱԾՐԱՎՈԼՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման
մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Ցածրավոլտ սարքավորումները շրջանառության մե՞ջ է դրված համապատասխանության գնահատման փաստաթղթով` համապատասխանության սերտիֆիկատով և /կամ/ համապատասխանության հայտարարագրով

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 768 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 004/2011 կանոնակարգի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) 3-րդ հոդվածի 1. կետ

փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Ցածրավոլտ սարքավորման վրա և դրան կցվող շահագործման փաստաթղթերում առկա՞ է սարքավորման անվանումը և (կամ) նշագրումը (տիպը, մակնիշը, մոդելը), դրա հիմնական պարամետրերը և բնութագրերը, պատրաստողի անվանումը և (կամ) ապրանքային նշանը, երկրի անվանումը

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետ

փաստա-թղթային, տեսազննում

4.0

       

3.

Փաթեթվածքի վրա առկա՞ է պատրաստողի անվանումը և (կամ) նրա ապրանքային նշանը, սարքավորման անվանումը և նշագրումը (տիպը, մակնիշը, մոդելը)

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետ

տեսազննում

4.0

       

4.

Շահագործման փաստաթղթերը լրացվա՞ծ են հայերեն լեզվով

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 5-րդ կետ

տեսազննում

4.0

       

5.

Ցածրավոլտ սարքավորումները մակնշվա՞ծ են արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով

             

5.1

ցածրավոլտ սարքավորման յուրաքանչյուր միավորի վրա

Կանոնակարգի 8-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետեր

տեսազննում

4.0

       

5.2

ցածրավոլտ սարքավորման փաթեթվածքի և շահագործման փաստաթղթերում (միավորի վրա զետեղելու անհնարինության դեպքում)

Կանոնակարգի 8-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ կետեր

փաստա-թղթային
տեսազննում

4.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

ՑԱՆԿ

 

ԱՏԳԱԱ ծածկագրերի և ՏԳՏ դասակարգիչների

 

(ԱՏԳԱԱ 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21, 8418 29 000 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1, 8422 11 000 0, 8516 60 101 0, 8516 60 109 0, 8516 60 500 0, 8516 79 700 0, 8516 60 800 0, 8516 60 900 0, 8516 79 700 0, 8516 10 800 0, 8516 71 000 0, 8516 79 700 0, 8516 50 000 0, 8509 80 000 0, 8516 60 700 0, 8516 60 900 0, 8516 72 000 0, 8516 79 200 0, 8516 79 700 0, 8509 40 000 0, 8509 80 000 0, 8450 11 110 0, 8450 11 190 0, 8450 11 900 0, 8450 12 000 0, 8450 19 000 0, 8421 12 000 0, 8421 19 700 9, 8451 21 000, 8451 29 000 0, 8450 19 000 0, 8479 89 970 8, 8424 30 900 0, 8424 89 000 9, 8451 30 000 0, 8516 40 000 0, 8516 79 700 0, 8516 79 700 0, 8508, 8509 80 000 0, 8508, 8509 80 000 0, 8424 30 900 0, 8424 89 000 9, 8509 80 000 0, 8516 79 700 0, 8509 80 000 0, 8414 51 000 9, 8415 10, 8415 81 009 0, 8415 82 000 9, 8415 83 000 9, 8415 90 000 9, 8418 99, 8479 89 970 8, 8509 80 000 0, 8414 60 000 0, 8421 39 200 8, 8436 21 000 0, 8516 21 000 0, 8516 29, 8516 21 000 0, 8516 29 500 0, 8516 29 910 0, 8516 29 990 0, 8516 80, 8516 10, 3922, 7324 90 000 0, 8516 79 700 0, 9019 10 900 1, 8509 80 000 0, 8516 29 990 0, 8543 70 900 0, 8510 10 000 0, 8510 30 000 0, 8510 20 000 0, 8516 79 700 0, 8516 31 000 0, 8516 32 000 0, 8516 33 000 0, 8516 32 000 0, 6301 10 000 0, 6306 40 000 0, 6307 90 980 0, 9404 21, 9404 29, 9404 90, 9019 10 100 0, 9019 10 900 1, 9504 50 000, 9504 30, 9504 90 800 9, 9506 91, 8519, 8521, 8525 80, 8527, 8528 49, 8528 59, 8528 69, 8528 72, 8527, 8528 71, 8528 72, 8518 21 000 0, 8518 22 000 0, 8518 29, 8518 40, 8518 50 000 0, 8452 10, 8452 10 190 0, 8447, 8504 40 300 9, 8504 40 820, 8504 40 900 8, 8504 40 550 9, 8433 11 100 0, 8433 19 100 0, 8467 29 200 0, 8467 29 800 0, 8479 89 970 8, 8467 29 850 9, 8508 60 000 0, 8434 10 000 0, 8414 80 800 9, 8413 70, 8413 81 000 9, 8516 10 800 0, 9405 40 100 9, 9405 40 310 9, 9405 40 350 9, 9405 40 390 9, 9405 40 910 9, 9405 40 950 9, 9405 40 990 8, 9405 91 900 9, 9405 92 000 9, 9405 99 000 9, 8421 21 000 9, 8509 80 000 0, 8413 70, 8413 81 000 9, 8413, 8539 21 920 0, 8539 21 980 0, 8539 22, 8539 29 920 0, 8539 29 980 0, 8539 31, 8541 40 100 0, 9405, 9405 10 210 9, 9405 10 400 9, 9405 10 500 9, 9405 10 910 9, 9405 10 980 9, 9405 20 110 9, 9405 20 400 9, 9405 20 500 9, 9405 20 910 9, 9405 20 990 9, 9405 40 100 9, 9405 40 310 9, 9405 40 350 9, 9405 40 390 9, 9405 40 910 9, 9405 40 950 9, 9405 40 990 8, 9405 40 100 9, 9405 40 310 9, 9405 40 350 9, 9405 40 390 9, 9405 40 910 9, 9405 40 950 9, 9405 40 990 8, 9405 40 100 9, 9405 30 000 0, 8536 50, 9107 00 000 0, 8536 50, 8536 69 900 9, 8536 69 900 9, 8536 69 900 9, 8536 90 100 9, 8536 90 850 0, 8544 42, 8544 42, 8471 30 000 0, 8471 41 000, 8471 49 000 0, 8470 50 000, 8443 32 100 9, 8471 60 700 0, 8519, 8521, 8527, 8528 42 000 0, 8528 52 000 0, 8528 59 900 9, 8504 40 300, 8518 21 000 0, 8518 22 000 0, 8528 62 100 0, 8528 69, 8443 31, 8467 21, 8467 29 200 0, 8467 29 850 9, 8467 22, 8467 29 200 0, 8467 29 510 0, 8467 29 530 0, 8467 29 590 0, 8467 29 700 0, 8467 29 200 0, 8467 29 850 1, 8467 29 850 9, 8467 29 590 0, 8467 29 850 9, 8467 29 200 0, 8465, 8424 20 000 0, 9207, 8544 49 910, 8544 49 950 0, 8544 49 990 0, 8535 21 000 0, 8535 90 000 0, 8536 20 100 8, 8536 20 900 8, 8536 30, 8535 30 100 0, 8535 90 000 0, 8536 50, 8535 90 000 0, 8536 90 100 9, 8535 10 000 0, 8536 10, 8535 90 000 0, 8536 90 010 0, 8536 90 100 9, 8535 30 100 0, 8535 90 000 0, 8536 41, 8536 49 000 0, 8535 90 000 0, 8536 30, 8536 50, 8537 10 990 0, 8537 20 910 0, 8537 10, 8537 10 910 9, 8537 10 990 0, 8537 20 910 0, 8535 90 000 0, 8536 41, 8536 49 000 0, 8535, 8536, 9032 10, 8535 30 100 0, 8535 90 000 0, 8536 50, 8537 10 910 9, 8512 20 000 9, 8535 30 100 0, 8535 90 000 0, 8536 50, 8535 30 100 0, 8535 90 000 0, 8536 50, 8536 90 850 0, 8537 10 990 0, 8537 20 910 0, 8535 90 000 0, 8536 30, 8537 10 990 0, 8537 20 910 0, 8535 40 000 0, 8536 30, 8535 30 100 0, 8535 90 000 0, 8536 50, 8537 10 910 9, 8537 20 910 0, 8535 30 100 0, 8535 90 000 0, 8536 50, 8535 30 100 0, 8535 90 000 0, 8536 50, 8535 30 100 0, 8535 90 000 0, 8536 50, 8537 10 990 0, 8537 20 910 0, 8537 10 910 9, 8537 20 910 0, 9032 89 000 9, 8535 30 100 0, 8535 90 000 0, 8536 50 ծածկագրին կամ C26, C27, C28, G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 768 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 004/2011 տեխնիկական կանոնակարգ:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 9

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԳԱԶԱՆՄԱՆ ՎԱՌԵԼԻՔՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 (ԱՏԳ ԱԱ * ծածկագրերին կամ ՏԳՏ դասակարգիչներին համապատասխան՝ ցանկը կցվում է)

 

____ __________ 20  թ.

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԳԱԶԱՆՄԱՆ ՎԱՌԵԼԻՔՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման
մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.

Շրջանառության մեջ դրված գազօգտագործող սարքավորումը անցե՞լ է համապատասխանության հավաստում՝ համապատասխանության սերտիֆիկատ և /կամ/ համապատասխանության հայտարարագիր

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 875 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 016/2011 կանոնակարգի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) 3-րդ հոդվածի 1. կետ

փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Գազօգտագործող սարքավորման կառավարման, կարգավորիչ սարքերը և փակիչ ամրանը ունե՞ն օգտագործողի սխալ գործողությունները կանխող նշաններ և համապատասխան ցուցումներ

Կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 27-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

3.

Գազօգտագործող սարքավորման մակնշվածքի մեջ պարունակող տեղեկությունները շարադրվա՞ծ են հայերեն լեզվով

Կանոնակարգի 3-րդ հավելվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

4.

Մակնշվածքը պարունակու՞մ է հետևյալ տեղեկությունները.

Կանոնակարգի 3-րդ հավելվածի 3-րդ կետի

           

4.1

պատրաստողի անվանումը և (կամ) ապրանքային նշանը, պատրաստող երկրի անվանումը,

ա) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

4.2

սարքավորման մոդելը (տիպը),

բ) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

4.3

սերիական համարը (խմբաքանակի համարը),

գ) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

4.4

սարքավորման արտադրման ամսաթիվը (ամիսը, տարին),

դ) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

4.5

գազօգտագործող սարքավորման անվանական ջերմային հզորությունը և (կամ) անվանական ջերմային արտադրողականությունը,

ե) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

4.6

օգտագործվող գազի տեսակը և անվանական ճնշումը,

զ) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

4.7

էլեկտրական հոսանքի լարումը, հաճախականությունը և սպառվող էլեկտրական հզորությունը (էլեկտրական ցանցին միացվող գազօգտագործող սարքավորումների համար)

է) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

5.

Գազօգտագործող սարքավորումը մակնշվա՞ծ է արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով`

             

5.1

գազօգտագործող սարքավորման յուրաքանչյուր միավորի վրա և կից շահագործման փաստաթղթերում

Կանոնակարգի 7-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետեր

տեսազննում

1.5

       

5.2

գազօգտագործող սարքավորման փաթեթվածքի և կից շահագործման փաստաթղթերում (միավորի վրա զետեղելու անհնարինության դեպքում)

Կանոնակարգի 7-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետեր

տեսազննում

1.5

       

6.

Կատարվե՞լ է արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով մակնշումը՝ նախքան գազօգտագործող սարքավորումը շուկայում շրջանառության մեջ դնելը

Կանոնակարգի 7-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

տեսազննում

2.5

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

ՑԱՆԿ

 

ԱՏԳԱԱ ծածկագրերի և ՏԳՏ դասակարգիչների

 

(ԱՏԳԱԱ 7321, 7321 11, 7321 11 900 0, 7321 81 000 0, 7322 90 000 0, 7418 10 100 0, 7615 10 800 9, 8307 10 000 98307 90 000 0, 8403 10, 8415, 8416 20 100 0, 8416 20 200 0, 8416 20 800 0, 8419 11 000 0, 8419 19 000 0, 8419 81 800 9, 8436 21 000 0, 8481 10, 8481 40, 8481 80 591 0, 8481 80 819 0, 8516 60 10, 8537 10 910, 90329032 10 890 0, 9405 50 000 0 ծածկագրին կամ C25, C27, C28 G46, G47, ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 875 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 016/2011 տեխնիկական կանոնակարգ:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

___ _____________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 10

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՕԴԱՃՆՇԱԿԱՆ ԴՈՂԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳԱԱ 4011 20, 4011 10 000 ծածկագրին կամ G46, G47, C22 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՕԴԱՃՆՇԱԿԱՆ ԴՈՂԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Օդաճնշական դողերը ուղեկցվա՞ծ են համապատասխանության ազգային նշանի մակնշմամբ, համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրով

ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ) 68-րդ կետ

Փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Օդաճնշակային դողերի մակնշվածքում զետեղվա՞ծ է արտադրողի ապրանքային նշանը

Կանոնակարգի 43-րդ կետի 1) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

3.

Օդաճնշական դողերի մակնշվածքում զետեղվա՞ծ է դողի չափերի նշագիրը

Կանոնակարգի 43-րդ կետի 2) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

4.

Մարդատար ավտոմեքենաների շառավղային կառուցվածքի դողերի համար տրամագծի մակնշվածքից առաջ նշվա՞ծ է R տառը և կամ «RADIAL» («ՇԱՌԱՎՂԱՅԻՆ») բառը

Կանոնակարգի 43-րդ կետի 3) ենթակետ, բ) պարբերություն

տեսազննում

2.0

       

5.

Մարդատար ավտոմեքենաների անկյունագծագոտևորային կառուցվածքի դողերի համար անվահեծի տրամագծից առաջ մակնշվա՞ծ են B տառը և «BIAS BELTED» («ՇԵՂՎԱԾ ԱՆՎԱՀԵԾՈՎ») բառերը.

Կանոնակարգի 43-րդ կետի 3) ենթակետ, գ) պարբերություն

տեսազննում

2.0

       

6.

Բեռնատար ավտոմեքենաների շառավղային կառուցվածքի դողերի համար անվահեծի տրամագծից առաջ մակնշվա՞ծ են R տառը և «RADIAL» («ՇԱՌԱՎՂԱՅԻՆ») բառը.

 «Կանոնակարգի 43-րդ կետի 2) ենթակետ,
բ) պարբերություն»

տեսազննում

2.0

       

7.

Օդաճնշական դողերի մակնշվածքում զետեղվա՞ծ է առևտրային նշանը (դողի մոդելը).

Կանոնակարգի 43-րդ կետի 4) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

8.

Օդաճնշական դողերի մակնշվածքում զետեղվա՞ծ է արագության կատեգորիայի նշագիրը (նշագրերը)`

Կանոնակարգի 43-րդ կետի 5) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

9.

Ձմեռային դողերի համար M+S կամ M.S տառերը կամ բոլոր սեզոնների դողերի համար M&S տառերը կամ «All seasons բառերը զետեղվա՞ծ են մակնշվածքի վրա

Կանոնակարգի 43-րդ կետի 6) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

10.

Մարդատար ավտոմեքենաների ուժեղացված դողերի դեպքում մակնշվածքում զետեղվա՞ծ են «REINFORCED» («ՈՒԺԵՂԱՑՎԱԾ») կամ «EXTRA LOAD» («ԲԱՐՁՐ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ») բառերը

Կանոնակարգի 43-րդ կետի 9) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

11.

Օդաճնշական դողերի մակնշվածքում առկա՞ է արտադրման թվականը` կազմված չորս թվից, որոնցից առաջին երկուսը ցույց են տալիս արտադրման շաբաթը, վերջին երկուսը՝ արտադրման տարեթիվը

Կանոնակարգի 43-րդ կետի 10) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

12.

Օդաճնշական դողերի մակնշվածքում առկա՞ է պտտման ուղղվածության նշանը (պահպանաշերտի նկարների ուղղվածության դեպքում),

Կանոնակարգի 43-րդ կետի 16) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

_____ _____________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 11

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՍԻՆԹԵՏԻԿ ՀԻՄՔՈՎ ԼԱՔԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳ ԱԱ 3208, 3209 ծածկագրերին կամ C20, G46, G47, ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՍԻՆԹԵՏԻԿ ՀԻՄՔՈՎ ԼԱՔԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա- բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Լաքաներկանյութերն ուղեկցվա՞ծ են համապատասխանության ազգային նշանի մակնշմամբ, համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրով

ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի
N 1647-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի(այսուհետ՝ կանոնակարգ) 7-րդ կետ

փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Լաքաներկանյութ պարունակող յուրաքանչյուր սպառողական և փոխադրական տարայի, փոխադրական փաթեթների, փաթեթավորման միջոցների, հատուկ բեռնարկղերի, ավտոցիստեռնների վրա նշվա՞ծ են արտադրանքը բնութագրող հետևյալ տվյալները`

Կանոնակարգի 13-րդ կետի
ա) ենթակետի

           

2.1

արտադրող կազմակերպության (ֆիրմայի) անվանումը

3-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

2.2

արտադրող երկրի անվանումը

4-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

2.3

արտադրողի և (կամ) վաճառողի գտնվելու վայրը

5-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

2.4

լաքաներկանյութի անվանումը, գույնը և տեսակը

6-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

2.5

զտաքաշը

7-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

2.6

համաքաշը

8-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

2.7

սպառողական տարաների թիվը և մեկ սպառողական տարայի զտաքաշը

9-րդ պարբերություն

տեսազննում

0.5

       

2.8

խմբաքանակի համարը

 10-րդ պարբերություն

տեսազննում

0.5

       

2.9

արտադրման տարեթիվը և ամիսը

11-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

2.10

լաքաներկանյութի նշանակումը (այդ թվում` շինության ներսում և (կամ) դրսում օգտագործման վերաբերյալ ցուցում) և օգտագործման եղանակը

12-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

2.11

լաքաներկանյութի անվտանգ պահման, փոխադրման, օգտագործման ու օգտահանման կանոնները և պայմանները

13-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

2.12

լաքաներկանյութի հետ վարվեցողության նախազգուշական միջոցառումները

14-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

 2.13

հիմնական սպառողական հատկությունները և բնութագրերը

15-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

2.14

պիտանիության ժամկետը

16-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

2.15

«Պաշտպանել կրակից» մակագրությունը` օրգանանոսրացվող լաքաներկանյութերի համար

17-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

2.16

թաղանթագոյացնող նյութի և լուծիչի տեսակները

18-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

3.

Մակնշվածքը սպառողին տրամադրվու՞մ է հայերենով

Կանոնակարգի 20-րդ կետ,

տեսազննում

1.0

       

4.

Մանրածախ առևտրի համար նախատեսված լաքաներկանյութերի տարայի կափարիչի կամ օղակի վրա նշվա՞ծ է գունավոր լաքաներկանյութերի ներկվածքը

Կանոնակարգի 15-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

5.

Փոքր չափերի (մինչև 0,3 դմ3) տարաների դեպքում տեղեկատվությունը զետեղվա՞ծ է ներդիր թերթիկի վրա, որը կցված է յուրաքանչյուր տարային կամ մատակարարվող լաքաներկանյութերի ապրանքաուղեկից փաստաթղթերին

Կանոնակարգի 22-րդ կետ

փաստա-թղթային

1.0

       

6.

Փաթեթավորված օրգանանոսրացվող լաքաներկանյութերը պահվու՞մ են փակ պահեստային շինություններում՝ շրջապատող միջավայրի մինուս 40-ից մինչև 400C ջերմաստիճանի պայմաններում

Կանոնակարգի 26-րդ կետի 1-ին պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

7.

Փաթեթավորված ջրադիսպերսային լաքաներկանյութերը պահվու՞մ են 50C-ից բարձր, բայց 350C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում

Կանոնակարգի 26-րդ կետի 2-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 12

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՕԾԱՆԵԼԻՔԱԿՈՍՄԵՏԻԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

(ԱՏԳ ԱԱ * ծածկագրերին կամ ՏԳՏ դասակարգիչներին համապատասխան՝ ցանկը կցվում է)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՕԾԱՆԵԼԻՔԱԿՈՍՄԵՏԻԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքը շրջանառության մեջ դրվա՞ծ է համապատասխանության գնահատման փաստաթղթով` համապատասխանության հայտարարագրով և/կամ/ արտադրանքի պետական գրանցման վկայականով

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 799 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 009/2011 կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ) 4-րդ հոդված, 1-ին կետ

փաստա-թղթային

18.0

       

2.

Շուկայում շրջանառության մեջ դրված օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքը համապատասխանության հավաստմամբ մակնշվա՞ծ է արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով

Կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

3.

Արտադրանքի մակնշումն իրականացվու՞մ է սպառողական տարայի, պիտակի, ապրանքապիտակի վրա մակագրությունների, թվային և գրաֆիկական նշանների տեսքով

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 9.1 կետ

տեսազննում

1.0

       

4.

Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի մակնշումը պարունակու՞մ է հետևյալ տեղեկությունները`

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի

           

4.1

արտադրանքի անվանումը

9.2 կետ

տեսազննում

2.0

       

4.2

պարունակու՞մ է ծագման երկիրը (եթե այն երկիրը, որտեղ տեղակայված է արտադրությունը, չի համընկնում արտադրողի գտնվելու վայրի հետ)

9.2 կետ

տեսազննում

2.0

       

4.3

կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը

9.2 կետ

տեսազննում

2.0

       

4.4

արտադրանքի անվանական քանակը (ծավալը կամ զանգվածը) սպառողական տարայում (ձեռքի պինդ օճառի համար՝ մեկ կտորի անվանական զանգվածը փաթեթավորման պահին)՝ բացառությամբ 5 գրամից պակաս անվանական քաշով կամ 5 միլիլիտրից պակաս անվանական ծավալով օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի կամ օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի փորձանմուշի

9.2 կետ

տեսազննում

2.0

       

4.5

արտադրանքի գույնը և (կամ) երանգը (դեկորատիվ կոսմետիկայի և ներկող միջոցների համար)

9.2 կետ

տեսազննում

1.0

       

4.6

արտադրանքի պիտանիության ժամկետը՝ պատրաստման ամսաթիվը (ամիս, տարի) և պիտանիության ժամկետը (ամիս, տարի) կամ «պիտանի է մինչև» (ամիս, տարի) կամ «օգտագործել մինչև» (ամիս, տարի) մակագրությունը.

9.2 կետ

տեսազննում

1.0

       

4.7

պահպանման պայմանների նկարագրությունը, եթե այդ պայմանները տարբերվում են ստանդարտ պայմաններից

9.2 կետ

տեսազննում

1.0

       

4.8

արտադրանքի խմբաքանակի համարը կամ հատուկ կոդը, որոնցով հնարավոր է նույնականացնել օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի խմբաքանակը

9.2 կետ

տեսազննում

2.0

       

4.9

արտադրանքի օգտագործման եղանակների մասին տեղեկությունները

9.2 կետ

տեսազննում

2.0

       

5.

Արտադրանքը մակնշվա՞ծ է հայերենով

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 9.5 կետ

տեսազննում

2.0

       

6.

Արտադրանքը չի պարունակում արգելված նյութեր

Կանոնակարգի հավելված 1

Լաբորատոր փորձարկում

2.0

       

7.

Արտադրանքի համար ջրածնի ցուցանիշի (pH) արժեքը համապատասխանում է սահմանված պահանջներին:

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ և հավելված 6

Լաբորատոր փորձարկում

2.0

       

8.

Բերանի խոռոչի հիգիենայի՝ ֆտորի պարունակությամբ միջոցների համար ֆտորիդի պարունակությունը (ֆտորի մոլային զանգվածի վերահաշվարկով) համապատասխանում է սահմանված պահանջներին:

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ և հավելված 2

Լաբորատոր փորձարկում

2.0

       

9.

Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի թունաբանական ցուցանիշները համապատասխանում են սահմանված պահանջներին:

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 6.1.1-րդ կետ և հավելված 8

Լաբորատոր փորձարկում

2.0

       

10.

Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի կլինիկական (կլինիկալաբորատոր) ցուցանիշները համապատասխանում են սահմանված պահանջներին:

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 6.1.2-րդ կետ և հավելված 9

Լաբորատոր փորձարկում

2.0

       

11.

Բերանի խոռոչի հիգիենայի միջոցների կլինիկական ցուցանիշները համապատասխանում են սահմանված պահանջներին:

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 6.1.3-րդ կետ և հավելված 10

Լաբորատոր փորձարկում

2.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

ՑԱՆԿ

 

ԱՏԳԱԱ ծածկագրերի և ՏԳՏ դասակարգիչների

(ԱՏԳ ԱԱ 3301, 3303 00, 3303 00, 3303 00 100 0, 3304 10 000 0, 3304 20 000 0, 3304 30 000 0, 3304 91 000 03304 99 000 0, 3305 10 000 0, 3305 20 000 0, 3305 30 000 0, 3305 90 000 1, 3305 90 000 9, 3306 10 000 03306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3307 90 000 8, 3401 11 000 1, 3401 11 000 9, 3401 20, 3401 20 100 0, 3401 20 900 0, 3401 30 000 0, ծածկագրերին կամ C20, G46, G47, ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 799 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 009/2011 տեխնիկական կանոնակարգ:

 

Ստուգաթերթը լրացրին՝

 

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________201 թ.

(հավելվածը խմբ. 26.03.20 N 406-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 13

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԲԵՏՈՆԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳ ԱԱ 7214 99, 7213 91 100, 7217 10, 7312 10 610 ծածկագրին կամ C25, G46, G47, ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԲԵՏՈՆԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

5

6

7

8

1.

Պողպատե արտադրանքներն ուղեկցվա՞ծ են համապատասխանության ազգային նշանի մակնշմամբ, համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրով

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի
N 179-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ) 6-րդ կետ

փաստաթղթային

30.0

       

2.

 Պողպատե արտադրանքների յուրաքանչյուր կապի կամ կաժի վրա, 2-3 մ հեռավորությամբ, դրոշմատպման մեթոդով մականշվա՞ծ են հետևյալ տվյալները`

Կանոնակարգի 26-րդ կետի

           

2.1

արտադրող կազմակերպության անվանումը

ա) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.2

ամրանային պողպատի դասը, որից պատրաստվել է արտադրանքը, մակնիշը, տրամագիծը

բ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.3

արտադրման տարեթիվը, ամիսը

գ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.4

խմբաքանակի համարը, զանգվածը

դ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.5

ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթի նշագիրը

ե) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

3.

Յուրաքանչյուր ամրանային ձող ունի՞ արտադրող կազմակերպության անվանումը և ամրանի դասը բնութագրող գլոցվածքային մակնշում` ոչ ավելի, քան 1,5 մ հեռավորության վրա կետերի, ելուստների, այլ նշանների ձևով կամ պարբերական տրամատի համապատասխան փոփոխությամբ

Կանոնակարգի 27-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

4.

Կաժերով մատակարարված պողպատե արտադրանքների վրա ամրակցվա՞ծ է մեկ պիտակ

Կանոնակարգի 29-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

5.

Յուրաքանչյուր խմբաքանակ ուղեկցվա՞ծ է ապրանքաուղեկից փաստաթղթով, որում նշված են հետևյալ տվյալները՝

Կանոնակարգի 33-րդ կետեր

           

5.1

արտադրող կազմակերպության անվանումը և (կամ) ապրանքային նշանը

ա) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

5.2

սպառողի անվանումը

բ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

5.3

պատվերի համարը

գ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

5.4

որակի փաստաթղթի ձևակերպման ամսաթիվը

դ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

5.5

պողպատի մակնիշը. ամրության դասը

ե) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

5.6

ձուլվածքի կամ խմբաքանակի համարը

զ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

5.7

պողպատե արտադրանքի անվանումը, չափերը, տեղերի քանակը և ընդհանուր զանգվածը, տեղեկություններ հատկությունների, մակերևույթի որակի, նշանակության մասին

է) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

5.8

նորմատիվ փաստաթղթի համարը

ը) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

5.9

պողպատի քիմիական կազմը` պատրաստի արտադրանքում կամ ձուլվածքի նմուշով

թ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

5.10

պողպատե արտադրանքի մեխանիկական հատկությունները

ժ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

5.11

որակի տեխնիկական հսկողության դրոշմը

ժա) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N 179-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

 ______ _____________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 14

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՌԱԴԻՈՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳԱԱ 8443 32 200, 8471 30 000, 8471 49 000, 8517 11 000, 8517 12 000, 8517 18 000, 8517 61 000, 8517 62 000, 8517 69 310, 8517 69 390, 8517 69 900, 8517 70 900, 8519 50 000, 8525 50 000, 8525 60 000, 8526 92 000, 852712100, 852712900 ծածկագրերին կամ G46, G47, ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՌԱԴԻՈՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

 

5

6

7

8

1.

Արդյո՞ք (ԱՏԳԱԱ 8517 61 000, 8517 62 000, 8525 50 000, 8525 60 000 ծածկագրերին համապատասխան) ռադիոսարքավորումները և հեռահաղորդակցության վերջնակետային սարքավորումները (այսուհետ՝ սարքավորումներ) ուղեկցված են համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ համապատասխանության ազգային նշանի մակնշմամբ

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-ի
N 2228-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ)
5-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետեր

փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Սարքավորումների վրա և (կամ) դրանց փաթեթվածքների վրա և (կամ) շահագործման փաստաթղթերում առկա՞ է մակնշվածք

Կանոնակարգի 16-րդ կետ

փաստա-թղթային
տեսազննում

2.0

       

3.

 Սարքավորումների մակնշումը պարունակո՞ւմ է հետևյալ տեղեկությունները`

Կանոնակարգի 17-րդ կետի

           

3.1

սարքավորման պայմանական անվանումը, մակնիշը, մոդելը, վերափոխակը (մոդիֆիկացիան) և ծածկագիրը

ա) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

3.2

արտադրողի կամ մատակարարի անվանումը և գտնվելու վայրը

բ) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

3.3

անվանական լարումը կամ անվանական լարումների ընդգրկույթը, հոսանքի տեսակի պայմանական նշանը

գ) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

3.4

փոփոխական հոսանքի դեպքում` հաճախությունները, անվանական հոսանքը և սպառվող կամ օգտակար անվանական հզորությունը.

գ) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

3.5

արտադրման ամսաթիվը (ամիսը, տարին) և գործարանային համարը

դ) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

3.6

վտանգի մասին նախազգուշացումները և նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ ցուցումները (անհրաժեշտության դեպքում)

ե) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-իN 2228-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 15

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳԱԱ* ծածկագրերին կամ ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան` ցանկը կցվում է)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Տեխնիկական միջոցները շրջանառության մեջ դրվա՞ծ է համապատասխանության գնահատման փաստաթղթով` համապատասխանության սերտիֆիկատով և /կամ/ համապատասխանության հայտարարագրով

Մաքսային միության 09.12.2011 թ.
N 879 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ ՄՄ ՏԿ 020/2011 (այսուհետ՝ կանոնակարգ)հոդված 3 1-ին կետ

փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Տեխնիկական միջոցը նախքան շուկայում շրջանառության մեջ դնելը մակնշվե՞լ է շրջանառության միասնական նշանով

Կանոնակարգի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

3.

Տեխնիկական միջոցի վրա և դրան կից ներկայացվող շահագործման փաստաթղթերում զետեղվա՞ծ են տեխնիկական միջոցի անվանումը և (կամ) նշումը (տիպը, մակնիշը), դրա հիմնական պարամետրերն ու բնութագրերը, պատրաստողի անվանումը և (կամ) ապրանքային նշանը, այն երկրի անվանումը, որտեղ պատրաստվել է տեխնիկական միջոցը

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետ

փաստա-թղթային

տեսազննում

2.0

       

4.

Տեխնիկական միջոցի փաթեթվածքի վրա զետեղվա՞ծ են տեխնիկական միջոցի անվանումը և (կամ) նշումը (տիպը, մակնիշը)

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետ

տեսազննում

1.0

       

5.

Տեխնիկական միջոցին կից ներկայացվող շահագործման փաստաթղթերը պարունակո՞ւմ են հետևյալ տեղեկատվությունը`

             

5.1.

տեխնիկական միջոցի անվանումը և (կամ) նշումը (տիպը, մակնիշը), դրա հիմնական պարամետրերն ու բնութագրերը, պատրաստողի անվանումը և (կամ) ապրանքային նշանը, այն երկրի անվանումը, որտեղ պատրաստվել է տեխնիկական միջոցը

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

փաստա-թղթային

1.5

       

5.2.

տեխնիկական միջոցի նշանակության մասին տեղեկություններ

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

փաստա-թղթային

1.5

       

5.3.

բնութագրերն ու պարամետրերը

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

փաստա-թղթային

1.5

       

5.4

տեխնիկական միջոցի մոնտաժման, էլեկտրականության ցանցին և այլ տեխնիկական միջոցներին դրա միացման, գործարկման, կարգավորման և շահագործման մեջ դնելու կանոններն ու պայմանները

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

փաստա-թղթային

1.5

       

5.5.

տեխնիկական միջոցի օգտագործման սահմանափակումների մասին տվյալները`( հաշվի առնելով դրա` բնակելի, առևտրային և արտադրական գոտիներում աշխատելու համար նախատեսված լինելու հանգամանքը)

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

փաստա-թղթային

1.5

       

5.6.

անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

փաստա-թղթային

1.5

       

5.7.

պահպանման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), իրացման և օգտահանման կանոններն ու պայմանները (անհրաժեշտության դեպքում` դրանց ներկայացվող պահանջների սահմանումը)

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

փաստա-թղթային

1.0

       

5.8.

այն միջոցառումների մասին տեղեկությունները, որոնք պետք է ձեռնարկել տեխնիկական միջոցի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

փաստա-թղթային

1.0

       

5.9.

պատրաստողի (պատրաստողի կողմից լիազորված անձի), ներմուծողի անվանումն ու գտնվելու վայրը, նրանց հետ կապ հաստատելու համար տեղեկությունները

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

փաստա-թղթային

1.0

       

5.10.

տեխնիկական միջոցի պատրաստման ամիսն ու տարին և (կամ) պատրաստման տարին որոշելու մեթոդի և դա զետեղելու վայրի մասին տեղեկությունը

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

փաստա-թղթային

1.0

       

6.

Տեխնիկական միջոցի շահագործման փաստաթղթերը պատրաստվա՞ծ են հայերեն լեզվով

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 5-րդ կետ

փաստա-թղթային

2.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

ՑԱՆԿ

 

ԱՏԳԱԱ ծածկագրերի և ՏԳՏ դասակարգիչների

 

(ԱՏԳ ԱԱ 3922, 6301 10 000 0, 6306 40 000 0, 6307 90 980 0, 7324 90 000 9, 8413, 8414 51 000 9, 8414 60 000, 8415 10, 8415 81 009 0, 8415 82 000 9, 8415 83 000 9, 8415 90 000 9, 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21, 8418 29 000 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1, 8418 99, 8421 12 000 0, 8421 19 700 9, 8421 39 200 8, 8422 11 000 0, 8424 20 000 0, 8424 30 900 0, 8424 30 900 0, 8424 89 000 9, 8424 89 000 9, 8433 11 100 0, 8433 19 100 0, 8436 21 000 0, 8443 31, 8443 32 100 9, 8447, 8450 11 110 0, 8450 11 190 08450 11 900 0, 8450 12 000 0, 8450 19 000 0, 8450 19 000 0, 8451 21 000, 8451 29 000 0, 8451 30 000 08452 10, 8452 10 190 0, 8465, 8467 21, 8467 22, 8467 29 200 0, 8467 29 300 0, 8467 29 510 0, 8467 29 530 08467 29 590 0, 8467 29 700 0, 8467 29 800 0, 8467 29 850 1, 8467 29 850 9, 8467 29 900 0, 8470 50 0008471 30 000 0, 8471 41 000, 8471 49 000 0, 8471 60 700 0, 8479 89 970 8, 8504 40 300, 8504 40 300 98504 40 550 9, 8504 40 820, 8504 40 900 8, 8508, 8508 60 000, 8509 40 000 0, 8509 80 000 0, 8510 10 000 0, 8510 20 000 0, 8510 30 000 0, 8515 31 000 0, 8515 39 130 0, 8515 39 180 0, 8515 39 900 0, 8516 108516 10 800 0, 8516 21 000 0, 8516 29, 8516 29 500 0, 8516 29 910 0, 8516 29 990 0, 8516 31 000 0, 8516 32 000 0, 8516 33 000 0, 8516 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60 101 0, 8516 60 109 0, 8516 60 500 0, 8516 60 700 0, 8516 60 800 0, 8516 60 900 0, 8516 71 000 0, 8516 72 000 0, 8516 79 200 0, 8516 79 700 0, 8516 808518 21 000 0, 8518 22 000 9, 8518 29, 8518 40, 8518 50 000 0, 8519, 8521, 8525 80, 8527, 8528 42 100 0, 8528 49, 8528 52 100 0, 8528 59, 8528 62 100 0, 8528 69, 8528 71, 8528 72, 8536 20 100 8, 8536 20 900 8, 8536 30, 8539 31, 8541 40 100 0, 8543 70 900 0, 9019 10 100 0, 9019 10 9009019 10 900 1, 9207, 9404 21, 9404 29, 9404 90, 9405, 9405 10 210 9, 9405 10 400 8, 9405 10 500 9, 9405 10 910 9, 9405 10 980 8, 9405 20 110 9, 9405 20 400 4, 9405 20 500 9, 9405 20 910 9, 9405 20 990 9, 9405 30 000 0, 9405 40 100 9, 9405 40 310 9, 9405 40 350 9, 9405 40 390 9, 9405 40 910 9, 9405 40 950 9, 9405 40 990 8, 9504 50 000, 9504 90 800 9, 9506 91 ծածկագրին կամ C17,C20, C25-C30, C32, C40, G46, G47, ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Մաքսային միության հանձնաժողովի 09.12.2011թ. N 879 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 020/2011 տեխնիկական կանոնակարգ:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 16

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳԱԱ* ծածկագրերին կամ ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան` ցանկը կցվում է)

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանություններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Թեթև արդյունաբերության արտադրանքը շրջանառության մեջ դրվա՞ծ է համապատասխանության հավաստման փաստաթղթով` համապատասխանության սերտիֆիկատով և (կամ) համապատասխանության հայտարարագրով

 Մաքսային միության 09.12.2011 թ.
N 876 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ ՄՄ ՏԿ 017/2011 (այսուհետ՝ կանոնակարգ)
3-րդ հոդված, 1-ին կետ

փաստաթղթային

30.0

       

2.

Շրջանառության մեջ դրված թեթև արդյունաբերության արտադրանքը մակնշվա՞ծ է արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով

Կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի
2-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

3.

Արտադրանքի մակնշվածքը զետեղվա՞ծ է արտադրանքի, արտադրատեսակին ամրացվող պիտակի կամ ապրանքանիշի, արտադրատեսակի փաթեթվածքի, արտադրատեսակների խմբի փաթեթվածքի կամ արտադրանքի թերթ-ներդիրի վրա

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետ

փաստա-թղթային
տեսազննում

2.5

       

4.

Մակնշվածքը պարունակու՞մ է հետևյալ տեղեկությունները`

             

4.1

արտադրանքի անվանումը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետ

տեսազննում

0.5

       

4.2

պատրաստող երկրի անվանումը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետ

տեսազննում

0.5

       

 4.3

պատրաստողի կամ վաճառողի, կամ պատրաստողի կողմից լիազորված անձի անվանումը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետ

տեսազննում

0.5

       

4.4

պատրաստողի կամ վաճառողի, կամ պատրաստողի կողմից լիազորված անձի իրավաբանական հասցեն

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետ

տեսազննում

0.5

       

4.5

արտադրատեսակի չափը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետ

տեսազննում

0.5

       

4.6

հումքի բաղադրությունը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետ

տեսազննում

0.5

       

4.7

պատրաստման ամսաթիվը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետ

տեսազննում

0.5

       

5.

Մանածագործական նյութերից հագուստի և արտադրատեսակների համար հավելյալ տեղեկությունները պարունակու՞մ են`

             

5.1

արտադրատեսակի երեսային մասի և աստառի նյութում բնական և քիմիական հումքի տեսակն ու զանգվածային բաժինը (տոկոսայիրունակությունը)

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

5.2

մոդելը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

6.

Կոշկեղենի համար հավելյալ տեղեկությունները պարունակու՞մ են`

             

6.1

արտադրատեսակի մոդելը և (կամ) ապրանքատեսակը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

 տեսազննում

1.0

       

 6.2

կոշկերեսի, աստառի և կոշիկի ներքևի հատվածի պատրաստման համար օգտագործված նյութի տեսակը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

 տեսազննում

1.0

       

7.

Մորթուց հագուստի և արտադրատեսակների համար տեղեկությունները պարունակու՞մ են`

             

7.1

 մորթու տեսակը և դրա մշակման տեսակը (ներկված կամ չներկված)

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

7.2

արտադրատեսակի խնամքի պայմանանշաններ

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

8.

Կաշվե-գալանտերեային արտադրատեսակները պարունակու՞մ են՝

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

           

8.1

երեսային մասի նյութի անվանումը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

8.2

մոդելը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

9.

Կաշիների համար հավելյալ տեղեկությունները պարունակու՞մ են`

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

           

9.1

կաշվի մակերեսը և զանգվածը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

9.2

տարատեսակը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

10.

Մորթե մորթիկների համար հավելյալ տեղեկությունները պարունակու՞մ են`

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

           

10.1

մորթու տեսակը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

10.2

մշակման տեսակը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

10.3

տարատեսակը, մակնիշը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

10.4

մակերեսը և չափսը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

11.

Մակնշվածքը և տեղեկությունները ներկայացվա՞ծ են հայերեն լեզվով

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետ

տեսազննում

3.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

ՑԱՆԿ

 

ԱՏԳԱԱ ծածկագրերի և ՏԳՏ դասակարգիչների

 

(ԱՏԳ ԱԱ 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5311 00, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5802, 5804, 5806, 5810, 5811 00 000 0, 5903, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 5208, 5209, 5210, 5211, 52125309, 5513, 5514, 5516, 5802, 5806, 6001, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5311 00, 5407, 5408,5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5801, 5803 00, 5809 00 000 0, 5810, 5811 00 000 0, 5903, 6001, 6002, 6003, 60046005, 6006, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 55165804, 5810, 5811 00 000 0, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 5007, 5111, 5112, 5113 00 000 0, 5208, 5209, 52105211, 5212, 5309, 5310, 5311 00, 54075408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5809 00 000 05811 00 000 0, 5903, 5906, 6001, 6004, 6005, 6006, 5007, 5111, 5112, 5113 00 000 0, 5208, 5209, 5210, 5211, 52125309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5801, 5802, 5803 00, 5809 00 000 0, 5811 00 000 05903, 6001, 6004, 6005, 6006, 4304 00 000 0, 5801, 6001, 6101, 6102, 6103, 6104, 6106, 6107, 6108, 6110, 61126113 00, 6201, 6202, 6203, 6204, 6206, 6207, 6208, 6210, 6211, 6115, 6217 10 000 0, 6115, 6217 10 000 0, 61166216 00 000 0, 6117, 6213, 6214, 6215, 6101, 6102, 6103, 6104, 6112, 6113 00, 6201, 6202, 6203, 6204, 6210, 6211, 6105, 6205, 6103, 6104, 6110, 6203, 6204, 6211, 6104, 6106, 6107, 6108, 6110, 6204, 6206, 6207, 6208, 6211, 6103, 6104, 6107, 6108, 6203, 6204, 6207, 6208, 6107, 6108, 6109, 6207, 6208, 6302, 6213, 6112 31, 6112 39, 6112 41, 6112 49, 6211 11 000 0, 6211 12 000 0, 6212, 6301, 9404 90, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 6117, 6215, 6303, 6304, 4202, 3926 20 000 0, 4203 29 900 0, 3926 20 000 0, 4203 30 000 0, 9113 90 000 0, 5602, 5603, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 3921, 5903, 4107, 4112 00 000 0, 4113, 4114, 4107, 4112 00 000 0, 4113, 4114, 4107, 4112 00 000 0, 4113, 4114, 4203, 6506 99 909 0, 4203 29 900 0, 4303, 6506 99 90, 4302 ծածկագրին կամ G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Մաքսային միության 09.12.2011 թ. N 876 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 017/2011 տեխնիկական կանոնակարգ:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 ______ ___________

__________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 17

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 (ԱՏԳ ԱԱ 2402 10 000 0, 2402 20 100 0, 2402 20 900 0, 2403 11 000 0, 2403 19 100 0, 2403 19 900 0, ծածկագրին կամ C12, G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1) Հարցեր Մաքսային միության տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 12-ի 107-Ն որոշմամբ հաստատված «Ծխախոտային արտադրանքի մասին տեխնիկական կանոնակարգ» (ՄՄ ՏԿ 035/2014) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով իրականացվող վերահսկողության վերաբերյալ:

 

Աղյուսակ 1

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման
մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

     

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Շրջանառության մեջ դրված ծխախոտային արտադրատեսակները անցե՞լ են համապատասխանության գնահատման ընթացակարգ` համապատասխանության հայտարարագիր

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2014 թվականի նոյեմբերի 12-ի
107-Ն որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 035/2014 կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ)
9-րդ կետ

փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Ծխախոտային արտադրանքը մակնշվե՞լ է արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով

Կանոնակարգի 10-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

3.

Ծխախոտային արտադրատեսակների սպառողների համար նախատեսված տեղեկատվությունը զետեղվա՞ծ է սպառողական փաթեթվածքի (ներդիր թերթիկի) վրա և պարունակում է՝

Կանոնակարգի 19-րդ կետի

           

3.1

ծխախոտային տեսակի անվանումը

ա) ենթակետ

տեսազննում

0.8

       

3.2

ծխախոտային արտադրանքի անվանումը

բ) ենթակետ

տեսազննում

0.8

       

3.3

իրավաբանական անձի անվանումը, որն արտադրողի կողմից լիազորվել է սպառողների կողմից ներկայացվող պահանջներն ընդունելու համար, դրա գտնվելու վայրը (երկիրն ու հասցեն, այդ թվում՝ փաստացի) (այդպիսի անձի բացակայության դեպքում նշվում է, որ սպառողների կողմից ներկայացվող պահանջներն ընդունվում են տվյալ ծխախոտային արտադրանքի՝ պետության տարածքում գրանցված արտադրողի կողմից)

գ) ենթակետ

տեսազննում

0.8

       

3.4

արտադրողի, արտադրողի կողմից լիազորված անձի կամ ներմուծողի անվանումը, դրա գտնվելու վայրը (երկիրն ու հասցեն, այդ թվում՝ փաստացի)

դ) ենթակետ

տեսազննում

0.8

       

3.5

տեղեկություններ ֆիլտրի առկայության վերաբերյալ (ֆիլտրով ծխելու ծխախոտային արտադրատեսակների դեպքում)

ե) ենթակետ

տեսազննում

0.8

       

3.6

տեղեկություններ հատերի թվի (հատով ծխախոտային արտադրատեսակների դեպքում) կամ զտաքաշի (գ) (քաշով ծխախոտային արտադրատեսակների դեպքում) վերաբերյալ

զ) ենթակետ

 տեսազննում

0.8

       

3.7

ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման վնասակարության մասին նախազգուշացում

է) ենթակետ

տեսազննում

0.8

       

3.8

տեղեկություններ ծխախոտային արտադրանքի առավելագույն մանրածախ գնի, արտադրման ամսի ու տարեթվի վերաբերյալ

թ) ենթակետ

տեսազննում

0.8

       

3.9

տեղեկատվություն սիստեմային (ներբույսային) թույների, կանցերոգեն և մուտագեն նյութերի վերաբերյալ

Ժ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

4.

Սպառողական փաթեթվածքի (ներդիր թերթիկի) վրա զետեղված տեղեկատվությունը չի՞ պարունակում սննդամթերքի, դեղամիջոցների, դեղաբույսերի պատկերներ, ինչպես նաև բառեր կամ բառակապակցություններ, որոնց շնորհիվ ծխախոտային արտադրատեսակն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ասոցացվում է սննդամթերքի, դեղամիջոցի կամ դեղաբույսի հետ

Կանոնակարգի 21-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

5.

Սպառողական փաթեթվածքի (ներդիր թերթիկի) վրա զետեղա՞ծ չեն ծխախոտային արտադրատեսակների ծխի մեջ խեժի, նիկոտինի ու ածխածնի մենօքսիդի պարունակության վերաբերյալ քանակական ցուցանիշներ

Կանոնակարգի 22-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

6.

Սպառողական փաթեթվածքի (ներդիր թերթիկի) վրա զետեղա՞ծ չէ տեղեկատվություն, որը պարունակում է պնդումներ հետևյալի մասին

Կանոնակարգի 22-րդ կետի

           

6.1

տվյալ ծխախոտային արտադրատեսակի (ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակի) օգտագործումը նվազեցնում է ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման հետ կապված հիվանդությունների առաջացման վտանգը

ա) ենթակետ

Տեսազննում

1.0

       

6.2

տվյալ ծխախոտային արտադրատեսակը (ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակը) պակաս վտանգավոր է առողջության համար, քան մյուս ծխախոտային արտադրատեսակները (ծխախոտային արտադրատեսակների մյուս տեսակները)

բ) ենթակետ

Տեսազննում

0.9

       

6.3

տվյալ ծխախոտային արտադրատեսակի (ծխախոտային արտադրատեսակի տեսակի) օգտագործման հետ կապված հիվանդությունների առաջացման վտանգը նվազել է ծխախոտային արտադրատեսակի օգտագործման ժամանակ առաջացող նյութի առկայության (բացակայության, ցածր պարունակության) շնորհիվ։

գ) ենթակետ

տեսազննում

0.9

       

7.

Սպառողական փաթեթվածքի վրա զետեղվող տեղեկատվությունը, բացառությամբ ծխախոտային արտադրանքի անվանման, տեղադրվա՞ծ է այնպես, որ սպառողական փաթեթվածքը բացելիս մակագրությունների ամբողջականությունը չխախտվի

Կանոնակարգի 24-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

8.

Սպառողական փաթեթվածքի վրա զետեղվող տեղեկատվությունը տպագրվա՞ծ է փաթեթավորման թափանցիկ թաղանթի կամ արտաքին փաթեթավորման որևէ այլ նյութի վրա, որը ծածկված չէ տպագրված այլ տեղեկատվությամբ

Կանոնակարգի 25-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

9.

Ծխախոտային արտադրատեսակների սպառողների համար նախատեսված տեղեկատվությունը զետեղվա՞ծ է հայերեն լեզվով

Կանոնակարգի 26-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

10.

Ծխախոտային արտադրանքի յուրաքանչյուր սպառողական փաթեթվածքի (ներդիր թերթիկի) վրա նախազգուշացվո՞ւմ է ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման վնասակարության մասին

Կանոնակարգի 27-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

11.

Նախազգուշացումը տեղադրվա՞ծ է սպառողական փաթեթվածքի դիմային ու հակառակ հիմնական կողմերի վերին հատվածներում և հակառակ հիմնական կողմի վրա, եթե այն ծածկված է դրոշմանիշով կամ վնասվում է սպառողական փաթեթավորումը բնականոն բացելու ընթացքում, տեղադրվա՞ծ է ստորին հատվածում, որը պետք է զբաղեցնի այդ կողմերի մակերեսի առնվազն 50 տոկոսը

Կանոնակարգի 29-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

12.

Ծխախոտային արտադրատեսակների սպառողական փաթեթվածքի դիմային հիմնական կողմի վրա ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման վնասակարության մասին նախազգուշացման տեքստը զետեղվա՞ծ է հայերեն լեզվով, իսկ հակառակ հիմնական կողմը՝ ռուսերենով

Կանոնակարգի 29-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

13.

Սիստեմային (ներբույսային) թույների, կանցերոգեն և մուտագեն նյութերի պարունակության վերաբերյալ տեղեկատվությունը զետեղվա՞ծ է ծխախոտային արտադրանքի սպառողական փաթեթվածքի կողմնային մակերևույթի վրա՝ սպառողական փաթեթվածքի հիմնական գույնին հակադիր գույնով, Helvetica տառատեսակով, հետևյալ մակագրությամբ՝ «Պարունակում է սիստեմային (ներբույսային) թույներ, կանցերոգեն և մուտագեն նյութեր», որը զբաղեցնում է ծխախոտային արտադրանքի սպառողական փաթեթվածքի կողմնային մակերևույթի մակերեսի ոչ պակաս, քան 17 տոկոսը

Կանոնակարգի 30-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

2) Հարցեր «Ծխախոտի անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի N 540-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 5-ի N 219-Ն որոշմամբ հաստատված «Ծխախոտի անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգ»-ով իրականացվող վերահսկողության վերաբերյալ:

 

Աղյուսակ 2

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման
մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

     

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շրջանառության մեջ դրվող ծխախոտային արտադրանքը ուղեկցվու՞մ է համապատասխանության հայտարարագրով և (կամ) համապատասխանության ազգային նշանով

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 5-ի N 219-Ն «Ծխախոտի անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ)
8-րդ կետ

փաստա-թղթային

30

       

2.

Ծխախոտային արտադրանքի ծխախոտի տուփի յուրաքանչյուր միավորը, ինչպես նաև բլոկը և ծխամորճի ու ծխելու ծխախոտների թափանցիկ փաթեթում տեղադրվող ներդիր թերթիկը պարունակու՞մ է հետևյալ տեղեկատվությունը.

Կանոնակարգի 17-րդ կետի

           

2.1

արտադրանքի անվանումը («Սիգարետներ», «Ծխագլանակներ», «Սիգարներ», «Սիգարիլլաներ», «Ծխամորճի ծխախոտ» կամ «Ծխելու ծխախոտ»)

1-ին ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

2.2

մակնիշը կամ ապրանքային նշանը.

2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

2.3

արտադրողի և լիցենզավորողի (առկայության դեպքում) անվանումները և գտնվելու վայրը կամ այն կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը, որն արտադրող կազմակերպությունում հսկում է իրեն պատկանող մակնիշներով ծխախոտային արտադրանքի արտադրության գործընթացը, օգտագործվող հումքը և որակը` այդ դեպքում մակնշվածքում նշելով նաև արտադրող երկիրը.

3-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

2.4

Հայաստանի Հանրապետությունում սպառողների բողոքներն ընդունող կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը (եթե արտադրողը գտնվում է այլ երկրում)

4-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

2.5

ֆիլտրի առկայությունը.

5-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

2.6

քանակը` հատերով, կամ զանգվածը՝ գրամներով (ծխամորճի և ծխելու ծխախոտի համար).

6-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

2.7

մենթոլի առկայությունը.

7-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

2.8

ծխելու վնասակարության վերաբերյալ հիմնական նախազգուշացման տեքստը զետեղված է ցանկացած տուփի 2 առավել մեծ մակերեսով կողմերից մեկի վրա, իսկ լրացուցիչ նախազգուշացման տեքստը` մյուսի վրա

8-րդ ենթակետ, 18-րդ և 19-րդ կետեր

տեսազննում

0.2

       

2.9

նիկոտինի, խեժի պարունակությունը մեկ սիգարետի ծխում (միայն սիգարետների համար)

9-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

3.

Նախազգուշացման տեքստերը ներառվա՞ծ են սև գույնի շրջանակի մեջ և զբաղեցնու՞մ են ծխախոտային արտադրանքի մեծածախ ու մանրածախ առևտրում օգտագործվող սպառողական փաթեթի (ծխախոտի տուփի և բլոկի) 2 առավել մեծ կողմերից յուրաքանչյուրի մակերևույթի 30 տոկոսից ոչ պակաս մակերեսը՝ ներառյալ շրջանակը

19-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

4.

Նախազգուշացման տեքստերը համապատասխանու՞մ են հետևյալ պահանջներին

19-րդ կետի

           

4.1

տպված են այնպես, որպեսզի բացառվի դրանք հեռացնելու հնարավորությունը

1-ին ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

4.2

տպված են հստակ ու ընթեռնելի

1-ին ենթակետի
ա)

տեսազննում

0.2

       

4.3

տպված են մուգ թանաքով` հակադիր ֆոնի վրա

1-ին ենթակետի
բ)

տեսազննում

0.2

       

4.4

տպված են Արիալ Արմենիան (Arial Armenian) թավ տառատեսակով

1-ին ենթակետի
գ)

տեսազննում

0.2

       

4.5

հիմնական նախազգուշացման տեքստերը տպված է մեծատառերով,

1-ին ենթակետի
գ)

տեսազննում

0.2

       

4.6

լրացուցիչ նախազգուշացման տեքստերը տպված է փոքրատառերով՝ բացառությամբ առաջին տառի` մեծատառ

1-ին ենթակետի
գ)

տեսազննում

0.2

       

4.7

հիմնական և լրացուցիչ նախազգուշացման տեքստերը շրջագծող շրջանակի հաստությունը 3-4 մմ է

2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

4.8

տառատեսակի չափը ընտրված է այնպես, որպեսզի նախազգուշացման տեքստերն զբաղեցնեն դրանց համար նախատեսված մակերեսի հնարավոր առավելագույն մասը.

3-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

4.9

նախազգուշացման տեքստերը գտնվում են դրանց համար նախատեսված մակերևույթի կենտրոնում, տուփի վերին եզրին զուգահեռ և բացելիս հնարավոր չէ այն վնասել

4-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

4.10

նախազգուշացման տեքստերը չի տպագրվել կամ ամրացվել թափանցիկ կամ արտաքին փաթեթավորման տարր համարվող թղթի վրա,

5-րդ ենթակետի
ա)

տեսազննում

0.2

       

4.11

նախազգուշացման տեքստերը թաքնված կամ ծածկված չեն այլ տպագրված տեղեկատվությամբ կամ պատկերով,

5-րդ ենթակետի
բ)

տեսազննում

0.2

       

4.12

նախազգուշացման տեքստերը տպագրված չեն սպառողական փաթեթի (ծխախոտի տուփի և բլոկի) ակցիզային դրոշմանիշերի վրա,

5-րդ ենթակետի
գ)

տեսազննում

0.2

       

4.13

ծխամորճի և ծխելու ծխախոտների թափանցիկ փաթեթվածքների դեպքում` ծխելու վնասակարության վերաբերյալ նախազգուշացման տեքստերը զետեղված են ներդիր թերթիկի վրա և զբաղեցում են դրա մակերևույթի 30 տոկոսից ոչ պակաս մակերեսը.

6-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

4.14

Լրացուցիչ նախազգուշացման տեքստերը նշված են ծխախոտային արտադրանքի սպառողական փաթեթի (ծխախոտի տուփի և բլոկի) վրա՝ ապահովելով ծխախոտային արտադրանքի սպառողական փաթեթի (ծխախոտի տուփի և բլոկի) վրա դրանց փոփոխելու հնարավորությունը

7-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

5.

Հայաստանի Հանրապետությունում սպառողների բողոքներն ընդունող կազմակերպության մասին տեղեկատվությունը զետեղվա՞ծ է տուփի ներսում` կարդալու համար հարմար տեղում (եթե արտադրողը գտնվում է այլ երկրում):

20-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

6.

Նիկոտինի, խեժի պարունակության վերաբերյալ տեքստերը ներառվա՞ծ են սև գույնի շրջանակի մեջ և զբաղեցնում են մեծածախ ու մանրածախ առևտրում օգտագործվող սպառողական փաթեթի (ծխախոտի տուփի և բլոկի) կողմնային մակերևույթի 10 տոկոսից ոչ պակաս մակերեսը` ներառյալ շրջանակը

21-րդ կետ

տեսազննում

1.2

       

7.

Նիկոտինի, խեժի պարունակության վերաբերյալ տեքստերը համապատասխանու՞մ են հետևյալ պահանջներին

21-րդ կետի

           

7.1

տպված են այնպես, որպեսզի բացառվի դրանք հեռացնելու հնարավորությունը

1-ին ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

7.2

տպված են հստակ ու ընթեռնելի

1-ին ենթակետի
ա)

տեսազննում

0.2

       

7.3

տպված են մուգ թանաքով` հակադիր ֆոնի վրա,

1-ին ենթակետի
բ)

տեսազննում

0.2

       

7.4

տպված են ԳՀԵԱ Գրապալատ թավ տառատեսակով

1-ին ենթակետի
գ)

տեսազննում

0.2

       

7.5

տպված են «ՆԻԿՈՏԻՆ`», «ԽԵԺ`» և «ԱԾԽԱԾՆԻ ՕՔՍԻԴ`» բառերը` մեծատառերով, նիկոտինի, խեժի չափման միավորները` փոքրատառերով

1-ին ենթակետի
գ)

տեսազննում

0.2

       

7.6

տեքստերը շրջագծող շրջանակի հաստությունը 3-4 մմ.են

2-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

7.7

տառատեսակի չափը ընտրված 1 այնպես, որպեսզի նիկոտինի, խեժի պարունակության վերաբերյալ տեքստը զբաղեցնի դրա համար նախատեսված մակերեսի հնարավոր առավելագույն մասը.

3-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

7.8

տեքստը տպված է դրանց համար նախատեսված մակերեսի կենտրոնում, տուփի կողմնային եզրին զուգահեռ և բացելիս հնարավոր չէ այն վնասել

4-րդ ենթակետ

տեսազննում

0.2

       

7.9

տեքստը տպագրված կամ ամրացված չէ թափանցիկ կամ արտաքին փաթեթավորման տարր համարվող թղթի վրա.

5-րդ ենթակետի
ա)

տեսազննում

0.2

       

7.10

տեքստը թաքնված կամ ծածկված չէ այլ տեղեկատվությամբ կամ պատկերով.

5-րդ ենթակետի
բ)

տեսազննում

0.2

       

7.11

տեքստը տպագրված չէ սպառողական փաթեթի (ծխախոտի տուփի) ակցիզային դրոշմանիշերի վրա

5-րդ ենթակետի
գ)

տեսազննում

0.2

       

8.

Օգտագործված չե՞ն «Նիկոտինի (խեժի) ցածր պարունակություն», «Թեթև», «Շատ թեթև» («Գերթեթև»), «Փափուկ», «Յուրահատուկ ֆիլտր» կամ ցանկացած այլ` մոլորության մեջ գցող տերմիններ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նպաստում են տվյալ ծխախոտային արտադրատեսակի պակաս վտանգավոր լինելու մասին կարծիքի ձևավորմանը

22-րդ կետ

տեսազննում

2

       

9.

Արտադրողը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը ապահովու՞մ է Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող` Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող կամ ներմուծվող ծխախոտային արտադրանքի մասին տեղեկատվության տրամադրումը` հայերենով (Արտադրողի ու լիցենզավորողի անվանումները և ծխախոտային արտադրանքի մակնիշները կամ ապրանքային նշանները կարող են ներկայացվել լատիներեն տառերով)

23-րդ կետ

տեսազննում

2

       

10.

Ծխախոտահումքը պահվու՞մ է չոր, մաքուր, լավ օդափոխվող, ամբարային վնասատուներով չվարակված պահեստներում, որոնց հատակը փայտե է` առանց ճեղքերի (Եթե հատակը փայտե չէ, ապա կապոցներն ու հակերը դասավորված են փայտե տախտակամածի վրա)։

24-րդ կետ

տեսազննում

2

       

11.

Ծխախոտային արտադրանքը պահվու՞մ է հողի մակերևույթից բարձր հատակ ունեցող չոր, մաքուր, (60 ±10)% օդի հարաբերական խոնավություն ունեցող սենքերում և դասավորված են սենքի հատակից առնվազն 10 սմ բարձր։

25-րդ կետ

տեսազննում

2

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Մաքսային միության տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 12-ի 107-Ն որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 035/2014 տեխնիկական կանոնակարգ:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 5-ի N 219-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 18

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳ ԱԱ 7007 11 100, 7007 21 200 ծածկագրին կամ G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա- բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Ապակիներն ուղեկցվա՞ծ են համապատասխանության ազգային նշանի մակնշմամբ, համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրով

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 24-ի N 289-Ն որոշմամբ հաստատված (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) կանոնակարգի 7-րդ կետ

փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Յուրաքանչյուր ապակու վրա դրոշմով մակնշվա՞ծ են հետևյալ տվյալները`

Կանոնակարգի 30-րդ կետի

           

2.1

 արտադրող կազմակերպության անվանումը

ա) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

2.2

ապակու տեսակը և տիպի պայմանական նշագիրը

բ) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

2.3

ապակիները, որոնց լուսաթափանցելիությունը 70%-ից պակաս է, լրացուցիչ մակնշված են «Y» նշանով

գ) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

2.4

ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթի նշագիրը կամ այդ փաստաթղթով նախատեսված պայմանական նշանը

դ) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

2.5

 ավտոտրանսպորտային միջոցների բազմաշերտ ապակիների համար՝ ապակու արտադրման տարեթիվը և ամիսը

ե) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

3.

Ավտոտրանսպորտային միջոցների հողմապակու համար նշվա՞ծ Է ապակու տեսակը

Կանոնակարգի 31-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

4.

 Ապակիների փոխադրական տարայի (փաթեթի) վրա փակցվա՞ծ է պիտակ՝ հետևյալ բովանդակությամբ`

Կանոնակարգի 33-րդ կետի

           

4.1

 արտադրող կազմակերպության անվանումը

ա) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

4.2

ապակու տիպի նշագիրը

բ) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

4.3

չափերը և ապակու տեսակը

գ) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

4.4

ապակիների թիվը փաթեթում՝ հատ

դ) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

4.5

թողարկման թվականը

ե) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

4.6

ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթի նշագիրը կամ այդ փաստաթղթով սահմանված պայմանական նշանը

զ) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

4.7

փաթեթավորման թվականը

է) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 24-ի N 289-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________201 թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 19

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԴ ՀԻՄՔՈՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԵ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳԱԱ 3917 21 100, 3917 22 100, 3917 23 100, 3923 10 000, 3923 21 000, 3923 29, 3923 30, 3923 50, 3924 10 000 ծածկագրերին կամ C23, G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ՇՓՎՈՂ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԴ ՀԻՄՔՈՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԵ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

 9

1.

Համապատասխանության պարտադիր հավաստման ենթակա և շրջանառության մեջ գտնվող առկա պլաստմասսայե արտադրանքներն ուղեկցվա՞ծ են համապատասխանության ազգային նշանի մակնշմամբ, համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրով

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի
(այսուհետ՝ կանոնակարգ) 6-րդ կետ

փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Պլաստմասսայե արտադրանքների յուրաքանչյուր միավորի (խցանափակման ապրանքների յուրաքանչյուր փաթեթավորման միավորի (տուփի, արկղի, պարկի և այլնի) հատակին կամ ներքևի մասում, իսկ խողովակների մակերևույթին յուրաքանչյուր 1 մ հեռավորության վրա, փորագրման, տպագրական, դրոշմագրման, դրոշմատպման կամ կաղապարման մեթոդով մակնշվա՞ծ են հետևյալ տվյալները՝

Կանոնակարգի 26-րդ կետ

           

2.1

արտադրող կազմակերպության անվանումը և (կամ) ապրանքային նշանը, գտնվելու վայրը.

ա) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

2.2

պոլիմերային նյութի անվանումը և (կամ) մակնիշը

բ) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

2.3

Առկա՞ է «Սննդամթերքի համար» կամ «Սորուն սննդամթերքի համար» կամ «Սառը սննդամթերքի համար» կամ «Տաք սննդամթերքի համար» բառերը կամ «Սննդ» հապավումը

 գ) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

2.4

պլաստմասսայե տարաների համար լրացուցիչ նշված է նաև դրանց տարողությունը

 դ) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

2.5

պոլիմերային նյութի երկրորդային վերամշակման հնարավորության նշանը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի մաքրությունն ապահովող, դրա աղտոտումը բացառող և պլաստմասսայե արտադրանքների երկրորդային վերամշակման համար դրանց հավաքման նշանը

ե) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

3.

Պլաստմասսայե արտադրանքի վրա տեխնոլոգիապես մակնշումն իրականացնելու անհնարինության դեպքում մակնշման տվյալները տրվու՞մ են պլաստմասսայե արտադրանքին կցվող կամ փաթեթվածքի մեջ ներդրվող պիտակների վրա

Կանոնակարգի 27-րդ կետ

տեսազննում

2.5

       

4.

Պլաստմասսայե արտադրանքների (բացառությամբ պոլիմերային թաղանթից պատրաստված պարկերի և տոպրակների) փոխադրական տարայի վրա մակնշվա՞ծ է «Փխրուն է, Զգույշ», «Վերև»

Կանոնակարգի 28-րդ կետ

տեսազննում

2.5

       

5.

Պլաստմասսայե արտադրանքները պահվու՞մ են փակ տարածքներում` պաշտպանելով արևի ճառագայթների ուղիղ ազդեցությունից, մինուս 500C-ից մինչև 500C ջերմաստիճանում

Կանոնակարգի 31-րդ կետի 1-ին պարբերություն

տեսազննում

2.5

       

6.

Փաթեթավորված վիճակում պահման ժամանակ պլաստմասսայե արտադրանքները դարսվա՞ծ են դարսակաշարերով` 3 մ-ից ոչ ավելի բարձրությամբ և ջեռուցման սարքերից 1մ-ից ոչ պակաս հեռավորությամբ

Կանոնակարգի 31-րդ կետ, 2-րդ պարբերություն

տեսազննում

2.5

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 20

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԵ ԵՎ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹԵԼՔԵՐԻՑ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳԱԱ 4818 10, 4818 20, 4818 30 000, 4818 40, 5601 10 ծածկագրին կամ G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹՂԹԵ ԵՎ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹԵԼՔԵՐԻՑ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

5

6

7

8

1.

Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներն ուղեկցվա՞ծ են համապատասխանության նշանի մակնշմամբ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրով

ՀՀ կառավարության 19.10.2006 թ.
N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ) 6-րդ կետ

փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքների յուրաքանչյուր միավորի փաթեթվածքի կամ փաթեթվածքի և (կամ) դրան ամրացված պիտակի վրա առկա՞ են հետևյալ մականշվածքները`

Կանոնակարգի 9-րդ կետի

           

2.1

արտադրանքի անվանումը

ա) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.2

 արտադրող երկրի անվանումը

բ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.3

 արտադրող կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը,

գ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.4

 կանացի հիգիենիկ միջադիրների և վիրախծուծների, մանկական տակդիրների համար` տեխնիկական կառուցվածքի տարբերակիչ բնութագրերը

դ) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

2.5

 արտադրանքի անվանական չափերը (գլանափաթեթի երկարությունը և լայնությունը, թերթի չափերը կամ մակերեսը)

ե) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

2.6

 տեղեկատվություն հատուկ բաղադրիչների առկայության մասին (կանացի հիգիենիկ միջադիրների, մանկական տակդիրների համար)

զ) ենթակետ

տեսազննում

1.5

       

2.7

 փաթեթվածքում ապրանքների քանակը,

է) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.8

 պատրաստման ամիսը, տարեթիվը, իսկ մանրէազերծված կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքների համար` մանրէազերծման օրը, ամիսը, տարեթիվը

ը) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.9

«Կոյուղի չնետել» բառերը կամ պայմանական նշանը (կանացի հիգիենիկ միջադիրների, մանկական տակդիրների, տակաշորերի համար)

թ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.10

մանրէազերծված կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքների համար լրացուցիչ նշված են «Չօգտագործել անհատական փաթեթվածքի խախտման դեպքում» բառերը, իսկ ճառագայթումային մեթոդով մանրէազերծման դեպքում՝ «Մանրէազերծված է ճառագայթումային մեթոդով» բառերը կամ պայմանական նշանը

2-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

2.11

 մանկական տակդիրների վրա նշված է երեխայի քաշը

3-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.5

       

3.

Արտադրողը, մատակարարը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը ապահովու՞մ է կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքների մասին տեղեկատվության տրամադրումն սպառողին` հայերենով

Կանոնակարգի 11-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

4.

 Փոխադրական տարայի մականշվածքը պարունակու՞մ է «Կեռերով չվերցնել», «Պահպանել խոնավությունից» վարվելակարգային նշանները

Կանոնակարգի 12-րդ կետ

տեսազննում

2.5

       

5.

Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքները պահվու՞մ են փակ, մթնոլորտային տեղումներից և խոնավությունից պաշտպանված տարածքներում

Կանոնակարգի 18-րդ կետ

տեսազննում

2.5

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 21

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳ ԱԱ * ծածկագրերին կամ ՏԳՏ դասակարգիչներին համապատասխան՝ ցանկը կցվում է)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման
մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Շրջանառության մեջ դրված երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքը անցե՞լ է պետական գրանցում և (կամ) համապատասխանության պարտադիր հավաստում` համապատասխանության հայտարարագրման կամ սերտիֆիկացման ձևով

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի սեպտեմբերի 23-ի
N 797 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 007/2011 կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ) 3-րդ հոդվածի 1-ին կետ

փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Շրջանառության մեջ դրված երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքը մակնշվա՞ծ է արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով

Կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետ

տեսազննում

2.0

       

3.

Արտադրանքի մակնշվածքը զետեղվա՞ծ է արտադրանքի, արտադրատեսակին ամրացվող պիտակի կամ ապրանքանիշի, արտադրատեսակի փաթեթվածքի, արտադրատեսակների խմբի փաթեթվածքի կամ արտադրանքի թերթ-ներդրակի վրա

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետ

տեսազննում

0.8

       

4.

Արտադրանքի մակնշումը պարունակու՞մ է հետևյալ տեղեկությունները՝

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի

           

4.1

արտադրանքը պատրաստող երկրի անվանումը

2-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

4.2

Պատրաստողի (պատրաստողի կողմից լիազորված անձի), ներմուծողի, դիստրիբյուտորի անվանումը և գտնվելու վայրը

2-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

4.3

արտադրատեսակի անվանումը և տեսակը (նշանակությունը)

2-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

4.4

պատրաստման ամսաթիվը

2-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

5.

Տեղեկությունները ներկայացվա՞ծ են հայերենով

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

6.

Կաթի ծծակների և փուչ ծծակների մակնշումը զետեղված է փակ փաթեթվածքի վրա և պարունակու՞մ է գործածության երաշխիքային ժամկետը, օգտագործման, պահպանման, արտադրատեսակի հիգիենիկ խնամքի ձեռնարկը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 5-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

7.

Երեխաների խնամքի համար մեկանգամյա օգտագործման սանիտարահիգիենիկ արտադրատեսակները ունե՞ն ձեռնարկ, որը տեղեկություններ է պարունակում նշանակության, չափի, արտադրատեսակի տեսակի և չափի ճիշտ ընտրության առաջարկությունների, արտադրատեսակի խնամքի նշումով

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 6-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

8.

Սպասքի և սանիտարահիգիենիկ ու գալանտերեայի արտադրատեսակների մակնշումը պարունակու՞մ է այն նյութի նշումը, որից պատրաստված է արտադրատեսակը, և շահագործման ու խնամքի ձեռնարկ

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 7-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

9.

Սպասքի և սանիտարահիգիենիկ ու գալանտերեայի արտադրատեսակները, որոնք ձևով կամ տեսակով նույնանման են սննդամթերքի համար կիրառվող արտադրատեսակների հետ, բայց նախատեսված չեն սննդամթերքի հետ շփման համար, ունե՞ն մակնշում՝ «Ոչ սննդամթերքի համար» կամ դրանց կոնկրետ նշանակության նշում

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 7-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

10.

Հագուստի, մանածագործական նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների, կաշվի, մորթու, տրիկոտաժե արտադրատեսակների և պատրաստի հատով մանածագործական արտադրատեսակների մակնշումը պարունակու՞մ է տեղեկություններ արտադրատեսակի խնամքի պայմանանշանների վերաբերյալ

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 8-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

11.

Նորածինների համար նախատեսված արտադրատեսակները և մինչև 1 տարեկան երեխաների համար նախատեսված սպիտակեղենային արտադրատեսակները ուղեկցվու՞մ են «Նախապես լվանալը պարտադիր է» տեղեկությամբ

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 8-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

12.

Կոշկեղենի մակնշումը պարունակու՞մ է արտադրատեսակի չափի, մոդելի և (կամ) ապրանքատեսակի (արտիկուլի), կոշկերեսի նյութի, տակադիրի և ներբանի, շահագործման պայմանների և կոշկեղենի խնամքի մասին տեղեկություններ

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 9-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

13.

Կաշվեգալանտերեայի արտադրատեսակների մակնշումը պարունակու՞մ է այն նյութի անվանումը, որից պատրաստված է արտադրատեսակը և շահագործման ու խնամքի ձեռնարկը

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 10-րդ կետ

փաստա-թղթային

0.8

       

14.

Աշակերտական ուսապայուսակների, պայուսակների, պորտֆելների և թիկնապայուսակների մակնշումը պարունակու՞մ է տեղեկություններ՝ օգտագործողի տարիքի մասին

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 10-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

15.

Մանկասայլակներն ունե՞ն շահագործման ձեռնարկ, որը պարունակում է նշումներ այն օգտագործողի տարիքի, ում համար նախատեսված է արտադրատեսակը, ինչպես նաև հավաքման, կանգնեցման, կարգավորման, անվտանգ օգտագործման և պահպանման մասին

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 11-րդ կետ

փաստա-թղթային

0.8

       

16.

Մանկասայլակների մակնշումը պարունակու՞մ է տեղեկություններ շահագործման երաշխիքային ժամկետի և պահպանման մասին

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 11-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

17.

Հեծանիվները ունե՞ն կիրառման հրահանգ՝ այն օգտագործողի քաշի և տարիքի նշումով, ում համար նախատեսված է արտադրատեսակը, հավաքման, շահագործման համար նախապատրաստելու և կարգավորման, շահագործման, հեծանիվի ընտրության հանձնարարականներով, հեծանիվի տեխնիկական սպասարկման նշումներով

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 12-րդ կետ

փաստա-թղթային

0.8

       

18.

Հեծանիվների մակնշումը պարունակու՞մ է տեղեկություններ՝ շահագործման երաշխիքային ժամկետի մասին

Կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 12-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

19.

Շրջանառության միասնական նշանը զետեղվա՞ծ է երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքի յուրաքանչյուր միավորի կամ արտադրանքի միավորին ամրացվող ապրանքային պիտակի վրա

Կանոնակարգի 13-րդ հոդվածի 3-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

20.

Արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը զետեղվա՞ծ է միայն փաթեթվածքի վրա՝ դրան կցված շահագործման փաստաթղթերում նշելով, որ նշանը անհնար է զետեղել անմիջապես արտադրանքի միավորի (կամ ապրանքային պիտակի) վրա

Կանոնակարգի 13-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

տեսազննում

0.8

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԱՏԳԱԱ ծածկագրերի և ՏԳՏ դասակարգիչների

 

(ԱՏԳԱԱ 6111, 3005 90 100 0, 3922 10 000 0, 3922 20 000 0, 3922 90 000 0, 3924, 3924 90 000, 3924 90 000 1, 3924 90 000 9, 3926 10 000 0, 3926 20 000 0, 3926 90 920 0, 3926 90 970 9, 4014 90 000, 4014 90 000 1, 4014 90 000 9, 4016 92 000 0, 4202, 4203, 4303, 4304 00 000 0, 4803 00, 4817 30 000 0, 4818, 4820, 4823, 4823 90 400 0, 4901, 4902, 4903 00 000 0, 5601, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117 10 000 0, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216 00 000 0, 6217, 6301, 6302, 6303 6304, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6504 00 000 0, 6505 00, 6505 00 900 0, 6506, 6506 99 90, 6912 00, 7010, 7013, 7117, 7323, 7324, 7326, 7418, 7615, 7615 20 000 0, 7616, 8213 00 000 0, 8214, 8214 10 000 0, 8215, 8509 80 000 0, 8712 00, 8715 00, 9017 20, 9017 80 100 0, 9113, 9113 90 000 0, 9404, 9603 21 000 0, 9603 29, 9603 30, 9603 30 900 0, 9605 00 000 0, 9608, 9609, 9615, 9619 00 ծածկագրին կամ C13-C15, C17, C18, C22, C23, C25, C30, C32, G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 797 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 007/2011 տեխնիկական կանոնակարգ:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ ________________201 թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 22

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒՄ ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

(ԱՏԳ ԱԱ 7311 00 1300, 7311 00 9100, 7311 00 9100, 7311 00 9100. 8481 30. 8481 80 5910. 8419 50 0000. 8481 40 900. 8421 39 800. 8409 99 000. 8481 80 5990. 8307 10 000. 7304 41 000 ծածկագրին կամ G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒՄ ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման
մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Շուկայահանված գազաբալոնային համակարգերը ուղեկցվու՞մ են համապատասխանության ազգային նշանի մակնշմամբ, համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ համապատասխանության հայտարարագրով

ՀՀ կառավարության 24.12.2015թ.
N 1520-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ)
8-րդ կետ

փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Գազաբալոնային համակարգի մակնշումը պարունակու՞մ է հետևյալ տեղեկատվությունը՝

             

2.1

անվանումը և (կամ) գազաբալոնային համակարգի տեսակի, մակնիշի, մոդելի նշագիրը

Կանոնակարգի 22-րդ կետի 1-ին ենթակետ

տեսազննում

4.0

       

2.2

անվտանգության վրա ազդող պարամետրերն ու բնութագրերը

Կանոնակարգի 22-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

տեսազննում

4.0

       

2.3

նյութի անվանումը, որից պատրաստվել է (արտադրվել է) գազաբալոնային համակարգը (տարրերը)

Կանոնակարգի 22-րդ կետի 3-րդ ենթակետ

տեսազննում

4.0

       

2.4

գործարանային համարը

Կանոնակարգի 22-րդ կետի 5-րդ ենթակետ

տեսազննում

4.0

       

2.5

պատրաստման (արտադրման) ամսաթիվը

Կանոնակարգի 22-րդ կետի 6-րդ ենթակետ

տեսազննում

4.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1520-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ ________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 23

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳ ԱԱ* ծածկագրին կամ ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան՝ ցանկը կցվում է)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Շրջանառության մեջ դրված մեքենաները և (կամ) սարքավորումները ենթարկվե՞լ են համապատասխանության գնահատման` համապատասխանության սերտիֆիկատ կամ համապատասխանության հայտարարագիր

Մաքսային միության 18.10.2011 թ.
N 823 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ ՄՄ ՏԿ 010/2011 (այսուհետ՝ կանոնակարգ) 3-րդ հոդված, կետ 1

փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Մեքենայի և (կամ) սարքավորման վրա, իսկ դրա անհնարինության դեպքում, շահագործման ձեռնարկի (հրահանգի) մեջ, կա՞ նույնականացնող գրություն, որը պարունակում է՝

             

2.1.

արտադրողի անվանումը և (կամ) դրա ապրանքային նշանը

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 8-րդ կետ

փաստա-թղթային
տեսազննում

4.0

       

2.2.

մեքենայի և (կամ) սարքավորման անվանումը և (կամ) նշանը (տիպը, մակնիշը)

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 8-րդ կետ

փաստա-թղթային
տեսազննում

4.0

       

2.3.

արտադրության ամիսն ու տարին

Կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի 8-րդ կետ

փաստա-թղթային տեսազննում

4.0

       

3.

Համապատասխանության հայտարարագրի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի վերաբերյալ տեղեկությունները նշվա՞ծ են մեքենայի և (կամ) սարքավորման անձնագրում

Կանոնակարգի 8-րդ հոդվածի 8-րդ կետ

փաստա-թղթային

4.0

       

4.

Արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով մակնշումը զետեղվա՞ծ է մեքենաների և (կամ) սարքավորումների յուրաքանչյուր միավոր արտադրատեսակի վրա, իսկ դրա անհնարինության դեպքում փաթեթվածքի վրա և դրան կցված շահագործման փաստաթղթերում

Կանոնակարգի 12-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ կետեր

տեսազննում

4.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԱՏԳԱԱ ծածկագրերի և ՏԳՏ դասակարգիչների

 

(ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 6804 21 000 0, 6804 22, 6805 10 000 0, 6805 20 000 0, 6805 30 000, 7308 40 000, 7311 00 7312, 7321 12 000 0, 7321 19 000 0, 7321 82 000 0, 7321 89 000 0, 7419 99, 7508 90 000 9, 7611 00 000 0, 7612 7613 00 000 0, 8108 90 900 9, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8207 70, 8207 80, 8210 00 000 0, 8403 10, 8406 8411, 8413, 8413 40 000 0, 8413 70, 8414, 8414 10, 8414 51 000 0, 8414 59, 8414 60 000, 8415, 8416 10, 8416 20 8417, 8417 80 500 0, 8417 80 700 0, 8418, 8418 10 200 8, 8418 10 800 8, 8418 30, 8418 40, 8418 61 00, 8418 69 000 8418 69 000, 8418 69 000 8, 8419, 8419 19 000 0, 8419 32 000 0, 8419 39 000 9, 8419 40 000 9, 8419 50 000 0 8419 89, 8419 89 989 0, 8420 10 100 0, 8420 10 300 0, 8420 10 800 0, 8421, 8421 12 000 0, 8421 19 700 9 8421 21 000, 8421 21 000 9, 8421 29 000, 8421 29 000 9, 8421 31 000 0, 8421 39, 8421 39 200, 8421 39 600 0 8421 39 800, 8422, 8424, 8424 20 000 0, 8424 41, 8424 49, 8424 82, 8424 89 000 9, 8425, 8425 11 000 0 8426, 8426 91, 8427, 8427 20 190, 8427 90 000, 8428, 8428 20, 8428 20 200 0, 8428 31 000 0, 8428 32 000 0 8428 33 000 0, 8428 39, 8428 90, 8428 90 900 0, 8429, 8429 51, 8430, 8431, 8432 10 000 0, 8432 21 000 0, 8432 29, 8432 31, 8432 39, 8432 41 000 0, 8432 42 000 0, 8432 80 000 0, 8433 11, 8433 19, 8433 20, 8433 30 000 0 8433 40 000, 8433 51 000, 8433 52 000 0, 8433 53, 8433 59, 8433 60 000 0, 8434 10 000 0, 8434 20 000 0, 8435 8436 10 000 0, 8436 21 000 0, 8436 29 000 0, 8436 80, 8436 80 100, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443 8444 00, 8445, 8446, 8447, 8449 00 000 0, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461 8462, 8463, 8464, 8465, 8465 91, 8465 96 000 0, 8465 99 000 0, 8467, 8467 22 100 0, 8467 29 800 0,  8467 29 850 9, 8467 81 000 0, 8467 89 000 0, 8468, 8474, 8474 20 000, 8474 80, 8475 21 000 0, 8475 29 000 0 8477, 8479, 8479 10 000 0, 8479 20 000 0,8479 30, 8479 82 000 0, 8479 89 300 0, 8479 89 970 8, 8480 71 000 0 8480 79 000 0, 8481, 8502 11, 8502 12 000 0, 8502 13, 8508, 8514, 8514 10 800 0, 8514 30 000 0, 8514 40 000 0 8515, 8516 21 000 0, 8516 29, 8543 30 000 0, 8701 10 000 0, 8701 20 10, 8701 30 000 9, 8701 91, 8701 91 900 0 8701 92 900 0, 8701 93 900 0, 8701 94 900 0, 8701 95 900 0, 8702, 8703, 8704, 8704 22 910 1, 8704 22 990 1 8704 23 910 8, 8704 32 910 1, 8704 32 990 1, 8705, 8705 10 00, 8705 20 000, 8706 00, 8709, 8709 11 900 0 8709 19 900 0, 8712 00, 8716 20 000 0, 8716 39, 8716 40 000 0, 8716 40 000 0, 8905, 9026 20, 9027, 9031,  9603 90 910 0 ծածկագրին կամ C25, C27,C28,C29, G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Մաքսային միության 18.10.2011 թ. N 823 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 010/2011 տեխնիկական կանոնակարգ:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

 _____ ________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 24

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Շինվածքները պահվում և փոխադրվու՞մ են փաթեթավորված և մակնշված

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1419-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ) 72-րդ կետ

տեսազննում

20.0

       

2.

Բազմաշերտ ապակուց յուրաքանչյուր շինվածքի մակնշումը պարունակու՞մ է`

Կանոնակարգի 75-րդ կետի
1) ենթակետի

           

2.1.

անվանումը և (կամ) արտադրող կազմակերպության ապրանքանիշը.

ա. պարբերություն

տեսազննում

4.0

       

 2.2

պատրաստման ամիսը և տարեթիվը.

բ. պարբերություն

տեսազննում

4.0

       

2.3

բազմաշերտ ապակու պայմանական նշանը.

գ. պարբերություն

տեսազննում

4.0

       

3.

Մխված յուրաքանչյուր ապակու մակնշումը պարունակու՞մ է`

Կանոնակարգի 75-րդ կետ,
2) ենթակետի

           

3.1

անվանումը և (կամ) արտադրող կազմակերպության ապրանքանիշը

ա. պարբերություն

տեսազննում

3.0

       

3.2

մխված ապակու պայմանական նշանը

բ. պարբերություն

տեսազննում

3.0

       

4.

Մակնշումն ապակե բլոկի, ինչպես նաև շինվածքի տարայի վրա առկա՞ է՝ արտադրանքի մասին հետևյալ տեղեկություններով`

Կանոնակարգի 76-րդ կետ

           

4.1

 անվանումը և (կամ) արտադրող կազմակերպության ապրանքանիշը

1) ենթակետ

տեսազննում

4.0

       

 4.2

 ապակու (շինվածքի) պայմանական նշանը և (կամ) ապակու (շինվածքի) առևտրային մակնիշը

2) ենթակետ

տեսազննում

4.0

       

4.3

 ապակու կամ շինվածքի քանակը հատով և (կամ) մ2

3) ենթակետ

տեսազննում

4.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1419-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ ________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 25

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

 ԽԵՑԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՄԱՆԵՂԵՆԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳԱԱ 6911 10 000, 6912 00 ծածկագրերին կամ G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԽԵՑԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՄԱՆԵՂԵՆԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Խեցեգործական ամանեղենի մակնշումը իրականացվո՞ւմ է անմիջապես արտադրանքի վրա կամ դրան փակցված պիտակի կամ անմիջապես փաթեթվածքի (սպառողական տարայի), կամ փաթեթվածքին փակցված պիտակի կամ դրա մեջ դրված թերթիկ-ներդրակի, ինչպես նաև փոխադրական տարայի վրա

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի
N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ)
12-րդ կետ

փաստա-թղթային տեսազննում

10.0

       

2.

Խեցեգործական ամանեղենի յուրաքանչյուր միավորի հատակի հակառակ կողմին մակնշվա՞ծ է արտադրող կազմակերպության անվանումը

Կանոնակարգի 13-րդ կետ

տեսազննում

4.0

       

3.

Խեցեգործական ամանեղենի փաթեթվածքի (սպառողական տարայի) կամ պիտակի կամ թերթիկ-ներդրակի վրայի մականշվածքը պարունակո՞ւմ է հետևյալ տվյալները`

Կանոնակարգի 14-րդ կետի

           

3.1

արտադրող կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը

ա) ենթակետ

փաստա-թղթային տեսազննում

6.0

       

3.2

խեցեգործական ամանեղենի անվանումը

բ) ենթակետ

փաստա-թղթային տեսազննում

6.0

       

3.3

փաթեթվածքում խեցեգործական ամանեղենի քանակը

գ) ենթակետ

փաստա-թղթային տեսազննում

6.0

       

3.4

փաթեթվածքի (սպառողական տարայի) համաքաշը

դ) ենթակետ

փաստա-թղթային տեսազննում

6.0

       

3.5

«Սննդամթերքի համար» բառերը կամ սահմանված նշանը

ե) ենթակետ

փաստա-թղթային տեսազննում

6.0

       

4.

Խեցեգործական ամանեղենը պահվու՞մ է մինուս 500C-ից մինչև 500C ջերմաստիճանային պայմաններում

Կանոնակարգի 18-րդ կետ

տեսազննում

6.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1750-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ ________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 26

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՑԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳ ԱԱ 2523 ծածկագրին կամ G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՑԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնաբանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

5

6

7

8

1.

Արդյո՞ք, ցեմենտներն ուղեկցված են համապատասխանության ազգային նշանի մակնշմամբ, համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրով:

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1136-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) 6-րդ կետ

Փաստթղթային

10.0

       

2.

Արդյո՞ք, ցեմենտի յուրաքանչյուր խմբաքանակը ուղեկցվում է ապրանքաուղեկից փաստաթղթով, որում նշված են հետևյալ տվյալները՝

Կանոնակարգի 21-րդ կետ՝

 

Պահանջը վերաբերում է միայն ապրանք արտադրողին, մատակարա-րին

     

2.1

արտադրող կազմակերպության անվանումը, ապրանքային նշանը և հասցեն.

ա) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.2

ցեմենտի պայմանական նշագիրը կամ լրիվ անվանումը.

բ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.3

խմբաքանակի համարը և բեռնառաքման ամսաթիվը.

գ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.4

ցեմենտում հանքային հավելույթների տեսակը և քանակը.

դ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.5

ցեմենտի ամրության դասը.

ե) ենթակետ

տեսազննում

1,0

       

2.6

ցեմենտի երաշխիքային ժամկետը.

զ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.7

փաթեթվածքում ցեմենտի զտաքաշը.

է) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.8

բնական ռադիոնուկլիդների տեսակարար արդյունավետ Aէֆ ակտիվությունը.

ը ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.9

փոխադրամիջոցի համարանիշը.

թ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

2.10

համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

ժ) ենթակետ

տեսազննում

0.5

       

3.

Արդյո՞ք, ցեմենտը պահվում է առանձնացված` ըստ տեսակների և ամրության դասերի.

Կանոնակարգի 23-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

3.1

Արդյո՞ք ցեմենտը պահվում է առանց փաթեթվածքի՝ սիլոսներում կամ այլ փակ տարողություններում.

Կանոնակարգի 23-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

3.2

Արդյո՞ք, ցեմենտը պահվում է փաթեթավորված վիճակում՝ չոր շինություններում:

Կանոնակարգի 23-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

3.3

Արդյոք չի թույլատրվում տարբեր տեսակների և դասերի ցեմենտների խառնումը, ինչպես նաև աղտոտումը կողմնակի խառնուկներով և խոնավացումը:

Կանոնակարգի 23-րդ կետ

տեսազննում

0.5

3.4

Արդյո՞ք առանց փաթեթվածքի ցեմենտը չի պահվում է ամբարային տիպի պահեստներում:

Կանոնակարգի 23-րդ կետ

տեսազննում

0.5

       

4.

Արդյո՞ք արտադրողը երաշխավորում է ցեմենտի համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին, դրա փոխադրման և պահման կանոնների պահպանման դեպքում, բայց ոչ ավելի, քան 60 օրվա ընթացքում սկսած բեռնառաքման օրվանից:

Կանոնակարգի 25-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

5.

Արդյո՞ք պարկերով փաթեթավորված ցեմենտի մակնշումը կատարվում է յուրաքանչյուր պարկի վրա` ցանկացած մասում: Փափուկ կոնտեյներով փաթեթավորված ցեմենտի մակնշումը կատարվում է պիտակի վրա, որը ներդրվում է փափուկ կոնտեյների վրա գտնվող հատուկ գրպանի մեջ:

Կանոնակարգի 26-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

6.

Արդյո՞ք մակնշումը պարունակում է հետևյալ տվյալները`

Կանոնակարգի 27-րդ կետ

 
       

6.1

արտադրող կազմակերպության անվանումը և ապրանքային նշանը.

ա) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

6.2

ցեմենտի պայմանական նշանագիրը և (կամ) լրիվ անվանումը.

բ) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

6.3

ցեմենտի սեղմման ամրության դասը.

գ) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

6.4

արտադրման տարեթիվը, ամիսը.

դ) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

6.5

փաթեթվածքում ցեմենտի զտաքաշը.

ե) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

6.6

համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

զ) ենթակետ

տեսազննում

2.0

       

7.

Արդյո՞ք յուրաքանչյուր տրանսպորտային միջոց (այդ թվում` առանց փաթեթավորման փոխադրման դեպքում) ուղեկցվում է համապատասխան պիտակով, ինչպես նաև ցեմենտի խմբաքանակի համարը և առաքման ամսաթիվը:

Կանոնակարգի 28-րդ կետ

տեսազննում


       

7.1

պիտակն ամրացվում է տրանսպորտային միջոցին, մատչելի տեղում՝ փոխադրման ժամանակ պիտակի պահպանվածությունն ապահովող ցանկացած ձևով:

Կանոնակարգի 28-րդ կետ, 1-ին պարբերություն

տեսազննում

2.0

       

7.2

ցեմենտի փաթեթվածքի վրա՝ բեռների մակնշման ստանդարտին համապատասխան նշված է «Պահպանել խոնավությունից» նշանը:

Կանոնակարգի 28-րդ կետ, 2-րդ պարբերություն

տեսազննում

2.0

       

8.

Արդյո՞ք, ցեմենտների բաղադրությունը համապատասխանում է N1 աղյուսակով սահմանված նորմերին:

Կանոնակարգի 10-րդ կետ, աղյուսակ 1

փորձաքննություն

3.0

       

9.

Արդյո՞ք, ցեմենտների ֆիզիկամեխանիկական ցուցանիշները համապատասխանում են կանոնակարգի աղյուսակ 2-ով սահմանված նորմերին:

Կանոնակարգի 12-րդ կետ,

փորձաքննություն

3.0

       

10.

Արդյո՞ք, ցեմենտների քիմիական ցուցանիշները համապատասխանում են կանոնակարգի աղյուսակ 3-ով սահմանված նորմերին:

Կանոնակարգի 13-րդ կետ,

փորձաքննություն

3.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1136-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրին՝

 

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________201 թ.

(հավելվածը խմբ. 26.03.20 N 406-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 27

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

1000 Վ-ԻՑ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ՓՈԽԱՐԿՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳԱԱ 8535 ծածկագրին կամ C27, G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

1000 Վ-ԻՑ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ՓՈԽԱՐԿՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

(կոմուտացիայի կամ էլեկտրական շղթաների պահպանության կամ էլեկտրական շղթաներին միացնելու համար (անջատիչներ, ընդհատիչներ, հալվող ապահովիչներ, զատիչներ)

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Փոխարկման ապարատներն ուղեկցվա՞ծ են համապատասխանության ազգային նշանի մակնշմամբ և համապատասխանության հայտարարագրով

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի
N 1922-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ)
7-րդ կետ

փաստա-թղթային

30.0

       

2.

Փոխարկման ապարատների մակնշվածքն ունի՞ հետևյալ տեղեկատվությունը`

Կանոնակարգի 8-րդ կետի

           

2.1

արտադրող կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը

ա) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

2.2

փոխարկման ապարատների պայմանական նշագիրը, տիպը կամ մակնիշը

բ) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

2.3

անջատիչների և բաժանիչների տեսակը (էլեգազային, օդային և այլն)

գ) ենթակետ

տեսազննում

2.5

       

2.4

փոխարկման ապարատ արտադրող կազմակերպության` թողարկվող արտադրանքի համարակալման համակարգով հերթական համարը

դ) ենթակետ

տեսազննում

3.0

       

2.5

արտադրման տարին և ամիսը

ե) ենթակետ

տեսազննում

2.5

       

2.6

լարման անվանական արժեքը, «Զգույշ փխրուն է», «Վերև», «Պաշտպանել խոնավությունից» վարվելակարգային նշաններ

3-րդ պարբերություն

տեսազննում

3.0

       

3.

Անջատիչի և դրա հաղորդակի վրա առկա՞ են անջատիչի միացված և անջատված դիրքը ցուցադրող ցուցիչներ

Կանոնակարգի 16-րդ կետ

տեսազննում

3.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1922-Ն որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ ________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 28

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՓԱԹԵԹՎԱԾՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳ ԱԱ * ծածկագրերին կամ ՏԳՏ դասակարգիչներին համապատասխան՝ ցանկը կցվում է)

 

____ __________ 20  թ.

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՓԱԹԵԹՎԱԾՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման
մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Շրջանառության մեջ դրված փաթեթվածքը (խցափակման միջոցները) անցե՞լ է համապատասխանության գնահատում` համապատասխանության հայտարարագրի տեսքով

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի N 769 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 005/2011 կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ) 3-րդ հոդվածի 1-ին կետ

փաստա-թղթային, տեսազննում

30.0

       

2.

Մականշվածքը ներառու՞մ է այն նյութի նույնականացման համար անհրաժեշտ տեղեկությունները, որից պատրաստված է փաթեթվածքը (խցանափակման միջոցները), ինչպես նաև` դա ուտիլիզացնելու և սպառողներին իրազեկելու հնարավորության մասին տեղեկությունները

Կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ

տեսազննում

4.0

       

3.

Մականշվածքը ներառու՞մ է այն նյութի թվային նշումը և (կամ) տառային նշումը (հապավումը), որից պատրաստվում է փաթեթվածքը (խցանափակման միջոցները)

Կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

4.0

       

4.

Մականշվածքը ներառու՞մ է պիկտոգրամներ ու խորհրդանիշներ.
- փաթեթվածք (խցանափակման միջոցներ)` սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված
- փաթեթվածք (խցանափակման միջոցներ)` պարֆյումերային՝ կոսմետիկ արտադրանքի համար.
- փաթեթվածք (խցանափակման միջոցներ)` սննդամթերքի հետ շփման համար չնախատեսված օգտագործված փաթեթվածքի (խցանափակման միջոցների) ուտիլիզացիայի հնարավորություն` Մեբիուսի ժապավեն

Կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետ

տեսազննում

4.0

       

5.

Փաթեթվածքի տեղեկությունները շարադրվա՞ծ են հայերենով

Կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի 4. կետ

տեսազննում

4.0

       

6.

Փաթեթվածքը (խցանափակման միջոցները) մականշվա՞ծ է արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով, որը դրված է ուղեկցող փաստաթղթերում

Կանոնակարգի 8-րդ հոդվածի 1. կետ

տեսազննում

4.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԱՏԳԱԱ ծածկագրերի և ՏԳՏ դասակարգիչների

 

(ԱՏԳ ԱԱ 3917 10, 3919, 3920, 3921, 3923 10 000 0, 3923 21 000 0, 3923 21 000 0, 3923 29, 3923 30, 3923 50, 3923 90 000 0, 4415 10100 0, 4416 00 000 0, 4503, 4504, 4806, 4807 00 800 0, 4808, 4811 41 200 0, 4811 41 900 0 4811 49 000 0, 4811 51 000 9, 4811 59 000 9, 4811 60 000 0, 4811 90 000 0, 4819, 4821, 4823 70, 4823 70 900 0 4823 90 859 7, 6305, 6307 90, 6909 90 000 0, 6914, 7010, 7020 00 800 0, 7310 21, 7310 29, 7607, 7612, 8113 00 900 0, 8309 կամ ՏԳՏ C25.92, C25.92.0, G46, G47 դասակարգիչներ)

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի N 769 որոշմամբ հաստատված ՄՄ ՏԿ 005/2011 տեխնիկական կանոնակարգ:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

 ______ ________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 29

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(ԱՏԳԱԱ 7113-7115 ծածկագրին կամ G46, G47 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Չի՞ իրականացվում անընթեռնելի հարգադրոշմ, տարբերանիշ և անվանանիշ ունեցող թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքը

2006 թվականի մայիսի 23-ի «Թանկարժեք մետաղների մասին» ՀՕ-83-Ն օրենք (այսուհետ՝ օրենք), հոդված 6, 6-րդ մաս

տեսազննում

10.0

       

2.

Թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մասնագիտացված, այդ թվում՝ մանրածախ, առուվաճառքն իրականացվո՞ւմ է միայն նրանց վրա օրենքով սահմանված կարգով հարգադրոշմի և տարբերանիշի առկայության դեպքում

Օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

տեսազննում

10.0

       

3.

Մանրածախ առուվաճառքի ենթակա թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերը պարտադիր կրո՞ւմ են թանկարժեք մետաղի հարգը, կշիռը, իսկ եթե այդ իրերի վրա առկա են թանկարժեք քարեր, ապա այդ քարերի կշռի և որակի բնութագրերի մասին տեղեկություններ պարունակող պիտակ

Օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

տեսազննում

30.0

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ ________________20  թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

 Հավելված N 30

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՀԱՐԳՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՀԱՐԳԱԴՐՈՇՄՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(C24.41.3 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՀԱՐԳՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՀԱՐԳԱԴՐՈՇՄՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN
ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխան

Այո

Ոչ

Չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված այն իրերը, որոնք ունեն թանկարժեք մետաղների համար սահմանված հարգերից ցածր հարգ, հարգադրոշմվա՞ծ են տվյալ հարգին ամենամոտ ցածր հարգով

2006 թվականի մայիսի 23-ի «Թանկարժեք մետաղների մասին» ՀՕ-83-Ն օրենք (այսուհետ՝ օրենք), հոդված 6, 2-րդ մաս

փորձա-քննություն,
տեսազննում

4.0

       

2.

Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված այն իրերը, որոնք ունեն թանկարժեք մետաղների համար սահմանված նվազագույն հարգից ցածր հարգ, հարգադրոշմված չե՞ն

Օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մաս,

փորձա-քննություն,
տեսազննում

4.0

       

3.

Ոչ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված և թանկարժեք մետաղներով պատված իրերը հարգադրոշմված չե՞ն

Օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մաս,

փորձա-քննություն,
տեսազննում

4.0

       

4.

Թանկարժեք մետաղների համաձուլվածքներից պատրաստված իրերը, որոնք պատված են այլ թանկարժեք մետաղներով, հարգադրոշմվա՞ծ են իրի հիմնական մետաղի հարգով

Օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մաս,

փորձա-քննություն,
տեսազննում

4.0

       

5.

Արդյո՞ք հարգադրոշմը պատվիրվել և (կամ) պատրաստվել է համաձայն սահմանված հարգադրոշմների ձևերի, չափերի և ուրվագծի

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1935-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 2-րդ կետ

տեսազննում

2.5

       

6.

Արդյո՞ք անվանանիշը պատվիրել և (կամ) պատրաստել է թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրեր արտադրողը` անվանանիշ պատվիրելու և (կամ) պատրաստելու թույլտվությունը ստանալուց հետո` պահպանելով սահմանված սահմանային չափերը

կարգի 3-րդ կետի 1-ին պարբերություն

տեսազննում

2.5

       

7.

Անվանանիշի վրա նշվա՞ծ է թույլտվության հերթական համարը

կարգի 3-րդ կետի 2-րդ պարբերություն

տեսազննում

2.5

       

8.

Տարբերանիշի վրա նշվա՞ծ է հաշվառված անձի համարը

կարգի 4-րդ կետի 3-րդ պարբերություն

տեսազննում

2.5

       

9.

Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերը և համաձուլվածքները հարգորոշելու համար օգտագործվու՞մ են հարգափորձական ասեղներ (էտալոններ)` ըստ հաստատված հարգերի

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1916-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ կետի 3-րդ պարբերություն

տեսազննում

2.0

       

10.

Հարգորոշման ասեղների բռնիչների վրա դաջվա՞ծ են հարգը և լիգատուրային քաշը

կարգի 4-րդ կետի 3-րդ պարբերություն

տեսազննում

2.0

       

11.

Հարգորոշումը կատարվու՞մ է իրի հիմնական մասերում, որտեղ զոդում չկա

կարգի 7-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

12.

Տարբերանիշն ու հարգադրոշմը դրվու՞մ են իրի վրա, անվանանիշի դրոշմից աջ` համապատասխան հերթականությամբ

կարգի 16-րդ կետի 1-ին պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

13.

Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հիմնակա՞ն մասում են դրոշմվում հարգադրոշմը և տարբերանիշը

կարգի 20-րդ կետի 1-ին պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

14.

Երկու նույնատիպ մասից բաղկացած թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի (ծխախոտի տուփեր, ականջօղեր, զույգ ճարմանդներ և այլն) երկու մասում էլ դրոշմվու՞մ են հարգադրոշմը և տարբերանիշը

կարգի 20-րդ կետի 2-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

15.

Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված այն իրերը, որոնց լրացուցիչ և երկրորդական մասերը հեշտ առանձնացվող են և ամրացված չեն հիմնական մասին, դրոշմվու՞մ են հարգադրոշմով և տարբերանիշով

կարգի 20-րդ կետի 3-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

16.

Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրի ամրացված և չառանձնացվող լրացուցիչ մասերը միայն հարգադրոշմվում են, իսկ հիմնական մասը դրոշմվու՞մ է հարգադրոշմով և տարբերանիշով

կարգի 20-րդ կետի 3-րդ պարբերություն

տեսազննում

1.0

       

17.

Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի, որոնք բաղկացած են տարբեր հարգի թանկարժեք մետաղներից, հիմնական մասի վրա դրոշմվու՞մ են հարգադրոշմը և տարբերանիշը, իսկ լրացուցիչ մասի վրա դրոշմվու՞մ է համապատասխան հարգի հարգադրոշմը (երբ հնարավոր չէ դրոշմել հարգադրոշմ, ապա այն դրվում է հիմնական մասում`տարբերանիշի կողքին)

կարգի 21-րդ կետ

տեսազննում

1.0

       

18.

Ընթեռնելի՞ են թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի վրա առկա հարգադրոշմը և տարբերանիշը

կարգի 23-րդ կետ

տեսազննում

2.0

       

19.

Թանկարժեք մետաղների համաձուլվածքներից պատրաստված իրերը, որոնք պատված են այլ թանկարժեք մետաղներով, հարգադրոշմվե՞լ են իրի հիմնական մետաղի հարգով

կարգի 24-րդ կետ

փորձա-քննություն

2.0

       

20.

Ընդունելիս և հանձնելիս թանկարժեք մետաղները կշռվու՞մ են առաջին ու երկրորդ կարգի տեխնիկական, ինչպես նաև էլեկտրոնային կշեռքներով, համապատասխան կշռաքարերով` հետևյալ ճշտությամբ`

             

20.1.

ոսկե, պլատինե, պալադիումե իրեր`

մինչև 1 կգ`

0,01 գ,

1 կգ և ավելի`

0,1 գ.

կարգի 29-րդ կետի 2-րդ պարբերության ա) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

20.2.

ոսկու, պլատինի, պալադիումի համաձուլվածքներ, նախապատրաստվածք`

մինչև 1 կգ`

0,01 գ,

1 կգ և ավելի

0,1 գ.

կարգի 29-րդ կետի 2-րդ պարբերության բ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

20.3.

ոսկի (ձուլահատիկի ձևով)`

 0,01 գ.

կարգի 29-րդ կետի 2-րդ պարբերության գ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

20.4.

   

ոսկու, պլատինի, պալադիումի ջարդոն`

0,01 գ.

   
   

կարգի 29-րդ կետի 1-ին պարբերության դ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

20.5.

արծաթյա իրեր`

0,1 գ.

կարգի 29-րդ կետի 1-ին պարբերության ե) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

20.6.

արծաթի համաձուլվածքներ, նախապատրաստվածք, ջարդոն` 1.0 գ.

կարգի 29-րդ կետի 1-ին պարբերության զ) ենթակետ

տեսազննում

1.0

       

21.

Արդյո՞ք հաշվառված անձն իր գործունեության համար ունի ներքոհիշյալ նվազագույն տեխնիկական հագեցվածությունը`

             

21.1.

հարգորոշման սեղան և էտալոնային ասեղներ

կարգի 34-րդ կետի ա) ենթակետ

տեսազննում

0.5

       

21.2.

հարգադրոշմման սարքավորումներ,

բ) ենթակետ

տեսազննում

0.5

       

21.3.

մուֆելային վառարան (10000C -11000C տաքացնող),

գ) ենթակետ

տեսազննում

0.5

       

21.4.

ջրի թորման սարք,

դ) ենթակետ

տեսազննում

0.5

       

21.5.

միկրոանալիտիկ կշեռքներ,

ե) ենթակետ

տեսազննում

0.5

       

21.6.

քիմիական լաբորատորիայի ամաններ

զ) ենթակետ

տեսազննում

0.5

       

 

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1. «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1916-Ն որոշումը:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1935-Ն «որոշումը:

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ ________________20  թ.

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Է. Աղաջանյան

 

Հավելված N 31

 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ՈՐՊԵՍ ՎԱՌԵԼԻՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

(ԱՏԳ ԱԱ 2711, ծածկագրին կամ G47.78.3 ՏԳՏ դասակարգչին համապատասխան)

 

____ __________ 20   թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարները

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ՈՐՊԵՍ ՎԱՌԵԼԻՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

NN

ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման անցկացման
մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-բանու-թյուններ

Պատասխանը

այո

ոչ

չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.

Շրջանառության մեջ դրվող հեղուկացված ածխաջրածնային գազը հավաստված է համապատասխանության հայտարարագրմամբ

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2016 թվականի օգոստոսի 9-ի

N 68 որոշմամբ ընդունված ԵԱՏՄ ՏԿ 036/2016 տեխնիկական կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ)
26-34-րդ կետեր

փաստաթղթային

20.0

       

 2.

Շրջանառության մեջ դրվող հեղուկացված ածխաջրածնային գազն ուղեկցվում է ամբողջական տեղեկություններ պարունակող որակի անձնագրով

կանոնակարգի

8-րդ և 9-րդ կետեր

փաստաթղթային

3.0

       

 3.

Հեղուկացված ածխաջրածնային գազի վերաբերյալ որակի անձնագրում ներառված տեղեկատվությունն ամբողջական է, ձևակերպված է նաև հայերենով

կանոնակարգի

9-րդ և 17-րդ կետեր,

«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված,

«Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդված

փաստաթղթային

1.0

       

4.

Որակի անձնագրում Եվրասիական տնտեսական միության շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանի մակնշումն առկա է

կանոնակարգի

35-37-րդ կետեր

փաստաթղթային

1.0

       

5.

Շրջանառության մեջ դրվող հեղուկացված ածխաջրածնային գազերի ֆիզիկաքիմիական ու շահագործման ցուցանիշները համապատասխանում են N 1 ցանկով սահմանված պահանջներին

կանոնակարգի

11-րդ կետ

փորձաքննություն

20.0

       

6.

Արդյո՞ք հեղուկացված ածխաջրածնային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում վառելիքաբաշխիչ սարքավորումների վրա տեղադրված է տեղեկատվություն վառելիքի անվանման, նպատակային նշանակության վերաբերյալ (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական սպառման համար կամ որպես ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժիչային վառելիք):

«Առևտրի և

ծառայությունների

մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ

հոդվածի 17.1-ին մաս

 

տեսազննում

5.0

       

 

 

 

Ցանկ N 1

 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

հեղուկացված ածխաջրածնային գազերի ֆիզիկաքիմիական ԵՎ շահագործման ցուցանիշներին ներկայացվող

 

Ցուցանիշի անվանումը

 

Որպես վառելիք կոմունալ-կենցաղային և արտադրական սպառման համար օգտագործվող հեղուկացված ածխաջրածնային գազերի համար նորմը

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի համար որպես շարժիչային վառելիք օգտագործվող հեղուկացված ածխաջրածնային գազերի համար նորմը

Օկտանային թիվը. ոչ պակաս

89.0

Ոչ սահմանային ածխաջրածինների գումարի զանգվածային մասը. %, ոչ ավելի
Հագեցած գոլորշիների ճնշումը․ ավելցուկային, ՄՊա, ջերմաստիճանի պայմաններում՝

 

6.0

+ 45 °С, ոչ ավելի

1.6

1.6

- 20 °С, ոչ պակաս

0.07

Ծծմբաջրածնի ու մերկապտանային ծծմբի զանգվածային մասը. %, ոչ ավելի

0.013

0.01

այդ թվում՝ ծծմբաջրածնի. %, ոչ ավելի

0.003

0.003

Հոտը

 

տհաճ և բնորոշ՝ բոցավառելիության ստորին սահմանից օդում 20 % խտության պայմաններում

Հոտի ինտենսիվությունը. բալեր, ոչ պակաս

3

Հեղուկ մնացորդի ծավալային մասը

 +20 °С պայմաններում. %, ոչ ավելի

1.8

1.6

Ազատ ջրի ու ալկալիի պարունակությունը

բացակայում է

բացակայում է

 

 

Ստուգաթերթը լրացրեցին՝

 

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ ________________20  թ.

 

(հավելվածը լրաց. 26.09.19 N 1279-Ն, փոփ., լրաց. 07.10.21 N 1652-Ն)

 

 Հավելված N 32

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

 

Ստուգաթերթ

 

ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՔՆԵՐԻ, ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

____ __________ 20  թ.

 

______________________________________

_____________________

____________________

(տեսչական մարմնի անվանումը)

(գտնվելու վայրը)

(հեռախոսահամարը)

       

_________________

____________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

_______________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

       

____________________

________________________________________

Անձնական կոդ

(պաշտոնը)

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվ)___________ 20  թ.

ավարտը _________________20  թ.

 

__________________________________________

               

տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (անունը, ազգանունը)

(ՀՎՀՀ)

___________________________________
___________________________________
___________________

___________________________________

(պետռեգիստրի համարը)

(տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը)

_____________________________________________ __________________

տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

(հեռախոսահամարը)

____________________________________________________________   ________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը)

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _______20  թ. համարը __________

 

Ստուգման նպատակը/ընդգրկված հարցերի համարներ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

 

ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՔՆԵՐԻ, ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

NN

ը/կ

Հարցը

Հարցի համար հիմք

հանդիսացող իրավական նորմը

Ստուգման

անցկացման մեթոդը

Կշիռը

Մեկնա-

բանությունները

Պատասխանը

     

այո

ոչ

չ/պ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Արդյո՞ք ծամախոտի

մեծածախ և մանրածախ

վաճառք չի

իրականացվում:

«Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով

առողջությանը

հասցվող վնասի

նվազեցման և կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 3-րդ հոդվածի

6-րդ մաս

Տեսազննում

1

       

2.

Արդյո՞ք ծխախոտային

արտադրատեսակների

կամ դրանց պատկանելիքների կամ

ծխախոտային արտադրատեսակների

փոխարինիչների կամ

ծխախոտային

արտադրատեսակների

նմանակների վաճառքը

կամ որևէ այլ եղանակով

իրացումը չի իրականացվում հետևյալ

վայրերում՝

Օրենքի 5-րդ հոդվածի

8-րդ մաս

           

2.1.

բժշկական օգնություն և

սպասարկում իրականացնող

կազմակերպությունների,

առողջարանային

կազմակերպությունների

շենքերի ներսում և

դրանց մուտքերից ուղիղ

գծով մինչև 10 մետր հեռավորության վրա (բացառությամբ բժշկական նպատակով օգտագործվող ծխախոտային արտադրատեսակների

փոխարինիչների).

Օրենքի 5-րդ հոդվածի

8-րդ մասի 1-ին կետ

Տեսազննում

3

       

2.2.

նախադպրոցական,

հանրակրթական,

նախնական

արհեստագործական և

միջին մասնագիտական

ուսումնական,

բարձրագույն և

հետբուհական

ուսումնական

հաստատություններում

և դրանց շենքերի

մուտքերից ուղիղ գծով

մինչև 10 մետր

հեռավորության վրա.

Օրենքի 5-րդ հոդվածի

8-րդ մասի 2-րդ կետ

Տեսազննում

5

       

2.3.

մանկապատանեկան

մարզական կազմակերպությունների շենքերում և դրանց մուտքերից ուղիղ գծով մինչև 10 մետր հեռավորության վրա.

Օրենքի 5-րդ հոդվածի

8-րդ մասի 3-րդ կետ

Տեսազննում

5

       

2.4.

բնակչության սոցիալական

պաշտպանության

հաստատությունների ներսում.

Օրենքի 5-րդ հոդվածի

8-րդ մասի 4-րդ կետ

Տեսազննում

2

       

2.5

թատերահամերգային,

թանգարանային, գրադարանային

կենտրոնների,

կինոթատրոնների ներսում.

Օրենքի 5-րդ հոդվածի

8-րդ մասի 5-րդ կետ

Տեսազննում

2

       

2.6.

պետական և տեղական

ինքնակառավարման

մարմիններին հատկացված (նրանց զբաղեցրած)

տարածքների ներսում.

Օրենքի 5-րդ հոդվածի

8-րդ մասի 6-րդ կետ

Տեսազննում

2

       

2.7.

մարզական դահլիճների,

համալիրների և մարզադաշտերի տարածքներում.

Օրենքի 5-րդ հոդվածի

8-րդ մասի 7-րդ կետ

Տեսազննում

3

       

2.8.

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների տարածքներում, բացառությամբ պատմության և մշակութային այն անշարժ հուշարձանների, որոնք համարվում են բնակելի

տներ.

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 8-րդ կետ

Տեսազննում

2

       

2.9.

օդանավակայաններում՝ բացառությամբ անմաքս առևտրի խանութների:

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 9-րդ կետ

Տեսազննում

3

       

3.

Արդյո՞ք ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց պատկանելիքների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների (բացառությամբ բժշկական նպատակով օգտագործվող ծխախոտային արտադրատեսակի փոխարինիչների) կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքը կամ որևէ այլ եղանակով իրացումը չի իրականացվում ինքնասպասարկմամբ (ինքնուրույնաբար ընտրելու և մինչև վճարման համար նախատեսված վայր

հասցնելու եղանակով):

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

Տեսազննում

2

       

4.

Արդյո՞ք ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց պատկանելիքների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների (բացառությամբ բժշկական նպատակով օգտագործվող ծխախոտային

արտադրատեսակի

փոխարինիչների) կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքը կամ որևէ այլ եղանակով իրացումը չի իրականացվում ավտոմատների կամ մեխանիկական սարքավորումների միջոցով:

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

Տեսազննում

2

       

5.

Արդյո՞ք ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց պատկանելիքների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների (բացառությամբ բժշկական նպատակով օգտագործվող ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների) կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների մանրածախ վաճառքը կամ որևէ այլ եղանակով մանրածախ իրացումն իրականացնելիս որևէ զեղչ չի կիրառվում:

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մաս

Տեսազննում

2

       

6.

Արդյոք ծխախոտային արտադրատեսակի մանրածախ վաճառքը կամ որևէ այլ եղանակով իրացումը չի իրականացվում բաց տուփով կամ տուփում արտադրողի կողմից հավաստված արտադրանքի թվից ավելի կամ պակաս լինելու դեպքում:

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 1-ին կետ

Տեսազննում

1

       

7.

Արդյո՞ք սիգարետը չի վաճառվում կամ որևէ այլ եղանակով իրացվում հատով:

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 2-րդ կետ

Տեսազննում

1

       

8.

Արդյո՞ք ամբողջություն կազմող փաթեթում ծխախոտային արտադրատեսակի կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչի վաճառքը կամ որևէ այլ եղանակով իրացումը չի իրականացվում սննդամթերքի կամ ոչ պարենային ապրանքների հետ:

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 3-րդ կետ

Տեսազննում

2

       

9.

Արդյո՞ք վաճառասրահներում, հանրային սննդի օբյեկտներում՝ բացառությամբ օդանավակայանների անմաքս առևտրի խանութների, պահպանվում են հետևյալ պահանջները՝

             

9.1.

ծխախոտային արտադրատեսակները կամ դրանց պատկանելիքների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչները (բացառությամբ բժշկական նպատակով օգտագործվող ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների)

չեն ցուցադրվում հրապարակային.

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետ

Տեսազննում

4

       

9.2.

ծխախոտային արտադրատեսակների կամ դրանց պատկանելիքների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների (բացառությամբ բժշկական նպատակով օգտագործվող ծխախոտային

արտադրատեսակների

փոխարինիչների) ցանկը՝ գների մասին նշումով, վաճառողը տրամադրում է չափահաս անձին` վերջինիս պահանջով.

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետ

Տեսազննում

2

       

9.3

ծխախոտային

արտադրատեսակների

կամ դրանց

պատկանելիքների կամ

ծխախոտային

արտադրատեսակների

փոխարինիչների

(բացառությամբ

բժշկական նպատակով

օգտագործվող

ծխախոտային

արտադրատեսակների

փոխարինիչների) ցանկը

չի փակցվում

վաճառասրահում և

հանրային սննդի

օբյեկտներում:

Օրենքի 5-րդ հոդվածի

6-րդ մասի 2-րդ կետ

Տեսազննում

4

       

10.

Արդյո՞ք ծխախոտային

արտադրատեսակների

կամ դրանց

պատկանելիքների

կամ ծխախոտային

արտադրատեսակների

փոխարինիչների

(բացառությամբ

բժշկական նպատակով

օգտագործվող

փոխարինիչների) կամ

ծխախոտային

արտադրատեսակների

նմանակների

նմուշների անվճար

իրացում չի

իրականացվում:

Օրենքի 7-րդ

հոդվածի 2-րդ մաս

Տեսազննում

2

       

1

«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է

v

   

2

«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում

 

v

 

3

«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերում

 

 

v

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա՝

 

1. «Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության oրենք:

 

Ստուգաթերթը լրացրին՝

 

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

տեսչական մարմնի ծառայող

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

___________________

_______________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավար

___________________

________________________

(ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 

______ _____________________20  թ.

(հավելվածը լրաց. 08.07.21 N 1118-Ն)