Համարը 
N 195-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.10.28/26.1  Հոդ.237
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.11.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
25.01.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ, ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ, ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԳՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

25 սեպտեմբերի 2002 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60302212

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 օգոստոսի 2002 թ.

ք. Երևան

N 195-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ, ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ, ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԳՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Հաշվետվություն մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի աշխատանքների մասին» Ձև թիվ 1-գմ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

 

 Նախագահ Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002թ.

թիվ 195-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ, ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ, ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի աշխատանքների մասին» ձև N 1-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը :

2. Հաշվետվությունը կազմում են հետբուհական և շարունակական կրթություն իրականացնող բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ու գիտական կազմակերպությունները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն մինչև փետրվարի 25-ը, որը` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն մինչև մարտի 1-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Բ ա ժ ի ն  1

Մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի եվ մասնագիտությունների

5. Սյունակ Ա-ում բերվում է գիտության ճյուղերի ու մասնագիտությունների կոդերը, սյունակ Բ-ում` գիտության ճյուղերի ու մասնագիտությունների անվանումները: Գիտության ճյուղերի ու մասնագիտությունների կոդերը հաստատված են բարձրագույն որոկավորման հանձնաժողովի կողմից (հրահանգին կից բերվում է նշված ճյուղերի ու մասնագիտությունների կոդերը):

6. Սյունակ 1-ում բերվում է նախատեսված տեղերի քանակը, որից առանձնացվում է վճարովի տեղերի քանակը (սյունակ 2):

7. Մագիստրատուրա ընդունվածների մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-6-ում:

8. Մագիստրատուրայում սովորողների մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 7-14-ում:

9. Հաշվետու տարում ավարտած մագիստրանտների մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 15-18-ում:

Բ ա ժ ի ն 2

Արտերկրացի մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի եվ մասնագիտությունների

10. Այս ենթաբաժինը լրացվում է բաժին 1-ին համապատասխան` արտերկրացի մագիստրանտների համար:

 

Բ ա ժ ի ն  3

 

Ասպիրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի եվ մասնագիտությունների

 

Ենթաբաժին 3.1. Պետպատվեր

 

11. Սյունակ Բ-ում բերվում է գիտության ճյուղի և մասնագիտության կոդը, իսկ սյունակ Գ-ում` անվանումը:

12. Սյունակներ 1-2-ում բերվում են հաշվետու տարում համապատասխանաբար արտադրությունից կտրված և առանց արտադրությունից կտրվելու ընդունվածների թվաքանակը:

13. Սյունակներ 3-8-ում բերվում են տվյալներ հաշվետու տարում փաստացի ավարտած ասպիրանտների մասին տվյալներ:

14. Սյունակ 9-10-ում բերվում է տվյալներ ասպիրանտների թվաքանակների վերաբերյալ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ:

 

Ենթաբաժին 3.2. Վճարովի հիմունքներով

 

15. Այս ենթաբաժինը լրացվում է ենթաբաժին 3.1-ին համապատասխան` վճարովի հիմունքներով սովորող ասպիրանտների համար:

Բ ա ժ ի ն  4

Ասպիրանտներ քանակական շարժը

16. Սյունակ 1-ում բերվում է ասպիրանտների թվաքանակը հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ:

17. Սյունակ 2-ում բերվում է հաշվետու տարում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած և նույն տարում ասպիրանտուրա ընդունվածների թվաքանակը:

18. Սյունակ 3-ում բերվում է կազմակերպություններից փոխադրված կամ վերականգնվածների թվաքանակը:

19. Սյունակ 4-ում բերվում է հաշվետու տարվա ընթացքում տարբեր պատճառներով դուրս մնացած ասպիրանտների թվաքանակը:

20. Սյունակ 5-ում բերվում է հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ ուսուցման նախատեսված ժամկետից ավելի սովորող ասպիրանտների թվաքանակը:

 

Բ ա ժ ի ն  5

 

Արտերկրացի ասպիրանտների եվ հայցողների քանակական շարժը

 

21. Սյունակ Բ-ում բերվում է գիտության ճյուղի և մասնագիտության կոդը, իսկ սյունակ Գ-ում` անվանումը:

22. Սյունակներ 1-2-ում բերվում են հաշվետու տարում համապատասխանաբար արտադրությունից կտրված և առանց արտադրությունից կտրվելու արտերկրացի ընդունվածների թվաքանակը:

23. Սյունակներ 3-8-ում բերվում են տվյալներ հաշվետու տարում փաստացի ավարտած արտերկրացի ասպիրանտների մասին տվյալներ:

24. Սյունակ 9-10-ում բերվում է տվյալներ արտերկրացի ասպիրանտների թվաքանակների վերաբերյալ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ:

25. Սյունակ 11-ում բերվում է արտերկրացի հայցողների թվաքանակը հաշվետու տարում:

26. Սյունակ 12-ում բերվում է մինչև հաշվետու տարին ասպիրանտուրայում սովորող արտերկրացի հայցողների թվաքանակը:

27. Սյունակներ 13-17-ում բերվում է վերջին հինգ տարիներում ասպիրանտուրան ավարտած արտերկրացի հայցողների թվաքանակը:

 

Բ ա ժ ի ն  6

 

Գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողները, թեկնածուական թեզերի պաշտպանությունը

 

28. Բաժնում լրացվում է տվյալներ գիտության թեկնածուի աստիճան հայցողների, թեկնածուական թեզերի պաշտպանության վերաբերյալ: Գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողների թվաքանակը ներառում է տվյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը կամ կազմակերպությանը կցված և ինքնուրույն (ասպիրանտուրայի կազմում չընդգրկված) թեզը պաշտպանության ներկայացնող անձանց թվաքանակը:

29. Սյունակ Բ-ում բերվում է գիտության ճյուղի և մասնագիտության կոդը, իսկ սյունակ Գ-ում` անվանումը:

30. Սյունակ 1-ում բերվում է գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողների թվաքանակը հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ:

31. Սյունակ 2-ում բերվում է թեկնածուական թեզեր պաշտպանած հայցողների թվաքանակը հաշվետու տարում:

32. Սյունակ 3-ում բերվում է մինչև հաշվետու տարին ասպիրանտուրայում սովորած, թեկնածուական թեզեր պաշտպանած, հայցողների թվաքանակը:

33. Սյունակներ 4-8-ում բերվում է վերջին հինգ տարիներում թեկնածուական թեզեր պաշտպանած հայցողների թվաքանակը:

 

Բ ա ժ ի ն  7

 

Դոկտորանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի եվ մասնագիտությունների

 

Ենթաբաժին 7.1. Պետպատվեր

 

34. Սյունակ Բ-ում բերվում է գիտության ճյուղի և մասնագիտության կոդը, իսկ սյունակ Գ-ում` անվանումը:

35. Սյունակներ 1-ում բերվում է հաշվետու տարում ընդունված դոկտորանտների թվաքանակը, որից առանձնացվում է արտերկրացի դոկտորանտների թվաքանակը (սյունակ 2):

36. Սյունակներ 3-8-ում բերվում են տվյալներ հաշվետու տարում փաստացի ավարտած դոկտորանտների մասին տվյալներ:

37. Սյունակ 9-ում բերվում է դոկտորանտների թվաքանակը հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ, նրանցից առանձնացվում են արտերկրացի դոկտորանտները (սյունակ 10) և նախատեսված ժամկետից ավելի պատրաստվողները (սյունակ 11):

 

Ենթաբաժին 7.2. Վճարովի հիմունքներով

 

38. Այս ենթաբաժինը լրացվում է ենթաբաժին 7.1-ին համապատասխան` վճարովի հիմունքներով սովորող դոկտորանտների համար:

 

Բ ա ժ ի ն  8

 

Կրթաթոշակ ստացողների եվ վճարովի հիմունքով սովորողների թվաքանակը, կրթաթոշակի եվ վճարի միջին չափը

 

39. Տողեր 801-803-ում բերվում է տվյալներ համապատասխանաբար մագիստրանտների, ասպիրանտների և դոկտորանտների վերաբերյալ:

40. Սյունակ 1-ում բերվում է կրթաթոշակ ստացողների ընդհանուր թվաքանակը, նրանցից կանայք` սյունակ 2-ում:

41. Սյունակ 3-ում բերվում է կրթաթոշակի միջին չափը:

42. Սյունակ 4-ում բերվում է վճարողների ընդհանուր թվաքանակը, նրանցից կանայք` սյունակ 5-ում:

43. Սյունակ 3-ում բերվում է վճարների միջին չափը:

 

Բ ա ժ ի ն  9

 

Ֆինանսական միջոցների ստացումը եվ օգտագործումը

 

44. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

45. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

46. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

47. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-9-ում:

48. Սյունակ 10-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 11-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 12-ում բերվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 13-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 14-ում բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և փոխհատուցող վճարները: Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական վարձատրության համար տրվող հավելումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, սպասարկման գոտիների ընդլայնման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը) և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

5) սյունակ 15-ում բերվում է մագիստրանտներին, ասպիրանտներին և դոկտորանտներին տրված կրթաթոշակի փափը,

6) աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները բերվում է սյունակ 16-ում,

7) սյունակ 17-ում բերվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության կամ գիտական կազմակերպության կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,

8) վերը նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում է սյունակ 18-ում:

49. Սյունակ 19-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:

 

Գիտության ճյուղերի ու մասնագիտությունների կոդերը

 

 

Կոդը

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

Ա.00.00

Մաթեմատիկա

Ա.01.00

Մեխանիկա

Ա.02.00

Աստղագիտություն

Ա.03.00

Ֆիզիկա

Ա.04.00

Քիմիական գիտություններ

Բ.00.00

Կենսաբանական գիտություններ

Գ.00.00

Տեխնիկական գիտություններ

Ե.00.00

Կիրառական երկրաչափություն և ինժեներական գրաֆիկա

Ե.01.00

Մեքենաշինություն և մեքենագիտություն

Ե.02.00

Էներգետիկական, մետալուրգիական և քիմիական մեքենաշինություն

Ե.04.00

Տրանսպորտային, լեռնային և շինարարական մեքենաշինություն

Ե.05.00

Էլեկտրատեխնիկա

Ե.09.00

Սարքաշինություն, չափագիտություն և ինֆորմացիոն չափիչ սարքեր

Ե.11.00

Ռադիոտեխնիկա և կապ

Ե.12.00

Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում

Ե.13.00

Էներգետիկա

Ե.14.00

Մետալուրգիա և նյութագիտություն

Ե.16.00

Քիմիական տեխնոլոգիա

Ե.17.00

Պարենամթերքների տեխնոլոգիա

Ե.18.00

Թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա

Ե.19.00

Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ

Ե.20.00

Շինարարություն

Ե.23.00

Էլեկտրոնիկա

Ե.27.00

Գյուղատնտեսական գիտություններ

Զ.00.00

Ագրոնոմիա

Զ.01.00

Անասնաբուծություն

Զ.02.00

Անտառային տնտեսություն

Զ.03.00

Պատմական գիտություններ

Է.00.00

Տնտեսագիտություն

Ը.00.00

Փիլիսոփայական գիտություններ

Թ.00.00

Բանասիրական գիտություններ

Ժ.00.00

Գրականագիտություն

Ժ.01.00

Լեզվաբանություն

Ժ.02.00

Իրավաբանական գիտություններ

ԺԲ.00.00

Մանկավարժական գիտություններ

ԺԳ.00.00

Բժշկական գիտություններ

ԺԴ.00.00

Դեղագործական գիտություններ

ԺԵ.00.00

Անասնաբուժական գիտություններ

ԺԶ.00.00

Արվեստագիտություն

ԺԷ.00.00

Ճարտարապետություն

ԺԸ.00.00

Հոգեբանություն

ԺԹ.00.00

Ռազմական գիտություններ

Ի.00.00

Սոցիոլոգիական գիտություններ

ԻԲ.00.00

Քաղաքական գիտություններ

ԻԳ.00.00

Գիտություններ երկրի մասին (աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ)

ԻԴ.00.00

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վիճակագրական  տեղեկությունների ներկայացման» կարգի

 

Ում է ներկայացվում ___________________________________

(անվանումը)

 

Ով է ներկայացնում ___________________________________

(անվանումը)

 

ՀՀ իրավաբ. անձանց պետռեգիստրում գրանցման համարը *  I I I I I I I I I I I I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը *                     I I I I I I I I I

 

Մարզը ___________________________________  I   I   I

 

Գտնվելու վայրը ______________________________

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն ___________________________

 

 

* լրացվում է իրավաբանական անձանց ռեգիստրի կողմից տրված գրանցման վկայականից        

Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիության պահպանումը երաշխավորվում է օրենքով                     

Ձև N 1-գմ

տարեկան

 

Հաստատված է ՀՀ

վիճակագրության պետական

խորհրդի

19 օգոստոսի 2002թ.

թիվ 195-Ն որոշմամբ

 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ Ազգային վիճակագրական

ծառայության (ՀՀ ԱՎԾ)

մարզային գործակալություն

մինչև փետրվարի 25-ը, որն` ՀՀ ԱՎԾ մինչև մարտի 1-ը

 

Ներկայացնում են՝

Հետբուհական և

շարունակական կրթություն

իրականացնող ԲՈՒՀ-երն

ու գիտական

կազմակերպությունները

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ) ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով։

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ, ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ, ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

200...թ. համար

 

Բաժին 1. Մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

 

/մարդ/

Ճյուղի, մաս-նագի-տու-
թյան կոդը

Գիտու-
թյան
ճյու-
ղերը և
մաս-
նագի-
տու-
թյուն-ները

Նախա-
տեսված տեղերի
քանակը

Ընդունվել են

Սովորում են

Ավարտել են հաշվետու տարում

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կանայք

այդ թվում՝
վճարովի

1-ին կուրս

այդ թվում՝
վճարովի

2-րդ կուրս

այդ թվում՝
վճարովի

ընդա-մենը

նրան-ցից՝
կա-
նայք

այդ թվում՝
վճարովի

ընդա-մենը

այդ թվում՝
վճարովի

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կանայք

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կանայք

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կանայք

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կանայք

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կանայք

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կանայք

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

Բաժին 2. Արտերկրացի մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

 

Ճյուղի, մաս-նագիտութ-
յան կոդը

Գիտու-
թյան
ճյուղերը և
մասնա-
գիտու-
թյուն-
ները

Ընդունվել են

Սովորում են

Ավարտել են հաշվետու տարում

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կա-
նայք

այդ թվում՝
վճարովի

1-ին կուրս

այդ թվում՝
վճարովի

2-րդ կուրս

այդ թվում՝
վճարովի

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կանայք

այդ թվում՝
վճարովի

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կա-
նայք

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կա-
նայք

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կանայք

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կա-
նայք

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կանայք

ընդա-մենը

նրան-
ցից՝
կա-
նայք

Ա

Բ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

Բաժին 3. Ասպիրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

 

3.1. Պետպատվեր

 

/մարդ/

Տողի համարը

Ճյուղի, մասնագի-տության կոդը

Գիտության
ճյուղերը և
մասնա-
գ
իտու-
թյունները

Ընդունվել են
200..թ.

Փաստացի ավարտածները 200..թ.

Ասպիրանտների թվաքանակն առ 01.01.200..թ.

արտադրությունից կտրված

առանց արտադրությունից կտրվելու

արտադ-րությու-
նից կտրված

առանց արտադ-րությունից կտրվելու

ընդա-մենը

այդ թվում՝

ընդա-
մենը

այդ թվում՝

արտադ-րությու-
նից կտրված

առանց
արտադ-րությունից կտրվելու

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

101

 

Ընդամենը

                   

102

նրանցից՝ կանայք

                   

այդ թվում՝ ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

103

      

ընդամենը

                   

104

 նրանցից՝ կանայք

                   

105

     

ընդամենը

                   

106

 նրանցից՝ կանայք

                   

107

    

ընդամենը

                   

108

 նրանցից՝ կանայք

                   

109

   

ընդամենը

                   

110

 նրանցից՝ կանայք

                   

111

   

ընդամենը

                   

112

 նրանցից՝ կանայք

                   

113

   

ընդամենը

                   

114

 նրանցից՝ կանայք

                   

115

   

ընդամենը

                   

116

 նրանցից՝ կանայք

                   

117

   

ընդամենը

                   

118

 նրանցից՝ կանայք

                   

119

   

ընդամենը

                   

120

 նրանցից՝ կանայք

                   

121

   

ընդամենը

                   

122

 նրանցից՝ կանայք

                   

123

   

ընդամենը

                   

124

 նրանցից՝ կանայք

                   

125

   

ընդամենը

                   

126

 նրանցից՝ կանայք

                   

127

   

ընդամենը

                   

128

 նրանցից՝ կանայք

                   

3.2 Վճարովի հիմունքներով

/մարդ/

Տողի համարը

Ճյուղի, մաս-նագի-տության կոդը

Գիտության
ճյուղերը և
մասնա-
գիտու-
թյունները

Ընդունվել են
200..թ.

Փաստացի ավարտածները 200..թ.

Ասպիրանտների թվաքանակն առ 01.01.200..թ.

արտադրությունից կտրված

առանց արտադրությունից կտրվելու

արտա-դրությու-նից կտրված

առանց արտադ-րությունից կտրվելու

ընդա-մենը

այդ թվում՝

ընդա-
մենը

այդ թվում՝

արտադ-րությու-
նից կտրված

առանց
արտադ-րությունից կտրվելու

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

201

 

Ընդամենը

                   

202

նրանցից՝ կանայք

                   

այդ թվում՝ ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

203

     

ընդամենը

                   

204

 նրանցից՝ կանայք

                   

205

   

ընդամենը

                   

206

 նրանցից՝ կանայք

                   

207

   

ընդամենը

                   

208

 նրանցից՝ կանայք

                   

209

   

ընդամենը

                   

210

 նրանցից՝ կանայք

                   

211

   

ընդամենը

                   

212

 նրանցից՝ կանայք

                   

213

   

ընդամենը

                   

214

 նրանցից՝ կանայք

                   

215

   

ընդամենը

                   

216

 նրանցից՝ կանայք

                   

217

   

ընդամենը

                   

218

 նրանցից՝ կանայք

                   

219

   

ընդամենը

                   

220

 նրանցից՝ կանայք

                   

221

   

ընդամենը

                   

222

 նրանցից՝ կանայք

                   

223

   

ընդամենը

                   

224

 նրանցից՝ կանայք

                   

225

   

ընդամենը

                   

226

 նրանցից՝ կանայք

                   

227

   

ընդամենը

                   

228

 նրանցից՝ կանայք

                   

 

Բաժին 4. Ասպիրանտների քանակական շարժը

 

/մարդ/

Տողի հա-մարը

 

Ասպիրանտների
թվաքանակը
01.01.200…թ.
դրությամբ

200…թ. ԲՈՒՀ ավարտածներից ընդունվել են
ասպիրանտուրա

Վերականգնվել կամ
փոխադրվել են այլ կազմակեր-
պություններից

200…թ. դուրս մնացած ասպիրանտների
թվաքանակը

Ուսուցման նախատեսված ժամկետից ավելի սովորող ասպիրանտների թվաքանակը 01.01.200…թ.

Ա

Բ

1

2

3

4

5

301

Ընդամենը

         

302

այդ թվում՝ կանայք

         

303

արտադրությունից կտրված

         

304

այդ թվում՝ կանայք

         

 

Բաժին 5. Արտերկրացի ասպիրանտների և հայցողների քանակական շարժը

 

/մարդ/

Տողի
հա-
մարը

Ճյուղի, մաս-
նա-
գի-
տու-
թյան
կոդը

Գիտության
ճյուղերը և
մասնա-
գիտու-
թյունները

Ընդունվել են
200..թ.

Փաստացի ավարտածները 200..թ.

Ասպիրանտների թվաքանակն առ 01.01.200..թ.

200..թ. պաշտպանել են
թեկնածուական թեզ
հայցողներ ու 200..թ. և վերջին
հինգ տարում ասպիրանտուրան
ավարտած անձինք

արտադրությունից կտրված

առանց արտադրությունից կտրվելու

ար-
տադ-
րությու-
նից
կտրված

առանց արտադ-րու-թյունից կտրվելու

ընդա-մենը

այդ թվում՝

ընդա-մենը

այդ թվում՝

ար-
տադ-
րու-
թյունից
կտրված

առանց արտադ-րությու-
նից կտրվելու

հայցող-ներ

մինչև
200..թ. ասպի-րան-
տու-
րայում
սովո-
րող
ան-
ձինք

այդ թվում՝

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը ներ-կայաց-
վել է պաշտ-պա-նության

թեզի պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը
ներկա-
յացվել է
պաշտ-
պա-
նու-
թյան

մինչև 199..թ.

199..թ.

200..թ.

 200..թ.

200..թ.

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

401

 

Ընդամենը

                                 

402

նրանցից՝ կանայք

                                 

այդ թվում՝ ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

403

      

ընդամենը

                                 

404

 նրանցից՝ կանայք

                                 

405

   

ընդամենը

                                 

406

 նրանցից՝ կանայք

                                 

407

   

ընդամենը

                                 

408

 նրանցից՝ կանայք

                                 

409

   

ընդամենը

                                 

410

 նրանցից՝ կանայք

                                 

411

   

ընդամենը

                                 

412

 նրանցից՝ կանայք

                                 

413

   

ընդամենը

                                 

414

 նրանցից՝ կանայք

                                 

415

   

ընդամենը

                                 

416

 նրանցից՝ կանայք

                                 

417

   

ընդամենը

                                 

418

 նրանցից՝ կանայք

                                 

419

   

ընդամենը

                                 

420

 նրանցից՝ կանայք

                                 

421

   

ընդամենը

                                 

422

 նրանցից՝ կանայք

                                 

423

   

ընդամենը

                                 

424

 նրանցից՝ կանայք

                                 

 

Բաժին 6. Գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողները, թեկնածուական թեզերի պաշտպանությունը

 

/մարդ/

Տողի
հա-
մարը

Ճյուղի, մաս-նագիտության կոդը

Գիտության
ճյուղերը և
մասնա-
գիտու-
թյունները

Գիտության
թեկնածուի
գիտական
աստիճան
հայցողների
թվաքանակը 01.01.200…թ. դրությամբ

Պաշտպանվել են թեկնածուական թեզեր 200… թ. և վերջին հինգ տարում

հայցողների կողմից

մինչև 200 թ. ասպի-
րանտու-
րայում
սովորած
անձանց
կողմից

այդ թվում՝

մինչև
199… թ.

199…թ.

200…թ.

200…թ.

200…թ.

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

501

 

Ընդամենը

               

502

 

այդ թվում՝ կանայք

               
այդ թվում՝ ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

503

 

ընդամենը

               

504

 նրանցից՝ կանայք

               

505

 

ընդամենը

               

506

 նրանցից՝ կանայք

               

507

 

ընդամենը

               

508

 նրանցից՝ կանայք

               

509

 

ընդամենը

               

510

 նրանցից՝ կանայք

               

511

 

ընդամենը

               

512

 նրանցից՝ կանայք

               

513

 

ընդամենը

               

514

 նրանցից՝ կանայք

               

515

 

ընդամենը

               

516

 նրանցից՝ կանայք

               

517

 

ընդամենը

               

518

 նրանցից՝ կանայք

               

519

 

ընդամենը

               

520

 նրանցից՝ կանայք

               

521

 

ընդամենը

               

522

 նրանցից՝ կանայք

               

523

 

ընդամենը

               

524

 նրանցից՝ կանայք

               

525

 

ընդամենը

               

526

 նրանցից՝ կանայք

               

527

 

ընդամենը

               

528

 նրանցից՝ կանայք

               

 

Բաժին 7. Դոկտորանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

 

7.1 Պետպատվեր

 

/մարդ/

Տողի
հա-
մարը

Ճյուղի, մաս-
նագի-
տության
կոդը

Գիտության
ճյուղերը և
մասնա-
գիտու-
թյունները

200…թ.

ընդունվել են

դոկտորանտուրա

Փաստացի ավարտածները 200…թ.

Դոկտորանտների թվաքանակն առ 01..01.200…թ.

ընդա-մենը

այդ թվում

ընդա-
մենը

նրան-
ցից՝
արտերկ-
րացի

թեզի
պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը
ներ-
կայաց-
վել է
պաշտ-
պա-
նության

արտ-երկ-րացի

նրանցից

ընդա-
մենը

նրան-
ցից՝
արտ-
երկրացի

նախա-
տեսված
ժամկե-
տից
ավելի
պատ-
րաստ-
վողներ

թեզի
պաշտ-
պա-
նու-
թյամբ

թեզը ներկայաց-վել է պաշտ-պանության

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

601

 

Ընդամենը

                     

602

նրանցից՝ կանայք

                     
 այդ թվում՝ ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

603

 

ընդամենը

                     

304

 նրանցից՝ կանայք

                     

605

 

ընդամենը

                     

606

 նրանցից՝ կանայք

                     

607

 

ընդամենը

                     

608

 նրանցից՝ կանայք

                     

609

 

ընդամենը

                     

610

 նրանցից՝ կանայք

                     

611

 

ընդամենը

                     

612

 նրանցից՝ կանայք

                     

613

 

ընդամենը

                     

614

 նրանցից՝ կանայք

                     

615

 

ընդամենը

                     

616

 նրանցից՝ կանայք

                     

617

 

ընդամենը

                     

618

 նրանցից՝ կանայք

                     

619

 

ընդամենը

                     

620

 նրանցից՝ կանայք

                     

621

 

ընդամենը

                     

622

 նրանցից՝ կանայք

                     

623

 

ընդամենը

                     

624

 նրանցից՝ կանայք

                     

 

7.2 Վճարովի հիմունքներով

 

/մարդ/

Տողի
հա-
մարը

Ճյուղի, մաս-
նագի-տության կոդը

Գիտության
ճյուղերը և
մասնա-
գիտու-
թյունները

200..թ.
ընդուն-
վել են
դոկտորան-
տուրա

Փաստացի ավարտածները 200…թ.

Դոկտորանտների թվաքանակն առ 01..01.200…թ.

ընդա-մենը

այդ թվում

ընդա-
մենը

նրան-
ցից՝ արտերկ-
րացի

թեզի
պաշտ-պանու-թյամբ

թեզը
ներ-
կայաց-
վել է
պաշտ-
պա-
նու-
թյան

արտ-երկ-րացի

նրանցից

ընդա-
մենը

նրան-
ցից՝
արտ-
երկրա-
ցի

նախա-
տեսված
ժամկետից
ավելի
պատ-
րաստ-
վողներ

թեզի
պաշտպա-նությամբ

թեզը ներկայացվել է պաշտ-պանության

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

701

 

Ընդամենը

                     

702

նրանցից՝ կանայք

                     
այդ թվում՝ ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների

703

 

ընդամենը

                     

704

 նրանցից՝ կանայք

                     

705

 

ընդամենը

                     

706

 նրանցից՝ կանայք

                     

707

 

ընդամենը

                     

708

 նրանցից՝ կանայք

                     

709

 

ընդամենը

                     

710

 նրանցից՝ կանայք

                     

711

 

ընդամենը

                     

712

 նրանցից՝ կանայք

                     

713

 

ընդամենը

                     

714

 նրանցից՝ կանայք

                     

715

 

ընդամենը

                     

716

 նրանցից՝ կանայք

                     

717

 

ընդամենը

                     

718

 նրանցից՝ կանայք

                     

719

 

ընդամենը

                     

720

 նրանցից՝ կանայք

                     

721

 

ընդամենը

                     

722

 նրանցից՝ կանայք

                     

723

 

ընդամենը

                     

724

 նրանցից՝ կանայք

                     

 

Բաժին 8. Կրթաթոշակ ստացողների և վճարովի հիմունքով սովորողների թվաքանակը, կրթաթոշակի և վճարի միջին չափը

 

Տողի հա-մարը

 

Կրթաթոշակ ստացողների թվաքանակը

Կրթաթոշակի միջին չափը, դրամ

Վճարողների թվաքանակը

Վճարի միջին չափը, դրամ

ընդամենը

նրանցից՝ կանայք

ընդամենը

նրանցից՝ կանայք

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

801

Մագիստրանտներ

           

802

Ասպիրանտներ

           

803

Դոկտորանտներ

           

 

Բաժին 9. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը

 

(հազ. դրամ)

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինան-
սական
միջոց-
ների
մնա-
ցորդը
տարե-
վերջին

ընդա-
մենը

այդ թվում

ընդա-
մենը

այդ թվում

մնա-
ցորդը
տարե-
սկզբին

ընթացիկ տարվա մուտքերը

նյու-
թա-
կան
ծախ-
սեր

ոչ
նյութա-
կան
ծառա-
յություն-
ների
վճարում-
ներ

գործուղ-
ման ծախսեր

աշխա-
տա-
վարձ և
դրան
հավա-
սարեց-
ված
վճա-
րումներ

կրթա-
թոշակ

պարտա-
դիր
սոցիա-
լական
ապահո-
վագրա-
կան
վճարներ

հիմնա-
վերա-
նորոգ-
ման,
սարքա-
վորում-
ների և գույքի ձեռք բերման

այլ
ծախ-
սեր

ընդա-
մենը

այդ թվում

բյուջեից
(պետա-
կան և
համայն-
քային)

սովորողներից ուսման դիմաց վճարումները

նվիրա-
տվու-
թյուն-
ներ

վարձա-
կալու-
թյունից

այլ
եկա-
մուտ-
ներ

իրավա-
բանա-
կան ան- ձանցից

բնակչու-
թյունից

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

                                     

 

   

Ղեկավար՝

     

Կատարող ________________

 

Անուն, ազգանուն_____________

     

Հեռ.____________________

 

Պաշտոն ___________________

     

___ _______________ 200 թ.

 

Ստորագրություն _____________