Համարը 
N 26-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.02.02/3(151) Հոդ.31
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.2003
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.11.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.02.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
05.01.2006

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) «ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
25 դեկտեմբերի 2003 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60303410

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

7 նոյեմբերի 2003 թ.
ք. Երևան

N 26-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) «ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել Ձև թիվ 11-Կապ (եռամսյակային) «Կապի ծառայությունների և աշխատանքի մասին» պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարի 2000 թվականի ապրիլի 6-ի «Պետական վիճակագրական հաշվետվություններ և դրանց լրացման մեթոդական ցուցումներ հաստատելու մասին» թիվ 30 հրամանը:

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

Հավելված 1

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
7 նոյեմբերի 2003 թ. թիվ 26-Ն որոշմամբ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

«ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

1.2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

1.3. Հաշվետվությունը լրացվում է աճողական կարգով` տարվա սկզբից:

1.4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հաշվետվությունը կազմված է 2 բաժնից. Կապի ծառայությունները (բաժին 1), Կապի աշխատանքի որակը (բաժին 2):

2.1. Հաշվետվության 1-ին բաժնում ցույց են տրվում կապի ծառայությունների ծավալները:

110-231 տողերի լրացման համար հիմք են հանդիսանում փոստային փոխանակումների հաշվառման ձևերը, ինչպես նաև փոստային, հեռագրային և միջազգային հեռախոսային փոխանակումների ամփոփացուցակները:

2.2. 240-255 տողերում լրացվում են միջազգային փոստի փաստացի ծավալները:

Նամակագրության գծով (տող 240-245) տվյալները ցույց են տրվում կիլոգրամներով` առանձնացված ըստ ելքային և մուտքային փոխանակումների, վերջիններս էլ` ըստ ցամաքային և օդային տրանսպորտով առաքումների:

Ծանրոցների գծով (տող 250-255) տվյալները ցույց են տրվում հատերով` առանձնացված ըստ ելքային և մուտքային փոխանակումների, վերջիններս էլ` ըստ ցամաքային և օդային տրանսպորտով առաքումների:

2.3. Հաշվետվության 2-րդ բաժնի 260-271 տողերում ցույց է տրվում փոստային առաքումների կորուստների և հափշտակումների, փոխանցված միջոցների պակասուրդների և հափշտակումների գումարը հաշվետու ժամանակաշրջանում:

«Փոստային առաքումների կորուստներ և հափշտակումներ (տող 260)»-ում արտացոլվում են պատվիրված նամակների և խաչկապերի, գնահատված նամակների և խաչկապերի, սովորական և գնահատված ծանրոցների առաքումների հետ կապված կորուստներն ու հափշտակումները` կատարված կապի կազմակերպությունների և այլ կազմակերպությունների (քաղաքացիական ավիացիայի մարմինների, երկաթուղային տրանսպորտի) մեղքով, ներառյալ հրդեհների և այլ բնական աղետների հետ կապված կորուստներն ու հափշտակումները:

Փոխանցվող դրամական միջոցների պակասորդի և հափշտակումների (տող 270) մեջ ներառվում են փոխանցվող դրամական միջոցների պակասած գումարները, ներառյալ կապի բաժանմունքների աշխատողների և փոստատարների կողմից կատարված հափշտակումները, ինչպես նաև ճանապարհին կատարված կողոպուտները և կեղծ փաստաթղթերով վճարված գումարները:

2.4. 280 և 290 տողերի ցուցանիշները բնութագրում են ներհանրապետական (միջքաղաքային) և միջազգային հեռախոսակայանների աշխատանքը: 280 տողում ցույց է տրվում վերը նշված հեռախոսակայանների չաշխատած կապուղի/ժամերի քանակը, 290 տողում` ներհանրապետական (միջքաղաքային) և միջազգային մայրուղային գծերի խափանումները (վնասվածքները):

2.5. Հաշվետվության 300-341 տողերը բնութագրում են քաղաքային և գյուղական հեռախոսային կապի աշխատանքի որակը (քաղաքային հեռախոսակայանների և գյուղական հեռախոսակայանների չաշխատած կապուղի/ժամերի և հեռախոսակայանների խափանումները): 310 և 320 տողերում լրացվում է քաղաքային հեռախոսակայանների և գյուղական հեռախոսակայանների խափանումների վերաբերյալ հայտերի ընդհանուր քանակը: 311 և 321 տողերում ցույց են տրվում հայտնաբերված խափանումները, որոնց հետևանքով խախտվել է հեռախոսակապը (հեռախոսը չի աշխատել): Հաշվետվության բոլոր ցուցանիշները լրացվում են հաշվետու և նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համար:

 

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական ծառայություն

Կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

11-ԿԱՊ

(եռամսյակային)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի 7 նոյեմբերի 2003 թ.

թիվ 26-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ   I_I_I_I_I_I

Մարզը        I_I_I_

Համայնքը    I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

Հունվար - ___________ 200__ թ.

 

1. Կապի ծառայությունները

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Չափի միավորը

Հաշվետու տարվա ընթացքում

Նախորդ տարվա ընթացքում

Ա

Բ

Գ

1

2

Պարբերական հրատարակություններ (թերթեր, ամսագրեր) ըստ բաժանորդագրության և հատավաճառի

110

հազար
հատ

 

 

այդ թվում` թերթեր

111

-"-

 

 

ամսագրեր

112

-"-

 

 

Նամակներ, բացիկներ, հասարակ և պատվիրված  խաչկապեր (բանդեռոլներ)

120

-"-

 

 

Գնահատված խաչկապեր, նամակներ

130

-"-

 

 

Սովորական և գնահատված ծանրոցներ

140

-"-

 

 

Փոստային և հեռագրային դրամական փոխանցումներ (առանց կենսաթոշակների)

150

-"-

 

 

Կենսաթոշակների վճարում

160

-"-

 

 

Բյուջեով նախատեսված ընտանեկան նպաստների վճարում

170

-"-

 

 

Հեռագրեր

180

հազար
հատ

 

 

որից` հաղորդվել են հսկվող ժամկետում

181

-"-

 

 

180 տողից` ներհանրապետական

182

-"-

 

 

Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

183

-"-

 

 

այլ երկրներ

184

-"-

 

 

Ներհանրապետական (միջքաղաքային) և միջազգային ելից ավտոմատ կանչերի ընդհանուր քանակը

190

-"-

 

 

այդ թվում` ներհանրապետական

191

-"-

 

 

Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

192

-"-

 

 

այլ երկրներ

193

-"-

 

 

190 տողից` ավարտվել են խոսակցությամբ

194

-"-

 

 

այդ թվում` ներհանրապետական

194.1

-"-

 

 

Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

194.2

-"-

 

 

այլ երկրներ

194.3

-"-

 

 

Ներհանրապետական (միջքաղաքային) և միջազգային հեռախոսային խոսակցությունների պատվերներ - ընդամենը

200

-"-

 

 

այդ թվում` ներհանրապետական

201

-"-

 

 

Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

202

-"-

 

 

այլ երկրներ

203

-"-

 

 

200 տողից` իրականացվել են

204

 

 

 

այդ թվում` ներհանրապետական

204.1

-"-

 

 

Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

204.2

-"-

 

 

այլ երկրներ

204.3

-"-

 

 

Ներհանրապետական (միջքաղաքային) և միջազգային հեռախոսային խոսակցություններ-ընդամենը (տող 194 + 204)

210

-"-

 

 

այդ թվում` ներհանրապետական

211

-"-

 

 

Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

212

-"-

 

 

այլ երկրներ

213

-"-

 

 

Էլեկտրոնային փոստի հաղորդումներ

220

կբայթ

 

 

որից` միջազգային

221

-"-

 

 

Ֆաքսիմիլային հաղորդումներ

230

թերթ

 

 

որից` միջազգային

231

-"-

 

 

Միջազգային փոստափոխանակումներ
Նամակագրություն (նամակներ, փոստային բացիկներ, խաչկապեր) ելքային վերգետնյա

240

կգ

 

 

որից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ     

241

-"-

 

 

ելքային ավիա

242

-"-

 

 

որից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

243

-"-

 

 

մուտքային վերգետնյա

244

-"-

 

 

մուտքային ավիա

245

-"-

 

 

Ծանրոցներ
ելքային վերգետնյա

250

հատ

 

 

որից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

251

-"-

 

 

ելքային ավիա

252

-"-

 

 

որից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

253

-"-

 

 

մուտքային վերգետնյա

254

-"-

 

 

մուտքային ավիա

255

-"-

 

 

 

2. Կապի աշխատանքի որակը

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Չափի միավորը

Հաշվետու տարվա ընթացքում

Նախորդ տարվա ընթացքում

Ա

Բ

Գ

1

2

Փոստային առաքումների կորուստները և հափշտակումները

260

դրամ

 

 

որից` հաշվետվությունը կազմող կապի կազմակերպությունների մեղքով

261

-"-

 

 

Փոխանցվող դրամական միջոցների պակասուրդը և հափշտակումները

270

-"-

 

 

որից` հաշվետվությունը կազմող կապի կազմակերպությունների մեղքով              

271

-"-

 

 

Ներհանրապետական (միջքաղաքային)  և միջազգային հեռախոսակայանների չաշխատած ժամերը - ընդամենը

280

կապուղի/ժամ

 

 

Ներհանրապետական (միջքաղաքային) և միջազգային մայրուղային գծերի խափանումները (վնասվածքներ) - ընդամենը

290

-"-

 

 

Քաղաքային և գյուղական հեռախոսակայանների չաշխատած ժամերը - ընդամենը

300

-"-

 

 

Ընդունվել են հայտեր քաղաքային հեռախոսակայանների հեռախոսային խափանումների վերաբերյալ - քանակը      

310

հատ

 

 

Հայտնաբերվել են խափանումներ քաղաքային հեռախոսակայաններում - ընդամենը

320

-"-

 

 

որից` վերացվել են մեկ օրվա ընթացքում

321

-"-

 

 

Ընդունվել են հայտեր գյուղական հեռախոսակայանների հեռախոսային խափանումների վերաբերյալ - քանակը

330

-"-

 

 

Հայտնաբերվել են խափանումներ գյուղական հեռախոսակայաններում - ընդամենը

340

-"-

 

 

որից` վերացվել են մեկ օրվա ընթացքում

341

-"-

 

 

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________