Համարը 
ՀՕ-83
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենսգիրք
Կարգավիճակը 
Գործում է մասնակի
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2000.08.21/19(117)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
06.07.2000
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.08.2000
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2001
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Օրենսգիրքն ուժը կորցրել է 17.12.14 ՀՕ-241-Ն ՀՀ օրենքով 02.01.2015 թվականին, բացառությամբ նույն օրենքի 259-րդ հոդվածով սահմանված դրույթների:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

 

Բովանդակություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ

Օ Ր Ե Ն Ս Գ Ի Ր Ք

(օրենսգիրքն ուժը կորցրել է 17.12.14 ՀՕ-241-Ն ՀՀ օրենքով, բացառությամբ նույն օրենքի 259-րդ հոդվածով սահմանված դրույթների)

(Ընդունված է 2000 թվականի հուլիսի 6-ին)

 

բ ա ժ ի ն  5

 

մաքսային վճարներ

 

գ լ ու խ 16

 

ընդհանուր դրույթներ մաքսային վճարների մասին

 

Հոդված 105. Ֆիզիկական անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների այլ արտոնությունները

 

1. (մասն ուժը կորցրել է 17.12.14 ՀՕ-241-Ն)

2. (մասն ուժը կորցրել է 17.12.14 ՀՕ-241-Ն)

3. (մասն ուժը կորցրել է 17.12.14 ՀՕ-241-Ն)

4. (մասն ուժը կորցրել է 17.12.14 ՀՕ-241-Ն)

5. (մասն ուժը կորցրել է 17.12.14 ՀՕ-241-Ն)

6. (մասն ուժը կորցրել է 17.12.14 ՀՕ-241-Ն)

6.1. Օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետները և Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայությանը կից գործող ռազմական, առևտրական և այլ կցորդները, Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու այլ երկրների թեմերում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կողմից հոգևոր ծառայության նշանակված քաղաքացիները ծառայության ավարտից հետո առանց մաքսատուրքի վճարման կարող են ներմուծել իրենց անձնական օգտագործման գույքը:

Սույն կետով սահմանված գույքի բնաիրային չափերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

(6.1-ին մասը  17.12.14 ՀՕ-241-Ն ՀՀ օրենքի 259-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն շարունակում է գործել` օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետները և Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայությանը կից գործող ռազմական, առևտրական և այլ կցորդներին վերաբերող մասով մինչև ԱՏԳ ԱԱ 8702, 8703, 8704 21 և 8704 31 ապրանքային դիրքերում դասակարգվող մարդատար ավտոմեքենաների և շարժիչով այլ տրանսպորտային միջոցների համար Միության միասնական մաքսային սակագնով սահմանված դրույքաչափերի՝ Պայմանագրի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության կողմից կիրառությունը սկսվելու ժամկետը)

7. (մասն ուժը կորցրել է 17.12.14 ՀՕ-241-Ն)

8. (մասն ուժը կորցրել է 20.05.14 ՀՕ-46-Ն)

(105-րդ հոդվածը լրաց. 26.12.00 ՀՕ-127, փոփ. 11.12.02 ՀՕ-481-Ն, փոփ., լրաց. 24.12.04 ՀՕ-66-Ն, լրաց. 22.03.06 ՀՕ-43-Ն, փոփ. 29.11.06 ՀՕ-214-Ն, լրաց. 26.02.07 ՀՕ-125-Ն, 21.08.08 ՀՕ-155-Ն, փոփ., լրաց. 08.06.09 ՀՕ-139-Ն, փոփ., խմբ. 22.12.10 ՀՕ-25-Ն, 20.05.14 ՀՕ-46-Ն, խմբ. 21.06.14 ՀՕ-94-Ն, փոփ. 17.12.14 ՀՕ-241-Ն)

 

 

բ ա ժ ի ն  13

 

մաքսային կանոնների խախտումները եվ պատասխանատվությունը դրանց համար: մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերի վարույթը
(բաժինն ուժը կորցրել է 14.09.22.հօ-353-ն
)

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


Երևան
9 օգոստոսի 2000 թ.
ՀՕ-83