Համարը 
ՀՕ-157-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2013.12.28/73(1013).1 Հոդ.1186.19
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
12.12.2013
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.12.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.07.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
2021 թ. հոկտեմբերի 22-ին Հակակոռուպցիոն կոմիտեում երեսուն ինքնավար թափուր պաշտոնների համալրման կապակցությամբ համաձայն «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքի  48-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2021 թ. հոկտեմբերի 23-ից «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքն ու դրա հետ փոխկապակցված ակտերը ամբողջությամբ ուժի մեջ են մտնում:
10.12.21 ՀՕ-372-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ:

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ին

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1.

Սույն օրենքի կարգավորման առարկան

 

1. Սույն օրենքով սահմանվում են «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց, պետական մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների վարձատրության սկզբունքները, կարգավորվում են նրանց հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի, պարգևատրման, դրամական օգնության կազմակերպման և վարձատրության հետ կապված այլ հարաբերություններ:

(1-ին հոդվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Հոդված 2.

Օրենքի գործողության ոլորտը

(վերնագիրը խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է`

1) «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող հետևյալ անձանց վրա.

ա. քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող,

բ. վարչական պաշտոն զբաղեցնող,

գ. հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող,

դ. ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահի և խորհրդի անդամների,

ե. պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց (բացառությամբ ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող՝ պետական ծառայող չհանդիսացող անձանց, որոնց վրա տարածվում են միայն սույն օրենքի 28-րդ հոդվածի դրույթները), այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, պետական պահպանության, ոստիկանության մարմիններում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական ծառայության և փրկարար ծառայության ծառայողների, բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված շարքային (ներառյալ` ծառայության ընթացքում կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական կոչում ստացած և պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր չկնքած զինծառայողների) կազմի և ռազմաուսումնական հաստատություններում սովորող կուրսանտների.

2) պետական մարմնի կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող միջոցների հաշվին ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների աշխատողների, որոնց վրա տարածվում են միայն սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի դրույթները:

2. Հանրային իշխանության մարմիններում, բացառությամբ Հանրապետության Նախագահի, Ազգային ժողովի, վարչապետի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի, Երևանի քաղաքապետարանի, Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակազմերի, քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի չափերը և վարձատրության հետ կապված այլ հարաբերությունները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ընդ որում, սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դեպքում և ժամանակահատվածում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմի կենտրոնական ապարատում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերը կրկնապատկվում են:

3. Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմում, Ազգային ժողովի աշխատակազմում, վարչապետի աշխատակազմում, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի աշխատակազմում քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերը համապատասխանաբար սահմանում են Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարը:

4. Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմում, Ազգային ժողովի աշխատակազմում, վարչապետի աշխատակազմում, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի աշխատակազմում քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց ամսական աշխատավարձի ֆոնդը հաշվարկվում է բազային աշխատավարձի կրկնապատիկի և այդ աշխատողների թվի արտադրյալով:

5. Հանրաքվեի, տեղական հանրաքվեի, Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանու ընտրությունների, ինչպես նաև տարածքային ընտրական հանձնաժողովի սպասարկման տարածքում գտնվող 5 և ավելի համայնքներում կամ 5-ից պակաս համայնքներում, որոնց ընտրողների ընդհանուր թիվը միասին գերազանցում է 10.000-ը, համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամի ընտրություններ անցկացվելու դեպքում ընտրությունների անցկացման ժամանակահատվածի համար տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, նախագահի տեղակալը, հանձնաժողովի քարտուղարը վարձատրվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի պաշտոնային դրույքաչափի, իսկ հանձնաժողովի անդամները` տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի վարձատրության 70 տոկոսի չափով: Մյուս ընտրությունների դեպքում տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, նախագահի տեղակալը, հանձնաժողովի քարտուղարը և հանձնաժողովի անդամները վարձատրվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի վարձատրության չափով: Սույն մասում նշված պաշտոնային դրույքաչափերի տարբերությունը նախատեսվում է ընտրությունների կամ հանրաքվեների կազմակերպման և անցկացման ծախսերում:

6. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ընտրությունների ժամանակահատվածում, ինչպես նաև Ազգային ժողովի ընտրությունների երկրորդ փուլ անցկացվելու դեպքում վարձատրվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի կրկնապատիկի, հանձնաժողովի քարտուղարը՝ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի վարձատրության 70 տոկոսի, իսկ հանձնաժողովի անդամները՝ նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափով: Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը և հանձնաժողովի անդամները վարձատրվում են ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելուց հետո:

7. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված շարքային (ներառյալ` ծառայության ընթացքում կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական կոչում ստացած և պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր չկնքած) զինծառայողներին տրվում է ամսական վարձատրություն՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և չափով:

(2-րդ հոդվածը փոփ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, խմբ. 25.05.16 ՀՕ-63-Ն, փոփ. 31.05.17 ՀՕ-84-Ն, լրաց., փոփ. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, փոփ., խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, լրաց. 23.12.22 ՀՕ-618-Ն)

(23.12.22 ՀՕ-618-Ն օրենքն ունի եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ)

 

Հոդված 3.

Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.

1) հիմնական աշխատավարձ (այսուհետ նաև` պաշտոնային դրույքաչափ)` սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված բազային աշխատավարձի և սույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով նախատեսված գործակցի արտադրյալ.

2) լրացուցիչ աշխատավարձ՝ աշխատավարձի փոփոխական մաս, որը հաշվարկվում է պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ, և որի վճարումը պայմանավորված է սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերում թվարկված որևէ պայմանի և(կամ) պայմանների առկայությամբ և ներառում է`

ա. հավելում` սույն ենթակետում նշված պայմաններից որևէ մեկի կամ դրանցից մի քանիսի, այն է՝ վճռաբեկ դատարանի դատավորի (այդ թվում` վճռաբեկ դատարանի նախագահի և վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահի), Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի և անդամի պաշտոն զբաղեցնելու, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներ կատարելու, բարձրլեռնային վայրերում, արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատելու, զինվորական, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության, առանձնակի ռիսկայնության, ինչպես նաև հատուկ մասնագիտացման առանձնահատկություններով պայմանավորված` պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսային ավելացում կամ պաշտոնային դրույքաչափին դրամական բացարձակ մեծությամբ սահմանվող ավելացում,

բ. հավելավճար` սույն ենթակետում նշված պայմաններից որևէ մեկի կամ դրանցից մի քանիսի, այն է՝ Սահմանադրական դատարանի նախագահի, փոխնախագահի և դատավորի պաշտոն զբաղեցնելու, դասային, դիվանագիտական աստիճանների, տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից բարձր դասային աստիճան ունենալու, կոչումների, աշխատանքային և (կամ) ծառայության ստաժի, օտար լեզուների իմացության համար պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսային ավելացում կամ մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողների որակավորման համար՝ պաշտոնային դրույքաչափին դրամական բացարձակ մեծությամբ սահմանվող ավելացում կամ Պետական պահպանության ծառայությունում զինվորական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների որակավորման համար՝ պաշտոնային դրույքաչափին դրամական բացարձակ մեծությամբ սահմանվող ավելացում.

3) պարգևատրում` միանվագ վճար, որը պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձին տրվում է ծառայողական գործունեության (կատարողականի)  գնահատման և(կամ) հատուկ առաջադրանքների և(կամ) որակյալ աշխատանքների կատարման համար.

4) բազային աշխատավարձ` պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց հիմնական աշխատավարձի որոշման համար հիմք հանդիսացող միավոր.

5) գործակից՝ պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց հիմնական աշխատավարձի չափը որոշելու համար բազային աշխատավարձն այդ թվով բազմապատկելու համար սահմանված մեծություն.

6) (կետն ուժը կորցրել է 06.12.17 ՀՕ-245-Ն)

7) դրամական օգնություն` սույն օրենքի 23-րդ և 24-րդ հոդվածներով նախատեսված վճար:

(3-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, փոփ. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, լրաց. 24.03.21 ՀՕ-152-Ն, 09.06.22 ՀՕ-264-Ն, 07.12.22 ՀՕ-505-Ն, 16.12.22 ՀՕ-564-Ն, 23.12.22 ՀՕ-618-Ն)

(07.12.22 ՀՕ-505-Ն օրենքն ունի եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ) 

(23.12.22 ՀՕ-618-Ն օրենքն ունի եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ)

(հոդվածը 01.03.23 ՀՕ-41-Ն օրենքի փոփոխության մասով ուժի մեջ է մտնում նույն օրենքի 3-րդ հոդվածով նախատեսված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից)

(01.03.23 ՀՕ-41-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 4.

Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության հիմնական սկզբունքները

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության հիմնական սկզբունքներն են`

1) պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության միասնական, արդարացի համակարգի և պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պարտականություններին, պատասխանատվությանը համապատասխանող հիմնական աշխատավարձի ապահովումը.

2) պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության չափերի հիմնավորված տարբերակման ապահովումը.

3) պետական ծառայության տարբեր ոլորտներում աշխատավարձերի սանդղակների համադրելիության ապահովումը.

4) հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հիմնավորված հարաբերակցությունների ապահովումը.

5) համարժեք աշխատանքի և փորձառության համար համարժեք վարձատրությունը.

6) ծառայության ընթացքում պետական ծառայողների ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու ձգտման խթանումը.

7) ազգությունից, ռասայից, սեռից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից կախված` պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության խտրականության բացառումը:

(4-րդ հոդվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

պետական պաշտոն ԵՎ պետական ծառայության պաշտոն ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱԶԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Հոդված 5.

Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձը

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը սահմանվում է յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

2. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը չի կարող ցածր լինել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի 80 տոկոսից և գերազանցել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի 120 տոկոսը:

2.1. (մասն ուժը կորցրել է 19.11.19 ՀՕ-224-Ն) 

2.2. (մասն ուժը կորցրել է 29.12.20 ՀՕ-506-Ն)

2.3. (մասը 10.12.21 ՀՕ-372-Ն օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից և գործում է մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը)

3. Բազային աշխատավարձը տվյալ տարվա համար չի կարող սահմանվել նախորդ տարվա բազային աշխատավարձից ավելի ցածր:

4. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության չափերի փոփոխությունն իրականացվում է բազային աշխատավարձի և(կամ) գործակիցների փոփոխության միջոցով` ըստ մասնագիտությունների և տարածքների աշխատանքի շուկայի վերլուծության հիման վրա, որն իրականացվում է երեք տարին մեկ, և որի կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված վերլուծության արդյունքների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարող է առանձին մասնագիտությունների համար հիմնական աշխատավարձի չափը սահմանել բազային աշխատավարձի ու գործակցի արտադրյալի և դրա առավելագույնը 10 տոկոսը չգերազանցող հանրագումարի չափով:

(5-րդ հոդվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, լրաց., փոփ. 19.11.19 ՀՕ-224-Ն, լրաց. 29.12.20 ՀՕ-506-Ն, 10.12.21 ՀՕ-372-Ն, փոփ. 29.12.20 ՀՕ-506-Ն)

(19.11.19 ՀՕ-224-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

(29.12.20 ՀՕ-506-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 6.

Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձի կառուցվածքը

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձը կազմված է սույն օրենքով սահմանված հիմնական աշխատավարձից, լրացուցիչ աշխատավարձից և պարգևատրումներից։ Լրացուցիչ աշխատավարձը ներառում է հավելումները և հավելավճարները:

2. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց լրացուցիչ աշխատավարձը չի կարող գերազանցել հիմնական աշխատավարձի 30 տոկոսը։

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված սահմանափակումը կիրառելիս արտաժամյա և գիշերային աշխատանքների համար տրվող հավելումները հաշվարկվում են ֆինանսական տարվա կտրվածքով` պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց տարեկան հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ:

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկում չեն ներառվում բարձրլեռնային վայրերում աշխատելու համար տրվող հավելումները:

5. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված սահմանափակումը չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, պետական պահպանության, ոստիկանության համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, արտաքին հետախուզության ծառայության, քրեակատարողական ծառայության և փրկարար ծառայության ծառայողների, առանձնակի ռիսկային և մասնագիտացում պահանջող, ինչպես նաև Սահմանադրական դատարանի նախագահի, փոխնախագահի և դատավորի, վճռաբեկ դատարանի դատավորի (այդ թվում` վճռաբեկ դատարանի նախագահի և վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահի), Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի և անդամի պաշտոն զբաղեցնող անձանց նկատմամբ:

6. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց պարգևատրումը կարող է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված պարգևատրման ֆոնդից, աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից, տվյալ մարմնի աշխատանքների փորձարարական կազմակերպման համար օպտիմալացված միջոցներից, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից:

(6-րդ հոդվածը փոփ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, փոփ., լրաց. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, փոփ. 14.11.19 ՀՕ-250-Ն, լրաց. 24.03.21 ՀՕ-152-Ն, 09.06.22 ՀՕ-264-Ն, 23.12.22 ՀՕ-604-Ն, 16.12.22 ՀՕ-564-Ն, 23.12.22 ՀՕ-618-Ն)

(23.12.22 ՀՕ-618-Ն օրենքն ունի եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ)

 

Հոդված 7.

Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց հավելավճարները և դրանց հաշվարկման կարգը

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Դասային, դիվանագիտական աստիճանների, կոչման (այդ թվում` դասային և հատուկ), ինչպես նաև սույն օրենքով սահմանված դեպքերում օտար լեզուների իմացության, աշխատանքային և(կամ) ծառայության ստաժի համար պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում են հավելավճարներ:

2. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց շնորհված դասային, դիվանագիտական աստիճանների և կոչման համար հավելավճարները սահմանվում են պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ:

3. Տվյալ մարմնում ամենացածր դասային կամ դիվանագիտական աստիճանի համար հավելավճարը սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի 3 տոկոսի չափով, իսկ դրան հաջորդող յուրաքանչյուր հերթական ավելի բարձր դասային կամ դիվանագիտական աստիճանի համար հավելավճարի չափը աճում է մեկ տոկոսով, բացառությամբ սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքի:

3.1. (մասն ուժը կորցրել է 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

3.2. Տվյալ մարմնում (ծառայությունում) ամենացածր կոչման համար հավելավճարը սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի երեք տոկոսի չափով, իսկ դրան հաջորդող յուրաքանչյուր հերթական ավելի բարձր կոչման համար հավելավճարի չափը աճում է մեկ տոկոսով:

4. Կոչման համար հավելավճար տրվում է հարկադիր կատարողներին, հարկային, մաքսային ծառայողներին: Ընդ որում, հարկային ծառայողներին կոչման համար հավելավճար տրվում է այն դեպքում, եթե համապատասխան ծառայողը դասային աստիճանի համար հավելավճար չի ստանում, կամ կոչման համար հաշվարկված հավելավճարի չափն ավելի բարձր է դասային աստիճանի համար հաշվարկված հավելավճարի չափից:

4.1. (մասն ուժը կորցրել է 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

5. Քաղաքացիական ծառայողին հավելավճար տրվում է միայն տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից բարձր դասային աստիճան ունենալու դեպքում` նրա պաշտոնային դրույքաչափի հինգ տոկոսի չափով, ընդ որում մինչև 2018 թվականի հուլիսի 1-ը քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն խմբի պաշտոն զբաղեցնող այն քաղաքացիական ծառայողներին, որոնց շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան, տրվում է սույն մասով նախատեսված հավելավճար:

2018 թվականի հուլիսի 1-ից հետո պաշտոնի փոփոխության դեպքում քաղաքացիական ծառայողին դասային աստիճանի համար հավելավճարը այլևս չի տրվում:

6. Դասային, դիվանագիտական աստիճանների կամ կոչման համար հավելավճարները տրվում են բացառապես տվյալ մարմնում (ծառայությունում) աշխատելու ժամանակահատվածում:

6.1. Մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողներին օրենքով սահմանված կարգով ատեստավորման արդյունքներով որակավորման համար տրվում է հավելավճար, որը հաշվարկվում է պաշտոնային դրույքաչափին դրամական բացարձակ մեծությամբ սահմանվող ավելացման միջոցով։

6.2. Պետական պահպանության ծառայությունում զինվորական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներին օրենքով սահմանված կարգով ատեստավորման արդյունքով որակավորման համար տրվում է հավելավճար, որը հաշվարկվում է պաշտոնային դրույքաչափին դրամական բացարձակ մեծությամբ սահմանվող ավելացման միջոցով:

7. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վճարվող հավելավճարների ընդհանուր չափը, բացառությամբ Սահմանադրական դատարանի նախագահին, փոխնախագահին և դատավորին վճարվող, ինչպես նաև սույն հոդվածի 6.2-րդ մասով սահմանված, ինչպես նաև սույն հոդվածի 6.1-ին մասով սահմանված հավելավճարների, չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

(7-րդ հոդվածը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, լրաց., փոփ. 16.12.16 ՀՕ-6-Ն, լրաց. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, փոփ., լրաց. 23.03.18 ՀՕ-276-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 21.01.20 ՀՕ-20-Ն, փոփ. 26.05.21 ՀՕ-217-Ն, լրաց. 09.06.22 ՀՕ-264-Ն, 07.12.22 ՀՕ-505-Ն, 23.12.22 ՀՕ-618-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

(26.05.21 ՀՕ-217-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

(07.12.22 ՀՕ-505-Ն օրենքն ունի եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ) 

(23.12.22 ՀՕ-618-Ն օրենքն ունի եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ)

(հոդվածը 01.03.23 ՀՕ-41-Ն օրենքի փոփոխության մասով ուժի մեջ է մտնում նույն օրենքի 3-րդ հոդվածով նախատեսված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից)

(01.03.23 ՀՕ-41-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 8.

Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվող հավելումները և դրանց չափը

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Բարձրլեռնային վայրերում, ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներ կատարելու դեպքերում պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում է հավելում, որի չափը և վճարման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատելու համար պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում է հավելում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված նվազագույն չափերով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ և 3.1-ին մասերով նախատեսված դեպքերի:

3. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, պետական պահպանության, ոստիկանության համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին, արտաքին հետախուզության, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողներին արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատանքի համար հավելումներ չեն տրվում, եթե դրանք չեն կարգավորվում սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասով:

3.1. Դատախազին և քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատանքի համար հավելումներ չեն տրվում: Առանձնակի ռիսկային և մասնագիտացում պահանջող պաշտոն զբաղեցնող անձանց արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատանքի համար հավելումներ չեն տրվում, եթե դրանք չեն կարգավորվում սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։

4. (մասն ուժը կորցրել է 19.10.16 ՀՕ-168-Ն)

5. Բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, պետական պահպանության, ոստիկանության համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, արտաքին հետախուզության ծառայության, քրեակատարողական ծառայության և փրկարար ծառայության ծառայողների, առանձնակի ռիսկային և մասնագիտացում պահանջող, ինչպես նաև վճռաբեկ դատարանի դատավորի (այդ թվում` վճռաբեկ դատարանի նախագահի և վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահի), Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի և անդամի պաշտոն զբաղեցնող անձանց, պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վճարվող հավելումների ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը` հաշվի առնելով սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով նախատեսված առանձնահատկությունները:

(8-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, փոփ. 19.10.16 ՀՕ-168-Ն, 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, 21.01.20 ՀՕ-20-Ն, փոփ., լրաց. 24.03.21 ՀՕ-152-Ն, լրաց. 09.06.22 ՀՕ-264-Ն, 23.12.22 ՀՕ-604-Ն, 16.12.22 ՀՕ-564-Ն, 23.12.22 ՀՕ-618-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

(24.03.21 ՀՕ-152-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

(23.12.22 ՀՕ-618-Ն օրենքն ունի եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Հոդված 9.

Պետական պաշտոն և այլ պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը

(վերնագիրը խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Պետական պաշտոն և այլ պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի 1-ին հավելվածով։

2. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը և անդամները վարձատրվում են սույն օրենքի հավելված 1-ով սահմանված պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցներով, եթե «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

3․ Առանձնակի ռիսկային և մասնագիտացում պահանջող պաշտոն զբաղեցնող անձանց դրույքաչափերը սահմանվում են սույն օրենքի 1-ին հավելվածով՝ հաշվի առնելով սույն օրենքի 13-րդ, 14-րդ, 14.4-րդ, 16.1-ին հոդվածներով և սույն մասով նախատեսված առանձնահատկությունները: Առանձնակի ռիսկային և մասնագիտացում պահանջող պաշտոններում, առանձնահատկություններով պայմանավորված, տրվում են հավելումներ: Սույն մասով սահմանված հավելումների վճարման չափերը, կարգը, ինչպես նաև առանձնակի ռիսկային և մասնագիտացում պահանջող պաշտոնների շրջանակը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, բացառությամբ սույն հոդվածով, 13-րդ, 14.4-րդ և 16.1-ին հոդվածներով սահմանված դեպքերի:

(9-րդ հոդվածը խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, լրաց. 24.03.21 ՀՕ-152-Ն, փոփ. 16.11.22 ՀՕ-422-Ն)

(24.03.21 ՀՕ-152-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 10.

Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հայեցողական և քաղաքացիական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Հոդված 11.

Ազգային ժողովի պատգամավորի փոխհատուցման վճարները

 

1. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների պատգամավորական գործունեության հետ կապված ծախսերը յուրաքանչյուր պատգամավորի համար սահմանել ամսական 250000 դրամի չափով, որոնց բաշխման կարգը սահմանվում է օրենքով:

(11-րդ հոդվածը փոփ. 15.07.21 ՀՕ-309-Ն)

 

Հոդված 12.

Սահմանադրական դատարանի նախագահի, փոխնախագահի և դատավորի պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ հաշվարկվող հավելավճարը

(վերնագիրը լրաց., փոփ. 17.01.18 ՀՕ-44-Ն, խմբ. 09.06.22 ՀՕ-264-Ն)

 

1. Սահմանադրական դատարանի նախագահին, փոխնախագահին և դատավորին վճարվում է հավելավճար՝ պաշտոնային դրույքաչափի 80 տոկոսի չափով:

(12-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 17.01.18 ՀՕ-44-Ն, խմբ. 09.06.22 ՀՕ-264-Ն)

(09.06.22 ՀՕ-264-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 12.1. Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ սահմանվող հավելավճարները և հավելումները

(վերնագիրը լրաց. 16.12.22 ՀՕ-564-Ն)

 

1. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի և անդամի պաշտոնում աշխատանքային ստաժի համար Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին և անդամին վճարվում է հավելավճար` տվյալ պաշտոնում յուրաքանչյուր տարվա համար երկու տոկոսի չափով: Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կամ անդամի պաշտոնը դատավորի կողմից ստանձնելու դեպքում Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կամ անդամի պաշտոնավարման ժամանակահատվածի համար սույն մասով և սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասով հաշվարկող հավելավճարից վճարվում է միայն առավել բարձրը:

2. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին և անդամին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

3. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին և անդամին սույն օրենքով սահմանված կարգով տրվում է հավելում՝ պաշտոնային դրույքաչափի 50 տոկոսի չափով: Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կամ անդամի պաշտոնը դատավորի կողմից ստանձնման դեպքում Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կամ անդամի պաշտոնավարման ժամանակահատվածի համար սույն մասով և սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-7-րդ մասերով հաշվարկվող հավելումից վճարվում է միայն առավել բարձրը:

(12.1-ին հոդվածը լրաց. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, 16.12.22 ՀՕ-564-Ն)

 

Հոդված 13.

Դատավորի պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ սահմանվող հավելավճարները և հավելումները

(վերնագիրը լրաց. 09.06.22 ՀՕ-264-Ն)

 

1. Դատավորի պաշտոնում աշխատանքային ստաժի համար դատավորին վճարվում է հավելավճար` յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով:

2. (մասն ուժը կորցրել է 29.06.16 ՀՕ-133-Ն)

3. Դատավորներին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

4. Դատարանում դատավորների թվի կրճատման կամ օրենքով նախատեսված` դատարանի կամ վճռաբեկ դատարանի պալատի վերացման դեպքում դատավորին ստորադաս դատարանի դատավորի պաշտոնում նշանակելիս նրա նախկին պաշտոնում ստացած աշխատավարձը, այդ թվում` հավելավճարները, բացառությամբ սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված դեպքի, պահպանվում են մինչև օրենքով սահմանված կարգով տվյալ պաշտոնի համար նախատեսված աշխատավարձի չափի հավասարվելը նրա նախկին պաշտոնում ստացած աշխատավարձի չափին:

5. Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորին, գործունեության ոլորտով պայմանավորված ռիսկայնությունից ելնելով, սույն օրենքով սահմանված կարգով տրվում է հավելում՝ պաշտոնային դրույքաչափի 60 տոկոսի չափով։

6. Վերաքննիչ քրեական դատարանի կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերը քննող առանձին դատավորներին և վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի քաղաքացիական դատավարության կարգով պետության գույքային և ոչ գույքային շահերի պաշտպանության հայցերով և «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքի հիման վրա գույքի բռնագանձման հայցերով հարուցված քաղաքացիական գործեր քննող առանձին դատավորներին, գործունեության ոլորտով պայմանավորված ռիսկայնությունից ելնելով, սույն օրենքով սահմանված կարգով տրվում է հավելում՝ պաշտոնային դրույքաչափի 55 տոկոսի չափով։

7. Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին (այդ թվում` վճռաբեկ դատարանի նախագահին և վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահին) սույն օրենքով սահմանված կարգով տրվում է հավելում՝ պաշտոնային դրույքաչափի 50 տոկոսի չափով։

(13-րդ հոդվածը փոփ. 29.06.16 ՀՕ-133-Ն, լրաց. 14.04.21 ՀՕ-337-Ն, 09.06.22 ՀՕ-264-Ն, փոփ. 08.12.22 ՀՕ-514-Ն)

(հոդվածը 23.12.22 ՀՕ-579-Ն օրենքի փոփոխության ուժի մեջ է մտնում 2024 թվականի հունվարի 1-ից)

(14.04.21 ՀՕ-337-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 14.

Դատախազի պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ սահմանվող հավելավճարները

 

1. Դատախազին վճարվում է հավելավճար դատախազի, դատախազության քննիչի, քննիչի պաշտոնում աշխատած, հակակոռուպցիոն կոմիտեում, հատուկ քննչական ծառայությունում և (կամ) քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնելու (այդ թվում՝ այդ պաշտոնը որպես պետական հատուկ ծառայող զբաղեցնելու) յուրաքանչյուր տարվա համար երկու տոկոսի չափով:

2. Դատախազը դասային աստիճանի համար ստանում է հավելավճար:

3. Դատախազներին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

(14-րդ հոդվածը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, 21.01.20 ՀՕ-20-Ն, փոփ. 24.03.21 ՀՕ-152-Ն, լրաց. 16.11.22 ՀՕ-422-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

(24.03.21 ՀՕ-152-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

 Հոդված 14.1. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.03.21 ՀՕ-152-Ն)

(24.03.21 ՀՕ-152-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

  Հոդված 14.2. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը

 

1. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի 1-ին հավելվածով։

 2. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվում է հավելավճար՝ քննչական կոմիտեում, հատուկ քննչական ծառայությունում և (կամ) հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնելու (այդ թվում՝ այդ պաշտոնը որպես պետական հատուկ ծառայող զբաղեցնելու), դատախազի, դատախազության քննիչի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար՝ երկու տոկոսի չափով:

 3. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձը դասային աստիճանի համար ստանում է հավելավճար։

 4. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

 5. Քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց, ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված, տրվում են հավելումներ, որոնց վճարման դեպքերը, չափերը և կարգը սահմանում է Կառավարությունը:

(14.2-րդ հոդվածը լրաց. 21.01.20 ՀՕ-20-Ն, փոփ. 24.03.21 ՀՕ-152-Ն, լրաց. 16.11.22 ՀՕ-422-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

(24.03.21 ՀՕ-152-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

  Հոդված 14.3. Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչների վարձատրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 09.06.22 ՀՕ-244-Ն)

 

Հոդված 14.4. Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը

 

1. Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի 1-ին հավելվածով։

2. Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվում է հավելավճար՝ հակակոռուպցիոն կոմիտեում, քննչական կոմիտեում և (կամ) հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնելու (այդ թվում՝ այդ պաշտոնը որպես պետական հատուկ ծառայող զբաղեցնելու), դատախազի, դատախազության քննիչի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար՝ երկու տոկոսի չափով:

3. Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձը դասային աստիճանի համար ստանում է հավելավճար։

4. Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

5. Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին, որպես առանձնակի ռիսկային և մասնագիտացում պահանջող պաշտոն զբաղեցնող անձ, սույն օրենքով սահմանված կարգով տրվում է հավելում՝ պաշտոնային դրույքաչափի 92 տոկոսի չափով։

(14.4-րդ հոդվածը լրաց. 24.03.21 ՀՕ-152-Ն, փոփ. 08.12.22 ՀՕ-514-Ն)

(24.03.21 ՀՕ-152-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ, ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, խմբ.  21.01.20 ՀՕ-20-Ն, փոփ. 24.03.21 ՀՕ-152-Ն, 23.12.22 ՀՕ-604-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

(24.03.21 ՀՕ-152-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 15.

Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի վարձատրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 15.1.

Քննչական կոմիտեի ծառայողի վարձատրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 16.

Զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, արտաքին հետախուզության, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների վարձատրությունը (դրամական ապահովությունը)

(վերնագիրը լրաց. 23.12.22 ՀՕ-604-Ն)

 

1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, պետական պահպանության, ոստիկանության համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների (այսուհետ նաև` զինծառայող), քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված համապատասխան հավելվածներով սահմանված` նրանց պաշտոնի խմբի (ենթախմբի) սանդղակում` համապատասխանաբար զինվորական, փրկարար կամ քրեակատարողական ծառայության ստաժին համապատասխանող գործակցի արտադրյալով:

2. Պաշտպանության նախարարության համակարգում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են հավելված 3-ով, ազգային անվտանգության ծառայության համակարգում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներինը` հավելված 4-ով, ոստիկանության համակարգում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներինը` հավելված 5-ով, Պետական պահպանության ծառայության զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներինը` հավելված 6-ով, քրեակատարողական ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են հավելված 7-ով, փրկարար ծառայության ծառայողներինը` հավելված 8-ով:

2.1. (մասն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

2.2. Արտաքին հետախուզության ծառայության ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի 1-ին հավելվածով:

3. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, 19-րդ հոդվածի 1.1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 3.1-ին, 3.2-րդ, 4-րդ մասերով, 20-րդ հոդվածով, 21-րդ հոդվածով, 22-րդ հոդվածի 1-8-րդ մասերով, 25-րդ հոդվածով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, պետական պահպանության, ոստիկանության համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների վարձատրության հետ կապված հարաբերությունների վրա: Սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, պետական պահպանության, ոստիկանության համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների վրա:

4. Զինծառայողներին, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողներին կոչման համար հավելավճար չի տրվում:

5. Զինված ուժերում, ազգային անվտանգության մարմիններում, ոստիկանությունում, պետական պահպանության, արտաքին հետախուզության, քրեակատարողական և փրկարար ծառայություններում, ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված, տրվում են հավելումներ, որոնց վճարման դեպքերը, չափերը և կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

5.1. Մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողներին ատեստավորման արդյունքներով որակավորման համար տրվում է հավելավճար, որի չափերը և վճարման կարգը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ։ Սույն մասով սահմանված հավելավճար հաշվարկելու դեպքում պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողներին սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված լրավճարը և պայմանագրային զինվորական ծառայության պաշտոնի համար սահմանված հավելումը չեն հաշվարկվում։

5.2. Պետական պահպանության ծառայությունում զինվորական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներին ատեստավորման արդյունքով որակավորման համար տրվում է հավելավճար, որի չափերը և վճարման կարգը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ։ Սույն մասով սահմանված հավելավճար հաշվարկվելու դեպքում Պետական պահպանության ծառայությունում զինվորական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներին սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված լրավճարը և պայմանագրային զինվորական ծառայության պաշտոնի համար սահմանված հավելումը չեն հաշվարկվում։

6. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, պետական պահպանության, ոստիկանության, քրեակատարողական և փրկարար ծառայությունների կադրերի ռեզերվում (կադրերի տրամադրության տակ) գտնվելու դեպքում վարձատրության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով:

(16-րդ հոդվածը խմբ., լրաց., փոփ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, փոփ. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, լրաց. 07.12.22 ՀՕ-505-Ն, 23.12.22 ՀՕ-604-Ն, լրաց., փոփ. 23.12.22 ՀՕ-618-Ն)

(07.12.22 ՀՕ-505-Ն օրենքն ունի եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ)

(23.12.22 ՀՕ-618-Ն օրենքն ունի եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ)

(հոդվածը 01.03.23 ՀՕ-41-Ն օրենքի փոփոխության մասով ուժի մեջ է մտնում նույն օրենքի 3-րդ հոդվածով նախատեսված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից)

(01.03.23 ՀՕ-41-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 16.1. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողի վարձատրությունը

 

1. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների, բացառությամբ սույն օրենքի 14.4-րդ հոդվածում նշված անձանց (այսուհետ՝ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողներ), պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի 1-ին հավելվածով։

1.1.

2. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողը դասային աստիճանի համար ստանում է հավելավճար։

2.2. Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ծառայողին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

3. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողին, որպես առանձնակի ռիսկային, բարդություններով պայմանավորված և մասնագիտացում պահանջող պաշտոն զբաղեցնող անձ, սույն օրենքով սահմանված կարգով տրվում է հավելում՝ պաշտոնային դրույքաչափի 92 տոկոսի չափով։

(16.1-ին հոդվածը լրաց. 24.03.21 ՀՕ-152-Ն, 16.11.22 ՀՕ-422-Ն, փոփ. 08.12.22 ՀՕ-514-Ն)

(հոդվածը 16.11.22 ՀՕ-422-Ն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի փոփոխության ուժի մեջ կմտնի 2024 թվականի հուլիսի 1-ից)

(24.03.21 ՀՕ-152-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 17.

Դիվանագետի վարձատրությունը

(վերնագիրը փոփ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, 06.12.17 ՀՕ-245-Ն)

 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմնում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական այլ մարմին գործուղվելու դեպքում դիվանագետի վարձատրությունն իրականացվում է սույն օրենքի 6-րդ գլխով սահմանված դրույթներին համապատասխան, բացառությամբ ռոտացիայի հիման վրա օտարերկրյա պետություններում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմինների դիվանագիտական ծառայության հավասարազոր պաշտոններում դիվանագետի տեղափոխման դեպքի, ինչպես նաև քաղաքական և հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող այն դիվանագետների, որոնց հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները սահմանված են սույն օրենքի հավելված 1-ով: Օտարերկրյա պետությունում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմնում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական այլ մարմին գործուղվելու դեպքում դիվանագետի պաշտոնային դրույքաչափը և օտարերկրյա պետությունում ծառայողական գործունեության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման չափը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Դիվանագետները հավելավճար են ստանում դիվանագիտական աստիճանի և օտար լեզվի իմացության համար: Օտար լեզվի իմացության համար հավելավճարի չափը և վճարման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

3. Դիվանագետին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

(17-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, փոփ., լրաց. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 18.

Պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը

 

1. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի հավելված 9-ով սահմանված` նրա պաշտոնի ենթախմբի սանդղակում ստաժին համապատասխանող գործակցի արտադրյալով:

1.1 (մասն ուժը կորցրել է 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

2. Պետական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր ենթախմբի համար նախատեսված է հիմնական աշխատավարձի` նվազագույն պաշտոնային դրույքաչափից մինչև առավելագույնը հաշվարկելու սանդղակների աղյուսակ, որը ներառում է պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները:

3. Յուրաքանչյուր սանդղակ բաղկացած է աշխատավարձի մակարդակներից, որոնցից յուրաքանչյուրում հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման համար սահմանվում է բազային աշխատավարձի նկատմամբ բազմապատիկ գործակից:

(18-րդ հոդվածը լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, 01.12.14 ՀՕ-204-Ն, փոփ. 19.10.16 ՀՕ-168-Ն, 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 19.

Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը պաշտոնում նշանակվելիս

 

1. Առաջին անգամ պետական ծառայության պաշտոնում նշանակված անձը վարձատրվում է տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող սանդղակի առաջին մակարդակի հիմնական աշխատավարձի չափով (պաշտոնային դրույքաչափով):

1.1. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգով պետական ծառայության հավասար պաշտոնում նշանակված պետական ծառայողը աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում վարձատրվում է իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցով:

2. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգով պետական ծառայության ավելի բարձր պաշտոնի նշանակված պետական ծառայողը նոր ենթախմբի սանդղակում իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար (0.01 միավորի տարբերությամբ) գործակցի առկայության դեպքում վարձատրվում է վերջինիս նկատմամբ երկու մակարդակ բարձր գործակցով, հակառակ դեպքում` նոր ենթախմբի սանդղակի նվազագույն գործակցով:

3. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգով պետական ծառայության ավելի ցածր պաշտոնի նշանակված պետական ծառայողը աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում վարձատրվում է իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար (0.01 միավորի տարբերությամբ) կամ առավել մոտ գործակցով:

3.1. Սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1.1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ մասերով սահմանված դրույթները կիրառելու նպատակով պետական ծառայության առանձին տեսակների համար հավասար, բարձր կամ ցածր պաշտոնները որոշվում են սույն օրենքի 9-րդ հավելվածով հաստատված սանդղակների աղյուսակում տվյալ պաշտոնի զբաղեցրած դիրքով: Եթե համապատասխան պաշտոնների համար հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները տվյալ սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում նույնն են, ապա պաշտոնները համարվում են հավասար: Ցածր են համարվում այն պաշտոնները, որոնց հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները համապատասխան սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում ցածր են զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար սահմանված գործակիցներից: Բարձր են համարվում այն պաշտոնները, որոնց հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները համապատասխան սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում բարձր են զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար սահմանված գործակիցներից:

3.2. (մասն ուժը կորցրել է 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

4. (մասն ուժը կորցրել է 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

5. (մասն ուժը կորցրել է 06.12.17 ՀՕ-245-Ն)

6. (մասն ուժը կորցրել է 06.12.17 ՀՕ-245-Ն)

7. Համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության արդյունքում զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության ծառայողին օրենքով սահմանված կարգով քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակելու դեպքում պահպանվում է զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության վերջին պաշտոնում համապատասխան ծառայողի համար սահմանված պաշտոնային դրույքաչափի (դրամական ապահովության) և լրավճարի չափը, եթե նոր պաշտոնի համար օրենքով սահմանված կարգով որոշվող պաշտոնային դրույքաչափը ցածր է: Տվյալ պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի 9-րդ հավելվածով սահմանված` այդ պաշտոնի ենթախմբի սանդղակում նրա զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության ստաժին համապատասխանող մակարդակի գործակցի արտադրյալով: Սույն մասով սահմանված վարձատրության պահպանվող չափի և սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշվող հիմնական աշխատավարձի չափի միջև տարբերությունը հաշվարկվում է մինչև այն պահը, երբ տվյալ պետական ծառայողի՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշվող հիմնական աշխատավարձի չափը կգերազանցի վարձատրության պահպանված չափը, որն այդ պահին համարվում է նրա հիմնական աշխատավարձը:

8. Զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության պաշտոնից ազատվելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական այլ ծառայության պաշտոնի նշանակվելու դեպքում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի 9-րդ հավելվածով սահմանված` նրա պաշտոնի ենթախմբի սանդղակում նրա զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության ստաժին համապատասխանող մակարդակի գործակցի արտադրյալով, եթե առկա է սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված պայմանը:

9. Համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության դեպքում պետական ծառայողին զինվորական ծառայության, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության պաշտոնում նշանակելու դեպքում հիմնական աշխատավարձը որոշելու համար հաշվի է առնվում միայն զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության ստաժը` առկայության դեպքում:

(19-րդ հոդվածը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, լրաց., փոփ. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, փոփ. 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 20.

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

 

1. Պետական ծառայության հավասար պաշտոնում պետական ծառայողի անընդմեջ աշխատանքի համար սահմանվում է հիմնական աշխատավարձի` պաշտոնային դրույքաչափի բնականոն աճ` աշխատավարձի համապատասխան սանդղակի պաշտոնային դրույքաչափի նվազագույն մեծությունից առավելագույնը, եթե պետական ծառայողի հավասար պաշտոնում աշխատանքի ընդմիջումը չի գերազանցում վեց ամիսը:

1.1. Դիվանագետի բնականոն աճի համար հաշվարկվում է նաև ռոտացիայի հիման վրա օտարերկրյա պետություններում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմինների դիվանագիտական ծառայության պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը:

2. Պետական ծառայության ստաժի վեց ամսից ավելի ընդմիջման դեպքում պետական ծառայողի պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքի:

3. Պետական ծառայողի համար պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկելիս 19-րդ հոդվածի 1.1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված դրույթները գործում են, եթե պետական ծառայության ստաժի ընդմիջումը չի գերազանցում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետը, կամ եթե պետական ծառայողը պաշտոնից ազատվելուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, զբաղեցրել է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հանրային ծառայության պաշտոն (պաշտոններ): Հանրային ծառայության պաշտոն (պաշտոններ) զբաղեցնելու ժամանակահատվածը հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճի մեջ չի հաշվարկվում:

4. Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը յուրաքանչյուր սանդղակի ներսում իրականացվում է աղյուսակի համաձայն՝ հետևյալ սխեմայով.

1) հիմնական աշխատավարձի 1-4-րդ մակարդակների համար սահմանվում է մեկ մակարդակի ավելացում՝ տարին մեկ անգամ.

2) հիմնական աշխատավարձի 5-7-րդ մակարդակների համար սահմանվում է մեկ մակարդակի ավելացում՝ յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ անգամ.

3) հիմնական աշխատավարձի 8-10-րդ մակարդակների համար սահմանվում է մեկ մակարդակի ավելացում՝ յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ անգամ.

4) հիմնական աշխատավարձի 11-րդ մակարդակից աշխատավարձը մնում է անփոփոխ:

5. Տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը կիրառվում է պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի գործող մակարդակի նկատմամբ: Պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի հերթական մակարդակի ավելացման ժամանակ հաշվի են առնվում նաև նրանց ծառայողական գործունեության գնահատման արդյունքները:

6. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի հերթական մակարդակի ավելացումը, բացառությամբ սույն օրենքի 21-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի, իրականացվում է աշխատանքային տարին լրանալուն հաջորդող ամսվա 1-ից` սույն հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան:

(20-րդ հոդվածը լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, փոփ., խմբ. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Հոդված 21.

Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի աճի կասեցումը և հիմնական աշխատավարձի իջեցումը

 

1. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի բնականոն հերթական մակարդակի ավելացումը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը (մարմինը) կասեցնում է մեկ տարով, եթե՝

1) նախորդ տարվա ընթացքում ներկայացրած հաշվետվություններից մեկի եզրակացությունը բացասական է, կամ

2) նախորդ տարվա երկու կիսամյակների կատարողականների գնահատման արդյունքներից մեկը ցածր է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կատարողականների գնահատման ցուցանիշից:

2. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձն իջեցնում է մեկ մակարդակով, եթե`

1) նախորդ տարվա ընթացքում պետական ծառայողի ներկայացրած երկու կիսամյակային հաշվետվություններն էլ գնահատվել են բացասական եզրակացությամբ, և եթե չի կիրառվում կարգապահական տույժի առավել խիստ միջոց, կամ

2) նախորդ տարվա երկու կիսամյակների կատարողականների գնահատման արդյունքները ցածր են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կատարողականների գնահատման ցուցանիշից, և եթե չի կիրառվում կարգապահական տույժի առավել խիստ միջոց:

3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված դեպքերում պետական ծառայողի պաշտոնի իջեցումը որպես կարգապահական տույժ կիրառելու դեպքերում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձն իջեցնում է մեկ մակարդակով, եթե աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում առկա է իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար (0.01 միավորի տարբերությամբ) գործակից, հակառակ դեպքում պետական ծառայողը վարձատրվում է տվյալ սանդղակի ամենաբարձր գործակցով:

4. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված դրույթները չեն կիրառվում այն դեպքերում, երբ պետական ծառայողի կատարողականի կիսամյակային գնահատականը կամ կիսամյակային հաշվետվությունը բացասական է գնահատվել զորահավաքային զորակոչի միջոցով զինվորական ծառայության ներգրավելու կամ որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող (կամավորական)՝ կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ պաշտպանության պետական լիազոր մարմնի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում իրականացվող վարժական հավաքներին կամ զինվորական վարժանքներին կամ զորավարժություններին ներգրավվելու հետևանքով ծառայողական պարտականությունները չկատարելու պատճառով:

(21-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, լրաց. 26.05.21 ՀՕ-217-Ն, 10.12.21 ՀՕ-372-Ն)

(26.05.21 ՀՕ-217-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 22.

Պետական ծառայողների պարգևատրման աղբյուրները, չափերը և կարգը

 

1. Պետական իշխանության մարմիններում պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդը հաշվարկվում է միասնական տոկոսային դրույքաչափով:

2. Յուրաքանչյուր մարմնի համար պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդը հաշվարկվում է այդ մարմնի պետական ծառայողների` պետական բյուջեով նախատեսված աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի նկատմամբ միասնական տոկոսային արտահայտությամբ (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի և վարչապետի աշխատակազմի), որը սահմանվում է հաջորդ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքի առանձին հոդվածով:

3. Յուրաքանչյուր մարմնի համար պարգևատրման ֆոնդը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով տվյալ մարմնի համար նախատեսված աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի առնվազն 10 տոկոսը:

4. Պետական ծառայողի պարգևատրման չափը հաշվարկվում է նրա հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ:

5. Տվյալ մարմնում կիսամյակային հաշվետվությունների հիման վրա պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդից պետական ծառայողի պարգևատրման չափը հաստատում է նրան պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող անձը` հիմք ընդունելով պետական ծառայողի անմիջական ղեկավարի տված ծառայողական գործունեության գնահատման եզրակացությունը:

6. Պետական ծառայողը պարգևատրվում է, եթե նրա կատարողականի կիսամյակային գնահատականը կամ կիսամյակային հաշվետվության վերաբերյալ պետական ծառայողի ղեկավարի տված եզրակացությունը դրական է, և նա այդ կիսամյակում աշխատել է վեց ամիս, ներառյալ՝ զորահավաքային զորակոչի միջոցով զինվորական ծառայության ներգրավելու, որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող (կամավորական)՝ կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ պաշտպանության պետական լիազոր մարմնի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու, պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում իրականացվող վարժական հավաքներին կամ զինվորական վարժանքներին կամ զորավարժություններին ներգրավվելու, ամենամյա կամ չվճարվող արձակուրդի, հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի, ժամանակավոր անաշխատունակության, վերապատրաստման, գործուղման ժամանակահատվածները, բացառությամբ աշխատողի նախաձեռնությամբ վերապատրաստման գործուղվելու այն ժամանակահատվածի, որի ընթացքում գործատուի հայեցողությամբ վարձատրություն չի նախատեսվում: Ընդ որում, սույն մասով նախատեսված ժամանակահատվածում ներառվում են նաև պետական ծառայողի ծառայողական քննության և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով լիազորությունների կասեցման ժամանակահատվածները, եթե ծառայողը այդ հիմքով չի ազատվում պաշտոնից:

6.1. Մեկ կիսամյակի ընթացքում առանց աշխատանքի ընդհատման պետական մի մարմնից պետական մեկ այլ մարմին տեղափոխման դեպքում պետական ծառայողը չի զրկվում պարգևատրման իրավունքից, եթե նրա կիսամյակային հաշվետվությունները կամ կիսամյակային կատարողականները գնահատվել են դրական: Այդ դեպքում պետական ծառայողը պարգևատրվում է այն մարմնից, որտեղ տվյալ կիսամյակի աշխատած օրերն ավելի շատ են, իսկ հավասար լինելու պարագայում՝ այն մարմնից, որտեղ այդ պահի դրությամբ աշխատում է:

6.2. Պետական ծառայողը չի պարգևատրվում, եթե կիսամյակային հաշվետվությունը կամ կիսամյակային կատարողականը գնահատվել է բացասական:

6.3. Պետական ծառայողը պաշտոնից ազատման դեպքում պարգևատրվում է, եթե առկա է սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված պայմանը, և պարգևատրման պահին գտնվում է կադրերի ռեզերվում կամ տվյալ մարմնում զբաղեցնում է այլ պաշտոն:

7. Կիսամյակային հաշվետվության հիման վրա պարգևատրումը պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդից առաջին կիսամյակի համար տրվում է մինչև հուլիսի 30-ը, իսկ երկրորդ կիսամյակի համար՝ մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 15-ը:

8. Պետական ծառայողի կատարողականի գնահատման և դրա հիման վրա պարգևատրման հաշվարկման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

9. Պետական ծառայողին պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված համապատասխան լիազորություններով օժտված այլ պաշտոնատար անձը հատուկ առաջադրանքների և(կամ) որակյալ աշխատանքի կատարման համար պետական ծառայողներին կարող է պարգևատրել աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից և (կամ) օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից:

10. Աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից պետական ծառայողը հատուկ առաջադրանքների և(կամ) որակյալ աշխատանքի կատարման համար պարգևատրվում է իր մինչև մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով` անմիջական ղեկավարի առաջարկությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված համապատասխան լիազորություններով օժտված պաշտոնատար անձի հայեցողությամբ:

11. «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված կարգով իրականացվող աշխատանքների համար քաղաքացիական ծառայողը աշխատանքների փորձարարական կազմակերպման համար օպտիմալացված միջոցների հաշվին կարող է պարգևատրվել, եթե բավարարել է հաստատված գնահատման անհատական ցուցիչները:

(22-րդ հոդվածը լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, լրաց., փոփ. 01.12.14 ՀՕ-204-Ն, լրաց. 25.10.17 ՀՕ-166-Ն, խմբ., լրաց. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, փոփ., լրաց. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, փոփ. 14.11.19 ՀՕ-250-Ն, 25.03.21 ՀՕ-138-Ն, լրաց. 26.05.21 ՀՕ-217-Ն, 10.12.21 ՀՕ-372-Ն)

(26.05.21 ՀՕ-217-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

 

Հոդված 23.

Զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողներին տրվող դրամական օգնությունը

 

1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, պետական պահպանության, ոստիկանության համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողներին տրվող դրամական օգնության և սոցիալական այլ երաշխիքների տրամադրման հետ կապված և սույն օրենքով չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորվում են զինծառայողների սոցիալական ապահովության հարաբերությունները կարգավորող օրենքներով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով:

(23-րդ հոդվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, լրաց. 23.12.22 ՀՕ-618-Ն)

(23.12.22 ՀՕ-618-Ն օրենքն ունի եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ)

 

Հոդված 24.

Պետական ծառայողներին (բացառությամբ զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների) տրվող դրամական օգնության դեպքերը և պայմանները

 

1. Պետական ծառայողին (բացառությամբ զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների) կարող է տրվել միանվագ դրամական օգնություն հետևյալ դեպքերում.

1) պետական ծառայողի ամուսնության.

2) տարերային աղետի հետևանքով պետական ծառայողին վնաս պատճառելու.

3) պետական ծառայողի կամ նրա ընտանիքի անդամի երկարատև հիվանդության.

4) պետական ծառայողի ընտանիքի անդամի մահվան:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերում միանվագ դրամական օգնությունը պետական ծառայողին կարող է տրվել պետական ծառայողի մինչև մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով:

3. Պետական ծառայողի մահվան դեպքում նրա ընտանիքի անդամին կարող է վճարվել միանվագ դրամական օգնություն` պետական ծառայողի վերջին պաշտոնի համար սահմանված մինչև մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով:

4. Դրամական օգնությունը կարող է տրվել պետական ծառայողի (նրա մահվան դեպքում ընտանիքի անդամների) դիմումի կամ նրա անմիջական ղեկավարի զեկուցագրի հիման վրա, տվյալ մարմնի աշխատակազմի ղեկավարի կամ օրենքով սահմանված համապատասխան լիազորություններով օժտված պաշտոնատար անձի կողմից` աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցների առկայության դեպքում:

 5. Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված դեպքերում պետական ծառայողների համար կարող են սահմանվել դրամական օգնության այլ դեպքեր և պայմաններ:

 

Հոդված 25.

Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց (բացառությամբ զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների) տրամադրվող արտոնությունները և փոխհատուցումները

(վերնագիրը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական ծառայողների ատեստավորման, վերապատրաստման և պետական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթի ամբողջ ընթացքում պետական ծառայողի աշխատավարձը պահպանվում է:

2. (մասն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

3. Հիմնական արձակուրդային վճարից բացի, պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվում է լրացուցիչ միանվագ արձակուրդային վճար` իր միջին ամսական աշխատավարձի չափով: Աշխատանքից ազատվելու դեպքում միանվագ արձակուրդային վճարը տրվում է փաստացի աշխատած ամիսներին համամասնորեն:

4. Հանրաքվեի, տեղական հանրաքվեի, Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանու ընտրությունների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների դեպքում ընտրությունների անցկացման ժամանակահատվածի մեկ ամսվա համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի տեղակալի, հանձնաժողովի քարտուղարի, հանձնաժողովի անդամների, ինչպես նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմի կենտրոնական ապարատի քաղաքացիական ծառայողների, ինքնավար և հայեցողական պաշտոն զբաղեցնողների պաշտոնային դրույքաչափերը կրկնապատկվում են: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերը կրկնապատկվում են հանրաքվեի, տեղական հանրաքվեի, Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանու ընտրությունների, ինչպես նաև տարածքային ընտրական հանձնաժողովի սպասարկման տարածքում գտնվող 5 և ավելի համայնքներում կամ 5-ից պակաս համայնքներում, որոնց ընտրողների ընդհանուր թիվը միասին գերազանցում է 10.000-ը համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամի ընտրություն անցկացվելու դեպքում: Սույն մասում նշված պաշտոնային դրույքաչափերի տարբերությունը նախատեսվում է ընտրությունների կամ հանրաքվեների կազմակերպման և անցկացման ծախսերում:

5. Պետական ծառայողների առանձին ծախսերի փոխհատուցումները (կացարան, համազգեստ, տրանսպորտային միջոցներ և այլն) տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և դեպքերում:

6. Որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձ (կամավորական)՝ կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ պաշտպանության պետական լիազոր մարմնի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու ժամանակահատվածում պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի հիմնական աշխատավարձը պահպանվում է:

(25-րդ հոդվածը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, խմբ. 25.05.16 ՀՕ-63-Ն, փոփ. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, 21.01.20 ՀՕ-20-Ն, լրաց. 26.05.21 ՀՕ-217-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

(26.05.21 ՀՕ-217-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 26.

Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրամադրվող սոցիալական փաթեթը

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց և (կամ) նրանց ընտանիքի անմիջական անդամներին առողջապահության ծառայությունների, հիփոթեքային վարկի և պետական սուբսիդավորմամբ ուսանողական վարկերի ամսական վճարի մարման, ուսման վճարի, Հայաստանի Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հանգստի ապահովման, մարզա-առողջարարական և սպորտային համալիրների, լողավազանների և այլ սպորտային կազմակերպությունների ծառայություններից օգտվելու միջոցով առողջ ապրելակերպի ձևավորման և ֆիզիկական կոփման նպատակով տրամադրվում է սոցիալական փաթեթ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և դեպքերում:

2. (մասը գործել է մինչև 2021 թվականի հոկտեմբերի 7-ը` 07.10.20 ՀՕ-447-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն)

(26-րդ հոդվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, լրաց. 07.10.20 ՀՕ-447-Ն, փոփ., լրաց. 06.10.21 ՀՕ-340-Ն)

(26-րդ հոդվածի 1-ին մասը Արտաքին հետախուզության ծառայության պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց և (կամ) նրանց ընտանիքների անմիջական անդամների վրա տարածվում է 2024 թվականի հունվարի 1-ից` համաձայն 23.12.22 ՀՕ-604-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

 

Հոդված 27.

Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության կարգը

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձը վճարվում է ամսական առնվազն մեկ անգամ` մինչև հաջորդ ամսվա յոթերորդ աշխատանքային օրը:

2. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց դրամական օգնության, կադրերի ռեզերվում (կադրերի տրամադրության տակ) գտնվելու, աշխատանքից ազատման, մահվան դեպքերում վարձատրության, աշխատաժամանակի հաշվարկի, արտաժամյա, գիշերային, հանգստյան, տոներին և հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքի, պարապուրդի, քրեական հետապնդման շրջանակներում լիազորությունների կասեցման, ինչպես նաև ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններում վարձատրության հետ կապված` սույն օրենքով չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերով:

3. Պետական ծառայողին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված արձակման նպաստ չի վճարվում պաշտոնից ազատման այն դեպքերում, երբ կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում օրենքով սահմանված կարգով նրա համար նախատեսված է վարձատրություն:

4. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին տեղեկատվությունը կարող է տրամադրվել միայն տվյալ անձի համաձայնությամբ կամ օրենքով սահմանված դեպքերում:

5. Կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում օրենքով սահմանված դեպքում, կարգով պետական ծառայողը վարձատրվում է, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում քաղաքացիական ծառայողը վարձատրվում է միայն երեք ամսվա համար` իր զբաղեցրած վերջին պաշտոնում ունեցած պաշտոնային դրույքաչափով, սակայն ոչ ավելի, քան ղեկավար պաշտոնների 1-ին ենթախմբի առավելագույն դրույքաչափը:

(27-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, փոփ., խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, լրաց. 25.03.21 ՀՕ-138-Ն)

 

Հոդված 28.

Պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող` պետական ծառայող չհանդիսացող անձանց վարձատրության կարգը

(վերնագիրը լրաց. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն)

 

1. Պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձը (բացառությամբ քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվից պաշտոն զբաղեցնող անձի) վարձատրվում է տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխան սանդղակի առաջին մակարդակին համապատասխանող պաշտոնային դրույքաչափով:

2. Օրենքով նախատեսված դեպքում կադրերի ռեզերվից պետական ծառայության ժամանակավորապես թափուր պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում տվյալ անձի հիմնական աշխատավարձը որոշվում է իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար (0.01 միավորի տարբերությամբ) գործակցով, իսկ դրա բացակայության դեպքում` առավել մոտ գործակցով:

(28-րդ հոդվածը լրաց. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Հոդված 29.

Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության և դրամական օգնության ֆինանսավորման աղբյուրները

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության ֆինանսավորումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի` յուրաքանչյուր մարմնի համար նախատեսված միջոցներից:

2. Պետական ծառայողների միանվագ դրամական օգնության ֆինանսավորումն իրականացվում է աշխատավարձի և դրան հավասարեցված միջոցների խնայողությունների հաշվին:

3. Կադրերի ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ֆինանսավորումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի` յուրաքանչյուր մարմնի համար նախատեսված միջոցներից:

(29-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ  9

(գլուխը խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Հոդված 30.

Պետական մարմինների (ենթակա մարմինների) կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների վարձատրությունը

(վերնագիրը խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Պետական մարմինների (ենթակա մարմինների) կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի հավելված 1-ով:

2. Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող միջոցների հաշվին ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի սահմանման համար հիմք են ընդունվում պետական մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների` սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշված պաշտոնային դրույքաչափերը:

(հոդվածը խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 31.

Վեճերի լուծումը և պատասխանատվությունը պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենսդրությունը խախտելու համար

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենսդրության կիրառման հետ կապված վեճերը լուծվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենսդրությունը խախտող անձինք կրում են պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

(31-րդ հոդվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 32.

Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատանքի վարձատրության նոր համակարգի ներդրումը

(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձին նշանակվում է զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանող պաշտոնային դրույքաչափ:

2. Սույն օրենքով սահմանված վարձատրության նոր համակարգի ներդրումը չի կարող հանգեցնել սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի հիմնական աշխատավարձի չափի նվազեցման, բացառությամբ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո պաշտոնի փոփոխման և կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցվելու դեպքերի: Ընդ որում, սույն մասով նախատեսված պայմանը զինծառայողների, քրեակատարողական ծառայողների, փրկարար ծառայողների համար կիրառելու դեպքում հիմնական աշխատավարձ է համարվում մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը զինծառայողներին, քրեակատարողական ծառայողներին, փրկարար ծառայողներին տրվող պաշտոնային դրույքաչափի, կոչման դրույքաչափի, ստաժի համար դրույքաչափի, պարենի փոխհատուցման գումարի, քսան օրացուցային տարվա զինվորական ծառայության, քրեակատարողական ծառայության կամ փրկարար ծառայության ստաժ ունեցող և զինվորական ծառայությունը, քրեակատարողական ծառայությունը կամ փրկարար ծառայությունը շարունակող զինծառայողներին, քրեակատարողական ծառայողներին, փրկարար ծառայողներին տրվող ամսական հավելման հանրագումարը:

2.1. Պետական ծառայողի համար սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պաշտոնի փոփոխման պայմանը չի տարածվում համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության կամ անվանափոխության կամ օրենքով սահմանված այլ դեպքերում արտամրցութային կարգով կամ ռոտացիայի հիման վրա հավասար կամ բարձր պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքերի վրա: Այս դեպքերում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը որոշվում է սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1.1-ին կամ 2-րդ մասով սահմանված կարգով, ընդ որում`

1) հավասար պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանված (պահպանված) հիմնական աշխատավարձի չափը պահպանվում է մինչև այն պահը, երբ տվյալ պետական ծառայողի համար սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշված գործակցի և բազային աշխատավարձի արտադրյալը ավելի բարձր կլինի սույն հոդվածի համաձայն պահպանված հիմնական աշխատավարձի չափից.

2) բարձր պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքում, եթե պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը ցածր է լինում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանված (պահպանված) հիմնական աշխատավարձի չափից, ապա սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով որոշված հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ պահպանվում է պետական ծառայողի՝ 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հիմնական աշխատավարձի և սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 10-րդ մասով սահմանված կարգով որոշված հիմնական աշխատավարձի (որը պետք է ներառի նաև սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված բնականոն աճը) տարբերությունը մինչև այն պահը, երբ բազային աշխատավարձի փոփոխության դեպքում նրա հիմնական աշխատավարձի բարձրացված չափը կգերազանցի նաև այդ տարբերությունը: Ընդ որում, սույն հոդվածով նախատեսված կարգով պահպանված աշխատավարձի չափի տարբերությունը նվազեցվում է բազային աշխատավարձի փոփոխման և (կամ) սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան աշխատավարձի բնականոն աճի կիրառման դեպքում` հիմնական աշխատավարձի բարձրացման չափով:

2.2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պետական ծառայողին քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակելու դեպքում համապատասխան ծառայողի համար վերջին պաշտոնում սահմանված պաշտոնային դրույքաչափը սույն հոդվածով սահմանված կարգով պահպանվում է, եթե նրա պաշտոնը չի փոխվում, սակայն փոխվում է հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման սանդղակը, և այդ սանդղակում բացակայում է վերջին պաշտոնում նրա հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակցին հավասար (0.01 միավորի տարբերությամբ) գործակիցը: Այս դեպքում տվյալ պետական ծառայողի (քաղաքացիական ծառայողի) համար վերջին պաշտոնում սահմանված պաշտոնային դրույքաչափը պահպանվում է մինչև այն պահը, երբ տվյալ պետական ծառայողի (քաղաքացիական ծառայողի) համար սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշված գործակցի (համապատասխան սանդղակի 11-րդ մակարդակի գործակից) և բազային աշխատավարձի արտադրյալը ավելի բարձր կլինի սույն հոդվածի համաձայն պահպանված հիմնական աշխատավարձի չափից: «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով սահմանված կարգով պետական ծառայողին քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակելու, ինչպես նաև պաշտոնների դասակարգման նոր համակարգին անցնելիս պաշտոնի վերանշանակելու դեպքերում համապատասխան ծառայողին դասային աստիճանի կամ կոչման համար հաշվարկվող հավելավճարը տրվում է տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակահատվածում: Պաշտոնի փոփոխության դեպքում հավելավճար չի տրվում:

2.3. Ներքին գործերի նախարարության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկի հաստատման օրվանից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում, ներքին գործերի նախարարության քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում ոստիկանության ծառայողներին, փրկարար ծառայողներին նշանակելու դեպքում այդ ծառայողները պահպանում են իրենց աշխատավարձը (հիմնական աշխատավարձը, հավելումները, լրավճարները), եթե այն բարձր է քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնի համար սահմանված աշխատավարձից:

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցված անձը վարձատրվում է իր զբաղեցրած վերջին պաշտոնում ունեցած պաշտոնային դրույքաչափով, սակայն ոչ ավելի, քան մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը բարձրագույն խմբի 1-ին ենթախմբի համար սահմանված առավելագույն դրույքաչափը:

4. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի գործող պաշտոնային դրույքաչափը սույն օրենքով սահմանված` տվյալ պետական պաշտոնի և պետական ծառայության պաշտոնի համար նախատեսված պաշտոնային դրույքաչափից բարձր լինելու դեպքում պահպանվում է պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողի գործող` առավել բարձր պաշտոնային դրույքաչափը:

5. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց հիմնական աշխատավարձի աճը կասեցվում է մինչև տվյալ պաշտոնում նրա գործող պաշտոնային դրույքաչափին հավասար պաշտոնային դրույքաչափ ստանալու իրավունք ձեռք բերելը, եթե սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի հիմնական աշխատավարձը գերազանցում է սույն օրենքով սահմանված չափերը:

6. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի համար հաշվարկված լրացուցիչ աշխատավարձը պահպանվում է, եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված լրացուցիչ աշխատավարձի չափը ցածր է, քան մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձի համար հաշվարկված լրացուցիչ աշխատավարձի չափը, և այս դեպքում լրացուցիչ աշխատավարձը հիմնական աշխատավարձի 30 տոկոսը գերազանցելիս լրացուցիչ աշխատավարձի աճը կասեցվում է: Սույն մասով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական ծառայության և փրկարար ծառայության ծառայողների լրացուցիչ աշխատավարձի աճի և մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, ինչպես նաև քրեակատարողական ծառայողների և փրկարար ծառայության ծառայողների համար սահմանված լրավճարների հետ կապված հարաբերությունների վրա: Ընդ որում, սույն մասով նախատեսված լրավճարների դեպքերը, չափերը և վճարման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերը սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո վերահաշվարկվում են բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի համապատասխան հավելվածով սահմանված` տվյալ պաշտոնն ընդգրկող սանդղակի համապատասխան գործակցի միջոցով:

8. (մասն ուժը կորցրել է 29.06.16 ՀՕ-133-Ն)

9. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո դատարանում դատավորների թվի կրճատման կամ օրենքով նախատեսված` դատարանի կամ վճռաբեկ դատարանի պալատի վերացման դեպքում դատավորին ստորադաս դատարանի դատավորի պաշտոնում նշանակելիս պահպանվում է նրա նախկին պաշտոնում ստացած աշխատավարձը, բացառությամբ մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը դատարանի նախագահի պաշտոնի համար ստացած հավելավճարների:

10. Աշխատավարձի բնականոն աճի հաշվարկի համար սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի ստաժը հաշվարկվում է` հաշվի առնելով տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի աշխատանքի ողջ ժամանակահատվածը:

(32-րդ հոդվածը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, փոփ. 29.06.16 ՀՕ-133-Ն, լրաց. 06.12.17 ՀՕ-245-Ն, փոփ., լրաց. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, լրաց. 21.01.20 ՀՕ-20-Ն, 16.12.22 ՀՕ-486-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

(21.01.20 ՀՕ-486-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հոդված 33.

Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:

2. Մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերով սահմանված դրույթները գործում են միայն քաղաքացիական, հարկային, մաքսային, դատական ծառայողների, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմերում պետական ծառայողների նկատմամբ, ընդ որում, 2014 թվականի հուլիսի 1-ից քաղաքացիական, հարկային, մաքսային, դատական ծառայողների, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմերում պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր մարմնում վերը նշված ծառայողների նախորդ տարվա աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 5 տոկոսի չափով: Մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դրույթները գործում են միայն քաղաքացիական, դատական ծառայողների, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմերում պետական ծառայողների նկատմամբ: Պետական բոլոր ծառայողների համար, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայությունների ծառայողների, սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դրույթները կգործեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից: Պետական բոլոր ծառայողների համար, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների, սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերով սահմանված դրույթները կգործեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից:

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-505-Ն օրենքը, «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-409-Ն օրենքը:

4. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` եռամսյա ժամկետում, պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների վարձատրությանը վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերը ենթակա են համապատասխանեցման սույն օրենքով սահմանված դրույթներին: Մինչև այլ նորմատիվ իրավական ակտերը սույն օրենքին համապատասխանեցնելը դրանք կիրառվում են այնքանով, որքանով չեն հակասում սույն օրենքով սահմանված պահանջներին:

5. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` վեցամսյա ժամկետում, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և քրեակատարողական, փրկարար ծառայության ծառայողների պաշտոնների անվանումներն ու պաշտոնների նկարագրերը պետք է համապատասխանեցվեն սույն օրենքի համապատասխանաբար 4-8-րդ հավելվածներով սահմանված դասակարգմանը:

(33-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2013 թ. դեկտեմբերի 28

Երևան

ՀՕ-157-Ն

 

 

Հավելված 1

«Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

(գլխագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, 13.09.19 ՀՕ-182-Ն)

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ

(վերնագիրը փոփ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

  

Պաշտոնի անվանումը

Գործակիցը

 

1

2

 

Հանրապետության նախագահ

 20.00

 

Վարչապետ

 19.00

 

Ազգային ժողովի նախագահ

 18.00

 

Սահմանադրական դատարանի նախագահ

 16.00

 

Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ

16.00

 

Փոխվարչապետ

 15.50

 

Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար

 15.50

 

Մարդու իրավունքների պաշտպան

 15.00

 

Վճռաբեկ դատարանի նախագահ

 15.00

 

Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ

 15.00

 

Գլխավոր դատախազ

 15.00

 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ

14.50

 

Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ

 14.00

  Ինքնավար մարմնի նախագահ

14.00

 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալ

14.00

  Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ

14.00

 

Գլխավոր դատախազի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթների ոլորտը համակարգող տեղակալ

12.50

 

Վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահ

 12.00

 

Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ

 12.00

     
 

Նախարար

 12.00

 

Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն

 12.00

 

Ոստիկանության պետ

 12.00

  Պետական պահպանության ծառայության պետ

12.00

 

Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ

12.00

 

Պետական վերահսկողության ծառայության ղեկավար

12.00

  Արտաքին հետախուզության ծառայության պետ

12.00

 

ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ

 12.00

     
 

Սահմանադրական դատարանի դատավոր

 12.00

 

Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ

12.00

 

Քննչական կոմիտեի նախագահ

 12.00

  Ինքնավար մարմնի անդամ

12.00

  Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

12.00

  Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար

12.00

 

Վերաքննիչ դատարանի նախագահ

 11.50

 

Վճռաբեկ դատարանի դատավոր

 11.50

 

Վարչական դատարանի նախագահ

 11.00

 

Առաջին ատյանի դատարանի նախագահ

 11.00

 

Վերաքննիչ դատարանի դատավոր

 11.00

 

Գլխավոր դատախազի տեղակալ

 11.00

 

Գլխավոր ռազմական տեսուչ

 10.50

 

Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

 10.50

 

Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան

 10.50

  Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար

10.50

  Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ 11.50
 

Քրեակատարողական ծառայության պետ

 10.00

 

Փրկարար ծառայության տնօրեն

 10.00

 

Դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարող

 10.00

 

Ազգային ժողովի պատգամավոր

 10.00

 

Դատական դեպարտամենտի ղեկավար

 10.00

 

Անկախ պետական մարմնի նախագահ

 10.00

 

Մարզպետ

 10.00

 

Հաշվեքննիչ պալատի անդամ

 10.00

  Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ

10.00

 

Նախարարի առաջին տեղակալ

 10.00

 

Կառավարությանն ենթակա մարմնի ղեկավար

 10.00

 

Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ

 10.00

 

Ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ

 10.00

 

Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ

10.00

 

ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ

 10.00

     
 

Վարչական դատարանի դատավոր

 10.00

 

Առաջին ատյանի դատարանի դատավոր

 10.00

 

Նախարարությանը ենթակա մարմնի ղեկավար

 9.00

 

Երևան քաղաքի դատախազ

 9.00

 

Նախարարի տեղակալ

 8.50

 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի ղեկավար

8.50

 

Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության պետ

 8.50

 

Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ

 8.50

  Պետական պահպանության ծառայության պետի տեղակալ               8.50
 

Ոստիկանության պետի տեղակալ

 8.50

 

Պետական վերահսկողության ծառայության ղեկավարի տեղակալ

8.50

  Արտաքին հետախուզության ծառայության պետի տեղակալ

8.50

 

Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ

8.50

 

ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ

 8.50

 

Գլխավոր ռազմական տեսուչի առաջին տեղակալ

 8.50

 

Քրեակատարողական ծառայության պետի առաջին տեղակալ

 8.50

 

Անկախ պետական մարմնի նախագահի տեղակալ

 8.00

 

Վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ-վիճակագրական կոմիտեի նախագահի տեղակալ

8.00

 

Կառավարությանն ենթակա մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալ

 8.00

 

Մարզպետի տեղակալ

 8.00

 

Մարզի դատախազ

 8.00

 

Կայազորի զինվորական դատախազ

 8.00

 

Քրեակատարողական ծառայության պետի տեղակալ

 7.50

 

Փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ

 7.50

 

Գլխավոր ռազմական տեսուչի տեղակալ

 7.50

 

Գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ

 7.50

 

Անկախ պետական մարմնի անդամ

 7.50

 

Կառավարությանը ենթակա մարմնի ղեկավարի տեղակալ

 7.50

 

Վիճակագրության պետական խորհրդի անդամ

7.50

 

Վարչապետի աշխատակազմ

 
 

Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար

12.00

 

Վարչապետի գլխավոր խորհրդական

11.00

 

Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ

10.00

 

Վարչապետի խորհրդական

 10.00

 

Ազգային անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավար

10.00

 

Փոխվարչապետի գրասենյակի ղեկավար

10.00

 

Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավար

10.00

 

Տեսչական մարմինների գրասենյակի ղեկավար

10.00

   Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ղեկավար

10.00

  Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավար

10.00

 

Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

9.50

 

Վարչապետի արարողակարգի պատասխանատու

9.00

 

Վարչապետի մամուլի քարտուղար

 9.00

 

Վարչապետի օգնական

 9.00

 

Փոխվարչապետի խորհրդական

9.00

 

Վարչապետի ռեֆերենտների խմբի ղեկավար

 8.50

 

Փոխվարչապետի օգնական

7.50

 

Փոխվարչապետի մամուլի քարտուղար

7.50

 

Վարչապետի ռեֆերենտ

 7.00

 

Փոխվարչապետի արարողակարգի պատասխանատու

6.50

 

Փոխվարչապետի ռեֆերենտ

5.50

 

Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խորհրդական

7.00

 

Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի օգնական

6.00

 

Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի քարտուղար

6.00

 

Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական

 4.50

 

Ազգային ժողովի աշխատակազմ

 
 

Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար

12.00

 

Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ

10.00

 

Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական

 9.50

 

Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

 8.50

 

Ազգային ժողովի նախագահի օգնական

 8.00

     
 

Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար

8.00

 

Ազգային ժողովի նախագահի ռեֆերենտ

 6.00

  Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի խորհրդական

5.50

 

Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի օգնական

 5.00

 

Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական

 4.50

 

Ազգային ժողովի խմբակցության փորձագետ

 4.50

 

Ազգային ժողովի պատգամավորի վճարովի հիմունքներով օգնական

 3.00

 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմ

 
 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար

11.00

 

Հանրապետության նախագահի խորհրդական

9.50

 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

 8.50

 

Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար

 8.00

 

Հանրապետության նախագահի օգնական

 8.00

 

Հանրապետության նախագահի ռեֆերենտ

 6.00

 

Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական

 4.50

 

Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմ

 
 

Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար

 10.00

 

Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական

9.00

 

Սահմանադրական դատարանի նախագահի օգնական

7.50

 

Սահմանադրական դատարանի մամուլի քարտուղար

7.50

     
 

Դատախազություն

 
 

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող վարչության պետ

10.00

 

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող վարչության պետի տեղակալ

9.50

 

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող վարչության ավագ դատախազ

9.25

 

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող վարչության դատախազ

9.00

 

Գլխավոր դատախազության վարչության պետ, զինվորական դատախազի տեղակալ

 9.00

 

Երևան քաղաքի վարչական շրջանի դատախազ

 8.00

 

Գլխավոր դատախազության բաժնի պետ

 7.50

 

Գլխավոր դատախազության վարչության պետի տեղակալ, գլխավոր դատախազության ավագ դատախազ, Երևան քաղաքի դատախազի տեղակալ

 7.25

 

Գլխավոր դատախազության վարչության, ինչպես նաև բաժնի ավագ դատախազ, մարզի, Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և կայազորների զինվորական դատախազի տեղակալ, զինվորական կենտրոնական դատախազության բաժնի պետ

 7.00

 

Գլխավոր դատախազության դատախազ, գլխավոր դատախազության վարչության, ինչպես նաև բաժնի դատախազ, զինվորական կենտրոնական դատախազության ավագ դատախազ

 6.75

 

Երևան քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ, զինվորական կենտրոնական դատախազության բաժնի ավագ դատախազ

 6.50

 

Երևան քաղաքի դատախազության դատախազ, մարզի, Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և կայազորների զինվորական դատախազությունների ավագ դատախազներ, զինվորական կենտրոնական դատախազության դատախազ, զինվորական կենտրոնական դատախազության բաժնի դատախազ

 6.25

 

Մարզի, Երևան քաղաքի տարածքների, կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ

 6.00

 

Գլխավոր դատախազի խորհրդական

5.50

 

Գլխավոր դատախազի օգնական

4.50

 

Գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար

4.50

 

Գլխավոր դատախազի տեղակալի օգնական

4.00

 

Դատական դեպարտամենտ

 
 

Դատավորի (այդ թվում՝ Սահմանադրական դատարանի դատավորի) օգնական

3.88

 

Հակակոռուպցիոն կոմիտե

 
 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարչության, այդ թվում՝ տարածքային վարչության պետ

8.00

 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարչության, այդ թվում՝ տարածքային վարչության պետի տեղակալ, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ

7.75

 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի բաժնի պետ

7.50

 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի բաժնի պետի տեղակալ, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ավագ քննիչ

7.25

 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչ

7.00

 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ավագ օպերլիազոր

5.00

 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի օպերլիազոր

4.50

  Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի խորհրդական

5.00

  Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար

5.00

  Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի օգնական

4.50

 

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալի օգնական

3.50

                  

Արտաքին հետախուզության ծառայություն

 

Ենթախումբը

   

 3

Բարձրագույն պաշտոններ

7.50

 1

Գլխավոր պաշտոններ 

6.80

 2

6.40

 3

6.20

 1

Ավագ պաշտոններ 

5.60

 2

5.40

 3

5.00

 1

 Միջին պաշտոններ

4.50

 2

4.25

 3

4.00

 1

Կրտսեր պաշտոններ 

3.80

 2

3.60

 3

3.50

 

Քննչական կոմիտե

 
 

Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության պետ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության պետի տեղակալ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության պետ

8.00

 

Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության վարչության պետ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության պետ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության պետի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության պետ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության պետի տեղակալ, մարզային քննչական վարչության պետ

7.00

 

Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի պետ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության պետի տեղակալ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության վարչության պետի տեղակալ (հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ), զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության պետի տեղակալ (հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ), զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի պետ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության բաժնի պետ, Երևան քաղաքի վարչական շրջանի քննչական բաժնի պետ, մարզային քննչական վարչության պետի տեղակալ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ

6.75

 

Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի պետի տեղակալ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության բաժնի պետի տեղակալ (հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ), Երևան քաղաքի վարչական շրջանի քննչական բաժնի պետի տեղակալ, մարզային քննչական վարչության քննչական բաժնի պետ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի պետի տեղակալ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության բաժնի հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ, մարզային քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ

6.50

 

Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության բաժնի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ

6.25

 

Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, Երևան քաղաքի վարչական շրջանի քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, մարզային քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, մարզային քննչական վարչության բաժնի պետի տեղակալ

6.00

 

Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի ավագ քննիչ, Երևան քաղաքի վարչական շրջանի քննչական բաժնի ավագ քննիչ, մարզային քննչական վարչության ավագ քննիչ

5.50

 

Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի քննիչ, Երևան քաղաքի վարչական շրջանի քննչական բաժնի քննիչ, մարզային քննչական վարչության քննիչ

5.00

 

Մարզային քննչական վարչության քննչական բաժնի ավագ քննիչ

4.50

 

Մարզային քննչական վարչության քննչական բաժնի քննիչ

4.25

  Քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական

4.75

 

Քննչական կոմիտեի նախագահի օգնական

4.50

 

Քննչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար

4.50

 

Քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալի օգնական

3.50

 

Նախարարություններ

 
 

Նախարարի խորհրդական

 5.50

 

Նախարարի առաջին տեղակալի օգնական

 4.50

 

Նախարարի օգնական

 4.50

 

Նախարարի մամուլի քարտուղար

 4.50

 

Նախարարի տեղակալի օգնական

 4.00

 

Ինքնավար մարմիններ, անկախ պետական մարմիններ

 
 

Ինքնավար մարմնի, անկախ պետական մարմնի նախագահի խորհրդական

 4.75

 

Ինքնավար մարմնի, անկախ պետական մարմնի նախագահի օգնական

 4.50

 

Ինքնավար մարմնի, անկախ պետական մարմնի նախագահի տեղակալի օգնական

 3.50

 

Ինքնավար մարմնի, անկախ պետական մարմնի անդամի օգնական

 3.00

 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ

 
 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կանխարգելման ազգային մեխանիզմի իրականացման համակարգող

6.00

 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական

5.5

 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի մարզային ստորաբաժանման ղեկավար

4.55

 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնական

 4.50

 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի մամուլի քարտուղար

 4.50

 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

 
 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ - վերստուգիչ ծառայության պետ

 6.00

 

Կառավարությանը և վարչապետին ենթակա մարմիններ

 
 

Կառավարությանը և վարչապետին ենթակա մարմնի ղեկավարի խորհրդական

 4.75

 

Կառավարությանը և վարչապետին ենթակա մարմնի ղեկավարի օգնական

 4.50

 

Կառավարությանը և վարչապետին ենթակա մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական

 3.00

 

Մարզպետարաններ

 
 

Մարզպետի խորհրդական

 4.75

 

Մարզպետի օգնական

 4.50

 

Մարզպետի տեղակալի օգնական

 3.00

 

Նախարարությանը ենթակա մարմին, տեսչական մարմիններ

 
 

Նախարարությանը ենթակա մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալ

 7.00

 

Նախարարությանը ենթակա մարմնի ղեկավարի տեղակալ

 6.00

     
 

Նախարարությանը ենթակա մարմնի, ինչպես նաև տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական

 4.50

 

Նախարարությանը ենթակա մարմնի, ինչպես նաև տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական

 3.00

 

Նախարարության ոլորտում ծրագրեր իրականացնող գրասենյակներ

 
 

Տնօրեն

 7.50

 

Տնօրենի տեղակալ

 5.50

 

Բաժնի պետ

 4.48

 

Գլխավոր մասնագետ

 3.36

 

Առաջատար մասնագետ

 3.03

 

Առաջին կարգի մասնագետ

 2.50

 

Տնօրենի խորհրդական, տնօրենի օգնական

 2.00

(հավելվածը փոփ., լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-145-Ն, լրաց. 19.10.16 ՀՕ-168-Ն, 16.12.16 ՀՕ-6-Ն, փոփ., խմբ. 31.05.17 ՀՕ-84-Ն, լրաց. 17.01.18 ՀՕ-80-Ն, փոփ. 16.01.18 ՀՕ-63-Ն, լրաց., փոփ. 17.01.18 ՀՕ-44-Ն, փոփ., խմբ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, փոփ., լրաց. 08.05.19 ՀՕ-32-Ն, լրաց. 10.07.19 ՀՕ-143-Ն, փոփ., լրաց. 13.09.19 ՀՕ-182-Ն, լրաց. 21.01.20 ՀՕ-20-Ն, 16.04.20 ՀՕ-247-Ն, 25.06.20 ՀՕ-342-Ն, 01.07.21 ՀՕ-292-Ն, փոփ., լրաց. 24.03.21 ՀՕ-152-Ն, փոփ. 16.12.21 ՀՕ-415-Ն, լրաց., փոփ. 14.07.22 ՀՕ-313-Ն, լրաց. 23.12.22 ՀՕ-604-Ն, փոփ. 09.06.22 ՀՕ-244-Ն, լրաց., փոփ. 23.12.22 ՀՕ-618-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

(24.03.21 ՀՕ-152-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

(23.12.22 ՀՕ-618-Ն օրենքն ունի եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ)

(հավելվածում 09.06.17 ՀՕ-104-Ն օրենքի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ հոդվածների փոփոխությունները հնարավոր չէ իրականացնել, քանի որ հավելվածն ամբողջովին խմբագրվել է 23.03.18 ՀՕ-209-Ն-ով, որտեղ բացակայում են փոփոխման ենթակա տողերն ու բառերը:)

 

Հավելված 2

«Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

(գլխագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, քննչական կոմիտեի ծառայողների, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Հավելված 3

«Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

(գլխագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակար-դակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակար-դակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակար-դակ
(5-10
տարի)

4-րդ
մակար-դակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակար-դակ
(15-20
տարի)

6-րդ
մակար-դակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակար-դակ
(25 և ավելի տարի)

1

 

Բարձրագույն սպայական կազմ (գեներալական)

9.93

10.25

10.58

10.92

11.27

11.63

12.00

2

 

8.29

8.55

8.82

9.10

9.39

9.69

10.00

3

 

7.05

7.27

7.50

7.74

7.99

8.24

8.50

4

1

7.03

7.25

7.48

7.72

7.97

8.22

8.48

5

2

6.81

7.03

7.25

7.48

7.72

7.97

8.22

6

3

6.60

6.81

7.03

7.25

7.48

7.72

7.97

7

4

6.40

6.60

6.81

7.03

7.25

7.48

7.72

8

5

6.20

6.40

6.60

6.81

7.03

7.25

7.48

9

39

Ավագ և կրտսեր սպայական կազմ

6.19

6.38

6.58

6.79

7.00

7.22

7.45

10

38

6.00

6.19

6.38

6.58

6.79

7.00

7.22

11

37

5.82

6.00

6.19

6.38

6.58

6.79

7.00

12

36

5.64

5.82

6.00

6.19

6.38

6.58

6.79

13

35

5.47

5.64

5.82

6.00

6.19

6.38

6.58

14

34

5.30

5.47

5.64

5.82

6.00

6.19

6.38

15

33

5.14

5.30

5.47

5.64

5.82

6.00

6.19

16

32

4.98

5.14

5.30

5.47

5.64

5.82

6.00

17

31

4.94

5.09

5.25

5.41

5.58

5.75

5.93

18

30

4.79

4.94

5.09

5.25

5.41

5.58

5.75

19

29

4.65

4.79

4.94

5.09

5.25

5.41

5.58

20

28

4.51

4.65

4.79

4.94

5.09

5.25

5.41

21

27

4.37

4.51

4.65

4.79

4.94

5.09

5.25

22

26

4.24

4.37

4.51

4.65

4.79

4.94

5.09

23

25

4.11

4.24

4.37

4.51

4.65

4.79

4.94

24

24

4.04

4.16

4.29

4.42

4.55

4.69

4.83

25

23

3.92

4.04

4.16

4.29

4.42

4.55

4.69

26

22

3.80

3.92

4.04

4.16

4.29

4.42

4.55

27

21

3.69

3.80

3.92

4.04

4.16

4.29

4.42

28

20

3.58

3.69

3.80

3.92

4.04

4.16

4.29

29

19

3.31

3.41

3.51

3.62

3.73

3.84

3.96

30

18

3.21

3.31

3.41

3.51

3.62

3.73

3.84

31

17

3.12

3.21

3.31

3.41

3.51

3.62

3.73

32

16

3.03

3.12

3.21

3.31

3.41

3.51

3.62

33

15

2.94

3.03

3.12

3.21

3.31

3.41

3.51

34

14

2.85

2.94

3.03

3.12

3.21

3.31

3.41

35

13

2.80

2.88

2.96

3.05

3.14

3.23

3.33

36

12

2.72

2.80

2.88

2.96

3.05

3.14

3.23

37

11

2.64

2.72

2.80

2.88

2.96

3.05

3.14

38

10

2.56

2.64

2.72

2.80

2.88

2.96

3.05

39

9 / 5

«Ավագ ենթասպա» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

2.37

2.44

2.51

2.58

2.65

2.73

2.81

40

9 / 4

2.30

2.37

2.44

2.51

2.58

2.65

2.73

41

9 / 3

2.24

2.30

2.37

2.44

2.51

2.58

2.65

42

9 / 2

2.18

2.24

2.30

2.37

2.44

2.51

2.58

43

9 / 1

2.12

2.18

2.24

2.30

2.37

2.44

2.51

44

8 / 6

«Ենթասպա» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

2.09

2.13

2.17

2.22

2.27

2.32

2.37

45

8 / 5

2.05

2.09

2.13

2.17

2.22

2.27

2.32

46

8 / 4

2.01

2.05

2.09

2.13

2.17

2.22

2.27

47

8 / 3

1.97

2.01

2.05

2.09

2.13

2.17

2.22

48

8 / 2

1.93

1.97

2.01

2.05

2.09

2.13

2.17

49

8 / 1

1.89

1.93

1.97

2.01

2.05

2.09

2.13

50

7 / 3

«Ավագ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

1.83

1.86

1.89

1.92

1.95

1.98

2.01

51

7 / 2

1.81

1.83

1.86

1.89

1.92

1.95

1.98

52

7 / 1

1.79

1.81

1.83

1.86

1.89

1.92

1.95

53

6 / 5

«Ավագ սերժանտ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

1.77

1.79

1.81

1.83

1.86

1.89

1.92

54

6 / 4

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.86

1.89

55

6 / 3

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.86

56

6 / 2

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

57

6 / 1

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

58

5 / 5

«Սերժանտ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

59

5 / 4

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

60

5 / 3

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

61

5 / 2

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

62

5 / 1

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

63

4 / 4

«Եֆրեյտոր (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

1.58

1.60

1.62

1.64

1.66

1.68

1.70

64

4 / 3

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

1.66

1.68

65

4 / 2

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

1.66

66

4 / 1

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

67

3 / 6

«Շարքային (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

68

3 / 5

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

69

3 / 4

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

70

3 / 3

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

71

3 / 2

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

72

3 / 1

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

(հավելվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Հավելված 4

«Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

(գլխագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(վերնագիրը փոփ. 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակար-դակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակար-դակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակար-դակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակար-դակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակար-դակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակար-դակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակար-դակ
(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

 7.24

 7.47

2

4

 6.01

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

 7.24

3

5

 5.83

 6.01

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

4

39

Գնդապետ

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

 6.77

 6.98

5

38

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

 6.77

6

37

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

7

36

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

8

35

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

9

34

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

10

33

 4.86

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

11

32

 4.71

 4.86

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

12

31

Փոխգնդապետ

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

 5.46

 5.63

13

30

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

 5.46

14

29

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

15

28

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

16

27

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

17

26

 4.05

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

18

25

 3.93

 4.05

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

19

24

Մայոր

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

 4.49

 4.62

20

23

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

 4.49

21

22

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

22

21

 3.54

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

23

20

 3.44

 3.54

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

24

19

Կապիտան

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

 3.69

 3.80

25

18

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

 3.69

26

17

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

27

16

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

28

15

 2.84

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

29

14

 2.76

 2.84

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

30

13

Ավագ լեյտենանտ

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

 3.13

 3.22

31

12

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

 3.13

32

11

Լեյտենանտ

 2.56

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

33

10

 2.49

 2.56

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

34

9 / 5

Ավագ ենթասպա

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

 2.67

 2.74

35

9 / 4

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

 2.67

36

9 / 3

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

37

9 / 2

 2.15

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

38

9 / 1

 2.09

 2.15

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

39

8 / 6

Ենթասպա

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

 2.28

 2.33

40

8 / 5

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

 2.28

41

8 / 4

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

42

8 / 3

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

43

8 / 2

 1.92

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

44

8 / 1

 1.88

 1.92

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

45

7 / 3

Ավագ

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

 1.95

 1.98

46

7 / 2

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

 1.95

47

7 / 1

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

48

6 / 5

Ավագ սերժանտ

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

49

6 / 4

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

50

6 / 3

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

51

6 / 2

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

52

6 / 1

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

53

5 / 5

Սերժանտ

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

54

5 / 4

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

55

5 / 3

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

56

5 / 2

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

57

5 / 1

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

58

4/4

Եֆրեյտոր

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

 1.67

 1.69

59

4/3

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

 1.67

60

4/2

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

61

4/1

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

62

3 / 6

Շարքային

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

63

3 / 5

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

64

3 / 4

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

65

3 / 3

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

66

3 / 2

 1.41

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

67

3 / 1

 1.39

 1.41

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

(հավելվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հավելված 5

«Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

(գլխագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
(վերնագիրը փոփ. 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակար-դակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակար-դակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակար-դակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակար-դակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակար-դակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակար-դակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակար-դակ
(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

 7.24

 7.47

2

4

 6.01

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

 7.24

3

5

 5.83

 6.01

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

4

39

Գնդապետ

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

 6.77

 6.98

5

38

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

 6.77

6

37

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

7

36

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

8

35

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

9

34

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

10

33

 4.86

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

11

32

 4.71

 4.86

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

12

31

Փոխգնդապետ

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

 5.46

 5.63

13

30

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

 5.46

14

29

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

15

28

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

16

27

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

17

26

 4.05

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

18

25

 3.93

 4.05

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

19

24

Մայոր

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

 4.49

 4.62

20

23

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

 4.49

21

22

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

22

21

 3.54

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

23

20

 3.44

 3.54

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

24

19

Կապիտան

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

 3.69

 3.80

25

18

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

 3.69

26

17

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

27

16

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

28

15

 2.84

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

29

14

 2.76

 2.84

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

30

13

Ավագ լեյտենանտ

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

 3.13

 3.22

31

12

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

 3.13

32

11

Լեյտենանտ

 2.56

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

33

10

 2.49

 2.56

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

34

9 / 5

Ավագ ենթասպա

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

 2.67

 2.74

35

9 / 4

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

 2.67

36

9 / 3

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

37

9 / 2

 2.15

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

38

9 / 1

 2.09

 2.15

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

39

8 / 6

Ենթասպա

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

 2.28

 2.33

40

8 / 5

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

 2.28

41

8 / 4

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

42

8 / 3

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

43

8 / 2

 1.92

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

44

8 / 1

 1.88

 1.92

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

45

7 / 3

Ավագ

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

 1.95

 1.98

46

7 / 2

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

 1.95

47

7 / 1

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

48

6 / 5

Ավագ սերժանտ

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

49

6 / 4

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

50

6 / 3

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

51

6 / 2

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

52

6 / 1

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

53

5 / 5

Սերժանտ

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

54

5 / 4

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

55

5 / 3

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

56

5 / 2

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

57

5 / 1

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

58

4/4

Եֆրեյտոր

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

 1.67

 1.69

59

4/3

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

 1.67

60

4/2

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

61

4/1

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

62

3 / 6

Շարքային

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

63

3 / 5

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

64

3 / 4

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

65

3 / 3

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

66

3 / 2

 1.41

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

67

3 / 1

 1.39

 1.41

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

(հավելվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

 

Հավելված 6

«Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

(գլխագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(վերնագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, 23.12.22 ՀՕ-618-Ն)

հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակար-դակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակար-դակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակար-դակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակար-դակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակար-դակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակար-դակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակար-դակ
(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

 7.24

 7.47

2

4

 6.01

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

 7.24

3

5

 5.83

 6.01

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

4

39

Գնդապետ

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

 6.77

 6.98

5

38

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

 6.77

6

37

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

7

36

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

8

35

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

9

34

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

10

33

 4.86

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

11

32

 4.71

 4.86

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

12

31

Փոխգնդապետ

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

 5.46

 5.63

13

30

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

 5.46

14

29

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

15

28

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

16

27

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

17

26

 4.05

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

18

25

 3.93

 4.05

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

19

24

Մայոր

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

 4.49

 4.62

20

23

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

 4.49

21

22

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

22

21

 3.54

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

23

20

 3.44

 3.54

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

24

19

Կապիտան

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

 3.69

 3.80

25

18

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

 3.69

26

17

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

27

16

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

28

15

 2.84

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

29

14

 2.76

 2.84

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

30

13

Ավագ լեյտենանտ

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

 3.13

 3.22

31

12

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

 3.13

32

11

Լեյտենանտ

 2.56

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

33

10

 2.49

 2.56

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

34

9 / 5

Ավագ ենթասպա

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

 2.67

 2.74

35

9 / 4

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

 2.67

36

9 / 3

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

37

9 / 2

 2.15

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

38

9 / 1

 2.09

 2.15

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

39

8 / 6

Ենթասպա

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

 2.28

 2.33

40

8 / 5

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

 2.28

41

8 / 4

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

42

8 / 3

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

43

8 / 2

 1.92

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

44

8 / 1

 1.88

 1.92

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

45

7 / 3

Ավագ

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

 1.95

 1.98

46

7 / 2

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

 1.95

47

7 / 1

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

48

6 / 5

Ավագ սերժանտ

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

49

6 / 4

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

50

6 / 3

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

51

6 / 2

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

52

6 / 1

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

53

5 / 5

Սերժանտ

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

54

5 / 4

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

55

5 / 3

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

56

5 / 2

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

57

5 / 1

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

58

4/4

Եֆրեյտոր

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

 1.67

 1.69

59

4/3

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

 1.67

60

4/2

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

61

4/1

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

62

3 / 6

Շարքային

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

63

3 / 5

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

64

3 / 4

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

65

3 / 3

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

66

3 / 2

 1.41

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

67

3 / 1

 1.39

 1.41

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

(հավելվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, 23.12.22 ՀՕ-618-Ն)

(23.12.22 ՀՕ-618-Ն օրենքն ունի եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթ)

 

Հավելված 7

«Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

(գլխագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակար-դակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակար-դակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակար-դակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակար-դակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակար-դակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակար-դակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակար-դակ
(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

7.13

7.35

2

4

5.94

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

7.13

3

5

5.76

5.94

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

4

39

Գնդապետ

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

6.54

6.73

5

38

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

6.54

6

37

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

7

36

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

8

35

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

9

34

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

10

33

4.84

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

11

32

4.70

4.84

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

12

31

Փոխգնդապետ

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

5.33

5.49

13

30

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

5.33

14

29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

15

28

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

16

27

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

17

26

4.04

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

18

25

3.92

4.04

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

19

24

Մայոր

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

4.39

4.51

20

23

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

4.39

21

22

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

22

21

3.53

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

23

20

3.43

3.53

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

24

19

Կապիտան

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

3.62

3.72

25

18

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

3.62

26

17

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

27

16

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

28

15

2.83

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

29

14

2.75

2.83

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

30

13

Ավագ լեյտենանտ

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

3.09

3.17

31

12

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

3.09

32

11

Լեյտենանտ

2.55

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

33

10

2.48

2.55

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

34

9 / 5

Ավագ ենթասպա

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

2.63

2.71

35

9 / 4

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

2.63

36

9 / 3

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

37

9 / 2

2.14

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

38

9 / 1

2.08

2.14

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

39

8 / 6

Ենթասպա

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

2.27

2.31

40

8 / 5

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

2.27

41

8 / 4

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

42

8 / 3

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

43

8 / 2

1.91

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

44

8 / 1

1.87

1.91

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

45

7 / 3

Ավագ

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

1.93

1.97

46

7 / 2

1.79

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

1.93

47

7 / 1

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

48

6 / 5

Ավագ սերժանտ

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

1.87

49

6 / 4

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

50

6 / 3

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

51

6 / 2

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

52

6 / 1

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

53

5 / 5

Սերժանտ

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.78

54

5 / 4

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

55

5 / 3

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

56

5 / 2

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

57

5 / 1

1.58

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

58

4/4

Եֆրեյտոր

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

59

4/3

 1.54

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

60

4/2

 1.52

 1.54

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

61

4/1

 1.50

 1.52

 1.54

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

62

3 / 6

Շարքային

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

63

3 / 5

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

64

3 / 4

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

65

3 / 3

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

66

3 / 2

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

67

3 / 1

1.38

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

(հավելվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

Հավելված 8

«Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

(գլխագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
(վերնագիրը փոփ. 16.12.22 ՀՕ-486-Ն)

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակարդակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակար-դակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակար-դակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակար-դակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակար-դակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակար-դակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակար-դակ
(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

7.13

7.35

2

4

5.94

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

7.13

3

5

5.76

5.94

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

4

39

Գնդապետ

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

6.54

6.73

5

38

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

6.54

6

37

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

7

36

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

8

35

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

9

34

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

10

33

4.84

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

11

32

4.70

4.84

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

12

31

Փոխգնդապետ

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

5.33

5.49

13

30

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

5.33

14

29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

15

28

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

16

27

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

17

26

4.04

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

18

25

3.92

4.04

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

19

24

Մայոր

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

4.39

4.51

20

23

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

4.39

21

22

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

22

21

3.53

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

23

20

3.43

3.53

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

24

19

Կապիտան

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

3.62

3.72

25

18

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

3.62

26

17

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

27

16

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

28

15

2.83

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

29

14

2.75

2.83

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

30

13

Ավագ լեյտենանտ

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

3.09

3.17

31

12

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

3.09

32

11

Լեյտենանտ

2.55

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

33

10

2.48

2.55

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

34

9 / 5

Ավագ ենթասպա

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

2.63

2.71

35

9 / 4

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

2.63

36

9 / 3

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

37

9 / 2

2.14

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

38

9 / 1

2.08

2.14

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

39

8 / 6

Ենթասպա

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

2.27

2.31

40

8 / 5

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

2.27

41

8 / 4

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

42

8 / 3

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

43

8 / 2

1.91

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

44

8 / 1

1.87

1.91

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

45

7 / 3

Ավագ

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

1.93

1.97

46

7 / 2

1.79

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

1.93

47

7 / 1

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

48

6 / 5

Ավագ սերժանտ

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

1.87

49

6 / 4

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

50

6 / 3

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

51

6 / 2

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

52

6 / 1

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

53

5 / 5

Սերժանտ

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.78

54

5 / 4

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

55

5 / 3

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

56

5 / 2

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

57

5 / 1

1.58

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

58

4/4

Եֆրեյտոր

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

59

4/3

 1.54

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

60

4/2

 1.52

 1.54

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

61

4/1

 1.50

 1.52

 1.54

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

62

3 / 6

Շարքային

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

63

3 / 5

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

64

3 / 4

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

65

3 / 3

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

66

3 / 2

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

67

3 / 1

1.38

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

(հավելվածը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, 16.12.22 ՀՕ-486-Ն)

(16.12.22 ՀՕ-486-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)

Հավելված 9

«Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

(գլխագիրը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն)

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պետական ծառայություն, բացառությամբ քաղաքացիական, դիվանագիտական, հարկային, մաքսային և հարկադիր կատարման ծառայությունների

Աշխա-տավարձի մակարդակ-ները

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

Կրտսեր պաշտոններ

Առաջատար պաշտոններ

Գլխավոր պաշտոններ

Բարձրագույն պաշտոններ

3-րդ
ենթա-խմբի սանդ-ղակ

2-րդ ենթա-խմբի սանդ-ղակ

1-ին ենթա-խմբի սանդ-ղակ

3-րդ ենթա-խմբի սանդ-ղակ

2-րդ ենթա-խմբի սանդ-ղակ

1-ին ենթա-խմբի սանդ-ղակ

3-րդ ենթա-խմբի սանդ-ղակ

2-րդ ենթա-խմբի սանդ-ղակ

1-ին ենթա-խմբի սանդ-ղակ

2-րդ ենթա-խմբի սանդ-ղակ

1-ին ենթա-խմբի սանդ-ղակ

11

Աճ չկա

1.68

1.95

2.28

2.66

3.11

3.64

4.40

5.34

6.49

7.91

9.65

10

Երեք տարին մեկ

1.63

1.90

2.21

2.58

3.01

3.53

4.27

5.17

6.29

7.65

9.33

9

1.58

1.84

2.14

2.50

2.92

3.42

4.13

5.01

6.09

7.41

9.03

8

1.54

1.79

2.08

2.42

2.83

3.31

4.01

4.85

5.89

7.17

8.74

7

Երկու տարին մեկ

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.21

3.88

4.70

5.71

6.94

8.46

6

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.11

3.76

4.55

5.52

6.72

8.18

5

1.41

1.63

1.90

2.21

2.58

3.02

3.64

4.41

5.35

6.50

7.92

4

Յուրաքանչյուր տարի

1.37

1.59

1.84

2.15

2.50

2.92

3.53

4.27

5.18

6.29

7.66

3

1.33

1.54

1.79

2.08

2.43

2.83

3.42

4.14

5.01

6.09

7.41

2

1.29

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.31

4.01

4.86

5.89

7.17

1

1.25

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.21

3.88

4.70

5.71

6.94

Քաղաքացիական ծառայություն

Աշխատավարձ
մակարդակները

Հիմնական աշխատավարձի
բնականոն աճը

Մասնագիտական պաշտոններ

Ղեկավար պաշտոններ

8-րդ

7-րդ

6-րդ

5-րդ

4-րդ

3-րդ

2-րդ

1-ին

5-րդ

4-րդ

3-րդ

2-րդ

1-ին

11

Աճ
չկա

1.68

1.95

2.28

2.66

3.11

3.64

4.40

5.34

4.40

5.34

6.49

7.91

9.65

10

Երեք
տարին մեկ

1.63

1.90

2.21

2.58

3.01

3.53

4.27

5.17

4.27

5.17

6.29

7.65

9.33

9

1.58

1.84

2.14

2.50

2.92

3.42

4.13

5.01

4.13

5.01

6.09

7.41

9.03

8

1.54

1.79

2.08

2.42

2.83

3.31

4.01

4.85

4.01

4.85

5.89

7.17

8.74

7

Երկու
տարին մեկ

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.21

3.88

4.70

3.88

4.70

5.71

6.94

8.46

6

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.11

3.76

4.55

3.76

4.55

5.52

6.72

8.18

5

1.41

1.63

1.90

2.21

2.58

3.02

3.64

4.41

3.64

4.41

5.35

6.50

7.92

4

Յուրաքանչյուր
տարի

1.37

1.59

1.84

2.15

2.50

2.92

3.53

4.27

3.53

4.27

5.18

6.29

7.66

3

1.33

1.54

1.79

2.08

2.43

2.83

3.42

4.14

3.42

4.14

5.01

6.09

7.41

2

1.29

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.31

4.01

3.31

4.01

4.86

5.89

7.17

1

1.25

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.21

3.88

3.21

3.88

4.70

5.71

6.94

 

Դիվանագիտական ծառայություն

Աշխատավարձի մակարդակները

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

       

1

2

3

4

5

6

7

8

Կցորդ

Երրորդ քարտու-ղար

Երկրորդ քարտու-ղար

Առաջին քարտու-ղար

Խորհրդական, բաժնի վարիչ(պետ)

Վարչության պետ, առանձնաց-
ված ստորա-բաժանման ղեկավարի տեղակալ

Առանձնաց-ված ստորա-բաժանման ղեկավար

Գլխավոր քարտուղար

11

Աճ չկա

2.66

3.11

3.64

4.40

5.34

6.49

7.91

9.65

10

Երեք տարին մեկ

2.58

3.01

3.53

4.27

5.17

6.29

7.65

9.33

9

2.50

2.92

3.42

4.13

5.01

6.09

7.41

9.03

8

2.42

2.83

3.31

4.01

4.85

5.89

7.17

8.74

7

Երկու տարին մեկ

2.35

2.75

3.21

3.88

4.70

5.71

6.94

8.46

6

2.28

2.66

3.11

3.76

4.55

5.52

6.72

8.18

5

2.21

2.58

3.02

3.64

4.41

5.35

6.50

7.92

4

Յուրաքանչյուր տարի

2.15

2.50

2.92

3.53

4.27

5.18

6.29

7.66

3

2.08

2.43

2.83

3.42

4.14

5.01

6.09

7.41

2

2.02

2.35

2.75

3.31

4.01

4.86

5.89

7.17

1

1.96

2.28

2.66

3.21

3.88

4.70

5.71

6.94

 

Հարկային և մաքսային ծառայություն

Աշխա-տա-վարձի մակար-դակները

Հիմնական աշխատա-վարձի բնականոն աճը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Հարկային տեսչության 2-րդ և 1-ին կարգի մասնագետ

Հարկա-
յին տեսչու-թյան հարկային տեսուչ, տարած-քային բաժնի
օպեր-լիազոր,
վերադաս հարկային մարմնի
2-րդ կարգի մասնա-
գետ,
վերադաս հարկային
մարմնի
1-ին կարգի մասնա-
գետ, վերադաս մաքսային
մարմնի մաքսա-
տան կամ մաքսային կետի մաքսային տեսուչ

Հարկա-
յին տեսչության
առաջատար մասնագետ,
հարկային տեսչու-
թյան ավագ հարկա-
յին տեսուչ, տարած-քային բաժնի
ավագ
օպեր-
լիազոր, վերադաս մաքսա-
յին
մարմնի մաքսատան կամ
մաքսա-
յին կետի ավագ մաքսային տեսուչ

Վերադաս հարկային մարմնի
հարկային տեսուչ,
վերադաս հարկային մարմնի օպեր-լիազոր, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան կամ մաքսային կետի հերթա-փոխի պետ, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան կամ մաքսային կետի բաժան-մունքի պետի տեղակալ,
վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան կամ մաքսային կետի հերթափոխի պետի տեղակալ, վերադաս մաքսային մարմնի տեսուչ

Հարկա-
յին տեսչության գլխավոր մասնագետ,
հարկային տեսչության գլխավոր
հարկային տեսուչ, տարածքային բաժնի
գլխավոր օպերլիա-զոր, վերադաս մաքսային մարմնի
մաքսատան կամ մաք-սային կետի բաժանմուն-քի պետ, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան բաժնի պետի տեղակալ, վերադաս մաքսային մարմնի
մաքսատան կամ մաք-սային կետի գլխավոր մաքսային տեսուչ

Վերա-
դաս հարկային մարմնի հետաքննիչ,
վերադաս հարկային մարմնի առաջատար մասնա-
գետ,
վերադաս հարկային մարմնի ավագ հարկային տեսուչ,
վերադաս հարկային մարմնի ավագ օպերլիազոր, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսային կետի պետի տեղակալ,
վերադաս մաքսային մարմնի բաժանմուն-քի պետի տեղակալ,
վերադաս մաքսային մարմնի հերթափոխի պետ, վերա-դաս մաքսա-յին մարմնի հերթափոխի պետի տեղակալ, վերադաս մաքսային մարմնի ավագ
մաքսային տեսուչ

Վերա-
դաս հարկային մարմնի բաժնի պետի տեղակալ, հարկային տեսչու-
թյան բաժնի պետ,
վերադաս հարկային մարմնի ավագ հետաքննիչ,
վերադաս հարկային մարմնի
գլխավոր մասնա-
գետ, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր հարկային տեսուչ,
վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր օպերլիազոր, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան բաժնի պետ, վերադաս մաքսային մարմնի գլխավոր մաքսային տեսուչ,
վերադաս մաքսային մարմնի բաժնի պետի տեղակալ, վերադաս մաքսային մարմնի բաժանմուն-քի պետ

Հար-կային տես-չու-թյան
պետի
տեղա-կալ,
վերա-դաս հարկա-յին
մարմ-նի բաժնի պետ, վերա-դաս մաքսա-յին մարմ-նի մաքսա-յին կետի
պետ,
վերա-դաս մաքսա-յին մարմ-նի մաքսա-
տան
պետի տեղա-կալ,
վերա-
դաս մաքսա-յին մարմ-նի բաժնի
պետ

 Հարկա-յին մարմնի
վարչու-թյան
պետի տեղակալ, վերա-
դաս մաքսա-յին մարմնի վարչու-թյան
պետի
տեղա-
կալ

Հարկային մարմնի
վարչու-թյան պետ, հարկային տեսչության պետ, վերադաս մաքսային մարմնի վարչության պետ, վերադաս մաքսային
մարմնի մաքսատան պետ

11

Աճ չկա

1.68

1.95

2.28

2.66

3.11

3.64

4.40

5.34

6.49

7.91

10

Երեք տարին մեկ

1.63

1.90

2.21

2.58

3.01

3.53

4.27

5.17

6.29

7.65

9

1.58

1.84

2.14

2.50

2.92

3.42

4.13

5.01

6.09

7.41

8

1.54

1.79

2.08

2.42

2.83

3.31

4.01

4.85

5.89

7.17

7

Երկու տարին մեկ

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.21

3.88

4.70

5.71

6.94

6

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.11

3.76

4.55

5.52

6.72

5

1.41

1.63

1.90

2.21

2.58

3.02

3.64

4.41

5.35

6.50

4

Յուրա-քանչյուր
տարի

1.37

1.59

1.84

2.15

2.50

2.92

3.53

4.27

5.18

6.29

3

1.33

1.54

1.79

2.08

2.43

2.83

3.42

4.14

5.01

6.09

2

1.29

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.31

4.01

4.86

5.89

1

1.25

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.21

3.88

4.70

5.71

 

Հարկադիր կատարման ծառայություն

Աշխա-տավարձի մակարդակ-ները

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

     

1

2

3

4

5

6

7

Տեսուչ

Հարկադիր
կատարող

Ավագ հարկադիր կատարող,
առաջատար խորհրդատու, առաջին կարգի խորհրդատու

Գլխավոր
խորհրդատու

Բաժան-մունքի պետ,
բաժնի պետի տեղակալ

Մարզային բաժնի պետ,
Երևանի բաժնի պետ

Կենտրո-նական մարմնի
բաժնի պետ

11

Աճ չկա

2.28

2.66

3.11

3.64

4.40

5.34

6.49

10

Երեք տարին մեկ

2.21

2.58

3.01

3.53

4.27

5.17

6.29

9

2.14

2.50

2.92

3.42

4.13

5.01

6.09

8

2.08

2.42

2.83

3.31

4.01

4.85

5.89

7

Երկու տարին մեկ

2.02

2.35

2.75

3.21

3.88

4.70

5.71

6

1.96

2.28

2.66

3.11

3.76

4.55

5.52

5

1.90

2.21

2.58

3.02

3.64

4.41

5.35

4

Յուրաքանչյուր տարի

1.84

2.15

2.50

2.92

3.53

4.27

5.18

3

1.79

2.08

2.43

2.83

3.42

4.14

5.01

2

1.73

2.02

2.35

2.75

3.31

4.01

4.86

1

1.68

1.96

2.28

2.66

3.21

3.88

4.70

(հավելվածը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն, 01.12.14 ՀՕ-204-Ն, փոփ. 19.10.16 ՀՕ-168-Ն, փոփ., լրաց. 23.03.18 ՀՕ-209-Ն, փոփ. 21.01.20 ՀՕ-20-Ն)

(21.01.20 ՀՕ-20-Ն օրենքն ունի անցումային դրույթ)