Համարը 
N 963-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.09.02/57(1146) Հոդ.811
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
06.08.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.08.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.09.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՕԴԱՆԱՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

6 օգոստոսի 2015 թվականի N 963-Ն

 

ՕԴԱՆԱՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել օդանավ շահագործողի վկայական տալու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ՝

1) մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը տրված օդանավ շահագործողի վկայականը գործում է դրանում նշված ժամկետում.

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը տրված օդանավ շահագործողի վկայականի գործողության ժամկետի երկարաձգման կամ դրա մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հայտի նկատմամբ կիրառվում են սույն որոշման պահանջները:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. օգոստոսի 19

Երևան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

օգոստոսի 6-ի N 963-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

 

ՕԴԱՆԱՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՏԱԼՈՒ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են օդանավ շահագործողի վկայականի (այսուհետ՝ վկայական) տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգը մշակված է «Ավիացիայի մասին» օրենքի (այսուհետ՝ օրենք), «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Չիկագոյի կոնվենցիա) N 6 հավելվածի, Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (այսուհետ՝ ԻԿԱՕ) դոկ. 8335 փաստաթղթի, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2022 թվականի փետրվարի 11-ի N 2-Ն (այսուհետ՝ N 2-Ն հրաման), 2022 թվականի փետրվարի 11-ի N 3-Ն և 2022 թվականի հունիսի 1-ի N 10-Ն հրամանների (այսուհետ՝ N 10-Ն հրաման) պահանջների հիման վրա:

3. Վկայականը տրվում է, եթե հայտատուն ունի այդ վկայականով նախատեսված գործունեությունն իրականացնելու համար սույն կարգի 2-րդ կետով նշված իրավական ակտերով, այդ թվում՝ ԻԿԱՕ փաստաթղթով սահմանված, ինչպես նաև սույն կարգով պահանջվող ֆինանսական միջոցներ, համապատասխան ապահովագրություն, հմտություններ, գիտելիքներ, փորձառություն, անձնակազմ, հարմարություններ և սարքավորումներ, որոնք անհրաժեշտ են վկայականով նախատեսված գործունեությունն իրականացնելու անվտանգությունն ապահովելու համար:

4. Վկայականը հանդիսանում է օդանավ շահագործողի գործունեության կարգավորման հիմք և օդային փոխադրման գործունեության իրականացման իրավունք: Վկայականը տրվում է օդային փոխադրման թռիչքային անվտանգության նպատակով՝ օդանավ շահագործողի անվտանգության նկատմամբ շարունակական վերահսկողության իրականացմամբ։

5. Վկայականը տրվում է Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի (այսուհետ՝ կոմիտե) կողմից մինչև 16 տարի գործողության ժամկետով` N 2-Ն հրամանով սահմանված վերահսկողության պլանավորման առնվազն 8 ցիկլ ապահովելու նպատակով, որում նշվում են նաև կիրառվող հատուկ պայմաններն ու սահմանափակումները:

6. Վկայականը ներառում է դրա անբաժանելի մաս կազմող շահագործման հատուկ դրույթները (այսուհետ՝ hատուկ դրույթներ) (Operations specifications), որոնց համապատասխան իրականացվում է օդանավի շահագործումը:

7. Հատուկ դրույթները ներառում են թռիչքների իրականացման հատուկ լիազորությունները (authorizations), այդ թվում՝ կիրառվող հատուկ պայմանները, սահմանափակումները և հաստատումները:

8. Հայտատուի կողմից հայտով ներկայացված յուրաքանչյուր տիպի օդանավի դեպքում Հատուկ դրույթները տրամադրվում են առանձին։

9. Հայտատուի կողմից ներկայացված երկու և ավել նույն տիպի օդանավերի համար կիրառվող հատուկ պայմանների, սահմանափակումների և հաստատումների նույնական լինելու դեպքում այդ օդանավերը կարող են խմբավորվել մեկ hատուկ դրույթներում:

10. Առևտրային նպատակով քաղաքացիական օդանավերի շահագործումն առանց Վկայական ունենալու չի թույլատրվում:

11. Կոմիտեն իրականացնում է մշտական վերահսկողություն վկայական կրող կազմակերպության (այսուհետ՝ շահագործող) նկատմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և սույն կարգի 2-րդ կետով նշված իրավական ակտերով, այդ թվում՝ ԻԿԱՕ փաստաթղթով սահմանված, ինչպես նաև սույն կարգով նախատեսված պահանջներին օդանավերի թռիչքային և ավիացիոն անվտանգությունը և քաղաքացիական ավիացիայում իրականացվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների որակի շարունակական համապատասխանելիությունն ապահովելու նպատակով։

12. Շահագործողը չի կարող վկայականը որևէ կերպ փոխանցել մեկ այլ անձի: Վկայականի և հատուկ դրույթների բնօրինակները պահպանվում են շահագործողի գլխամասային գրասենյակում, իսկ կոմիտեի կողմից վկայականի հաստատված պատճենը (true copy) և հատուկ դրույթների պատճենը՝ շահագործողի օդանավում։

13. Վկայական ստացած անձն իրավունք ունի իրականացնելու միայն դրանով նախատեսված գործունեություն:

 

2. ՕԴԱՆԱՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

 

14. Վկայականի տրամադրման գործընթացն իրականացվում է հետևյալ հինգ փուլերով`

1) հայտի պաշտոնական ներկայացմանը նախորդող փուլ.

2) հայտի պաշտոնական ներկայացման փուլ.

3) փաստաթղթերի ուսումնասիրման և գնահատման փուլ.

4) տեսչական ստուգումների, փաստացի դիտարկումների և ուսումնասիրությունների փուլ.

5) սերտիֆիկացման փուլ:

 

3. ՀԱՅՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆԸ ՆԱԽՈՐԴՈՂ ՓՈՒԼ

 

15. Վկայական ստանալու համար հայտ ներկայացնելու մտադրություն ունեցող օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավաբանական անձը և մարմինը (այսուհետ` հայտատու) հայտի պաշտոնական ներկայացմանը նախորդող փուլում (այսուհետ՝ 1-ին փուլ) թույլատրվող թռիչքների տեսակների, հայտի և դրա ներկայացման ընթացակարգի հետ կապված պահանջների, այդ թվում՝ պահանջվող փաստաթղթերի ցանկին և դրանց բովանդակությանը ներկայացվող պահանջների, հայտատուի կողմից տրամադրվող անհրաժեշտ տեղեկատվության, դրանց պատրաստման ու ներկայացման կարգի և հայտի ուսումնասիրման գործընթացի սահմանված փուլերի, հայտատուի կողմից ամբողջական և պատշաճ կերպով ներկայացված հայտը կոմիտեում ստացվելուց հետո վկայականի տրամադրման սահմանված ժամկետների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով կոմիտե է ներկայացնում աշխատանքային քննարկում անցկացնելու վերաբերյալ նախնական գրավոր հարցում (այսուհետ՝ հարցում):

16. Հայտատուի հետ փաստաթղթաշրջանառությունը (հարցում, հայտարարություն, հայտ և կից փաստաթղթեր, ծանուցումներ, տեղեկացումներ և այլ գրություններ) իրականացվում է գրավոր՝ թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով: Կոմիտեի հետ փաստաթղթաշրջանառությունը թղթային եղանակով իրականացվում է հետևյալ հասցեով` Հայաստանի Հանրապետություն, քաղ. Երևան, 0042, «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայան, Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի մասնաշենք, իսկ էլեկտրոնային եղանակով՝ կոմիտեի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի gdca@gdca.am հասցեով: Հայտատուի հետ փաստաթղթաշրջանառությունն իրականացվում է հայտատուի կողմից հայտով նշված փոստային հասցեով, եթե վերջինս գրությամբ այլ հասցե չի նշում: Բնօրինակ փաստաթղթերն ուղարկվում են փոստային առաքմամբ կամ հանձնվում են առձեռն:

17. Կոմիտեն հարցումը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտատուին է տրամադրում վկայականի տրամադրման գործընթացի վերաբերյալ սույն կարգի 15-րդ կետով նշված անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։

18. Հայտատուն տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա այն ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում լրացնում է նախնական գնահատման մասին հայտարարություն (այսուհետ՝ հայտարարություն)՝ համաձայն Ձև 1-ի և ներկայացնում կոմիտե: Հայտարարության նպատակն է հաստատել հայտատուի՝ վկայականը ստանալու գործընթացը շարունակելու մտադրությունը և դրա հիման վրա կոմիտեի կողմից պլանավորել վկայականի տրամադրման գործընթացը՝ կախված օդանավի տիպից և շահագործման տեսակից:

19. Կոմիտեն Հայտարարությունը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է այն, որի ամբողջական լինելու դեպքում աշխատանքային քննարկման անցկացման վերաբերյալ (վայրը, օրը, ժամը) 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է հայտատուին: Աշխատանքային քննարկման օրը նշանակվում է այդ մասին հայտատուին տեղեկացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

20. Եթե Հայտարարության մեջ առկա է թերի ներկայացված տեղեկություն, ապա կոմիտեն այդ մասին հայտարարությունը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է հայտատուին՝ առաջարկելով տեղեկացումը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում լրացնել թերի ներկայացված տեղեկությունը: Եթե հայտատուն սահմանված ժամկետում չի լրացնում թերությունները կամ այդ ժամկետը հիմնավոր երկարաձգելու վերաբերյալ պաշտոնական գրություն չի ներկայացնում կոմիտե, ապա 1-ին փուլը համարվում է չկայացած, որի մասին կոմիտեն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է հայտատուին։

21. 1-ին փուլում հայտատուի հետ աշխատանքային քննարկման անցկացման նպատակն է հաստատել հայտարարության մեջ նշված տեղեկատվությունը, հավաստիանալ, թե արդյոք հայտատուն ունի բավարար գիտելիքներ վկայականով նախատեսված գործունեության իրականացման համար սույն կարգի 3-րդ կետով ներկայացվող պահանջների ապահովման, ինչպես նաև այդ գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի վերաբերյալ:

22. 1-ին փուլում կոմիտեի կողմից իրականացվում է հայտատուի ֆինանսական, տնտեսական և իրավական գնահատում սույն կարգով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

23. Աշխատանքային քննարկմանը պետք է մասնակցեն կոմիտեի ներկայացուցիչները և հայտատուի կառավարման վրա ազդեցության լիազորություն ունեցող անձինք (ընկերության խորհրդի անդամ, գործադիր մարմնի անդամ, բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայաբաժնի և այլն) մեծ մասի (վերահսկիչ փաթեթ) սեփականատեր), պատասխանատու պաշտոնատար անձինք (առկայության դեպքում), ինչպես նաև ֆինանսական, տնտեսական և իրավական հարցերի շուրջ քննարկումն իրականացնելու համար հայտատուի համապատասխան մասնագետները:

24. Անհրաժեշտության դեպքում կոմիտեն կարող է աշխատանքային քննարկմանը մասնակցելու նպատակով հրավիրել մասնագետներ այլ գերատեսչություններից՝ ոլորտային հարցերի վերաբերյալ կառավարության վարած քաղաքականության և իրենց իրավասության շրջանակներում դիրքորոշում հայտնելու համար:

25. 1-ին փուլում աշխատանքային քննարկումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կոմիտեն ամփոփում է հայտատուի հետ աշխատանքային քննարկման արդյունքները: Այն դեպքում, երբ կոմիտեն եզրակացնում է, որ հայտատուն պատրաստ չէ անցնել վկայականի տրամադրման հաջորդ՝ հայտի պաշտոնական ներկայացման փուլ, ապա կոմիտեն 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտատուին տեղեկացնում է լրացուցիչ նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման մասին: Այդ դեպքում հայտատուն տեղեկացումը ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կոմիտեին առաջարկում է նշանակել հավելյալ աշխատանքային քննարկումներ կամ դադարեցնել վկայականի տրամադրման գործընթացը:

26. Եթե 1-ին փուլի ավարտին կոմիտեն եզրակացնում է, որ հայտատուն պատրաստ է շարունակել վկայականի տրամադրման գործընթացը, ապա կոմիտեն հայտատուի հետ վերջին հանդիպումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին տեղեկացնում է հայտատուին՝ առաջարկելով անցնել վկայականի տրամադրման գործընթացի հաջորդ՝ հայտի պաշտոնական ներկայացման փուլ:

27. 1-ին փուլում հայտատուի հետ յուրաքանչյուր աշխատանքային քննարկման արդյունքում կազմվում է արձանագրություն, որը ստորագրվում է աշխատանքային քննարկմանը մասնակցած կոմիտեի ներկայացուցիչների կողմից։ Ստորագրված արձանագրության մեկ օրինակը յուրաքանչյուր աշխատանքային քննարկումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում է հայտատուին:

 

4. ՀԱՅՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ

 

28. Վկայական ստանալու համար կոմիտե կարող են հայտ ներկայացնել օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավաբանական անձը և մարմինը՝

1) որոնք չեն հանդիսանում այլ պետության ավիացիոն իշխանությունների կողմից տրված օդանավ շահագործողի վկայական կրող,

2) որոնց սեփականատերը չի հանդիսանում օդանավ շահագործողի վկայական կրող այլ կազմակերպության սեփականատեր կամ գրանցված աշխատող, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կազմակերպություններից մեկը հանդիսանում է մյուսի դուստր կազմակերպությունը,

3) որոնք առնվազն մեկ պիտանի օդանավի սեփականատեր կամ վարձակալ (ենթավարձակալ) են կամ կնքել են առնվազն մեկ պիտանի օդանավի ձեռքբերման, վարձակալության կամ ենթավարձակալության հանձնման վերաբերյալ մտադրությունների հուշագիր:

29. Հայտի պաշտոնական ներկայացման փուլում (այսուհետ՝ 2-րդ փուլ) հայտատուն շահագործման գործունեության նախատեսված օրվանից առնվազն 90 օր առաջ կոմիտե է ներկայացնում հայտ՝ համաձայն Ձև 2-ի:

30. Հայտին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից հայտատուի վերաբերյալ քաղվածք՝ տրված հայտը կոմիտե ներկայացնելու օրվանից ոչ շուտ, քան 10 օրվա ընթացքում.

2) շահագործման ենթակա օդանավերի ցանկը՝ նշելով յուրաքանչյուր օդանավի տեսակը, մոդելը, սերիական համարը, առկայության դեպքում՝ ազգային և գրանցման նիշերը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր օդանավի ծագման աղբյուրի մանրամասները: Այն դեպքում, երբ առանձին օդանավերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը հասանելի չէ, պետք է ներկայացվեն սույն կարգի 30-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված փաստաթղթերը․

3) օդանավի նկատմամբ սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթի կամ վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի կամ օդանավի ձեռքբերման, վարձակալության կամ ենթավարձակալության հանձնման վերաբերյալ մտադրությունների հուշագրի (այսուհետ՝ մտադրությունների հուշագիր) պատճենը. Մտադրությունների հուշագիր ներկայացնելու դեպքում հայտատուն դրա հիման վրա կնքված օդանավի ձեռքբերման կամ վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագրի վավեր պատճենը կոմիտե է ներկայացնում մինչև վկայականի տրամադրման փաստաթղթերի ուսումնասիրման և գնահատման փուլի ավարտը.

4) N 10-Ն հրամանի N 1 հավելվածով սահմանված կարգով թռիչքային պիտանիության պահպանման կառավարման կազմակերպության (PART-CAMO) վավերացման սերտիֆիկատի ստացման հայտ և պահանջվող փաստաթղթեր,

5) N 10-Ն հրամանի N 2 հավելվածով սահմանված կարգով տեխնիկական սպասարկման կազմակերպության (PART-145) վավերացման սերտիֆիկատի ստացման հայտ և պահանջվող փաստաթղթեր կամ նույն հավելվածով սահմանված կարգով հաստատված տեխնիկական սպասարկման կազմակերպության (PART-145) հետ կնքված պայմանագրի պատճենը, եթե օդանավի տեխնիկական սպասարկումը չի իրականացվելու հայտատուի կողմից.

6) թռիչքների անվտանգության կառավարման համակարգի ներդրման և կիրարկման պլանի վերլուծությունը, ինչպես նաև թռիչքների անվտանգության կառավարման համակարգի իրականացման պլանը.

7) օդանավի նվազագույն սարքավորումների ցանկը (Minimum Equipment List (MEL)) և կոնֆիգուրացիայի շեղումների ցանկը (Configuration Deviation List (CDL))՝ 2-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան.

8) օդանավի թռիչքային պիտանիության պահպանման կառավարման ձեռնարկը (Continuing Airworthiness Management Exposition (CAME)). հայտատուն սույն փաստաթուղթը կարող է ներկայացնել հայտը ներկայացնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան շահագործման նախատեսված օրվանից 60 օր առաջ.

9) օդանավի տեխնիկական սպասարկման ծրագիրը (Maintanance Program).

10) օդանավի պետական գրանցման վկայականի պատճենը կամ դրան համարժեք փաստաթղթի պատճենը.

11) Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 20-Ն հրամանով սահմանված կարգով օդանավի գրանցման հայտ կամ վկայական ստանալու համար կոմիտե ներկայացված հայտով նախատեսված և այլ պետությունում գրանցված օդանավի առնչությամբ Չիկագոյի կոնվենցիայի 83 բիս հոդվածին համապատասխան օդանավի գրանցման պետության որոշակի գործառույթներ և դրանցից բխող պարտավորություններ ստանձնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ թվում՝ օդանավի գրանցման պետության ավիացիոն իշխանության պատասխանատու (կոնտակտային) անձի տվյալները (անունը, ազգանունը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն). հայտատուն ապահովում է սույն կետով նախատեսված հայտի ներկայացումը կամ տրամադրում է սույն կետով նախատեսված տեղեկատվությունը մինչև վկայականի տրամադրման փաստաթղթերի ուսումնասիրման և գնահատման փուլի ավարտը.

12) օդանավի թռիչքային պիտանիության վկայականի պատճենը, եթե առկա է.

13) օդանավի տեխնիկական շահագործման փաստաթղթեր.

14) օդանավի քաշի ճշգրտման և հավասարակշռության ձեռնարկ (Weight and Balance Manual (WBM)).

15) օդանավի բեռնման և բեռնաթափման ձեռնարկը կամ վերգետնյա սպասարկման ձեռնարկը (Handling Manual).

16) ուղևորների, ուղեբեռի, բեռի և փոստի օդային փոխադրումների իրականացման կանոնները.

17) թռիչքների կառավարման և վերահսկման ձեռնարկը (operational control and dispatch manual),

18) ֆինանսական մոդել` համաձայն Ձև 3-ի, ինչպես նաև տեղեկանք ֆինանսական միջոցների, բանկային դեպոզիտների, փոխառության պայմանագրերի առկայության մասին.

19) կոմիտեի կողմից հաստատման ենթակա հետևյալ փաստաթղթերը.

ա. օդանավ շահագործողի ավիացիոն անվտանգության ծրագրի նախագիծը,

բ. շահագործման ձեռնարկը (Operations Manual, Part A, B, C, D)՝ 2-Ն հրամանի և ԻԿԱՕ դոկ 9376 փաստաթղթի պահանջներին համապատասխան. հայտատուն սույն փաստաթուղթը կարող է ներկայացնել հայտը ներկայացնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան շահագործման նախատեսված օրվանից 60 օր առաջ,

գ. թռիչքների անվտանգության կառավարման ձեռնարկը (Safety Management System Manual), ինչպես նաև համապատասխանության վերահսկողության դրույթների վերաբերյալ փաստաթուղթը,

դ. նշանակման համար պատասխանատու կառավարման անձնակազմի թեկնածությունը՝ համաձայն Ձև 4-ի, ընդ որում հաշվետու ղեկավար (Accountable Manager) չի կարող լինել օտարերկրյա այն պետության քաղաքացին, որի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ կամ որը գտնվում է միջազգային սանկցիաների տակ:

31. Հայտի հետ մեկտեղ հայտատուն կոմիտե է ներկայացնում հայտատուի կառավարման վրա ազդեցության լիազորություն ունեցող անձանց (ընկերության խորհրդի անդամ, գործադիր մարմնի անդամ, բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայաբաժնի և այլն) մեծ մասի (վերահսկիչ փաթեթ) սեփականատեր) կողմից լրացված հայտարարագիր նրանց կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետով նախատեսված հիմքերի բացակայության կամ առկայության վերաբերյալ:

32. Հայտատուն կամ շահագործողը, նախքան փաստացի շահագործումը, չվերթից առնվազն 15 օր առաջ պարտավոր է կոմիտե ներկայացնել նախատեսվող ցանկացած երթուղով չվերթերի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ համաձայն Ձև 5-ի:

33. Հայտը և դրան կից փաստաթղթերը կոմիտեում մուտքագրվելուց հետո կոմիտեն իրականացնում է դրանց ամբողջականության գնահատում: Հայտում և կից փաստաթղթերում թերություններ կամ անճշտություններ լինելու կամ դրանք ոչ ամբողջական լինելու դեպքում հայտատուին այդ մասին տեղեկացվում է կոմիտեում հայտը մուտքագրվելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ առաջարկելով տեղեկացումը ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել կամ համալրել դրանք:

34. Այն դեպքում, երբ հայտը և կից փաստաթղթերը լիարժեք չեն, հայտը համարվում է ընդունված հայտատուի կողմից վերջին անհրաժեշտ փաստաթուղթը կոմիտեում մուտքագրվելու օրվանից, որը չի կարող ավել լինել, քան թերությունների կամ անճշտությունների մասին առաջին տեղեկացումը հայտատուի մոտ ստացվելուց հետո 30 աշխատանքային օրը, որը կարող է երկարաձգվել մինչև 15 աշխատանքային օրով հայտատուի կողմից սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ հիմնավոր և կոմիտեի կողմից ընդունելի պատճառաբանության հիման վրա:

35. 2-րդ փուլում կոմիտեն իրականացնում է օրենքի 43-րդ հոդվածի 2.1-ին մասով նախատեսված՝ վկայականի տրամադրման մերժման համար նախատեսված հիմքերի ստուգում, որի վերաբերյալ կազմվում է վկայականի տրամադրման մերժման հիմքերի առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ եզրակացություն: Օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետի «ա»-«դ» ենթակետերի մասով նախատեսված հիմքերի ստուգման նպատակով կոմիտեն հայտը և կից փաստաթղթերը կոմիտեում մուտքագրվելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում պաշտոնական գրավոր հարցում է ներկայացնում պետական կառավարման լիազոր մարմիններ, որի վերաբերյալ տեղեկատվությունը վերջիններիս կողմից ներկայացվում է հարցումը ստանալուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

36. 2-րդ փուլում կոմիտեն իրականացնում է հայտատուի կողմից ներկայացված ֆինանսական մոդելի ուսումնասիրություն և գնահատում՝ հավաստիանալու համար, որ հայտատուն շահագործման մեկնարկի օրվանից 3 ամսվա ընթացքում կարող է բավարարել իր՝ աշխատակազմ և գրասենյակ պահելու, անձնակազմի ուսուցման և այլ վարչական ծախսերը, ինչպես նաև ոչ կանոնավոր օդային փոխադրումներ (նախատեսված լինելու դեպքում) կատարելու հետ կապված ծախսերը` առանց հաշվի առնելու հայտատուի գործունեությունից առաջացած ցանկացած եկամուտ:

37. Հայտը և կից փաստաթղթերն ամբողջական լինելու դեպքում կոմիտեն հայտատուին տեղեկացնում է վկայականի տրամադրման հաջորդ՝ փաստաթղթերի ուսումնասիրման և գնահատման փուլ անցնելու վերաբերյալ՝ հայտատուի կողմից վերջին անհրաժեշտ փաստաթուղթը կոմիտեում մուտքագրվելու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

38. Սույն կարգի 33-րդ և 34-րդ կետերով նախատեսված ժամկետներում հայտատուի կողմից թերությունները և անճշտությունները, ինչպես նաև փաստաթղթերի անհամապատասխանությունները չվերացնելու, սույն կարգի 35-րդ կետով նախատեսված վկայականի տրամադրման մերժման հիմքերի առկայության վերաբերյալ եզրակացության, ինչպես նաև սույն կարգի 36-րդ կետով նախատեսված հայտատուի կողմից ներկայացված ֆինանսական մոդելի գնահատման արդյունքում ֆինանսական միջոցների ոչ բավարար լինելու դեպքում հայտի ընդունումը մերժվում է, որի մասին կոմիտեն 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է հայտատուին:

 

5. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՓՈՒԼ

 

39. Փաստաթղթերի ուսումնասիրման և գնահատման փուլում (այսուհետ՝ 3-րդ փուլ) կոմիտեն 60 օրվա ընթացքում իրականացնում է փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և գնահատում է դրանց համապատասխանությունը սույն կարգի 2-րդ կետով նշված իրավական ակտերով, այդ թվում՝ ԻԿԱՕ փաստաթղթով սահմանված և սույն կարգի պահանջներին:

40. 3-րդ փուլում կոմիտեն իրականացնում է նաև սույն կարգի Ձև 4-ի համաձայն ներկայացված պատասխանատու կառավարման անձնակազմի թեկնածուների (այսուհետ՝ թեկնածու) գնահատում՝ հաստատման նպատակով:

41. Գնահատման նպատակն է ստուգել թեկնածուի գիտելիքները (Knowledge), հմտությունները (Skills)` հաշվի առնելով վերջինիս վարքագիծը (Attitude) զբաղեցրած պաշտոնի, այդ պաշտոնին ներկայացվող պահանջների նկատմամբ:

42. Թեկնածուների գնահատումն իրականացվում է սույն կարգի համաձայն թեստավորման և հարցազրույցի միջոցով: Թեստավորման և հարցազրույցի օրվանից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ կոմիտեն գրավոր տեղեկացնում է թեկնածուներին դրանց անցկացման օրվա, ժամի և վայրի վերաբերյալ:

43. Թեստավորման միջոցով կոմիտեն ստուգում է թեկնածուի գիտելիքները (Knowledge), որը ներառում է թեկնածուի պատասխանատվության շրջանակին առնչվող գործառույթի իրականացման համար վերաբերելի հիմնական փաստաթղթերի իմացության ստուգումը՝ կոմիտեի նախագահի կողմից հաստատված կամ ճանաչված էլեկտրոնային հարթակներով նախատեսված թեստերի միջոցով:

44. Թեստերն ընդգրկում են թեկնածուի պատասխանատվության շրջանակին առնչվող գործառույթին վերաբերող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ առաջադրանքներ: Յուրաքանչյուր թեկնածուի համար կազմվում է մեկ թեստ, որը բաղկացած է 16-20 առաջադրանքից:

45. Թեկնածուի գիտելիքները գնահատվում են բավարար՝ թեստային առաջադրանքների առնվազն 80 տոկոսին ճիշտ պատասխանելու դեպքում:

46. Հարցազրույցի միջոցով կոմիտեն գնահատում է թեկնածուի հմտությունները (Skills) և վարքագիծը (Attitude) զբաղեցրած պաշտոնի, այդ պաշտոնին ներկայացվող (պաշտոնի նկարագրով տրված) պահանջների նկատմամբ՝ հիմք ընդունելով թեկնածուի գիտելիքները հավաստող սերտիֆիկատները և գործնականում դրա հիման վրա կատարած աշխատանքները և դրանց արդյունքները: Թեկնածուի հետ հարցազրույցն անցկացնում է կոմիտեի նախագահի կողմից ձևավորած հանձնաժողովը, որի կազմում ընդգրկվում են թեկնածուի պատասխանատվության տակ մտնող գործունեության մասով կոմիտեի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը, թռիչքային անվտանգության ապահովման (SMS) և որակի կառավարման (QMS) ստորաբաժանման մասնագետը և վկայականի տրամադրման գործընթացը համակարգող ստորաբաժանման ներկայացուցիչը:

47. Թեկնածուի ստուգման արդյունքներով կազմվում է եզրակացություն հաստատման համար թեկնածուների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ:

48. 3-րդ փուլում իրականացված գնահատման արդյունքում կոմիտեի կողմից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմվում է փաստաթղթերի և թեկնածուի համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ եզրակացություն:

49. Փաստաթղթերի և թեկնածուի անհամապատասխանության վերաբերյալ եզրակացության դեպքում կոմիտեն 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին տեղեկացնում է հայտատուին՝ առաջարկելով տեղեկացումը ստանալուց հետո վերացնել անհամապատասխանությունը: Անհամապատասխանության վերացման ժամկետը չի կարող գերազանցել հայտատուի մոտ այդ մասին տեղեկացումը ստանալուց հետո 3 ամիսը:

50. Սույն կարգի 48-րդ կետով նախատեսված համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացության դեպքում կոմիտեն 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտատուին տեղեկացնում է փաստաթղթերի և թեկնածուի համապատասխանության և հաստատման ենթակա փաստաթղթերի վերաբերյալ համաձայնության մասին՝ դրանց հիման վրա հայտատուի կողմից հետագա գործընթացներն ապահովելու համար, և հայտնում է կոմիտեի կողմից վկայականի տրամադրման տեսչական ստուգումների, փաստացի դիտարկումների և ուսումնասիրությունների փուլ անցնելու վերաբերյալ՝ նշելով հայտատուի մոտ տեսչական ստուգումների, դիտարկումների և ուսումնասիրությունների անցկացման ժամկետները և ուսումնասիրության ենթակա հարցերի շրջանակը և իրավական հիմքերը:

 

6. ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ, ՓԱՍՏԱՑԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՒԼ

 

51. Հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի իսկությունը և համապատասխանությունը ստուգելու, նրա կարողություններն ու հնարավորությունները գնահատելու համար հայտատուի մոտ իրականացվում են տեսչական ստուգումներ, փաստացի դիտարկումներ և ուսումնասիրություններ:

52. Տեսչական ստուգումների, փաստացի դիտարկումների և ուսումնասիրությունների փուլում (այսուհետ՝ 4-րդ փուլ) կոմիտեն ուսումնասիրում է հայտատուի հմտությունները, գիտելիքները, փորձառությունը, անձնակազմը, հարմարությունները, սարքավորումները և օդանավը, ինչպես նաև այն բոլոր ասպեկտները, որոնք անհրաժեշտ են վկայականով նախատեսված գործունեությունն իրականացնելու համար և գնահատում է դրանց համապատասխանությունը սույն կարգի 2-րդ կետով նշված իրավական ակտերով, այդ թվում՝ ԻԿԱՕ փաստաթղթով սահմանված, ինչպես նաև սույն կարգով նախատեսված պահանջներին:

53. Անհրաժեշտության դեպքում 4-րդ փուլում կոմիտեն կարող է հայտատուից պահանջել կատարել ցուցադրական թռիչքներ: Ցուցադրական թռիչքները կարող են ներառել հատուկ դրույթներում ներառվող ցանկացած գործունեության ցուցադրումը: Ուսումնական թռիչքները կամ օդանավի տեղափոխման թռիչքները կոմիտեի տեսուչի հսկողության ներքո կարող են համարվել որպես ցուցադրական թռիչքներ:

54. Կոմիտեն 4-րդ փուլում պետք է հավաստիանա, որ այլ պետության տարածքում գործող ենթակառուցվածքները, որոնք նախատեսում է օգտագործել հայտատուն, ևս համապատասխանում են սույն կարգի պահանջներին, իսկ թռիչքային անձնակազմի անդամների վկայականներն ընդունելի են այն պետությունների կողմից, որտեղ կիրականացվի շահագործումը: Սույն կետով նշված հարցերը ենթակա են կարգավորման երկու պետությունների միջև փոխհամաձայնեցման միջոցով:

55. 4-րդ փուլում կոմիտեի կողմից իրականացվում են՝

1) շահագործման տեսչական ստուգում և ուսումնասիրություն՝ համաձայն N 2-Ն հրամանի պահանջների.

2) օդանավի թռիչքային պիտանիության պահպանման կազմակերպության տեսչական ստուգում և ուսումնասիրություն՝ N 10-Ն հրամանի համաձայն.

3) օդանավի տեսչական ստուգում՝ N 20-Ն հրամանի համաձայն.

4) հայտատուի հնարավորությունների՝ սույն կարգի 58-րդ կետի պահանջներին համապատասխանության գնահատում:

56. Շահագործման տեսչական ստուգման և ուսումնասիրության ընթացքում իրականացվում են՝

1) հայտատուի գործունեության կառավարման համակարգի տեսչական ստուգում և ուսումնասիրություն.

2) շահագործման ձեռնարկի (Operations Manual, Part A, B, C, D) գործնական ուսումնասիրություն.

3) վերգետնյա և թռիչքային շահագործման ուսումնասիրություն` ներառյալ ստացիոնար և շարժական ավիացիոն սարքավորումները, տեխնիկական սպասարկման միջոցները.

4) հայտատուի ներքին շահագործման հսկողության մակարդակի ուսումնասիրություն.

5) թռիչքային անձնակազմի որակավորման, անձնակազմի պատրաստման ծրագրերի ուսումնասիրություն.

6) հայտագրված աերոդրոմների ուսումնասիրություն, ընդ որում՝

ա. եթե հայտագրված է աերոդրոմ, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, և դրա վերաբերյալ ներկայացված փաստաթղթերը լիարժեք են, ապա ուսումնասիրությունը կարող է իրականացվել փաստաթղթային եղանակով,

բ. եթե կոմիտեին հայտնի են տվյալ աերոդրոմի հնարավորությունները, ապա նման ուսումնասիրություն կարող է չիրականացվել:

57. Օդանավի տեսչական ստուգման ընթացքում իրականացվում են՝

1) օդանավի տեսչական ստուգում.

2) օդանավի կառամատուցային ստուգում (օդանավ շահագործողի վկայականի գործողության ժամկետի երկարաձգման դեպքում):

58. Տնտեսական առումով հայտատուի հնարավորությունների գնահատման ժամանակ կոմիտեն պետք է համոզվի, որ հայտատուն համապատասխանում է 2-Ն հրամանով սահմանված բոլոր չափանիշներին՝ ներառյալ աշխատանքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ գրասենյակային տարածքին, համակարգչային ու կապի միջոցներին և աշխատակազմին ներկայացվող չափանիշների, որոնց միջոցով իրականացնելու է վկայականով նախատեսված գործունեությունը:

59. Վկայականի տրամադրման գործընթացի ժամանակ հայտատուի օդանավերի, գրասենյակների և այլ ավիացիոն ենթակառուցվածքների՝ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվելու դեպքում հայտատուն դրանց համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնում է կոմիտե` ուսումնասիրությունն ապահովելու նպատակով, և իր ցանկությամբ՝ դրանց նկատմամբ իրականացվող ուսումնասիրությունների գործընթացն ապահովում է դրանց գտնվելու վայրերում` իր միջոցների հաշվին:

60. Կոմիտեն 4-րդ փուլում հայտնաբերված թերությունների կամ անհամապատասխանությունների վերաբերյալ 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է հայտատուին՝ առաջարկելով տեղեկացումը ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել դրանք:

61. 4-րդ փուլում իրականացված ստուգումների, դիտարկումների և ուսումնասիրությունների արդյունքում 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմվում է համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ եզրակացություն:

 

7. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ

 

62. Կոմիտեն սույն կարգի 61-րդ կետով նախատեսված համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացության դեպքում 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում կոմիտեի նախագահի հրամանի հիման վրա հայտատուին տրամադրում է օդանավ շահագործողի վկայական (Ձև 6) և դրան կից շահագործման հատուկ դրույթներ (Ձև 7): Վկայականում նշվում են հերթական համարը և տրման ամսաթիվը, որը ստորագրվում է կոմիտեի նախագահի կողմից, իսկ հատուկ դրույթներում նշվում են վկայականի համարը, տրամադրման ամսաթիվը, օդանավ շահագործողի անվանումը, օդանավի տիպը, մոդելը, ազգային և գրանցման նիշերը և գործարանային համարը, թույլատրվող թռիչքների տեսակները և աշխարհագրական տարածքները: Հատուկ դրույթները ստորագրվում են կոմիտեի թռիչքային պիտանիության և թռիչքային գործունեության վարչությունների կողմից։

63. Վկայականի տրամադրման հետ մեկտեղ կոմիտեի նախագահի հրամանով հաստատվում են նաև հայտատուի կողմից հայտին կից ներկայացված և հաստատում պահանջող փաստաթղթերը: Հայտատուի կողմից ներկայացված Ձև 4-ը ստորագրվում է կոմիտեի թռիչքային պիտանիության և թռիչքային գործունեության վարչությունների կողմից:

64. Կոմիտեն սույն կարգի 61-րդ կետով նախատեսված անհամապատասխանության վերաբերյալ եզրակացության դեպքում 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում մերժում է հայտը: Այդ դեպքում կոմիտեն վկայականի տրամադրումը մերժելու մասին 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է հայտատուին՝ նշելով մերժման համար հիմք հանդիսացած բոլոր իրավական և փաստական հանգամանքները:

65. Վկայականի տրամադրումը կոմիտեի կողմից մերժվում է նաև, եթե հայտատուի կառավարման վրա ազդեցության լիազորություն ունեցող անձը (ընկերության խորհրդի անդամ, գործադիր մարմնի անդամ, բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայաբաժնի և այլն) մեծ մասի (վերահսկիչ փաթեթ) սեփականատեր) կամ նրա հետ փոխկապակցված անձինք ունեն տնտեսվարողի վատ հեղինակություն:

66. Աննպատակահարմարության պատճառաբանությամբ հայտի մերժումն արգելվում է:

67. Վկայականի վավեր պատճենները և հատուկ դրույթների պատճենները տրվում են հատուկ դրույթներում ներառված օդանավերի քանակին համապատասխան:

68. Շահագործողը պատասխանատու է վկայականի պահպանման համար: Վկայականի կորստի կամ վնասման դեպքում շահագործողը դրա մասին անհապաղ տեղեկացնում է կոմիտեին՝ ներկայացնելով դիմում վկայականի կրկնօրինակ ստանալու համար: Դիմումի հիման վրա կոմիտեն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կոմիտեի նախագահի հրամանի հիման վրա օդանավ շահագործողին տրամադրում է վկայականի կրկնօրինակը՝ վերևի աջ անկյունում նշելով «Կրկնօրինակ» բառը։

69. Կոմիտեի միջնորդության հիման վրա վկայական ստացած կազմակերպությանը ԻԿԱՕ-ի կողմից հատկացվում է եռանիշ կոդ:

 

8. ՕԴԱՆԱՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԴԱՆԱՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ

 

70. Վկայական ստացած անձը պարտավոր է կոմիտեին տեղեկացնել վկայական տալու համար հիմք հանդիսացած պայմանների վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող ցանկացած փոփոխության մասին:

71. Ցանկացած փոփոխություն ենթակա է կոմիտեի կողմից նախնական հաստատման, եթե այն ազդում է՝

1) վկայականով կամ հատուկ դրույթներով նախատեսված գործունեության,

2) շահագործողի կառավարման համակարգի ցանկացած տարրի,

3) թռիչքային և ավիացիոն անվտանգության ապահովման պահանջների վրա։

72. Շահագործողի մոտ հաստատում պահանջող փոփոխության անհրաժեշտության առաջացման դեպքում այն ենթակա է կոմիտեի կողմից հաստատման Վկայականի տրամադրման 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ փուլերով, իսկ շահագործողական գործընթացներին վերաբերող փոփոխության դեպքում նաև 4-րդ փուլով նախատեսված ընթացակարգերով:

73. Հաստատում պահանջող փոփոխության հաստատման համար շահագործողը կոմիտե է ներկայացնում սույն կարգի Ձև 2-ով նախատեսված փոփոխություն կատարելու մասին հայտ, որին կից ներկայացվում են՝

1) սույն կարգի 30-րդ կետով սահմանված այն փաստաթղթերը և տեղեկությունները, որոնք փոփոխվել են,

2) թռիչքային անվտանգության ռիսկերի գնահատում՝ ներառյալ օդանավերի քանակին և դրանց շահագործողական տվյալներին, թռիչքային, տեխնիկական և սպասարկող անձնակազմին, ֆինանսական միջոցներին, համապատասխան ապահովագրությանը օրենսդրությամբ, կառավարության որոշմամբ, ինչպես նաև վկայական կրողի շահագործողական փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին և սահմանափակումներին շահագործողի համապատասխանության ապահովման վերաբերյալ տեղեկություններ:

74. Եթե փոփոխությունները հանգեցնում են վկայականում կամ հատուկ դրույթներում փոփոխության, ապա շահագործողը սույն կարգի 73-րդ կետով նախատեսված հայտը և կից փաստաթղթերը կոմիտե է ներկայացնում փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելու նախատեսված օրվանից առնվազն 30 աշխատանքային օր առաջ:

75. Սույն կարգի 73-րդ կետի հիման վրա ներկայացված հայտի հիման վրա փոփոխությունները կոմիտեի կողմից հաստատվում կամ մերժվում են հայտը կոմիտեում մուտքագրվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի մասին կոմիտեն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է հայտատուին:

76. Հաստատում պահանջող փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում շահագործողի մոտ կոմիտեի գրավոր պաշտոնական հաստատումը ստացվելուց հետո։

77. Հաստատում չպահանջող բոլոր փոփոխությունների մասին վկայական կրողը պետք է ծանուցի կոմիտեին դրանց իրավական հիմքերն առաջանալուց հետո 15 օրվա ընթացքում:

78. Վկայականի գործողության ժամկետի երկարաձգման համար դրա գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 60 օր առաջ շահագործողը կոմիտե է ներկայացնում սույն կարգի Ձև 2-ով նախատեսված՝ վկայականի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին հայտ՝ կից ներկայացնելով սույն կարգի 30-րդ կետով սահմանված այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնցում կատարվել են փոփոխություններ: Վկայականի գործողության ժամկետի երկարաձգումն իրականացվում է վկայականի տրամադրման նույն ընթացակարգով:

79. Օդանավի շահագործումը և թռիչքային անվտանգությունը կանոնակարգող օրենսդրության պահանջների, ԻԿԱՕ-ի կողմից հրապարակած ստանդարտների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության անդամակցած միջազգային այլ կազմակերպությունների գործող պահանջների փոփոխության դեպքում շահագործողի վկայականը ենթակա է սույն կարգի համաձայն վերահաստատման, եթե այդ փոփոխությունները տարբերվում են օդանավի շահագործման այն պայմաններից և պահանջներից, որոնք չեն եղել վկայականը ստանալու պահին:

80. Վկայականի վերահաստատումն իրականացվում է սույն կարգի համաձայն վկայականի տրման նույն կարգով՝ պարզեցված ընթացակարգով հետևյալ տարբերվող առանձնահատկություններով.

1) շահագործողը սույն կարգի համաձայն կոմիտե է ներկայացնում միայն այն փաստաթղթերը, որոնք ենթակա են փոփոխության և վերահաստատման,

2) վկայականի վերահաստատումն իրականացվում է ողջամիտ ժամկետում, բայց ոչ ավելի, քան 60 օրվա ընթացքում, առանց այդ գործընթացը բարդացնելու` լրացուցիչ ուսումնասիրություններ անցկացնելու կամ տեսչական ստուգումներ իրականացնելու, եթե առկա չեն վկայականի վերահաստատման համար փաստական հանգամանքների պարզաբանման համար անհրաժեշտ պատճառներ.

3) այն գործողությունները (սույն կետի 1-ին ենթակետում չնշված փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և գնահատում, շահագործողի մոտ տեսչական ստուգումներ, փաստացի դիտարկումներ և ուսումնասիրություններ), որոնք շարունակական վերահսկողության շրջանակներում կոմիտեի կողմից իրականացվել են վերջին տասներկու ամսվա ընթացքում, վերահաստատման ընթացքում կրկնակի չեն իրականացվում:

81. Վկայականի վերահաստատման իրավական հիմքի առաջացումից և սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում կոմիտեն այդ մասին տեղեկացնում է Շահագործողին՝ հայտնելով վերահաստատման գործընթացը սկսելու մասին:

82. Սույն կարգի 81-րդ կետով նախատեսված տեղեկացումը ստանալուց հետո շահագործողը 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում կոմիտե է ներկայացնում սույն կարգի 80-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը, ինչպես նաև շահագործողի կողմից առնվազն մեկ պիտանի օդանավի սեփականատեր կամ վարձակալ հանդիսանալու հանգամանքը հավաստող փաստաթղթերը՝ կոմիտեի կողմից վերահաստատման գործընթացը սկսելու համար:

83. Վերահաստատման ընթացքում վկայականի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում վերահաստատման գործընթացը դադարեցվում է և նոր վկայականը տրամադրումն իրականացվում է սույն կարգի համաձայն նոր հայտի հիման վրա: Ընդ որում, եթե նոր հայտը ներկայացվում է վկայականի գործողության ժամկետի ավարտից հետո 60 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ապա վկայականի տրամադրումն իրականացվում է սույն կարգի համաձայն՝ պարզեցված ընթացակարգով:

84. Վերահաստատման արդյունքում Շահագործողին տրվում է նոր Վկայական՝ գործողության ժամկետը հաշվարկելով այդ վկայականի տրման օրվա դրությամբ:

 

9. ՕԴԱՆԱՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԴԱՆԱՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

 

85. Պահանջվող շահագործման չափանիշների պահպանումն ապահովելու, հանրության համար անվտանգ և հարմարավետ փոխադրման ծառայություններ մատուցելու նպատակով վկայական կրող կազմակերպությունների գործունեության, աշխատանքների և ծառայությունների շարունակական համապատասխանության ապահովման նպատակով կոմիտեն իրականացնում է շարունակական վերահսկողություն: Վերահսկողության նպատակն է ապահովել վկայականով նախատեսված գործունեության թռիչքային և ավիացիոն անվտանգությունը և քաղաքացիական ավիացիայում իրականացվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների համապատասխանությունը սահմանված չափանիշներին:

86. Վերահսկողությունն իրականացվում է պլանային և ոչ պլանային (անակնկալ) ստուգումների միջոցով: Կոմիտեի կողմից յուրաքանչյուր օդանավ շահագործողի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու ժամանակ մշակվում է առանձին վերահսկողության ծրագիր:

87. Վերահսկողության նպատակով կոմիտեի նշանակված ներկայացուցիչներն իրենց իրավասության շրջանակում իրավունք ունեն անարգել մուտք գործելու քաղաքացիական ավիացիայի ծառայություններ և շինություններ, ստուգելու վերգետնյա միջոցները, գտնվելու օդանավում ինչպես գետնի վրա, այնպես էլ թռիչքի ընթացքում, իսկ պետական օդանավերի դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան պետական կառավարման մարմնի համաձայնությամբ, ինչպես նաև իրեն վերապահված լիազորության շրջանակում պահանջելու փաստաթղթեր, տվյալներ, բացատրություններ և այլ տեղեկություններ՝ ներառյալ համակարգիչներում պահվող տեղեկությունները:

88. Նշված ներկայացուցիչներին քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառի լիազորված մարմնի կողմից տրվում են վկայականներ, որոնք կրողին իրավունք են տալիս անարգել մուտք գործելու Հայաստանի Հանրապետության օդանավակայանների վերահսկելի և հատուկ վերահսկելի գոտիներ, օդանավեր և օբյեկտներ:

89. Մշտական վերահսկողության ժամանակ` Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի, Հայաստանի Հանրապետության թռիչքային ստանդարտների, թռիչքային անվտանգության և ավիացիոն անվտանգության շահագործողական նորմերի ապահովման պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում կոմիտեն կարող է կասեցնել կամ դադարեցնել վկայականի գործողությունը:

90. Վկայականի գործողությունը կասեցվում է, եթե իրականացված տեսչական ստուգումների և ուսումնասիրությունների արդյունքում կամ որևէ այլ կերպ պարզվի, որ՝

1) առկա է թռիչքային կամ ավիացիոն անվտանգությանը սպառնացող վտանգ կամ դրա առաջացման հավանականություն.

2) օդանավ շահագործողը չի պահպանում այն պայմաններն ու պահանջները, որոնց հիման վրա տրվել է վկայականը.

3) օդանավ շահագործողը չի պահպանում Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և սույն կարգի 2-րդ կետով նշված իրավական ակտերով, այդ թվում՝ ԻԿԱՕ փաստաթղթով սահմանված, ինչպես նաև սույն կարգով նախատեսված պահանջները.

4) օդանավ շահագործողը կոմիտեի համապատասխան լիազորություն ունեցող աշխատակիցներին չի տրամադրում պահանջվող փաստաթղթեր, չի ապահովում նրանց հասանելիությունը պահանջվող տեղեկատվությանը, սարքավորումներին, օդանավերին և ցանկացած այլ վայր կամ առարկայի, որոնք գտնվում են կամ պետք է գտնվեն նրա հսկողության ներքո.

5) առկա է օրենքի 43-րդ հոդվածի 2.1-ին մասով նախատեսված հիմքը. այն դեպքում, երբ նշված հիմքը հնարավոր չէ վերացնել, վկայականի գործողությունը ենթակա է դադարեցման առանց նախապես կասեցման:

91. Վկայականի գործողությունը կարող է կասեցվել նաև շահագործողի դիմումի հիման վրա:

92. Թռիչքային կամ ավիացիոն անվտանգությանը սպառնացող անմիջական վտանգի առկայության դեպքում կոմիտեն կամ նրա կողմից լիազորված համապատասխան իրավասու անձինք իրավասու են անմիջապես կասեցնելու ստուգման ենթակա օբյեկտի, կազմակերպության հետագա գործունեությունը և պահանջելու ձեռնարկել թերությունները վերացնելուն ուղղված համապատասխան գործողություններ:

93. Վկայականի գործողությունը կարող է կասեցվել մինչև 6 ամիս ժամանակահատվածով: Օդանավ շահագործողի վկայականի գործողությունը կարող է վերսկսվել կոմիտեի նախագահի համապատասխան հրամանով, երբ օդանավ շահագործողն իսպառ վերացրել է կասեցման համար հիմք հանդիսացած պատճառները, որի մասին օդանավ շահագործողը կոմիտեին գրավոր պետք է տեղեկացնի ոչ ուշ, քան կասեցման ժամկետի ավարտից առնվազն 10 աշխատանքային օր առաջ:

94. Օդանավ շահագործողը վկայականի գործողության կասեցման մասին տեղեկացվում է կոմիտեի նախագահի համապատասխան հրամանի արձակումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

95. Օդանավ շահագործողի վկայականի գործողությունը դադարեցվում է, եթե՝

1) շահագործողը ներկայացրել է դադարեցման վերաբերյալ դիմում.

2) օդանավ շահագործողի վկայականի գործողության կասեցման ժամկետը լրանալու պահին օդանավ շահագործողի կողմից չեն վերացվել կասեցման համար հիմք հանդիսացած թերությունները և (կամ) պատճառները.

3) օդանավ շահագործողն իր՝ օդանավ շահագործողի վկայականի գործողության կասեցման ժամանակաընթացքում իրականացրել է առևտրային թռիչքներ.

4) լրացել է օդանավ շահագործողի թռիչքային պիտանիության պահպանման կառավարման ստորաբաժանման կամ կազմակերպության՝ տվյալ գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք տվող վկայականի գործողության ժամկետը կամ

5) առկա է օրենքի 43-րդ հոդվածի 2.1-ին մասով նախատեսված հիմքը, որը հնարավոր չէ վերացնել:

96. Շահագործողը վկայականի գործողությունը դադարեցնելու մասին դիմում ներկայացնելու դեպքում կից ներկայացնում է վկայականի գործողությունը դադարեցման հիմքերը և պատճառները: Շահագործողի դիմումի հիման վրա վկայականի գործողությունը կոմիտեի կողմից դադարեցվում է, եթե շահագործողը ներկայացնում է վկայականով նախատեսված գործունեության մասով քաղաքացիաիրավական պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ հայտարարություն:

97. Օդանավ շահագործողն օդանավ շահագործողի վկայականի գործողության դադարեցման մասին տեղեկացվում է կոմիտեի նախագահի համապատասխան հրամանի արձակումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

98. Վկայականի գործողության դադարեցման դեպքում օդանավ շահագործողը կոմիտեին է հանձնում վկայականի և հատուկ դրույթների բնօրինակները 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

99. Վկայականի գործողության դադարեցման դեպքում կոմիտեն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա մասին տեղեկացնում է նաև ԻԿԱՕ-ին` հատկացված եռանիշ կոդը չեղյալ համարելու նպատակով:

100. Կոմիտեի կողմից վկայականի կասեցման և դադարեցման գործընթացներն իրականացվում են վկայականի տրամադրման 2-5-րդ փուլերով նախատեսված նույն ընթացակարգերով:

 

10. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՒՅՆ ԿԱՐԳԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

101. Սույն կարգի պահանջների խախտումները կարող են առաջացնել պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով:

 

11. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

102. Օդանավ շահագործողների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև վկայականի տրամադրման ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկությունները, ուղեցույցները, ձեռնարկները կոմիտեի կողմից պարբերաբար հրապարակվում են կոմիտեի պաշտոնական ինտերնետային կայքում (www.gdca.am):

 

Ձև 1

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

PRE-ASSESSMENT STATEMENT

Բաժին 1Ա. Լրացվում է հայտատուների կողմից / Section 1A. To be completed by applicants

1. Իրավաբանական անձի կամ մարմնի անվանումը, ֆիրմային անվանումը (եթե առկա է), գործունեության վայրը, հասցեն, փոստային ինդեքսը, հեռախոսահամարը, ֆաքս և էլ. փոստ:

Name, business name (if any), address, postal code, telephone number, fax and e-mail address of the legal

entity or body.

 

2. Գործունեության վայրի հասցեն՝ ներառյալ հեռախոսահամար, ֆաքս և էլ. փոստ

Address of the principal place of business, including telephone, fax and e-mail.

Գործունեության տեսակը Type of operation:

 

3. Շահագործումը սկսելու նախատեսված օրը Proposed start-up date:

 

4. Ղեկավարներ և հիմնական աշխատակիցներ/Management and key staff personnel

Անուն Ազգանուն/Name Surname

Պաշտոն/Title

Հեռախոս, Ֆաքս, Էլ.փոստ/Telephone, fax and e-mail

     
     
     
     
     
     
     

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

PRE-ASSESSMENT STATEMENT

Բաժին 1Բ. Տեխնիկական սպասարկման առաջարկներ (լրացվում են հայտատուի կողմից) / Section 1B. Proposals for maintenance (to be completed by applicants)

5.

☐ Շահագործողը նախատեսում է ինքնուրույն իրականացնել տեխնիկական սպասարկում՝ որպես «Հաստատված տեխնիկական սպասարկման կազմակերպություն» (լրացնել 7 և 8)

Air operator intends to perform its maintenance as an AMO (complete 7 and 8)

☐ Շահագործողը նախատեսում է իրականացնել օդանավերի և համապատասխան սարքավորումների տեխնիկական սպասարկումն ու ստուգումները կապալառու կազմակերպության կողմից (լրացնել 7 և 11)

Air operator intends to arrange for maintenance and inspections of aircraft and associated equipment to be performed by others (complete 7 and 11).

☐ Շահագործողը նախատեսում է սպասարկում իրականացնել համարժեք համակարգի

միջոցով (լրացնել 7 և 11)

Air operator intends to perform maintenance under an equivalent system (complete 7 and 11).

☐ «Հաստատված տեխնիկական սպասարկման կազմակերպություն» (լրացնել 8) AMO/(complete 8)

6. Շահագործողի կողմից փոխադրումների առաջարկվող տեսակները

Air operator proposed types of operation:

7. «Հաստատված տեխնիկական սպասարկման կազմակերպության» նախատեսվող գործունեության շրջանակը.

AMO proposed ratings:

☐ Ուղևորներ և բեռներ / Passengers and cargo

☐ Միայն բեռնափոխադրումներ / Cargo only

☐Կանոնավոր թռիչքներ / Scheduled operations

☐ Ոչ կանոնավոր թռիչքներ / Charter flight operations

☐ Օդանավ/Airframe

☐ Շարժիչ/Powerplant

☐ Պտուտակ/Propeller

☐ Սարքավորումներ/ Avionics

☐ Համակարգիչ/ Computer

☐ Սարքեր/Instruments

☐ Աջակցող համակարգեր/ Accessory

☐ Մասնագիտացված սպասարկում/Specialized

service

Բաժին 1Գ. Լրացվում է հայտատուի կողմից/ Section 1C. To be completed by applicants

8. Տեղեկություններ օդանավերի մասին / Aircraft data

1) Օդանավերի քանակն ըստ տեսակի և մոդելի. Օդանավի(երի) ազգային և գրանցման նշանները, եթե այդպիսիք կան.

Number of aircraft by type and model. Aircraft

nationality and registration marks where available

 

2) Նստատեղերի քանակը և/կամ առևտրային բեռնվածությունը.

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
PRE-ASSESSMENT STATEMENT

Number of passengers seats and/or cargo payload capacity.

 

9. Առաջարկվող թռիչքների աշխարհագրական տարածք(ներ)ը և առաջարկվող երթուղու կառուցվածքը

Geographic area(s) of intended operations and

proposed route structure

 

Բաժին 1Դ. Լրացվում է հայտատուների կողմից / Section 1D. To be completed by applicants

10. Լրացուցիչ տեղեկություններ նախատեսվող աշխատանքներն ավելի ստույգ ներկայացնելու համար (անհրաժեշտության դեպքում ավելացրեք լրացուցիչ թերթիկներ)

Additional information that provides a better understanding of the proposed operation or business (attach additional sheets, if necessary):

 

 

11. Առաջարկվող ուսուցում (ուսումնական ինքնաթիռներ և/կամ թռիչքի սիմուլյատորներ) Proposed training (aircraft and/or flight simulation training device):

 

 

Բաժին 1Ե. Այս ձևաթուղթը ստորագրելը և լրացնելը նախատեսում է դիմել օդանավ շահագործողի վկայականի և/կամ, որտեղ կիրառելի է, որպես տեխնիկական սպասարկման կազմակերպության հաստատման համար Section 1E. The signature and the information contained in this form denote an intent to apply for an AOC and/or approval as a maintenance organization, as appropriate.

Կազմակերպության տեսակը/Type of organization:

 

Ստորագրություն/Signature:

Ամսաթիվ / Data:

 ______/_____/_____

Անուն ազգանուն, պաշտոն Name, Surname and title:

Բաժին 2. Լրացվում է Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կողմից/ Section 2. To be completed by the Civil Aviation Committee


ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

PRE-ASSESSMENT STATEMENT

Ստացված է (անունը, ազգանունը և ստորաբաժանումը)

Received by (name and office):

 

Ստանալու ամսաթիվը/Date received:

 ______/_____/_____

Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահին փոխանցելու ամսաթիվը / Date forwarded to the Director of Civil Aviation Committee:

 ______/_____/_____

Դիտողություններ/Remarks:

 

 

 

 

Ձև 2

 

ՀԱՅՏ/APPLICATION

 

ՕԴԱՆԱՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ԿԱՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

FOR OBTAINING AN AIR OPERATOR CERTIFICATE, EXTENDING THE PERIOD OF VALIDITY OR MAKING A CHANGE

 

Բաժին 1. ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ/APPLICANT DETAILS

1. Իրավաբանական անձի կամ մարմնի անվանումը

Name of company or body

 

2. Գրանցման համարը Registration No

 

3. Գրանցման վայրը Place of Registration

 

4. Ֆիրմային անվանումը (եթե առկա է) Trading Name (if applicable)

 

5. ՀՎՀՀ/TIN:

 

6. Հայտատուի գործունեության իրականացման վայրը/Place of the applicant's activity:

 

7. Հայտատուի շահագործման գործունեության հիմնական վայրը և հասցեն/The principal place of business of the applicant and address

 

8. Օդանավ շահագործողի վկայականի համարը (վկայականի երկարաձգման դեպքում)

Number of Air Operator Certificate (in case of extension of certificate)

 

9. Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (ICAO) (ԻԿԱՕ) կողմից տրված եռանիշ կոդը (առկայության դեպքում)/The three-digit code issued by the International Civil Aviation Organization (ICAO) (if available)

 

10. Օդային տրանսպորտի միջազգային կազմակերպության (IATA) (ԱՅԱՏԱ) երկնիշ կոդը (առկայության դեպքում)/ International Air Transport Organization (IATA) two-digit code (if available)

 

11. Փոստային հասցե (որի միջոցով կիրականացվի նամակագրություն) Postal Address: (where all correspondence will be sent)

 

12. Կապի բոլոր միջոցներ/Means of communication

 

13. Ինտերնետային կայքը (եթե առկա է) կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեն/ Website address (if available) or e-mail address

 

14. Խնդրում ենք հրապարակել հայտում նշված Ինտերնետային կայքի կամ էլ. փոստի հասցեն / Please publish the e- mail address given in ) ☐

15. Եթե չեք ցանկանում, որ Ձեր ընկերության մասին տեղեկատվությունը հրապարակվի Կոմիտեի ինտերնետային կայքում, ապա խնդրում ենք նշում կատարել ստորև նշված դաշտում / If you do not wish your company information to be published on the Committee's website, please check the box below.☐

Բաժին 2. ՀԱՅՏԱՏՈՒԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ APPLICANT MANAGEMENT SYSTEM DESCRIPTION

1. ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐ / THE ACCOUNTABLE MANAGER

Անուն Ազգանունը / Name Surname:

 

Պաշտոնը/Position

 

Կոնտակտային տվյալները /Contact details:

Հեռախոսահամարը (աշխատանքային ժամերին) / Phone No. (business hours):

 

Հեռախոսահամարը (ոչ աշխատանքային ժամերին) / Phone No. (after hours):

 

Հեռախոսահամարը (բջջային) / Mobile Phone No.:

 

էլեկտրոնային փոստը / Email:

 

Ձև 4-ը կցված է հայտին / Form 4 attached : ☐

2. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐ / NOMINATED PERSONS

 

1) ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ / FLIGHT OPERATIONS MANAGER

Անուն Ազգանուն / Name Surname:

 

Զբաղեցրած պաշտոնը / Company position:

 

Ձև 4-ը կցված է հայտին / Form 4 attached : ☐

2) ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ/CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGER

ա. Անուն Ազգանուն / Name Surname:

 

բ. Զբաղեցրած պաշտոն/ Company position:

 

գ. Ձև 4-ը կցված է հայտին / Form 4 attached : ☐

3) ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ / CREW MEMBER TRAINING MANAGER

ա. Անուն Ազգանուն / Name Surname:

 

բ. Զբաղեցրած պաշտոնը / Company position:

 

գ. Ձև 4-ը կցված է հայտին / Form 4 attached : ☐

4) ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ / GROUND OPERATIONS MANAGER

ա. Անուն Ազգանուն / Name Surname:

 

բ. Զբաղեցրած պաշտոնը / Company position:

 

գ. Ձև 4-ը կցված է հայտին / Form 4 attached : ☐

5) ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ / AVIATION SECURITY MANAGER

ա. Անուն Ազգանուն / Name Surname:

 

բ. Զբաղեցրած պաշտոնը / Company position:

 

գ. Ինքնակենսագրությունը (CV) կցված է հայտին / CV attached : ☐

6) ԱՅԼ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԻՆՔ / OTHER NOMINATED PERSONS

ա. Անուն Ազգանուն / Name Surname:

 

բ. Զբաղեցրած պաշտոնը / Company position:

 

գ. Ձև 4-ը կամ ինքնակենսագրությունը (CV) կցված է հայտին / Form 4 ☐ or CV attached : ☐

դ. Անուն Ազգանուն / Name Surname:

 

ե. Զբաղեցրած պաշտոնը / Company position:

 

զ. Ձև 4-ը կամ ինքնակենսագրությունը (CV) կցված է հայտին / Form 4 ☐ or CV attached : ☐

է. Անուն Ազգանուն / Name Surname:

 

թ. Զբաղեցրած պաշտոնը / Company position:

 

ժ. Ձև 4-ը կամ ինքնակենսագրությունը (CV) կցված է հայտին / Form 4 ☐ or CV attached : ☐

ժա. Անուն Ազգանուն / Name Surname:

 

ժբ. Զբաղեցրած պաշտոնը / Company position:

 

ժգ. Ձև 4-ը կամ ինքնակենսագրությունը (CV) կցված է հայտին / Form 4 ☐ or CV attached : ☐

7) ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ / SAFETY MANAGER

ա. Անուն Ազգանուն / Name Surname:

 

բ. Զբաղեցրած պաշտոնը / Company position:

 

գ. Ձև 4-ը կցված է հայտին / Form 4 attached : ☐

8) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ (ՈՐԱԿԻ) ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ / COMPLIANCE MONITORING MANAGER

ա. Անուն Ազգանուն / Name Surname:

 

բ. Զբաղեցրած պաշտոնը / Company position:

 

գ. Ձև 4-ը կցված է հայտին / Form 4 attached : ☐

Բաժին 3. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ / ACTION DATES

 

1. Թռիչքային անձնակազմերի վերապատրաստման մեկնարկի ամսաթվերը

Dates of commencement of flight crew training:

 ______/_____/_____

2. Տեխնիկական սպասարկման անձնակազմերի վերապատրաստման մեկնարկի ամսաթվերը (երբ կիրառելի է)

Dates of commencement of maintenance personal training (when applicable):

 ______/_____/_____

3. Վերգետնյա շահագործման անձնակազմի վերապատրաստման մեկնարկի ամսաթվերը

Dates of commencement of training of ground operations personnel:

 ______/_____/_____

4. Շահագործման ձեռնարկի ներկայացման ամսաթիվը. Ձեռնարկը կարող է ներկայացվել հայտը ներկայացնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան շահագործման նախատեսված օրվանից 60 օր առաջ/ The manual can be submitted within 30 days after the submission of the application, but no later than 60 days before the planned date of operation

 ______/_____/_____

5. Շահագործումը սկսելու նախատեսված օրը: / Proposed date for commencement of Operations:

 ______/_____/_____

Բաժին 4. Ավիացիոն գործունեության նկարագրությունը/ Description of aviation activity

Սույն բաժնում պետք է արտացոլված լինի հայտատուի կողմից նախատեսված ավիացիոն գործունեության, շահագործման համապարփակ նկարագրությունը, մասնավորապես, շահագործման վայրը (վայրերը) (գրանցման երկրի ներսում (Ա-Ա), գրանցման երկրից դեպի այլ երկիր (Ա-Բ), գրանցման երկրից դուրս (Բ-Բ), փոխադրումների տեսակները (ուղևորային և (կամ) բեռնային, փոստ), հատուկ փոխադրումներ (վտանգավոր բեռներ, ռազմական նշանակության արտադրանք, կենդանիներ և այլն), ավիացիոն գործունեության տեսակները և այլն, յուրաքանչյուր օդանավի համար նախատեսված շահագործման տարածաշրջանները և երթուղիները, օդանավի (օդանավերի) տիպերը, գրանցման նիշերը, երկրները և նախատեսված բազավորման վայրերը: Խնդրում ենք սույն բաժնում նշված «Նկարագրությունը» դաշտերը լրացնել հակիրճ և բովանդակալից:

This section should include a comprehensive description of The applicant (operator)'s aviation activities and operations, in

particular the place (s) of operation (within the country of registration (A-A), from the country of registration to another country (A-B), outside the country of registration (B-). (B) types of transport (direct և (or) cargo, mail), special transport (dangerous goods, military products, animals, etc.), types of aviation activities, etc., areas of operation for each aircraft և routes, aircraft

(s) Types, registration characters, countries և intended bases: Please fill in the "Description" fields briefly in this section ից Content.

1. Ավիացիոն գործունեության տեսակները, շահագործման տիպերը և տեսակները

1) Նկարագրությունը

Մանրամասները, եթե կիրառելի են / Details (if applicable)

ա․ Ա – Ա շահագործումներ / A – A operations

 

բ․ Ա – Բ շահագործումներ / A – B Operations

 

գ․ Բ – Բ շահագործումներ / B – B operations

 

2) Փոխադրումների տեսակները / Type of transportation

Մանրամասները, եթե կիրառելի են / Details (if applicable)

ա․ ուղևորային / passenger

 

բ․ բեռնային / Cargo

 

գ․ փոստային / mail

 

դ․ համակցված (ուղևոր, բեռ, փոստ) /

combined (passenger, cargo mail)

 

3) Գործունեության տեսակները / Types of activities:

Մանրամասները, եթե կիրառելի են / Details (if applicable)

ա․ առևտրային / commercial

 

բ․ ոչ առևտրային / non-commercial

 

գ․ մասնավոր / private

 

դ․ աերոտաքսի / air taxi

 

ե․ ավիացիոն աշխատանքներ / aerial works

 

4) Շահագործման տեսակները / Types of operations

Մանրամասները, եթե կիրառելի են / Details (if applicable)

ա․ կանոնավոր / scheduled

 

բ․ չարթերային / charter

 

5) Պահանջվող հատուկ թույլտվություններ / Requested special approvals

Հատուկ հաստատումների համար դիմումները պետք է ներկայացվեն համապատասխան դիմումի ձևով և համապատասխանության հայտարարությամբ: Այնտեղ, որտեղ առկա է, դրանք հրապարակվում են Կոմիտեի կայքում:

Applications for Specific Approvals must be submitted with the applicable application form and compliance statement. Where available, these are published on the Committee website.

ա․ Վտանգավոր բեռներ / Dangerous goods

բ․ Շահագործում սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում / Low-visibility operations

LVTO ☐ LTS CAT I ☐ CAT II ☐ OTS CAT II ☐ CAT III A ☐

CAT III B ☐ 

EVS ☐

գ․ RVSM

դ․ ETOPS

ե․ PBN շահագործման համար նավիգացիոն համալիր բնութագրեր /

Complex navigation specifications for PBN operations

զ․ Մեկ շարժիչանի տուրբինային օդանավի գիշերային կամ սարքավորումներով թռիչքային կանոնների թույլտվություն / Operations of single-engined turbine aeroplane at night or in IMC (SET-IMC)

է․ Ուղղաթիռի շահագործում գիշերային տեսանելիության համակարգի օգնությամբ /

Helicopter operations with the aid of night-vision imaging systems (NIVS)

ը․ Ուղղաթիռով ամբարձիչի շահագործում / Helicopter hoist operations (HHO)

թ․ Ուղղաթիռով բժշկական վթարային ծառայություններ / Helicopter emergency medical service operations (HEMS)

ժ․ Ուղղաթիռով օֆշորային շահագործում / Helicopter offshore operations (HOO)

ժա․ Էլեկտրոնային թռիչքային պայուսակի ծրագրերի կիրառում / Use of EFB applications

ժբ․ այլ նշումներ / Other

2. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐ / PROPOSED AREA(S) OF OPERATION

Ներկայացնել հակիրճ նկարագրություն յուրաքանչյուր տիպի օդանավով շահագործման տարածքի/երթուղիների վերաբերյալ / Give a brief description of the area of operation/routes for each aircraft type.

ա․ օդանավի տիպը / Type of aircraft:

Նախատեսված շահագործման տարածաշրջանը և (կամ) երթուղին / Proposed area/routes of operation:

 
 
 

բ․ օդանավի տիպը / Type of aircraft:

Նախատեսված շահագործման տարածաշրջանը և (կամ) երթուղին / Proposed area/routes of operation:

 
 
 

գ․ օդանավի տիպը / Type of aircraft:

Նախատեսված շահագործման տարածաշրջանը և (կամ) երթուղին / Proposed area/routes of operation:

 
 
 

3. ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ/AIRCRAFT DETAILS

1) Օդանավ արտադրող

ընկերությունը Aircraft Manufacturer

2) Տիպը / մոդելը /

տարբերակ

Type / Model

/ Variant

3) Գրանցման նիշը

Registration

4) Տեսչական ստուգման

համար պատրաստ է (ամսաթիվը)

Date Available for Inspection

5) >5700kg?

Այո/Ոչ Yes/No

6) Թռիչքային պիտանիության

վկայական պահանջվում է Այո/Ոչ

Airworthiness Review and ARC Issue? Yes/No

 

 

 

 

Yes ☐   No ☐

Yes ☐   No ☐

 

 

 

 

Yes ☐   No ☐

Yes ☐   No ☐

 

 

 

 

Yes ☐   No ☐

Yes ☐   No ☐

 

 

 

 

Yes ☐   No ☐

Yes ☐   No ☐

 

 

 

 

Yes ☐   No ☐

Yes ☐   No ☐

 

 

 

 

Yes ☐   No ☐

Yes ☐   No ☐

 

 

 

 

Yes ☐   No ☐

Yes ☐   No ☐

 

 

 

 

Yes ☐   No ☐

Yes ☐   No ☐

           

4. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ / OPERATING BASE DETAILS

   
   
   
   
   

Հայտատուի տեխնիկական սպասարկման համակարգի վերաբերյալ հետևյալ փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն և հաստատվեն մինչև շահագործողի վկայականի տրամադրումը: Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված առևտրային օդային փոխադրում իրականացնող բոլոր օդանավ շահագործողները պետք է հաստատվեն որպես օդանավի շարունակական թռիչքային պիտանիության կառավարման կազմակերպություն:

In respect of The applicant (operator)’s Maintenance System, the following documentation will have to be submitted and approved prior to the issue of an approval All operators registered in the Republic of Armenia, operating for the purpose of Commercial Air Transport, are required to be approved as a Continuing Airworthiness Management Organisation.

1) Շարունակական թռիչքային պիտանիության կառավարման ձեռնարկ (CAME): Դիմորդը պետք է տրամադրի CAME: Ստուգման համար պահանջվող նվազագույն ժամկետը 60 օր է: / The Continued Airworthiness Management Exposition (CAME). The applicant (operator) must provide a CAME. The minimum period required for scrutiny is 60 days.

2) Շահագործողի օդանավերի սպասարկման ծրագիր(ներ): Հայտատուն (Շահագործողը) պետք է կոմիտեին տրամադրի շահագործողի օդանավերի սպասարկման ծրագրի պատճենը։ / The applicant (operator) Aircraft Maintenance Programme(s). The applicant (operator) must provide to the CAA a copy of the Operator's Aircraft Maintenance Programme․

3) Հայտատուի օդանավի տեխնիկական մատյան։ / The applicant (operator)'s Aircraft Technical Log.

4) Անհրաժեշտության դեպքում, տեխնիկական սպասարկման պայմանագիր(ներ)/համաձայնագիր(ներ) հայտատուի և Part-145-ի հաստատված սպասարկման կազմակերպության(ների) միջև:

ա․ Այն դեպքում, երբ հայտատուն (շահագործողը) չունի իր Part-145 հաստատված կազմակերպությունը, պահանջվում է սպասարկման պայմանագիր կնքել։ Կոմիտեն կպահանջի նման համաձայնագրերի տեխնիկական բնութագրերի պատճենը, սակայն պայմանագրի(երի) ֆինանսական ասպեկտների մանրամասները կարող են բաց թողնվել:

բ․ Երբ հայտատուի օդանավի գծային կամ բազային սպասարկումը պետք է իրականացվի Part-145-ի համաձայն համապատասխան կերպով հաստատված կապալառուների կողմից, նշեք բոլոր կազմակերպությունները և մանրամասնեք աշխատանքի և գտնվելու վայրերը, որոնց համար յուրաքանչյուրը պատասխանատու է:

Where appropriate, the Maintenance Contract(s)/Agreement(s) between The applicant (operator) and Part-145 approved Maintenance Organisation(s).

In case the operator does not have its Part-145 approved organisation, it demands to sign a service contract. The Committee will request a copy of the technical specifications of such agreements, but details of the financial aspects of the contract (s) may be omitted.

When any line or base maintenance of the operator's aircraft is to be accomplished by contractors appropriately approvedunder Part-145, list all the organisations and give details of the work and locations for which each is responsible.

Հաստատված տեխնիկական սպասարկման կազմակերպության անվանումը /

Name of Approved Maintenance Organisation

Բազային կամ գծային սպասարկում

Base or Line Maintenance

Հաստատման համարը /

Approval No.

     
     
     
     
     

ԲԱԺՆԻ 5. ՍՏՈՐԱԳՐՈՒՄԸ

Սույնով հավաստում եմ, որ ներկայացված տեղեկատվությունները ճիշտ են, և, որ կոմիտեն կտեղեկացվի ներկայացված տեղեկությունների յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում, գործող օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում/I hereby certify that the submitted information is correct, that the Committee will be notified of any changes to the submitted information within the timeframe set by applicable legislation.

Խնդրում եմ / Please:

1) տրամադրել օդանավ շահագործողի վկայական / issue an air operator certificate ☐

2) երկարաձգել օդանավ շահագործողի վկայականի գործողության ժամկետը / extend the validity of the air operator certificate ☐

3) կատարել փոփոխություններ օդանավ շահագործողի վկայականում / make changes in air operator certificate ☐

համաձայն ներկայացված տեղեկատվության / according to the information provided.

 

Ստորագրություն / Signature: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Անունը, ազգանունը / Name Surname: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Պաշտոնը / Position: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Ամսաթիվը /Date:  ______/_____/_____

 

Ձև 3

 

Total Costs

 

exchange rate

400

       
     

AMD

 

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Name

No flight

X charter per month

AOL Y flights per month

Fuel

-

0

0

Administrative Costs

0

0

0

Salary

0

0

0

Trainings and Business Trips

0

0

0

Leasing

0

0

0

Insurance

0

0

0

Maintenance service

0

0

0

Airport charges

-

0.00

0.00

Total cost per month

0

0

0

3 months expenses

 

 

 

Total cost for 3 month (AMO)

0

0

0

Total cost for 3 month (USO)

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

Administrative Costs

 

Monthly expenses

Administrative costs

400

Name

Qt

Price in USD

Price in AMD

Total in AMD

Total in USD

 

 

 

 

 

 

H ead Office rent

1

 

0

0

$       -

Communal payments (Head office)

1

 

0

0

$       -

Office rent (Zvartnots airport)

1

 

0

0

$       -

Communal payments (Zvartnots office)

1

 

0

0

$       -

Warehousing at EVN airport

1

 

0

0

$       -

Software monthly payment (DCS and APCN at airports)

1

 

0

0

$       -

Software/Tools/Programs /Systems monthly payment

1

 

0

0

$       -

lntemet/ wifi monthly payment

1

 

0

0

$       -

Telephone services payment

1

 

0

0

$       -

Domain/hosting payment

1

 

0

0

$       -

Office supplies

1

 

0

0

$       -

Stationery

1

 

0

0

$       -

Marketing and Advertising Costs

1

 

0

0

$       -

O ther and unexpected expenses

1

 

0

0

$       -

Uniforms

1

 

0

0

$       -

Equipment and furnit ure

1

 

0

0

$       -

Total amount

 

 

 

-         դր

$       -

 

Salary

 

Salary

exchange rate           400

 

NO Flight Y Flights per month

 

Position

Qt

Salary in USO

Salary in AMO

Total amount inAMD

Qt

Salary in USO

Salary in AMO

Total amount in AMO

1

Administration

               
 

A ccountable manager

   

0

0

   

0

0

 

Deputy director

   

0

0

   

0

0

 

Admini s trative directo r

   

0

0

   

0

0

 

Lawyer

   

0

0

   

0

0

 

Cont ract S pecialist

   

0

0

   

0

0

 

HR manager

   

0

0

   

0

0

 

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Security Department

               
 

H ead of aviation security

   

0

0

   

0

0

 

Assistant of aviation sec urity

   

0

0

   

0

0

 

In ternal security

   

0

0

   

0

0

 

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Flights operation department

               
 

H ead of Fl ight O perations

   

0

0

   

0

0

 

Head of

T rainin g/ T RI / T RE

   

0

0

   

0

0

 

Chief P ilot

   

0

0

   

0

0

 

Captains

   

0

0

   

0

0

 

Deputy of F / 0

   

0

0

   

0

0

 

Head of OCC

   

0

0

   

0

0

 

OCC dis patch

   

0

0

   

0

0

 

Head of C abin crew

   

0

0

   

0

0

 

Ins tructor

   

0

0

   

0

0

 

Steward

   

0

0

   

0

0

 

P ilots schedulin g

   

0

0

   

0

0

 

T rainin g coo rdinator

   

0

0

   

0

0

 

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Maintenance Department

               
 

H ead of M aintenance department

   

0

0

   

0

0

 

P rocurement manager

   

0

0

   

0

0

 

Airworthin ess manager

   

0

0

   

0

0

 

Q uality manager

   

0

0

   

0

0

 

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Commercial Department

               
 

H ead of Co mmercial Department

   

0

0

   

0

0

 

Co mmercial D epartment manager

   

0

0

   

0

0

 

R eservation manager

   

0

0

   

0

0

 

Marketin g manager

   

0

0

   

0

0

 

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Ground operations

               
 

H ead of Ground handlin g

   

0

0

   

0

0

 

Superviser

   

0

0

   

0

0

 

Representatives at the airport

   

0

0

   

0

0

 

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Finance Directorate

               
 

H ead of Fin ance Directorate

1

 

0

0

   

0

0

 

Chief A ccounting

1

 

0

0

   

0

0

 

Accountant officer

1

 

0

0

   

0

0

 

Accountant cashier

0

 

0

0

   

0

0

 

Economist

1

 

0

0

   

0

0

 

Total

4

0

0

0

0

0

0

0

8

General Department

               
 

D river

0

 

0

0

0

 

0

0

 

IT engineer

0

 

0

0

0

 

0

0

 

Call center manager

0

 

0

0

0

 

0

0

 

Cleaning manager

0

 

0

0

0

 

0

0

 

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Safety and monitoring department

               
 

H ead of S afety and monitoring depart ment

   

0

0

   

0

0

 

F D M officer

   

0

0

   

0

0

 

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Marketing Department

               
 

H ead

   

0

0

   

0

0

 

Marketin g manager

0

 

0

0

0

 

0

0

 

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

     

0

     

0

 

Training and Business Trips

 

400

Name

Training price per person

per diem per person

Number of Days

Accommo dation

Number of Nights

Ticket

Trip Price per person

Qf

to per

Frequensy per year

Total in USO

Trainings

                   

Emergency Safety Equipment Training (ESET)

         

0

 

 

0.00

Simulator DRY Lease // pilots _IFTS

           

0

 

 

0.00

A320 Type Rating

           

0

 

 

0.00

A320 TRI training

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0.00

Airworthiness manager

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0.00

Commercial

           

0

   

0.00

             

0

   

0.00

             

0

   

0.00

             

0

   

0.00

             

0

   

0.00

             

0

   

0.00

             

0

   

0.00

Total per year                  

0.00

Total in AMD      

         

0.0

Total per month

     

0

Leasing, Insurance, Maintenance

 

400

Lease

Monthly payment

Payment per year

ln AMD

Number of annual payments

 

12

 

Ory lease of Aircraft model

 

$       -

 -

Maintenance reserve

 

$       -

 -

Maintenance Components

 

$       -

 -

Aviation insurance

 

$       -

 -

Maintenance service at EVN airport

 

$       -

 -

Total

 

$       -

 -

   

Average cost per flight-hour per both AC

Airbus A320

#DIV/0!

Direction

1 flight duration in minutes

1 flight duration in hours

Number of flights per month

Number of flight-hours per month

AC Type

 

0.0

 

 

0

 

 

0.0

 

 

0

 

 

0.0

 

 

0

 

 

0.0

 

 

0

 

 

0.0

 

0

 

 

0.0

 

0

 

 

0.0

 

 

0

 

 

0.0

 

0

 

 

0.0

 

 

0

 

0.0

0

 

 

0.0

0

 

Total

0.0

0.0

0

0

 

 

Fuel burn

 

          in AMD in USD

I Fuel burn per hour (in tons) I

Airbus A320

2.5

 1 ton kerosine price

ex. Rate

400000

1000

I Fuel burn per hour (in tons) I

 

400

 

I Fuel burn per hour (in tons) I

 

 

 

I Fuel burn per hour (in tons) I

 

 

Direction

1 flight duration in hours

Fuel burn per 1 flight in tones

Fuel burn per flight in USD

Number of flights per month

Fuel burn cost per month in USD

Fuel burn cost per month in AMD

VKO

 

0.0

0

 

0

0

KRR

 

0.0

0

 

0

0

TBS

 

0.0

0

 

0

0

KUT

 

0.0

0

 

0

0

IKA

 

0.0

0

0

0

LYS

 

0.0

0

0

0

TLV

 

0.0

0

0

0

BEY

 

0.0

0

0

0

LED

MRV

0.0

0

0

0

0.0

0

0

0

AER

0.0

0

0

0

Total

 

 

 

 

0

0

 

Airport Charges

 

exchange rate     400  

400

 

       

fixed Costs EVN

USD

AMD

USD

AMD

USD

AMD

USD

AMD

Air Naviga tion

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Meteorological services

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Landing & T ake off

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Loading Bridge charge

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Medical check

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Ground H and ling Basic fee for a/ c

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Aircraft Pushback and Towing

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Cleaning of Toilet + cold water

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Parking fee

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Marshalling

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Total

$    -

-   դր

$    -

-   դր

$    -

-   դր

$    -

-   դր

Variable costs EVN

               

Meal

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Passenger Handl ing

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

CUTE

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Security charge

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

check in

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Air tax

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Other lax

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Total

$    -

-   դր

$    -

-   դր

$    -

-   դր

$    -

-   դր

Airport charges ( arrival)

               

Passenger terminal charge

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Passenger handling

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Security charge

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Aviation security charge

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Landing & Take off

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Ground H and ling Basic fee for a/ c

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Loading Brid ge charge

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

CUTE, TD check and entering pax data

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Check in

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Cleaning of T oilet

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Delivery and pick-up of Baggage and

similar

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Aircraft Pushback and T owing

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Land ing fee and aeronautical fees

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Parking fee

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

0.0

Total

$    -

-   դր

$    -

-   դր

$    -

-   դր

$    -

-   դր

Total per 1 Flight

$    -

-   դր

$    -

-   դր

$    -

-   դր

$    -

-   դր

 
 

Flight cost per month

0 .0

-   դր

0.0

-   դր

0 .0

-   դր

0.0

-   դր

Total Cost

-   դր

             

 

Ձև 4

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

MANAGEMENT PERSONNEL NOMINATION

 

(Յուրաքանչյուր պաշտոնի համար լրացվում է անհատական ձև

/ An individual form should be completed for each position)

 

1. Շահագործողի տվյալները

Անվանումը / Name:

 

Օդանավ շահագործողի վկայականի համարը (առկայության դեպքում)

AOC Number (if available):

 

2. Պատասխանատու կառավարման անձնակազմ

Պաշտոնը/Position

Անունը, ազգանունը

/Name,

surname

Հիմքը/Reference

Կոնտակտային տվյալները

/Contact details

☐ Հաշվետու ղեկավար/Accountable Manager

 

[ORO.GEN.210 (a)]

Հեռ./Tel:

☐ Թռիչքային գործունեության

պատասխանատու/

Flight Operations Manager

 

[ORO.AOC.135(a)(1)]

☐ Անձնակազմի դասընթացների

պատասխանատու/

Crew Member Training

Manager

 

[ORO.AOC.135(a)(2)]

☐ Վերգետնյա շահագործման

պատասխանատու/

Ground Operations Manager

 

[ORO.AOC.135(a)(3)]

☐ Համապատասխանելիության (որակի) պատասխանատու/

Compliance Monitoring Manager

 

[AMC1 ORO.GEN.200(a)(6)(c)(1)]

Էլ. փոստ/Email:

☐ Թռիչքային անվտանգության

պատասխանատու/ Safety Manager

 

[AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) (c)] or [AMC1 ORO.GEN.200(a)(1)]

☐ Թռիչքային պիտանիության պահպանման պատասխանատու / Continuing Airworthiness Manager

 

[AMC M.B.602 (a) or

AMC.M.B.702 (a) ]

3. Պաշտոն(ներ)ին համապատասխան որակավորումները (կցել CV, սերտիֆիկատներ, վկայականներ,

լիցենզիաներ և այլն) / Qualifications relevant to Position(s) (Enclose CV, Certificates, Licences etc)

 

 

4. Պաշտոն(ներ)ին համապատասխան աշխատանքային փորձ / Work Experience relevant to Position(s):

 

 

5. Հայտարարություն/Declaration

Սույնով առաջադրում եմ այս անձին՝ որպես առաջադրանքներն ու պարտականությունները ստանձնելու համար իրավասու անձ և հայտարարում եմ, որ որքանով ինձ հայտնի է այս Ձևում տրված տեղեկատվությունը ճիշտ է:

I hereby nominate this person as competent to undertake the tasks and responsibilities and declare that

the information given in this application, to the best of my knowledge, is true.

Ամսաթիվ / Date:

_____/_____/______

Հաշվետու ղեկավարի անունը, ազգանունը/ Name, surname of the accountable manager

  _______ ___________________

Ստորագրություն /

Signature:

  ___________________

6. Լրացվում է Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կողմից / To be completed by the Civil Aviation Committee

Ընդունելի է/Accepted:

Անունը, ազգանունը/

Name, surname

  _______ ___________________

 

Ստորաբաժանումը/Department:

  ___________________

Ամսաթիվ / Date:

_____/_____/______

Ստորագրություն /

Signature:

  ___________________

Ձև 5

 

ՉՎԵՐԹԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

A/C Type

Modification

 

 

 

 

Number of A/Cs

 

 

 

Risk

Assessment

and

Management

of changes

 

Number of FLTs per month

 

 

FLT

Time/

Duty

Time

 

 

Total FLT

Time per

month for

Company

 

 

Number

of FLT

Crew

 

 

 

FLT

hours

per

month

per

Crew

Number of

Cabin Crew

 

 

 

 

FLT hours

per month

per Cabin

Crew

 

 

                   
                   
                   
                   
                   
                   

Ձև 6

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

REPUBLIC OF ARMENIA

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ

CIVIL AVIATION COMMITTEE

 

ՕԴԱՆԱՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

AIR OPERATOR CERTIFICATE

 

AM AOC [……………….] (1)

Շահագործման տեսակներ․

Types of operation:

Կոմերցիոն օդային տրանսպորտ/Commercial air transport (CAT) ☐ Ուղևորներ/Passengers; ☐ Բեռներ/Cargo; ☐ Այլ /Other (2)

:……………………………………

Շահագործողի անունը/Operator Name (3)

                                               

Շահագործողի կոնտակտային

տվյալները/Operational Points of Contact:

Կոնտակտային տվյալները, որոնցով կարելի է կապ հաստատել շահագործողի ղեկավար մարմնի հետ գտնվում են/Contact details, at which operational management can be

contacted without undue delay, are listed in

....................... (7).

Բիզնես Անվանումը/Dba Trading Name (4)

 

Շահագործողի Հասցեն/Operator address (5):

 

Հեռախոսահամար/Telephone (6):

 

Ֆաքս/Fax:

 

Էլ․փոստ/E-mail:

 

This certificate certifies that …………………….. (8) is authorised to perform commercial air operations, as defined in the attached operations specifications, in accordance

with the operations manual, Annex IV (part-CAT) to the “Air Operations Regulation” and its delegated and implementing acts.

Տրամադրման ամսաթիվը/Date of issue (9):

 

Գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը

/Expiry Date:

Անունը և Ստորագրություն/Name and Signature (10):

 

Պաշտոնը/Title: Կ․Տ/Stamp

Համապատասխանում է «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին և նրա մեջ նշված՝ սույն վկայականը տալու հետ կապված համապատասխան շահագործողական նորմատիվային կանոններին, և նրան թույլատրվում է կատարել նրա մեջ նշված շահագործողական նորմատիվներին և կանոններին, ինչպես նաև կից շահագործման հատուկ դրույթներում պարունակվող վերապահումներին, պահանջներին և սահմանափակումներին համապատասխան օդային փոխադրումներ` համաձայն Ավիափոխադրողի մասնագրի, Թռիչքների իրականացման ձեռնարկի։

Սույն վկայականը փոխանցման ենթակա չէ և ուժի մեջ է մնում մինչև դրա հանձնումը,

գործողության կասեցումը կամ այլ կերպ գործողության դադարեցումը:

Has met the requirements of "Aviation Law" of the Republic of Armenia and related operating regulations and rules prescribed thereunder for the issuance of this certificate and is hereby authorized to conduct air transportation operations in accordance with said operating regulations and rules prescribed thereunder and the terms, conditions and limitations contained in the attached operations specifications, in accordance with the Air Carrier Certificate, Operations manual.

This certificate is not transferable and shall continue in effect until surrendered, suspended or otherwise terminated

1) Իրավասու մարմնի կողմից տրված հաստատման համարը: Approval reference, as issued by the competent authority

2) Նշված փոխադրման այլ տեսակ: Other type of transportation to be specified.

3) Շահագործողի գրանցման անվանումը: The operator’s registered name.

4) Շահագործողի բիզնես անվանումը, եթե այն տարբերվում է գրանցման անվանումից։ Operator’s trading name, if different. Insert “Dba” (for “Doing business as”) before the trading name.

5) Շահագործողի գործունեության հիմնական վայրը։ Operator’s principal place of business address.

6) Շահագործողի գործունեության հիմնական վայրի հեռախոսը, ֆաքսը, ներառյալ պետության կոդը, Էլ․Հասցեն, եթե առկա է։ Operator’s principal place of business telephone and fax details, including the country code. Email to be provided if available.

7) Օդանավում առկա կառավարվող ձեռնարկի կամ փաստաթղթի անվանումը, որտեղ առկա են շահագործողի ղեկավար մարմնի կոնտակտային տվյալները։ Ձեռնարկի պարագայում՝ նաև հղումը գլխին, կետին․․․․): Insertion of the controlled document, carried on board, in which the contact details are listed, with the appropriate paragraph or page reference. E.g.: “Contact details … are listed in the operations manual, gen/basic, chapter 1, 1.1”; or “… are listed in the operations specifications, page 1”; or “… are listed in an attachment to this document”.

8) Շահագործողի գրանցման անվանումը։ Operator’s registered name.

9) Վկայականի տրամադրման ամսաթիվը Issue date of the AOC (dd-mm-yyyy).

10) Լիազոր մարմնի ներկայացուցիչի պաշտոնը, անունը և ստորագրությունը: Լիազոր մարմնի պաշտոնական կնիք։ Title, name and signature of the competent authority representative. An official stamp.

 

Ձև 7

 

ՀԱՏՈՒԿ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

OPERATIONS SPECIFICATIONS

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

REPUBLIC OF ARMENIA

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ

CIVIL AVIATION COMMITTEE

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

OPERATIONS SPECIFICATIONS

(subject to the approved conditions in the operations manual)

Հեռախոս/Telephone(1): ___________________ ; Ֆաքս/Fax: ___________________ ;

Էլ․ փոստ/E-mail: ___________________

AOC (2):                         Շահագործողի անվանումը/Operator name (3):

                                     Բիզնես անվանումը/Dba trading name

 

Ամսաթիվ/Date (4):         Պաշտոն/Title:

 

Անուն Ազգանուն/Name Surname:

 

Ստորագրություն/Signature:

 

Շահագործման հատուկ դրույթներ/Operations specifications#:

Օդանավի տեսակը/Aircraft model (5):

 

Գրանցման նիշերը/Registration marks (6):

Շահագործման տեսակը`/Types of operations: Commercial air transport

☐ Ուղևորներ / Passengers ☐ Բեռներ / Cargo  ☐ Այլ / Others (7): ___________________

Թռիչքների շրջանը …շրջանները)` /Area of operation (8):

Հատուկ սահմանափակումներ`

/Special limitations 1):

Հատուկ թույլտվություններ`/Specific approvals:

Այո/Yes

Ոչ/No

Հատուկ հաստատումներ/

Specification (10)

Նշումներ/Remarks

Վտանգավոր բեռներ`/Dangerous goods

   

Շահագործում սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում

Low-visibility operations

CAT (11)....

 

Վերթիռ

Take-off

Անցում վայրէջքի և վայրէջք

Approach and landing

   

RVR (12): m

DA/H: ft RVR: m

 

RVSM (13) ☐ Ոչ կիրառելի/N/A

   

ETOPS (14) ☐ Ոչ կիրառելի/N/A

Maximum diversion time (15): min.

 

PBN գործողությունների համար նավիգացիոն համալիր բնութագրեր

Complex navigation specifications for PBN operations (16)

 

(17)

Նավիգացիոն նվազագույն ցուցանիշ

Minimum navigation performance specification

   

B տեսակի Էլեկտրոնային թռիչքային պայուսակի ծրագրերի կիրառում

Use of type B EFB applications

(18)

 

Թռիչքային պիտանիություն

Continuing airworthiness

(19)

 

Այլ

Others (20)

       

(1) Telephone and fax contact details of the competent authority, including the country code. E-mail to be provided if available.

(2) Insertion of associated air operator certificate (AOC) number.

(3) Insertion of the operator’s registered name and the operator’s trading name, if different. Insert ‘Dba’ before the trading name (for ‘Doing business as’).

(4) Issue date of the operations specifications (dd-mm-yyyy) and signature of the competent authority representative.

(5) Insertion of ICAO designation of the aircraft make, model and series, or master series, if a series has been designated (e.g. Boeing-737-5SS or Boeing-777-232).

(6) Either the registration marks are listed in the operations specifications or in the operations manual. In the latter case, the related operations specifications must make a reference to the related page in the operations manual. In case not all specific approvals apply to the aircraft model, the registration marks of the aircraft may be entered in the remark column to the related specific approval.

(7) Other type of transportation to be specified (e.g. emergency medical service).

(8) Listing of geographical areas of authorised operation (by geographical coordinates or specific routes, flight information region, or national or regional boundaries).

(9) Listing of applicable special limitations (e.g. VFR only, Day only, etc.).

(10) List in this column the most permissive criteria for each approval or the approval type (with appropriate criteria).

(11) Insertion of applicable precision approach category: LTS CAT I, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB or CAT IIIC. Insertion of minimum runway visual range (RVR) in meters and decision height (DH) in feet. One line is used per listed approach category.

(12) Insertion of approved minimum take-off RVR in metres. One line per approval may be used if different approvals are granted.

(13) The Not Applicable (N/A) box may be checked only if the aircraft maximum ceiling is below FL290.

(14) Extended range operations (ETOPS) currently applies only to two-engined aircraft. Therefore, the not applicable (N/A) box may be checked if the aircraft model has less or more than two engines.

(15) The threshold distance may also be listed (in NM), as well as the engine type.

(16) Performance-based navigation (PBN): one line is used for each complex PBN specific approval (e.g. RNP AR APCH), with appropriate limitations listed in the ‘Specifications’ or ‘Remarks’ columns, or in both. Procedure-specific approvals of specific RNP AR APCH procedures may be listed in the operations specifications or in the operations manual. In the latter case, the related operations specifications must have a reference to the related page in the operations manual.

(17) Specify if the specific approval is limited to certain runway ends or aerodromes, or both.

(18) Insertion of the list of type B EFB applications together with the reference of the EFB hardware (for portable EFBs). Either this list is contained in the operations specifications or in the operations manual. In the latter case, the related operations specifications must make a reference to the related page in the operations manual.

(19) The name of the person or organisation responsible for ensuring that the continuing airworthiness is maintained and a reference to the regulation that requires the work, i.e. Part-M.

(20) Other approvals or data may be entered here, using one line (or one multi-line block) per authorisation (e.g. short landing operations, steep approach operations, reduced required landing distance, helicopter operations to or from a public interest site, helicopter operations over a hostile environment located outside a congested area, helicopter operations without a safe forced landing capability, operations with increased bank angles, maximum distance from an adequate aerodrome for two-

engined aeroplanes without an ETOPS approval).

Մեկ շարժիչանի տուրբինային օդանավի գիշերային կամ սարքավորումներով թռիչքային կանոնների թույլտվություն

Operations of single-engined turbine aeroplane at night or in IMC (SET-IMC)

(21)

 

Ուղղաթիռի շահագործում գիշերային տեսանելիության համակարգի օգնությամբ

Helicopter operations with the aid of night-vision imaging systems

   

Ուղղաթիռով ամբարձիչի շահագործում

Helicopter hoist operations

   

Ուղղաթիռով բժշկական վթարային ծառայություններ

Helicopter emergency medical service operations

   

Ուղղաթիռով օֆշորային լուսավորում

Helicopter offshore operations

   

Սրահի անձնակազմի պատրաստում

Cabin crew training (22)

   

Սրահի անձնակազմի ատեստավորման տրամադրում

Issue of CC attestation (23)

   

(21) Insertion of the particular airframe or engine combination.

(22) Approval to conduct the training course and examination to be completed by applicants for a cabin crew attestation as specified in Annex V (Part-CC) to “Air Crew Regulation”.

(23) Approval to issue cabin crew attestations as specified in Annex V (Part-CC) to “Air Crew Regulation”.

(հավելվածը փոփ. 29.09.16 N 991-Ն, խմբ. 20.07.23 N 1212-Ն)