Համարը 
N 1332-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2023.07.24-2023.08.06 Պաշտոնական հրապարակման օրը 04.08.2023
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
03.08.2023
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.08.2023
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.08.2023
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ԴՐԱ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ, ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ, ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ, ԿԱՍԵՑՄԱՆ, ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ, ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ, ՀՈՐԱՏԱՆՑՔԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ, ՀՈՐԱՏԱՆՑՔԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

3 օգոստոսի 2023 թվականի N 1332-Ն

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ԴՐԱ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ, ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ, ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ, ԿԱՍԵՑՄԱՆ, ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ, ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ, ՀՈՐԱՏԱՆՑՔԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ, ՀՈՐԱՏԱՆՑՔԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ, 37.1-ին հոդվածի 10-րդ մասերով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել՝

1) ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետի երկարաձգման կարգը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

3) ջրօգտագործման թույլտվության վերաձևակերպման կարգը՝ համաձայն N 3 հավելվածի.

4) ջրօգտագործման թույլտվության վերանայման կարգը՝ համաձայն N 4 հավելվածի.

5) ջրօգտագործման թույլտվության կասեցման կարգը՝ համաձայն N 5 հավելվածի.

6) ջրօգտագործման թույլտվության ուժը կորցրած ճանաչելու կարգը՝ համաձայն N 6 հավելվածի.

7) ջրօգտագործման թույլտվության դադարեցման կարգը՝ համաձայն N 7 հավելվածի.

8) ջրօգտագործման թույլտվության օրինակելի ձևաթուղթը՝ համաձայն N 8 հավելվածի.

9) հորատանցքի անձնագրերի և հորատանցքի նախագծային երկրաբանատեխնիկական կտրվածքի ձևերը` համաձայն NN 9 և 10 հավելվածների։

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի «Ջրօգտագործման թույլտվության օրինակելի ձևաթուղթը և ջրօգտագործման թույլտվության ձևերը, ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման, ջրօգտագործման թույլտվության երկարաձգման կարգերը, ջրաղբյուրի, հորատանցքի անձնագրերի և հիդրոերկրաբանական հորատանցքի նախագծային երկրաբանատեխնիկական կտրվածքի ձևերը հաստատելու մասին» N 218-Ն որոշումը։

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Երևան

 

04.08.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

օգոստոսի 3-ի N 1332-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման գործընթացը և այդ գործընթացի հետ կապված իրավահարաբերությունները:

2. Ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման գործընթացն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի (այսուհետ՝ լիազոր մարմին) կողմից` Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի (այսուհետ՝ օրենսգիրք) և սույն կարգի պահանջների համաձայն:

3. Ջրօգտագործման թույլտվությունը տրամադրվում է հայտատուի կողմից լիազոր մարմին ներկայացրած ջրօգտագործման թույլտվության հայտի և հայտին կից՝ ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկի (այսուհետ՝ ցանկ) հիման վրա։ Ջրօգտագործման թույլտվության հայտին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են Ձև N 1-ում։

4. Ջրօգտագործման թույլտվության հայտը (այսուհետ՝ հայտ) և ցանկով պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը լիազոր մարմնի քննարկմանն է ներկայացվում թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով։

5. Հայտի գնահատման համար՝

1) ջրավազանային տարածքային կառավարման մարմինների կողմից իրականացվում է մոնիթորինգ, ինչի հիման վրա կազմվում է զեկուցագիր՝ համաձայն Ձև N 2-ի.

2) ջրային պետական կադաստրի տարածական բաղադրիչի միջոցով ճշգրտվում է ջրառի և ջրահեռացման աշխարհագրական տեղադիրքը:

6. Հայտում կամ կից փաստաթղթերում սխալների առկայության կամ փաստաթղթերը թերի լինելու դեպքում լիազոր մարմինը դրանք հայտնաբերելու օրվանից ոչ ուշ, քան 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր ծանուցում է հայտատուին՝ մանրամասնելով բոլոր սխալների, թերի փաստաթղթերի վերաբերյալ, և առաջարկում 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել առկա թերությունները։ Այդ ընթացքում հայտի քննարկման գործընթացի ժամկետը կասեցվում է, մինչև թերի փաստաթղթերի համալրման օրը։

7. Հայտում կամ փաստաթղթերում թերություններ չհայտնաբերելու կամ հայտնաբերված թերությունները սահմանված ժամկետում վերացնելուց հետո լիազոր մարմինը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է հասարակայնության ծանուցումը ջրօգտագործման թույլտվության հայտի վերաբերյալ:

8. Հասարակայնության ծանուցման հրապարակման օրվանից հետո լիազոր մարմինը գնահատում է հայտը՝ ելնելով օրենսգրքով սահմանված ջրօգտագործման թույլտվության ստացման հայտի գնահատման չափանիշներից:

9. Լիազոր մարմինը հայտի գնահատման ժամանակ պարզում է՝

1) հայտով պահանջվող ջրօգտագործման թույլտվության համապատասխանությունն օրենսգրքին, ջրի ազգային քաղաքականությանը, ջրի ազգային ծրագրին, ջրավազանային կառավարման պլաններին և դրանց առնչվող նորմատիվ իրավական այլ ակտերին.

2) նախատեսվող ջրօգտագործման ուղղակի և գումարային ազդեցություններն ազգային ջրային պաշարի և ջրային ռեսուրսների որակի և քանակի վրա.

3) ջրային պաշարների բավարար լինելը ջրօգտագործման թույլտվություն տալու համար կամ պահանջվող ջրօգտագործման թույլտվության համապատասխանությունը ջրի ազգային պաշարի պահպանման պահանջներին կամ ջրերի ստանդարտներին, այդ թվում՝ ջրի որակի նորմերին.

4) նախատեսվող ջրօգտագործման համապատասխանությունը ջրի բաշխման գերակայություններին և նշանակությանը.

5) հայցվող ջրօգտագործման թույլտվության հնարավոր ազդեցությունը գործող ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցողների իրավունքների վրա.

6) սոցիալ-տնտեսական և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները.

7) հասարակայնության ծանուցման արդյունքում ստացված կարծիքները.

8) նախատեսվող ջրօգտագործման ազդեցությունը ջրային ռեսուրսների խոցելիության մեծացման վրա կլիմայի ներկա և կանխատեսվող փոփոխությունների հետևանքով։

10. Լիազոր մարմինը հայտը գնահատում է հիմք ընդունելով՝

1) օրենքների և նորմատիվ ակտերի իրավական կարգավորումները և հայցվող ջրօգտագործման համապատասխանությունը այդ կարգավորումներին.

2) ջրավազանային տարածքային կառավարման մարմինների կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը.

3) ջրային պետական կադաստրում առկա տեղեկատվությունը.

4) «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը.

5) պետական կառավարման համակարգի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պետական կազմակերպությունների կողմից իրենց իրավասությունների շրջանակում մշակված կամ ստացված տեղեկատվությունը։

11. Լիազոր մարմինը սահմանափակ ջրային ռեսուրսները մրցակցող շահագրգիռ կողմերի միջև բաշխում է համաձայն հետևյալ գերակայությունների՝

1) խմելու ջրամատակարարում և ջրահեռացում.

2) բնական ջրահոսքերի հուներից ջրառ չպահանջող ավանդական ջրօգտագործողներ.

3) հասարակական շահի համար առավելագույն օգուտներ ապահովող ջրօգտագործման թույլտվության հայտեր.

4) ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման խրախուսմանն ու որակի բարելավմանն ուղղված որոշակի միջոցառումներ պարունակող հայտեր:

12. Լիազոր մարմինը հայտի գնահատման ժամանակ հիմք է ընդունում ջրային ռեսուրսների պահանջարկի գնահատման բաղադրիչներն ըստ ջրօգտագործման նպատակների առաջնային կարևորության՝

1) խմելու-կենցաղային,

2) գյուղատնտեսական,

3) էներգետիկ,

4) արդյունաբերական,

5) ձկնաբուծական,

6) այլ։

13. Հայտը դրական գնահատելուց հետո լիազոր մարմինն այդ մասին պատշաճ ծանուցում է ջրօգտագործողին՝ ծանուցումը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետական տուրքը սահմանված կարգով ու չափով վճարելու համար։

14. Լիազոր մարմինը գանձապետական առցանց կառավարման համակարգի կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հավաստիանում է պետական տուրքի՝ սահմանված ժամկետում վճարված լինելու մասին և վավերացնում ջրօգտագործման թույլտվությունը։

15. Ջրօգտագործման թույլտվությունը վավերացնելուց հետո լիազոր մարմինը այդ մասին պատշաճ ծանուցում է ջրօգտագործողին և հրավիրում իր կողմից վավերացնելու և ստանալու ջրօգտագործման թույլտվությունը։

16. Լիազոր մարմինը հայտը մերժում է, եթե այն չի բավարարում գնահատման չափորոշիչներից որևէ մեկին։

17. Լսված լինելու իրավունքն իրացնելու նպատակով լիազոր մարմինը գրավոր հրավիրում է հայտատուին՝ մերժման հիմքերը ներկայացնելու համար։ Հայտատուի լսված լինելու իրավունքի իրացումն արձանագրվում է:

18. Հայտը մերժվում է լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանի հիման վրա, ինչի մեջ հստակ նշվում է մերժման պատճառներն ու իրավական հիմքերը։ Ջրօգտագործման թույլտվության հայտի մերժման մասին լիազոր մարմինը պատշաճ ծանուցում է հայտատուին մերժման մասին հրամանն ընդունելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

19. Ջրօգտագործման թույլտվության գործողության ժամկետը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսդրության պահանջների համաձայն:

20. Էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ստանալու նպատակով ջրօգտագործման թույլտվության համար դիմած անձին (անկախ տվյալ տարածքում ջրավազանային կառավարման պլանի առկայության հանգամանքից) ջրօգտագործման թույլտվությունը տրվում է մեկ տարի ժամկետով՝ էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ստանալու համար։ Էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ստանալուց հետո հայտատուն 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում դիմում է լիազոր մարմին ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետը էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիայի ժամկետին համապատասխանեցնու համար։

21. Հորատանցքի հորատման նպատակով ջրօգտագործման թույլտվությունը տրամադրվում է 1 տարի ժամկետով, ինչից հետո ջրօգտագործողը դիմում է լիազոր մարմին գործող հորատանցքից ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու համար։

22. Ջրօգտագործման թույլտվությանը կցվում են ջրօգտագործման թույլտվության անբաժանելի մաս համարվող օրենսգրքին չհակասող պայմաններ, որոնք համարվում են ջրօգտագործման թույլտվության անբաժանելի մաս:

23. Ջրօգտագործման թույլտվությունը կազմվում է 2 օրինակից, որից 1 օրինակը տրվում է ջրօգտագործողին, իսկ մյուս օրինակը պահվում է լիազոր մարմնում:

24. Ջրօգտագործման թույլտվությունն ունենում է ծածկագիր, որտեղ նշվում է ջրավազանային կառավարման տարածքը, գետավազանը/գետը, ջրառը, ջրահեռացումը, ջրային ռեսուրսը և տրվող ջրօգտագործման թույլտվության կարգավիճակը՝ համաձայն Ձև N 3-ի:

25. Ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիազոր մարմինը ջրօգտագործման թույլտվությունը և դրան կից պայմանները գրանցում է պետական ջրային կադաստրում:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

04.08.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

օգոստոսի 3-ի N 1332-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ

 

1. Ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետի երկարաձգման համար ջրօգտագործողը ժամկետի ավարտից առնվազն երեք ամիս առաջ դիմում է ներկայացնում լիազոր մարմին՝ կցելով ջրօգտագործման թույլտվության բնօրինակը:

2. Ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետի երկարաձգման համար.

1) ջրավազանային տարածքային կառավարման մարմինների կողմից իրականացվում է մոնիթորինգ, ինչի հիման վրա կազմվում է զեկուցագիր՝ համաձայն Ձև N 2-ի.

2) ջրային պետական կադաստրի տարածական բաղադրիչի միջոցով ճշգրտվում է ջրառի և ջրահեռացման աշխարհագրական տեղադիրքը:

3. Ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետի երկարաձգման ժամանակ լիազոր մարմինը սույն կարգի ցանկում ներառված պահանջվող փաստաթղթերի համալրման նպատակով ծանուցում է ջրօգտագործողին անհրաժեշտ փաստաթղթերը 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում համալրելու մասին։ Սահմանված ժամկետում պահանջված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում լիազոր մարմինը մերժում է ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետը երկարաձգելու դիմումը:

4. Ջրօգտագործման թույլտվությունը երկարաձգվում է նույն ժամկետով, նույն պայմաններով և պահանջներով, եթե ջրօգտագործման թույլտվության պայմանները և պահանջները չեն խախտվել կամ փոփոխվել, և առկա է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով նախատեսված դեպքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը, կամ դրա ժամկետի երկարաձգումը չի հակասում օրենսգրքին, ջրի ազգային քաղաքականությանը, ջրի ազգային ծրագրին, ջրավազանային կառավարման պլաններին, դրանց առնչվող նորմատիվ իրավական այլ ակտերին կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերին։

5. Ջրօգտագործման թույլտվության երկարաձգման մասին որոշումն ընդունելուց հետո լիազոր մարմինն այդ մասին պատշաճ ծանուցում է ջրօգտագործողին և հրավիրում իր կողմից վավերացնել երկարաձգման ենթակա ջրօգտագործման թույլտվությունը։

6. Լիազոր մարմնի կողմից երկարաձգման ենթակա ջրօգտագործման թույլտվությունը վավերացնելուց հետո պատշաճ ծանուցվում է ջրօգտագործողին՝ ծանուցումը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վճարելու պետական տուրքը սահմանված կարգով ու չափով։

7. Լիազոր մարմինը գանձապետական առցանց կառավարման համակարգի կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հավաստիանում է պետական տուրքի՝ սահմանված ժամկետում վճարված լինելու մասին և հրավիրում ջրօգտագործողին երկարաձգված ջրօգտագործման թույլտվության իր օրինակն ստանալու համար:

8. Լիազոր մարմինը դիմումի մուտքագրման օրվանից 3 ամսվա ընթացքում ուսումնասիրում է ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետը երկարաձգելու դիմումը և սույն կարգի 4-րդ կետով նախատեսված պահանջների խախտում հայտնաբերելու դեպքում մերժում է ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետը երկարաձգելու դիմումը:

9. Լսված լինելու իրավունքն իրացնելու նպատակով լիազոր մարմինը գրավոր հրավիրում է հայտատուին՝ մերժման հիմքերը ներկայացնելու համար։ Հայտատուի լսված լինելու իրավունքի իրացումն արձանագրվում է։

10. Ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետը երկարաձգելու դիմումը մերժվում է լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանի հիման վրա, ինչի մեջ հստակ նշվում են մերժման պատճառներն ու իրավական հիմքերը։ Ջրօգտագործման թույլտվության մերժման մասին լիազոր մարմինը պատշաճ ծանուցում է ջրօգտագործողին մերժման մասին հրամանն ընդունելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

11. Ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետի ավարտից հետո ներկայացված դիմումի, ինչպես նաև ջրօգտագործման թույլտվության պայմանների և պահանջների փոփոխության դեպքում լիազոր մարմինը պատշաճ ձևով գրավոր ծանուցում է ջրօգտագործողին՝ ջրօգտագործման թույլտվության ստացման նոր հայտ ներկայացնելու վերաբերյալ։

12. Եթե ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետի երկարաձգման դիմումը ներկայացվել է ջրօգտագործման թույլտվության կասեցման ժամանակահատվածում, ապա ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետի երկարաձգման հարցը քննվում է միայն կասեցումը վերացվելուց հետո: Կասեցման հիմքերը ջրօգտագործողի կողմից չվերացնելու դեպքում ջրօգտագործման թույլտվության գործողության ժամկետը չի երկարաձգվում և ջրօգտագործման թույլտվությունը ճանաչվում է ուժը կորցրած։

13. Եթե ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետի երկարաձգման պահին առկա են օրենսգրքով սահմանված ջրօգտագործման թույլտվության վերանայման հիմքերը, ապա ջրօգտագործողին տրամադրվում է երկարաձգված/վերանայված ջրօգտագործման թույլտվություն։

14. Երկարաձգված ջրօգտագործման թույլտվությունը կազմվում է 2 օրինակից, որից 1 օրինակը տրվում է ջրօգտագործողին, իսկ մյուս օրինակը պահվում է լիազոր մարմնում:

15. Երկարաձգված ջրօգտագործման թույլտվությունն ունենում է ծածկագիր՝ որտեղ նշվում է ջրավազանային կառավարման տարածքը, գետավազանը/գետը, ջրառը, ջրահեռացումը, ջրային ռեսուրսը և տրվող ջրօգտագործման թույլտվության կարգավիճակը՝ համաձայն Ձև N 3-ի:

16. Ջրօգտագործման թույլտվության երկարաձգումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիազոր մարմինը երկարաձգված ջրօգտագործման թույլտվությունը և դրան կից պայմանները գրանցում է պետական ջրային կադաստրում:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

04.08.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

օգոստոսի 3-ի N 1332-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ

 

1. Ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող իրավաբանական անձի վերակազմակերպման (բացառությամբ իրավաբանական անձի առանձնացման կամ բաժանման դեպքերում) կամ նրա անվանման կամ գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում ջրօգտագործողը պարտավոր է, այդ փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալուց հետո դիմել լիազոր մարմին ջրօգտագործման թույլտվության վերաձևակերպման համար` դիմումին կցելով ջրօգտագործման թույլտվության բնօրինակը և տեղեկություններ պետական գրանցման համարի վերաբերյալ:

2. Իրավաբանական անձի առանձնացման կամ բաժանման ձևով վերակազմակերպման ժամանակ ջրօգտագործման թույլտվությունը տրվում է՝

1) այդ իրավաբանական անձից առանձնացած իրավահաջորդին (իրավահաջորդներին) միայն ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման կարգին համապատասխան,

2) բաժանված իրավաբանական անձանց միայն ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման կարգին համապատասխան:

3. Ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ ֆիզիկական անձի անվան կամ բնակության վայրի փոփոխման դեպքում ջրօգտագործողը պարտավոր է, այդ փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից հետո դիմել լիազոր մարմին ջրօգտագործման թույլտվության վերաձևակերպման համար` դիմումին կցելով ջրօգտագործման թույլտվության բնօրինակը և անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ տեղեկություններ պետական հաշվառման համարի վերաբերյալ, իսկ ֆիզիկական անձի դեպքում` նշված տեղեկությունները հավաստող համապատասխան փաստաթղթերը:

4. Ջրօգտագործման թույլտվության վերաձևակերպումն իրականացվում է ջրօգտագործողի դիմումը սույն կարգի 1-ին կամ 2-րդ կետերով սահմանված փաստաթղթերով Լիազոր մարմին մուտքագրելու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. Ջրօգտագործման թույլտվության վերաձևակերպման մասին որոշումն ընդունելուց հետո լիազոր մարմինն այդ մասին պատշաճ ծանուցում է ջրօգտագործողին և հրավիրում իր կողմից վավերացնելու վերաձևակերպված ջրօգտագործման թույլտվությունը։

6. Լիազոր մարմնի կողմից վերաձևակերպված ջրօգտագործման թույլտվությունը վավերացնելուց հետո պատշաճ ծանուցվում է ջրօգտագործողին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վճարելու պետական տուրքը սահմանված կարգով ու չափով։

7. Լիազոր մարմինը գանձապետական առցանց կառավարման համակարգի կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հավաստիանում է պետական տուրքի՝ սահմանված ժամկետում վճարված լինելու մասին և հրավիրում ջրօգտագործողին վերաձևակերպված ջրօգտագործման թույլտվության իր օրինակը ստանալու համար:

8. Վերաձևակերպված ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետ սահմանվում է գործող ջրօգտագործման թույլտվության նույն ժամկետը:

9. Վերաձևակերպված ջրօգտագործման թույլտվությունը կազմվում է 2 օրինակից, որից 1 օրինակը տրվում է ջրօգտագործողին, իսկ մյուս օրինակը պահվում է լիազոր մարմնում:

10. Վերաձևակերպված ջրօգտագործման թույլտվությունն ունենում է ծածկագիր՝ որտեղ նշվում է ջրավազանային կառավարման տարածքը, գետավազանը/գետը, ջրառը, ջրահեռացումը, ջրային ռեսուրսը և տրվող ջրօգտագործման թույլտվության կարգավիճակը՝ համաձայն Ձև N 3-ի:

11. Ջրօգտագործման թույլտվության վերաձևակերպումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիազոր մարմինը վերաձևակերպված ջրօգտագործման թույլտվությունը և դրան կից պայմանները գրանցում է պետական ջրային կադաստրում:

12. Վերաձևակերպման պահանջի ի հայտ գալու դեպքում համապատասխան փաստաթղթերը 15 աշխատանքային օրյա ժամկետում չներկայացնելու դեպքում ջրօգտագործման թույլտվությունը չի վերաձևակերպվում և գործող ջրօգտագործման թույլտվությունը ճանաչվում է ուժը կորցրած։

13. Ջրօգտագործման թույլտվության վերաձևակերպման ժամանակ լիազոր մարմինը պատշաճ ձևով 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցում է ջրօգտագործողին ջրօգտագործման թույլտվության փաթեթում առկա թերի կամ անճշտությունների վերացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում համալրման մասին: Այդ ընթացքում դիմումի քննարկման գործընթացի ժամկետը կասեցվում է, մինչև թերի փաստաթղթերի համալրման օրը։

14. Եթե ջրօգտագործման թույլտվության վերաձևակերպման պահին առկա են օրենսգրքով սահմանված ջրօգտագործման թույլտվության երկարաձգման կամ վերանայման հիմքեր, ապա ջրօգտագործողին տրամադրվում է երկարաձգված կամ վերանայված ջրօգտագործման թույլտվություն։

15. Եթե ջրօգտագործման թույլտվության վերաձևակերպման պահին առկա են օրենքով սահմանված ջրօգտագործման թույլտվության և երկարաձգման, և վերանայման հիմքեր, ապա ջրօգտագործողին տրամադրվում է երկարաձգված և վերանայված ջրօգտագործման թույլտվություն։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

04.08.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

օգոստոսի 3-ի N 1332-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ

 

1. Լիազոր մարմինն օրենսգրքով սահմանված դեպքերում վերանայում է ջրօգտագործման թույլտվությունը՝ իր կամ ջրօգտագործողի նախաձեռնությամբ։

2. Լիազոր մարմնի նախաձեռնությամբ ջրօգտագործման թույլտվությունների վերանայման անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում լիազոր մարմինը երկամսյա ժամկետում գրավոր ծանուցում է ջրօգտագործողներին գործող ջրօգտագործման թույլտվությունը վերանայման ներկայացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։

3. Ջրօգտագործողը ծանուցում ստանալուց հետո՝ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, դիմում է լիազոր մարմին, պարտադիր ներկայացնելով ջրօգտագործման թույլտվության իր բնօրինակը:

4. Ջրօգտագործողի նախաձեռնությամբ ջրօգտագործման թույլտվության վերանայումն իրականացվում է ջրօգտագործողի դիմումը ջրօգտագործման թույլտվության բնօրինակի հետ միասին լիազոր մարմին մուտքագրվելու օրվանից:

5. Ջրօգտագործման թույլտվության վերանայման մասին որոշումն ընդունելուց հետո լիազոր մարմինն այդ մասին պատշաճ ծանուցում է ջրօգտագործողին և հրավիրում իր կողմից վավերացնելու վերանայված ջրօգտագործման թույլտվությունը։

6. Վերանայված ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսդրության պահանջների համաձայն, բացառությամբ օրենսգրքի 33.1-ին հոդվածի 6-րդ ենթակետի՝ լիազոր մարմնի նախաձեռնությամբ վարչական վարույթին ջրօգտագործողի ներգրավմամբ կամ ջրօգտագործողի դիմումի հիման վրա ջրօգտագործման թույլտվություններում ջրօգտագործման թույլտվության պայմանների բովանդակային (այդ թվում՝ ջրառի ծավալների մասով) փոփոխություն չառաջացնող տեխնիկական վրիպակների շտկման դեպքում:

7. Օրենսգրքի 33.1-ին հոդվածի 6-րդ ենթակետի դեպքում վերանայված ջրօգտագործման թույլտվության գործողության ժամկետ սահմանվում է գործող ջրօգտագործման թույլտվության նույն ժամկետը:

8. Վերանայված ջրօգտագործման թույլտվությունը կազմվում է 2 օրինակից, որից 1 օրինակը տրվում է ջրօգտագործողին, իսկ մյուս օրինակը պահվում է լիազոր մարմնում:

9. Վերանայված ջրօգտագործման թույլտվությունն ունենում է ծածկագիր՝ որտեղ նշվում է ջրավազանային կառավարման տարածքը, գետավազանը/գետը, ջրառը, ջրահեռացումը, ջրային ռեսուրսը և տրվող ջրօգտագործման թույլտվության կարգավիճակը՝ համաձայն Ձև N 3-ի:

10. Ջրօգտագործման թույլտվության վերանայումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիազոր մարմինը վերանայված ջրօգտագործման թույլտվությունը գրանցում է պետական ջրային կադաստրում:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

04.08.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

օգոստոսի 3-ի N 1332-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ

 

1. Լիազոր մարմինն օրենսգրքով սահմանված դեպքերում կասեցնում է ջրօգտագործման թույլտվությունը մինչև կասեցման հիմքի վերացումը:

2. Եթե ջրօգտագործման թույլտվության ժամկետի երկարաձգման պահին առկա չէ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքով նախատեսված դեպքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացությունը, ապա ջրօգտագործման թույլտվությունը կասեցվում է մինչև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացության առկայությունը:

3. Սահմանված ժամկետում ջրօգտագործողի կամ նրա լիազորած անձի կողմից ջրօգտագործման թույլտվության իր օրինակը չներկայացվելու դեպքում այն կասեցվում է մինչև ջրօգտագործման թույլտվության իր օրինակը ներկայացնելը։

4. Լսված լինելու իրավունքն իրացնելու նպատակով լիազոր մարմինը գրավոր հրավիրում է ջրօգտագործողին՝ կասեցման հիմքերը ներկայացնելու համար։ Ջրօգտագործողի լսված լինելու իրավունքի իրացումն արձանագրվում է։

5. Ջրօգտագործման թույլտվությունը կասեցվում է լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանի հիման վրա, ինչի մեջ հստակ նշվում է կասեցման պատճառներն ու իրավական հիմքերը, ինչպես նաև կասեցման վերացման համար պահանջվող գործողություններն ու օրենսգրքով սահմանված ժամկետը։ Ջրօգտագործման թույլտվության կասեցման մասին լիազոր մարմինը պատշաճ ծանուցում է ջրօգտագործողին կասեցման մասին հրամանն ընդունելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

6. Ջրօգտագործման թույլտվության կասեցման մասին հրամանը լիազոր մարմինը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրանցում է ջրային պետական կադաստրում՝ փոխելով գրանցված ջրօգտագործման թույլտվության կարգավիճակը:

7. Լիազոր մարմինը, կասեցման հիմքի վերացման մասին հավաստիանալու դեպքում, կասեցման վերացման վերաբերյալ լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանի մասին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ ծանուցում է ջրօգտագործողին՝ ջրային պետական կադաստրում փոփոխելով գրանցված ջրօգտագործման թույլտվության կարգավիճակը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

04.08.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

օգոստոսի 3-ի N 1332-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ

 

1. Լիազոր մարմինն օրենսգրքով սահմանված պահանջների համաձայն կայացնում է որոշում ջրօգտագործման թույլտվությունն ուժը կորցնելու մասին։

2. Լսված լինելու իրավունքն իրացնելու նպատակով լիազոր մարմինը գրավոր հրավիրում է ջրօգտագործողին՝ հիմքերը ներկայացնելու համար։ Ջրօգտագործողի լսված լինելու իրավունքի իրացումն արձանագրվում է։

3. Ջրօգտագործման թույլտվությունն ուժը կորցրած է ճանաչվում լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանի հիման վրա, ինչի մեջ հստակ նշվում է ուժը կորցրած ճանաչելու մասին պատճառներն ու իրավական հիմքերը: Ջրօգտագործման թույլտվության ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը լիազոր մարմինը պատշաճ ծանուցում է ջրօգտագործողին ջրօգտագործման թույլտվությունն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրամանն ընդունելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

4. Ջրօգտագործման թույլտվությունն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրամանը ընդունելուց հետո լիազոր մարմինը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում այն գրանցում է ջրային պետական կադաստրում և ուժը կորցրած ճանաչում գրանցված ջրօգտագործման թույլտվությունը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

04.08.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

օգոստոսի 3-ի N 1332-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ

 

1. Ջրօգտագործման թույլտվությունը դադարեցվում է օրենսգրքի պահանջների համաձայն:

2. Եթե ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող անձից պահանջվում է ունենալ լիցենզիա, սակայն անձը մեկ տարվա ընթացքում չի ստանում այն, ապա նրա ջրօգտագործման թույլտվությունը համարվում է առ ոչինչ:

3. Եթե ջրօգտագործման թույլտվության պայմանների փոփոխման դեպքում ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող անձը նոր թույլտվություն չի ցանկանում կամ հրաժարվում է ջրօգտագործման իր թույլտվությունից, ապա նա գրավոր դիմում է լիազոր մարմնին՝ դիմումին կցելով ջրօգտագործման թույլտվության իր օրինակը և կատարելով նշում դրանից հրաժարվելու մասին:

4. Ջրօգտագործողի դիմումը ջրօգտագործման թույլտվության բնօրինակի հետ միասին լիազոր մարմին մուտքագրվելու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում լիազոր մարմինը որոշում է կայացնում ջրօգտագործման թույլտվությունը դադարեցնելու մասին:

5. Ջրօգտագործման թույլտվությունը դադարեցվում է լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանի հիման վրա, ինչի մասին հրամանն ընդունելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ ծանուցում է ջրօգտագործողին։

6. Ջրօգտագործման թույլտվությունը դադարեցնելու մասին հրամանն ընդունելուց հետո լիազոր մարմինը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրանցում է ջրային պետական կադաստրում և անվավեր ճանաչում գրանցված ջրօգտագործման թույլտվությունը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

04.08.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

օգոստոսի 3-ի N 1332-Ն որոշման

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_11338

 

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

0-0-Ջ/Կ-Ս/Մ-Ն/Ե/ՎՁ/ՎՆ/ Ե/Վ

 

Ջ Ր Օ Գ Տ Ա Գ Ո Ր Ծ Մ Ա Ն  Թ ՈՒ Յ Լ Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N

 

___________________________________________________________

(ջրօգտագործողի անվանումը)

___________________________________________________________________________

 

_______________________

(ջրային ռեսուրսների կառավարման և

_______________________

(ջրօգտագործման թույլտվություն

 

_______________________

պահպանության մարմնի ղեկավար)

_______________________

ստացողի պաշտոնը,

 

_______________________

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

_______________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

Տրված է՝ ___ ___________ 20   թ.

 

 

Ուժի մեջ է մինչև ___ ___________20   թ.

 

 

1. Ջրօգտագործողի հասցեն

________________________________________________________________________________________________

(ջրօգտագործման թույլտվություն ստացողի անվանումը (անունը,

________________________________________________________________________________________________

ազգանունը), գտնվելու վայրը կամ բնակության վայրը, հեռախոսահամարը և էլ.հասցեն)

 

2. Ջրօգտագործման վայրը ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____

 

3. Ջրառի վայրը

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

 

4. Ջրօգտագործման նպատակը ____________________________________________________________________

_____________________ ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

 

5. Ջրառի (ջրօգտագործման) ծավալը, այդ թվում`

1) մակերևութային ջրային ռեսուրսներ

_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

 

2) ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներ __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

 

6. Ջրօգտագործման ժամանակահատվածը և ռեժիմը __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

 

1. Ջրօգտագործման թույլտվության պայմանների ապահովման նկատմամբ վերահսկողության
մեխանիզմները ______________________________________

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

 

8. Ջրահեռացման վայրը և թափվող կեղտաջրերի թույլատրելի ծավալները _______________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___

 

9. Արտահոսքի նկարագրությունը ________________________________________________ __________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___

 

10. Կեղտաջրերում վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի չափաքանակները ___________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___

 

11. Ջրերի ստանդարտները և (կամ) դրանց վերաբերյալ հրապարակումների տեղեկությունները _____________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____

 

12. Էկոլոգիական թողք ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____

 

13. Համապատասխան պահանջներ՝ ջրօգտագործման հաշվառման, մոնիտորինգի,

գրանցման և ճշգրտման համար ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

_

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___

 

14. Համապատասխան երաշխիքներ` ջրային ռեսուրսներին վնասներ հասցվելու դեպքում

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______

 

15. Ջրօգտագործման թույլտվությանն առնչվող վճարներ, այդ թվում՝ ջրային ռեսուրսների պահպանության դրամագլխին կատարված հատկացումների վճարման ժամանակացույցը։

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____

 

16. Հորատանցքի հորատմանը ներկայացվող պահանջներ ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____

 

17. Սույն ջրօգտագործման թույլտվությունը գրանցված է պետական ջրային կադաստրում, կազմված է երկու օրինակից և ջրօգտագործման թույլտվության անբաժանելի մաս հանդիսացող լրացուցիչ պայմաններից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

04.08.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 9

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

օգոստոսի 3-ի N 1332-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18671

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

 

Անձնագիր N _____

 

Հորատանցքի

 

Կազմման ժամանակը _____ թ. ուժի մեջ է մինչև __________

 

I. Տեղադիրքը

 

1. Մարզ– ____ , համայնք – ____ , բնակավայր– ____ , տնտեսություն– _____

2. Ստորերկրյա ջրերի հանքավայր – _____

3. Գետավազան – _____

4. Ջրավազանային կառավարման տարածք – _____

5. Կոորդինատներ՝

 

X= __ O __ ’ ___ ”  Y= __ O __ ’ ___ ”  H= ___ մ

(Նշված կոորդինատները՝ ըստ տարբեր GPS-ների կարող են տատանվել ±20մ սահմաններում)

 

6. Հեռավորությունը մշտական ջրհոսքից (գետից) – _____ կմ

7. Տոպոթերթի համարը 1:100000 մշ-ի – _____

8. Անձնագրի կազմման հիմքը – _____

9. Հաշվետվության հեղինակը – _____

10. Պետական գրանցման համարը – _____

 

II. Երկրաբանական լիթոլոգիական կտրվածքը

 

Շերտի համարը

Երկրաբա- նական ինդեքսը

Ծագումը (գենեզիս)

Տեղադրման
խորությունը (մ)

Հզորությունը (մ)

Ջրատար հորիզոնի համարը
N

Ապարների նկարա- գրությունը

առաստաղ

հատակ

               
               
               
               
               

 

III. Ընդհանուր նկարագրությունը

 

1. Հորատանցքի խորությունը - _____ մ

2. Հորատանցքի վերջնական տրամագիծը - _________________ մմ

3. Շահագործվող սյան տրամագիծը – _____ մմ

4. Հորատման ժամանակը – _____ թթ.

5. Շահագործման ռեժիմը – _____

6. Հորատման նպատակը և շահագործման սկիզբը – _____

7. Ջրերի օգտագործման նպատակը – _____

8. Սանիտարական վիճակը – _____

9. Տեխնիկական վիճակը – _____

10. Հորատման լուծույթի տիպը – _____

11. Կավազրկման եղանակը – _____

12. Հորատման եղանակը – _____

13. Հորատանցքերի թիվը – _____

 

IV. Զտիչի բնութագիրը

 

1. Ջրատար հորիզոնի համարը – _____

2. Զտիչի տրամագիծը և տիպը – _____ մմ, _____

3. Զտիչի տեղադրման միջակայքը – սկիզբը _____ մ - վերջը _____ մ

 

V. Ջրատար հորիզոնի բնութագիրը

 

1. Ջրերի բացահայտման խորությունը – _____ մ

2. Ջրերի վերականգնման մակարդակը – _____

3. Ջրատար հորիզոնի մեկուսացման եղանակը – _____

4. Պոմպի տիպը և տեղադրման խորությունը – _____ , – _____ մ

 

VI. Ջրատար հորիզոնի փորձարկման արդյունքները նախնական տվյալներով

 

1. Արտամղման տիպը և եղանակը– _____

2. Ծախսը (Q1, Q2, Q3) – _____ լ/վ

3. Արտամղման տևողությունը – _____

 

VII. Ջրերի որակը

 

1. Նմուշարկման ժամանակը – _____ թ.

2. Նմուշարկման խորությունը – _____ մ

3. Ջրի ջերմաստիճանը– _____ 0C

4. Ջրածնային ցուցիչը (PH) – _____

5. Ընդհանուր կոշտությունը – _____ մգ. համ/լ

6. Չոր մնացորդը (փորձնական) – _____ մգ/լ

7. Հոտը – _____

8. Համը – _____

9. Գույնը – _____

10. Քիմիական տարրերի պարունակությունը, մգ/լ

Cl ' --------------SO4''--------------- H CO3''---------------- (Na+K)+---------- Ca2+-------------- Mg2+---------

11. Շահագործվող ջրատար հորիզոնի աղային կազմի բանաձևը (ըստ Կուրլովի)

 

HCO3 __ Cl __ SO4 __

M_    ________________________

Ca __ Mg __ Na+K __

 

12. Լրացուցիչ տեղեկություններ – _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____

 

Կազմեց`   ______________
Ստուգեց`   ______________


Տնօրեն՝
 
______________
______________

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18671

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

 

Անձնագիր N _____

 

Բնաղբյուրի

 

Կազմման ժամանակը _____ թ. ուժի մեջ է մինչև __________

 

I. Տեղադիրքը

 

1. Մարզ– ____ , համայնք – ____ , բնակավայր– ____ , տնտեսություն– _____

2. Ստորերկրյա ջրերի հանքավայր – _____

3. Գետավազան – _____

4. Ջրավազանային կառավարման տարածք – _____

5. Կոորդինատներ՝

 

X= __ O __ ’ ___ ”  Y= __ O __ ’ ___ ”  H= ___ մ

(Նշված կոորդինատները՝ ըստ տարբեր GPS-ների կարող են տատանվել ±20մ սահմաններում)

 

6. Հեռավորությունը մշտական ջրհոսքից (գետից) – կմ

7. Տոպոթերթի համարը 1:100000 մասշտաբով – _____

8. Աղբյուրի անվանումը – «_____ »

9. Անձնագրի կազմման հիմքը – _____ և ներկա դաշտային հետազոտությունների արդյունքները – _____

10. Հաշվետվության հեղինակը – _____

11. Պետական գրանցման համարը – _____

 

II. Աղբյուրի ընդհանուր բնութագիրը

 

1. Ջրաղբյուրի տիպն ըստ ճնշման – _____

2. Ջրերի օգտագործման նպատակը – _____

3. Տեխնիկական վիճակը – _____

4. Սանիտարական վիճակը – _____

5. Կապտաժի ձևը – _____

6. Աղբյուրի ռեժիմը – _____

7. Շահագործման ռեժիմը – _____

8. Կապտաժների քանակը – _____

9. Ծախսը և դրա չափման եղանակը – _____ լ/վ, _____

 

III. Երկրաբանական բնութագիրը

 

1. Երկրաբանական պայմանները - _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________

 

2. Հիդրոերկրաբանական պայմանները - _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

 

IV. Ջրերի որակը

 

1. Նմուշարկման ժամանակը - __________

2. Ջերմաստիճանը - _________ 0C

3. Ջրածնային ցուցիչը (PH) - ____________

4. Ընդհանուր կոշտությունը - _____________ մգ. համ/լ

5. Չոր մնացորդը (փորձնական) - ____________ մգ/լ

6. Հոտը - _________

7. Համը - _________

8. Գույնը - _________

9. Քիմիական տարրերի պարունակությունը, մգ/լ

 

Cl – ____, SO4 – ____, H CO3՛ - ____, (Na+K)+ - _____, Ca2+ - ____, Mg2+ - _____

 

10. Աղային կազմի բանաձև (ըստ Կուրլովի)

 

HCO3 ___ Cl ___

M_    ________________________

Ca __ Mg __ Na+K __

 

11. Լրացուցիչ տեղեկություններ - ________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

 

Կազմեց`   ______________
Ստուգեց`   ______________

Տնօրեն՝
 

______________

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

04.08.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 10

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

օգոստոսի 3-ի N 1332-Ն որոշման

 

ՀՈՐԱՏԱՆՑՔԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔԸ

 

Մասշտաբը Շերտի երկրաբա-նական ինդեքսը Ապարների նկարա-գրությունը և հորա-տման կատե-գորիան Երկրա-բանական կտրվածքը Հիդրոերկրաբանական պարամետրերը

Հորատման եղանակը և հաստոցի տիպը

Հորա-տանցքի կառուց-վածքը (սխեմա-տիկ) Հորա-տման տրամա-գիծը և տեղա- մասերի խորու-թյունը
ջրի հա-շվար-կային դեբիտը, լ/վրկ տեսա-կարար դեբիտը, լ/վրկ մետր ջրի ստատիկ մակա-րդակը, մ ջրի ընդհա-նուր հանքա-յնա-ցումը, գ/լ ջրի ջերմա-ստի-ճանը, 0C հարվա-ծաճոպա-նային պտտա-կան
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         
                         


Հորատման լուծույթի տեսակը, պարա-մետրերը և լուծույթի թույլա-տրելի մշակման մեթոդները

Ամրակապման խողովակաշարի
բնութագիրը

Հորատման զտիչի բնութագիրը Շահագործման պոմպերի բնութագիրը
տիպը, տրա-մագիծը և պատի հաստու-թյունը միջա-կայքը, մ մեկուսա-ցման միջա-կայքը և մեթոդը, մ տիպը և տրա-մագիծը, մմ Ջրատար հորզիոնի համարը, զտիչի տեղա- դրման միջակայքը, մ ծա-կոտ-կենու-թյունը, % տիպը և տրամա-գիծը, մմ արտա-դրողա-կանու-թյունը, մ3/ժամ ճնշման մեծությունը, կգ/սմ2 տեղադրման խորությունը, մ
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
                     
                     
                     

 

Ձև N 1

 

Հ Ա Յ Տ

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ

 

1. Հայտատուի անձնական տվյալները`

_________________________________________________________________________________________________

(Ֆիզիկական անձի (անունը, ազգանունը, բնակության վայրը) կամ իրավաբանական անձի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռ. համարը, էլ. հասցեն)

_____________________________________________________________________________

 

2. Ջրօգտագործման նպատակները

_________________________________________________________________________________________________

(խմելու-կենցաղային, գյուղատնտեսական, արդյունաբերական, ձկնաբուծական, էներգետիկ և այլ)

_____________________________________________________________________________

 

3. Ջրառի վայրը ___________________________________________________________________________________

(մարզ, համայնք, գյուղ)

_____________________________________________________________________________

 

4. Ջրային ռեսուրսի անվանումը և ջրառի (ջրօգտագործման) ծավալը՝

1) _______________________________________________________________________________________________

(մակերևութային ջրային ռեսուրսի անվանումը, ջրօգտագործման ծավալը (հազ. մ3/տարի, մ3/օր, լ/վրկ)

_________________________________________________________________________________________________

 

2) _______________________________________________________________________________________________

(ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների անվանումը, ջրօգտագործման ծավալը (հազ. մ3/տարի, մ3/օր, լ/վրկ)

_____________________________________________________________________________

 

5. Ջրօգտագործման վայրը __________________________________________________________________________

(մարզ, համայնք, գյուղ)

_____________________________________________________________________________

 

6. Ջրօգտագործման ժամանակահատվածը և ռեժիմը __________________________________

(ամիս, օր, ժամ)

 

7. Սերվիտուտ կամ այլ պահանջներ __________________________________________________________________

(սերվիտուտ կամ այլ անձանց սեփականությունից

_________________________________________________________________________________________________

/ջրընդունիչ, կառուցվածք և այլն/ օգտվելու անհրաժեշտություն, պայմանագիր)

 

8. Հիդրոտեխնիկական կառույցի մասին տեղեկատվություն՝

_________________________________________________________________________________________________

(ՀՏԿ-ի առկայություն, նոր ՀՏԿ-ի կառուցման անհրաժեշտություն, հզորություն, ՀՏԿ-ի վերազինում)

_________________________________________________________________________________________________

 

9. Ջրահեռացման վայրը ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

10. Առաջացող կեղտաջրերի ծավալը և տեղը

_________________________________________________________________________________________________

(հազ. մ3/տարի, մ3/օր, լ/վրկ)

_________________________________________________________________________________________________

 

11. Առաջացող կեղտաջրերի մաքրման եղանակը ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

12. Կրկնակի (երկրորդային) ջրօգտագործում

_________________________________________________________________________________________________

(հազ. մ3/տարի, մ3/օր, լ/վրկ)

_________________________________________________________________________________________________

 

13. Պարտավորություն ջրօգտագործման թույլտվությանն առնչվող վճարների կատարումն ապահովելու համար

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

Սույնով հաստատում եմ հայտում ներառված տեղեկատվության բավարար, ճշգրիտ և ավարտուն լինելը:

Ոչ մի առարկություն չունեմ հայտի քննարկմանը, հասարակական մոտեցումների կամ մասնակցության դեմ (բացի գաղտնի տեղեկատվությունից):

Պարտավորվում եմ կատարել Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան ջրօգտագործման թույլտվության մեջ նշված՝ ջրօգտագործողին վերաբերող պարտավորությունները:

Ջրօգտագործման թույլտվության հայտատու _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

___  __________ 20  թ.

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

 

ԽՄԵԼՈՒ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

NN

ը/կ

Ջրօգտագործում ստորերկրյա ջրային

ռեսուրսներից

Ջրօգտագործում մակերևութային

ջրային ռեսուրսներից

1.

Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճենը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման (ռեգիստրի) վկայականի պատճենը։

Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճենը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման (ռեգիստրի)

վկայականի պատճենը։

2.

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից տրված՝ ջրօգտագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակ լինելու մասին տեղեկանք։

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից տրված՝ ջրօգտագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակ լինելու մասին տեղեկանք։

3.

Նախկին ջրօգտագործման թույլտվությունը

(նախկինում ջրօգտագործող լինելու դեպքում)։

Նախկին ջրօգտագործման

թույլտվությունը (նախկինում ջրօգտագործող լինելու դեպքում)։

4.

Ջրօգտագործման վայրի հողի կամ այլ անշարժ գույքի սեփականության կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ համասեփականության դեպքում՝ համասեփականատիրոջ/ համասեփականատերերի գրավոր համաձայնությունը։

Ջրօգտագործման վայրի հողի կամ այլ անշարժ գույքի սեփականության կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ համասեփականության դեպքում՝ համասեփականատիրոջ/ համասեփականատերերի գրավոր

համաձայնությունը։

5.

Սերվիտուտի իրավունքի անհրաժեշտության դեպքում՝ սերվիտուտի կամ համապատասխան գույքից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթի պատճենը։

Սերվիտուտի իրավունքի անհրաժեշտության դեպքում՝ սերվիտուտի կամ համապատասխան գույքից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթի պատճենը։

6.

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի N 354-Ն որոշման համաձայն հաշվարկված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաներ և ջրապահանջի հաշվարկ։

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի N 354-Ն որոշման համաձայն հաշվարկված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաներ և ջրապահանջի հաշվարկ։

7.

Կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները (կոյուղու կոլեկտոր կամ բաց ջրավազան հեռացնելու դեպքում)՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N75-Ն որոշման և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2003 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 464-Ն հրամանի պահանջների համաձայն:

Կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները (կոյուղու կոլեկտոր կամ բաց ջրավազան հեռացնելու դեպքում)՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N75-Ն որոշման և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2003 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 464-Ն հրամանի պահանջների համաձայն:

8.

Տեղանքի սխեմա-հատակագիծ, որտեղ նշված են ջրառի և ջրահեռացման կետերը՝ աշխարհագրական կոորդինատներով (անհրաժեշտության դեպքում նաև WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02) ազգային

գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով):

Տեղանքի սխեմա-հատակագիծ, որտեղ նշված են ջրառի և ջրահեռացման կետերը՝ աշխարհագրական կոորդինատներով (անհրաժեշտության դեպքում նաև WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական

կոորդինատային համակարգով):

9.

Խմելու-կենցաղային և

սննդարդյունաբերության գործընթացների

համար ջրօգտագործման

անհրաժեշտության դեպքում՝

համապատասխան փաստաթուղթ

(եզրակացություն)՝ տրված ՀՀ բնակչության

սանիտարահամաճարակային

անվտանգության ապահովման և

հանրային առողջության բնագավառում

գործունեություն իրականացնող պետական

կազմակերպության կողմից։

Խմելու-կենցաղային և սննդարդյունաբերության

գործընթացների համար ջրօգտագործման անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան

փաստաթուղթ (եզրակացություն)՝ տրված բնակչության սանիտարահամաճարակային

անվտանգության ապահովման և հանրային առողջության բնագավառում գործունեություն

իրականացնող պետական կազմակերպության կողմից։

10.

Արդի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումների պլան-

ժամանակացույց` մշակված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N118-Ն որոշման պահանջների համաձայն։

Արդի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումների պլան-

ժամանակացույց` մշակված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N118-Ն որոշման պահանջների համաձայն։

11.

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված՝

1) հիդրոերկրաբանական տեղեկատվություն

2) բնաղբյուրի դեպքում՝ բնաղբյուրի անձնագիր,

3) հորատանցքի հորատման դեպքում՝ հորատանցքի նախագծային երկրաբանատեխնիկական կտրվածք,

4) կառուցված հորատանցքի դեպքում՝

հորատանցքի անձնագիր։

 

12.

 

Գետից ջրառ իրականացնելու դեպքում՝ բնապահպանական (էկոլոգիական) թողքի հաշվարկ՝ ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունվարի 25-ի N57-Ն որոշման համաձայն։

13.

Հորատանցքի հորատմամբ ջրօգտագործման հայտի դեպքում՝ ծանուցված հորատման գործունեություն իրականացնող ընկերության, հորատող սարքավորման հաշվառման տվյալները, սարքավորման տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և պարտավորություն հորատման հորի տվյալները ջրային պետական կադաստր ներկայացնելու վերաբերյալ։

Ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգից ջրօգտագործման դեպքում՝ ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգերը շահագործող կազմակերպության հետ կնքած պայմանագրի պատճենը։

14.

Հորատանցքի հորատմամբ ջրօգտագործման հայտի դեպքում՝ հորատանցքի կոնսերվացման կամ լուծարման աշխատանքների վերաբերյալ մասնագիտական կազմակերպության կողմից կազմված նախահաշվային փաստաթղթերը՝ ջրօգտագործողի կողմից դրամագլխի հաշվին նախնական և  ընթացիկ հատկացումների հաշվարկ իրականացնելու համար։

Ջրային համակարգերի միջոցով նախատեսվող ջրառի դեպքում՝ փաստաթուղթ ջրային համակարգերի թողունակության և ջրառի իրականացման վերաբերյալ ջրային համակարգերը տնօրինող կազմակերպության կողմից։

15.

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգի պահանջների համաձայն՝ տպագիր միջոցներում հրապարակված ջրօգտագործման մասին հայտարարությունը:

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգի պահանջների համաձայն՝ տպագիր միջոցներում հրապարակված ջրօգտագործման մասին

հայտարարությունը:


ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

NN

ը/կ

Ջրօգտագործում ստորերկրյա ջրային

ռեսուրսներից

Ջրօգտագործում մակերևութային

ջրային ռեսուրսներից

1.

Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճենը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման (ռեգիստրի) վկայականի պատճենը։

Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճենը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման (ռեգիստրի)

վկայականի պատճենը։

2.

Նախկին ջրօգտագործման թույլտվությունը (նախկինում ջրօգտագործող լինելու դեպքում)։

Նախկին ջրօգտագործման թույլտվությունը (նախկինում ջրօգտագործող լինելու դեպքում)։

3.

Ջրօգտագործման վայրի հողի կամ այլ անշարժ գույքի սեփականության կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ համասեփականության դեպքում՝ համասեփականատիրոջ/ համասեփականատերերի գրավոր համաձայնությունը։

Ջրօգտագործման վայրի հողի կամ այլ անշարժ գույքի սեփականության կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ համասեփականության դեպքում՝ համասեփականատիրոջ/ համասեփականատերերի գրավոր

համաձայնությունը։

4.

Սերվիտուտի իրավունքի անհրաժեշտության դեպքում՝ սերվիտուտի կամ համապատասխան գույքից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթի պատճենը։

Սերվիտուտի իրավունքի անհրաժեշտության դեպքում՝ սերվիտուտի կամ համապատասխան գույքից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթի պատճենը։

5.

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի N 354-Ն որոշման համաձայն հաշվարկված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաներ և ջրապահանջի հաշվարկ։

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի N 354-Ն որոշման համաձայն հաշվարկված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաներ և

ջրապահանջի հաշվարկ։

6.

Տեղանքի սխեմա-հատակագիծ, որտեղ նշված են ջրառի և ջրահեռացման կետերը՝ աշխարհագրական կոորդինատներով (անհրաժեշտության դեպքում նաև WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02) ազգային

գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով):

Տեղանքի սխեմա-հատակագիծ, որտեղ նշված են ջրառի և ջրահեռացման կետերը՝ աշխարհագրական կոորդինատներով (անհրաժեշտության դեպքում նաև WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով):

7.

Արդի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումների պլան-ժամանակացույց` մշակված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 118-Ն որոշման պահանջների համաձայն։

Արդի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումների պլան- ժամանակացույց` մշակված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 118-Ն որոշման պահանջների համաձայն։

8.

Ջրօգտագործողների ընկերությունների ջրօգտագործման թույլտվությունների դեպքում՝ տեղեկանք ջրապահանջի հաշվարկներով ներկայացված ոռոգելի հողատարածքների մակերեսների վերաբերյալ՝ հաստատված համայնքների ղեկավարների կողմից։

Ջրօգտագործողների ընկերությունների ջրօգտագործման թույլտվությունների դեպքում՝ տեղեկանք ջրապահանջի հաշվարկներով ներկայացված ոռոգելի հողատարածքների մակերեսների վերաբերյալ՝ հաստատված համայնքների ղեկավարների կողմից։

9.

Ջրօգտագործողների ընկերությունների ջրօգտագործման թույլտվությունների դեպքում՝ փաստաթուղթ ջրառի համար նախատեսվող հորատանցքերի պատկանելիության վերաբերյալ։

Ջրօգտագործողների ընկերությունների ջրօգտագործման թույլտվությունների դեպքում՝ հաստատված փաստաթուղթ ջրային համակարգերի միջոցով ջրառ իրականացնելու և այդ համակարգերի պատկանելիության

վերաբերյալ։

10.

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության

«Հիդրոօդերևութաբանության և

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված՝

1) հիդրոերկրաբանական տեղեկատվություն

2) բնաղբյուրի դեպքում՝ բնաղբյուրի անձնագիր,

3) հորատանցքի հորատման դեպքում՝ հորատանցքի նախագծային երկրաբանատեխնիկական կտրվածք,

4) կառուցված հորատանցքի դեպքում՝

հորատանցքի անձնագիր։

 

11.

 

Գետից ջրառ իրականացնելու դեպքում՝ բնապահպանական (էկոլոգիական) թողքի հաշվարկ՝ ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունվարի 25-ի N 57-Ն որոշման համաձայն։

12.

Հորատանցքի հորատմամբ ջրօգտագործման հայտի դեպքում՝ ծանուցված հորատման գործունեություն իրականացնող ընկերության, հորատող սարքավորման հաշվառման տվյալները, սարքավորման տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և պարտավորություն հորատման հորի տվյալները ջրային պետական կադաստր

ներկայացնելու վերաբերյալ։

Ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգից ջրօգտագործման և ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգ ջրահեռացման դեպքում՝ ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգերը շահագործող կազմակերպության հետ կնքած պայմանագրի պատճենը։

13

Հորատանցքի հորատմամբ ջրօգտագործման հայտի դեպքում՝ հորատանցքի կոնսերվացման կամ լուծարման աշխատանքների վերաբերյալ մասնագիտական կազմակերպության կողմից կազմված նախահաշվային փաստաթղթերը՝ ջրօգտագործողի կողմից դրամագլխի հաշվին նախնական և ընթացիկ հատկացումների հաշվարկ

իրականացնելու համար։

Ջրային համակարգերի միջոցով նախատեսվող ջրառի դեպքում՝ փաստաթուղթ ջրային համակարգերի թողունակության և ջրառի իրականացման վերաբերյալ ջրային համակարգերը տնօրինող կազմակերպության կողմից։

14

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգի պահանջների համաձայն՝ տպագիր միջոցներում հրապարակված

ջրօգտագործման մասին հայտարարությունը։

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգի պահանջների համաձայն՝ տպագիր

միջոցներում հրապարակված

ջրօգտագործման մասին հայտարարությունը։


ՁԿՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

NN

ը/կ

Ջրօգտագործում ստորերկրյա ջրային

ռեսուրսներից

Ջրօգտագործում մակերևութային

ջրային ռեսուրսներից

1.

Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճենը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման (ռեգիստրի) վկայականի պատճենը։

Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճենը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման (ռեգիստրի)

վկայականի պատճենը։

2.

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից տրված՝ ջրօգտագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակ լինելու մասին տեղեկանք։

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ- ից տրված՝ ջրօգտագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակ լինելու մասին տեղեկանք։

3.

Նախկին ջրօգտագործման թույլտվությունը (նախկինում ջրօգտագործող լինելու դեպքում)։

Նախկին ջրօգտագործման թույլտվությունը (նախկինում ջրօգտագործող լինելու դեպքում)։

4.

Ջրօգտագործման վայրի հողի կամ այլ անշարժ գույքի սեփականության կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ համասեփականության դեպքում՝ համասեփականատիրոջ/ համասեփականատերերի գրավոր համաձայնությունը։

Ջրօգտագործման վայրի հողի կամ այլ անշարժ գույքի սեփականության կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ համասեփականության դեպքում՝ համասեփականատիրոջ/ համասեփականատերերի գրավոր

համաձայնությունը։

5.

Սերվիտուտի իրավունքի անհրաժեշտության դեպքում՝ սերվիտուտի կամ համապատասխան գույքից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթի

պատճենը։

Սերվիտուտի իրավունքի անհրաժեշտության դեպքում՝ սերվիտուտի կամ համապատասխան գույքից օգտվելու իրավունքը

հավաստող փաստաթղթի պատճենը։

6.

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի N 354-Ն որոշման համաձայն հաշվարկված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաներ և ջրապահանջի հաշվարկ։

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի N 354-Ն որոշման համաձայն հաշվարկված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաներ և ջրապահանջի հաշվարկ։

7.

Կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները (կոյուղու կոլեկտոր կամ բաց ջրավազան հեռացնելու դեպքում)՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2003 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 464-Ն հրամանի պահանջների համաձայն:

Կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները (կոյուղու կոլեկտոր կամ բաց ջրավազան հեռացնելու դեպքում)՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2003 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 464-Ն հրամանի

պահանջների համաձայն:

8.

Տեղանքի սխեմա-հատակագիծ, որտեղ նշված են ջրառի և ջրահեռացման կետերը՝ աշխարհագրական կոորդինատներով (անհրաժեշտության դեպքում նաև WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02) ազգային

գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով):

Տեղանքի սխեմա-հատակագիծ, որտեղ նշված են ջրառի և ջրահեռացման կետերը՝ աշխարհագրական կոորդինատներով (անհրաժեշտության դեպքում նաև WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02)

ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով):

9.

Արդի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումների պլան-ժամանակացույց` մշակված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 118-Ն որոշման պահանջների համաձայն։

Արդի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումների պլան- ժամանակացույց` մշակված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 118-Ն որոշման պահանջների համաձայն։

10.

Տեղեկատվություն հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ՝ ջրօգտագործման թույլտվության գործողության ժամանակահատվածի համար (երկարաձգման, վերանայման, վերաձևակերպման դեպքում)։

Տեղեկատվություն հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ՝ ջրօգտագործման թույլտվության գործողության ժամանակահատվածի համար (երկարաձգման, վերանայման, վերաձևակերպման դեպքում)։

11.

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված՝

1) հիդրոերկրաբանական տեղեկատվություն

2) բնաղբյուրի դեպքում՝ բնաղբյուրի անձնագիր,

3) հորատանցքի հորատման դեպքում՝ հորատանցքի նախագծային երկրաբանատեխնիկական կտրվածք,

4) կառուցված հորատանցքի դեպքում՝

հորատանցքի անձնագիր։

 

12.

Հորատանցքից ջրօգտագործման դեպքում տեղեկատվություն տեղական ինքնակառավարման և ջրային համակարգերի պետական կառավարման մարմինների կողմից հետադարձ ջրերը կրկնակի (երկրորդային) ջրօգտագործման

ենթակա լինելու վերաբերյալ։

Գետից ջրառ իրականացնելու դեպքում՝ բնապահպանական (էկոլոգիական) թողքի հաշվարկ՝ ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունվարի 25-ի N 57-Ն որոշման համաձայն։

13.

 

Ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգից ջրօգտագործման և ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգ ջրահեռացման դեպքում՝ ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգերը շահագործող կազմակերպության հետ կնքած

պայմանագրի պատճենը։

14.

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգի պահանջների համաձայն՝ տպագիր միջոցներում հրապարակված ջրօգտագործման մասին հայտարարությունը։

Ջրային համակարգերի միջոցով նախատեսվող ջրառի դեպքում՝ փաստաթուղթ ջրային համակարգերի թողունակության և ջրառի իրականացման վերաբերյալ ջրային համակարգերը տնօրինող կազմակերպության կողմից։

15.

Հորատանցքի հորատմամբ ջրօգտագործման հայտի դեպքում՝ հորատանցքի կոնսերվացման կամ լուծարման աշխատանքների վերաբերյալ մասնագիտական կազմակերպության կողմից կազմված նախահաշվային փաստաթղթերը՝ ջրօգտագործողի կողմից դրամագլխի հաշվին նախնական և ընթացիկ հատկացումների հաշվարկ

իրականացնելու համար։

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգի պահանջների համաձայն՝ տպագիր միջոցներում հրապարակված ջրօգտագործման մասին

հայտարարությունը։

16.

Հորատանցքի հորատմամբ ջրօգտագործման հայտի դեպքում՝ ծանուցված հորատման գործունեություն իրականացնող ընկերության, հորատող սարքավորման հաշվառման տվյալները, սարքավորման տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և պարտավորություն հորատման հորի տվյալները ջրային պետական կադաստր

ներկայացնելու վերաբերյալ։

 


ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

NN

ը/կ

Ջրօգտագործում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից

Ջրօգտագործում մակերևութային ջրային ռեսուրսներից

1.

Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճենը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման (ռեգիստրի) վկայականի պատճենը։

Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճենը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման (ռեգիստրի) վկայականի պատճենը։

2.

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից տրված՝ ջրօգտագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակ լինելու մասին տեղեկանք։

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից տրված՝ ջրօգտագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակ լինելու մասին տեղեկանք։

3.

Նախկին ջրօգտագործման թույլտվությունը (նախկինում ջրօգտագործող լինելու դեպքում)։

Նախկին ջրօգտագործման թույլտվությունը (նախկինում ջրօգտագործող լինելու դեպքում)։

4.

Ջրօգտագործման վայրի հողի կամ այլ անշարժ գույքի սեփականության կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ համասեփականության դեպքում՝ համասեփականատիրոջ/

համասեփականատերերի գրավոր

համաձայնությունը։

Ջրօգտագործման վայրի հողի կամ այլ անշարժ գույքի սեփականության կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ համասեփականության դեպքում՝

համասեփականատիրոջ/

համասեփականատերերի գրավոր

համաձայնությունը։

5.

Սերվիտուտի իրավունքի անհրաժեշտության դեպքում՝ սերվիտուտի կամ համապատասխան գույքից օգտվելու իրավունքը հավաստող

փաստաթղթի պատճենը։

Սերվիտուտի իրավունքի անհրաժեշտության դեպքում՝ սերվիտուտի կամ համապատասխան գույքից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթի պատճենը։

6.

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի N 354-Ն որոշման համաձայն հաշվարկված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաներ և ջրապահանջի հաշվարկ։

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի N 354-Ն որոշման համաձայն հաշվարկված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաներ և ջրապահանջի հաշվարկ։

7.

Կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները (կոյուղու կոլեկտոր կամ բաց ջրավազան հեռացնելու դեպքում)՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2003 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 464-Ն հրամանի պահանջների համաձայն:

Կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները (կոյուղու կոլեկտոր կամ բաց ջրավազան հեռացնելու դեպքում)՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2003 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 464-Ն

հրամանի պահանջների համաձայն:

8.

Տեղանքի սխեմա-հատակագիծ, որտեղ նշված են ջրառի և ջրահեռացման կետերը՝ աշխարհագրական կոորդինատներով (անհրաժեշտության դեպքում նաև WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով):

Տեղանքի սխեմա-հատակագիծ, որտեղ նշված են ջրառի և ջրահեռացման կետերը՝ աշխարհագրական կոորդինատներով (անհրաժեշտության դեպքում նաև WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով):

9.

Արդի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումների պլան- ժամանակացույց` մշակված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 118-Ն որոշման պահանջների համաձայն։

Արդի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումների պլան- ժամանակացույց` մշակված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 118-Ն որոշման պահանջների համաձայն։

10.

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության

«Հիդրոօդերևութաբանության և

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված՝

1) հիդրոերկրաբանական տեղեկատվություն

2) բնաղբյուրի դեպքում՝ բնաղբյուրի անձնագիր,

3) հորատանցքի հորատման դեպքում՝ հորատանցքի նախագծային երկրաբանատեխնիկական կտրվածք,

4) կառուցված հորատանցքի դեպքում՝

հորատանցքի անձնագիր։

 

11.

Հորատանցքից ջրօգտագործման դեպքում տեղեկատվություն տեղական ինքնակառավարման և ջրային համակարգերի պետական կառավարման մարմինների կողմից հետադարձ ջրերը կրկնակի (երկրորդային) ջրօգտագործման ենթակա լինելու վերաբերյալ։

Գետից ջրառ իրականացնելու դեպքում՝ բնապահպանական (էկոլոգիական) թողքի հաշվարկ՝ ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունվարի 25-ի N 57-Ն որոշման համաձայն։

12.

 

Ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգից ջրօգտագործման և ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգ ջրահեռացման դեպքում՝ ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգերը շահագործող կազմակերպության հետ կնքած

պայմանագրի պատճենը։

13.

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգի պահանջների համաձայն՝ տպագիր միջոցներում հրապարակված ջրօգտագործման մասին հայտարարությունը։

Ջրային համակարգերի միջոցով նախատեսվող ջրառի դեպքում՝ փաստաթուղթ ջրային համակարգերի թողունակության և ջրառի իրականացման վերաբերյալ ջրային համակարգերը տնօրինող կազմակերպության կողմից։

14.

Հորատանցքի հորատմամբ ջրօգտագործման հայտի դեպքում՝ ծանուցված հորատման գործունեություն իրականացնող ընկերության, հորատող սարքավորման հաշվառման տվյալները, սարքավորման տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և

պարտավորություն հորատման հորի տվյալները ջրային պետական կադաստր ներկայացնելու վերաբերյալ։

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգի պահանջների համաձայն՝ տպագիր միջոցներում հրապարակված

ջրօգտագործման մասին

հայտարարությունը։

15.

Հորատանցքի հորատմամբ ջրօգտագործման հայտի դեպքում՝ հորատանցքի կոնսերվացման կամ լուծարման աշխատանքների վերաբերյալ մասնագիտական կազմակերպության կողմից կազմված նախահաշվային փաստաթղթերը՝ ջրօգտագործողի կողմից դրամագլխի հաշվին նախնական և ընթացիկ հատկացումների հաշվարկ

իրականացնելու համար։

 


ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

NN

ը/կ

Ջրօգտագործում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից

Ջրօգտագործում մակերևութային ջրային ռեսուրսներից

1.

Իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման (ռեգիստրի) վկայականի պատճենը։

Իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման (ռեգիստրի) վկայականի պատճենը։

2.

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից տրված՝ ջրօգտագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակ լինելու մասին տեղեկանք։

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից տրված՝ ջրօգտագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակ լինելու մասին տեղեկանք։

3.

Նախկին ջրօգտագործման թույլտվությունը (նախկինում ջրօգտագործող լինելու դեպքում)։

Նախկին ջրօգտագործման թույլտվությունը (նախկինում ջրօգտագործող լինելու դեպքում)։

4.

Ջրօգտագործման վայրի հողի կամ այլ անշարժ գույքի սեփականության կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ համասեփականության դեպքում՝ համասեփականատիրոջ/

համասեփականատերերի գրավոր համաձայնությունը։

Ջրօգտագործման վայրի հողի կամ այլ անշարժ գույքի սեփականության կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ համասեփականության դեպքում՝ համասեփականատիրոջ/

համասեփականատերերի գրավոր համաձայնությունը։

5.

Սերվիտուտի իրավունքի անհրաժեշտության դեպքում՝ սերվիտուտի կամ համապատասխան գույքից օգտվելու իրավունքը

հավաստող փաստաթղթի պատճենը։

Սերվիտուտի իրավունքի անհրաժեշտության դեպքում՝ սերվիտուտի կամ համապատասխան գույքից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթի պատճենը։

6.

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի N 354-Ն որոշման համաձայն հաշվարկված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաներ և ջրապահանջի հաշվարկ։

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի N 354-Ն որոշման համաձայն հաշվարկված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաներ և ջրապահանջի հաշվարկ։

7.

Կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները (կոյուղու կոլեկտոր կամ բաց ջրավազան հեռացնելու դեպքում)՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2003 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 464-Ն հրամանի պահանջների համաձայն:

Կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները (կոյուղու կոլեկտոր կամ բաց ջրավազան հեռացնելու դեպքում)՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2003 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 464-Ն հրամանի պահանջների համաձայն:

8.

Տեղանքի սխեմա-հատակագիծ, որտեղ նշված են ջրառի և ջրահեռացման կետերը՝ աշխարհագրական կոորդինատներով (անհրաժեշտության դեպքում նաև WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով):

Տեղանքի սխեմա-հատակագիծ, որտեղ նշված են ջրառի և ջրահեռացման կետերը՝ աշխարհագրական կոորդինատներով (անհրաժեշտության դեպքում նաև WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02) ազգային

գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով):

9.

Արդի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումների պլան- ժամանակացույց` մշակված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 118-Ն որոշման պահանջների համաձայն։

Արդի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումների պլան- ժամանակացույց` մշակված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 118-Ն որոշման պահանջների համաձայն։

10.

Հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումը (ՏՏՀ)։

Հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումը (ՏՏՀ)։

11.

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված՝ բնաղբյուրի անձնագիր,

 

12.

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգի պահանջների համաձայն՝ տպագիր միջոցներում հրապարակված ջրօգտագործման մասին հայտարարությունը։

Գետից ջրառ իրականացնելու դեպքում՝ բնապահպանական (էկոլոգիական) թողքի հաշվարկ՝ ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունվարի 25-ի N 57-Ն որոշման համաձայն։

13.

 

Ջրային համակարգերի միջոցով նախատեսվող ջրառի դեպքում՝ փաստաթուղթ Ջրային համակարգերի թողունակության և ջրառի իրականացման վերաբերյալ Ջրային համակարգերը տնօրինող կազմակերպության կողմից։

14.

 

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգի պահանջների համաձայն՝ տպագիր միջոցներում հրապարակված ջրօգտագործման մասին

հայտարարությունը։


ԱՅԼ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

NN

ը/կ

Ջրօգտագործում ստորերկրյա ջրային

ռեսուրսներից

Ջրօգտագործում մակերևութային

ջրային ռեսուրսներից

1

Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճենը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման (ռեգիստրի) վկայականի պատճենը։

Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճենը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման (ռեգիստրի) վկայականի պատճենը։

2

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից տրված՝ ջրօգտագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակ լինելու մասին տեղեկանք։

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ- ից տրված՝ ջրօգտագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակ լինելու մասին տեղեկանք։

3

Նախկին ջրօգտագործման թույլտվությունը (նախկինում ջրօգտագործող լինելու դեպքում)։

Նախկին ջրօգտագործման թույլտվությունը (նախկինում ջրօգտագործող լինելու դեպքում)։

4

Ջրօգտագործման վայրի հողի կամ այլ անշարժ գույքի սեփականության կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ համասեփականության դեպքում՝ համասեփականատիրոջ/ համասեփականատերերի գրավոր համաձայնությունը։

Ջրօգտագործման վայրի հողի կամ այլ անշարժ գույքի սեփականության կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ համասեփականության դեպքում՝ համասեփականատիրոջ/ համասեփականատերերի գրավոր

համաձայնությունը։

5

Սերվիտուտի իրավունքի անհրաժեշտության դեպքում՝ սերվիտուտի և համապատասխան գույքից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթի պատճենը։

Սերվիտուտի իրավունքի անհրաժեշտության դեպքում՝ սերվիտուտի և համապատասխան գույքից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթի պատճենը։

6

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի N 354-Ն որոշման համաձայն հաշվարկված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաներ և ջրապահանջի հաշվարկ։

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 13-ի N 354-Ն որոշման համաձայն հաշվարկված ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաներ և ջրապահանջի հաշվարկ։

7

Կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները (կոյուղու կոլեկտոր կամ բաց ջրավազան հեռացնելու դեպքում)՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2003 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 464-Ն հրամանի պահանջների համաձայն:

Կեղտաջրերում պարունակվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները (կոյուղու կոլեկտոր կամ բաց ջրավազան հեռացնելու դեպքում)՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2003 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 464-Ն հրամանի պահանջների համաձայն:

8

Տեղանքի սխեմա-հատակագիծ, որտեղ նշված են ջրառի և ջրահեռացման կետերը՝ աշխարհագրական կոորդինատներով (անհրաժեշտության դեպքում նաև WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02) ազգային

գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով):

Տեղանքի սխեմա-հատակագիծ, որտեղ նշված են ջրառի և ջրահեռացման կետերը՝ աշխարհագրական կոորդինատներով (անհրաժեշտության դեպքում նաև WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ARMREF 02) ազգային գեոդեզիական

կոորդինատային համակարգով):

9

Խմելու-կենցաղային և սննդարդյունաբերության գործընթացների համար ջրօգտագործման անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան փաստաթուղթ (եզրակացություն)՝ տրված բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման և հանրային առողջության բնագավառում գործունեություն իրականացնող պետական կազմակերպության կողմից։

Խմելու-կենցաղային և սննդարդյունաբերության գործընթացների համար ջրօգտագործման անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան փաստաթուղթ (եզրակացություն)՝ տրված բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման և հանրային առողջության բնագավառում գործունեություն

իրականացնող պետական կազմակերպության կողմից։

10

Արդի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումների պլան-ժամանակացույց` մշակված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14- ի N 118-Ն որոշման պահանջների համաձայն։

Արդի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումների պլան- ժամանակացույց` մշակված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 118-Ն որոշման

պահանջների համաձայն։

11

Ջրօգտագործողների ընկերությունների ջրօգտագործման թույլտվությունների դեպքում՝ տեղեկանք ջրապահանջի հաշվարկներով ներկայացված ոռոգելի հողատարածքների մակերեսների վերաբերյալ՝ հաստատված համայնքների ղեկավարների կողմից։

Ջրօգտագործողների ընկերությունների ջրօգտագործման թույլտվությունների դեպքում՝ տեղեկանք ջրապահանջի հաշվարկներով ներկայացված ոռոգելի հողատարածքների մակերեսների վերաբերյալ՝ հաստատված համայնքների ղեկավարների կողմից։

12

Ջրօգտագործողների ընկերությունների ջրօգտագործման թույլտվությունների դեպքում՝ փաստաթուղթ ջրառի համար նախատեսվող հորատանցքերի պատկանելիության վերաբերյալ։

Ջրօգտագործողների ընկերությունների ջրօգտագործման թույլտվությունների դեպքում՝ հաստատված փաստաթուղթ Ջրային համակարգերի միջոցով ջրառ իրականացնելու և այդ համակարգերի պատկանելիության

վերաբերյալ։

13

Տեղեկատվություն հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ՝ ջրօգտագործման թույլտվության գործողության ժամանակահատվածի համար (երկարաձգման, վերանայման, վերաձևակերպման դեպքում)։

Տեղեկատվություն հաշվարկային փաստաթղթերի վերաբերյալ՝ ջրօգտագործման թույլտվության գործողության ժամանակահատվածի համար (երկարաձգման, վերանայման,

վերաձևակերպման դեպքում) ։

14

Հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումը (ՏՏՀ)։

Հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումը (ՏՏՀ)։

15

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված՝

1) հիդրոերկրաբանական տեղեկատվություն

2) բնաղբյուրի դեպքում՝ բնաղբյուրի անձնագիր,

3) հորատանցքի հորատման դեպքում՝ հորատանցքի նախագծային երկրաբանատեխնիկական կտրվածք,

4) կառուցված հորատանցքի դեպքում՝

հորատանցքի անձնագիր։

 

16

Հորատանցքից ջրօգտագործման դեպքում տեղեկատվություն տեղական ինքնակառավարման և ջրային համակարգերի պետական կառավարման մարմինների կողմից հետադարձ ջրերը կրկնակի (երկրորդային) ջրօգտագործման ենթակա լինելու վերաբերյալ։

Գետից ջրառ իրականացնելու դեպքում՝ բնապահպանական (էկոլոգիական) թողքի հաշվարկ՝ ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունվարի 25-ի N 57-Ն որոշման համաձայն։

17

 

Ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգից ջրօգտագործման և ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգ ջրահեռացման դեպքում՝ ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգերը շահագործող կազմակերպության հետ կնքած պայմանագրի պատճենը։

18

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգի պահանջների համաձայն՝ տպագիր միջոցներում հրապարակված ջրօգտագործման մասին հայտարարությունը:

Ջրային համակարգերի միջոցով նախատեսվող ջրառի դեպքում՝ փաստաթուղթ ջրային համակարգերի թողունակության և ջրառի իրականացման վերաբերյալ ջրային համակարգերը տնօրինող կազմակերպության կողմից։

19

Հորատանցքի հորատմամբ ջրօգտագործման հայտի դեպքում՝ ծանուցված հորատման գործունեություն իրականացնող ընկերության, հորատող սարքավորման հաշվառման

տվյալները, սարքավորման տեխնիկական

վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և պարտավորություն հորատման հորի տվյալները ջրային պետական կադաստր ներկայացնելու վերաբերյալ։

Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգի

պահանջների համաձայն՝ տպագիր միջոցներում հրապարակված ջրօգտագործման մասին

հայտարարությունը:

20

Հորատանցքի հորատմամբ ջրօգտագործման հայտի դեպքում՝ հորատանցքի կոնսերվացման կամ լուծարման աշխատանքների վերաբերյալ մասնագիտական կազմակերպության կողմից կազմված նախահաշվային փաստաթղթերը՝ ջրօգտագործողի կողմից դրամագլխի հաշվին նախնական և ընթացիկ հատկացումների

հաշվարկ իրականացնելու համար։

 

Ձև N 2

 

ԶԵԿՈՒՑԱԳԻՐ

 

Ջրային ռեսուրսների փաստացի վիճակի զննության, կնքման և ապակնքման վերաբերյալ.

1. _________ ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին.

1) □Նոր ջրօգտագործման թույլտվության հայտ.

2) □Ջրօգտագործման թույլտվության երկարաձգում.

3) □Ջրօգտագործման թույլտվության վերաձևակերպում.

4) □Ջրօգտագործման թույլտվության վերանայում.

5) □Ջրօգտագործման թույլտվության կասեցում.

6) □Ջրօգտագործման թույլտվությունը ուժը կորցրած ճանաչելու.

7) □Ջրօգտագործման թույլտվության դադարեցում.

2. Ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող կամ ջրօգտագործման թույլտվության հայտ ներկայացրած անձը.

3. Ջրօգտագործման նպատակը ` ըստ ջրօգտագործման թույլտվության/հայտի.

□ խմելու-կենցաղային,

□ Գյուղատնտեսական (ոռոգում, ջրարբիացում, անասնապահության և այլ ոչ արդյունաբերական ջրապահանջի կարիքներ),

□ Էներգետիկ,

□ Արդյունաբերական,

□ Ձկնաբուծական

□ Այլ ______________________

        (նշել կոնկրետ տեսակը)

4. Տեղանքի ուսումնասիրության վերաբերյալ տվյալները.

_________________________________________________________________________________________________

________

 

1) Ջրային ռեսուրսի նկարագրություն, որտեղից իրականացվում է/նախատեսվում է իրականացնել ջրառ. ______

_________________________________________________________________________________________________

 

2) Հիդրոտեխնիկական կառույցը, որով իրականացվում է/ նախատեսվում է իրականացնել ջրառ և ջրթափ՝ _____

_________________________________________________________________________________________________

 

ա) Ջրառ. ________________________________________________________________________________________

 

բ) Ջրահեռացում. _________________________________________________________________________________

 

3) Ջրառի և ջրահեռացման կետերի կոորդինատները (առանցքները).

_________________________________________________________________________________________________

 

ա) Ջրառ.

_________________________________________________________________________________________________

 

բ) Ջրահեռացում.

_________________________________________________________________________________________________

 

գ) Այլ օբյեկտի / վայրի, եթե անհրաժեշտ է.

_________________________________________________________________________________________________

 

5. Ջրային ռեսուրսի քանակի վերաբերյալ տեղեկություններ, ջրաչափության տվյալները:

_________________________________________________________________________________________________

 

6. Ջրօգտագործման թույլտվության և դրա անբաժանելի մաս հանդիսացող ջրօգտագործման թույլտվության պայմաններով սահմանված պահանջների կատարման կամ ջրօգտագործման թույլտվության հայտերով ներկայացված տեղեկությունների վերաբերյալ նշումներ.

1) □Ուսումնասիրության ժամանակ անհամապատասխանություններ չեն հայտնաբերվել, կազմվել է թիվ ________ ամփոփագիրը։

2) □Ուսումնասիրության ժամանակ անհամապատասխանություններ հայտնաբերվել են, կազմվել է թիվ ________ ամփոփագիրը։

7. Բացահայտվում է ջրօգտագործման թույլտվության հայտով նախատեսվող ջրառի հնարավոր բացասական ազդեցությունը գործող ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող անձանց վրա:

1) □ Ջրառը գործող ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող անձանց վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն չի ունենա:

2) □ Ջրառը գործող ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող անձանց վրա կունենա հնարավոր բացասական ազդեցություն:

8. Այլ տեղեկություններ, որոնք ուսումնասիրություն իրականացնող անձը անհրաժեշտ է համարում նշել զեկուցագրում.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________

 

1. Հանձնարարականի համարը՝ Մտից _____   ամսաթիվը՝ ____________ թ.։

 

Ձև N 3

 

Ջրօգտագործման թույլտվության ծածկագիր

NN

ը/կ

Ծածկագիրը

Հապավումների բացատրություններ

1.

1

Հրազդան ջրավազանային կառավարման տարածք

2.

1-1

Հրազդան գետ

3.

1-2

Մարմարիկ գետ

4.

1-3

Քասախ գետ

5.

1-4

Ամբերդ գետ

6.

2

Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածք

7.

2-1

Դեբեդ գետ, Փամբակ գետ

8.

2-2

Աղստև գետ, Գետիկ գետ

9.

2-3

Կուր գետի վտակներ

10.

3

Ախուրյան ջրավազանային կառավարման տարածք

11.

3-1

Ախուրյան գետ

12.

3-2

Սելավ-Մաստարա գետ

13.

3-3

Մանթաշ գետ

14.

3-4

Սևջուր գետ/Մեծամոր/

15.

3-5

Ակնալիճն իր ջրհավաք ավազանով

16.

4

Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածք

17.

4-1

Ազատ գետ

18.

4-2

Վեդի գետ

19.

4-3

Արփա գետ

20.

5

Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածք

21.

5-1

Որոտան գետ

22.

5-2

Ողջի գետ

23.

5-3

Մեղրի գետ

24.

5-4

Արաքս գետի վտակներ

25.

6

Սևան ջրավազանային կառավարման տարածք

26.

6-1

Սևանա լիճն իր ջրհավաք ավազանով

27.

Ջ

Ջրառ

28.

Կ

Կեղտաջրեր/ջրահեռացում/

29.

Ս

Ստորերկրյա

30.

Մ

Մակերևութային

31.

Ն

Նոր ջրօգտագործման թույլտվություն

32.

Ե

Երկարաձգված ջրօգտագործման թույլտվություն

33.

ՎՁ

Վերաձևակերպված ջրօգտագործման թույլտվություն

34.

ՎՆ

Վերանայված ջրօգտագործման թույլտվություն

35.

Ե/ՎՁ

Երկարաձգված և վերաձևակերպված

36.

Ե/ՎՆ

Երկարաձգված և վերանայված

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

04.08.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 4 օգոստոսի 2023 թվական: