Համարը 
N 10-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.05.03/10(158) Հոդ.128
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
05.03.2004
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.03.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.05.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
12.12.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԳԻՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«ԳՐԱՆՑՎԱԾ է»
ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
12 ապրիլի 2004 թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ թիվ 60304078

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

5 մարտի 2004 թ.
ք. Երևան 

N 10-Ն

 

«ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԳԻՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

հաստատել «Արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների կողմից թողարկված արտադրանքի գների հաշվառման մասին» Ձև թիվ 1-ԳԻՆ (տարեկան) պետական վիճակագրական դիտարկման հարցաթերթը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:

 

Նախագահ`

Ա. Մնացականյան

 

Հավելված 1

Հաստատված Է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
5 մարտի 2004 թ. թիվ 10-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 1-ԳԻՆ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հրահանգը սահմանում է «Արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների կողմից թողարկված արտադրանքի գների հաշվառման մասին» (թիվ 1-Գին (տարեկան)) պետական վիճակագրական դիտարկման հարցաթերթի (այսուհետ` հարցաթերթ) լրացման կարգը:

Հարցաթերթը ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ընտրանքային կարգով ընտրված արտադրական գործունեությամբ զբաղվող իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերը (այսուհետ` կազմակերպություններ):

«Արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների կողմից թողարկված արտադրանքի գների հաշվառման մասին» (թիվ 1-Գին (տարեկան)) հարցաթերթը ներկայացվում է ըստ դիտարկման հարցաթերթում նշված ժամկետի:

Հարցաթերթը կազմվում է տարեկան պարբերականությամբ:

Սույն հրահանգի իմաստով հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում օրացուցային տարին:

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակ է համարվում գործունեության այն տեսակը, որը հաշվետու ժամանակաշրջանում թողարկված արտադրանքի ընդհանուր ծավալում ունեցել է փաստացի առավել մեծ տեսակարար կշիռ:

Սույն իմաստով թողարկված պատրաստի արտադրանք են համարվում կազմակերպության կողմից արտադրված այն ապրանքներն ու ծառայությունները, որոնք.

- իրացվում են (վաճառվում են կամ փոխանակվում այլ ապրանքների ու ծառայությունների հետ (բարտեր)),

- նախատեսված են աշխատանքի վարձատրության դիմաց իր աշխատողներին վճարելու համար,

- ընդգրկվում են պատրաստի արտադրանքի պաշարներում (զուտ փոփոխությունը),

- օգտագործվում են կազմակերպության սեփական կարիքների համար (ինչպես վերջնական սպառման, այնպես էլ հիմնական միջոցների կուտակման նպատակով):

Հարցաթերթը ստորագրում է կազմակերպության ղեկավարը, ինչպես նաև նշվում է կատարողի (գլխավոր հաշվապահ կամ դրա համար լիազորված այլ աշխատակից) ազգանունն ու հեռախոսի համարը:

Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Արդյունաբերական արտադրանքի գների դիտարկումը կատարվում է արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքսի հաշվարկման համար:

Արդյունաբերական արտադրանքի գների փոփոխության դիտարկումն իրականացվում է ընտրանքային կարգով ընտրված արդյունաբերության ոլորտի բազային կազմակերպությունների տվյալների հիման վրա:

Բազային կազմակերպությունների ընտրությունը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից:

Դիտարկվող կազմակերպությունների ցանկում ներառում են արդյունաբերության այս կամ այն ոլորտի արտադրության ծավալում որոշակի կշիռ ունեցող կազմակերպությունները:

 

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ-ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գների դիտարկման համար արտադրանք-ներկայացուցիչներն ընտրվում են հետևյալ սկզբունքներով.

- արտադրանքը պետք է ներկայացուցչական լինի տվյալ ապրանքախմբի արտադրության ընդհանուր ծավալում,

- գների գրանցման ժամանակ պետք է հաշվի առնել ինչպես արտադրանքի (տեսականու) նշանակությունը (օրինակ` կոշիկ - մանկական, կանանց, տղամարդկանց, ճտքավոր, կիսաճտքավոր, ամառային, ձմեռային), այնպես էլ օգտագործված հումքի տեսակը` բնական կաշվից, արհեստական կաշվից և այլն,

- եթե կազմակերպությունում երկու և ավելի տիպի արտադրանք կա, որոնք գերակշռում են ընդհանուր թողարկման ծավալում, ապա անհրաժեշտ է դիտարկել բոլորը,

- եթե անհնարին է առանձնացնել արտադրատեսակներն առանձին տարատեսակներով, ապա կարելի է անվանացանկի մեջ ներգրավել միատիպ ապրանքային ենթախմբեր, որտեղ առանձին արտադրատեսակների գների տատանումը հնարավորին չափ փոքր է և ապրանքային ենթախմբերի մեջ մտնող առանձին արտադրատեսակների կառուցվածքային տեղաշարժերը արտադրության ծավալում ևս չեն ազդում ապրանքային ենթախմբի գնի դինամիկայի վրա,

- ապրանքային խմբի ապախոշորացումը կատարվում է այն հաշվարկով, որպեսզի միատիպ ապրանքային ենթախմբերում առանձին ապրանքատեսակների գների տատանումը լինի նվազագույն,

- եթե արտադրությունը բավական արագ է նորացվում (օրինակ` ներքնազգեստի արտադրություն, կոշկեղենի արտադրություն և այլն), ապա արտադրանք-ներկայացուցիչների խմբի մեջ ներառվում են ոչ թե կոնկրետ արտադրատեսակներ, այլ փոքր, միատարր ապրանքային ենթախմբեր` միանման գնային մակարդակով:

 

ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Թողարկված արտադրանքի արժեքը գնահատվում է հաշվետու ժամանակահատվածի շուկայական (բացթողման) գներով, որոնք հաշվարկվում են`

- առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի,

- ներառյալ սուբսիդիաները:

Գների գրանցման (հաշվարկման) պարագայում կարևոր է, որ

- գրանցվող (հաշվարկվող) գնի կազմում չներառվեն արտադրության գնից բարձր կազմակերպության լրացուցիչ ծախսերը (տրանսպորտային, ապահովագրական և այլ ծախսեր),

- հաշվետու ժամանակաշրջանում թողարկված, բայց չիրացված (կազմակերպության սեփական կարիքների համար նախատեսված, պատրաստի արտադրանքի պաշարները համալրած) արտադրատեսակների գինը որոշվի հաշվետու ժամանակաշրջանում նմանատիպ արտադրատեսակի շուկայական գնով:

Ընտրված արտադրանք-ներկայացուցիչների գրանցումը (հաշվարկը) հարցաթերթում կատարվում է յուրաքանչյուր ամսվա համար: Գրանցվում է արտադրատեսակի անվանումը, հակիրճ բնութագիրը, չափի միավորը, յուրաքանչյուր ամսում թողարկված արտադրանքը բնաիրային և արժեքային արտահայտությամբ, միջին հաշվարկային գինը, որը հաշվարկվում է թողարկված արտադրանքի ծավալը (սյունակ 2) բաժանելով արտադրանքի քանակին բնաիրային արտահայտությամբ (սյունակ 1):

Ամբողջությամբ կամ մասամբ պատվիրատուի հումքով աշխատող կազմակերպությունները որպես առանձին արտադրատեսակ` հումքի և հումքի մշակման ծառայության` տոլինգային ծառայության (այսուհետ` ծառայություն) մասով պետք է լրացնեն.

1. պատվիրատուի հումքի յուրաքանչյուր տեսակի վերաբերյալ`

- «անվանումը» տողում նշել «հումք» բառը և պատվիրատուի հումքի տեսակը,

- «հակիրճ բնութագիրը» տողում` տվյալ հումքի տեսակի հակիրճ բնութագիրը,

- «չափի միավորը» տողում` տվյալ ապրանքի (հումքի) չափման միավորը (գծամետր, կարատ և այլն),

- սյունակ 1-ում` ապրանքի (հումքի) քանակը (ըստ չափման միավորների),

- սյունակ 2-ում` տվյալ քանակին համապատասխանող ապրանքի (հումքի) փաստացի ծավալը (առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի) դրամային արտահայտությամբ,

- սյունակ 3-ում` մեկ միավոր ապրանքի (հումքի) միջին կշռված գինը:

2. Ըստ յուրաքանչյուր արտադրատեսակի պատվիրատուի հումքի մշակման ծառայության վերաբերյալ`

- «անվանում» տողում` ծառայության տեսակը,

- «հակիրճ բնութագիրը» տողում` ծառայության այդ տեսակի հակիրճ բնութագիրը,

- «չափի միավորը» տողում` մատուցված տվյալ ծառայության դիմաց վճարման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրով նախատեսած չափման միավորը (կարած բաճկոններ` հատ, կոշիկներ` զույգ, տաբատներ` հատ, մշակված ադամանդ` կարատ և այլն),

- սյունակ 1-ում` մատուցած ծառայության փաստացի քանակը (ըստ չափման միավորների),

- սյունակ 2-ում` այդ քանակին համապատասխանող մատուցած ծառայությունների փաստացի ծավալը (առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի, ներառյալ սուբսիդիաները) դրամային արտահայտությամբ,

- սյունակ 3-ում` մեկ միավոր մատուցված ծառայության միջին կշռված գինը:

Սեփական հումքով արտադրանքի թողարկման դեպքում դիտարկման հարցաթերթում գրանցումը կատարվում է տվյալ արտադրանքի թողարկման ամբողջական արժեքով` ներառյալ հումքի արժեքը:

Ելնելով թողարկման միջին ամսական ցուցանիշներից կատարվում է հաշվարկ տարվա համար ըստ հետևյալ օրինակի:

Օրինակ - ենթադրենք, տվյալ ամսվա ընթացքում թողարկվել է արտադրանք` կաուստիկ սոդա երեք խմբաքանակով և ձևավորվել են հետևյալ գները.

 

կաուստիկ սոդա

չափի միավորը

թողարկված արտադրանքի

քանակը

գինը (դրամ)

ծավալը (դրամ)

Ա

Բ

1

2

3=[1]*[2]

I խմբաքանակ

ԿԳ

200

200

40000

II խմբաքանակ

ԿԳ

250

225

56250

III խմբաքանակ

ԿԳ

400

235

94000

Ընդամենը

ԿԳ

850

223.82

190250

 

Ըստ այդմ, ձևավորված միջին կշռված ամսական գինը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.

 

200*200+250*225+400*235

_________________________


 = 223.82

200+250+400

 

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18743

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ


 ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ

 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

1. Ազգային վիճակագրական ծառայություն
2. Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն (տարածքային բաժին)

 արտադրական գործունեությամբ զբաղվող իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա ապրիլի 1-ը

 


Ով է ներկայացնում___________________________
                                            (անվանումը)
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________
Գտնվելու վայրը
_______________ I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը _________________ Համայնքը ____________

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I
Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I_I_I_I_I_I_I_I_I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
1-ԳԻՆ
 (տարեկան)

«Հաստատված է»
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի
մարտի 2004 թ. թիվ     որոշմամբ

 

 Չլրացնել ß

ՏԳՏԴ I_I_I_I_I_I
Մարզը I_I_I
Համայնքը I_I_I_I
Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

(Հարցաթերթը փոփ. 18.11.05 N 28-Ն)

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
200-թ. համար

(տվյալները լրացվում են առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի)

 

Արտադրատեսակի (արտադրանք-– ներկայացուցչի)

ծածկագիրը (կոդը) ըստ ԱԴԳՏ-ի

 

 

Արտադրատեսակի (արտադրանք-– ներկայացուցչի)

ծածկագիրը (կոդը) ըստ ԱԴԳՏ-ի

 

 

անվանումը

 

անվանումը

 

հակիրճ բնութագիրը

 

հակիրճ բնութագիրը

 

չափի միավորը

 

չափի միավորը

 

 

քանակը բնաիրային արտահայտությամբ

ծավալը (առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի, ներառյալ սուբսիդիաները) (դրամ)

 

մեկ միավորի միջին գինը (դրամ)

 

 

քանակը բնաիրային արտահայտությամբ

ծավալը (առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի, ներառյալ սուբսիդիաները) (դրամ)

 

մեկ միավորի միջին գինը (դրամ)

 

Ա

1

2

3=[2]:[1]

Ա

1

2

3=[2]:[1]

Հունվար

     

Հունվար

     

Փետրվար

     

Փետրվար

     

Մարտ

     

Մարտ

     

Ապրիլ

 

   

Ապրիլ

     

Մայիս

     

Մայիս

     

Հունիս

     

Հունիս

     

Հուլիս

     

Հուլիս

     

Օգոստոս

     

Օգոստոս

     

Սեպտեմբեր

     

Սեպտեմբեր

     

Հոկտեմբեր

     

Հոկտեմբեր

     

Նոյեմբեր

     

Նոյեմբեր

     

Դեկտեմբեր

     

Դեկտեմբեր

     

Ընդամենը

     

Ընդամենը

     

 

Արտադրատեսակի (արտադրանք-– ներկայացուցչի)

ծածկագիրը (կոդը) ըստ ԱԴԳՏ-ի

 

 

Արտադրատեսակի (արտադրանք-– ներկայացուցչի)

ծածկագիրը (կոդը) ըստ ԱԴԳՏ-ի

 

 

անվանումը

 

անվանումը

 

հակիրճ բնութագիրը

 

հակիրճ բնութագիրը

 

չափի միավորը

 

չափի միավորը

 

 

քանակը բնաիրային արտահայտությամբ

ծավալը (առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի, ներառյալ սուբսիդիաները) (դրամ)

 

մեկ միավորի միջին գինը (դրամ)

 

 

քանակը բնաիրային արտահայտությամբ

ծավալը (առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի, ներառյալ սուբսիդիաները) (դրամ)

 

մեկ միավորի միջին գինը (դրամ)

 

Ա

1

2

3=[2]:[1]

Ա

1

2

3=[2]:[1]

Հունվար

     

Հունվար

     

Փետրվար

     

Փետրվար

     

Մարտ

     

Մարտ

     

Ապրիլ

 

   

Ապրիլ

     

Մայիս

     

Մայիս

     

Հունիս

     

Հունիս

     

Հուլիս

     

Հուլիս

     

Օգոստոս

     

Օգոստոս

     

Սեպտեմբեր

     

Սեպտեմբեր

     

Հոկտեմբեր

     

Հոկտեմբեր

     

Նոյեմբեր

     

Նոյեմբեր

     

Դեկտեմբեր

     

Դեկտեմբեր

     

Ընդամենը

     

Ընդամենը

     

 

Արտադրատեսակի (արտադրանք– ներկայացուցչի)

ծածկագիրը (կոդը) ըստ ԱԴԳՏ-ի

 

 

Արտադրատեսակի (արտադրանք– ներկայացուցչի)

ծածկագիրը (կոդը) ըստ ԱԴԳՏ-ի

 

 

անվանումը

 

անվանումը

 

հակիրճ բնութագիրը

 

հակիրճ բնութագիրը

 

չափի միավորը

 

չափի միավորը

 

 

քանակը բնաիրային արտահայտությամբ

ծավալը (առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի, ներառյալ սուբսիդիաները) (դրամ)

 

մեկ միավորի միջին գինը (դրամ)

 

 

քանակը բնաիրային արտահայտությամբ

ծավալը (առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի, ներառյալ սուբսիդիաները) (դրամ)

 

մեկ միավորի միջին գինը (դրամ)

 

Ա

1

2

3=[2]:[1]

Ա

1

2

3=[2]:[1]

Հունվար

     

Հունվար

     

Փետրվար

     

Փետրվար

     

Մարտ

     

Մարտ

     

Ապրիլ

 

   

Ապրիլ

     

Մայիս

     

Մայիս

     

Հունիս

     

Հունիս

     

Հուլիս

     

Հուլիս

     

Օգոստոս

     

Օգոստոս

     

Սեպտեմբեր

     

Սեպտեմբեր

     

Հոկտեմբեր

     

Հոկտեմբեր

     

Նոյեմբեր

     

Նոյեմբեր

     

Դեկտեմբեր

     

Դեկտեմբեր

     

Ընդամենը

     

Ընդամենը

     

 

Արտադրատեսակի ծածկագիրը (կոդը) կազմակերպության կողմից չի լրացվում: 6-ից ավելի արտադրատեսակ ունենալու դեպքում ավելացվում է լրացուցիչ էջ (էջեր):

____ ______________ 200__թ.

Ղեկավար` __________________ Կ.Տ.

 (լրացման ամսաթիվը)

(ստորագրություն)

 ______________________________
կատարողի ազգանունը, անունը

հեռախոս _______________