Համարը 
N 217-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.12.23/31.1  Հոդ.303
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
10.09.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.09.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.01.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
25.01.2020

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
5 դեկտեմբերի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60302331

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

10 սեպտեմբերի 2002 թ.
ք. Երևան

N 217-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Ամփոփ հաշվետվություն բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական վերահսկողության մասին» Ձև թիվ 1-բնապահպանություն պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի 1-ի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
10 սեպտեմբերի 2002 թ. թիվ 217-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ) ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Ամփոփ հաշվետվություն բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական վերահսկողության մասին» ձև N 1-բնապահպանություն (կիսամյակային) ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը, որն այդ մասին նախապես տեղեկացվում է:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը:

(3-րդ կետը խմբ. 21.10.08 N 05-Ն)

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Տող 101-ում բերվում է հաշվետու տարում ստուգված օբյեկտների ընդհանուր քանակը:

6. Տողեր 102-115-ում բերվում են ստուգումների ընթացքում հայտնաբերված և սահմանված ժամկետներում վերացված բնապահպանության օրենսդրության խախտումների քանակներն` ըստ բնապահպանական ուղղությունների:

7. Բնապահպանության օրենսդրության խախտումների համար վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թվաքանակն ու սահմանված տուգանքների գումարներն` ըստ բնապահպանության ուղղությունների, բերվում են տողեր 116-129-ում:

8. Տողեր 130-143-ում բերվում են շրջակա բնական միջավայրին պատճառած վնասի հատուցման արձանագրությունների քանակներն ու դրանց դիմաց հաշվարկված գումարներն` ըստ առանձին ուղղությունների:

9. Տող 144-ում բերվում է հաշվետու տարում դատաքննչական մարմիններին հանձնված նյութերի քանակը:

10. Տող 145-ում բերվում է այն կազմակերպությունների քանակը, որոնց գործունեությունը բնապահպանության օրենսդրության խախտումների պատճառով դադարեցվել է որոշակի ժամկետներով:

11. Բնապահպանական նորմերը խախտողներից առգրավված առարկաներից առանձնացվում են ձկնագողության (տող 146), որսագողության պարագաների (տող 147), ձկների (տող 148) քանակը և ապօրինի հատված փայտանյութի ծավալը (տող 149): Առգրավված այլ առարկաները, որոնք բերված չեն տողեր 146-149-ում, նշվում են 150-152 տողերում:

12. Հաշվետու ժամանակահատվածում էկոլոգիական եզրակացության և էկոփորձաքննության ներկայացված նյութերի քանակները բերվում են տողեր 153-158-ում:

13. Հաշվետու ժամանակահատվածում փորձանմուշների էկոլոգիական փորձազննության նյութերի քանակը բերվում է տողեր 159-171-ում: Փորձանմուշների փորձազննությունը կատարվում է ըստ ուղղվածությունների` մթնոլորտային օդի (տողեր 159-161), ջրի (տողեր 162-164), հողի (տողեր 165-167), տեղադրված թափոնների (տողեր 168-169), կենդանիների (տող 170) և բույսերի (տող 171):

 

  

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
 

ԱՄՓՈՓ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգի» և «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգի»

 

Ով է ներկայացնում _________________________________________________

(անվանումը)

Գտնվելու վայրը ___________________________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն __________________________________________


Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական
տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ
արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ)
ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար
առաջացնում է պատասխանատվություն` ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

Ձև N 1-բնապահպանություն

կիսամյակային


Հաստատված է՝ ՀՀ
վիճակագրության պետական
խորհրդի

10 սեպտեմբերի 2002 թ.

թիվ 217-Ն որոշմամբ

 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ  Ազգային վիճակագրական
ծառայություն

 

Ներկայացնում է՝

ՀՀ բնապահպանության
նախարարությունը

 

Հաշվետվության ներկայացման
ժամկետը՝ մինչև հաշվետու

ժամանակաշրջանին

հաջորդող ամսվա 20-ը

(Ձևը փոփ. 21.10.08 N 05-Ն)

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

200... թ. ___________ կիսամյակի համար

  Տողի
հա-
մա-
րը
Ըն-
դա-
մե-
նը
այդ թվում` ըստ տեսչությունների (մարզերի)
Երևա-
նի
Արա-
գա-
ծոտնի
Արա-
րա-
տի
Ար-
մա-
վիրի
Գեղար-
քու-
նիքի
Լոռ-
վա
Կո-
տայ-
քի
Շի-
րա-
կի
Սյու-
նի-
քի
Վա-
յոց
Ձորի
Տա-
վու-
շի
Ա Բ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ստուգված օբյեկտների քանակը, ընդամենը 101                        
Բնապահպանության օրենսդրության խախտումներ` ըստ բնապահպանության ուղղությունների, միավոր ընդամենը հայտնաբերվել են 102                        
վերացվել են 103                        
ընդերքի հայտնաբերվել են 104                        
վերացվել են 105                        
ջրային
պաշարների
հայտնաբերվել են 106                        
վերացվել են 107                        
օդային
ավազանի
հայտնաբերվել են 108                        
վերացվել են 109                        
հողային
պաշարների
հայտնաբերվել են 110                        
վերացվել են 111                        
բուսական
աշխարհի
հայտնաբերվել են 112                        
վերացվել են 113                        
կենդանական
աշխարհի
հայտնաբերվել են 114                        
վերացվել են 115                        
Վարչական
տույժեր` ըստ
բնապահպանության
ուղղությունների
ընդամենը մարդ 116                        
գումարը, հազ. դրամ 117                        
ընդերքի մարդ 118                        
գումարը, հազ. դրամ 119                        
ջրային
պաշարների
մարդ 120                        
գումարը, հազ. դրամ 121                        
օդային
ավազանի
մարդ 122                        
գումարը, հազ. դրամ 123                        
հողային
պաշարների
մարդ 124                        
գումարը, հազ. դրամ 125                        
բուսական
աշխարհի
մարդ 126                        
գումարը, հազ. դրամ 127                        
կենդանական
աշխարհի
մարդ 128                        
գումարը, հազ. դրամ 129                        
Կազմվել է վնասի հատուցման արձանագրություններ`
բնապահպանության ուղղությունների
ընդամենը քանակը, միավոր 130                        
գումարը, հազ. դրամ 131                        
ընդերքի քանակը, միավոր 132                        
գումարը, հազ. դրամ 133                        
ջրային պաշարների քանակը, միավոր 134                        
գումարը, հազ. դրամ 135                        
օդային ավազանի քանակը, միավոր 136                        
գումարը, հազ. դրամ 137                        
հողային պաշարների քանակը, միավոր 138                        
գումարը, հազ. դրամ 139                        
բուսական աշխարհի քանակը, միավոր 140                        
գումարը, հազ. դրամ 141                        
կենդանական աշխարհի քանակը, միավոր 142                        
գումարը, հազ. դրամ 143                        
Հանձնվել են նյութեր դատաքննչական մարմիններին 144                        
Կազմակերպության գործունեության ժամանակավոր դադարեցում, միավոր 145                        
Առգրավվել է ձկնագողության պարագաներ, միավոր 146                        
որսագողության պարագաներ, միավոր 147                        
ձուկ, հատ կամ կգ (նշել) 148                        
փայտանյութ, խոր. մ 149                        
  150                        
  151                        
  152                        
Էկոլոգիական
եզրակացության և
էկոփորձաքննության
ներկայացված
նյութերը
ՍԹԱ-ի սահմանման 153                        

որից

հաստատվել է

154                        
գործունեության թույլտվության 155                        

որից

բավարարվել է

156                        
էկոփորձաքննության 157                        

որից անցել է

158                        
Փորձանմուշների էկոլոգիական
փորձազննության
մթնոլոր-
տային օդի
քանակը 159                        
ՍԹԱ գերա-
զանցվել է
մինչև 5 անգամ 160                        
5-ից ավել անգամ 161                        
ջրի քանակը 162                        
ՍԹԱ գերա-
զանցվել է
մինչև 5 անգամ 163                        
5-ից ավել անգամ 164                        
հողի քանակը 165                        
առնվազն 1 էլեմենտի պարունակությունը գերազանցել է ՍԹԿ 166                        
սահմանված քանակի էլեմենտների պարունակությունը գերազանցել է ՍԹԿ 167                        
տեղա-
դրված թափոն-
ների
քանակը 168                        
չի համապատասխանել սահմանված նորմերին 169                        
կենդանիների 170                        
բույսերի 171                        

 

Կատարող ___________________

 

Հեռ. __________________

 

____________________ 200_թ.

Ղեկավար

Անուն, ազգանուն ___________________

 

Պաշտոն _________________________

 

Ստորագրություն ____________________