Համարը 
N 765-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2008.07.30/49(639) Հոդ.813
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.06.2008
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.07.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.08.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

5 հունիսի 2008 թվականի N 765-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «բ» ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հաստատել`

1) Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական կանոնակարգերի մշակման 2008 թվականի ծրագիրը` համաձայն N 1 հավելվածի։

2) Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտացման 2008 թվականի ծրագիրը` համաձայն N 2 հավելվածի:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան


2008 թ. հուլիսի 22
Երևան

 

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
հունիսի 5-ի N 765-Ն որոշման

 

2 0 0 8  Թ Վ Ա Կ Ա Ն Ի  Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Տեխնիկական կանոնակարգի անվանումը

Պատասխանատու կատարող իրավասու մարմինը

Համակատարող մարմինը

Նախագիծը ՀՀ
կառավարության քննարկմանը ներկայացնելու ժամկետը

1.

«Էլեկտրաուժային տեղակայանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

 

սեպտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

2.

«Հատուկ կայանքների էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

 

հոկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

3.

«Բնակավայրերի կանաչ գոտիների կազմությանը և չափերին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

 

սեպտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

4.

(կետն ուժը կորցրել է 30.10.08 N 1233-Ն)

5.

«Մակերևութային ջրերի աղտոտվածության աստիճանի գնահատման հիդրոքիմիական ցուցանիշների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

հոկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ

6.

(կետն ուժը կորցրել է 20.11.08 N 1349-Ն)

(հավելվածը փոփ. 30.10.08 N 1233-Ն, 20.11.08 N 1349-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
հունիսի 5-ի N 765-Ն որոշման

 

2 0 0 8  Թ Վ Ա Կ Ա Ն Ի  Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ

 


NN
ը/կ

Մշակվող կամ ՀՀ-ում ազգային ստանդարտի կարգավիճակով կիրառման համար նախապատրաստվող միջազգային, եվրոպական ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթի անվանումը

Ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթի մշակման կամ նախապատրաստման նպատակը

Պատասխանատու կատարողը, համակատարողը, իրավասու մարմինը (մարմինները)

Հաստատման
ժամկետը

1

2

3

4

5

Բաժին 1. Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների կատարումն ապահովող ստանդարտները

1.1.

Մրգային և բանջարեղենային մթերքներ. Լուծվող չոր նյութերի որոշում. Բեկումաչափական մեթոդ

ԻՍՕ 2173:2003 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ մրգային և բանջարեղենային հյութերում լուծվող չոր նյութերի պարունակության որոշման բեկումաչափական մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.2.

Մրգային և բանջարեղենային հյութեր. pH-ի որոշում

ԵՆ 1132:1994 եվրոպական ստանդարտին ներդաշնակ մրգային և բանջարեղենային հյութերում pH-ի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.3.

Մրգեր, բանջարեղեն և դրանցից ստացված մթերքներ. pH-ի որոշում

ԻՍՕ 1842:1991 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ մրգերում, բանջարեղենում և դրանցից ստացված մթերքներում pH-ի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

նոյեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

1.4.

Մրգային և բանջարեղենային հյութեր. Ատոմաաբսորբման մեթոդով նատրիումի, կալիումի, կալցիումի և մագնեզիումի պարունակության որոշում

ԵՆ 1134:1994 եվրոպական ստանդարտին ներդաշնակ մրգային և բանջարեղենային հյութերում ատոմաաբսորբման մեթոդով նատրիումի, կալիումի, կալցիումի և մագնեզիումի պարունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

1.5.

Մրգային և բանջարեղենային հյութեր. Ֆոսֆորի պարունակության որոշում. Սպեկտրաչափական մեթոդ

ԵՆ 1136:1994 եվրոպական ստանդարտին ներդաշնակ մրգային և բանջարեղենային հյութերում ֆոսֆորի պարունակության որոշման սպեկտրաչափական մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

1.6.

Մրգային և բանջարեղենային հյութեր. D-իզոկիտրոնաթթվի պարունակության ֆերմենտատիվ որոշում. NADPH սպեկտրաչափական մեթոդ

ԵՆ 1139:1994 եվրոպական ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա մրգային և բանջարեղենային հյութերում
D-իզոկիտրոնաթթվի ֆերմենտատիվ որոշման NADPH սպեկտրաչափական մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.7.

Մրգային և բանջարեղենային հյութեր. Սուլֆատների պարունակության որոշում

ԵՆ 1142:1994 եվրոպական ստանդարտին ներդաշնակ մրգային և բանջարեղենային հյութերում սուլֆատների պարունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

1.8.

Մրգային և բանջարեղենային հյութեր. Քլորիդների պարունակության որոշում. Պոտենցաչափական տիտրման մեթոդ

ԵՆ 12133:1997 եվրոպական ստանդարտին ներդաշնակ մրգային և բանջարեղենային հյութերում պոտենցաչափական տիտրման մեթոդով քլորիդների պարունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

1.9.

Մրգային և բանջարեղենային հյութեր. Տիտրվող թթվայնության որոշում

ԵՆ 12147:1996 եվրոպական ստանդարտին ներդաշնակ մրգային և բանջարեղենային հյութերում տիտրվող թթվայնության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

1.10.

Մրգեր, բանջարեղեն և դրանցից ստացված մթերքներ. Սորբինաթթվի պարունակության որոշում

ԻՍՕ 5519:1978 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ մրգերում, բանջարեղենում և դրանցից ստացված մթերքներում սորբինաթթվի պարունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

1.11.

Մրգեր, բանջարեղեն և դրանցից ստացված մթերքներ. Ծծմբի երկօքսիդի ընդհանուր պարունակության որոշում

ԻՍՕ 5522:1981 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ մրգերում, բանջարեղենում և դրանցից ստացված մթերքներում ընդհանուր ծծմբի երկօքսիդի պարունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

 

 

1.12.

Մրգերից և բանջարեղենից ստացված հեղուկ մթերքներ. Ծծմբի երկօքսիդի պարունակության որոշում

ԻՍՕ 5523:1981 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ մրգերում, բանջարեղենում և դրանցից ստացված հեղուկ մթերքներում ծծմբի երկօքսիդի պարունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

1.13.

Մրգեր, բանջարեղեն և դրանցից ստացված մթերքներ. Բենզոյական թթվի պարունակության (լիտրում կամ կիլոգրամում 200 մգ-ից ոչ պակաս բենզոյական թթվի պարունակության) որոշում. Մոլեկուլային կլանման սպեկտրաչափական մեթոդ

ԻՍՕ 6560:1983 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ մրգերում, բանջարեղենում և դրանցից ստացված մթերքներում բենզոյական թթվի պարունակության (լիտրում կամ կիլոգրամում 200 մգ ոչ պակաս բենզոյական թթվի պարունակության) որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

1.14.

Մրգեր, բանջարեղեն և դրանցից ստացված մթերքներ. Օքսիմեթիլֆուրֆուրոլի պարունակության որոշում

ԻՍՕ 7466:1986 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ մրգերում, բանջարեղենում և դրանցից ստացված մթերքներում օքսիմեթիլֆուրֆուրոլի պարունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

1.15.

Թարմ մրգեր և բանջարեղեն. Նմուշառում

ԻՍՕ 874:1980 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ թարմ մրգերի և բանջարեղենի նմուշառման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1913-Ն որոշմամբ հաստատված` թարմ պտուղ-բանջարեղենի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

 

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.16.

Կաթ և կաթնամթերք. Մրցակից ֆերմենտների իմունոլոգիական վերլուծության ստանդարտացված նկարագրությունների ուղեցույց.
Աֆլատոքսին M1-ի պարունակության որոշում

ԻՍՕ 14675:2003 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ աֆլատոքսին M1-ի պարունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված` կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

1.17.

Կաթ և կաթնամթերք. Նմուշառման ուղեցույց

ԻՍՕ 707:1997 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կաթի և կաթնամթերքի նմուշառման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված` կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.18.

Կաթ. Սառեցման կետի որոշում. Սառնադիտման թերմիստոր մեթոդ

ԻՍՕ 5764:2002 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կաթի սառեցման կետի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.19.

Չոր կաթ. Կաթնաթթվի և լակտատների պարունակության որոշում

ԻՍՕ 8069:2005 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա չոր կաթում կաթնաթթվի և լակտատների պարունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված` կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.20.

Կարագ. Շիճուկի pH-ի որոշում. Պոտենցաչափական մեթոդ

ԻՍՕ 7238:2004 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ կարագում շիճուկի pH-ի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված` կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.21.

Կաթնային յուղ. Գերօքսիդային թվի որոշում

ԻՍՕ 3976:2006 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կաթնային յուղում գերօքսիդային թվի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված` կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1.22.

Շրդանային կազեիններ և կազեինատներ. Մոխրի զանգվածային մասի որոշում

ԻՍՕ 5545:2008 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կաթնամթերքում շրդանային կազեինների և կազեինատների մեջ մոխրի զանգվածային մասի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված` կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1.23.

Կազեիններ և կազեինատներ. Սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում

ԻՍՕ 5549:1978 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կաթնամթերքում կազեինների և կազեինատների մեջ սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված` կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1.24.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Օճառացման թվի որոշում

ԻՍՕ 3657:2002 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում օճառացման թվի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.25.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Յոդային թվի որոշում

ԻՍՕ 3961:1996 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում յոդային թվի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.26.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Եռագլիցերիդի մոլեկուլների 2-րդ դիրքում հագեցած ճարպաթթուների բաղադրության որոշում

ԻՍՕ 6800:1997 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում եռագլիցերիդի մոլեկուլների 2-րդ դիրքում հագեցած ճարպաթթուների բաղադրության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1.27.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Բարձր արդյունավետ հեղուկային քրոմատագրմամբ տոկոֆերոլի և տոկոտրիենոլի պարունակությունների որոշում

ԻՍՕ 9936:2006 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում բարձր արդյունավետ հեղուկային քրոմատագրմամբ տոկոֆերոլի և տոկոտրիենոլի պարունակությունների որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1.28.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Ստիրոլների առանձին և ընդհանուր պարունակությունների որոշում. Գազաքրոմատագրման մեթոդ

ԻՍՕ 12228:1999 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում ստիրոլների առանձին և ընդհանուր պարունակությունների որոշման գազաքրոմատագրման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1.29.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Բուսական ճարպերի և յուղերի տրանս Ճարպաթթու իզոմերների պարունակության որոշում. Գազաքրոմատագրման մեթոդ

ԻՍՕ 15304:2002 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա բուսական ճարպերի և յուղերի ճարպաթթուների տրանսիզոմերների պարունակության որոշման գազաքրոմատագրման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1.30.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Չօճառացվող նյութի որոշում. Հեքսանով լուծահանման մեթոդ

ԻՍՕ 18609:2000 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում չօճառացվող նյութի որոշման հեքսանով լուծահանման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1.31.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Փորձանմուշի նախապատրաստում

ԻՍՕ 661:2003 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում փորձանմուշի նախապատրաստման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.32.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Չլուծվող խառնուկների պարունակության որոշում

ԻՍՕ 663:2007 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում չլուծվող խառնուկների պարունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.33.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Տիտրի որոշում

ԻՍՕ 935:1988 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում տիտրի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.34.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Չօճառացվող նյութի որոշում. Դիէթիլ եթերի օգտագործմամբ լուծահանման մեթոդ

ԻՍՕ 3596:2000 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում դիէթիլ եթերի օգտագործմամբ լուծահանման միջոցով չօճառացվող նյութի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.35.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Թթվային թվի և թթվայնության որոշում

ԻՍՕ 660:1996 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում թթվային թվի և թթվայնության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի
N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.36.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Խոնավության և ցնդող նյութերի պարունակության որոշում

ԻՍՕ 662:1998 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում խոնավության և ցնդող նյութերի պարունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.37.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Նմուշառում

ԻՍՕ 5555:2001 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում նմուշառման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.38.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Օքսիդացման նկատմամբ կայունության որոշում (օքսիդացման արագացված մեթոդ)

ԻՍՕ 6886:2006 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում օքսիդացման նկատմամբ կայունության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.39.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Ճարպաթթուների մեթիլ եթերների նախապատրաստում

ԻՍՕ 5509:2000 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում ճարպային թթուների մեթիլ եթերների նախապատրաստման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.40.

Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Գերօքսիդային թվի որոշում. Յոդաչափական (դիտողական) որոշում ըստ վերջնակետի

ԻՍՕ 3960:2007 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կենդանական և բուսական ճարպերում և յուղերում գերօքսիդային թվի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի
N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.41.

Միս և մսամթերք. Հիդրօքսիպրոլինի զանգվածային մասի որոշում

ԻՍՕ 3496:1994 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա մսում և մսամթերքում հիդրօքսիպրոլինի զանգվածային մասի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.42.

Միս և մսամթերք. pH-ի չափում

ԻՍՕ 2917:1999 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա մսում և մսամթերքում pH-ի չափման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.43.

Միս և մսամթերք. Խոնավության զանգվածային մասի որոշում

ԻՍՕ 1442:1997 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ մսում և մսամթերքում խոնավության զանգվածային մասի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի
N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.44.

Սննդամթերքի և անասնակերի մանրէաբանություն. Ընդհանուր պահանջներ և ցուցումներ մանրէաբանական հետազոտությունների համար

ԻՍՕ 7218:2007 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա սննդամթերքի և անասնակերի մանրէաբանական հետազոտությունների համար ընդհանուր պահանջների և ցուցումների վերաբերյալ ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1560-Ն որոշմամբ հաստատված` մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.45.

Սննդամթերքի և անասնակերի մանրէաբանություն. Salmonella բակտերիայի հայտնաբերման հորիզոնական մեթոդ

ԻՍՕ 6579:2002 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա սննդամթերքում և անասնակերում Salmonella բակտերիայի հայտնաբերման հորիզոնական մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

 

1.46.

Սննդամթերքի և անասնակերի մանրէաբանություն. Կոագուլադրական ստաֆիլակոկերի հայտնաբերման հորիզոնական մեթոդ. Staphylococcus aureus և այլ տեսակներ) Մաս 1. Բեյրդ-Պարկերի ագարային միջավայրի կիրառման մեթոդ

ԻՍՕ 6888-1:1999 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա սննդամթերքում և անասնակերում կոագուլադրական ստաֆիլակոկերի (Staphylococcus aureus և այլ տեսակներ) հայտնաբերման հորիզոնական մեթոդի (Բեյրդ-Պարկերի ագարային միջավայրի կիրառման մեթոդի) ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի
N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.47.

Սննդամթերքի և անասնակերի մանրէաբանություն. Կոագուլադրական ստաֆիլակոկերի հայտնաբերման հորիզոնական մեթոդ (Staphylococcus aureus և այլ տեսակներ).
Մաս 2. Ճագարների պլազմայի ֆիբրինոգենի ագարի միջավայրի կիրառման մեթոդ

ԻՍՕ 6888-2:1999 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա սննդամթերքում և անասնակերում (ճագարների պլազմայի ֆիբրինոգենի ագարի միջավայրի կիրառման մեթոդ) կագուլադրական ստաֆիլակոկերի (Staphylococcus aureus և այլ տեսակներ) հայտնաբերման հորիզոնական մեթոդի) ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.48.

Սննդամթերքի և անասնակերի մանրէաբանություն. Կոագուլադրական ստաֆիլակոկերի հայտնաբերման հորիզոնական մեթոդ (Staphylococcus aureus և այլ տեսակներ). Մաս 3. Փոքր քանակների հայտնաբերում և MPN մեթոդ

ԻՍՕ 6888-3:2003 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա սննդամթերքում և անասնակերում (փոքր քանակների հայտնաբերում և MPN մեթոդ) կագուլադրական ստաֆիլակոկերի (Staphylococcus aureus և այլ տեսակներ) հայտնաբերման հորիզոնական մեթոդի) ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.49.

Սննդամթերքի և անասնակերի մանրէաբանություն. Escherichid coli-ի հայտնաբերման և հաշվարկման հորիզոնական մեթոդ. Առավել ճշգրիտ քանակական մեթոդ

ԻՍՕ 7251:2005 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա սննդամթերքում և անասնակերում Escherichid coli-ի հայտնաբերման և հաշվարկման հորիզոնական մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.50.

Սննդամթերքի և անասնակերի մանրէաբանություն. Կոլիձևերի հայտնաբերման և հաշվարկման հորիզոնական մեթոդ. Առավել ճշգրիտ քանակական մեթոդ

ԻՍՕ 4831:2006 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ կաթում, կաթնամթերքում կոլիձևերի հայտնաբերման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2006 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված` կաթին, կաթնամթերքին և դրանց արտադրությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.51.

Սննդամթերքի և անասնակերի մանրէաբանություն. Կոլիձևերի հաշվարկման հորիզոնական մեթոդ. Գաղութների հաշվարկում

ԻՍՕ 4832:2006 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա սննդամթերքում և անասնակերում գաղութների հաշվարկումով կոլիձևերի հաշվարկման հորիզոնական մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.52.

Սննդամթերքի և անասնակերի մանրէաբանություն. Clostridium perfringens-ի հաշվարկման հորիզոնական մեթոդ. Գաղութների հաշվարկման մեթոդ

ԻՍՕ 7937-2004 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա գարեջրում Clostridium perfringens-ի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2007 թ. հունվարի 11-ի N 44-Ն որոշմամբ հաստատված` գարեջրի և դրա արտադրության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.53.

Սննդամթերք. Հացահատիկում, ընկուզեղենում և դրանց վերամշակումից ստացված մթերքներում B1 աֆլատոքսինի և B1, B2, G1 և G2 աֆլատոքսինների ընդհանուր պարունակությունների որոշում. Բարձրարդյունավետ հեղուկ քրոմատագրման մեթոդ

ԻՍՕ 16050-2003 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա գարեջրում աֆլատոքսինների որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2007 թ. հունվարի 11-ի N 44-Ն որոշմամբ հաստատված` գարեջրի և դրա արտադրության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.54.

Սուրճ. Կոֆեինի զանգվածային մասի որոշում. Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդ

ԻՍՕ 10095:1992 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ` սուրճում բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդով կոֆեինի զանգվածային մասի որոշման ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.55.

Սուրճի նմուշառիչներ

ԻՍՕ 6666:1983 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա սուրճի նմուշառիչների վերաբերյալ պահանջների ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի
2-րդ տասնօրյակ

1.56.

Լուծվող սուրճ. Զանգվածի կորստի որոշումը
700C ջերմաստիճանի և ցածր ճնշման պայմաններում

ԻՍՕ 3726:1983 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ լուծվող սուրճում 700C ջերմաստիճանի և ցածր ճնշման պայմաններում զանգվածի կորստի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի
2-րդ տասնօրյակ

1.57.

Հացահատիկներ և ընդեղեն. Միջատներով թաքնված վարակվածության որոշում.
Մաս 1. Ընդհանուր սկզբունքներ

ԻՍՕ 6639-1:1986 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ հացահատիկների և ընդեղենի միջատներով թաքնված վարակվածության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն որոշմամբ հաստատված` հացահատիկին, դրա արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

օգոստոսի 1-ին
տասնօրյակ

1.58.

Հացահատիկներ և ընդեղեն. Միջատներով թաքնված վարակվածության որոշում.
Մաս 2. Նմուշառում

ԻՍՕ 6639-2:1986 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ հացահատիկների և ընդեղենի միջատներով թաքնված վարակվածության որոշման համար նմուշառման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն որոշմամբ հաստատված` հացահատիկին, դրա արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.59.

Հացահատիկներ և ընդեղեն. Միջատներով թաքնված վարակվածության որոշում. Մաս 3. Հսկիչ մեթոդ

ԻՍՕ 6639-3:1986 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ հացահատիկների և ընդեղենի միջատներով թաքնված վարակվածության որոշման հսկիչ մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն որոշմամբ հաստատված` հացահատիկին, դրա արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.60.

Հացահատիկներ և ընդեղեն. Միջատներով թաքնված վարակվածության որոշում. Մաս 4. Արագացված մեթոդներ

ԻՍՕ 6639-4:1987 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա հացահատիկների և ընդեղենի միջատներով թաքնված վարակվածության որոշման արագացված մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2007 թ. հունվարի 11-ի N 22-Ն որոշմամբ հաստատված` հացահատիկին, դրա արտադրմանը, պահմանը, վերամշակմանը և օգտահանմանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 2-րդ
տասնօրյակ

1.61.

Ջուր լաբորատոր վերլուծությունների համար. Տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ

ԻՍՕ 3696:1987 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա լաբորատոր վերլուծությունների համար ջրի տեխնիկական պահանջների և փորձարկման մեթոդների ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.62.

Ջրի որակ. բետա ռադիոակտիվության չափումը քաղցրահամ ջրում

ԻՍՕ 9697:1992 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա քաղցրահամ ջրում բետա ռադիոակտիվության չափման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` լաբորատոր վերլուծություններ իրականացնելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.63.

Ջրի որակ. Ռադիոնուկլիդների տեսակարար ակտիվության որոշում. Բարձր լուծողունակության գամմա սպեկտրաչափական մեթոդ

ԻՍՕ 10703:2007 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա ջրում գամմա սպեկտրաչափի միջոցով ռադիոնուկլիդների ակտիվության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` լաբորատոր վերլուծություններ իրականացնելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.64.

Ջրի որակ. Էլեկտրահաղոր-
դականության որոշում

ԻՍՕ 7888:1985 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա ջրում էլեկտրահաղորդականության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` լաբորատոր վերլուծություններ իրականացնելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.65.

Ջրի որակ. Ֆոսֆորի որոշում. Ամոնիում մոլիբդատային սպեկտրաչափական մեթոդ

ԻՍՕ 6878:2004 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա ամոնիումի մոլիբդատի կիրառմամբ ջրում ֆոսֆորի որոշման սպեկտրաչափական մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` N 2-III-Ա2-1 «Խմելու ջուր. Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ. Որակի հսկողություն» սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.66.

Ջրի որակ. Թթվածնի քիմիական պահանջի որոշում

ԻՍՕ 6060:1989 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա ջրում թթվածնի քիմիական պահանջի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` լաբորատոր վերլուծություններ իրականացնելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.67.

Ջրի որակ. Պղտորության որոշում

ԻՍՕ 7027:1999 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա ջրում պղտորության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` N 2-III-Ա2-1 «Խմելու ջուր. Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ. Որակի հսկողություն» սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.68.

Ջրի որակ. Ընդհանուր օրգանական ածխածնի (TOC) և լուծված օրգանական ածխածնի (DOC) որոշման ուղեցույց

ԻՍՕ 8245:1999 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա ջրում ընդհանուր օրգանական ածխածնի և լուծված օրգանական ածխածնի որոշման ուղեցույցի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` լաբորատոր վերլուծություններ իրականացնելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.69.

Ջրի որակ. Ազոտի որոշում ըստ Կյելդալի. Սելենով հանքայնացումից հետո մեթոդ

ԻՍՕ 5663:1984 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա ջրում սելենի ներկայությամբ հանքայնացումից հետո ըստ Կյեդալի ազոտի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` N 2-III-Ա2-1 «Խմելու ջուր. Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ. Որակի հսկողություն» սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.70.

Ջրի որակ. Լուծված անիոնների որոշում իոնների հեղուկ քրոմատագրմամբ.
Մաս 1. Բրոմիդի, քլորիդի, ֆտորիդի, նիտրատի, նիտրիտի, ֆոսֆատի և սուլֆատի որոշում

ԻՍՕ 10304-1:2007 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա հեղուկ քրոմատագրմամբ ջրում լուծված անիոնների (բրոմիդի, քլորիդի, ֆտորիդի, նիտրատի, նիտրիտի, ֆոսֆատի և սուլֆատի) որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` N 2-III-Ա2-1 «Խմելու ջուր. Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ. Որակի հսկողություն» սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.71.

Ջրի որակ. Կոբալտի, նիկելի, պղնձի, ցինկի, կադմիումի և կապարի որոշում. Բոցային ատոմաաբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդներ

ԻՍՕ 8288:1986 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա ջրում կոբալտի, նիկելի, պղնձի, ցինկի, կադմիումի և կապարի որոշման բոցային ատոմաաբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդների ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` N 2-III-Ա2-1 «Խմելու ջուր. Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ. Որակի հսկողություն» սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.72.

Ջրի որակ. Քրոմի որոշում. Ատոմաաբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդներ

ԻՍՕ 9174:1998 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ` ջրում քրոմի որոշման ատոմաաբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդների ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2007 թ. դեկտեմբերի 13-ի
N 1602-Ն որոշմամբ հաստատված` հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.73.

Ջրի որակ. Ֆտորիդների որոշում. Մաս 2. Թրմելուց և թորելուց հետո անօրգանական ընդհանուր ֆտորիդի որոշում

ԻՍՕ 10359-2:1994 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա ջրում թրմելուց և թորելուց հետո անօրգանական ընդհանուր ֆտորիդի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` N 2-III-Ա2-1 «Խմելու ջուր. Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ. Որակի հսկողություն» սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.74.

Ջրի որակ. Ջրի որակի հետազոտությունների որակի հսկողության ձեռնարկ

ԻՍՕ/ՏՀ 13530:1997 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա ջրի հետազոտությունների որակի հսկողության ազգային ստանդարտի մշակում` հավանության մեթոդով` N 2-III-Ա2-1 «Խմելու ջուր. Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի` ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ. Որակի հսկողություն» սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.75.

Ծխախոտ. Նմուշառում հումքի խմբաքանակից. Ընդհանուր սկզբունքներ

ԻՍՕ 4874:2000 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ ծխախոտի հումքի խմբաքանակից նմուշառման ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2005 թ. ապրիլի 28-ի N 540-Ն որոշմամբ հաստատված` ծխախոտի վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

1.76.

Սիգարետներ. Նմուշառում

ԻՍՕ 8243-2006 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ` սիգարետների նմուշառման ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2005 թ. ապրիլի 28-ի N 540-Ն որոշմամբ հաստատված ծխախոտի վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

1.77.

Սիգարետներ. Ծխի խտուցքում նիկոտինի պարունակության որոշում. Գազաքրոմա-
տագրման մեթոդ

ԻՍՕ 10315:2000 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ սիգարետների ծխի խտուցքում նիկոտինի պարունակության որոշման գազաքրոմատագրման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2005 թ.ապրիլի 28-ի N 540-Ն որոշմամբ հաստատված` ծխախոտի վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

1.78.

Սիգարետներ. Ընդհանուր և նիկոտին չպարունակող չոր նյութի որոշում սովորական ծխեցնող մեքենայով

ԻՍՕ 4387:2000 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա սովորական ծխեցնող մեքենայով ընդհանուր և նիկոտին չպարունակող չոր նյութի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2005 թ. ապրիլի 28-ի N 540-Ն որոշմամբ հաստատված` ծխախոտի վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.79.

Մազերը լվանալու և լոգանքի շամպուններ. Մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասի որոշման մեթոդ

մազերը լվանալու և լոգանքի շամպուններում մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2004 թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված` մակերևութաակտիվ միջոցներ և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.80.

Մազի լաքեր. Չոր մնացորդի որոշման մեթոդ

մազի լաքում չոր մնացորդի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքին և դրա արտադրությանը ներկայացվող պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.81.

Օճառներ. Ճարպաթթուների պարունակության որոշման մեթոդ

օճառներում ճարպաթթուների պարունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2004 թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված մակերևութաակտիվ միջոցներ և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.82.

Կոսմետիկա. Մանրէաբանություն. Մանրէաբանական հետազոտության ընդհանուր ցուցումներ

ԻՍՕ 21148:2005 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կոսմետիկական արտադրանքներում մանրէաբանական հետազոտության ընդհանուր ցուցումների ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքին և դրա արտադրությանը ներկայացվող պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

նոյեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.83.

Կոսմետիկա. Մանրէաբանություն. Մեզոֆիլ աերոբ մանրէների հաշվարկ և որոշում

ԻՍՕ 21149:2006 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կոսմետիկական արտադրանքներում մեզոֆիլ աերոբ մանրէների հաշվարկի և որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքին և դրա արտադրությանը ներկայացվող պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն

նոյեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.84.

Կոսմետիկա. Մանրէաբանություն. Pseudomonas aeruginosa-ի հայտնաբերում

ԻՍՕ 22717:2006 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կոսմետիկական արտադրանքներում Pseudomonas aeruginosa-ի հայտնաբերման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքին և դրա արտադրությանը ներկայացվող պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

նոյեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.85.

Կոսմետիկա. Մանրէաբանություն. Staphylococcus aureus-ի հայտնաբերում

ԻՍՕ 22718:2006 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կոսմետիկական արտադրանքներում Staphylococcus aureus-ի հայտնաբերման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքին և դրա արտադրությանը ներկայացվող պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

նոյեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.86.

Կոսմետիկա. Մանրէաբանություն. Escherichid
coli-ի հայտնաբերում

ԻՍՕ 21150:2006 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա կոսմետիկական արտադրանքներում Escherichid coli-ի հայտնաբերման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքին և դրա արտադրությանը ներկայացվող պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

նոյեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.87.

Դիզելային և բնակարանային ջերմամատակարարման վառելիքներ. Սառը ֆիլտրային խցանման կետի որոշում

ԵՆ 116:1997 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա դիզելային վառելիքներում սառը ֆիլտրային խցանման կետի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.88.

Դիզելային վառելիք. Բարձր հաճախականությամբ հետադարձ առաջընթաց սարքի օգտագործմամբ (HFRR) քսող ունակության որոշում. Մաս 1. Փորձարկման մեթոդ

ԻՍՕ 12156.1:2006 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա բարձր հաճախականությամբ հետադարձ առաջընթաց սարքի օգտագործմամբ (HFRR) դիզելային վառելիքներում քսող ունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.89.

Հեղուկ նավթամթերքներ. Միջին թորվածքներում աղտոտման որոշում

ԵՆ 12662:1998 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա հեղուկ նավթամթերքների միջին թորվածքներում աղտոտման որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.90.

Հեղուկ նավթամթերքներ. Միջին թորվածքներում յուղաթթվի մեթիլ եթերի որոշում. Ինֆրակարմիր սպեկտրաչափական մեթոդ

ԵՆ 14078:2003 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա հեղուկ նավթամթերքների միջին թորվածքներում յուղաթթվի մեթիլ եթերի պարունակության որոշման սպեկտրաչափական մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.91.

Նավթամթերք. Պղտորման կետի որոշում

ԻՍՕ 3015:1992 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա նավթամթերքներում պղտորման կետի որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

 

1.92.

Նավթամթերք. Դիզելային վառելիքի բոցավառվելիության որոշում. Ցետանային թվի որոշման շարժիչային մեթոդ

ԻՍՕ 5165:1998 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա դիզելային վառելիքի բոցավառվելիության որոշման շարժիչային մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.93.

Նավթամթերք. Դիզելային վառելիքում ալկիլ նիտրատի պարունակության որոշում. Սպեկտրաչափական մեթոդ

ԻՍՕ 13759:1996 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա նավթամթերքում ալկիլ նիտրատի պարունակության որոշման սպեկտրաչափական մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.94.

Նավթամթերք. Ածխածնային մնացորդի որոշում. Միկրո մեթոդ

ԻՍՕ 10370:1993 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա նավթամթերքում ածխածնային մնացորդի որոշման միկրո մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.95.

Նավթամթերք. Ավտոմոբիլային վառելիքներում ծծմբի պարունակության որոշում. Ուլտրամանուշակագույն ֆլուորեսցենտման մեթոդ

ԻՍՕ 20846:2004 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա նավթամթերքում ծծմբի պարունակության որոշման ուլտրամանուշակագույն ֆլուորեսցենտման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.96.

Նավթամթերք. Ջրի պարունակության որոշում. Կարլ Ֆիշերի կուլոնաչափական տիտրման մեթոդ

ԻՍՕ 12937:2000 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա նավթամթերքում ջրի պարունակության որոշման Կառլ Ֆիշերի կուլոնաչափության տիտրման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.97.

Նավթամթերք. Մոխրի պարունակության որոշում

ԻՍՕ 6245:2001 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա նավթամթերքում մոխրի պարունակության որոշման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.98.

Նավթամթերք. Ճշգրիտ տվյալների որոշում և դրանց կիրառում փորձարկման մեթոդների նկատմամբ

ԻՍՕ 4259:2006 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա նավթամթերքում ճշգրիտ տվյալների որոշման և փորձարկման մեթոդների նկատմամբ դրանց կիրառման ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

 

1.99.

Նավթամթերք. Օքսիդացման նկատմամբ միջին թորված վառելիքների կայունության որոշում

ԻՍՕ 12205:1995 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա օքսիդացման նկատմամբ միջին թորված վառելիքների կայունության որոշման ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.100.

Նավթամթերք. Թափանցիկ և ոչ թափանցիկ հեղուկներ. Կինեմատիկական մածուցիկության որոշում և դինամիկ մածուցիկության հաշվարկում

ԻՍՕ 3104:1994 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա թափանցիկ և ոչ թափանցիկ նավթամթերքի կինեմատիկական մածուցիկության որոշման և դինամիկ մածուցիկության հաշվարկման ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.101.

Նավթամթերք. Նմուշառում ձեռքով

ԻՍՕ 3170:2004 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա նավթամթերքի` ձեռքով նմուշառման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.102.

Նավթամթերք. Ավտոմատ նմուշառում խողովակաշարերից

ԻՍՕ 3171:1988 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա նավթամթերքի խողովակաշարերից ավտոմատ նմուշառման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.103.

Նավթամթերք. Մթնոլորտային ճնշման տակ թորման բնութագրերի որոշում

ԻՍՕ 3405:2000 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա մթնոլորտային ճնշման տակ նավթամթերքի թորման բնութագրերի որոշման ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.104.

Չմշակված նավթ և հեղուկ նավթամթերք. Խտության լաբորատոր որոշում. Խտաչափի մեթոդ

ԻՍՕ 3675:1998 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա խտաչափի մեթոդով նավթամթերքի խտության լաբորատոր որոշման ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.105.

Չմշակված նավթ և հեղուկ կամ պինդ նավթամթերք. Խտության կամ հարաբերական խտության որոշում. Մազանոթային խցանմամբ խտաչափի և աստիճանավորված երկմազանոթային խտաչափի մեթոդներ

ԻՍՕ 3838:2004 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա մազանոթային խցանմամբ խտաչափի և աստիճանավորված երկմազանոթային խտաչափի մեթոդներով նավթամթերքի խտության կամ հարաբերական խտության որոշման ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.106.

Չմշակված նավթ և նավթամթերք. Խտության որոշում. Տատանվող Ս-աձև խողովակի մեթոդ

ԻՍՕ 12185:1996 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա տատանվող Ս-աձև խողովակի մեթոդով նավթամթերքի խտության որոշման ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված` ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.107.

Ներկեր և լաքեր. Հետազոտում և նմուշների նախապատրաստում փորձաքննության

ԻՍՕ 1513:1992 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ` լաքերի և ներկերի հետազոտման և փորձաքննությանը նմուշների նախապատրաստման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշմամբ հաստատված` սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.108.

Ներկեր, լաքեր և հումք ներկերի և լաքերի համար. Նմուշառում

ԻՍՕ 15528:2000 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ` լաքերի և ներկերի նմուշառման մեթոդի ազգային ստանդարտի մշակում` ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշմամբ հաստատված` սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.109.

Լաբորատոր ամանեղեն. Բյուրետներ

ԻՍՕ 385:2005 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա բյուրետների վերաբերյալ ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

հոկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.110.

Լաբորատոր ամանեղեն. Մեկ նիշով կաթոցիկներ

ԻՍՕ 648:1977 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա մեկ նիշով կաթոցիկների վերաբերյալ ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

հոկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.111.

Բռնկման ջերմաստիճանի որոշում. Պենսկի-Մարտենսի փակ անոթի մեթոդ

ԻՍՕ 2719:2002 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա Պենսկի-Մարտենսի փակ անոթի մեթոդով բռնկման ջերմաստիճանի որոշման ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

հոկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.112.

Բորասիլիկատային ապակի 3,3. Բնութագրեր

ԻՍՕ 3585:1998 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա բորասիլիկատային ապակու բնութագրերի ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

հոկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.113.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգեր. Պահանջներ

ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001:2005 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ` տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգերին ներկայացվող պահանջների ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

նոյեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.114.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Անվտանգության ապահովման մեխանիզմներ. Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման գործնական կանոններ

ԻՍՕ/ԻԷԿ 27002:2005 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ` տեղեկատվական անվտանգության կառավարման գործնական կանոնների ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ
ոստիկանություն

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

նոյեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

1.115.

Հայկական համակարգչային տառատեսակներ

Յունի կոդ (Unicode) ծրագրին համապատասխան համակարգչային տառատեսակների անհրաժեշտ լրակազմի, կիրառման ոլորտների, հեղինակային իրավունքի հետ կապված խնդիրների կանոնակարգում, գրահրատարակչության (հատկապես` մանկական գրականության, դասագրքերի, հատուկ գրականության) և պետական պաշտոնական պարտադիր կիրառման ոլորտներում համակարգչային տառատեսակների վերաբերյալ ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1.116.

Նույնականացման քարտեր. Ինտեգրալային սխեմաներով կոնտակտ քարտեր. Մաս 4. Կազմակերպում, անվտանգություն և փոխանակման համար հրահանգներ

ԻՍՕ/ԻԷԿ 7816.4:2005 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա ինտեգրալային սխեմաներով կոնտակտ քարտերի կազմակերպման, անվտանգության և փոխանակման համար հրահանգների վերաբերյալ դրույթների ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

1.117.

Վերաշրջանառության, կրկնակի օգտագործման կամ որպես ռադիոակտիվ թափոն հեռացման համար նախատեսված պինդ նյութերի ռադիոակտիվության չափումներ

ԻՍՕ 11932:1996 միջազգային ստանդարտի վերլուծության արդյունքների հիման վրա վերաշրջանառության, կրկնակի օգտագործման կամ որպես ռադիոակտիվ թափոն հեռացման համար նախատեսված պինդ նյութերի ռադիոակտիվության չափումների կատարման մեթոդների ազգային ստանդարտի մշակում հավանության մեթոդով

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

1.118.

Թորվածքներ (սպիրտներ) մրգահատապտղային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ

ՀՍՏ 212-2001 ստանդարտի վերանայում` այն արդի պահանջներին և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխանեցնելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

1.119.

Խմիչքներ թունդ ալկոհոլային մրգահատապտղային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ

ՀՍՏ 213-2001 ստանդարտի վերանայում այն արդի պահանջներին և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխանեցնելու համար

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

Բաժին 2. Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգերի ստանդարտներ

2.1.

Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգեր. Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգերի աուդիտ և սերտիֆիկացում իրականացնող մարմիններին ներկայացվող պահանջներ

ԻՍՕ 22003:2007 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ` սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգերի աուդիտի և սերտիֆիկացման կանոնների ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

2.2.

Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգեր. Անասնակերի և սննդի շղթայում հետևելիությունը. Համակարգի նախագծման և ներդրման ընդհանուր սկզբունքներ և հիմնական պահանջներ

ԻՍՕ 22005:2007 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ` անասնակերի և սննդի շղթայում հետևելիության համակարգի նախագծման և ներդրման հիմնական սկզբունքների և պահանջների ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

Բաժին 3. Տերմինների և սահմանումների ստանդարտներ

3.1.

Շաքարի արտադրություն. Տերմիններ և սահմանումներ

շաքարի արտադրությունում կիրառվող հասկացությունների վերաբերյալ միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտներին համապատասխան` ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

3.2.

Ներկեր և լաքեր. Տերմիններ և սահմանումներ

ԻՍՕ 4618:2006 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ` ներկերի և լաքերի արտադրությունում կիրառվող հասկացությունների վերաբերյալ ազգային ստանդարտի վերանայում

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

3.3.

Վերականգնվող էներգետիկա. Արևային էներգետիկա. Տերմիններ և սահմանումներ

արևային էներգետիկայի բնագավառում կիրառվող հասկացությունների վերաբերյալ ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

հոկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ

3.4.

Սուրճ և սուրճի արտադրատեսակներ. Բառարան

ԻՍՕ 3509:2005 միջազգային ստանդարտին ներդաշնակ` սուրճի և սուրճի արտադրատեսակների արտադրությունում կիրառվող հասկացությունների վերաբերյալ ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

3.5.

Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում. Բնական արտակարգ իրավիճակների կանխարգելում. Տերմիններ և սահմանումներ

բնական արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման ոլորտի հասկացությունների վերաբերյալ ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայություն

օգոստոսի
3-րդ տասնօրյակ

Բաժին 4. Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգի ստանդարտներ

4.1.

Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման փաստաթղթեր

կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգի շահագործման փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակների ձևերի սահմանման վերաբերյալ ազգային ստանդարտի մշակում (ՀՍՏ 2.601)

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

4.2.

Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Շահագործման փաստաթղթերի կատարման կանոններ

կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգի շահագործման փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակների կատարման կանոնների վերաբերյալ ազգային ստանդարտի մշակում (ՀՍՏ 2.610)

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

Բաժին 5. Էներգետիկայի բնագավառի ստանդարտներ

5.1

Վերականգնվող էներգետիկա. Արևային ֆոտոէլեկտրական մոդուլներ. Տիպեր և հիմնական պարամետրեր

արևային էներգետիկայի բնագավառում ֆոտոէլեկտրական արևային մոդուլների տիպերի և հիմնական պարամետրերի ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

5.2

Վերականգնվող էներգետիկա. Արևային էներգետիկա. Արևային հավաքիչներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ

արևային էներգետիկայի բնագավառում արևային հավաքիչների վերաբերյալ տեխնիկական պահանջների ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

նոյեմբերի 2-րդ
տասնօրյակ

5.3

Վերականգնվող էներգետիկա. Արևային էներգետիկա. Արևային հավաքիչներ. Փորձարկման մեթոդներ

արևային էներգետիկայի բնագավառում արևային հավաքիչների փորձարկման մեթոդների ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

5.4

Գազամատակարարում. Շենքերի գազատարներ. 5 բարին հավասար կամ պակաս աշխատանքային ճնշում. Շահագործման հանձնարարականներ

ԵՆ 1775:2007 եվրոպական ստանդարտին ներդաշնակ` ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

դեկտեմբերի 1-ին
տասնօրյակ

Բաժին 6. (բաժինն ուժը կորցրել է 06.11.08 N 1289-Ն)

Բաժին 7. Արտակարգ իրավիճակներում անվտանգության պահանջների վերաբերյալ ստանդարտներ

7.1.

Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում. Բնական արտակարգ իրավիճակների աղբյուրները. Խոցող գործոնները. Խոցող գործոնների ազդեցության բնութագրերի անվանացուցակ

բնական արտակարգ իրավիճակների աղբյուրների, էության, դրսևորման, հիմնական ցուցանիշների, մարդու կյանքի և առողջության, կենդանիների, մշակաբույսերի և շրջակա միջավայրի վրա խոցող գործոնների ազդեցության բնութագրերի անվանացուցակի վերաբերյալ ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայություն

օգոստոսի 3-րդ
տասնօրյակ

7.2.

Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում.
Վտանգավոր երկրաբանական երևույթների մոնիթորինգ և կանխատեսում. Ընդհանուր պահանջներ

վտանգավոր երկրաբանական երևույթների մոնիթորինգի և կանխատեսումների ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների կազմին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջների ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայություն

սեպտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

7.3.

Հրշեջ տեխնիկա. Կրակմարիչներ փոխադրովի.
Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ. Փորձարկման մեթոդներ

հրշեջ տեխնիկայում փոխադրովի կրակմարիչներին ներկայացվող ընդհանուր տեխնիկական պահանջների և փորձարկման մեթոդների ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայություն

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

7.4.

Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում.
Վտանգավոր օդերևութաբանական երևույթների մոնիթորինգ և կանխատեսում. Ընդհանուր պահանջներ

վտանգավոր օդերևութաբանական երևույթների մոնիթորինգի և կանխատեսումների ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների կազմին և բովանդակությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջների ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայություն

հոկտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

7.5.

Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում.
Վտանգավոր ջրաբանական երևույթների մոնիթորինգ և կանխատեսում. Ընդհանուր պահանջներ

վտանգավոր ջրաբանական երևույթների մոնիթորինգի և կանխատեսումների ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների կազմին և բովանդակությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջների ազգային ստանդարտի մշակում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայություն

նոյեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

Բաժին 8. Ստանդարտացման ազգային համակարգի ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթեր

8.1.

Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ազգային ստանդարտների մշակում

ազգային ստանդարտների մշակման կարգի վերանայում` հաշվի առնելով ստանդարտների մշակման գործընթացում ստանդարտների տեխնիկական հանձնաժողովների գործունեությունները (ՀՍՏ 1.2)

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

սեպտեմբերի 3-րդ
տասնօրյակ

(հավելվածը փոփ. 06.11.08 N 1289-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան