Համարը 
N 22-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.12.29/30(413) Հոդ.417
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
22.11.2011
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.11.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.01.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՀՀ-ՈՒՄ ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԿ N 3.1.1-023-11 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

21 դեկտեմբերի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10011564

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

22 նոյեմբերի 2011 թ. 

 ք. Երևան

N 22-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԿ N 3.1.1-023-11 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ և 7-րդ հոդվածները և` ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի նիստի «Հայաստանի Հանրապետությունում Միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների ներդրման ռազմավարությանը և միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների ներդրման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» N 44 արձանագրության 2-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելված 2-ով հաստատված Հայաստանի Հանրապետությունում Միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների ներդրման ռազմավարությանը և միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) ներդրման միջոցառումների ծրագրի «Ռազմավարական ուղղություն» 3-րդ բաժնի ռազմավարություն 1-ի 5-րդ կետի պահանջները`

 

Հրամայում եմ`

 

Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետությունում բնական ծաղիկ հիվանդության համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-023-11 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը համաձայն հավելվածի:

 

 

Հ. Քուշկյան

 

  

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2011 թ. նոյեմբերի 22-ի

N 22-Ն հրամանի

 

ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՍԿ N 3.1.1-023-11 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 

 ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

 

1. Բնական ծաղիկ հիվանդության համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպման սույն սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը (այսուհետ՝ Կանոններ) նախատեսված են բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպաիրավական ձևից և գերատեսչական պատկանելությունից) բուժաշխատողների համար, ովքեր իրականացնում են բնական ծաղկի դեպքերի հայտնաբերումը, բուժօգնությունը և սպասարկումը, այդ թվում` ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերին կցված բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունները:

2. Սույն Կանոնները ներառում են բնական ծաղիկ հիվանդության (այսուհետ՝ բնական ծաղկի) դեպքերի հայտնաբերման, ախտորոշման, վարման, կոնտակտավորների հսկողության, կանխարգելման և այլ հարցեր, որոնք ուղղված են բնական ծաղկի համաճարակաբանական հսկողության ապահովմանը:

3. Բնական ծաղկի համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպման ընդհանուր մոտեցումները հաստատվել են ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 4-ի ««Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպում» ՍԿ N 3.13.1,7.006.05 սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները» հաստատելու մասին» թիվ 1396-Ն հրամանով և բխում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 15-ի «Մարդու համար ախտածնության 1-4-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների, հելմինթների և կենսաբանական ծագում ունեցող թույների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 2121-Ն որոշման պահանջներից:

4. Բնական ծաղկի ախտածնության և համաճարակաբանության վերաբերյալ ընդհանուր դրույթները ներկայացված են սույն կանոնների հավելված 1-ում:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

 ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԿՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ

 

5. Սույն կանոնների հավելված 2-ով ներկայացված բնական ծաղկի կասկածելի դեպքի ստանդարտ բնորոշմանը համապատասխանող` բնական ծաղիկ հիվանդության կասկածով անձանց հայտնաբերումն իրականացվում է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների բուժաշխատողների, ընտանեկան բժիշկների կողմից` ամբուլատոր և ստացիոնար ընդունելությունների, տնային կանչերի, բժշկական զննությունների ժամանակ, բնական ծաղկով հիվանդի և վարակի այլ աղբյուրների հետ շփված անձանց նկատմամբ բժշկական հսկողություն իրականացնելիս, ինչպես նաև` ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերում Սանիտարական կարանտինային կետերի բուժաշխատողների կողմից` սանիտարակարանտինային հսկողության իրականացման ժամանակ:

6. Բնական ծաղկով հիվանդների հայտնաբերման, այդ թվում` կասկածի դեպքում արտահերթ հաղորդվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ««Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողություն» սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 35-Ն հրամանի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԿԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

7. Բնական ծաղկի դեպքերն ախտորոշվում են համաճարակաբանական, կլինիկական տվյալների հիման վրա, և վերջնականապես հաստատվում լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում:

8. Բնական ծաղիկն ախտորոշվում է համաձայն դեպքի ստանդարտ բնորոշման` ըստ սույն կանոնների հավելված 2-ի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

 ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԿԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

9. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում հաշվառման (գրանցման) ենթակա են բնական ծաղկով հիվանդության և՛ կասկածելի, և՛ հավանական, և՛ հաստատված դեպքերը:

10. Բնական ծաղկի դեպքերի հաշվառումը և հաշվետվությունը իրականացվում է համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողություն»` ՍԿ 3.1.1-018-10 սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 35-Ն հրամանի:

11. Բնական ծաղկի դեպքը դիտվում է հանրային առողջապահության ոլորտում անսովոր կամ անսպասելի դեպք և ենթակա է անմիջապես հաղորդման Միջազգային առողջապահական կանոնների հարցերով Ազգային համակարգող մարմնին` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 26-ի «Միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների հարցերով ազգային համակարգող մարմնի և շահագրգիռ մարմինների համագործակցության մեխանիզմները և համակարգման ընթացակարգերը հաստատելու մասին» թիվ 1138-Ն որոշման և ծանուցվում է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Միջազգային առողջապահական կանոնների հարցերով հաղորդակցման կետին` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 6-ի «Ազգային համակարգող մարմնի և Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հաղորդակցման կետերի միջև կանոնավոր կապի ապահովման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 913-Ն որոշման:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԿՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

12. Բնական ծաղկի յուրաքանչյուր դեպք, այդ թվում` կասկածելի, ենթակա է անմիջապես մեկուսացման և հոսպիտալացման ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հատուկ բաժանմունքում (ապահովված Մելցերյան մեկուսարաններով):

13. Բնական ծաղկի դեպքերի ախտորոշման և բուժման հարցերը կանոնակարգվում են ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամաններով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

 ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԿԻ ԿԱՍԿԱԾՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ

 

14. Բնական ծաղկի կասկածով հիվանդի տեղափոխումն իրականացվում է տարհանման ջոկատի կողմից` համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ««Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների միջոցով հարուցված հիվանդությունների օջախների տարածքում ծավալվող հոսպիտալների, մեկուսարանների և օբսերվատորների աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ» ՍԿ N 3.13.1.7.006.06 սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 1403-Ն հրամանի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԿՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎԱՐԱԿԻ ՈՐԵՎԷ ԳՈՐԾՈՆԻ ՀԵՏ ՇՓՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

 

15. Հիվանդին հայտնաբերող բժշկի կողմից կազմվում է սույն կանոնների հավելված 2-ով սահմանված բնական ծաղկի դեպքի համաճարակաբանական ցուցանիշին համապատասխանող` բնական ծաղկով կասկածելի, հավանական կամ հաստատված հիվանդի (դիակի), բնական ծաղկի վիրուսի լաբորատոր շտամի հետ շփված կամ հնարավոր կենսաահաբեկչական գործողության վայրում գտնված անձանց, (այսուհետ` բնական ծաղկով հիվանդի կամ վարակի որևէ գործոնի հետ շփված անձինք) ցուցակ` համաձայն սույն կանոնների հավելված 3-ի: Կազմված ցուցակը փոխանցվում է սույն կետում նշված անձանց բժշկական հսկողություն իրականացնող ինֆեկցիոն հիվանդանոցին:

16. Բնական ծաղկով հիվանդի կամ վարակի որևէ գործոնի հետ շփված անձինք մեկուսացվում են ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հատուկ բաժանմունքում (ապահովված Մելցերյան մեկուսարաններով) 14 օրվա ընթացքում` բժշկական հսկողության իրականացմամբ, վարակի հսկողության համապատասխան պայմանների ապահովմամբ: Նրանց նկատմամբ իրականացվում է ամենօրյա զննում, ջերմաչափում, արդյունքները գրանցվում են համապատասխան առաջնային բժշկական փաստաթղթերում կամ ամբուլատոր քարտերում, ինչպես նաև` Բնական ծաղկով հիվանդի կամ վարակի որևէ գործոնի հետ շփված անձանց առողջության մոնիթորինգի թերթիկում` համաձայն սույն կանոնների հավելված 3-ի:

17. Անկախ տարիքից և հակացուցումներից, ինչպես նաև` պատվաստումային կարգավիճակից` բնական ծաղկով հիվանդի կամ վարակի որևէ գործոնի հետ շփված անձանց 48 ժամվա ընթացքում պատվաստում են բնական ծաղկի դեմ` ՀՀ առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող և ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից նշանակված բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունում, ինպես նաև իրականացնում են արտակարգ կանխարգելում` 4-6 օրվա ընթացքում դոնորական հակածաղկային գամմա-գլոբուլինի միջմկանային ներարկում և հակավիրուսային մետիսազոն պատրաստուկի ընդունում խմելու ձևով:

18. Բնական ծաղկի խմբակային դեպքերի և բռնկումների ժամանակ ներքոհիշյալ խմբերը առաջին հերթին ենթակա են պատվաստման.

1) հիվանդից 2 մետրից պակաս հեռավորության վրա գտնված անձինք,

2) տնային օջախներում հիվանդի հետ շփված անձինք,

3) հիվանդին առաջնային բժշկական օգնություն և խնամք ցուցաբերած անձինք,

4) բնական ծաղկով հիվանդ (կասկածելի) անձից վերցված կլինիկական նմուշների հետ աշխատող լաբորատոր մասնագետները,

5) վարակված նյութերի հետ հավանական շփում ունեցած անձինք (օրինակ` լվացքատան, թափոնների և ախտահանման պատասխանատու աշխատողներ),

6) բնական ծաղկի դեպքի համաճարակաբանական հետազոտություն, կոնտակտավորների հայտնաբերում, պատվաստում, կարանտինային և մեկուսացման միջոցառումներ իրականացնող անձնակազմը,

7) հիվանդների վարման, բուժման կամ մեկուսացման սենքեր մուտքի թույլտվություն ունեցող անձինք,

8) բնական ծաղկի դեպքի հետ միևնույն սենյակում գտնված անձինք, եթե հավանական է եղել վարակի օդակաթիլային (աերոզոլային) տարածումը ամբողջ սենյակում (ծաղկի հեմոռագիկ ձևով և/կամ ակտիվ հազացող հիվանդի ներկայությամբ):

19. Եթե բնական ծաղկով հիվանդի կամ վարակի որևէ գործոնի հետ շփված անձանց որևէ պատճառով պատվաստում չի իրականացվում, նրանց մեկուսացումը և բժշկական հսկողությունը շարունակվում է 21 օրվա ընթացքում:

20. Բնական ծաղկի խմբակային դեպքերի և բռնկումների ժամանակ օջախի համաճարակաբանական հետազոտության աշխատանքներում կարող են ընդգրկվել նաև բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների բժիշկներ (վարակաբան, մանկաբույժ և այլն):

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  III

 

ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԿԻ ԴԵՊՔ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵԼԻՍ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԿԻ ԿԱՍԿԱԾՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

 

21. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում` ստացիոնարում, պոլիկլինիկայում, բուժակմանկաբարձական կետում, ինչպես նաև` տանը (կամ այլ կազմակերպությունում), և հյուրանոցում բնական ծաղկով կասկածելի հիվանդ հայտնաբերելու դեպքում առաջնային հակահամաճարակային միջոցառումները իրականացվում են ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի օգոստոսի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում ատիպիկ թոքաբորբի համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ 3.1.1-0-22-11 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» թիվ 08-Ն հրամանի Հավելված 1-ի 2-րդ բաժնում նկարագրված միջոցառումներին համանման և համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ««Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների միջոցով հարուցված հիվանդությունների օջախների տարածքում ծավալվող հոսպիտալների, մեկուսարանների և օբսերվատորների աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ» ՍԿ N 3.13.1,7.006.06 սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 1403-Ն հրամանի:

22. Հիվանդի (դիակի) մաշկի ցանից` վեզիկուլայից, պուստուլայից, կեղևից և թեփուկից, ինչպես նաև` լորձաթաղանթներից քսուքի, արյան նմուշների տեղափոխումը իրականացվում է համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների հաշվառման, պահպանման, հանձնման և տեղափոխման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1409-Ն հրամանի:

23. Բնական ծաղկով հիվանդներ ընդունած հիվանդանոցներում ախտահանման աշխատանքների, բժշկական նշանակության սարքերի և սարքավորումների ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման աշխատանքները կազմակերպվում են ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ««Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների միջոցով հարուցված հիվանդությունների օջախների տարածքում ծավալվող հոսպիտալների, մեկուսարանների և օբսերվատորների աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ» ՍԿ N 3.13.1,7.006.06 սանիտարահամաճարակային նորմեր և կանոններ հաստատելու մասին» թիվ 1403-Ն հրամանի, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի «ՀՀ-ում տուբերկուլոզի համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ 3.1.1-010-08 սանիտարահամաճարակաբանական կանոններ և նորմեր հաստատելու մասին» թիվ 21-Ն հրամանի և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հուլիսի 16-ի ««Ախտահանման, կրծողասպան և միջատասպան աշխատանքների կազմակերպման, իրականացման և աշխատողների առողջության պահպանման» ՍՆ 2.2.5-003-05 սանիտարական կանոններ և նորմեր հաստատելու մասին» թիվ 13-Ն հրամանի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում թույլատրված բոլոր ախտահանիչ միջոցներով` համաձայն դրանց կից հրահանգներում ներկայացված օգտագործման կանոնների:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

 

24. Դիակի հերձման ժամանակ բնական ծաղկի կասկածի դեպքում հերձումը իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 25-ի ««Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների միջոցով հարուցված հիվանդությունների օջախներում իրականացվող ախտաբանաանատոմիական աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ»» սանիտարահամաճարակային նորմեր և կանոններ հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն հրամանի:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  IV

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԿԻ ԴԵՊՔ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵԼԻՍ ԵՎ ԲՈՒԺԵԼԻՍ ՎԱՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 

25. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում բնական ծաղկի վարակի հսկողությունը իրականացվում է համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ««Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների միջոցով հարուցված հիվանդությունների օջախների տարածքում ծավալվող հոսպիտալների, մեկուսարանների և օբսերվատորների աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ» ՍԿ N 3.13.1,7.006.06 սանիտարահամաճարակային նորմեր և կանոններ հաստատելու մասին» թիվ 1403-Ն հրամանի և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների հետ աշխատանքի կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1408-Ն հրամանի:

26. Բնական ծաղկով կամ այդ հիվանդության կասկածով անձանց հետ շփված բուժաշխատողների նկատմամբ իրականացվում են սույն Կանոնների Գլուխ 4-ում նկարագրված միջոցառումները:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  V

 

 ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՄԸ

 

27. Բժշկական թափոնների վարումն իրականացվում է համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մարտի 4-ի ««Բժշկական թափոնների գործածությանը ներկայացվող հիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջներ» N 2.1.3-3 սանիտարական կանոններ և նորմեր հաստատելու մասին» թիվ 03-Ն հրամանի և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների հետ աշխատանքի կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1408-Ն հրամանի:

  

Հավելված 1

ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԿԻ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Բնական ծաղիկը պատկանում է հատուկ վտանգավոր վիրուսային հիվանդությունների խմբին:

2. Բնական ծաղիկը անթրոպոնոզ, բարձր վարակելիություն ունեցող հատուկ վտանգավոր վարակ է: Բնական ծաղկի նկատմամբ ընկալ են չպատվաստված բոլոր անձինք: Բնական անընկալություն բնական ծաղկի դեմ չի լինում: Հիվանդանում են ցանկացած տարիքում, հատկապես խոցելի են մինչև 4 տարեկան երեխաները: Հիվանդության գաղտնի շրջանի տևողությունը 7-19 օր է, հաճախ` 10-14 օր:

3. Բնական ծաղկին բնորոշ է արտահայտված ինտոքսիկացիան, տենդը, յուրօրինակ պապուլոզ-պուստուլոզ ցանը մաշկի և լորձաթաղանթների վրա` խիստ բնորոշ զարգացման շրջափուլով (մակուլա, պապուլա, վեզիկուլա, պուստուլա, կեղև և սպի):

4. Հիվանդության աղբյուրը հիվանդ մարդն է, որը վարակիչ է գաղտնի շրջանի վերջում և հիվանդության առաջին օրերին, երբ վարակի փոխանցումը հիմնականում կատարվում է օդակաթիլային ճանապարհով:

5. Հնարավոր է նաև վարակի փոխանցումը հիվանդի ախտահարված մաշկի հետ անմիջական շփման միջոցով կամ ծաղկի պուստուլների պարունակությամբ, մաշկից ու լորձաթաղանթներից պոկվող կեղևներով վարակված խնամքի պարագաների, խաղալիքների և այլ իրերի միջոցով: Բնական ծաղկից մահացածի դիակը նույնպես երկար ժամանակ պահպանում է բարձր վարակելիություն:

6. Բնական ծաղկով հիվանդացած անձինք ձեռք են բերում կայուն իմունիտետ և հիվանդության կրկնակի դեպքեր արձանագրվում են շատ հազվադեպ:

7. Բնական ծաղիկն առաջացրել է ամայացնող պանդեմիաներ` պատճառ դառնալով հազարավոր մարդկային զոհերի: 1796 թվականից ի վեր աշխարհում իրականացվում են բնական ծաղկի պատվաստումներ:

8. 1967թ. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ծրագիր ընդունեց ամբողջ աշխարհում բնական ծաղկի վերացման վերաբերյալ: Զանգվածային պատվաստումների և կարանտինային միջոցառումների իրականացման շնորհիվ հիվանդացությունը աստիճանաբար նվազեց: Բնական ծաղկով բնական ճանապարհով վարակման վերջին դեպքը արձանագրվել է 1977 թվականին Սոմալիում:

9. 1980թ. մայիսին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց բնական ծաղկի լրիվ վերացման մասին: Այդ ժամանակվանից արձանագրվել են բնական ծաղկից մարդկանց մահվան միայն մի քանի դեպքեր, որոնք լաբորատոր վարակման կամ պատվաստման բարդության արդյունք են հանդիսացել: 1980թ. հետո ծաղկի դեմ պատվաստումները դարձել են ոչ պարտադիր: Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների շրջանում (նախկին Խորհրդային Միությունում) բնական ծաղկի դեմ պատվաստումները դադարեցվել են 1983 թվականից:

10. Բնական ծաղկի վիրուսի շրջանառության ընդհատումից հետո Կենտրոնական և Արևմտյան Աֆրիկայի արևադարձային անտառային տարածաշրջաններում հայտնաբերվել է կապիկների ծաղկի վիրուսը, որն իր կենսաբանական և հակածնային հատկություններով, ինչպես նաև` մարդկանց մոտ կլինիկական արտահայտությամբ նման է բնական ծաղկի վիրուսին, հետևաբար` հնարավոր է վարակի փոխանցումը կապկից մարդուն:

11. Վերջին տարիներին աշխարհում ակտիվացել է կենսաահաբեկչության վտանգը և չի բացառվում, որ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության երկու տարածաշրջանային կենտրոններում պաշտոնապես պահպանվող բնական ծաղկի վիրուսի թանգարանային շտամները կարող են օգտագործվել այլ նպատակներով: Այս առումով` բնական ծաղկի համաճարակաբանական հսկողության վերագործադրումն անհրաժեշտություն է դառնում:

 

  

Հավելված 2

 

ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԿԻ ԴԵՊՔԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄ

 

1. Դեպքի դասակարգում

1) Կասկածելի

Կլինիկական նկարագրին համապատասխանող դեպք

2) Հավանական

Կասկածելի դեպք, գումարած`

ա. բռնկման առկայություն և համաճարակաբանական կապ`

բ. հաստատված դեպքի, կապկի, լաբորատորիայից վիրուսի արտահոսքի կամ կենսաահաբեկչական գործողության հետ:

2. Հաստատված

Կասկածելի կամ հավանական դեպք` լաբորատոր հաստատված:
3. Համաճարակաբանական ցուցանիշ - համաճարակաբանական վերհուշի (անամնեզի) առկայություն` շփում բնական ծաղկով կասկածելի, հավանական կամ հաստատված հիվանդի (դիակի), բնական ծաղկի վիրուսի լաբորատոր շտամի, կապկի հետ կամ հնարավոր կենսաահաբեկչական գործողության վայրում գտնվելը:

4. Կլինիկական նկարագիր - Ջերմության հանկարծակի բարձրացում 380 և ավելի, որին հետևում է առանց այլ ակնհայտ պատճառի առաջացած մաշկի հյուսվածքում խորը տեղակայումով վեզիկուլների և պուստուլների առաջացում, որոնք գտնվում են զարգացման միևնույն փուլում:

5. Լաբորատոր ցուցանիշներ - պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայով վիրուսի ԴՆԹ-ի նույնականացում, կամ մարդու մաշկի ցանից` վեզիկուլայի, պուստուլայի, կեղևի և թեփուկի մեջ, ինչպես նաև` լորձաթաղանթներից վերցված քսուքներում և արյան մեջ վիրուսի հայտնաբերում էլեկտրոնային մանրադիտակման մեթոդով, ինչպես նաև շճաբանական մեթոդով` անուղղակի հեմագլյուտինացիայի իմունոֆլյուորեսցենտային մեթոդով, միկրոպրեցիպիտացիայի ռեակցիայով: Նախնական արդյունքը ստացվում է 24 ժամից, հետագա հետազոտության ընթացքում վիրուսը անջատվում և նույնականացվում է:

 

  

Հավելված 3

 

ԲՆԱԿԱՆ ԾԱՂԿՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ԿԱՄ ՎԱՐԱԿԻ ՈՐԵՎԷ ԳՈՐԾՈՆԻ ՀԵՏ ՇՓՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ) ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԹԵՐԹԻԿ

 

(Դիտարկումը իրականացվում է բնական ծաղկով հիվանդի կամ վարակի որևէ գործոնի հետ շփումից 14 օրվա ընթացքում)

Լրացնող ______________________ ԲԿԿ ______________________________ Մարզ/Տարածաշրջան___________________

 

Ազգանուն, անուն,
հայրանուն

Տարիք

Բնակա-վայր, հասցե

Աշխա-տանքի վայր, մասնա-գիտություն

Հիվանդի կամ վարակի այլ աղբյուրի հետ շփման ամսաթիվ, վայր, շփման տևողություն, տեսակ

Կատարված պատվաս-տումը (եթե կատարվել է), երբ է կատարվել

Դիտարկման ժամկետ

Ջերմության շարժընթացը 14 օրվա ընթացքում
Ամսաթիվ

Մաշկային ծածկույթ-ներին ցանի առկա-յություն

Լաբորա-տոր հետա-զոտության ամսաթիվ և արդյունք

Դիտարկման արդյունք

Միջոցառումների անվանում (առողջացում, պատվաստում և այլն)

                           

առողջ

հիվանդ/
էպիդ. համար

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

 
 Սկիզբը _______/________/________Մինչև _______/________/____
 
 Ցուցակը կազմողի ստորագրությունը
 (ազգանուն, անուն, հայրանուն, զբաղեցրած պաշտոն)