Համարը 
N 710-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.02.15/4(387) Հոդ.69
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Տրանսպորտի և կապի նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
07.12.2010
Ստորագրող մարմինը 
Տրանսպորտի և կապի նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.12.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.02.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԹՈՒՆԵԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀՀ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

26 հունվարի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11611042

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

7 դեկտեմբերի 2010 թ.

N 710-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԹՈՒՆԵԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների ընդունման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1942-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1419-Ն որոշման 3-րդ կետի պահանջներով.

Հաստատել`

1. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման աշխատանքների կատարման և ընդունման կարգը, համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման աշխատանքների կատարման և ընդունման կարգը, համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

 

ՀՀ տրանսպորտի և կապի

նախարար`

 Մ. Վարդանյան

 

 

Թիվ 1 հավելված

ՀՀ տրանսպորտի և կապի

նախարարի

2010 թվականի դեկտեմբերի 7-ի

N 710-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԹՈՒՆԵԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման աշխատանքների կատարման և ընդունման սկզբունքները և մեթոդիկան:

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման հիմնական խնդիրն է` մշտապես ապահովել կառույցի պահպանվածությունն այնպիսի վիճակում, որը համապատասխանում է անվտանգ և անխափան երթևեկության ապահովման պահանջներին:

2. Պետական կարիքների համար ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման աշխատանքների կապալի պայմանագրերը կնքվում են 5 տարի ժամկետով այն կապալառու կազմակերպությունների հետ, որոնք բավարարում են սույն կարգի գլուխ IV «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման մրցույթների առարկան և մրցույթներին մասնակից կապալառու կազմակերպություններին ներկայացվող նվազագույն տեխնիկական պահանջներ»-ում բերված նվազագույն տեխնիկական պահանջներին և ընտրվել են մրցութային կարգով` «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:

 

II. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԹՈՒՆԵԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

3. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման հիմնական սկզբունքն է` թունելների կառույցների, սարքավորումների և այլ տարրերի վնասվածքների առաջացման կանխարգելումը, որի համար պետք է իրականացնել թունելների զննման, հսկողության, խնամքի և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ:

4. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները, որոնք պարտադիր են թունելների պահպանման կապալառու կազմակերպությունների (այսուհետ` կապալառու) կողմից կատարման համար, հետևյալն են`

1) Զննումների և դիտարկումների ամենօրյա իրականացում: Զննումները և դիտարկումները պետք է կատարվեն կապալառուի հերթափոխի պետի կողմից ամեն օր: Կապալառուի հերթափոխի պետը պարտավոր է գրանցումներ կատարել թունելի պահպանման հերթափոխային մատյանում, որը տվյալ հերթափոխի ավարտին փոխանցվում է հաջորդ հերթափոխի պետին, ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ` զննման արդյունքում հայտնաբերված անսարքությունները կամ թերությունները հերթափոխի ուժերով վերացնելու ուղղությամբ, երթևեկության անվտանգությանը վտանգ սպառնալու կամ արտակարգ իրավիճակների դեպքում, շտապ (մեկ ժամվա ընթացքում) զեկուցել պատվիրատուին` համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով:

2) Հսկողության ապահովում: Հսկողությունն իրականացնում է կապալառուի թունելի պահպանման պատասխանատուն տվյալ հերթափոխի պետի հետ համատեղ` առնվազն շաբաթական մեկ անգամ: Արդյունքները և հանձնարարականները (ներառյալ կատարման ժամկետները) գրանցվում են կապալառուի թունելի պահպանման և հերթափոխային մատյաններում:

ա. Իրականացվող զննումների և հսկողության ժամանակ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի թունելի երեսարկման և պատերի սվաղի վիճակին, երթևեկամասի և մայթերի ծածկի վրա ճաքերի ու փոսերի առկայությանը, շինարարական կոնստրուկցիաների ճկվածքներին, սվաղի կպածությանը կոնստրուկցիաներին, պատերին ու առաստաղին ամրացված սարքերի կայունությանը, ջրի հոսքի և կաթոցների ինտենսիվությանը: Զննման ժամանակ պետք է քարտեզագրել առկա բոլոր ջրահոսքերը, կաթոցները, խոնավացած հատվածները, նկարագրել դրանց սեզոնայնությունը, ջրի ելքերի ծավալները, հոսքերի փոփոխման շարժը, ձմեռային սեզոնին` սառցակալման ենթարկվելը: Թունելների երեսարկի վիճակի զննման ժամանակ անհրաժեշտ է քարտեզագրել առկա բոլոր վնասվածքները (ճաքեր, բետոնի քայքայված հատվածներ, բետոնի շերտազատման հատվածներ, պատերի սվաղի քայքայված հատվածներ, ամրանների բետոնե-պաշտպանիչ շերտի բացակայություն):

բ. Թունելի պատերի և առաստաղի վրա 0.5 մմ-ից լայն ճաքերի սահմանները նշվում են սվաղի վրա, իսկ արագ զարգացող ճաքերին ամրացվում են «փարոսներ»` դրանց զարգացման դիտարկումը իրականացնելու նպատակով: «Փարոսներ»-ը համարակալվում են և դրանց տեղադրությունը գրանցվում է կապալառուի թունելի պահպանման և հերթափոխային մատյաններում: Ամսական առնվազն մեկ անգամ կապալառուի հերթափոխի պետը ստուգում է «փարոսներ»-ի վիճակը և համապատասխան գրառում է կատարում կապալառուի թունելի պահպանման և հերթափոխային մատյաններում: Ճաքերի վտանգավորության աստիճանը որոշվում է` ելնելով կառույցի կոնստրուկտիվ առանձնահատկություններից և հաշվի առնելով նրա վրա ազդող բոլոր գործոնները (լեռնային և հիդրոստատիկ ճնշում, սեփական քաշ, բետոնի կծկում, ջերմային ազդեցություն և այլն): Այն դեպքերում, երբ «փարոսների» զննման արդյունքում պարզվում է, որ ճաքերի զարգացման դինամիկան նորմատիվայինից բարձր է և վտանգված է թունելի նորմալ աշխատանքային ռեժիմը, թունելի պահպանման կապալառուն պարտավոր է, ներկայացնելով զննման արդյունքները, զեկուցել պատվիրատուին` համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով:

գ. Տարվա անձրևային սեզոնից առաջ և դրա ավարտին կապալառուի թունելի պահպանման պատասխանատուն ստուգում է ճակատամուտքերի հանույթների, լիցքերի, հենապատերի, ջրահեռացման համակարգի, լեռնային առուների և ճանապարհային կահավորանքի վիճակը և պահանջվող տեխնիկական նորմերին դրանց համապատասխանեցնելու նպատակով կատարված աշխատանքները` արդյունքների մասին գրանցում կատարելով կապալառուի թունելի պահպանման մատյանում:

3) Խնամքի և ընթացիկ նորոգման ապահովում: Թունելի կոնստրուկտիվ տարրերի, կառույցների, սարքավորումների, համակարգերի ընթացիկ նորոգման և խնամքի աշխատանքների հիմնական նպատակն է` կանխել դրանց ժամանակից շուտ մաշվածությունը: Այդ նպատակով կապալառուն պարտավոր է իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ` վերացնելով վնասվածքներն ու անսարքությունները:

ա. Որպես խնամքի և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ, կապալառուն պարտավոր է իրականացնել թունելի լվացման, աղբի, ձյան և սառույցի հեռացման, հակահրդեհային համակարգի, օդափոխության համակարգի, լուսավորման համակարգի, կապի և ազդանշանային համակարգի, թունելային շինությունների և կահավորանքի, երթևեկամասի և մայթերի (այդ թվում` թունելի երկու ճակատամուտքերից հաշված` 100 մետր երկարությամբ երթևեկամասի և մայթերի հատվածներ) շահագործման համար անհրաժեշտ վիճակում գտնվելու ապահովման, թունելի պատերի և կամարի վրա առաջացած թերությունների (ճաքերի և վնասվածքների) վերացման աշխատանքներ, իսկ ձմեռվա սեզոնին իրականացնել նաև թունելի պատերի, առաստաղի և հատակի վրա սառցաբեկորների և սառցալեզվակների հեռացում:

5. Ստորև բերված են թունելի հիմնական տարրերի և կոնստրուկտիվ համակարգերի պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները, որոնց ապահովման նպատակով կապալառուն պարտավոր է տեղամասում իրականացնել շուրջօրյա հերթապահություն`

1) Երթևեկամաս, մայթեր և դրանց պահպանման հիմնական պահանջներն են`

ա. Երթևեկամասի և մայթերի ծածկը մշտապես պետք է լինի մաքուր և զերծ ավելորդ առարկաներից, ձնից, սառույցից ու շինարարական նյութերից: Արգելվում է շրջված կամ շարժվող անվահրիչ եզրաքարերի առկայությունը: Ձյան տեղումների դադարումից 1 ժամ հետո ճակատամուտքից հաշված 100 մ երկարությամբ ճանապարհահատվածը պետք է լինի մաքրված ու մշակված հակամերկասառուցային նյութերով:

բ. Արգելվում է 3 մմ-ից ավելի լայնությամբ ճաքերի առկայություն ծածկի մակերևույթում: Ճաքերը պետք է մաքրվեն սրածայր քերիչներով, փոշեզրկվեն և լցվեն բիտումային խառնուրդով կամ բիտումային մածիկով:

գ. Փոսերի առկայությունը 1000 քմ ծածկի վրա պետք է լինի ոչ ավելի, քան 5 քմ: Փոսային նորոգման աշխատանքները պետք է կատարվեն երթևեկության նվազագույն ինտենսիվության պայմաններում, աշխատավայրը պետք է կահավորվի անհրաժեշտ ճանապարհային և լուսաազդանշանային համակարգով: Ծածկի փոսային նորոգումը պետք է կատարվի շինարարական նորմերի և տեխնիկական պայմանների պահանջներին համապատասխան և նույն տիպի ու հատիկային կազմ ունեցող ասֆալտբետոնյա խառնուրդով` ապահովելով շինարարական նորմերով նախատեսված անհրաժեշտ խտացումը: Այն դեպքում, երբ ծածկի փոսային նորոգման աշխատանքը կատարվում է թունելի ամբողջ երկարությամբ և լայնությամբ, տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թունելով պետք է ժամանակավորապես դադարեցվի և իրականացվի լեռնանցքային վերգետնյա կրկնորդ երթուղով:

դ. Երթևեկամասի ծածկի հետ անիվի կառչման գործակիցը պետք է տարեկան մեկ անգամ ստուգվի և լինի ոչ պակաս 0.6-ից կամ ավտոմեքենայի արգելակումից հետո մինչև նրա լրիվ կանգառը անցած ճանապարհը չպետք է գերազանցի 10, 24, 42 մ համապատասխանաբար ավտոմեքենայի 40, 60, 80 կմ/ժամ արագությամբ շարժվելու դեպքում:

ե. Թունելի երթևեկամասը և մայթերը շաբաթական առնվազն 2 անգամ, իսկ պատերն ամսական մեկ անգամ պետք է լվացվեն մրից ու փոշուց` հակահրդեհային համակարգի միջոցով կամ ջրցան մեքենայով:

2) Ջրահեռացման համակարգ և դրա պահպանման հիմնական պահանջներն են`

ա. Ջրահեռացման համակարգի տարրերը մշտապես պետք է գտնվեն մաքուր վիճակում և ապահովեն ջրի ազատ հոսքը:

բ. Թունելի ճակատամուտքերի եզրապատերի և հենապատերի հետնամասերում գտնվող վաքերը, ինչպես նաև ջրահեռացման լեռնային առուները պետք է լինեն մաքուր, զերծ տիղմից ու թափվածքներից և ապահովեն ջրի ազատ հոսքը:

 գ. Մայթերի և պաշտպանիչ գոտու եզրաքարերի ու թունելի առանցքով տեղադրված ցամաքուրդային և ջրթող խողովակները մշտապես պետք է լինեն մաքուր և զերծ տիղմի նստվածքներից ու թափվածքներից: Խցանումների հայտնաբերման դեպքում պետք է վերացնել դրանց առաջացման պատճառները:

դ. Տիղմազտիչները մշտապես պետք է լինեն մաքուր և առանց ճաքերի:

ե. Դիտահորերը մշտապես պետք է լինեն սարքին ու մաքուր և ապահովեն դրանցում տեղադրված սարքավորումների և հաղորդակցումների անխափան աշխատանքը:

զ. Թունելային երեսարկման պատերից գրունտային ջրերի հոսքի, կաթոցի կամ խոնավացման տեղերի հայտնաբերման դեպքում, սվաղի հաստության հաշվին, առանց վնասելու մետաղական ցանցը, պետք է ստեղծել ջրահավաք փորվածք` մեկուսացնելով մակերեսը բիտումով կամ ջրադիմացկուն ներկով, ճկափողի շուրթը սոսնձով կպցնելով փորվածքի հատակին, իսկ մյուս ծայրը տեղադրելով մոտակա տիղմազտիչի մեջ: Այն դեպքում, երբ փողրակը չի ապահովում ջրահեռացումը (ջրի ելքը մեծ է 1-3 լիտր/ժամ) պատերի վրա արվում են ատամնաորմածքներ և դրանք միացվում են տիղմազտիչին: Թունելի առաստաղային մասից հոսող ջուրը հավաքվում է մետաղական կամ պլաստիկ կախովի խողովակներով, փողրակներով կամ ատամնաորմածքներով: Ջրի հոսքի վերացումից հետո ջրահավաք փորվածքները և ատամնաորմածքները մշակվում են ցեմենտի շաղախով: Պետք է արգելակել թունելի պատերից և առաստաղից առաջացող ջրահոսքերը և ջրի կաթոցները թունելի երթևեկամասի ու մայթերի վրա: Պարտադիր պետք է կատարել բոլոր ջրահոսքերի և կաթոցների կազմակերպված հեռացում դեպի թունելի դրենաժային համակարգ: Ձմեռվա սեզոնին նաև պետք է ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ` առկա ջրահոսքերի և կաթոցների սառցակալման դեմ: Մշտապես պետք է իրականացվեն ջրահոսքերի ջրամեկուսացման աշխատանքներ թունելի երեսարկի ողջ մակերեսով:

3) Օդափոխության համակարգ և դրա պահպանման հիմնական պահանջներն են`

ա. Ամսական առնվազն չորս անգամ պետք է ստուգել բոլոր օդափոխիչների աշխատանքը` շահագործման կանոններին դրանց համապատասխանությունը որոշելու նպատակով և անսարքությունների բացահայտման դեպքում իրականացնել վերականգնման աշխատանքներ: Արդյունքների մասին պետք է գրանցում կատարել կապալառուի թունելի պահպանման մատյանում:

բ. Ամսական առնվազն չորս անգամ պետք է ստուգել օդափոխիչ հորանների և օդամուղ անցքերի մաքրությունն ու անցքերի փականների աշխատանքը և անսարքությունների բացահայտման դեպքում իրականացնել վերականգնման աշխատանքներ: Արդյունքների մասին պետք է գրանցում կատարել կապալառուի թունելի պահպանման մատյանում:

գ. Ածխածնի օքսիդի (CO) սահմանային թույլատրելի պարունակությունը օդերևութաբանական անբարենպաստ պայմանների և տրանսպորտային միջոցների առավելագույն հոսքի դեպքում չպետք է գերազանցի 100 մլգ/խոր. մ: Ածխածնի օքսիդի (CO) պարունակությունը թունելում օպերատիվ որոշելու համար կապալառուն պարտադիր պետք է ունենա համապատասխան սարքավորում:

դ. Օդամղիչներով մղվող օդի արագությունը թունելի տրանսպորտային ծավալում (եզրաչափերից ներս գտնվող հատվածում), չհաշված երթևեկող տրանսպորտային միջոցների ազդեցությունը, չպետք է գերազանցի 6 մ/վրկ:

ե. Ամսական առնվազն չորս անգամ պետք է ստուգել օդափոխիչների աշխատանքի կառավարումը ինչպես կենտրոնական կառավարման խցիկից, այնպես էլ անմիջական օդափոխիչների խցիկից և անսարքությունների բացահայտման դեպքում իրականացնել վերականգնման աշխատանքներ: Արդյունքների մասին պետք է գրանցում կատարել կապալառուի թունելի պահպանման մատյանում:

զ. Թունելի պահպանման մատյանում պետք է կատարել օդափոխիչների աշխատանքի վերաբերյալ ամենօրյա գրանցումներ` նշելով յուրաքանչյուր օդափոխիչի աշխատած ժամանակահատվածները և ռեժիմները:

4) Լուսավորման համակարգ և դրա պահպանման հիմնական պահանջներն են`

ա. Օրական առնվազն մեկ անգամ պետք է ստուգել լամպերի, վարդակների, խրոցների, վահանների առկայությունը և դրանց աշխատանքը, ինչպես նաև լուսավորման համակարգի ավտոմատ կառավարումը: Դրանց բացակայության կամ անսարքության դեպքում պետք է իրականացնել վերականգնման աշխատանքներ: Արդյունքների մասին պետք է գրանցում կատարել կապալառուի թունելի պահպանման մատյանում:

բ. Թունելի լուսավորությունը պետք է մշտապես ապահովի բնական լուսավորությունից արհեստականին անցման սահունությունը: Այդ նպատակով, թունելի ճակատամուտքերից սկսած երթևեկամասի առանցքային հատվածում ծածկի հորիզոնական լուսավորությունը պետք է լինի ստորև բերված աղյուսակում տրված պահանջներից ոչ պակաս.

 

Լուսավորման ռեժիմ

Լուսավորությունը (լյուքսերով) ճակատամասից հաշված հեռավորության վրա (մետրերով)

0

25

50

75

100 և ավելի

Ցերեկային ժամեր

750

600

400

200

30

Գիշերային ժամեր

30

30

30

30

30

 

գ. Երթևեկամասի ծածկի լուսավորման առավելագույն պայծառության հարաբերությունը հարևան հատվածի լուսավորման նվազագույն պայծառությանը չպետք է գերազանցի 3:1-ին:

դ. Թունելների օդափոխության և լուսավորության ուղիները, ինչպես նաև սպասարկման տարածքները մշտապես պետք է ունենան լուսավորման հնարավորություն` զննումները, ուսումնասիրությունները և նորոգման աշխատանքները իրականացնելու համար:

ե. Լուսավորության ցուցանիշները թունելում օպերատիվ որոշելու համար կապալառուն պարտադիր պետք է ունենա համապատասխան սարքավորում:

5) Կապի, հակահրդեհային, արգելափակման և ազդանշանային համակարգեր և դրանց պահպանման հիմնական պահանջներն են`

ա. Շաբաթական առնվազն երկու անգամ պետք է ստուգել թունելի ճակատամուտքերի մոտեցումներում տեղադրված անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների առկայությունը և դրանց ընթեռնելիությունը: Անհրաժեշտության դեպքում դրանք փոխարինել նորերով: Արդյունքների մասին գրանցում կատարել կապալառուի թունելի պահպանման մատյանում:

բ. Շաբաթական առնվազն երկու անգամ պետք է ստուգել թունելի հեռախոսակապի և բարձրախոսների աշխատանքը: Անսարքության դեպքում պետք է իրականացնել վերականգնման աշխատանքներ: Արդյունքների մասին պետք է գրանցում կատարել կապալառուի թունելի պահպանման մատյանում:

գ. Մշտական հսկողություն ապահովել թունելի երկարությամբ խցիկներում տեղադրված մուտքն արգելող ազդանշանային համակարգի (ինչպես թունելի խցիկներում տեղադրված կետերից, այդպես էլ կենտրոնական կառավարման խցիկից) նորմալ աշխատանքների վերաբերյալ:

6) Թունելային շինություններ, կահավորանք և դրանց պահպանման հիմնական պահանջներն են`

ա. Մայթերը պետք է լինեն մաքուր։

բ. Ճանապարհային նշանները պետք է լինեն ընթեռնելի և տեղադրված «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ համաձայնեցված ճանապարհային նշանների տեղաբաշխման սխեմային համապատասխան: Խստիվ արգելվում է պետական ստանդարտներին չհամապատասխանող նշանների տեղադրումը:

գ. Մայթերը և պաշտպանիչ գոտու եզրաքարերը պետք է լինեն նշագծված:

դ. Թունելի առանցքային գծանշումը մշտապես պետք է լինի ընթեռնելի և համապատասխանի գործող նորմերին:

ե. Թունելի մուտքային մասերում պատերը երկու կողմից պետք է ներկված լինեն լուսանդրադարձիչ սպիտակ ներկով` 100 մ երկարությամբ և 1.5 մ բարձրությամբ: Թունելի մյուս հատվածների պատերը պետք է ներկված լինեն համաձայն գործող նորմերի:

7) Թունելի երեսարկ, օդափոխության ուղիներ, հորիզոնական սալ, միջնորմներ և դրանց նորոգման հիմնական պահանջներն են`

ա. Թունելում առաջացած ճաքերը պետք է նորոգվեն` հետագա զարգացումը կանխելու նպատակով: Ըստ անհրաժեշտության ճաքերը պետք է սվաղվեն կամ կատարվի տորկրետացում մետաղական ցանցի և որմակերի հեղյուսների (անկերների) տեղադրումով:

 բ. Ամրանները պետք է փակված լինեն բետոնի պահպանիչ շերտով: Ամրանների բաց լինելու դեպքում պետք է վերականգնումը իրականացնել սվաղով կամ տորկրետացումով:

գ. Թունելի երեսարկի վրա առաջացած վնասվածքները և/կամ թերությունները (բետոնի քայքայված և/կամ շերտազատված հատվածներ) պետք է վերականգնվեն` բետոնացման կամ տորկրետացման աշխատանքների իրականացմամբ:

դ. Թունելի պատերի վրա առաջացած վնասվածքները և/կամ թերությունները (սվաղի քայքայված և/կամ շերտազատված հատվածներ) պետք է վերականգնվեն` սվաղման աշխատանքների իրականացմամբ:

 

III. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԹՈՒՆԵԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ

 

6. Թունելի պահպանման կապալառուն պարտավոր է վարել թունելի պահպանման աշխատանքների մատյան, որը պետք է լինի կարված, համարակալված էջերով և պատվիրատուի կողմից կնքված: Մատյանը պետք է պահվի կապալառուի թունելի պահպանման հերթափոխի գրասենյակում և տրամադրվի տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհի պետական կառավարման մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության լիազոր ներկայացուցիչներին` թունելի պահպանման վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ գրանցելու նպատակով: Յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավասու է տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնին և/կամ տվյալ թունելի պահպանումը իրականացնող կապալառուին իրազեկել թունելի վիճակի մասին:

7. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման գնահատումը և կատարված աշխատանքների ընդունումը իրականացվում է տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի ճանապարհների պահպանման պատասխանատու ստորաբաժանման (այսուհետ` պատասխանատու) կողմից: Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 112-Ն որոշման «3»-րդ կետում նշված դրույթները, ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի ճանապարհների պահպանման պատասխանատուներ են սահմանվում`

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 112-Ն որոշման հավելված N 1-ում նշված միջպետական նշանակության և հավելված N 2-ում նշված Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության ենթակայության ճանապարհների մասով` «Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 112-Ն որոշման NN 2 և 3 հավելվածներում նշված համապատասխան մարզի ենթակայության ճանապարհների մասով` մարզպետի հրամանով սահմանված պատասխանատու ստորաբաժանումը:

8. Թունելի պահպանման աշխատանքները ընդունվում են հետևյալ կերպ`

1) Պահպանման միջանկյալ դիտարկում

Թունելի պահպանման միջանկյալ դիտարկումները իրականացվում են յուրաքանչյուր ամիս` առնվազն երեք անգամ: Միջանկյալ դիտարկման ժամանակ ստուգվում է թունելի պահպանման համապատասխանությունը սույն կարգի գլուխ II. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները»-ում բերված պահանջներին և առկա թերություններն արձանագրվում են թունելի պահպանման աշխատանքների միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրում (Ձև 1): Արձանագրված թերությունները և դրանց վերացման ժամկետները գրանցվում են նաև թունելի պահպանման աշխատանքների մատյանում: Թունելի պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրում և թունելի պահպանման աշխատանքների մատյանում գրանցումների հիման վրա կատարվում է թունելի պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունումը:

2) Թունելի պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունում

Թունելի պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունումը իրականացվում է մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա յոթերորդ աշխատանքային օրը: Հիմնվելով միջանկյալ դիտարկումների արդյունքների վրա, կատարվում է թունելի պահպանման գնահատումը` արդյունքները ձևակերպելով թունելի պահպանման աշխատանքների ընդունման ամսական ամփոփագրում (Ձև 2):

 

Ձև 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԹՈՒՆԵԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Ճանապարհի անվանումը`_____________________________________

 

Ճանապարհի վրա գտնվող պահպանվող թունելի տեղադրությունը (կմ)` _________________

_____________________________________________________________________________

 

Հ/հ

Թերությունները

Թերության տեղադրությունը

Վերացման ժամկետը

1

2

3

4

ա/ Երթևեկամաս և մայթեր

1.

     

2.

     

…..

     

բ) Ջրահեռացման համակարգ

1.

     

2.

     

……

     

գ) Օդափոխության համակարգ

1.

     

2.

     

…….

     

դ) Լուսավորման համակարգ

1.

     

2.

     

……

     

ե) Կապի, հակահրդեհային, արգելափակման և ազդանշանային համակարգեր

1.

     

2.

     

……

     

զ) Թունելային շինություններ և կահավորանք

1.

     

2.

     

……

     

է) Թունելի երեսարկ, օդափոխության ուղիների հորիզոնական սալ և միջնորմներ

1.

     

2.

     

……

     

 

Ճանապարհների պահպանման պատասխանատու ստորաբաժանման լիազոր ներկայացուցիչ

______________________________________________________________________________ 

                                                 (պաշտոն, անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

_____ ________________ 20 թ.

 

Ձև 2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԹՈՒՆԵԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Ճանապարհի անվանումը`__________________________________________

Ճանապարհի վրա գտնվող պահպանվող թունելի տեղադրությունը (կմ)` ________

____________________________________________________________________

 

Տարին ________________ ամիսը ___________________

 

NN ը/կ

Թունելի պահպան-ման արժեքը

Նվազեցման տոկոսներն ըստ կոնստրուկտիվ տարրերի

Նվա-զեցման ընդհա-նուր տոկոսը

Նվա-զեցվող գումարը

Երթևեկա-մաս և մայթեր

Ջրա-հեռացման համա-կարգ

Օդափո-խության համա-կարգ

Լուսա-վորման համա-կարգ

Կապի, հակա-հրդեհային, արգելա-փակման և ազդա-նշանային համա-կարգեր

Թու-նելային շինու-թյուններ և կահա-վորանք

Թունելի երեսարկ, օդափո-խության ուղիների հորիզո-նական սալ և միջ-նորմներ

                     

 

Կատարողականի գումարը նվազեցումից հետո՝ __________________ դրամ։

 

Ճանապարհների պահպանման պատասխանատու ստորաբաժանման լիազոր ներկայացուցիչ

______________________________________________________________________________ 

                                                 (պաշտոն, անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

_____ ________________ 20 թ.

 

Ձև 3

 

Թունելի պահպանման աշխատանքների տիպային մատյանի ձև

 

1. Կապալառու __________________________

2. Պատվիրատու ________________________

3. Կապալի պայմանագիր N _______________.

4. Ճանապարհի անվանումը _____________________________________

5. Ճանապարհի վրա գտնվող պահպանվող թունելի տեղադրությունը` կմ __.

6. Հայտնաբերված թերությունների մասին գրառումներ`

 

Արձանագրված թերության հայտնաբերման
մասին գրառումներ

Արձանագրված թերության վերացման մասին գրառումներ

Ամսա-թիվ

Կոնստրուկ-տիվ տարր

Թերու-թյան տեղա-դրու-թյունը

Արձա-նագրված թերության նկարա-գրու-թյունը

Վերաց-ման ժամ-կետը

Թերու-թյունը արձա-նագրողի անունը, ազգա-նունը, պաշ-տոնը և ստորա-գրու-թյունը

Կապա-լառուի ներկա-յացուցչի անունը, ազգա-նունը, պաշ-տոնը և ստորա-գրու-թյունը

Վերացված է
սահմանված ժամկետում

Սահման-ված ժամ-կետում չի վերացվել

Ստու-գումը իրակա-նացնողի անունը, ազգա-նունը, պաշ-տոնը և ստորա-գրու-թյունը

Կապա-լառուի ներկա-յացուցչի անունը, ազգա-նունը, պաշ-տոնը և ստորա-գրու-թյունը

                     

 

7. Գրառումներ կատարված զննումների վերաբերյալ`

 

Զննման օրը, ամիսը

Արձանագրված թերություն/վնասվածք (նշել որ համակարգում կամ որ կոնստրուկտիվ տարրերում)

Կապալառուի հերթափոխի պետի ստորա-գրությունը

Կապալառուի թունելի պահպանման պատասխա-նատուի հանձնարա-րականը

Կապալառուի թունելի պահպանման պատասխա-նատուի ստորա-գրությունը

Թերության / վնասվածքի վերացման համար կատարված աշխա-տանքները և դրանց կատարման օրը, ամիսը

Մեկնա-բանություն

             

 

8. Տեղադրված «փարոսների» վերաբերյալ գրառումներ`

 

Զննման օրը, ամիսը

«Փարոսների» տեղադրությունը

Մանրամասներ

Կապալառուի հերթափոխի պետի ստորագրությունը

Մեկնաբա-նություն

         

 

9. Օդափոխության համակարգի աշխատանքի վերաբերյալ գրառումներ`

 

Օդափոխության համակարգ (նշել օդափոխիչը)

Օդափոխիչի աշխատած ժամանակահատվածը (նշել օրը, ամիսը, ժամերը) և ռեժիմը

Կապալառուի հերթափոխի պետի ստորագրությունը

     

 

10. Գրառումներ թունելի պահպանման կատարված այլ աշխատանքների վերաբերյալ՝

 

Աշխատանքի տեսակը

Տեղադրությունը

Աշխատանքի կատարման օրը, ամիսը

Կապալառուի հերթափոխի պետի ստորագրությունը

       

 

9. Պատասխանատուի կողմից թունելի պահպանման աշխատանքները ընդունվում և տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի կողմից վճարվում են ամբողջությամբ, եթե ապահովված են սույն կարգի գլուխ II. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները»-ում բերված պահանջները:

10. Պատասխանատուի կողմից թունելի պահպանման աշխատանքները ընդունվում և տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի կողմից վճարվում են մասնակիորեն` աղյուսակ N 1-ում բերված տոկոսաչափերով նվազեցումով, եթե սույն կարգի գլուխ II. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները»-ում բերված պահանջները լիարժեք ապահովված չեն:

 

Աղյուսակ N 1. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման պահանջների ապահովման արժեքների տոկոսային հարաբերակցությունը

 

Թունելի կոնստրուկտիվ տարրերի թերությունները և վերացման ժամկետները

% թունելի պահպանման արժեքից

ա) Երթևեկամաս և մայթեր, այդ թվում՝

15

Երթևեկամասի և մայթերի վրա աղբի, ավելորդ առարկաների, ձյան և սառույցի (ձմեռվա սեզոնին) առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3 ժամ): Երթևեկամասի, մայթերի և պատերի վրա մրի ու փոշու առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1 օր)

10

3 մմ-ից ավելի լայնությամբ ճաքերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 2 օր)

2

1000 քառ. մ ծածկի մակերեսի վրա 5 քառ. մ ավելի փոսերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 օր)

3

բ) Ջրահեռացման համակարգ , այդ թվում՝

15

Թունելի ճակատամուտքերում եզրապատերի և հենապատերի հետնամասում գտնվող վաքերում, ջրահեռացման լեռնային առուներում տիղմի, թափվածքների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1 օր)

3

Մայթերի ու պաշտպանիչ գոտու եզրաքարերի ու թունելի առանցքով տեղադրված ցամաքուրդային և ջրթող խողովակներում տիղմի և լցվածքների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1 օր)

3

Տիղմազտիչներում և դիտահորերում ճաքերի և ավելորդ առարկաների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 2 օր)

2

Թունելային երեսարկման պատերի վրա գրունտային ջրերի հոսք և կաթոց, որոնք հնարավոր է վերացնել առանց կապիտալ վերականգնման (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3 օր)

7

գ) Օդափոխության, լուսավորման, կապի, հակահրդեհային, արգելափակման և ազդանշանային համակարգեր, այդ թվում՝

55

Օդափոխության համակարգի ցանկացած անսարքություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3 օր)

25

Պահանջվող լուսավորության ոչ պատշաճ ապահովում (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1 օր, լուսավորման լամպերի անսարքության կամ բացակայության դեպքում` 1 ժամ)

25

Կապի, հակահրդեհային, արգելափակման և ազդանշանային համակարգերի ցանկացած անսարքություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1 օր)

5

դ) Թունելային շինություններ և կահավորանք , այդ թվում՝

5

Ճանապարհային նշանների պահանջվող քանակի բացակայություն կամ դրանց ոչ բավարար ընթեռնելիություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1 օր)

2

Մայթերի և պաշպանիչ գոտու եզրաքարերի նշագծված չլինելը (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1 օր)

1

Թունելի առանցքային գծանշման բացակայումը կամ դրա ոչ բավարար ընթեռնելիությունը (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1 օր)

2

ե) Թունելի երեսարկ, օդափոխության ուղիների հորիզոնական սալ և միջնորմներ, այդ թվում՝

10

Թունելում չմշակված ճաքերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 օր)

3

Թունելում բաց ամրանների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 օր)

3

Թունելում բետոնի և/կամ սվաղի քայքայված և/կամ շերտազատված հատվածների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 10 օր)

4

 

11. Ամսական ամփոփագրի տվյալների հիման վրա ձևակերպվում է Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելի տվյալ ամսվա պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի վերաբերյալ պատասխանատուի համապատասխան եզրակացությունը:

 

IV. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԹՈՒՆԵԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

12. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման մրցույթների առարկան է հանդիսանում թունելների պահանջվող չափանիշներով պահպանումը ապահովող որակյալ կապալառու կազմակերպությունների ձեռքբերումը:

13. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման մրցույթները անց են կացվում «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:

14. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման կապալառու կազմակերպությունների ձեռքբերման մրցույթների մասնակիցներին ներկայացվող նվազագույն տեխնիկական պահանջներն են`

1) Մասնակիցը պետք է ունենա նվազագույնը երեք տարվա աշխատանքային փորձ` թունելների շինարարության և/կամ թունելների պահպանման և/կամ ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության ոլորտներում։

2) Մասնակիցը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հիմնական մեքենասարքավորումները`

 

Հ/հ

Անվանումը

Պահանջվող քանակը

Սեփականության ձևը

1

Ուղևորաբեռնատար ավտոմեքենա

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական կամ վարձակալած

2

Ջրթող ավտոմեքենա

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական կամ վարձակալած

3

Ամբարձիչ

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական կամ վարձակալած

4

Կոմպրեսոր

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական կամ վարձակալած

5

Գլդոն (> 5 տ)

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական կամ վարձակալած

6

Էքսկավատոր

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական կամ վարձակալած

7

Եռակցման համակարգ

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական

8

Էլեկտրասնուցման համակարգի վերականգնման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ

Նվազագույնը` 1 լրակազմ

Սեփական

9

Ածխածնի օքսիդի (CO) պարունակությունը որոշելու սարքավորում

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական

10

Լուսավորության ցուցանիշները որոշելու սարքավորում

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական

 

3) Բացի նշված սեփական մեքենասարքավորումներից` մնացած պահանջվող մեքենասարքավորումների քանակի մեկ չորրորդն է թույլատրվում վարձակալել, սակայն պայմանով, որ վարձակալությամբ ձեռք բերվող մեքենասարքավորումները վարձակալության ժամանակահատվածում չեն օգտագործվելու վարձատուի կողմից և/կամ չեն տրամադրվի այլ կազմակերպությանը և/կամ անհատին։

4) Մասնակիցը նվազագույնը պետք է ունենա 3 մասնագետ`տրանսպորտի և/կամ շինարարության բնագավառի բարձրագույն և/կամ միջնակարգ մասնագիտական կրթությամբ:

15. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման մրցույթների համար այլ որակավորման չափանիշների սահմանումը, ինչպես նաև դրանց գնահատումը կարգավորվում են «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

 

ՀՀ տրանսպորտի և կապի

նախարարության աշխատակազմի

ղեկավար

Վ. Ջիլավյան

 

 

Թիվ 2 հավելված

ՀՀ տրանսպորտի և կապի

նախարարի

2010 թվականի դեկտեմբերի 7-ի

N 710-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման աշխատանքների կատարման և ընդունման սկզբունքները և մեթոդիկան:

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման հիմնական խնդիրներն են`

1) Տրանսպորտային միջոցների շուրջտարյա, անընդհատ երթևեկության ապահովումը` ճանապարհների համար հաշվարկված արագությունների, առանցքային բեռնվածքների հաշվարկներին համապատասխան։

2) Աշխատանքի և նյութատեխնիկական ռեսուրսների նվազագույն ծախսերով կամուրջների երաշխավորված անվտանգ ու տեխնիկապես բարեկարգ վիճակի և նրանց ծառայության հաշվարկային ժամկետի ապահովում։

3) Կամուրջների արտաքին տեսքի պատշաճ վիճակում պահպանում:

2. Պետական կարիքների համար ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման աշխատանքների կապալի պայմանագրերը կնքվում են 5 տարի ժամկետով այն կապալառու կազմակերպությունների հետ, որոնք բավարարում են սույն կարգի գլուխ IV «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման մրցույթների առարկան և մրցույթներին մասնակից կապալառու կազմակերպություններին ներկայացվող նվազագույն տեխնիկական պահանջներ»-ում բերված նվազագույն տեխնիկական պահանջներին և ընտրվել են մրցութային կարգով` «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:

 

II. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

3. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման հիմնական սկզբունքն է` կամուրջների կոնստրուկտիվ տարրերի վնասվածքների առաջացման կանխարգելումը, որի համար անհրաժեշտ է իրականացնել կամուրջների զննման, հսկողության, խնամքի և կանխարգելիչ նորոգման ամբողջական աշխատանքներ: Նշված աշխատանքները պետք է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական նորմերին, կանոններին և այլ նորմատիվ փաստաթղթերին համապատասխան: Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները, որոնք պարտադիր են կամուրջների պահպանման կապալառու կազմակերպությունների (այսուհետ` կապալառու) կողմից կատարման համար, հետևյալն են`

1) Զննումների և դիտարկումների իրականացում:

Զննումները և դիտարկումները պետք է կատարվեն կապալառուի կամուրջների պահպանման պատասխանուտուի կողմից նվազագույնը երեք օրը մեկ անգամ: Զննումները և դիտարկումերը պետք է ուղղված լինեն` կամրջի ընդհանուր վիճակի գնահատմանը, վնասվածքների և առաջացած թերությունների հայտնաբերմանը:

Զննումները և դիտարկումները իրականացնելու ժամանակ պետք է օգտագործել հետևյալ հիմնական սարքավորումները` լուսանկարչական ապարատ, հեռադիտակ, խոշորացույց, թեոդոլիտ, արանքչափիչներ, հարթաչափ, ուղղալար (OP-2 տիպի կամ հավասարազոր), մետաղական քանոններ (0.5 և 1.0 մ), մետաղական և փայտյա մուրճեր, չքայքայող մեթոդով ստուգման համար սարքավորումներ:

Զննումները և դիտարկումները պետք է իրականացվեն հետևյալ կոնստրուկտիվ տարրերի վիճակը ուսումնասիրելու նպատակով`

 

Կոնստրուկտիվ տարրի անվանումը

Զննման ենթարկվում են`

Հատուկ ուշադրության արժանացնել`

Կամրջային մոտեցումներ

Ճանապարհային ծածկ և մայթեր

Անհարթություն, ճաքեր և փոսեր, վնասվածքներ, նստվածքներ, թափվածքներ, աղբ, ավելորդ առարկաների առկայություն

Կողնակներ

Անհարթություն և փոսեր, աղբ, ավելորդ առարկաների առկայություն

Թեքլանջ

Հարթեցում, աղբ, ավելորդ առարկաների առկայություն

Պարսպող համակարգ (արգելափակոցներ)

Վնասվածքներ, բացակայություն

Ջրահեռացման համակարգ

Վնասվածքներ, թափվածքներ, աղբ, ավելորդ առարկաների առկայություն

Ենթակամրջային գոտի

Հենապատեր, կարգավորիչ պատեր և ջրահեռացման վաքեր

Քայքայում, վնասվածքներ

Ենթակամրջային բացվածք

Նեղացում, հենարանների ողողում, ողողատների առկայություն

Կամրջային պաստառ

Ճանապարհային ծածկ

Անհարթություն, ճաքեր և փոսեր, վնասվածքներ, նստվածքներ, թափվածքներ, աղբ, ավելորդ առարկաների առկայություն

Կամրջի կապակցումը մոտեցումներին

Նստվածքներ, ճաքեր և փոսեր

Պարսպող համակարգ (արգելափակոցներ)

Վնասվածքներ, բացակայություն

Մայթեր

Ճաքեր, փոսեր, այլ վնասվածքներ

Ջրահեռացման համակարգ

Բացակայություն, վնասվածքներ, աղբ, ավելորդ առարկաների առկայություն

Կամրջով անցնող կոմունիկացիաներ

Ամրացում և վնասվածքներ, որոնք կարող են վնաս պատճառել կամրջին

Դեֆորմացիոն կարեր

Վնասվածքներ

Թռիչքային կառուցվածքներ (երկաթբետոնյա, բետոնյա և քարե)

Հեծաններ

Ճաքեր, խոնավացման գոտիների առկայություն, դեֆորմացիաներ, քայքայում, այլ վնասվածքներ

Թռիչքային կառուցվածքներ (երկաթյա)

Հեծաններ

Դեֆորմացիաներ, ճաքեր, ներկի վնասվածքներ, այլ վնասվածքներ

Դուրգամակարեր և եռակցման կարեր

Ընդհանուր վիճակ, կոռոզիա և այլ վնասվածքներ

Հենարաններ

Հենարան

Ընդհանուր վիճակ, ճաքեր, քայքայում, թեքվածք և այլ վնասվածքներ

Հիմք (երևացող մաս)

Ընդհանուր վիճակ, ճաքեր, քայքայում, թեքվածք, ողողում և այլ վնասվածքներ

Հենարանային մասեր

Հենարանային մասեր

Աղտոտվածություն, հենարանային մասերի թեքության անկյուն, կոռոզիա, ռետինե մասերի վնասվածքներ, բետոնի քայքայում

 

Կապալառուի կամուրջների պահպանման պատասխանատուն պարտավոր է գրանցումներ կատարել կապալառուի կամրջի պահպանման մատյանում, ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ` զննման արդյունքում հայտնաբերված վնասվածքները կամ թերությունները վերացնելու ուղղությամբ, երթևեկության անվտանգությանը վտանգ սպառնալու կամ արտակարգ իրավիճակների դեպքում, շտապ (մեկ ժամվա ընթացքում) զեկուցել պատվիրատուին` համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով:

2) Հսկողության ապահովում: Հսկողությունն իրականացնում է կապալառուի կամրջի պահպանման պատասխանատուն` առնվազն շաբաթական մեկ անգամ: Արդյունքները և հանձնարարականները (ներառյալ կատարման ժամկետները) գրանցվում են կապալառուի կամրջի պահպանման մատյանում:

3) Խնամքի և կանխարգելիչ նորոգման ապահովում: Կամրջի կոնստրուկտիվ տարրերի, կառույցների, սարքավորումների, համակարգերի խնամքի և կանխարգելիչ նորոգման աշխատանքների հիմնական նպատակն է` կանխել դրանց ժամանակից շուտ մաշվածությունը: Այդ նպատակով կապալառուն պարտավոր է իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ` վերացնելով վնասվածքներն ու անսարքությունները: Որպես խնամքի և կանխարգելիչ նորոգման աշխատանքներ, կապալառուն պարտավոր է իրականացնել կամրջի մաքրման, աղբի և ձյան (սառույցի) հեռացման, կամրջային շինությունների և կահավորանքի աշխատանքային վիճակում գտնվելու ապահովման, երթևեկամասի և մայթերի շահագործման համար անհրաժեշտ վիճակում գտնվելու ապահովման, կամրջի վրա առաջացած թերությունների / վնասվածքների վերացման աշխատանքներ:

4. Ստորև բերված են կամրջի հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերի պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները, որոնց ապահովման նպատակով կապալառուն պարտավոր է տեղամասում իրականացնել հերթապահություն:

 

Կամրջի պահպանման ենթակա կոնստրուկտիվ տարրերը և դրանց պահպանման հիմնական պահանջները

 

N

Կոնստրուկտիվ տարրի անվանումը

Պահպանման պահանջը

Պահպանման պահանջը ապահովելու համար պահանջվող հիմնական աշխատանքներ, որոնք կապալառուի կողմից պարտադիր են կատարման

 

 

 

 

 

 

1

.

 

 

 

 

 

 

Կամրջային մոտեցումներ


Կամրջային մոտեցումների պահպանումը սույն կարգի
գլուխ II.
«Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները»-ում բերված պահանջներին համապատասխան

1. Կողնակների հարթեցում
2. Ջրահեռացման վաքերի մաքրում աղբից, թափվածքներից, ավելորդ առարկաներից և ջրահեռացման ապահովում: Վնասվածքների վերանորոգում:
3. Հողային պաստառից ջրահեռացման ապահովում
4. Ճանապարհային նշանների պահանջվող քանակի ապահովում, մաքրում, վերանորոգում, անհրաժեշտության դեպքում` նորերի տեղադրում
5. Ճանապարհային ծածկի մաքրում աղբից, ձյունից (սառույցից), թափվածքներից, ավելորդ առարկաներից
6. Ճանապարհային ծածկի և մայթերի վրա առաջացած ճաքերի լցնում
7. Ճանապարհային ծածկի և մայթերի վրա առաջացած փոսերի վերանորոգում
8. Պարսպող համակարգի (արգելափակոցների) և բազրիքների վերանորոգում, ուղղում, լրացում և ներկում (ներկումը պետք է կատարվի տարին առնվազն երկու անգամ` գարնանը և աշնանը)
9. Նստվածքների վերանորոգում

2.

Ենթակամրջային գոտի

Ենթակամրջային գոտու պահպանումը սույն կարգի
գլուխ II.
«Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները»-ում բերված պահանջներին համապատասխան

1. Ենթակամրջային թեք լանջերի մաքրում աղբից, բուսականությունից և ավելորդ առարկաներից
2. Ենթակամրջային գոտում գտնվող հենապատերի և կարգավորիչ պատերի մաքրում ցեխից, բուսականությունից և ավելորդ առարկաներից
3. Ենթակամրջային թեք լանջերի հարթեցում
4. Ենթակամրջային գոտում գտնվող հենապատերի և կարգավորիչ պատերի վրա առաջացած վնասվածքների (որոնք հնարավոր է վերականգնել առանց հիմնական վերակառուցում իրականացնելու) վերանորոգում

3.

Կամրջային պաստառ

Կամրջային պաստառի պահպանումը սույն կարգի
գլուխ II.
«Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները»-ում բերված պահանջներին համապատասխան

1. Կամրջային պաստառի մաքրում աղբից, ձյունից (սառույցից), բուսականությունից և ավելորդ առարկաներից
2. Ճանապարհային ծածկի և մայթերի վրա առաջացած ճաքերի և փոսերի վերանորոգում: Նշագծման իրականացում (գործող նորմերի և պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամանակահատվածներին համապատասխան):
3. Մերկասառույցի առաջացման դեպքում` ճանապարհային ծածկի և մայթերի մշակում հակամերկա-սառուցային նյութերով
4. Պարսպող համակարգի (արգելափակոցների) վերանորոգում, ուղղում, լրացում և ներկում (ներկումը պետք է կատարվի տարին առնվազն երկու անգամ` գարնանը և աշնանը)
5. Բազրիքների վերանորոգում, ուղղում, լրացում և ներկում (ներկումը պետք է կատարվի տարին առնվազն երկու անգամ` գարնանը և աշնանը)
6. Դեֆորմացիոն կարերի մաքրում ցեխից և աղբից
7. Ճանապարհային ծածկի վերանորոգում դեֆորմացիոն կարերի գոտում
8. Դեֆորմացիոն կարերի մշակում բիտումային մածիկով
9. Պարապետների, եզրաքարերի և անվահրիչների վերանորոգում, լրացում

4.

Թռիչքային կառուցվածքներ (երկաթբետոնյա, բետոնյա և քարե)

Թռիչքային կառուցվածքների պահպանումը սույն կարգի
գլուխ II.
«Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները»-ում բերված պահանջներին համապատասխան

1. Թռիչքային կառուցվածքների մաքրում ցեխից և աղբից
2. Ճաքերի, ջարդվածքատեղերի վերանորոգում
3. Բետոնի պահպանիչ շերտի վերանորոգում
4. Բացված ամրանների մշակում` կոռոզիայից պահպանման համար

5.

Թռիչքային կառուցվածքներ (երկաթյա)

Թռիչքային կառուցվածքների պահպանումը սույն կարգի
գլուխ II.
«Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները»-ում բերված պահանջներին համապատասխան

1. Թռիչքային կառուցվածքների մաքրում ցեխից, յուղաբծերից և աղբից: Վնասված ներկի վերականգնում
2. Մետաղյա կոնստրուկցիաների լվացում` դեֆորմացիոն կարերի գոտիներում
3. Վնասված դուրգամակարերի և եռակցման կարերի վերանորոգում

6.

Հենարաններ

Հենարանների պահպանումը սույն կարգի
գլուխ II.
«Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները»-ում բերված պահանջներին համապատասխան

1. Ճաքերի, ջարդվածքատեղերի վերանորոգում
2. Հենարանների մաքրում բուսականությունից
3. Վնասված մակերեսի ջրամեկուսացում

7.

Հենարանային մասեր

Հենարանային մասերի պահպանումը սույն կարգի
գլուխ II.
«Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները»-ում բերված պահանջներին համապատասխան

1. Հենարանային մասերի մաքրում ցեխից
2. Հենարանային մասերի յուղում և ներկում
3. Հեղյուսների պնդացում

 

III. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ

 

5. Կապալառուն պարտավոր է վարել կամրջի պահպանման աշխատանքների մատյան (Ձև 3), որը պետք է լինի կարված, համարակալված էջերով և պատվիրատուի կողմից կնքված: Մատյանը պետք է պահվի կապալառուի տարածքային (կամրջի տեղակայման) գրասենյակում և տրամադրվի տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհի պետական կառավարման մարմնի և «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության լիազոր ներկայացուցիչներին` կամրջի պահպանման վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ գրանցելու նպատակով: Յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավասու է տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնին և/կամ տվյալ կամրջի պահպանումը իրականացնող կապալառուին իրազեկել կամրջի վիճակի մասին:

6. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման գնահատումը և կատարված աշխատանքների ընդունումը իրականացվում է տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի ճանապարհների պահպանման պատասխանատու ստորաբաժանման (այսուհետ` պատասխանատու) կողմից: Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 112-Ն որոշման «3»-րդ կետում նշված դրույթները, ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի ճանապարհների պահպանման պատասխանատուներ են սահմանվում`

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 112-Ն որոշման հավելված N 1-ում նշված միջպետական նշանակության և հավելված N 2-ում նշված Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության ենթակայության ճանապարհների մասով` «Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը,

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 112-Ն որոշման NN 2 և 3 հավելվածներում նշված համապատասխան մարզի ենթակայության ճանապարհների մասով` մարզպետի հրամանով սահմանված պատասխանատու ստորաբաժանումը:

7. Կամրջի պահպանման աշխատանքները ընդունվում են հետևյալ կերպ`

1) Պահպանման միջանկյալ դիտարկում

Կամրջի պահպանման միջանկյալ դիտարկումները իրականացվում են յուրաքանչյուր ամիս` առնվազն երեք անգամ: Միջանկյալ դիտարկման ժամանակ ստուգվում է կամրջի պահպանման համապատասխանությունը սույն կարգի բաժին II. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները»-ում բերված պահանջներին և առկա թերություններն արձանագրվում են կամրջի պահպանման աշխատանքների միջանկյալ ուսումնասիրության ամփոփագրում (Ձև 1): Արձանագրված թերությունները և դրանց վերացման ժամկետները գրանցվում են նաև կամրջի պահպանման աշխատանքների մատյանում: Կամրջի պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրում և կամրջի պահպանման աշխատանքների մատյանում գրանցումների հիման վրա կատարվում է կամրջի պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունումը:

2) Կամրջի պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունում

Կամրջի պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունումը իրականացվում է մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա յոթերորդ աշխատանքային օրը: Հիմնվելով միջանկյալ դիտարկումների արդյունքների վրա, կատարվում է կամրջի պահպանման գնահատումը` արդյունքները ձևակերպելով կամրջի պահպանման աշխատանքների ընդունման ամսական ամփոփագրում (Ձև 2):

 

Ձև 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Ճանապարհի անվանումը`_________________________________________________________

Ճանապարհի վրա գտնվող պահպանվող կամրջի տեղադրությունը (կմ)` ___________________

_______________________________________________________________________________

 

Հ/հ

Թերությունները

Թերության տեղադրությունը

Վերացման ժամկետը

1

2

3

4

ա/ Կամրջային մոտեցումներ

1.

     

2.

     

…..

     

բ) Ենթակամրջային գոտի

1.

     

2.

     

……

     

գ) Կամրջային պաստառ

1.

     

2.

     

…….

     

 դ) Թռիչքային կառուցվածքներ

1.

     

2.

     

……

     

ե) Հենարաններ

1.

     

2.

     

……

     

զ) Հենարանային մասեր

1.

     

2.

     

……

     

 

Ճանապարհների պահպանման պատասխանատու ստորաբաժանման լիազոր ներկայացուցիչ

______________________________________________________________________________ 

                                                 (պաշտոն, անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

_____ ________________ 20 թ.

 

Ձև 2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Ճանապարհի անվանումը`__________________________________________

Ճանապարհի վրա գտնվող պահպանվող կամրջի տեղադրությունը (կմ)` __________

____________________________________________________________________

Տարին ________________ ամիսը ___________________

 

NN
ը/կ

Կամրջի պահպանման արժեքը

Նվազեցման տոկոսներն ըստ կոնստրուկտիվ տարրերի

Նվազեցման ընդհանուր տոկոսը

Նվազեցվող գումարը

Կամրջային մոտեցումներ

Ենթա-կամրջային գոտի

Կամրջային պաստառ

Թռիչքային կառուց-վածքներ

Հենարան-ներ

Հենարա-նային մասեր

                   

 

Կատարողականի գումարը նվազեցումից հետո՝ __________________ դրամ։

 

Ճանապարհների պահպանման պատասխանատու ստորաբաժանման լիազոր ներկայացուցիչ

______________________________________________________________________________ 

                                                 (պաշտոն, անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

_____ ________________ 20 թ.

 

Ձև 3

 

Կամրջի պահպանման աշխատանքների տիպային մատյանի ձև

 

1. Կապալառու __________________________

2. Պատվիրատու ________________________

3. Կապալի պայմանագիր N _______________

4. Ճանապարհի անվանումը ________________________________________

5. Ճանապարհի վրա գտնվող պահպանվող կամրջի տեղադրությունը` կմ __

6. Հայտնաբերված թերությունների մասին գրառումներ

 

Արձանագրված թերության հայտնաբերման մասին գրառումներ

Արձանագրված թերության վերացման մասին գրառումներ

Ամսա-թիվ

Կոնստրուկ-տիվ տարր

Թերու-թյան տեղա-դրությունը

Արձանա-գրված թերության նկարա-գրությունը

Վերաց-ման ժամ-կետը

Թերու-թյունը արձա-նագրողի անունը, ազգա-նունը, պաշ-տոնը և ստորա-գրու-թյունը

Կապա-լառուի ներկա-յացուցչի անունը, ազգա-նունը, պաշ-տոնը և ստորա-գրու-թյունը

Վերաց-ված է սահման-ված ժամ-կետում

Սահման-ված ժամ-կետում չի վերացվել

Ստու-գումը իրակա-նացնողի անունը, ազգա-նունը, պաշ-տոնը և ստորա-գրու-թյունը

Կապա-լառուի ներկա-յացուցչի անունը, ազգա-նունը, պաշ-տոնը և ստորա-գրու-թյունը

                     
                     

 

7. Գրառումներ կատարված զննումների վերաբերյալ

 

Զննման օրը, ամիսը

Արձանա-գրված թերություն
/վնասվածք

Կապալառուի տեղամասի պետի ստորա-գրությունը

Կապալառուի կամրջի պահպանման պատասխա-նատուի հանձնա-րարականը

Կապալառուի կամրջի պահպանման պատասխա-նատուի ստորա-գրությունը

Թերության
/վնասվածքի վերացման համար կատարված աշխա-տանքները և դրանց կատարման օրը, ամիսը

Մեկնա-բանություն

             
             
             

 

8. Գրառումներ կամրջի պահպանման կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

 

Աշխատանքի տեսակը

Տեղա-դրությունը

Աշխատանքի կատարման օրը, ամիսը

Կապալառուի կամրջի պահպանման պատասխանատուի ստորագրությունը

       

 

8. Պատասխանատուի կողմից կամրջի պահպանման աշխատանքները ընդունվում և տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի կողմից վճարվում են ամբողջությամբ, եթե ապահովված են սույն կարգի գլուխ II. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները»-ում բերված պահանջները:

9. Պատասխանատուի կողմից կամրջի պահպանման աշխատանքները ընդունվում և տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի կողմից վճարվում են մասնակիորեն` աղյուսակ N 1-ում բերված տոկոսաչափերով նվազեցումով, եթե սույն կարգի գլուխ II. «Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները»-ում բերված պահանջները լիարժեք ապահովված չեն:

 

Աղյուսակ N 1. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման պահանջների ապահովման արժեքների տոկոսային հարաբերակցությունը

 

Կամրջի կոնստրուկտիվ տարրերի թերությունները և վերացման ժամկետները

% կամրջի պահպանման արժեքից

ա) Կամրջային մոտեցումներ և կամրջային պաստառ, այդ թվում՝

36

Երթևեկամասի, կողնակների, մայթերի վրա աղբի և ավելորդ առարկաների, ձյան, սառույցի (ձմեռվա սեզոնին) առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 ժամ)

5

Երթևեկամասի վրա 3 մմ-ից ավելի լայնությամբ ճաքերի առկայություն, մայթերի վրա 3 մմ-ից ավելի լայնությամբ ճաքերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 2 օր)

3

Երթևեկամասի վրա 1000 քառ. մ ծածկի մակերեսի վրա 5 քառ. մ ավելի փոսերի առկայություն, նստվածքների առկայություն, մայթերի վրա փոսերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 օր)

3

Կողնակները հարթեցված չեն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1 օր)

3

Պարսպող համակարգը (արգելափակոցները), ճանապարհային նշանները բացակայում են և/կամ ոչ պահանջվող քանակով են տեղադրված կամ վնասված են կամ վերանորոգված չեն, ճանապարհային նշագծումը բացակայում է կամ վնասված է կամ վերանորոգված չէ (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 2 օր)

2

Կամրջային պաստառի, դեֆորմացիոն կարերի, մայթերի վրա աղբի, ցեխի, բուսականության և ավելորդ առարկաների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 ժամ): Ձմեռվա ժամանակահատվածում նաև ձյան կամ մերկասառույցի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1 ժամ):

5

Կամրջային պաստառի երթևեկամասի և/կամ մայթերի վրա 3 մմ-ից ավելի լայնությամբ ճաքերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 2 օր)

3

Կամրջային պաստառի երթևեկամասի վրա 1000 քառ. մ ծածկի մակերեսի վրա 5 քառ. մ ավելի փոսերի առկայություն, մայթերի վրա փոսերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 օր)

3

Բազրիքները, պարապետները, եզրաքարերը բացակայում են կամ վնասված են կամ վերանորոգված չեն: Բազրիքները և պարապետները ներկված չեն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3 օր)

4

Դեֆորմացիոն կարերի վնասվածքների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3 օր)

5

բ) Ենթակամրջային գոտի, այդ թվում՝

13

Ենթակամրջային թեք լանջերի և ենթակամրջային գոտում գտնվող հենապատերի և կարգավորիչ պատերի վրա աղբի, ցեխի, բուսականության և ավելորդ առարկաների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 ժամ)

5

Ենթակամրջային թեք լանջերը հարթեցված չեն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1 օր)

3

Ենթակամրջային գոտում գտնվող հենապատերի և կարգավորիչ պատերի վրա առաջացած վնասվածքները (որոնք հնարավոր է վերականգնել առանց հիմնական վերակառուցում իրականացնելու) վերանորոգված չեն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3 օր)

5

գ) Թռիչքային կառուցվածքներ

գ.1) Թռիչքային կառուցվածքներ (երկաթբետոնյա, բետոնյա և քարե), այդ թվում՝

19

Թռիչքային կառուցվածքների վրա աղբի, ցեխի, բուսականության և ավելորդ առարկաների, սառույցի (ձմեռվա սեզոնին) առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 ժամ)

5

Ճաքերի, ջարդվածքատեղերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3 օր)

7

Չվերականգնված բետոնի պահպանիչ շերտի և չմշակված բացված ամրանների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 օր)

7

գ. 2) Թռիչքային կառուցվածքներ (երկաթյա), այդ թվում՝

19

Թռիչքային կառուցվածքների վրա աղբի, ցեխի, բուսականության և ավելորդ առարկաների առկայություն

5

Մետաղյա կոնստրուկցիաները մաքրված չեն, ներկի վնասվածքների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 օր)

7

Վնասված դուրգամակարերի և եռակցման կարերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 օր)

7

դ) Հենարաններ, այդ թվում՝

19

Հենարանների վրա աղբի, ցեխի, բուսականության և ավելորդ առարկաների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 ժամ)

5

Հենարանների վրա չվերանորոգված ճաքերի և ջարդվածքատեղերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 օր)

7

Հենարանների վրա չջրամեկուսացված վնասված մակերեսի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3 օր)

7

ե) Հենարանային մասեր, այդ թվում՝

13

Հենարանային մասերի վրա աղբի, ցեխի, բուսականության և ավելորդ առարկաների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 ժամ)

5

Հենարանային մասերը յուղված և ներկված չեն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3 օր)

4

Հենարանային մասերի թուլացված հեղյուսների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3 օր)

4

 

10. Ամսական ամփոփագրի տվյալների հիման վրա ձևակերպվում է Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամրջի տվյալ ամսվա պահպանման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ պատասխանատուի համապատասխան եզրակացությունը:

 

IV. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ` ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

11. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման մրցույթների առարկան է հանդիսանում կամուրջների պահանջվող չափանիշներով պահպանումը ապահովող որակյալ կապալառու կազմակերպությունների ձեռքբերումը:

12. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման մրցույթները անց են կացվում «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:

13. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կապալառուների ձեռքբերման մրցույթների մասնակիցներին ներկայացվող նվազագույն տեխնիկական պահանջներն են`

1) Մասնակիցը պետք է ունենա նվազագույնը երեք տարվա աշխատանքային փորձ` կամուրջների շինարարության և/կամ կամուրջների պահպանման և/կամ ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության ոլորտներում։

2) Մասնակիցը նվազագույնը պետք է ունենա հետևյալ հիմնական մեքենասարքավորումները`

 

Հ/հ

Անվանումը

Պահանջվող քանակը

Սեփականության ձևը

1

Ուղևորաբեռնատար ավտոմեքենա

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական կամ վարձակալած

2

Ամբարձիչ

Նվազագույնը` 1 հատ

 Սեփական կամ վարձակալած

3

Կոմպրեսոր

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական

4

Գլդոն (> 5 տ)

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական կամ վարձակալած

5

Եռակցման համակարգ

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական

6

Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական կամ վարձակալած

7

Գրեյդեր

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական կամ վարձակալած

8

Ձյունմաքրիչ մեքենա

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական կամ վարձակալած

9

Կռունկ

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական կամ վարձակալած

10

Լուսանկարչական ապարատ

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական

11

Հեռադիտակ

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական

12

Խոշորացույց

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական

13

Թեոդոլիտ

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական

14

Արանքչափիչներ

Նվազագույնը` 1 լրակազմ

Սեփական

15

Հարթաչափ

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական

16

Ուղղալար (OP-2 տիպի կամ հավասարազոր)

Նվազագույնը` 1 հատ

Սեփական

17

Մետաղական քանոններ
(0.5 և 1.0 մ)

Նվազագույնը` 1 լրակազմ

Սեփական

18

Մետաղական և փայտյա մուրճեր

Նվազագույնը` 1 լրակազմ

Սեփական

19

Չքայքայող մեթոդով ստուգման սարքավորումներ

Նվազագույնը` 1 լրակազմ

Սեփական

 

3) Բացի նշված սեփական մեքենասարքավորումներից` մնացած պահանջվող մեքենասարքավորումների քանակի մեկ չորրորդն է թույլատրվում վարձակալել, սակայն պայմանով, որ վարձակալությամբ ձեռք բերվող մեքենասարքավորումները վարձակալության ժամանակահատվածում չեն օգտագործվելու վարձատուի կողմից և/կամ չեն տրամադրվի այլ կազմակերպությանը և/կամ անհատին:

4) Մասնակիցը նվազագույնը պետք է ունենա 3 մասնագետ` տրանսպորտի և/կամ շինարարության բնագավառի բարձրագույն և/կամ միջնակարգ մասնագիտական կրթությամբ:

14. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող` առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման մրցույթների համար այլ որակավորման չափանիշների սահմանումը, ինչպես նաև դրանց գնահատումը կարգավորվում են «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

 

ՀՀ տրանսպորտի և կապի

նախարարության աշխատակազմի

ղեկավար

Վ. Ջիլավյան