Համարը 
N 2121-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2005.12.28/81(453) Հոդ. 1583
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
15.11.2005
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.12.2005
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
17.12.2005
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.01.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅԱՆ 1-4-ՐԴ ԽՄԲԵՐԻ ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՀԵԼՄԻՆԹՆԵՐԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԹՈՒՅՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
 17 դեկտեմբերի 2005 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

15 նոյեմբերի 2005 թվականի N 2121-Ն

ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱԾՆՈՒԹՅԱՆ 1-4-ՐԴ ԽՄԲԵՐԻ ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՀԵԼՄԻՆԹՆԵՐԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԹՈՒՅՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(վերնագիրը լրաց. 21.04.11 N 502-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել մարդու և կենդանիների համար ախտածնության 1-4-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների հելմինթների և կենսաբանական ծագում ունեցող թույների ցանկը` համաձայն  հավելվածի:

(1-ին կետը լրաց. 21.04.11 N 502-Ն)

2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին՝ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամյա ժամկետում մշակել և սահմանված կարգով հաստատել`

ա) մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ  խմբերի միկրոօրգանիզմների հետ աշխատանքի կազմակերպման կարգը.

բ) մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների միջոցով հարուցված հիվանդությունների օջախների տարածքում ծավալվող հոսպիտալների, մեկուսարանների և օբսերվատորների աշխատանքին ներկայացվող պահանջների սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները.

գ) մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ  խմբերի  միկրոօրգանիզմների միջոցով հարուցված հիվանդությունների օջախներում իրականացվող ախտաբանաանատոմիական աշխատանքին ներկայացվող պահանջների սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները.

դ) մարդու համար ախտածին կենսաբանական ազդակների հետ աշխատող կազմակերպությունների աշխատողների մեկնելու կարգին ներկայացվող պահանջների սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները.

ե) մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով հարուցված հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության կազմակերպման սանիտարահամաճարակային նորմերը և կանոնները.

զ) մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների հաշվառման, պահպանման, հանձնման և տեղափոխման կարգը.

է) մարդու համար ախտածին միկրոօրգանիզմներով վարակված օբյեկտների վարակազերծման ռեժիմների մեթոդական ցուցումները:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2005 թ. դեկտեմբերի 14
Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
նոյեմբերի 15-ի N 2121-Ն որոշման  

Ց Ա Ն Կ

 

ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1-4-ՐԴ ԽՄԲԵՐԻ ԱԽՏԱԾԻՆ ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ, ՀԵԼՄԻՆԹՆԵՐԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԹՈՒՅՆԵՐԻ

 

Մ Ա Ն Ր Է Ն Ե Ր

Միջազգային դասակարգման IV ԽՈՒՄԲ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ I խումբ)

 

Միկրոօրգանիզմի անվանում

Հարուցվող հիվանդության անվանում

1. Յերսինիա պեստիս 
 (Yersinia pestis)

ժանտախտ

Միջազգային դասակարգման III խումբ
(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ II խումբ)

Միկրոօրգանիզմի անվանում

Հարուցվող հիվանդության անվանում

1. Բացիլուս անտրացիս
 (Bacillսs anthracis)

սիբիրախտ

2. Բրուցելա մելիտենզիս
 Բրուցելա մելիտենզիս բիովար 1-3
 (Brսcella melitensis biovar) 
 Բրուցելա աբորտուս բիովար 1-9 
 (Brսcella melitensis biovar Abortսs)
 Բրուցելա կանիս
 (Brսcella melitensis biovar Canis)
 Բրուցելա նեոտոմե
 (Brսcella melitensis biovar Neotomae)
 Բրուցելա օվիս
 (Brսcella melitensis biovar Ovis) 
 Բրուցելա սուիս բիովար 1-4
 (Brսcella melitensis biovar Sսis)

բրուցելոզ

3. Ֆրանցիսելա տուլարենզիս
 (Francisella tսlarensis)

տուլարեմիա

4. Բուրկհոլդերիա մալեի 
 Bսrkholderia mallei

խլնախտ

5. Բուրկհոլդերիա պսևդոմալեի
 (Bսrkholderia pseսdomallei)

մելիոիդոզ

6. Խոլերայի վիբրիոն 01 թունածին
 (Vibrio cholerae O1 թունածին)

խոլերա

7. Խոլերայի վիբրիոն ոչ 01, թունածին (0139) 
 (Vibrio cholerae non O1 (O139) թունածին)

խոլերա

Միջազգային դասակարգման II խումբ
(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ III խումբ)

Միկրոօրգանիզմի անվանում

Հարուցվող հիվանդության անվանում

1. Բորդետելլա պերտուսիս
 (Bordetella pertսssis)

կապույտ հազ

2. Բորելիա ռեկուրրենտիս
 (Borrelia recսrrentis)

էպիդեմիկ հետադարձ տիֆ (ոջլային)

3. Կամպիլոբակտեր ֆետուս
 (Campylobacter fetսs)

աբսցեսներ, սեպտիցեմիա

4. Կամպիլոբակտեր յեյունի
 (Campylobacter jejսni)

էնտերիտ, խոլեցիստիտ, սեպտիցեմիա

5. Կլոստրիդիում բոտուլինում
 (Clostridiսm botսlinսm)

բոտուլիզմ

6. Կլոստրիդիում տետանի
 (Clostridiսm tetani)

փայտացում

7. Կորինեբակտերիում դիֆթերիե
 (Corynebacteriսm diphtheria)

դիֆթերիա

8. Էշերիխիա կոլի 
 (Է. կոլի 0157:H7) և այլ էնտերոախտածին շճատարբերակներ
 (E. coli O157:H7)

հեմոռագիկ կոլիտ, հեմատոուռեմիկ համախտանիշ

9. Էրիզիպելոտրիքս ռուզիոպաթիե
 (Erysipelothrix rhսsiopathiae)

էրիզիպելոիդ

10. Հելիկոբակտեր պիլորի 
 Հելիկոբակտեր ֆեննելիե և ցինադեի
 (Helicobacter pylori)

հելիկոբակտերիոզ, գաստրոէնտերիտ
պրոկտիտ, կոլոպրոկտիտ, գաստրեէնտերիտ

11. Լեգիոնելա պնևմոֆիլա
 (Legionella pneսmophila)

լեգիոնելոզ

12. Լեպտոսպիրա ինտերոգանս  (Leptospira
interrogans)

լեպտոսպիրոզ

13. Լիստերիա մոնոցիտոգենես
 (Listeria monocytogenes)

լիստերիոզ

14. Միկոբակտերիում լեպրե
 (Mycobacteriսm leprae)

բոր

15. Միկոբակտերիում տուբերկուլոզիս
 (Mycobacteriսm tսbercսlosis)
 Միկոբակտերիում բովիս
 (Mycobacteriսm bovis)
 Միկոբակտերիում ավիում
 (Mycobacteriսm aviսm)

տուբերկուլոզ

16. Նեյսերիա գոնորեե
 (Neisseria gonorrhoeae)

սուսանակ, բլենորեա

17. Նեյսերիա մենինգիտիդիս
 (Neisseria meningitides)

մենինգիտ, նազոֆարինգիտ, մենինգակոկային սեպսիս

18. Նոկարդիա աստերոիդես
 (Nocardia asteroids) 
 (Ն. Ֆարցինիկա)
 Նոկարդիա բրազիլիենսիս
 (Nocardia brasiliensis)

նոկարդիոզ, թոքաբորբ, ուղեղի աբսցես, լյարդի, երիկամների և ավշային հանգույցների ախտահարումներ, մենինգոէնցեֆալիտ, մենինգիտ, սեպսիս, օստեոմիելիտ, ենթամաշկային նոկարդիոզ

19. Պաստերելա մուլտոցիդա
 (Pasteսrella mսltocida)

պաստերելիոզ, հեմոռագիկ սեպտիցեմիա, թոքաբորբ, մենինգիտ և այլն

20. Պրոակտինոմիցես իսրաելի
 (Proactinomyces israelii)

ակտինոմիկոզ, սեպտիկ ֆլեգմոնա (կատվի կծելու ժամանակ), տարբեր օրգանների քրոնիկ ախտահարումներ

21. Սալմոնելա պարատիֆի Ա
 (Salmonella paratyphi A)

պարատիֆ Ա

22. Սալմոնելա պարատիֆի Բ
 (Salmonella paratyphi B)

պարատիֆ Բ

23. Սալմոնելա տիֆի 
 (Salmonella typhi)

որովայնային տիֆ

24. Շիգելա ենթատեսակ 
 (Shigella spp)

շիգելոզ

25. Տրեպոնեմա պալիդում 
 (Treponema pallidսm)

սիֆիլիս

26. Յերսինիա
սևդոտուբերկուլոզիս
 (Yersinia pseսdotսbercսlosis)

փսևդոտուբերկուլոզ

27. Խոլերայի վիբրիոն 01 ոչ թունածին
 (Vibrio cholerae O1 ոչ թունածին)

դիարեա

28. Խոլերայի վիբրիոն ոչ 01, (0139) ոչ թունածին
 (Vibrio cholerae non O1 (O139) ոչ թունածին)

դիարեա, վերքային ինֆեկցիա, սեպտիցեմիա և այլն

 

Միջազգային դասակարգման I խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ IV խումբ)

 

1. Աերոբակտեր աերոգենես
 (Aerobacter aerogenes)

էնտերիտ

2. Բացիլուս ցերեուս
 (Bacillսs cereսs)

սննդային թունավարակ, բակտերեմիա, էնդոկարդիտ, մենինգիտ

3. Բակտերոիդես (Բ. ֆրագիլիսև
 ուրեոլիտիկուս խմբերի) 
 (Bacteroides spp.)

սեպսիս, գլխի, պարանոցի և ԿՆՀ թարախային վարակ, ստոմատոինֆեկցիա, թարախային պլևրիտ, փափուկ հյուսվածքների թարախային վարակ, հարհետանցքային աբսցես, դեկուբիտալ խոց, թաթերի խոց, օստեոմիելիտ, ներորովայնային վարակ, արթրիտ, կանացի սեռական օրգանների վարակներ (Բ ուրեոլիտիկուս)

4. Բորելիա (այլ ենթատեսակներ)
 (Borrelia spp)

տզային սպիրոխետոզ

5. Բորդետելա բրոնխիսեպտիկա
 (Bordetella bronchiseptica)
 Բորդետելա պարապերտուսիս (Bordetella parapertսssis)

բրոնխոսեպտիկոզ

հարկապույտ հազ

6. Բրանհամելա կատարալիս
 (Branchamella catarralis)

վերին և ստորին շնչառական ուղիների բորբոքային հիվանդություններ, խրոնիկ բրոնխիտ, ուրետրիտ, էնդոկարդիտ, մենինգիտ, հայմորիտ, օտիտի, կոնյուկտիվիտ

7. Բուրխոլդերիա սեպացիա
 (Bսrkholderia cepacia)

տեղային բորբոքումներ, սեպսիս, միզատար ուղիների վարակներ, այրվածքների ժամանակ երկրորդային սեպտիկ ախտահարումներ

8. Պրոտեուս

սննդային թունավարակներ, սեպսիս

9. Կամպիլոբակտեր` այլ տեսակների
 (Campylobacter spp.)

պրոկտիտ, գաստրոենտերիտ, գինգիվիտ, պերիոդոնտիտ, մաշկային ախտահարումներ, լուծ, բակտերեմիա

10. Ցիտրոբակտեր` բոլոր տեսակների
 (Citrobacter spp.)

աղիքային վարակ, տեղային բորբոքումներ, սննդային թունավարակներ, նոզոկոմիալ վարակ, սեպսիս, միզատար ուղիների հիվանդություն, մենինգիտ

11. Կլոստրիդիում պերֆրինգենս
 (Clostridiսm perfringens)
 Կլոստրիդիում նովի
 (Clostridiսm novyi)
 Կլոստրիդիում սեպտիկում
 (Clostridiսm septicսm)
 Կլոստրիդիում հիստոլիտիկում
 (Clostridiսm histolyticսm)
 Կլոստրիդիում բիֆերմենտանս
 (Clostridiսm bifermentans)

գազային գանգրենա, նեկրոտիկ էնտերիտ, սուր ապենդիցիտ, սննդային թունավարակ, նեկրոտիկ հեպատիտ, վերքային սեպսիսիներ

12. Էիկենելա կորոդենս
 (Eikinella corrodens)

հարնշիկային աբսցես, ուղեղի, որովայնի խոռոչի աբսցես, էնդոկարդիտ, թոքաբորբ

13. Էշերիխիա կոլի
 (Escherichia coli)

էշերիխիոզներ, պերիտոնիտ, ցիստիտ

14. Էուբակտերիում էնդոկարդիտիդիս
 (Eսbacteriսm endocarditidis)

սեպտիկ էնդոկարդիտ

15. Էուբակտերիում լենտում
 (Eսbacteriսm lentսm)
 Էուբակտերիում վենտրիկոզում
 (Eսbacteriսm ventricosսm)

երկրորդային սեպտիցեմիա,

աբսցես, պլևրիտ, արթրիտ, ուղիղ աղիքի ախտահարումներ

16. Էնտերոկոկուս ֆեկալիս
 (Enterococcսs faecalis)
 Էնտերոկոկուս ֆեցիում 
 (Enterococcսs faeciսm)

էնդոկարդիտ, ներորովայնային աբսցես,

օբստրուկտիվ բրոնխիտ, վերքային ինֆեկցիա, սեպտիցեմիա, միզսեռական համակարգի հիվանդություններ` կադետերիզացիայի ժամանակ

17. Ֆլավոբակտերիում մենինգոսեպտիկում
 (Flavobacteriսm meningosepticսm)

մենինգիտ, սեպտիցեմիա, թոքաբորբ

17. Հեմոֆիլուս ինֆլուենցա
(Haemophilսs inflսenza)
Հեմոֆիլուս դուկրեի

մենինգիտ, թոքաբորբ, լարինգիտ, թարախային կոնյուկտիվիտ

փափուկ շանկր

18. Հաֆնիա ալվեի
 (Hafnia alvei)

աղիքային վարակ, խոլեցիստիտ, նազոկոմիալ վարակներ, շնչառական և միզուղիների հիվանդություններ, բակտերեմիա, մենինգիտ

19. Կլեբսիելա օզենե
 (Klebsiella ozaenae)

օզենա` ատիպիկ գարշահոտ հարբուխ

 Կլեբսիելա պնևմոնիե
 (Klebsiella pneսmonia)
 Կլեբսիելա օքսիտոկա

թոքաբորբ, շնչառական ուղիների նազոկոմիալ վարակներ միզուղիների, ուղեղաթաղանթի, հոդերի, աղիքների ախտահարումներ, բակտերեմիա, սեպտիկոպիեմիա

20. Կլեբսիելա ռինոսկլերոմատիս
 (Klebsiella rhinoscleromatis)

ռինոսկլերոմա

21. Միկոբակտերիում` այլ ենթատեսակներ
 (Mycobacteriսm spp.)
 Ֆոտոխրոմոգենս (Մ. Կանզասի և
 մարինում)
 (Photochromogens)
 Սկոտոխրոմոգենս (Մ. սկրոֆուլացեում) 
 (Scotochromogens)
 Նոնֆոտոխրոմոգենս (Մ. ավիում- ինտրացելուլարե)
 (Nonphotochromogens)
 Ռեփիդ գրովերս
 (Rapid growers)
տուբերկուլոզանման ախտահարումներ և վերքային վարակներպարանոցային լիմֆադենիտ երեխաների մոտ գեներալիզացված ախտահարումներ իմունոդեֆիցիտով հիվանդների մոտ

22. Միկոպլազմա գենիտալիում
 (Micoplasma genitaliսm)
 

Միկոպլազմա հոմինիս
 (Micoplasma hominis)
 
Միկոպլազմա ուռեալիտիկում
 (Micoplasma սrealyticսm)
 Միկոպլազմա պնևմոնիե 
 (Micoplasma pneսmoniae)

միզուղիների բորբոքային պրոցեսներ, հղիության բարդություններվագինոզ, ուրետրիտ, ցերվիցիտ, միկոպլազմոզի արդյունքում պտղի ներարգանդային վարակում հետծննդաբերական սեպսիսի զարգացմամբ 
ուրետրիտ, պրոստատիտ, միզաքարային հիվանդություն

առաջնային ատիպիկ թոքաբորբ, վերին շնչուղիների վարակ, հեմոլիտիկ անեմիա, միոէնդոկարդիտ, արթրիտ սեպսիս, աբսցես, տեղային բորբոքումներ

23. Պրոպիոնիբակտերիում ավիդում (Propionibacteriսm avidսm)

 

24. Պսևդոմոնաս աէրուգինոզա 
 (Pseսdomonas aerսginosa)

տեղային և համակարգային թարախաբորբոքային երևույթներ, սեպսիս, աղիքային հիվանդություն

25. Սալմոնելա` այլ ենթատեսակներ
 (Salmonella spp.)

սալմոնելոզ, դիարեա, վերին շնչուղիների վարակներ

24. Սերացիա մարցեսցենս և ռուբիդեա
 (Serratia marcescens)

աղիքային հիվանդություններ, տեղային բորբոքումներ, սեպսիս

25. Ստաֆիլոկոկուս` այլ ենթատեսակներ 
 (Staphylococcսs spp.)

սննդային թունավարակներ և թունավորում, սեպտիցեմիա, տեղային և համակարգային թարախաբորբոքային երևույթներ, մաշկային ախտահարումներ, տոքսիկ շոկի համախտանիշ

26. Ստրեպտոկոկուս` այլ ենթատեսակներ
 (Streptococcսs spp.)

սեպսիս, տոնզիլիտ, թոքաբորբ, մենինգիտ, տեղային և համակարգային թարախաբորբոքային երևույթներ, գլոմերուլոնեֆրիտ, էնդոկարդիտ, ռևմատիզմ, բերանային խոռոչի թարախային ինֆեկցիաներ, միոզիտ, տոքսիկ շոկի համախտանիշ, քութեշ, ատամի փտախտ, կարմիր քամի, իմպետիգո

27. Վիբրիո ցեղ
 (Vibrio spp.)
 Վիբրիո պարահեմոլիտիկուս
 (Vibrio parahaemolyticսs)
 Վիբրիո միմիկուս
 (Vibrio mimicսs)
 Վիբրիո ֆլուվիալիս
 (Vibrio flսvialis)
 Վիբրիո վուլնիֆիկուս
 (Vibrio vսlnificսs)
 Վիբրիո ալգինոլիտիկուս
 (Vibrio alginolyticսs)

դիարեա, սննդային թունավարակներ, վերքային ինֆեկցիաներ, սեպտիցեմիա, ցելյուլիտ և այլն

28. Յերսինիա էնտերոկոլիտիկա
 (Yersinia enterocolitica)

էնտերիտ, կոլիտ

29. Ակտինոմիցես ալբուս
 (Actinomyces albսs)

ակտինոմիկոզ

 

Ռ Ի Կ Ե Տ Ց Ի Ա Ն Ե Ր

Միջազգային դասակարգման III խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ II խումբ)

 

1. Ռիկետցիա պրովաչեկի
 (Rickettsia prowazeki)

համաճարակային բծավոր տիֆ ու Բրիլի հիվանդություն

2. Ռիկետցիա տիֆի
 (Rickettsia typhi)

առնետների բծավոր տիֆ

3. Ռիկետցիա ռիկեցի
 (Rickettsia rickettsii)

բծավոր տենդ

4. Ռիկետցիա ցուցուգամուշի
 (Rickettsia tsսtsսgamսshi)

ցուցուգամուշի տենդ

5. Կոկսիելա բուրնետի
 (Coxiella bսrnetii)

կոքսիելոզ (Կու տենդ)

 

Միջազգային դասակարգման II խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ III խումբ)

 

1. Ռիկետցիա սիբիրիկա
 (Rickettsia sibirica)

Հյուսիսային Ասիայի տզային բծավոր տիֆ

2. Ռիկետցիա կոնորիի
 (Rickettsia conorii)

միջերկրածովային բծավոր տենդ

3. Ռիկետցիա շարոնի
 (Rickettsia sharoni)

իսրայելական տենդ

4. Ռիկետցիա սպ. նոու
 (Rickettsia sp.now)

«աստրախանյան տենդ»

5. Ռիկետցիա ակարի
 (Rickettsia akari)

վեզիկուլյոզ ռիկետցիոզ

6. Ռիկետցիա ավստրալիս
 (Rickettsia aսstralis)

հյուսիսային Կվինսլենդի տզային բծավոր տիֆ

7. Ռիկետցիա յապոնիկա
 (Rickettsia japonica)

ճապոնական բծավոր տիֆ

8. Ռիկետցիա սպ. նոու
 (Rickettsia sp.now)

«աֆրիկական տենդ»

9. Ռիկետցիա սպ. նոու ՏՏՏ – շտամ
 (Rickettsia sp.now)

«Թաիլանդի տզային ռիկետցիոզ»

 

Է Ր Լ Ի Խ Ի Ա Ն Ե Ր

(Ehrlichiae ենթաընտանիք, Rickettsiaceae ընտանիք)

Միջազգային դասակարգման II խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ III խումբ)

 

Էրլիխիա սենետսու
 (Ehrlichia sennetsս)

սեննետսուի տենդ

Էրլիխիա կանիս
 (E.canis)

անվանումը բացակայում է

Էրլիխիա չաֆենզիս
 (E.chaffeensis)

անվանումը բացակայում է

Էրլիխիա ֆագոցիտաբիլա

անվանումը բացակայում է

Էրլիխիա էքուի

անվանումը բացակայում է

 

Վ Ի Ր ՈՒ Ս Ն Ե Ր

Միջազգային դասակարգման IV խումբ

 ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ I խումբ

 

1. Ֆիլովիրիդե ընտանիք 
 ( Filoviridae)
 Մարբուրգ և Էբոլի վիրուսներ

հեմոռագիկ տենդեր

2. Արենավիրիդե ընտանիք
 (Arenaviridae)
 Լասսա, Խունին, Մաչուպո, Սեբիա, 
 Գուանարիտո վիրուսներ

հեմոռագիկ տենդեր

3. Փոքսիվիրիդե ընտանիք
 (Poxviridae)
 օրտոպոքսվիրուս ցեղ 
 բնական ծաղկի վիրուս 
 կապիկների ծաղկի վիրուս

մարդու բնական ծաղիկ,

կապիկների ծաղիկ

4. Հերպեսվիրիդե ընտանիք 
 (Herpesviridae)
 կապիկների վիրուս Բ

քրոնիկ էնցեֆալիտ և էնցեֆալոպատիա

 

Միջազգային դասակարգման III խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ II խումբ)

 

1. Տոգավիրիդե ընտանիք 
 (Togaviridae)
Ձիերի էնցեֆալոմիելիտների վիրուսներ
(Վենեսուելյան, Արևելյան, Արևմտյան)
Սեմլիկի, Բիբարո, Էվերգլադես, Չիկունգունիա,
օ նյոնգ-նյոնգ, Կարելյան, Սինդբիս, Ռոս գետի, Մայարո, Մուկամբո, Սագիումա տենդերի վիրուսներ

էնցեֆալոմիելիտներ, էնցեֆալոմենինգիտներ տենդեր

2. Ֆլավիվիրիդե ընտանիք 
 (Flaviviridae)
Տզային էնցեֆալիտի կոմպլեքսի վիրուսներ, Ալմա- Առասան, Ապոի, Լանգատ, Նեգիշի, Պովասան ոչխարների Շոտլանդական էնցեֆալոմիելիտի վիրուսներ

Կիասանուր անտառի հիվանդություն, օմսկի հեմոռագիկ տենդի վիրուսներ

Ճապոնական էնցեֆալիտի կոմպլեքսի վիրուսներ` Ճապոնական էնցեֆալիտ, Արևմտյան Նեղոս, Իլեուս, Ռոսիո, Սենտ-Լուիս, Ուսուտու, Մուռեյ հովտի, Կարշի, Կունջին, Սեպիկ, Վեսսելսբորն

Զիկա, Ռիո-Բռավո, Դենգե, Սոկուլուկ

Դեղին տենդի վիրուս

Ց հեպատիտի վիրուս

էնցեֆալիտներ, էնցեֆալոմիելիտներ

հեմոռագիկ տենդեր


էնցեֆալիտներ, մենինգոէնցեֆալիտներտենդեր

հեմոռագիկ տենդ, դեղնախտ

սուր հեպատիտ Ց, քրոնիկ հեպատիտ Ց, լյարդի ցիրոզ, հեպատոցելյուլյար կարցինոմա

3. Բունյավիրիդե ընտանիք 
 (Bսnyaviridae)
Բունյավիրուս ցեղ 
 (Bսnyavirսs ցեղ)

Կալիֆորնիայի էնցեֆալիտի կոմպլեքսի
վիրուսներ` Լա-Կրոս, Ջեյմ տաուն-կանիոն, Զայցև-Բելյակով, Ինկո, Տյագինյա


էնցեֆալիտներ, մենինգոէնցեֆալիտներ,
էնցեֆալոմիելիտներ, հոդաբորբերով ուղեկցվող տենդեր

Ց կոմպլեքսի վիրուսներ` Ապեու, Մադրիդ, օրիբոկո, օսսա, Ռեստան և այլն

Ֆլեբովիրուս ցեղ 
 (Phlebovirսs ցեղ)

Սիցիլիայի և Նեապոլի մլակային տենդերի վիրուսներ, Ռիֆտ-վալլի, Տոսկանա և այլ վիրուսներ

Նաիրովիրուս ցեղ 
 (Nairovirսs ցեղ)

Ղրիմյան (Կոնգո) հեմոռագիկ տենդի վիրուս

Նայրոբի ոչխարների հիվանդություն և Գանջամ վիրուսներ

Դուգբե

Հանտավիրուս ցեղ 
 (Nairovirսs ցեղ)

Հանտաան, Սեուլ, Պումալա, Չիլի, Աիդո և այլ վիրուսներ

միոզիտներով և հոդաբորբերով ուղեկցվող տենդեր


էնցեֆալիտներ, միոզիտներով և հոդաբորբերով ուղեկցվող տենդերհեմոռագիկ տենդ

մենինգիալ համախտանիշով ուղեկցվող տենդերէնցեֆալիտ

երիկամային և թոքային համախտանիշով ուղեկցվող հեմոռագիկ տենդեր

4. Ռեովիրիդե ընտանիք 
 (Reoviridae)
 օրբիվիրուս ցեղ
Կեմերովո, Կոլորադյան տզային տենդի, ոչխարների կապույտ լեզվի, Չանգվինոլա, օռունգո և այլ վիրուսներ
մենինգեալ համախտանիշով և հոդաբորբերով ուղեկցվող տենդեր

5. Ռաբդովիրիդե ընտանիք 
 (Picornaviridae)
 Լիսավիրուս ցեղ
 Փողոցային կատաղության վիրուս
 Դիկովանիա, Լագոս-բատ վիրուս

կատաղություն
պսևդոկատաղություն և էնֆեֆալոպատիա

6. Պիկորնավիրիդե ընտանիք
 (Picornaviridae)
 Աֆտովիրուս ցեղ 
 Դաբաղի վիրուս

դաբաղ

7. Արենավիրիդե ընտանիք 
 (Arenaviridae)
 Լինֆոցիտար, խորիոնմենինգիտի, 
 Տակարիբե, Պիչինդե վիրուսներ

ասթենիկ մենինգիտ և մենինգոէնցեֆալիտ

8. Հեպադնավիրիդե ընտանիք
 (Hepadnaviridae) 
 Բ հեպատիտի վիրուս

սուր հեպատիտ Բ, քրոնիկ հեպատիտ Բ,
հեպատոցելյուլյար կարցինոմա

9. Ռետրովիրիդե ընտանիք 
 (Retroviridae)
 Մարդու իմունային անբավարարության
 վիրուսներ (HIV-1, HIV – 2)
 Մարդու Տ բջջային լեյկոզի վիրուս
 (HTLV)ՁԻԱՀ
Տ բջջային լեյկոզ

10. Նոդավիրիդե ընտանիք
 (Nodaviridae) 
 Հեպատիտ Դ (դելտա) և Դ (դելտա)
 հեպատիտի վիրուս

Դ (դելտա) հեպատիտ

11. Կորոնավիրիդե ընտանիք
 (Coronaviridae) 
 ԾՍՌՀ վիրուս SARS

ծանր ընթացքով սուր ռեսպիրատոր համախտանիշ

12. Ոչ տիպիկ հարուցիչներ 
 (սnconventional agents)
 Դանդաղ նեյրոինֆեկցիաների
 հարուցիչներ ենթասուր սպունգիոզ
 էնցեֆալոպատիա,
 (Prion DiseasesԿուռու
 CDJ ազդակ, Կրեյցֆելդ-Յակոբի
 հիվանդության հարուցիչ


Մարդու տարափոխիկ սպունգանման
 էնցեֆալոպատիայի հարուցիչ

 Մարդու օլիվո- պոնտոցերեբրալ ատրոֆիայի հարուցիչ

 Սկրեպի


Ազնվաքիսի էնցեֆալոպատիայի հարուցիչ


Սմբակավորների քրոնիկ հոգնեցնող հիվանդությունՊրիոն
ենթասուր էնցեֆալոպատիա


Կրեյցֆելդ-Յակոբի հիվանդություն, Գերստման-Ստրաուսլերի համախտանիշ

ամիոտրոֆիկ լեյկոսպունգիոզ (Բելառուս)

օլիվո- պոնտոցերեբրալ ատրոֆիայի I տիպ (Յակուտիա և Արևելյան Սիբիր)


ոչխարների և այծերի ենթասուր էնցեֆալոպատիա

ազնվաքիսի տրանսմիսիվ էնցեֆալոպատիա

եղնիկների և եղջերուների քրոնիկ հոգնեցնող հիվանդություն (ոչ ազատ պայմաններում)

Խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպունգանման էնցեֆալոպաթիա, «կովերի կատաղություն»

 

Միջազգային դասակարգման II խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ III խումբ)

 

1. օրտոմիքսովիրիդե ընտանիք
 (Orthomyxoviridae)
 Ա,Բ,Ց գրիպի վիրուսներ

գրիպ

2. Պիկորնավիրիդե ընտանիք
 (Picornaviridae)
 Էնտերովիրուս ցեղ 
 Պոլիոմիելիտի վիրուսներ – վայրի շտամներ 
Ա և Ե հեպատիտի վիրուսներ
պոլիոմիելիտ

հեպատիտ Ա

3. Հեպեվիրիդե ընտանիք
Հեպեվիրուս ցեղ
Ե հեպատիտի վիրուս

հեպատիտ Ե

4. Հերպեսվիրիդե ընտանիք
 (Herpesviridae)

I և II տեսակի հասարակ հերպեսի վիրուսներ

Զոստեր-ջրծաղկի հերպեսվիրուս

Հերպեսի VI տեսակի վիրուս (HBLv-HHv6)

 Ցիտոմեգալովիրուս

 Էպշտեյն - Բարրի վիրուս

Մարդու հերպեսի VII տեսակի վիրուս (HHv7)

Մարդու հերպեսի VIII տեսակի վիրուս (HHv8)

օրոֆարինգիալ հերպես /հերպետիկ ստոմատիտ/, լաբիալ հերպես, աչքի հերպես, գենիտալ հերպես,

մաշկի հերպես, նորածնային հերպես, հերպետիկ էնցեֆալիտ, պնևմոնիտ

ջրծաղիկ, գոտևորող հերպետիկ որքին

մարդու B լիմֆոցիտների ախտահարում, սննդային էկզանթեմա, լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդություններ, քրոնիկ հոգնածության համախտանիշ
ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ, Բերկիտի լիմֆոմա, նազոֆարինգիալ կարցինոմա
ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ, Բերկիտի լիմֆոմա, նազոֆարինգիալ կարցինոմա
քրոնիկ հոգնածության համախտանիշ


Կպոշիի սարկոմա

 

Միջազգային դասակարգման I խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ IV խումբ)

 

1. Ադենովիրիդե ընտանիք (Adenoviridae)
Բոլոր տեսակի ադենովիրուսներ

սուր շնչառական վարակներ, թոքաբորբեր, կոնյուկտիվիտներ

2. Ռեովիրիդե ընտանիք (Reoviridae) Ռեովիրուս ցեղ (Reovirսs ցեղ) Մարդու ռեովիրուսներ (Rotavirսs) Ռոտավիրուս ցեղ Մարդու ռոտավիրուսներ, Նեբրասկայի հորթերի դիարեայի վիրուս

ռինիտներ, գաստրոէնտերիտներ
գաստրոէնտերիտ և էնտերիտ

3. Կորոնավիրիդե ընտանիք (Coronaviridae) մարդու կոռոնավիրուսներ

սուր շնչառական վարակներ (պրոֆուզ հարբուխ առանց ջերմության), էնտերիտ

4. Կալիցիվիրիդե ընտանիք (Caliciviridae) Նորֆլոկ վիրուս

սուր գաստրոէնտերիտ

5. Պիկորնավիրիդե ընտանիք
 (Picornaviridae)

 Էնտերովիրուս ցեղ 
 (Enterovirսs ցեղ)

 Ա և Բ խմբերի Կոկսակի վիրուսներECHO վիրուսներ

 68-71 տեսակի էնտերովիրուսներ

 Ռինովիրուս ցեղ 
 (Rinovirսs ցեղ)

 130 տեսակի մարդու ռինովիրուսներ


Կարդիովիրուս ցեղ 
 (Cardiovirսs ցեղ)

6. Պարամիքսովիրիդե
 (Paramyxoviridae)
 Մարդու պարագրիպի 1-4 տեսակ
 
Ռեսպիրատոր-սինտիցիալ վիրուս
 (ՌՍ վիրուս)

 Էպիդեմիկ պարոտիտի վիրուս

 Կարմրուկի վիրուս

 Նյուքասլ հիվանդության վիրուս

7. Տոգավիրիդե
 (Togaviridae, ցեղ Rսbivirսs)
 Ռուբովիրուսների ցեղ, կարմրախտի 
 վիրուս

սերոզ մենինգիտներ,

էնցեֆալոմիոկարդիտներ, սուր շնչառական վարակներ, Բրոնհոլմի հիվանդություն, հեպանգին, պոլինևրիտներ

սերոզ մենինգիտներ, դիարեա, սուր շնչառական վարակներ, պոլինևրիտ, ուվեիտ

սերոզ մենինգիտներ, սուր շնչառական վարակներ, կոնյուկտիվիտներ

սուր շնչառական վարակներ, հեպանգին, պոլինևրիտներ


սուր շնչառական վարակներ, պոլինևրիտ, էնցեֆալոմիոկարդիտ, միոկարդիտ, պերիկարդիտ

սուր շնչառական վարակներ, բրոնխոպնևմոնիա

պնևմոնիա, բրանխիտ, բրոնխիոլիտէպիդեմիկ պարոտիտ


կարմրուկ

կոնյուկտիվիտ

կարմրախտ

վեզիկուլյար ստոմատիտ

8. Ռաբդովիրիդե
 (Rhabdoviride)


 Վեզիկուլովիրուսի ցեղ
 (Vesicսlovirսs ցեղ)

 վեզիկուլյար ստոմատիտի վիրուս

 9. Պոքսվիրիդե
 (Poxviridae)
 կովերի բնական ծաղիկ 
 էկտրոմելի վիրուս

 Պսևդոքաուփոքս վիրուս

 օրֆիվիրուս

 Կակղամորթների կոնտագիոզ վիրուս

 Տանա և Յաբա վիրուսներ

կովերի, բնական ծաղիկ
մկների էկտրոմելիա

կթվորուհիների ձեռքերի խրոնիկական հիվանդություն
կոնտագիոզ պուստուլյար դերմատիտ

կակղամորթի մաշկի և լորձաթաղանթների կոնտագիոզ
Յաբա հիվանդություն

 

Ք Լ Ա Մ Ի Դ Ն Ե Ր

Միջազգային դասակարգման III խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ II խումբ)

 

1. Քլամիդոֆիլա պսիտակի 
 (Chlamydophila psittaci)

օրնիթոզ-պսիթակոզ

 

Միջազգային դասակարգման II խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ III խումբ)

 

1. Քլամիդիա տրախոմատիս 
 (Chlamydia trachomatis)

տրախոմա, միզասեռային քլամիդիոզ, վեներական աճուկային լիմֆոգրանուլեմա

2. Քլամիդոֆիլա պնևմոնիե
 (Chlamydophila pneսmoniae)

թոքաբորբ, հոդաբորբ

3. Քլամիդիա պարատրախոմատիս

տրախոմանման կոնյուկտիվիտ

 Քլամիդիա վեներալ լիմֆագրանուլեմա

վեներական աճուկային լիմֆոգրանուլեմա

 

Ս Ն Կ Ե Ր

Միջազգային դասակարգման III խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ II խումբ)

 

1. Բլաստոմիցես դերմատիտիդիս 
 (Blastomyces dermatitidis)

բլաստոմիկոզ

2. Կոկցիդիոդես իմիտիս
 (Coccidioides immitis Coccidioides posadasii)

կոկցիդիոդոմիկոզ

3. Հիստոպլազմա կապսուլատում
 (Histoplasma capsսlatսm
 var.capsսlatսm ս dսboisii)

հիստոպլազմոզ

4. Պարակոկցիդիոդես բրազիլիյենսիս
 (Paracoccidioides brasiliensis)

պարակոկցիդիոդոմիկոզ

 

Միջազգային դասակարգման II խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ III խումբ)

 

1. Ասպերգիլուս ֆլավուս
 (Aspergillսs flavսs) 
 Ասպերգիլուս ֆումիգատուս
 (Aspergillսs fսmigatսs)
 Ասպերգիլուս տերեուս
 (Aspergillսs terreսs)

ասպերգիլիոզ

2. Կանդիդա ալբիկանս
 (Candida albicans)
 Կանդիդա գլաբրատա 
 (Candida glabrata)
 Կանդիդա կրուզեի
 (Candida crսsei)
 Կանդիդա տրոպիկալիս
 (Candida tropicalis)

կանդիդոզ

3. Կրիպտոկոկուս նեոֆորմանս 
 (Cryptococcսs neoformans)

կրիպտոկոկոզ

4. Կլադոֆիալոֆորա բանտիանա
 (Cladophialophora bantiana)

ֆեոգիֆոմիկոզ

5. Ռամիխլորիդիում մակենզի 
 (Ramichloridiսm mackenzei)

ֆեոգիֆոմիկոզ

6. Պենիցիլում մարնեֆեի
 (Penicillսm marneffei)

պենիցիլիոզ

 

Միջազգային դասակարգման I խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ IV խումբ)

 

1. Աբսիդիա ենթատեսակ
 (Absidia spp)

զիգոմիկոզ

2. Ակրեմոնիում ենթատեսակ
 (Acremoniսm spp)

հիալոգիֆոմիկոզ

3. Ալտերմարիա ենթատեսակ
 (Alternaria spp)

ֆեոգիֆոմիկոզ

4. Աֆանոասկուս ֆուլվեսցենս 
 (Aphanoascսs fսlvescens) 
 (Chrysosporiսm)

հիալոգիֆոմիկոզ

5. Ապոֆիսոմիցես էլեգանս
 (Apophysomyces elegans

զիգոմիկոզ

6. Ասպերգիլուս ենթատեսակ
 (բացառությամբ III խմբում ընդգրկված տեսակների)
 (Aspergillսs spp)

ասպերգիլեոզ

7. Աուրեոբասիդիում պուլլուլանս 
 (Aսreobasidiսm pսllսlans)

ֆեոգիֆոմիկոզ

8. Բասիդիոբոլուս ենթատեսակ
 (Basidiobolսs spp)

զիգոմիկոզ

9. Բեավուերիա բազի
 (Beavսeria bassiana)

ֆեոգիֆոմիկոզ

10. Բոտրիոմիցես կեսպիտոզուս 
 (Botryomyces caespitosսs)

բոտրիոմիկո

11. Կանդիդա (բացառությամբ III խմբում ընդգրկված 
 տեսակների)
(Candida spp)

կանդիդոզ

12. Չետոմիում ենթատեսակ
 (Chaetomiսm spp)

ֆեոգիֆոմիկոզ

13. Կլադոֆիալոֆորա 
 (Cladophialophora spp)

ֆեոգիֆոմիկոզ

14. Կոկերոմիցես ռեկուրվատուս 
 (Cokeromyces recսrvatսs)

զիգոմիկոզ

15. Կոնիդիոբոլուս 
 (Conidiobolսs spp)

զիգոմիկոզ

16. Կրիպտոկոկուս (բացառությամբ III խմբում 
 ընդգրկված տեսակների)
 (Cryptococcսs spp)

կրիպտոկոկոզ

17. Կունունգմելա բերտոլետի 
 (Cսnnսnghmella bertholletiae)

զիգոմիկոզ

18. Կուրվուլարիա 
 (Cսrvսlaria spp)

ֆեոգիֆոմիկոզ

19. Էմոնսիա
 (Emmonsia spp)

ադիասպիրոմիկոզ

20. Էպիդերմոֆիտոն ֆլոկոզում
 (Epidermophyton floccosսm)

դերմատոֆիտիա

21. Էկսոֆիալա
 (Exophiala spp)

ֆեոգիֆոմիկոզ

22. Ֆոնսեցեա
 (Fonsecaea spp)

ֆեոգիֆոմիկոզ, խրոմոմիկոզ

23. Ֆուզարիում 
 (Fսsariսm spp)

հիալոգիֆոմիկոզ

24. Գեոտրիկում
 (Geotrichսm spp)

հիալոգիֆոմիկոզ

25. Գրաֆիում էումորֆում
 (Graphiսm eսmorphսm)

ֆեոգիֆոմիկոզ

26. Գիմնոասքուս դանկալենսիս
 (Gymnoascսs dankalensis)

օնիխոմիկոզ

27. Հիստոպլազմա ֆալցիմինոզում
 (Histoplasma falciminosսm)

էպիզոոտիկ լիմֆանգոիտ

28. Հոպտեա վերնեկի
 (Hoptaea werneckii)

սև պեդրա

29. Լակազիա լոբոի (Lacazia loboi)

լոբոյի հիվանդություն

30. Լեպտոսֆերիա 
 (Leptosphaeria spp)

էումիցետոմա

31. Մադուրելա 
 (Madսrella spp)

էումիցետոմա

32. Մալասեզիա 
 (Malassezia spp)

մալասեզիոզ

33. Միկրաասկուս
 (Microascսs spp)

հիալոգիֆոմիկոզ

34. Միկրոսպորում 
 (Microsporսm spp)

դերմատոֆիտիա

35. Մորտիերելա վոլֆիի
 (Mortierella wolfii)

զիգոմիկոզ

36. Մուկոր 
 (Mսcor spp)

զիգոմիկոզ

 37. Նատրասիա մանգիֆերե 
 Սցիտալիդիում ենթատեսակ
 (Nattrassia mangiferae) 
 (Scytalidiսm spp)

օնիխոմիկոզ

38. Նեոտեստուդինա ռոզատի
 (Neotestսdina rosatii)

էումիցետոմա

39. օխրոկոնիս 
 (Ochroconis spp)

ֆեոգիֆոմիկոզ

40. օնիկոկոլա 
 (Onychocola spp)

օնիխոմիկոզ

41. Պեցիլոմիցես 
 (Paecilomyces spp)

հիալոգիֆոմիկոզ

42. Պենիցիլիում 
 (Penicilliսm spp)

հիալոգիֆոմիկոզ

43. Ֆեոակրեմոնիում 
 (Phaeoacremoniսm spp)

ֆեոգիֆոմիկոզ

44. Ֆիալեմոնիում 
 (Phialemoniսm spp)

ֆեոգիֆոմիկոզ

45. Ֆիալոֆորա 
 (Phialophora spp)

ֆեոգիֆոմիկոզ

46. Ֆոմա 
 (Phoma spp)

ֆեոգիֆոմիկոզ

47. Պիեդրիա հորտե
 (Piedraia hortae)

սև պեդրա

48. Պնևմոցիստիս կարինի
 (Pneսmocystis carinii)

պնևմոցիստոզ

49. Պսևդոալեքերիա բոյդի
 Սցեդոսֆորիում ապիոսֆերնում
 (Pseսdoallecheria boydii) 
 (Scedosporiսm apiospermսm)

հրոմոմիկոզ, էումիցետոմա

50. Պսևդոցետոսֆարոնեմա լարենս
 (Pseսdochaetosphaeronema larense)

էումիցետոմա

51. Պիրենոցետա 
 (Pyrenochaeta spp)

օնիխոմիկոզ

52. Պիթիում ինսիդիոզում 
 (Pythiսm insidiosսm)

պիտիոզ

53. Ռամիքլորիդիում (բացառությամբ III խմբում 
 ընդգրկված տեսակների)
 (Ramichloridiսm spp)

ֆեոգիֆոմիկոզ

54. Ռինոկլադիելա ակվասպերսա 
 (Rhinocladiella aqսaspersa)

հրոմոմիկոզ

55. Ռինոսպորիդիում սիբերի 
 (Rhinosporidiսm seeberi)

ռինոսպորիդիոզ

56. Ռիզոմուկոր
 (Rhizomսcor spp)

զիգոմիկոզ

57. Ռիզոպուս
 (Rhizopսs spp)

զիգոմիկոզ

58. Սակսենեա վասիֆորմիս
 (Saksenaea vasiformis)

զիգոմիկոզ

59. Սկեդոսպորիում պրոֆիլիկանս 
 (Scedosporiսm profilicans)

հիալոգիֆոմիկոզ

60. Սկոպուլարիոպսիս 
 (Scopսlariopsis spp)

հիալոգիֆոմիկոզ

61. Սպորոտրիկս սչենկի
 (Sporothrix schenkii)

սպորոտրիխոզ

62. Սինցեֆալաստպում ռացեմոզում 
 (Syncephalastpսm racemosսm)

զիգոմիկոզ

63. Տրիխոդերմա 
 (Trichoderma spp)

հիալոգիֆոմիկոզ

64. Տրիխոֆիտոն 
 (Trichophyton spp)

զիգոմիկոզ

65. Տրիխոսպորոն 
 (Trichosporon)

զիգոմիկոզ

66. Տրիխոսպորոն 
 (Trichosporon)

տրիխոսպորոնոզ

67. Ուլոկլադիում 
 (սlocladiսm spp)

ֆեոգիֆոմիկոզ

68. Վանգիելա դերմատիտիդիս 
 (Wangiella dermatitidis)

ֆեոգիֆոմիկոզ

 

Ն Ա Խ Ա Կ Ե Ն Դ Ա Ն Ի Ն Ե Ր

Միջազգային դասակարգման II խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ III խումբ)

 

1. Լեյշմանիա դոնովանի
 (Leishmania donovani)

վիսցերալ լեյշմանիոզ

2. Պենտատրիխոմոնաս 
 (տրիխոմոնաս) 
 հոմինիս
 (Pentatrichomonas (Trichomonas) 
 hominis)

աղիքային տրիխոմոնազ

 3. Պլազմոդիում վիվաքս 
 (Plasmodiսm vivax)
 Պլազմոդիում մալարիե
 (Plasmodiսm malariae)
 Պլազմոդիում ֆալցիպարում
 (Plasmodiսm falciparսm)
 Պլազմոդիում օվալե 
 (Plasmodiսm ovale)

մալարիա եռօրյա

մալարիա քառօրյա

մալարիա արևադարձային

օվալե տիպի մալարիա

4. Տրիխոմոնաս վագինալիս 
 (Trichomonas vaginalis)

միզասեռային տրիխոմոնազ

5. Տրիպանոսոմա կրուզի 
 (Trypanosoma crսzi)

ամերիկական տրիպանոսոմոզ (Շագասի հիվանդություն)

6. Տրիպանոսոմա գամբիենզե
 Տրիպանոսոմա ռոդեզիենսե
 (Trypanosoma gambiense) 
 (Trypanosoma rhodesiense)

աֆրիկական տրիպանասոմոզ

(քնային հիվանդություն)

 

Միջազգային դասակարգման I խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ IV խումբ)

 

1. Ականթամիոբա 
 (Acanthamoeba spp)

մենինգոէնցեֆալիտ

2. Բաբեզիա կաուկազիկա
 (Babesia caսcasica)

բաբեզիոզ (պիրոպլազմոզ)

3. Բալանտիդիում կոլի 
 (Balantidiսm coli)

բալանտիդիազ

4. Բլաստոցիստիս հոմինիս 
 (Blastocystis hominis)

կոլիտ

5. Կրիպտոսպորիդիում պարվում
 (Cryptosporidiսm parvսm)

կրիպտոսպորիդիոզ

6. Ցիկլոսպորա կաուետանենզիս 
 (Cyclospora cayetanensis)

ցիկլոսպորոզ

7. Էնտամյոբա հիստոլիտիկա
 (Entamoeba hystolytic)

ամեոբիազ

8. Իզոսպորա բելի 
 (Isospora belli)

իզոսպորոզ

9. Լյամբլիա ինտեստինալիս 
 (Գիարդիա լամբլիա)
(Lamblia intestinalis (Giardia
lamblia)

լյամբլիոզ

10. Լեյշմանիա մայոր
 (Leishmania major)
 Լեյշմանիա տրոպիկա 
 (Leishmania tropica)

մաշկային լեշմանյոզ

11. Նեգլերիա 
 (Naegleria spp)

մենինգոէնցեֆալիտ

12. Սարկոցիստիս սուիհոմինիս 
 (Sarcocystis sսihominis)
 Սարկոցիստիս հոմինիս
 (բովիհոմինիս) 
 (arcocystis hominis (bovihominis)

սարկոցիստոզ

13. Տոքսոպլազմա գոնդի
(Toxoplasma gondii)

տոքսոպլազմոզ

 

Հ Ե Լ Մ Ի Ն Թ Ն Ե Ր

Միջազգային դասակարգման II խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ III խումբ)

 

1. Էխինոկոկուս ունոկուլարիս 
 Էխինոկոկուս մուլտիլոկուլարիս
 (Echinococcսs mսltilocսlaris)

էխինոկոկոզ,
ալվեոկոկոզ

2. Էխինոկոկուս գրանուլոզուս
 (Echinococcսs granսlosսs)

գիդատիդոզային էխինոկոկոզ

3. Տրիխինելլա սպիրալիս
 (Trichinella spp)

տրիխինելոզ

 

Միջազգային դասակարգման I խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ IV խումբ)

 

1. Անկիլոստոմա դուոդենալե 
 (Ancylostoma dսodenale)

անկիլոստոմատոզ

2. Անիսակիս 
 (Anisakis spp)

անիզակիազոզ

3. Ասկարիս լումբրիկոիդես
 (Askaris lսmbricoides)

մարդու ասկարիդոզ

խոզի ասկարիդոզ

4. Ասկարիս սուիս 
 (Askaris sսսm)

 

5. Կլոնորխիս սինենսիս
 (Clonorchis sinensis)

կլոնորխոզ

6. Դիկրոցելիում լանցետում 
 (Dicrocoeliսm lanceatսm)

դիկրոցելիոզ

7. Դիոկտոֆիմե ռենալե 
 (Dioctophyme renale)

դիոկտոֆիմոզ

8. Դիֆիլոբոտրիում լատում
 (Diphyllobotriսm latսm)
 Դիֆիլոբոտրիում լուքսի
 (Diphyllobotriսm lսxi)
 Դիֆիլոբոտրիում դենդրիտիկում
 (Diphyllobotriսm dendriticսm)

դիֆիլոբոթրիոզ

9. Դիֆլիդիում կանինում 
 (Dipylidiսm caninսm)

դիպիլիդոզ

10. Դիրոֆիլարիա ռեպենս 
 (Dipylidiսm caninսm)
 (Dirofilaria immitis)

դիրոֆիլարիոզ

11. Դրակունկուլուս մեդինենզիս 
 (Dracսncսlսs medinensis)

դրակունկուլոզ (րիշտա)

12. Էնտերոբիուս վերմիկուլարիս
 (Enterobiսs vermicսlaris)

էնտերոբիոզ

13. Ֆասցիոլա հեպատիկա 
 (Fasciola hepatica)
 Ֆասցիոլա գիգանտիկա 
 (Fasciola gigantica)

ֆասցիոլոզ

14. Ֆասցիոլոպսիս բուսկի 
 (Fasciolopsis bսski)

ֆասցիլոփսիդոզ

15. Հիմենոլեպիս նանա 
 (Hymenolepis nana)
 Հիմենոլեպիս դիմինուտա
 (Hymenolepis diminսta)

հիմենոլեպիդոզ

16. Լոա լոա 
 (Loa loa)

լոաոզ

17. Մեթագոնիմուս ջոկոգովաի 
 (Methagonimսs jokogowai)

մետագոնիմոզ

18. Մուլտիցեպս մուլտիցեպս 
 (Mսlticeps mսlticeps)

ցենուրոզ

19. Նանոֆիետես սցիխոբալովի
 (Nanophyetes schikhobalowi)

նանոֆիետոզ

20. Նեկատոր ամերիկանուս 
 (Necator americanսs)

նեկատորոզ

21. օպիստորխիս ֆելինեուս 
 (Opisthorchis felineսs)
 օպիստորխիս վիվերինի
 (Opisthorchis viverini)

օպիստորխոզ

22. Պարագոնիմուս վեստերմանի 
 Paragonimսs westermani

պարագոնիմոզ

23. Պսեուդամֆիստոմուս տրունկատիոն
 (Pseսdamphistomսm trսncation)

պսևդամֆիստոմոզ

24. Սպարգանում
 (Sparganսm)

սպարգանոզ

25. Շիստոսոմա հեմատոբիում 
 (Schistosoma haematobiսm)

միզասեռային շիստոսոմոզ

26. Շիստոսոմա մանսոնի 
 (Schistosoma mansoni)
 Շիստոսոմա ջապոնիկա 
 (Schistosoma japonicսm)
 Շիստոսոմա ինտերկալատում
 (Schistosoma intercalatսm)

աղիքային շիստոսոմոզ

ճապոնական շիստոսոմոզ (Կատայամայի հիվանդություն)

ինտերկալատային շիստոսոմոզ

27. Ստրոնգիլոիդես ստերկորալիս 
 (Strongyloides stercoralis)

ստրոնգիլոիդոզ

28. Տաենիա սոլիուրն 
 (Taenia soliսm)

տենիոզ

29. Տաենիարինխուս սագինատուս 
 (Taeniarinchսs saginatսs)

տենիարինխոզ

30. Տոքսոկարա կանիս 
 (Toxocara canis)
 Տոքսոկարա միստաքս 
 (Toxocara mystax)
 Տոքսոկարա լեոնինա 
 (Toxocara leonina)

տոքսոկարոզ

31. Տրիխոցեֆալուս տրիխիուրուս
 (Trichocephalսs trichiսrսs)

տրիխոցեֆալոզ

 

Հ Ո Դ Վ Ա Ծ Ո Տ Ա Ն Ի Ն Ե Ր

Միջազգային դասակարգման II խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ III խումբ)

 

1. Սարկոպտոս սկաբեի
 (Sarcoptes scabiei)

քոս

 

Միջազգային դասակարգման I խումբ

(ԱՊՀ երկրների դասակարգմամբ IV խումբ)

 

1. Դեմոդեքս ֆոլիկուլորում 
 (Demodex follicսlorսm)

դեմոդեկոզ

2. Պեդիկուլուս կապիտիս
 (Pedicսlսs capitis)
 Պեդիկուլուս վեստիմենտի
 (Pedicսlսs vestimenti)

պեդիկուլոզ

3. Ֆթիրուս պուբիս
 (Phthirսs pսbis)

ֆտիրիազ

4. Կենցաղային փոշու տզեր

ալերգիաներ (ասթմատիկ բրոնխիտ, բրոնխիալ ասթմա)

5. օմիտոնիսուս բակոտի
 (Ornithonyssսs bacoty)

առնետային տզային դերմատիտ

 

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ԹՈՒՅՆԵՐ

 

II ԽՈՒՄԲ

 

1. Բոլոր տեսակի բոտուլինատոքսիններ

2. Խոլերայի տոքսին

3. Փայտացման տոքսին

4. Կարակուրտ սարդի թույն

 

III ԽՈՒՄԲ

 

1. Միկոտոքսիններ - միկոտոքսիկոզներ

2. Դիֆթերիայի տոքսին

3. Ա խմբի ստրեպտոկոկային տոքսին

4. Ստաֆիլոկոկային տոքսին

5. Թույներ օձերի (կոբրա, գյուրզա և այլն) և այլ կենդանիների

 

Ծանոթություն.

 

1. I և II խմբերի թուլացված (ատենուացված) հարուցիչների շտամները պատկանում են III խմբի ախտածնության միկրոօրգանիզմների խմբին: III և IV խմբերի հարուցիչների ատենուացված շտամները պատկանում են ախտածնության IV խմբին:

2. Տվյալ ցանկը վերանայվելու է (լրացվելու է) նոր հարուցիչների տարանջատման դեպքերում:

3. Նոր, քիչ ուսումնասիրված կամ մոդիֆիկացված միկրոօրգանիզմները և դրանց շտամները պատկանում են II խմբին:

4. 1 - 4 խմբի ախտածին միկրոօրգանիզմներով ախտահարված մարդը, տաքարյուն կենդանիները, փոխանցողներն ու շրջակա միջավայրի օբյեկտները վարակի աղբյուր են մարդու և կենդանիների համար:

ա) I խումբ - բարձր անհատական և բարձր հասարակական ռիսկ

բ) II խումբ - բարձր անհատական և ցածր հասարակական ռիսկ

գ) III խումբ - չափավոր անհատական և ցածր հասարակական ռիսկ

դ) IV խումբ - ցածր անհատական և ցածր հասարակական ռիսկ:

 

I խումբ (բարձր անհատական և հասարակական ռիսկ)

 

Ախտածին ազդակը սովորաբար ծանր հիվանդություն է հարուցում մարդկանց կամ կենդանիների մոտ և հեշտ փոխանցվում է հիվանդից առողջին ուղղակի կամ անուղղակի ճանապարհով: Արդյունավետ բուժական և կանխարգելիչ միջոցներ գոյություն չունեն:

 

II խումբ (բարձր անհատական և ցածր հասարակական ռիսկ)

 

Ախտածին ազդակը սովորաբար ծանր հիվանդություն է հարուցում մարդկանց կամ կենդանիների մոտ, որպես կանոն, չի փոխանցվում հիվանդից առողջին: Գոյություն ունեն բուժական և կանխարգելիչ արդյունավետ միջոցներ:

 

III խումբ (չափավոր անհատական և ցածր հասարակական ռիսկ)

 

Ախտածին միկրոoրգանիզմներ, որոնք ընդունակ են մարդու և կենդանիների մոտ հիվանդություն հարուցել, բայց լաբորատոր անձնակազմի, բնակչության, ընտանի անասունների կամ արտաքին միջավայրի համար լուրջ վտանգ չեն ներկայացնում: Լաբորատորիաներում անվտանգության պայմանների խախտման դեպքում կարող են լուրջ վարակի պատճառ հանդիսանալ, բայց գոյություն ունեն բուժական և կանխարգելիչ մատչելի միջոցներ և դրանց հարուցած վարակների տարածման ռիսկը:

 

IV խումբ (ցածր անհատական և ցածր հասարակական ռիսկ)

 

Ախտածին միկրոoրգանիզմներ, որոնք քիչ հավանական է, որ մարդու և կենդանիների մոտ կարող են հարուցել հիվանդություններ:

 

Ա խմբի հիվանդություններ

 

Հարուցվող հիվանդության անվանում

Միկրոօրգանիզմի անվանում

Դաբաղ

Պիկորնավիրուս աֆթե

Բշտային բերանաբորբ

Ռաբդովիրուս

Խոզերի բշտային հիվանդություն

Պիկորնավիրուս

Խոշոր եղջերավոր անասունների ժանտախտ

Պարամիքսովիրուս

Խ.Ե.Կ. տարափոխիկ պլևրոպնևմոնիա

Միկոպլազմա մուկոիդեսվար միկոլդես

Խ.Ե.Կ վարակիչ հանգուցային մաշկաբորբ

Կապինոքսվիրուս

Ռիֆտ հովտի ջերմախտ

Բուիավիրուս

Ոչխարների լորձային ջերմախտ (բլյուտանգ կամ կապույտ լեզու)

օրբիվիրուս

Ոչխարների և այծերի ծաղիկ

Կարպի փոքսվիրուս

Ձիերի աֆրիկական ժանտախտ

օրբիվիրուս

Խոզերի աֆրիկական ժանտախտ

Իրիդովիրուս

Խոզերի դասական ժանտախտ

Պեստիվիրուս

Թռչունների բարձրախտածին գրիպ

(թռչունների ժանտախտ)

օրտոմիքսովիրուս

Նյուքասլի հիվանդություն

Պարամիքսովիրուս

 

Բ խմբի հիվանդություններ
Տարբեր տեսակի կենդանիների ընդհանուր հիվանդություններ

Սիբիրախտ

Բացիլուս Անտրացիս

Աուեսկի հիվանդություն

Հերպեսվիրուս

Էխինոկոկոզ

Էխինոկոկուս գրանուլեսուս

Լեպտոսպիրոզ

լեպտոսպիրաներ ապիրոխետաների ընտանիքի

Կատաղություն

Ռաբդովիրուս

Պարատուբերկուլոզ

Միկոբակտերիում պարատուբերկուլոզիս

Հիդրոպերիկարդիտ

Կովդրիա (Կովդրիա ռումինանտում)

 

Կոխլիոմիա հոմինիվորաքս և Քրիսոմիա բեզիանա

Մասային ճանճերի թրթուրներով ախտահարում

 

 

Խոշոր եղջերավոր անասունների հիվանդություններ

 

Բրուցելոզ

Բրուցելա օվիս, աբորտուս, օվիս
Բրուցելա մելիենսիս
Բրուցելա աբորտուս սուիս
Բրուցելա կանիս

Բազմացման oրգանների կամիլոբակտերիոզ

Կամպիլոբակտեր ֆետուս

Տուբերկուլոզ

Միկոբակտերիում տուբերկուլոզիս

Էնզոոտիկ լեյկոզ

օնկովիրուս

Վարակիչ ռինոտրախեիտ (վարակիչ վուլվովագինիտ)

Բովինես-հերպեսվիրուս

Տրիխոմոնոզ

Մտրակավոր

Անապլազմոզ

Անապլազմա մարգինալե

Բաբեզիոզ

Բաբեսիա բովիս

Ցիստիցերկոզ

Սիտեցերուս տենուիկոլիսս

Թեյլերիոզ

Թեիլերիա աննուլատա

 

Պաստեուրելլա մուլտոցիդա, Պ. հեմոլիտիկա

Հեմոռագիկ սեպտիցեմիա

պրիոն

 

Ոչխարների և այծերի հիվանդություններ

 

Ոչխարների էպիդիդիմիտ

Բրուցելա օվիս

Ոչխարների և այծերի բրուցելոզ

բացի Բրուցելա օվիս

Վարակիչ ագալակտիա

Միկոպլազմա ագալակտիաե

Այծերի վարակիչ պլևրոպնևմոնիա

Միկոպլազմա մուկոիդեսվար միկոլդես

Ոչխարների էնզոոտիկ վիժում

Քլամիդիե պսիտաչի վար օվիս

 

Ձիերի հիվանդություններ

 

Զուգավորման հիվանդություն

Տրիպանասոմա էքուիպերդում

Վարակիչ էնցեֆալոմիելիտ (արևմտյան, արևելյան)

չդասակարգված վիրուս

Վարակիչ անեմիա

Ռետրովիրուս

Գրիպ

Ինֆուենզա Ա էքուի

Պիրոպլազմոզ

Պիրոպլազմա կաբալի

Ռինոպնևմոնիա

Հերպեսվիրուս

Խլնախտ

Բակտերիում մալեի

Ծաղիկ

օրտոպոքսվիրուս

Քոս

Պսորոպտես էքուի

Վենեսուելյան էնցեֆալոմիելիտ

չդասակարգված վիրուս

Էպիզոոտիկ լիմֆանգիտ

Կրիպտոկոկուս Ֆարցիմինոսուս

 

Խոզերի հիվանդություններ

 

Ատրոֆիկ ռինիտ

Բորդետելլա բրոնխիսեպտիկա

Բրուցելոզ

Բրուցելլա սուիս

Տրիխինելլոզ

Տրիխինելլ սպիրալիս

Էնտերովիրուսային էնցեֆալոմիելիտ (Տեշենի հիվանդություն)

Էնտերովիրուս

Տրանսմիսիվ գաստրոէնտերիտ

Կորոնավիրուս

 

Թռչունների հիվանդություններ

 

Վարակիչ բուրսիտ (Գամբորոյի հիվանդություն)

Ավիրեովիրուս

Մարեկի հիվանդություն

Հերպեսվիրուս գալլի 2

Միկոպլազմոզ

Միկոպլազմա գալլիսեպտիկա

Պուլլորոզ

Սալմոնելլա գալինարում և Ս. պիլորում

Թռչունների վարակիչ բրոնխիտ

Կորոնավիրուս ավիան

Վարակիչ լարինգոտրախեիտ

Հերպեսվիրուս գալլի

Տուբերկուլոզ

Միկոբակտերիում տուբերկուլոզիս

Բադերի վիրուսային հեպատիտ

Էնտերովիրուս

Պաստերելլոզ

Պաստեուրելլա մուլտոցիդա

Թռչունների

 

 

 Ճագարների հիվանդություններ

 

Միքսոմատոզ

Լեպորիպոքսվիրուս

Տուլարեմիա

Ֆրանսիսելլա տուլարենսիս

Վիրուսային արյունազևային հիվանդություն

Կորոնավիրուս

Մեղուների հիվանդություններ

Ակարիոզ

Ակարապիս Վուդի

Ամերիկյան փտախտ

Բացիլուս լարվե

Եվրոպական փտախտ

Ստրեպտոկոկուս պլուտոն

Նոզեկատոզ

Նոսեմա ապիս

Վարրոատոզ

Վարրոա յակոբսոնի

 

(հավելվածը խմբ. 21.04.11 N 502-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան