Համարը 
N 93-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.04.20/10(187) Հոդ.118
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
03.03.2005
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.03.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.06.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 15-Ը ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
11 ապրիլի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05005151

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

3 մարտի 2005 թ.

N 93-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 15-Ը ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածները, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի դեկտեմբերի 13-ի ««Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը  հաստատելու մասին» թիվ 407-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2005 թվականի հունիսի 1-ից:
 

ՀՀ կենտրոնական
բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան


2005 թ. մարտի 11
 Երևան


Հավելված 1

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  1 5

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

ԳԼՈՒԽ I

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանված է համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի և կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (այսուհետև՝ Կենտրոնական բանկ) ներկայացվող  հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգն ու ժամկետները:

 

ԳԼՈՒԽ II

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

2. Վարկային կազմակերպությունները, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 3-րդ կետով սահմանված վարկային կազմակերպությունների, Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հաշվետվությունների հետևյալ ձևերը՝ նշված պարբերականությամբ.

 

  Հաշվետվության անվանումը

Հաշվետվության
համարը

Ներկայացման հաճախականությունը

1 Հաշվեկշիռ  1

ամսական, տարեկան

2 Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 3 ամսական
3 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ 5 ամսական, տարեկան 
4 Հաշվետվություն վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ

6

ամսական
4.1

Հաշվետվություն արտարժութային դիրքերի վերաբերյալ

7 ամսական
5 Հաշվետվություն ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետայնությունների վերաբերյալ  9 եռամսյակային 
6 Հաշվետվություն կանոնադրական կապիտալի ձևավորման վերաբերյալ  10 յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում
7 (7-րդ տողը հանվել է 04.11.08 N 298-Ն)
8 Հաշվետվություն դրամարկղային շրջանառության վերաբերյալ (ամփոփ և ըստ մասնաճյուղերի) 13 ամսական
9 Հաշվետվություն նախորդող շաբաթվա ընթացքում ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների միջին տոկոսադրույքների վերաբերյալ  17 շաբաթական
10 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության և ոչ ռեզիդենտների միջև իրականացվող գործառնությունների վերաբերյալ 18 եռամսյակային
11 Հաշվետվություն արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ  19 օրական 
12 Վարկային կազմակերպության կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների և վճարային գործիքների վերաբերյալ  20 եռամսյակային
13 Հաշվետվություն արժեթղթերի թողարկման արդյունքների վերաբերյալ 21 յուրաքանչյուր թողարկման համար
14 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի և կատարված ներդրումների վերաբերյալ  22 տարեկան 
15 (15-րդ տողը հանվել է 04.11.08 N 298-Ն)
16 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության աշխատակազմի վերաբերյալ  28 եռամսյակային
17 Հրապարակվող հաշվետվություն տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 30 եռամսյակային
18

Հաշվետվություն ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ

31

տարեկան

19.

Հաշվետվություն արժեթղթերի երկրորդային շուկայում իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ

32

օրական

20.

Հաշվետվություն տարեկան պետական տուրքի վերաբերյալ

33

տարեկան

Գործունեության տեսակը փոփոխող վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկի կողմից գործունեության տեսակի փոփոխման նախնական համաձայնությունը ստանալուց հետո Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 26-ի ««Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ը հաստատելու մասին» թիվ 50-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ով (այսուհետ` Կանոնակարգ 3) սահմանված թիվ 3 և թիվ 7 հաշվետվությունները:

Սույն կետով սահմանված հաշվետվություններից բացի, վարկային կազմակերպությունները պարտավոր են Կենտրոնական բանկի պահանջով ներկայացնել լրացուցիչ հաշվետվություններ:

(2-րդ կետը լրաց., փոփ. 04.11.08 N 298-Ն, լրաց. 02.06.09 թիվ 158-Ն, 08.09.09 թիվ 268-Ն, խմբ. 21.12.10 թիվ 343-Ն, լրաց. 06.12.11 թիվ 332-Ն)

3. Վարկային կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի  2002 թվականի նոյեմբերի 5-ի թիվ 347-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ի (այսուհետև՝ կանոնակարգ 14) 12.1 կետով սահմանված կարգով, իրենց կանոնադրության համաձայն հրապարակային օֆերտաների միջոցով չեն ներգրավում փոխառություններ, Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հաշվետվությունների հետևյալ ձևերը՝ նշված  պարբերականությամբ.
 

  Հաշվետվության անվանումը Հաշվետվության համարը Ներկայացման հաճախականությունը   
1 Հաշվեկշիռ 1 ամսական, տարեկան
2 Հաշվետվություն ընդհանուր կապիտալի նորմատիվի վերաբերյալ   3.1 ամսական
3 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ  5 ամսական, տարեկան
4 Հաշվետվություն վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ  6 ամսական
4.1

Հաշվետվություն արտարժութային դիրքերի վերաբերյալ

7 ամսական
5 Հաշվետվություն ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետայնությունների վերաբերյալ  9 եռամսյակային
6 Հաշվետվություն կանոնադրական կապիտալի ձևավորման վերաբերյալ 10 յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում
7 (7-րդ տողը հանվել է 04.11.08 N 298-Ն)
8 Հաշվետվություն դրամարկղային շրջանառության վերաբերյալ (ամփոփ և ըստ մասնաճյուղերի) 13 ամսական
9 Հաշվետվություն նախորդող շաբաթվա ընթացքում ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների միջին տոկոսադրույքների վերաբերյալ 17 շաբաթական
10 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության և ոչ ռեզիդենտների միջև իրականացվող գործառնությունների վերաբերյալ  18 եռամսյակային
11 Հաշվետվություն արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ  19 օրական
12 Վարկային կազմակերպության կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների և վճարային գործիքների վերաբերյալ  20 եռամսյակային
13 Հաշվետվություն արժեթղթերի թողարկման արդյունքների վերաբերյալ 21 յուրաքանչյուր թողարկման համար
14 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի և կատարված ներդրումների վերաբերյալ  22 տարեկան
15 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության աշխատակազմի վերաբերյալ 28 եռամսյակային
16 Հրապարակվող հաշվետվություն տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ  30 եռամսյակային
17

Հաշվետվություն ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ

31

տարեկան

18.

Հաշվետվություն արժեթղթերի երկրորդային շուկայում իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ

32

օրական

19.

Հաշվետվություն տարեկան պետական տուրքի վերաբերյալ

33

տարեկան

 

Գործունեության տեսակը փոփոխող վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկի կողմից գործունեության տեսակի փոփոխման նախնական համաձայնությունը ստանալուց հետո Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում Կանոնակարգ 3-ով սահմանված թիվ 3 և թիվ 7 հաշվետվությունները: 

Սույն կետով սահմանված հաշվետվություններից բացի, վարկային կազմակերպությունները պարտավոր են Կենտրոնական բանկի պահանջով ներկայացնել լրացուցիչ հաշվետվություններ:

(3-րդ կետը լրաց., փոփ. 04.11.08 N 298-Ն, լրաց. 02.06.09 թիվ 158-Ն, 08.09.09 թիվ 268-Ն, խմբ. 21.12.10 թիվ 343-Ն, լրաց. 06.12.11 թիվ 332-Ն)


ԳԼՈՒԽ III

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

4. Վարկային կազմակերպությունները հաշվետվությունները, ծանուցումները, կից տեղեկանքները, բացառությամբ «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ի հավելված 1-ի (այսուհետ՝ հավելված 1) ձև թիվ 30-ի, ներկայացնում են «Սի Բի Էյ Նեթ» համակարգի միջոցով կամ էլեկտրոնային կրիչների վրա՝ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող ֆայլերին համապատասխան: Հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչության հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու բաժնի կողմից վարկային կազմակերպություններին ուղարկված պաշտպանված ֆայլերով, որոնց փոփոխումն արգելվում է: Այլ կերպ ներկայացված հաշվետվությունը համարվում է չընդունված:

Հաշվետվություններում նշվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթվերը (օրինակ՝ շաբաթական հաշվետվություններում նշվում է կիրակի օրվա ամսաթիվը, իսկ ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններում՝ ամսվա վերջին օրվա ամսաթիվը), բացառությամբ թիվ 33 հաշվետվության: Ամսաթիվը նշվում է հետևյալ ֆորմատով՝ օր. ամիս. տարի (օրինակ՝ 31/01/2001):

Սույն կետով սահմանված պահանջներին համապատասխան Կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված հաշվետվությունները, ծանուցումները, կից տեղեկանքները հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 54-րդ հոդվածով սահմանված գրավոր ապացույցներ:

Վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի (հետհաշվեկշռային պարտավորությունների) և ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստները սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվություններում արտացոլվում են (իսկ հաշվետվություններում ներկայացվող հիմնական տնտեսական նորմատիվների և չբաշխված շահույթի հաշվարկում ընդգրկվում են) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 63 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման» և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1998 թվականի սեպտեմբերի 15-ի թիվ 188 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի և վարկային կազմակերպությունների ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստի ձևավորման և օգտագործման» կարգերին համապատասխան հաշվարկված գումարների չափով:

(4-րդ կետը խմբ. 26.02.08 N 51-Ն, լրաց. 08.09.09 թիվ 268-Ն)

5. Վարկային կազմակերպությունները հաշվետվությունները էլեկտրոնային փոստով կամ էլեկտրոնային կրիչների վրա ներկայացնելիս ֆայլերը կոդավորում են՝ համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից ստացված կոդի:

Ֆայլի կոդն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

Ներմուծեք նկարագրությունը_10469

 

6. Թիվ 1 հաշվետվությունը կազմված է մեկ էջից և լրացվում է հազար դրամներով, առանց տասնորդական միավորների:

«I խմբի արտարժույթ» և «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում արտարժույթի խմբավորումն իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի նոյեմբերի 5-ի ««Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ը հաստատելու մասին» թիվ 347-Ն որոշման (այսուհետև` Կանոնակարգ 14): «I խմբի արտարժույթ», «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում լրացվում են Կանոնակարգ 14-ով սահմանված արտարժութային դիրքի հաշվարկի մեջ մասնակցող բանկի արտարժույթով ակտիվների և պարտավորությունների մնացորդները, ինչպես նաև արտարժութային ռիսկ պարունակող ակտիվների և պարտավորությունների մնացորդները: Յուրաքանչյուր արժութային սյունակում ներկայացվող թվերը դասակարգվում են ըստ ռեզիդենտության: Հետհաշվեկշռային հաշիվները լրացվում են հազար դրամներով: Հաշվետվությունները պետք է պարունակեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա (եթե բանկն աշխատել է նաև շաբաթ, կիրակի կամ օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային օրը, ապա` այդ օրվա) դրությամբ տվյալները: Բանկի կողմից ինքնուրույն բացված հաշիվները Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում չեն արտացոլվում որպես առանձին հաշիվ:

Որոշ հոդվածներին կից ներկայացված են «NV» (ՆՎ) կամ «NI» (ՆԻ) հապավումներով տողեր: «NV» հապավումով տողում ներկայացվում են տվյալ տողի հիմնական հոդվածում ընդգրկված տվյալ ակտիվի կամ պարտավորության մայր գումարը, իսկ «NI» հապավումով տողում` անվանական տոկոսադրույքով հաշվեգրված և դեռ չվճարված տոկոսագումարը, ինչպես նաև տվյալ հոդվածի գծով հաշվարկված տույժերը և տուգանքները: Օրինակ` «10420 NV» տողում ներկայացվում է «10420» տողում ընդգրկված տվյալ ակտիվի մայր գումարը, իսկ «10421» տողում` «10421» տողի հանրագումարում ընդգրկվող հաշվեգրված և դեռ չվճարված տոկոսագումարին վերաբերող մասը, տույժերը և տուգանքները: 

(6-րդ կետը խմբ. 04.11.08 N 298-Ն, 30.11.11 թիվ 326-Ն)

7. Հավելված 1-ի ձև թիվ 3 հաշվետվությունը բաղկացած է 6 էջից (ֆայլով՝ 6 շիթից):

Առաջին էջում ներկայացվում և ամփոփվում են հիմնական տնտեսական նորմատիվների հաշվարկին մասնակցող միջին ամսական ցուցանիշներն ու տնտեսական նորմատիվների փաստացի մեծությունները՝ հաշվարկված կանոնակարգ 14-ի համաձայն: Առաջին (1) և երկրորդ (2) սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների նորմատիվային միջին ամսական մեծությունները: Մեկ փոխառուի գծով վարկային կազմակերպության ռիսկի առավելագույն չափը, անկախ այդ նորմատիվի խախտման փաստից, արտացոլվում է երրորդ (3) սյունակի առաջին տողում: Եթե նորմատիվը խախտվել է մի քանի փոխառուների գծով, ապա հաջորդ տողերում ցույց են տրվում խախտում առաջացրած բոլոր գումարները՝ ըստ նվազող հաջորդականության: Վարկային կազմակերպությունը հաշվետվությանը կից պարտադիր ներկայացնում է տեղեկանք՝ խախտում առաջացրած բոլոր գումարների տրամադրման պահի դրությամբ խախտման փաստի առկայության  մասին:

Առաջին էջի չորրորդ սյունակը լրացվում է ըստ վարկային կազմակերպության տեսակի: Ընդ որում, խնայողական միությունների համար լրացվում են «50», վարկային միությունների համար՝ «50/3», լիզինգային կազմակերպությունների համար՝ «12.5», ֆակտորինգային կազմակերպությունների համար՝ «10», ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունների համար՝ «10» գործակիցները:

Երկրորդ էջում ներկայացվում են ընդհանուր կապիտալի ու դրա տարրերի հաշվեկշռային և նորմատիվային մեծությունները, ինչպես նաև նորմատիվային մեծությունների հաշվարկի համար Կանոնակարգ 14-ով նախատեսված անհրաժեշտ նվազեցումներն՝ ըստ ամսվա բոլոր օրերի: Ընդ որում, լրացուցիչ կապիտալի հաշվարկին մասնակցում են ընդգրկվող և չընդգրկվող գումարներ: Ընդգրկվող գումարները, մասնավորապես, հիմնական միջոցների վերագնահատման պահուստներն ու հաշվեկշռի միավորման (կոնսոլիդացիայի) ընթացքում առաջացած արտարժութային տարբերությունների պահուստն են, իսկ չընդգրկվող գումարները՝ երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններն են, ինչպես նաև այն գումարները, որոնք հաշվառվում են որպես կապիտալ, սակայն համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» Կանոնակարգ 14-ի, չեն մտնում նորմատիվային կապիտալի հաշվարկի մեջ: Այն օրերին, երբ վարկային կազմակերպության հաշվեկշիռը փոփոխություններ չի կրել (ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը), լրացվում են նախորդ օրվա տվյալները:

Երրորդ էջում ներկայացվում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր կապիտալի համարժեքության՝ Ն1 նորմատիվի հաշվարկում ներառվող հաշվեկշռային հոդվածները (ռիսկով կշռված ակտիվների հաշվարկում չեն ներառվում կանոնակարգ 14-ի 16.2-րդ կետով նախատեսված հիմնական կապիտալի հաշվարկից նվազեցվող ակտիվները)՝ ըստ ռիսկի կշիռների և ակտիվների հնարավոր կորուստների մասհանումները:

Չորրորդ էջում ներկայացվում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր կապիտալի համարժեքության՝ Ն1 տնտեսական նորմատիվի հաշվարկում ներառվող հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունները և անավարտ ժամկետային գործառնությունները՝ ըստ ռիսկի կշիռների և դրանց համապատասխան պահուստները: Արտարժութային անավարտ ժամկետային գործարքները (հետհաշվեկշռային մասով) հաշվետվության մեջ պետք է գրանցվեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Կենտրոնական բանկի հաշվարկային փոխարժեքով: 

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 04.11.08 N 298-Ն)

Հինգերորդ և վեցերորդ էջերում ներկայացվում են արտարժութային ռիսկի հաշվարկի համար անհրաժեշտ տարրերը՝ համաձայն Կանոնակարգ 14-ի: Ընդ որում, կախված այն բանից, թե վարկային կազմակերպությունն արտարժութային ռիսկի հաշվարկի որ մեթոդաբանությունից է օգտվում, լրացվում է այս երկու էջերից միայն մեկը:

Հինգերորդ էջը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպությունն օգտվում է արտարժութային ռիսկի գնահատման Ստանդարտ մեթոդաբանությունից: Հինգերորդ էջի առաջին սյունակում լրացվում է արտարժութային երկար դիրքերի հանրագումարը, երկրորդ սյունակում՝ կարճ դիրքերի հանրագումարը (բացարձակ մեծությամբ), իսկ երրորդ սյունակում՝ թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորների բաց դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումարը:

Վեցերորդ էջը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպությունն օգտվում է արտարժութային ռիսկի գնահատման ՎաՌ մեթոդաբանությունից: Երրորդ սյունակում լրացվում է, թե հաշվետու ամսվա վերջին օրվան նախորդող 250 աշխատանքային օրերի ընթացքում փոխարժեքի փոփոխության պատճառով քանի անգամ է վարկային կազմակերպության օրական կորուստների մեծությունը գերազանցել տվյալ օրվա արտարժութային ՎաՌ-ը:

(7-րդ կետը լրաց., խմբ., փոփ. 04.11.08 N 298-Ն)

8. Այն վարկային կազմակերպությունները, որոնք իրենց կանոնադրության համաձայն հրապարակային օֆերտայի միջոցով փոխառություններ չեն ներգրավում, ներկայացնում են Հավելված 1-ի ձև թիվ 3.1 հաշվետվությունը, որը լրացվում է Հավելված 1-ի ձև թիվ 3 հաշվետվության 2-րդ էջի մեկնաբանությունների համաձայն:

9. Հավելված 1-ի ձև թիվ 5 հաշվետվությունը լրացվում է աճողական տվյալներով՝ տարեսկզբից ստացված տոկոսային և ոչ տոկոսային եկամուտների, կատարված տոկոսային և ոչ տոկոսային ծախսերի, ակտիվների հնարավոր կորուստների գծով պահուստներին կատարված հատկացումների, դուրս գրված ակտիվների վերադարձից առաջացած գումարների չափով: «Նախորդ ժամանակաշրջան» սյունակում լրացվում են՝ ամսական հաշվետվություններում՝ նախորդ ամսվա, եռամսյակային հաշվետվություններում՝ նախորդ եռամսյակի, իսկ տարեկան հաշվետվություններում՝ նախորդ տարվա վերջին օրվա դրությամբ աճողական տվյալները:

Առանձին տողերի տարանջատումն ըստ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների՝ կատարվում է եկամուտների ստացման աղբյուրի տեսանկյունից: Օրինակ՝ ոչ ռեզիդենտին ռեզիդենտի կողմից թողարկված արժեթղթի վաճառքից ստացված եկամուտը պետք է արտացոլվի «Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ» տողի  «Ոչ ռեզիդենտ» ենթատողում:

Հաշվետվության «3.16. Ներդրումային ծառայությունների մատուցումից ստացված զուտ եկամուտ» տողում լրացվում են Կանոնակարգ 14-ի 6.4-րդ և 6.5-րդ կետերում նշված ծառայությունների դիմաց ստացված զուտ եկամուտները, բացառությամբ 6.4-րդ կետի 4-րդ ենթակետում նշված ծառայության, որի դիմաց եկամուտները լրացվում են «3.6. Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ» տողում:

«Հատկացումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին» և «Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին կատարված մասհանումների վերադարձ» բաժինների համապատասխան տողերը լրացվում են առանձին գումարներով՝ առանց հաշվանցելու:

(9-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

10. Հավելված 1-ի ձև թիվ 6 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 էջից (ֆայլով՝ 2 շիթից):

Առաջին էջը (շիթ 1-ը) բաղկացած է «I Վարկային ներդրումները, ավանդները, ֆակտորինգը, լիզինգը, ռեպո համաձայնագրերը ըստ ժամկետների», «II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկվող պահուստների չափը» և «III. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստի չափը» աղյուսակներից:

«I Վարկային ներդրումները, ավանդները, ֆակտորինգը, լիզինգը, ռեպո համաձայնագրերը ըստ ժամկետների» աղյուսակի (այսուհետ I աղյուսակ) «1. Ընդամենը ակտիվներ՝ վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր», «2. Ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր» և «3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի» տողերի համապատասխանաբար 2-ից 13-րդ սյուները չեն լրացվում, այլ լրացվում են միայն «Ընդամենը» 14-րդ (դրամով) և 15-րդ (արտարժ.) սյուները:

I աղյուսակի «1.1 Ժամկետային ակտիվներ» տողում արտացոլվում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր ժամկետային վարկերի, բանկային ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի գումարներն՝ ըստ պայմանագրային ժամկետների: Ընդ որում, եթե պայմանագրով նախատեսված են մասնակի մարումներ, ապա յուրաքանչյուր մասնաբաժնի համար պայմանագրային մարման ժամկետ է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված տվյալ մասնաբաժնի մարման ժամկետը, այլ ոչ թե պայմանագրի վերջնական ժամկետը: I աղյուսակի «1.2 Երկարաձգված ակտիվներ» տողում արտացոլվում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր վարկերի, բանկային ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի գումարները՝ ըստ փաստացի երկարաձգված օրերի: Ընդ որում, եթե ակտիվը երկարաձգվել է մի քանի անգամ, ապա հաշվի է առնվում ընդհանուր երկարաձգումը: Օրինակ, եթե ակտիվը երկարաձգվել է 3 անգամ՝ 40-ական օրով, ապա վարկի գումարը ցույց է տրվում «91-180 օր» սյունակում: Եթե ակտիվի մարման ժամկետը երկարաձգվել է նախքան մարման սկզբնական ժամկետի ավարտը, ապա երկարաձգման օրվանից ակտիվը պետք է համարել երկարաձգված՝ արտացոլելով 1.2 (երկարաձգված ակտիվներ) տողերում:

I աղյուսակի «1.3 Ժամկետանց ակտիվներ» տողում ցույց են տրվում վարկային կազմակերպության ժամկետանց վարկերի, բանկային ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի գումարներն ըստ ժամկետանց և փաստացի երկարաձգված օրերի հանրագումարի՝ համապատասխան սյունակներում: Օրինակ, եթե ակտիվը երկարաձգված է 80 օր, և հաշվետվության ներկայացման օրը ժամկետանց է արդեն 60 օր, ապա գումարը ցույց է տրվում տողի «91-ից 180 օր» սյունակում:

I աղյուսակի «1.1 Ժամկետային ակտիվներ», «1.2 Երկարաձգված ակտիվներ» և «1.3 Ժամկետանց ակտիվներ» կետերի «վարկեր (լիզինգ, ֆակտորինգ)» ենթակետերում վարկային միությունները, խնայողական միությունները և ունիվերսալ վարկային կազմակերպություններն արտացոլում են տրված վարկերի (բացառությամբ վարկային կազմակերպություններին և բանկերին տրված վարկերի), լիզինգային կազմակերպությունները՝ լիզինգի (բացառությամբ վարկային կազմակերպությունների և բանկերի գծով լիզինգի), ֆակտորինգային կազմակերպությունները՝ ֆակտորինգի (բացառությամբ վարկային կազմակերպությունների և բանկերի գծով ֆակտորինգի) ծավալները: Վարկային կազմակերպություններին և բանկերին տրված վարկերի ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի հանրագումարներն արտացոլվում են վերը նշված 1.1, 1.2 և 1.3 կետերի «վարկային կազմակերպություններին և բանկերին» ենթակետերում:

Միևնույն ակտիվը ցույց է տրվում 1.1, 1.2 և 1.3 կետերից մեկում (այսինքն, եթե ակտիվն արդեն երկարաձգվել կամ ժամկետանց է, ապա այն ցույց չի տրվում «1.1 Ժամկետային ակտիվներ» կետում, այլ արտացոլվում է համապատասխան կետում):

I աղյուսակի «2. Ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր» կետի 2.1, 2.2 և 2.3 ենթակետերը լրացվում են նույն սկզբունքով, ինչ որ 1.1, 1.2 և 1.3 ենթակետերը:

I աղյուսակի «3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր, ըստ ճյուղերի» կետի ենթակետերում օգտագործված ճյուղային դասակարգումն իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2009 թվականի հունիսի 3-ի թիվ 372-Ն հրամանով հաստատված «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» երկրորդ խմբագրության (NACE rev.2): Հաշվետվության մեջ օգտագործված գործունեության հիմնական խմբերի (A, B…) տառերը և ենթախմբի հերթական համարները համապատասխանում են դասակարգչում օգտագործված տառերին և համարներին:

Հիմնական խմբերի մնացորդները կարող են մեծ կամ հավասար լինել յուրաքանչյուրի ենթախմբերի մնացորդների հանրագումարից, այսինքն` տվյալ հիմնական խմբի ենթախմբերում անհրաժեշտ գործունեության տեսակի բացակայության դեպքում այդ ճյուղին տրամադրված գումարների մնացորդն անհրաժեշտ է ներառել հիմնական խմբում:

Հաշվետվության A-R, ինչպես նաև «Տնտեսության այլ ճյուղեր» բաժիններում անհրաժեշտ է ներկայացնել տնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտներին տրամադրած գումարները, իսկ «Հիփոթեքային վարկեր» և «Սպառողական վարկեր» բաժիններում ներկայացվում է ֆիզիկական անձանց վարկավորումը:

A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն. Այս խումբն ընդգրկում է բուսական և կենդանական բնական պաշարների շահագործումը: Բաժինը ներառում է մշակաբույսերի աճեցումը, անասնաբուծությունը, անտառային տնտեսությունը, այլ բույսերի և կենդանիների բուծումը գյուղացիական տնտեսություններում կամ բույսերի հավաքումը և կենդանիների որսը բնական միջավայրում:

B. Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում. Այս խումբը ներառում է բնության մեջ հանդիպող պինդ ապարների և հանքանյութերի արդյունահանումը բոլոր եղանակներով: Այս խումբը տարանջատված է երկու ենթախմբերի` «մետաղական հանքաքարի արդյունահանում», որը համապատասխանում է «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» երկրորդ խմբագրության 05 խմբում ներառվող գործունեության տեսակներին, և «շինանյութերի արդյունահանում», որում ներառվում են դասակարգչի 08 խմբում նկարագրված գործունեության տեսակները:

C. Մշակող արդյունաբերություն. Մշակող արդյունաբերության խմբում դասվող տնտեսական միավորներն իրականացնում են տնտեսության այլ ճյուղերի (գյուղատնտեսություն, հանքագործական արդյունաբերություն և այլն) կողմից արտադրվող արտադրանքի, նյութերի բաղադրիչների ձևափոխում, նորոգում, վերականգնում:

D. Էլեկտրականություն, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում. Տվյալ խմբում ներառվում է էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարումը արդյունաբերական կազմակերպություններին և բնակելի զանգվածներին:

E. Ջրամատակարարում, կոյուղու, թափոնների կառավարում և վերամշակում. Այս խումբը ներառում է ջրամատակարարումը, կոյուղու, ջրահեռացման և պինդ և ոչ պինդ թափոնների հավաքման և վերամշակման հետ կապված գործունեությունը:

F. Շինարարություն. Այս խմբում ներառվում են նոր շինարարությունը, շինարարական օբյեկտների ընդլայնման կամ վերափոխման, նորոգման հետ կապված աշխատանքները, պատրաստի բլոկավոր կոնստրուկցիաներից շենքերի և ժամանակավոր շինությունների կանգնեցումը շինհրապարակներում:

G. Առևտուր. Այս խմբում ներառվում են ցանկացած ապրանքների մեծածախ և մանրածախ առևտուրը (ապրանքի վաճառք առանց ձևափոխման) և ապրանքների վաճառքին բնորոշ ծառայությունների մատուցումը: Ընդ որում, «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» երկրորդ խմբագրության 45 ենթախմբում ընդգրկված գործունեության գումարներն անհրաժեշտ է բաշխել 46 և 47 ենթախմբերում:

H. Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն. Այս խումբը ներառում է մարդատար և բեռնատար տրանսպորտային միջոցների գործունեությունը, խողովակաշարերով փոխադրումները, ուղևորների և բեռների տերմինալների շահագործումը, բեռների մշակումը, պահպանումը, ինչպես նաև փոստային ծառայությունները:

I. Կեցության և հանրային սննդի կազմակերպում. Այս խումբը ներառում է կարճաժամկետ բնակության համար հաճախորդներին բնակատեղերի տրամադրման և/կամ տեղում սպառման նպատակով սննդամթերքի և խմիչքների պատրաստումը և վաճառքը (օրինակ` ռեստորաններ, սրճարաններ, հյուրանոցներ և այլն): Խմբում չեն ներառվում ամսական կամ տարեկան ժամկետներով բնակարանների վարձակալության տրամադրումը և կերակրատեսակների և խմիչքների պատրաստումը և վաճառքը, որոնք նախատեսված չեն տեղում սպառման համար:

J. Տեղեկատվություն և կապ. Այս խումբը ներառում է տեղեկատվության փոխանցման հաղորդակցման ուղիների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի գործունեությունը, տվյալների կամ այլ տեղեկատվության մշակման ծառայությունները:

K. Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն. Այս խմբում ներառվում են առևտրային բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ներդրումային ընկերությունների և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեությունը (վճարահաշվարկային կազմակերպություններ, գրավատներ, ապահովագրական միջնորդներ և այլն): Այս բաժնում չեն ներառվում կենտրոնական բանկի հետ իրականացված գործառնությունները:

L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն. Այս խումբը ներառում է անշարժ գույքի առք և վաճառքը, վարձակալության տրամադրումը, գնահատումը:

M. Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն. Այս խումբը ներառում է համապատասխան մասնագիտական որակավորման, գիտելիքների և հմտությունների օգնությամբ սպառողներին ծառայությունների մատուցումը, վերլուծական և հետազոտական աշխատանքների իրականացումը:

P. Կրթություն. Այս խումբը ներառում է տարբեր մակարդակների կրթություն և ցանկացած մասնագիտական ուսուցում:

Q. Առողջապահություն. Այս խումբը ներառում է առողջապահական բնագավառի գործունեությունը և ծառայությունների մատուցումը:

R. Մշակույթ, զվարճություն, հանգիստ. Այս խումբը ներառում է մշակույթի, սպորտի, հանգստի և զվարճության բնագավառում հասարակությանը մատուցվող ծառայությունները:

Տնտեսության այլ ճյուղեր. Այս խմբում արտացոլվում են տնտեսության այն ճյուղերը և գործունեության տեսակները, որոնք ներառված չեն A-R խմբերում, ինչպես նաև «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» երկրորդ խմբագրության 32.1 և 79 բաժիններում ընդգրկված գործունեության տեսակները:

Հիպոթեքային վարկեր. Այս խմբում ներառվում են ֆիզիկական անձ հաճախորդներին տրամադրվող հիպոթեքային վարկերը` անշարժ գույքի ձեռքբերման և վերանորոգման նպատակով, որոնք ապահովված են տվյալ անշարժ գույքով:

Սպառողական վարկեր. Այս խմբում ներառվում են տնային տնտեսություններին տրամադրվող սպառողական վարկերը, որոնք օգտագործվում են անձնական (ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված) կարիքները հոգալու համար, այդ թվում` ապրանքների ապառիկ վաճառքի վարկավորումը:

Սույն հաշվետվության իմաստով վարկերի դասակարգումը որևէ ճյուղի մեջ անհրաժեշտ է իրականացնել ելնելով տրամադրվող վարկի օգտագործման նպատակից: Մասնավոր դեպքերում, երբ վարկի օգտագործման նպատակը հնարավոր չէ վերագրել որևէ ճյուղի, անհրաժեշտ է տվյալ վարկը դասակարգել` հիմնվելով վարկառու տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության տեսակի վրա: Այն դեպքում, երբ սուբյեկտի գործունեությունը կապված է տնտեսության մի քանի ճյուղերի հետ, անհրաժեշտ է վարկի դասակարգումն իրականացնել հիմնվելով տվյալ սուբյեկտի գործունեության հիմնական տեսակին` ըստ շրջանառության ծավալում ունեցած կշիռների:

«3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, արժութային սվոփ, ռեպո համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի» տողի ենթակետերը լրացվում են համաձայն պայմանագրերում նշված սկզբնական ժամկետների` գումարած երկարաձգված և ժամկետանց օրերը: Օրինակ` եթե ակտիվը տրամադրվել է 150 օր սկզբնական ժամկետով, գումարը գրանցվում է «91-ից 180 օր» սյունակում: Եթե տվյալ ակտիվը երկարաձգվում է 180 օրով, գումարը տեղափոխվում է «271 օրից 1 տարի» սյունակ, իսկ 40 օր ժամկետանց դառնալու դեպքում` «1-ից 5 տարի» սյունակ: Երկարաձգված օրերի հաշվարկը կատարվում է հաշվետվության «1. Ընդամենը վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, արժութային սվոփ, ռեպո համաձայնագրեր» մասի երկարաձգված տողի լրացման սկզբունքի համաձայն: Ընդ որում, «3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, արժութային սվոփ, ռեպո համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի» տողում լրացվում են միայն վերջին երկու սյունակները (ընդամենը):

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

«II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկվող պահուստների չափը» աղյուսակում (այսուհետ II աղյուսակ) լրացվում են տրված վարկերը, բանկային ավանդները, բանկային հաշիվները, դեբիտորական պարտքերը և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածները ըստ համապատասխան արժույթների: II աղյուսակում վարկերի, բանկային ավանդների, բանկային հաշիվների, դեբիտորական պարտքերի, վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների խմբավորումը, դասերի հաշվառումն ու դրանց գծով պահուստների ձևավորումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 63 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգին» (այսուհետ ակտիվների դասակարգման կարգ) համապատասխան:

«III. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների չափը» աղյուսակում (այսուհետ III աղյուսակ) արժեթղթերի դասերի հաշվառումն ու դրանց գծով պահուստների ձևավորումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1998 թվականի սեպտեմբերի 15-ի թիվ 188 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների ձևավորման և օգտագործման կարգին» (այսուհետ արժեթղթերի դասակարգման կարգ) համապատասխան:

Երկրորդ էջը (շիթ 2-ը) բաղկացած է «IV Չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ» աղյուսակից (այսուհետ IV աղյուսակ):

IV աղյուսակի «1. Ռեզիդենտների չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ/ընդամենը» բաժնի տողերը և տողերի ենթակետերը լրացվում են համաձայն պարտապանի ճյուղային պատկանելության:

«Չաշխատող ակտիվներ սկզբին/» սյունակում արտացոլվում են չաշխատող վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների ֆակտորինգի, լիզինգի և այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների հանրագումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին, «Չաշխատող ակտիվներ /ժամանակաշրջանի վերջին/» սյունակում արտացոլվում են չաշխատող վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների ֆակտորինգի, լիզինգի, այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների հանրագումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին: Սույն հաշվետվության իմաստով չաշխատող ակտիվների մեջ են ներառվում հսկվող, ոչ ստանդարտ, կասկածելի դասակարգված վարկերը, ավանդները, թղթակցային հաշիվները, ֆակտորինգը, լիզինգը և այլ դեբիտորական պարտքերը, ընդ որում, «Չաշխատող ակտիվներ /ամսվա վերջին/» սյան «ՀՀ դրամ» և «արտարժույթ» սյունակների «ընդամենը» տողի հանրագումարը պետք է հավասար լինի հաշվետվության առաջին էջի երկրորդ աղյուսակի «Վարկեր» և «Դեբիտորական պարտքեր» բաժինների հսկվող, ոչ ստանդարտ, կասկածելի դասակարգված ակտիվների հանրագումարին: «Հետհաշվեկշռային մնացորդը ժամանակաշրջանի սկզբին» սյունակում արտացոլվում են հետհաշվեկշիռ դուրս գրված վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների, ֆակտորինգի, լիզինգի և այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների հանրագումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին, «Ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ» սյունակում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված վերը նշված ակտիվների հանրագումարը, «Ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվների վերադարձ» սյունակում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում պարտապանների կողմից վերադարձված կամ մարված վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների, ֆակտորինգի, լիզինգի և այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների հանրագումարը, որոնք դուրս են գրվել հաշվեկշռից, իսկ «Ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշռից դուրսգրումներ» սյունակում արտացոլվում են հետհաշվեկշռից դուրս գրված գումարները, մասնավորապես՝ այն պահանջները, որոնք զիջվել (ներվել) են կամ էլ դադարել է պահանջի իրավունքը:

IV աղյուսակի բոլոր արտարժութային հոդվածների մնացորդները ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ, այդ հոդվածների գծով հոսքերը ժամանակաշրջանի ընթացքում և մնացորդները ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա հաշվարկային փոխարժեքներով:

(10-րդ կետը փոփ. 04.11.08 N 298-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 21.12.10 թիվ 343-Ն)

10.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 7 հաշվետվությունը բաղկացած է 3 էջից:

Արտարժութային առաջին (երկրորդ) խմբերի համար հաշվարկվում է համախառն արտարժութային դիրք, որն իրենից ներկայացնում է առաջին (երկրորդ) խմբի արտարժույթների դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումար:

Առաջին էջում լրացվում են «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» և «Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոս» սյունակները: Առաջին աղյուսակում արտարժութային դիրքերի հաշվարկը կատարվում է՝ ներառյալ համապատասխան արժույթների գծով ածանցյալ գործիքները, իսկ երկրորդում՝ առանց ածանցյալ գործիքների: Առաջին և երկրորդ աղյուսակների «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» սյունակի համապատասխան «I արտարժութային խմբի համախառն դիրք» և «II արտարժութային խմբի համախառն դիրք» ենթասյունակներում լրացվում են արտարժութային համախառն դիրքերը՝ ըստ արտարժութային խմբերի: Առաջին և երկրորդ աղյուսակների «Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոս» սյունակում լրացվում է տվյալ օրվա նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոսը՝ ըստ օրերի:

Երկրորդ էջում լրացվում են «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» տողերը՝ ըստ առանձին արտարժույթների (երբ առանձին արտարժույթի գծով վարկային կազմակերպությունն ունի կարճ դիրք, ապա «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» տողում նշված մեծությունը տրվում է բացասական նշանով): Երրորդ աղյուսակում արտարժութային դիրքերի հաշվարկը կատարվում է ներառյալ համապատասխան արժույթների գծով ածանցյալ գործիքները, իսկ չորրորդում՝ առանց ածանցյալ գործիքների:

«Արտարժույթի ISO կոդը» տողում լրացվում է տվյալ արտարժութային դիրքի մեծություն ունեցող արտարժույթի ISO կոդը:

Երրորդ էջում ներկայացվում է վարկային կազմակերպության ակտիվների, պարտավորությունների և հետհաշվեկշռային հոդվածների կազմն ըստ արտարժույթների: Երրորդ էջում լրացվում են այն արտարժույթների սյուներն ամբողջությամբ, որոնց գծով համախառն ակտիվները կամ համախառն պարտավորությունները հաշվետվության կազմման պահի դրությամբ գերազանցում են 500.000 Հայաստանի Հանրապետության դրամի համարժեքը: Արտարժութային անավարտ ժամկետային գործարքները աղյուսակ 5-ում պետք է լրացվեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Կենտրոնական բանկի հաշվարկային փոխարժեքով: Ձև թիվ 7 հաշվետվության 5-րդ աղյուսակի 3-րդ տողում պետք է լրացնել հետհաշվեկշռային անավարտ ժամկետային գործառնությունները: «Արտարժութային հետհաշվեկշռային հոդվածներ» տողը լրացնելիս յուրաքանչյուր արտարժույթի գծով կնքված հետհաշվեկշռային արտարժութային գործարքները պետք է ներկայացվեն զուտ տեսքով: Օրինակ՝ եթե կնքվել է 50 ԱՄՆ դոլարի գնման և 100 ԱՄՆ դոլարի վաճառքի ֆորվարդ, ապա տվյալ տողում պետք է արտացոլել (-50) ԱՄՆ դոլարը:

(10.1-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն, խմբ. 21.12.10 թիվ 343-Ն)

11. Հավելված 1-ի ձև թիվ 9 հաշվետվությունը լրացվում է ըստ ակտիվների և պարտավորությունների պայմանագրով նախատեսված մարմանը (մասնակի մարումներին) մնացած ժամկետների:

Այն ակտիվները, որոնք ցպահանջ չեն և չունեն հստակ սահմանված մարման ժամկետներ, համարվում են անժամկետ և արտացոլվում են «Անժամկետ» սյունակում:

Այն ակտիվները, որոնք, համաձայն ակտիվների դասակարգման կարգի, դասակարգված են չաշխատող, լրացվում են «Չաշխատող» սյունում, ընդ որում, ակտիվի այն մասը, որը դեռ ժամկետի մեջ է, լրացվում է «Ժամկետային» ենթասյունում:

Եթե վարկային կազմակերպության բանկային հաշիվների միջոցներն ամբողջությամբ (կամ մասամբ) սառեցվել (դեպոնացվել) են որոշակի ժամանակով, ապա սառեցված (դեպոնացված) մասը համարվում է ժամկետային միջոց և արտացոլվում է համապատասխան (պայմանագրով նախատեսված սառեցման ժամկետով) ժամկետային սյունակներում: Եթե այդ միջոցները սառեցվել (դեպոնացվել) են անժամկետ, ապա դրանք արտացոլվում են «Անժամկետ» սյունակում:

Հաշվետվության մեջ ակտիվների կազմում չեն ընդգրկվում հիմնական միջոցները, ոչ նյութական ակտիվները, վերջիններիս գծով կատարված կապիտալ ներդրումները, արագամաշ առարկաները, դրանց ձեռքբերման նպատակով կատարված կանխավճարները, ինչպես նաև հետագայում ծախսերով ձևակերպման ենթակա կանխավճարները:

«Կանխիկ և կանխիկին հավասարեցված դրամական միջոցներ» տողում արտացոլվում են կանխիկ դրամական միջոցները և վճարային փաստաթղթերը (կանխիկ դրամը դրամարկղում, կանխիկ դրամը ճանապարհին, կանխիկ դրամը բանկոմատներում, կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթերը), թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորները և թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորները ճանապարհին: Ոսկու ոչ ստանդարտացված ձուլակտորները Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ չհաստատված վճարային քարտերը հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում:

«Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ» տողում լրացվում են վարկային կազմակերպությունների կողմից Կենտրոնական բանկում բացված հաշիվների միջոցները, տեղաբաշխված ցպահանջ և ժամկետային ավանդները, կանոնադրական կապիտալի համալրման նպատակով Կենտրոնական բանկում միջոցները, դեպոնացված միջոցները Կենտրոնական բանկում, սառեցված միջոցները Կենտրոնական բանկում, ինչպես նաև այլ պահանջները Կենտրոնական բանկի նկատմամբ (առկայության դեպքում):

«Պահանջներ ռեզիդենտ բանկերի նկատմամբ» տողում լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության բանկերում բացված բանկային հաշիվները, ավանդները, վարկերը, բանկերում սառեցված (դեպոնացված) միջոցները, բանկերի նկատմամբ պահանջները ֆակտորինգի, լիզինգի, երաշխավորությունների գծով, դեբիտորական պարտքերը, հավատարմագրային կառավարման գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարները, բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերը (բացառությամբ բաժնետոմսերի): Այս տողում չեն ընդգրկվում  ռեզիդենտ բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերը և արժութային սվոպը:

«Պահանջներ ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր վարկանիշ ունեցող բանկերի,  նրանց դուստր բանկերի, մասնաճյուղերի նկատմամբ» տողում լրացվում են ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր ռեյտինգ ունեցող բանկերում, նրանց մասնաճյուղերում և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող դուստր բանկերում բացված բանկային հաշիվները, ավանդները, այդ թվում՝ թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներով ավանդները, վարկերը, բանկերում դեպոնացված միջոցները, բանկերի նկատմամբ պահանջները ֆակտորինգի, լիզինգի և երաշխավորությունների գծով, դեբիտորական պարտքերը, հավատարմագրային կառավարման գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարները, բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերը, բացառությամբ բաժնետոմսերի, բանկերում սառեցված հաշիվները: Այս տողում չեն ընդգրկվում ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր ռեյտինգ ունեցող բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերը և արժութային սվոպը:

«Պահանջներ այլ բանկերի նկատմամբ» տողում լրացվում են ԲԲԲ-(Բաա3) -ից ցածր ռեյտինգ ունեցող և ռեյտինգ չունեցող բանկերում, նրանց մասնաճյուղերում և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող դուստր բանկերում բացված բանկային հաշիվները, ավանդները՝ այդ թվում թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներով ավանդները, վարկերը, բանկերում դեպոնացված միջոցները, բանկերի նկատմամբ պահանջները ֆակտորինգի, լիզինգի և երաշխավորությունների գծով, դեբիտորական պարտքերը, հավատարմագրային կառավարման  գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարները, բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերը, բացառությամբ բաժնետոմսերի, բանկերում սառեցված հաշիվները: Այս տողում չեն ընդգրկվում ԲԲԲ-(Բաա3) -ից ցածր ռեյտինգ ունեցող բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերը և արժութային սվոպը:

«Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ» տողում արտացոլվում են բյուջեի նկատմամբ դեբիտորական պարտքերը, վճարված կանխավճարները: Ընդ որում, կանխավճարներն արտացոլվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված՝ հարկերի վճարման վերջին ժամկետի լրանալուն մնացած օրերի քանակին համապատասխանող սյունակում:

«Պահանջներ ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր ռեյտինգ ունեցող կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ» տողում լրացվում են ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր ռեյտինգ ունեցող կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների կողմից թողարկված արժեթղթերում կատարված ներդրումները:

«Պահանջներ այլ կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ» տողում լրացվում են ԲԲԲ - (Բաա3) - ից ցածր ռեյտինգ ունեցող և ռեյտինգ չունեցող կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների կողմից թողարկված արժեթղթերում կատարված ներդրումները:

Հաշվետվության «1.4» և «1.5» տողերում արտացոլվում են բանկերի նկատմամբ ինչպես երկարաժամկետ, այնպես էլ կարճաժամկետ պահանջները, սակայն հաշվետվությունը լրացվում է հաշվի առնելով բանկի երկարաժամկետ (երկարաժամկետ պահանջներին տրվող) ռեյտինգը:

Հաշվետվության «1.8» և «1.9» տողերում արտացոլվում են օտարերկրյա կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ ինչպես երկարաժամկետ, այնպես էլ կարճաժամկետ պահանջները, սակայն հաշվետվությունը լրացվում է հաշվի առնելով օտարերկրյա կենտրոնական բանկի կամ կառավարության երկարաժամկետ (երկարաժամկետ պահանջներին տրվող) ռեյտինգը:

«Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթեր» տողում լրացվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերը: Ընդ որում, արժեթղթերը տարանջատվում են ոչ թե ըստ մարմանը մնացած օրերի, այլ ըստ արժեթղթերի հետ վերադարձմանը (վաճառքին) մնացած օրերի:

«Ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթեր և արժութային սվոպով վաճառված արտարժույթ» տողում լրացվում են ռեզիդենտներին և ոչ ռեզիդենտներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթերը և արժութային սվոպով վաճառված արտարժույթը: Ընդ որում, վաճառված արժեթղթերը և արտարժույթը հաշվետվության մեջ արտացոլվում են ըստ արժեթղթերի և արտարժույթի հետ ստացմանը (գնմանը) մնացած օրերի:

«Հաշվարկված ստացվելիք տոկոսներ» տողում լրացվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ստացվելիք հաշվեգրված բոլոր տեսակի տոկոսները և չճանաչված տոկոսային եկամուտը՝ բացասական նշանով: Չաշխատող ակտիվների դիմաց հաշվեգրված չճանաչված տոկոսային եկամտի բացարձակ մեծությունը լրացվում է «Չաշխատող» սյան համապատասխան ենթասյուներում և «1. Ակտիվների մարման ժամկետայնության վերաբերյալ» բաժնի «Ընդամենը» սյան հաշվարկի մեջ չի ընդգրկվում:

«Այլ պահանջներ» տողում լրացվում են ածանցյալ գործիքները (հաշվեկշռում ճանաչված ակտիվային մասով), ստացվելիք շահաբաժինները, առևտրական նպատակով պահվող, վաճառքի համար մատչելի, բաժնեմասնակցության և ինքնարժեքի մեթոդներով հաշվառվող ներդրումները ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների կանոնադրական կապիտալներում և այլ պահանջները, որոնք արտացոլված չեն նախորդ տողերից ոչ մեկում:

Այն ակտիվները, որոնք հաշվեկշռում հաշվառվում են զեղչատոկոսով կամ հավելավճարով (oրինակ՝ պետական գանձապետական արժեթղթեր, ֆակտորինգ, ֆինանսական լիզինգ և այլն), այս հաշվետվության մեջ ընդգրկվում են հաշվեկշռային արժեքով՝ հաշվի առած զեղչատոկոսը կամ հավելավճարը, ինչպես նաև համապատասխան ճշգրտման հաշիվները:

Եթե հստակ մարման ժամկետ ունեցող ակտիվի պայմանագրային ժամկետը գերազանցում է ակտիվի սառեցման կամ դեպոնացման ժամկետը, ապա ակտիվն արտացոլվում է ըստ մարմանը մնացած ժամկետների, հակառակ դեպքում՝ ըստ սառեցման ժամկետների:

Պարտավորությունների «ժամկետանց» սյունակը լրացվում է միայն այն պարտավորությունների մասով, որոնք, բացառությամբ դատարանի, կամ միջնորդ դատարանի վարույթում գտնվողների, չեն կատարվել պարտավորությամբ սահմանված ժամկետում:

Պարտավորությունների ցպահանջ սյունակում լրացվում են հաշվեկշռի «Պարտավորություններ» կարգում հաշվառվող ցպահանջ, իսկ «Անժամկետ» սյունակում՝ մարման սահմանված ժամկետ չունեցող միջոցները, ընդ որում դատարանի կամ միջնորդ դատարանի վարույթում գտնվող գործերով պարտավորությունները համարվում են ցպահանջ և լրացվում են «ցպահանջ» սյունակում:

«Պարտավորություններ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ» տողում լրացվում են գանձապետարանից ստացված վարկերը, կրեդիտորական պարտքերը բյուջեի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով և կառավարության նկատմամբ այլ պարտավորությունները: 

«Պարտավորությունների ժամկետայնության վերաբերյալ» բաժնում հավատարմագրային կառավարման գործառնությունների և ֆինանսական լիզինգի գծով վճարվելիք գումարներն ընդգրկվում են պայմանագրի կողմ հանդիսացող հաճախորդի պատկանելության համապատասխան տողերում:

«Պարտավորություններ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ» տողում արտացոլվում են միջազգային կազմակերպություններից ներգրավված բոլոր միջոցները՝ անկախ  երաշխավորից:

«Պարտավորություններ վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով» տողում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված բոլոր տեսակի արժեթղթերի գումարները, բացառությամբ բաժնետոմսերի:

«Ռեպո համաձայնագրերով և արժութային սվոպով ներգրավված միջոցներ» տողում լրացվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ռեպո համաձայնագրերով և արժութային սվոպով ներգրավված միջոցները:

«Այլ պարտավորություններ» տողում արտացոլվում են ածանցյալ գործիքները (հաշվեկշռում ճանաչված պարտավորությունների մասով), վճարման ենթակա շահաբաժինները, հաշվարկային պարտավորությունները չեկերի, այլ վճարային փաստաթղթերի և ակրեդիտիվների գծով, ներքին և արտաքին կրեդիտորական պարտքերը, տարանցիկ հաշիվները և այլ ֆինանսական պարտավորությունները, որոնք չեն ընդգրկվել վերը նշված տողերում:

«Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ» տողում լրացվում են պայմանական պարտավորությունները տրամադրված երաշխավորությունների, վարկային գծերի և օվերդրաֆտների չօգտագործված մասերը:

««Խոշոր» պարտավորություններ» տողում լրացվում են այն բոլոր պարտավորությունների գումարները, որոնք առանձին վերցրած գերազանցում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր պարտավորությունների 5% սահմանաչափը, առանց հաշվի առնելու փոխկապակցվածությունը:

«Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողերում լրացվում են այն միջոցները, որոնք ներգրավվել կամ տեղաբաշխվել են ոչ ֆիքսված տոկոսադրույքներով (այսինքն՝ այդ միջոցների տոկոսադրույքները վերանայվում են շուկայական տոկոսադրույքների ցանկացած փոփոխության դեպքում):

«Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողերում միջոցները լրացվում են ըստ տոկոսադրույքների վերանայմանը մնացած ժամկետների, այլ ոչ թե ակտիվի կամ պարտավորության մարմանը մնացած ժամկետների:

Օրինակ 1. եթե վարկային կազմակերպությունը ներգրավել է մինչև 5 տարի մարման ժամկետով փոխառություն, որի տոկոսադրույքները վերանայվելու են յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ, ապա հաշվետվության «Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողում այդ փոխառության գումարը պետք է լրացվի «91-120 օր» սյունակում, իսկ հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջանում նույն փոխառության գումարը կարտացոլվի «61-90 օր» սյունակում:

Օրինակ 2. եթե վարկային կազմակերպությունը ներգրավել է մինչև 3 տարի մարման ժամկետով փոխառություն, որի տոկոսադրույքները վերանայվելու են շուկայի ցանկացած փոփոխության դեպքում, ապա հաշվետվության «Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողում այդ փոխառության գումարը պետք է լրացվի «Ցպահանջ» սյունակում:

«Ֆիքսված տոկոսադրույքներով» տողերում լրացվում են այն միջոցները, որոնք ներգրավվել և տեղաբաշխվել են ֆիքսված տոկոսադրույքներով: Ակտիվները և պարտավորությունները արտացոլվում են ըստ մարմանը մնացած ժամկետների:

«Անտոկոս» տողերում լրացվում են այն միջոցները, որոնք ներգրավվել կամ տեղաբաշխվել են առանց տոկոսների վճարման (ստացման) պայմանի:

Արտարժույթի խմբավորումը կատարվում է համաձայն սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի: Հաշվետվության մեջ «I  խմբի արտարժույթով» և «II խմբի արտարժույթով» տողերում արտացոլվում են վերը նշված բոլոր տողերում ընդգրկվող արտարժույթով (այդ թվում նաև թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներով արտահայտված պահանջներն ու պարտավորությունները), ինչպես նաև արտարժութային ռիսկ պարունակող դրամային ակտիվների և պարտավորությունների գումարները և անավարտ ժամկետային գործարքների պայմանագրային արժեքը, բացառությամբ «Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ» տողի գումարի և անավարտ ժամկետային գործարքների իրական արժեքի: «Փոփոխվող», «Ֆիքսված» և «Անտոկոս» տողերի գումարները պետք է հավասար լինեն բոլոր տողերի հանրագումարին, բացառությամբ «Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ» (Պարտավորությունների ժամկետայնության վերաբերյալ բաժնում), «Հաշվարկված վճարվելիք տոկոսներ» և «Հաշվարկված ստացվելիք տոկոսներ» տողերի գումարի:

(11-րդ կետը լրաց., փոփ. 04.11.08 N 298-Ն, փոփ. 21.12.10 թիվ 343-Ն)

12. Հավելված 1-ի ձև թիվ 10 հաշվետվությունը ներկայացվում է կանոնադրական կապիտալի յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում: «Ամսաթիվը» մասում լրացվում է.

ա) կանոնադրական կապիտալի փոփոխության օրը, այն է՝ Կենտրոնական բանկի կողմից կանոնադրության կամ կանոնադրությունում կատարված փոփոխության գրանցման օրը,

բ) վարկային կազմակերպության 1% և ավելի բաժնեմաս ունեցող բաժնետերերի տվյալներում յուրաքանչյուր փոփոխության օրը, այն է՝ դեպոզիտարիայում կամ վարկային կազմակերպության բաժնետերերի ռեեստրում գրանցման օրը (բաց բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող վարկային կազմակերպությունների համար),

գ) բոլոր փայատերերի (բաժնետերերի, անդամների) տվյալներում յուրաքանչյուր փոփոխության օրը, այն է՝ դեպոզիտարիայում, վարկային կազմակերպության ռեեստրում կամ Կենտրոնական բանկի գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը (փակ բաժնետիրական, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն և կոոպերատիվ հանդիսացող վարկային կազմակերպությունների համար): «Վարկային կազմակերպության կազմակերպական-իրավական կարգավիճակը» մասում լրացվում է, բաժնետիրական ընկերություն, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն կամ կոոպերատիվ՝ կախված կազմակերպության կարգավիճակից:

«Կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը» մասում լրացվում է վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը՝ նման փաստի առկայության դեպքում: Սույն հաշվետվության իմաստով, հայտարարման ամսաթիվ է համարվում վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի համալրման մասին որոշման կայացման օրը: «Կանոնադրական կապիտալի համալրման ամսաթիվը» մասում լրացվում է վարկային կազմակերպության կողմից իր հաշվին կապիտալի համալրման նպատակով գումարը փոխանցելու ամսաթիվը:

Հաշվետվությունը լրացվում է.

Բաց բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող վարկային կազմակերպությունների կողմից՝ 1% և ավելի բաժնեմաս ունեցող բաժնետերերի տվյալներն առանձին տողերով, իսկ մինչև 1% բաժնեմաս ունեցող բոլոր բաժնետերերի տվյալները երկու տողով՝ ընդ որում, առաջին տողով լրացվում են ռեզիդենտ, իսկ երկրորդ տողով՝ ոչ ռեզիդենտ բաժնետերերը:

Փակ բաժնետիրական, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն հանդիսացող և կոոպերատիվ վարկային կազմակերպությունների բոլոր փայատերերի (բաժնետերերի, անդամների) տվյալները առանձին տողերով:

Եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա «Սեփականության ձևը» սյունակում անհրաժեշտ է նշել «ֆիզիկական անձ», եթե մասնակիցը իրավաբանական անձ է և իր բաժնեմասերի 50%-ից ավելին պատկանում է պետությանը՝ «պետական մասնակցությամբ», մնացած դեպքերում՝ «ոչ պետական»:

««Երկրի կոդ» սյունակում լրացվում է մասնակցի ռեզիդենտության երկրի եռանիշ կոդը` համաձայն ISO 3166-1 alpհa-3 միջազգային ստանդարտի:

«Բաժնետոմսի տեսակը (սովորական, արտոնյալ)» սյունակը լրացվում է միայն բաժնետիրական ընկերությունների համար՝ «Սովորական» կամ «Արտոնյալ» բառերով՝ կախված բաժնետոմսի տեսակից (սահմանափակ պատասխանատվությամբ և կոոպերատիվ վարկային կազմակերպությունների համար վերը նշված սյունակը չի լրացվում):

Բաժնետիրական ընկերությունների համար «Բաժնետոմսերի դեպոզիտարիայում գրանցման օրը/Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը» սյունակում լրացվում է բաժնետոմսերի դեպոզիտարիայում, իսկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ (այդ թվում՝ կոոպերատիվ) վարկային կազմակերպությունների համար՝ Կենտրոնական բանկի գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը:

«Ռեզիդենտ (ոչ ռեզիդենտ)» սյունակը լրացվում է «ռեզիդենտ» կամ «ոչ ռեզիդենտ» բառերով՝ կախված մասնակցի ռեզիդենտությունից: Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ տերմինների սահմանումները տրված են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի մայիսի 14-ի թիվ 173 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային և բանկային վիճակագրության ձեռնարկում»:

Բաժնետիրոջ կամ բաժնեմասի յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում վարկային կազմակերպությունը ձև թիվ 10 հաշվետվության հետ մեկտեղ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում նաև այդ փոփոխության օրինականությունը հաստատող փաստաթղթերը՝ առուվաճառքի պայմանագիր, քաղվածք ռեեստրից, քաղվածք հաշվից: Նշված փաստաթղթերը բաց բաժնետիրական ընկերությունները ներկայացնում են 5%-ից ավելի մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի կազմում փոփոխությունների դեպքում:

(12-րդ կետը խմբ., լրաց. 04.11.08 N 298-Ն, լրաց. 21.12.10 թիվ 343-Ն)

13.(13-րդ կետն ուժը կորցրել է 04.11.08 N 298-Ն)

14. Հավելված 1-ի ձև թիվ 13 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 էջից: 1-ին էջում ներկայացվում է ամփոփ հաշվետվություն վարկային կազմակերպության Հայաստանի Հանրապետության դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և այլ արժույթներով դրամարկղային շրջանառության մասին, իսկ 2-րդ էջում՝ ըստ մասնաճյուղերի: Հաշվետվության 1-ին էջի 3-րդ և 5-րդ տողերում պետք է ընդգրկվեն այլ բանկերից ստացված և բանկերին հանձնված գումարները:

«Այլ արտարժույթներ» սյունակի սկզբնական մնացորդը ԱՄՆ դոլարի է վերածվում նախորդ ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի փոխարժեքով, իսկ վերջնական մնացորդը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկացված՝ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

2-րդ էջի 2.2, 2.3 և 2.4 տողերում ընդգրկվում են տվյալ մասնաճյուղի կողմից ստացված դրամական մուտքերը, համապատասխանաբար, ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերից, հաճախորդներից, ինչպես նաև 2.5 տողում՝ տվյալ վարկային կազմակերպության գլխամասից և այլ մասնաճյուղերից ստացված մուտքերը: Աղյուսակի 2.6 տողում արտացոլվում են բոլոր այն մուտքերը, որոնք չեն ներառվել 2-րդ էջի վերը նշված տողերում: Նույն էջի 3.2, 3.3 և 3.4 տողերում ընդգրկվում են, համապատասխանաբար, ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերին, հաճախորդներին, ինչպես նաև 3.5 տողում՝ տվյալ վարկային կազմակերպության գլխամասին և այլ մասնաճյուղերին վճարած գումարները: Աղյուսակի 3.6 տողում արտացոլվում են բոլոր այն դրամական ծախսերը, որոնք չեն ներառվել ծախսային այլ տողերում:

2-րդ էջում մասնաճյուղերի վերաբերյալ տեղեկատվության մեջ արտացոլվում են միայն դրամով գործառնությունները:

(14-րդ կետը խմբ. 04.11.08 N 298-Ն)

15. Թիվ 17 հաշվետվությունը բաղկացած է 5 էջից: Թիվ 17 հաշվետվությունը լրացվում է միայն հաշվետու շաբաթվա ընթացքում կնքված նոր վարկային, օվերնայթային, ռեպո համաձայնագրերի, արժութային սվոփի, ֆակտորինգի, լիզինգի, ինչպես նաև նախկինում կնքված պայմանագրերի համաձայն հաշվետու ժամանակաշրջանում ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների հիման վրա` հազար միավորներով: Հաշվետվության մեջ ընդգրկվում են միայն այն երկարաձգված ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցները, որոնց տոկոսադրույքները և/կամ արժույթները, համաձայն կնքված պայմանագրերի, փոփոխվել են: Կենտրոնական բանկի հետ կատարված գործարքները հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում: Հաշվետվության բոլոր էջերում տոկոսադրույքի հաշվարկն իրականացվում է միջին կշռված եղանակով: Հաշվետվության 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերում չեն ընդգրկվում նաև բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կատարված գործարքները: Տոկոսադրույքների հաշվարկման ժամանակ տարվա օրերի քանակը ընդունել 365 օր: Հաշվետվության 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերի ժամկետային միջոցների մասում գրանցումները իրականացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում կնքված պայմանագրերի հիման վրա (պայմանագրային գումարով): Եթե պայմանագրում առկա են դրույթներ, որոնք թույլ են տալիս տոկոսների փոփոխություններ և/կամ հաճախորդի կողմից կատարվող կամ կատարվելիք ծախսերում ներառվող վճարների քանակական կամ գումարային փոփոխություններ և որոնց վերաբերյալ հնարավոր չէ ունենալ հստակ կանխատեսումներ, ապա տարեկան արդյունավետ տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի պայմանագրի կնքման պահին գործող չափանիշների հիման վրա` ենթադրելով, որ տոկսները և/կամ հաճախորդի կողմից կատարվող կամ կատարվելիք ծախսերը մնալու են կայուն և կիրառվելու են մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտը:

«Ֆիզիկական անձանց տրված հիփոթեքային վարկեր» տողում պետք է արտացոլվեն ֆիզիկական անձանց բնակարան ձեռք բերելու կամ բնակարանը վերանորոգելու նպատակով տրամադրված վարկերը կամ փոխառությունները, որոնք ապահովված են տվյալ բնակարաններով: Հիփոթեքային վարկի դեպքում վարկառուին (գրավատուին) է մնում գրավադրված գույքի օգտագործման իրավունքը:

«Ֆիզիկական անձանց տրված սպառողական և այլ վարկեր» տողում արտացոլվում են ֆիզիկական անձանց տրված այն վարկերը, որոնք օգտագործվում են սպառողական ծախսերի ֆինանսավորման համար, այդ թվում՝ ապրանքների ապառիկ վաճառքի վարկավորումը:

Միջազգային վարկային ծրագրերով ներգրավված/տեղաբաշխված գումարները պետք է արտացոլվեն միայն սույն հաշվետվության 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերի «Միջազգային վարկային ծրագրերով» տողերում՝ 1-ին էջում՝ ներգրավված, իսկ 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերում՝ տեղաբաշխված գումարները: Ընդ որում, «Միջազգային վարկային ծրագրերով» տողերում արտացոլվում են միջազգային բոլոր վարկային ծրագրերով ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցները (Գերմանահայկական հիմնադրամից և այլն): «Միջազգային վարկային ծրագրերով» և «Կառավարության երաշխիքով» տողերում արտացոլվող միջոցները չպետք է արտացոլել այլ տողերում:

«Այլ արժույթներ» տողերը, ինչպես նաև հաշվետվության այն տողերը, որոնք ներկայացված չեն ըստ արժույթների, լրացվում են դրամական արտահայտությամբ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ՝ Կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկացված՝ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

Շաբաթվա ընթացքում տրված վարկերի միջին տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

Մտ=(Վ1*Տ1+Վ2*Տ2+…+Վm*Sm)/(Վ1+Վ2+...+Վm), որտեղ Վ-ն տրված վարկերի ծավալն է, Տ-ն՝ տրված վարկերի տարեկան տոկոսները, 1-m-ը՝ տրված վարկերի քանակը:

Շաբաթվա ընթացքում ներգրավված փոխառությունների դիմաց վճարվող միջին տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.

Մտ=(Փ1*Տ1+Փ2*Տ2+…+Փn*Sn)/(Փ1+Փ2+...+Փn), որտեղ Փ-ն՝ փոխառությունների ծավալներն են, Տ-ն՝ փոխառությունների դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսները, 1-n-ը՝ փոխառությունների քանակը: Ձևերը լրացվում են տարեկան տոկոսադրույքներով:

Շաբաթվա ընթացքում կայացած ռեպո գործարքների միջին ռեպո տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

Մտ=(Ռ1*Տ1+Ռ2*Տ2+…+Ռn*Տn)/(Ռ1+Ռ2+…+Ռn), որտեղ Ռ-ն կնքված ռեպո գործարքների ծավալն է, Տ-ն՝ կնքված ռեպո գործարքների տոկոսադրույքները, 1-n-ը՝ կայացած գործարքների քանակը:

1-ին և 2-րդ էջերում արտացոլվում են ներգրավված/տեղաբաշխված գումարների անվանական տոկոսադրույքները: Մասնակի մարումների սահմանված գրաֆիկով ներգրավված/տեղաբաշխված միջոցները հաշվետվության մեջ արտացոլվում են ըստ կնքված պայմանագրերի վերջնական ժամկետի:

Առանձին աղյուսակում լրացվում են այն բանկերի, վարկային կազմակերպությունների անվանումները, որոնց հետ իրականացվել են գործարքները՝ նշելով ներգրաված կամ տեղաբաշխված միջոցի ծավալը, ժամկետը և միջին տարեկան տոկոսադրույքը՝ ըստ արժույթի տեսակի, և գործարքի տեսակը (օրինակ՝ օվերնայթ, վարկ, փոխառություն, ռեպո և այլն): Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ իրականացված գործարքների արտացոլման համար նախատեսված աղյուսակում տրամադրված օվերնայթները պետք է արտացոլել առանձին տողերով՝ շաբաթվա յուրաքանչյուր օրվա համար:

3-րդ և 4-րդ էջերում արտացոլվում են ներգրավված/տեղաբաշխված գումարների արդյունավետ տոկոսադրույքները:

3-րդ և 4-րդ էջերում ցպահանջ միջոցների բաժնի «գումար» մասում ներառվում են միայն օվերդրաֆտները և վարկային գծերը, ընդ որում, վերջիններիս գումարների գրանցումն իրականացվում է փաստացի ստացված/տրամադրված գումարների (հաշվետվության օրվա դրությամբ մնացորդային գումարների/առկա պաշարների) չափով, իսկ «%» սյունակում լրացվող տոկոսադրույքի հաշվարկման համար կիրառվում է համաձայնեցված տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման (annսalized agreed rate, AAR) բանաձևը`

 

X = ( 1 + 

rag

) n  -1

 n 

 (1)

 

որտեղ՝

X - համաձայնեցված տարեկան տոկոսադրույքն է (ՀՏՏ),

rag - վարկային կազմակերպության և հաճախորդի միջև համաձայնեցված պարզ տոկոսադրույքն է,

n - հաշվեգրված տոկոսների վճարումների (կապիտալիզացիաների) քանակն է մեկ տարվա ընթացքում:

3-րդ և 4-րդ էջերում ժամկետային միջոցների բաժնի «գումար» սյունակներում ընդգրկվում են ակտիվների և պարտավորությունների՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված գործարքների գումարները, իսկ տոկոսադրույքի հաշվարկման համար կիրառվում է մանրամասն սահմանված էֆեկտիվ տոկոսադրույքի հաշվարկման (narrowly defined effective rate, NDER) բանաձևը՝

 

A =

 N
 ∑

 n=1

 

Kn

(1+i)Dn/365

 (2)

 

որտեղ՝

i - մանրամասն սահմանված էֆեկտիվ տոկոսադրույքն է (ՄՍԷՏ),

Kn - դրամական միջոցների n հոսքեր՝ վարկային կազմակերպության տեսանկյունից,

N - դրամական միջոցների հոսքերի քանակը՝ կապված տվյալ ֆինանսական գործիքի հետ,

A - ներգրավված կամ տրամադրված միջոցի սկզբնական գումարը,

Dn - n-րդ դրամական հոսքի ստացման ժամանակահատվածը՝ արտահայտված առաջին հոսքից հետո անցած օրերի թվով (առաջին հոսքը՝ միջոցի ներգրավման կամ տրամադրման ամսաթիվն է):

Ինչպես ՀՏՏ, այնպես էլ ՄՍԷՏ-ը իրենց մեջ ներառում են ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների գծով բոլոր տոկոսային վճարները և չեն ներառում այլ վճարներ (միջնորդավճարներ և այլն): Նրանց տարբերությունը կայանում է վերջիններիս հաշվարկման հիմքում ընկած տոկոսադրույքների տարեկանացման մեթոդի մեջ: ՀՏՏ-ն կիրառելի է միայն այն դեպքերում, երբ ներգրավված/տեղաբաշխված միջոցների գծով տոկոսների կապիտալիզացիան կատարվում է կանոնավոր (հավասար) ժամանակահատվածներում: ՄՍԷՏ-ը հանդիսանում է արդյունավետ մոտարկում և կարող է կիրառվել ցանկացած տեսակի ներգրավված/տեղաբաշխված միջոցի պարագայում:

5-րդ էջում արտացոլվում են տեղաբաշխված գումարների տարեկան փաստացի տոկոսադրույքները: Նշված տոկոսադրույքը հաշվարկվում է (2) բանաձևով և նույն մեթոդաբանությամբ, ինչ ՄՍԷՏ-ը, սակայն իր մեջ ներառում է ինչպես բոլոր տոկոսները, այնպես էլ այլ վճարումները, որոնք միջոց ստացողը պարտավոր է վճարել տվյալ միջոցը ստանալու համար: (2) բանաձևի տարրերը տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկելիս ունեն հետևյալ նշանակությունները.

i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է,

A - միջոց ստացողին տրամադրվող միջոցի սկզբնական գումարն է,

n - միջոցի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարն է,

Kn - միջոց ստացողի կողմից միջոցի ստացման պահին և(կամ) միջոցի գործողության ընթացքում կատարված հերթական n-րդ վճարի գումարն է (մայր գումար, տոկոսագումարներ և(կամ) այլ վճարումների գումարներ): Այն դեպքում, երբ միջոց տրամադրելու մասին պայմանագրով թույլատրվում են տոկոսների և (կամ) միջոց ստացողի ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարների քանակի կամ չափի փոփոխություններ, և հնարավոր չէ այդ փոփոխություններին տալ գումարային արտահայտություն, ապա տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի՝ ենթադրելով, որ տոկոսները և (կամ) միջոց ստացողի ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարները մնալու են կայուն և կիրառվելու են մինչև միջոց ստանալու պայմանագրի գործողության ավարտը:

Dn - այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել միջոցի ստացման օրից մինչև միջոցի գումարի հերթական՝ n-րդ մարման օրը ներառյալ:

Օրինակ՝ վարկը տրամադրվել է սեպտեմբերի 15-ին, վարկի տրամադրման համար վարկի ստացման պահին նախատեսված են այլ վճարումներ, և վարկի առաջին մասնակի մարումը տեղի է ունենալու նույն տարվա հոկտեմբերի 15-ին: Այս դեպքում D1=0, քանի որ այլ վճարումները կատարվելու են վարկի ստացման օրը, D2 = 30, քանի որ վարկի տրամադրումից մինչև հերթական մարումն ընկած օրերի թիվը 30 է, իսկ D3-ից մինչև Dn ընկած օրերի թիվը հաշվարկվում է նույն սկզբունքով:

Միջոց ստացողի ընդհանուր ծախսի մեջ չեն ներառվում հետևյալ վճարները.

1) օրենքով և միջոց ստանալու պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարված կամ վճարվելիք տուժանքները և այլ վճարները,

2) այն վճարները, որոնք միջոց ստացողի կողմից ենթակա են վճարման՝ անկախ ապրանքների, ծառայությունների կամ աշխատանքների դիմաց վճարումը տրամադրված միջոցով կամ առանց տրամադրված միջոցի կատարելու հանգամանքից,

3) կազմակերպություններին, միություններին կամ այլ խմբերին անդամակցելու կամ բաժանորդագրվելու համար նախատեսված վճարները, եթե միջոցի ստացման պայմանները կախված են նման անդամակցումից կամ բաժանորդագրումից: Բացառություն են կազմում կազմակերպություններին, միություններին կամ այլ խմբերին անդամակցելու կամ բաժանորդագրվելու համար նախատեսված վճարները, եթե միջոց տրամադրողը հանդիսանում է այդ կազմակերպությունների, միությունների կամ այլ խմբերի հիմնադիրը կամ մասնակիցը, և տրամադրվող միջոցի պայմանները կախված են նման անդամակցումից կամ բաժանորդագրումից: Օրինակ, վարկային կազմակերպությունը հայտարարում է վարկային պայմանագրի կնքման արտոնյալ պայմաններ այն անձանց համար, ովքեր կհանդիսանան իր կողմից հիմնադրած միության անդամ: Անդամակցության համար պահանջվում է տարեկան անդամավճար: Տրամադրված միջոցի ժամկետի ընթացքում հաճախորդի կողմից վճարվելիք անդամավճար(ներ)ի գումարը պետք է ներառվի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ,

4) ապահովագրության, գնահատման և այլ օժանդակ ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ ծառայություններից օգտվելը հանդիսանում է միջոց տրամադրելու պայմանագիրը կնքելու կամ գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման և

ա) այդ ծառայությունների շահառուն հանդիսանում է միջոց տրամադրողը, կամ

բ) միջոց տրամադրողը սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ միջոց ստացողն իրավունք ունի կնքելու օժանդակ ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր: Օրինակ, ապահովագրության, գնահատման և այլ օժանդակ ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարները տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ ներառվում են, երբ

 վարկային կազմակերպությունը, որպես վարկային պայմանագիրը կնքելու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև հանդիսանում է այդ պայմանագրի շահառուն,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես վարկային պայմանագիրը կնքելու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ հաճախորդն իրավունք ունի կնքել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև հանդիսանում է այդ պայմանագրի շահառուն,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ հաճախորդն իրավունք ունի կնքել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես վարկային պայմանագիրը կնքելու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, հանդիսանում է այդ պայմանագրի շահառուն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ հաճախորդն իրավունք ունի կնքել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, հանդիսանում է այդ պայմանագրի շահառուն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ հաճախորդն իրավունք ունի կնքել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր,

5) միջոց ստանալու հետ կապված այլ վճարները, որոնք միջոց ստացողը պարտավոր չէ կատարել միջոց ստանալու համար (օրինակ՝ բիզնես պլանի մշակման, միջոց ստացողի կողմից միջոց ստանալու համար բանկ այցելության տրանսպորտային ծախսերը):

Այն դեպքերում, երբ միջոց տրամադրելու պայմանագիրը պարունակում է դրույթներ, որոնք թույլատրում են տոկոսների և ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարների քանակի կամ չափի փոփոխություններ կամ տատանումներ, և հնարավոր չէ այդ փոփոխություններին տալ գումարային արտահայտություն, ապա տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի ենթադրելով, որ տոկոսները և/կամ ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարները մնալու են կայուն և կիրառվելու են մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկելիս անհրաժեշտության պարագայում գործում են հետևյալ սկզբունքները.

ա) պայմանագրով տրամադրված միջոցի առավելագույն սահմանաչափը սահմանված չլինելու դեպքում տրամադրված միջոցի առավելագույն չափը մեկ միլիոն դրամ է,

բ) եթե պայմանագրով նախատեսված է, որ հաճախորդը կարող է տրամադրված միջոցի գումարը ստանալ մաս առ մաս կամ կարող է ընտրել տրամադրված միջոցի գումարը ստանալու պահը, ապա համարվում է, որ տրամադրված միջոցի գումարը հաճախորդին փոխանցվել է ամբողջությամբ պայմանագիրը կնքելու պահին,

գ) պայմանագրով տրամադրված միջոցի վերադարձման ժամանակացույցը կամ պայմանագրի դրույթներով վերադարձման ժամկետներ սահմանված չլինելու դեպքում տրամադրված միջոցի վերադարձման ժամկետը մեկ տարի է,

դ) այն դեպքում, երբ պայմանագիրը սահմանում է տրամադրված միջոցի վերադարձման մեկից ավելի ժամկետներ, ապա տրամադրված միջոցի վերադարձը կատարվում է պայմանագրով սահմանված ամենամոտ ժամկետում, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

Հաշվետվության 5-րդ էջում օվերդրաֆտները և վարկային գծերն ընդգրկվում են ժամկետային միջոցների մասում` հաշվետու ժամանակաշրջանում կնքված պայմանագրերի հիման վրա պայմանագրի ամբողջ գումարի չափով, ներառյալ չօգտագործված մասը:

3-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերում ընդգրկված տոկոսադրույքը ներկայացվում է` անտեսելով արտոնյալ ժամանակահատվածի (grace periօd) առանձնահատկությունները:

Արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկում ծախսերը ընդգրկելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով` արդյոք հաճախորդը պարտավոր է կատարել նշված ծախսերը վարկավորման համար, մասնավորապես.

- վարկի գումարի կանխիկացման համար գանձվող միջնորդավճարը չի մասնակցում արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկմանը, եթե վարկային գծի տրամադրման պայմանների համաձայն հաճախորդը հարկադրված չէ ստացած միջոցները կանխիկացնել.

- առևտրային վարկերի գծով արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկմանը մասնակցում են բոլոր այն վճարները, որոնք կատարվել են տվյալ հաճախորդի կողմից տվյալ վարկը ստանալու նպատակով, այդ թվում` բանկում ընթացիկ հաշվի բացման համար գանձվող կոմիսիոն վճարը, եթե ընթացիկ հաշիվը բացվել է անմիջապես վարկի տրամադրման համար:

Արտարժույթով վարկերի գծով արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության դրամով գանձվող կոմիսիոն բոլոր վճարները հաշվարկում ներառվում են պայմանագրի կնքման օրվա համար Կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկացված` արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

(15-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն, խմբ. 18.11.08 թիվ 313-Ն, խմբ., լրաց. 21.12.10 թիվ 343-Ն)

16. Հավելված 1-ի ձև թիվ 18 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 աղյուսակից (ֆայլով՝ 2 շիթ): «1. Վարկային կազմակերպության և ոչ ռեզիդենտների միջև իրականացվող գործառնությունների վերաբերյալ» աղյուսակում (այսուհետ I աղյուսակ) գրանցվում են վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտների հետ իրականացված բոլոր գործառնությունները, իսկ «2. Ոչ ռեզիդենտներից վարկերի(փոխառությունների) ներգրավման և սպասարկման վերաբերյալ» աղյուսակում (այսուհետ II աղյուսակ)՝ միայն ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի (փոխառությունների) ու դրանց սպասարկման վերաբերյալ տվյալները: Տվյալները լրացվում են միայն հաշվետվության ազատ վանդակներում:

Հաշվետվությունը լրացվում է միլիոն դրամներով, բացառությամբ հաշվետվության I աղյուսակի 12 և 23 սյունակների և II աղյուսակի 5-րդ սյունակի: Նշված սյունակներից 12 և 23 սյունակներում տվյալները լրացվում են ԱՄՆ դոլարով, իսկ 5-րդ սյունակում` համապատասխան արժույթի միավորով, ընդ որում գումարները նշվում են ամբողջությամբ:

Հաշվետվությունում յուրաքանչյուր գործառնություն տարանջատվում է ըստ արժույթների. ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, ռուսական ռուբլի և այլ արտարժույթ (ներառյալ ոսկին):

Հաշվետվության մեջ լրացվող արտարժույթով արտահայտված բոլոր գումարները (բացառությամբ՝ «Կապիտալի արժեթղթեր» տողի «Պասիվ» մասում (բացառությամբ շահաբաժինների) լրացվող տվյալների) վերածվում են դրամի՝ հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ համապատասխան արժույթի գործող հաշվարկային փոխարժեքով:

I աղյուսակի բոլոր տողերը, բացառությամբ «Շահաբաժիններ», «Եկամուտներ և ծախսեր» տողերի, լրացվում են համապատասխան ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հաշվեկշռային մնացորդների տվյալների հիման վրա:

«Շահաբաժիններ» հոդվածների «Ակտիվ» մասում լրացվում են տարեսկզբից աճողական տվյալներ հայտարարված (ստացվելիք) շահաբաժինների, իսկ «Պասիվ» մասում՝ հայտարարված (վճարվելիք) շահաբաժինների վերաբերյալ: 

I աղյուսակի «Եկամուտներ և ծախսեր» տողերի «Ակտիվ» մասում լրացվում են ստացված ու ստացվելիք (հաշվեգրված) եկամուտների, իսկ «Պասիվ» մասում՝ վճարված ու վճարվելիք (հաշվեգրված) ծախսերի վերաբերյալ տվյալներ: «Հաշվետու ժամանակաշրջան» սյունակը լրացվում է աճողական տվյալներով՝ հաշվետու տարվա սկզբից մինչև հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ ստացված (վճարված) և հաշվեգրված եկամուտների և ծախսերի չափով: «Նախորդ ժամանակաշրջան» սյունակը լրացվում է հաշվետու տարվա սկզբից մինչև նախորդ եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ աճողական տվյալները, ընդ որում՝ առաջին եռամսյակի հաշվետվության «նախորդ  ժամանակաշրջան» սյունակում եկամուտներ և ծախսեր տողերում լրացվում են զրոներ:

«Կապիտալի արժեթղթեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից որևէ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության բաժնետիրական կապիտալում կատարված ուղղակի և պորտֆելային ներդրումները, իսկ «Պասիվ» մասում՝ վարկային կազմակերպության բաժնետիրական կապիտալում ոչ ռեզիդենտների կողմից կատարված ուղղակի և պորտֆելային ներդրումները:

Կապիտալի արժեթղթերի հետ կապված գործարքների բաժանումը «Ուղղակի ներդրումների» և «Պորտֆելային ներդրումների» կատարվում է հետևյալ սկզբունքներով.

Ուղղակի (նշանակալից մասնակցություն) համարվում են այն ներդրումները, որոնց գումարը կազմում է բաժնետիրական կապիտալի 10 և ավելի տոկոսը, իսկ պորտֆելային (ոչ նշանակալից մասնակցություն)՝ այն ներդրումները, որոնց գումարը կազմում է բաժնետիրական կապիտալի մինչև 10%-ը:

«Պարտքային արժեթղթեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների կողմից թողարկված և վարկային կազմակերպության կողմից ձեռք բերված ցանկացած տեսակի պարտքային արժեթղթերի և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ, իսկ «Պասիվ» մասում՝ հաշվետու վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված և ոչ ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պարտքային արժեթղթերի և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ:

«Կարճաժամկետ» տողում գրանցվում են տվյալներ այն պարտատոմսերի վերաբերյալ, որոնց համար ձեռքբերման պահին մինչև մարումը մնացած ժամկետը չի գերազանցում մեկ տարին ներառյալ, իսկ մնացածը գրանցվում է «Երկարաժամկետ» տողում:

Ժամկետայնության տարանջատման նշված սկզբունքը՝ ըստ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ գործառնությունների, տարածվում է նաև «Վարկեր, այդ թվում՝ օվերդրաֆտ» և «Ավանդներ/փոխառություններ» բաժինների վրա:

«Կանխիկ դրամական միջոցներ» տողում լրացվում են վարկային կազմակերպության կանխիկ արտարժութային միջոցների վերաբերյալ տվյալներ: Ընդ որում, համապատասխան ժամանակաշրջանի ընդհանուր գումարը պետք է հավասար լինի տվյալ եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ վարկային կազմակերպության հաշվեկշռի 101 ենթաբաժնի արտարժույթով  մնացորդին:

««Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ» տողը լրացվում է հետևյալ կերպ.

 Վարկային գծերի և օվերդրաֆտների ծավալները գրանցվում են փաստացի մնացորդի (օգտագործված մասի) չափով:

 «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված զուտ վարկերի (տրված և մարված) և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների գումարները:

 «Պասիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների կողմից վարկային կազմակերպությանը տրամադրված զուտ վարկերի (տրված և մարված) և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների գումարները:

Այս հոդվածում պետք է ներառել նաև ռեպո գործառնությունների, ֆակտորինգի, ֆինանսական վարձակալության և արժութային սվոպի հետևանքով առաջացած պահանջներն ու պարտավորությունները: Ընդ որում, «Վարկեր, այդ թվում՝ օվերդրաֆտ» տողում «օվերդրաֆտը» վերաբերում է միայն «Պասիվ» մասին:

«Ավանդներ/փոխառություններ» տողը լրացվում է նույն սկզբունքով, որը գործում է «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ» տողում: «Ավանդներ/փոխառություններ» հոդվածի ակտիվային մասում գրանցվում են վարկային կազմակերպությունների ավանդները ոչ ռեզիդենտ բանկերում, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության բանկային հաշիվները և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալները: «Ավանդներ/փոխառություններ» հոդվածի պասիվային մասում գրանցվում են ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունները և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալները:

«Ծառայությունների դիմաց ստացվելիք (վճարվելիք) գումարներ» տողի «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտներին, իսկ «Պասիվ» մասում՝ ոչ ռեզիդենտների կողմից վարկային կազմակերպությանը մատուցված ծառայությունների (հավատարմագրային ծառայությունների, երաշխիքների, փոխարկումների կամ այլ նմանատիպ ծառայությունների) դիմաց ստացվելիք («Ակտիվ») և վճարվելիք («Պասիվ») գումարների վերաբերյալ տվյալներ:

Օրինակ՝ հայկական «Ա» վարկային կազմակերպությունը որևէ ծառայություն է մատուցում իր ոչ ռեզիդենտ հաճախորդին: Այդ ծառայության համար վարկային կազմակերպությունը գանձում է 3 մլն դրամ, որը վճարվելու է հաճախորդի կողմից ծառայությունը մատուցելուց մեկ ամսվա ընթացքում: Ենթադրենք, ծառայությունը մատուցվում է հաշվետու եռամսյակում, իսկ վարձը գանձվում է հաջորդ եռամսյակում: Այս դեպքում հաշվետվությունը կլրացվի հետևյալ կերպ.

Ներմուծեք նկարագրությունը_10473

Մյուս եռամսյակում, երբ վարկային կազմակերպությունը գանձի ծառայության դիմաց 3 մլն դրամի վճարը, հաշվետվությունը կստանա հետևյալ տեսքը.

Ներմուծեք նկարագրությունը_10474

«Այլ գործառնություններ» բաժնում գրանցվում են այն բոլոր գործառնությունները, որոնք տվյալ վարկային կազմակերպությունն իրականացնում է ոչ ռեզիդենտների հետ, և որոնք չեն հանդիսանում վերը նշված գործառնություններից ոչ մեկը: «Այլ գործառնություններ» հոդվածի մեջ ներառվում են նաև անդամավճարները, ֆինանսական ածանցյալները և նմանատիպ վճարները ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններին: Օրինակ՝ վարկային կազմակերպությունը իրեն պատկանող գույք է վաճառում ոչ ռեզիդենտին, որի դիմաց վճարումն իրականացվելու է երկու ամսից: Ինչպես նախորդ օրինակում, այդ գումարը կընդգրկվի «Այլ գործառնություններ» տողի «Ակտիվ» մասում և «եկամուտներ և ծախսեր» ենթատողում: Վճարվելուց հետո գումարը կլրացվի միայն «եկամուտներ և ծախսեր» ենթատողում:

I աղյուսակի համապատասխան սյունակներում լրացվում է նաև ակտիվների դուրսգրման և պարտքերի ներման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Տեղեկատվությունը պետք է ներկայացվի ԱՄՆ դոլարով (յուրաքանչյուր նման գործառնություն՝ այդ օրվա հաշվարկային փոխարժեքով)։ Ընդ որում, ակտիվի դուրսգրման և վերադարձման, ինչպես նաև վարկերի ներման և վերադարձման հետ կապված գործառնությունները գրանցվում են զուտ տեսքով։

I աղյուսակի 4-րդ բաժնի «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ» տողի և 5-րդ բաժնի «Ավանդներ/փոխառություններ» տողի «Պասիվ» մասի վերաբերյալ մանրամասն տվյալները հավաքագրվում են II աղյուսակում:

II աղյուսակը լրացվում է հետևյալ կերպ.

2-րդ սյունակում նշվում է վարկ (փոխառություն) տրամադրող ոչ ռեզիդենտ երկիրը: Այն դեպքում, երբ վարկը (փոխառությունը) տրամադրված է միջազգային ֆինանսական կազմակերպության կողմից, 2-րդ սյունակում նշվում է կազմակերպության անվանումը (օրինակ` Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա):

3-րդ սյունակում նշվում է վարկ (փոխառություն) տրամադրող ոչ ռեզիդենտի` այս կամ այն հատվածին պատկանելությունը` ըստ հետևյալ տառերի հաջորդականության.

 Ֆ-ն ընդգրկում է ոչ ռեզիդենտ բանկերը, ապահովագրական ընկերությունները, ներդրումային հիմնադրամները, բորսաները և այլ ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունները,

 Ֆ’-ն ընդգրկում է այլ պետությունների կենտրոնական բանկերը,

 Պ-ն ընդգրկում է այլ պետությունների կառավարությունները (կենտրոնական և տեղական մակարդակներով),

 Մ-ն ընդգրկում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները,

 Ի-ն ընդգրկում է Ֆ-ում, Ֆ’-ում, Պ-ում և Մ-ում չներառված ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները (այսինքն` պետական մասնակցությամբ կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ պետական կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող սուբյեկտները և շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպությունները):

4-րդ սյունակում նշվում է այն տնտեսության ճյուղը, որի ֆինանսավորմանն է ուղղվել ներգրավված վարկը (փոխառությունը): Տնտեսության ճյուղը լրացվում է՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի ձև թիվ 6 հաշվետվության մեջ նշված տնտեսության ճյուղերի դասակարգման:

5-րդ, 6-րդ սյունակներում նշվում են վարկային պայմանագրում (փոխառության պայմանագրում) տվյալ արժույթով նշված վարկի (փոխառության) գումարը և արժույթի՝ Միջազգային ստանդարտների կազմակերպության կոդը:

7-րդ սյունակում լրացվում է վարկային պայմանագրում (փոխառության պայմանագրում) նշված վարկի (փոխառության) ներգրավման ժամկետը՝ հետևյալ ֆորմատով՝ 25/03/98:

8-րդ սյունակը լրացվում է վարկային պայմանագրում (փոխառության պայմանագրում) նշված վարկի (փոխառության) մարման ժամկետը՝ հետևյալ ֆորմատով՝ 25/06/06:

9-րդ սյունակում նշվում է վարկի (փոխառության) տոկոսադրույքը: Եթե, օրինակ, տոկոսադրույքը կազմում է ԼԻԲՕՐ գումարած 5%, ապա այն լրացվում է «ԼԻԲՕՐ+5»:

10-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակի սկզբի դրությամբ ներգրավված վարկերի (փոխառությունների) հաշվեկշռային մնացորդը:

11-րդ սյունակում նշվում է հաշվետու եռամսյակի ընթացքում ներգրավված վարկի (փոխառության) մասնաբաժինը կամ մասնաբաժինները (եթե վարկը (փոխառությունը) տրամադրվում է մի քանի մասնաբաժնով), կամ վարկի (փոխառության) ընդհանուր գումարը (եթե վարկը (փոխառությունը) տրամադրվում է ամբողջությամբ):

12-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում վարկի (փոխառության) հիմնական գումարի մարմանն ուղղված վճարումների ծավալը (եթե վարկը (փոխառությունը) մարվում է մի քանի մասնաբաժիններով): Տվյալ եռամսյակում հիմնական գումարի միանվագ մարումը նշվում է ամբողջ ծավալով:

13-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում վարկի (փոխառության) դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարները։ 

14-րդ սյունակում լրացվում է եռամսյակի վերջի դրությամբ ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի (փոխառությունների) հաշվեկշռային մնացորդը:

2-րդ աղյուսակի 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ սյունակները լրացվում են միայն այն դեպքում, երբ առկա է տվյալ վարկային կազմակերպության և ոչ ռեզիդենտի միջև կնքված վարկային (փոխառության) պայմանագրով նախատեսված վարկերի (փոխառությունների) մուտքեր և/կամ այդ վարկերի (փոխառությունների) գծով հիմնական գումարի մարումներ/տոկոսագումարների հաշվեգրումներ:

(16-րդ կետը խմբ. 26.02.08 N 51-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 21.12.10 թիվ 343-Ն) 

17. Ձև թիվ 19 (օրական) հաշվետվությունը լրացնում են արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններ իրականացնող վարկային կազմակերպությունները: Թիվ 19 հաշվետվության մեջ լրացվում են հաշվետու օրվան նախորդող օրվա ընթացքում, ինչպես նաև հաշվետու օրվան նախորդող օրվա ժամը 14:30-ից մինչև հաշվետու օրվա ժամը 14:30-ը իրականացված արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները:

Ֆայլի անվանումը պետք է ունենա թվային «թթթթթ_19.xls» ֆորմատը, որտեղ թթթթթ -ն հաշետվությունն ուղարկող վարկային կազմակերպության կոդն է, 19-ը՝ թիվ 19 հաշվետվության նույնացուցիչը:

Թիվ 19 (օրական) հաշվետվությունը կազմելիս պետք է հետևել աղյուսակում բերված կանոններին.

 

N

Անվանում

Տեսք

Նշումներ

1

Վարկային կազմակերպության կոդը և անվանումը

5n և 50x

Վարկային կազմակերպության կոդը մուտքագրվում է C6 հասցեում, իսկ անվանումը՝ D6

2

Ամսաթիվը

2n/2n/4n

Մուտքագրվում է C7 հասցեում

3

Գրառման համարը (N)

2n

Մուտքագրվում է աղյուսակի A սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

4

Գործարքի տեսակը

1n/1n/1n/1n

Մուտքագրվում է աղյուսակի B սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

5

Գործարքի արժույթները (սակարկվող/գնանշվող)

3a/3a

Մուտքագրվում է աղյուսակի C սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

6

Առքի ծավալը (արտարժույթով)

թվային

Մուտքագրվում է աղյուսակի D սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

7

Առքի միջին կշռված փոխարժեքը

թվային

Մուտքագրվում է աղյուսակի E սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

8

Վաճառքի ծավալը (արտարժույթով)

թվային

Մուտքագրվում է աղյուսակի F սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

9

Վաճառքի միջին կշռված փոխարժեքը

թվային

Մուտքագրվում է աղյուսակի G սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

 

Աղյուսակում ընդունված են հետևյալ նշանակումները.

x-տառաթվային, n-թվային, a-տառային, n-տվյալը պետք է պարտադիր ներկայացված լինի նշված քանակի նիշերով:

Ամսաթիվը պետք է լրացված լինի «օր/ամիս/տարի» տեսքով: Այն դեպքերում, երբ վարկային կազմակերպությունն աշխատել է հանգստյան օրերին, ապա այդ օրերին իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ տվյալները գրանցվում են որպես հանգստյան կամ տոն օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ժ.14:30-ից հետո իրականացված գործարքներ:

«Գործարքի տեսակը» սյունակում լրացվում է գործարքի կոդը, որը բաղկացած է չորս պարամետրերից և ունի հետևյալ տեսքը՝ «1n/1n/1n/1n», որտեղ առաջին պարամետրը ցուցադրում է, թե ում միջև է կատարվել գործարքը և այն կարող է ունենալ հետևյալ արժեքները.

«1» - գործառնություններ ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների միջև,

«3» - գործառնություններ վարկային կազմակերպությունների տարածքում, ինչպես նաև գործառնությունների ոչ ռեզիդենտ վարկային կազմակերպության հետ:

Երկրորդ պարամետրը ցույց է տալիս գործարքի տեսակը և կարող է ունենալ հետևյալ արժեքները.

«1» - Սփոթ (SPOT) տեսակի գործառնություններ,

«2» - Սվոփ ածանցյալ գործառնություններ (արժութային սվոփ, ֆորվարդ, ֆյուչերս, օպցիոն):

Երրորդ պարամետրը ցույց է տալիս գործարքի մասնակցի տեսակը. «1» - ռեզիդենտների համար, «2» - ոչ ռեզիդենտների համար:

Չորրորդ պարամետրը ցույց է տալիս գործարքի իրականացման ժամկետը՝

«1» - նախորդ օրվա ժամը 14:30-ից մինչև տվյալ օրվա ժամը 14:30-ը,

«2» - նախորդ օրվա ընթացքում իրականացված:

Օրինակ՝ 3/2/1/2՝ ռեզիդենտների հետ իրականացված վարկային կազմակերպության տարածքում կնքված սվոփ ածանցյալ գործառնություն՝ իրականացված նախորդ օրվա ընթացքում:

«3/1/1/1» և (կամ) «3/1/1/2» կոդերի տակ պետք է ներկայացնել նաև ներքին արժութային շուկայում բաժնետոմսերի միջոցով իրականացված փոխարկումների ծավալները:

«Գործարքի արժույթներ» սյունակը պետք է լրացվի տարադրամների ISO կոդերի տեսքով, անգլերեն տառերով՝ օգտագործելով «/» նշանը որպես բաժանիչ առանց չակերտների, օրինակ՝ ՍSD/AMD, ընդ որում համարիչում գրվում է սակարկվող արժույթի նշանը, հայտարարում՝ գնանշվող:

«Առքի ծավալ» և «Վաճառքի ծավալ» սյունակներում լրացվում են, համապատասխանաբար, գնվող և վաճառվող (սակարկվող) արժույթների ծավալները:

«Առքի միջին կշռված փոխարժեք» և «Վաճառքի միջին կշռված փոխարժեք» սյունակներում, համապատասխանաբար, լրացվում են տվյալ տիպի գործարքի միջին կշռված փոխարժեքները՝ յուրաքանչյուր արտարժույթի տեսակի գծով, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

ՄՓառք= (ԱԾ1*ԱՓ1+ԱԾ2*ԱՓ2+...+ԱԾn*ԱՓn) / (ԱԾ1+ԱԾ2+...+ԱԾn),

ՄՓվաճառք= (ՎԾ1*ՎՓ1+ՎԾ2*ՎՓ2+...+ՎԾn*ՎՓn) / (ՎԾ1+ՎԾ2+...+ՎԾn), որտեղ՝

ՄՓառք (ՄՓվաճառք) - առքի (վաճառքի) միջին փոխարժեք,

ԱԾi (ՎԾi) - «i »-րդ գործարքի առքի (վաճառքի) ծավալ,

ԱՓi (ՎՓi) - «i»-րդ գործարքի առքի (վաճառքի) փոխարժեք,

«i» - փոփոխական թիվ, որը փոխվում է 1-ից «n»:

Սույն հաշվարկը կատարվում է արտարժույթի յուրաքանչյուր տեսակի համար, որով գործարք է կատարվել:

Փոխարժեքները պետք է ներկայացվեն սակարկվող արժույթի ուղիղ գնանշման տեսքով, այսինքն՝ ցույց տան արտարժույթի փոխարժեքը 1 ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ, բացառությամբ՝ անգլիական ֆունտ ստեռլինգի և եվրոյի փոխարժեքների:

Մուտքագրվող տեղեկությունները չպետք է ընդհատվեն և պարունակեն դատարկ տողեր կամ 0:

Սփոթ տիպի գործարքները հաշվետվության մեջ գրանցվում են գործարքի կնքման օրը:

(17-րդ կետը խմբ. 21.11.06 N 691-Ն, 22.09.10  թիվ 241-Ն, փոփ. 21.12.10 թիվ 343-Ն)

18. Հավելված 1-ի ձև թիվ 20 հաշվետվության «Կազմակերպության հաշիվները» աղյուսակում  բերվում են տեղեկություններ հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ կազմակերպության հաշիվների քանակի վերաբերյալ, որոնք տարանջատվում են «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում» և «Արտասահմանում գործող բանկերում» բացված հաշիվների:

«Ընթացիկ հաշիվներ» սյունակում նշվում են Կազմակերպության անունով բացված այն ցպահանջ ավանդները և բանկային հաշիվները (դրամով և արտարժույթով հաշվարկային հաշիվներ, չեկային հաշիվներ, հաշվարկների իրականացման համար նախատեսված այլ հաշիվներ), որոնցով տեղի է ունեցել միջոցների շարժ (ոչ վերագնահատման շարժ) վերջին 1 տարվա ընթացքում:

«Ժամկետային հաշիվներ» սյունակում նշվում են Կազմակերպության անունով բացված ժամկետային ավանդների (դրամով և արտարժույթով) հաշիվները, որոնց վրա կա մնացորդ:

«Հաճախորդների քանակը» աղյուսակում բերվում են տվյալներ կազմակերպության «Տնտեսվարող սուբյեկտներ» և «ֆիզիկական անձինք» հաճախորդների վերաբերյալ՝ հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ: Հաճախորդներ են համարվում այն տնտեսվարող սուբյեկտները և ֆիզիկական անձինք, որոնք կազմակերպության հանդեպ ձեռք են բերել իրավունքներ և/կամ ստանձնել են որոշակի պարտավորություններ կազմակերպությանը տրամադրված լիցենզիայի համաձայն վերջինիս վերապահված գործառնությունների իրականացման ժամանակ (բացառությամբ կազմակերպության կողմից թանկարժեք մետաղների և ձուլակտորների ի պահ ընդունման ծառայության):

«Տնտեսվարող սուբյեկտեր» տողում բերվում են տվյալներ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց (բացի բանկերից) վերաբերյալ:

«Ֆիզիկական անձինք» տողում բերվում են տվյալներ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ:

«Կատարված կանխիկ և անկանխիկ գործառնություններ» աղյուսակը տարանջատվում է երկու սյունակների «Կանխիկ» և «Անկանխիկ» գործառնությունների որտեղ.

«Կանխիկ» սյունակում նշվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպության կողմից կանխիկ միջոցներով կատարված գործառնությունների ծավալը և քանակը՝ ըստ համապատասխան տողերի: Այս սյունակի «Վճարումներ» տողում նշվում է կազմակերպության կողմից (դրամարկղից) կանխիկ տրամադրված միջոցների ծավալը և գործառնությունների քանակը: «Ստացումներ» տողում նշվում են կազմակերպությանը վճարված (դրամարկղ մուտքագրված) միջոցները:

«Անկանխիկ» սյունակում՝ ըստ համապատասխան տողերի նշվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպության բանկային հաշվով/հաշիվներով կատարված անկանխիկ գործառնությունների ծավալը և քանակը (բացառությամբ դրամարկղի հետ թղթակցող գործառնությունների): Այս սյունակի «Վճարումներ» տողում նշվում է կազմակերպության հաշվից/հաշիվներից ՀՀ տարածքում գործող բանկերին/բանկերի հաճախորդներին կատարված անկանխիկ վճարումների ծավալը և քանակը: Իսկ «Ստացումներ» տողում նշվում են ՀՀ տարածքում գործող բանկերից/բանկերի հաճախորդներից կազմակերպության հաշվին/հաշիվներին ուղղված վճարումները:

«Կազմակերպության ճանապարհային չեկերով գործառնություններ» (,) աղյուսակում բոլոր տվյալները բերվում են հաշվետու ժամանակահատվածի համար: «Կազմակերպության ճանապարհային չեկերի տեսակներ» սյունակում նշվում են կազմակերպության կողմից տրամադրված կամ սպասարկված կազմակերպությանը պատկանող ճանապարհային չեկերի տեսակները:

«Տրամադրում» սյունակում նշվում են կազմակերպության կողմից հաճախորդին տրամադրված կազմակերպության կողմից թողարկված սեփական ճանապարհային չեկերի գումարը և քանակը՝ ըստ չեկի տեսակների:

«Սպասարկում» սյունակում նշվում են հաճախորդի կողմից կազմակերպությանը վճարման ներկայացված կազմակերպության այն ճանապարհային չեկերը (չեկերի գումարը և քանակը), որոնց դիմաց վճարը հաճախորդին կատարվել է հաշվետու ժամանակահատվածում:

«Վարկային (կրեդիտային) քարտերի տրամադրում և սպասարկում» (,) աղյուսակում`

«Քարտի անվանումը» սյան մեջ նշվում են Կազմակերպության կողմից թողարկված վարկային քարտերի անվանումները:

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(18-րդ կետը փոփ. 21.12.10 թիվ 343-Ն)

18.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 21 հաշվետվությունը ներկայացվում է վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված բաժնային և/կամ պարտքային արժեթղթի տեղաբաշխումը սկսելու պահից յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտին, ինչպես նաև տեղաբաշխման ավարտից հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաշվետվության մեջ լրացվում է թողարկման մասին որոշման ամսաթիվը, արժեթղթերի տեղաբաշխման սկիզբը և ավարտը: Եթե տեղաբաշխումն ավարտված է, ապա որպես ավարտի ամսաթիվ պետք է նշել տեղաբաշխման փաստացի ավարտի ամսաթիվը, հակառակ դեպքում՝ նախատեսվող ավարտի ամսաթիվը:

Հաշվետվությունը բաղկացած է չորս աղյուսակից: Աղյուսակ 1-ում լրացվում են տեղեկություններ վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի վերաբերյալ՝ թողարկվող արժեթղթերի տեսակը և տարատեսակը (օրինակ՝ սովորական անվանական բաժնետոմս, փոխարկելի անվանական պարտատոմս), թողարկման ընդհանուր ծավալը, թողարկված արժեթղթերի քանակը, անվանական արժեքը, տեղաբաշխված արժեթղթերի քանակը և ընդհանուր ծավալը: Երկրորդ աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ վարկային կազմակերպության թողարկած արժեթղթերի տեղաբաշխմանը մասնակցած կազմակերպությունների վերաբերյալ՝ նրա լրիվ անվանումը, գտնվելու հասցեն, ծառայության համար վճարված միջնորդավճարը: Երրորդ և չորրորդ աղյուսակներում լրացվում են համապատասխանաբար վարկային կազմակերպության խորհրդի և վարչության անդամներին պատկանող աժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկություններ:

Հաշվետվությունը չպետք է ներկայացվի վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված այն արժեթղթերի համար, որոնք «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն գրանցված են ֆոնդային բորսայում և/կամ Կենտրոնական բանկում:

(18.1-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

18.2. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 22 հաշվետվությունը բաղկացած է երկու մասից: Առաջին մասում լրացվում են տեղեկություններ հաշվետու տարվա ընթացքում վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված և տեղաբաշխված բաժնային և/կամ պարտքային արժեթղթերի վերաբերյալ, իսկ երկրորդ մասում՝ վարկային կազմակերպության կողմից այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում կատարված ներդրումների վերաբերյալ: Հաշվետվությունը ներկայացվում է անկախ վարկային կազմակերպության կազմակերպա-իրավական ձևից: Աղյուսակ 2-ը լրացվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված բաժնային և/կամ պարտքային արժեթղթերը հաշվետու տարվա ընթացքում շրջանառվել են բորսաներում:

Ձև թիվ 22 հաշվետվությունը չպետք է ներկայացվի այն վարկային կազմակերպությունների կողմից, որոնք «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, որպես հաշվետու թողարկող, հաշվետվություններ են ներկայացնում Կենտրոնական բանկ:

(18.2-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

19.(19-րդ կետն ուժը կորցրել է 04.11.08 N 298-Ն)

 19.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 28 հաշվետվությունը լրացնելիս «Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների թվաքանակը» տողում պետք է արտացոլվի «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված ղեկավարների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական կտրվածքով:

«Վարկային կազմակերպության ոչ ղեկավար աշխատակիցների թվաքանակը» տողում պետք է արտացոլվի «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի գործառնությունների իրականացման, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության խնդիրների կատարման հետ ուղղակիորեն առնչվող աշխատակիցների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական կտրվածքով:

«Այդ թվում՝ սպասարկող անձնակազմի» տողում ներառվում են վարկային կազմակերպության այն աշխատակիցները, ովքեր չեն մասնակցում «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի գործառնությունների իրականացմանը, ինչպես նաև նրանք, ում պարտականությունները ուղղակիորեն չեն առնչվում վարկային կազմակերպության խնդիրների կատարման հետ, օրինակ՝ գործավարները կամ օժանդակ տնտեսության սպասարկման բնագավառում ընդգրկված աշխատակիցները:

Աշխատակիցների միջին օրական թվաքանակը հաշվարկելու համար աշխատողների թվաքանակն ըստ օրերի գումարվում են և բաժանվում օրացուցային օրերի վրա: Ընդ որում, հաշվարկի մեջ ներառվում են որոշակի ժամկետով կնքված միայն այն պայմանագրով աշխատող աշխատողները, որոնց հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը ներառում է տվյալ եռամսյակն ամբողջությամբ:

«Վարկային կազմակերպությունների աշխատակիցների աշխատավարձի ֆոնդ» տողում լրացվում է վարկային կազմակերպության հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին ամսական աշխատավարձի ֆոնդը, որի մեջ չեն ներառվում Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամին գործատուի հաշվին կատարվող հատկացումները:

«Վարկային կազմակերպության աշխատակիցներին այլ վճարումներ» տողում լրացվում է վարկային կազմակերպության աշխատակիցներին վճարվող աշխատավարձին հավասարեցված վճարումները՝ պարգևատրումների, հավելավճարների և այլ վճարումների հանրագումարը միջին ամսական կտրվածքով:

«Վարկային կազմակերպությունների աշխատակիցների վերապատրաստումների (վերապատրաստումները ֆինանսաբանկային ոլորտում՝ համապատասխան վկայականի առկայության դեպքում) քանակը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆինանսաբանկային ոլորտում վերապատրաստումների քանակը, որոնց մասնակցել են վարկային կազմակերպության աշխատակիցները:

«Վերապատրաստումներին մասնակցած աշխատակիցների քանակը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆինանսաբանկային ոլորտում վերապատրաստումների մասնակցած աշխատակիցների քանակը:

«Վարկային կազմակերպությունների աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն ֆինանսաբանկային համակարգում փորձ» տողը լրացնելիս ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատանքային փորձ ունեցող են համարվում այն անձինք, ովքեր աշխատել են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 6-րդ բաժնով սահմանված, ինչպես նաև «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված գործառնություններ իրականացնող կազմակերպություններում:

«Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն գիտական աստիճան» տողում լրացվում է բոլոր երկրների ԲՈՒՀ-երի կողմից սահմանված գիտական աստիճան ունեցող աշխատակիցների քանակը:

Ձև թիվ 28 հաշվետվության 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ տողերում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական տվյալները:

(19.1-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

20. Հավելված 1-ի ձև թիվ 30 հաշվետվությունում ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված հիմնական տնտեսական նորմատիվների փաստացի և թույլատրելի մեծությունները: «Փաստացի մեծությունը» սյունակում ամսական հաշվարկվող նորմատիվների համար արտացոլվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին ամսվա նորմատիվի փաստացի մեծությունը՝ հաշվարկված կանոնակարգ 14-ով սահմանված կարգով: «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած նորմատիվի թույլատրելի մեծությունը» սյունակում արտացոլվում է Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված նորմատիվների թույլատրելի մեծությունը՝ հաշվարկված կանոնակարգ 14-ով սահմանված կարգով: «Հաշվետու եռամսյակում խախտումների թիվը» սյունակում արտացոլվում է յուրաքանչյուր նորմատիվի գծով խախտումների քանակը (օրական հաշվարկվող նորմատիվների համար ներառվում են նաև ոչ աշխատանքային օրերը), իսկ եթե խախտում առկա չէ, համապատասխան տողում լրացվում է «խախտում առկա չէ» արտահայտությունը:

(20-րդ կետը փոփ. 04.11.08 N 298-Ն)

20.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 31 հաշվետվությունում արտացոլվում են վարկային կազմակերպության կողմից ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ տվյալները՝ յուրաքանչյուր տարվա վերջի դրությամբ՝ ըստ հաշվեկշռային ցուցանիշների: Հաշվետվությունում չեն ներառվում բանկերից և վարկային կազմակերպություններից ներգրավված փոխառությունները: Հաշվետվությունում տվյալները լրացվում են հազար դրամներով:

Հաշվետվության «Այդ թվում՝ այն փոխառությունները, որոնց համար նախատեսված է ժամկետից շուտ վերադարձ» սյունակում արտացոլվում են այն փոխառությունները կամ փոխառությունների այն մասը, որոնք ըստ փոխառուի պահանջի կարող են վերադարձվել պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ, նույնիսկ եթե գանձվում են տույժեր:

«Փոխառություն տրամադրող սուբյեկտը» սյունակը լրացնելիս անհրաժեշտ է ընտրել հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկը՝ «մասնակից ֆիզիկական անձ», «իրավաբանական անձ», «հիմնարկներ», «այլ ֆինանսական կազմակերպություններ», «այլ»:

Հաշվետվության 2-րդ սյունակում լրացվում է փոխառության արժույթի ISO կոդը:

Փոխառությունների տարանջատումն ըստ ժամկետների իրականացվում է համաձայն փոխառությունների պայմանագրերում նշված ժամկետների:

(20.1-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն, փոփ. 21.12.10 թիվ 343-Ն)

20.2. Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում ընդգրկված աղյուսակներում նշված թիվ 32 հաշվետվությունը ներկայացվում է միայն այն վարկային կազմակերպությունների կողմից, որոնք ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ չեն հանդիսանում: Հաշվետու վարկային կազմակերպությունները սույն կետով նախատեսված հաշվետվությունը չեն ներկայացնում հետևյալ գործառնությունների համար`

1) Կենտրոնական բանկի հետ իրականացված գործառնությունների համար.

2) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց միջոցով կնքված գործարքների համար.

3) հետգնման ժամանակ արժեթղթերի վաճառքի գործարքների համար.

4) պարտատոմսերի մարումների (այդ թվում՝ մասնակի մարումների) համար.

5) ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքների մարումների համար (սույն ենթակետը վերաբերում է միայն սույն կետով նախատեսված հաշվետվության երկրորդ աղյուսակին).

6) ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքների պայմանների փոփոխման համար, բացառությամբ գործարքի ժամկետի երկարաձգման (սույն ենթակետը վերաբերում է միայն սույն կետով նախատեսված հաշվետվության երկրորդ աղյուսակին).

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվությունը ներկայացնում է հաշվետու ժամանակահատվածում (հաշվետու օրվան նախորդող օրվա ժամը 1600-ից մինչև հաշվետու օրվա ժամը 1600) արժեթղթերի երկրորդային շուկայում հաշվետու անձի կողմից արժեթղթերով իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Սույն կետով նախատեսված հաշվետվությունը ներկայացվում է այն օրերի համար, որոնց ընթացքում արժեթղթերի երկրորդային շուկայում շրջանառության օրական ծավալը գերազանցում է 3.000.000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումարը:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվությունը բաղկացած է 3 աղյուսակից, որոնց սյունակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»: Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի (թողարկման պետական գրանցման համարի) առկայության դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում: Սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է` անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

2) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթի կոդը, մասնավորապես` Հայաստանի Հանրապետությունում թողարկված ոչ պետական արժեթղթերի դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից շնորհված արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը: Պետական արժեթղթերի դեպքում նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Օտարերկրյա արժեթղթերի դեպքում նշվում է օտարերկրյա իրավասու մարմնի կողմից արժեթղթին շնորհված տարբերակիչ ծածկագիրը (հայտնի լինելու դեպքում):

3) «Թողարկողի ֆիրմային անվանումը գտնվելու վայրը» սյունակը լրացվում է արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագրի բացակայության դեպքում: Սյունակում նշվում է թողարկողի ֆիրմային անվանումը (ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը, հայրանունը), գտնվելու վայրը (բնակության վայր): Սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է` անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

4) «Արժեթղթերի ծավալն անվանական արժեքով» սյունակում լրացվում է միայն արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը, ընդ որում՝ սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը լրացվում է միայն ծավալային արժեթղթերի (արժեթղթեր, որոնք չունեն քանակ, այլ միայն ծավալ, մասնավորապես` պետական արժեթղթերը) համար:

5) «Գործարքի արժույթի ISO կոդը» սյունակում լրացվում է գործարքով վճարման միջոց հանդիսացող արժույթի կոդը:

6) «Արժեթղթի տարեկան եկամտաբերությունը» սյունակում լրացվում է ոչ ծավալային արժեթղթերի դեպքում միավոր արժեթղթի գնի, իսկ ծավալային արժեթղթերի դեպքում գործարքի ընդհանուր գումարի հիման վրա հաշվարկված տարեկան եկամտաբերությունը` հաշվարկված թողարկողի կողմից տվյալ արժեթղթի թողարկման և (կամ) տեղաբաշխման պայմաններով սահմանված բանաձևով՝ ստորակետից հետո 4 նիշի ճշտությամբ: Սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում այն արժեթղթերի համար, որոնց համար նախատեսված չէ եկամտաբերության հաշվարկ (մասնավորապես` հասարակ բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, ներդրումային ֆոնդերի փայերի կամ դրանցում մասնակիցների բաժնեմասը հավաստող նման այլ արժեթղթերի համար և այլն):

7) «Գործարքի կնքման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր գործարքի կնքման ամսաթիվը, իսկ երկարաձգված գործարքների դեպքում՝ երկարաձգման ամսաթիվը` հետևյալ ֆորմատով՝ օր/ամիս/տարի (օրինակ՝ 31/01/08):

8) «Գործարքի մյուս կողմը» սյունակում լրացվում է գործարքի մյուս կողմ հանդիսացող սուբյեկտին Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, դրա բացակայության դեպքում նշվում է այդ կողմի ռեզիդենտությունը` կատարելով «ռեզիդենտ» կամ ոչ ռեզիդենտ» նշումը: Սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը կարգավորվող շուկայի գործարքների դեպքում չի լրացվում:

9) «Նշումներ» սյունակը լրացվում է այն դեպքում, եթե «Գործարքի մյուս կողմը» հանդիսանում է ներդրումային ընկերություն կամ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ` կատարելով «Ներդրումային» նշումը:

10) Ի լրումն սույն կետով սահմանված լրացման կանոնների` սույն կետով նախատեսված հաշվետվության յուրաքանչյուր աղյուսակի համար սույն կետով նախատեսվում են լրացման լրացուցիչ կանոններ:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության «Հաշվետու անձի կողմից արժեթղթերի առուվաճառքի գործարքների վերաբերյալ» 1-ին աղյուսակում լրացվում են հաշվետու անձանց կողմից իրականացված արժեթղթերի առքի ու վաճառքի գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության 1-ին աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «Գործարքի տեսակը առք (վաճառք)» սյունակում նշվում է` հաշվետվություն ներկայացնող սուբյեկտի տեսանկյունից գործարքը առք է, թե` վաճառք:

2) «Քանակը» սյունակում լրացվում է գնվող կամ վաճառվող արժեթղթերի քանակը` հատերով, ընդ որում` ծավալային արժեթղթերի համար սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

3) «Միավոր արժեթղթի գինը» սյունակում լրացվում է մեկ արժեթղթի առքի (վաճառքի) գինը: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

4) «Ընդհանուր գումարը» հաշվարկվում է որպես միավոր գնի և քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ծավալային արժեթղթերով կնքված գործարքի ընդհանուր գինը:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության «Հաշվետու անձի կողմից իրականացված ռեպո գործարքների վերաբերյալ» 2-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու անձի կողմից կնքված ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության 2-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Գործարքի տեսակը (ռեպո/ հակադարձ ռեպո)» սյունակում նշվում է` հաշվետվություն ներկայացնող սուբյեկտի տեսանկյունից գործարքը ռեպո է, թե հակադարձ ռեպո: Արժեթղթերի վաճառքի գործարքը` հետգնման պայմանով, ներկայացվում է որպես «ռեպո» գործարք, իսկ արժեթղթերի առքի գործարքը` հետ վաճառելու պայմանով, լրացվում է որպես «հակադարձ ռեպո» գործարք:

2) «Ռեպո գործարքի բնույթը» սյունակում նշվում է «նոր կնքված», «երկարաձգված» կամ «կրճատված»: Ընդ որում` ռեպոն (հակադարձ ռեպոն) երկարաձգված է համարվում, եթե երկարաձգվել է նախկինում կնքված պայմանագրի գործողության ժամկետը, իսկ կրճատված է համարվում, եթե կրճատվել է նախկինում կնքված պայմանագրի գործողության ժամկետը:

3) «Միավոր արժեթղթի գինը» սյունակում նշվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի առաջնային գնման կամ վաճառքի միավորի գինը: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

4) «Քանակը» սյունակում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի հիմքում ընկած արժեթղթի քանակը: Ընդ որում` ծավալային արժեթղթերով ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների կնքման դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

5) «Ընդհանուր գումարը» հաշվարկվում է որպես միավոր գնի և քանակի արտադրյալ: Ընդ որում` ծավալային արժեթղթերով ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների կնքման դեպքում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի առաջնային առքի (վաճառքի) ընդհանուր արժեքը:

6) «Տարեկան ռեպո (հակադարձ ռեպո) տոկոսադրույքը» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքի տարեկան (տարին՝ 365 կամ 366 օր) տոկոսադրույքը՝ ստորակետից հետո 2 նիշի ճշտությամբ: Այն դեպքում, երբ տոկոսադրույք վճարողը արժեթղթերի գնորդն է, տոկոսադրույքը լրացվում է բացասական նշանով:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության «Հաշվետու անձի կողմից կնքված ռեպո գործարքների վերաբերյալ» 3-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու օրվա ժամը 16:00-ի դրությամբ առկա հաշվետու անձի կողմից կնքված և չմարված բոլոր ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները, ընդ որում, գործարքի պայմանների փոփոխության դեպքում ներկայացվում են գործարքի վերաբերյալ ամենավերջին տեղեկությունները:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության 3-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Գործարքի տեսակը (ռեպո/ հակադարձ ռեպո)» սյունակում նշվում է հաշվետվություն ներկայացնող սուբյեկտի տեսանկյունից գործարքը ռեպո է, թե հակադարձ ռեպո: Արժեթղթերի վաճառքի գործարքը` հետգնման պայմանով, ներկայացվում է որպես «ռեպո» գործարք, իսկ արժեթղթերի առքի գործարքը` հետ վաճառելու պայմանով, լրացվում է որպես «հակադարձ ռեպո» գործարք:

2) «Միավոր արժեթղթի գինը» սյունակում նշվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի առաջնային գնման կամ վաճառքի միավորի գինը: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

3) «Քանակը» սյունակում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի հիմքում ընկած արժեթղթի քանակը: Ընդ որում` ծավալային արժեթղթերով ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների կնքման դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

4) «Ընդհանուր գումարը» հաշվարկվում է որպես միավոր արժեթղթի գնի և քանակի արտադրյալ: Ընդ որում` ծավալային արժեթղթերով ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների կնքման դեպքում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի առաջնային առքի (վաճառքի) ընդհանուր արժեքը:

5) «Տարեկան ռեպո (հակադարձ ռեպո) տոկոսադրույքը» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքի տարեկան (տարին՝ 365 կամ 366 օր) տոկոսադրույքը՝ ստորակետից հետո 2 նիշի ճշտությամբ: Այն դեպքում, երբ տոկոսադրույք վճարողը արժեթղթերի գնորդն է, տոկոսադրույքը լրացվում է բացասական նշանով:

(20.2 կետը լրաց. 02.06.09 թիվ 158-Ն)

20.3. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 33 հաշվետվությունը (տարեկան) ներառում է հաշվետու ժամանակաշրջանում վարկային կազմակերպության կողմից վճարված և վճարման ենթակա հերթական տարեկան պետական տուրքի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Հաշվետվությանը կից Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վճարված հերթական տարեկան պետական տուրքի, ինչպես նաև, դրա վճարումն ուշացնելու համար վճարված տույժի (առկայության դեպքում) վճարումը հավաստող փաստաթղթերի (պետական տուրքի անդորրագիր, վճարման հանձնարարական և այլն) սքան արված տարբերակները:

Հաշվետվության ներկայացման հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում լիցենզիայի տրամադրման օրվանից մինչև յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա նույն օրն ընկած ժամանակահատվածը:

Ձև թիվ 33 հաշվետվության սյունակները լրացվում են հետևյալ կերպ.

1. «Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը» սյունակում նշվում է վարկային կազմակերպության գործունեության իրականացման համար Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը: Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը նշվում է հետևյալ ֆորմատով` օր.ամիս.տարի (օրինակ` 15.04.2003):

2. «Վճարված պետական տուրքի գումարը» սյունակում նշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հերթական տարեկան պետական տուրքի գծով վճարված գումարը (առանց տույժերի գումարի):

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վարկային կազմակերպության կողմից կատարված առանձին վճարումները պետք է արտացոլել առանձին տողերով, բացառությամբ նույն օրվա ընթացքում նույն ժամանակաշրջանի համար պետական տուրքի գծով կատարված մեկից ավելի վճարումների, որոնք նշված սյունակում լրացվում են մեկ թվով:

3. «Ժամկետանց օրերի համար վճարված տույժի չափը» սյունակում լրացվում է հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարումը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում ամբողջությամբ կամ մասնակի չկատարելու համար հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարված տույժի չափը:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում վարկային կազմակերպության կողմից տույժերի գծով կատարված առանձին վճարումները պետք է արտացոլել առանձին տողերով (բացառությամբ նույն օրվա ընթացքում տույժերի գծով կատարված մեկից ավելի վճարումների, որոնք նշված սյունակում լրացվում են մեկ թվով)` յուրաքանչյուր վճարված տույժի համար լրացնելով միայն «Վճարման ամսաթիվը», «Հաշվի համարը» և «Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը» սյունակները:

4. «Վճարման ամսաթիվը» սյունակում նշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարված պետական տուրքի կամ տույժերի վճարման ամսաթիվը: Այն դեպքում, երբ պետական տուրքի և տույժերի վճարման ամսաթվերը համընկնում են, այդ գումարները լրացվում են նույն տողի վրա, հակառակ դեպքում լրացվում են առանձին տողերով` յուրաքանչյուր վճարված գումարի համար նշելով համապատասխան վճարման ամսաթիվը: Վճարման ամսաթիվը նշվում է հետևյալ ֆորմատով` օր.ամիս.տարի (օրինակ` 15.04.2003):

5. «Ժամանակաշրջանը» սյունակում նշվում է այն ժամանակաշրջանի սկիզբը և վերջը, որի համար վճարվել է «Վճարված պետական տուրքի գումարը» սյունակում նշված գումարը: Ժամանակաշրջանի սկիզբը և վերջը նշվում է հետևյալ ֆորմատով` օր.ամիս.տարի (օրինակ` 15.04.2003): Օրինակ, եթե վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիան ստացվել է 11.08.2003թ. և վարկային կազմակերպությունը կատարել է հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարում 01.07.2008թ.` հաջորդ տարվա համար, ապա «Ժամանակաշրջան» սյունակի «սկիզբ» մասում կնշվի 11.08.2008, իսկ «վերջ» մասում` 11.08.2009:

Այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպությունը մեկ վճարումով իրականացնում է պետական տուրքի վճարում տարբեր ժամանակաշրջանների համար, ապա դրանք պետք է արտացոլել առանձին տողերով` վճարված գումարի յուրաքանչյուր մասի համար լրացնելով վճարման համապատասխան ժամանակաշրջանը:

6. «Հաշվի համարը» սյունակում լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի համապատասխան հաշվի համարը, որին կատարվել է «Վճարված պետական տուրքի գումարը» և (կամ) «Ժամկետանց օրերի համար վճարված տույժի չափը» սյունակում նշված գումարների վճարումը:

7. «Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը» սյունակում լրացվում է «Վճարման ամսաթիվը» սյունակում նշված օրվա վերջի դրությամբ տարեկան պետական տուրքի գծով վճարման ենթակա գումարի ժամկետանց մասի և վճարման ենթակա տույժերի հանրագումարը:

 «Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ» տողը լրացվում է միայն «Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը» սյունակի համար, որտեղ նշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ պետական տուրքի գումարի ժամկետանց մասի և վճարման ենթակա տույժերի հանրագումարը:

Հաշվետվության երկրորդ աղյուսակը ներառում է հաշվետու ժամանակաշրջանում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակին վճարված և վճարման ենթակա պարտադիր վճարների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(20.3 կետը լրաց. 08.09.09 թիվ 268-Ն, փոփ. 21.12.10 թիվ 343-Ն)

20.4. Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված` Կանոնակարգ 3-ով սահմանված թիվ 3 և թիվ 7 հաշվետվությունները լրացվում են Կանոնակարգ 3-ով սահմանված կարգով:

(20.4 կետը լրաց. 06.12.11 թիվ 332-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ IV

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

21. Հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչության հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու բաժին են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ժամկետներում: Եթե հաշվետվության ներկայացման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա հաշվետվությունը ներկայացվում է այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Եթե ներկայացվող տվյալները հաշվետու ժամանակաշրջանում փոփոխություն չեն կրել, կամ եթե հաշվետվությանն առնչվող գործարքներ չեն իրականացվել, ապա վարկային կազմակերպությունը ներկայացնում է գրություն՝ նշելով չներկայացվող ձևերը:

(21-րդ կետը փոփ. 21.11.06 N 691-Ն, խմբ. 26.02.08 N 51-Ն)

22. Հաշվետվությունը համարվում է ներկայացված և ընդունված, եթե հաշվետվությունների էլեկտրոնային տարբերակները չունեն ծրագրային կամ տեխնիկական թերություն: Գլուխ 5-ով սահմանված ժամկետներից հետո ներկայացվող ճշգրտված հաշվետվությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ զուգահեռաբար հաշվետվությունների փոփոխման (ճշգրտման) վերաբերյալ գրավոր տեղեկացնելով Կենտրոնական բանկի նախագահին: Ճշգրտված հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակի և գրավոր տեղեկանքի առկայության դեպքում միայն փոփոխված հաշվետվությունները կհամարվեն Կենտրոնական բանկ ներկայացված:

23. Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման՝ տվյալ վարկային կազմակերպության համապատասխան վերահսկողը հաշվետվությունների պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ, ինչպես նաև առանձին վերլուծական նպատակներից ելնելով, ծանուցման միջոցով վարկային կազմակերպություններից կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և պարզաբանումներ:

Վարկային կազմակերպությունը պարտավոր է ծանուցումը ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում (եթե ծանուցման մեջ այլ ժամկետ նշված չէ), միջոցներ ձեռնարկել՝ ծանուցմամբ պահանջվող պարզաբանումները և (կամ) այլ տեղեկություններն ապահովելու համար:

Հաշվի առնելով վարկային կազմակերպության գտնվելու վայրը՝ վարկային կազմակերպությանը ծանուցումը կարող է տրվել հեռախոսի (հեռախոսագրի), «Սի Բի Էյ նեթ» ցանցի էլեկտրոնային փոստի կամ կապի սահմանված այլ պահուստային միջոցներով:

Ծանուցման միջոցով վարկային կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչը կարող է հրավիրվել  ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանում՝ հաշվետվությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ ու մեկնաբանումներ տալու համար:

Ծանուցումը ստորագրվում է Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կամ ղեկավարի տեղակալի և վարկային կազմակերպությունների վերահսկողության համար պատասխանատու կոնկրետ ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից:

(23-րդ կետը փոփ. 04.11.08 N 298-Ն)


ԳԼՈՒԽ V

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

24. Շաբաթական հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև հաշվետու շաբաթվան հաջորդող 2-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

25. Ամսական և եռամսյակային հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը վարկային կազմակերպության մասնաճյուղերի քանակից ելնելով` սահմանվում է.

1) մասնաճյուղեր չունեցող կամ մինչև 15 (ներառյալ) մասնաճյուղ ունեցող վարկային կազմակերպությունների համար` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 4-րդ աշխատանքային (բանկային) օրը (ներառյալ).

2) 16 և ավելի մասնաճյուղ ունեցող վարկային կազմակերպությունների համար` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 7-րդ աշխատանքային (բանկային) օրը (ներառյալ):

(25-րդ կետը խմբ. 29.05.07 N 154-Ն)

26. Տարեկան հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը սահմանվում է`

1) մասնաճյուղեր չունեցող կամ մինչև 15 (ներառյալ) մասնաճյուղ ունեցող վարկային կազմակերպությունների համար` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունվարի 20-ը.

2) 16 և ավելի մասնաճյուղ ունեցող վարկային կազմակերպությունների համար` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունվարի 30-ը.

3) ձև թիվ 33 հաշվետվության համար` մինչև տարեկան պետական տուրքի վճարման` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը (ներառյալ):

(26-րդ կետը խմբ. 29.05.07 N 154-Ն, լրաց. 08.09.09 թիվ 268-Ն)

27. Հավելված 1-ի ձև թիվ 10 հաշվետվությունը փաստացի համալրված կանոնադրական կապիտալի մեծության կամ կառուցվածքի փոփոխության դեպքում ներկայացվում է փոփոխությունը կատարվելուց հետո մինչև 7-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: 

28. Հավելված 1-ի ձև թիվ 13 հաշվետվությունը ներկայացնում են միայն կանխիկ գործառնություններ իրականացնելու լիցենզիա ունեցող վարկային կազմակերպությունները:

29. Հավելված 1-ի ձև թիվ 21 հաշվետվությունը ներկայացվում է արժեթղթերի թողարկման ավարտից հետո մինչև 7-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

30. (30-րդ կետն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

31. «Հաշվետվություն արտարժույթի առք և վաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ» թիվ 19 (օրական) հաշվետվությունը, անկախ իրականացված գործարքի ծավալի մեծությունից, ներկայացվում է Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչության հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու բաժին՝ յուրաքանչյուր օր, մինչև ժամը 15:00-ը (հաշվետվությունը պետք է ներկայացնել Սի Բի Էյ Նեթ համակարգի միջոցով, իսկ Սի Բի Էյ Նեթ համակարգի խափանման դեպքում` էլեկտրոնային փոստով կամ էլեկտրոնային կրիչների միջոցով):

(31-րդ կետը խմբ. 21.11.06 N 691-Ն, փոփ. 26.02.08 N 51-Ն)

31.1. Թիվ 32 հաշվետվությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր օր մինչև ժամը 1700 :

Սույն կետում նշված ժամկետում Կենտրոնական բանկի համապատասխան ստորաբաժանում հաշվետվություն չներկայացնելը հանդիսանում է հայտարարություն առ այն, որ տվյալ հաշվետու ժամանակահատվածում հաշվետու անձը սույն կետի համաձայն թիվ 32 հաշվետվությունով ներկայացվող գործառնություններ չի իրականացրել, կամ իրականացված գործառնությունների ծավալը չի գերազանցել 3.000.000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումարը:

(31.1 կետը լրաց. 02.06.09 թիվ 158-Ն)

31.2. Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված թիվ 3 և թիվ 7 հաշվետվությունները ներկայացվում են` համապատասխանաբար ամսական և շաբաթական կտրվածքով` ամսական և շաբաթական հաշվետվությունների համար սույն կանոնակարգով սահմանված ժամկետներում: Ընդ որում, սույն կետում նշված հաշվետվությունները վարկային կազմակերպությունները ներկայացնում են սկսած Կենտրոնական բանկի կողմից գործունեության տեսակի փոփոխման նախնական համաձայնությունը ստանալուց հետո` որպես բանկ գրանցվելու և բանկային գործունեության լիցենզիան ստանալու նպատակով Կենտրոնական բանկ դիմելու ամսվան նախորդող 6-րդ ամսվա 1-ից մինչև վարկային կազմակերպության` որպես բանկ գրանցվելու և բանկային գործունեության լիցենզիա ստանալու դիմումը Կենտրոնական բանկի կողմից մերժվելու կամ բավարարելու օրը:

(31.2 կետը լրաց. 06.12.11 թիվ 332-Ն)


ԳԼՈՒԽ VI

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

(Գլուխն ուժը կորցրել է 02.06.09 թիվ 166-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Ձև թիվ 1
(ամսական, տարեկան)

Հ Ա Շ Վ Ե Կ Շ Ի Ռ
________ _________________ 20 __ թ.
_______________________________________
(վարկային կազմակերպության անվանումը)

ԿԱՐԳ 1-2 ԱԿՏԻՎՆԵՐ

 

10

Դրամական ակտիվներ և մնացորդներ կենտրոնական բանկերում

 
 

100

Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր

 
   

1000

Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր

 
     

10000

Կանխիկ դրամ դրամարկղում

 
     

10001

Կանխիկ դրամ ճանապարհին

 
     

10002

Կանխիկ դրամ ինքնասպասարկման սարքերում

 
     

10003

Կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթեր

 
     

10004

Կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթեր ճանապարհին

 
           
 

101

Թղթակցային և այլ հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

 
   

1010

Թղթակցային և այլ հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

 
     

10100

Թղթակցային հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

 
     

10101

Կենտրոնական բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10101NI

Կենտրոնական բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10102

Կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշիվ կենտրոնական բանկերում

 
     

10103

Կենտրոնական բանկերում կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10103NI

Կենտրոնական բանկերում կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
           
 

102

Թղթակցային և բանկային հաշիվներ բանկերում

 
   

1020

Թղթակցային հաշիվներ բանկերում

 
     

10200

Թղթակցային հաշիվներ բանկերում

 
     

10201

Բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10201NI

Բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10202

Թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ բանկերում

 
     

10203

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10203NI

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
           
   

1021

Բանկային հաշիվներ բանկերում

 
     

10210

Բանկային հաշիվներ բանկերում

 
     

10211

Բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10211NI

Բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10212

Թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվներ բանկերում

 
     

10213

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10213NI

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10214

Կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշիվ բանկերում

 
     

10215

Բանկերում կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10215NI

Բանկերում կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

103

Թղթակցային և բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
   

1030

Թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
     

10300

Թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
     

10301

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10301NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10302

Թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
     

10303

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10303NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1031

Բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
     

10310

Բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
     

10311

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10311NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10312

Թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
     

10313

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10313NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
           
 

104

Ավանդներ

 
   

1040

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ավանդներ

 
     

10400

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10401

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10401NI

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10402

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10402NV

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10403

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10403NI

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1041

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10410

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10411

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10411NI

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10412

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10413

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10413NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1042

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10420

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10420NV

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10421

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10421NI

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10422

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10422NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10423

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10423NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1043

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10430

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10431

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10431NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10432

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10433

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10433NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1044

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10440

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10440NV

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10441

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժանկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10441NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժանկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10442

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10442NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10443

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10443NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1045

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ավանդներ

 
     

10450

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

 
     

10451

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10451NI

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10452

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ

 
     

10452NV

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10453

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10453NI

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1046

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ավանդներ

 
     

10460

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

 
     

10461

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10461NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10462

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ

 
     

10462NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10463

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10463NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     

11

Թանկարժեք մետաղների ձուլակտորներ

 
 

110

Թանկարժեք մետաղների ձուլակտորներ

 
   

1100

Բանկային ոսկի

 
     

11000

Բանկային ոսկի

 
     

11001

Բանկային ոսկի ճանապարհին

 
                     
   

1101

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ

 
     

11010

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ

 
     

11011

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ ճանապարհին

 
           

12

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ

 
 

120

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
   

1200

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

12001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
   

1201

Պետական արժեթղթեր

 
     

12010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

12011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
   

1202

Ոչ պետական արժեթղթեր

 
     

12020

Սովորական բաժնետոմսեր

 
     

12021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

 
     

12022

Այլ փայամասնակցություններ

 
     

12023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

12024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
   

1203

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
     

12030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

12031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
 

121

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1210

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

12100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
           
   

1211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

12110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
           
 

122

Ածանցյալ գործիքներ

 
   

1220

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

 
     

12200

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

 
     

12201

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

 
     

12202

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

 
     

12203

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

 
     

12204

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

 
     

12205

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

 
     

12206

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

 
     

12207

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

 
                     
   

1221

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

 
     

12210

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

 
     

12211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

 
     

12212

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

 
     

12213

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

 
     

12214

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

 
     

12215

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

 
     

12216

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

 
     

12217

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

 
                     
   

1222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

 
     

12220

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

 
     

12221

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

 
     

12222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

 
     

12223

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

 
     

12224

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

 
     

12225

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

 
     

12226

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

 
     

12227

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

 
                     
   

1223

Այլ անձանց հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

 
     

12230

Այլ անձանց հետ կնքված ֆյուչերս

 
     

12231

Այլ անձանց հետ կնքված ֆորվարդ

 
     

12232

Այլ անձանց հետ կնքված օպցիոն

 
     

12233

Այլ անձանց հետ կնքված արժութային սվոպ

 
     

12234

Այլ անձանց հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

 
     

12235

Այլ անձանց հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

 
     

12236

Այլ անձանց հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

 
     

12237

Այլ անձանց հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

 
                     
 

123

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 
   

1230

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

12300

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 
     

12301

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 
     

12302

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 
     

12303

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 
     

12304

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
                     
   

1231

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 
     

12310

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

12311

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

12312

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 
     

12313

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

12314

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

12315

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 
     

12316

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 
     

12317

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

 
                     
 

124

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
   

1240

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1241

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1242

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1243

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1244

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1245

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

125

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
   

1250

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1251

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1252

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1253

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1254

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1255

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1256

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12560

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12561

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12562

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12563

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12564

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12565

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12566

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12567

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12568

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1257

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12570

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12571

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12572

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12573

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12574

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12575

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12576

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12577

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12578

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

126

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
   

1260

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1261

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1262

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1263

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1264

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1265

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

127

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
   

1270

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12700

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12701

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12702

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12703

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12704

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12705

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12706

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12707

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12708

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1271

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12710

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12711

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12712

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12713

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12714

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12715

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12716

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12717

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12718

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1272

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12720

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12721

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12722

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12723

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12724

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12725

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12726

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12727

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12728

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1273

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12730

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12731

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12732

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12733

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12734

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12735

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12736

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12737

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12738

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1274

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12740

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12741

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12742

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12743

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12744

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12745

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12746

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12747

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12748

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1275

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12750

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12751

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12752

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12753

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12754

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12755

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12756

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12757

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12758

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1276

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12760

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12761

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12762

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12763

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12764

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12765

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12766

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12767

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12768

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1277

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12770

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12771

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12772

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12773

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12774

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12775

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12776

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12777

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12778

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

128

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

 
   

1280

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12800

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

 
     

12801

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

 
     

12802

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

 
                     
   

1281

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գորժիքներ

 
     

12810

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գորժիքներ

 
                     

13

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

 
 

130

Արժեթղթեր

 
   

1300

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

13001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
   

1301

Պետական արժեթղթեր

 
     

13010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

13011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
   

1302

Ոչ պետական արժեթղթեր

 
     

13020

Սովորական բաժնետոմսեր

 
     

13021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

 
     

13022

Այլ փայամասնակցություններ

 
     

13023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

13024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
   

1303

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
     

13030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

13031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
 

131

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1310

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

13100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1311

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

13110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
                     
 

132

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 
   

1320

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

13200

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 
     

13201

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 
     

13202

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 
     

13203

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 
     

13204

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
                     
   

1321

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 
     

13210

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

13211

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

13212

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 
     

13213

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

13214

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

13215

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 
     

13216

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 
     

13217

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

 
                     
 

133

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
   

1330

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13304

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13305

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13306

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13307

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13308

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1331

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13314

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13315

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13316

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13317

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13318

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1332

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13324

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13325

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13326

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13327

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13328

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1333

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13334

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13335

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13336

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13337

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13338

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1334

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13344

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13345

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13346

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13347

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13348

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1335

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13354

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13355

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13356

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13357

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13358

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

134

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
   

1340

Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1341

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1342

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1343

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1344

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1345

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1346

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13464

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13465

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13466

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13467

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13468

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1347

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13474

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13475

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13476

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13477

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13478

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

135

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
   

1350

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1351

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1352

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1353

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1354

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1355

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

136

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
   

1360

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1361

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1362

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1363

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1364

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1365

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1366

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13664

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13665

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13666

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13667

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13668

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1367

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13674

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13675

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13676

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13677

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13678

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

137

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

 
   

1370

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

 
     

13701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

 
     

13702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

 
                     
   

1371

Ածանցյալ գորժիքներ

 
     

13710

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գորժիքներ

 
                     

14

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

 
 

140

Արժեթղթեր

 
   

1400

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

14000NV

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (հաշվեգրված եկամուտ)

 
     

14001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

 
     

14001NV

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14002

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14002NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1401

Պետական արժեթղթեր

 
     

14010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

14010NV

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (հաշվեգրված եկամուտ)

 
     

14011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

 
     

14011NV

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14012

Պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14012NI

Պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1402

Ոչ պետական արժեթղթեր

 
     

14020

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

14020NV

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14020NI

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (հաշվեգրված եկամուտ)

 
     

14021

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

 
     

14021NV

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14022

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14022NI

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1403

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
     

14030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

14030NV

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14030NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (հաշվեգրված եկամուտ)

 
     

14031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

 
     

14031NV

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14032

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14032NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

141

Ֆակտորինգ

 
   

1410

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14100

Բանկերի հետ ֆակտորինգ

 
     

14100NV

Բանկերի հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14101

Բանկերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14101NI

Բանկերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14102

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14102NV

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14103

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14103NI

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14104

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14104NV

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14105

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14105NI

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14106

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14106NV

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14107

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14107NI

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14108

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14108NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14109NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
           
   

1411

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14110NV

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14111

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14111NI

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14112

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների ֆակտորինգ

 
     

14112NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14113

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14113NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1412

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14120

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգ

 
     

14120NV

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14121

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14121NI

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14122

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14122NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14123

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14123NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14124

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14124NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14125

Այլ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14125NI

Այլ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1413

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ

 
     

14130

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգ

 
     

14130NV

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14131

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14131NI

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14132

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգ

 
     

14132NV

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14133

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14133NI

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14134

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ

 
     

14134NV

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14135

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14135NI

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

142

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 
   

1420

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

14200

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 
     

14200PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14200PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14200PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14201

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 
     

14201PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14201PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14201PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14202

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 
     

14202PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14202PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14202PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14203

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 
     

14203PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14203PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14203PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14204

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

14204PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14204PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14204PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
                     
   

1421

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 
     

14210

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

14210PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14210PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14210PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14211

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

14211PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14211PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14211PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14212

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 
     

14212PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14212PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14212PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14213

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

14213PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14213PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14213PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14214

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

14214PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14214PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14214PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14215

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 
     

14215PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14215PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14215PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14216

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 
     

14216PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14216PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14216PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14217

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

 
     

14217PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14217PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14217PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
                     
 

143

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
   

1430

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14304

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14305

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14306

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1431

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14314

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14315

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14316

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1432

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14324

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14325

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14326

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1433

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14334

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14335

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14336

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1434

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14344

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14345

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14346

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1435

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14354

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14355

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14356

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

144

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
   

1440

Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14404

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14405

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14406

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1441

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14414

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14415

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14416

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1442

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14424

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14425

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14426

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1443

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14434

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14435

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14436

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1444

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14444

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14445

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14446

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
           
   

1445

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14454

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14455

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14456

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
           
   

1446

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14464

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14465

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14466

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1447

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14474

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14475

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14476

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

145

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
   

1450

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14504

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14505

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14506

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1451

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14514

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14515

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14516

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1452

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14524

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14525

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14526

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1453

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14534

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14535

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14536

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1454

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14544

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14545

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14546

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1455

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14554

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14555

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14556

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

146

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
   

1460

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14604

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14605

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14606

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1461

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14614

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14615

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14616

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1462

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14624

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14625

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14626

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1463

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14634

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14635

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14636

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1464

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14644

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14645

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14646

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1465

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14654

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14655

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14656

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1466

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14664

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14665

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14666

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1467

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14674

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14675

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14676

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

147

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

 
   

1470

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

14700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

 
     

14701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

 
     

14702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

 
                     
   

1471

Ածանցյալ գորժիքներ

 
     

14710

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գորժիքներ

 
                     

15

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

 
 

150

Ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1500

Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15000

Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15000NV

Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15001

Բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15001NI

Բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15002

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր բանկերին

 
     

15003

Բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15003NI

Բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15004

Բանկերին տրամադրված օվերնայթ

 
     

15005

Բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15005NI

Բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1501

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15010

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15010NV

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15011

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15011NI

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15012

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր վարկային կազմակերպություններին

 
     

15013

Վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15013NI

Վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1502

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15020

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15020NV

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15021

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15021NI

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15022

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ներդրումային ընկերություններին

 
     

15023

Ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15023NI

Ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1503

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15030

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15030NV

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15031

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15031NI

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15032

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ապահովագրական ընկերություններին

 
     

15033

Ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15033NI

Ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1504

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15040

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15040NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15041

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15041NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15042

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ ֆինանսական կազմակերպություններին

 
     

15043

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15043NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

151

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1510

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15100

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15100NV

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15101

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15101NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15102

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված բանկերին

 
     

15103

Կազմակերպության հետ կապված բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15103NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15104

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթ

 
     

15105

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15105NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1511

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15110

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15110NV

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15111

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15111NI

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15112

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին

 
     

15113

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15113NI

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1512

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15120

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15120NV

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15121

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15121NI

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15122

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին

 
     

15123

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15123NI

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1513

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15130

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15130NV

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15131

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15131NI

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15132

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին

 
     

15133

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15133NI

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1514

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15140

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15140NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15141

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15141NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15142

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին

 
     

15143

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15143NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

152

Այլ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
   

1520

Կարճաժամկետ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

 
     

15200

Կարճաժամկետ պահանջներ բանկերի նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

 
     

15201

Կարճաժամկետ պահանջներ վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

 
     

15202

Կարճաժամկետ պահանջներ ներդրումային ընկերությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

 
     

15203

Կարճաժամկետ պահանջներ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

 
     

15204

Կարճաժամկետ պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

 
                     
   

1521

Կարճաժամկետ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

 
     

15210

Կարճաժամկետ պահանջներ բանկերի նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

 
     

15211

Կարճաժամկետ պահանջներ վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

 
     

15212

Կարճաժամկետ պահանջներ ներդրումային ընկերությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

 
     

15213

Կարճաժամկետ պահանջներ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

 
     

15214

Կարճաժամկետ պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

 
                     
   

1522

Դեպոնացված միջոցներ

 
     

15220

Դեպոնացված միջոցներ կենտրոնական բանկերում

 
     

15221

Դեպոնացված միջոցներ բանկերում

 
     

15222

Դեպոնացված միջոցներ այլ կազմակերպություններում

 
                     
 

153

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
   

1530

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

15300

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 
     

15300PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15300PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15300PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15301

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 
     

15301PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15301PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15301PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15302

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 
     

15302PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15302PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15302PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15303

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 
     

15303PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15303PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15303PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15304

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

15304PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15304PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15304PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
                     
   

1531

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

15310

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով

 
     

15310PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15310PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15310PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15311

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով

 
     

15311PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15311PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15311PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15312

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով

 
     

15312PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15312PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15312PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15313

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների գծով

 
     

15313PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15313PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15313PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15314

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

15314PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15314PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15314PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
                     

16

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց նկատմամբ

 
 

160

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1600

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16000

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16000NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16001

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16001NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16002

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16003

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16003NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16004

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16004NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16005

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16005NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1601

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16010

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16010NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16011

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16011NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16012

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16013

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16013NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16014

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16014NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16015

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16015NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

161

Հիմնարկներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1610

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16100

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16100NV

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16101

Հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16101NI

Հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16102

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր հիմնարկներին

 
     

16103

Հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16103NI

Հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16104

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16104NV

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16105

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16105NI

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1611

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16110

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16110NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16111

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16111NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16112

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16113

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16113NI

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16114

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16114NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16115

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16115NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1612

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16120

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16120NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16121

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16121NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16122

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16123

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16123NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16124

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16124NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16125

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16125NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

162

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1620

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16200

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16200NV

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16201

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16201NI

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16202

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆիզիկական անձանց

 
     

16203

Ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16203NI

Ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16204

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16204NV

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16205

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16205NI

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1621

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16210

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16210NV

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16211

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16211NI

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16212

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր անհատ ձեռնարկատերերին

 
     

16213

Անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16213NI

Անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16214

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16214NV

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16215

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16215NI

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1622

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16220

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16220NV

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16221

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16221NI

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16222

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության աշխատակիցներին

 
     

16223

Կազմակերպության աշխատակիցների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16223NI

Կազմակերպության աշխատակիցների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16224

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16224NV

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16225

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16225NI

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1623

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16230

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16230NV

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16231

Այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16231NI

Այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16232

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ անձանց

 
     

16233

Այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16233NI

Այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16234

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16234NV

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16235

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16235NI

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

163

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1630

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16300

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16300NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16301

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16301NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16302

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16303

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16303NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16304

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16304NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16305

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16305NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1631

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16310

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16310NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16311

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16311NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16312

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16313

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16313NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16314

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16314NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16315

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16315NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

164

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1640

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16400

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16400NV

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16401

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16401NI

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16402

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին

 
     

16403

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16403NI

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16404

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16404NV

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16405

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16405NI

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1641

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16410

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16410NV

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16411

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16411NI

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16412

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16413

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16413NI

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16414

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16414NV

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16415

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16415NI

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1642

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16420

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16420NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16421

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16421NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16422

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16423

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16423NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16424

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16424NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16425

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16425NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

165

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1650

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16500

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16500NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16501

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16501NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16502

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց

 
     

16503

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16503NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16504

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16504NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16505

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16505NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1651

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16510

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16510NV

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16511

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16511NI

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16512

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին

 
     

16513

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16513NI

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16514

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16514NV

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16515

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16515NI

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1652

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16520

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16520NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16521

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16521NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս])

 
     

16522

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց

 
     

16523

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16523NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16524

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16524NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16525

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16525NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

166

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 
   

1660

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 
     

16600

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16600PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16600PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16600PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16601

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16601PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16601PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16601PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16602

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 
     

16602PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16602PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16602PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16603

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16603PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16603PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16603PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16604

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16604PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16604PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16604PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16605

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 
     

16605PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16605PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16605PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16606

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 
     

16606PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16606PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16606PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16607

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

 
     

16607PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16607PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16607PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
                     
   

1661

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 
     

16610

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16610PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16610PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16610PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16611

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16611PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16611PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16611PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16612

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով

 
     

16612PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16612PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16612PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16613

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16613PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16613PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16613PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16614

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16614PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16614PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16614PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16615

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով

 
     

16615PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16615PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16615PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16616

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 
     

16616PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16616PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16616PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16617

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով

 
     

16617PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16617PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16617PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
                     

17

Ռեպո համաձայնագրեր

 
 

170

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

 
   

1700

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

 
     

17000

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

 
     

17000NV

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17001

Կենտրոնական բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17001NI

Կենտրոնական բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

171

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

 
   

1710

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

 
     

17100

Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ

 
     

17100NV

Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17101

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17101NI

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17102

Ռեպո համաձայնագրեր վարկային կազմակերպությունների հետ

 
     

17102NV

Ռեպո համաձայնագրեր վարկային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17103

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17103NI

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17104

Ռեպո համաձայնագրեր ներդրումային ընկերությունների հետ

 
     

17104NV

Ռեպո համաձայնագրեր ներդրումային ընկերությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17105

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17105NI

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17106

Ռեպո համաձայնագրեր ապահովագրական ընկերությունների հետ

 
     

17106NV

Ռեպո համաձայնագրեր ապահովագրական ընկերությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17107

Ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17107NI

Ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17108

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

 
     

17108NV

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17109NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

172

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ

 
   

1720

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ

 
     

17200

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ

 
     

17200NV

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17201

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17201NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17202

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ

 
     

17202NV

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17203

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17203NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1721

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

 
     

17210

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների հետ

 
     

17210NV

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17211

Հիմնարկների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17211NI

Հիմնարկների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17212

Ռեպո համաձայնագրեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

 
     

17212NV

Ռեպո համաձայնագրեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17213NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17214

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

 
     

17214NV

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17215

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17215NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1722

Ռեպո համաձայնագրեր այլ անձանց հետ

 
     

17220

Ռեպո համաձայնագրեր ֆիզիկական անձանց հետ

 
     

17220NV

Ռեպո համաձայնագրեր ֆիզիկական անձանց հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17221

Ֆիզիկական անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17221NI

Ֆիզիկական անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17222

Ռեպո համաձայնագրեր անհատ ձեռնարկատերերի հետ

 
     

17222NV

Ռեպո համաձայնագրեր անհատ ձեռնարկատերերի հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17223

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17223NI

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17224

Ռեպո համաձայնագրեր այլ անձանց հետ

 
     

17224NV

Ռեպո համաձայնագրեր այլ անձանց հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17225

Այլ անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17225NI

Այլ անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     

18

Այլ գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
 

180

Ակրեդիտիվներ

 
   

1800

Ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18000

Բանկերին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18000NV

Բանկերին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18001

Բանկերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18001NI

Բանկերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18002

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18002NV

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18003

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18003NI

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18004

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18004NV

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18005

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18005NI

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18006

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18006NV

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18007

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18007NI

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18008

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18008NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18009

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18009NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1801

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18010

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18010NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18011

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18011NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18012

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18012NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18013

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18013NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1802

Հիմնարկներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18020

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18020NV

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18021

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18021NI

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18022

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18022NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18023

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18023NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18024

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18024NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18025

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18025NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1803

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18030

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18030NV

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18031

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18031NI

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18032

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18032NV

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18033

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18033NI

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18034

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18034NV

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18035

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18035NI

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

181

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ

 
   

1810

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների համար

 
     

18100

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ բանկերի համար

 
     

18100NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ բանկերի համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18101

Բանկերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18101NI

Բանկերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18102

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ վարկային կազմակերպությունների համար

 
     

18102NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ վարկային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18103

Վարկային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18103NI

Վարկային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18104

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ներդրումային ընկերությունների համար

 
     

18104NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ներդրումային ընկերությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18105

Ներդրումային ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18105NI

Ներդրումային ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18106

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ապահովագրական ընկերությունների համար

 
     

18106NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ապահովագրական ընկերությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18107

Ապահովագրական ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18107NI

Ապահովագրական ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18108

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար

 
     

18108NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18109NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1811

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների համար

 
     

18110

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական առևտրային կազմակերպությունների համար

 
     

18110NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական առևտրային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18111

Պետական առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18111NI

Պետական առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18112

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ առևտրային կազմակերպությունների համար

 
     

18112NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ առևտրային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18113

Այլ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18113NI

Այլ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1812

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար

 
     

18120

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ հիմանարկների համար

 
     

18120NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ հիմանարկների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18121

Հիմնարկների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18121NI

Հիմնարկների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18122

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար

 
     

18122NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18123

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18123NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18124

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար

 
     

18124NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18125

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18125NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1813

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ այլ անձանց համար

 
     

18130

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ֆիզիկական անձանց համար

 
     

18130NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ֆիզիկական անձանց համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18131

Ֆիզիկական անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18131NI

Ֆիզիկական անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18132

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ անհատ ձեռնարկատերերի համար

 
     

18132NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ անհատ ձեռնարկատերերի համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18133

Անհատ ձեռնարկատերերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18133NI

Անհատ ձեռնարկատերերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18134

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ անձանց համար

 
     

18134NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ անձանց համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18135

Այլ անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18135NI

Այլ անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

182

Ֆինանսական վարձակալություն

 
   

1820

Ֆինանսական կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18200

Բանկերից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18201

Վարկային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18202

Ներդրումային ընկերություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18203

Ապահովագրական ընկերություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18204

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1821

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18210

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18212

Հիմնարկներից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18214

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18215

Ֆիզիկական անձանցից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18216

Անհատ ձեռնարկատերերից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18217

Այլ անձանցից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1822

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություններից

 
     

18220

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ բանկերից

 
     

18221

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ վարկային կազմակերպություններից

 
     

18222

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ներդրումային ընկերություններից

 
     

18223

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ապահովագրական ընկերություններից

 
     

18224

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

 
                     
   

1823

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից

 
     

18230

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ պետական առևտրային կազմակերպություններից

 
     

18231

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ առևտրային կազմակերպություններից

 
     

18232

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ հիմնարկներից

 
     

18233

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից

 
     

18234

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

 
     

18235

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ֆիզիկական անձանցից

 
     

18236

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ անհատ ձեռնարկատերերից

 
     

18237

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ անձանցից

 
                     
 

183

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարում

 
   

1830

Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18300

Բանկերից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18301

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18302

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18303

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18304

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1831

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18310

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18311

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18312

Հիմնարկներից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18313

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18314

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18315

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18316

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18317

Այլ անձանցից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
 

184

Արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1840

Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18400

Բանկերից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18401

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18402

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18403

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18404

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1841

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18410

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18411

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18412

Հիմնարկներից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18413

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18414

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18415

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18416

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18417

Այլ անձանցից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1842

Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18420

Բանկերից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18421

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18422

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18423

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18424

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1843

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18430

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18431

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18432

Հիմնարկներից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18433

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18434

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18435

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18436

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18437

Այլ անձանցից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1844

Ֆինանսական կազմակերպություններից այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18440

Բանկերից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18441

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18442

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18443

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18444

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1845

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18450

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18451

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18452

Հիմնարկներից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18453

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18454

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18455

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18456

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18457

Այլ անձանցից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
 

185

Արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1850

Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18500

Բանկերից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18501

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18502

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18503

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18504

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1851

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18510

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18511

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18512

Հիմնարկներից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18513

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18514

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18515

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18516

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18517

Այլ անձանցից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
 

186

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1860

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18600

Բանկերից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18601

Վարկային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18602

Ներդրումային ընկերություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18603

Ապահովագրական ընկերություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18604

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1861

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18610

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18611

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18612

Հիմնարկներից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18613

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18614

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18615

Ֆիզիկական անձանցից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18616

Անհատ ձեռնարկատերերից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18617

Այլ անձանցից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1862

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչների կողմից ստացվելիք պարգևավճարներ

 
     

18620

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչների կողմից ստացվելիք պարգևավճարներ

 
                     
 

187

Խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1870

Ֆինանսական կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18700

Բանկերից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18701

Վարկային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18702

Ներդրումային ընկերություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18703

Ապահովագրական ընկերություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18704

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1871

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18710

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18711

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18712

Հիմնարկներից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18713

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18714

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18715

Ֆիզիկական անձանցից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18716

Անհատ ձեռնարկատերերից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18717

Այլ անձանցից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
 

188

Հեջավորման գործիքներ

 
   

1880

Հեջավորման ածանցյալ գործիքներ (իրական արժեքի հեջ)

 
     

18800

Ֆյուչերս - իրական արժեքի հեջ

 
     

18801

Ֆորվարդ - իրական արժեքի հեջ