Համարը 
N 93-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.04.20/10(187) Հոդ.118
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
03.03.2005
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.03.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.06.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 15-Ը ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
11 ապրիլի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05005151

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

3 մարտի 2005 թ.

N 93-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 15-Ը ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածները, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի դեկտեմբերի 13-ի ««Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը  հաստատելու մասին» թիվ 407-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2005 թվականի հունիսի 1-ից:
 

ՀՀ կենտրոնական
բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան


2005 թ. մարտի 11
 Երևան


Հավելված 1

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  1 5

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

ԳԼՈՒԽ I

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանված է համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի և կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (այսուհետև՝ Կենտրոնական բանկ) ներկայացվող  հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգն ու ժամկետները:

 

ԳԼՈՒԽ II

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

2. Վարկային կազմակերպությունները, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 3-րդ կետով սահմանված վարկային կազմակերպությունների, Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հաշվետվությունների հետևյալ ձևերը՝ նշված պարբերականությամբ.

  Հաշվետվության անվանումը

Հաշվետվության
համարը

Ներկայացման հաճախականությունը

1 Հաշվեկշիռ  1

ամսական, տարեկան

2 Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 3 ամսական
3 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ 5 ամսական, տարեկան 
4 Հաշվետվություն վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ

6

ամսական
4.1

Հաշվետվություն արտարժութային դիրքերի վերաբերյալ

7 ամսական
5 Հաշվետվություն ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետայնությունների վերաբերյալ  9 եռամսյակային 
6 Հաշվետվություն կանոնադրական կապիտալի ձևավորման վերաբերյալ  10 յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում
7 (տողը հանվել է 04.11.08 N 298-Ն)
8 Հաշվետվություն դրամարկղային շրջանառության վերաբերյալ (ամփոփ և ըստ մասնաճյուղերի) 13 ամսական
9 Հաշվետվություն նախորդող շաբաթվա ընթացքում ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների միջին տոկոսադրույքների վերաբերյալ  17 շաբաթական
10 Հաշվետվություն ոչ ռեզիդենտների հետ իրականացված գործառնությունների և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինանսական դիրքերի վերաբերյալ 18 եռամսյակային
11 Հաշվետվություն արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ  19 օրական 
12 Վարկային կազմակերպության կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների և վճարային գործիքների վերաբերյալ  20 եռամսյակային
13 Հաշվետվություն արժեթղթերի թողարկման արդյունքների վերաբերյալ 21 յուրաքանչյուր թողարկման համար
14 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի և կատարված ներդրումների վերաբերյալ  22 տարեկան 
15 (տողը հանվել է 04.11.08 N 298-Ն)
16 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության աշխատակազմի վերաբերյալ  28 եռամսյակային
17 Հրապարակվող հաշվետվություն տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 30 եռամսյակային
18

Հաշվետվություն ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ

31

տարեկան

19.

Հաշվետվություն արժեթղթերի երկրորդային շուկայում իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ

32

օրական

20.

(կետն ուժը կորցրել է 29.05.12 թիվ 145-Ն)
21.

Հաշվետվություն չորս հարյուր հազար դրամը գերազանցող արտարժույթի առուվաճառքի գործարքների վերաբերյալ

33

օրական

Գործունեության տեսակը փոփոխող վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկի կողմից գործունեության տեսակի փոփոխման նախնական համաձայնությունը ստանալուց հետո Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 26-ի ««Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ը հաստատելու մասին» թիվ 50-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ով (այսուհետ` Կանոնակարգ 3) սահմանված թիվ 3 և թիվ 7 հաշվետվությունները:

Սույն կետով սահմանված հաշվետվություններից բացի, վարկային կազմակերպությունները պարտավոր են Կենտրոնական բանկի պահանջով ներկայացնել լրացուցիչ հաշվետվություններ:

(2-րդ կետը լրաց., փոփ. 04.11.08 N 298-Ն, լրաց. 02.06.09 թիվ 158-Ն, 08.09.09 թիվ 268-Ն, խմբ. 21.12.10 թիվ 343-Ն, լրաց. 06.12.11 թիվ 332-Ն, փոփ. 29.05.12 թիվ 145-Ն, լրաց. 12.03.15 թիվ 48-Ն)

3. Վարկային կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի  2002 թվականի նոյեմբերի 5-ի թիվ 347-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ի (այսուհետև՝ կանոնակարգ 14) 12.1 կետով սահմանված կարգով, իրենց կանոնադրության համաձայն հրապարակային օֆերտաների միջոցով չեն ներգրավում փոխառություններ, Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հաշվետվությունների հետևյալ ձևերը՝ նշված  պարբերականությամբ.
 

  Հաշվետվության անվանումը Հաշվետվության համարը Ներկայացման հաճախականությունը   
1 Հաշվեկշիռ 1 ամսական, տարեկան
2 Հաշվետվություն ընդհանուր կապիտալի նորմատիվի վերաբերյալ   3.1 ամսական
3 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ  5 ամսական, տարեկան
4 Հաշվետվություն վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ  6 ամսական
4.1

Հաշվետվություն արտարժութային դիրքերի վերաբերյալ

7 ամսական
5 Հաշվետվություն ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետայնությունների վերաբերյալ  9 եռամսյակային
6 Հաշվետվություն կանոնադրական կապիտալի ձևավորման վերաբերյալ 10 յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում
7 (տողը հանվել է 04.11.08 N 298-Ն)
8 Հաշվետվություն դրամարկղային շրջանառության վերաբերյալ (ամփոփ և ըստ մասնաճյուղերի) 13 ամսական
9 Հաշվետվություն նախորդող շաբաթվա ընթացքում ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների միջին տոկոսադրույքների վերաբերյալ 17 շաբաթական
10 Հաշվետվություն ոչ ռեզիդենտների հետ իրականացված գործառնությունների և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինանսական դիրքերի վերաբերյալ 18 եռամսյակային
11 Հաշվետվություն արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ  19 օրական
12 Վարկային կազմակերպության կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների և վճարային գործիքների վերաբերյալ  20 եռամսյակային
13 Հաշվետվություն արժեթղթերի թողարկման արդյունքների վերաբերյալ 21 յուրաքանչյուր թողարկման համար
14 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի և կատարված ներդրումների վերաբերյալ  22 տարեկան
15 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության աշխատակազմի վերաբերյալ 28 եռամսյակային
16 Հրապարակվող հաշվետվություն տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ  30 եռամսյակային
17

Հաշվետվություն ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ

31

տարեկան

18.

Հաշվետվություն արժեթղթերի երկրորդային շուկայում իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ

32

օրական

19.

(կետն ուժը կորցրել է 29.05.12 թիվ 145-Ն)

20.

Հաշվետվություն չորս հարյուր հազար դրամը գերազանցող արտարժույթի առուվաճառքի գործարքների վերաբերյալ

33  օրական

 

Գործունեության տեսակը փոփոխող վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկի կողմից գործունեության տեսակի փոփոխման նախնական համաձայնությունը ստանալուց հետո Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում Կանոնակարգ 3-ով սահմանված թիվ 3 և թիվ 7 հաշվետվությունները: 

Սույն կետով սահմանված հաշվետվություններից բացի, վարկային կազմակերպությունները պարտավոր են Կենտրոնական բանկի պահանջով ներկայացնել լրացուցիչ հաշվետվություններ:

(3-րդ կետը լրաց., փոփ. 04.11.08 N 298-Ն, լրաց. 02.06.09 թիվ 158-Ն, 08.09.09 թիվ 268-Ն, խմբ. 21.12.10 թիվ 343-Ն, լրաց. 06.12.11 թիվ 332-Ն, փոփ. 29.05.12 թիվ 145-Ն, լրաց. 12.03.15 թիվ 48-Ն)

 


ԳԼՈՒԽ III

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

4. Վարկային կազմակերպությունները հաշվետվությունները, ծանուցումները, կից տեղեկանքները, բացառությամբ «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ի հավելված 1-ի (այսուհետ՝ հավելված 1) ձև թիվ 30-ի, ներկայացնում են «Սի Բի Էյ Նեթ» համակարգի միջոցով (Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրած հասցեով) կամ էլեկտրոնային կրիչների վրա՝ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող ֆայլերին համապատասխան: Հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչության հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու բաժնի կողմից վարկային կազմակերպություններին ուղարկված պաշտպանված ֆայլերով, որոնց փոփոխումն արգելվում է: Այլ կերպ ներկայացված հաշվետվությունը համարվում է չընդունված:

Հաշվետվություններում նշվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթվերը (օրինակ՝ շաբաթական հաշվետվություններում նշվում է կիրակի օրվա ամսաթիվը, իսկ ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններում՝ ամսվա վերջին օրվա ամսաթիվը): Ամսաթիվը նշվում է հետևյալ ֆորմատով՝ օր. ամիս. տարի (օրինակ՝ 31/01/2001):

Սույն կետով սահմանված պահանջներին համապատասխան Կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված հաշվետվությունները, ծանուցումները, կից տեղեկանքները հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 54-րդ հոդվածով սահմանված գրավոր ապացույցներ:

Վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի (հետհաշվեկշռային պարտավորությունների) և ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստները սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվություններում արտացոլվում են (իսկ հաշվետվություններում ներկայացվող հիմնական տնտեսական նորմատիվների և չբաշխված շահույթի հաշվարկում ընդգրկվում են) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 63 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման» և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1998 թվականի սեպտեմբերի 15-ի թիվ 188 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի և վարկային կազմակերպությունների ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստի ձևավորման և օգտագործման» կարգերին համապատասխան հաշվարկված գումարների չափով:

Սույն կանոնակարգի իմաստով` ակտիվի կամ պարտավորության համախառն հաշվեկշռային մնացորդ (արժեք) է համարվում վերջինիս գծով հաշվեկշռում գրանցված գումարը, ներառյալ` տոկոսները, տույժերը և տուգանքները, առանց նրա գծով ձևավորված պահուստի, կուտակված ամորտիզացիայի կամ արժեզրկման նվազեցման, եթե այդպիսիք կան:

Սույն կանոնակարգի իմաստով` ակտիվի կամ պարտավորության հաշվեկշռային մնացորդ է համարվում նրա համախառն հաշվեկշռային մնացորդը նվազեցրած նրա գծով ձևավորված պահուստը, կուտակված ամորտիզացիան և արժեզրկումը, եթե այդպիսիք կան:

(4-րդ կետը խմբ. 26.02.08 N 51-Ն, լրաց. 08.09.09 թիվ 268-Ն, փոփ., լրաց. 29.05.12 թիվ 145-Ն, լրաց. 05.05.15 թիվ 109-Ն)

5. Վարկային կազմակերպությունները հաշվետվությունները էլեկտրոնային փոստով կամ էլեկտրոնային կրիչների վրա ներկայացնելիս ֆայլերը կոդավորում են՝ համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից ստացված կոդի:

Ֆայլի կոդն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

Ներմուծեք նկարագրությունը_10469

 

6. Թիվ 1 հաշվետվությունը կազմված է մեկ էջից և լրացվում է հազար դրամներով, առանց տասնորդական միավորների:

«I խմբի արտարժույթ» և «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում արտարժույթի խմբավորումն իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի նոյեմբերի 5-ի ««Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ը հաստատելու մասին» թիվ 347-Ն որոշման (այսուհետև` Կանոնակարգ 14): «I խմբի արտարժույթ», «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում լրացվում են Կանոնակարգ 14-ով սահմանված արտարժութային դիրքի հաշվարկի մեջ մասնակցող բանկի արտարժույթով ակտիվների և պարտավորությունների մնացորդները, ինչպես նաև արտարժութային ռիսկ պարունակող ակտիվների և պարտավորությունների մնացորդները: Յուրաքանչյուր արժութային սյունակում ներկայացվող թվերը դասակարգվում են ըստ ռեզիդենտության: Հետհաշվեկշռային հաշիվները լրացվում են հազար դրամներով: Հաշվետվությունները պետք է պարունակեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա (եթե բանկն աշխատել է նաև շաբաթ, կիրակի կամ օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային օրը, ապա` այդ օրվա) դրությամբ տվյալները: Բանկի կողմից ինքնուրույն բացված հաշիվները Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում չեն արտացոլվում որպես առանձին հաշիվ:

Որոշ հոդվածներին կից ներկայացված են «NV» (ՆՎ) կամ «NI» (ՆԻ) հապավումներով տողեր: «NV» հապավումով տողում ներկայացվում են տվյալ տողի հիմնական հոդվածում ընդգրկված տվյալ ակտիվի կամ պարտավորության մայր գումարը, իսկ «NI» հապավումով տողում` անվանական տոկոսադրույքով հաշվեգրված և դեռ չվճարված տոկոսագումարը, ինչպես նաև տվյալ հոդվածի գծով հաշվարկված տույժերը և տուգանքները: Օրինակ` «10420 NV» տողում ներկայացվում է «10420» տողի հանրագումարում ընդգրկված տվյալ ակտիվի մայր գումարը, իսկ «10421 NI» տողում` «10421» տողի հանրագումարում ընդգրկվող հաշվեգրված և դեռ չվճարված տոկոսագումարին վերաբերող մասը: 

(6-րդ կետը խմբ. 04.11.08 N 298-Ն, 30.11.11 թիվ 326-Ն, 29.05.12 թիվ 145-Ն)

7. Հավելված 1-ի ձև թիվ 3 հաշվետվությունը բաղկացած է 6 էջից (ֆայլով՝ 6 շիթից):

Հաշվետվությունում հաշվեկշռային ֆինանսական գործիքները ընդգրկվում են համախառն հաշվեկշռային մնացորդներով:

Առաջին էջում ներկայացվում և ամփոփվում են հիմնական տնտեսական նորմատիվների հաշվարկին մասնակցող միջին ամսական ցուցանիշներն ու տնտեսական նորմատիվների փաստացի մեծությունները՝ հաշվարկված կանոնակարգ 14-ի համաձայն: Առաջին (1) և երկրորդ (2) սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների նորմատիվային միջին ամսական մեծությունները: Մեկ փոխառուի գծով վարկային կազմակերպության ռիսկի առավելագույն չափը, անկախ այդ նորմատիվի խախտման փաստից, արտացոլվում է երրորդ (3) սյունակի առաջին տողում: Եթե նորմատիվը խախտվել է մի քանի փոխառուների գծով, ապա հաջորդ տողերում ցույց են տրվում խախտում առաջացրած բոլոր գումարները՝ ըստ նվազող հաջորդականության: Վարկային կազմակերպությունը հաշվետվությանը կից պարտադիր ներկայացնում է տեղեկանք՝ խախտում առաջացրած բոլոր գումարների տրամադրման պահի դրությամբ խախտման փաստի առկայության  մասին:

Առաջին էջի չորրորդ սյունակը լրացվում է ըստ վարկային կազմակերպության տեսակի: Ընդ որում, խնայողական միությունների համար լրացվում են «50», վարկային միությունների համար՝ «50/3», լիզինգային կազմակերպությունների համար՝ «12.5», ֆակտորինգային կազմակերպությունների համար՝ «10», ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունների համար՝ «10» գործակիցները:

Երկրորդ էջում ներկայացվում են ընդհանուր կապիտալի ու դրա տարրերի հաշվեկշռային և նորմատիվային մեծությունները, ինչպես նաև նորմատիվային մեծությունների հաշվարկի համար Կանոնակարգ 14-ով նախատեսված անհրաժեշտ նվազեցումներն՝ ըստ ամսվա բոլոր օրերի: Ընդ որում, լրացուցիչ կապիտալի հաշվարկին մասնակցում են ընդգրկվող և չընդգրկվող գումարներ: Ընդգրկվող գումարները, մասնավորապես, հիմնական միջոցների վերագնահատման պահուստներն ու հաշվեկշռի միավորման (կոնսոլիդացիայի) ընթացքում առաջացած արտարժութային տարբերությունների պահուստն են, իսկ չընդգրկվող գումարները՝ երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններն են, ինչպես նաև այն գումարները, որոնք հաշվառվում են որպես կապիտալ, սակայն համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» Կանոնակարգ 14-ի, չեն մտնում նորմատիվային կապիտալի հաշվարկի մեջ: Այն օրերին, երբ վարկային կազմակերպության հաշվեկշիռը փոփոխություններ չի կրել (ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը), լրացվում են նախորդ օրվա տվյալները:

Երրորդ էջում ներկայացվում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր կապիտալի համարժեքության՝ Ն1 նորմատիվի հաշվարկում ներառվող հաշվեկշռային հոդվածները (ռիսկով կշռված ակտիվների հաշվարկում չեն ներառվում կանոնակարգ 14-ի 16.2-րդ կետով նախատեսված հիմնական կապիտալի հաշվարկից նվազեցվող ակտիվները)՝ ըստ ռիսկի կշիռների և ակտիվների հնարավոր կորուստների մասհանումները:

Չորրորդ էջում ներկայացվում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր կապիտալի համարժեքության՝ Ն1 տնտեսական նորմատիվի հաշվարկում ներառվող հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունները և անավարտ ժամկետային գործառնությունները՝ ըստ ռիսկի կշիռների և դրանց համապատասխան պահուստները: Արտարժութային անավարտ ժամկետային գործարքները (հետհաշվեկշռային մասով) հաշվետվության մեջ պետք է գրանցվեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Կենտրոնական բանկի հաշվարկային փոխարժեքով: 

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 04.11.08 N 298-Ն)

Հինգերորդ և վեցերորդ էջերում ներկայացվում են արտարժութային ռիսկի հաշվարկի համար անհրաժեշտ տարրերը՝ համաձայն Կանոնակարգ 14-ի: Ընդ որում, կախված այն բանից, թե վարկային կազմակերպությունն արտարժութային ռիսկի հաշվարկի որ մեթոդաբանությունից է օգտվում, լրացվում է այս երկու էջերից միայն մեկը:

Հինգերորդ էջը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպությունն օգտվում է արտարժութային ռիսկի գնահատման Ստանդարտ մեթոդաբանությունից: Հինգերորդ էջի առաջին սյունակում լրացվում է արտարժութային երկար դիրքերի հանրագումարը, երկրորդ սյունակում՝ կարճ դիրքերի հանրագումարը (բացարձակ մեծությամբ), իսկ երրորդ սյունակում՝ թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորների բաց դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումարը:

Վեցերորդ էջը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպությունն օգտվում է արտարժութային ռիսկի գնահատման ՎաՌ մեթոդաբանությունից: Երրորդ սյունակում լրացվում է, թե հաշվետու ամսվա վերջին օրվան նախորդող 250 աշխատանքային օրերի ընթացքում փոխարժեքի փոփոխության պատճառով քանի անգամ է վարկային կազմակերպության օրական կորուստների մեծությունը գերազանցել տվյալ օրվա արտարժութային ՎաՌ-ը:

(7-րդ կետը լրաց., խմբ., փոփ. 04.11.08 N 298-Ն, լրաց. 29.05.12 թիվ 145-Ն)

8. Այն վարկային կազմակերպությունները, որոնք իրենց կանոնադրության համաձայն հրապարակային օֆերտայի միջոցով փոխառություններ չեն ներգրավում, ներկայացնում են Հավելված 1-ի ձև թիվ 3.1 հաշվետվությունը, որը լրացվում է Հավելված 1-ի ձև թիվ 3 հաշվետվության 2-րդ էջի մեկնաբանությունների համաձայն:

9. Հավելված 1-ի ձև թիվ 5 հաշվետվությունը լրացվում է աճողական տվյալներով՝ տարեսկզբից ստացված տոկոսային և ոչ տոկոսային եկամուտների, կատարված տոկոսային և ոչ տոկոսային ծախսերի, ակտիվների հնարավոր կորուստների գծով պահուստներին կատարված հատկացումների, դուրս գրված ակտիվների վերադարձից առաջացած գումարների չափով: «Նախորդ ժամանակաշրջան» սյունակում լրացվում են՝ ամսական հաշվետվություններում՝ նախորդ ամսվա, եռամսյակային հաշվետվություններում՝ նախորդ եռամսյակի, իսկ տարեկան հաշվետվություններում՝ նախորդ տարվա վերջին օրվա դրությամբ աճողական տվյալները:

Առանձին տողերի տարանջատումն ըստ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների՝ կատարվում է եկամուտների ստացման աղբյուրի տեսանկյունից: Օրինակ՝ ոչ ռեզիդենտին ռեզիդենտի կողմից թողարկված արժեթղթի վաճառքից ստացված եկամուտը պետք է արտացոլվի «Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ» տողի  «Ոչ ռեզիդենտ» ենթատողում:

Հաշվետվության «3.16. Ներդրումային ծառայությունների մատուցումից ստացված զուտ եկամուտ» տողում լրացվում են Կանոնակարգ 14-ի 6.4-րդ և 6.5-րդ կետերում նշված ծառայությունների դիմաց ստացված զուտ եկամուտները, բացառությամբ 6.4-րդ կետի 4-րդ ենթակետում նշված ծառայության, որի դիմաց եկամուտները լրացվում են «3.6. Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ» տողում:

«Հատկացումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին» և «Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին կատարված մասհանումների վերադարձ» բաժինների համապատասխան տողերը լրացվում են առանձին գումարներով՝ առանց հաշվանցելու:

(9-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

10. Հավելված 1-ի ձև թիվ 6 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 էջից (ֆայլով՝ 2 շիթից):

Առաջին էջը (շիթ 1-ը) բաղկացած է «I Վարկային ներդրումները, ավանդները, ֆակտորինգը, լիզինգը, ռեպո համաձայնագրերը ըստ ժամկետների», «II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկվող պահուստների չափը» և «III. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստի չափը» աղյուսակներից:

«I Վարկային ներդրումները, ավանդները, ֆակտորինգը, լիզինգը, ռեպո համաձայնագրերը ըստ ժամկետների» աղյուսակի (այսուհետ I աղյուսակ) «1. Ընդամենը ակտիվներ՝ վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր», «2. Ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր» և «3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի» տողերի համապատասխանաբար 2-ից 13-րդ սյուները չեն լրացվում, այլ լրացվում են միայն «Ընդամենը (մայր գումարի մնացորդ)», «Ընդամենը (համախառն հաշվեկշռային մնացորդ)», «Ընդամենը (քանակ)» սյուները:

I աղյուսակի «1.1 Ժամկետային ակտիվներ» տողում արտացոլվում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր ժամկետային վարկերի, բանկային ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի գումարներն՝ ըստ պայմանագրային ժամկետների: Ընդ որում, եթե պայմանագրով նախատեսված են մասնակի մարումներ, ապա յուրաքանչյուր մասնաբաժնի համար պայմանագրային մարման ժամկետ է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված տվյալ մասնաբաժնի մարման ժամկետը, այլ ոչ թե պայմանագրի վերջնական ժամկետը: I աղյուսակի «1.2 Երկարաձգված ակտիվներ» տողում արտացոլվում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր վարկերի, բանկային ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի գումարները՝ ըստ փաստացի երկարաձգված օրերի: Ընդ որում, եթե ակտիվը երկարաձգվել է մի քանի անգամ, ապա հաշվի է առնվում ընդհանուր երկարաձգումը: Օրինակ, եթե ակտիվը երկարաձգվել է 3 անգամ՝ 40-ական օրով, ապա վարկի գումարը ցույց է տրվում «91-180 օր» սյունակում: Եթե ակտիվի մարման ժամկետը երկարաձգվել է նախքան մարման սկզբնական ժամկետի ավարտը, ապա երկարաձգման օրվանից ակտիվը պետք է համարել երկարաձգված՝ արտացոլելով 1.2 (երկարաձգված ակտիվներ) տողերում:

I աղյուսակի «1.3 Ժամկետանց ակտիվներ» տողում ցույց են տրվում վարկային կազմակերպության ժամկետանց վարկերի, բանկային ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի գումարներն ըստ ժամկետանց և փաստացի երկարաձգված օրերի հանրագումարի՝ համապատասխան սյունակներում: Օրինակ, եթե ակտիվը երկարաձգված է 80 օր, և հաշվետվության ներկայացման օրը ժամկետանց է արդեն 60 օր, ապա գումարը ցույց է տրվում տողի «91-ից 180 օր» սյունակում:

I աղյուսակի «1.1 Ժամկետային ակտիվներ», «1.2 Երկարաձգված ակտիվներ» և «1.3 Ժամկետանց ակտիվներ» կետերի «վարկեր (լիզինգ, ֆակտորինգ)» ենթակետերում վարկային միությունները, խնայողական միությունները և ունիվերսալ վարկային կազմակերպություններն արտացոլում են տրված վարկերի (բացառությամբ վարկային կազմակերպություններին և բանկերին տրված վարկերի), լիզինգային կազմակերպությունները՝ լիզինգի (բացառությամբ վարկային կազմակերպությունների և բանկերի գծով լիզինգի), ֆակտորինգային կազմակերպությունները՝ ֆակտորինգի (բացառությամբ վարկային կազմակերպությունների և բանկերի գծով ֆակտորինգի) ծավալները: Վարկային կազմակերպություններին և բանկերին տրված վարկերի ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի հանրագումարներն արտացոլվում են վերը նշված 1.1, 1.2 և 1.3 կետերի «վարկային կազմակերպություններին և բանկերին» ենթակետերում:

Միևնույն գումարը ցույց է տրվում 1.1, 1.2 և 1.3 կետերից մեկում (այսինքն, եթե ակտիվն արդեն երկարաձգվել է, ապա այն ցույց չի տրվում «1.1 Ժամկետային ակտիվներ» տողում, այլ արտացոլվում է «1.2 Երկարաձգված ակտիվներ» տողում, կամ եթե ակտիվը ժամկետանց է, ապա ժամկետանց մասը ցույց է տրվում «1.3 Ժամկետանց ակտիվներ» տողում, իսկ ժամկետում գտնվող մասը` «1.1 Ժամկետային ակտիվներ» տողում):

I աղյուսակի «2. Ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր» կետի 2.1, 2.2 և 2.3 ենթակետերը լրացվում են նույն սկզբունքով, ինչ որ 1.1, 1.2 և 1.3 ենթակետերը:

I աղյուսակի «3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր, ըստ ճյուղերի» կետի ենթակետերում օգտագործված ճյուղային դասակարգումն իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2009 թվականի հունիսի 3-ի թիվ 372-Ն հրամանով հաստատված «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» երկրորդ խմբագրության (NACE rev.2): Հաշվետվության մեջ օգտագործված գործունեության հիմնական խմբերի (A, B…) տառերը և ենթախմբի հերթական համարները համապատասխանում են դասակարգչում օգտագործված տառերին և համարներին:

Հիմնական խմբերի մնացորդները կարող են մեծ կամ հավասար լինել յուրաքանչյուրի ենթախմբերի մնացորդների հանրագումարից, այսինքն` տվյալ հիմնական խմբի ենթախմբերում անհրաժեշտ գործունեության տեսակի բացակայության դեպքում այդ ճյուղին տրամադրված գումարների մնացորդն անհրաժեշտ է ներառել հիմնական խմբում:

Հաշվետվության A-R, ինչպես նաև «Տնտեսության այլ ճյուղեր» բաժիններում անհրաժեշտ է ներկայացնել տնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտներին տրամադրած գումարները, իսկ «Հիփոթեքային վարկեր» և «Սպառողական վարկեր» բաժիններում ներկայացվում է ֆիզիկական անձանց վարկավորումը:

A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն. Այս խումբն ընդգրկում է բուսական և կենդանական բնական պաշարների շահագործումը: Բաժինը ներառում է մշակաբույսերի աճեցումը, անասնաբուծությունը, անտառային տնտեսությունը, այլ բույսերի և կենդանիների բուծումը գյուղացիական տնտեսություններում կամ բույսերի հավաքումը և կենդանիների որսը բնական միջավայրում:

B. Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում. Այս խումբը ներառում է բնության մեջ հանդիպող պինդ ապարների և հանքանյութերի արդյունահանումը բոլոր եղանակներով: Այս խումբը տարանջատված է երկու ենթախմբերի` «մետաղական հանքաքարի արդյունահանում», որը համապատասխանում է «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» երկրորդ խմբագրության 05 խմբում ներառվող գործունեության տեսակներին, և «շինանյութերի արդյունահանում», որում ներառվում են դասակարգչի 08 խմբում նկարագրված գործունեության տեսակները:

C. Մշակող արդյունաբերություն. Մշակող արդյունաբերության խմբում դասվող տնտեսական միավորներն իրականացնում են տնտեսության այլ ճյուղերի (գյուղատնտեսություն, հանքագործական արդյունաբերություն և այլն) կողմից արտադրվող արտադրանքի, նյութերի բաղադրիչների ձևափոխում, նորոգում, վերականգնում:

D. Էլեկտրականություն, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում. Տվյալ խմբում ներառվում է էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարումը արդյունաբերական կազմակերպություններին և բնակելի զանգվածներին:

E. Ջրամատակարարում, կոյուղու, թափոնների կառավարում և վերամշակում. Այս խումբը ներառում է ջրամատակարարումը, կոյուղու, ջրահեռացման և պինդ և ոչ պինդ թափոնների հավաքման և վերամշակման հետ կապված գործունեությունը:

F. Շինարարություն. Այս խմբում ներառվում են նոր շինարարությունը, շինարարական օբյեկտների ընդլայնման կամ վերափոխման, նորոգման հետ կապված աշխատանքները, պատրաստի բլոկավոր կոնստրուկցիաներից շենքերի և ժամանակավոր շինությունների կանգնեցումը շինհրապարակներում:

G. Առևտուր. Այս խմբում ներառվում են ցանկացած ապրանքների մեծածախ և մանրածախ առևտուրը (ապրանքի վաճառք առանց ձևափոխման) և ապրանքների վաճառքին բնորոշ ծառայությունների մատուցումը: Ընդ որում, «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» երկրորդ խմբագրության 45 ենթախմբում ընդգրկված գործունեության գումարներն անհրաժեշտ է բաշխել 46 և 47 ենթախմբերում:

H. Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն. Այս խումբը ներառում է մարդատար և բեռնատար տրանսպորտային միջոցների գործունեությունը, խողովակաշարերով փոխադրումները, ուղևորների և բեռների տերմինալների շահագործումը, բեռների մշակումը, պահպանումը, ինչպես նաև փոստային ծառայությունները:

I. Կեցության և հանրային սննդի կազմակերպում. Այս խումբը ներառում է կարճաժամկետ բնակության համար հաճախորդներին բնակատեղերի տրամադրման և/կամ տեղում սպառման նպատակով սննդամթերքի և խմիչքների պատրաստումը և վաճառքը (օրինակ` ռեստորաններ, սրճարաններ, հյուրանոցներ և այլն): Խմբում չեն ներառվում ամսական կամ տարեկան ժամկետներով բնակարանների վարձակալության տրամադրումը և կերակրատեսակների և խմիչքների պատրաստումը և վաճառքը, որոնք նախատեսված չեն տեղում սպառման համար:

J. Տեղեկատվություն և կապ. Այս խումբը ներառում է տեղեկատվության փոխանցման հաղորդակցման ուղիների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի գործունեությունը, տվյալների կամ այլ տեղեկատվության մշակման ծառայությունները:

K. Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն. Այս խմբում ներառվում են առևտրային բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ներդրումային ընկերությունների և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեությունը (վճարահաշվարկային կազմակերպություններ, գրավատներ, ապահովագրական միջնորդներ և այլն): Այս բաժնում չեն ներառվում կենտրոնական բանկի հետ իրականացված գործառնությունները:

L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն. Այս խումբը ներառում է անշարժ գույքի առք և վաճառքը, վարձակալության տրամադրումը, գնահատումը:

M. Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն. Այս խումբը ներառում է համապատասխան մասնագիտական որակավորման, գիտելիքների և հմտությունների օգնությամբ սպառողներին ծառայությունների մատուցումը, վերլուծական և հետազոտական աշխատանքների իրականացումը:

P. Կրթություն. Այս խումբը ներառում է տարբեր մակարդակների կրթություն և ցանկացած մասնագիտական ուսուցում:

Q. Առողջապահություն. Այս խումբը ներառում է առողջապահական բնագավառի գործունեությունը և ծառայությունների մատուցումը:

R. Մշակույթ, զվարճություն, հանգիստ. Այս խումբը ներառում է մշակույթի, սպորտի, հանգստի և զվարճության բնագավառում հասարակությանը մատուցվող ծառայությունները:

Տնտեսության այլ ճյուղեր. Այս խմբում արտացոլվում են տնտեսության այն ճյուղերը և գործունեության տեսակները, որոնք ներառված չեն A-R խմբերում, ինչպես նաև «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» երկրորդ խմբագրության 32.1 և 79 բաժիններում ընդգրկված գործունեության տեսակները:

Հիպոթեքային վարկեր. Այս խմբում ներառվում են ֆիզիկական անձ հաճախորդներին տրամադրվող հիպոթեքային վարկերը` անշարժ գույքի ձեռքբերման և վերանորոգման նպատակով, որոնք ապահովված են տվյալ անշարժ գույքով:

Սպառողական և այլ վարկեր. Այս խմբում ներառվում են տնային տնտեսություններին տրամադրվող բոլոր վարկերը, բացառությամբ «Հիպոթեքային վարկեր» խմբում ընդգրկվող վարկերի: Խմբում ընդգրկվում են նաև ֆիզիկական անձ հաճախորդներին` անշարժ գույքի ձեռքբերման և/կամ վերանորոգման նպատակով տրամադրված այն վարկերը, որոնք ապահովված չեն տվյալ անշարժ գույքով:

Սույն հաշվետվության իմաստով վարկերի դասակարգումը որևէ ճյուղի մեջ անհրաժեշտ է իրականացնել ելնելով տրամադրվող վարկի օգտագործման նպատակից: Մասնավոր դեպքերում, երբ վարկի օգտագործման նպատակը հնարավոր չէ վերագրել որևէ ճյուղի, անհրաժեշտ է տվյալ վարկը դասակարգել` հիմնվելով վարկառու տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության տեսակի վրա: Այն դեպքում, երբ սուբյեկտի գործունեությունը կապված է տնտեսության մի քանի ճյուղերի հետ, անհրաժեշտ է վարկի դասակարգումն իրականացնել հիմնվելով տվյալ սուբյեկտի գործունեության հիմնական տեսակին` ըստ շրջանառության ծավալում ունեցած կշիռների:

«3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի» տողի ենթակետերը լրացվում են համաձայն պայմանագրերում նշված սկզբնական ժամկետների` գումարած երկարաձգված և ժամկետանց օրերը: Օրինակ` եթե ակտիվը տրամադրվել է 150 օր սկզբնական ժամկետով, գումարը գրանցվում է «91-ից 180 օր» սյունակում: Եթե տվյալ ակտիվը երկարաձգվում է 180 օրով, գումարը տեղափոխվում է «271 օրից 1 տարի» սյունակ, իսկ 40 օր ժամկետանց դառնալու դեպքում` «1-ից 5 տարի» սյունակ: Երկարաձգված օրերի հաշվարկը կատարվում է հաշվետվության «1. Ընդամենը վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր» մասի երկարաձգված տողի լրացման սկզբունքի համաձայն: Ընդ որում, «3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի» տողում լրացվում են միայն վերջին վեց սյունակները (ընդամենը):

«Ընդամենը (մայր գումարի մնացորդ)» սյունակում լրացվում են վարկային ներդրումների, ավանդների, լիզինգի, ֆակտորինգի և ռեպո համաձայնագրերի մայր գումարների մնացորդները հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ` ըստ համապատասխան արժույթների:

«Ընդամենը (համախառն հաշվեկշռային մնացորդ)» սյունակում լրացվում են վարկային ներդրումների, ավանդների, լիզինգի, ֆակտորինգի և ռեպո համաձայնագրերի համախառն հաշվեկշռային մնացորդները հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ` ըստ համապատասխան արժույթների: Հաշվեգրված տույժերը և տուգանքները, որոնք հաշվարկվել են ժամկետանց կամ երկարաձգված ակտիվների նկատմամբ, ցույց են տրվում համապատասխանաբար սյունակի «Ժամկետանց ակտիվներ» կամ «Երկարաձգված ակտիվներ» տողերում:

«Ընդամենը (քանակ)» սյունակում լրացվում են վարկային ներդրումների, ավանդների, լիզինգի, ֆակտորինգի և ռեպո համաձայնագրերի քանակները` ըստ համապատասխան արժույթների: Միևնույն ակտիվի քանակը լրացվում է 1.1, 1.2, 1.3 տողերից միայն մեկում (օրինակ` սյունակում չաշխատող (ժամկետանց) ակտիվի քանակը լրացվում է միայն «Ժամկետանց ակտիվներ» տողում):

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

«II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկվող պահուստների չափը» աղյուսակում (այսուհետ II աղյուսակ) լրացվում են տրված վարկերը, բանկային ավանդները, բանկային հաշիվները, դեբիտորական պարտքերը և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածները ըստ համապատասխան արժույթների, ընդ որում, հաշվեկշռային հոդվածներն ընդգրկվում են համախառն հաշվեկշռային մնացորդներով: II աղյուսակում վարկերի, բանկային ավանդների, բանկային հաշիվների, դեբիտորական պարտքերի, վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների խմբավորումը, դասերի հաշվառումն ու դրանց գծով պահուստների ձևավորումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 63 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգին» (այսուհետ ակտիվների դասակարգման կարգ) համապատասխան:

«III. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների չափը» աղյուսակում (այսուհետ III աղյուսակ) արժեթղթերի դասերի հաշվառումն ու դրանց գծով պահուստների ձևավորումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1998 թվականի սեպտեմբերի 15-ի թիվ 188 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների ձևավորման և օգտագործման կարգին» (այսուհետ արժեթղթերի դասակարգման կարգ) համապատասխան:

Երկրորդ էջը (շիթ 2-ը) բաղկացած է «IV Չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ» աղյուսակից (այսուհետ IV աղյուսակ):

IV աղյուսակի «1. Ռեզիդենտների չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ/ընդամենը» բաժնի տողերը և տողերի ենթակետերը լրացվում են համաձայն պարտապանի ճյուղային պատկանելության:

«Չաշխատող ակտիվներ սկզբին/» սյունակում արտացոլվում են չաշխատող վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների, ֆակտորինգի, լիզինգի և այլ դեբիտորական պարտքերի համախառն հաշվեկշռային մնացորդների հանրագումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին, «Չաշխատող ակտիվներ /ժամանակաշրջանի վերջին/» սյունակում արտացոլվում են չաշխատող վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների ֆակտորինգի, լիզինգի, այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների հանրագումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին: Սույն հաշվետվության իմաստով չաշխատող ակտիվների մեջ են ներառվում հսկվող, ոչ ստանդարտ, կասկածելի դասակարգված վարկերը, ավանդները, թղթակցային հաշիվները, ֆակտորինգը, լիզինգը և այլ դեբիտորական պարտքերը, ընդ որում, «Չաշխատող ակտիվներ /ամսվա վերջին/» սյան «ՀՀ դրամ» և «արտարժույթ» սյունակների «ընդամենը» տողի հանրագումարը պետք է հավասար լինի հաշվետվության առաջին էջի երկրորդ աղյուսակի «Վարկեր» և «Դեբիտորական պարտքեր» բաժինների հսկվող, ոչ ստանդարտ, կասկածելի դասակարգված ակտիվների հանրագումարին: «Հետհաշվեկշռային մնացորդը ժամանակաշրջանի սկզբին» սյունակում արտացոլվում են հետհաշվեկշիռ դուրս գրված վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների, ֆակտորինգի, լիզինգի և այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների հանրագումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին, «Ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ» սյունակում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված վերը նշված ակտիվների հանրագումարը, «Ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվների վերադարձ» սյունակում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում պարտապանների կողմից վերադարձված կամ մարված վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների, ֆակտորինգի, լիզինգի և այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների հանրագումարը, որոնք դուրս են գրվել հաշվեկշռից, իսկ «Ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշռից դուրսգրումներ» սյունակում արտացոլվում են հետհաշվեկշռից դուրս գրված գումարները, մասնավորապես՝ այն պահանջները, որոնք զիջվել (ներվել) են կամ էլ դադարել է պահանջի իրավունքը: «Հետհաշվեկշռային ակտիվների հաշվարկային փոփոխություններ» սյունակում արտացոլվում են հետհաշվեկշռում հաշվառվող ակտիվների գծով հաշվարկված տոկոսների, տույժերի և տուգանքների գումարները, եթե այդպիսիք կան, հակառակ դեպքում սյունակը չի լրացվում:

IV աղյուսակի բոլոր արտարժութային հոդվածների մնացորդները ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ, այդ հոդվածների գծով հոսքերը ժամանակաշրջանի ընթացքում և մնացորդները ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա հաշվարկային փոխարժեքներով:

(10-րդ կետը փոփ. 04.11.08 N 298-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 21.12.10 թիվ 343-Ն, 29.05.12 թիվ 145-Ն)

10.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 7 հաշվետվությունը բաղկացած է 3 էջից:

Հաշվետվությունում հաշվեկշռային արտարժութային հոդվածները և արտարժութային ռիսկ պարունակող դրամային հոդվածները ընդգրկվում են համախառն հաշվեկշռային մնացորդներով:

Արտարժութային առաջին (երկրորդ) խմբերի համար հաշվարկվում է համախառն արտարժութային դիրք, որն իրենից ներկայացնում է առաջին (երկրորդ) խմբի արտարժույթների դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումար:

Առաջին էջում լրացվում են «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» և «Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոս» սյունակները: Առաջին աղյուսակում արտարժութային դիրքերի հաշվարկը կատարվում է՝ ներառյալ համապատասխան արժույթների գծով ածանցյալ գործիքները, իսկ երկրորդում՝ առանց ածանցյալ գործիքների: Առաջին և երկրորդ աղյուսակների «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» սյունակի համապատասխան «I արտարժութային խմբի համախառն դիրք» և «II արտարժութային խմբի համախառն դիրք» ենթասյունակներում լրացվում են արտարժութային համախառն դիրքերը՝ ըստ արտարժութային խմբերի: Առաջին և երկրորդ աղյուսակների «Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոս» սյունակում լրացվում է տվյալ օրվա նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոսը՝ ըստ օրերի:

Երկրորդ էջում լրացվում են «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» տողերը՝ ըստ առանձին արտարժույթների (երբ առանձին արտարժույթի գծով վարկային կազմակերպությունն ունի կարճ դիրք, ապա «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» տողում նշված մեծությունը տրվում է բացասական նշանով): Երրորդ աղյուսակում արտարժութային դիրքերի հաշվարկը կատարվում է ներառյալ համապատասխան արժույթների գծով ածանցյալ գործիքները, իսկ չորրորդում՝ առանց ածանցյալ գործիքների:

«Արտարժույթի ISO կոդը» տողում լրացվում է տվյալ արտարժութային դիրքի մեծություն ունեցող արտարժույթի ISO կոդը:

Երրորդ էջում ներկայացվում է վարկային կազմակերպության ակտիվների, պարտավորությունների և հետհաշվեկշռային հոդվածների կազմն ըստ արտարժույթների: Երրորդ էջում լրացվում են այն արտարժույթների սյուներն ամբողջությամբ, որոնց գծով համախառն ակտիվները կամ համախառն պարտավորությունները հաշվետվության կազմման պահի դրությամբ գերազանցում են 500.000 Հայաստանի Հանրապետության դրամի համարժեքը: Արտարժութային անավարտ ժամկետային գործարքները աղյուսակ 5-ում պետք է լրացվեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Կենտրոնական բանկի հաշվարկային փոխարժեքով: Ձև թիվ 7 հաշվետվության 5-րդ աղյուսակի 3-րդ տողում պետք է լրացնել հետհաշվեկշռային անավարտ ժամկետային գործառնությունները: «Արտարժութային հետհաշվեկշռային հոդվածներ» տողը լրացնելիս յուրաքանչյուր արտարժույթի գծով կնքված հետհաշվեկշռային արտարժութային գործարքները պետք է ներկայացվեն զուտ տեսքով: Օրինակ՝ եթե կնքվել է 50 ԱՄՆ դոլարի գնման և 100 ԱՄՆ դոլարի վաճառքի ֆորվարդ, ապա տվյալ տողում պետք է արտացոլել (-50) ԱՄՆ դոլարը:

(10.1-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն, խմբ. 21.12.10 թիվ 343-Ն, լրաց. 29.05.12 թիվ 145-Ն)

11. Հավելված 1-ի ձև թիվ 9 հաշվետվությունը լրացվում է ըստ ակտիվների և պարտավորությունների պայմանագրով նախատեսված մարմանը (մասնակի մարումներին) մնացած ժամկետների:

Հաշվետվությունում հոդվածները ընդգրկվում են անվանական գումարների (մայր գումարների) մնացորդներով: Եթե հոդվածը չունի անվանական արժեք (մայր գումար), ապա այն հաշվետվության մեջ ընդգրկվում է համախառն հաշվեկշռային մնացորդով:

Այն ակտիվները, որոնք ցպահանջ չեն և չունեն հստակ սահմանված մարման ժամկետներ, համարվում են անժամկետ և արտացոլվում են «Անժամկետ» սյունակում:

Այն ակտիվները, որոնք, համաձայն ակտիվների դասակարգման կարգի, դասակարգված են չաշխատող, լրացվում են «Չաշխատող» սյունում, ընդ որում, ակտիվի այն մասը, որը դեռ ժամկետի մեջ է, լրացվում է «Ժամկետային» ենթասյունում:

Եթե վարկային կազմակերպության բանկային հաշիվների միջոցներն ամբողջությամբ (կամ մասամբ) սառեցվել (դեպոնացվել) են որոշակի ժամանակով, ապա սառեցված (դեպոնացված) մասը համարվում է ժամկետային միջոց և արտացոլվում է համապատասխան (պայմանագրով նախատեսված սառեցման ժամկետով) ժամկետային սյունակներում: Եթե այդ միջոցները սառեցվել (դեպոնացվել) են անժամկետ, ապա դրանք արտացոլվում են «Անժամկետ» սյունակում:

Հաշվետվության մեջ ակտիվների կազմում չեն ընդգրկվում հիմնական միջոցները, ոչ նյութական ակտիվները, վերջիններիս գծով կատարված կապիտալ ներդրումները, արագամաշ առարկաները, դրանց ձեռքբերման նպատակով կատարված կանխավճարները, ինչպես նաև հետագայում ծախսերով ձևակերպման ենթակա կանխավճարները:

«Կանխիկ և կանխիկին հավասարեցված դրամական միջոցներ» տողում արտացոլվում են կանխիկ դրամական միջոցները և վճարային փաստաթղթերը (կանխիկ դրամը դրամարկղում, կանխիկ դրամը ճանապարհին, կանխիկ դրամը բանկոմատներում, կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթերը), թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորները և թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորները ճանապարհին: Ոսկու ոչ ստանդարտացված ձուլակտորները Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ չհաստատված վճարային քարտերը հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում:

«Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ» տողում լրացվում են վարկային կազմակերպությունների կողմից Կենտրոնական բանկում բացված հաշիվների միջոցները, տեղաբաշխված ցպահանջ և ժամկետային ավանդները, կանոնադրական կապիտալի համալրման նպատակով Կենտրոնական բանկում միջոցները, դեպոնացված միջոցները Կենտրոնական բանկում, սառեցված միջոցները Կենտրոնական բանկում, ինչպես նաև այլ պահանջները Կենտրոնական բանկի նկատմամբ (առկայության դեպքում):

«Պահանջներ ռեզիդենտ բանկերի նկատմամբ» տողում լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության բանկերում բացված բանկային հաշիվները, ավանդները, վարկերը, բանկերում սառեցված (դեպոնացված) միջոցները, բանկերի նկատմամբ պահանջները ֆակտորինգի, լիզինգի, երաշխավորությունների գծով, դեբիտորական պարտքերը, արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարները, բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերը (բացառությամբ բաժնետոմսերի): Այս տողում չեն ընդգրկվում  ռեզիդենտ բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերը:

«Պահանջներ ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր վարկանիշ ունեցող բանկերի,  նրանց դուստր բանկերի, մասնաճյուղերի նկատմամբ» տողում լրացվում են ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր ռեյտինգ ունեցող բանկերում, նրանց մասնաճյուղերում և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող դուստր բանկերում բացված բանկային հաշիվները, ավանդները, այդ թվում՝ թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներով ավանդները, վարկերը, բանկերում դեպոնացված միջոցները, բանկերի նկատմամբ պահանջները ֆակտորինգի, լիզինգի և երաշխավորությունների գծով, դեբիտորական պարտքերը, արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարները, բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերը, բացառությամբ բաժնետոմսերի, բանկերում սառեցված հաշիվները: Այս տողում չեն ընդգրկվում ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր ռեյտինգ ունեցող բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերը:

«Պահանջներ այլ բանկերի նկատմամբ» տողում լրացվում են ԲԲԲ-(Բաա3) -ից ցածր ռեյտինգ ունեցող և ռեյտինգ չունեցող բանկերում, նրանց մասնաճյուղերում և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող դուստր բանկերում բացված բանկային հաշիվները, ավանդները՝ այդ թվում թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներով ավանդները, վարկերը, բանկերում դեպոնացված միջոցները, բանկերի նկատմամբ պահանջները ֆակտորինգի, լիզինգի և երաշխավորությունների գծով, դեբիտորական պարտքերը, արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարները, բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերը, բացառությամբ բաժնետոմսերի, բանկերում սառեցված հաշիվները: Այս տողում չեն ընդգրկվում ԲԲԲ-(Բաա3) -ից ցածր ռեյտինգ ունեցող բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերը:

«Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ» տողում արտացոլվում են բյուջեի նկատմամբ դեբիտորական պարտքերը, վճարված կանխավճարները: Ընդ որում, կանխավճարներն արտացոլվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված՝ հարկերի վճարման վերջին ժամկետի լրանալուն մնացած օրերի քանակին համապատասխանող սյունակում:

«Պահանջներ ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր ռեյտինգ ունեցող կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ» տողում լրացվում են ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր ռեյտինգ ունեցող կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների կողմից թողարկված արժեթղթերում կատարված ներդրումները:

«Պահանջներ այլ կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ» տողում լրացվում են ԲԲԲ - (Բաա3) - ից ցածր ռեյտինգ ունեցող և ռեյտինգ չունեցող կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների կողմից թողարկված արժեթղթերում կատարված ներդրումները:

Հաշվետվության «1.4» և «1.5» տողերում արտացոլվում են բանկերի նկատմամբ ինչպես երկարաժամկետ, այնպես էլ կարճաժամկետ պահանջները, սակայն հաշվետվությունը լրացվում է հաշվի առնելով բանկի երկարաժամկետ (երկարաժամկետ պահանջներին տրվող) ռեյտինգը:

Հաշվետվության «1.8» և «1.9» տողերում արտացոլվում են օտարերկրյա կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ ինչպես երկարաժամկետ, այնպես էլ կարճաժամկետ պահանջները, սակայն հաշվետվությունը լրացվում է հաշվի առնելով օտարերկրյա կենտրոնական բանկի կամ կառավարության երկարաժամկետ (երկարաժամկետ պահանջներին տրվող) ռեյտինգը:

«Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթեր» տողում լրացվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերը, որոնք հաշվառվում են հետհաշվեկշռում: Ընդ որում, արժեթղթերը տարանջատվում են ոչ թե ըստ մարմանը մնացած օրերի, այլ ըստ արժեթղթերի հետ վերադարձմանը (վաճառքին) մնացած օրերի:

«Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսեր» տողում լրացվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերը, որոնք հաշվառվում են հետհաշվեկշռում: Ընդ որում, պարտատոմսերը տարանջատվում են ոչ թե ըստ մարմանը մնացած օրերի, այլ ըստ պարտատոմսերի հետ վերադարձմանը (վաճառքին) մնացած օրերի:

«Ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթեր» տողում լրացվում են ռեզիդենտներին և ոչ ռեզիդենտներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթերը և արժութային սվոպով վաճառված արտարժույթը: Ընդ որում, վաճառված արժեթղթերը և արտարժույթը հաշվետվության մեջ արտացոլվում են ըստ արժեթղթերի և արտարժույթի հետ ստացմանը (գնմանը) մնացած օրերի:

«Հաշվարկված ստացվելիք տոկոսներ» տողում լրացվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ստացվելիք հաշվեգրված անվանական տոկոսները: Չաշխատող ակտիվների դիմաց հաշվեգրված ստացվելիք անվանական տոկոսների մեծությունը լրացվում է «Չաշխատող» սյան համապատասխան ենթասյուներում և ընդգրկվում է «1. Ակտիվների մարման ժամկետայնության վերաբերյալ» բաժնի «Ընդամենը» սյան հաշվարկի մեջ:

«Այլ պահանջներ» տողում լրացվում են ածանցյալ գործիքները (հաշվեկշռում ճանաչված ակտիվային մասով), ստացվելիք շահաբաժինները, տույժերը, տուգանքները, առևտրական նպատակով պահվող, վաճառքի համար մատչելի, ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումները ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների կանոնադրական կապիտալներում և այլ պահանջները, որոնք արտացոլված չեն նախորդ տողերից ոչ մեկում:

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 29.05.12 թիվ 145-Ն)

Եթե հստակ մարման ժամկետ ունեցող ակտիվի պայմանագրային ժամկետը գերազանցում է ակտիվի սառեցման կամ դեպոնացման ժամկետը, ապա ակտիվն արտացոլվում է ըստ մարմանը մնացած ժամկետների, հակառակ դեպքում՝ ըստ սառեցման ժամկետների:

Պարտավորությունների «ժամկետանց» սյունակը լրացվում է միայն այն պարտավորությունների մասով, որոնք, բացառությամբ դատարանի, կամ միջնորդ դատարանի վարույթում գտնվողների, չեն կատարվել պարտավորությամբ սահմանված ժամկետում:

Պարտավորությունների ցպահանջ սյունակում լրացվում են հաշվեկշռի «Պարտավորություններ» կարգում հաշվառվող ցպահանջ, իսկ «Անժամկետ» սյունակում՝ մարման սահմանված ժամկետ չունեցող միջոցները, ընդ որում դատարանի կամ միջնորդ դատարանի վարույթում գտնվող գործերով պարտավորությունները համարվում են ցպահանջ և լրացվում են «ցպահանջ» սյունակում:

«Պարտավորություններ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ» տողում լրացվում են գանձապետարանից ստացված վարկերը, կրեդիտորական պարտքերը բյուջեի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով և կառավարության նկատմամբ այլ պարտավորությունները: 

«Պարտավորությունների ժամկետայնության վերաբերյալ» բաժնում արժեթղթերով գործարքների և ֆինանսական լիզինգի գծով վճարվելիք գումարներն ընդգրկվում են պայմանագրի կողմ հանդիսացող հաճախորդի պատկանելության համապատասխան տողերում:

«Պարտավորություններ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ» տողում արտացոլվում են միջազգային կազմակերպություններից ներգրավված բոլոր միջոցները՝ անկախ  երաշխավորից:

«Պարտավորություններ վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով» տողում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված բոլոր տեսակի արժեթղթերի գումարները, բացառությամբ բաժնետոմսերի:

«Ռեպո համաձայնագրերով ներգրավված միջոցներ» տողում լրացվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ռեպո համաձայնագրերով ներգրավված միջոցները:

«Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծով» տողում արտացոլվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի վաճառքի արդյունքում առաջացած պարտավորությունների գումարները:

«Այլ պարտավորություններ» տողում արտացոլվում են ածանցյալ գործիքները (հաշվեկշռում ճանաչված պարտավորությունների մասով), վճարման ենթակա շահաբաժինները, տույժերը, տուգանքները, հաշվարկային պարտավորությունները չեկերի, այլ վճարային փաստաթղթերի և ակրեդիտիվների գծով, ներքին և արտաքին կրեդիտորական պարտքերը, տարանցիկ հաշիվները և այլ ֆինանսական պարտավորությունները, որոնք չեն ընդգրկվել վերը նշված տողերում:

«Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ» տողում լրացվում են պայմանական պարտավորությունները տրամադրված երաշխավորությունների, վարկային գծերի և օվերդրաֆտների չօգտագործված մասերը:

«Խոշոր» պարտավորություններ» տողում լրացվում են այն բոլոր պարտավորությունների անվանական արժեքների և անվանական տոկոսների հանրագումարները, որոնց հաշվեկշռային արժեքները, առանձին վերցված, կազմում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր պարտավորությունների 5 և ավելի տոկոսը` առանց հաշվի առնելու փոխկապակցվածությունը:

«Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողերում լրացվում են այն միջոցները, որոնք ներգրավվել կամ տեղաբաշխվել են ոչ ֆիքսված տոկոսադրույքներով (այսինքն՝ այդ միջոցների տոկոսադրույքները վերանայվում են շուկայական տոկոսադրույքների ցանկացած փոփոխության դեպքում):

«Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողերում միջոցները լրացվում են ըստ տոկոսադրույքների վերանայմանը մնացած ժամկետների, այլ ոչ թե ակտիվի կամ պարտավորության մարմանը մնացած ժամկետների:

Օրինակ 1. եթե վարկային կազմակերպությունը ներգրավել է մինչև 5 տարի մարման ժամկետով փոխառություն, որի տոկոսադրույքները վերանայվելու են յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ, ապա հաշվետվության «Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողում այդ փոխառության գումարը պետք է լրացվի «91-120 օր» սյունակում, իսկ հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջանում նույն փոխառության գումարը կարտացոլվի «61-90 օր» սյունակում:

Օրինակ 2. եթե վարկային կազմակերպությունը ներգրավել է մինչև 3 տարի մարման ժամկետով փոխառություն, որի տոկոսադրույքները վերանայվելու են շուկայի ցանկացած փոփոխության դեպքում, ապա հաշվետվության «Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողում այդ փոխառության գումարը պետք է լրացվի «Ցպահանջ» սյունակում:

«Ֆիքսված տոկոսադրույքներով» տողերում լրացվում են այն միջոցները, որոնք ներգրավվել և տեղաբաշխվել են ֆիքսված տոկոսադրույքներով: Ակտիվները և պարտավորությունները արտացոլվում են ըստ մարմանը մնացած ժամկետների:

«Անտոկոս» տողերում լրացվում են այն միջոցները, որոնք ներգրավվել կամ տեղաբաշխվել են առանց տոկոսների վճարման (ստացման) պայմանի:

Արտարժույթի խմբավորումը կատարվում է համաձայն սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի: Հաշվետվության մեջ «I  խմբի արտարժույթով» և «II խմբի արտարժույթով» տողերում արտացոլվում են վերը նշված բոլոր տողերում ընդգրկվող արտարժույթով (այդ թվում նաև թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներով արտահայտված պահանջներն ու պարտավորությունները), ինչպես նաև արտարժութային ռիսկ պարունակող դրամային ակտիվների և պարտավորությունների գումարները և անավարտ ժամկետային գործարքների պայմանագրային արժեքը, բացառությամբ «Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ» տողի գումարի և անավարտ ժամկետային գործարքների իրական արժեքի: «Փոփոխվող», «Ֆիքսված» և «Անտոկոս» տողերի գումարները պետք է հավասար լինեն բոլոր տողերի հանրագումարին, բացառությամբ «Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ» (Պարտավորությունների ժամկետայնության վերաբերյալ բաժնում), «Հաշվարկված վճարվելիք տոկոսներ» և «Հաշվարկված ստացվելիք տոկոսներ» տողերի գումարի:

(11-րդ կետը լրաց., փոփ. 04.11.08 N 298-Ն, փոփ. 21.12.10 թիվ 343-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 29.05.12 թիվ 145-Ն)

12. Հավելված 1-ի ձև թիվ 10 հաշվետվությունը ներկայացվում է կանոնադրական կապիտալի յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում, ինչպես նաև հաշվետվության ձևի փոփոխության դեպքում: «Ամսաթիվը» մասում լրացվում է.

ա) կանոնադրական կապիտալի փոփոխության օրը, այն է՝ Կենտրոնական բանկի կողմից կանոնադրության կամ կանոնադրությունում կատարված փոփոխության գրանցման օրը,

բ) վարկային կազմակերպության 1% և ավելի բաժնեմաս ունեցող բաժնետերերի տվյալներում յուրաքանչյուր փոփոխության օրը, այն է՝ դեպոզիտարիայում կամ վարկային կազմակերպության բաժնետերերի ռեեստրում գրանցման օրը (բաց բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող վարկային կազմակերպությունների համար),

գ) բոլոր փայատերերի (բաժնետերերի, անդամների) տվյալներում յուրաքանչյուր փոփոխության օրը, այն է՝ դեպոզիտարիայում, վարկային կազմակերպության ռեեստրում կամ Կենտրոնական բանկի գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը (փակ բաժնետիրական, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն և կոոպերատիվ հանդիսացող վարկային կազմակերպությունների համար): «Վարկային կազմակերպության կազմակերպական-իրավական կարգավիճակը» մասում լրացվում է, բաժնետիրական ընկերություն, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն կամ կոոպերատիվ՝ կախված կազմակերպության կարգավիճակից:

«Կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը» մասում լրացվում է վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը՝ նման փաստի առկայության դեպքում: Սույն հաշվետվության իմաստով, հայտարարման ամսաթիվ է համարվում վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի համալրման մասին որոշման կայացման օրը: «Կանոնադրական կապիտալի համալրման ամսաթիվը» մասում լրացվում է վարկային կազմակերպության կողմից իր հաշվին կապիտալի համալրման նպատակով գումարը փոխանցելու ամսաթիվը:

Հաշվետվությունը լրացվում է.

Բաց բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող վարկային կազմակերպությունների կողմից՝ 1% և ավելի բաժնեմաս ունեցող բաժնետերերի տվյալներն առանձին տողերով, իսկ մինչև 1% բաժնեմաս ունեցող բոլոր բաժնետերերի տվյալները երկու տողով՝ ընդ որում, առաջին տողով լրացվում են ռեզիդենտ, իսկ երկրորդ տողով՝ ոչ ռեզիդենտ բաժնետերերը:

Փակ բաժնետիրական, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն հանդիսացող և կոոպերատիվ վարկային կազմակերպությունների բոլոր փայատերերի (բաժնետերերի, անդամների) տվյալները առանձին տողերով:

Եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա «Սեփականության ձևը» սյունակում անհրաժեշտ է նշել «ֆիզիկական անձ», եթե մասնակիցը իրավաբանական անձ է և իր բաժնեմասերի 50%-ից ավելին պատկանում է պետությանը՝ «պետական մասնակցությամբ», մնացած դեպքերում՝ «ոչ պետական»:

««Երկրի կոդ» սյունակում լրացվում է մասնակցի ռեզիդենտության երկրի եռանիշ կոդը` համաձայն ISO 3166-1 alpհa-3 միջազգային ստանդարտի:

«Բաժնետոմսի տեսակը (սովորական, արտոնյալ)» սյունակը լրացվում է միայն բաժնետիրական ընկերությունների համար՝ «Սովորական» կամ «Արտոնյալ» բառերով՝ կախված բաժնետոմսի տեսակից (սահմանափակ պատասխանատվությամբ և կոոպերատիվ վարկային կազմակերպությունների համար վերը նշված սյունակը չի լրացվում):

Բաժնետիրական ընկերությունների համար «Բաժնետոմսերի դեպոզիտարիայում գրանցման օրը/Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը» սյունակում լրացվում է բաժնետոմսերի դեպոզիտարիայում, իսկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ (այդ թվում՝ կոոպերատիվ) վարկային կազմակերպությունների համար՝ Կենտրոնական բանկի գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը:

«Ռեզիդենտ (ոչ ռեզիդենտ)» սյունակը լրացվում է «ռեզիդենտ» կամ «ոչ ռեզիդենտ» բառերով՝ կախված մասնակցի ռեզիդենտությունից: Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ տերմինների սահմանումները տրված են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի մայիսի 14-ի թիվ 173 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային և բանկային վիճակագրության ձեռնարկում»:

Բաժնետիրոջ կամ բաժնեմասի յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում վարկային կազմակերպությունը ձև թիվ 10 հաշվետվության հետ մեկտեղ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում նաև այդ փոփոխության օրինականությունը հաստատող փաստաթղթերը՝ առուվաճառքի պայմանագիր, քաղվածք ռեեստրից, քաղվածք հաշվից: Նշված փաստաթղթերը բաց բաժնետիրական ընկերությունները ներկայացնում են 5%-ից ավելի մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի կազմում փոփոխությունների դեպքում:

(12-րդ կետը խմբ., լրաց. 04.11.08 N 298-Ն, լրաց. 21.12.10 թիվ 343-Ն, 29.05.12 թիվ 145-Ն)

13. (կետն ուժը կորցրել է 04.11.08 N 298-Ն)

14. Հավելված 1-ի ձև թիվ 13 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 էջից: 1-ին էջում ներկայացվում է ամփոփ հաշվետվություն վարկային կազմակերպության Հայաստանի Հանրապետության դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և այլ արժույթներով դրամարկղային շրջանառության մասին, իսկ 2-րդ էջում՝ ըստ մասնաճյուղերի: Հաշվետվության 1-ին էջի 3-րդ և 5-րդ տողերում պետք է ընդգրկվեն այլ բանկերից ստացված և բանկերին հանձնված գումարները:

«Այլ արտարժույթներ» սյունակի սկզբնական մնացորդը ԱՄՆ դոլարի է վերածվում նախորդ ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի փոխարժեքով, իսկ վերջնական մնացորդը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկացված՝ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

2-րդ էջի 2.2, 2.3 և 2.4 տողերում ընդգրկվում են տվյալ մասնաճյուղի կողմից ստացված դրամական մուտքերը, համապատասխանաբար, ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերից, հաճախորդներից, ինչպես նաև 2.5 տողում՝ տվյալ վարկային կազմակերպության գլխամասից և այլ մասնաճյուղերից ստացված մուտքերը: Աղյուսակի 2.6 տողում արտացոլվում են բոլոր այն մուտքերը, որոնք չեն ներառվել 2-րդ էջի վերը նշված տողերում: Նույն էջի 3.2, 3.3 և 3.4 տողերում ընդգրկվում են, համապատասխանաբար, ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերին, հաճախորդներին, ինչպես նաև 3.5 տողում՝ տվյալ վարկային կազմակերպության գլխամասին և այլ մասնաճյուղերին վճարած գումարները: Աղյուսակի 3.6 տողում արտացոլվում են բոլոր այն դրամական ծախսերը, որոնք չեն ներառվել ծախսային այլ տողերում:

2-րդ էջում մասնաճյուղերի վերաբերյալ տեղեկատվության մեջ արտացոլվում են միայն դրամով գործառնությունները:

(14-րդ կետը խմբ. 04.11.08 N 298-Ն)

15. Թիվ 17 հաշվետվությունը բաղկացած է 5 էջից: Թիվ 17 հաշվետվությունը լրացվում է միայն հաշվետու շաբաթվա ընթացքում կնքված նոր վարկային, օվերնայթային, ռեպո համաձայնագրերի, ֆակտորինգի, լիզինգի, ինչպես նաև նախկինում կնքված պայմանագրերի համաձայն հաշվետու ժամանակաշրջանում ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների հիման վրա` հազար միավորներով: Հաշվետվության մեջ ընդգրկվում են միայն այն երկարաձգված ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցները, որոնց տոկոսադրույքները և/կամ արժույթները, համաձայն կնքված պայմանագրերի, փոփոխվել են: Կենտրոնական բանկի հետ կատարված գործարքները հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում: Հաշվետվության բոլոր էջերում տոկոսադրույքի հաշվարկն իրականացվում է միջին կշռված եղանակով: Հաշվետվության 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերում չեն ընդգրկվում նաև բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կատարված գործարքները: Տոկոսադրույքների հաշվարկման ժամանակ տարվա օրերի քանակը ընդունել 365 օր: (նախադասությունը հանվել է 29.05.12 թիվ 145-Ն): Եթե պայմանագրում առկա են դրույթներ, որոնք թույլ են տալիս տոկոսների փոփոխություններ և/կամ հաճախորդի կողմից կատարվող կամ կատարվելիք ծախսերում ներառվող վճարների քանակական կամ գումարային փոփոխություններ և որոնց վերաբերյալ հնարավոր չէ ունենալ հստակ կանխատեսումներ, ապա տարեկան արդյունավետ տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի պայմանագրի կնքման պահին գործող չափանիշների հիման վրա` ենթադրելով, որ տոկսները և/կամ հաճախորդի կողմից կատարվող կամ կատարվելիք ծախսերը մնալու են կայուն և կիրառվելու են մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտը:

«Ֆիզիկական անձանց տրված հիփոթեքային վարկեր» տողում պետք է արտացոլվեն ֆիզիկական անձանց բնակարան ձեռք բերելու կամ բնակարանը վերանորոգելու նպատակով տրամադրված վարկերը կամ փոխառությունները, որոնք ապահովված են տվյալ բնակարաններով: Հիփոթեքային վարկի դեպքում վարկառուին (գրավատուին) է մնում գրավադրված գույքի օգտագործման իրավունքը:

«Ֆիզիկական անձանց տրված սպառողական և այլ վարկեր» տողում արտացոլվում են ֆիզիկական անձանց տրված այն վարկերը, որոնք օգտագործվում են սպառողական ծախսերի ֆինանսավորման համար, այդ թվում՝ ապրանքների ապառիկ վաճառքի վարկավորումը:

Միջազգային վարկային ծրագրերով ներգրավված/տեղաբաշխված գումարները պետք է արտացոլվեն միայն սույն հաշվետվության 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերի «Միջազգային վարկային ծրագրերով» տողերում՝ 1-ին էջում՝ ներգրավված, իսկ 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերում՝ տեղաբաշխված գումարները: Ընդ որում, «Միջազգային վարկային ծրագրերով» տողերում արտացոլվում են միջազգային բոլոր վարկային ծրագրերով ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցները (Գերմանահայկական հիմնադրամից և այլն): «Միջազգային վարկային ծրագրերով» և «Կառավարության երաշխիքով» տողերում արտացոլվող միջոցները չպետք է արտացոլել այլ տողերում:

«Այլ արժույթներ» տողերը, ինչպես նաև հաշվետվության այն տողերը, որոնք ներկայացված չեն ըստ արժույթների, լրացվում են դրամական արտահայտությամբ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ՝ Կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկացված՝ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

Շաբաթվա ընթացքում տրված վարկերի միջին տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

Մտ=(Վ1*Տ1+Վ2*Տ2+…+Վm*Sm)/(Վ1+Վ2+...+Վm), որտեղ Վ-ն տրված վարկերի ծավալն է, Տ-ն՝ տրված վարկերի տարեկան տոկոսները, 1-m-ը՝ տրված վարկերի քանակը:

Շաբաթվա ընթացքում ներգրավված փոխառությունների դիմաց վճարվող միջին տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.

Մտ=(Փ1*Տ1+Փ2*Տ2+…+Փn*Sn)/(Փ1+Փ2+...+Փn), որտեղ Փ-ն՝ փոխառությունների ծավալներն են, Տ-ն՝ փոխառությունների դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսները, 1-n-ը՝ փոխառությունների քանակը: Ձևերը լրացվում են տարեկան տոկոսադրույքներով:

Շաբաթվա ընթացքում կայացած ռեպո գործարքների միջին ռեպո տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

Մտ=(Ռ1*Տ1+Ռ2*Տ2+…+Ռn*Տn)/(Ռ1+Ռ2+…+Ռn), որտեղ Ռ-ն կնքված ռեպո գործարքների ծավալն է, Տ-ն՝ կնքված ռեպո գործարքների տոկոսադրույքները, 1-n-ը՝ կայացած գործարքների քանակը:

1-ին և 2-րդ էջերում արտացոլվում են ներգրավված/տեղաբաշխված գումարների անվանական տոկոսադրույքները: Մասնակի մարումների սահմանված գրաֆիկով ներգրավված/տեղաբաշխված միջոցները հաշվետվության մեջ արտացոլվում են ըստ կնքված պայմանագրերի վերջնական ժամկետի:

Առանձին աղյուսակում լրացվում են այն բանկերի, վարկային կազմակերպությունների անվանումները, որոնց հետ իրականացվել են գործարքները՝ նշելով ներգրաված կամ տեղաբաշխված միջոցի ծավալը, ժամկետը և միջին տարեկան տոկոսադրույքը՝ ըստ արժույթի տեսակի, և գործարքի տեսակը (օրինակ՝ օվերնայթ, վարկ, փոխառություն, ռեպո և այլն): Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ իրականացված գործարքների արտացոլման համար նախատեսված աղյուսակում տրամադրված օվերնայթները պետք է արտացոլել առանձին տողերով՝ շաբաթվա յուրաքանչյուր օրվա համար:

3-րդ և 4-րդ էջերում արտացոլվում են ներգրավված/տեղաբաշխված գումարների արդյունավետ տոկոսադրույքները:

3-րդ և 4-րդ էջերում ցպահանջ միջոցների բաժնի «գումար» մասում ներառվում են միայն օվերդրաֆտները և վարկային գծերը, ընդ որում, վերջիններիս գումարների գրանցումն իրականացվում է փաստացի ստացված/տրամադրված գումարների (հաշվետվության օրվա դրությամբ մնացորդային գումարների/առկա պաշարների) չափով, իսկ «%» սյունակում լրացվող տոկոսադրույքի հաշվարկման համար կիրառվում է համաձայնեցված տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման (annսalized agreed rate, AAR) բանաձևը`

 

X = ( 1 + 

rag

) n  -1

 n 

 (1)

 

որտեղ՝

X - համաձայնեցված տարեկան տոկոսադրույքն է (ՀՏՏ),

rag - վարկային կազմակերպության և հաճախորդի միջև համաձայնեցված պարզ տոկոսադրույքն է,

n - հաշվեգրված տոկոսների վճարումների (կապիտալիզացիաների) քանակն է մեկ տարվա ընթացքում:

3-րդ և 4-րդ էջերում ժամկետային միջոցների բաժնի «գումար» սյունակներում ընդգրկվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում, ինչպես նաև նախկինում կնքված պայմանագրերի համաձայն հաշվետու ժամանակաշրջանում փաստացի ներգրավված կամ տեղաբաշխված գումարները ամբողջությամբ, իսկ տոկոսադրույքի հաշվարկման համար կիրառվում է մանրամասն սահմանված էֆեկտիվ տոկոսադրույքի հաշվարկման (narrowly defined effective rate, NDER) բանաձևը՝

 

A =

 N
 ∑

 n=1

 

Kn

(1+i)Dn/365

 (2)

 

որտեղ՝

i - մանրամասն սահմանված էֆեկտիվ տոկոսադրույքն է (ՄՍԷՏ),

Kn - դրամական միջոցների n հոսքեր՝ վարկային կազմակերպության տեսանկյունից,

N - դրամական միջոցների հոսքերի քանակը՝ կապված տվյալ ֆինանսական գործիքի հետ,

A - ներգրավված կամ տրամադրված միջոցի սկզբնական գումարը,

Dn - n-րդ դրամական հոսքի ստացման ժամանակահատվածը՝ արտահայտված առաջին հոսքից հետո անցած օրերի թվով (առաջին հոսքը՝ միջոցի ներգրավման կամ տրամադրման ամսաթիվն է):

Ինչպես ՀՏՏ, այնպես էլ ՄՍԷՏ-ը իրենց մեջ ներառում են ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների գծով բոլոր տոկոսային վճարները և չեն ներառում այլ վճարներ (միջնորդավճարներ և այլն): Նրանց տարբերությունը կայանում է վերջիններիս հաշվարկման հիմքում ընկած տոկոսադրույքների տարեկանացման մեթոդի մեջ: ՀՏՏ-ն կիրառելի է միայն այն դեպքերում, երբ ներգրավված/տեղաբաշխված միջոցների գծով տոկոսների կապիտալիզացիան կատարվում է կանոնավոր (հավասար) ժամանակահատվածներում: ՄՍԷՏ-ը հանդիսանում է արդյունավետ մոտարկում և կարող է կիրառվել ցանկացած տեսակի ներգրավված/տեղաբաշխված միջոցի պարագայում:

3-րդ և 4-րդ էջերի առանձին աղյուսակներում ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված նոր գործարքների պայմանագրային գումարները՝ հազար դրամներով, ընդ որում, վարկային գծերի և օվերդրաֆտների գումարները չեն ընդգրկվում: Աղյուսակներում արտարժութային հոդվածները ներկայացվում են դրամական արտահայտությամբ` պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ Կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված՝ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքներով:

5-րդ էջում արտացոլվում են տեղաբաշխված գումարների տարեկան փաստացի տոկոսադրույքները: Նշված տոկոսադրույքը հաշվարկվում է (2) բանաձևով և նույն մեթոդաբանությամբ, ինչ ՄՍԷՏ-ը, սակայն իր մեջ ներառում է ինչպես բոլոր տոկոսները, այնպես էլ այլ վճարումները, որոնք միջոց ստացողը պարտավոր է վճարել տվյալ միջոցը ստանալու համար: (2) բանաձևի տարրերը տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկելիս ունեն հետևյալ նշանակությունները.

i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է,

A - միջոց ստացողին տրամադրվող միջոցի սկզբնական գումարն է,

n - միջոցի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարն է,

Kn - միջոց ստացողի կողմից միջոցի ստացման պահին և(կամ) միջոցի գործողության ընթացքում կատարված հերթական n-րդ վճարի գումարն է (մայր գումար, տոկոսագումարներ և(կամ) այլ վճարումների գումարներ): Այն դեպքում, երբ միջոց տրամադրելու մասին պայմանագրով թույլատրվում են տոկոսների և (կամ) միջոց ստացողի ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարների քանակի կամ չափի փոփոխություններ, և հնարավոր չէ այդ փոփոխություններին տալ գումարային արտահայտություն, ապա տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի՝ ենթադրելով, որ տոկոսները և (կամ) միջոց ստացողի ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարները մնալու են կայուն և կիրառվելու են մինչև միջոց ստանալու պայմանագրի գործողության ավարտը:

Dn - այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել միջոցի ստացման օրից մինչև միջոցի գումարի հերթական՝ n-րդ մարման օրը ներառյալ:

Օրինակ՝ վարկը տրամադրվել է սեպտեմբերի 15-ին, վարկի տրամադրման համար վարկի ստացման պահին նախատեսված են այլ վճարումներ, և վարկի առաջին մասնակի մարումը տեղի է ունենալու նույն տարվա հոկտեմբերի 15-ին: Այս դեպքում D1=0, քանի որ այլ վճարումները կատարվելու են վարկի ստացման օրը, D2 = 30, քանի որ վարկի տրամադրումից մինչև հերթական մարումն ընկած օրերի թիվը 30 է, իսկ D3-ից մինչև Dn ընկած օրերի թիվը հաշվարկվում է նույն սկզբունքով:

Միջոց ստացողի ընդհանուր ծախսի մեջ չեն ներառվում հետևյալ վճարները.

1) օրենքով և միջոց ստանալու պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարված կամ վճարվելիք տուժանքները և այլ վճարները,

2) այն վճարները, որոնք միջոց ստացողի կողմից ենթակա են վճարման՝ անկախ ապրանքների, ծառայությունների կամ աշխատանքների դիմաց վճարումը տրամադրված միջոցով կամ առանց տրամադրված միջոցի կատարելու հանգամանքից,

3) կազմակերպություններին, միություններին կամ այլ խմբերին անդամակցելու կամ բաժանորդագրվելու համար նախատեսված վճարները, եթե միջոցի ստացման պայմանները կախված են նման անդամակցումից կամ բաժանորդագրումից: Բացառություն են կազմում կազմակերպություններին, միություններին կամ այլ խմբերին անդամակցելու կամ բաժանորդագրվելու համար նախատեսված վճարները, եթե միջոց տրամադրողը հանդիսանում է այդ կազմակերպությունների, միությունների կամ այլ խմբերի հիմնադիրը կամ մասնակիցը, և տրամադրվող միջոցի պայմանները կախված են նման անդամակցումից կամ բաժանորդագրումից: Օրինակ, վարկային կազմակերպությունը հայտարարում է վարկային պայմանագրի կնքման արտոնյալ պայմաններ այն անձանց համար, ովքեր կհանդիսանան իր կողմից հիմնադրած միության անդամ: Անդամակցության համար պահանջվում է տարեկան անդամավճար: Տրամադրված միջոցի ժամկետի ընթացքում հաճախորդի կողմից վճարվելիք անդամավճար(ներ)ի գումարը պետք է ներառվի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ,

4) ապահովագրության, գնահատման և այլ օժանդակ ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ ծառայություններից օգտվելը հանդիսանում է միջոց տրամադրելու պայմանագիրը կնքելու կամ գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման և

ա) այդ ծառայությունների շահառուն հանդիսանում է միջոց տրամադրողը, կամ

բ) միջոց տրամադրողը սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ միջոց ստացողն իրավունք ունի կնքելու օժանդակ ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր: Օրինակ, ապահովագրության, գնահատման և այլ օժանդակ ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարները տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ ներառվում են, երբ

 վարկային կազմակերպությունը, որպես վարկային պայմանագիրը կնքելու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև հանդիսանում է այդ պայմանագրի շահառուն,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես վարկային պայմանագիրը կնքելու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ հաճախորդն իրավունք ունի կնքել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև հանդիսանում է այդ պայմանագրի շահառուն,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ հաճախորդն իրավունք ունի կնքել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես վարկային պայմանագիրը կնքելու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, հանդիսանում է այդ պայմանագրի շահառուն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ հաճախորդն իրավունք ունի կնքել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, հանդիսանում է այդ պայմանագրի շահառուն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ հաճախորդն իրավունք ունի կնքել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր,

5) միջոց ստանալու հետ կապված այլ վճարները, որոնք միջոց ստացողը պարտավոր չէ կատարել միջոց ստանալու համար (օրինակ՝ բիզնես պլանի մշակման, միջոց ստացողի կողմից միջոց ստանալու համար բանկ այցելության տրանսպորտային ծախսերը):

Այն դեպքերում, երբ միջոց տրամադրելու պայմանագիրը պարունակում է դրույթներ, որոնք թույլատրում են տոկոսների և ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարների քանակի կամ չափի փոփոխություններ կամ տատանումներ, և հնարավոր չէ այդ փոփոխություններին տալ գումարային արտահայտություն, ապա տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի ենթադրելով, որ տոկոսները և/կամ ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարները մնալու են կայուն և կիրառվելու են մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկելիս անհրաժեշտության պարագայում գործում են հետևյալ սկզբունքները.

ա) պայմանագրով տրամադրված միջոցի առավելագույն սահմանաչափը սահմանված չլինելու դեպքում տրամադրված միջոցի առավելագույն չափը մեկ միլիոն դրամ է,

բ) եթե պայմանագրով նախատեսված է, որ հաճախորդը կարող է տրամադրված միջոցի գումարը ստանալ մաս առ մաս կամ կարող է ընտրել տրամադրված միջոցի գումարը ստանալու պահը, ապա համարվում է, որ տրամադրված միջոցի գումարը հաճախորդին փոխանցվել է ամբողջությամբ պայմանագիրը կնքելու պահին,

գ) պայմանագրով տրամադրված միջոցի վերադարձման ժամանակացույցը կամ պայմանագրի դրույթներով վերադարձման ժամկետներ սահմանված չլինելու դեպքում տրամադրված միջոցի վերադարձման ժամկետը մեկ տարի է,

դ) այն դեպքում, երբ պայմանագիրը սահմանում է տրամադրված միջոցի վերադարձման մեկից ավելի ժամկետներ, ապա տրամադրված միջոցի վերադարձը կատարվում է պայմանագրով սահմանված ամենամոտ ժամկետում, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

Հաշվետվության 5-րդ էջում օվերդրաֆտները և վարկային գծերն ընդգրկվում են ժամկետային միջոցների մասում` հաշվետու ժամանակաշրջանում կնքված պայմանագրերի հիման վրա պայմանագրի ամբողջ գումարի չափով, ներառյալ չօգտագործված մասը:

3-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերում ընդգրկված տոկոսադրույքը ներկայացվում է` անտեսելով արտոնյալ ժամանակահատվածի (grace periօd) առանձնահատկությունները:

Այն դեպքում, երբ վարկը տրամադրվելու է մի քանի փուլերով, ապա ամբողջ պայմանագրին վերաբերող գրավադրված գույքի ապահովագրության վճարը, գնահատման և այլ օժանդակ ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարները ներառվում են յուրաքանչյուր փուլի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկում` համամասնորեն բաշխվելով փուլերի միջև:

Արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկում ծախսերը ընդգրկելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով` արդյոք հաճախորդը պարտավոր է կատարել նշված ծախսերը վարկավորման համար, մասնավորապես.

- վարկի գումարի կանխիկացման համար գանձվող միջնորդավճարը չի մասնակցում արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկմանը, եթե վարկային գծի տրամադրման պայմանների համաձայն հաճախորդը հարկադրված չէ ստացած միջոցները կանխիկացնել.

- առևտրային վարկերի գծով արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկմանը մասնակցում են բոլոր այն վճարները, որոնք կատարվել են տվյալ հաճախորդի կողմից տվյալ վարկը ստանալու նպատակով, այդ թվում` բանկում ընթացիկ հաշվի բացման համար գանձվող կոմիսիոն վճարը, եթե ընթացիկ հաշիվը բացվել է անմիջապես վարկի տրամադրման համար:

Արտարժույթով վարկերի գծով արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության դրամով գանձվող կոմիսիոն բոլոր վճարները հաշվարկում ներառվում են պայմանագրի կնքման օրվա համար Կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկացված` արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

(15-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն, խմբ. 18.11.08 թիվ 313-Ն, խմբ., լրաց. 21.12.10 թիվ 343-Ն, փոփ., լրաց. 29.05.12 թիվ 145-Ն)

16. Թիվ 18 հաշվետվությունը բաղկացած է 3 աղյուսակներից: Տվյալները լրացվում են միայն հաշվետվության ազատ վանդակներում:

1) Հաշվետվության I աղյուսակում գրանցվում են վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտների հետ իրականացված բոլոր գործառնությունները, II աղյուսակում` միայն ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի և փոխառությունների ու դրանց սպասարկման վերաբերյալ տվյալները, իսկ III աղյուսակում` վարկային կազմակերպության պահանջների և պարտավորությունների դիրքերն իր ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրողի և իր հետ նույն խմբի մեջ մտնող ոչ ռեզիդենտ սուբյեկտների հետ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ:

2) Հաշվետվությունը լրացվում է միլիոն դրամներով, բացառությամբ հաշվետվության II աղյուսակի 4-րդ սյան, որտեղ տվյալները լրացվում են համապատասխան արժույթի միավորով, ընդ որում, գումարները նշվում են ամբողջությամբ:

3) Հաշվետվության I աղյուսակում յուրաքանչյուր գործառնություն տարանջատվում է ըստ արժույթների. Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, ռուսական ռուբլի, ճապոնական իեն, ֆունտ ստերլինգ, շվեյցարական ֆրանկ, իրանական ռիալ և այլ արտարժույթ (ներառյալ` բանկային ոսկին):

4) Հաշվետվության I աղյուսակի մեջ լրացվող արտարժույթով արտահայտված բոլոր գումարները (բացառությամբ` «Կապիտալի արժեթղթեր» բաժնի «Պասիվ» մասում լրացվող տվյալների) վերածվում են դրամի` հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ համապատասխան արժույթի գործող հաշվարկային փոխարժեքով կամ հաշվարկային փոխարժեքի միջոցով հաշվարկված քրոս-կուրսով:

5) Հաշվետվության մեջ գործիքների ժամկետայնությունը տարանջատվում է հետևյալ ձևով` «Կարճաժամկետ» տողում գրանցվում են տվյալներ այն գործիքների վերաբերյալ, որոնց պայմանագրային ժամկետը (վարկերի, ավանդների համար) կամ թողարկման պահին սկզբնական ժամկետայնությունը (արժեթղթերի համար) չի գերազանցում մեկ տարին ներառյալ, իսկ մնացածը գրանցվում է «Երկարաժամկետ» տողում:

6) Բոլոր բաժինները, բացառությամբ «Շահաբաժիններ», «Հաշվեգրված տոկոսներ», «Եկամուտներ/ծախսեր» տողերի, լրացվում են համապատասխան ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ անվանական գումարների (մայր գումարների) մնացորդների հիման վրա:

7) «Շահաբաժիններ» հոդվածի «Ակտիվ» մասում լրացվում են տարեսկզբից աճողական տվյալներ սովորական բաժնետոմսերի գծով հայտարարված (ստացվելիք), արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով հաշվեգրված (ստացվելիք) շահաբաժինների, իսկ «Պասիվ» մասում` տարեսկզբից աճողական տվյալներ սովորական բաժնետոմսերի մասով հայտարարված (վճարվելիք), արտոնյալ բաժնետոմսերի մասով հաշվեգրված (վճարվելիք) շահաբաժինների վերաբերյալ: Այն դեպքում, եթե արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահաբաժինները չեն հաշվեգրվել, դրանք հաշվետվությունում արտացոլվում են այն պահին, երբ ճանաչվում են վճարման ենթակա: Եթե շահաբաժինները եռամսյակի ընթացքում փաստացի վճարվել են, դրանք չեն նվազեցվում շահաբաժինների կուտակային գումարից:

8) «Ակտիվ» մասի «Հաշվեգրված տոկոսներ» տողերում լրացվում են ոչ ռեզիդենտներից ձեռք բերված պարտքային արժեթղթերի, նրանց տրամադրված վարկերի և փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտներին վաճառված պարտքային արժեթղթերի, նրանցից ներգրաված վարկերի և ավանդների գծով հաշվեգրված տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ: Տվյալները լրացվում են աճողական կարգով` տարեսկզբից մինչև հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ հաշվեգրված տոկոսները: Ընդ որում, վարկերի և փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսները լրացնելիս անհրաժեշտ է տարանջատել դրանք ըստ արժույթների, այսինքն` յուրաքանչյուր արժույթով ներգրավված (տրամադրված) ավանդների կամ վարկերի գծով հաշվեգրված տոկոսները անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան արժույթի սյան մեջ, այլ ոչ թե, օրինակ, բոլոր հաշվեգրված ծախսերը (եկամուտները) արտացոլել դրամային սյան մեջ, այն պատճառով, որ տոկոսային եկամուտների հաշվեգրումը կատարվում է դրամով: Այս տողում չեն ներառվում առանձին գործիքների գծով ոչ տոկոսային եկամուտներն ու ծախսերը:

9) Ֆինանսական ածանցյալների գծով «Եկամուտներ/ծախսեր» տողի «Ակտիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների հետ կնքված ածանցյալ գործիքների (ֆյուչերս, ֆորվարդ, սվոպ, օպցիոն) իրական արժեքի փոփոխության գծով եկամուտները (ոչ տոկոսային եկամուտներ), ինչպես նաև ածանցյալ գործիքների գծով տոկոսային եկամուտները, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտների հետ կնքված ածանցյալ գործիքների իրական արժեքի փոփոխության գծով ծախսերը (ոչ տոկոսային ծախսեր), ինչպես նաև ածանցյալ գործիքների գծով տոկոսային ծախսերը: Ընդ որում, տվյալները կարող են լրացվել համախմբված ձևով դրամով սյան մեջ:

10) Առաջին եռամսյակի հաշվետվությունում անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն հաշվետու ժամանակաշրջանի գործիքների գծով շահաբաժինները, հաշվեգրված տոկոսները և եկամուտներ/ծախսերը` թողնելով նախորդ ժամանակաշրջանի համապատասխան տողերը դատարկ: «Կապիտալի արժեթղթեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից որևէ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության բաժնետիրական կապիտալում կատարված ուղղակի և պորտֆելային ներդրումները, իսկ «Պասիվ» մասում` վարկային կազմակերպության բաժնետիրական կապիտալում ոչ ռեզիդենտների կողմից կատարված ուղղակի և պորտֆելային ներդրումները:

11) Կապիտալի արժեթղթերի հետ կապված գործարքների բաժանումը «Ուղղակի ներդրումների» և «Պորտֆելային ներդրումների»` կատարվում է հետևյալ սկզբունքներով։

12) Ուղղակի (նշանակալից մասնակցություն) համարվում են այն ներդրումները, որոնց գումարը կազմում է ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսը, իսկ պորտֆելային (ոչ նշանակալից մասնակցություն)` այն ներդրումները, որոնց գումարը կազմում է ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի մինչև 10 տոկոսը:

13) Կապիտալ արժեթղթերում ներառվում են նաև արտոնյալ բաժնետոմսերը, որոնք ապահովում են իրավունք ընկերության մնացորդային արժեքի նկատմամբ: Եթե ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերը գտնվում են ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրողի մոտ, ապա ներառվում են ուղղակի ներդրումներում, իսկ եթե դրանք գտնվում են ոչ ռեզիդենտ պորտֆելային ներդրողի մոտ, ապա ներառվում են պորտֆելային ներդրումներում:

14) «Ներդրումային հիմնադրամներում փայաբաժիններ» հոդվածը լրացվում է միայն «Ակտիվ» մասում` տարեսկզբից աճողական տվյալներ ոչ ռեզիդենտ ներդրումային հիմնադրամներում ունեցած փայաբաժինների դիրքի վերաբերյալ: Այս բաժինը տարանջատվում է ըստ ժամկետայնության սկզբունքի` կարճաժամկետ և երկարաժամկետ (ժամկետայնության որոշումը տես վերևում): «Շահաբաժիններ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտ ներդրումային հիմնադրամներում ունեցած փայաբաժինների գծով հայտարարված (ստացվելիք) շահաբաժինների վերաբերյալ տվյալներ ըստ արժութային բաշխվածքի:

15) «Պարտքային արժեթղթեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների կողմից թողարկված և վարկային կազմակերպության կողմից ձեռք բերված ցանկացած տեսակի պարտքային արժեթղթերի և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ, իսկ «Պասիվ» մասում` հաշվետու վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված և ոչ ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պարտքային արժեթղթերի և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ: Այս բաժնում ներառվում են պարտատոմսերը, մուրհակները և այլ արժեթղթերը:

16) «Կանխիկ արտարժույթ» բաժնում լրացվում են վարկային կազմակերպության կանխիկ արտարժութային միջոցների վերաբերյալ տվյալներ` ներառյալ կանխիկը ճանապարհին:

17) «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների (հաշվեգրված, սակայն չստացված տոկոսների) հաշվեկշռային անվանական գումարները: «Պասիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների կողմից վարկային կազմակերպությանը տրամադրված վարկերի և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների (հաշվեգրված չվճարված տոկոսների) գումարները: Ընդ որում` վարկային գծերի և օվերդրաֆտների ծավալները գրանցվում են փաստացի մնացորդի (օգտագործված մասի) չափով: Այս բաժնում պետք է ներառել նաև ռեպո գործառնությունների (բացառությամբ արտարժութային ռեպո գործարքների), ֆակտորինգի և ֆինանսական վարձակալության հետևանքով առաջացած պահանջներն ու պարտավորությունները:

18) «Ավանդներ/փոխառություններ» բաժինը լրացվում է «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» բաժնի լրացման սկզբունքով: «Ավանդներ/փոխառություններ» բաժնում լրացվում են բանկային հաշիվների, ժամկետային ու ցպահանջ ավանդների, փոխառությունների, ինչպես նաև թղթակցային «նոստրո» և «լորո» հաշիվների ու դրանց հետ կապված ստացվելիք (վճարվելիք) տոկոսների վերաբերյալ տվյալները:

19) Ֆինանսական ածանցյալ գործիքները ներառում են ոչ ռեզիդենտների հետ ֆորվարդ, ֆյուչերս, օպցիոն, սվոփ և այլ ածանցյալ գործիքների դիրքերը, ընդ որում՝ գործիքի իրական արժեքի նվազումը արտացոլվում է «Պասիվ» մասում, իսկ իրական արժեքի աճը` «Ակտիվ» մասում:

20) «Ապրանքների, ծառայությունների և կատարված աշխատանքների դիմաց կանխավճարներ և հետաձգված վճարներ» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են տվյալներ ապրանքների, ծառայությունների դիմաց վարկային կազմակերպության կողմից տրված կանխավճարները, ինչպես նաև ոչ ռեզիդենտներից ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց ստացվելիք գումարները: «Պասիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպությանը ծառայությունների դիմաց տրված կանխավճարների, ինչպես նաև ստացված ապրանքների, ծառայությունների և կատարված աշխատանքների դիմաց ոչ ռեզիդենտներին վճարվելիք գումարների վերաբերյալ: Այս բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են նաև վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտներին, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտների կողմից վարկային կազմակերպությանը մատուցված ծառայությունների (փոխանցումներ, հավատարմագրային կառավարում, արժեթղթերի փաթեթի կառավարում, խորհրդատվական ծառայություններ, պահառություն, փոխարկումներ, երաշխիքներ, ակրեդիտիվներ կամ այլ նմանատիպ ծառայություններ), վարկերի սպասարկման վճարների, վարկային գծերի չօգտագործված մասի դիմաց հաշվարկվող եկամուտների/ծախսերի գծով ստացվելիք/վճարվելիք գումարների վերաբերյալ տվյալներ: Աշխատավարձի գծով վճարվելիք գումարները ներառվում են «Այլ գործառնությունների դիմաց ստացվելիք/վճարվելիք գումարներ» բաժնում:

21) «Այլ գործառնությունների դիմաց ստացվելիք/վճարվելիք գումարներ» բաժնում լրացվում են այն բոլոր գործառնությունները, որոնք տվյալ վարկային կազմակերպությունը իրականացնում է ոչ ռեզիդենտների հետ և որոնք չեն հանդիսանում վերը նշված գործառնություններից և ոչ մեկը:

22) «Ժամկետանց պահանջներ և պարտավորություններ» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են հաշվեկշռային տվյալներ վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ ունեցած ժամկետանց պահանջների, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ ունեցած ժամկետանց պարտավորությունների վերաբերյալ:

23) «Արտահաշվեկշռում հաշվառված ակտիվներ» բաժնում լրացվում է տեղեկատվություն հաշվեկշռից դուրս գրված վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և դուրս գրված այլ ակտիվների վերաբերյալ, ընդ որում, դրանց գծով նախկինում հաշվեգրված տոկոսները ներառվում են գործիքի գումարի մեջ: Յուրաքանչյուր նման գործառնություն ներկայացվում է արժութային բաշխվածքով և վերածվում է դրամի` հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ համապատասխան արժույթի գործող հաշվարկային փոխարժեքով:

24) «Հաշվեկշռից դուրս գրված ակտիվների գծով կորուստների վերականգնում» բաժնում լրացվում են այն մարումները, որոնք ստացվել են հաշվեկշռից դուրս գրված վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների դիմաց:

25) «Արտահաշվեկշռից դուրս գրված/ներված ակտիվներ և պարտավորություններ» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից ներված վարկերը, դեբիտորական պարտքերը և ներված այլ ակտիվները, ինչպես նաև դրանց հետ կապված բոլոր եկամուտները, իսկ «Պասիվ» մասում գրանցվում են վարկային կազմակերպությանը ներված վարկերը, կրեդիտորական պարտքերը և այլ պարտավորություններ, ինչպես նաև դրանց հետ կապված բոլոր ծախսերը:

26) Հաշվետվության I մասի 4-րդ կետի` «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» բաժնի «Պասիվ» մասի վերաբերյալ մանրամասն տվյալները հավաքագրվում են սույն հաշվետվության II աղյուսակում: Հաշվեկշռային տվյալները լրացվում են անվանական, այլ ոչ թե ամորտիզացված արժեքով: Հաշվետվության II աղյուսակը լրացվում է հետևյալ կերպ։

27) 2-րդ սյունակում նշվում է վարկ տրամադրող ոչ ռեզիդենտի գրանցման երկիրը: Այն դեպքում, երբ վարկը տրամադրված է միջազգային ֆինանսական կազմակերպության կողմից, սյան մեջ նշվում է կազմակերպության անունը (օրինակ, Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիա): (Միջազգային կազմակերպությունների բնորոշումը տրված է Հավելված 18.2-ում):

28) 3-րդ սյունակում նշվում է վարկ տրամադրող ոչ ռեզիդենտի հատվածի պատկանելությունը` ըստ հետևյալ տառերի.

ա. Ֆ-ն ընդգրկում է ոչ ռեզիդենտ բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, ներդրումային ընկերությունները, ներդրումային հիմնադրամները, փոխադարձ հիմնադրամները (mսtսal fսոds), դրամական շուկայի հիմնադրամները, բորսաները, այլ ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունները (բացառությամբ ապահովագրական ընկերությունները և կենսաթոշակային հիմնադրամները),

բ. Մ-ն ընդգրկում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները (միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ավելի մանրամասն բացատրությունները տես «Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններ» 18.2 հավելվածում),

գ. Պ-ն ընդգրկում է այլ պետությունների կառավարությունները (կենտրոնական և տեղական մակարդակներով),

դ. Ի-ն ընդգրկում է Ֆ-ում և Պ-ում չներառված ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները (այսինքն` պետական մասնակցությամբ կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ պետական կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող սուբյեկտները և շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպությունները, ապահովագրական ընկերությունները և կենսաթոշակային հիմնադրամները),

ե. Եթե Ֆ-ն, Մ-ն, Պ-ն կամ Ի-ն տվյալ վարկային կազմակերպության համար հանդիսանում է ուղղակի ներդրող կամ նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտ (ուղղակի ներդրողի և նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտների մանրամասն սահմանումները Հավելված 18.1-ում), ապա համապատասխան տառերը գրվում են շտրիխներով (Ֆ’, Մ’, Պ’ կամ Ի’):

29) 4-րդ սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր պարտքային գործիքի տեսակը, այսինքն` վարկ, ռեպո գործառնություն, օվերդրաֆտ կամ օվերնայթ:

30) 5-րդ, 6-րդ սյունակներում նշվում են վարկի գումարը վարկային պայմանագրում նշված արժույթով (գումարը լրացվում է ամբողջությամբ) և արժույթի` Ստանդարտների միջազգային կազմակերպության կոդը:

31) 7-րդ սյունակում լրացվում է վարկային պայմանագրում նշված վարկի ներգրավման ամսաթիվը` հետևյալ ֆորմատով` 25/03/12:

32) 8-րդ սյունակում լրացվում է վարկային պայմանագրում նշված վարկի մարման ժամկետը` հետևյալ ֆորմատով` 25/06/17:

33) Եթե վարկային պայմանագրով նախատեսված չէ մարման ժամկետ և տոկոսադրույք, այսինքն` վարկը ստացվում է առանձին մասնաբաժիններով և դրանցից յուրաքանչյուրի համար սահմանված են առանձին պայմաններ, ապա յուրաքանչյուր մասնաբաժնի համար տվյալները լրացվում են առանձին տողերի համապատասխան սյուներում:

34) 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ սյունակներում լրացվում են վարկի սպասարկման պայմանները, համապատասխանաբար` վարկի դիմաց տոկոսագումարի վճարման պարբերականությունը (միանվագ, ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան կամ ոչ պարբերական), տոկոսագումարի առաջին վճարման ամսաթիվը, հիմնական գումարի մարման պարբերականությունը (միանվագ, ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան կամ ոչ պարբերական) և վարկի հիմնական գումարի առաջին վճարման ամսաթիվը: Բոլոր ամսաթվերը պետք է նշվեն հետևյալ ֆորմատով` 25/06/2010: 13-րդ սյունակում նշվում է վարկի տոկոսադրույքը: Եթե, օրինակ, տոկոսադրույքը կազմում է ԼԻԲՕՐ գումարած 5%, ապա այն լրացվում է «ԼԻԲՕՐ+5»:

35) 14-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակի սկզբի դրությամբ ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի անվանական գումարների մնացորդները:

36) 15-րդ սյունակում նշվում են հաշվետու եռամսյակի ընթացքում տվյալ վարկային պայմանագրի շրջանակներում կատարված վարկային մուտքերը:

37) 16-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում վարկի մայր գումարի մարմանն ուղղված վճարումների ծավալը: Տվյալ եռամսյակում մայր գումարի միանվագ մարումը նշվում է ամբողջ ծավալով:

38) 17-րդ և 18-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար եռամսյակի ընթացքում վարկի դիմաց հաշվեգրված և փաստացի վճարված տոկոսագումարները:

39) 19-րդ սյունակում լրացվում է եռամսյակի վերջի դրությամբ ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի անվանական գումարների մնացորդները:

40) 20-րդ սյունակում լրացվում են հաշվեգրված, սակայն եռամսյակի վերջի դրությամբ չվճարված տոկոսագումարները:

41) Հաշվետվության III աղյուսակում լրացվում են վարկային կազմակերպության պահանջների և պարտավորությունների դիրքերն իր ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրողի, ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրման ընկերության և իր հետ նույն խմբի մեջ մտնող ոչ ռեզիդենտ սուբյեկտների հետ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ: Յուրաքանչյուր սուբյեկտի նկատմամբ պահանջներն ու պարտավորությունները լրացվում են առանձին:

42) Ուղղակի ներդրող է համարվում այն ոչ ռեզիդենտ սուբյեկտը, որն իրականացրել է ներդրումներ վարկային կազմակերպության բաժնետիրական կապիտալում կամ ձեռք է բերել փայամասնակցություն և ստացել է ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10% և ավելին: Համապատասխանաբար, ուղղակի ներդրման ընկերություն է համարվում այն ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունը, որի կապիտալում վարկային կազմակերպությունն ունի 10% և ավելի ձայնի իրավունք տվող մասնակցություն:

43) Նույն խմբի մեջ մտնող են համարվում վարկային կազմակերպության հետ անուղղակիորեն ուղղակի ներդրման հարաբերություններում ներգրավված ոչ ռեզիդենտ ընկերությունները, որոնք ունեն ընդհանուր ուղղակի ներդրող, կամ հանդիսանում են ուղղակի ներդումային շղթայի մի մաս (օրինակ. նույն մայր ընկերության` տարբեր երկրներում գտնվող երկու ուղղակի ներդրումներով ձեռնարկությունները):

44) Ուղղակի ներդրողների և նույն խմբի մեջ մտնող կազմակերպությունների ավելի մանրամասն նկարագրությունը տրված է «Ուղղակի ներդրումներ և նույն խմբի մեջ մտնող կազմակերպություններ» 18.1 հավելվածում:

45) Այս բաժնում ուղղակի ներդրողների կամ նրանց հետ կապված անձանց նկատմամբ պահանջը կամ պարտավորությունը պետք է լրացվեն այն դեպքում, եթե դրանք գերազանցում են 5 մլն դրամը (չի վերաբերվում հաշվեգրված տոկոսներին, որոնք ներառվում են յուրաքանչյուր գործիքի հետ մեկտեղ):

46) Աղյուսակում գործիքները ներկայացվում են խմբավորված ըստ տեսակների, ընդ որում՝ տարանջատումը իրականացվում է ըստ ժամկետայնության սկզբունքի:

47) Աղյուսակի վերջում լրացվում են ուղղակի ներդրողների և նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտների գործիքների գծով հաշվեգրված տոկոսային եկամուտները/ծախսերը, իսկ բաժնետիրական կապիտալում ներդրման գծով՝ հայտարարված շահաբաժինները՝ համախմբված ձևով: Տվյալները լրացվում են տարեսկզբից աճողական կարգով: «Հաշվեգրված տոկոսային եկամուտներ/ծախսեր, հայտարարված շահաբաժիններ ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրող կամ նույն խմբի մեջ մտնող ֆինանսական ընկերությունների նկատմամբ (բացառությամբ ապահովագրական ընկերությունների և կենսաթոշակային հիմնադրամների)» տողում լրացվում են միայն ֆինանսական ընկերություններ (բացառությամբ ապահովագրական ընկերությունների և կենսաթոշակային հիմնադրամների) հանդիսացող ուղղակի ներդրողների, ուղղակի ներդրման ձեռնարկությունների և նույն խմբի մեջ մտնող ընկերությունների գծով հաշվարկված տոկոսային եկամուտները/ծախսերը, կամ հայտարարված շահաբաժինները:

48) Հաշվետվության III աղյուսակը լրացվում է հետևյալ կերպ.

ա. 1-ին սյունակում լրացվում է տեղեկատվություն սուբյեկտի վերաբերյալ` ուղղակի ներդրող է (ուղղակի ներդրող), ուղղակի ներդրման ընկերություն (ուղղակի ներդրման ընկերություն), թե նույն խմբի մեջ մտնող (նույն խմբի մեջ մտնող ընկերություն):

բ. 2-րդ սյունակում նշվում է տվյալ սուբյեկտի գրանցման երկիրը (ֆիզիկական անձանց դեպքում ռեզիդենտության երկիրը): Այն դեպքում, երբ ուղղակի ներդրողը կամ նույն խմբի մեջ մտնող ընկերությունը հանդիսանում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպություն, սյան մեջ նշվում է կազմակերպության անունը (օրինակ, Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիա): (Միջազգային կազմակերպությունների բնորոշումը տրված է Հավելված 18.2-ում):

գ. 3-րդ սյունակում նշվում է տվյալ սուբյեկտի հատվածի պատկանելությունը` աղյուսակ II-ի նմանությամբ (տառերը չեն նշվում շտրիխով):

դ. 4-րդ և 9-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար տվյալ սուբյեկտի բաժնետիրական կապիտալում ունեցած ներդրումները (ներառյալ` արտոնյալ բաժնետոմսերի տեսքով), իսկ պարտավորություններում` նրա կողմից տվյալ ընկերության բաժնետիրական կապիտալում ներդրումները (ներառյալ` արտոնյալ բաժնետոմսերը):

ե. 5-րդ և 10-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար վարկերի և փոխառությունների գծով «Պահանջներ» մասում տվյալ սուբյեկտին տրամադրված վարկերը, փոխառությունները, ռեպո համաձայնագրերով տրամադրված միջոցները, օվերդրաֆտները, ֆինանսական լիզինգը, ֆակտորինգը և վարկային գծերի օգտագործված մասերը, իսկ «Պարտավորություններ» մասում` նրանից ստացված վարկերը, փոխառությունները, ռեպո համաձայնագրերով ստացված միջոցները, օվերդրաֆտները, ֆինանսական լիզինգը, ֆակտորինգը և վարկային գծերի օգտագործված մասերը:

զ. 6-րդ և 11-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար ավանդների գծով «Պահանջներ» մասում վարկային կազմակերպության կողմից տվյալ սուբյեկտի մոտ ներդրված ցպահանջ և ժամկետային ավանդները, թղթակցային հաշիվները և դրանց հավասարեցված միջոցները, իսկ «Պարտավորություններ» մասում` վարկային կազմակերպությունում նրա կողմից ներդրված ցպահանջ և ժամկետային ավանդները, թղթակցային հաշիվները և դրանց հավասարեցված միջոցները:

է. 7-րդ և 12-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար պարտատոմսերի և այլ պարտքային արժեթղթերի գծով «Պահանջներ» մասում՝ տվյալ սուբյեկտի պարտատոմսերում և այլ պարտքային արժեթղթերում վարկային կազմակերպության իրականացրած ներդրումները, իսկ «Պարտավորություններ» մասում` նրա կողմից իրականացրած ներդրումները վարկային կազմակերպության պարտատոմսերում և այլ պարտքային արժեթղթերում:

ը. 8-րդ և 13-րդ սյունակներում լրացվում են տվյալ սուբյեկտի նկատմամբ ունեցած այն բոլոր պահանջներն ու պարտավորությունները, որոնք ներառված չեն նախորդ խմբերում: 

(16-րդ կետը խմբ. 26.02.08 N 51-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 21.12.10 թիվ 343-Ն, խմբ. 29.05.12 թիվ 145-Ն) 

17. Ձև թիվ 19 (օրական) հաշվետվությունը լրացնում են արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններ իրականացնող վարկային կազմակերպությունները: Թիվ 19 հաշվետվության մեջ լրացվում են հաշվետու օրվան նախորդող օրվա ընթացքում, ինչպես նաև հաշվետու օրվան նախորդող օրվա ժամը 14:30-ից մինչև հաշվետու օրվա ժամը 14:30-ը իրականացված արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները:

Ֆայլի անվանումը պետք է ունենա թվային «թթթթթ_19.xls» ֆորմատը, որտեղ թթթթթ -ն հաշետվությունն ուղարկող վարկային կազմակերպության կոդն է, 19-ը՝ թիվ 19 հաշվետվության նույնացուցիչը:

Թիվ 19 (օրական) հաշվետվությունը կազմելիս պետք է հետևել աղյուսակում բերված կանոններին.

 

N

Անվանում

Տեսք

Նշումներ

1

Վարկային կազմակերպության կոդը և անվանումը

5n և 50x

Վարկային կազմակերպության կոդը մուտքագրվում է C6 հասցեում, իսկ անվանումը՝ D6

2

Ամսաթիվը

2n/2n/4n

Մուտքագրվում է C7 հասցեում

3

Գրառման համարը (N)

2n

Մուտքագրվում է աղյուսակի A սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

4

Գործարքի տեսակը

1n/1n/1n/1n

Մուտքագրվում է աղյուսակի B սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

5

Գործարքի արժույթները (սակարկվող/գնանշվող)

3a/3a

Մուտքագրվում է աղյուսակի C սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

6

Առքի ծավալը (արտարժույթով)

թվային

Մուտքագրվում է աղյուսակի D սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

7

Առքի միջին կշռված փոխարժեքը

թվային

Մուտքագրվում է աղյուսակի E սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

8

Վաճառքի ծավալը (արտարժույթով)

թվային

Մուտքագրվում է աղյուսակի F սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

9

Վաճառքի միջին կշռված փոխարժեքը

թվային

Մուտքագրվում է աղյուսակի G սյունակում` սկսած 11-րդ տողից

 

Աղյուսակում ընդունված են հետևյալ նշանակումները.

x-տառաթվային, n-թվային, a-տառային, n-տվյալը պետք է պարտադիր ներկայացված լինի նշված քանակի նիշերով:

Ամսաթիվը պետք է լրացված լինի «օր/ամիս/տարի» տեսքով: Այն դեպքերում, երբ վարկային կազմակերպությունն աշխատել է հանգստյան օրերին, ապա այդ օրերին իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ տվյալները գրանցվում են որպես հանգստյան կամ տոն օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ժ.14:30-ից հետո իրականացված գործարքներ:

«Գործարքի տեսակը» սյունակում լրացվում է գործարքի կոդը, որը բաղկացած է չորս պարամետրերից և ունի հետևյալ տեսքը՝ «1n/1n/1n/1n», որտեղ առաջին պարամետրը ցուցադրում է, թե ում միջև է կատարվել գործարքը և այն կարող է ունենալ հետևյալ արժեքները.

«1» - գործառնություններ ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների միջև,

«3» - գործառնություններ վարկային կազմակերպությունների տարածքում, ինչպես նաև գործառնությունների ոչ ռեզիդենտ վարկային կազմակերպության հետ:

Երկրորդ պարամետրը ցույց է տալիս գործարքի տեսակը և կարող է ունենալ հետևյալ արժեքները.

«1» - Սփոթ (SPOT) տեսակի գործառնություններ,

«2» - Սվոփ ածանցյալ գործառնություններ (արժութային սվոփ, ֆորվարդ, ֆյուչերս, օպցիոն):

Երրորդ պարամետրը ցույց է տալիս գործարքի մասնակցի տեսակը. «1» - ռեզիդենտների համար, «2» - ոչ ռեզիդենտների համար:

Չորրորդ պարամետրը ցույց է տալիս գործարքի իրականացման ժամկետը՝

«1» - նախորդ օրվա ժամը 14:30-ից մինչև տվյալ օրվա ժամը 14:30-ը,

«2» - նախորդ օրվա ընթացքում իրականացված:

Օրինակ՝ 3/2/1/2՝ ռեզիդենտների հետ իրականացված վարկային կազմակերպության տարածքում կնքված սվոփ ածանցյալ գործառնություն՝ իրականացված նախորդ օրվա ընթացքում:

«3/1/1/1» և (կամ) «3/1/1/2» կոդերի տակ պետք է ներկայացնել նաև ներքին արժութային շուկայում բաժնետոմսերի միջոցով իրականացված փոխարկումների ծավալները:

«Գործարքի արժույթներ» սյունակը պետք է լրացվի տարադրամների ISO կոդերի տեսքով, անգլերեն տառերով՝ օգտագործելով «/» նշանը որպես բաժանիչ առանց չակերտների, օրինակ՝ ՍSD/AMD, ընդ որում համարիչում գրվում է սակարկվող արժույթի նշանը, հայտարարում՝ գնանշվող:

«Առքի ծավալ» և «Վաճառքի ծավալ» սյունակներում լրացվում են, համապատասխանաբար, գնվող և վաճառվող (սակարկվող) արժույթների ծավալները:

«Առքի միջին կշռված փոխարժեք» և «Վաճառքի միջին կշռված փոխարժեք» սյունակներում, համապատասխանաբար, լրացվում են տվյալ տիպի գործարքի միջին կշռված փոխարժեքները՝ յուրաքանչյուր արտարժույթի տեսակի գծով, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

ՄՓառք= (ԱԾ1*ԱՓ1+ԱԾ2*ԱՓ2+...+ԱԾn*ԱՓn) / (ԱԾ1+ԱԾ2+...+ԱԾn),

ՄՓվաճառք= (ՎԾ1*ՎՓ1+ՎԾ2*ՎՓ2+...+ՎԾn*ՎՓn) / (ՎԾ1+ՎԾ2+...+ՎԾn), որտեղ՝

ՄՓառք (ՄՓվաճառք) - առքի (վաճառքի) միջին փոխարժեք,

ԱԾi (ՎԾi) - «i »-րդ գործարքի առքի (վաճառքի) ծավալ,

ԱՓi (ՎՓi) - «i»-րդ գործարքի առքի (վաճառքի) փոխարժեք,

«i» - փոփոխական թիվ, որը փոխվում է 1-ից «n»:

Սույն հաշվարկը կատարվում է արտարժույթի յուրաքանչյուր տեսակի համար, որով գործարք է կատարվել:

Փոխարժեքները պետք է ներկայացվեն սակարկվող արժույթի ուղիղ գնանշման տեսքով, այսինքն՝ ցույց տան արտարժույթի փոխարժեքը 1 ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ, բացառությամբ՝ անգլիական ֆունտ ստեռլինգի և եվրոյի փոխարժեքների:

Մուտքագրվող տեղեկությունները չպետք է ընդհատվեն և պարունակեն դատարկ տողեր կամ 0:

Սփոթ տիպի գործարքները հաշվետվության մեջ գրանցվում են գործարքի կնքման օրը:

(17-րդ կետը խմբ. 21.11.06 N 691-Ն, 22.09.10  թիվ 241-Ն, փոփ. 21.12.10 թիվ 343-Ն)

18. Հավելված 1-ի ձև թիվ 20 հաշվետվության «Կազմակերպության հաշիվները» աղյուսակում  բերվում են տեղեկություններ հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ կազմակերպության հաշիվների քանակի վերաբերյալ, որոնք տարանջատվում են «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում» և «Արտասահմանում գործող բանկերում» բացված հաշիվների:

«Ընթացիկ հաշիվներ» սյունակում նշվում են Կազմակերպության անունով բացված այն ցպահանջ ավանդները և բանկային հաշիվները (դրամով և արտարժույթով հաշվարկային հաշիվներ, չեկային հաշիվներ, հաշվարկների իրականացման համար նախատեսված այլ հաշիվներ), որոնցով տեղի է ունեցել միջոցների շարժ (ոչ վերագնահատման շարժ) վերջին 1 տարվա ընթացքում:

«Ժամկետային հաշիվներ» սյունակում նշվում են Կազմակերպության անունով բացված ժամկետային ավանդների (դրամով և արտարժույթով) հաշիվները, որոնց վրա կա մնացորդ:

«Հաճախորդների քանակը» աղյուսակում բերվում են տվյալներ կազմակերպության «Տնտեսվարող սուբյեկտներ» և «ֆիզիկական անձինք» հաճախորդների վերաբերյալ՝ հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ: Հաճախորդներ են համարվում այն տնտեսվարող սուբյեկտները և ֆիզիկական անձինք, որոնք կազմակերպության հանդեպ ձեռք են բերել իրավունքներ և/կամ ստանձնել են որոշակի պարտավորություններ կազմակերպությանը տրամադրված լիցենզիայի համաձայն վերջինիս վերապահված գործառնությունների իրականացման ժամանակ (բացառությամբ կազմակերպության կողմից թանկարժեք մետաղների և ձուլակտորների ի պահ ընդունման ծառայության):

«Տնտեսվարող սուբյեկտեր» տողում բերվում են տվյալներ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց (բացի բանկերից) վերաբերյալ:

«Ֆիզիկական անձինք» տողում բերվում են տվյալներ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ:

«Կատարված կանխիկ և անկանխիկ գործառնություններ» աղյուսակը տարանջատվում է երկու սյունակների «Կանխիկ» և «Անկանխիկ» գործառնությունների որտեղ.

«Կանխիկ» սյունակում նշվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպության կողմից կանխիկ միջոցներով կատարված գործառնությունների ծավալը և քանակը՝ ըստ համապատասխան տողերի: Այս սյունակի «Վճարումներ» տողում նշվում է կազմակերպության կողմից (դրամարկղից) կանխիկ տրամադրված միջոցների ծավալը և գործառնությունների քանակը: «Ստացումներ» տողում նշվում են կազմակերպությանը վճարված (դրամարկղ մուտքագրված) միջոցները:

«Անկանխիկ» սյունակում՝ ըստ համապատասխան տողերի նշվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպության բանկային հաշվով/հաշիվներով կատարված անկանխիկ գործառնությունների ծավալը և քանակը (բացառությամբ դրամարկղի հետ թղթակցող գործառնությունների): Այս սյունակի «Վճարումներ» տողում նշվում է կազմակերպության հաշվից/հաշիվներից ՀՀ տարածքում գործող բանկերին/բանկերի հաճախորդներին կատարված անկանխիկ վճարումների ծավալը և քանակը: Իսկ «Ստացումներ» տողում նշվում են ՀՀ տարածքում գործող բանկերից/բանկերի հաճախորդներից կազմակերպության հաշվին/հաշիվներին ուղղված վճարումները:

«Կազմակերպության ճանապարհային չեկերով գործառնություններ» (,) աղյուսակում բոլոր տվյալները բերվում են հաշվետու ժամանակահատվածի համար: «Կազմակերպության ճանապարհային չեկերի տեսակներ» սյունակում նշվում են կազմակերպության կողմից տրամադրված կամ սպասարկված կազմակերպությանը պատկանող ճանապարհային չեկերի տեսակները:

«Տրամադրում» սյունակում նշվում են կազմակերպության կողմից հաճախորդին տրամադրված կազմակերպության կողմից թողարկված սեփական ճանապարհային չեկերի գումարը և քանակը՝ ըստ չեկի տեսակների:

«Սպասարկում» սյունակում նշվում են հաճախորդի կողմից կազմակերպությանը վճարման ներկայացված կազմակերպության այն ճանապարհային չեկերը (չեկերի գումարը և քանակը), որոնց դիմաց վճարը հաճախորդին կատարվել է հաշվետու ժամանակահատվածում:

«Վարկային (կրեդիտային) քարտերի տրամադրում և սպասարկում» (,) աղյուսակում`

«Քարտի անվանումը» սյան մեջ նշվում են Կազմակերպության կողմից թողարկված վարկային քարտերի անվանումները:

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

(18-րդ կետը փոփ. 21.12.10 թիվ 343-Ն)

18.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 21 հաշվետվությունը ներկայացվում է վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված բաժնային և/կամ պարտքային արժեթղթի տեղաբաշխումը սկսելու պահից յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտին, ինչպես նաև տեղաբաշխման ավարտից հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաշվետվության մեջ լրացվում է թողարկման մասին որոշման ամսաթիվը, արժեթղթերի տեղաբաշխման սկիզբը և ավարտը: Եթե տեղաբաշխումն ավարտված է, ապա որպես ավարտի ամսաթիվ պետք է նշել տեղաբաշխման փաստացի ավարտի ամսաթիվը, հակառակ դեպքում՝ նախատեսվող ավարտի ամսաթիվը:

Հաշվետվությունը բաղկացած է չորս աղյուսակից: Աղյուսակ 1-ում լրացվում են տեղեկություններ վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի վերաբերյալ՝ թողարկվող արժեթղթերի տեսակը և տարատեսակը (օրինակ՝ սովորական անվանական բաժնետոմս, փոխարկելի անվանական պարտատոմս), թողարկման ընդհանուր ծավալը, թողարկված արժեթղթերի քանակը, անվանական արժեքը, տեղաբաշխված արժեթղթերի քանակը և ընդհանուր ծավալը: Երկրորդ աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ վարկային կազմակերպության թողարկած արժեթղթերի տեղաբաշխմանը մասնակցած կազմակերպությունների վերաբերյալ՝ նրա լրիվ անվանումը, գտնվելու հասցեն, ծառայության համար վճարված միջնորդավճարը: Երրորդ և չորրորդ աղյուսակներում լրացվում են համապատասխանաբար վարկային կազմակերպության խորհրդի և վարչության անդամներին պատկանող աժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկություններ:

Հաշվետվությունը չպետք է ներկայացվի վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված այն արժեթղթերի համար, որոնք «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն գրանցված են ֆոնդային բորսայում և/կամ Կենտրոնական բանկում:

(18.1-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

18.2. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 22 հաշվետվությունը բաղկացած է երկու մասից: Առաջին մասում լրացվում են տեղեկություններ հաշվետու տարվա ընթացքում վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված և տեղաբաշխված բաժնային և/կամ պարտքային արժեթղթերի վերաբերյալ, իսկ երկրորդ մասում՝ վարկային կազմակերպության կողմից այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում կատարված ներդրումների վերաբերյալ: Հաշվետվությունը ներկայացվում է անկախ վարկային կազմակերպության կազմակերպա-իրավական ձևից: Աղյուսակ 2-ը լրացվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված բաժնային և/կամ պարտքային արժեթղթերը հաշվետու տարվա ընթացքում շրջանառվել են բորսաներում:

Ձև թիվ 22 հաշվետվությունը չպետք է ներկայացվի այն վարկային կազմակերպությունների կողմից, որոնք «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, որպես հաշվետու թողարկող, հաշվետվություններ են ներկայացնում Կենտրոնական բանկ:

(18.2-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

19.(կետն ուժը կորցրել է 04.11.08 N 298-Ն)

 19.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 28 հաշվետվությունը լրացնելիս «Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների թվաքանակը» տողում պետք է արտացոլվի «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված ղեկավարների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական կտրվածքով:

«Վարկային կազմակերպության ոչ ղեկավար աշխատակիցների թվաքանակը» տողում պետք է արտացոլվի «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի գործառնությունների իրականացման, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության խնդիրների կատարման հետ ուղղակիորեն առնչվող աշխատակիցների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական կտրվածքով:

«Այդ թվում՝ սպասարկող անձնակազմի» տողում ներառվում են վարկային կազմակերպության այն աշխատակիցները, ովքեր չեն մասնակցում «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի գործառնությունների իրականացմանը, ինչպես նաև նրանք, ում պարտականությունները ուղղակիորեն չեն առնչվում վարկային կազմակերպության խնդիրների կատարման հետ, օրինակ՝ գործավարները կամ օժանդակ տնտեսության սպասարկման բնագավառում ընդգրկված աշխատակիցները:

Աշխատակիցների միջին օրական թվաքանակը հաշվարկելու համար աշխատողների թվաքանակն ըստ օրերի գումարվում են և բաժանվում օրացուցային օրերի վրա: Ընդ որում, հաշվարկի մեջ ներառվում են որոշակի ժամկետով կնքված միայն այն պայմանագրով աշխատող աշխատողները, որոնց հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը ներառում է տվյալ եռամսյակն ամբողջությամբ:

«Վարկային կազմակերպությունների աշխատակիցների աշխատավարձի ֆոնդ» տողում լրացվում է վարկային կազմակերպության հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին ամսական աշխատավարձի ֆոնդը, որի մեջ չեն ներառվում Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամին գործատուի հաշվին կատարվող հատկացումները:

«Վարկային կազմակերպության աշխատակիցներին այլ վճարումներ» տողում լրացվում է վարկային կազմակերպության աշխատակիցներին վճարվող աշխատավարձին հավասարեցված վճարումները՝ պարգևատրումների, հավելավճարների և այլ վճարումների հանրագումարը միջին ամսական կտրվածքով:

«Վարկային կազմակերպությունների աշխատակիցների վերապատրաստումների (վերապատրաստումները ֆինանսաբանկային ոլորտում՝ համապատասխան վկայականի առկայության դեպքում) քանակը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆինանսաբանկային ոլորտում վերապատրաստումների քանակը, որոնց մասնակցել են վարկային կազմակերպության աշխատակիցները:

«Վերապատրաստումներին մասնակցած աշխատակիցների քանակը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆինանսաբանկային ոլորտում վերապատրաստումների մասնակցած աշխատակիցների քանակը:

«Վարկային կազմակերպությունների աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն ֆինանսաբանկային համակարգում փորձ» տողը լրացնելիս ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատանքային փորձ ունեցող են համարվում այն անձինք, ովքեր աշխատել են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 6-րդ բաժնով սահմանված, ինչպես նաև «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված գործառնություններ իրականացնող կազմակերպություններում:

«Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն գիտական աստիճան» տողում լրացվում է բոլոր երկրների ԲՈՒՀ-երի կողմից սահմանված գիտական աստիճան ունեցող աշխատակիցների քանակը:

Ձև թիվ 28 հաշվետվության 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ տողերում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական տվյալները:

(19.1-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

20. Հավելված 1-ի ձև թիվ 30 հաշվետվությունում ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված հիմնական տնտեսական նորմատիվների փաստացի և թույլատրելի մեծությունները: «Փաստացի մեծությունը» սյունակում ամսական հաշվարկվող նորմատիվների համար արտացոլվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին ամսվա նորմատիվի փաստացի մեծությունը՝ հաշվարկված կանոնակարգ 14-ով սահմանված կարգով: «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած նորմատիվի թույլատրելի մեծությունը» սյունակում արտացոլվում է Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված նորմատիվների թույլատրելի մեծությունը՝ հաշվարկված կանոնակարգ 14-ով սահմանված կարգով: «Հաշվետու եռամսյակում խախտումների թիվը» սյունակում արտացոլվում է յուրաքանչյուր նորմատիվի գծով խախտումների քանակը (օրական հաշվարկվող նորմատիվների համար ներառվում են նաև ոչ աշխատանքային օրերը), իսկ եթե խախտում առկա չէ, համապատասխան տողում լրացվում է «խախտում առկա չէ» արտահայտությունը:

(20-րդ կետը փոփ. 04.11.08 N 298-Ն)

20.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 31 հաշվետվությունում արտացոլվում են վարկային կազմակերպության կողմից ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ տվյալները՝ յուրաքանչյուր տարվա վերջի դրությամբ՝ ըստ համախառն հաշվեկշռային մնացորդների: Հաշվետվությունում չեն ներառվում բանկերից և վարկային կազմակերպություններից ներգրավված փոխառությունները: Հաշվետվությունում տվյալները լրացվում են հազար դրամներով:

Հաշվետվության «Այդ թվում՝ այն փոխառությունները, որոնց համար նախատեսված է ժամկետից շուտ վերադարձ» սյունակում արտացոլվում են այն փոխառությունները կամ փոխառությունների այն մասը, որոնք ըստ փոխառուի պահանջի կարող են վերադարձվել պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ, նույնիսկ եթե գանձվում են տույժեր:

«Փոխառություն տրամադրող սուբյեկտը» սյունակը լրացնելիս անհրաժեշտ է ընտրել հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկը՝ «մասնակից ֆիզիկական անձ», «իրավաբանական անձ», «հիմնարկներ», «այլ ֆինանսական կազմակերպություններ», «այլ»:

Հաշվետվության 2-րդ սյունակում լրացվում է փոխառության արժույթի ISO կոդը:

Փոխառությունների տարանջատումն ըստ ժամկետների իրականացվում է համաձայն փոխառությունների պայմանագրերում նշված ժամկետների:

(20.1-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն, փոփ. 21.12.10 թիվ 343-Ն, 29.05.12 թիվ 145-Ն)

20.2. Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում ընդգրկված աղյուսակներում նշված թիվ 32 հաշվետվությունը բաղկացած է 5 աղյուսակից, որոնք լրացվում են սույն կետով սահմանված կարգով: Հաշվետու վարկային կազմակերպությունները սույն կետով նախատեսված հաշվետվությունը չեն ներկայացնում ոչ օտարերկրյա ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց միջոցով կնքված գործարքների և մարման գործարքների համար:

Թիվ 32 հաշվետվության 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ աղյուսակները լրացնում են սվոփ գործարքներ իրականացնող վարկային կազմակերպությունները:

1) Սույն կետով նախատեսված հաշվետվությունում լրացվում են հաշվետվության ներկայացման օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 16:00-ից մինչև հաշվետվության ներկայացման օրվա ժամը 16:00-ը (հաշվետու օր) կնքված գործարքների և (կամ) արդեն կնքված գործարքների պայմաններում փոփոխությունների (այսուհետ` փոփոխված գործարքներ) վերաբերյալ տեղեկությունները (անկախ տվյալ գործարքի մարման ժամկետից): Ընդ որում` եթե հաշվետվությունում ներառվող տեղեկություններում նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի համեմատ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ապա հաշվետվությունը ներկայացվում է՝ միայն նշելով վարկային կազմակերպության անվանումը և հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը՝ առանց լրացնելու համապատասխան աղյուսակի համապատասխան սյունակները:

2) Սույն հաշվետվության իմաստով գործարքների պայմաններում փոփոխություններ են համարվում սույն հաշվետվության 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ աղյուսակներում տվյալ գործարքի վերաբերյալ նախկինում ներկայացված տեղեկությունների փոփոխությունները: Փոփոխված գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները լրացնելիս սույն հաշվետվության աղյուսակներում լրացվում է ինչպես բոլոր փոփոխված տեղեկությունները (բացառությամբ «Գործարքի կնքման ամսաթիվը» և «Գործարքի նույնականացուցիչ համարը» սյունակների, որտեղ լրացվում են առաջնային գործարքի համապատասխանաբար «Գործարքի կնքման ամսաթիվը» և «Գործարքի նույնականացուցիչ համարը»), այնպես էլ այն տեղեկությունները, որոնք չեն փոփոխվել:

3) Սույն հաշվետվությունում գործարքները լրացվում են այն արժույթով, որով կնքվել են գործարքները, իսկ թվերը ներկայացվում են ստորակետից հետո 5 նիշի ճշտությամբ:

4) Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության աղյուսակների սյունակները լրացվում են հետևյալ ընդհանուր կանոններին համապատասխան.

ա. «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»: Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի (թողարկման պետական գրանցման համարի) առկայության դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում: Սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է` անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

բ. «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից սահմանված կարգով շնորհված արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիրը (համարանիշը): Պետական արժեթղթերի դեպքում, եթե բացակայում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, ապա նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը (առկայության դեպքում):

գ. «Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը» սյունակը լրացվում է արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագրի բացակայության դեպքում: Սյունակում նշվում է թողարկողի ֆիրմային անվանումը (ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը, հայրանունը), գտնվելու վայրը (մշտական բնակության վայրի (կացարանի) հասցեն): Սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է` անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

դ. «Արժեթղթերի ծավալը` անվանական արժեքով» սյունակում լրացվում է միայն արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը:

ե. «Գործարքի արժույթի ISՕ կոդը» սյունակում լրացվում է գործարքով վճարման միջոց հանդիսացող արժույթի կոդը:

զ. «Արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը» ոչ ծավալային ֆիքսված տոկոսադրույքով արժեթղթերի դեպքում սույն սյունակում լրացվում է միավոր արժեթղթի գնի, իսկ ծավալային արժեթղթերի դեպքում գործարքի ընդհանուր գումարի հիման վրա հաշվարկված արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը` հաշվարկված թողարկողի կողմից տվյալ արժեթղթի թողարկման և(կամ) տեղաբաշխման պայմաններով սահմանված բանաձևով (մեթոդաբանությամբ): Ոչ ծավալային լողացող տոկոսադրույքով արժեթղթերի դեպքում սույն սյունակում լրացվում է միավոր արժեթղթի գնի, իսկ ծավալային լողացող տոկոսադրույքով արժեթղթերի դեպքում գործարքի ընդհանուր գումարի հիման վրա հաշվարկված ընթացիկ արժեկտրոնի զեղչման դրույքը (ընթացիկ արժեկտրոնը (առաջիկա վճարվելիք արժեկտրոնը) զեղչելու համար օգտագործվող շուկայական տոկոսադրույքը)՝ հաշվարկված թողարկողի կողմից տվյալ արժեթղթի թողարկման և(կամ) տեղաբաշխման պայմաններով սահմանված բանաձևով: Սույն սյունակը չի լրացվում այն արժեթղթերի համար, որոնց համար նախատեսված չէ եկամտաբերության հաշվարկ (օրինակ՝ հասարակ բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, ներդրումային ֆոնդերի փայերի (բաժնետոմսերի) կամ դրանցում մասնակիցների բաժնեմասը հավաստող նման այլ փաստաթղթերի համար և այլն): Ընդ որում` արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբերությունը հաշվարկվում է գործարքի կատարման (վերջնահաշվարկի) օրվա դրությամբ:

է. «Գործարքի կնքման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է առաջնային գործարքի կնքման ամսաթիվը:

ը. «Գործարքի մյուս կողմը» սյունակում լրացվում է գործարքի մյուս կողմ հանդիսացող սուբյեկտին Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, դրա բացակայության դեպքում նշվում է այդ կողմի ռեզիդենտությունը` կատարելով «ռեզիդենտ» կամ «ոչ ռեզիդենտ» նշումը: Ընդ որում` եթե գործարքի մյուս կողմ հանդիսացող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը գործարքը կնքել է հաճախորդի հաշվին, ապա գործարքի մյուս կողմ է համարվում ոչ թե տվյալ հաճախորդը, այլ այդ հաճախորդի հաշվին գործարք կնքող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձը:

թ. «Միջնորդը» սյունակը լրացման ենթակա է միայն օտարերկրյա ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի միջոցով օտարերկրյա կազմակերպված շուկայում կամ օտարերկրյա անձի հետ գործարքներ կնքելու դեպքում, որտեղ լրացվում է միջնորդ հանդիսացող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը:

5) Ի լրումն սույն կետով սահմանված լրացման կանոնների` սույն կետով նախատեսված հաշվետվության յուրաքանչյուր աղյուսակի համար նախատեսվում են լրացման լրացուցիչ կանոններ:

6) «Հաշվետու անձի կողմից կնքված արժեթղթերի առուվաճառքի գործարքների վերաբերյալ» 1-ին աղյուսակում լրացվում են հաշվետու անձանց կողմից արժեթղթերի առքի ու վաճառքի գործարքների կնքման վերաբերյալ տեղեկությունները` համաձայն լրացման հետևյալ կանոնների.

ա. «Գործարքի տեսակը (առք/վաճառք)» սյունակում լրացվում է «առք» կամ «վաճառք»` կախված հաշվետու անձի տեսանկյունից գործարքը առք է, թե` վաճառք:

բ. «Քանակը» սյունակում լրացվում է գնվող կամ վաճառվող արժեթղթերի քանակը` հատերով, ընդ որում` ծավալային արժեթղթերի համար սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

գ. «Միավոր արժեթղթի գինը» սյունակում լրացվում է մեկ արժեթղթի առքի (վաճառքի) գինը: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

դ. «Ընդհանուր գումարը» հաշվարկվում է որպես միավոր գնի և քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ծավալային արժեթղթերով կնքված գործարքի ընդհանուր գինը:

ե. «Գործարքի կատարման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է արժեթղթերի առուվաճառքի գործարքի վերջնահաշվարկի ամսաթիվը (օրինակ՝ 01/01/2015):

7) «Հաշվետու անձի կողմից կնքված ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների վերաբերյալ» 2-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու անձի կողմից կնքված և (կամ) փոփոխված ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները` համաձայն լրացման հետևյալ կանոնների.

ա. «Գործարքի նույնականացուցիչ համարը» սյունակում նշվում է հաշվետու անձի կողմից վարվող գործարքների ներքին գրանցամատյաններում տվյալ գործարքին տրված նույնականացուցիչ համարը, որը պետք է լինի առանձնահատուկ (չկրկնվող) յուրաքանչյուր գործարքի համար:

բ. «Գործարքի տեսակը (ռեպո/ հակադարձ ռեպո)» սյունակում նշվում է` հաշվետու անձի տեսանկյունից գործարքը ռեպո է, թե հակադարձ ռեպո: Արժեթղթերի վաճառքի գործարքը` հետգնման պայմանով, ներկայացվում է որպես «ռեպո» գործարք, իսկ արժեթղթերի առքի գործարքը` հետ վաճառելու պայմանով, լրացվում է որպես «հակադարձ ռեպո» գործարք:

գ. «Գործարքի բնույթը» սյունակում նշվում է «նոր կնքված», «երկարաձգված», «կրճատված» կամ «այլ» տարբերակներից մեկը: Ընդ որում, նոր գործարք կնքվելու դեպքում նշվում է «նոր կնքված» տարբերակը, արդեն կնքված գործարքների գործողության ժամկետի կրճատման դեպքում (անկախ այն հանգամանքից այլ պայմաններ փոխվել են, թե ոչ)` «կրճատված» տարբերակը, երկարաձգման դեպքում (անկախ այն հանգամանքից այլ պայմաններ փոխվել են, թե ոչ)` «երկարաձգված» տարբերակը, իսկ արդեն կնքված գործարքների այլ պայմանների փոփոխության դեպքում, որոնց դեպքում գործարքի գործողության ժամկետի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, նշվում է «այլ» տարբերակը:

դ. «Քանակը» սյունակում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի հիմքում ընկած արժեթղթի քանակը: Ընդ որում` ծավալային արժեթղթերով ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների կնքման դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

ե. «Ընդհանուր գումարը» սյունակում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի առաջնային առքի (վաճառքի) ընդհանուր արժեքը:

զ. «Տարեկան ռեպո (հակադարձ ռեպո) տոկոսադրույքը» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքի տարեկան (տարին` 365 կամ 366 օր) տոկոսադրույքը: Այն դեպքում, երբ տոկոսադրույք վճարողը արժեթղթերի գնորդն է, տոկոսադրույքը լրացվում է բացասական նշանով:

է. «Փոփոխված գործարքի ամսաթիվը» սյունակը լրացվում է միայն փոփոխված գործարքների լրացման դեպքում, որտեղ լրացվում է նախկինում կնքված գործարքի պայմաններում փոփոխություն իրականացնելու մասին ցանկացած ձևով համաձայնություն ձեռք բերելու ամսաթիվը` անկախ այդ համաձայնության ուժի մեջ մտնելու ժամկետից:

ը. «Գործարքի կատարման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքի (առաջնային առքի/վաճառքի) վերջնահաշվարկի ամսաթիվը (օրինակ՝ 01/01/2015):

թ. «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, իսկ դրա բացակայության դեպքում՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից սահմանված կարգով շնորհված արժեթղթերի նույնականացնող ծածկագիրը (համարանիշը): Պետական արժեթղթերի դեպքում, եթե բացակայում է արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ ծածկագիրը, ապա նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Ծածկագիր կամ պետական գրանցման համար չունենալու դեպքում նշվում է կարգավորվող շուկայի օպերատորի կողմից արժեթղթին տրված հապավումը (առկայության դեպքում):

ժ. «Ռեպո/հ. ռեպո գործարքի մարման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքի մարման վերջնաժամկետը (օրինակ՝ 01/01/2015):

Սույն աղյուսակում անհրաժեշտ է լրացնել բոլոր ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքները (այդ թվում՝ լոմբարդային ռեպո գործարքները), բացառությամբ միջօրյա ռեպո գործարքների: Այն դեպքում, երբ միջօրյա ռեպո գործարքը վերաձևակերպվում է լոմբարդային ռեպո գործարքի, ապա այդ գործարքն անհրաժեշտ է ներառել սույն աղյուսակում, ընդ որում՝ այս դեպքում տվյալ գործարքը ներառում է հաջորդ օրվա հաշվետվության մեջ: Այն դեպքերում, երբ կնքված ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքների՝ հաշվետվության մեջ ներառման ենթակա տվյալները հայտնի չեն մինչև գործարքի կնքման օրվա ժամը 16:30-ը, ապա նշված գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները ներառվում են հաջորդ հաշվետու օրվա հաշվետվության մեջ:

7.1) Այն դեպքում, երբ ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքի հիմքում ընկած են մի քանի տեսակի արժեթղթեր (մեկից ավելի ծածկագիր ունեցող արժեթղթեր), այդ գործարքները յուրաքանչյուր ծածկագրով արժեթղթի համար լրացվում են առանձին տողով: Ընդ որում` «Արժեթղթերի ծավալն անվանական արժեքով», «Քանակը» և «Ընդհանուր գումարը» սյունակներում լրացվում են յուրաքանչյուր ծածկագրով արժեթղթի համապատասխանաբար ընդհանուր անվանական արժեքը, քանակը (առկայության դեպքում) և յուրաքանչյուր արժեթղթի դիմաց ստացվող/տրամադրվող դրամական միջոցների ընդհանուր արժեքը:

8) «Փոխարժեքային սվոփ գործարքների կնքման վերաբերյալ» 3-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու օրվա ընթացքում հաշվետու վարկային կազմակերպության կողմից կնքված փոխարժեքային սվոփ գործարքների (այդ թվում` փոփոխված գործարքների) վերաբերյալ տեղեկությունները:

9) «Արժութային սվոփ գործարքների կնքման վերաբերյալ» 4-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու օրվա ընթացքում հաշվետու վարկային կազմակերպության կողմից կնքված արժութային սվոփ գործարքների (այդ թվում` փոփոխված գործարքների) վերաբերյալ տեղեկությունները:

10) «Տոկոսադրույքային սվոփ գործարքների կնքման վերաբերյալ» 5-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու օրվա ընթացքում հաշվետու վարկային կազմակերպության կողմից կնքված տոկոսադրույքային սվոփ գործարքների (այդ թվում` փոփոխված գործարքների) վերաբերյալ տեղեկությունները:

11) Սույն հաշվետվության իմաստով, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ աղյուսակներում ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթն անհրաժեշտ է որոշել հետևյալ սկզբունքով.

ա. եթե ֆորվարդով փոխանակվող արժույթներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության դրամ է, ապա ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթ է համարվում այն արժույթը, որի դիմաց տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության դրամը,

բ. եթե ֆորվարդով փոխանակվող արժույթներից մեկը ԱՄՆ դոլար է, իսկ մյուսը` Հայաստանի Հանրապետության դրամից տարբեր արտարժույթ, ապա ԱՄՆ դոլարն է համարվում ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթ,

գ. եթե ֆորվարդով փոխանակվող արժույթներից մեկը եվրոն է, իսկ մյուսը` Հայաստանի Հանրապետության դրամից և ԱՄՆ դոլարից տարբեր արտարժույթ, ապա եվրոն է համարվում ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթ,

դ. եթե ֆորվարդով փոխանակվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամից, ԱՄՆ դոլարից և եվրոյից տարբեր արժույթներ, ապա ֆորվարդի հիմքում ընկած արժույթ է համարվում այն արտարժույթը, որի` ֆորվարդ պայմանագրով համաձայնեցված ծավալի հարաբերությունը մյուս արտարժույթի ֆորվարդով համաձայնեցված ծավալին ստացվում է 1-ից մեծ:

12) Սույն հաշվետվության 3-րդ և 4-րդ աղյուսակներում սվոփի հիմքում ընկած արժույթը որոշելիս երկու արժույթների ծավալների հարաբերության որոշման համար հիմք է ընդունվում սփոթ գործարքի ընթացքում փոխանակվող արժույթների ծավալները: 5-րդ աղյուսակի համաձայն սվոփի հիմքում ընկած արժույթը տոկոսային վճարումների հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող դրամական միջոցների արժույթն է:

13) Թիվ 32 հաշվետվության 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ աղյուսակների սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

ա. «Վճարվող տոկոսադրույքի վճարման պարբերականությունը» սյունակում լրացվում է վարկային կազմակերպության կողմից վճարվող տոկոսադրույքի պարբերականությունը (օրինակ` օրական, շաբաթական, ամսական, տարեկան և այլն):

բ. «Ստացվող տոկոսադրույքի վճարման պարբերականությունը» սյունակում լրացվում է վարկային կազմակերպությանը վճարվող տոկոսադրույքի պարբերականությունը (օրինակ` օրական, շաբաթական, ամսական, տարեկան և այլն):

գ. «Գործարքի տեսակը (ներգրավման սվոփ/տրամադրման սվոփ)» սյունակում սվոփի հիմքում ընկած արժույթի ներգրավման դեպքում լրացվում է «ներգրավման սվոփ», իսկ սվոփի հիմքում ընկած արժույթի տրամադրման դեպքում` «տրամադրման սվոփ»:

դ. «Սփոթ գործարքի ընթացքում փոխանակվող արժույթների ծավալը» սյունակի «Սվոփի հիմքում ընկած արժույթի ծավալը» ենթասյունակում լրացվում է սփոթ գործարքի ընթացքում սվոփի հիմքում ընկած արժույթի ընդհանուր գումարը (արտահայտված սվոփի հիմքում ընկած արժույթով), իսկ «Գործարքի արժույթի ընդհանուր ծավալը» ենթասյունակում` սվոփի հիմքում ընկած արժույթի դիմաց տրամադրվող (ստացվող) արժույթի ընդհանուր գումարը (արտահայտված գործարքի արժույթով):

ե. «Ֆորվարդ գործարքի ընթացքում փոխանակվող արժույթների ծավալը» սյունակի «Սվոփի հիմքում ընկած արժույթի ծավալը» ենթասյունակում լրացվում է ֆորվարդ գործարքի ընթացքում սվոփի հիմքում ընկած արժույթի ընդհանուր գումարը (արտահայտված սվոփի հիմքում ընկած արժույթով), իսկ «Գործարքի արժույթի ընդհանուր ծավալը» ենթասյունակում` սվոփի հիմքում ընկած արժույթի դիմաց տրամադրվող (ստացվող) արժույթի ընդհանուր գումարը (արտահայտված գործարքի արժույթով): Ընդ որում՝ փոխանակվող արժույթների ծավալն իր մեջ չի ներառում ներգրավված/տրամադրված արժույթների դիմաց վճարվող/ստացվող տոկոսագումարները (արժութային սվոփի դեպքում):

զ. «Սփոթ գործարքի վերջնահաշվարկի իրականացման ամսաթիվ» սյունակում լրացվում է սփոթ գործարքի փաստացի իրականացման ամսաթիվը:

է. «Ֆորվարդի վերջնահաշվարկի իրականացման ամսաթիվ» սյունակում լրացվում է ֆորվարդ գործարքի փաստացի իրականացման ամսաթիվը:

(20.2-րդ կետը լրաց. 02.06.09 թիվ 158-Ն, խմբ. 06.11.12 թիվ 296-Ն, 05.05.15 թիվ 109-Ն)

20.3. (կետն ուժը կորցրել է 29.05.12 թիվ 145-Ն)

20.4. Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված` Կանոնակարգ 3-ով սահմանված թիվ 3 և թիվ 7 հաշվետվությունները լրացվում են Կանոնակարգ 3-ով սահմանված կարգով:

(20.4-րդ կետը լրաց. 06.12.11 թիվ 332-Ն)

20.5. Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում ընդգրկված աղյուսակներում նշված թիվ 33 հաշվետվությունը բաղկացած է 1 աղյուսակից: Հաշվետվության մեջ լրացվում են արտարժույթի առուվաճառքի այն գործարքների տվյալները, որոնց դեպքում վարկային կազմակերպության կողմից արտարժույթի վաճառքի մեկանգամյա գործարքի գումարը (այդ թվում` մեկ անձի հետ տարբեր արտարժույթներով իրականացվող մեկանգամյա արտարժույթի վաճառքի գործարքների հանրագումարը` դրամային արտահայտությամբ), բացառությամբ տվյալ անձի կողմից վարկերի գծով մարումների նպատակով իրականացված արտարժույթի առքի գործարք(ներ)ի, գերազանցում է չորս հարյուր հազար դրամը: Վարկային կազմակերպությունը պարտավոր է սույն կետով սահմանված յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում հաճախորդի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը պահպանել առնվազն 1 տարի: Աղյուսակի 3-րդ սյան մեջ լրացվում է անձնագրի սերիան և համարը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը, եթե որպես հաճախորդի նույնականացման միջոց ներկայացվել է նույնականացման քարտը:

(20.5-րդ կետը լրաց. 12.03.15 թիվ 48-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ IV

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

21. Հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչության հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու բաժին են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ժամկետներում: Եթե հաշվետվության ներկայացման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա հաշվետվությունը ներկայացվում է այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Եթե ներկայացվող տվյալները հաշվետու ժամանակաշրջանում փոփոխություն չեն կրել, կամ եթե հաշվետվությանն առնչվող գործարքներ չեն իրականացվել, ապա վարկային կազմակերպությունը ներկայացնում է գրություն՝ նշելով չներկայացվող ձևերը:

(21-րդ կետը փոփ. 21.11.06 N 691-Ն, խմբ. 26.02.08 N 51-Ն)

22. Հաշվետվությունը համարվում է ներկայացված և ընդունված, եթե հաշվետվությունների էլեկտրոնային տարբերակները չունեն ծրագրային կամ տեխնիկական թերություն: Գլուխ 5-ով սահմանված ժամկետներից հետո ներկայացվող ճշգրտված հաշվետվությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ զուգահեռաբար հաշվետվությունների փոփոխման (ճշգրտման) վերաբերյալ գրավոր տեղեկացնելով Կենտրոնական բանկի նախագահին: Ճշգրտված հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակի և գրավոր տեղեկանքի առկայության դեպքում միայն փոփոխված հաշվետվությունները կհամարվեն Կենտրոնական բանկ ներկայացված:

23. Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման՝ տվյալ վարկային կազմակերպության համապատասխան վերահսկողը հաշվետվությունների պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ, ինչպես նաև առանձին վերլուծական նպատակներից ելնելով, ծանուցման միջոցով վարկային կազմակերպություններից կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և պարզաբանումներ:

Վարկային կազմակերպությունը պարտավոր է ծանուցումը ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում (եթե ծանուցման մեջ այլ ժամկետ նշված չէ), միջոցներ ձեռնարկել՝ ծանուցմամբ պահանջվող պարզաբանումները և (կամ) այլ տեղեկություններն ապահովելու համար:

Հաշվի առնելով վարկային կազմակերպության գտնվելու վայրը՝ վարկային կազմակերպությանը ծանուցումը կարող է տրվել հեռախոսի (հեռախոսագրի), «Սի Բի Էյ նեթ» ցանցի էլեկտրոնային փոստի կամ կապի սահմանված այլ պահուստային միջոցներով:

Ծանուցման միջոցով վարկային կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչը կարող է հրավիրվել  ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանում՝ հաշվետվությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ ու մեկնաբանումներ տալու համար:

Ծանուցումը ստորագրվում է Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կամ ղեկավարի տեղակալի և վարկային կազմակերպությունների վերահսկողության համար պատասխանատու կոնկրետ ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից:

(23-րդ կետը փոփ. 04.11.08 N 298-Ն)


ԳԼՈՒԽ V

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

24. Շաբաթական հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև հաշվետու շաբաթվան հաջորդող 2-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

25. Ամսական և եռամսյակային հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը վարկային կազմակերպության մասնաճյուղերի քանակից ելնելով` սահմանվում է.

1) մասնաճյուղեր չունեցող կամ մինչև 15 (ներառյալ) մասնաճյուղ ունեցող վարկային կազմակերպությունների համար` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 4-րդ աշխատանքային (բանկային) օրը (ներառյալ).

2) 16 և ավելի մասնաճյուղ ունեցող վարկային կազմակերպությունների համար` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 7-րդ աշխատանքային (բանկային) օրը (ներառյալ):

(25-րդ կետը խմբ. 29.05.07 N 154-Ն)

26. Տարեկան հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը սահմանվում է`

1) մասնաճյուղեր չունեցող կամ մինչև 15 (ներառյալ) մասնաճյուղ ունեցող վարկային կազմակերպությունների համար` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունվարի 20-ը.

2) 16 և ավելի մասնաճյուղ ունեցող վարկային կազմակերպությունների համար` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունվարի 30-ը.

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.05.12 թիվ 145-Ն)

(26-րդ կետը խմբ. 29.05.07 N 154-Ն, լրաց. 08.09.09 թիվ 268-Ն, փոփ. 29.05.12 թիվ 145-Ն)

27. Հավելված 1-ի ձև թիվ 10 հաշվետվությունը փաստացի համալրված կանոնադրական կապիտալի մեծության կամ կառուցվածքի փոփոխության դեպքում ներկայացվում է փոփոխությունը կատարվելուց հետո մինչև 7-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: 

28. Հավելված 1-ի ձև թիվ 13 հաշվետվությունը ներկայացնում են միայն կանխիկ գործառնություններ իրականացնելու լիցենզիա ունեցող վարկային կազմակերպությունները:

29. Հավելված 1-ի ձև թիվ 21 հաշվետվությունը ներկայացվում է արժեթղթերի թողարկման ավարտից հետո մինչև 7-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

30. (կետն ուժը կորցրել է 21.12.10 թիվ 343-Ն)

31. «Հաշվետվություն արտարժույթի առք և վաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ» թիվ 19 (օրական) հաշվետվությունը, անկախ իրականացված գործարքի ծավալի մեծությունից, ներկայացվում է Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչության հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու բաժին՝ յուրաքանչյուր օր, մինչև ժամը 15:00-ը (հաշվետվությունը պետք է ներկայացնել Սի Բի Էյ Նեթ համակարգի միջոցով, իսկ Սի Բի Էյ Նեթ համակարգի խափանման դեպքում` էլեկտրոնային փոստով կամ էլեկտրոնային կրիչների միջոցով):

(31-րդ կետը խմբ. 21.11.06 N 691-Ն, փոփ. 26.02.08 N 51-Ն)

31.1. Ձև թիվ 32 հաշվետվությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր օր մինչև ժամը 1700: Այն դեպքում, երբ հաշվետվության ներկայացման օրը վարկային կազմակերպության համար աշխատանքային է, իսկ Կենտրոնական բանկի համար՝ ոչ աշխատանքային, ապա հաշվետվության ներկայացման օր է համարվում Կենտրոնական բանկի համար ոչ աշխատանքային օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը, ընդ որում՝ հաշվետվությունը ներկայացնելիս վարկային կազմակերպության համար աշխատանքային համարվող հաշվետու օրերի վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի համար ոչ աշխատանքային օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա հաշվետվության մեջ:

(31.1-րդ կետը լրաց. 02.06.09 թիվ 158-Ն, փոփ. 06.11.12 թիվ 296-Ն, խմբ. 05.05.15 թիվ 109-Ն)

31.2. Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված թիվ 3 և թիվ 7 հաշվետվությունները ներկայացվում են` համապատասխանաբար ամսական և շաբաթական կտրվածքով` ամսական և շաբաթական հաշվետվությունների համար սույն կանոնակարգով սահմանված ժամկետներում: Ընդ որում, սույն կետում նշված հաշվետվությունները վարկային կազմակերպությունները ներկայացնում են սկսած Կենտրոնական բանկի կողմից գործունեության տեսակի փոփոխման նախնական համաձայնությունը ստանալուց հետո` որպես բանկ գրանցվելու և բանկային գործունեության լիցենզիան ստանալու նպատակով Կենտրոնական բանկ դիմելու ամսվան նախորդող 6-րդ ամսվա 1-ից մինչև վարկային կազմակերպության` որպես բանկ գրանցվելու և բանկային գործունեության լիցենզիա ստանալու դիմումը Կենտրոնական բանկի կողմից մերժվելու կամ բավարարելու օրը:

(31.2-րդ կետը լրաց. 06.12.11 թիվ 332-Ն)

31.3. Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված թիվ 33 հաշվետվությունը կազմվում է հաշվետվությամբ ներկայացման ենթակա չորս հարյուր հազար դրամը գերազանցող արտարժույթի առուվաճառքի գործարքների կնքման դեպքում և պահպանվում է առնվազն 1 տարի: Հաշվետվությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում Կենտրոնական բանկի վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման պահանջով:

(31.3-րդ կետը լրաց. 12.03.15 թիվ 48-Ն)


ԳԼՈՒԽ VI

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

(գլուխն ուժը կորցրել է 02.06.09 թիվ 166-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Ձև թիվ 1
(ամսական, տարեկան)

Հ Ա Շ Վ Ե Կ Շ Ի Ռ
________ _________________ 20 __ թ.
_______________________________________
(վարկային կազմակերպության անվանումը)

ԿԱՐԳ 1-2 ԱԿՏԻՎՆԵՐ

10

Դրամական ակտիվներ և մնացորդներ կենտրոնական բանկերում

 

100

Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր

   

1000

Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր

     

10000

Կանխիկ դրամ դրամարկղում

     

10001

Կանխիկ դրամ ճանապարհին

     

10002

Կանխիկ դրամ ինքնասպասարկման սարքերում

     

10003

Կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթեր

     

10004

Կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթեր ճանապարհին

         
 

101

Թղթակցային և այլ հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

   

1010

Թղթակցային և այլ հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

     

10100

Թղթակցային հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

     

10101

Կենտրոնական բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10101NI

Կենտրոնական բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10102

Կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշիվ կենտրոնական բանկերում

     

10103

Կենտրոնական բանկերում կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10103NI

Կենտրոնական բանկերում կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
 

102

Թղթակցային և բանկային հաշիվներ բանկերում

   

1020

Թղթակցային հաշիվներ բանկերում

     

10200

Թղթակցային հաշիվներ բանկերում

     

10201

Բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10201NI

Բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

10202

Թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ բանկերում

     

10203

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10203NI

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
   

1021

Բանկային հաշիվներ բանկերում

     

10210

Բանկային հաշիվներ բանկերում

     

10211

Բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10211NI

Բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

10212

Թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվներ բանկերում

     

10213

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10213NI

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

10214

Կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշիվ բանկերում

     

10215

Բանկերում կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10215NI

Բանկերում կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

103

Թղթակցային և բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

   

1030

Թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

     

10300

Թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

     

10301

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10301NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

10302

Թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

     

10303

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10303NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1031

Բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

     

10310

Բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

     

10311

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10311NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

10312

Թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

     

10313

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10313NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

         
 

104

Ավանդներ

   

1040

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ավանդներ

     

10400

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

     

10401

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10401NI

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

10402

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

     

10402NV

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

     

10403

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10403NI

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1041

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

     

10410

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

     

10411

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10411NI

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

10412

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

     

10413

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10413NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1042

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

     

10420

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

     

10420NV

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

     

10421

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10421NI

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

10422

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

     

10422NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

     

10423

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10423NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1043

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

     

10430

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

     

10431

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10431NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

10432

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

     

10433

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10433NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1044

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

     

10440

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

     

10440NV

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

     

10441

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժանկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10441NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժանկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

10442

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

     

10442NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

     

10443

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10443NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1045

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ավանդներ

     

10450

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

     

10451

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10451NI

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

10452

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ

     

10452NV

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

     

10453

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10453NI

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1046

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ավանդներ

     

10460

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

     

10461

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10461NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

10462

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ

     

10462NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

     

10463

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

10463NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             

11

Թանկարժեք մետաղների ձուլակտորներ

 

110

Թանկարժեք մետաղների ձուլակտորներ

   

1100

Բանկային ոսկի

     

11000

Բանկային ոսկի

     

11001

Բանկային ոսկի ճանապարհին

             
   

1101

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ

     

11010

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ

     

11011

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ ճանապարհին

         

12

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ
 

120

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

1200

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

12000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

12001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

     

12001NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1201

Պետական արժեթղթեր

   
     

12010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

12010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

12011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

   
     

12011NI

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1202

Ոչ պետական արժեթղթեր

   
     

12020

Սովորական բաժնետոմսեր

   
     

12021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

   
     

12022

Այլ փայամասնակցություններ

   
     

12023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

12023NI

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

12024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

   
     

12024NI

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1203

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
     

12030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

12030NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

12031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

     

12031NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

121

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1210

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

     

12100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

             
   

1211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

     

12110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

             
 

122

Ածանցյալ գործիքներ

   
   

1220

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

     

12200

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

     

12201

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

     

12202

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

     

12203

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

     

12204

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

     

12205

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

     

12206

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

     

12207

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

             
   

1221

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

     

12210

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

     

12211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

     

12212

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

     

12213

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

     

12214

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

     

12215

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

     

12216

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

     

12217

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

             
   

1222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

     

12220

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

     

12221

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

     

12222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

     

12223

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

     

12224

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

     

12225

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

     

12226

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

     

12227

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

             
   

1223

Այլ անձանց հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

   
     

12230

Այլ անձանց հետ կնքված ֆյուչերս

   
     

12231

Այլ անձանց հետ կնքված ֆորվարդ

   
     

12232

Այլ անձանց հետ կնքված օպցիոն

   
     

12233

Այլ անձանց հետ կնքված արժութային սվոպ

     

12234

Այլ անձանց հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

     

12235

Այլ անձանց հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

     

12236

Այլ անձանց հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

     

12237

Այլ անձանց հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

             
 

123

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

   

1230

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

     

12300

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

     

12301

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

     

12302

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

     

12303

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

     

12304

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

         
   

1231

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

     

12310

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

12311

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

12312

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

     

12313

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

12314

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

12315

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

     

12316

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

     

12317

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

             
 

124

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

1240

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12400NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12401NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12402NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12403NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12406NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12407NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12408NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1241

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12410NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12411NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12412NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12413NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12416NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12417NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12418NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1242

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12420NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12421NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12422NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12423NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12426NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12427NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12428NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1243

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12430NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12431NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12432NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12433NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12436NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12437NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12438NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1244

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12440NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12441NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12442NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12443NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12446NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12447NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12448NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1245

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12450NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12451NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12452NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12453NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12456NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12457NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12458NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

125

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

1250

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12500NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12501NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12502NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12503NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12506NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12507NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12508NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1251

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12510NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12511NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12512NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12513NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12516NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12517NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12518NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1252

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12520NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12521NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12522NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12523NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12526NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12527NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12528NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1253

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12530NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12531NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12532NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12533NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12536NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12537NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12538NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1254

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12540NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12541NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12542NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12543NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12546NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12547NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12548NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1255

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12550NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12551NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12552NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12553NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12556NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12557NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12558NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1256

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12560

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12560NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12561

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12561NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12562

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12562NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12563

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12563NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12564

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12565

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12566

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12566NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12567

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12567NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12568

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12568NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1257

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12570

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12570NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12571

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12571NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12572

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12572NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12573

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12573NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12574

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12575

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12576

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12576NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12577

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12577NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12578

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12578NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

126

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

1260

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12600NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12601NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12602NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12603NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12606NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12607NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12608NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1261

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12610NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12611NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12612NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12613NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12616NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12617NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12618NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1262

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12620NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12621NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12622NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12623NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12626NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12627NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12628NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1263

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12630NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12631NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12632NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12633NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12636NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12637NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12638NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1264

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12640NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12641NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12642NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12643NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12646NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12647NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12648NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1265

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12650NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12651NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12652NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12653NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12656NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12657NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12658NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

127

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

1270

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12700

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12700NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12701

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12701NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12702

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12702NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12703

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12703NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12704

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12705

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12706

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12706NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12707

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12707NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12708

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12708NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1271

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12710

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12710NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12711

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12711NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12712

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12712NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12713

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12713NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12714

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12715

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12716

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12716NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12717

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12717NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12718

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12718NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1272

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
     

12720

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12720NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12721

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12721NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12722

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12722NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12723

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12723NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12724

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12725

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12726

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12726NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12727

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12727NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12728

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12728NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1273

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12730

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12730NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12731

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12731NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12732

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12732NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12733

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12733NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12734

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12735

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12736

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12736NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12737

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12737NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12738

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12738NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1274

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12740

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12740NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12741

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12741NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12742

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12742NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12743

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12743NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12744

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12745

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12746

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12746NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12747

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12747NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12748

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12748NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1275

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12750

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12750NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12751

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12751NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12752

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12752NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12753

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12753NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12754

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12755

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12756

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12756NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12757

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12757NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12758

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12758NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1276

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12760

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12760NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12761

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12761NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12762

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12762NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12763

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12763NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12764

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12765

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12766

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12766NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12767

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12767NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12768

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12768NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1277

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12770

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12770NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12771

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12771NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12772

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12772NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12773

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12773NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12774

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12775

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12776

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12776NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12777

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12777NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12778

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12778NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

128

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

   
   

1280

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12800

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

     

12801

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

     

12802

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

             
   

1281

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

     

12810

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

             

13

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

   
 

130

Արժեթղթեր

     
   

1300

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

13000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

13001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

     

13001NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1301

Պետական արժեթղթեր

   
     

13010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

13010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

13011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

   
     

13011NI

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1302

Ոչ պետական արժեթղթեր

   
     

13020

Սովորական բաժնետոմսեր

   
     

13021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

   
     

13022

Այլ փայամասնակցություններ

   
     

13023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

13024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

   
             
   

1303

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

13030NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

13031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

     

13031NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

131

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

   

1310

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

     

13100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

             
   

1311

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

     

13110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

             
 

132

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

   

1320

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

     

13200

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

     

13201

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

     

13202

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

     

13203

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

     

13204

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

             
   

1321

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

     

13210

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

13211

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

13212

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

     

13213

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

13214

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

13215

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

     

13216

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

     

13217

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

             
 

133

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

1330

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13300NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13301NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13302NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13303NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13304

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13305

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13306

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13306NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13307

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13307NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13308

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13308NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1331

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13310NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13311NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13312NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13313NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13314

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13315

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13316

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13316NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13317

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13317NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13318

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13318NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1332

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13320NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13321NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13322NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13323NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13324

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13325

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13326

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13326NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13327

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13327NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13328

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13328NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1333

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13330NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13331NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13332NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13333NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13334

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13335

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13336

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13336NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13337

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13337NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13338

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13338NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1334

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13340NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13341NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13342NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13343NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13344

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13345

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13346

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13346NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13347

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13347NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13348

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13348NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1335

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13350NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13351NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13352NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13353NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13354

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13355

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13356

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13356NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13357

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13357NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13358

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13358NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

134

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

1340

Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13400NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13401NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13402NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13403NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13406NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13407NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13408NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1341

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13410NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13411NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13412NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13413NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13416NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13417NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13418NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1342

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13420NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13421NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13422NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13423NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13426NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13427NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13428NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1343

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13430NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13431NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13432NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13433NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13436NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13437NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13438NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1344

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13440NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13441NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13442NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13443NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13446NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13447NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13448NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1345

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13450NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13451NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13452NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13453NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13456NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13457NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13458NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1346

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13460NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13461NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13462NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13463NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13464

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13465

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13466

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13466NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13467

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13467NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13468

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13468NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1347

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13470NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13471NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13472NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13473NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13474

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13475

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13476

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13476NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13477

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13477NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13478

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13478NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

135

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

1350

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13500NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13501NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13502NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13503NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13506NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13507NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13508NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1351

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13510NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13511NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13512NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13513NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13516NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13517NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13518NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1352

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13520NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13521NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13522NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13523NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13526NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13527NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13528NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1353

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13530NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13531NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13532NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13533NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13536NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13537NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13538NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1354

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13540NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13541NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13542NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13543NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13546NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13547NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13548NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1355

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13550NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13551NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13552NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13553NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13556NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13557NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13558NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

136

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

1360

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13600NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13601NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13602NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13603NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13606NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13607NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13608NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1361

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13610NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13611NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13612NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13613NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13616NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13617NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13618NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1362

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
     

13620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13620NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13621NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13622NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13623NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13626NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13627NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13628NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1363

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13630NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13631NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13632NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13633NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13636NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13637NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13638NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1364

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13640NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13641NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13642NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13643NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13646NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13647NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13648NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1365

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13650NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13651NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13652NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13653NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13656NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13657NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13658NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1366

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13660NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13661NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13662NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13663NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13664

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13665

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13666

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13666NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13667

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13667NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13668

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13668NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1367

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13670NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13671NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13672NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13673NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13674

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13675

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13676

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13676NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13677

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13677NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13678

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13678NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

137

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

   
   

1370

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

     

13701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

     

13702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

             
   

1371

Ածանցյալ գործիքներ

   
     

13710

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

 
             

14

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

   
 

140

Արժեթղթեր

     
   

1400

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

14000NV

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

14001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

     

14001NV

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14002

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14002NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1401

Պետական արժեթղթեր

   
     

14010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

14010NV

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

14011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

   
     

14011NV

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14012

Պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14012NI

Պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1402

Ոչ պետական արժեթղթեր

   
     

14020

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

   
     

14020NV

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14020NI

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

14021

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

   
     

14021NV

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14022

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14022NI

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1403

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
     

14030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

14030NV

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

     

14031NV

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14032

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14032NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

141

Ֆակտորինգ

     
   

1410

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14100

Բանկերի հետ ֆակտորինգ

   
     

14100NV

Բանկերի հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14101

Բանկերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14101NI

Բանկերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14102

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14102NV

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14103

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14103NI

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14104

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

     

14104NV

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14105

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14105NI

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14106

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

     

14106NV

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14107

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14107NI

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14108

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14108NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14109NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1411

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14110NV

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14111

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14111NI

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14112

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների ֆակտորինգ

     

14112NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14113

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14113NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1412

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14120

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգ

   
     

14120NV

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14121

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14121NI

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14122

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14122NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14123

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14123NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14124

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14124NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14125

Այլ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14125NI

Այլ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1413

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ

   
     

14130

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգ

     

14130NV

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14131

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14131NI

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14132

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգ

     

14132NV

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14133

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14133NI

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14134

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ

   
     

14134NV

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14135

Այլ անձանցց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14135NI

Այլ անձանցց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

142

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

   

1420

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

     

14200

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

     

14201

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

     

14202

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

     

14203

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

     

14204

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

             
   

1421

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

     

14210

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

14211

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

14212

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

     

14213

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

14214

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

14215

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

     

14216

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

     

14217

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

             
 

143

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

1430

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14300NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14301NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14302NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14303NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14304

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14304NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14305

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14305NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14306

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14306NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1431

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14310NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14311NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14312NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14313NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14314

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14314NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14315

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14315NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14316

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14316NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1432

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14320NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14321NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14322NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14323NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14324

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14324NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14325

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14325NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14326

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14326NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1433

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14330NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14331NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14332NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14333NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14334

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14334NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14335

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14335NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14336

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14336NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1434

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14340NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14341NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14342NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14343NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14344

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14344NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14345

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14345NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14346

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14346NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1435

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14350NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14351NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14352NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14353NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14354

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14354NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14355

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14355NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14356

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14356NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

144

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

1440

Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14400NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14401NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14402NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14403NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14404

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14404NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14405

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14405NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14406

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14406NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1441

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14410NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14411NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14412NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14413NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14414

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14414NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14415

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14415NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14416

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14416NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1442

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14420NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14421NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14422NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14423NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14424

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14424NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14425

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14425NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14426

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14426NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1443

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14430NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14431NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14432NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14433NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14434

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14434NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14435

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14435NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14436

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14436NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1444

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14440NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14441NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14442NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14443NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14444

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14444NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14445

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14445NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14446

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14446NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1445

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14450NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14451NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14452NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14453NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14454

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14454NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14455

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14455NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14456

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14456NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1446

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14460NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14461NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14462NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14463NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14464

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14464NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14465

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14465NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14466

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14466NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1447

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14470NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14471NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14472NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14473NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14474

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14474NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14475

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14475NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14476

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14476NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

145

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

1450

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14500NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14501NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14502NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14503NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14504

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14504NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14505

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14505NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14506

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14506NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1451

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14510NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14511NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14512NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14513NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14514

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14514NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14515

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14515NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14516

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14516NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1452

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14520NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14521NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14522NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14523NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14524

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14524NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14525

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14525NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14526

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14526NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1453

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14530NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14531NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14532NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14533NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14534

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14534NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14535

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14535NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14536

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14536NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1454

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14540NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14541NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14542NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14543NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14544

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14544NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14545

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14545NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14546

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14546NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1455

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14550NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14551NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14552NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14553NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14554

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14554NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14555

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14555NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14556

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14556NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

146

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

1460

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14600NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14601NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14602NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14603NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14604

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14604NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14605

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14605NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14606

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14606NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1461

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14610NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14611NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14612NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14613NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14614

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14614NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14615

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14615NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14616

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14616NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1462

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
     

14620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14620NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14621NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14622NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14623NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14624

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14624NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14625

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14625NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14626

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14626NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1463

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14630NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14631NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14632NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14633NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14634

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14634NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14635

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14635NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14636

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14636NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1464

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14640NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14641NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14642NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14643NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14644

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14644NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14645

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14645NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14646

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14646NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1465

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14650NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14651NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14652NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14653NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14654

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14654NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14655

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14655NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14656

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14656NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1466

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14660NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14661NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14662NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14663NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14664

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14664NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14665

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14665NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14666

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14666NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1467

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14670NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14671NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14672NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14673NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14674

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14674NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14675

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14675NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14676

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14676NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

147

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

   
   

1470

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

14700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

     

14701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

     

14702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

             
   

1471

Ածանցյալ գործիքներ

   
     

14710

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

   

15

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

 

150

Ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

   

1500

Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15000

Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15000NV

Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

15001

Բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15001NI

Բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

15002

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր բանկերին

     

15003

Բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15003NI

Բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

15004

Բանկերին տրամադրված օվերնայթ

     

15005

Բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15005NI

Բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1501

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15010

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15010NV

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

15011

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15011NI

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

15012

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր վարկային կազմակերպություններին

     

15013

Վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15013NI

Վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1502

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15020

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15020NV

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

15021

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15021NI

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

15022

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ներդրումային ընկերություններին

     

15023

Ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15023NI

Ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1503

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15030

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15030NV

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

15031

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15031NI

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

15032

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ապահովագրական ընկերություններին

     

15033

Ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15033NI

Ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1504

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15040

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15040NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

15041

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15041NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

15042

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ ֆինանսական կազմակերպություններին

     

15043

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15043NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

151

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

   

1510

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15100

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15100NV

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

15101

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15101NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

15102

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված բանկերին

     

15103

Կազմակերպության հետ կապված բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15103NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

15104

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթ

     

15105

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15105NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1511

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15110

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15110NV

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

15111

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15111NI

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

15112

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին

     

15113

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15113NI

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1512

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15120

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15120NV

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

15121

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15121NI

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

15122

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին

     

15123

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15123NI

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1513

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15130

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15130NV

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

15131

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15131NI

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

15132

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին

     

15133

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15133NI

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1514

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15140

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

15140NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

15141

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15141NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

15142

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին

     

15143

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

15143NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

152

Այլ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

   

1520

Կարճաժամկետ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

     

15200

Կարճաժամկետ պահանջներ բանկերի նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

     

15201

Կարճաժամկետ պահանջներ վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

     

15202

Կարճաժամկետ պահանջներ ներդրումային ընկերությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

     

15203

Կարճաժամկետ պահանջներ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

     

15204

Կարճաժամկետ պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

             
   

1521

Կարճաժամկետ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

     

15210

Կարճաժամկետ պահանջներ բանկերի նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

     

15211

Կարճաժամկետ պահանջներ վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

     

15212

Կարճաժամկետ պահանջներ ներդրումային ընկերությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

     

15213

Կարճաժամկետ պահանջներ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

     

15214

Կարճաժամկետ պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

             
   

1522

Դեպոնացված միջոցներ

     

15220

Դեպոնացված միջոցներ կենտրոնական բանկերում

     

15221

Դեպոնացված միջոցներ բանկերում

     

15222

Դեպոնացված միջոցներ այլ կազմակերպություններում

             
 

153

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

   

1530

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

     

15300

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

     

15300PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

15300PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (հատուկ պահուստ)

     

15300PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

15301

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

     

15301PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

15301PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

15301PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

15302

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

     

15302PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

15302PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

15302PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

15303

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

     

15303PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

15303PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

15303PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

15304

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

     

15304PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

15304PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

15304PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

             
   

1531

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

     

15310

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով

     

15310PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

15310PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով (հատուկ պահուստ)

     

15310PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

15311

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով

     

15311PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

15311PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

15311PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

15312

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով

     

15312PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

15312PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

15312PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

15313

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների գծով

     

15313PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

15313PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

15313PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

15314

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

     

15314PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

15314PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

15314PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

             

16

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց նկատմամբ

 

160

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

   

1600

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16000

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16000NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16001

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16001NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16002

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին

     

16003

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16003NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16004

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

     

16004NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

     

16005

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16005NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1601

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16010

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16010NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16011

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16011NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16012

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին

     

16013

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16013NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16014

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

     

16014NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

     

16015

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16015NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

161

Հիմնարկներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

   

1610

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16100

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16100NV

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16101

Հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16101NI

Հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16102

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր հիմնարկներին

     

16103

Հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16103NI

Հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16104

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր

     

16104NV

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

     

16105

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16105NI

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1611

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16110

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16110NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16111

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16111NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16112

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին

     

16113

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16113NI

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16114

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

     

16114NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

     

16115

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16115NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1612

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16120

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16120NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16121

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16121NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16122

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին

     

16123

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16123NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16124

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

     

16124NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

     

16125

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16125NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

162

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

   

1620

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16200

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16200NV

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16201

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16201NI

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16202

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆիզիկական անձանց

     

16203

Ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16203NI

Ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16204

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16204NV

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16205

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16205NI

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1621

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16210

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16210NV

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16211

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16211NI

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16212

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր անհատ ձեռնարկատերերին

     

16213

Անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16213NI

Անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16214

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16214NV

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16215

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16215NI

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1622

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16220

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16220NV

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16221

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16221NI

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16222

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության աշխատակիցներին

     

16223

Կազմակերպության աշխատակիցների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16223NI

Կազմակերպության աշխատակիցների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16224

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16224NV

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16225

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16225NI

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1623

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16230

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16230NV

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16231

Այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16231NI

Այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16232

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ անձանց

     

16233

Այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16233NI

Այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16234

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16234NV

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16235

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16235NI

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

163

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

   

1630

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16300

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16300NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16301

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16301NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16302

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին

     

16303

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16303NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16304

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

     

16304NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

     

16305

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16305NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1631

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16310

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16310NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16311

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16311NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16312

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին

     

16313

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16313NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16314

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

     

16314NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

     

16315

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16315NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

164

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

   

1640

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16400

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16400NV

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16401

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16401NI

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16402

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին

     

16403

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16403NI

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16404

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր

     

16404NV

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

     

16405

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16405NI

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1641

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16410

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16410NV

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16411

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16411NI

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16412

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին

     

16413

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16413NI

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16414

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

     

16414NV

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

     

16415

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16415NI

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1642

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16420

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16420NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16421

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16421NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16422

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին

     

16423

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16423NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16424

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

     

16424NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

     

16425

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16425NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

165

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

   

1650

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16500

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16500NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16501

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16501NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16502

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց

     

16503

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16503NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16504

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16504NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16505

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16505NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1651

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16510

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16510NV

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16511

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16511NI

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16512

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին

     

16513

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16513NI

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16514

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16514NV

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16515

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16515NI

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1652

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16520

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16520NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16521

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16521NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս])

     

16522

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց

     

16523

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16523NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

16524

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

     

16524NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

     

16525

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

16525NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

166

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

   

1660

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

     

16600

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

16600PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16600PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

16600PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16601

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

16601PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16601PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

16601PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16602

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

     

16602PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16602PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (հատուկ պահուստ)

     

16602PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16603

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

16603PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16603PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

16603PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16604

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

16604PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16604PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

16604PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16605

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

     

16605PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16605PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

     

16605PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16606

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

     

16606PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16606PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (հատուկ պահուստ)

     

16606PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16607

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

     

16607PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16607PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

     

16607PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

             
   

1661

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

     

16610

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

16610PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16610PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

16610PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16611

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

16611PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16611PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

16611PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16612

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով

     

16612PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16612PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով (հատուկ պահուստ)

     

16612PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16613

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

16613PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16613PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

16613PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16614

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

16614PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16614PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

     

16614PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16615

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով

     

16615PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16615PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

     

16615PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16616

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով

     

16616PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16616PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով (հատուկ պահուստ)

     

16616PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

     

16617

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով

     

16617PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

     

16617PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

     

16617PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

             

17

Ռեպո համաձայնագրեր

 

170

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

   

1700

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

     

17000

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

     

17000NV

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ (անվանական մնացորդ)

     

17001

Կենտրոնական բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

17001NI

Կենտրոնական բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

171

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

   

1710

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

     

17100

Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ

     

17100NV

Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ (անվանական մնացորդ)

     

17101

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

17101NI

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

17102

Ռեպո համաձայնագրեր վարկային կազմակերպությունների հետ

     

17102NV

Ռեպո համաձայնագրեր վարկային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

     

17103

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

17103NI

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

17104

Ռեպո համաձայնագրեր ներդրումային ընկերությունների հետ

     

17104NV

Ռեպո համաձայնագրեր ներդրումային ընկերությունների հետ (անվանական մնացորդ)

     

17105

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

17105NI

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

17106

Ռեպո համաձայնագրեր ապահովագրական ընկերությունների հետ

     

17106NV

Ռեպո համաձայնագրեր ապահովագրական ընկերությունների հետ (անվանական մնացորդ)

     

17107

Ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

17107NI

Ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

17108

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

     

17108NV

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

     

17109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

17109NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

172

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ

   

1720

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ

     

17200

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ

     

17200NV

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

     

17201

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

17201NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

17202

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ

     

17202NV

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

     

17203

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

17203NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1721

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

     

17210

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների հետ

     

17210NV

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների հետ (անվանական մնացորդ)

     

17211

Հիմնարկների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

17211NI

Հիմնարկների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

17212

Ռեպո համաձայնագրեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

     

17212NV

Ռեպո համաձայնագրեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

     

17213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

17213NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

17214

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

     

17214NV

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)