Համարը 
 թիվ 171-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.07.22/18(401).1 Հոդ.289.6
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
21.06.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.06.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.08.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ ԸՆՏՐԵԼՈՒ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԸ ՓՈԽԱՆԱԿԵԼՈՒ,ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՏԵՍԱԿ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ, ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՏԵՍԱԿ ԸՆՏՐԵԼՈՒ, ՆԱԽՔԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԸ ԼՐԱՆԱԼԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՄԻԱՆՎԱԳ ՎՃԱՐԻ ՁԵՎՈՎ ՍՏԱՆԱԼՈՒ, ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ, ԺԱՌԱՆԳՎԱԾ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ/ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 10/07-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

13 հուլիսի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05011328

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

21 հունիսի 2011 թ.

 թիվ 171-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ ԵՎ ֆոնդի կառավարիչ ընտրելու, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը փոխանակելու, կենսաթոշակի տեսակ ընտրելու համար կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու, կենսաթոշակի տեսակ ընտրելու, նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը մասնակցի միջոցները միանվագ վճարի ձԵՎով ստանալու, մասնակցի միջոցներն օտարերկրյա պետությունում գործող կուտակային կենսաթոշակային հաշվին փոխանցելու, ժառանգված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը ստանալու, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականությունից հրաժարվելու/ընդունելու դիմումների ձեվերը եվ դրանց ներկայացման կարգը» կանոնակարգ 10/07-ը հաստատելու մասին

(վերնագիրը խմբ. 20.12.11 թիվ 372-Ն, 09.07.13 թիվ 171-Ն, 10.12.13 թիվ 284-Ն, 15.07.14 թիվ 182-Ն)

 

Հաշվի առնելով, որ

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչին մասնակցության դեպքում պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրությունը կատարվում է մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացվող դիմումի հիման վրա,

 

նպատակ ունենալով

մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացվող դիմումների միասնական ձևերի և դրանց ներկայացման կարգի սահմանման միջոցով ապահովել դրանց ներկայացման ընթացակարգի պարզություն, ինչպես նաև դիմումների լրացման ուղեցույցների միջոցով խուսափել դիմումներում երկիմաստ բովանդակություններից,

 

և հիմք ընդունելով

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետը, 38-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 54-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 55-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 60-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 61-րդ հոդվածի 6-րդ մասը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

(նախաբանը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն)

1. Հաստատել «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ և ֆոնդի կառավարիչ ընտրելու, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը փոխանակելու, կենսաթոշակի տեսակ ընտրելու համար կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու, կենսաթոշակի տեսակ ընտրելու, նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը մասնակցի միջոցները միանվագ վճարի ձևով ստանալու, մասնակցի միջոցներն օտարերկրյա պետությունում գործող կուտակային կենսաթոշակային հաշվին փոխանցելու, ժառանգված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը ստանալու, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականությունից հրաժարվելու/ընդունելու դիմումների ձևերը և դրանց ներկայացման կարգը» կանոնակարգ 10/07-ը՝ համաձայն սույն որոշման հավելվածի (կցվում է):

(1-ին կետը խմբ. 20.12.11 թիվ 372-Ն, փոփ. 09.07.13 թիվ 171-Ն, խմբ. 10.12.13 թիվ 284-Ն, 15.07.14 թիվ 182-Ն)

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2011 թ. հունիսի 24
ք. Երևան

 

 

Հավելված

 

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ

 

«Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ ԵՎ ֆոնդի կառավարիչ ընտրելու, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը փոխանակելու, կենսաթոշակի տեսակ ընտրելու համար կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու, կենսաթոշակի տեսակ ընտրելու, նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը մասնակցի միջոցները միանվագ վճարի ձեվով ստանալու, մասնակցի միջոցներն օտարերկրյա պետությունում գործող կուտակային կենսաթոշակային հաշվին փոխանցելու, ժառանգված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը ստանալու, պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականությունից հրաժարվելու/ընդունելու դիմումների ձեվերը եվ դրանց ներկայացման կարգը» կանոնակարգ 10/07-ը հաստատելու մասին

(վերնագիրը խմբ. 20.12.11 թիվ 372-Ն, 09.07.13 թիվ 171-Ն, 10.12.13 թիվ 284-Ն, 15.07.14 թիվ 182-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչին պարտադիր սկզբունքով մասնակցող, ինչպես նաև կամավոր միանալու իրավունք ունեցող անձանց կողմից «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 38-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության (հետագա կուտակային վճարները նոր կենսաթոշակային ֆոնդին ուղղելու), օրենքի 40-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված նախկինում ընտրված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը փոխանակելու, օրենքի 54-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկությունների ստացման, օրենքի 54-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված մասնակցի ընտրության վերաբերյալ, օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված մասնակցի միջոցներն ապահովագրական ընկերությանը փոխանցելու, օրենքի 60-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված մասնակցի միջոցները նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը միանվագ վճարի ձևով ստանալու, օրենքի 61-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված ժառանգված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը ստանալու, օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետով նախատեսված մասնակցի միջոցները օտարերկրյա կենսաթոշակային համակարգին միանվագ վճար կատարելու՝ ինտերնետային կայքի կամ հաշվի օպերատորի միջոցով մասնակիցների ռեեստրը վարողին ներկայացվող դիմումների (թղթային և էլեկտրոնային) ձևերը և դրանց ներկայացման կարգը:

(1-ին կետը լրաց., փոփ. 20.12.11 թիվ 372-Ն, լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն)

2. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն Օրենքում կիրառվող նշանակությունները:

3. Սույն կանոնակարգի իմաստով դիմումատու է համարվում մասնակիցը, պարտադիր կուտակային բաղադրիչին պարտադիր կամ կամավոր միանալու մտադրություն ունեցող ֆիզիկական անձը կամ նրանց լիազորված անձը, որոնք ներկայացնում են սույն կանոնակարգով նախատեսված որևէ դիմում:

(3-րդ կետը խմբ. 20.12.11 թիվ 372-Ն)

4. Դիմումների ձևերը բաղկացած են դիմերեսից (լրացվող մաս)` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի, Հավելված 3-ի, Հավելված 5-ի, Հավելված 7-ի, Հավելված 9-ի, Հավելված 11-ի և Հավելված 13-ի, դարձերեսից (լրացման ուղեցույց)` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ի, Հավելված 4-ի, Հավելված 6-ի, Հավելված 8-ի, Հավելված 10-ի, Հավելված 12-ի և Հավելված 14-ի: Դիմերեսում ներառվող տեղեկատվությունը լրացվում է դարձերեսի ուղեցույցի օգնությամբ:

(4-րդ կետը խմբ. 20.12.11 թիվ 372-Ն, 09.07.13 թիվ 171-Ն)

5. Մասնակիցների ռեեստրը վարողին սույն կանոնակարգով նախատեսված որևէ դիմում լիազորված անձի կողմից հաշվի օպերատորի միջնորդությամբ ներկայացնելու դեպքում լիազորված անձը հաշվի օպերատորին դիմումի հետ ներկայացնում է նաև դիմումը ներկայացնելու համար լիազորված լինելու փաստը հավաստող պատշաճ ձևով կազմված լիազորագիր:

(5-րդ կետը փոփ. 20.12.11 թիվ 372-Ն)

5.1. Սույն կանոնակարգի իմաստով` ազատ փոխարկելի արտարժույթներն են համարվում ԱՄՆ դոլարը, եվրոն, ճապոնական իենը, անգլիական ֆունտ ստեռլինգը, շվեյցարական ֆրանկը, կանադական դոլարը և ռուսական ռուբլին:

(5.1-ին կետը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ԴԻՄՈՒՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6. Մասնակիցների ռեեստրը վարողին դիմումն առանց հաշվի օպերատորի միջնորդության ներկայացնելու համար մասնակիցն էլեկտրոնային դիմումը լրացնում և ներկայացնում է մասնակիցների ռեեստրը վարողի պաշտոնական ինտերնետային կայքի միջոցով: Ընդ որում, էլեկտրոնային դիմումի ձևը սույն կետով նախատեսված միջոցով լրացնելու և ներկայացնելու դեպքում մասնակիցների ռեեստրը վարողի տեղեկատվական համակարգը պետք է հնարավորություն ընձեռի էլեկտրոնային դիմումը վերարտադրել թղթային տեսքով սույն կանոնակարգով նախատեսված բովանդակությանը համապատասխան՝ հաշվի առնելով էլեկտրոնային դիմումի առանձնահատկությունները:

7. Մասնակիցների ռեեստրը վարողին դիմումը հաշվի օպերատորի միջնորդությամբ ներկայացնելու համար դիմումատուն լրացնում է թղթային դիմումը: Հաշվի օպերատորը նույնականացնում է դիմումատուին նրա անձը հաստատող փաստաթղթի միջոցով, հավաստիանում, որ վերջինս իրավասու է դիմումը ներկայացնել, որից հետո դիմումատուից ստացված թղթային դիմումում լրացված տվյալների հիման վրա լրացնում է էլեկտրոնային դիմումը:

8. Սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի համաձայն լրացված էլեկտրոնային դիմումը տպվում է երկու օրինակից, տրամադրվում դիմումատուին: Եթե դիմումատուն համաձայն է լրացված էլեկտրոնային դիմումների հետ, ապա ստորագրում է դրանք:

9. Սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի համաձայն տպված դիմումները դիմումատուի կողմից ստորագրվելուց հետո հաշվի օպերատորը մասնակիցների ռեեստրը վարողի տեղեկատվական համակարգ է մուտքագրում սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի համաձայն լրացված էլեկտրոնային դիմումը:

10. Սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի համաձայն դիմումատուի կողմից ստորագրված դիմումներից մեկ օրինակը տրամադրվում է դիմումատուին, իսկ մյուսը` դիմումատուի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենի, իսկ լիազորված անձի կողմից դիմումը ներկայացնելու դեպքում նաև լիազորված լինելու փաստը հավաստող պատշաճ ձևով կազմված լիազորագրի պատճենի հետ ենթակա են արխիվացման հաշվի օպերատորի կողմից:

11. Մասնակիցների ռեեստրը վարողի տեղեկատվական համակարգը մերժում է սույն կանոնակարգով նախատեսված որևէ դիմումի ընդունումը, եթե դիմումը լրացվել է թերի կամ սխալ կամ հակասում է Օրենքին կամ այլ իրավական ակտերի:

(11-րդ կետը փոփ. 20.12.11 թիվ 372-Ն)

12. Սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ով, Հավելված 9-ով, Հավելված 11-ով և Հավելված 13-ով նախատեսված դիմումների ձևերը ներկայացվում են մասնակիցների ռեեստրը վարողին միայն հաշվի օպերատորի միջնորդությամբ:

(12-րդ կետը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 3.

(գլուխը լրաց 09.07.13 թիվ 171-Ն)

 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

13. Սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ով նախատեսված դիմումը լրացնելիս դիմումին կից ներկայացվում է մասնակցի և ապահովագրական ընկերության միջև կնքված անուիտետի պայմանագրի (վկայագրի) պատճենը, եթե մասնակիցը որպես կենսաթոշակի ստացման ձև ընտրել է անուիտետը:

(13-րդ կետը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն)

14. Սույն կանոնակարգի Հավելված 9-ով նախատեսված դիմումը լրացնելիս դիմումին կից ներկայացվում է ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնի կողմից տրված, մասնակցին աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության երրորդ աստիճանի սահմանափակում ունեցող հաշմանդամ ճանաչելու կամ առողջական ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվելու և կենսական կարևոր օրգանների անբուժելի ախտահարումներով հիվանդ լինելու փաստը հավաստող փաստաթղթի պատճենը:

(14-րդ կետը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն)

15. Սույն կանոնակարգի Հավելված 11-ով նախատեսված դիմումը լրացնելիս դիմումին կից ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր պետական մարմնի կողմից տրված միանվագ վճար ստանալու իրավունքը հավաստող տեղեկանքի և օտարերկրյա պետության պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի մասնակիցների ռեեստրը վարող անձի կամ նմանատիպ գործառույթներ իրականացնող այլ անձի, եթե այդ բաղադրիչը հիմնված է երաշխավորված կուտակային կենսաթոշակային պլանների («սահմանված կենսաթոշակներ» սխեմայի) վրա, ապա այդ պլանը (սխեման) գործարկող իրավասու անձի, իսկ եթե այդ բաղադրիչը հիմնված է այլ կենսաթոշակային պլանների վրա, ապա այդ պլանը գործարկող կազմակերպության կամ օտարերկրյա իրավասու պետական մարմնի կողմից տրված տեղեկանքի (որում նշվում են մասնակցի՝ օտարերկրյա պետությունում ընտրած կենսաթոշակային ֆոնդի և դրա կառավարող անձի (պլանի (սխեմայի) և գործարկող անձի) լրիվ ֆիրմային անվանումները, ինչպես նաև համապատասխան կենսաթոշակային ֆոնդի կամ ապահովագրական ընկերության կամ համապատասխան այլ ֆինանսական կազմակերպության այն բանկային հաշվի վավերապայմանները, որտեղ պետք է փոխանցվի միանվագ վճարը) պատճենները:

(15-րդ կետը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն)

16. Սույն կանոնակարգի Հավելված 13-ով նախատեսված դիմումը լրացնելիս դիմումին կից ներկայացվում է ժառանգության վկայականի պատճենը, իսկ եթե ժառանգը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և չունի մասնակիցների ռեեստրը վարողի մոտ բացված կենսաթոշակային հաշիվ, ապա նաև ՀՀ քաղաքացի չհանդիսանալու փաստը հավաստող փաստաթղթի պատճենը:

(16-րդ կետը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն)

17. Սույն կանոնակարգի 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերի պատճենները ենթակա են արխիվացման հաշվի օպերատորի կողմից:

(17-րդ կետը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն)

18. Հաշվի օպերատորը պարտավոր է ստուգել սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ով, Հավելված 9-ով, Հավելված 11-ով և Հավելված 13-ով նախատեսված դիմումներում լրացված տվյալների համապատասխանությունը Հավելված 7-ով, Հավելված 9-ով, Հավելված 11-ով և Հավելված 13-ով նախատեսված դիմումներին կից ներկայացվող փաստաթղթերի տվյալներին:

(18-րդ կետը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն)

(հավելվածը խմբ., փոփ., լրաց. 20.12.11 թիվ 372-Ն, խմբ., լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն, խմբ. 10.12.13 թիվ 284-Ն, 15.07.14 թիվ 182-Ն)

 

 

Հավելված 1
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 10/07-ի

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

Ա. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար

2. անուն

3. ազգանուն

     

4. ծննդյան ամսաթիվ

5. սեռ

6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ

7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար

       

8. քաղաքացիություն

9. կենսական շահերի կենտրոն

10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար

11. ՀՎՀՀ

       

Բ. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՄԻՋՈՑ

12. ստացման եղանակ

13. լեզու

 

12.1. փոստով

 

12.2. էլեկտրոնային փոստով

 

13.1. հայերեն

 

13.2. ռուսերեն

 

13.3. անգլերեն

Գ. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

14. փոստային ինդեքս

15. երկիր

16. վարչատարածքային միավոր

17. համայնք (վարչական շրջան)

18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան

         

19. հեռախոսի համար

20. բջջային հեռախոսի համար

21. էլեկտրոնային փոստի հասցե

Դ. ԸՆՏՐՎԱԾ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ

22. ընտրված կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ և ֆոնդ

 

կառավարչի անվանում

 

ֆոնդի անվանում

 

ֆոնդի անվանում

 

ֆոնդի անվանում

 

կառավարչի անվանում

 

ֆոնդի անվանում

 

ֆոնդի անվանում

 

ֆոնդի անվանում

 

23. ֆոնդի գաղտնագրված ծածկագիր

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ԵՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:
ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՄ, ՈՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՆՁ ՈՒՂԱՐԿՎԻ ՍՈՒՅՆ ԴԻՄՈՒՄՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԵՎ ՀԱՍՑԵՈՎ, ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎՈՒՄ ԵՄ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼ ԴՐԱՆՑ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻՍ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:
ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ՍՈՒՅՆ ԴԻՄՈՒՄՈՒՄ ՖՈՆԴԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՄ ՍԹԱՓ ՄՏՔՈՎ, ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՄՈԼՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ:
ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՄ ԸՆՏՐՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՖՈՆԴԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏ:
Մասնակցի/ լիազորված անձի ստորագրություն ______________________________

ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԸ ԻՐ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉԻ ԳՈՎԱԶԴՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ, ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՉԻ ՈՒՂՂՈՐԴՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ:
ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԸՆՏՐԱԾ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ:
ՍՈՒՅՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳԱՆՁՎՈՒՄ Է ՎՃԱՐ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՂ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ:

24. ամսաթիվ

25. մասնակցի ստորագրություն

26. լիազորված անձի անուն, ազգանուն

27. լիազորված անձի ստորագրություն

       

Էջը լրացնելիս օգտվեք դիմումի դարձերեսին տեղադրված ուղեցույցիցՆերմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372

(հավելվածը խմբ. 20.12.11 թիվ 372-Ն, 09.07.13 թիվ 171-Ն, 10.12.13 թիվ 284-Ն)

 

 

Հավելված 2
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 10/07-ի

 

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ և ֆոնդի կառավարիչ ընտրելու դիմումի լրացման ուղեցույց

 

1. «1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության դեպքում լրացվում է հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (սույն վանդակը լրացվելիս 2-21-րդ վանդակները լրացվում են ինքնաշխատ, եթե մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից այդ հնարավորությունն ապահովված է),

2. «2. անուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի անունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

3. «3. ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ազգանունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

4. «4. ծննդյան ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ծննդյան ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես` 01/01/1990,

5. «5. սեռ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի սեռը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես՝ իգական՝ Ի, արական՝ Ա,

6. «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված մասնակցի անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի տեսակը,

7. «7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի վավեր անձնագրի սերիան և համարը կամ անձը հաստատող այլ վավեր փաստաթղթի նույնականացման համարը, եթե «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում լրացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված անձնագրից բացի այլ փաստաթուղթ, կամ օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի անձնագրի կամ անձի ինքնությունը հաստատող այլ փաստաթղթի նույնականացման համարը,

8. «8. քաղաքացիություն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի քաղաքացիությունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, իսկ քաղաքացիության բացակայության դեպքում լրացվում է «քաղաքացիություն չունեցող անձ»,

9. «9. կենսական շահերի կենտրոն» վանդակում պարտադիր լրացվում է օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի կենսական շահերի կենտրոնը (կենսական շահերի կենտրոնը այն վայրն է, որտեղ կենտրոնացված են անձի ընտանեկան կամ տնտեսական շահերը: Ընտանեկան կամ տնտեսական շահ է համարվում այն վայրը, որտեղ գտնվում է անձի բնակելի տունը (բնակարանը), որտեղ բնակվում է անձը կամ նրա ընտանիքը (բնակության վայրն այն վայրն է, որտեղ անձը մշտապես կամ առավելապես ապրում է), և որտեղ գտնվում է նրա (ընտանիքի) անձնական կամ ընտանեկան հիմնական գույքը, կամ հիմնական տնտեսական (պրոֆեսիոնալ) գործունեության իրականացման վայրը),

10. «10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հաշվառման համարը,

11. «11. ՀՎՀՀ» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

12. «12. ստացման եղանակ» դաշտում մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվություն ստանալու եղանակի ընտրության համար կատարվում է ձախից V-աձև նշում (կարելի է ընտրել «12.1. փոստով» կամ «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակներից միայն մեկը),

13. «13. լեզու» դաշտում ձախից V-աձև նշումով դիմումատուի ցանկությամբ ընտրվում է մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվությունը ստանալու մասնակցի նախընտրելի լեզուն, ընդ որում, կարելի է ընտրել «13.1 հայերեն», «13.2. ռուսերեն» կամ «13.3. անգլերեն» տարբերակներից միայն մեկը, իսկ եթե որևէ ընտրություն չի կատարվում, ապա տեղեկատվությունը ուղարկվում է հայերեն,

14. «14. փոստային ինդեքս» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության վայրի փոստային ինդեքսը,

15. «15. երկիր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության երկրի անվանումը,

16. «16. վարչատարածքային միավոր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի անվանումը, որտեղ բնակվում է մասնակիցը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` «Երևան» (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի վարչատարածքային միավորի անվանումը),

17. «17. համայնք (վարչական շրջան)» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի համայնքի (քաղաքային, գյուղական), իսկ Երևան համայնքի դեպքում՝ վարչական շրջանի (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի համայնքային միավորի) անվանումը, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

18. «18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան» վանդակում հաջորդաբար պարտադիր լրացվում են բնակավայրի անվանումը (առկայության դեպքում), փողոցի անվանումը, տան (շենքի), բնակարանի համարները, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

19. «19. հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները (բնակության, ծառայողական), որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

20. «20. բջջային հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն բջջային հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները, որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

21. «21. էլեկտրոնային փոստի հասցե» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով մասնակիցը նախընտրում է ստանալ տեղեկատվություն մասնակիցների ռեեստրը վարողից, եթե ընտրվել է «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակը,

22. «22. ընտրված կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ և ֆոնդ» դաշտում ձախից V-աձև նշումով ընտրություն է կատարվում որևէ կենսաթոշակային ֆոնդի օգտին: Այն դեպքում, երբ V-աձև նշումով ընտրություն է կատարվում կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի օգտին, ապա համարվում է ընտրված այդ կառավարչի կողմից առաջարկվող պահպանողական (կոնսերվատիվ) ֆոնդը:

23. «23. ֆոնդի գաղտնագրված ծածկագիր» վանդակում, եթե առկա է ընտրված կենսաթոշակային ֆոնդի և կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ընտրության գաղտնիության ապահովման մասնակցի պահանջը, 22-րդ կետում ընտրության փոխարեն դիմումատուին (մասնակցին) տրամադրված` ֆոնդերի անվանումներին համապատասխանող ծածկագրերի ցանկից նախընտրելի որևէ մեկ կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրության համար պարտադիր լրացվում է նախընտրած կենսաթոշակային ֆոնդին համապատասխանող գաղտնագրված ծածկագիրը,

24. «Հավաստում եմ, որ տեղեկացված եմ պարտադիր կուտակային վճարներ կատարելու իմ պարտավորության մասին: Համաձայն եմ, որ մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից տեղեկատվությունն ինձ ուղարկվի սույն դիմումում նշված նախընտրելի միջոցով և հասցեով, և պարտավորվում եմ մասնակիցների ռեեստրը վարողին տեղեկացնել դրանց, ինչպես նաև անհատական տվյալներիս փոփոխության մասին: Հավաստում եմ, որ սույն դիմումում ֆոնդի ընտրությունը կատարել եմ սթափ մտքով, առանց որևէ մոլորության կամ հարկադրանքի ազդեցության: Համաձայն եմ ընտրված կառավարչի կառավարման վճարների և ֆոնդի կանոնների հետ: Մասնակցի/ լիազորված անձի ստորագրություն ______ " վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի կամ իր լիազորված անձի ստորագրությունը:

25. «24. ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), մասնավորապես` 01/01/2014,

26. «25. մասնակցի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին մասնակցի կողմից, իսկ եթե դիմումը ներկայացվել է մասնակցի լիազորված անձի կողմից, ապա վանդակը չի լրացվում,

27. «26. լիազորված անձի անուն, ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի լիազորված անձի անունը և ազգանունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին լիազորված անձի կողմից,

28. «27. լիազորված անձի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի լիազորված անձի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին վերջինիս կողմից:

(հավելվածը խմբ. 20.12.11 թիվ 372-Ն, 09.07.13 թիվ 171-Ն, 10.12.13 թիվ 284-Ն)

 

 

 

Հավելված 3

ՀՀ կենտրոնական բանկի

խորհրդի 2011 թվականի
հունիսի 21-ի թիվ 171-Ն որոշմամբ

հաստատված կանոնակարգ 10/07-ի

 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԸ ՓՈԽԱՆԱԿԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

Ա. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար

2. անուն

3. ազգանուն

     

4. ծննդյան ամսաթիվ

5. սեռ

6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ

7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար

       

8.քաղաքացիություն

9. կենսական շահերի կենտրոն

10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար

11. ՀՎՀՀ

       

Բ. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՄԻՋՈՑ

12. ստացման եղանակ

13. լեզու

 

12.1. փոստով

 

12.2. էլեկտրոնային փոստով

 

13.1. հայերեն

 

13.2. ռուսերեն

 

13.3. անգլերեն

Գ. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

14. փոստային ինդեքս

15. երկիր

16.վարչատարածքային միավոր

17. համայնք (վարչական շրջան)

18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան

         

19. հեռախոսի համար

20. բջջային հեռախոսի համար

21. էլեկտրոնային փոստի հասցե

     

Դ. ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

22. պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդը, որի փայերը մասնակիցը ցանկանում է մարել

23. պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդը, որի փայերը մասնակիցը ցանկանում է ձեռք բերել

Կառավարչի անվանում Ա

 

Ֆոնդի անվանում 1

 
 

Ֆոնդի անվանում 2

 
 

Ֆոնդի անվանում 3

 

Կառավարչի անվանում Բ

 

Ֆոնդի անվանում 4

 
 

Ֆոնդի անվանում 5

 
 

Ֆոնդի անվանում 6

 
 

24. պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի գաղտնագրված ծածկագիր, որի փայերը մասնակիցը ցանկանում է մարել փոխանակման արդյունքում

 

25. պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի գաղտնագրված ծածկագիր, որի փայերը մասնակիցը ցանկանում է ձեռք բերել փոխանակման արդյունքում

26. փոխանակվող փայերի քանակը

 

26.1. բոլոր փայերը

 

26.2. փայերի քանակը (թվերով), որը մասնակիցը ցանկանում է մարել փոխանակման արդյունքում

ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՄ ԳԱՆՁՎՈՂ … ՏՈԿՈՍ ՄԱՐՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԵՏ, ՈՐԸ ԴԻՄՈՒՄԸ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ՊԱՀԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱԶՄՈՒՄ Է … ՀՀ ԴՐԱՄ:
ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՄ ԸՆՏՐՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՖՈՆԴԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏ:
ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ՍՈՒՅՆ ԴԻՄՈՒՄՈՒՄ ՖՈՆԴԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՄ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՄՈԼՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ:[*]
Մասնակցի/ լիազորված անձի ստորագրություն ______________________________

ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԸ ԻՐ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉԻ ԳՈՎԱԶԴՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ, ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՉԻ ՈՒՂՂՈՐԴՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ:
ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԸՆՏՐԱԾ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ:
ՍՈՒՅՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳԱՆՁՎՈՒՄ Է ՎՃԱՐ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՂ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ:

27. ամսաթիվ

28. մասնակցի ստորագրություն

29. լիազորված անձի անուն, ազգանուն

30. լիազորված անձի ստորագրություն

       

Էջը լրացնելիս օգտվեք դիմումի դարձերեսին տեղադրված ուղեցույցիցՆերմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372

___________________________________

[*]Հաշվի օպերատորին և նրա աշխատակիցներին արգելվում է գովազդել որևէ կենսաթոշակային ֆոնդ կամ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի, խորհուրդ տալ կամ որևէ այլ կերպ ուղղորդել ձեզ ընտրելու որևէ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի կամ կենսաթոշակային ֆոնդ ( Կուտակային կենսաթոշակների մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 6-րդ մաս):

(հավելվածը լրաց. 20.12.11 թիվ 372-Ն, փոփ. 09.07.13 թիվ 171-Ն, խմբ. 10.12.13 թիվ 284-Ն)

 

 

 

Հավելված 4

ՀՀ կենտրոնական բանկի

խորհրդի 2011 թվականի
հունիսի 21-ի թիվ 171-Ն որոշմամբ

հաստատված կանոնակարգ 10/07-ի

 

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը փոխանակելու դիմումի լրացման ուղեցույց

 

1. «1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության դեպքում լրացվում է հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (սույն վանդակը լրացվելիս 2-21-րդ վանդակները լրացվում են ինքնաշխատ, եթե մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից այդ հնարավորությունն ապահովված է),

2. «2. անուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի անունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

3. «3. ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ազգանունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

4. «4. ծննդյան ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ծննդյան ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես` 01/01/1990,

5. «5. սեռ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի սեռը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես՝ իգական՝ Ի, արական՝ Ա,

6. «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված մասնակցի անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի տեսակը,

7. «7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի վավեր անձնագրի սերիան և համարը կամ անձը հաստատող այլ վավեր փաստաթղթի նույնականացման համարը, եթե «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում լրացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված անձնագրից բացի այլ փաստաթուղթ, կամ օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի անձնագրի կամ անձի ինքնությունը հաստատող այլ փաստաթղթի նույնականացման համարը,

8. «8. քաղաքացիություն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի քաղաքացիությունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, իսկ քաղաքացիության բացակայության դեպքում լրացվում է «քաղաքացիություն չունեցող անձ»,

9. «9. կենսական շահերի կենտրոն» վանդակում պարտադիր լրացվում է օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի կենսական շահերի կենտրոնը (կենսական շահերի կենտրոնը այն վայրն է, որտեղ կենտրոնացված են անձի ընտանեկան կամ տնտեսական շահերը: Ընտանեկան կամ տնտեսական շահ է համարվում այն վայրը, որտեղ գտնվում է անձի բնակելի տունը (բնակարանը), որտեղ բնակվում է անձը կամ նրա ընտանիքը (բնակության վայրն այն վայրն է, որտեղ անձը մշտապես կամ առավելապես ապրում է), և որտեղ գտնվում է նրա (ընտանիքի) անձնական կամ ընտանեկան հիմնական գույքը, կամ հիմնական տնտեսական (պրոֆեսիոնալ) գործունեության իրականացման վայրը),

10. «10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հաշվառման համարը,

11. «11. ՀՎՀՀ» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

12. «12. ստացման եղանակ» դաշտում Օրենքի համաձայն մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվություն ստանալու եղանակի ընտրության համար կատարվում է ձախից V-աձև նշում (կարելի է ընտրել «12.1. փոստով» կամ «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակներից միայն մեկը): Ընդ որում, կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված տեղեկատվությունն առաջին անգամ թղթային տարբերակով ուղարկվում է մասնակցին 14-ից 18-րդ կետերում նշված հասցեով կամ հասցե չնշելու դեպքում բնակչության պետական ռեգիստրում նշված հասցեով, իսկ երկրորդ և հետագա անգամները՝ սույն կետում ընտրված եղանակով, ընդ որում, մասնակցի ցանկության դեպքում տարեկան մեկ անգամից ավելի թղթային տարբերակով տեղեկատվություն տրամադրելու, ինչպես նաև այլ լրացուցիչ տեղեկատվություն տրամադրելու համար մասնակցից կարող է գանձվել վճար,

13. «13. լեզու» դաշտում ձախից V-աձև նշումով դիմումատուի ցանկությամբ ընտրվում է մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվությունը ստանալու մասնակցի նախընտրելի լեզուն, ընդ որում, կարելի է ընտրել «13.1 հայերեն», «13.2. ռուսերեն» կամ «13.3. անգլերեն» վանդակներից միայն մեկը, իսկ եթե որևէ ընտրություն չի կատարվում, ապա կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուղարկվում է հայերեն,

14. «14. փոստային ինդեքս» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության վայրի փոստային ինդեքսը,

15. «15. երկիր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության երկրի անվանումը,

16. «16. վարչատարածքային միավոր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի անվանումը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` «Երևան» (օտարերկրյա հասցեի դեպքում լրացվում է տվյալ երկրի վարչատարածքային միավորի անվանումը), որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

17. «17. համայնք (վարչական շրջան)» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի համայնքի (քաղաքային, գյուղական), իսկ Երևան համայնքի դեպքում վարչական շրջանի (օտարերկրյա հասցեի դեպքում տվյալ երկրի համայնքային միավորի) անվանումը, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

18. «18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան» վանդակում հաջորդաբար պարտադիր լրացվում են բնակավայրի անվանումը (առկայության դեպքում), փողոցի անվանումը, տան (շենքի), բնակարանի համարները, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

19. «19. հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները (բնակության, ծառայողական), որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

20. «20. բջջային հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն բջջային հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները, որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

21. «21. էլեկտրոնային փոստի հասցե» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով մասնակիցը նախընտրում է ստանալ կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվությունը մասնակիցների ռեեստրը վարողից, եթե ընտրվել է «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակը,

22. «22. պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդը, որի փայերը մասնակիցը ցանկանում է մարել փոխանակման արդյունքում» դաշտում ձախից V-աձև նշումով ընտրություն է կատարվում այն պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի օգտին, որի փայերը մասնակիցը ցանկանում է մարել փոխանակման արդյունքում, ընդ որում, տվյալ դաշտում այբբենական կարգով զետեղված բոլոր կենսաթոշակային ‎‎ֆոնդերի ցանկից կարելի է ընտրություն կատարել միայն որևէ մեկ կենսաթոշակային ‎ֆոնդի կառավարչի առաջարկած որևէ մեկ կենսաթոշակային ֆոնդի օգտին (երկու և ավելի կենսաթոշակային ֆոնդերի ընտրություն չի թույլատրվում),

23. «23. պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդը, որի փայերը մասնակիցը ցանկանում է ձեռք բերել փոխանակման արդյունքում» դաշտում ձախից V-աձև նշումով ընտրություն է կատարվում այն պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի օգտին, որի փայերը մասնակիցը ցանկանում է ձեռք բերել փոխանակման արդյունքում, ընդ որում, տվյալ դաշտում այբբենական կարգով զետեղված բոլոր կենսաթոշակային ‎‎ֆոնդերի ցանկից կարելի է ընտրություն կատարել միայն որևէ մեկ կենսաթոշակային ‎ֆոնդի կառավարչի առաջարկած որևէ մեկ կենսաթոշակային ֆոնդի օգտին (երկու և ավելի կենսաթոշակային ֆոնդերի ընտրություն չի թույլատրվում),

24. «24. պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի գաղտնագրված ծածկագիր, որի փայերը մասնակիցը ցանկանում է մարել փոխանակման արդյունքում» վանդակում, եթե առկա է ընտրված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանակման գաղտնիության ապահովման մասնակցի պահանջը, 22-րդ կետում ընտրության փոխարեն դիմումատուին (մասնակցին) տրամադրված` ֆոնդերի անվանումներին համապատասխանող ծածկագրերի ցանկից մարման նպատակով նախընտրելի որևէ մեկ կենսաթոշակային ֆոնդի պարտադիր ընտրության համար պարտադիր լրացվում է նախընտրած կենսաթոշակային ֆոնդին համապատասխանող գաղտնագրված ծածկագիրը,

25. «25. պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի գաղտնագրված ծածկագիր, որի փայերը մասնակիցը ցանկանում է ձեռք բերել փոխանակման արդյունքում» վանդակում, եթե առկա է ընտրված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանակման ընտրության գաղտնիության ապահովման մասնակցի պահանջը, 23-րդ կետում ընտրության փոխարեն դիմումատուին (մասնակցին) տրամադրված` ֆոնդերի անվանումներին համապատասխանող ծածկագրերի ցանկից ձեռք բերման նպատակով նախընտրելի որևէ մեկ կենսաթոշակային ֆոնդի պարտադիր ընտրության համար պարտադիր լրացվում է նախընտրած կենսաթոշակային ֆոնդին համապատասխանող գաղտնագրված ծածկագիրը,

26. «26. փոխանակվող փայերի քանակը» դաշտում պարտադիր նշվում է կենսաթոշակային ֆոնդի այն փայերի քանակը, որը մասնակիցը ցանկանում է մարել փոխանակման արդյունքում, ընդ որում, «26.1. բոլոր փայերը» վանդակում ձախից կատարվում է V-աձև նշում, եթե մասնակիցը ցանկանում է փոխանակել իրեն պատկանող բոլոր ֆոնդի փայերը փոխանակման արդյունքում կամ «26.1. փայերի քանակը, որը մասնակիցը ցանկանում է մարել փոխանակման արդյունքում» վանդակում նշվում է կենսաթոշակային ֆոնդի այն փայերի քանակը (թվերով), որը մասնակիցը ցանկանում է մարել փոխանակման արդյունքում,

27. «Համաձայն եմ գանձվող … տոկոս մարման վճարի հետ, որը դիմումը լրացնելու պահի դրությամբ կազմում է … հհ դրամ: համաձայն եմ ընտրված կառավարչի կառավարման վճարների և ֆոնդի կանոնների հետ: Հավաստում եմ, որ սույն դիմումում ֆոնդի ընտրությունը կատարել եմ առանց որևէ մոլորության կամ հարկադրանքի ազդեցության: Մասնակցի/ լիազորված անձի ստորագրություն ___________________________» վանդակում, 22-26 վանդակները լրացնելիս, համակարգի կողմից ինքնաշխատ լրացվում է սույն դիմումը լրացնելու պահի դրությամբ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի (որի փայերը մասնակիցը ցանկանում է մարել փոխանակման արդյունքում) փայերի մարման վճարը արտահայտված ՀՀ դրամով և մարվող փայերի արժեքի նկատմամբ տոկոսներով: Սույն վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի կամ իր լիազորված անձի ստորագրությունը:

28. «27. ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), մասնավորապես` 01/01/2014,

29. «28. մասնակցի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին մասնակցի կողմից, իսկ եթե դիմումը ներկայացվել է մասնակցի լիազորված անձի կողմից, ապա վանդակը չի լրացվում,

30. «29. լիազորված անձի անուն, ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի լիազորված անձի անունը և ազգանունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին լիազորված անձի կողմից,

31. «30. լիազորված անձի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի լիազորված անձի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին վերջինիս կողմից:

(հավելվածը լրաց. 20.12.11 թիվ 372-Ն, փոփ. 09.07.13 թիվ 171-Ն, խմբ. 10.12.13 թիվ 284-Ն)

 

 

Հավելված 5
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 10/07-ի

 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՏԵՍԱԿ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

Ա. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար

2. անուն

3. ազգանուն

     

4. ծննդյան ամսաթիվ

5. սեռ

6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ

7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար

       

8. քաղաքացիություն

9. կենսական շահերի կենտրոն

10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար

11. ՀՎՀՀ

       

Բ. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՄԻՋՈՑ

12. ստացման եղանակ

13. լեզու

 

12.1. փոստով

 

12.2. էլեկտրոնային փոստով

 

13.1. հայերեն

 

13.2. ռուսերեն

 

13.3. անգլերեն

Գ. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

14. փոստային ինդեքս

15. երկիր

16. վարչատարածքային միավոր

17. համայնք (վարչական շրջան)

18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան

         

19. հեռախոսի համար

20. բջջային հեռախոսի համար

21. էլեկտրոնային փոստի հասցե

     

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ ԻՆՁ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԻՄ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ (ՖՈՆԴԵՐԻ) ՓԱՅԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԻՄ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԾԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՂ ԱՄՍԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՍԻՆ:

ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԸ ԻՐ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉԻ ԳՈՎԱԶԴՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ, ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՉԻ ՈՒՂՂՈՐԴՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ:
ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԸՆՏՐԱԾ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ:
ՍՈՒՅՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳԱՆՁՎՈՒՄ Է ՎՃԱՐ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՂ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ:

22. ամսաթիվ

23. մասնակցի ստորագրություն

24. լիազորված անձի անուն, ազգանուն

25. լիազորված անձի ստորագրություն

       

Էջը լրացնելիս օգտվեք դիմումի դարձերեսին տեղադրված ուղեցույցիցՆերմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372

(հավելվածը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն, խմբ. 10.12.13 թիվ 284-Ն)

 

 

Հավելված 6
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 10/07-ի

 

Կենսաթոշակի տեսակ ընտրելու համար կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու դիմումի լրացման ուղեցույց

 

1. «1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության դեպքում լրացվում է հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (սույն վանդակը լրացվելիս 2-21-րդ վանդակները լրացվում են ինքնաշխատ, եթե մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից այդ հնարավորությունն ապահովված է),

2. «2. անուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի անունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

3. «3. ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ազգանունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

4. «4. ծննդյան ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ծննդյան ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես` 01/01/1990,

5. «5. սեռ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի սեռը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես՝ իգական՝ Ի, արական՝ Ա,

6. «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված մասնակցի անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի տեսակը,

7. «7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի վավեր անձնագրի սերիան և համարը կամ անձը հաստատող այլ վավեր փաստաթղթի նույնականացման համարը, եթե «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում լրացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված անձնագրից բացի այլ փաստաթուղթ, կամ օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի անձնագրի կամ անձի ինքնությունը հաստատող այլ փաստաթղթի նույնականացման համարը,

8. «8. քաղաքացիություն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի քաղաքացիությունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, իսկ քաղաքացիության բացակայության դեպքում լրացվում է «քաղաքացիություն չունեցող անձ»,

9. «9. կենսական շահերի կենտրոն» վանդակում պարտադիր լրացվում է օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի կենսական շահերի կենտրոնը (կենսական շահերի կենտրոնը այն վայրն է, որտեղ կենտրոնացված են անձի ընտանեկան կամ տնտեսական շահերը: Ընտանեկան կամ տնտեսական շահ է համարվում այն վայրը, որտեղ գտնվում է անձի բնակելի տունը (բնակարանը), որտեղ բնակվում է անձը կամ նրա ընտանիքը (բնակության վայրն այն վայրն է, որտեղ անձը մշտապես կամ առավելապես ապրում է), և որտեղ գտնվում է նրա (ընտանիքի) անձնական կամ ընտանեկան հիմնական գույքը, կամ հիմնական տնտեսական (պրոֆեսիոնալ) գործունեության իրականացման վայրը),

10. «10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի պետական հաշվառման համարը,

11. «11. ՀՎՀՀ» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

12. «12. ստացման եղանակ» դաշտում մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվություն ստանալու եղանակի ընտրության համար կատարվում է ձախից V-աձև նշում (կարելի է ընտրել «12.1. փոստով» կամ «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակներից միայն մեկը),

13. «13. լեզու» դաշտում ձախից V-աձև նշումով դիմումատուի ցանկությամբ ընտրվում է մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվությունը ստանալու մասնակցի նախընտրելի լեզուն, ընդ որում, կարելի է ընտրել «13.1 հայերեն», «13.2. ռուսերեն» կամ «13.3. անգլերեն» տարբերակներից միայն մեկը, իսկ եթե որևէ ընտրություն չի կատարվում, ապա տեղեկատվությունը ուղարկվում է հայերեն,

14. «14. փոստային ինդեքս» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության վայրի փոստային ինդեքսը,

15. «15. երկիր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության երկրի անվանումը,

16. «16. վարչատարածքային միավոր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի անվանումը, որտեղ բնակվում է մասնակիցը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` «Երևան» (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի վարչատարածքային միավորի անվանումը),

17. «17. համայնք (վարչական շրջան)» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի համայնքի (քաղաքային, գյուղական), իսկ Երևան համայնքի դեպքում՝ վարչական շրջանի (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի համայնքային միավորի) անվանումը, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

18. «18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան» վանդակում հաջորդաբար պարտադիր լրացվում են բնակավայրի անվանումը (առկայության դեպքում), փողոցի անվանումը, տան (շենքի), բնակարանի համարները, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

19. «19. հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները (բնակության, ծառայողական), որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

20. «20. բջջային հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն բջջային հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները, որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

21. «21. էլեկտրոնային փոստի հասցե» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով մասնակիցը նախընտրում է ստանալ տեղեկատվություն մասնակիցների ռեեստրը վարողից, եթե ընտրվել է «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակը,

22. «22. ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), մասնավորապես` 01/01/2014,

23. «23. մասնակցի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին մասնակցի կողմից, իսկ եթե դիմումը ներկայացվել է մասնակցի լիազորված անձի կողմից, ապա վանդակը չի լրացվում,

24. «24. լիազորված անձի անուն, ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի լիազորված անձի անունը և ազգանունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին լիազորված անձի կողմից,

25. «25. լիազորված անձի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի լիազորված անձի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին վերջինիս կողմից:

(հավելվածը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն, խմբ. 10.12.13 թիվ 284-Ն)

 

 

Հավելված 7
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 10/07-ի

 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՏԵՍԱԿ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

Ա. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար

2. անուն

3. ազգանուն

     

4. ծննդյան ամսաթիվ

5. սեռ

6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ

7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար

       

8. քաղաքացիություն

9. կենսական շահերի կենտրոն

10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար

11. ՀՎՀՀ

       

Բ. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՄԻՋՈՑ

12. ստացման եղանակ

13. լեզու

 

12.1. փոստով

 

12.2. էլեկտրոնային փոստով

 

13.1. հայերեն

 

13.2. ռուսերեն

 

13.3. անգլերեն

Գ. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

14. փոստային ինդեքս

15. երկիր

16. վարչատարածքային միավոր

17. համայնք (վարչական շրջան)

18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան

         

19. հեռախոսի համար

20. բջջային հեռախոսի համար

21. էլեկտրոնային փոստի հասցե

     

Դ. ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ

ամսական վճար < … դրամ (0.75 հիմնական կենսաթոշակ)

22. կենսաթոշակի ստացման ձևը (կարելի է ընտրել միայն մեկ ձև)

 

22.1. անուիտետ

 

22.2. ծրագրային վճարներ

Ծրագրային վճարների ստացման նվազագույն ժամանակահատվածը …

22.3. լրացուցիչ ժամանակահատվածը (տարի)

   
 

22.4. միանվագ վճար

23. կենսաթոշակի ստացման ձևը (կարելի է ընտրել միաժամանակ մի քանի ձև)

 

23.1. անուիտետ (տոկոս)

 

23.2. ծրագրային վճարներ (տոկոս)

Ծրագրային վճարների ստացման նվազագույն ժամանակահատվածը …

23.3. լրացուցիչ ժամանակահատվածը (տարի)

   
 

23.4. միանվագ վճար (տոկոս)

դրամ (0.75 հիմնական կենսաթոշակ) < ամսական վճար < … դրամ (5 հիմնական կենսաթոշակ)

24. անուիտետ

 

24.1. ամբողջությամբ

ամսական վճար > … դրամ (5 հիմնական կենսաթոշակ)

25. անուիտետ

 

25.1. ամբողջությամբ

 

25.2. նվազագույն չափով (5 հիմնական կենսաթոշակ)

 

25.3. այլ չափով

25.4. չափը (դրամ)

   

26. ծրագրային վճարներ

     
 

26.1. ամբողջ մնացորդի չափով

 

26.2. այլ չափով (մնացորդից)

26.3. չափը (տոկոս)

   

Ծրագրային վճարների ստացման նվազագույն ժամանակահատվածը …

26.4. լրացուցիչ ժամանակահատվածը (տարի)

   

27. միանվագ վճար

 

27.1. ամբողջ մնացորդի չափով

 

27.2. այլ չափով (մնացորդից)

27.3. չափը (տոկոս)

   

28. ապահովագրական ընկերության անվանումը

29. անուիտետի պայմանագրի համարը

   
 

30. բանկային հաշվի համարը

31. բանկի անվանումը

   

ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԸ ԻՐ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉԻ ԳՈՎԱԶԴՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ, ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՉԻ ՈՒՂՂՈՐԴՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ:
ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԸՆՏՐԱԾ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ:

32. ամսաթիվ

33. մասնակցի ստորագրություն

34. լիազորված անձի անուն, ազգանուն

35. լիազորված անձի ստորագրություն

       

Էջը լրացնելիս օգտվեք դիմումի դարձերեսին տեղադրված ուղեցույցիցՆերմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372

(հավելվածը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն, խմբ. 10.12.13 թիվ 284-Ն)

 

 

Հավելված 8
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 10/07-ի

 

Կենսաթոշակի տեսակ ընտրելու դիմումի լրացման ուղեցույց

 

1. «1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության դեպքում լրացվում է հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (սույն վանդակը լրացվելիս 2-21-րդ վանդակները լրացվում են ինքնաշխատ, եթե մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից այդ հնարավորությունն ապահովված է),

2. «2. անուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի անունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

3. «3. ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ազգանունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

4. «4. ծննդյան ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ծննդյան ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես` 01/01/1990,

5. «5. սեռ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի սեռը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես՝ իգական՝ Ի, արական՝ Ա,

6. «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված մասնակցի անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի տեսակը,

7. «7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի վավեր անձնագրի սերիան և համարը կամ անձը հաստատող այլ վավեր փաստաթղթի նույնականացման համարը, եթե «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում լրացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված անձնագրից բացի այլ փաստաթուղթ, կամ օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի անձնագրի կամ անձի ինքնությունը հաստատող այլ փաստաթղթի նույնականացման համարը,

8. «8. քաղաքացիություն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի քաղաքացիությունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, իսկ քաղաքացիության բացակայության դեպքում լրացվում է «քաղաքացիություն չունեցող անձ»,

9. «9. կենսական շահերի կենտրոն» վանդակում պարտադիր լրացվում է օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի կենսական շահերի կենտրոնը (կենսական շահերի կենտրոնը այն վայրն է, որտեղ կենտրոնացված են անձի ընտանեկան կամ տնտեսական շահերը: Ընտանեկան կամ տնտեսական շահ է համարվում այն վայրը, որտեղ գտնվում է անձի բնակելի տունը (բնակարանը), որտեղ բնակվում է անձը կամ նրա ընտանիքը (բնակության վայրն այն վայրն է, որտեղ անձը մշտապես կամ առավելապես ապրում է), և որտեղ գտնվում է նրա (ընտանիքի) անձնական կամ ընտանեկան հիմնական գույքը, կամ հիմնական տնտեսական (պրոֆեսիոնալ) գործունեության իրականացման վայրը),

10. «10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հաշվառման համարը,

11. «11. ՀՎՀՀ» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

12. «12. ստացման եղանակ» դաշտում մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվություն ստանալու եղանակի ընտրության համար կատարվում է ձախից V-աձև նշում (կարելի է ընտրել «12.1. փոստով» կամ «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակներից միայն մեկը),

13. «13. լեզու» դաշտում ձախից V-աձև նշումով դիմումատուի ցանկությամբ ընտրվում է մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվությունը ստանալու մասնակցի նախընտրելի լեզուն, ընդ որում, կարելի է ընտրել «13.1 հայերեն», «13.2. ռուսերեն» կամ «13.3. անգլերեն» տարբերակներից միայն մեկը, իսկ եթե որևէ ընտրություն չի կատարվում, ապա տեղեկատվությունը ուղարկվում է հայերեն,

14. «14. փոստային ինդեքս» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության վայրի փոստային ինդեքսը,

15. «15. երկիր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության երկրի անվանումը,

16. «16. վարչատարածքային միավոր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի անվանումը, որտեղ բնակվում է մասնակիցը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` «Երևան» (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի վարչատարածքային միավորի անվանումը),

17. «17. համայնք (վարչական շրջան)» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի համայնքի (քաղաքային, գյուղական), իսկ Երևան համայնքի դեպքում՝ վարչական շրջանի (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի համայնքային միավորի) անվանումը, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

18. «18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան» վանդակում հաջորդաբար պարտադիր լրացվում են բնակավայրի անվանումը (առկայության դեպքում), փողոցի անվանումը, տան (շենքի), բնակարանի համարները, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

19. «19. հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները (բնակության, ծառայողական), որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

20. «20. բջջային հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն բջջային հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները, որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

21. «21. էլեկտրոնային փոստի հասցե» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով մասնակիցը նախընտրում է ստանալ տեղեկատվություն մասնակիցների ռեեստրը վարողից, եթե ընտրվել է «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակը,

22. 22-23 դաշտերը պետք է լրացվեն միայն այն մասնակիցների (դիմումատուների) կողմից ում կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցները հավասարաչափ ամսական վճարների վերածելու դեպքում ամսական գումարը փոքր է … դրամից (հիմնական կենսաթոշակի 75 տոկոս): «22. կենսաթոշակի ստացման ձևը (կարելի է ընտրել միայն մեկ ձև)» դաշտում V-աձև նշումով ընտրություն է կատարվում կենսաթոշակի ստացման ձևերից որևիցե մեկի օգտին, ընդ որում «22.1 անուիտետ», «22.2 ծրագրային վճարներ» և «22.3. միանվագ վճար» տարբերակներից միայն մեկը կարելի է ընտրել: Եթե մասնակիցը ցանկանում է ստանալ իր կենսաթոշակը ծրագրային վճարների տեսքով, և ցանկանում է այն ստանալ օրենքով սահմանված ծրագրային վճարների ստացման նվազագույն ժամանակահատվածից ավելի երկար ժամանակահատվածի համար, ապա «22.3. ժամանակահատվածը (տարի)» վանդակում պետք է լրացնել ի լրումն նվազագույն տարիների քանակին այն տարիների քանակը, որի ընթացքում մասնակիցը ցանկանում է ստանալ կենսաթոշակ ծրագրային վճարների ձևով,

23. եթե մասնակիցը ցանկանում է ստանալ իր կենսաթոշակը միաժամանակ մի քանի ձևով, ապա «23. կենսաթոշակի ստացման ձևը (կարելի է ընտրել միաժամանակ մի քանի ձև)» դաշտի «23.1. անուիտետ (տոկոսներով)ե, «23.2. ծրագրային վճարներ (տոկոսներով)» և «23.3. միանվագ վճար (տոկոսներով)» վանդակներում պետք է լրացնի տոկոսները, այն համամասնությամբ, ինչպես, որ ուզում է ստանալ իր կենսաթոշակը: Եթե մասնակիցը ցանկանում է ստանալ իր կենսաթոշակը երեք հնարավոր ձևերից միայն երկուսով, ապա երրորդ ձևի համար այն պետք է լրացվի «0»: «23.1. անուիտետ (տոկոսներով)», «23.2. ծրագրային վճարներ (տոկոսներով)» և «23.3. միանվագ վճար (տոկոսներով)» վանդակներում նշված տոկոսների հանրագումարը պետք է հավասար լինի 100-ի: Եթե մասնակիցը ցանկանում է ստանալ իր կենսաթոշակը կամ կենսաթոշակի մի մասը ծրագրային վճարների տեսքով, և ցանկանում է այն ստանալ օրենքով սահմանված ծրագրային վճարների ստացման նվազագույն ժամանակահատվածից ավելի երկար ժամանակահատվածի համար, ապա «23.3. ժամանակահատվածը (տարի)» վանդակում պետք է լրացնել ի լրումն նվազագույն տարիների քանակին այն տարիների քանակը, որի ընթացքում մասնակիցը ցանկանում է ստանալ կենսաթոշակ ծրագրային վճարների ձևով,

24. «24. անուիտետ» դաշտը պետք է լրացվի միայն այն մասնակիցների (դիմումատուների) կողմից ում կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցները հավասարաչափ ամսական վճարների վերածելու դեպքում ամսական գումարը մեծ է հիմնական կենսաթոշակի 75 տոկոսից (… դրամ), սակայն փոքր է հիմնական կենսաթոշակի հնգապատիկից (… դրամ): V-աձև նշումով ընտրություն պետք է կատարվի «24.1. ամբողջությամբ» վանդակում:

25. 25-27 դաշտերը պետք է լրացվեն միայն այն մասնակիցների (դիմումատուների) կողմից ում կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցները հավասարաչափ ամսական վճարների վերածելու դեպքում ամսական գումարը մեծ է … դրամից (հիմնական կենսաթոշակի հնգապատիկ): V-աձև նշումով ընտրություն է կատարվում 25.1-27.2 տարբերակներից մեկի կամ միաժամանակ մի քանիսի օգտին: Եթե մասնակիցը ցանկանում է ստանալ իր կենսաթոշակը միայն անուիտետի տեսքով, ապա պետք է ընտրի «25.1. ամբողջությամբ» տարբերակը: Եթե օրենքի համաձայն մասնակիցը պարտավորված է իր պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի մի մասի մարման արդյունքում ստացված գումարի չափով կնքել հիմնական կենսաթոշակի հնգապատիկն ապահովող անուիտետի պայմանագիր, ապա պետք է ընտրել «25.2. նվազագույն չափով (5 հիմնական կենսաթոշակ)» տարբերակը: Եթե մասնակիցը ցանկանում է ստանալ իր կենսաթոշակի մի մասը (հիմնական կենսաթոշակի հնգապատիկն ապահովող մասից ավել) անուիտետի ձևով, ապա պետք է ընտրել «25.3. այլ չափով» տարբերակը: «25.3. այլ չափով» տարբերակը ընտրելու դեպքում «25.4. չափը (դրամով)» վանդակում պետք է նշվի գումարի չափը՝ ՀՀ դրամով, որը մասնակիցը ցանկանում է ստանալ որպես կենսաթոշակ անուիտետի ձևով: Եթե դիմումատուն ընտրել է «25.2. նվազագույն չափով (5 հիմնական կենսաթոշակ)» կամ «25.3. այլ չափով» տարբերակներից որևէ մեկը և ցանկանում է իր կենսաթոշակի մնացած մասը ամբողջությամբ ստանալ ծրագրային վճարների տեսքով, ապա պետք է V-աձև նշումով ընտրի «26.1. ամբողջ մնացորդի չափով» տարբերակը: Եթե դիմումատուն ընտրել է «25.2. նվազագույն չափով (5 հիմնական կենսաթոշակ)» կամ «25.3. այլ չափով» տարբերակներից որևէ մեկը և ցանկանում է իր կենսաթոշակի մնացած մասը ստանալ ծրագրային վճարների և միանվագ վճարի ձևով, ապա պետք է V-աձև նշումով ընտրի «26.2. այլ չափով (մնացորդից)» և «27.2. այլ չափով (մնացորդից)» տարբերակները, ընդ որում «26.3. չափը (տոկոսներով)» և «27.3. չափը (տոկոսներով)» վանդակներում պարտադիր պետք է լրացվեն համապատասխան տոկոսները: Եթե մասնակիցը ցանկանում է իր կենսաթոշակի մնացած մասը ամբողջությամբ կամ մասամբ ստանալ ծրագրային վճարների տեսքով, և ցանկանում է այն ստանալ օրենքով սահմանված ծրագրային վճարների ստացման նվազագույն ժամանակահատվածից ավելի երկար ժամանակահատվածի համար, ապա «26.4. ժամանակահատվածը (տարի)» վանդակում պետք է լրացնել ի լրումն նվազագույն տարիների քանակին այն տարիների քանակը, որի ընթացքում մասնակիցը ցանկանում է ստանալ կենսաթոշակ ծրագրային վճարների ձևով: Եթե դիմումատուն ընտրել է «25.2. նվազագույն չափով (5 հիմնական կենսաթոշակ)» կամ «25.3. այլ չափով» տարբերակներից որևէ մեկը և ցանկանում է իր կենսաթոշակի մնացած մասը ամբողջությամբ ստանալ միանվագ վճարի տեսքով, ապա պետք է V-աձև նշումով ընտրի «27.1. ամբողջ մնացորդի չափով» տարբերակը:

26. «28. ապահովագրական ընկերության անվանումը» վանդակում, եթե ընտրվել է «22.1 անուիտետ» տարբերակը, պարտադիր լրացվում է այն ապահովագրական ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումը ում հետ մասնակիցը կնքել է անուիտետի պայմանագիր,

27. «29. անուիտետի պայմանագրի համարը» վանդակում, եթե ընտրվել է «22.1 անուիտետ» տարբերակը, պարտադիր լրացվում է «23. ապահովագրական ընկերության անվանումը» վանդակում նշված ապահովագրական ընկերության և մասնակցի միջև կնքված անուիտետի պայմանագրի (վկայագրի) հերթական համարը,

28. «30. բանկային հաշվի համարը» վանդակում, եթե մասնակիցը ցանկանում է իր կենսաթոշակը կամ կենսաթոշակի մի մասը ստանալ միանվագ կամ ծրագրային վճարների տեսքով, պարտադիր լրացվում է ՀՀ տարածքում գործող բանկում գտնվող մասնակցի բանկային հաշվի համարը, որին մասնակիցը ցանկանում է, որ մասնակիցների ռեեստրը վարողը փոխանցի իր կենսաթոշակային հաշվում առկա փայերի մարման արդյունքում առաջացած դրամական միջոցները, ծրագրային կամ միանվագ վճարի տեսքով,

29. «31. բանկի անվանումը» վանդակում, եթե մասնակիցը ցանկանում է իր կենսաթոշակը կամ կենսաթոշակի մի մասը ստանալ միանվագ կամ ծրագրային վճարների տեսքով, պարտադիր լրացվում է այն բանկի անվանումը, որտեղ գտնվում է «30. բանկային հաշվի համարը» վանդակում նշված բանկային հաշվի համարը,

30. «32. ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվը, (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), մասնավորապես` 01/01/2014,

31. «33. մասնակցի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին մասնակցի կողմից, իսկ եթե դիմումը ներկայացվել է մասնակցի լիազորված անձի կողմից, ապա վանդակը չի լրացվում,

32. «34. լիազորված անձի անուն, ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի լիազորված անձի անունը և ազգանունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին լիազորված անձի կողմից,

33. «35. լիազորված անձի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի լիազորված անձի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին վերջինիս կողմից:

(հավելվածը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն, խմբ. 10.12.13 թիվ 284-Ն)

 

 

Հավելված 9
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 10/07-ի

 

ՆԱԽՔԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԸ ԼՐԱՆԱԼԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՄԻԱՆՎԱԳ ՎՃԱՐԻ ՁԵՎՈՎ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար

2. անուն

3. ազգանուն

     

4. ծննդյան ամսաթիվ

5. սեռ

6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ

7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար

       

8. քաղաքացիություն

9. կենսական շահերի կենտրոն

10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար

11. ՀՎՀՀ

       

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՄԻՋՈՑ

12. ստացման եղանակ

13. լեզու

 

12.1. փոստով

 

12.2. էլեկտրոնային փոստով

 

13.1. հայերեն

 

13.2. ռուսերեն

 

13.3. անգլերեն

ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

14. փոստային ինդեքս

15. երկիր

16. վարչատարածքային միավոր

17. համայնք (վարչական շրջան)

18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան

         

19. հեռախոսի համար

20. բջջային հեռախոսի համար

21. էլեկտրոնային փոստի հասցե

     

ՄԻԱՆՎԱԳ ՎՃԱՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐ

22. միանվագ վճար ստանալու հիմքը

 

22.1. հաշմանդամության երրորդ աստիճան

 

22.2. առողջության ծայրահեղ ծանր վիճակ

23. դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը

24. ում կողմից է տրված

25. փաստաթղթի համարը

26. տրման ամսաթիվը

       

27. բանկային հաշվի համարը

28. բանկի անվանումը

   

ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԸ ԻՐ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉԻ ԳՈՎԱԶԴՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ, ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՉԻ ՈՒՂՂՈՐԴՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ:
ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԸՆՏՐԱԾ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ:
ՍՈՒՅՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳԱՆՁՎՈՒՄ Է ՎՃԱՐ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՂ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ:

29. ամսաթիվ

30. մասնակցի ստորագրություն

31. լիազորված անձի անուն, ազգանուն

32. լիազորված անձի ստորագրություն

       

Էջը լրացնելիս օգտվեք դիմումի դարձերեսին տեղադրված ուղեցույցիցՆերմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372

(հավելվածը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն, խմբ. 10.12.13 թիվ 284-Ն)

 

 

Հավելված 10
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 10/07-ի

 

Նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը մասնակցի միջոցները միանվագ վճարի ձևով ստանալու դիմումի լրացման ուղեցույց

 

1. «1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության դեպքում լրացվում է հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (սույն վանդակը լրացվելիս 2-21-րդ վանդակները լրացվում են ինքնաշխատ, եթե մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից այդ հնարավորությունն ապահովված է),

2. «2. անուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի անունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

3. «3. ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ազգանունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

4. «4. ծննդյան ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ծննդյան ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես` 01/01/1990,

5. «5. սեռ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի սեռը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես՝ իգական՝ Ի, արական՝ Ա,

6. «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված մասնակցի անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի տեսակը,

7. «7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի վավեր անձնագրի սերիան և համարը կամ անձը հաստատող այլ վավեր փաստաթղթի նույնականացման համարը, եթե «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում լրացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված անձնագրից բացի այլ փաստաթուղթ, կամ օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի անձնագրի կամ անձի ինքնությունը հաստատող այլ փաստաթղթի նույնականացման համարը,

8. «8. քաղաքացիություն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի քաղաքացիությունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, իսկ քաղաքացիության բացակայության դեպքում լրացվում է «քաղաքացիություն չունեցող անձ»,

9. «9. կենսական շահերի կենտրոն» վանդակում պարտադիր լրացվում է օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի կենսական շահերի կենտրոնը (կենսական շահերի կենտրոնը այն վայրն է, որտեղ կենտրոնացված են անձի ընտանեկան կամ տնտեսական շահերը: Ընտանեկան կամ տնտեսական շահ է համարվում այն վայրը, որտեղ գտնվում է անձի բնակելի տունը (բնակարանը), որտեղ բնակվում է անձը կամ նրա ընտանիքը (բնակության վայրն այն վայրն է, որտեղ անձը մշտապես կամ առավելապես ապրում է), և որտեղ գտնվում է նրա (ընտանիքի) անձնական կամ ընտանեկան հիմնական գույքը, կամ հիմնական տնտեսական (պրոֆեսիոնալ) գործունեության իրականացման վայրը),

10. «10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հաշվառման համարը,

11. «11. ՀՎՀՀ» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

12. «12. ստացման եղանակ» դաշտում մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվություն ստանալու եղանակի ընտրության համար կատարվում է ձախից V-աձև նշում (կարելի է ընտրել «12.1. փոստով» կամ «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակներից միայն մեկը),

13. «13. լեզու» դաշտում ձախից V-աձև նշումով դիմումատուի ցանկությամբ ընտրվում է մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվությունը ստանալու մասնակցի նախընտրելի լեզուն, ընդ որում, կարելի է ընտրել «13.1 հայերեն», «13.2. ռուսերեն» կամ «13.3. անգլերեն» տարբերակներից միայն մեկը, իսկ եթե որևէ ընտրություն չի կատարվում, ապա տեղեկատվությունը ուղարկվում է հայերեն,

14. «14. փոստային ինդեքս» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության վայրի փոստային ինդեքսը,

15. «15. երկիր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության երկրի անվանումը,

16. «16. վարչատարածքային միավոր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի անվանումը, որտեղ բնակվում է մասնակիցը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` «Երևան» (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի վարչատարածքային միավորի անվանումը),

17. «17. համայնք (վարչական շրջան)» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի համայնքի (քաղաքային, գյուղական), իսկ Երևան համայնքի դեպքում՝ վարչական շրջանի (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի համայնքային միավորի) անվանումը, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

18. «18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան» վանդակում հաջորդաբար պարտադիր լրացվում են բնակավայրի անվանումը (առկայության դեպքում), փողոցի անվանումը, տան (շենքի), բնակարանի համարները, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

19. «19. հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները (բնակության, ծառայողական), որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

20. «20. բջջային հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն բջջային հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները, որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

21. «21. էլեկտրոնային փոստի հասցե» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով մասնակիցը նախընտրում է ստանալ տեղեկատվություն մասնակիցների ռեեստրը վարողից, եթե ընտրվել է «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակը,

22. «22. միանվագ վճար ստանալու հիմքը» դաշտում ձախից V-աձև նշումով ընտրվում է մասնակցի՝ նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը իր պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցները միանվագ վճարի ձևով ստանալու հիմքը: Ընդ որում, «22.1. հաշմանդամության երրորդ աստիճան» տարբերակը կարող է նշվել, եթե Օրենքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն, նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը մասնակիցը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչվել է աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության երրորդ աստիճանի սահմանափակում ունեցող հաշմանդամ: «22.2. առողջության ծայրահեղ ծանր վիճակ» տարբերակը կարող է նշվել, եթե Օրենքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի համաձայն մասնակիցը գտնվում է ծայրահեղ ծանր առողջական վիճակում կամ հիվանդ է կենսական կարևոր օրգանների անբուժելի ախտահարումներով:

23. «23. Դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը» վանդակում պարտադիր լրացվում է սույն դիմումին կից ներկայացվող միանվագ վճար ստանալու հիմքը հավաստող փաստաթղթի անվանումը,

24. «24. ում կողմից է տրված» վանդակում պարտադիր լրացվում է ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնի անվանումը, ում կողմից տրվել է սույն դիմումին կից ներկայացվող միանվագ վճար ստանալու հիմքը հավաստող փաստաթուղթը,

25. «25. փաստաթղթի համարը» վանդակում պարտադիր լրացվում է սույն դիմումին կից ներկայացվող միանվագ վճար ստանալու հիմքը հավաստող փաստաթղթի նույնականացման համարը,

26. «26. տրման ամսաթիվը» վանդակում պարտադիր լրացվում է սույն դիմումին կից ներկայացվող միանվագ վճար ստանալու հիմքը հավաստող փաստաթղթի տրման ամսաթիվը,

27. «27. բանկային հաշվի համարը» վանդակում պարտադիր լրացվում է ՀՀ տարածքում գործող բանկում գտնվող մասնակցի բանկային հաշվի համարը, որին մասնակիցը ցանկանում է, որ մասնակիցների ռեեստրը վարողը փոխանցի իր կենսաթոշակային հաշվում առկա փայերի մարման արդյունքում առաջացած միջոցները, միանվագ վճարի ձևով,

28. «28. բանկի անվանումը» վանդակում պարտադիր լրացվում է այն բանկի անվանումը, որտեղ գտնվում է «27. բանկային հաշվի համարը» վանդակում նշված բանկային հաշվի համարը,

29. «29. ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվը, (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), մասնավորապես` 01/01/2014,

30. «30. մասնակցի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին մասնակցի կողմից, իսկ եթե դիմումը ներկայացվել է մասնակցի լիազորված անձի կողմից, ապա վանդակը չի լրացվում,

31. «31. լիազորված անձի անուն, ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի լիազորված անձի անունը և ազգանունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին լիազորված անձի կողմից,

32. «32. լիազորված անձի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի լիազորված անձի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին վերջինիս կողմից:

(հավելվածը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն, խմբ. 10.12.13 թիվ 284-Ն)

 

 

Հավելված 11
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 10/07-ի

 

ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ

Ա. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ

2. անուն

3. ազգանուն

     

4. ծննդյան ամսաթիվ

5. սեռ

6. անձը հաստատող

7. անձը հաստատող փաստաթղթի

       

8. քաղաքացիություն

9. կենսական շահերի կենտրոն

10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար

11. ՀՎՀՀ

       

Բ. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՄԻՋՈՑ

12. ստացման եղանակ

13. լեզու

 

12.1.

  

12.2. էլեկտրոնային փոստով

 

13.1. հայերեն

 

13.2. ռուսերեն

    

13.3. անգլերեն

Գ. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

14. փոստային

15. երկիր

16. վարչատարածքային

17. համայնք (վարչական շրջան)

18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք),

         

19. հեռախոսի համար

20. բջջային հեռախոսի համար

21. էլեկտրոնային փոստի հասցե

     

Դ. ՄԻԱՆՎԱԳ ՎՃԱՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐ

22. միանվագ վճար կատարելու հիմքը

 

22.1. ՀՀ-ից հեռացող օտարերկրացի

23. դիմումին կից ներկայացվող

24. ում կողմից է

25. փաստաթղթի համարը

26. տրման ամսաթիվը

       

27. ստացողի

28. բանկային հաշվի

29. բանկի

30. բանկի SWIFT/BIC կոդը

31. արտարժույթ

         

ՀԱՇՎԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԸ ԻՐ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՉԻ ԳՈՎԱԶԴՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ
ՖՈՆԴ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ, ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՉԻ ՈՒՂՂՈՐԴՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ

32.

33. մասնակցի ստորագրություն

34. լիազորված անձի անուն,

35. լիազորված անձի

       

Էջը լրացնելիս օգտվեք դիմումի դարձերեսին տեղադրված ուղեցույցիցՆերմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372  

(հավելվածը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն, խմբ. 10.12.13 թիվ 284-Ն, 15.07.14 թիվ 182-Ն)

 

 

Հավելված 12
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 10/07-ի

 

Մասնակցի միջոցներն օտարերկրյա պետությունում գործող կուտակային կենսաթոշակային հաշվին փոխանցելու դիմումի լրացման ուղեցույց

 

 1. «1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության դեպքում լրացվում է հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (սույն վանդակը լրացվելիս 2-21-րդ վանդակները լրացվում են ինքնաշխատ, եթե մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից այդ հնարավորությունն ապահովված է),

2. «2. անուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի անունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

3. «3. ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ազգանունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

4. «4. ծննդյան ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ծննդյան ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես` 01/01/1990,

5. «5. սեռ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի սեռը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես՝ իգական՝ Ի, արական՝ Ա,

6. «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված մասնակցի անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի տեսակը,

7. «7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի վավեր անձնագրի սերիան և համարը կամ անձը հաստատող այլ վավեր փաստաթղթի նույնականացման համարը, եթե «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում լրացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված անձնագրից բացի այլ փաստաթուղթ, կամ օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի անձնագրի կամ անձի ինքնությունը հաստատող այլ փաստաթղթի նույնականացման համարը,

8. «8. քաղաքացիություն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի քաղաքացիությունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, իսկ քաղաքացիության բացակայության դեպքում լրացվում է «քաղաքացիություն չունեցող անձ»,

9. «9. կենսական շահերի կենտրոն» վանդակում պարտադիր լրացվում է օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի կենսական շահերի կենտրոնը (կենսական շահերի կենտրոնը այն վայրն է, որտեղ կենտրոնացված են անձի ընտանեկան կամ տնտեսական շահերը: Ընտանեկան կամ տնտեսական շահ է համարվում այն վայրը, որտեղ գտնվում է անձի բնակելի տունը (բնակարանը), որտեղ բնակվում է անձը կամ նրա ընտանիքը (բնակության վայրն այն վայրն է, որտեղ անձը մշտապես կամ առավելապես ապրում է), և որտեղ գտնվում է նրա (ընտանիքի) անձնական կամ ընտանեկան հիմնական գույքը, կամ հիմնական տնտեսական (պրոֆեսիոնալ) գործունեության իրականացման վայրը),

10. «10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հաշվառման համարը,

11. «11. ՀՎՀՀ» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

12. «12. ստացման եղանակ» դաշտում մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվություն ստանալու եղանակի ընտրության համար կատարվում է ձախից V-աձև նշում (կարելի է ընտրել «12.1. փոստով» կամ «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակներից միայն մեկը),

13. «13. լեզու» դաշտում ձախից V-աձև նշումով դիմումատուի ցանկությամբ ընտրվում է մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվությունը ստանալու մասնակցի նախընտրելի լեզուն, ընդ որում, կարելի է ընտրել «13.1 հայերեն», «13.2. ռուսերեն» կամ «13.3. անգլերեն» տարբերակներից միայն մեկը, իսկ եթե որևէ ընտրություն չի կատարվում, ապա տեղեկատվությունը ուղարկվում է հայերեն,

14. «14. փոստային ինդեքս» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության վայրի փոստային ինդեքսը,

15. «15. երկիր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության երկրի անվանումը,

16. «16. վարչատարածքային միավոր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի անվանումը, որտեղ բնակվում է մասնակիցը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` «Երևան» (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի վարչատարածքային միավորի անվանումը),

17. «17. համայնք (վարչական շրջան)» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի համայնքի (քաղաքային, գյուղական), իսկ Երևան համայնքի դեպքում՝ վարչական շրջանի (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի համայնքային միավորի) անվանումը, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

18. «18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան» վանդակում հաջորդաբար պարտադիր լրացվում են բնակավայրի անվանումը (առկայության դեպքում), փողոցի անվանումը, տան (շենքի), բնակարանի համարները, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

19. «19. հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները (բնակության, ծառայողական), որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

20. «20. բջջային հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն բջջային հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները, որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

21. «21. էլեկտրոնային փոստի հասցե» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով մասնակիցը նախընտրում է ստանալ տեղեկատվություն մասնակիցների ռեեստրը վարողից, եթե ընտրվել է «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակը,

22. «22. միանվագ վճար կատարելու հիմքը» դաշտում ձախից պարտադիր V-աձև նշումով ընտրություն պետք է կատարվի «22.1. ՀՀ-ից հեռացող օտարերկրացի» վանդակում,

23. «23. դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը» վանդակում պարտադիր լրացվում է սույն դիմումին կից ներկայացվող միանվագ վճար ստանալու հիմքը հավաստող փաստաթղթի անվանումը,

24. «24. ում կողմից է տրված» վանդակում պարտադիր լրացվում է ՀՀ կառավարության պետական լիազորված մարմնի անվանումը, ում կողմից տրվել է սույն դիմումին կից ներկայացվող միանվագ վճար ստանալու հիմքը հավաստող փաստաթուղթը,

25. «25. փաստաթղթի համարը» վանդակում պարտադիր լրացվում է սույն դիմումին կից ներկայացվող միանվագ վճար ստանալու հիմքը հավաստող փաստաթղթի նույնականացման համարը,

26. «26. տրման ամսաթիվը» վանդակում պարտադիր լրացվում է սույն դիմումին կից ներկայացվող միանվագ վճար ստանալու հիմքը հավաստող փաստաթղթի տրման ամսաթիվը,

27. «27. ստացողի անվանումը» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի օտարերկրյա պետությունում ընտրված համապատասխան կենսաթոշակային ֆոնդի կամ ապահովագրական ընկերության կամ համապատասխան այլ ֆինանսական կազմակերպության անվանումը,

28. «28. բանկային հաշվի համարը» վանդակում պարտադիր լրացվում է «27. ստացողի անվանումը» վանդակում նշված կենսաթոշակային ֆոնդի կամ ապահովագրական ընկերության կամ համապատասխան այլ ֆինանսական կազմակերպության այն բանկային հաշվի համարը, որին մասնակիցների ռեեստրը վարողը պետք է փոխանցի մասնակցի կենսաթոշակային հաշվում առկա փայերի մարման արդյունքում ստացված միջոցները, միանվագ վճարի ձևով,

29. «29. բանկի անվանումը» վանդակում պարտադիր լրացվում է այն բանկի անվանումը, որտեղ գտնվում է «28. բանկային հաշվի համարը» վանդակում նշված բանկային հաշվի համարը,

30. «30. բանկի SWIFT/BIC կոդը» վանդակում պարտադիր լրացվում է «29. բանկի անվանումը» վանդակում նշված բանկի SWIFT/BIC (Սվիֆտ/ ԲիԱյՍի) կոդը,

31. «31. արտարժույթ» վանդակում պարտադիր լրացվում է այն ազատ փոխարկելի արտարժույթի ISՕ (Իսո) կոդը, որով մասնակիցը ցանկանում է, որ մասնակիցների ռեեստրը վարողը փոխանցի իր կենսաթոշակային հաշվում առկա փայերի մարման արդյունքում ստացված դրամական միջոցները, միանվագ վճարի ձևով «28. բանկային հաշվի համարը» վանդակում նշված բանկային հաշվի համարին,

32. «32. ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվը, (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), մասնավորապես` 01/01/2014,

33. «33. մասնակցի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին մասնակցի կողմից, իսկ եթե դիմումը ներկայացվել է մասնակցի լիազորված անձի կողմից, ապա վանդակը չի լրացվում,

34. «34. լիազորված անձի անուն, ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի լիազորված անձի անունը և ազգանունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին լիազորված անձի կողմից,

35. «35. լիազորված անձի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի լիազորված անձի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին վերջինիս կողմից:

(հավելվածը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն, խմբ. 10.12.13 թիվ 284-Ն, 15.07.14 թիվ 182-Ն)

 

 

Հավելված 13
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 10/07-ի

 

ԺԱՌԱՆԳՎԱԾ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

ԺԱՌԱՆԳԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար

2. անուն

3. ազգանուն

     

4. ծննդյան ամսաթիվ

5. սեռ

6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ

7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար

       

8. քաղաքացիություն

9. կենսական շահերի կենտրոն

10. անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական (հաշվառման) համար

11. ՀՎՀՀ

       

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՄԻՋՈՑ

12. ստացման եղանակ

13. լեզու

 

12.1. փոստով

 

12.2. էլեկտրոնային փոստով

 

13.1. հայերեն

 

13.2. ռուսերեն

    

13.3. անգլերեն

ԺԱՌԱՆԳԻ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

14. փոստային ինդեքս

15. երկիր

16. վարչատարածքային միավոր

17. համայնք (վարչական շրջան)

18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան

         

19. հեռախոսի համար

20. բջջային հեռախոսի համար

21. էլեկտրոնային փոստի հասցե

     

ԺԱՌԱՆԳԱՏՈՒԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

22. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար

23. անուն

24. ազգանուն

     

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԺԱՌԱՆԳՎԱԾ ՓԱՅԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

25. ֆոնդի անվանումը

26. ժառանգված փայերի քանակը

   
   
   

27. ժառանգված (բոլոր) փայերի ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամ)

 

ԺԱՌԱՆԳՎԱԾ ՓԱՅԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ

28. ժառանգված փայերի ստացման ձևը

 

28.1. ամբողջությամբ փոխանցում կենսաթոշակային հաշվին

 

28.2. մարում հնարավոր առավելագույն չափով

 

28.3. այլ չափով մարում (… դրամից (25 հիմնական կենսաթոշակ) փոքր)

28.4. չափը (ՀՀ դրամ)

 

29. դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը

30. ում կողմից է տրված

31. փաստաթղթի համարը

32. տրման ամսաթիվը

 

29.1. ժառանգության վկայական

     
 

29.2. ՀՀ քաղաքացի չլինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ

     

33. բանկային հաշվի համարը

34. բանկի անվանումը

35. բանկի SWIFT/BIC կոդը

36. արտարժույթ

       

37. ամսաթիվ

38. մասնակցի ստորագրություն

39. լիազորված անձի անուն, ազգանուն

40. լիազորված անձի ստորագրություն

       

Էջը լրացնելիս օգտվեք դիմումի դարձերեսին տեղադրված ուղեցույցից Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372

(հավելվածը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն)

 

 

Հավելված 14
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնակարգ 10/07-ի

 

Ժառանգված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի ստացման դիմումի լրացման ուղեցույց

 

1. «1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ժառանգի հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության դեպքում լրացվում է հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (սույն վանդակը լրացվելիս 2-21-րդ վանդակները լրացվում են ինքնաշխատ, եթե մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից այդ հնարավորությունն ապահովված է),

2. «2. անուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգի անունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

3. «3. ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգի ազգանունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

4. «4. ծննդյան ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգի ծննդյան ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես` 01/01/1990,

5. «5. սեռ» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգի սեռը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես՝ իգական՝ Ի, արական՝ Ա,

6. «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված ժառանգի անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի տեսակը,

7. «7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգի վավեր անձնագրի սերիան և համարը կամ անձը հաստատող այլ վավեր փաստաթղթի նույնականացման համարը, եթե «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում լրացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված անձնագրից բացի այլ փաստաթուղթ, կամ օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող ժառանգի անձնագրի կամ անձի ինքնությունը հաստատող այլ փաստաթղթի նույնականացման համարը,

8. «8. քաղաքացիություն» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգի քաղաքացիությունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, իսկ քաղաքացիության բացակայության դեպքում լրացվում է «քաղաքացիություն չունեցող անձ»,

9. «9. կենսական շահերի կենտրոն» վանդակում պարտադիր լրացվում է օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող ժառանգի կենսական շահերի կենտրոնը (կենսական շահերի կենտրոնը այն վայրն է, որտեղ կենտրոնացված են անձի ընտանեկան կամ տնտեսական շահերը: Ընտանեկան կամ տնտեսական շահ է համարվում այն վայրը, որտեղ գտնվում է անձի բնակելի տունը (բնակարանը), որտեղ բնակվում է անձը կամ նրա ընտանիքը (բնակության վայրն այն վայրն է, որտեղ անձը մշտապես կամ առավելապես ապրում է), և որտեղ գտնվում է նրա (ընտանիքի) անձնական կամ ընտանեկան հիմնական գույքը, կամ հիմնական տնտեսական (պրոֆեսիոնալ) գործունեության իրականացման վայրը),

10. «10. անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական (հաշվառման) համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող ժառանգի պետական գրանցման (հաշվառման) համարը,

11. «11. ՀՎՀՀ» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

12. «12. ստացման եղանակ» դաշտում մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվություն ստանալու եղանակի ընտրության համար կատարվում է ձախից V-աձև նշում (կարելի է ընտրել «12.1. փոստով» կամ «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակներից միայն մեկը),

13. «13. լեզու» դաշտում ձախից V-աձև նշումով դիմումատուի ցանկությամբ ընտրվում է մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվությունը ստանալու ժառանգի նախընտրելի լեզուն, ընդ որում, կարելի է ընտրել «13.1 հայերեն», «13.2. ռուսերեն» կամ «13.3. անգլերեն» տարբերակներից միայն մեկը, իսկ եթե որևէ ընտրություն չի կատարվում, ապա տեղեկատվությունը ուղարկվում է հայերեն,

14. «14. փոստային ինդեքս» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգի բնակության վայրի փոստային ինդեքսը,

15. «15. երկիր» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգի բնակության երկրի անվանումը,

16. «16. վարչատարածքային միավոր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի անվանումը, որտեղ բնակվում է ժառանգը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` «Երևան» (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի վարչատարածքային միավորի անվանումը),

17. «17. համայնք (վարչական շրջան)» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի համայնքի (քաղաքային, գյուղական), իսկ Երևան համայնքի դեպքում՝ վարչական շրջանի (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի համայնքային միավորի) անվանումը, որտեղ բնակվում է ժառանգը,

18. «18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան» վանդակում հաջորդաբար պարտադիր լրացվում են բնակավայրի անվանումը (առկայության դեպքում), փողոցի անվանումը, տան (շենքի), բնակարանի համարները, որտեղ բնակվում է ժառանգը,

19. «19. հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները (բնակության, ծառայողական), որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել ժառանգի հետ,

20. «20. բջջային հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն բջջային հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները, որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել ժառանգի հետ,

21. «21. էլեկտրոնային փոստի հասցե» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով ժառանգը նախընտրում է ստանալ տեղեկատվություն մասնակիցների ռեեստրը վարողից, եթե ընտրվել է «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակը,

22. «22. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգատուի հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության դեպքում լրացվում է հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (սույն վանդակը լրացվելիս 23-24-րդ վանդակները լրացվում են ինքնաշխատ, եթե մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից այդ հնարավորությունն ապահովված է),

23. «23. անուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգատուի անունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

24. «24. ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգատուի ազգանունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

25. 1, 2, 3, 22, 23 և 24 վանդակները լրացնելիս «25. Ֆոնդի անվանումը», «26. Ժառանգված փայերի քանակը» և «27. ժառանգված (բոլոր) փայերի ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամով)» վանդակները լրացվում են ինքնաշխատ համակարգի կողմից: «25. Ֆոնդի անվանումը» վանդակում լրացվում է այն ֆոնդի (ֆոնդերի) անվանում(ներ)ը, որի փայերը ժառանգել է ժառանգը: «26. Ժառանգված փայերի քանակը» վանդակում լրացվում է «25. Ֆոնդի անվանումը» վանդակի յուրաքանչյուր ֆոնդի ժառանգված փայերի քանակը: «27. ժառանգված (բոլոր) փայերի ընդհանուր արժեքը (ՀՀ դրամով)» վանդակում լրացվում է ժառանգված բոլոր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի արժեքը ՀՀ դրամով «Ժառանգված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի ստացման դիմումը» ներկայացնելու ամսաթվի դրությամբ,

26. «28. ժառանգված փայերի ստացման ձևը» դաշտում V-աձև նշումով ընտրություն է կատարվում «28.1. ամբողջությամբ փոխանցում կենսաթոշակային հաշվին», «28.2. մարում հնարավոր առավելագույն չափով», «28.3. մարում այլ չափով (… դրամից (25 հիմնական կենսաթոշակ) փոքր)» տարբերակներից որևիցե մեկի օգտին: Եթե ժառանգը ցանկանում է ժառանգված փայերի օրենքով թույլատրելի առավելագույն չափով (հիմնական կենսաթոշակի քսանհինգապատիկի չափով) ստանալ միանվագ վճարի ձևով, ապա պետք է ընտրել «28.2. մարում հնարավոր առավելագույն չափով» տարբերակը: Եթե ժառանգը ցանկանում է ժառանգված փայերի մի մասը, բայց ոչ օրենքով թույլատրելի առավելագույն չափով (փոքր հիմնական կենսաթոշակի քսանհինգապատիկից) ստանալ միանվագ վճարի ձևով, ապա պետք է ընտրել «28.3. մարում այլ չափով (… դրամից (25 հիմնական կենսաթոշակ) փոքր)» տարբերակը և «28.4. չափը (ՀՀ դրամով)» վանդակում լրացնել գումարի չափը ՀՀ դրամով, որը ժառանգը ցանկանում է ստանալ միանվագ վճարի ձևով: Եթե ժառանգատուն գտնվում էր կենսաթոշակի ստացման փուլում, ապա դիմումատուն կարող է ընտրել միայն «28.2. մարում հնարավոր առավելագույն չափով» տարբերակը,

27. «29. դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը» դաշտում V-աձև նշումով դիմումատուն ընտրություն է կատարում այն փաստաթղթի օգտին, որը ներկայացվում է սույն դիմումին կից (կարելի է ընտրել «29.1. ժառանգության վկայական» և «29.2. ՀՀ քաղաքացի չլինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ» տարբերակներից երկուսը միաժամանակ),

28. «30. ում կողմից է տրված» վանդակում պարտադիր լրացվում է համապատասխան մարմնի (մարմինների) անվանումը (անվանումները), ում կողմից տրվել է (են) «29. դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը» վանդակում ընտրված համապատասխան փաստաթուղթը (փաստաթղթերը),

29. «31. փաստաթղթի համարը» վանդակում պարտադիր լրացվում է «29. դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը» վանդակում ընտրված համապատասխան փաստաթղթի (փաստաթղթերի) նույնականացման համար(ներ)ը,

30. «32. տրման ամսաթիվը» վանդակում պարտադիր լրացվում է «29. դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթի անվանումը» վանդակում լրացված համապատասխան փաստաթղթի (փաստաթղթերի) տրման ամսաթիվը,

31. «33. բանկային հաշվի համարը» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգի այն բանկային հաշվի համարը, որին նա ցանկանում է, որ մասնակիցների ռեեստրը վարողը փոխանցի ժառանգված փայերի մարման արդյունքում առաջացած միջոցները, եթե ընտրվել է «28.2. մարում հնարավոր առավելագույն չափով» կամ «28.3. մարում այլ չափով (25 հիմնական կենսաթոշակից փոքր)» վանդակները: ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող ժառանգի դեպքում «33. բանկային հաշվի համարը» վանդակում նաև կարող է նշվել օտարերկրյա բանկում գտնվող բանկային հաշվի համար,

32. «34. բանկի անվանումը» վանդակում պարտադիր լրացվում է այն բանկի անվանումը, որտեղ գտնվում է «33. բանկային հաշվի համարը» վանդակում նշված բանկային հաշվի համարը,

33. «35. բանկի SWIFT/BIC կոդը» վանդակում պարտադիր լրացվում է «34. բանկի անվանումը» վանդակում նշված բանկի SWIFT/BIC (Սվիֆտ/ ԲիԱյՍի) կոդը, եթե «33. բանկային հաշվի համարը» վանդակում նշված բանկային հաշվի համարը գտնվում է օտարերկրյա բանկում,

34. «36. արտարժույթ» վանդակում պարտադիր լրացվում է այն ազատ փոխարկելի արտարժույթի ISՕ (Իսո) կոդը, որով ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող ժառանգը ցանկանում է, որ մասնակիցների ռեեստրը վարողը փոխանցի ժառանգված փայերի մարման արդյունքում առաջացած դրամական միջոցները, եթե «33. բանկային հաշվի համարը» վանդակում նշված բանկային հաշվի համարը գտնվում է օտարերկրյա բանկում,

35. «37. ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), մասնավորապես` 01/01/2014,

36. «38. մասնակցի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է ժառանգի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին ժառանգի կողմից, իսկ եթե դիմումը ներկայացվել է ժառանգի լիազորված անձի կողմից, ապա վանդակը չի լրացվում,

37. «39. լիազորված անձի անուն, ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է ժառանգի լիազորված անձի անունը և ազգանունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին լիազորված անձի կողմից,

38. «40. լիազորված անձի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է ժառանգի լիազորված անձի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին վերջինիս կողմից:

(հավելվածը լրաց. 09.07.13 թիվ 171-Ն)

 

 

Հավելված 15

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ

հաստատված կանոնակարգ 10/07-ի

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ/ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

Ա. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար

2. անուն

3. ազգանուն

     

4. ծննդյան ամսաթիվ

5. սեռ

6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ

7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար

       

8. քաղաքացիություն

9. կենսական շահերի կենտրոն

10. անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման (հաշվառման) համար

11. ՀՎՀՀ

       

Բ. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՄԻՋՈՑ

12. ստացման եղանակ

13. լեզու

 

12.1. փոստով

 

12.2. էլեկտրոնային փոստով

 

13.1. հայերեն

 

13.2. ռուսերեն

 

13.3. անգլերեն

Գ. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

14. փոստային ինդեքս

15. երկիր

16. վարչատարածքային միավոր

17. համայնք (վարչական շրջան)

18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան

         

19. հեռախոսի համար

20. բջջային հեռախոսի համար

21. էլեկտրոնային փոստի հասցե

Դ. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

22. մասնակցի որոշումը պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականությունից հրաժարվելու/ընդունելու վերաբերյալ

 

22.1. հրաժարվել սեփականությունից

 

22.2. ընդունել սեփականությունը

ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ԵՄ, ՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ ԻՆՁ ՉԻ ԱԶԱՏՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ:

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԱԾ ԱՆՁԸ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԿԱՐՈՂ Է ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԻՐ ԱՆՈՒՆՈՎ ԲԱՑՎԱԾ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՆ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՅԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ:

23. ամսաթիվ

24. մասնակցի ստորագրություն

25. լիազորված անձի անուն, ազգանուն

26. լիազորված անձի ստորագրություն

       

Էջը լրացնելիս օգտվեք դիմումի դարձերեսին տեղադրված ուղեցույցիցՆերմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372Ներմուծեք նկարագրությունը_1372

(հավելվածը լրաց. 15.07.14 թիվ 182-Ն)

 

Հավելված 16

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2011 թվականի հունիսի 21-ի

թիվ 171-Ն որոշմամբ

հաստատված կանոնակարգ 10/07-ի

 

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականությունից հրաժարվելու/ընդունելու դիմումի լրացման ուղեցույց

 

1. «1. հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի հանրային ծառայությունների համարանիշը, իսկ հանրային ծառայությունների համարանիշի բացակայության դեպքում լրացվում է հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (սույն վանդակը լրացվելիս 2-21-րդ վանդակները լրացվում են ինքնաշխատ, եթե մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից այդ հնարավորությունն ապահովված է),

2. «2. անուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի անունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

3. «3. ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ազգանունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում,

4. «4. ծննդյան ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի ծննդյան ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես` 01/01/1990,

5. «5. սեռ» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի սեռը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, մասնավորապես՝ իգական՝ Ի, արական՝ Ա,

6. «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված մասնակցի անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի տեսակը,

7. «7. անձը հաստատող փաստաթղթի նույնականացման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի վավեր անձնագրի սերիան և համարը կամ անձը հաստատող այլ վավեր փաստաթղթի նույնականացման համարը, եթե «6. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակ» վանդակում լրացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ նախատեսված անձնագրից բացի այլ փաստաթուղթ, կամ օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի անձնագրի կամ անձի ինքնությունը հաստատող այլ փաստաթղթի նույնականացման համարը,

8. «8. քաղաքացիություն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի քաղաքացիությունը, ինչպես որ նշված է անձը հաստատող փաստաթղթում, իսկ քաղաքացիության բացակայության դեպքում լրացվում է «քաղաքացիություն չունեցող անձ»,

9. «9. կենսական շահերի կենտրոն» վանդակում պարտադիր լրացվում է օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող մասնակցի կենսական շահերի կենտրոնը (կենսական շահերի կենտրոնը այն վայրն է, որտեղ կենտրոնացված են անձի ընտանեկան կամ տնտեսական շահերը: Ընտանեկան կամ տնտեսական շահ է համարվում այն վայրը, որտեղ գտնվում է անձի բնակելի տունը (բնակարանը), որտեղ բնակվում է անձը կամ նրա ընտանիքը (բնակության վայրն այն վայրն է, որտեղ անձը մշտապես կամ առավելապես ապրում է), և որտեղ գտնվում է նրա (ընտանիքի) անձնական կամ ընտանեկան հիմնական գույքը, կամ հիմնական տնտեսական (պրոֆեսիոնալ) գործունեության իրականացման վայրը),

10. «10. անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման համար» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հաշվառման համարը,

11. «11. ՀՎՀՀ» վանդակում պարտադիր լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող մասնակցի հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

12. «12. ստացման եղանակ» դաշտում մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվություն ստանալու եղանակի ընտրության համար կատարվում է ձախից V-աձև նշում (կարելի է ընտրել «12.1. փոստով» կամ «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակներից միայն մեկը),

13. «13. լեզու» դաշտում ձախից V-աձև նշումով դիմումատուի ցանկությամբ ընտրվում է մասնակիցների ռեեստրը վարողից տեղեկատվությունը ստանալու մասնակցի նախընտրելի լեզուն, ընդ որում, կարելի է ընտրել «13.1 հայերեն», «13.2. ռուսերեն» կամ «13.3. անգլերեն» տարբերակներից միայն մեկը, իսկ եթե որևէ ընտրություն չի կատարվում, ապա տեղեկատվությունը ուղարկվում է հայերեն,

14. «14. փոստային ինդեքս» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության վայրի փոստային ինդեքսը,

15. «15. երկիր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի բնակության երկրի անվանումը,

16. «16. վարչատարածքային միավոր» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի անվանումը, որտեղ բնակվում է մասնակիցը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` «Երևան» (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի վարչատարածքային միավորի անվանումը),

17. «17. համայնք (վարչական շրջան)» վանդակում պարտադիր լրացվում է մարզի համայնքի (քաղաքային, գյուղական), իսկ Երևան համայնքի դեպքում՝ վարչական շրջանի (օտարերկրյա հասցեի դեպքում՝ տվյալ երկրի համայնքային միավորի) անվանումը, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

18. «18. բնակավայր, փողոց, տուն (շենք), բնակարան» վանդակում հաջորդաբար պարտադիր լրացվում են բնակավայրի անվանումը (առկայության դեպքում), փողոցի անվանումը, տան (շենքի), բնակարանի համարները, որտեղ բնակվում է մասնակիցը,

19. «19. հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները (բնակության, ծառայողական), որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

20. «20. բջջային հեռախոսի համար» վանդակում դիմումատուի ցանկությամբ լրացվում են այն բջջային հեռախոսների միջազգային կոդերը և համարները, որոնցով հնարավոր է կապ հաստատել մասնակցի հետ,

21. «21. էլեկտրոնային փոստի հասցե» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով մասնակիցը նախընտրում է ստանալ տեղեկատվություն մասնակիցների ռեեստրը վարողից, եթե ընտրվել է «12.2. էլեկտրոնային փոստով» վանդակը,

22. «22. մասնակցի որոշումը պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականության վերաբերյալ» դաշտում ձախից V-աձև նշումով ընտրություն է կատարվում պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականությունից հրաժարվելու կամ ընդունելու օգտին: Ընդ որում «22.1. հրաժարվել սեփականությունից» վանդակում նշում է կատարվում այն դեպքում, երբ մասնակիցը ցանկանում է հրաժարվել ֆոնդի փայերի սեփականությունից, իսկ «22.2. ընդունել սեփականությունը» վանդակում նշում է կատարվում այն դեպքում, եթե մասնակիցը նախկինում հրաժարվել է ֆոնդի փայերի սեփականությունից և այժմ ցանկանում է ընդունել ֆոնդի փայերի սեփականությունը,

23. «23. ամսաթիվ» վանդակում պարտադիր լրացվում է դիմումը ներկայացնելու ամսաթիվը, (օր/ամիս/տարի ֆորմատով), մասնավորապես` 01/01/2014,

24. «24. մասնակցի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին մասնակցի կողմից, իսկ եթե դիմումը ներկայացվել է մասնակցի լիազորված անձի կողմից, ապա վանդակը չի լրացվում,

25. «25. լիազորված անձի անուն, ազգանուն» վանդակում պարտադիր լրացվում է մասնակցի լիազորված անձի անունը և ազգանունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին լիազորված անձի կողմից,

26. «26. լիազորված անձի ստորագրություն» վանդակում պարտադիր դրվում է մասնակցի լիազորված անձի ստորագրությունը, եթե սույն դիմումը թղթային ձևով ներկայացվում է հաշվի օպերատորին վերջինիս կողմից:

(հավելվածը լրաց. 15.07.14 թիվ 182-Ն)

(կանոնակարգը խմբ., փոփ., լրաց. 20.12.11 թիվ 372-Ն, 09.07.13 թիվ 171-Ն, խմբ. 10.12.13 թիվ 284-Ն, խմբ., լրաց. 15.07.14 թիվ 182-Ն)