Համարը 
N 1209-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.12.09/24(567).1 Հոդ.318.16
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2016
Ստորագրող մարմինը 
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.11.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.12.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ» ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

1 դեկտեմբերի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10316405

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

16 նոյեմբերի 2016 թ.

ք. Երևան

N 1209-Ն

  

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ» ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետով, 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և 15.1-րդ հոդվածի 3-րդ կետը`

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման միավորների դասակարգիչ համաձայն հավելվածի:

 

 

Ս. Կարայան

 

 

 Հավելված

ՀՀ տնտեսական զարգացման և

ներդրումների նախարարի

2016 թ. նոյեմբերի 16-ի

N 1209-Ն հրամանի

 

ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ

 

ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

 

ՀԴ-003-2016

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

 

____________________________________________________________________________

 

 ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ

 

ՀԴ-003-2016

(վերնագիրը խմբ. 10.07.19 N 527-Ն)

 

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. Սույն դասակարգչով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության մարզերի (այսուհետ` մարզ), մարզերում կազմավորված համայնքների ու բնակավայրերի, ինչպես նաև Երևան քաղաքի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների անվանումները` իրենց ծածկագրերով (տե՛ս աղյուսակ 1):

2. Դասակարգիչը ենթակա է կիրառման նախարարությունների, գերատեսչությունների և կազմակերպությունների կողմից, որոնք վարչատարածքային բաժանման մակարդակներում իրականացնում են տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրական և այլ ոլորտներին առնչվող տեղեկատվության հավաքման, մշակման, ամփոփման, փոխանցման և փոխանակման գործընթացներ:

 

II. ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՎԿԱՅԱԿՈՉՈՒՄՆԵՐ

 

3. Սույն դասակարգչում վկայակոչված են հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերը.

1) ՀԴ 002-99 Երկրների անունների դասակարգիչ

2) ԻՍՕ 3166-1-2013 Կոդեր երկրների և դրանց ենթատարածքային բաժանումների անունների ներկայացման համար. Մաս 1. Երկրների կոդեր

3) ԻՍՕ 3166-2-2013 Կոդեր երկրների և դրանց ենթատարածքային բաժանումների անունների ներկայացման համար. Մաս 1. Երկրների ենթատարածքային բաժանումների կոդեր

 

III. ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

4. Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման միավորների դասակարգիչը կառուցված է եռաստիճան դասակարգման սկզբունքով:

5. Առաջին աստիճանում դասակարգումը կատարվում է դասակարգման ֆասետային մեթոդով:

6. Երկրորդ և երրորդ աստիճաններում դասակարգումը կատարվում է հիերարխիկ մեթոդով:

7. Դասակարգման առաջին աստիճանում դասակարգման խմբավորումներն են մարզերը:

8. Դասակարգման երկրորդ աստիճանում դասակարգման խմբավորումներն են համայնքները:

9. Դասակարգման երրորդ աստիճանում դասակարգման խմբավորումներն են մարզերի համայնքների բնակավայրերը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` քաղաքի վարչական շրջանները:

10. Դասակարգչի ամեն մի դիրքն իր կառուցվածքով բաղկացած է երեք բլոկից.

1) միավորի նույնականացման բլոկ,

2) միավորի անվանման բլոկ,

3) լրացուցիչ տվյալների բլոկ:

11. Նույնականացման բլոկն ընդգրկում է նույնականացման ծածկագիրը և ստուգիչ թիվը:

12. Անվանման բլոկում նշվում է միավորի` մարզի, համայնքի, բնակավայրի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանի պաշտոնական անվանումը:

13. Լրացուցիչ տվյալների բլոկը, անհրաժեշտության դեպքում, պարունակում է որոշ պարզաբանումներ վարչատարածքային բաժանման միավորների պատկանելիության կամ կարգավիճակի վերաբերյալ:

 

IV. ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԾԱԾԿԱԳՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

14. Դասակարգման օբյեկտների` վարչատարածքային միավորների, ծածկագրման համակարգն ընդգրկում է դասակարգման առաջին աստիճանում ծածկագրման զուգահեռ, իսկ դասակարգման երկրորդ և երրորդ աստիճաններում հաջորդական մեթոդները:

15. Նույնականացման բլոկում վարչատարածքային բաժանման միավորների ծածկագիրը բաղկացած է տասական համակարգի թվային ինը նիշերից և ունի հետևյալ կառուցվածքը (տե՛ս սխեմա 1):

 

Սխեմա 1. Ծածկագրերի կառուցվածքը

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_20648

 

16. 1-ին և 2-րդ նիշերով ներկայացված են դասակարգման առաջին մակարդակի օբյեկտները` մարզերը:

17. 3-րդից մինչև 5-րդ նիշերով ներկայացված են դասակարգման երկրորդ մակարդակի օբյեկտները` համայնքները:

18. 6-րդ և 7-րդ նիշերով ներկայացված են դասակարգման երրորդ մակարդակի օբյեկտները` մարզերի համայնքների բնակավայրերը, իսկ Երևան համայնքի դեպքում` քաղաքի վարչական շրջանները:

19. 8-րդ նիշով ներկայացված են դասակարգման երրորդ մակարդակի օբյեկտների տեսակները, որոնց համար դասակարգչում սահմանված են հետևյալ տեսակները և համապատասխան արժեքները`

1) 1 քաղաք,

2) 2 գյուղ,

3) 3 քաղաքի վարչական շրջան (միայն Երևան քաղաքի համար):

20. Բացի դասակարգչում սահմանված երրորդ մակարդակի օբյեկտների տեսակներից, ծածկագրի 8-րդ նիշի համար կարելի է սահմանել այլ արժեքներ` դասակարգչում համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուց հետո:

21. 9-րդ նիշով ներկայացվում է ստուգիչ թիվը, որը հաշվարկում է Լուննի բանաձևով:

22. Ստուգիչ թվի հաշվարկը Լուննի բանաձևով (ըստ «10» մոդուլի ստուգիչ թվի) կատարվում է հետևյալ երեք փուլերով.

1) Ծածկագրի ձախ կողմի առաջին թվանշանից սկսած կրկնապատկել 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ և 8-րդ դիրքերում գտնվող թվանշանները:

2) Առաջին փուլում ստացված արդյունքների ամեն մի թվանշանին գումարել հաշվարկին չմասնակցած դիրքերում գտնվող թվանշանները և որոշել դրանց գումարը:

3) Երկրորդ փուլի արդյունքում ստացված թվին ամենամոտ գտնվող, զրոյով վերջացող, իրենից մեծ թվից հանել երկրորդ փուլի արդյունքը: Ստացված թիվը ստուգիչ թիվն է: Եթե երկրորդ փուլի արդյունքը վերջանում է զրոյով (օրինակ` տասը, քսան, երեսուն և այլն), ապա ստուգիչ թիվը զրոն է:

Օրինակ 1`

Վարչատարածքային միավորի կոդն է 03 001 01 1

 1-ին փուլ` 3x2=6, 0x2=0, 0x2=0, 1x2=2

 2-րդ փուլ` 0+6+0+0+1+0+1+2=10

 3-րդ փուլ` ստուգիչ թվի արժեքը 0 է:

Օրինակ 2`

Վարչատարածքային միավորի կոդն է 07 091 28 2

 1-ին փուլ` 7x2=14, 9x2=18, 2x2=4, 2x2=4

 2-րդ փուլ` 0+1+4+0+1+8+1+4+8+4=31

 3-րդ փուլ` ստուգիչ թվի արժեքը 9 է (40-31=9):

23. Ստուգիչ թիվը ծածկագրի բաղկացուցիչ մասն է` սակայն նույնականացման բլոկում դրա կիրառման անհրաժեշտությունը որոշում է դասակարգիչը կիրառողը: Այն կոչված է տեղեկատվության մեքենայական հաղորդման (փոխանցման) և մշակման ժամանակ ծածկագրի նիշերի հավաստիությունը ստուգելու համար:

24. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված վարչատարածքային բաժանման միավորի անվանման փոփոխության դեպքերում դասակարգչում ծածկագիրը չի փոփոխվում:

25. Համայնքների միավորման ՀՀ օրենքով սահմանված դեպքերում, այլ համայնքին միացած համայնքների և այդ համայնքների բնակավայրերի ծածկագրերը համարվում են ուժը կորցրած: Համապատասխան համայնքի կազմում բնակավայրերին այբբենական կարգով սահմանվում են հերթական ծածկագրեր:

26. Ուժը կորցրած ծածկագրերը չեն օգտագործվում դասակարգչում այլ օբյեկտներ սահմանելու համար, դրանք կարող են կրկին օգտագործվել միայն նախկինում այդ ծածկագրով սահմանված օբյեկտների կարգավիճակների համապատասխան փոփոխությունների դեպքում:

27. Միջազգային մակարդակով տեղեկատվության հավաքման, մշակման և փոխանակման դեպքում թույլատրվում է վարչատարածքային բաժանման միավորների նույնականացման ծածկագրի սկզբում տեղադրել Հայաստանի Հանրապետության տառային կամ թվային` համապատասխանաբար AM կամ 051 ծածկագիրը, ըստ ՀԴ 002 և ԻՍՕ 3166-1 ստանդարտի:

28. Դասակարգչում տրված են նաև Հայաստանի Հանրապետության մարզերի տառային ծածկագրերը` ըստ ԻՍՕ 3166-2 ստանդարտի (տե՛ս աղյուսակ 2):

 

Աղյուսակ 1. ՀՀ մարզերի, մարզերում կազմավորված համայնքների ու բնակավայրերի, ինչպես նաև Երևան քաղաքի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների անվանումները` իրենց ծածկագրերով

 

Նույնականացման
բլոկը

Անվանման բլոկը

Լրացուցիչ
տվյալի բլոկը

Միավորի
ծածկագիրը

Ստուգիչ թիվը

Մարզի
անվանումը

Համայնքի
անվանումը

Միավորված համայնքների բնակավայրերի, Երևան քաղաքի վարչական շրջանների անվանումները

1

2

3

4

5

6

01 001 000

7

 

Երևան

   

01 001 013

0

   

Աջափնյակ

 

01 001 023

9

   

Ավան

 

01 001 033

8

   

Արաբկիր

 

01 001 043

7

   

Դավթաշեն

 

01 001 053

6

   

Էրեբունի

 

01 001 063

5

   

Կենտրոն

 

01 001 073

4

   

Մալաթիա-Սեբաստիա

 

01 001 083

3

   

Նոր Նորք

 

01 001 093

2

   

Նորք-Մարաշ

 

01 001 103

9

   

Նուբարաշեն

 

01 001 113

8

   

Շենգավիթ

 

01 001 123

7

   

Քանաքեռ-Զեյթուն

 

02 000 000

6

Արագածոտն

     

02 001 000

5

 

Աշտարակ

 

Մարզկենտրոն

02 001 011

2

   

Աշտարակ

 

02 001 022

9

   

Մուղնի

 

02 002 000

4

 

Ապարան

   

02 002 011

1

   

Ապարան

 

02 002 022

8

   

Արագած

 

02 002 032

7

   

Արայի

 

02 002 042

6

   

Ափնագյուղ

 

02 002 052

5

   

Եղիպատրուշ

 

02 002 062

4

   

Երնջատափ

 

02 002 072

3

   

Թթուջուր

 

02 002 082

2

   

Լուսագյուղ

 

02 002 092

1

   

Ծաղկաշեն

 

02 002 102

8

   

Կայք

 

02 002 112

7

   

Հարթավան

 

02 002 122

6

   

Ձորագլուխ

 

02 002 132

5

   

Նիգավան

 

02 002 142

4

   

Շենավան

 

02 002 152

3

   

Շողակն

 

02 002 162

2

   

Չքնաղ

 

02 002 172

1

   

Ջրամբար

 

02 002 182

0

   

Սարալանջ

 

02 002 192

9

   

Վարդենիս

 

02 002 202

6

   

Վարդենուտ

 

02 002 212

5

   

Քուչակ

 

02 003 000

3

 

Թալին

   

02 003 011

0

   

Թալին

 

02 004 000

2

 

Ագարակ

 

Աշտարակի շրջ.

02 004 012

7

   

Ագարակ

 

02 005 000

1

 

Ագարակավան

   

02 005 012

6

   

Ագարակավան

 

02 006 000

0

 

Ալագյազ

   

02 006 012

5

   

Ալագյազ

 

02 006 022

4

   

Ավշեն

 

02 006 032

3

   

Կանիաշիր

 

02 006 042

2

   

Ճարճակիս

 

02 006 052

1

   

Միջնատուն

 

02 006 062

0

   

Միրաք

 

02 006 072

9

   

Շենկանի

 

02 006 082

8

   

Ջամշլու

 

02 006 092

7

   

Ռյա թազա

 

02 006 102

4

   

Սադունց

 

02 006 112

3

   

Սիփան

 

02 007 000

9

 

Ակունք

   

02 007 012

4

   

Ակունք

 

02 008 000

8

 

Աղձք

   

02 008 012

3

   

Աղձք

 

02 010 000

4

 

Անտառուտ

   

02 010 012

9

   

Անտառուտ

 

02 011 000

3

 

Աշնակ

   

02 011 012

8

   

Աշնակ

 

02 012 000

2

 

Ավան

   

02 012 012

7

   

Ավան

 

02 012 022

6

   

Խնուսիկ

 

02 013 000

1

 

Մեծաձոր

   

02 013 012

6

   

Մեծաձոր

 

02 016 000

8

 

Արագածավան

   

02 016 012

3

   

Արագածավան

 

02 016 022

2

   

Արտենի

 

02 016 032

1

   

Գետափ

 

02 016 042

0

   

Լուսակն

 

02 017 000

7

 

Արագածոտն

   

02 017 012

2

   

Արագածոտն

 

02 019 000

5

 

Թաթուլ

   

02 019 012

0

   

Թաթուլ

 

02 020 000

2

 

Արտաշատավան

   

02 020 012

7

   

Արտաշատավան

 

02 020 022

6

   

Լուսաղբյուր

 

02 020 032

5

   

Նիգատուն

 

02 022 000

0

 

Արուճ

   

02 022 012

5

   

Արուճ

 

02 024 000

8

 

Բազմաղբյուր

   

02 024 012

3

   

Բազմաղբյուր

 

02 025 000

7

 

Օթևան

   

02 025 012

2

   

Օթևան

 

02 026 000

6

 

Արևուտ

   

02 026 012

1

   

Արևուտ

 

02 028 000

4

 

Բյուրական

   

02 028 012

9

   

Բյուրական

 

02 029 000

3

 

Գառնահովիտ

   

02 029 012

8

   

Գառնահովիտ

 

02 034 000

6

 

Կանչ

   

02 034 012

1

   

Կանչ

 

02 035 000

5

 

Դաշտադեմ

   

02 035 012

0

   

Դաշտադեմ

 

02 036 000

4

 

Դավթաշեն

   

02 036 012

9

   

Դավթաշեն

 

02 038 000

2

 

Դիան

   

02 038 012

7

   

Դիան

 

02 039 000

1

 

Դպրևանք

   

02 039 012

6

   

Դպրևանք

 

02 041 000

7

 

Եղնիկ

   

02 041 012

2

   

Եղնիկ

 

02 044 000

4

 

Զարինջա

   

02 044 012

9

   

Զարինջա

 

02 045 000

3

 

Զովասար

   

02 045 012

8

   

Զովասար

 

02 047 000

1

 

Թլիկ

   

02 047 012

6

   

Թլիկ

 

02 048 000

0

 

Իրինդ

   

02 048 012

5

   

Իրինդ

 

02 050 000

5

 

Լեռնարոտ

   

02 050 012

0

   

Լեռնարոտ

 

02 053 000

2

 

Ծաղկահովիտ

   

02 053 012

7

   

Ծաղկահովիտ

 

02 053 022

6

   

Բերքառատ

 

02 053 032

5

   

Գեղադիր

 

02 053 042

4

   

Գեղաձոր

 

02 053 052

3

   

Գեղարոտ

 

02 053 062

2

   

Լեռնապար

 

02 053 072

1

   

Ծիլքար

 

02 053 082

0

   

Հնաբերդ

 

02 053 092

9

   

Նորաշեն

 

02 053 102

6

   

Վարդաբլուր

 

02 055 000

0

 

Ծաղկասար

   

02 055 012

5

   

Ծաղկասար

 

02 057 000

8

 

Կաթնաղբյուր

   

02 057 012

3

   

Կաթնաղբյուր

 

02 058 000

7

 

Կարբի

   

02 058 012

2

   

Կարբի

 

02 059 000

6

 

Կարմրաշեն

   

02 059 012

1

   

Կարմրաշեն

 

02 060 000

3

 

Կաքավաձոր

   

02 060 012

8

   

Կաքավաձոր

 

02 061 000

2

 

Կոշ

   

02 061 012

7

   

Կոշ

 

02 062 000

1

 

Հակո

   

02 062 012

6

   

Հակո

 

02 064 000

9

 

Հացաշեն

   

02 064 012

4

   

Հացաշեն

 

02 067 000

6

 

Դդմասար

   

02 067 012

1

   

Դդմասար

 

02 068 000

5

 

Ղազարավան

   

02 068 012

0

   

Ղազարավան

 

02 069 000

4

 

Մաստարա

   

02 069 012

9

   

Մաստարա

 

02 069 022

8

   

Ձորագյուղ

 

02 070 000

1

 

Մելիքգյուղ

   

02 070 012

6

   

Մելիքգյուղ

 

02 073 000

8

 

Ներքին Բազմաբերդ

   

02 073 012

3

   

Ներքին Բազմաբերդ

 

02 074 000

7

 

Ներքին Սասնաշեն

   

02 074 012

2

   

Ներքին Սասնաշեն

 

02 076 000

5

 

Նոր Ամանոս

   

02 076 012

0

   

Նոր Ամանոս

 

02 079 000

2

 

Նոր Արթիկ

   

02 079 012

7

   

Նոր Արթիկ

 

02 080 000

9

 

Նոր Եդեսիա

   

02 080 012

4

   

Նոր Եդեսիա

 

02 081 000

8

 

Շամիրամ

   

02 081 012

3

   

Շամիրամ

 

02 084 000

5

 

Շղարշիկ

   

02 084 012

0

   

Շղարշիկ

 

02 085 000

4

 

Ոսկեթաս

   

02 085 012

9

   

Ոսկեթաս

 

02 086 000

3

 

Ոսկեհատ

   

02 086 012

8

   

Ոսկեհատ

 

02 087 000

2

 

Ոսկեվազ

   

02 087 012

7

   

Ոսկեվազ

 

02 089 000

0

 

Պարտիզակ

   

02 089 012

5

   

Պարտիզակ

 

02 093 000

4

 

Սաղմոսավան

   

02 093 012

9

   

Սաղմոսավան

 

02 095 000

2

 

Սասունիկ

   

02 095 012

7

   

Սասունիկ

 

02 095 022

6

   

Կարին

 

02 098 000

9

 

Սորիկ

   

02 098 012

4

   

Սորիկ

 

02 099 000

8

 

Սուսեր

   

02 099 012

3

   

Սուսեր

 

02 103 000

2

 

Վերին Բազմաբերդ

   

02 103 012

7

   

Վերին Բազմաբերդ

 

02 104 000

1

 

Վերին Սասնաշեն

   

02 104 012

6

   

Վերին Սասնաշեն

 

02 105 000

0

 

Վերին Սասունիկ

   

02 105 012

5

   

Վերին Սասունիկ

 

02 106 000

9

 

Տեղեր

   

02 106 012

4

   

Տեղեր

 

02 107 000

8

 

Ցամաքասար

   

02 107 012

3

   

Ցամաքասար

 

02 108 000

7

 

Ուշի

   

02 108 012

2

   

Ուշի

 

02 109 000

6

 

Ուջան

   

02 109 012

1

   

Ուջան

 

02 110 000

3

 

Փարպի

   

02 110 012

8

   

Փարպի

 

02 112 000

1

 

Օհանավան

   

02 112 012

6

   

Օհանավան

 

02 113 000

0

 

Օշական

   

02 113 012

5

   

Օշական

 

02 114 000

9

 

Օրգով

   

02 114 012

4

   

Օրգով

 

03 000 000

4

Արարատ

     

03 001 000

3

 

Արտաշատ

 

Մարզկենտրոն

03 001 011

0

   

Արտաշատ

 

03 002 000

2

 

Արարատ

   

03 002 011

9

   

Արարատ

 

03 003 000

1

 

Մասիս

   

03 003 011

8

   

Մասիս

 

03 004 000

0

 

Վեդի

   

03 004 011

7

   

Վեդի

 

03 005 000

9

 

Աբովյան

   

03 005 012

4

   

Աբովյան

 

03 006 000

8

 

Ազատաշեն

   

03 006 012

3

   

Ազատաշեն

 

03 007 000

7

 

Ազատավան

   

03 007 012

2

   

Ազատավան

 

03 008 000

6

 

Այգավան

   

03 008 012

1

   

Այգավան

 

03 009 000

5

 

Այգեզարդ

   

03 009 012

0

   

Այգեզարդ

 

03 010 000

2

 

Այգեպատ

   

03 010 012

7

   

Այգեպատ

 

03 011 000

1

 

Այգեստան

   

03 011 012

6

   

Այգեստան

 

03 012 000

0

 

Այնթապ

   

03 012 012

5

   

Այնթապ

 

03 013 000

9

 

Ավշար

   

03 013 012

4

   

Ավշար

 

03 014 000

8

 

Արալեզ

   

03 014 012

3

   

Արալեզ

 

03 015 000

7

 

Արարատ

   

03 015 012

2

   

Արարատ

 

03 016 000

6

 

Արաքսավան

   

03 016 012

1

   

Արաքսավան

 

03 017 000

5

 

Արբաթ

   

03 017 012

0

   

Արբաթ

 

03 018 000

4

 

Արգավանդ

   

03 018 012

9

   

Արգավանդ

 

03 019 000

3

 

Արմաշ

   

03 019 012

8

   

Արմաշ

 

03 020 000

0

 

Արևաբույր

   

03 020 012

5

   

Արևաբույր

 

03 021 000

9

 

Արևշատ

   

03 021 012

4

   

Արևշատ

 

03 022 000

8

 

Բաղրամյան

   

03 022 012

3

   

Բաղրամյան

 

03 023 000

7

 

Բարձրաշեն

   

03 023 012

2

   

Բարձրաշեն

 

03 023 022

1

   

Կաքավաբերդ

 

03 024 000

6

 

Բերդիկ

   

03 024 012

1

   

Բերդիկ

 

03 025 000

5

 

Բերքանուշ

   

03 025 012

0

   

Բերքանուշ

 

03 026 000

4

 

Բյուրավան

   

03 026 012

9

   

Բյուրավան

 

03 027 000

3

 

Բուրաստան

   

03 027 012

8

   

Բուրաստան

 

03 028 000

2

 

Գեղանիստ

   

03 028 012

7

   

Գեղանիստ

 

03 029 000

1

 

Գետազատ

   

03 029 012

6

   

Գետազատ

 

03 030 000

8

 

Գետափնյա

   

03 030 012

3

   

Գետափնյա

 

03 031 000

7

 

Գոռավան

   

03 031 012

2

   

Գոռավան

 

03 032 000

6

 

Դալար

   

03 032 012

1

   

Դալար

 

03 033 000

5

 

Դաշտավան

   

03 033 012

0

   

Դաշտավան

 

03 034 000

4

 

Դաշտաքար

   

03 034 012

9

   

Դաշտաքար

 

03 035 000

3

 

Դարակերտ

   

03 035 012

8

   

Դարակերտ

 

03 036 000

2

 

Դարբնիկ

   

03 036 012

7

   

Դարբնիկ

 

03 037 000

1

 

Դեղձուտ

   

03 037 012

6

   

Դեղձուտ

 

03 038 000

0

 

Դիմիտրով

   

03 038 012

5

   

Դիմիտրով

 

03 039 000

9

 

Դիտակ

   

03 039 012

4

   

Դիտակ

 

03 040 000

6

 

Դվին

   

03 040 012

1

   

Դվին

 

03 041 000

5

 

Եղեգնավան

   

03 041 012

0

   

Եղեգնավան

 

03 042 000

4

 

Երասխ

   

03 042 012

9

   

Երասխ

 

03 043 000

3

 

Զանգակատուն

   

03 043 012

8

   

Զանգակատուն

 

03 044 000

2

 

Զորակ

   

03 044 012

7

   

Զորակ

 

03 045 000

1

 

Լանջազատ

   

03 045 012

6

   

Լանջազատ

 

03 047 000

9

 

Լանջառ

   

03 047 012

4

   

Լանջառ

 

03 048 000

8

 

Լուսաշող

   

03 048 012

3

   

Լուսաշող

 

03 049 000

7

 

Լուսառատ

   

03 049 012

2

   

Լուսառատ

 

03 050 000

3

 

Խաչփառ

   

03 050 012

8

   

Խաչփառ

 

03 051 000

2

 

Կանաչուտ

   

03 051 012

7

   

Կանաչուտ

 

03 052 000

1

 

Հայանիստ

   

03 052 012

6

   

Հայանիստ

 

03 053 000

0

 

Հնաբերդ

   

03 053 012

5

   

Հնաբերդ

 

03 054 000

9

 

Հովտաշատ

   

03 054 012

4

   

Հովտաշատ

 

03 055 000

8

 

Հովտաշեն

   

03 055 012

3

   

Հովտաշեն

 

03 056 000

7

 

Ղուկասավան

   

03 056 012

2

   

Ղուկասավան

 

03 057 000

6

 

Մասիս

   

03 057 012

1

   

Մասիս

 

03 058 000

5

 

Մարմարաշեն

   

03 058 012

0

   

Մարմարաշեն

 

03 059 000

4

 

Մխչյան

   

03 059 012

9

   

Մխչյան

 

03 060 000

1

 

Մրգանուշ

   

03 060 012

6

   

Մրգանուշ

 

03 061 000

0

 

Մրգավան

   

03 061 012

5

   

Մրգավան

 

03 062 000

9

 

Մրգավետ

   

03 062 012

4

   

Մրգավետ

 

03 063 000

8

 

Նարեկ

   

03 063 012

3

   

Նարեկ

 

03 064 000

7

 

Նիզամի

   

03 064 012

2

   

Նիզամի

 

03 065 000

6

 

Նշավան

   

03 065 012

1

   

Նշավան

 

03 066 000

5

 

Նոյակերտ

   

03 066 012

0

   

Նոյակերտ

 

03 067 000

4

 

Նորաբաց

   

03 067 012

9

   

Նորաբաց

 

03 068 000

3

 

Նորամարգ

   

03 068 012

8

   

Նորամարգ

 

03 069 000

2

 

Նորաշեն

   

03 069 012

7

   

Նորաշեն

 

03 070 000

9

 

Նոր Խարբերդ

   

03 070 012

4

   

Նոր Խարբերդ

 

03 071 000

8

 

Նոր կյանք

   

03 071 012

3

   

Նոր կյանք

 

03 072 000

7

 

Նոր Կյուրին

   

03 072 012

2

   

Նոր Կյուրին

 

03 073 000

6

 

Նոր ուղի

   

03 073 012

1

   

Նոր ուղի

 

03 074 000

5

 

Շահումյան

   

03 074 012

0

   

Շահումյան

 

03 076 000

3

 

Ոսկետափ

   

03 076 012

8

   

Ոսկետափ

 

03 077 000

2

 

Ոստան

   

03 077 012

7

   

Ոստան

 

03 078 000

1

 

Պարույր Սևակ

   

03 078 012

6

   

Պարույր Սևակ

 

03 078 022

5

   

Տիգրանաշեն

 

03 079 000

0

 

Ջրահովիտ

   

03 079 012

5

   

Ջրահովիտ

 

03 080 000

7

 

Ջրաշեն

   

03 080 012

2

   

Ջրաշեն

 

03 081 000

6

 

Ռանչպար

   

03 081 012

1

   

Ռանչպար

 

03 082 000

5

 

Սայաթ-Նովա

   

03 082 012

0

   

Սայաթ-Նովա

 

03 083 000

4

 

Սիս

   

03 083 012

9

   

Սիս

 

03 084 000

3

 

Սիսավան

   

03 084 012

8

   

Սիսավան

 

03 085 000

2

 

Սիփանիկ

   

03 085 012

7

   

Սիփանիկ

 

03 086 000

1

 

Սուրենավան

   

03 086 012

6

   

Սուրենավան

 

03 087 000

0

 

Վանաշեն

   

03 087 012

5

   

Վանաշեն

 

03 088 000

9

 

Վարդաշատ

   

03 088 012

4

   

Վարդաշատ

 

03 089 000

8

 

Վարդաշեն

   

03 089 012

3

   

Վարդաշեն

 

03 090 000

5

 

Գինեվետ

   

03 090 012

0

   

Գինեվետ

 

03 091 000

4

 

Վերին Արտաշատ

   

03 091 012

9

   

Վերին Արտաշատ

 

03 092 000

3

 

Վերին Դվին

   

03 092 012

8

   

Վերին Դվին

 

03 093 000

2

 

Տափերական

   

03 093 012

7

   

Տափերական

 

03 094 000

1

 

Ուրցալանջ

   

03 094 012

6

   

Ուրցալանջ

 

03 095 000

0

 

Ուրցաձոր

   

03 095 012

5

   

Ուրցաձոր

 

03 095 022

4

   

Լանջանիստ

 

03 095 032

3

   

Շաղափ

 

03 096 000

9

 

Փոքր Վեդի

   

03 096 012

4

   

Փոքր Վեդի

 

03 097 000

8

 

Քաղցրաշեն

   

03 097 012

3

   

Քաղցրաշեն

 

04 000 000

2

Արմավիր

     

04 001 000

1

 

Արմավիր (Հոկտեմբերյան)

 

 Մարզկենտրոն

04 001 011

8

   

Արմավիր (Հոկտեմբերյան)

 

04 002 000

0

 

Վաղարշապատ (Էջմիածին)

   

04 002 011

7

   

Վաղարշապատ (Էջմիածին)

 

04 003 000

9

 

Մեծամոր

   

04 003 011

6

   

Մեծամոր

 

04 004 000

8

 

Ակնալիճ

   

04 004 012

3

   

Ակնալիճ

 

04 005 000

7

 

Ակնաշեն

   

04 005 012

2

   

Ակնաշեն

 

04 006 000

6

 

Աղավնատուն

   

04 006 012

1

   

Աղավնատուն

 

04 007 000

5

 

Ամասիա

   

04 007 012

0

   

Ամասիա

 

04 008 000

4

 

Ամբերդ

   

04 008 012

9

   

Ամբերդ

 

04 009 000

3

 

Այգեկ

   

04 009 012

8

   

Այգեկ

 

04 010 000

0

 

Այգեշատ

 

Արմավիրի շրջ.

04 010 012

5

   

Այգեշատ

 

04 011 000

9

 

Այգեշատ

 

Էջմիածնի շրջ.

04 011 012

4

   

Այգեշատ

 

04 012 000

8

 

Ապագա

   

04 012 012

3

   

Ապագա

 

04 013 000

7

 

Առատաշեն

   

04 013 012

2

   

Առատաշեն

 

04 014 000

6

 

Արագած

   

04 014 012

1

   

Արագած

 

04 015 000

5

 

Արազափ

   

04 015 012

0

   

Արազափ

 

04 016 000

4

 

Արաքս

 

Արմավիրի շրջ.

04 016 012

9

   

Արաքս

 

04 017 000

3

 

Արաքս

 

Էջմիածնի շրջ.

04 017 012

8

   

Արաքս

 

04 018 000

2

 

Արգավանդ

   

04 018 012

7

   

Արգավանդ

 

04 019 000

1

 

Արգինա

   

04 019 012

6

   

Արգինա

 

04 020 000

8

 

Արմավիր

   

04 020 012

3

   

Արմավիր

 

04 021 000

7

 

Արշալույս

   

04 021 012

2

   

Արշալույս

 

04 022 000

6

 

Արտամետ

   

04 022 012

1

   

Արտամետ

 

04 023 000

5

 

Արտիմետ

   

04 023 012

0

   

Արտիմետ

 

04 024 000

4

 

Արտաշար

   

04 024 012

9

   

Արտաշար

 

04 025 000

3

 

Արևադաշտ

   

04 025 012

8

   

Արևադաշտ

 

04 026 000

2

 

Արևաշատ

   

04 026 012

7

   

Արևաշատ

 

04 027 000

1

 

Արևիկ

   

04 027 012

6

   

Արևիկ

 

04 028 000

0

 

Բագարան

   

04 028 012

5

   

Բագարան

 

04 029 000

9

 

Բաղրամյան

 

Բաղրամյանի շրջ.

04 029 012

4

   

Բաղրամյան

 

04 030 000

6

 

Բաղրամյան

 

Էջմիածնի շրջ.

04 030 012

1

   

Բաղրամյան

 

04 031 000

5

 

Բամբակաշատ

   

04 031 012

0

   

Բամբակաշատ

 

04 032 000

4

 

Բերքաշատ

   

04 032 012

9

   

Բերքաշատ

 

04 033 000

3

 

Գայ

   

04 033 012

8

   

Գայ

 

04 034 000

2

 

Գետաշեն

   

04 034 012

7

   

Գետաշեն

 

04 035 000

1

 

Գրիբոյեդով

   

04 035 012

6

   

Գրիբոյեդով

 

04 036 000

0

 

Դալարիկ

   

04 036 012

5

   

Դալարիկ

 

04 037 000

9

 

Դաշտ

   

04 037 012

4

   

Դաշտ

 

04 038 000

8

 

Դողս

   

04 038 012

3

   

Դողս

 

04 039 000

7

 

Եղեգնուտ

   

04 039 012

2

   

Եղեգնուտ

 

04 040 000

4

 

Երասխահուն

   

04 040 012

9

   

Երասխահուն

 

04 041 000

3

 

Երվանդաշատ

   

04 041 012

8

   

Երվանդաշատ

 

04 042 000

2

 

Զարթոնք

   

04 042 012

7

   

Զարթոնք

 

04 043 000

1

 

Մայիսյան

   

04 043 012

6

   

Մայիսյան

 

04 044 000

0

 

Լենուղի

   

04 044 012

5

   

Լենուղի

 

04 045 000

9

 

Լեռնագոգ

   

04 045 012

4

   

Լեռնագոգ

 

04 046 000

8

 

Լեռնամերձ

   

04 046 012

3

   

Լեռնամերձ

 

04 047 000

7

 

Լուկաշին

   

04 047 012

2

   

Լուկաշին

 

04 048 000

6

 

Լուսագյուղ

   

04 048 012

1

   

Լուսագյուղ

 

04 049 000

5

 

Խանջյան

   

04 049 012

0

   

Խանջյան

 

04 050 000

1

 

Խորոնք

   

04 050 012

6

   

Խորոնք

 

04 051 000

0

 

Ծաղկալանջ

   

04 051 012

5

   

Ծաղկալանջ

 

04 052 000

9

 

Ծաղկունք

   

04 052 012

4

   

Ծաղկունք

 

04 053 000

8

 

Ծիածան

   

04 053 002

4

   

Ծիածան

 

04 054 000

7

 

Կողբավան

   

04 054 012

2

   

Կողբավան

 

04 055 000

6

 

Հայթաղ

   

04 055 012

1

   

Հայթաղ

 

04 056 000

5

 

Հայկաշեն

   

04 056 012

0

   

Հայկաշեն

 

04 057 000

4

 

Հայկավան

   

04 057 012

9

   

Հայկավան

 

04 058 000

3

 

Հացիկ

   

04 058 012

8

   

Հացիկ

 

04 059 000

2

 

Սարդարապատ

   

04 059 012

7

   

Սարդարապատ

 

04 060 000

9

 

Հովտամեջ

   

04 060 012

4

   

Հովտամեջ

 

04 061 000

8

 

Հուշակերտ

   

04 061 012

3

   

Հուշակերտ

 

04 062 000

7

 

Այգեվան

   

04 062 012

2

   

Այգեվան

 

04 063 000

6

 

Մարգարա

   

04 063 012

1

   

Մարգարա

 

04 064 000

5

 

Մեծամոր

   

04 064 012

0

   

Մեծամոր

 

04 065 000

4

 

Մերձավան

   

04 065 012

9

   

Մերձավան

 

04 066 000

3

 

Մյասնիկյան

   

04 066 012

8

   

Մյասնիկյան

 

04 067 000

2

 

Մրգաշատ

   

04 067 012

7

   

Մրգաշատ

 

04 068 000

1

 

Մրգաստան

   

04 068 012

6

   

Մրգաստան

 

04 069 000

0

 

Մուսալեռ

   

04 069 012

5

   

Մուսալեռ

 

04 070 000

7

 

Նալբանդյան

   

04 070 012

2

   

Նալբանդյան

 

04 071 000

6

 

Նոր Արմավիր

   

04 071 012

1

   

Նոր Արմավիր

 

04 072 000

5

 

Նոր Արտագերս

   

04 072 012

0

   

Նոր Արտագերս

 

04 073 000

4

 

Նոր Կեսարիա

   

04 073 012

9

   

Նոր Կեսարիա

 

04 074 000

3

 

Նորակերտ

   

04 074 012

8

   

Նորակերտ

 

04 075 000

2

 

Նորապատ

   

04 075 012

7

   

Նորապատ

 

04 076 000

1

 

Նորավան

   

04 076 012

6

   

Նորավան

 

04 077 000

0

 

Շահումյան

   

04 077 012

5

   

Շահումյան

 

04 078 000

9

 

Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա

   

04 078 012

4

   

Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա

 

04 079 000

8

 

Շենավան

   

04 079 012

3

   

Շենավան

 

04 080 000

5

 

Շենիկ

   

04 080 012

0

   

Շենիկ

 

04 081 000

4

 

Ոսկեհատ

   

04 081 012

9

   

Ոսկեհատ

 

04 082 000

3

 

Պտղունք

   

04 082 012

8

   

Պտղունք

 

04 083 000

2

 

Ջանֆիդա

   

04 083 012

7

   

Ջանֆիդա

 

04 084 000

1

 

Ջրաշեն

   

04 084 012

6

   

Ջրաշեն

 

04 085 000

0

 

Ջրառատ

   

04 085 012

5

   

Ջրառատ

 

04 086 000

9

 

Ջրարբի

   

04 086 012

4

   

Ջրարբի

 

04 087 000

8

 

Գեղակերտ

   

04 087 012

3

   

Գեղակերտ

 

04 088 000

7

 

Ալաշկերտ

   

04 088 012

2

   

Ալաշկերտ

 

04 089 000

6

 

Վանանդ

   

04 089 012

1

   

Վանանդ

 

04 090 000

3

 

Վարդանաշեն

   

04 090 012

8

   

Վարդանաշեն

 

04 091 000

2

 

Տալվորիկ

   

04 091 012

7

   

Տալվորիկ

 

04 092 000

1

 

Տանձուտ

   

04 092 012

6

   

Տանձուտ

 

04 093 000

0

 

Տարոնիկ

   

04 093 012

5

   

Տարոնիկ

 

04 094 000

9

 

Փարաքար

   

04 094 012

4

   

Փարաքար

 

04 094 022

3

   

Թաիրով

 

04 095 000

8

 

Փշատավան

   

04 095 012

3

   

Փշատավան

 

04 096 000

7

 

Քարակերտ

   

04 096 012

2

   

Քարակերտ

 

04 097 000

6

 

Ֆերիկ

   

04 097 012

1

   

Ֆերիկ

 

05 000 000

9

Գեղարքունիք

     

05 001 000

8

 

Գավառ (Կամո)

 

Մարզկենտրոն

05 001 011

5

   

Գավառ (Կամո)

 

05 002 000

7

 

Ճամբարակ

   

05 002 011

4

   

Ճամբարակ

 

05 002 022

1

   

Այգուտ

 

05 002 032

0

   

Անտառամեջ

 

05 002 042

9

   

Արծվաշեն
(ժամանակավորապես գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ)

 

05 002 052

8

   

Բարեպատ

 

05 002 062

7

   

Գետիկ

 

05 002 072

6

   

Դպրաբակ

 

05 002 082

5

   

Թթուջուր

 

05 002 092

4

   

Կալավան

 

05 002 102

1

   

Ձորավանք

 

05 002 112

0

   

Ճապկուտ

 

05 002 122

9

   

Մարտունի

 

05 002 132

8

   

Վահան

 

05 003 000

6

 

Մարտունի

   

05 003 011

3

   

Մարտունի

 

05 004 000

5

 

Սևան

   

05 004 011

2

   

Սևան

 

05 004 022

9

   

Գագարին

 

05 005 000

4

 

Վարդենիս

   

05 005 011

1

   

Վարդենիս

 

05 005 022

8

   

Այրք

 

05 005 032

7

   

Ներքին Շորժա

 

05 005 042

6

   

Վերին Շորժա

 

05 007 000

2

 

Ախպրաձոր

   

05 007 012

7

   

Ախպրաձոր

 

05 008 000

1

 

Ակունք

   

05 008 012

6

   

Ակունք

 

05 013 000

4

 

Աստղաձոր

   

05 013 012

9

   

Աստղաձոր

 

05 016 000

1

 

Արծվանիստ

   

05 016 012

6

   

Արծվանիստ

 

05 020 000

5

 

Բերդկունք

   

05 020 012

0

   

Բերդկունք

 

05 021 000

4

 

Գանձակ

   

05 021 012

9

   

Գանձակ

 

05 023 000

2

 

Գեղամասար

   

05 023 012

7

   

Սոթք

 

05 023 022

6

   

Ազատ

 

05 023 032

5

   

Ավազան

 

05 023 042

4

   

Արեգունի

 

05 023 052

3

   

Արփունք

 

05 023 062

2

   

Գեղամաբակ

 

05 023 072

1

   

Գեղամասար

 

05 023 082

0

   

Դարանակ

 

05 023 092

9

   

Զառիվեր

 

05 023 102

6

   

Կախակն

 

05 023 112

5

   

Կութ

 

05 023 122

4

   

Կուտական

 

05 023 132

3

   

Նորաբակ

 

05 023 142

2

   

Շատջրեք

 

05 023 152

1

   

Շատվան

 

05 023 162

0

   

Ջաղացաձոր

 

05 023 172

9

   

Տրետուք

 

05 023 182

8

   

Փամբակ

 

05 023 192

7

   

Փոքր Մասրիկ

 

05 024 000

1

 

Գեղամավան

   

05 024 012

6

   

Գեղամավան

 

05 025 000

0

 

Գեղարքունիք

   

05 025 012

5

   

Գեղարքունիք

 

05 026 000

9

 

Գեղաքար

   

05 026 012

4

   

Գեղաքար

 

05 027 000

8

 

Գեղհովիտ

   

05 027 012

3

   

Գեղհովիտ

 

05 027 022

2

   

Լեռնակերտ

 

05 027 032

1

   

Նշխարք

 

05 030 000

3

 

Դդմաշեն

   

05 030 012

8

   

Դդմաշեն

 

05 033 000

0

 

Երանոս

   

05 033 012

5

   

Երանոս

 

05 034 000

9

 

Զոլաքար

   

05 034 012

4

   

Զոլաքար

 

05 035 000

8

 

Զովաբեր

   

05 035 012

3

   

Զովաբեր

 

05 036 000

7

 

Ծովասար

   

05 036 012

2

   

Ծովասար

 

05 038 000

5

 

Լանջաղբյուր

   

05 038 012

0

   

Լանջաղբյուր

 

05 039 000

4

 

Լիճք

   

05 039 012

9

   

Լիճք

 

05 040 000

1

 

Լճաշեն

   

05 040 012

6

   

Լճաշեն

 

05 041 000

0

 

Լճավան

   

05 041 012

5

   

Լճավան

 

05 042 000

9

 

Լճափ

   

05 042 012

4

   

Լճափ

 

05 043 000

8

 

Լուսակունք

   

05 043 012

3

   

Լուսակունք

 

05 044 000

7

 

Խաչաղբյուր

   

05 044 012

2

   

Խաչաղբյուր

 

05 045 000

6

 

Ծակքար

   

05 045 012

1

   

Ծակքար

 

05 046 000

5

 

Ծաղկաշեն

   

05 046 012

0

   

Ծաղկաշեն

 

05 047 000

4

 

Ծաղկունք

   

05 047 012

9

   

Ծաղկունք

 

05 049 000

2

 

Ծովագյուղ

   

05 049 012

7

   

Ծովագյուղ

 

05 050 000

8

 

Ծովազարդ

   

05 050 012

3

   

Ծովազարդ

 

05 051 000

7

 

Ծովակ

   

05 051 012

2

   

Ծովակ

 

05 052 000

6

 

Ծովինար

   

05 052 012

1

   

Ծովինար

 

05 055 000

3

 

Կարճաղբյուր

   

05 055 012

8

   

Կարճաղբյուր

 

05 056 000

2

 

Կարմիրգյուղ

   

05 056 012

7

   

Կարմիրգյուղ

 

05 059 000

9

 

Հայրավանք

   

05 059 012

4

   

Հայրավանք

 

05 060 000

6

 

Ձորագյուղ

   

05 060 012

1

   

Ձորագյուղ

 

05 062 000

4

 

Մադինա

   

05 062 012

9

   

Մադինա

 

05 064 000

2

 

Մաքենիս

   

05 064 012

7

   

Մաքենիս

 

05 065 000

1

 

Մեծ Մասրիկ

   

05 065 012

6

   

Մեծ Մասրիկ

 

05 066 000

0

 

Ներքին Գետաշեն

   

05 066 012

5

   

Ներքին Գետաշեն

 

05 069 000

7

 

Նորակերտ

   

05 069 012

2

   

Նորակերտ

 

05 070 000

4

 

Նորաշեն

   

05 070 012

9

   

Նորաշեն

 

05 071 000

3

 

Նորատուս

   

05 071 012

8

   

Նորատուս

 

05 074 000

0

 

Շողակաթ

   

05 074 012

5

   

Շողակաթ

 

05 074 022

4

   

Արտանիշ

 

05 074 032

3

   

Աղբերք

 

05 074 042

2

   

Դրախտիկ

 

05 074 052

1

   

Ծափաթաղ

 

05 074 062

0

   

Ջիլ

 

05 075 000

1

 

Չկալովկա

   

05 075 012

6

   

Չկալովկա

 

05 078 000

8

 

Սարուխան

   

05 078 012

3

   

Սարուխան

 

05 079 000

7

 

Սեմյոնովկա

   

05 079 012

2

   

Սեմյոնովկա

 

05 082 000

2

 

Վաղաշեն

   

05 082 012

7

   

Վաղաշեն

 

05 083 000

1

 

Վանևան

   

05 083 012

6

   

Վանևան

 

05 084 000

0

 

Վարդաձոր

   

05 084 012

5

   

Վարդաձոր

 

05 085 000

9

 

Վարդենիկ

   

05 085 012

4

   

Վարդենիկ

 

05 086 000

8

 

Վարսեր

   

05 086 012

3

   

Վարսեր

 

05 087 000

7

 

Վերին Գետաշեն

   

05 087 012

2

   

Վերին Գետաշեն

 

05 089 000

5

 

Տորֆավան

   

05 089 012

0

   

Տորֆավան

 

06 000 000

8

Լոռի

     

06 001 000

7

 

Վանաձոր

 

Մարզկենտրոն

06 001 011

4

   

Վանաձոր

 

06 002 000

6

 

Ալավերդի

   

06 002 011

3

   

Ալավերդի

 

06 002 022

0

   

Ակներ

 

06 002 032

8

   

Աքորի

 

06 002 042

7

   

Ծաղկաշատ

 

06 002 052

6

   

Կաճաճկուտ

 

06 002 062

5

   

Հաղպատ

 

06 002 072

4

   

Ջիլիզա

 

06 003 000

4

 

Ախթալա

   

06 003 011

1

   

Ախթալա

 

06 003 021

0

   

Շամլուղ

 

06 003 032

7

   

Ախթալա

 

06 003 042

6

   

Առողջարանին կից

 

06 003 052

5

   

Բենդիկ

 

06 003 062

4

   

Ճոճկան

 

06 003 072

3

   

Մեծ Այրում

 

06 003 082

2

   

Նեղոց

 

06 003 092

1

   

Փոքր Այրում

 

06 004 000

3

 

Թումանյան

   

06 004 011

0

   

Թումանյան

 

06 004 022

7

   

Մարց

 

06 004 032

6

   

Քարինջ

 

06 004 042

5

   

Լորուտ

 

06 004 052

4

   

Շամուտ

 

06 004 062

3

   

Աթան

 

06 004 072

2

   

Ահնիձոր

 

06 004 082

1

   

Քոբեր կայարանի գյուղ

 

06 006 000

1

 

Սպիտակ

   

06 006 011

8

   

Սպիտակ

 

06 007 000

0

 

Ստեփանավան

   

06 007 011

7

   

Ստեփանավան

 

06 007 022

4

   

Արմանիս

 

06 007 032

3

   

Կաթնաղբյուր

 

06 007 042

2

   

Ուրասար

 

06 008 000

9

 

Տաշիր

   

06 008 011

6

   

Տաշիր

 

06 008 022

3

   

Բլագոդարնոյե

 

06 008 032

2

   

Դաշտադեմ

 

06 008 042

1

   

Լեռնահովիտ

 

06 008 052

0

   

Կաթնառատ

 

06 008 062

9

   

Մեդովկա

 

06 008 072

8

   

Կրուգլայա շիշկա

 

06 008 082

7

   

Մեղվահովիտ

 

06 008 092

6

   

Նորամուտ

 

06 008 102

3

   

Նովոսելցովո

 

06 008 112

2

   

Սարատովկա

 

06 008 122

1

   

Գետավան

 

06 010 000

5

 

Ազնվաձոր

   

06 010 012

0

   

Ազնվաձոր

 

06 015 000

0

 

Անտառամուտ

   

06 015 012

5

   

Անտառամուտ

 

06 019 000

6

 

Արջուտ

   

06 019 012

1

   

Արջուտ

 

06 019 022

0

   

Արջուտ կայարանին կից

 

06 021 000

2

 

Արևաշող

   

06 021 012

7

   

Արևաշող

 

06 023 000

0

 

Բազում

   

06 023 012

5

   

Բազում

 

06 026 000

7

 

Անտառաշեն

   

06 026 012

2

   

Անտառաշեն

 

06 028 000

5

 

Գեղասար

   

06 028 012

0

   

Գեղասար

 

06 029 000

4

 

Գյուլագարակ

   

06 029 012

9

   

Գյուլագարակ

 

06 029 022

8

   

Ամրակից

 

06 029 032

7

   

Գարգառ

 

06 029 042

6

   

Կուրթան

 

06 029 052

5

   

Հոբարձի

 

06 029 062

4

   

Պուշկինո

 

06 029 072

3

   

Վարդաբլուր

 

06 030 000

1

 

Գոգարան

   

06 030 012

6

   

Գոգարան

 

06 031 000

0

 

Գուգարք

   

06 031 012

5

   

Գուգարք

 

06 033 000

8

 

Դարպաս

   

06 033 012

3

   

Դարպաս

 

06 034 000

7

 

Դեբետ

   

06 034 012

2

   

Դեբետ

 

06 035 000

6

 

Դսեղ

   

06 035 012

1

   

Դսեղ

 

06 036 000

5

 

Եղեգնուտ

   

06 036 012

0

   

Եղեգնուտ

 

06 040 000

9

 

Լեռնանցք

   

06 040 012

4

   

Լեռնանցք

 

06 041 000

8

 

Լեռնապատ

   

06 041 012

3

   

Լեռնապատ

 

06 042 000

7

 

Լեռնավան

   

06 042 012

2

   

Լեռնավան

 

06 043 000

6

 

Լերմոնտովո

   

06 043 012

1

   

Լերմոնտովո

 

06 044 000

5

 

Լոռի Բերդ

   

06 044 012

0

   

Լոռի Բերդ

 

06 044 022

9

   

Ագարակ

 

06 044 032

8

   

Բովաձոր

 

06 044 042

7

   

Լեջան

 

06 044 052

6

   

Կողես

 

06 044 062

5

   

Հովնանաձոր

 

06 044 072

4

   

Յաղդան

 

06 044 082

3

   

Սվերդլով

 

06 044 092

2

   

Ուռուտ

 

06 046 000

3

 

Լուսաղբյուր

   

06 046 012

8

   

Լուսաղբյուր

 

06 047 000

2

 

Խնկոյան

   

06 047 012

7

   

Խնկոյան

 

06 049 000

0

 

Ծաղկաբեր

   

06 049 012

5

   

Ծաղկաբեր

 

06 052 000

4

 

Կաթնաջուր

   

06 052 012

9

   

Կաթնաջուր

 

06 059 000

7

 

Հալավար

   

06 059 012

2

   

Հալավար

 

06 059 022

1

   

Գյուլլուդարա

 

06 059 032

0

   

Հայդարլի

 

06 059 042

9

   

Քիլիսա

 

06 061 000

3

 

Հարթագյուղ

   

06 061 012

8

   

Հարթագյուղ

 

06 065 000

9

 

Ձորագետ

   

06 065 012

4

   

Ձորագետ

 

06 066 000

8

 

Ձորագյուղ

   

06 066 012

3

   

Ձորագյուղ

 

06 068 000

6

 

Ղուրսալ

   

06 068 012

1

   

Ղուրսալ

 

06 070 000

2

 

Մարգահովիտ

   

06 070 012

7

   

Մարգահովիտ

 

06 074 000

8

 

Մեծավան

   

06 074 012

3

   

Մեծավան

 

06 074 022

2

   

Ձյունաշող

 

06 074 032

1

   

Միխայլովկա

 

06 074 042

0

   

Պաղաղբյուր

 

06 075 000

7

 

Մեծ Պարնի

   

06 075 012

2

   

Մեծ Պարնի

 

06 083 000

7

 

Նոր Խաչակապ

   

06 083 012

2

   

Նոր Խաչակապ

 

06 084 000

6

 

Շահումյան

   

06 084 012

1

   

Շահումյան

 

06 086 000

4

 

Շենավան

   

06 086 012

9

   

Շենավան

 

06 087 000

3

 

Շիրակամուտ

   

06 087 012

8

   

Շիրակամուտ

 

06 088 000

2

 

Շնող

   

06 088 012

7

   

Շնող

 

06 088 022

6

   

Թեղուտ

 

06 088 032

5

   

Քարկոփ

 

06 089 000

1

 

Չկալով

   

06 089 012

6

   

Չկալով

 

06 095 000

3

 

Ջրաշեն

   

06 095 012

8

   

Ջրաշեն

 

06 096 000

2

 

Սարալանջ

   

06 096 012

7

   

Սարալանջ

 

06 097 000

1

 

Սարահարթ

   

06 097 012

6

   

Սարահարթ

 

06 098 000

0

 

Սարամեջ

   

06 098 012

5

   

Սարամեջ

 

06 100 000

6

 

Սարչապետ

   

06 100 012

1

   

Սարչապետ

 

06 100 022

0

   

Ապավեն

 

06 100 032

9

   

Արծնի

 

06 100 042

8

   

Ձորամուտ

 

06 100 052

7

   

Գոգավան

 

06 100 062

6

   

Պետրովկա

 

06 100 072

5

   

Պրիվոլնոյե

 

06 100 082

4

   

Նորաշեն

 

06 102 000

4

 

Վահագնաձոր

   

06 102 012

9

   

Վահագնաձոր

 

06 103 000

3

 

Վահագնի

   

06 103 012

8

   

Վահագնի

 

06 107 000

9

 

Փամբակ

   

06 107 012

4

   

Փամբակ

 

06 107 022

3

   

Փամբակ կայարանին կից

 

06 108 000

8

 

Քարաբերդ

   

06 108 012

3

   

Քարաբերդ

 

06 109 000

7

 

Քարաձոր

   

06 109 012

2

   

Քարաձոր

 

06 112 000

2

 

Օձուն

   

06 112 012

7

   

Օձուն

 

06 112 022

6

   

Ամոջ

 

06 112 032

5

   

Այգեհատ

 

06 112 042

4

   

Արդվի

 

06 112 052

3

   

Արևածագ

 

06 112 062

2

   

Ծաթեր

 

06 112 072

1

   

Կարմիր Աղեկ

 

06 112 082

0

   

Հագվի

 

06 112 092

9

   

Մղարթ

 

06 113 000

1

 

Ֆիոլետովո

   

06 113 012

6

   

Ֆիոլետովո

 

07 000 000

5

Կոտայք

     

07 001 000

4

 

Հրազդան

 

Մարզկենտրոն

07 001 011

1

   

Հրազդան

 

07 002 000

3

 

Աբովյան

   

07 002 011

0

   

Աբովյան

 

07 003 000

2

 

Բյուրեղավան

   

07 003 011

9

   

Բյուրեղավան

 

07 003 022

6

   

Ջրաբեր

 

07 003 032

5

   

Նուռնուս

 

07 004 000

1

 

Եղվարդ

   

07 004 011

8

   

Եղվարդ

 

07 004 022

5

   

Արագյուղ

 

07 004 032

4

   

Բուժական

 

07 004 042

3

   

Զովունի

 

07 004 052

2

   

Զորավան

 

07 004 062

1

   

Սարալանջ

 

07 005 000

0

 

Ծաղկաձոր

   

07 005 011

7

   

Ծաղկաձոր

 

07 006 000

9

 

Նոր Հաճն

   

07 006 011

6

   

Նոր Հաճն

 

07 007 000

8

 

Չարենցավան

   

07 007 011

5

   

Չարենցավան

 

07 007 022

2

   

Ալափարս

 

07 007 032

1

   

Արզական

 

07 007 042

0

   

Բջնի

 

07 007 052

9

   

Կարենիս

 

07 007 062

8

   

Ֆանտան

 

07 009 000

6

 

Ակունք

   

07 009 012

1

   

Ակունք

 

07 009 022

0

   

Զառ

 

07 009 032

9

   

Զովաշեն

 

07 009 042

8

   

Կապուտան

 

07 009 052

7

   

Կոտայք

 

07 009 062

6

   

Հատիս

 

07 009 072

5

   

Նոր Գյուղ

 

07 009 082

4

   

Սևաբերդ

 

07 011 000

2

 

Առինջ

   

07 011 012

7

   

Առինջ

 

07 013 000

0

 

Արամուս

   

07 013 012

5

   

Արամուս

 

07 014 000

9

 

Արգել

   

07 014 012

4

   

Արգել

 

07 016 000

7

 

Արզնի

   

07 016 012

2

   

Արզնի

 

07 018 000

5

 

Բալահովիտ

   

07 018 012

0

   

Բալահովիտ

 

07 021 000

0

 

Գառնի

   

07 021 012

5

   

Գառնի

 

07 022 000

9

 

Գեղադիր

   

07 022 012

4

   

Գեղադիր

 

07 023 000

8

 

Գեղաշեն

   

07 023 012

3

   

Գեղաշեն

 

07 024 000

7

 

Գեղարդ

   

07 024 012

2

   

Գեղարդ

 

07 025 000

6

 

Գետամեջ

   

07 025 012

1

   

Գետամեջ

 

07 026 000

5

 

Գողթ

   

07 026 012

0

   

Գողթ

 

07 032 000

7

 

Թեղենիք

   

07 032 012

2

   

Թեղենիք

 

07 033 000

6

 

Լեռնանիստ

   

07 033 012

1

   

Լեռնանիստ

 

07 034 000

5

 

Կաթնաղբյուր

   

07 034 012

0

   

Կաթնաղբյուր

 

07 035 000

4

 

Կամարիս

   

07 035 012

9

   

Կամարիս

 

07 041 000

6

 

Հացավան

   

07 041 012

1

   

Հացավան

 

07 043 000

4

 

Մայակովսկի

   

07 043 012

9

   

Մայակովսկի

 

07 045 000

2

 

Մեղրաձոր

   

07 045 012

7

   

Մեղրաձոր

 

07 045 022

6

   

Աղավնաձոր

 

07 045 032

5

   

Արտավազ

 

07 045 042

4

   

Գոռգոչ

 

07 045 052

3

   

Հանքավան

 

07 045 062

2

   

Մարմարիկ

 

07 045 072

1

   

Փյունիկ

 

07 046 000

1

 

Մրգաշեն

   

07 046 012

6

   

Մրգաշեն

 

07 047 000

0

 

Նոր Արտամետ

   

07 047 012

5

   

Նոր Արտամետ

 

07 048 000

9

 

Նոր Գեղի

   

07 048 012

4

   

Նոր Գեղի

 

07 050 000

4

 

Նոր Երզնկա

   

07 050 012

9

   

Նոր Երզնկա

 

07 052 000

2

 

Ողջաբերդ

   

07 052 012

7

   

Ողջաբերդ

 

07 053 000

1

 

Պռոշյան

   

07 053 012

6

   

Պռոշյան

 

07 054 000

0

 

Պտղնի

   

07 054 012

5

   

Պտղնի

 

07 056 000

8

 

Ջրառատ

   

07 056 012

3

   

Ջրառատ

 

07 057 000

7

 

Ջրվեժ

   

07 057 012

2

   

Ջրվեժ

 

07 057 022

1

   

Զովք

 

07 057 032

0

   

Ձորաղբյուր

 

07 058 000

6

 

Գետարգել

   

07 058 012

1

   

Գետարգել

 

07 060 000

2

 

Սոլակ

   

07 060 012

7

   

Սոլակ

 

07 062 000

0

 

Վերին Պտղնի

   

07 062 012

5

   

Վերին Պտղնի

 

07 063 000

9

 

Քաղսի

   

07 063 012

4

   

Քաղսի

 

07 064 000

8

 

Քանաքեռավան

   

07 064 012

3

   

Քանաքեռավան

 

07 065 000

7

 

Քասախ

   

07 065 012

2

   

Քասախ

 

07 066 000

6

 

Քարաշամբ

   

07 066 012

1

   

Քարաշամբ

 

08 000 000

3

Շիրակ

     

08 001 000

2

 

Գյումրի

   

08 001 011

9

   

Գյումրի

 

08 002 000

1

 

Արթիկ

   

08 002 011

8

   

Արթիկ

 

08 003 000

0

 

Անի

   

08 003 011

7

   

Մարալիկ

 

08 003 022

4

   

Աղին

 

08 003 032

3

   

Անիավան

 

08 003 042

2

   

Անիպեմզա

 

08 003 052

1

   

Բագրավան

 

08 003 062

0

   

Բարձրաշեն

 

08 003 072

9

   

Գուսանագյուղ

 

08 003 082

8

   

Իսահակյան

 

08 003 092

7

   

Լանջիկ

 

08 003 102

4

   

Լուսաղբյուր

 

08 003 112

3

   

Հայկաձոր

 

08 003 122

2

   

Ձիթհանքով

 

08 003 132

1

   

Ձորակապ

 

08 003 142

0

   

Շիրակավան

 

08 003 152

9

   

Նորշեն

 

08 003 162

8

   

Ջրափի

 

08 003 172

7

   

Սառնաղբյուր

 

08 003 182

6

   

Սարակապ

 

08 003 192

5

   

Քարաբերդ

 

08 004 000

9

 

Ազատան

   

08 004 012

4

   

Ազատան

 

08 006 000

7

 

Ախուրիկ

   

08 006 012

2

   

Ախուրիկ

 

08 007 000

6

 

Ախուրյան

   

08 007 012

1

   

Ախուրյան

 

08 007 022

0

   

Այգաբաց

 

08 007 032

9

   

Արևիկ

 

08 007 042

8

   

Բասեն

 

08 007 052

7

   

Կամո

 

08 007 062

6

   

Կառնուտ

 

08 007 072

5

   

Հովիտ

 

08 007 082

4

   

Ջրառատ

 

08 010 000

1

 

Ամասիա

   

08 010 012

6

   

Ամասիա

 

08 010 022

5

   

Արեգնադեմ

 

08 010 032

4

   

Բանդիվան

 

08 010 042

3

   

Բյուրակն

 

08 010 052

2

   

Գտաշեն

 

08 010 062

1

   

Կամխուտ

 

08 010 072

0

   

Հովտուն

 

08 010 082

9

   

Մեղրաշատ

 

08 010 092

8

   

Ողջի

 

08 010 102

5

   

Ջրաձոր

 

08 014 000

7

 

Անուշավան

   

08 014 012

2

   

Անուշավան

 

08 015 000

6

 

Աշոցք

   

08 015 012

1

   

Աշոցք

 

08 015 022

0

   

Բավրա

 

08 015 032

9

   

Զույգաղբյուր

 

08 015 042

8

   

Թավշուտ

 

08 015 052

7

   

Կարմրավան

 

08 015 062

6

   

Կրասար

 

08 015 072

5

   

Ղազանչի

 

08 015 082

4

   

Մեծ Սեպասար

 

08 015 092

3

   

Սարագյուղ

 

08 015 102

0

   

Սիզավետ

 

08 015 112

9

   

Փոքր Սեպասար

 

08 016 000

5

 

Առափի

   

08 016 012

0

   

Առափի

 

08 021 000

8

 

Արևշատ

   

08 021 012

3

   

Արևշատ

 

08 023 000

6

 

Բայանդուր

   

08 023 012

1

   

Բայանդուր

 

08 027 000

2

 

Բենիամին

   

08 027 012

7

   

Բենիամին

 

08 028 000

1

 

Արփի

   

08 028 012

6

   

Բերդաշեն

 

08 028 022

5

   

Ալվար

 

08 028 032

4

   

Աղվորիկ

 

08 028 042

3

   

Արավետ

 

08 028 052

2

   

Արդենիս

 

08 028 062

1

   

Գառնառիճ

 

08 028 072

0

   

Դարիկ

 

08 028 082

9

   

Եղնաջուր

 

08 028 092

8

   

Երիզակ

 

08 028 102

5

   

Զարիշատ

 

08 028 112

4

   

Զորակերտ

 

08 028 122

3

   

Լորասար

 

08 028 132

2

   

Ծաղկուտ

 

08 028 142

1

   

Շաղիկ

 

08 028 152

0

   

Պաղակն

 

08 030 000

7

 

Գեղանիստ

   

08 030 012

2

   

Գեղանիստ

 

08 031 000

6

 

Գետափ

   

08 031 012

1

   

Գետափ

 

08 032 000

5

 

Գետք

   

08 032 012

0

   

Գետք

 

08 037 000

0

 

Երազգավորս

   

08 037 012

5

   

Երազգավորս

 

08 046 000

9

 

Լեռնակերտ

   

08 046 012

4

   

Լեռնակերտ

 

08 048 000

7

 

Լուսակերտ

   

08 048 012

2

   

Լուսակերտ

 

08 060 000

0

 

Հայկասար

   

08 060 012

5

   

Հայկասար

 

08 061 000

9

 

Հայկավան

   

08 061 012

4

   

Հայկավան

 

08 062 000

8

 

Հայրենյաց

   

08 062 012

3

   

Հայրենյաց

 

08 063 000

7

 

Հառիճ

   

08 063 012

2

   

Հառիճ

 

08 067 000

3

 

Հոռոմ

   

08 067 012

8

   

Հոռոմ

 

08 069 000

1

 

Հովտաշեն

   

08 069 012

6

   

Հովտաշեն

 

08 076 000

2

 

Ղարիբջանյան

   

08 076 012

7

   

Ղարիբջանյան

 

08 076 022

6

   

Ախուրյան կայարանի

 

08 078 000

0

 

Մարմաշեն

   

08 078 012

5

   

Մայիսյան

 

08 078 022

4

   

Լեռնուտ

 

08 078 032

3

   

Կապս

 

08 078 042

2

   

Կարմրաքար

 

08 078 052

1

   

Կրաշեն

 

08 078 062

0

   

Հացիկ

 

08 078 072

9

   

Հացիկավան

 

08 078 082

8

   

Հովունի

 

08 078 092

7

   

Մարմաշեն

 

08 078 102

4

   

Մեծ Սարիար

 

08 078 112

3

   

Շիրակ

 

08 078 122

2

   

Ջաջուռ

 

08 078 132

1

   

Ջաջուռավան

 

08 078 142

0

   

Վահրամաբերդ

 

08 078 152

9

   

Փոքրաշեն

 

08 078 162

8

   

Քեթի

 

08 079 000

9

 

Մեծ Մանթաշ

   

08 079 012

4

   

Մեծ Մանթաշ

 

08 083 000

3

 

Մեղրաշեն

   

08 083 012

8

   

Մեղրաշեն

 

08 086 000

0

 

Նահապետավան

   

08 086 012

5

   

Նահապետավան

 

08 087 000

9

 

Նոր կյանք

   

08 087 012

4

   

Նոր կյանք

 

08 092 000

2

 

Ոսկեհասկ

   

08 092 012

7

   

Ոսկեհասկ

 

08 093 000

1

 

Պեմզաշեն

   

08 093 012

6

   

Պեմզաշեն

 

08 102 000

0

 

Սարալանջ

   

08 102 012

5

   

Սարալանջ

 

08 104 000

8

 

Սարապատ

   

08 104 012

3

   

Թորոսգյուղ

 

08 104 022

2

   

Արփենի

 

08 104 032

1

   

Բաշգյուղ

 

08 104 042

0

   

Գոգհովիտ

 

08 104 052

9

   

Լեռնագյուղ

 

08 104 062

8

   

Կաքավասար

 

08 104 072

7

   

Հարթաշեն

 

08 104 082

6

   

Հողմիկ

 

08 104 092

5

   

Ձորաշեն

 

08 104 102

2

   

Մուսայելյան

 

08 104 112

1

   

Սալուտ

 

08 104 122

0

   

Սարապատ

 

08 104 132

9

   

Վարդաղբյուր

 

08 104 142

8

   

Ցողամարգ

 

08 104 152

7

   

Փոքր Սարիար

 

08 105 000

7

 

Սարատակ

   

08 105 012

2

   

Սարատակ

 

08 107 000

5

 

Սպանդարյան

   

08 107 012

0

   

Սպանդարյան

 

08 110 000

0

 

Վարդաքար

   

08 110 012

5

   

Վարդաքար

 

08 111 000

9

 

Տուֆաշեն

   

08 111 012

4

   

Տուֆաշեն

 

08 113 000

7

 

Փանիկ

   

08 113 012

2

   

Փանիկ

 

08 115 000

5

 

Փոքր Մանթաշ

   

08 115 012

0

   

Փոքր Մանթաշ

 

09 000 000

1

Սյունիք

     

09 001 000

0

 

Կապան

 

Մարզկենտրոն

09 001 011

7

   

Կապան

 

09 001 022

4

   

Ագարակ

 

09 001 032

3

   

Աղվանի

 

09 001 042

2

   

Աճանան

 

09 001 052

1

   

Անտառաշատ

 

09 001 062

0

   

Առաջաձոր

 

09 001 072

9

   

Արծվանիկ

 

09 001 082

8

   

Բարգուշատ

 

09 001 092

7

   

Գեղանուշ

 

09 001 102

4

   

Գոմարան

 

09 001 112

3

   

Դավիթ Բեկ

 

09 001 122

2

   

Դիցմայրի

 

09 001 132

1

   

Եղեգ

 

09 001 142

0

   

Եղվարդ

 

09 001 152

9

   

Խդրանց

 

09 001 162

8

   

Խորձոր

 

09 001 172

7

   

Ծավ

 

09 001 182

6

   

Կաղնուտ

 

09 001 192

5

   

Ձորաստան

 

09 001 202

2

   

Ճակատեն

 

09 001 212

1

   

Ներքին Խոտանան

 

09 001 222

0

   

Ներքին Հանդ

 

09 001 232

9

   

Նորաշենիկ

 

09 001 242

8

   

Շիկահող

 

09 001 252

7

   

Շիշկերտ

 

09 001 262

6

   

Շրվենանց

 

09 001 272

5

   

Չափնի

 

09 001 282

4

   

Սզնակ

 

09 001 292

3

   

Սյունիք

 

09 001 302

0

   

Սրաշեն

 

09 001 312

9

   

Սևաքար

 

09 001 322

8

   

Վանեք

 

09 001 332

7

   

Վարդավանք

 

09 001 342

6

   

Վերին Խոտանան

 

09 001 352

5

   

Տանձավեր

 

09 001 362

4

   

Տավրուս

 

09 001 372

3

   

Ուժանիս

 

09 001 382

2

   

Օխտար

 

09 003 000

8

 

Գորիս

   

09 003 011

5

   

Գորիս

 

09 003 022

2

   

Ակներ

 

09 003 032

1

   

Աղբուլաղ

 

09 003 042

0

   

Բարձրավան

 

09 003 052

9

   

Խնձորեսկ

 

09 003 062

8

   

Հարթաշեն

 

09 003 072

7

   

Ձորակ

 

09 003 082

6

   

Ներքին Խնձորեսկ

 

09 003 092

5

   

Շուռնուխ

 

09 003 102

2

   

Որոտան

 

09 003 112

1

   

Վանանդ

 

09 003 122

0

   

Վերիշեն

 

09 003 132

9

   

Քարահունջ

 

09 005 000

6

 

Մեղրի

   

09 005 011

3

   

Մեղրի

 

09 005 021

2

   

Ագարակ

 

09 005 032

9

   

Ալվանք

 

09 005 042

8

   

Այգեձոր

 

09 005 052

7

   

Գուդեմնիս

 

09 005 062

6

   

Թխկուտ

 

09 005 072

5

   

Լեհվազ

 

09 005 082

4

   

Լիճք

 

09 005 092

3

   

Կարճևան

 

09 005 102

0

   

Կուրիս

 

09 005 112

9

   

Նռնաձոր

 

09 005 122

8

   

Շվանիձոր

 

09 005 132

7

   

Վահրավար

 

09 005 142

6

   

Վարդանիձոր

 

09 005 152

5

   

Տաշտուն

 

09 006 000

5

 

Սիսիան

   

09 006 011

2

   

Սիսիան

 

09 006 021

1

   

Դաստակերտ

 

09 006 032

8

   

Ախլաթյան

 

09 006 042

7

   

Աղիտու

 

09 006 052

6

   

Անգեղակոթ

 

09 006 062

5

   

Աշոտավան

 

09 006 072

4

   

Արևիս

 

09 006 082

3

   

Բալաք

 

09 006 092