Համարը 
ՀՕ-201
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2001.08.20/27(159) Հոդ.584
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
27.07.2001
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.08.2001
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
20.08.2001
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2001-2003 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2001 թվականի հուլիսի 27-ին

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2001-2003 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ 2001-2003 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի (այսուհետ` պետական գույք) մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի (այսուհետ` ծրագիր) հիմնական նպատակներն են`

- առևտրային կազմակերպությունների պետական բաժնեմասի մասնավորեցման արդյունքում դրանց գործունեության արդյունավետության բարձրացումը.

- պետական գույքի մասնավորեցման մեթոդների զարգացումը` առաջնություն տալով մասնավորեցման այն ձևերին, որոնք նպաստում են մասնավորեցվող առևտրային կազմակերպություններում ներդրումների ընդգրկմանը և սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը.

- մասնավորեցման քաղաքականության շարունակականության հետևողական ապահովումը և սույն ծրագրի գործողության ժամկետում պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացն ավարտելը.

- մրցակցության ապահովման միջոցով տնտեսական կայուն աճի նախադրյալների ստեղծումը.

- տնտեսությունում ոչ պետական առևտրային կազմակերպությունների թվի ավելացումը.

- պետական գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցների հաշվին պետական բյուջեի եկամուտների ավելացումը:

 

Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստը.

Պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերություններ` 100 տոկոս պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունները, «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իմաստով ոչ պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունները:

Մասնավորեցման նախորդ ծրագրեր` «Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման և ապապետականացման 1994 թվականի ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշումը, «Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման և ապապետականացման 1995 թվականի ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշումը, «Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման և ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքները:

Սույն օրենքում օգտագործվում են նաև «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հիմնական հասկացությունները:

 

Հոդված 3. ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

 Մասնավորեցվող պետական գույքի ընտրության սկզբունքներն են`

- գյուղատնտեսությունը սպասարկող և հարակից ճյուղերի պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների և օբյեկտների մասնավորեցումն ավարտելը.

- ժողովրդական սպառման ապրանքներ թողարկող և դրանցով հանրապետության սպառողական շուկայի վրա առավելագույն ազդեցություն ունեցող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների մասնավորեցումն ավարտելը.

- «փոքր» օբյեկտների, արտադրական և սոցիալական բնույթի անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումն ավարտելը.

- գիտաարտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների մասնավորեցման գործընթացը նախաձեռնելը:

 

Հոդված 4. ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՅՆ ՃՅՈՒՂԵՐԸ և ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ ՉԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ

 

1. Սույն ծրագրի համաձայն մասնավորեցման ենթակա չեն`

- քաղաքացիական պաշտպանության և մոբիլիզացիոն նշանակության օբյեկտները, ռազմական կառույցները.

- դրամահատող, պետական շքանշաններ, կնիքներ և դրոշմակնիքներ պատրաստող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները.

- հիմնարար հետազոտություններով զբաղվող ինստիտուտները.

- երկրաբանության, քարտեզագրության, երկրաբաշխության, հիդրոօդերևութաբանության ճյուղերի, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վիճակի ու պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները.

- պետական ռեզերվների և մոբիլիզացիոն պաշարների պահեստային տնտեսության օբյեկտներն ու սառնարանները.

- սանիտարահամաճարակային պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները.

- ստանդարտացման և չափագիտության ծառայությունների պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները.

- միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները և երկաթուղիները, Երևանի մետրոպոլիտենը, գնացքների երթևեկության և օդային թռիչքների անվտանգությունն ապահովող ծառայությունները, զորային տիպի ավտոշարասյունները.

- ռադիոակտիվ և տրոհվող նյութեր (դրանց սարքավորումներ) արտադրող, ինչպես նաև այդ բնագավառում գիտահետազոտական և փորձարարական-կոնստրուկտորական աշխատանքներ իրականացնող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները.

- ուղղիչ աշխատանքային հիմնարկները.

- Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները:

2. Մասնավորեցման ենթակա օբյեկտների զբաղեցրած տարածքները չեն մասնավորեցվում, եթե տվյալ օբյեկտները տեղաբաշխված են`

ա) ինժեներատեխնիկական կառույցներում, հաղորդակցության ուղիներում (կամուրջներ, թունելներ, պատնեշներ, ստորգետնյա անցումներ և այլն) և ինժեներատեխնիկական առումով դրանց մասը համարվող կից տարածքներում, երկաթուղային կայարաններում, ավտոկայաններում, սոցիալական ոլորտի օբյեկտներում (դպրոցներ, ուսումնական հաստատություններ, մշակութային օբյեկտներ).

բ) պաշտպանական և անվտանգության նշանակություն ունեցող օբյեկտներում և դրանց կից տարածքներում:

Սույն հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքերում, երբ տվյալ տարածքի մասնավորեցումը չի թույլատրվում, այդ տարածքը կարող է օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` վարձակալական հիմունքներով:

 

Հոդված 5. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍ ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ և «ՓՈՔՐ» ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԾՐԱԳՐՈՎ

 

Սույն ծրագրի մաս է կազմում 2001-2003 թվականներին մասնավորեցման (կամ լուծարման) առաջարկվող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների (ձեռնարկությունների), մասնավորեցման օբյեկտների (այդ թվում` մասնավորեցման նախորդ ծրագրերում ընդգրկված) և անավարտ շինարարության օբյեկտների N 1 ցանկը, բացառությամբ սույն օրենքի N 2 ցանկում նշված` մասնավորեցման նախորդ ծրագրերում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող այն ընկերությունների (ձեռնարկությունների) և մասնավորեցման օբյեկտների, որոնք հանվում են ծրագրից:

Մասնավորեցման նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները, «փոքր» և անավարտ շինարարության օբյեկտները համարվում են սույն ծրագրի մաս և ենթակա են մասնավորեցման «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ձևերով:

Սույն ծրագրի մաս են կազմում դատական կարգով անվավեր ճանաչված մասնավորեցման գործարքների առարկաները` մասնավորեցման օբյեկտները: Ծրագրում ընդգրկված օբյեկտների մասնավորեցման գործարքների` դատարանի կողմից անվավեր ճանաչելու արդյունքում գնորդներին հետ վերադարձման ենթակա գումարները փոխհատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` մասնավորեցումից ստացված միջոցների հաշվին:

Մասնավորեցման նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների ցանկերում մասնավորեցման առաջարկվող ձևերը` «ԲԱԲ» կամ «Միջազգային մրցույթ» փոխարինվում են «մասնավորեցում» բառով:

Սույն ծրագրի մաս են համարվում մասնավորեցման նախապատրաստման աշխատանքների արդյունքում ստեղծված ընկերությունները և առանձնացված գույքի առանձին տարրերը:

Նախատեսվում է ծրագրի ցանկերում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերություններն առաջարկել մասնավորեցման կամ «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով լուծարման` հետևյալ համամասնություններով.

2001 թվականին` ծրագրում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների ընդհանուր թվի 40 տոկոսը.

2002 թվականին` 30 տոկոսը.

2003 թվականին` 30 տոկոսը:

 

Հոդված 6. ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

Սույն ծրագրով սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների թողարկում չի իրականացվում:

 

Հոդված 7. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՏԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

 

1. Պետական գույքի մասնավորեցման տարաժամկետ վճարումների սանդղակը կիրառվում է «փոքր» օբյեկտները և վարձակալած գույքը մասնավորեցնելու դեպքում և մասնավորեցման նախորդ ծրագրերով տարաժամկետ վճարման իրավունք ստացած սուբյեկտների նկատմամբ:

 

«Փոքր» օբյեկտները ԵՎ վարձակալած գույքը մասնավորեցնելու դեպքում տարաժամկետ վճարումների չափերը

 

Գնահատված արժեքը (դրամներով)

Առաջին վճարի չափը (գնահատված արժեքի նկատմամբ տոկոսով)

Վճարման ժամկետը (տարիներով)

Վճարումների թիվը (անգամ)

Մինչև 500.000

100

-

-

500.001-1.000.000

50

1

2

1.000.001-1.500.000

40

2

3

1.500.001-2.000.000

35

3

4

2.000.001-3.000.000

30

4

5

3.000.001-4.000.000

25

5

6

4.000.001-5.000.000

25

6

7

5.000.001-6.000.000

25

7

8

6.000.001-7.000.000

20

8

9

7.000.001-8.000.000

20

9

10

8.000.001-9.000.000

20

10

11

9.000.001-10.000.000

20

11

12

10.000.001-11.000.000

20

12

13

11.000.001-12.000.000

20

13

14

12.000.001-13.000.000

20

14

15

13.000.001-14.000.000

20

15

16

14.000.001-15.000.000

20

16

17

15.000.001-16.000.000

20

17

18

16.000.001-18.000.000

20

18

19

18.000.001-20.000.000

20

19

20

20.000.001-ից ավելի

20

20

21

 

2. Պետական գույքի մասնավորեցման տարաժամկետ վճարման դեպքում յուրաքանչյուր հերթական վճարումից հետո օբյեկտի արժեքի մնացած մասը մուծվում է հավասար մասերով` տարին մեկ անգամ: Գնորդը ցանկացած ժամանակ կարող է մուծել մնացած ամբողջ գումարը: Հերթական վճարման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով հաշվի է առնվում գնահատման պահի և վճարման պահերի` ԱՄՆ-ի դոլարի և հայկական դրամի փոխարժեքների հարաբերությունը:

3. Օբյեկտի գնի չվճարված մասի վճարումներից ազատվում են մասնավորեցման նախորդ ծրագրերով մասնավորեցված և տարաժամկետ վճարման իրավունք ստացած սուբյեկտները, որոնք`

ա) վճարել են օբյեկտի արժեքի 30 և ավելի տոկոսը և մինչև 2004 թվականի դեկտեմբերի 31-ը կվճարեն օբյեկտի արժեքի չվճարված մասի 3 տոկոսի և օբյեկտի գնահատման պահին այդ օբյեկտի գտնվելու վայրում «փոքր» օբյեկտների համար սահմանված տարածագնահատման ուղղիչ գործակցի արտադրյալի և այդ արտադրյալի 3 տոկոսի հանրագումարի չափով գումար.

բ) վճարել են օբյեկտի արժեքի 30-տոկոսից պակաս գումար և մինչև 2004 թվականի դեկտեմբերի 31-ը կվճարեն օբյեկտի արժեքի 30 տոկոսը և այդ վճարումը կատարելուց հետո չվճարված մասի 3 տոկոսի և օբյեկտի գնահատման պահին այդ օբյեկտի գտնվելու վայրում «փոքր» օբյեկտների համար սահմանված տարածագնահատման ուղղիչ գործակցի արտադրյալի և այդ արտադրյալի 3 տոկոսի հանրագումարի չափով գումար:

4. Սույն հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան կատարվող վճարումները կարող են իրականացվել` անկախ տվյալ տարում վճարողի կողմից կատարված վճարումների քանակից:

5. Չվճարված գումարները բռնագանձելու մասին կայացած դատական վճիռների առկայության դեպքում պատասխանողի հետ կնքվում է հաշտության համաձայնագիր, ընդ որում` վճռով արձանագրված կետանցի համար հաշվարկված տուգանքները հետագա վճարումների ժամանակ չեն հաշվարկվում:

6. 2004 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո տարաժամկետ հերթական վճարումները չկատարած սուբյեկտների նկատմամբ հաշվարկվում է տույժ` յուրաքանչյուր բաց թողնված աշխատանքային օրվա համար վճարման ենթակա գումարի 0.1 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի 30 աշխատանքային օրվա հաշվարկից:

7. Տարաժամկետ վճարման կարգով մասնավորեցված (սեփականաշնորհված) օբյեկտի գնորդը 50 և ավելի տոկոս վճարելու դեպքում վճարված մասով կարող է ճանաչվել սեփականատեր, եթե առկա է մնացած մասի գնորդը, որը համաձայն է կնքել պայմանագիր և կատարել հետագա վճարումները` սույն օրենքով սահմանված կարգով:

(7-րդ հոդվածը խմբ. 28.12.01 ՀՕ-292, խմբ., փոփ. 23.10.02 ՀՕ-434-Ն, փոփ. 03.12.03 ՀՕ-41-Ն) 

 

Հոդված 8. ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ` ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ և ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍ ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների, «փոքր» և անավարտ շինարարության օբյեկտների նախապատրաստման նպատակով մասնավորեցում իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմինը կարող է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնել տնտեսության առանձին ոլորտների մասնավորեցման ենթածրագրեր:

Մասնավորեցում իրականացնող պետական կառավարման լիազորված մարմինը սահմանում է պետական գույքի մասնավորեցման նախապատրաստման կազմակերպական-տեխնիկական համալիր միջոցառումների պլան: Այն իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կամ վերոհիշյալ մարմնի կողմից նշանակված անձինք, կամ պետական, տարածքային կառավարման մարմինները, ընդ որում`

- մասնավորեցում իրականացնող պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունները, պետական կառավարման մյուս և տարածքային կառավարման մարմինները տեղեկություններ են տրամադրում մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված իրենց համակարգի պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների ֆինանսական վիճակի, ինչպես նաև առաջարկություններ` այն կարգավորելու կամ ընկերությունը լուծարելու մասին.

- կարող են հրավիրվել նաև մասնագիտացված աուդիտորական կազմակերպություններ, որոնց հիմնական նպատակը լուծարման ենթակա պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների վնասաբերության պատճառները բացահայտելն է.

- անհրաժեշտության դեպքում ստեղծվում են փորձագետների ժամանակավոր խմբեր կամ հրավիրվում են անկախ փորձագետներ և խորհրդատուներ, որոնց միջոցով մշակվում են հանձնարարականներ` տնտեսության այս կամ այն ճյուղում կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնելու, պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները վերակազմակերպելու (միաձուլելու, միացնելու, բաժանելու, առանձնացնելու, վերակազմավորելու), ինչպես նաև պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերություններում զբաղվածության կառուցվածքի փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ:

 

Հոդված 9. ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍ ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրավունք չունեն ծրագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո դրանում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները լուծարել կամ վերակազմակերպել (միաձուլել, միավորել, բաժանել, առանձնացնել, վերակազմավորել), բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:

Ծրագրում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների մասնավորեցման և (կամ) մասնավորեցման նախապատրաստական աշխատանքների մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում, մասնավորեցում իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնին են փոխանցվում ընկերության` պետությանը պատկանող բաժնետոմսերի տնօրինման լիազորությունները, եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ այլ բան չի նախատեսված:

Ծրագրում ընդգրկված պետական գույքի նկատմամբ այլ սահմանափակումները կարող են սահմանվել սույն օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու միջոցով:

 

Հոդված 10. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

 

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպական միջոցառումներն են`

- հասարակության լայն խավերին «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումներին և այլ նորմատիվ իրավական ակտերին ծանոթացնելու գործընթացը կազմակերպելը.

- մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված կադրերի համար մեթոդական և գործնական ուսուցում կազմակերպելը.

 - մասնավորեցում իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնի տարածքային ստորաբաժանումների միջոցով բաժնետոմսերի բաժանորդագրություն իրականացնելը.

- նոր բաժնետոմսերի բաց տեղաբաշխումը ֆոնդային բորսաների միջոցով.

- մասնավորեցում իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնի կողմից մասնավորեցման և լուծարման գործընթացներում խորհրդատվական ընկերություններ և փորձագետներ ներգրավելը:

 

Հոդված 11. ՕՐԵՆՔԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ և ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


Երևան
7 օգոստոսի 2001 թ.
ՀՕ-201

 

 Ց Ա Ն Կ  N  1

 

Ց Ա Ն Կ

 

2001-2003 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ (ԿԱՄ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ) ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍ ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ), ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՆԱԽՈՐԴ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ) ԵՎ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ

 

NN
ը/կ

Ծածկագիրը Ընկերության (օբյեկտի) անվանումը

Գտնվելու վայրը

Առաջարկություններ 
մասնավորեցման վերաբերյալ

1

2

3

4

5

Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն
Գիտություն և արդյունաբերական քաղաքականություն

1.

60065

Վանաձորի «Ավտոմատիկա ԳՀԻ» ՓԲԸ քաղ. Վանաձոր,
Մ. Խորենացու 5
 
2. (տողը հանվել է 09.02.12 ՀՕ-4-Ն)
3. 62029 «Ալֆա» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Շրջանային 2/2  
4. 62030 «Արև» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Ադանայի 1  
5. (տողը հանվել է 29.04.10 ՀՕ-48-Ն)
6. 62032 «Անդրոն» կոմպլեքսային  էլեկտրասարքավորումների ԳՀԻ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Մանանդյան 33  
7. (տողը հանվել է 09.02.12 ՀՕ-4-Ն)
8. 62034 «Պրոգրես» ՓԲԸ քաղ. Կապան, Գործարանային  
9. 62035 «Էլեկտրամեքենաշինության գիտահետազոտական, նախագծակոնստրուկտորական և տեխնոլոգիական ինստիտուտ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Գյուրջյան 15  
10. 62036 «Երևանի կաբելային արդյունաբերության ԳՀԻ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Աճառյան 40  
11. 62037 «Կայծակ» բարձր լարման տեխնիկայի ինստիտուտ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Մանանդյան 23  
12. 62038 «Ավտոմատիկայի սարքերի և տարրերի պետական հատուկ  կոնստրուկտորական բյուրո» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Հրաչյա Ներսիսյանի 10ա  
13. 62039 «Կոնդենսատոր» գիտաարտադրական» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Մանանդյան 33  
14. 62040 «Գյուղատնտեսության մեքենայացման և էլեկտրաֆիկացման ԳՀԻ» ՊՓԲԸ քաղ. Եղվարդ  
15. 62041 «Նատի» տրակտորային ԳՀԻ» ՊՓԲԸ քաղ. Եղվարդ  
16. 62042 «Աէրոզոլ» ՊՓԲԸ (Աերոզոլային սարքերի  հատուկ կոնստրուկտորական բյուրո) քաղ. Երևան, Լվովյան 25  
17. 62043 «Ատոմ ԳԱՁ» ՓԲԸ քաղ. Երևան,
Թևոսյան 3/1
 
18. 62044 «ԵրՆԻԻԿՊ» կաբելային արտադրության ՓԲԸ քաղ. Երևան, Աճառյան 40  
19. 62045 «Կաբելային տեխնոլոգիական սարքավորումների և սարքերի» ԳԱՁ ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Շրջանային 2/.մ  
20. 62046 «Քիմտեխ» քիմտեխնոլոգիական ԳՀԻ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ., շ. 10ա  
21. 62047 «Քար և սիլիկատներ գիտաարտադրական և նախագծային» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Աճառյան 40ա  
22.

62048

«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Խանջյան 19  
23. 62049 «Երևանի կապի միջոցների ԳՀԻ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Ձորափի 26  
24. 62050 «Հաշվողական տեխնիկայի և ինֆորմատիկայի ԳՀԻ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Աբելյան 6/1  
25. 62051 «Տեղեկատվական համակարգերի հետազոտական կենտրոն» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան,
Կոմիտասի 1 բն. 70
 

Էլեկտրատեխնիկա 

26. 21816 «Լույս» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Թբիլիսյան 1  
27. 21816.3 Վանաձորի «Լուսատեխնիկ» ՓԲԸ քաղ. Վանաձոր  
28. 21816.5 Կապանի «Լուսատեխնիկ» ՓԲԸ քաղ. Կապան  
29. 21817 «Արմենմոտոր» ՓԲԸ քաղ. Երևան,
Մ. Խորենացու փ. 28
 
30. 21819 «Հայէլեկտրամեքենա» ՓԲԸ-ի առևտրա-արտադրական կենտրոն քաղ. Երևան, Թելմանի փ. 41  
31. 21820 «Հայէլեկտրամեքենա» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Թելմանի փ. 41  
32. 21826 «Էլսարք» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի, 
Բ. Խմելնիցկու փ. 1
 
33. 21839 «Ռելե» ՓԲԸ քաղ. Եղեգնաձոր  
34. 21878 «Մարս» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Րաֆֆու 111  
35. 21880 «Տեխնոսարք» ԲԲԸ քաղ. Վանաձոր, Թևոսյան փող.  
36. 21816.2 Գագարինի «Լուսատեխնիկ» ՓԲԸ ջերմոց Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գագարին  
37. 21821.2 «Հայկաբել» ՓԲԸ-ի Բերդի «Ռելե» ՓԲԸ  քաղ. Բերդ  
38. 21825 Վանաձորի «Քվանտ» գործարան քաղ. Վանաձոր, Թևոսյան 2  
39. 21845 Նոյեմբերյանի «Ելակ» ԴՁ  («Իմպուլս» ՓԲԸ-ի) քաղ. Նոյեմբերյան  
40. 21851 «Սելենա» ՓԲԸ «Արագած» ԴՁ քաղ. Երևան  
41. 21892 Գորիսի միկրոշարժիչների գործարան քաղ. Գորիս  
42. 11159 «Մասիսի ջերմոցային տնտեսություն» ՊՓԲԸ քաղ. Մասիս  

Հանքարդյունաբերություն և մետալուրգիա

43. 21876 «Ոսկերչական գործարան» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 12  
44  60046 «Զանգեզուրի ՊՄԿ» ՓԲԸ քաղ. Քաջարան,  Լեռնագործների 1 մասնավորեցնել կոնցեսիաների մասին օրենքի ընդունումից հետո, իսկ նման օրենքի չընդունման դեպքում` առանձին օրենքով
45. 60047 «Ագարակի ՊՄԿ» ՓԲԸ Սյունիքի մարզ,
գ. Ագարակ
մասնավորեցնել կոնցեսիաների մասին օրենքի ընդունումից հետո, իսկ նման օրենքի չընդունման դեպքում` առանձին օրենքով
46. 60048 «Կապանի ԼՀԿ» ՓԲԸ քաղ. Կապան, Գործարանային 4 մասնավորեցնել կոնցեսիաների մասին օրենքի ընդունումից հետո, իսկ նման օրենքի չընդունման դեպքում` առանձին օրենքով
47. 60049 «Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲԸ քաղ. Ախթալա մասնավորեցնել կոնցեսիաների մասին օրենքի ընդունումից հետո, իսկ նման օրենքի չընդունման դեպքում` առանձին օրենքով
48. 60050 «Հայոսկի» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Կոմիտասի 49  
49. 60051 «Կանազ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Գրիբոյեդովի 25  
50. 62008 «Աշխատանքի ԳԿԿ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Կոմիտաս 49  
62352

«Թագազարդ» ՓԲԸ

քաղ. Բերդ  

Ռադիոէլեկտրոնիկա

51. 15022 «Կոննեկտ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Միկոյան 15  
52. 15022.1 Էրեբունի ԳԱՁ-ի մշակույթի տուն քաղ. Երևան  
53. 15026 «Դիպոլ» ՓԲԸ քաղ. Գավառ  
54. 15026.1 «Էվրիկա» ՓԲԸ քաղ. Գավառ  
55. 15037 «Օրբիտա» ՓԲԸ քաղ. Երևան,
գ. Հաղթանակ
 
56. 15253 «Գործիքագործ» ՊՁ Արմավիրի մարզ,
գ. Գեղակերտ
 
57. 21835 «Արդկապ» ՓԲԸ քաղ. Ստեփանավան  
58. 21840 «ՇՎՎ» ԲԲԸ քաղ. Մարտունի  
59. 21843 «Դվին կոնցեռն» ՓԲԸ քաղ. Երևան,
Գ. Նժդեհի 37
 
60. 21850 «Խորանաշատ» ՊՓԲԸ Տավուշի մարզ,
գ. Այգեձոր
 
61. 21853 «Բերեգ» ՓԲԸ  քաղ. Վարդենիս  

62.

21857 «Սապֆիր» ՓԲԸ Կոտայքի մարզ,
գ. Նոր Գեղի
 
63. 21881 «Հրազդանմաշ» ՓԲԸ քաղ. Հրազդան  
64. 21881.1 «Տեխնո-մարկետ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Աճառյան 2/1  
65. 60040 Գյումրիի «Էլեկտրոն» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Գործարանային 5  
66. 60041 «Կոնտակտ - Ռելե» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ազատության պող.  
67. 60045 «Հովիտ» ԴՁ քաղ. Տաշիր  
68. 15024.2 «Միկրոպրոցեսոր» ՓԲԸ քաղ. Չարենցավան  
69. 15265 «Օմեգա» գործարան քաղ. Գյումրի, Շնորհալու 6  
70. 21833 «Արարատ» ԼԿՁ քաղ. Երևան  
Մեքենաշինություն 
71. 89 «Անալիտսարք» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Թբիլիսյան խ. 25  
72. 21814 Գյումրիի հղկող հաստոցների գործարան քաղ. Գյումրի, Կալինինի պող. 2  
73. 21815 Վանաձորի «Ավտոգենմաշ» գործարան  քաղ. Վանաձոր, Թումանյան 8  
74. 62010 «Սպիտակի վերելակաշինական գործարան» ՓԲԸ քաղ. Սպիտակ  
75. 62011 «Շափյուղա» ՊՓԲԸ քաղ. Վանաձոր  
76. 62340 «Ալափարսի հաստոցաշինական գործարան» ՓԲԸ քաղ. Չարենցավան Ալափարսի հողատարածք  
  62375

«Արիակ» ՊՓԲԸ

քաղ. Երևան,

Արտաշատի խճուղի 5/2

 
62353 «Սասնաշենի հաստոցաշինական գործարան» ՓԲԸ

Արագածոտնի մարզ, գ. Սասնաշեն

 
Հատուկ ծրագրեր
77. 60037 «Էլեկտրոն» ՓԲԸ քաղ. Վանաձոր, Գործարանային 2  
78. 62012 «Էլեկտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Շարուրի 37  
79. 62013 «Էլբրուս ՀԿԲ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ֆուչիկի 27  
80. 62014  «Անի» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ֆուչիկի 27  
81. 62015 «Անի-Գրաֆ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ֆուչիկի 27  
82. 62016 «Անի-Կոնտ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ֆուչիկի 27  
83. 62017 «Անի-Տեստ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ֆուչիկի 27  
84. 62018 Մուշ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ֆուչիկի 27  
85. 62019 «Սիփան» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ֆուչիկի 27  
86. 62020 «Վան» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ֆուչիկի 27  
87. 62021 «Արաքս» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Գ. Նժդեհի 37  
88. 62022 «Ուրարտու» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Սևանի 12  
89. 62023 «Նոր Երկիր» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Փափազյան 8  
90. 62024 «Քուչակի ՀՇԳ» ՓԲԸ Արագածոտնի մարզ,
գ. Քուչակ
 
91. 62025 «Իգդիր-Սեկո» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Գ. Նժդեհի 37  
92. 62026 «Էլեկտրոննախագիծ» ՓԲԸ

քաղ. Երևան, Հալաբյան 41ա

 
93.  62027 «Արդշին» ՊՓԲԸ կոմպլեքսային նախագծային ինստիտուտ  քաղ. Երևան, Կոմիտաս 51  
  62354 «Ավտոմատ կառավարման համակարգերի ԳՀԻ» ՓԲԸ քաղ. Երևան Հակոբյան 3  
 

62355

«Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների ԳՀԻ» ՓԲԸ քաղ. Երևան Հակոբյան 3  
 

62356

«Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան» ՓԲԸ քաղ. Երևան Հակոբյան 3  

Ոչ մետաղային ռեսուրսներ և շինանյութեր

94. 20924 «Վերանորոգշին տրեստ-հրապարակ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Մյասնիկյան 5  
95. 20933 Արարատի ցեմենտի գործարանի «Ցեմենտ-1» ՊՁ քաղ. Արարատ  
96. 20942 «Գյումրիի ապակի» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Թբիլիսյան խճ. 2  
97. 20947 «Երևանի կերամիկական իրերի կոմբինատ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Ներքին Շենգավիթ  
98. 60026 «Հատուկ աշխատանքների  վարչություն» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Սունդուկյան 66  
99. 60027 «Արմավիրապակի» ՓԲԸ Արմավիրի մարզ, Շահումյան 3  
100. 60028 «Պեմզաշենի ՇԻԿ» ՊՓԲԸ Շիրակի մարզ, գ. Պեմզաշեն  
101. 60029 «Դիատոմիտ» ԳԱԶ» ՓԲԸ Արարատի մարզ,
գ. Նոր Խարբերդ
 
102. 60030 «Արարատցեմենտ» ՊՓԲԸ քաղ. Արարատ  
103. 20917 «Կապան-շինանյութ» ՓԲԸ-ի պետական բաժնեմաս քաղ. Կապան, Լեռնագործների 15  
104. 20921 Մայիսյանի վերանորոգման- մեխանիկական ՓԲԸ-ի պետական բաժնեմաս Շիրակի մարզ, գ. Մայիսյան  
105. 20925 «Կառնուտ» ՓԲԸ (Ախուրյանի  ՇԻԿ-ի «Կառնուտ» ԴՁ) Շիրակի մարզ, գ. Կառնուտ  
106. 20948 Գյումրիի «Հայքարհատմեքենա» ՓԲԸ-ի պետական բաժնեմաս քաղ. Գյումրի  
107. 20948.1 Քարհատմեքենա -շինմոնտաժ» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի  
108. 20948.2 «Սիփան» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի  
109. 62060 «Երկրաբանահետախուզական և մարկշեյդերական աշխատանքների վարչություն» ՊՓԲԸ Կոտայքի մարզ,
գ. Մայակովսկի
 
110. 62061 «Գրանիտ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի փ. 72  
111. 62062 «Արանտուֆ» ՓԲԸ Արմավիր, գ. Լուկաշին  
112. 62063 «Հայներրուդ» ՍՊԸ ՎՁ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 75ա  
113. 62064 «Վանաձորի քարամշակման գործարան» ՍՊԸ ՎՁ քաղ. Վանաձոր  
114. 62065 «Ապագա» ՍՊԸ ՎՁ Արագածոտնի մարզ,
գ. Փարպի
 
115. 62066 «Հատուկշին» ՍՊԸ ՎՁ քաղ. Մասիս  
116. 62067 «Ջրաբեր» ՍՊԸ ՎՁ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 75ա  
117. 62068 «Խարնարան» ՓԲԸ քաղ. Չարենցավան  
118. 62069 «Վարդաշենի հանք» ՍՊԸ ՎՁ քաղ. Երևան, Վարդաշեն  
119. 62070 «Մեխանիկ» ՍՊԸ ՎՁ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 75ա  

Քիմիական արդյունաբերություն

120. 10 «Դողագործ» ԲԲԸ քաղ. Երևան, Բագրատունյաց 81  
121. 10.1 «Դողագործ-1» ԲԲԸ քաղ. Երևան, Բագրատունյաց 81  
122. 21801 «Պոլիվինիլացետատ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 127  

123.

21803 «Նյութաբանության ԳԱՁ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան  

124.

21805.1 «Կապուտակ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան  
125. 21806 «Աբովյանի բժշկական իրերի և բուժպատրաստուկների գ-ն» ՊՓԲԸ քաղ. Աբովյան,
Արզնի պող. 2
 

126.

(տողը հանվել է 09.02.12 ՀՕ-4-Ն)
127. 21875 «Նաիրիտ» ԲԲԸ  քաղ. Երևան, Բագրատունյաց 70  
128. 21875.1 «Նաիրիտ-1» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Բագրատունյաց 70  
129. 21875.2 «Նաիրիտ-2» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Բագրատունյաց 70  
130. 21809 «Ավտոդողերի ՇՄՎ» (շինմոնտաժային վարչություն) քաղ. Երևան, Բագրատունյաց 81  
131. 62009 «Քիմռեակտիվների առևտրա-արտադրական կենտրոն» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Մաշտոցի 2, Արցախի 5ա  

Թեթև արդյունաբերություն 

132. 865.1 Երևանի տրիկոտաժի ձեռնոցների արտադրական միավորման Բուժականի մասնաճյուղ Կոտայքի մարզ,
գ. Բուժական
 
133. 1364 «Մետաքս» ՓԲԸ Հնաբերդի տեղամաս Արագածոտնի մարզ,
գ. Հնաբերդ
 
134. 10392 Ստեփանավանի կարի ԱՄ Արմանիսի տեղամաս Լոռու մարզ, գ. Արմանիս  
135. 21579 «Աշտարակի տրիկոտաժի» ՓԲԸ  քաղ. Աշտարակ, Շինարարների  
136. 21580 «Արարատի տրիկոտաժի» ՓԲԸ քաղ. Արարատ  
137. 21582 Գավառի թիվ 2 գուլպայի ֆաբրիկա քաղ. Գավառ, Սարուխանյան 20  
138. 21587 Գավառի «Դավիթ» ՓԲԸ քաղ. Գավառ,
Գ. Լուսավորչի 2
 
139. 21588 «Հոլանի» ԲԲԸ քաղ. Չարենցավան  
140. 21597 Վանաձորի «Նոյ» ՓԲԸ քաղ. Վանաձոր  
141. 21600 «Նորաձև կոշիկի ֆաբրիկա» քաղ. Երևան, ՓԲԸ Տիչինայի 106  
142. 21616 Երևանի Հատուկ ՇՎՎ քաղ. Երևան, Պրավդայի 37  
143.  21618 «Վանաձորի ՇՄՇ» ՓԲԸ քաղ. Վանաձոր, Բաթումի փող. 28ա  
144. 21620 «Գյումրի-տեքստիլ» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի,
գ. Նժդեհի 7
 
145.  21624 «Հայգորգ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Քիմիագործների 9  
146. 21627 «Մահուդ» ՓԲԸ քաղ. Երևան,
Մ. Տյուլենինի 3
 
147. 21628 «Մետաքս» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Սեբաստիայի 37  
148.  21629 «Անուշ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Շահումյան, 10-րդ փ.  
149. 21630

Վանաձորի «Տրիկոտաժ» ՓԲԸ

քաղ. Վանաձոր, Բաթումի 28  
150. 21635 «Ոսկե գեղմ» ՓԲԸ  քաղ. Վանաձոր, Թումանյանի փ. 12  
151. 21643 «Ալավերդի» կարի ՓԲԸ քաղ. Ալավերդի, Երևանյան խճ. 3  
152. 21644 «Սպիտակի շինմոնտաժային տրեստ» ՓԲԸ քաղ. Սպիտակ  
153. 60055 «Կումայրի» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Աբովյան 256  
154. 60056 «Էդգար» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Լիսիցյան փող.  
155. 60057 «Ղարս» կարի ֆաբրիկա ՊՁ քաղ. Վանաձոր, Դպրոցի 47  
156. 60059 «Լմբաթ-65» ՓԲԸ քաղ. Արթիկ, Շահումյան 1  
157. 60060 «Մանկական հագուստի» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Վրացական 5  
158. 60061 Գավառի առևտրաարտադրական ձեռնարկություն քաղ. Գավառ,
Կ. Հայրապետի 5
 
159. 60062 «Մաստարայի կոշիկի ֆաբրիկա» ՊՓԲԸ Արագածոտնի մարզ, 
գ. Մաստարա
 
160. 60064 Գառնահովտի կոշիկի ֆաբրիկա  Արագածոտնի մարզ,
գ. Գառնահովիտ
 
161. 473 Իջևանի տնայնագործական մասնագիտացված կոմբինատ ՊՁ քաղ. Իջևան,  Իջևանյան 22  
162. 21607 «Մասիս-2» կոշիկի ֆաբրիկա  քաղ. Երևան,
Ս. Դավիթ 3
 
163. 62052 «Ատեքս» նորաձևության կենտրոն ՊՓԲԸ քաղ. Երևան,
Հ. Հակոբյան 3
 
164. 62053 «Դավիթ» առևտրի տուն ՓԲԸ  քաղ. Երևան,
Հ. Քոչարի 4
 

Այլ ճյուղեր

165. 21866 «Արդշին» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Կոմիտասի փող. 47  
166. 21868 «Բիզնես-Կենտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Կոմիտասի պող.  
167. 21872 «Դիզայն ԳՀԻ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Կոմիտասի պող. 54բ.  
168. 60067 «Լալվար» ՓԲԸ քաղ. Տաշիր  
169. 21873 «Արդաուդիտ» ֆիրմա քաղ. Երևան, Խանջյան 19  

Առևտուր, զբոսաշրջություն և սպասարկում

170. 41408 «Կենտրոնական բազա» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Մասիսի փակուղի 5  
171. 60162 «Արագածի ԿՄՖ» ՊՁ քաղ. Արարատ  
172. 74529 «Ոսկերչառ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Բրյուսովի 20  
173. 74534 «Հայնպարեղեն» ՊՁ քաղ. Երևան, Աբովյան փող.  
174. 74589 Կենտրոնական ԱՏՁ-ի տեղամաս քաղ. Երևան,
Արին-Բերդի 7
 
175. 74592 «Հայշինվերանորոգում» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Խանջյան 15  
176. 74593 «Հայշինվերանորոգում-1» ՓԲԸ քաղ. Երևան,  Գլինկայի 7  
177.  74725 «Սարիկո» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արարատյան 90  
178. 74728.1 «Հայսառնարան» ՊՁ-ի Կապանի «Սառցակոմբինատ» ՊՁ քաղ. Կապան  
179. 74733 «Ուսումնադասընթացային կոմբինատ» ՊՁ ՓԲԸ քաղ. Երևան, Վարդաշեն 6/70  
180. 74737  «Հայմետաղառ» քաղ. Երևան, Այվազովսկու 4  
181. 74744.1 «Գագարինի» սառցակոմբինատ ՊՓԲԸ Գեղարքունիքի  մարզ, գ. Գագարին  
182. 77372 Վանաձորի դպրոցական և հասարակական սննդի կոմբինատ ՊՁ քաղ. Վանաձոր, Մոսկովյան 2  
183.  74750 «Գյումրիի սառցակոմբինատ» ՊՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Թբիլիսյան խճ.  
184. 14027 «Հայշինանտառթուղթառ» կոմերցիոն առևտրամիջնորդային ֆիրմա քաղ. Մասիս  
185. 14039 «Հայմանրամեծառ» առևտրամիջնորդային ֆիրմա քաղ. Երևան  
186. 21501 «Արմինտրանս» ՊՁ քաղ. Երևան, Իսակովի 48/1  
187. 74535 Պտուղբանջարեղենի կենտրոնական բազա քաղ. Երևան  
188. 74535.1 Պտուղբանջարեղենի կենտրոնական բազայի «Ագրոհամալիր» ԴՁ քաղ. Երևան  
189. 74591 «Հայառտեխնիկա» ՓԲԸ քաղ. Երևան
Արին-Բերդի 5 նրբ.
 
190. 62059 «Երէքսպո կենտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Շիրակի 43  
  62357

«Լոգիստիկ-կենտրոն» ՓԲԸ

քաղ. Երևան, Այվազովսկու 4  

Կենցաղային սպասարկում

191. 79288 «Բնակչության պատ. բնակ. կառուցման և նորոգման» ՊՁ քաղ. Գյումրի, Երևանյան խճ. 12  
192. 79638 «Թալիննորոգշին» ՊՁ քաղ. Թալին  
193. 80039 «Նաիրի» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Վրացական 16  
194. 80228 «Շենկառ» ՓԲԸ քաղ. Երևան,
Նաիրի 9
 
195. 80032 «Հայկենցաղմատ» ՎՁ ՍՊԸ քաղ. Երևան, Արցախի 41  
196. 80229 Շինտրանսպորտային ՓԲԸ քաղ. Երևան, Նաիրիի 9  
197. 79455 «Տարոն» կահույքի պատրաստման ՊՁ քաղ. Արմավիր, Երևանյան 56  
198. 79706 Կոշիկի կարի և նորոգման ՊՁ քաղ. Գավառ  

 Հյուրանոցային տնտեսություն         

199. 5753 «Դվին» հյուրանոցային համալիր ՓԲԸ քաղ. Երևան, Պարոնյան 40  

Նյութատեխնիկական մատակարարում 

200. 14003

«Նյուռես կոմերցիոն կենտրոն» ՊՓԲԸ

քաղ. Երևան, Հանրապետության 5  
201. 14016 «Արևիկ» ԿՄՖ ՓԲԸ քաղ. Գյումրի  
202. 20904 «Հայնավթամթերք» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Վ. Վաղարշյան 13ա  
203. 20905 «Ստեփանտրանս» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի 61  
204. 14111 «Հայերկրորդռեսուրս» ֆաբրիկայի Գյումրիի ԱՄԴՁ քաղ. Գյումրի,  Կոմիտասի 56  
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարություն 
205. 317 Եղեգնաձորի ՀԷԿ քաղ. Եղեգնաձոր  
206. 322 Թալինի ՀԷԿ քաղ. Թալին  
207. 20000 «Հայգազարդ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ. 43  
208. 20002 «Հայգազնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ քաղ. Երևան,  Օրբելի 45  
209. 20004 «Հայէներգացանցնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արմենակյանի 129  
210. (տողը հանվել է 31.05.06 ՀՕ-124-Ն)
211. 20006 «Հիդրոէներգաշին» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Հանրապետության 67  
212. 20007 «Հիդրոմասնագետշին» ՓԲԸ  քաղ. Երևան, Պրավդայի 1/7  
213. (կետն ուժը կորցրել է 26.12.02 ՀՕ-500-Ն)
214. (տողը հանվել է 25.12.03 ՀՕ-27-Ն)
215. 60003 «Սևան-Հրազդանյան կասկադ» ՓԲԸ Կոտայքի մարզ, գ. Արգել  մասնավորեցնել առանձին օրենքով
216. (տողը հանվել է 31.05.06 ՀՕ-124-Ն)
217. 60018 «Ատոմէներգամոնտաժ» ԲԲԸ Արմավիրի մարզ  
218. 60019 «Ատոմջերմաէներգամոնտաժ» ԲԲԸ Արմավիրի մարզ  
219. 60020 «Հիդրոէլեկտրամոնտաժ» ԲԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի պող. 4-րդ նրբ. 6  
220. 60021 «Արջերմեկ» ՓԲԸ քաղ. Հրազդան  
221. 60068 «Երևանի էլեկտրացանց» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Մյասնիկյանի 5/1  
222. 60069 «Հյուսիսային էլեկտրացանց»  ՓԲԸ քաղ. Գյումրի,
Շարա Տալյանի 1
 
223. 60070 «Հարավային էլեկտրացանց» ՓԲԸ քաղ. Արտաշատ, Արազու 43  
224. 60071 «Կենտրոնական էլեկտրացանց» ՓԲԸ քաղ. Աբովյան, Արզնու պողոտա  
225. 20001.1 «Անիի պինդ վառելիք» ՊՓԲԸ Շիրակի մարզ,
քաղ. Անի
 
226. 20001 «Պինդ վառելիք» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Կուտուզովի 38  
227.

60024

«Հայգազ» ՊՁ-ի Մասիսի Հայանիստ օժանդակ տնտեսություն քաղ. Մասիս  
228. 62000 «Հայհիդրոէներգանախագիծ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Մոսկովյան 33ա  
229. 62001 «Էլեկտրաշինարար» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 17ա  
230. 62002 «Չարենցավանի երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաներ» ՓԲԸ քաղ. Չարենցավան,  Եսայան 2  
231. 60003 «Հայէներգանորոգում» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ադոնցի 10  
232. 62004 «Մարմարիկ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Զորյան 31  
233. 62005 «Հայթուրթրեյդ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Խանջյան 11  
234. 62006 «Սյունէներգաշին» ՓԲԸ Կոտայքի մարզ,
քաղ. Բյուրեղավան
 
235. 62007 «Էներգաչափ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արմենակյանի 127  

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

Գյուղատնտեսություն

236 5393 Տավուշի ֆերմենտացիոն գործարան Տավուշի մարզ,
գ. Այգեպար
 
237. 5402 «Պարեն ԳԱՄ» ՊՓԲԸ  քաղ. Երևան, Գոռվետկա 4  
238. 5413 «Պարենարդշին» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Տյուլենինի փ.  
239. 5437 Սպիտակի պտուղբանջարեղենի գրասենյակ Լոռու մարզ, 
գ. Ջրաշեն
 
240. 11031 Բաղրամյանի թիվ 1 Խոզաբուծական համալիր Արմավիրի մարզ,
գ. Դալարիկ
 
241. 11037 Ղազանչիի կաթնահամալիր    
242. 11050 Արտամետի կերի արտադրության պետական տնտեսություն Արմավիրի մարզ,
գ. Արտամետ
 
243. 11270.4 «Ագրոսպասարկում» Արմավիրի շրջանային միավորում քաղ. Արմավիր  
244. 11270.5 «Ագրոսպասարկում» Եղեգնաձորի շրջանային միավորում քաղ. Եղեգնաձոր  
245. 11902 Վարդենիսի «Լճափ» ճամբար Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Կարճաղբյուր
 
246. 11906 Ախուրյանի «Կարմրաքար» ճամբար Շիրակի մարզ,
գ. Կարմրաքար
 
247. 12058 Սպիտակի թռչնաֆաբրիկա քաղ. Սպիտակ  
248. 12077 Թալինի ԻԹԿ քաղ. Թալին  
249. 12078 Էջմիածնի թռչնաֆաբրիկա «Նժդեհ» Արմավիրի մարզ,
գ. Շահումյան
 
250. 12234 Պանսիոնատ քաղ. Սիսիան  
251. 12264 Գետքի ԻԹԿ Շիրակի մարզ,
գ. Գետք
 
252. 12280 «Արցախ» պանսիոնատ Կոտայքի մարզ,
գ. Արզական
 
253. 20161 Պտուղ-բանջարեղենի մթերման բազա քաղ. Էջմիածին  
254. 20162 Շինարարական և ժողովրդական սպառման ապրանքների ձեռնարկություն քաղ. Էջմիածին  
255. 20166 Խորդենու ջերմատնային տնտեսություն քաղ. Էջմիածին  
256. 20173 Գուգարքի (ԳԱՍ ՊՁ) քաղ. Վանաձոր  
257. 20185 «Հայպետջուրնախագիծ» ինստիտուտ քաղ. Երևան, Վաղարշյան 12  
258. 20194 Կողբավանի կերերի արտադրության տնտեսություն Արմավիրի մարզ
գ. Կողբավան
 
259. 20197 Նոյեմբերյանի «Միջտնտշին» ՓԲԸ պետական բաժնեմաս Տավուշի մարզ,
գ. Այրում
 
260. 20198 Սիսիանի շինարարական ՓԲԸ պետական բաժնեմաս քաղ. Սիսիան,
Գ. Նժդեհի-2
 
261. 20200 Նեկտար մեղվաբուծական արտադրական գիտական ՊՁ քաղ. Երևան,
Ավան, 9-րդ փող., 25 շենք
 
262. 20201 «Արեգ» ՊՁ Հայջրտնտ ՀՆՊՁ քաղ. Էջմիածին  
263. 20373 «Ագրոարդտարա» ՓԲԸ քաղ. Երևան,
Արին Բերդի փող. 27
 
264. 20376 Գագարինի արտադրական բազա Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Գագարին
 
265. 20379 «Հայձուկ» միավորման ՇՄՇ Արարատի մարզ,
գ. Այնթափ
 
266. 60200 «ՇՇ-14» ՓԲԸ քաղ. Վաղարշապատ,
Գայի խճ.
 
267. 60206 «ՇՇ-8» ՓԲԸ քաղ. Նոյեմբերյան  
268. 60208 «Աղուտներ» ՓԲԸ Արմավիրի մարզ,
գ. Երասխավան
 
269. 60209 «Աղստև» ՓԲԸ («Հայջրշին» թիվ 10 ՓԲԸ) քաղ. Իջևան  
270. 60213 «Հայջրշին» ՊՁ-ի Սիսիանի տեղամաս քաղ. Սիսիան  
271. 60214 «Հայջրշին» ՊՁ-ի Կապանի տեղամաս քաղ. Կապան  
272. 60215 Հայջրշին ՊՁ-ի «Գրավի» ՓԲԸ Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան
 
273. 60217 Իջևանի ծխախոտի ֆերմենտացիոն գործարան քաղ. Իջևան  
274. 60227 Սևանի անասնամթերման գրասենյակ քաղ. Սևան, Կոլխոզնիկների փող.  
275. 60228 Նոյեմբերյանի անասնամթերման գրասենյակ Տավուշի մարզ,
գ. Բերդավան
 
276. 60229 «Հայգյուղջրատարշին» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Սունդուկյան 66ա  
277. 60230 «Հայջրշին» ՊՁ-ի N 7 ՇՇ Արմավիրի մարզ,
գ. Քարակերտ
 
278. 60231 «Եղվարդշին» ՓԲԸ քաղ. Եղվարդ  
279. 60232 «Սիփան» ՓԲԸ Կոտայքի մարզ,
գ. Առինջ
 
280. 60236 «Ջավախք» ՓԲԸ Արմավիրի մարզ,
գ. Եղեգնուտ
 
281. 60237 «Մասիս-1» ՓԲԸ Արարատի մարզ, «Մասիս» կայարան  
282. 60238 «Զվարթնոց-1» ՓԲԸ քաղ. Վաղարշապատ  
283. 60240 Երևանի թռչնաբուծական փորձարարական բազայի Մասիսի տեղամաս Արարատի մարզ,
գ. Այնթափ
 
284. 60241 Փետուրի վերամշակման արտադրության և իրականացման ձեռնարկություն Արմավիրի մարզ, 
գ. Մուսալեռ
 
285. 60243 «Հայջրտնտ» ՀՆՊՁ-ի N 2 շինարարական ԴՁ Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան
 
286. 60244 «Հայջրտնտ» ՀՆՊՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ Արարատի մարզ,
գ. Հայանիստ
 
287.

60245

Ստեփանավանի անասնամթերման գրասենյակ  քաղ. Ստեփանավան, Արևելյան 2  
288. 60246 Պռոշյանի սերմնաբուծական բազա Կոտայքի մարզ,
գ. Պռոշյան
 
289. 60247 Սիսիանի սերմնազտիչ գործարան

Սյունիքի մարզ,
գ. Ույծ

 
290. 60248 «Սերմեր» արտադրաառևտրական ֆիրմա ՊՁ քաղ. Երևան,
Այվազովսկու 14
 
291. 5371.1 «Գյումրիի մսի պահածոների կոմբինատ» ՓԲԸ-ի Աշոցքի անասնամթերման գրասենյակ քաղ. Աշոցք  
292. 5371.2 «Գյումրիի մսի պահածոների կոմբինատ» ՓԲԸ-ի Սպիտակի անասնամթերման գրասենյակ քաղ. Սպիտակ  
293. 5413.1 «Պարենարդշին» ՓԲԸ «Մարտունու» ՏՀ-2 շինարարական ԴՁ քաղ. Մարտունի  
294. 5413.2 «Պարենարդշին» ՓԲԸ «Մասիսի» ԴՁ քաղ. Մասիս  
295. 5413.3 «Պարենարդշին» ՓԲԸ «Տաշիրի ՏՀ» ԴՁ քաղ. Տաշիր  
296. 5413.4 «Պարենարդշին» ՓԲԸ «Էջմիածնի թիվ 3 ԱՇ» ԴՁ Արմավիր մարզ,
գ. Չոբանքարա
 
297. 5413.5 «Պարենարդշին» ՓԲԸ «Դալարիկի թիվ 4 շինարարական» ԴՁ քաղ. Դալարիկ  
298. 5431 Մարտունու պտուղբանջարեղենի գրասենյակ քաղ. Մարտունի  
299. 5433 Ստեփանավանի պտուղբանջարեղենի գրասենյակ քաղ. Ստեփանավան  
300. 5435 Վարդենիսի պտուղբանջարեղենի գրասենյակ քաղ. Վարդենիս  
301. 11043 Բալաքի բտման տնտեսություն Սյունիքի մարզ,
ք. Բալաք
 
302. 11047 Հովտաշենի կաթնային տնտեսություն Արարատի մարզ,
գ. Հովտաշեն
 
303. 11055 Գուգարքի գազանաբուծական տնտեսություն Լոռու մարզ,
գ. Լերմոնտովո
 
304. 11270.1 «Ագրոսպասարկում» Կրասնոսելսկի շրջանային միավորում քաղ. Ճամբարակ  
305. 11270.2 «Ագրոսպասարկում» Հյուսիսային տարածքի կոմերցիոն կենտրոն    
306. 11270.3 «Ագրոսպասարկում» Թալինի շրջանային միավորում քաղ. Թալին
 
307. 11270.6 «Ագրոսպասարկում» Ամասիայի շրջանային միավորում Շիրակի մարզ,
գ. Ամասիա
 
308. 11350.1 «Բերրիություն» ՀԱՄ Թումանյանի շրջանային միավորում քաղ. Ալավերդի  
309. 11350.2 «Բերրիություն» ՀԱՄ «Հաղարծին» ՀՆՊՁ Լոռու մարզ,
գ. Հաղարծին
 
310. 11350.3 «Բերրիություն» ՀԱՄ Կրասնոսելսկի շրջանային միավորում քաղ. Ճամբարակ  
311. 20164 «Խասխեր» ֆիրմա քաղ. Էջմիածին  
312. 20169 Հրազդանի «Ագրոմեքենայացում» տնտհաշվարկային միավորում քաղ. Հրազդան  
313. 20172 Սևանի գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման ՊՁ քաղ. Սևան  
314. 20182 «Սորտսերմբանջար» Ստեփանավանի բաժանմունք քաղ. Ստեփանավան  
315. 20192 Արմավիրի թռչնաբուծական ֆաբրիկա Արմավիրի մարզ,
գ. Բադալ
 
316. 20193 Թալինի մսոսկրային ալյուրի գործարան քաղ. Արագած  
317. 20196 Ստեփանավանի «Տաթև» ՓԲԸ պետական բաժնեմաս քաղ. Ստեփանավան  
318. 20374 Կրասնոսելսկի պտուղբանջարեղենի մթերման գրասենյակ քաղ. Ճամբարակ  
319. 62071 «Սիսիանի խոզաբուծական տոհմային» ՊՓԲԸ քաղ. Սիսիան  
320. 62072 «Ագրոբիզնեսի զարգացման կենտրոն» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, 
Վ. Վաղարշյան 12
 
321. 62073 «Անասնաբուժմատ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Շիրակի փող., 4-րդ նրբանցք N 13  
322. 62074 «Կենսապատրաստուկ» ՊՁ Արարատի մարզ,
գ. Մարմարաշեն
 
323. 62075 «Մեղվաբուծական տոհմային մայրաբուծարան» ՊՓԲԸ Արագածոտնի մարզ, 
գ. Երզնկա
 
324. 62076 «Անիի գյուղ» կենդանիների արհեստական սերմնավորման» ՓԲԸ քաղ. Անի  
325. 62078 «Երևանի թռչնաբուծական փորձարարական բազա» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Շիրակի 45  
326. 62079 «Ագրոնավթաբազա» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, 
գ. Հաղթանակ, I փող., տուն 46
 
327. 62080 «Մասիսի մասնագիտացված շինարարական վերանորոգման» ՊՓԲԸ Արարատի մարզ,
գ. Այնթափ
 
328. (տողը հանվել է 31.05.06 ՀՕ-124-Ն)
329. (տողը հանվել է 31.05.06 ՀՕ-124-Ն)
330. (տողը հանվել է 31.05.06 ՀՕ-124-Ն)
331. 62349 «Գիտատեխնիկական մեղվաբուծական փորձակայան» Կոտայքի մարզ, 
գ. Առինջ
 
   62358

«Երանոսի կարտոֆիլի և բանջարեղենի մթերման, վերամշակման և իրացման» ՊՓԲԸ

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Երանոս  
  

62359

«Վաղարշապատի խոզաբուծական տոհմային» ՊՓԲԸ

քաղ. էջմիածին, Մարգարյանի խճուղի

 
  

62360

«Պարենպլաստ» ՊՓԲԸ

քաղ. Երևան, Տիգրան Մեծի 65ա

 
  

62361

«Պարենէկոտեխ» ՊՓԲԸ

քաղ. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա

 
  

62362

«Ամասիայի գյուղատնտեսական ուսումնական բազա» ՊՓԲԸ

Շիրակի մարզ, գ. Ամասիա

 
  

62363

«Մարտունու ավտոտրանսպորտային» ՊՓԲԸ

քաղ. Գավառ 14

(Մարտունի-Վարդենիս խճուղի)

 
  

62364

«Գյուղատնտեսական տեխնիկայի փորձարկում և ներդրում» ՊՓԲԸ

քաղ. Եղվարդ

 
  

62365

«Ջրամբարշին» ՊՓԲԸ

քաղ. Արթիկ Բաղրամյան 4  
  62366

«Փայտամշակման տնտհաշվարկային տեղամաս» ՊՓԲԸ («Քոչար»)

քաղ. Բալահովիտ  
  62376 «Սակավ տարածված բուսատեսակներ
գիտաարտադրական» ՊՓԲԸ
քաղ. Երևան,
Ծովակալ Իսակովի 22
 
 

62377

«Ույծի սերմնաբուծական» ՊՓԲԸ Սյունիքի մարզ,
գ. Զարթոնք
 
 

62378

«Շենիկի սերմնաբուծական» ՊՓԲԸ

Արմավիրի մարզ,
գ. Շենիկ

 
 

62379

«Վարդենիսի սերմնաբուծական» ՊՓԲԸ

քաղ. Վարդենիս,
Երևանյան 22

 
 

62380

«Սպիտակի սերմնաբուծական» ՊՓԲԸ

քաղ. Սպիտակ

 
 

62381

«Ախուրյանի սերմնաբուծական» ՊՓԲԸ

Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան

 
 

62382

«Կախակնի սերմնաբուծական» ՊՓԲԸ

Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Կախակն

 
 

62383

«Գորիսի տնկարան» ՊՓԲԸ

քաղ. Գորիս

 
 

62384

«Էջմիածնի տնկարան» ՊՓԲԸ

քաղ. Էջմիածին, Մարգարայի խճուղի  
 

62385

«Իջևանի գյուղկենդանիների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ 

քաղ. Իջևան

 
  62386

«Տաշիրի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ 

քաղ. Տաշիր

 
 

62387

«Գորիսի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ

քաղ. Գորիս  
 

62388

«Նաիրիի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՓԲԸ

քաղ. Եղվարդ

 
 

62389

«Կոտայքի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՓԲԸ

քաղ. Աբովյան

 
 

62390

«Հրազդանի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՓԲԸ

քաղ. Հրազդան

 
 

62391

«Եղեգնաձորի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ

քաղ. Եղեգնաձոր

 
 

62392

«Վարդենիսի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ

քաղ. Վարդենիս,
Շահումյան 2

 
 

62393

«Ալավերդու գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ 

քաղ. Ալավերդի

 
 

62394

«Մեղրու գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ

քաղ. Մեղրի

 
 

62395

«Արթիկի գյուղկենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ

քաղ. Արթիկ

 
 

62396

«Ալագյազի ոչխարաբուծական» ՊՓԲԸ 

Արագածոտնի մարզ,
գ. Արագած

 
 

62397

«Ախուրյանի ավտոտրանսպորտային» ՊՓԲԸ    

Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան

 
 

62398

«ԲՇՏ» ՊՓԲԸ    

քաղ. Երևան, Ավետիսյան 80

 
   

62399

«Սպիտակ» գյուղատնտեսական արտադրագիտական» ՊՓԲԸ 

քաղ. Սպիտակ  

 Սննդի արդյունաբերություն 

332. 5270 Աշտարակի գինու գործարան «Խերես» ՓԲԸ  Արագածոտնի մարզ,
գ. Օշական
 
333. 5351 Երևանի պահածոների գործարանի Արևշատի մասնաճյուղ Արարատի մարզ,
գ. Արևշատ
 
334. 11039 Փոքրաշենի բտման տնտեսություն Շիրակի մարզ,
գ. Փոքրաշեն
 
335. 20317.2 Վանաձորի «Հաց» ԱԱՄ թիվ 3  արտադրամաս քաղ. Վանաձոր  
336. 20326 Երևանի հացի թիվ 3 գործարան քաղ. Երևան,
Ս. Վշտունի 7
 
337. 20354 Այրումի հացաընդունման ձեռնարկություն քաղ. Այրում  
338. 20355 Անիի հացաընդունման ձեռնարկություն քաղ. Անի  
339. 20357 Բաղրամյանի հացամթերքների ԱՄ-ի Ջրառատի թռչնանոց Արմավիրի մարզ,
գ. Ջրառատ
 
340. 20358.1 «Սևանի հացամթերքների ԱՄ»  ՊՁ-ի օժանդակ տնտեսություն քաղ. Սևան  
341. 20367 «Սևան» հանքային ջրերի գործարան քաղ. Գավառ  
342. 20370 «Բյուրեղ» հանքային ջրերի գործարան Կոտայքի մարզ,
գ. Բջնի
 
343. 50005.1 Գյումրիի հացի գործարանի թիվ 1 արտադրամաս քաղ. Գյումրի  
344. 50005.2 Գյումրիի հացի գործարանի թիվ 2 արտադրամաս  քաղ. Գյումրի  
345. 50005.3 Գյումրիի հացի գործարանի թիվ 4 արտադրամաս քաղ. Գյումրի  
346. 5330 Կրասնոսելսկի պանրի գործարան քաղ. Ճամբարակ  
347. 60216 Գորիսի հրուշակեղենի ՊՁ քաղ. Գորիս, Առաքելյան 26  
348. 60220 Թթխմորի և հաց-հրուշակեղենի փորձարարական արտադրական ՊՁ քաղ. Երևան,
Նոր Արեշ,
25-րդ փող. 5
 
349. 60220.1 Թթխմորի և հաց-հրուշակեղենի փորձարարական արտադրական ՊՁ-ի օժանդակ տնտեսություն քաղ. Երևան  
350. 60220.3 Թթխմորի և  հաց-հրուշակեղենի փորձարարական արտադրական ՊՁ-ի Կարբիի արտադրամասը Արագածոտնի մարզ,
գ. Կարբի
 
351. 60249 Մոսկվայի «Արարատ» գինու-կոնյակի գործարանի անավարտ շինարարություն քաղ. Մոսկվա, Բրյուլովո,
6-րդ Ռադիալնայա
 
352. 20317.1 Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ԱՄ քաղ. Վանաձոր  
353. 20317.1 Վանաձորի «Հաց» ԱԱՄ թիվ 2  արտադրամաս քաղ. Վանաձոր  
354. 20317.3 Վանաձորի «Հաց» ԱԱՄ թիվ 19 արտադրամաս քաղ. Վանաձոր  
355. 20344 Ալավերդու հացաընդունման ձեռնարկություն քաղ. Ալավերդի, Փարիզյան 6  
356.  20345 Վանաձորի հացաընդունման ձեռնարկություն քաղ. Վանաձոր, Դեմիրճյան 148  
357. 20349 Կապանի հացաընդունման ձեռնարկություն քաղ. Կապան, Երկաթուղայինների 16  
358. 20352 Արթիկի հացաընդունման ձեռնարկություն քաղ. Արթիկ, Լենինականի խճ. 359  
359. 20363 Քարակերտի հացաընդունման ձեռնարկություն Արմավիրի մարզ,
գ. Քարակերտ
 
360. 50006 Հրազդանի հացի գործարան քաղ. Հրազդան, Հացագործների 9  
361. 50008 Դիլիջանի հացի գործարան քաղ. Դիլիջան, Սայաթ-Նովայի 37  
362. 62077 «Երևանի թիվ 2 հացի փորձարարական գործարան» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Տոլբուխինի 34  
363. 62339 «Ավանի աղի կոմբինատ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Ավան, Աճառյան 2-րդ նրբ., թիվ 4  

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Կապ և հեռահաղորդակցություն

364. 60504 «Վարչատնտեսական» ՊՓԲԸ-ի ջերմոցային տնտեսություն քաղ. Երևան, Ռադիոկայմ 1  
365. 60505 «Վարչատնտեսական» ՊՓԲԸ-ի  թռչնաբուծական տնտեսություն (գույքը) քաղ. Երևան, Ռադիոկայմ 1  
366. 20131.1 «Կապ» արտադրական համալիրի «Կապի ինստիտուտ» ԴՁ քաղ. Երևան, Մոլդովական փ.  
367. 20132.1 «Հայկապշին» ՊՁ Վանաձոր կառույցների ԴՁ քաղ. Վանաձորի  
368. 20132.2 «Հայկապշին» ՊՁ Զանգեզուրի և Սյունիքի կառույցների ԴՁ քաղ. Գորիս  
369. 62116 «Կոնտակտ-մամուլ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան  
370. 62117 ՀՀՑ ՊՓԲԸ-ի «Կապավոր» պանսիոնատ  Կոտայքի մարզ,
գ. Աղվերան
 

Երկաթուղի

371. 60346 ՀՀ երկաթուղու Երևանի շինմոնտաժային ՊՁ  քաղ. Երևան, Թամանցիների 93  
372. 60347 «Երևանի ջրամատակարարման ուղեմաս» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի 40  
373. 60348 «Երկաթուղիմատ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի 42  
374. 60352

«Երևանի քաղաքացիական կառույցների ուղեմաս» ՊՓԲԸ

քաղ. Երևան, Արցախի 38  
375. 60362 «Երևանի բեռնման բեռնաթափման ուղեմաս» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Արարատյան փող. 90  
376. 62087 «Գյումրիի շինմոնտաժային» ՊՓԲԸ քաղ. Գյումրի,
Արվելաձե փ. 2
 
377. 62088 «Վանաձորի թունելակամրջային» ՊՓԲԸ քաղ. Վանաձոր,
Թևոսյան փող. 19 նրբ.
 

Ճանապարհաշինություն 

378. 60339 «Եղեգնաձորի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ քաղ. Եղեգնաձոր  
379.  20066 «Նոյեմբերյանի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ Տավուշի մարզ, քաղ. Նոյեմբերյան  
380. 20074 ԱՏԿՁ Կապուտանի տեղամաս Կոտայքի մարզ,
գ. Կապուտան
 
381. 62089 «Աշոցքի ԱՏՃ» ՊՓԲԸ Շիրակի մարզ,
գ. Ղուկասավան
 
382. 62090 «Ախուրյանի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ քաղ. Գյումրի  
383. 62091 «Աշտարակի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ քաղ. Աշտարակ  
384. 62092 «Արագածի ԱՏՃ» ՊՓԲԸ Արագածոտնի մարզ,
գ. Ծաղկահովիտ
 
385. 62093 «Արարատի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ քաղ. Արարատ  
386. 62094 «Գորիսի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ քաղ. Գորիս  
387. 62095 «Էջմիածնի ԿՃՇ» ՊՓԲԸ Արմավիրի մարզ,
գ. Սամաղար
 
388. 62096 «Իջևանի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ քաղ. Իջևան  
389. 62097 «Լոռու ՃՇՇ» ՊՓԲԸ քաղ. Վանաձոր  
390. 62098 «Գավառի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ քաղ. Գավառ  
391. 62099 «Կապանի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ քաղ. Կապան  
392. 62100 «Ստեփանավանի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ քաղ. Ստեփանավան  
393. 62101 «Սևանի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ քաղ. Սևան  
394. 62102 «Վայքի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ քաղ. Վայք  
395. 62103 «Տավուշի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ քաղ. Բերդ  
396. 62104 «Ճանապարհների շինարարական- նորոգման» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Տիչինայի փ., 3-րդ նրբ. 4  

Ավտոտրանսպորտ 

397. 60303 «Երևանի միջքաղաքային ՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Շիրակի 76  
398. 60305 «Երևանի մերձքաղաքային ՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Նուբարաշենի խճ. 9  
399. 60329 «Երևանի միջազգային ԲԱՏ» ՊՓԲԸ  քաղ. Երևան, Արցախի փող., 5-րդ նրբ. 3  
400. 60331 «Վանաձորի 2981 ԱՇ» ՊՓԲԸ-ի բազա  քաղ. Վանաձոր, Թևոսյան 7  
401. 60355 «Վանաձորի «Սլացք» ՓԲԸ (Վանաձորի ԱՆԳ) քաղ. Վանաձոր, Թևոսյան 3  
402. 60357 «Գյումրիի N 3 ԲԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Բուլվարյան 2  
403. 60360 «Երևանի N 9 ԲԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան,  Շիրակի 39  
404. 5062 Գյումրիի ՏԱՏՁ քաղ. Գյումրի, Լալայան 2  
405. 20072 Երևանի ԲԱՏՁ թիվ 4 քաղ. Երևան, Արին Բերդի 7  
406. 62105 «Թալինի ԱՏՃ» ՊՓԲԸ քաղ. Թալին, Մեխանիզատորների փ.  
407. 62106 «Աշտարակի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Աշտարակ, Երևանյան փ. 2  
408. 62107 «Արմավիրի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Արմավիր, Երևանյան փ. 2  
409. 62108 «Դիլիջանի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Դիլիջան, Առափնյա փ.  
410. 62109 «Երևանի N 1 ԲԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Միկոյան փ. 18  
411. 2110 «Մարալիկի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Մարալիկ, Գործարանային փ. 2  
412. 62111 «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Սիսիան, Խանջյան փ. 2  
413. 62112 «Հայավտոտրանս» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Տիգրանյան փ. 27  
414. 62113 «Երևանի 2978 ԱՇ» ՊՓԲԸ-ի  2977 ԱՇ մասնաճյուղի բազա քաղ. Երևան, Արարատյան 62  
415. 62341 «Գավառի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Գավառ,
Սայադյան 1
 
416. 62342 «Գյումրիի N 1 ԲԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Թումանյան 1  
417. 62343 «Գյումրիի ՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Բուլվարային 1  
418. 62344 «Վանաձորի ԲԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Վանաձոր, Կնունյանց 1  
419. 62345 «Վանաձորի ՈւԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Վանաձոր, Տավրոսի 20  
420. 62346 «Կապանի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Կապան, Գործարանային 14  
421. 62347 «Երևանի ավտոնորոգման  գործարան» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան,
Թամանցիների 42
 

Այլ ընկերություններ

422. 62118 «Սպիտակի նավթամթերքների մատակարարման» ՊՓԲԸ քաղ. Սպիտակ  
423. 62119 «Գուգարք» ճամբար» ՊՓԲԸ Լոռու մարզ,
գ. Վահագնաձոր
 
424. 62120 «Ծաղկահովիտ» ճամբար» ՊՓԲԸ քաղ. Ծաղկաձոր  
425. 62121 «Մանկապարտեզ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Միչուրինի փ. 36  
426.  62122 «Երևանի N 18 մանկապարտեզ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի փ. 3  
427. 62123 «Երևանի N 53 մանկապարտեզ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Դեմիրճյան փ. 8  
428. 62124 «Երևանի N 55 մանկապարտեզ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Տիգրան Մեծի 65ա  
429. 62125 «Երևանի N 56 մանկապարտեզ» ՊՓԲԸ  քաղ. Երևան, Արցախի փ. 14  
430. 62126 «Երևանի N 60 մանկապարտեզ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի փ. 6ա  

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

431. 21053 Մանկական առողջարան «Սևան» քաղ. Սևան  
432. 21058 «Արմադենտ» ՊՁ քաղ. Երևան, Հ/Ա Բ-1 թաղ., շ. 10ա  
433. 62137 «Առողջապահության առաջնային պահպանման կենտրոն» ՊՓԲԸ  քաղ. Երևան, Մոսկովյան փ. 15  
434. 62138 «Պրոֆեսոր Գ. Մ. Եղիյանի անվան ստոմատոլոգիական կենտրոն» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Եկմալյան շ. 6  
435. 62139 «Դենտ» մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա ՓԲԸ քաղ. Երևան, Բաղրամյան 75  
436. 62140 Ախտահանման կենտրոն ՊՓԲԸ-ի «Երևանի կանխարգելիչ ախտահանում» դուստր ՓԲԸ քաղ. Երևան, Խորենացու 160  
437. 62141 «Ուռոլոգիայի կենտրոն» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Աբովյան 54  
438. 62142 «Նաիրի բուժական-առողջարարական միավորում» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Պարոնյան 21  
  62400 «Մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն»  ՊՓԲԸ քաղ. Երևան,
Մաշտոցի 22
 
 

62401

«Ախտահանման կենտրոն» ՓԲԸ

քաղ. Երևան,
Խորենացու 160

 
 

62402

«Հանրապետական մանկական վերականգնողական կենտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Էջմիածնի խճուղի 109  
 

62422

«Ս. Վ. Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոն» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Ֆուչիկի 30  
  

62423

«Արմենիա» հանրապետական բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Աջափնյակ, Մարգարյան 6  

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն 

439. 20028 Պանսիոնատ Ծովինար լճի վրա Կոտայքի մարզ,
գ. Աղբյուրակ
 
440. 20029 Անասնապահական ֆերմայի շենք Կոտայքի մարզ,
գ. Հանքավան
 
441. 20030 «Ընդերքաբան» ՊՓԲԸ-ի Նոր Գեղիի բազա Կոտայքի մարզ,
գ. Նոր Գեղի
 
442. 20031 Պանսիոնատ «Երկրաբան» Կոտայքի մարզ,
գ. Աղվերան
 
443. 20032 Արտադրա-սպասարկման ֆիրմա (ԱՍՖ) բազա քաղ. Երևան,
Կոմիտասի 29
 
444. 20035 «Ջրհան» ՊՓԲԸ-ի Սևանի բազա քաղ. Սևան  
445. 20037 Երևանի բազա քաղ. Երևան, Գաջեգործների 75  
446. 20038 «Ընդերքաբան» ՊՓԲԸ-ի Աղբյուրակի բազա Կոտայքի մարզ, 
գ. Աղբյուրակ
 
447.  20039.1 Մեխանիկական վերանորոգման գործարանի Այնթափի բազա  Արարատի մարզ,
գ. Այնթափ
 
448. 20040 «Կոլչեդան» ՊՓԲԸ-ի Կապանի բազա Սյունիքի մարզ,
գ. Դավիթ Բեկ
 
449. 20041 «Կոլչեդան» ՊՓԲԸ-ի Մեղրիի բազա Սյունիքի մարզ,
գ. Ագարակ
 
450. 62127 «Ջրհան» ՊՓԲԸ Արմավիրի մարզ,
գ. Սամաղար
 
451. 62128 «Կոլչեդան» ՊՓԲԸ քաղ. Կապան, Լենհանքեր  
452. 62129 «Գուգարքի Գեո» ՊՓԲԸ Լոռու մարզ,
գ. Մարգահովիտ
 
453. 62130 «Ընդերքաբան» ՊՓԲԸ Կոտայքի մարզ, քաղ. Բյուրեղավան  
454. 62131 «Կարին Գեո» ՊՓԲԸ քաղ. Արթիկ, Բաղրամյան 1  
455. 62132 «Գեոէկոնոմիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Կոմիտասի 49  
456. 62133 «Լոռվա Գեո» ՊՓԲԸ Լոռու մարզ, գ. Նեղոց,
բազա «Երկրաբան»
 
457. 62135 «Էկոսերվիս» ՊՓԲԸ «Երկրաբանէքսպորտ» ԴՓԲԸ քաղ. Երևան, Չարենցի 66  
458. 62136 «Էկոսերվիս» ՊՓԲԸ «Ջրհոս» ԴՓԲԸ քաղ. Երևան, Գաջեգործների 75  

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն 
Կոմունալ տնտեսություն

459. 589 Առողջարան «Շինարար» Կոտայքի մարզ,
գ. Աղավնաձոր
 
460. 4541 «Դիլիջանի հյուրանոց» ՓԲԸ քաղ. Դիլիջան  
461. 4638 «Իջևանատուն» ՓԲԸ («Իջևան» հյուրանոց) քաղ. Իջևան  
462. 4767 «Թալին» հյուրանոց ԴՁ քաղ. Թալին  
463. 4789 Ճամբարակի «Գետիկ» հյուրանոց ԴՁ քաղ. Ճամբարակ  
464. 4827 Ամասիայի հյուրանոց Շիրակի մարզ,
գ. Ամասիա
 
465. 4841 Աշոցքի հյուրանոց ԴՁ Շիրակի մարզ,
գ. Աշոցք
 
466. 20561.2 Ծաղկաձորի հանգստյան բազա քաղ. Ծաղկաձոր  
467. 20571 «Աշոցքի ԲԿՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Աշոցք  
468. 20572.1 Գորիսի հյուրանոց քաղ. Գորիս  
469. 20573.1 «Վաղարշապատ» հյուրանոց քաղ. Էջմիածին  
470. 20576.1 «Կարենիս» ՊՓԲԸ քաղ. Չարենցավան  
471. 20576.2 «Խալդի» հյուրանոց  քաղ. Գավառ  
472. 20576.3 «Գլխամասային կոմունանտ» ՊՓԲԸ-ի «Հումք» ԴՁ քաղ. Երևան  
473. 20582.2 Արթիկի հին հյուրանոց քաղ. Արթիկ  
474. 20585.1 Աշտարակի թիվ 2 ջերմոց քաղ. Աշտարակ  
475. 20585.2 Աշտարակի թիվ 3 ջերմոց քաղ. Աշտարակ  
476. 20585.3 Աշտարակի թիվ 4 ջերմոց քաղ. Աշտարակ  
477. 20590.1 Աշտարակի հյուրանոց քաղ. Արտաշատ  
478. 20569 Վանաձորի բաղնիքային տնտեսություն ՊՁ քաղ. Վանաձոր  
479. 20576 «Կոմունտնտ» ԼԿՊՁ քաղ. Երևան  
480. 20589.1 Հրազդանի կոմ. տնտ. ՊՁ «Հրազդան հյուրանոց» ՓԲԸ քաղ. Հրազդան  
481. 20620 Հրազդանի «Նորոգշին» ՊՓԲԸ քաղ. Հրազդան  
482. 20626.4 «Հայնորոգշին» ՊՁ-ի Չարենցավանի «Նորոգշին» ԴՁ քաղ. Չարենցավան  
483. 20632 «Արմավիրի շրջ. ԲԿՏ» ՊՓԲԸ Արմավիր մարզ,
գ. Նալբանդյան
 
484.  20635 «Ամասիայի ԲԿՏ» ՊՓԲԸ Շիրակի մարզ,
գ. Ամասիա
 
485.  20636 «Արագածի ԲԿՏ» ՊՓԲԸ Արագածոտնի մարզ,
գ. Ծաղկահովիտ
 
486. 20657.1 «Լոռիկոմուննախագիծ» ՊՓԲԸ քաղ. Վանաձոր  
487. 20552 «Հոկտեմբերյանի կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ քաղ. Արմավիր  
488. 20596 «Կապանի վերելակային տնտեսություն» ՊՁ քաղ. Կապան  
489. 20653 «Մատակարար» ձեռնարկություն քաղ. Երևան  
490. 20657 «Հայկոմուննախագիծ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Վարդանանց 8ա  
491. 20658 «Էներգետիկ» ՊՁ քաղ. Արմավիր  
492. 4734 «Բերդ» հյուրանոց քաղ. Բերդ  
493. 20557 «Ապարանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ քաղ. Ապարան  
494. 20559 «Գագարինի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ

Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Գագարին

 
495. 20570 «Ախուրյանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ քաղ. Ախուրյան  
496. 20580 «Ագարակի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ Սյունիքի մարզ,
գ. Ագարակ
 
497. 20583 «Կամոյի կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ քաղ. Կամո  
498. 20584 «Կապանի կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ քաղ. Կապան  
499. 20588.1 «Վանաձորի հյուրանոցային  տնտեսություն» ՊՁ «Գուգարք-1» հյուրանոց քաղ. Վանաձոր  
500. 20595 Հրազդանի վերելակային տնտ. ՊՁ քաղ. Հրազդան  
501. 20626.1 «Հայնորոգշին» ՊՁ Գյումրիի «Շիրակ» ԴՁ քաղ. Գյումրի  
502. 20626.3 Հայնորոգշին ՊՁ Կապանի «Նորոգշին» ԴՁ Քաջարանի տեղամաս քաղ. Կապան  
503. 20629 «Սպիտակի շրջանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ քաղ. Սպիտակ  
504.  20630 «Նոր Հաճնի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ Կոտայքի մարզ,
գ. Նոր Հաճն
 
505. 20637 «Եղվարդի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ    
506. 20638 «Բաղրամյանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ քաղ. Բաղրամյան  
507. 20640 Գյումրիի սանմաքրման ձեռնարկություն քաղ. Գյումրի  
508. 20652 «Կոմինֆորմ» ձեռնարկություն    
509. 20654 «Բասեն» ձեռնարկություն  քաղ. Գյումրի  
510. 20729 «Կամոյի շրջանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ    
  62367

«Ախթալայի ԲԿՏ» ՊՓԲԸ

քաղ. Ախթալա

 
 

62368

 «Շամլուղի ԲԿՏ» ՊՓԲԸ  քաղ. Շամլուղ  

Շինարարական ձեռնարկություններ

511. 508 «Հայհատուկշինպոլիմեր» ՊՁ քաղ. Երևան  
512. 546 «Ագաթ» արտադրակոմերցիոն ֆիրմա ՊՓԲԸ Կոտայքի մարզ  
513. 20619 «Չարենցավանի շինարարական իրերի» ՊՁ քաղ. Չարենցավան  
514. 20623 «Աբովյանի նորոգման-շինարարական» ՊՁ քաղ. Աբովյան, Մայակովսկու փ. 5  
515. 20793 «Հայպայթարդ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Լեոյի 52  
516. 20794.1 «Տրանսբնակշին» ԲԲԸ քաղ. Երևան  
517. 20794.2 «Թունելմետրոշին» ԲԲԸ քաղ. Երևան  
518. 20794.7 «Հատուկպայթշին» ԲԲԸ քաղ. Երևան  
519. 20794.9 «Խճաքարի գործարան» ՓԲԸ քաղ. Մեղրի  
520. 20799 «Տնաշինական կոմբինատ» ԲԲԸ քաղ. Երևան, Ծերեթելի փ.  
521. 20799.1 «Երկաթբետոնշին» ԲԲԸ քաղ. Երևան  
522. 20799.2 «Հողշինմոնտաժ» ԲԲԸ քաղ. Երևան  

523.

20799.3 «Տունմոնտաժշին» ԲԲԸ քաղ. Երևան  
524. 20799.4 «Շինմոնտաժհարդարող» ԲԲԸ քաղ. Երևան  
525. 20799.5 «Շինանյութսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Երևան  
526. 20799.6 «Տնաշինարար» ԲԲԸ քաղ. Երևան  
527. 20805.1 «Վարդենիսշին-1» ԲԲԸ քաղ. Վարդենիս  
528. 20805.6 «Վարդենիսշին-6» ԲԲԸ քաղ. Վարդենիս  
529. 20806 «Երքիմշին» ՀՊՁ («Երքիմշին» ՓԲԸ պետական բաժնեմաս) քաղ. Երևան,
Թամանցիների 69
 
530. 20806.1 «Շինարար-25» քաղ. Երևան  
531. 20806.2 «Շինարար-26» քաղ. Երևան  
532. 20806.3 «Շինարար-27» ԲԲԸ քաղ. Երևան  
533. 20806.4 «Շինարար-28» քաղ. Երևան  
534. 20806.5 «Շինարար-29» քաղ. Երևան  
535. 20806.6 «Շինարար-30» քաղ. Երևան  
536. 20806.7 «Շինարար-31» քաղ. Երևա  
537. 20806.8 «Շինարար-32» քաղ. Երևան  
538. 20806.9 «Երկաթբետոնշին» քաղ. Երևան  
539. 546.1 «Էջմիածին-6» ՓԲԸ քաղ. Էջմիածին  
540. 546.2 «Նաիրի-16» ՓԲԸ գ. Չոբանքարա  
541. 20794 «Հայտրանսշին» ԲԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի փ.  
542. 20801 «Երարդշին» ՀՊՁ քաղ. Երևան, Գրիբոյեդովի 48ա  
543. 20810 «Վանշին» ՀՊՁ («Վանշին» ՓԲԸ-ի պետական բաժնեմաս) քաղ. Վանաձոր, Շահումյան 17  
544. 20812 «Շիրակշին» ՀՊՁ («Շիրակշին» ՓԲԸ-ի պետական  բաժնեմաս) քաղ. Գյումրի, Թամանյանի 26  
545. 20813 Թիվ 4 ՀՊՁ («Գյուղշին-4»  ՓԲԸ պետական բաժնեմաս) քաղ. Ախուրյան, Ախուրյանի պող. 1 546  
546. 522 «Չարենցավանշին» համաշինարարական ՊՁ քաղ. Չարենցավան  
547. 564 «Հաղպատ» կոմերցիոն կենտրոն ՊՁ քաղ. Երևան  
548. 20622 Վանաձորի նորոգման-շինարարական ՊՁ քաղ. Վանաձոր, Անդրանիկի 12  
549. 20625 Գորիս քաղաքի նորոգման-շինարարական ՊՁ քաղ. Գորիս  
550. 20650 «Կոմունտրանս» ձեռնարկություն քաղ. Երևան,  Գ. Նժդեհի 20  
551. 20761.1 «Հայշինտրանս» ՓԲԸ թիվ 6 ԴՁ    
552. 20767 «Էջմիածին» ՓԲԸ տնաշինական  կոմբինատ քաղ. Էջմիածին, Զոյայի 2  
553. 20769 «Աբովյանշին» ՀՊՁ («Աբովյանշին» ՓԲԸ-ի պետական բաժնեմաս) քաղ. Աբովյան,
Իլիչի 14
 
554. 20770 «Տնաշինություն» ՓԲԸ (Խոշոր պանարդ) քաղ. Երևան  
555. 20772 «Իջևանշին» ՓԲԸ («Իջևանշին» ՓԲԸ-ի պետական բաժնեմաս) քաղ. Իջևան  
556. 20774 Կենտրոնական ավտոբազա Վանաձորում («Վանտրանս» ՓԲԸ պետական բաժնեմաս) քաղ. Վանաձոր Տարոն-2  
557. 20776 «Նոյեմբերյանշին» ՓԲԸ քաղ. Այրում  
558. 20782 «Արարատ» ՓԲԸ («Արարատ» ՓԲԸ-ի պետական բաժնեմաս) քաղ. Արարատ, Երկաթուղայինների փ.  
559. 20782.1 «Արարատ» ՓԲԸ «Լուսաբաց» ԴՁ    
560. 20785 «Անի» ՓԲԸ (Հատուկ շինմոնտաժային «Անի» ՓԲԸ-ի  պետական բաժնեմաս) քաղ. Գյումրի, Շ. Տալյանի 1  
561. 20796 «Քաջարանշին» ՓԲԸ քաղ. Կապան, Ավետիսյան 12  
562. 20796.2 «Քաջարանշին» ՓԲԸ թիվ 4 ԴՁ քաղ. Քաջարան  
563. 20797 «Գորիսշին» ՓԲԸ («Գորիսշին» ՓԲԸ-ի պետական բաժնեմաս) քաղ. Գորիս, Ջափարիձեի 2  
564. 20800.1  «Հայաստան-Շինարար» ՓԲԸ «Տնաշինական կոմբինատ» ԴՁ քաղ. Երևան  
565. 20800.2 «Հայաստան-Շինարար» ՓԲԸ, N 7 ԴՁ քաղ. Երևան, Սպանդարյան  
566. 20802.1 Սևանշին ՓԲԸ-ի Ճամբարակի ՇԴՁ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Ճամբարակ
 
567. 20804 «Միաձույլշին» ԱՇՊՁ («Մոնոլիտ» ՓԲԸ-ի պետական բաժնեմաս) քաղ. Երևան, Կորյունի 19  
568. 20814.3 «Հայէլեկտրոմոնտաժ» ՓԲԸ-ի  Վանաձորի ԴՁ քաղ. Վանաձոր  
569. 20816.2 «Հայսանտեխմոնտաժ» ՓԲԸ-ի թիվ 2 ԴՁ    
570. 20816.3 «Հայսանտեխմոնտաժ» ՓԲԸ-ի թիվ 5 ԴՁ    
571. 20816.5 «Հայսանտեխմոնտաժ» ՓԲԸ-ի  թիվ 6 ԴՁ քաղ. Սպիտակ  

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն

572. 6103 Արթիկի կինոցանց քաղ. Արթիկ, Անկախության 33  
573. 6105 Ախուրյանի կինոցանց (շենք չունի) քաղ. Ախուրյան  
574. 6112 Տաշիրի կինոցանց քաղ. Տաշիր, Լենինի պող.  
575. 6116 Կապանի կինոցանց քաղ. Կապան, Թումանյան 11  
576. 6133 Հրազդանի կինոցանց քաղ. Հրազդան, Սպանդարյան 12  
577.  6142 Բաղրամյանի կինոցանց (շենք չունի) 578 քաղ. Բաղրամյան  
578. (տողը հանվել է 31.05.06 ՀՕ-124-Ն)
579. 6098 Ամասիայի կինոցանց Շիրակի մարզ,
գ. Ամասիա
 
580.  6188 «Ուրարտու» կինոթատրոն քաղ. Երևան, Էրեբունի զանգված  
581. 6092.2 Վանաձորի կինոցանցի «Գուգարք» կինոթատրոն քաղ. Վանաձոր  
582. 6093 Դիլիջանի կինոցանցի «Մանուշակ» կինոթատրոն քաղ. Դիլիջան  
583. 6097 Վայքի կինոցանցի «Արփի» կինոթատրոն քաղ. Վայք  
584. 6100 Արագածի կինոցանց քաղ. Արագած  
585. 6109 Աշոցքի կինոցանց քաղ. Աշոցք, Մայիսյան  
586. 6111 Իջևանի կինոցանցի «Գանձաքար» կինոթատրոն քաղ. Իջևան  
587. 6115 Կրասնոսելսկի կինոցանց քաղ. Կրասնոսելսկ  
588. 6117.1 Մարտունու կինոցանցի «Վերին Գետաշեն» կինոթատրոն քաղ. Մարտունի  
589. 6117.2 Մարտունու կինոցանցի «Մուշ» կինոթատրոն քաղ. Մարտունի  
590.  6121 Նոյեմբերյանի կինոցանց քաղ. Նոյեմբերյան  
591. 6134.1 Սևանի կինոցանցի «Արփա» կինոթատրոն քաղ. Սևան  
592. 6136 Սպիտակի կինոցանց քաղ. Սպիտակ  
593. 6139 Թումանյանի կինոցանցի «Անուշ» կինոթատրոն քաղ. Ալավերդի  
594.  6140 Տավուշի կինոցանց քաղ. Տավուշ  
595. 6143 Արարատի կինոցանց «Մասիս» կինոթատրոն քաղ. Արարատ  
596. 6183 «Նոր Ավան» կինոթատրոն քաղ. Երևան,
Ավան-Առինջ թաղամաս
 
597. 6189 «Ուսանող» կինոթատրոն քաղ. Երևան,
Դավիթ Անհաղթի 10
 
598. 21224 Արտաշատի միջշրջանային կինոտեսավարձ. բաժանմունք քաղ. Արտաշատ, Հոկտեմբերյան 63  
599. 62153 «Այրարատ» կինոթատրոն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Մ. Խորենացու 43  
600. 62154 «Արգո» ձայնագրման  ստուդիա» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Քանաքեռ, Ֆանարջյան 15  
601. 62155 «Երիտասարդության պալատ» քաղ. Երևան, ՓԲԸ Սարալանջի 1  
602. 62156 «Ավտոտրանսպորտային» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Շիրակի 4 նրբ.  
603. 62157 «Սևանի սպորտային կոշիկների ֆաբրիկայի անավարտ շինարարություն» ՓԲԸ քաղ. Սևան,
Կարմիր բանակի
 
604. 62158 «Ատաղձագործ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբ., շենք 5  
605. 62159 «Մ Ա Գ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Բուսաբանական 30  
606. 62160 «Ծաղկաձորի ՇՎՎ» ՓԲԸ քաղ. Ծաղկաձոր, մարզահամալիրի տարածք  
607. 62161 «Արսազ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Կիլիկիա, Շևցովայի 2  
608. 62162 «Սպորտ վիճակախաղի «Սպորտլոտո» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Լենինգրադյան 48  
609. 62163 «Մարզական գույքի և ապրանքների արտադրություն»  ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ.  
  62403 «Դրոյի անվան մարզամշակութային կենտրոն» ՊՓԲԸ քաղ. Ապարան  

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարություն

610. 62164 «Հանգրվան» ՊՓԲԸ (կոմունալ հյուրանոցային) քաղ. Մասիս   
611. 62165 «Հույս» ՊՓԲԸ (գյուղատնտեսական համալիր) Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղամավան  
612. 62351 «Դիլիջան առողջարան» ՓԲԸ Տավուշի մարզ, քաղ. Դիլիջան  
  62404 «Բուժվերականգնողական կենտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ծարավ Աղբյուրի 55ա  
 

62405

«Սթրես կենտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ծարավ Աղբյուրի 55ա  
 

62406

«Պրոթեզաօրթոպեդիկ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ծարավ Աղբյուրի 55ա  

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն 

613. 62166 «Գործ-555» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Սիլիկյան թաղ. 10  
614. 62167 «Արտադրատեխնոլոգիական կոմպլեկտավորում» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան,
Գ. Նժդեհի 23ա
 
  62369

«Լուսավտո» ՓԲԸ

քաղ. Երևան, Մանուկյան 8/32

 
 

62370

«Արագշին» շինարարական տրեստ» ՓԲԸ

քաղ. Երևան, Մ. Բաբաջանյան 15/2

 
 

62371

«Պոլիտեխնիկում» ՓԲԸ

քաղ. Երևան, Մայիսյան 9, շենք 14  
  62407 «Լուսմատ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 44  
 

62408

«Բարի երթ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ավանեսովի 1  
 

62409

«Տիրաստ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ամիրյան 26  

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

615. 62169 «Հայխնայբանկ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Նալբանդյան 46  

Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարություն

616. 21816.4 Մարալիկի «Լուսատեխնիկ» ՓԲԸ քաղ. Մարալիկ  
617. 60160 «Սևանի համալիր սպասարկման» ՓԲԸ քաղ. Սևան, Հանգստյան գոտի  
618. 60052 «Ակսոն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Գրիբոյեդովի 25  
619. 21881.4 «Ուտիք» ՓԲԸ Տավուշի մարզ, գ. Նորաշեն  
620. 60044 «Աղանձուտ» ՓԲԸ Սյունիքի մարզ,
գ. Տաթև
 
621. 13050 «Հայավտոսերվիս» ՊՁ-ի «Մարալիկի ավտոտեխսպասարկում» ԴՁ քաղ. Մարալիկ  
622. 13053 «Վանաձորի ավտոտեխսպասարկման» ՓԲԸ քաղ. Վանաձոր  
623. 13113 Ավտոտեխսպասարկման Հրազդանի կայան քաղ. Հրազդան  
624. 13067  «Հայավտոսերվիս» ՊՁ-ի «Ալավերդու ավտոտեխսպասարկում» ԴՁ քաղ. Ալավերդի  
625. 13203.1  «Հայավտոսերվիս» ՓԲԸ Մասիսի ավտոտեխսպասարկման կայան քաղ. Մասիս  
626. 13203 «Ավտոմասմարկետ» ՓԲԸ («Հայավտոսերվիս») քաղ. Երևան  
627. 150 «Ճշգրիտ հաստոցների գործարան» ԲԲԸ քաղ. Վանաձոր  
628. 60036 «Ալմաստ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ռուբինյանց 28  
629. 60038 «Արև» ՊՁ քաղ. Ապարան,
Գայի 20
 
630. 60032 «Արթիկ-տուֆ» ՊՓԲԸ քաղ. Արթիկ, Տուֆագործների 24  
631. 20904.1 «Սուրենավանի նավթամթերք» ՓԲԸ Արարատի մարզ,
գ. Խորենավան
 
632. 20904.2 «Մասիսի նավթամթերք» ՓԲԸ Արարատի մարզ, Մասիսի կայարան  
633. 20904.3 «Գագարինի նավթամթերք» ՓԲԸ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Գագարին
 
634. 20904.4 «Ալավերդու նավթամթերք» ՓԲԸ քաղ. Ալավերդի, Սանահին կայարան  
635. 20904.5 «Ձորագետի նավթամթերք» ՓԲԸ Լոռու մարզ,
գ. Ձորագետ
 
636. 20904.6 «Արմավիրի նավթամթերք» ՓԲԸ Արմավիր մարզ,
գ. Արմավիր
 
637. 20904.7 «Գյումրիի նավթամթերք» ՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Ղարիբջանյան 1  
638. 20904.8 «Արթիկի նավթամթերք» ՓԲԸ քաղ. Արթիկ, Տուֆագործների 24  
639. 20904.9 «Վանաձորի նավթամթերք» ՓԲԸ քաղ. Վանաձոր, Դեմիրճյան 1  
640. 20904.10 «Բաղրամյանի նավթամթերք» ՓԲԸ Արմավիրի մարզ,
գ. Քարակերտ
 
641. 20904.11 «Եղվարդի նավթամթերք» ՓԲԸ Կոտայքի մարզ, քաղ. Եղվարդ  
642.  20904.12 «Իջևանի նավթամթերք» ՓԲԸ Տավուշի մարզ,
գ. Ազատամուտ
 
643. 20904.13 «Արմավիրի ռեզերվային նավթամթերք» ՓԲԸ քաղ. Արմավիր  
644. 20904.14 «Գեղանի Հասմիկ» պանսիոնատ ՊՓԲԸ Կոտայքի մարզ,  
գ. Քարաշամբ
 
645. 60017 «Հայէներգաքիմպաշտպանություն»   ՓԲԸ քաղ. Մեծամոր, ՀԱԷԿ  
646. 60211 «Տարոն» ՓԲԸ Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան
 
647. 60600 «Հանրապետական մանկական օրթոպեդիկ հիվանդանոց» ՊՁ քաղ. Մասիս  
648. 60306 «Աբովյանի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ Կոտայքի մարզ,
գ. Մայակովսկի
 
649. 60309 «Գորիսի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸՁ քաղ. Գորիս, Առաքելյան 30  
650. 60310 «Սևանի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Սևան, Կիրովի 194  
651. 60313 «Հրազդանի ՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Հրազդան, Աթարբեկյան տեղ.  
652. 60314 «Եղեգնաձորի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Եղեգնաձոր Երևանյան խճ., փակ. 1  
653. 60316 «Մասիսի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ Արարատի մարզ,
գ. Հայանիստ
 
654. 60319 «Չարենցավանի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Չարենցավան, Արցախի 1  
655. 60320 «Ջերմուկի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Ջերմուկ  
656. 60323 «Վարդենիսի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Վարդենիս, Չարենցի 70  
657. 60325 «Ապարանի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Ապարան, Գայի 1  
658. 60328 «Երևանի N 3 ԲԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Շիրակի փող., 3-րդ փակուղի  
659. 60333 «Սպիտակի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Սպիտակ, Շահումյան 122  
660. 60334 «Ստեփանավանի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Ստեփանավան, Հոկտեմբերյան պող. 145  
661. 60335 «Բերդի ԲՈՒԱՏ» (Տավուշի) ՊՓԲԸ քաղ. Բերդ,
Լենինի 6
 
662. 60354 «Գյումրիավտոնորոգում» ՓԲԸ (Գյումրիի ԱՆԳ) քաղ. Գյումրի,  Փանյան 1  
663. 60356 «Արթիկի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Արթիկ, Գործարանային 2  
664. 60358 «Երևանի N 6 ԲԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի 34  
665. 60359 «Երևանի N 7 ԲԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Արին Բերդի փող., 5-րդ նրբ. 10  
666. 20575.1 «Ջերմուկ» հյուրանոց ՊՓԲԸ քաղ. Ջերմուկ  
667. 20582.1 «Արթիկի կոմունալ տնտեսության» ՊՁ «Արթիկ» հյուրանոց ՓԲԸ քաղ. Արթիկ  
668. 20626 «Գլխամասային նորոգման- շինարարական» ՊՓԲԸ («Հայնորոգշին» ՊՁ) քաղ. Երևան, Վարդանանց 2-րդ փակ., 8ա  
669. 20794.6 «Տրանսսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Երևան  
670. 20805 «Վարդենիսշին» ՓԲԸ քաղ. Վարդենիս, Լեռնագործ. 16  
671. 20805.2 «Վարդենիսշին-2» ԲԲԸ քաղ. Վարդենիս  
672.  30018 «Շինարար-21» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի 42  
673.  402(21429) «Հայմամուլ» ՊՓԲԸ (ՀՀ մամուլի տարածման գործակալություն) քաղ. Երևան, Կայարանամերձ հրապարակ  
674. 61400 Արարատի մարզի Վեդու «Ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՁ քաղ. Վեդի, Պուշկինի 1  
675. 61103 Վարդենիսի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Վարդենիս  
676. 61104 Սևանի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գագարին  
677. 61105 Նոյեմբերյանի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ Տավուշի մարզ,
գ. Բերդավան
 
678. 61116 Նոյեմբերյանի «Բերրիություն» ԲԲԸ Տավուշի մարզ, 
գ. Բերդավան
 
679.  61117 Սպիտակի «Բերրիություն» ԲԲԸ քաղ. Սպիտակ,  Լենինականի խճ.  
680. 61119 Արագածի «Բերրիություն» ԲԲԸ Արագածոտնի մարզ,
գ. Ծաղկահովիտ
 
681. 61121 Նաիրիի «Բերրիություն» ԲԲԸ քաղ. Եղվարդ,  Երևանյան խճ. 1  
682. 61126 Ստեփանավանի  «Բերրիություն» ԲԲԸ քաղ. Ստեփանավան, Ամերիկյան թաղ.  
683. 61139 Սևանի ձկնաբուծական գործարան քաղ. Սևան, Կիրովի 189  
684. 61147 Սպիտակի հացամթերքի կոմբինատ քաղ. Սպիտակ, Կիրովականի խճ.  
685. 20574 «Հոկտեմբերյան» հյուրանոցային տնտեսություն քաղ. Արմավիր  
686. 20794.4 «Զանգեզուրտրանսշին» ԲԲԸ քաղ. Գորիս  
687. 21066 Մասիս ավանի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա քաղ. Մասիս, Դպրոցականների փ.  5 շ.  
688. 21832 «Արաքս» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Դավիթաշեն 4 թաղ.  
689. 61138 Վարդենիսի «Բերրիություն» ԲԲԸ քաղ. Վարդենիս  
690. 60324 «Ալավերդու ԲՈԻԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Ալավերդի, Թբիլիսյան խճ. 7  
691. 15034 «Իմպուլս» ՓԲԸ քաղ. Դիլիջան  
692. 15034.1 «Դիլիջանի արտադրական ջրերի մաքրման կայան» ՓԲԸ քաղ. Դիլիջան  
693. 21810 «Դարբնոցամամլիչների սարքեր» ԲԲԸ քաղ. Գյումրի, Թբիլիսյան պող. 44  
694. 21810.1 «Ուղղող, կորացնող սարքավորումների գործարան» ԲԲԸ քաղ. Գյումրի, Թբիլիսյան պող. 44  
695. 61127 «Հատիս» ՓԲԸ քաղ. Աբովյան, Սևանի 11  
696. 61141 «Կիլիկիա» ՓԲԸ քաղ. Աբովյան, Սևանի 11  
697. 61109 Արտաշատի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Արտաշատ, Հոկտեմբերյան 25  
698. 61143 «Վան» ՓԲԸ քաղ. Աբովյան Սևանի 11  
699. 61108 Տաշիրի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ  քաղ. Տաշիր  
700. 61110 Ախուրյանի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան, Ախուրյան խճ.
 
701. 61135 Արթիկի «Բերրիություն» ԲԲԸ քաղ. Արթիկ  
702. 61113 Նաիրիի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Եղվարդ   
703. 61115 Տավուշի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Բերդ, Տավուշի 33  
704. 60321 «Ճամբարակի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Ճամբարակ  
705. 60031 «Անի-Պեմզա» ՊՓԲԸ Շիրակի մարզ, գ. Անիպեմզա  
706. 60307 «Արարատի ԲԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Արարատ, Գրիբոյեդովի 11  
707.  20588.2 Վանաձորի հյուր. տնտ. ՊՁ «Վանաձոր» հյուրանոց քաղ. Վանաձոր  
708. 21821.3 «Զվարթնոց» ՓԲԸ քաղ. Էջմիածին  
709. 61111 Ապարանի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Ապարան  
710. 60035 «Արագած» ՊՓԲԸ Արագածոտնի մարզ,
գ. Արագած
 
711. 21881.2 «Գամմա» ՓԲԸ քաղ. Գորիս  
712. 20639 «Սիփան» հյուրանոց» ՊՓԲԸ քաղ. Աբովյան  
713. 60207 «Մասիս» ՊԲԸ Արարատի մարզ,
գ. Մարմարաշեն
 
714. 79149 «Լազուր» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 278  
715. 20794.5 «Տրանսճանշին» ԲԲԸ քաղ. Աբովյան  
716. 20762 «Սիսիանշին» ՓԲԸ քաղ. Սիսիան, Սպանդարյան 1  
717. 20799.7 «Ավտոմոբիլ» («Կասկարգո») ԲԲԸ քաղ. Երևան  
718.  21393 «Փյունիկ» ֆոտոշարվածքային կենտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, փ. Տերյան 69  
719. 61132 Սպիտակի «Ագրոսպասարկում»  ԲԲԸ քաղ. Սպիտակ Լենինականյան խճ. 135  
720. 20006.1 «Մետաղական կոնստրուկցիաների գործարան» ԴՁ քաղ. Երևան  
721. 60322 «Վայքի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Վայք, Ա. Մելիքյան 3  
722. 60210 «Արգամ» ՓԲԸ քաղ. Բերդ  
723. 21385 «Անահիտ» հրատարակչություն» ՓԲԸ (արտադրական տարածքը իրենց չի պատկանում) քաղ. Երևան,
փ. Իսահակյան 28
 
724.  21052 Մանկական առողջարան «Սոճուտ» Լոռու մարզ, գ. Գյուլագարակ  
725. 21055 Մանկական առողջարան «Արագած» Արագածոտնի մարզ,
գ. Բյուրական
 
726. 61202 «Վաղարշապատի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Վաղարշապատ, Աթարբեկյան 20ա  
727. 60353  «Այգ» ՓԲԸ (Երևանի ՆԳ) քաղ. Երևան, Նուբարաշենի խճ. 1  
728. 60202 «Վայոց ձոր» ՓԲԸ քաղ. Եղեգնաձոր, Միկոյան 16  
729. 60344 «Անահիտ հանգստյան տուն» ՊՓԲԸ քաղ. Ստեփանավան  
730. 60361 «Բեռների տրանսպորտային առաքման» ՊՓԲԸ (Երևանի ՏԱՁ) քաղ. Երևան, Արցախի 73  
731.  61200 «Արմավիրի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Արմավիր, Երևանյան 40ա  
732. 431 «Գիտաարտադրական համալիր»  ՓԲԸ քաղ. Երևան, Կոմիտասի պող., 49/2  
733. 60351 «Գյումրիի քաղաքային կառույցների ուղեմաս» ՊՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Գարեգին Ա-ի փող. 2  
734. 60326 «Բաղրամյանի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ Արմավիրի մարզ,
գ. Մյասնիկյան
 
735. 60336 «Տաշիրի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ քաղ. Տաշիր, 14 թաղ., Կիրովի փող.  
736. 60039 Կապանի «Էլեկտրոն» ՓԲԸ քաղ. Կապան, Լեռնահանքեր  
737. 21881.3 «Սիգմա» ՓԲԸ քաղ. Մարտունի, Երևանյան 50  
738. 30016 «Շինարարական իրեր» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Թեյշեբաինի 3  
739. 60500 «Նյութատեխնիկական մատակարարման և առևտրաարտադրական» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ. 37  
740. 20794.8 «Հողշինմեխանիզացիա» ԲԲԸ քաղ. Երևան  
741. 61203 «Վաղարշապատի մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Վաղարշապատ, Մաշտոցի 8  
742. (տողը հանվել է 28.12.01 ՀՕ-292)  
743. 60063 «Նարեկ» ՊՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Թբիլիսյան 42  
744. 60063.1 «Նարեկ» հանգստյան տուն» ԲԲԸ քաղ. Գյումրի  
745. 1239 «Վանուհի» ՓԲԸ քաղ. Սպիտակ  
746. 60042 «Գողթ» ՓԲԸ Կոտայքի մարզ, գ. Գողթ  
747. 99051 «ՇԻՎ» ՊՓԲԸ Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան
 
748. 60234 «Արտաշատ» ՓԲԸ («ՇՇ-2» ՓԲԸ) Արարատի մարզ,
գ. Լանջազատ
 
749. 60341 «Քաշաթաղի ՃՇՇ» ՊՓԲԸ Քաշաթաղի շրջան, քաղ. Բերձոր  
750. 60043 «Քարե Կամար» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Միկոյան 17  
751. 20581.1 Ալավերդու կոմունալ տնտեսության ՊՁ-ի հյուրանոց «Դեբետ» քաղ. Ալավերդի  
752. 21041 Երևան քաղաքի թիվ 1 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա քաղ. Երևան, Էրեբունու 23  
753. 21042 Երևան քաղաքի թիվ 2 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա քաղ. Երևան, Նորքի I զանգված, Լվովյան 81/82  
754. 21043 Երևան քաղաքի թիվ 3 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա քաղ. Երևան, Թամանցիների 12  
755. 60350 «Արզնու երկաթուղու հիվանդանոց վերականգնողական կենտրոն» ՊՓԲԸ Կոտայքի մարզ,
գ. Նոր Գեղի
 
756. 21056 Մանկական առողջարան «Արզնի» Կոտայքի մարզ,
գ. Արզնի
 
757. 60235 «Հիդրոշինարար-5 ՇՊՁ» ՓԲԸ («Ջրաշինարար-20» ՓԲԸ) քաղ. Չարենցավան  
758. 60204 «Վարարակ» ՓԲԸ քաղ. Գորիս, Ավանգարդի 29  
759. 14130 «Մասշինսպաս» ԲԲԸ («Շինարարական արտադրական ֆիրմա» ՓԲԸ) Արմավիրի մարզ,
գ. Թաիրով
 
760. 5000.1 «Դավիթաշենի հացի գործարան» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Դավիթաշեն թաղ.  
761. 5146 «Նարինե» պանսիոնատ» ԲԲԸ Կոտայքի մարզ, գ. Ագարակ  

Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն

  

62412

«Շինմոնտաժ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Արարատյան 84  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչություն

762. 20080 «Հայկական ավիաուղիներ» ՓԲԸ «Զվարթնոց» օդանավակայան  
763. 62081 «Ավիասնունդ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան-42, «Զվարթնոց» օդանավակայան  
764. 62082 «Սևան - Մոթել» ՊՓԲԸ քաղ. Սևան, Լճափ  
765. 62083 «Հայկական ավիաուղիներ» ՊՓԲԸ-ի «Ծաղկաձոր» հանգստյան բազա քաղ. Ծաղկաձոր  
766. 62084 «Հայկական ավիաուղիներ»  ՊՓԲԸ-ի «Սևան» հանգստյան բազա քաղ. Սևան, Լճափ  
767. 62085 «Երևանի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայան» ՊՓԲԸ-ի «Ա» և «Բ» բնակելի շենքերի I հարկերի բացվածքներ քաղ. Երևան-42, 
«Զվարթնոց» օդանավակայան
 
768. 62086 «Երևանի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայան» ՊՓԲԸ-ի բեռնահամալիր քաղ. Երևան-42, «Զվարթնոց» օդանավակայան  
769. 62338 «Երևանի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայան» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան-42, «Զվարթնոց» օդանավակայան պետությանը  պատկանող օգտագործման իրավունքի փոխանցում` առանց բաժնետոմսերի սեփականության իրավունքի փոխանցման
  62372

«Շինվերանորոգում» ՓԲԸ

 քաղ. Երևան, Արշակունյաց 135  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր տեղեկատվության և գրահրատարակչության վարչություն

770. 21488 «Հրազդանի գրատների միավորում» ՊՓԲԸ քաղ. Հրազդան  
771. 21381 «Արևիկ» հրատարակչություն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, փ. Տերյան 91  
772. 21382 «Նաիրի» հրատարակչություն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, փ. Տերյան 91  
773. 21384 «Հայաստան» հրատարակչություն» ՓԲԸ  (արտադրական տարածքը իրենց չի պատկանում) քաղ. Երևան, փ. Իսահակյան 28  
774. 21391 Թիվ 6 տպարան քաղ. Երևան, Թումանյան 23/1  
775. 21400 «Անիի» տպարան քաղ. Անի  
776. 21401 «Ախուրյանի» տպարան քաղ. Ախուրյան  
777. 21409 «Թալինի» տպարան (արտադրական տարածքը իրենց չի պատկանում) քաղ. Թալին  
778. 21410 «Թումանյանի» տպարան քաղ. Թումանյան  
779.. 21417 «Մարտունու» տպարան քաղ. Մարտունի  
780. 21419 «Նոյեմբերյանի» տպարան քաղ. Նոյեմբերյան  
781. 21420 «Տավուշի» տպարան քաղ. Տավուշ  
782. 21446 «Երևանգիրք» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Քոչարի 21  
783. 21486 Վանաձորի «Վանք-91» գրատների միավորում քաղ. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 42  
784. 21487 Կապանի «Բաղաբերդ» գրատների միավորում քաղ. Կապան  
785. 60700 «Լույս» հրատարակչություն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Իսահակյան 28  
786 9219 «Գրականության տարածման հանրապետական կենտրոն»  ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Ն. Զարյան 24  
787. 21416 «Կապանի» տպարան քաղ. Կապան  
788. 62143 «Արարատ-մամուլ» ԴՓԲԸ քաղ. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փող., շենք 64  
789. 62144 «Արմավիր-մամուլ» ԴՓԲԸ քաղ. Արմավիր, Շահումյան 29  
790. 62145 «Արագածոտն-մամուլ» ԴՓԲԸ քաղ. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու 2  
791. 62146 «Գեղարքունիք-մամուլ» ԴՓԲԸ քաղ. Գավառ, Լուսավորչի 2  
792. 62147 «Կոտայք-մամուլ» ԴՓԲԸ քաղ. Աբովյան, Բարեկամության 2  
793. 62148 «Լոռի-մամուլ» ԴՓԲԸ քաղ. Վանաձոր, Վարդանանց 39  
794. 62149 «Շիրակ-մամուլ» ԴՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Գործարանային նրբ. 44  
795. 62150 «Սյունիք-մամուլ» ԴՓԲԸ քաղ. Կապան, Մանուկյան 1ա  
796. 62151 «Տավուշ-մամուլ» ԴՓԲԸ քաղ. Իջևան, Երևանյան 10  
797. 62152 «Վայոց ձոր-մամուլ» ԴՓԲԸ քաղ. Եղեգնաձոր, Շահումյան 3  

Հայաստանի  Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի գործերի կառավարչություն 

798. 62171 «Հրազդան-4» ՓԲԸ (առողջապահական կենտրոն) քաղ. Երևան, Ձորափի 32ա  
  62410 «Հրազդան-6» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ծովակալ Իսակովի 11ա  
  62411 «Հրազդան-7» ՓԲԸ  քաղ. Երևան, Կառավարական տուն 1  

Երևանի քաղաքապետարան

799. 21046 Երևան քաղաքի թիվ 6 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա քաղ. Երևան, Տերյանի 70  
800. 30000 «Շինարար» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Մամիկոնյանց 46  
801. 30001 «Արտաշես-2» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Մամիկոնյանց 46  
802. 30003 «Մայրուղի» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 71  
803. 30006 «Ասֆալտ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ծերեթելու 44  
804. 30007 «Մեխանիզատոր» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի 7  
805. 30008 «Շինմատ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Շիրակի 47  
806. 30009 «Ասֆալտագործ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Շիրակի 47  
807. 30010 «Արմլեվ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի 46  
808. 30011 «ՏՇԿ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 74  
809. 30012 «Արաբկիր» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Մամիկոնյանց 44  
810. 30019 «Շինարար-1» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 71  
811. 30025 «Շինվերանորոգում» ձեռնարկության N 9 ԴՁ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 71  
812. 30026 «Շինվերանորոգում» ձեռնարկության N 10 ԴՁ քաղ. Երևան, Տիգրան Մեծի 9  
813. 30032 «Քաղաքի կառավարման համակարգի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան,  Իսրայելյան 37  
814. 41801 Թիվ 2 ավտոձեռնարկություն քաղ. Երևան, Արին Բերդի 10  
815. 30020 «Զոդող» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Ե. Քոչարի 19  
816. 30021 «Շինարար-32» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Կորյունի 6ա  
817. 30022 «Շինարար-6» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի-42  
818. 62172 «Ավտոբուսային N 1» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի 23  
819. (տողը հանվել է 31.05.06 ՀՕ-124-Ն)
820. 62174 «Մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա N 3» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Չեխովի 14  
821. 62175 «Մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա N 4» ՊՓԲԸ  քաղ. Երևան, Հարավ-Արևմտյան թաղ., շենք 204ա  
822. 62176 «Ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա N 10» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան,  Եր. Քոչարի 9  
823. 62177 «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Տիտոգրադյան 14  
824. 62178 «Կլինիկական ծննդատուն N 3» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Մանանդյան 9  
825. 62348  «N 3 կլինիկական հիվանդանոց» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Ձորափի 40  
826. 62337 «Շինարարություն, բարեկարգում» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Գր. Լուսավորչի 13  
827. 60150 «Երառսպասարկում» N 3 ԴՁ քաղ. Երևան, Արցախի 28  
828. 60151 «Երառսպասարկում» N 5 ԴՁ քաղ. Երևան, Ա. Վշտունու 5-րդ նրբ. 2  
829. 60152  «Երառսպասարկում» N 8 ԴՁ քաղ. Երևան, Աբելյան 8  
830. 60153 «Երառսպասարկում» Մ/Ս N 7 ԴՁ քաղ. Երևան, Ավան-3, Գրիգոր Նարեկացու 54  
831. 74730 «Երառսպասարկում» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Խորենացու փ. 26ա  
  62373

«Մալաթիա» ԲԿ ԱՊՓԲԸ

քաղ. Երևան, Դ. Վարուժան 28ա

 
 

62374

«Թիվ 2 բուժմիավորում» ԱՊՓԲԸ

քաղ. Երևան, Արամի 54  
  (տողը հանվել է 31.05.06 ՀՕ-124-Ն) 
 

62414

«Թիվ 2 մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ԱՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Նորքի 1-ին զանգված, Նանսենի 1ա  
 

62415

«Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոն» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Աբովյան 56  
 

62416

«Թիվ 1 մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ԱՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Դիմիտրովի 89  
 

62417

«Մանուկ պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Աբովյան 60  

Ջերմային տնտեսություն 

832. 30048 Ջերմային տնտեսության ձեռնարկություն քաղ. Երևան, Զաքյան 2/1  
833. 30049 Շենգավիթի շրջանի ԴՁ քաղ. Երևան, Չեխովի 32  
834. 30050 Սպանդարյանի շրջանի ԴՁ  քաղ. Երևան, Մաշտոցի 37  
835. 30051 Էրեբունու շրջանի ԴՁ քաղ. Երևան, Դիմիտրովի 7  
836. 30052 Արաբկիրի շրջանի ԴՁ քաղ. Երևան, Պրավդայի 3  
837. 30053 Շահումյանի շրջանի ԴՁ քաղ. Երևան, Հ/Ա թաղ. Բ-1, 82  
838. 30054 Մյասնիկյանի շրջանի ԴՁ քաղ. Երևան, Մ. Հերացու 22  
839. 30055 Խորհրդային շրջանի ԴՁ քաղ. Երևան, Ձ. Քանաքեռցու 117/2  
840. 30056 Մաշտոցի շրջանի ԴՁ քաղ. Երևան, Էստոնական 12/1  
841. 30057 «Ավտոտրանսպորտ» ԴՁ քաղ. Երևան, Գյուրջյան 23  
842. 30058 «Ջերմանորոգում» ԴՁ քաղ. Երևան, Թեյշեբաինի 1  

Երևանի մետրոպոլիտեն

843. 62114 «Մետրոմատ» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 76  
844. 62115 «Մետրոպոլիտենի առևտրային կենտրոն» ՊՓԲԸ քաղ. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 76  

Վայոց ձորի մարզպետարան

845. 61300 Մարզադաշտի սպորտհամալիր (անավարտ շինարարություն) քաղ. Եղեգնաձոր, Սպանդարյան փող.  
846. 61301 Կաթսայատուն` ջեռուցման ցանցով (անավարտ շինարարություն) քաղ. Եղեգնաձոր, Մոմիկի 18  
847. 61302 Առևտրի կենտրոն (անավարտ շինարարություն) քաղ. Ջերմուկ  
848. 61303 Առողջարան (567 տեղ) (անավարտ շինարարություն) քաղ. Ջերմուկ  
849. 60155 «Վայոցձորառսպաս» ՓԲԸ քաղ. Եղեգնաձոր, Պարույր Սևակի 9  

Արմավիրի մարզպետարան

850. 61201 «Արմավիրի մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Արմավիր, Սայաթ-Նովայի 23  
851. (տողը հանվել է 31.05.06 ՀՕ-124-Ն)
852. (տողը հանվել է 31.05.06 ՀՕ-124-Ն)
853. (տողը հանվել է 31.05.06 ՀՕ-124-Ն)
854. (տողը հանվել է 31.05.06 ՀՕ-124-Ն)
855. 60159 «Վաղարշապատառսպաս» ՓԲԸ քաղ. Վաղարշապատ, Աթարբեկյան 24  
856. 62056 «Արմավիրառսպաս» ՊՓԲԸ քաղ. Արմավիր, Հանրապետության 10ա  

Շիրակի մարզպետարան

857. 62183 «Թիվ 1 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Նեկրասովի 1  
858. 62184 «Թիվ 2 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Գորկու 42  
859. 62185 «Մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Գյումրի, 
Ռուսթավելու 39
 
860. 62186 «Վերականգնողական կենտրոն» ՊՓԲԸ քաղ. Գյումրի, Շիրակացու 31  
861. 62054 «Շիրառսպաս» ՊՓԲԸ  քաղ. Գյումրի, Իսահակյանի 15  
862. 62350 «Վարդ-բաղ» ՊՁ  քաղ. Գյումրի, Բուլվարային թաղամաս  

Տավուշի մարզպետարան

863. 62187 «Սահմանամերձառ» ՊՓԲԸ Տավուշի մարզ, Նոյեմբերյանի տարածք,  
գ. Բագրատաշեն
 
864. 60156  «Տավուշառսպաս» ՓԲԸ քաղ. Դիլիջան, Օրջոնիկիձեի 6ա  

Արարատի մարզպետարան

865. 62188 «Արաքսավանի գետային ավազախճային խառնուրդի արդյունահանման և շահագործման» ՊՓԲԸ Արարատի մարզ, գ. Արաքսավան  
866. 60158 «Արարատառսպաս» ՓԲԸ քաղ. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փող. 79  

Լոռու մարզպետարան

867. 21054 Մանկական առողջարան «Օձուն» Լոռու մարզ, գ. Օձուն  
868. 62189 «Վանաձորի կենտրոնական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Վանաձոր,  Զաքարյան 25  
869. 62190 «Վանաձորի N 2 ստոմատոլոգիական  պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Վանաձոր, Ներսիսյան 13  
870. 62191 «Վանաձորի մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Վանաձոր, Թատերական 6  
871. 62192 «Ալավերդու ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Ալավերդի, Ջրավազան 2ա  
872. 92193 «Ստեփանավանի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ քաղ. Ստեփանավան, Մեղապարտի 12  
873. 62055 «Լոռառսպաս» ՊՓԲԸ քաղ. Վանաձոր, Լուսավորչի 29  

Արագածոտնի մարզպետարան

874. 62194 «Աշտարակի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ քաղ. Աշտարակ  
875. 60157 «Արագածոտնառսպաս» քաղ. Արտաշատ, Երևանյան 47  

Գեղարքունիքի մարզպետարան

876. 60154 «Գեղառսպաս» ՓԲԸ քաղ. Գավառ, Գրիգոր Լուսավորչի 18  

Կոտայքի մարզպետարան                         

877. 62057 «Կոտայքառսպաս» ՊՓԲԸ քաղ. Հրազդան, Կայարանամերձ 1  

Սյունիքի մարզպետարան

878. 62058 «Սյունիքառսպաս» ՓԲԸ քաղ. Կապան, Շահումյանի 1  
  62418 «Կապանի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ  քաղ. Կապան, Լեռնագործների 5ա  
 

62419

«Սիսիանի Կ. Գրիգորյանի անվան ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ քաղ. Սիսիան, Որոտանի 10  
 

62420

«Գորիսի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ քաղ. Գորիս, Մաշտոցի 1  
 

62421

«Քաջարանի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ քաղ. Քաջարան, Բակունցի 1  

Մասնավորեցման նախորդ ծրագրերին համապատասխան մասնավորեցված և 2001-2003 թվականներին մասնավորեցման առաջարկվող 50 տոկոսից պակաս պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերություններ

879. 61100 Անիի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ Շիրակի մարզ, գ. Մարալիկ  
880. 61101 Ստեփանավանի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Ստեփանավան, Հոկտեմբերյան 1  
881. 61102 Արագածի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ Արագածոտնի մարզ, գ. Ծաղկահովիտ  
882. 61106 Մասիսի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ Արարատի մարզ, «Մասիս» կայարան  
883. 61112 Գորիսի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Գորիս  
884. 61114 Սիսիանի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Սիսիան, Ադամյան 35  
885. 61118 «Գեղամա» ՓԲԸ («Բերրիություն» ԱՄ-ի  Գագարինի միջշրջանային միավորում) Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գագարին  
886. 61124 Իջևանի «Բերրիություն» ԲԲԸ քաղ. Իջևան  
887. 61125 Թումանյանի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ Լոռու մարզ, 
գ. Օձուն
 
888. 61129 Գորիսի «Բերրիություն» ԲԲԸ քաղ. Գորիս, Ամառանոցային 125  
889. 61130 Սիսիանի «Բերրիություն» ԲԲԸ քաղ. Սիսիան, Իսրայելյան 1  
890. 61131 Մեղրու «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Մեղրի  
891. 61133 Ախուրյանի «Բերրիություն»  ԲԲԸ Շիրակի մարզ,
գ. Ախուրյան
 
892. 61134 Արարատի «Բերրիություն» ԲԲԸ քաղ. Վեդի, Արարատյան 5  
893. 61136 Վաղարշապատի «Բերրիություն» ԲԲԸ Արմավիրի մարզ, Խաթունարխի խճ. 5-րդ կմ  
894. 61140 «Երուղևորտրանս» ԼԿՊՁ-ի «Ճոպանուղի» ստորաբաժանում քաղ. Երևան, Ամառանոցային 66  
895. 61142 «Փարոս» ՓԲԸ («Փարոս» ԴՁ) քաղ. Աբովյան, Սևանի 11  
896. 61144 Արմավիրի «Բերրիություն» ԲԲԸ քաղ. Արմավիր  
897. 61148 Վաղարշապատի «Էլեկտրոն» գործարան քաղ. Վաղարշապատ  
898. 61149 Արմավիրի «Սորտսերմբանջար» ՓԲԸ քաղ. Արմավիր  

899.

61150 Երևանի N 12 ԲԱՏՁ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 119  
900. 61151 «Զվարթնոց» պոլիգրաֆիական կոմբինատ» ԲԲԸ քաղ. Երևան, Իսակովի 28  
901. 62300 Արարատի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ Արարատի մարզ,
գ. Ոսկետափ
 
902. 62301 Աշոցքի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ Շիրակի մարզ,
գ. Աշոցք
 
903. 62302 Սևանի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Սևան, Կարմիր Բանակի 4  
904. 62303 Գավառի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Գավառ, Բարեկամության 5  
905. 62304 Կապանի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Կապան, Սպանդարյան 4  
906. 62305 Աշտարակի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Աշտարակ, Երևանյան 1  
907. 62306 «Նուռնուս» ԲԲԸ Կոտայքի մարզ,
գ. Նուռնուս
 
908. 62308 Իջևանի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ Տավուշի մարզ,
գ. Կրիվոյ մոստ
 
909. 62309 Գուգարքի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Վանաձոր, Դեմիրճյան 3  
910. 62310 Էջմիածնի «Ագրոսպասարկում» ԲԲԸ քաղ. Էջմիածին, Եսայան 65  
911. 62311 Մասիսի «Բերրիություն» ԲԲԸ Արարատի մարզ, Մասիս կայարան  
912. 62312 Կոտայքի «Բերրիություն» ԲԲԸ քաղ. Աբովյան  
913. 62313 Վայքի «Բերրիություն» ԲԲԸ քաղ. Վայք  
914. 62314 «Բեկոր» ԲԲԸ քաղ. Երևան, Իսակովի խճ. 31  
915. 62315 «Արմաշի կարպալճակային  տնտեսություն» ԲԲԸ  Արարատի մարզ,
գ. Արմաշ
 
916. 62316 «Գոս» ձկնաբուծական ԲԲԸ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք  
917. 62317 «Վիտամինների գործարան» ԲԲԸ քաղ. Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ., թիվ 7  
918. 62318 «Մասիսշին» ՓԲԸ քաղ. Մասիս, Էջմիածնի խճ.  
919. 62319 «Կապ» ԲԲԸ քաղ. Երևան, Ա. Ահարոնյան 2  
920. 62321 «Երևանի հաստոցաշինական  արտադրական միավորում» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արշակունյաց պող. 17  
921. 62322 «Հայինժնախագիծ» ինստիտուտ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Չարենցի 1 բ  
922. 62323 «Հայպետնախագիծ» ինստիտուտ» ՓԲԸ («Հայնախագիծ») քաղ. Երևան, Չարենցի 1  
923. (տողը հանվել է 31.05.06 ՀՕ-124-Ն)
924. 62325 «Նոյ» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Թումանյան 23/1  
925. 62326 «Թիվ 2 տպարան» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Տերյան 44  
926. 62327 «Տիգրան Մեծ» հրատարակչության տպարան»  ՓԲԸ քաղ. Երևան, Արշակունյաց 2  
927. 62328 «Նաիրի» ՓԲԸ քաղ. Երևան, Տերյան 91  
928. 62329 «Դիագնոստիկա բժշկական միավորում» ԲԲԸ քաղ. Երևան, Մարգարյան 6/1  
929. 62330  «Պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և  գինեկոլոգիայի կենտրոն» ԲԲԸ  քաղ. Երևան, Մարգարյան 6  
930. 62331 «Արարատ» մանկական առողջարան» ԲԲԸ քաղ. Ջերմուկ  
931. 62332 «Ավիահամալիր» ԲԲԸ քաղ. Երևան, Կաշեգործների 70  
932. 62333 «Կարիտաս ատաղձագործական իրերի կենտրոն Հայ-շվեյցարական համատեղ  ձեռնարկություն» ՍՊԸ (հայկական բաժնեմասը)

քաղ. Երևան,
Աշտարակի խճ. թիվ 1

 

(ցանկը լրաց., փոփ. 28.12.01 ՀՕ-292, խմբ. 16.04.02 ՀՕ-322, լրաց. 19.11.02 ՀՕ-463-Ն, փոփ., լրաց. 26.12.02 ՀՕ-500-Ն, փոփ. 25.12.03 ՀՕ-27-Ն, 31.05.06 ՀՕ-124-Ն,  29.04.10 ՀՕ-48-Ն, 09.02.12 ՀՕ-4-Ն)

 

Ց Ա Ն Կ  N  2

 

Ց Ա Ն Կ

 

մասնավորեցման նախորդ ծրագրերում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների (ձեռնարկությունների) եվ մասնավորեցման օբյեկտների, որոնք հանվում են ծրագրից

 

1. Օրենքի մաս համարվող` Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման և ապապետականացման 1994 թվականի ծրագրով հաստատված` մասնավորեցման ենթակա պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների ցանկից հանել հետևյալ տողերը`

 

ա) հաստոցաշինության ճյուղի ցանկից`

 

147

«Հաստոցաշին» ԱՄ
ք. Չարենցավան

1890

Բաց բաժնետիրական ընկերություն

 

բ) կոմունալ տնտեսության ճյուղի ցանկից`

 

4931 «Շիրակ» հյուրանոց 
ք. Երևան, Խորենացու 13/1

42

Սեփականաշնորհումը նպատակահարմար է

4933

«Սեբաստիա» հյուրանոց
ք. Երևան, Լենինգրադյան 46/1
37
Սեփականաշնորհումը  նպատակահարմար է
4934 «Արաբկիր» հյուրանոց
ք. Երևան, Կոմիտասի 54
48 Սեփականաշնորհումը նպատակահարմար է

 

գ) Էլեկտրաէներգետիկայի ճյուղի ցանկից`

 

303 Հայկական ՀԷԿ (փակ) Արմավիր, Սարդարապատ - Սեփականաշնորհումը նպատակահարմար է
307 Գորիս ՀԷԿ (փակ)
Գորիս
- Սեփականաշնորհումը նպատակահարմար է
311 Ծաղկավան ՀԷԿ (չի աշխատում) 
Տաուշ, գ. Ծաղկավան
- Սեփականաշնորհումը նպատակահարմար է
312 Այգեձոր ՀԷԿ (չի աշխատում)
Տաուշ, գ. Այգեձոր
- Սեփականաշնորհումը նպատակահարմար է
313 Կամո ՀԷԿ (փակ)
Կամո
- Սեփականաշնորհումը նպատակահարմար է
315 Վարդենիս ՀԷԿ (փակ)
Վարդենիս
- Սեփականաշնորհումը նպատակահարմար է
323 Երևան ՀԷԿ-2 (չի աշխատում)
ք. Երևան 
- Սեփականաշնորհումը նպատակահարմար է
324 Երևան ՀԷԿ-3
ք. Երևան
7
Սեփականաշնորհումը նպատակահարմար է

 

 2. Օրենքի մաս համարվող` «Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման և ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով հաստատված` մասնավորեցման ենթակա պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների ցանկից հանել հետևյալ տողերը`

 

ա) Էներգետիկայի ճյուղի ցանկից`

 

   20003  

«Հայհիդրոէներգոնախագիծ» ինստիտուտի «Թունել» ԴՁ

ք. Երևան,
Մոսկովյան 33ա

Սեփ.

20010

«Հայէներգո» ՊՁ

ք. Երևան, Աբովյան 27

ԲԱԲ

 

բ) ռադիոէլեկտրոնիկայի ճյուղի ցանկից`

 

21885

Երևանի ԱԿՀԳՀ-ի  

ք. Երևան, Հակոբյան 3

Սեփ.

21886

Երևանի մաթմեքենաների ԳՀԻ 

ք. Երևան, Հակոբյան 3

Սեփ.

21887

Երևանի մաթմեքենաների գործարան 

ք. Երևան, Հակոբյան 3

Սեփ.

 

 

գ) նախագծային ինստիտուտներ ճյուղի ցանկից`

 

30306

Հայսեյսմշին 7 ԿՊԳՀԻ

ք. Երևան, Ահարոնյան

Սեփ.

 

դ) գյուղատնտեսության ճյուղի ցանկից`

 

 

«Հայջրտնտ» ՀՆՊՁ

 

20202

Անիի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ

ԲԱԲ

20203

Ապարանի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ

ԲԱԲ

20204

Արագածի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ

ԲԱԲ

20205

Ախուրյանի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ

ԲԱԲ

 20206

Աշոցքի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ

ԲԱԲ

20207

Աշտարակի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ

ԲԱԲ

 20208

Արարատի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ

ԲԱԲ

20209

Արթիկի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ

ԲԱԲ

20210

Արտաշատի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ

ԲԱԲ

20211

Արմավիրի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ

ԲԱԲ

20212 Բաղրամյանի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20213

Գորիսի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ

ԲԱԲ
20214 Գուգարքի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20215 Եղեգնաձորի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
 20216 Երևանի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20217 Էջմիածնի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
 20218 Թալինի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20219 Իջևանի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20220 Տաշիրի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20221 Կրասնոսելսկի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20222 Կոտայքի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
 20223 Կապանի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20224 Հրազդանի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20225 Մասիսի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20226 Մեղրիի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20227 Նաիրիի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20228 Նոյեմբերյանի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20229 Սպիտակի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ  ԲԱԲ
20230 Ստեփանավանի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20231 Սևանի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20232 Վարդենիսի ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ
20233 «Ջուր» ներտնտեսային ջրատնտեսական համակարգի ԴՁ ԲԱԲ

 

ե) կոմունալ տնտեսության ճյուղի ցանկից`

 

20598 Ալավերդու բնակ. տնտ. ՊՁ

ք. Ալավերդի

Սեփ.

20599

Արթիկի բնակ. տնտ. ՊՁ

ք. Արթիկ

Սեփ.
20600 Կապանի բնակ. տնտ. ՊՁ

ք. Կապան

Սեփ.
20601 Աբովյանի բնակ. շահագործման թ. 1 տեղամաս

ք. Աբովյան

Սեփ.
20602

Աբովյանի բնակ. շահագործման  թ. 2 տեղամաս

ք. Աբովյան

Սեփ.
20603 Աբովյանի բնակ. շահագործման թ. 3 տեղամաս

ք. Աբովյան 

Սեփ.
20604 Աբովյանի բնակ. շահագործման թ. 4 տեղամաս

ք. Աբովյան.

Սեփ
20605 Աբովյանի բնակ. շահագործման թ. 5 տեղամաս

ք. Աբովյան

Սեփ.
20606 Արտաշատի բնակ. տնտ. ՊՁ

ք. Արտաշատ

Սեփ.
 20607 Աշտարակի բնակ. տնտ. ՊՁ

ք. Աշտարակ

Սեփ.
20608 Գորիսի բնակ. տնտ. ՊՁ

ք. Գորիս

Սեփ.

20609

Էջմիածնի բնակ. տնտ. ՊՁ

ք. Էջմիածին

Սեփ.
20610 Չարենցավանի բնակ. տնտ. ՊՁ ք. Չարենցավան Սեփ.
20611 Հոկտեմբերյանի բնակ. տնտ. ՊՁ ք. Արմավիր Սեփ.
20612 Ջերմուկի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Ջերմուկ Սեփ.
20613 Գյումրիի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Գյումրի Սեփ.
20614 Էջմիածնի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Էջմիածին Սեփ.
20616 Արտաշատի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Արտաշատ ԲԱԲ
20617 Մարտունու ջերմամատակարարման ՊՁ ք. տ. ա. Մարտունի    ԲԱԲ
20639 Աբովյանի «Սիփան» ՊՁ (հյուրանոց) ք. Աբովյան Սեփ.
20660 Վանաձորի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Վանաձոր Սեփ.
20661 Ալավերդու ջերմամատակարարման ՊՁ  ք. Ալավերդի Սեփ.
20662 Արթիկի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Արթիկ Սեփ.
20663 Դիլիջանի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Դիլիջան Սեփ.
20664 Կամոյի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Կամո Սեփ.
20665 Հրազդանի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Հրազդան Սեփ.
20666 Կապանի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Կապան Սեփ.
20667 Աբովյանի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Աբովյան Սեփ.
20669 Աշտարակի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Աշտարակ Սեփ.
20670 Գորիսի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Գորիս Սեփ.
20671 Իջևանի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Իջևան Սեփ.
20672 Չարենցավանի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Չարենցավան Սեփ.
20673 Հոկտեմբերյանի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Հոկտեմբերյան Սեփ.
20674 Սևանի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Սևան Սեփ.
20675 Ստեփանավանի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Ստեփանավան Սեփ.
20676 Սիսիանի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Սիսիան Սեփ.
20677 Քաջարանի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. Քաջարան Սեփ.
20678 Մասիսի ջերմամատակարարման ՊՁ ք. տ. ա. Մասիս Սեփ.
20679 «Շիրակ» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Գյումրի Սեփ.
 20680 «Ախուրյան» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Ախուրյան Սեփ.
20681 «Գուգարք» ջրմուղկոյուղու ՊՁ  ք. Վանաձոր Սեփ.
20682 «Տաշիր» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Տաշիր Սեփ.
20683 «Խուստուփ» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Կապան Սեփ.
20684 «Գառնի» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Արտաշատ Սեփ.
20685 «Արտաշատ» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Արտաշատ Սեփ.
20686 «Հայջրմուղկոյուղի» ՊՁ ք. Երևան Սեփ.
20687 «Արարատ» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Արարատ Սեփ.
20688 «Վեդի» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Վեդի Սեփ.
20689 «Արմավիր» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Արմավիր Սեփ.
20690 «Քասախ» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Աշտարակ Սեփ.
20691 «Կոտայք» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Աբովյան Սեփ.
20692 «Լուսավան» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Չարենցավան Սեփ.
20693 «Հատիս» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Աբովյան Սեփ.
20694 «Կամո» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Կամո Սեփ.
20695 «Լալվար» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Ալավերդի Սեփ.
20696 «Սևան» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Սևան Սեփ.
20697 «Զանգեզուր» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Գորիս Սեփ.
20698 «Մուշ» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Թալին Սեփ.
20699 «Լմբատ» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Արթիկ Սեփ.
20700 «Էջմիածին» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Էջմիածին Սեփ.
20701 «Հրազդան» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Հրազդան Սեփ.
20702 «Ծաղկունք» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Ծաղկաձոր Սեփ.
20703 «Անի» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ավ. Մարալիկ Սեփ.
20704 «Մասիս» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Մասիս Սեփ.
20705  «Արագածոտն» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ավ. Ապարան Սեփ.
20706 «Վայոց ձորի» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ավ. Եղեգնաձոր Սեփ.
20707 «Նաիրի» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ավ. Եղվարդ Սեփ.
20708 «Իջևան» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Իջևան Սեփ.
20709 «Դիլիջան» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Դիլիջան Սեփ.
20710 «Փամբակ» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Սպիտակ Սեփ.
20711 «Վայք» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ավ. Ծայք Սեփ.
20712 «Ջերմուկ» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Ջերմուկ Սեփ.
20713 «Բերդ» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ավ. Բերդ Սեփ.
20714 «Ձորագետ» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Ստեփանավան Սեփ.
20715 Ակունք» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ավ. Վարդենիս Սեփ.
20716 «Մեղրի» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Մեղրի Սեփ.
20717 «Ագարակ» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ավ. Ագարակ Սեփ.
20718 «Արմաղանի» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ավ. Մարտունի Սեփ.
20719 «Շաքե» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Սիսիան Սեփ.
20720 «Աշոցք» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Աշոցք Սեփ.
20721 «Մանթաշ» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ք. Արթիկ Սեփ.
20722 «Բաղրամյան» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ավ. Բաղրամյան Սեփ.
20723 «Նոյեմբերյան» ջրմուղկոյուղու ՊՁ ավ. Նոյեմբերյան Սեփ.
20734 Աբովյանի բնակ. տնտ. վարչություն ք. Աբովյան Սեփ.
20735 Գյումրիի բնակ. տնտ. ՊՁ ք. Գյումրի Սեփ.
20736 Վանաձորի բնակ. տնտ. ՊՁ ք. Վանաձոր Սեփ.
20737 Դիլիջանի բնակ. տնտ. ՊՁ ք. Դիլիջան Սեփ.
20738 Կամոյի բնակ. տնտ. ՊՁ ք. Կամո Սեփ.
20739 Հրազդանի բնակ. տնտ. ՊՁ ք. Հրազդան Սեփ.
20740 Իջևանի բնակ. տնտ. ՊՁ ք. Իջևան Սեփ.
20741 Սպիտակի բնակ. տնտ. ՊՁ ք. Սպիտակ Սեփ.
20742 «Արագած» Ջրմուղկոյուղու ՊՁ  գ. Ծաղկահովիտ Սեփ.
20743

Իջևանի «Նորոգշին» ՊՁ (ՆՇՊՁ)

 

ք. Իջևան Սեփ.

զ) առողջապահության ճյուղի ցանկից`

 

Սեփ.
21061 Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ ՊՁ ք. Երևան, Օրբելի 41 Սեփ.
21062 Հանրապետական կլինիկական ակնաբուժական հիվանդանոց ՊՁ ք. Երևան,  Ֆուչիկի 30 Սեփ.
21063 Հանրապետական կլինիկական անձավաբուժական հիվանդանոց
ՊՁ
ք. Երևան, Աճառյանի 2, նրբ. 4 Սեփ.
21065 Բուժաշխատողների հանրապետական առողջարանային կենտրոն Սևանում ք. Սևան Սեփ.
21156 Հանրապետական մանկական կլինիկական հիվանդանոց ՊՁ ք. Երևան ապապետականացում

 

է) մամուլի ճյուղի ցանկից`

 

21386

Հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն
     

ք. Երևան, Թումանյան 17 Սեփ.
21430 Վանաձորի միջշրջանային գործակալություն (38) Վանաձոր Սեփ.
21431 Գյումրիի միջշրջանային  գործակալություն (44) Գյումրի Սեփ.
21432 Կոտայքի միջշրջանային  գործակալություն (23) Կոտայք Սեփ.
21433 Արմավիրի միջշրջանային գործակալություն (13) Արմավիր Սեփ.
21434 Հրազդանի միջշրջանային գործակալություն (16) Հրազդան Սեփ.
21435 Արարատի միջշրջանային գործակալություն (3) Արարատ Սեփ.
21436 Արտաշատի միջշրջանային գործակալություն (6) Արտաշատ Սեփ.
21437 Արթիկի միջշրջանային գործակալություն (3) Արթիկ  Սեփ.
21438 Գորիսի միջշրջանային  գործակալություն (1) Գորիս Սեփ.
21439 Դիլիջանի միջշրջանային գործակալություն (5) Դիլիջան Սեփ.
21440 Իջևանի միջշրջանային գործակալություն (4) Իջևան Սեփ.
21441 Կապանի միջշրջանային գործակալություն (1) Կապան Սեփ.
21442 Մարտունու միջշրջանային գործակալություն (2) Մարտունի Սեփ.
21443 Մասիսի միջշրջանային գործակալություն (5) Մասիս Սեփ.
21444 Մեղրու միջշրջանային  գործակալություն (2) Մեղրի Սեփ.
21445 Էջմիածնի միջշրջանային գործակալություն (9) Էջմիածին Սեփ.
21447 Վարչություն ք. Երևան, Քոչարի Սեփ.

 

ը) Երևանի քաղաքապետարանի ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների ցանկից`

 

30005 «Բազալտ» ՓԲԸ ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46 Սեփ.
30024 «Շինվերանորոգում»
ձեռն. հ. 8 դ. ձ.
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2-րդ նրբ. հ. 4 Սեփ.
30027 Շենգավիթի շրջանի «Շինվերանորոգում» ձեռն. ք. Երևան, Արշակունյաց 77 ԲԱԲ
30028 Շահումյանի շրջանի «Շինվերանորոգման» վարչ. ք. Երևան, Շահումյան 16 ԲԱԲ
30030 «Երևան-Սերվիս»  ձեռնարկություն ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 15 ԲԱԲ
30031 Երքաղխորհրդի գործկոմի նավթամթերքների ձեռն. «Ջրմուղ-կոյուղի» Սեփ.
30033 ՋԿՏ ՀՆՊՁ ապարատ Աբովյան 66ա ԲԱԲ
30034 Գլխամ. կառ. և ջրատ. ձեռնարկություն Աբովյան 62 ԲԱԲ
30035 «Աէրացիա» կայան Շիրակի 94 ԲԱԲ
30036 Ջրմուղ-կոյուղի հ.1 ԴՁ Միրաքյան 58 ԲԱԲ
30037 Ջրմուղ-կոյուղի հ.2 ԴՁ Ստեփանյան 1 ԲԱԲ
30038 Ջրմուղ-կոյուղի հ.3 ԴՁ Արշակունյաց 56 ԲԱԲ
30039 Ջրմուղ-կոյուղի հ.4 ԴՁ  Միրաքյան 1 ԲԱԲ
30040 Ջրմուղ-կոյուղի հ.5 ԴՁ Մալխասյան 3 ԲԱԲ
30041 Ջրմուղ-կոյուղի հ.6 ԴՁ Աբովյան 62 ԲԱԲ
30042 Ջրմուղ-կոյուղի հ.7 ԴՁ Նալբանդյան 23 ԲԱԲ
30043 Ջրմուղ-կոյուղի հ.8 ԴՁ Բեռնակիրների 85ա ԲԱԲ
30044 Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն Մյասնիկյան 1 ԲԱԲ
30045 Շինվերանորոգման վարչություն Արցախի նրբ. 4 ԲԱԲ
30046 «Ջրմուղ-կոյուղու նորոգման» ԴՁ Ավան Առինջ, պոմպակայանի տարածք ԲԱԲ
30047 «Սանտեխնիկա» ԴՁ Սպենդիարյան 5 ԲԱԲ

 

թ) պետական առևտրի ճյուղի լրացուցիչ ցանկից`

 

74738 «Հայկոնտրակտ» ՊՁ  ք. Երևան, Հանրապետության 5
74739

«Ռեգուլ» ՊՁ

ք. Երևան, Վարդանանց 8

 

ժ) բնապահպանության և ընդերքի ճյուղի ցանկից`

 

20026 Օժանդակ տնտեսություն Մասիսի շրջան, գ. Այնթափ Սեփ.
 20027 Ակնալիճի ձկնաբուծական տնտեսություն Էջմիածնի շրջ.  ավ. Ակնալիճ Սեփ.
20033 Բազալտի արտադրամաս Քանաքեռ, Թբիլիսյան խճ. 47 Սեփ.
20034 Օժանդակ տնտեսություն Էջմիածնի շրջ. գ. Դոսխ Սեփ.

 

3. Օրենքի մաս համարվող` «Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով հաստատված` մասնավորեցման ենթակա պետական ընկերությունների (ձեռնարկությունների) ցանկից հանել հետևյալ տողերը`

 

ա) էներգետիկայի ճյուղի ցանկից`

 

60 002 «Ջերմային ցանցեր» ՊՁ քաղ. Երևան,
Թեյշեբաինի 8
մասնավորեցում
60 016 «Հայատոմսպասարկում» ՊՁ քաղ. Մեծամոր մասնավորեցում

 

բ) քիմիական արդյունաբերության ճյուղի ցանկից`

 

60 034 Ռետինատեխնիկական իրերի գործարանի ՇՎՎ քաղ. Երևան,
Արշակունյաց 25
ԲԱԲ

 

գ) տրանսպորտի ճյուղի ցանկից`

 

 
60 300 Երևանի ՈՒԱՏՁ-1 քաղ. Երևան, Արցախի 23 մասնավորեցում
60 301 «Երուղևորտրանս» ՓԲԸ  քաղ. Երևան, Թևոսյան 5 մասնավորեցում
60 302 Երևանի ՈՒԱՏՁ-6 քաղ. Երևան, Դավիթաշեն թաղ. մասնավորեցում
60 349 ՀՀ երկաթուղու Գյումրիի երկաթուղու
հիվանդանոց
քաղ. Գյումրի, Գյումրիի երկաթուղու հիվանդանոց մասնավորեցում

 

դ) կապի ճյուղի ցանկից`

 

60 501

Սիսիանի էլեկտրակապի ԴՁ-ի
անասնապահական ֆերմա

Սյունիքի մարզ,
գ. Տոլորս
մասնավորեցում
60 502 Գավառի էլեկտրակապի ԴՁ-ի անասնապահական ֆերմա քաղ. Գավառ մասնավորեցում

 

ե) բնապահպանության և ընդերքի ճյուղի ցանկից`

 

60 900 Լոռու ԴՁ-ի Ախթալայի բազայի ճաշարան Լոռու մարզ,
գ. Նեղուց,
«Երկրաբան» բազա
մասնավորեցում
60 901 Լոռու ԴՁ-ի Ախթալայի բազայի խանութ Լոռու մարզ,
գ. Նեղուց
«Երկրաբան» բազա
մասնավորեցում
60 902 Լոռու ԴՁ-ի Շամլուղի բազայի գրասենյակ քաղ. Շամլուղ մասնավորեցում
60 903 Լոռու ԴՁ-ի Շամլուղի բազայի ճաշարան քաղ. Շամլուղ մասնավորեցում
60 904 Լոռու ԴՁ-ի Շամլուղի բազայի պահեստ քաղ. Շամլուղ  մասնավորեցում
60 905 Աղստևի ԴՁ-ի «Արեգ» բազա քաղ. Իջևան,
«Արեգ» բազա
մասնավորեցում
60 906 Գուգարքի ԵՀՇ ՊՁ-ի Դիլիջանի բազայի ադմինիստրատիվ շենք քաղ. Դիլիջան,
Կամոյի փող.
մասնավորեցում
60 907 Հարավային ԵՀՇ ՊՁ-ի Կապանի ԴՁ-ի օժանդակ տնտեսություն քաղ. Կապան մասնավորեցում
60 908 Հարավային ԵՀՇ ՊՁ-ի Կապանի ԴՁ-ի քիմիական լաբորատորիայի շենք քաղ. Կապան,
բանավան Արփիկ
մասնավորեցում
60 909 ՏԵԵ ՊՁ-ի բազա քաղ. Երևան,
Թբիլիսյան խճ. 47
մասնավորեցում
60 910

ՀԻԵ ՊՁ-ի Սամաղարի բազայի ճաշարան

Արմավիրի մարզ,
գ. Սամաղար
մասնավորեցում