Համարը 
թիվ 194-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.09.29/32(306) Հոդ.291
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
01.07.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.07.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.10.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 13-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

1 հուլիսի 2008 թ.

թիվ 194-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 13-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ և 10-րդ հոդվածները, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել

1) «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» Կանոնակարգ 13-ը՝ համաձայն Հավելված 1-ի (կցվում է):

2) Վարկային կազմակերպության լիցենզիայի (այսուհետև՝ լիցենզիա) ձևը՝ համաձայն Հավելված 2-ի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հաշվառման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» Կանոնակարգ 13-ը հաստատելու մասին» թիվ 578 որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), բացառությամբ Որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հաշվառման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալը, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» Կանոնակարգ 13-ի 32. կետի դ) ենթակետի և 46. կետի, որոնք ուժը կորցրած են համարվում 2009 թվականի հունվարի մեկից:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մայիսի 10-ի «Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների թեկնածուների ու հավակնորդների որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննության թեմաների ցանկը» թիվ 203-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2008 թ. հուլիսի 10

Երևան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

հուլիսի 1-ի թիվ 194-Ն որոշմամբ

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  13

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վարկային կազմակերպությունների հիմնադրման, գրանցման (ներառյալ փոփոխությունների գրանցման) և լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների տարածքային ստորաբաժանումների՝ մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ստեղծման ու գրանցման, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման և գրանցման, վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման հարցերը, ինչպես նաև կանոնակարգում է վերոնշյալ հարցերի հետ կապված օրենքներով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետև՝ Կենտրոնական բանկ) իրավասությանը վերապահված այլ հարաբերությունները:

2. Սույն կանոնակարգը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնադրվող կամ գործող վարկային կազմակերպությունների, դրանց մասնաճյուղերի ու ներկայացուցչությունների, ինչպես նաև սույն կանոնակարգով սահմանված այլ անձանց վրա:

3. Վարկային կազմակերպությունն ունի իր հայերեն ֆիրմային անվանումը, որը պետք է բովանդակի՝ վարկային կազմակերպության անվանումը, վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը), կազմակերպական-իրավական ձևը, ինչպես նաև այլ տվյալներ, որոնք հիմնադիրները համարում են անհրաժեշտ:

Վարկային կազմակերպությունը կարող է ունենալ իր լրիվ ֆիրմային անվանումը կամ դրա կրճատ տարբերակը: Վարկային կազմակերպության կրճատ ֆիրմային անվանումը պետք է բովանդակի վարկային կազմակերպության անվանումը, կոնկրետ տիպը (խումբը), կազմակերպաիրավական ձևը (հապավումներով):

(3-րդ կետը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

4. Վարկային կազմակերպության գտնվելու վայրը նրա կանոնադրությունում նշված մշտական գործող մարմնի գտնվելու վայրն է: Վարկային կազմակերպությունը ֆինանսական գործառնություններ է իրականացնում մշտական գործող մարմնի գտնվելու վայրում (գլխավոր գրասենյակ) և մասնաճյուղերում՝ բացառությամբ սույն կանոնակարգի 79 կետով սահմանված դեպքերի:

4.1 Սույն կանոնակարգի իմաստով` առկա է կամ հնարավոր է վարկային կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատթարացում, եթե.

 1) վարկային կազմակերպությունը խախտել է կամ կխախտի հիմնական տնտեսական նորմատիվը (նորմատիվները), կամ

2) վարկային կազմակերպության մոտ հավանական է անվճարունակության հիմքերի առաջացումը:

(4.1 կետը լրաց. 19.07.11 թիվ 189-Ն)

5. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում տպագիր և հայերեն (եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կանոնակարգով)` պատվիրված նամակով, կամ առձեռն, կամ ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ով սահմանված ղեկավարների մասին տեղեկությունների, որոնք ներկայացվում են միայն էլեկտրոնային տարբերակով Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Ընդ որում, ղեկավարների մասին տեղեկությունները ներկայացվում են էքսել (excel) ֆորմատով: Տպագիր եղանակով ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները ստորագրվում են համապատասխան իրավասու անձի կողմից և ներկայացվում են «իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ:

(5-րդ կետը խմբ. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

6. Գործող վարկային կազմակերպությունների և Հայաստանի Հանրապետությունում դրանց տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային եղանակով «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Նոր ստեղծվող վարկային կազմակերպությունները կանոնադրությունները ներկայացնում են թղթային եղանակով, իսկ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվելուց և լիցենզավորվելուց հետո, երբ միացված են լինում Սի-Բի-Էյ-նեթ ցանցին և ստանում անվտանգության համապատասխան հավաստագրերը, արդեն Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված կանոնադրությունները կրկին ներկայացնում են Կենտրոնական բանկ էլեկտրոնային եղանակով «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով էլեկտրոնային-թվային ստորագրությամբ` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Գրանցված կանոնադրությունները տրամադրվում են համապատասխան անձին էլեկտրոնային տարբերակով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում` էլեկտրոնային կրիչով: Կանոնադրությունների (ինչպես նաև դրանցում փոփոխությունների, լրացումների) էլեկտրոնային տարբերակները Կենտրոնական բանկի կողմից տեղադրվում են file.cba.am կայքում` կանոնադրությունները (դրանցում փոփոխությունները, լրացումները) Կենտրոնական բանկում գրանցվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, նոր ստեղծվող վարկային կազմակերպությունների համար եռօրյա ժամկետը հաշվարկվում է կանոնադրությունների էլեկտրոնային տարբերակները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվանից:

(6-րդ կետը խմբ. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

6.1. Սույն կանոնակարգի 27-րդ կետի 5-րդ ենթակետով պահանջվող կանոնադրությունը 2012 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ներկայացվում է միայն օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար:

(6.1 կետը լրաց. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

6.2. Կենտրոնական բանկ սույն կանոնակարգի համաձայն փաստաթղթեր ներկայացնելիս կից ներկայացվում է նաև «Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը»` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 23-ի, ստորագրված և կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) իրավասու անձի կողմից: Ցանկում նշվում են կանոնակարգով համապատասխան գործընթացի համար սահմանված փաստաթղթերը հերթական դասավորությամբ:

(6.2 կետը լրաց. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

 7. Վարկային կազմակերպության պետական գրանցման և լիցենզավորման համար նրա հիմնադիրները Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում.

1) գրանցման և լիցենզավորման դիմումը՝ համաձայն հավելված 1-ի,

2) վարկային կազմակերպության հիմնադիրների ժողովի կողմից հաստատված վարկային կազմակերպության կանոնադրությունը: Եթե ստեղծվող կանոնադրության նախագծի մեջ հղումներ են կատարվել վարկային կազմակերպության ներքին իրավական ակտերին, ապա կից պետք է ներկայացվեն նաև համապատասխան իրավական ակտերը (նախագծերը): Կանոնադրությունը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 17-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,

3) վարկային կազմակերպության հիմնադիրների ժողովի որոշումը՝ վարկային կազմակերպության ղեկավարներ նշանակելու մասին,

4) վարկային կազմակերպության ղեկավարների գործունեության մասին տեղեկանքը (միջնորդագրի տեսքով)՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2-ի,

5) վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց համար հայտարարագիր՝ «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հիմքերի բացակայության մասին՝ համաձայն հավելված 3-1 կամ 3-2-ի,

6) վարկային կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմնի (հիմնադիրների ժողով) կողմից hաստատված վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգը՝ համաձայն հավելված 4-ի,

7) հայտարարագիր այն մասին, որ վարկային կազմակերպության գործունեության վայրը և տեխնիկական հագեցվածությունը համապատասխանում են սույն կանոնակարգի 10-րդ գլխով սահմանած պահանջներին,

8) ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը՝ համաձայն հավելված 16-ի, ինչպես նաև «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասով պահանջվող փաստաթղթերը,

9) Եթե կանոնադրական կապիտալի համալրման (իսկ դրանից հետո կանոնադրական կապիտալի յուրաքանչյուր ավելացման) նպատակով վարկային կազմակերպությունը նախատեսում է հաշիվ բացել Կենտրոնական բանկում, ապա Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում կուտակային հաշվի բացման դիմում` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 22-ի, իսկ եթե կանոնադրական կապիտալի համալրման նպատակով հաշիվ է բացվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկում, ապա ներկայացվում է կանոնադրական կապիտալը համալրած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ:

Կենտրոնական բանկը սույն կետով սահմանված փաստաթղթերը և տեղեկություններն ստանալու պահից մեկամսյա ժամկետում գրանցում և լիցենզավորում է վարկային կազմակերպությունը կամ մերժում է դրա գրանցումն ու լիցենզավորւմը:

(7-րդ կետը լրաց. 28.07.09 թիվ 228-Ն, փոփ., լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

 8. Կենտրոնական բանկը, Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) եզրակացության հիման վրա, գրանցում և լիցենզավորում է վարկային կազմակերպությունը, եթե պահպանվել են հետևյալ պահանջները և ներկայացվել են համապատասխան փաստաթղթերը.

1) Կենտրոնական բանկում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող այլ բանկում բացված հաշվին ամբողջությամբ վճարվել է վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը,

2) Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման աշխատակիցների (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկի վերահսկողների) և պատասխանատու այլ աշխատակիցների կողմից տեղերում ստուգման արդյունքում հաստատվել է, որ վարկային կազմակերպության գործունեության համար նախատեսված տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը համապատասխանում են սույն կանոնակարգի 10-րդ գլխով սահմանված պահանջներին,

3) վարկային կազմակերպության ղեկավարների որակավորումը և մասնագիտական համապատասխանությունը բավարարում է սույն կանոնակարգի 6-րդ գլխով սահմանված որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության պահանջներին և առկա չէ «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հիմքերից որևէ մեկը,

4) վարկային կազմակերպությունում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք ստացել են Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը՝ սույն կանոնակարգի 5-րդ գլխով սահմանված կարգով:

(8-րդ կետը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

9. Վարկային կազմակերպության պետական գրանցման և լիցենզավորման համար անհրաժեշտ փաuտաթղթերի հետ մեկտեղ Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մաuնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն uտանալու համար անհրաժեշտ փաuտաթղթերը (համաձայն uույն կանոնակարգի 5-րդ գլխի), իսկ վարկային կազմակերպության ղեկավարների թեկնածուները (բացառությամբ խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամների թեկնածուների) պետք է հերթագրվեն՝ ղեկավարների որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության քննությանը մասնակցելու համար (համաձայն սույն կանոնակարգի 35-րդ կետի), իսկ որակավորված լինելու դեպքում ներկայացնեն սույն կանոնակարգի 50-րդ կետի «ա» ենթակետով պահանջվող միջնորդագիրը:

(9-րդ կետը խմբ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

10. Գրանցման և լիցենզավորման մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման ընդունման պահից եռօրյա ժամկետում վարկային կազմակերպությանը տրվում են սույն կանոնակարգի հավելված 5-ով սահմանված գրանցման վկայանը և սույն որոշման հավելված 2-ով սահմանված լիցենզիան ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականը` համաձայն հավելված 17-ի:

(10-րդ կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն)

11. Կենտրոնական բանկը լիցենզավորված վարկային կազմակերպությանը լիցենզիան տրամադրելիս ծանուցում է, որ վարկային կազմակերպությունների գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի ցանկը գտնվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

12. Վարկային կազմակերպությունը սահմանված կարգով գրանցվելուց և լիցենզավորվելուց հետո եռամսյա ժամկետում պարտավոր է Կենտրոնական բանկ ներկայացնել տարածքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը կամ նոտարական կարգով վավերացված վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման պայմանագրի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

13. Կենտրոնական բանկը մերժում է վարկային կազմակերպության գրանցումն ու լիցենզավորումը, եթե՝

1) ներկայացվել են կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություններ,

2) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, ամբողջական չեն կամ հակասում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին, այդ թվում՝

ա. չի վճարվել վարկային կազմակերպության գործունեության համար տարեկան պետական տուրքը,

բ. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 19.07.11 թիվ 189-Ն)

գ. առկա չէ պատշաճ կարգով տրված լիազորագիր այն դեպքում, երբ հիմնադիրները հանդես են գալիս լիազորված ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) միջոցով,

դ. վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգը չի համապատասխանում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահանջներին, գործունեության կանոնակարգում ներկայացված տվյալներն անարժանահավատ են, կանոնակարգում կատարված էական կանխատեսումները Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով անիրատեսական են,

ե. վարկային կազմակերպության առաջարկվող ներքին կազմակերպական կառուցվածքը կամ ներքին հսկողության համակարգը բավարար չեն վարկային կազմակերպության ռիսկերի կառավարման համար,

3) չեն պահպանվել սույն կանոնակարգի 8-րդ կետում նշված պահանջները՝ հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով:

(13-րդ կետը փոփ. 19.07.11 թիվ 189-Ն)

13.1. Լիցենզիայի վերաձևակերպման համար լիցենզավորված անձը Կենտրոնական բանկ ներկայացնում է լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին դիմում՝ կցելով համապատասխան փոփոխությունները հավաստող փաստաթղթերը և լիցենզիայի վերաձևակերպման համար նախատեսված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է համապատասխան փոփոխությունները ներառող լիցենզիայի նոր օրինակը լիցենզավորված անձին տրամադրելու միջոցով` վերաձևակերպման ենթակա լիցենզիան Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու դեպքում: Վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման նպատակով լիցենզիայի վերաձևակերպման համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը և այդ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկի հետ համաձայնեցնելու կարգը սահմանված են սույն կանոնակարգի 9.1-րդ գլխով:

(13.1 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն, 19.07.11 թիվ 189-Ն)

13.2. Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ՝ հանձնաժողովի դրական եզրակացության հիման վրա, լիցենզավորված անձի համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում:

(13.2 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն)

13.3. Կենտրոնական բանկը կարող է կասեցնել լիցենզիայի վերաձևակերպման ժամկետը մինչև մեկ ամիս ժամկետով, եթե լիցենզիայի վերաձևակերպումը պայմանավորված է վարկային կազմակերպության ֆիրմային անվանման փոփոխությամբ և եթե ֆիրմային անվանման փոփոխությունը ներառող կանոնադրության փոփոխության գրանցման ժամկետը սույն կանոնակարգի 72-րդ կետի համաձայն կասեցվել է:

(13.3 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն)

14. Լիցենզիայի կորստի կամ ոչնչացման դեպքում վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ դիմում է ներկայացնում լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար՝ կցելով լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: Կենտրոնական բանկը կորած կամ ոչնչացած լիցենզիայի կրկնօրինակը վարկային կազմակերպությանը տրամադրում է համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10-օրյա ժամկետում:

(14-րդ կետը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

15. Կորած լիցենզիան գտնելու դեպքում վարկային կազմակերպությունը գտնված լիցենզիայի օրինակը վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

16. Նոր ստեղծվող վարկային կազմակերպությունների մասնակիցներին նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու նախնական համաձայնությունը տրամադրվում է սույն կանոնակարգի 5-րդ գլխով սահմանված կարգով:

17. Նոր ստեղծվող վարկային կազմակերպությունների ղեկավարները գրանցվում են սույն կանոնակարգի 7-րդ գլխով սահմանված կարգով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 2.1.

 

ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ, ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

17.1. Սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի 8-րդ ենթակետի համաձայն Կենտրոնական բանկ գրանցման ներկայացված ֆիրմային անվանումը համարվում է գրանցված, եթե Կենտրոնական բանկի կողմից որոշում է կայացվում վարկային կազմակերպությունը գրանցելու և լիցենզիա տրամադրելու վերաբերյալ:

(17.1 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն)

17.2. Վարկային կազմակերպության ֆիրմային անվանման փոփոխությունը համարվում է գրանցված, եթե Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվում է վարկային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունը:

(17.2 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն)

17.3. Վարկային կազմակերպության ֆիրմային անվանման փոփոխության գրանցումից հետո 7-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկը կազմակերպությանն է հանձնում վարկային կազմակերպության ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականը՝ համաձայն հավելված 17-ի, վարկային կազմակերպության գրանցման վերաձևակերպված վկայականը, մասնաճյուղի (ներկայացուցչության) գրանցման վերաձևակերպված վկայականը (առկայության դեպքում) և վերաձևակերպված լիցենզիան: Ընդ որում, վերաձևակերպված վկայականները և լիցենզիան տրամադրվում են վարկային կազմակերպությանը` նշված փաստաթղթերի հին տարբերակները Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու դեպքում:

(17.3 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն)

17.4. Վարկային կազմակերպության ֆիրմային անվանման գրանցումը մերժվում է օրենքով սահմանված հիմքերով:

(17.4 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն)

17.5. Ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականի կորստի կամ ոչնչացման դեպքում վարկային կազմակերպությունը կարող է Կենտրոնական բանկ դիմում ներկայացնել վկայականի կրկնօրինակը ստանալու համար` կցելով վկայականի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

(17.5 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն)

17.6. Կենտրոնական բանկը կորած կամ ոչնչացած վկայականի կրկնօրինակը վարկային կազմակերպությանը տալիս է վարկային կազմակերպության համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10-օրյա ժամկետում:

(17.6 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն)

17.7. Սույն կանոնակարգի 7-րդ կետի 8-րդ ենթակետով և 73.1-րդ կետով սահմանված դեպքերում ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը ստանալուց հետո Կենտրոնական բանկը «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում այդ հայտի սքան արված տարբերակը, ինչպես նաև «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում՝ համապատասխան համաձայնության կամ թույլտվության սքան արված տարբերակը (առկայության դեպքում) էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնում է մտավոր սեփականության հարցերով լիազորված գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին՝ ներկայացված ֆիրմային անվանման վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացություն ստանալու համար: Որպեu հայտը ներկայացնելու պահուuտային եղանակ կարող է oգտագործվել էլեկտրոնային կրիչը:

(17.7 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն)

(Գլուխը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ 3

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

18. Օրենքով սահմանված հիմքերով վարկային կազմակերպության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու դեպքում, լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման պատճենը և դրա կայացման հիմքերը ստանալով, վարկային կազմակերպությունը կից գրությամբ լիցենզիան վերադարձնում է Կենտրոնական բանկին՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

19. Վարկային կազմակերպության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման բողոքարկումը հիմք չէ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում լիցենզիան չվերադարձնելու համար:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄԸ

 

20. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղերի բացման և գրանցման համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի գրանցման դիմումը,

2) վարկային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ համապատասխան արձանագրությունից քաղվածք՝ մասնաճյուղի ստեղծման և մասնաճյուղի ղեկավարներ ընտրելու կամ նշանակելու մասին,

3) Մասնաճյուղի հաստատված կանոնադրությունը, որը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 21-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,

4) ստեղծվող մասնաճյուղի ղեկավարների (մասնաճյուղի կառավարիչ, առկայության դեպքում նաև գլխավոր հաշվապահ) գործունեության մասին տեղեկանքը (միջնորդագրի տեսքով)՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2-ի,

5) տարածքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը կամ նոտարական կարգով վավերացված վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման պայմանագրի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

6) սույն կանոնակարգի 10-րդ գլխով սահմանված պահանջներին մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը,

7) մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը,

8) հայտարարագիր՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 15-ի,

9) մասնաճյուղ ստեղծելու հիմնավորումը:

(20-րդ կետը լրաց., խմբ. 28.07.09 թիվ 228-Ն, լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն, 19.07.11 թիվ 189-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

21. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունները օտարերկրյա պետությունների տարածքներում մասնաճյուղեր (կամ ներկայացուցչություններ) ստեղծելիս ստանում են Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը՝ ներկայացնելով սույն կանոնակարգի 20-րդ կետի 1), 2), 3) և 4) ենթակետերով (իսկ ներկայացուցչությունների համար սույն կանոնակարգի 24-րդ կետի 1), 2), 3) և 4) ենթակետերով) սահմանված փաստաթղթերը: Պահանջվող փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում, Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ, վարկային կազմակերպությանը տրվում է օտարերկրյա պետության տարածքում մասնաճյուղ (կամ ներկայացուցչություն) բացելու համաձայնություն:

(21-րդ կետը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

22. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունները օտարերկրյա պետությունների տարածքներում մասնաճյուղեր (կամ ներկայացուցչություններ) բացելիս այդ պետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ պետությունում գրանցվելուց (լիցենզավորվելուց, արտոնագրվելուց) հետո յոթ օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում գրանցման (լիցենզավորման, արտոնագրման) փաստը վկայող փաստաթուղթը՝ Կենտրոնական բանկում գրանցվելու նպատակով:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո Կենտրոնական բանկի վերահսկողների և պատասխանատու այլ աշխատակիցների կողմից տեղերում կատարվում է տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության ստուգում, որի արդյունքում կազմվում է ստեղծվող մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության՝ սույն կանոնակարգի 10-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին համապատասխանության մասին փաստաթուղթ:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի (կամ ներկայացուցչության) գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ, մասնաճյուղը (կամ ներկայացուցչությունը) գրանցվում է և տրվում է վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի (կամ ներկայացուցչության) գրանցման վկայական՝ համաձայն հավելված 6-ի (իսկ ներկայացուցչության համար՝ համաձայն հավելված 7-ի):

Վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի (կամ ներկայացուցչության) գրանցման (կամ գրանցումից հանելու) մասին որոշման ընդունման պահից հինգօրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկը ծանուցում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությանը՝ վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի (կամ ներկայացուցչության) գրանցման մասին համապատասխան գրառում կատարելու համար:

(22-րդ կետը լրաց., փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

23. Կենտրոնական բանկը՝ Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ, մերժում է վարկային կազմակերպության Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող մասնաճյուղի գրանցման դիմումը կամ համաձայնություն չի տալիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպության օտարերկրյա պետության տարածքում մասնաճյուղի ստեղծմանը, եթե՝

1) ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլվել են անարժանահավատ կամ կեղծ տվյալներ,

2) փաստաթղթերը ներկայացվել են թերի, ամբողջական չեն կամ հակասում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին, այդ թվում՝

ա. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բացվող մասնաճյուղի տարածքը և տեխնիկական հագեցվածությունը չեն համապատասխանում սույն կանոնակարգի 10-րդ գլխով նախատեսված պահանջներին,

բ. չի ներկայացվել մասնաճյուղի գրանցման պետական տուրքի վճարման անդորրագրի պատճենը,

գ. մասնաճյուղի բացումը կհանգեցնի վարկային կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը,

3) մասնաճյուղի գրանցման փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու պահի դրությամբ, ինչպես նաև դիմումի քննարկման ժամանակահատվածի ընթացքում վարկային կազմակերպությունը խախտել է Կենտրոնական բանկի սահմանած հիմնական տնտեսական նորմատիվներից թեկուզ մեկը:

(23-րդ կետը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

24. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներկայացուցչությունների բացման և գրանցման համար վարկային կազմակերպությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) վարկային կազմակերպության ներկայացուցչության գրանցման դիմումը,

2) վարկային կազմակերպության կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ համապատասխան արձանագրությունից քաղվածք՝ ներկայացուցչություն ստեղծելու մասին,

3) ներկայացուցչություն ստեղծելու հիմնավորումը,

4) ներկայացուցչության կանոնադրությունը: Կանոնադրությունը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 21-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ,

5) տարածքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը կամ նոտարական կարգով վավերացված վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման պայմանագրի պատճենը և վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ օգտագործման իրավունքի գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

6)(6-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 28.07.09 թիվ 228-Ն)

(24-րդ կետը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

25. Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ մերժվում է վարկային կազմակերպության Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող ներկայացուցչության գրանցման դիմումը կամ համաձայնություն չի տալիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպության օտարերկրյա պետության տարածքում ներկայացուցչության ստեղծմանը, եթե՝

1) ներկայացվել են կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություններ,

2) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, ամբողջական չեն կամ հակասում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին,

3) դիմումի տրման պահին, ինչպես նաև դիմումի քննարկման ժամանակահատվածի ընթացքում վարկային կազմակերպությունը խախտել է Կենտրոնական բանկի սահմանած հիմնական տնտեսական նորմատիվներից թեկուզ մեկը,

4) Կենտրոնական բանկի կարծիքով ներկայացուցչության բացումը կհանգեցնի վարկային կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը,

5) Կենտրոնական բանկի հիմնավոր կարծիքով ներկայացուցչություն բացելու հիմնավորումները բավարար չեն:

(25-րդ կետը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

26. Վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը դադարեցնելու (այդ թվում՝ ժամանակավորապես դադարեցնելու) դեպքում վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի որոշման պատճենը՝ մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության գործունեությունը դադարեցնելու (այդ թվում՝ ժամանակավորապես դադարեցնելու) վերաբերյալ, ընդունման օրվանից եռօրյա ժամկետում պետք է ներայացվի Կենտրոնական բանկ:

Վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցումից հանվում է մեկշաբաթյա ժամկետում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

27. Գործող կամ ստեղծվող վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձը պարտավոր է մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը նախնական համաձայնություն ստանալու համար դիմել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) իրավաբանական անձի կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար՝ իրավաբանական անձի միջնորդագիրը,

2) վարկային կազմակերպության միջնորդությունը իրավաբանական անձի կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերմանը չառարկելու վերաբերյալ վարկային կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված վարկային կազմակերպության կնիքով (միայն գործող վարկային կազմակերպությունների համար),

3) վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահի կամ վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի կամ վարչության նախագահի (այն դեպքերում, երբ այդ լիազորությունը վերապահված է նրանց՝ վարկային կազմակերպության կանոնադրությամբ) գրավոր հավաստիացումը, որ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում կազմակերպության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են,

4) կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը,

5) կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի կանոնադրությունը՝ մինչև գրանցման պահը կատարված փոփոխություններով,

6) տեղեկանք վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի վերաբերյալ՝ համաձայն հավելված 8-ի,

7) իրավաբանական անձի վերջին երեք տարիների տարեկան և վերջին միջանկյալ՝

ա. հաշվապահական հաշվեկշիռը,

բ. ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը,

գ. դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը,

դ. սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը,

ե. ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (երեք տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար),

8) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատությունը հաստատող անկախ աուդիտորական եզրակացությունը՝ «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին համապատասխան:

Եթե սույն կետի 7) ենթակետով սահմանված ֆինանսական հաշվետվությունները կազմված են օտարերկրյա պետության ազգային ստանդարտների համաձայն, ապա Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվի.

տվյալ կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատող անկախ աուդիտորական կազմակերպության հայտարարությունն այն մասին, որ ներկայացված հաշվետվությունները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին, կամ հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջի, որտեղ կնշվի, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին,

9) հայտարարագիր վարկային կազմակերպության այլ մասնակիցների հետ փոխկապակցվածության վերաբերյալ,

10) ներդրման ենթակա միջոցների ծագման օրինականությունը հիմնավորող փաստաթղթեր,

11) եթե իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի/հոլդինգի/միության կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվի նաև խմբի/հոլդինգի/միության կառուցվածքը,

12) եթե իրավաբանական անձն ընդգրկված է որևէ խմբի/հոլդինգի/միության կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա ներկայացվում են տվյալ խմբի/հոլդինգի/միության վերջին ֆինանսական տարվա՝

ա. հաշվապահական հաշվեկշիռը,

բ. ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը,

գ. դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը,

դ. սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը,

ե. ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները (մեկ տարուց պակաս գործունեություն իրականացրած իրավաբանական անձինք նշված տեղեկությունները ներկայացնում են իրականացրած գործունեության ողջ ժամկետի համար),

13) խմբի (հոլդինգի) միության վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատությունը հաստատող անկախ աուդիտորական եզրակացությունը` «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար` ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին համապատասխան (առկայության դեպքում):

Եթե սույն կետի 12) ենթակետով սահմանված ֆինանսական հաշվետվությունները կազմված են օտարերկրյա պետության ազգային ստանդարտների համաձայն, ապա Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվի.

տվյալ կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատող անկախ աուդիտորական կազմակերպության հայտարարությունն այն մասին, որ ներկայացված հաշվետվությունները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին, կամ հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջի, որտեղ կնշվի, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:

Եթե սույն կետի 7), 8), 11), 12) և 13) ենթակետերով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) տեղակայված են իրավաբանական անձի կամ խմբի/հոլդինգի/միության ինտերնետային կայքում, ապա Կենտրոնական բանկին ներկայացվում է համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն,

14) տեղեկանք իրավասու մարմնի կողմից պետական բյուջեի և սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամի նկատմամբ պարտքերի կամ դրանց բացակայության վերաբերյալ (ռեզիդենտների համար),

15) հայտարարագիր «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հիմքերի բացակայության մասին՝ համաձայն հավելված 3-2-ի,

16) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձ-մասնակցի հայտարարագիրը՝ մասնակցություն ձեռք բերելուց հետո վարկային կազմակերպության ռազմավարության մեջ իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ,

17) տեղեկանք վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մասին՝ համաձայն հավելված 8-1-ի՝ իրավաբանական անձանց համար և 9-1-ի՝ ֆիզիկական անձանց համար:

(27-րդ կետը փոփ. 10.03.09 թիվ 56-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

28. Եթե վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն սույն կանոնակարգի 27 կետի 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 15) և 16) ենթակետերով պատանջվող փաստաթղթերը:

Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ (ճանաչում) և Ստանդարտ և Փուրզ կամ Մուդիզ վարկանիշային գործակալությունների կողմից սահմանված «Ա-» կամ «Ա3» և բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

Եթե վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերում «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող կազմակերպությունը, ապա վերջինս Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի 27-րդ կետի 1), 2), 3), 4), 14), 15) և 16) ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

29. Ինչպես գործող, այնպես էլ նոր ստեղծվող վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձը պարտավոր է մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար դիմել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) ֆիզիկական անձի կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում,

2) վարկային կազմակերպության միջնորդությունը անձի կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերմանը չառարկելու վերաբերյալ՝ վարկային կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված վարկային կազմակերպության կնիքով (միայն գործող վարկային կազմակերպության համար),

3) վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահի կամ վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի կամ վարչության նախագահի (այն դեպքերում, երբ այդ լիազորությունը վերապահված է նրանց՝ վարկային կազմակերպության կանոնադրությամբ) գրավոր հավաստիացումը, որ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում կազմակերպության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են,

4) տեղեկանք վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձի վերաբերյալ՝ համաձայն հավելված 9-ի,

5) ներդրման ենթակա միջոցների ծագման օրինականությունը հիմնավորող փաստաթղթեր,

6) հայտարարագիր վարկային կազմակերպության այլ մասնակիցների հետ փոխկապակցվածության վերաբերյալ,

7) հայտարարագիր՝ չմարված և չներված պարտավորությունների մասին,

8) հայտարարագիր «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հիմքերի բացակայության մասին՝ համաձայն հավելված 3-1-ի,

9) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձ-մասնակցի հայտարարագիրը՝ մասնակցություն ձեռք բերելուց հետո վարկային կազմակերպության ռազմավարության մեջ իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ,

10) տեղեկանք վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց մասին` համաձայն հավելված 8-1-ի՝ իրավաբանական անձանց համար և 9-1-ի՝ ֆիզիկական անձանց համար:

(29-րդ կետը փոփ. 10.03.09 թիվ 56-Ն, փոփ., լրաց. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

30. Վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ակնկալող պետությունը պարտավոր է մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար դիմել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) պետության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող մարմնից միջնորդագիր՝ վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար,

2) կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող պետական իրավասու մարմնի որոշումը,

3) վարկային կազմակերպության միջնորդությունը՝ տվյալ պետական մարմնի կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերմանը չառարկելու վերաբերյալ՝ վարկային կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված վարկային կազմակերպության կնիքով (միայն գործող վարկային կազմակերպությունների համար),

4) վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահի կամ վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի կամ վարչության նախագահի (այն դեպքերում, երբ այդ լիազորությունը վերապահված է նրանց՝ վարկային կազմակերպության կանոնադրությամբ) գրավոր հավաստիացումը, որ կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում կազմակերպության մասնակցի բաժնեմասը (բաժնետոմսը) գնելու նախապատվության իրավունքի կիրառման՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կանոնները պահպանված են:

5) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող պետության հայտարարագիրը՝ մասնակցություն ձեռք բերելուց հետո վարկային կազմակերպության ռազմավարության մեջ իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ:

Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում իրար հետ փոխկապակցված անձանց կողմից կամ վարկային կազմակերպության մասնակցի հետ փոխկապակցված անձանց կողմից, ապա սույն գլխով սահմանված փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:

(30-րդ կետը փոփ. 10.03.09 թիվ 56-Ն, 28.07.09 թիվ 228-Ն)

31. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով մեկամսյա ժամկետը կարող է Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ կասեցվել, բայց ոչ ավելի, քան երեք ամիս ժամկետով: Անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումից հետո միջնորդագրի քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և մեկամսյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

32. Կենտրոնական բանկը մերժում է վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալի մասնակցություն ձեռք բերելու դիմումը՝ համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի:

(32-րդ կետը լրաց. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

33. Անձի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց՝ վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն նախնական համաձայնություն տալու Կենտրոնական բանկի որոշումն ուժի մեջ է ընդունման պահից եռամսյա ժամկետով, եթե ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ տվյալ որոշմամբ: Եթե մինչև եռամսյա ժամկետի (կամ Կենտրոնական բանկի որոշմամբ սահմանված այլ ժամկետի) ավարտը վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու հնարավորություն տվող գործարքը (կամ գործարքները) չի իրականացվում կամ գործարքի (կամ գործարքների) իրականացումը հաստատող հիմքերը (փաստաթղթերը) չեն ներկայացվում Կենտրոնական բանկ, ապա Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը համարվում է ուժը կորցրած:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՑՈՒՑԱԿԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

34. Որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգումը, այդ թվում որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննությունն (այսուհետև՝ քննություն) անց է կացվում թեկնածուների համար:

Սույն կանոնակարգի իմաստով թեկնածու են համարվում այն անձինք, որոնք դիմում են անցնելու որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգում:

Թեկնածուների որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության քննությունն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի տեստավորման ծառայության կողմից (բացառությամբ՝ սույն կանոնակարգի 38-րդ կետով սահմանված դեպքերի) կամ Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ՝ այլ կազմակերպության կողմից:

(34-րդ կետը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

35. Թեկնածուները (բացառությամբ խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամի թեկնածուների) քննությանը մասնակցելու համար կարող են հերթագրվել Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքի համապատասխան էջում տվյալներ մուտքագրելով:

1) Քննություններ անցկացնելու նպատակով յուրաքանչյուր եռամսյակի համար սահմանում են քննության ստույգ օրեր, որի մասին տեղեկությունները հրապարակվում են Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում:

2) Հերթագրվելու համար թեկնածուները հայտնում են հետևյալ տեղեկությունները.

1) անուն, ազգանուն,

2) որակավորման տեսակ,

3) քննությանը մասնակցելու ամիս, օր, ժամ` ըստ հրապարակված ցանկի (ցանկության դեպքում),

4) հեռախոսահամար,

5) անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի տվյալները,

6) էլեկտրոնային փոստի (առկայության դեպքում) հասցեն:

3) Թեկնածուի կողմից նշված օրը և (կամ) ժամին քննության անցկացման անհնարինության դեպքում կամ թեկնածուի կողմից քննությանը մասնակցելու օր և (կամ) ժամ չնշելու դեպքում Տեստավորման ծառայության աշխատակիցը Կենտրոնական բանկում հերթագրվելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցում է թեկնածուին քննության անցկացման հնարավոր այլ օրվա և (կամ) ժամի մասին:

4) Թեկնածուները քննությանը կարող են մասնակցել՝ քննության օրը ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

ա. անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ և դրա պատճենը,

բ. պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ:

(35-րդ կետը խմբ. 28.07.09 թիվ 228-Ն, 07.02.12 թիվ 36-Ն)

36. Քննությունն անցկացվում և համապատասխան որակավորման վկայական տրվում է հետևյալ պաշտոններում որպես ղեկավար աշխատելու համար.

1) վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ), գործադիր տնօրենի տեղակալ (վարչության նախագահի տեղակալ), տնօրինության (վարչության) անդամ,

2) վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ,

3) վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ (վերստուգող), վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ:

37. Վարկային կազմակերպության (ներառյալ խնայողական միությունները) գլխավոր հաշվապահը կարող է լինել նաև տվյալ վարկային կազմակերպության տնօրինության (վարչության) անդամ` առանց տնօրինության (վարչության) անդամի որակավորման վկայական ստանալու:

Բանկի գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի), գործադիր տնօրենի տեղակալի որակավորոման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ), գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ, տնօրինության (վարչության) անդամ:

Բանկի գլխավոր հաշվապահի որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ:

Բանկի ներքին աուդիտի ղեկավարի, բանկի ներքին աուդիտի անդամի որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ (վերստուգող), վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ:

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 28.07.09 թիվ 228-Ն)

Վարկային կազմակերպության (ներառյալ խնայողական միությունները) վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահը, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամը միաժամանակ չի կարող լինել տվյալ վարկային կազմակերպության այլ աշխատակից:

(37-րդ կետը փոփ., լրաց. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

38. Վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահը, խորհրդի անդամները որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգման համար անցնում են հարցազրույց Կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստում բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նման հարցազրույցի անցկացումը Կենտրոնական բանկի խորհուրդն անհրաժեշտ չի համարում: Կենտրոնական բանկը կարող է հարցազրույցի չհրավիրել խորհրդի այն անդամներին և նախագահին, որոնց մասնագիտական գիտելիքները, աշխատանքային փորձը, հեղինակությունը և համբավը Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով բավարար են վարկային կազմակերպության խորհրդի անդամներին և նախագահին առանց հարցազրույցի անցկացման գրանցելու համար: Հարցազրույցին մասնակցելու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում սույն կանոնակարգի 50-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը: Հարցազրույցի արդյունքներով Կենտրոնական բանկի խորհուրդն ընդունում է որոշում՝ Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահի կամ անդամի համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ:

(38-րդ կետը լրաց. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

39. Գրավոր (տեստային) քննությունն անցկացվում է համակարգչային ծրագրով:

1) Տեuտը հարցեր պարունակող փաuտաթուղթ է, որը կազմվում է սույն կանոնակարգի 8-րդ գլխով սահմանված թեմաների ցանկի հիման վրա:

2) Տեստերը, ինչպես նաև դրանցում կատարված լրացումները և փոփոխությունները հաստատվում են Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ և ենթակա են հրապարակման: Տեստային հարցերը վերանայվում են ըստ անհրաժեշտության:

3) Վարկային կազմակերպության ղեկավարների քննության տեստերը կազմվում են՝ ստուգելու թեկնածուի իմացությունը վարկային կազմակերպության լիցենզավորման, գործունեության, գործունեության կարգավորման ու վերահսկողության, հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսների, հարկային օրենսդրության, դրամավարկային քաղաքականության, ընդհանուր տնտեսագիտության ոլորտներում:

4) Տեստերը տարբերակվում են ըստ քննություն հանձնող ղեկավարների թեկնածուների (ելնելով նրանց ներկայացվող մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներից) հետևյալ խմբերի՝

ա. վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն, տնօրինության (վարչության) նախագահ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, տնօրինության (վարչության) նախագահի տեղակալ, վարչության անդամ (100 հարց),

բ. վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ (100 հարց),

գ. վարկային կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ (վերստուգող), հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ (100 հարց):

5) Տեստի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար թեկնածուին հատկացվում է միջին հաշվով 1,5 րոպե:

6) Տեստերի հարցերից յուրաքանչյուրը պարունակում է չորս պատասխան, որոնցից մեկն է ճիշտ:

7) Տեստի հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է մեկ միավոր, իսկ սխալ պատասխանը, ինչպես նաև հարցին չպատասխանելը՝ զրո միավոր:

8) Հայերեն լեզվին չտիրապետող ղեկավարների թեկնածուների գրավոր քննության անցկացման ընթացքում թույլատրվում է թարգմանչի մասնակցությունը, ընդ որում՝ Կենտրոնական բանկի համապատասխան աշխատակցի ներկայությունը պարտադիր է: Կենտրոնական բանկի հանձնաժողովի թույլտվությամբ հայերեն լեզվին չտիրապետող ղեկավարների թեկնածուների քննության տևողությունը կարող է երկարաձգվել:

(39-րդ կետը փոփ., խմբ. 28.07.09 թիվ 228-Ն, լրաց. 21.12.10 թիվ 338-Ն)

40. Տեստային քննությունն անցկացվում է այդ նպատակի համար առանձնացված սենյակում, որն ապահովված է համապատասխան պայմաններով:

1) Թեկնածուին թույլատրվում է մասնակցել տեստային քննությանը` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացման դեպքում: Թեկնածուի տվյալները և համապատասխան տեստերը ընդհանուր համակարգում մուտքագրելուց հետո ստուգվում է թեկնածուի ինքնությունը և թույլատրվում է նրան մուտք գործել տեստավորման անցկացման սենյակ` ըստ ցուցակի նստեցնելով համապատասխան համակարգչի մոտ: Թեկնածուների մուտքը սենյակ դադարեցվում է տեստավորումը սկսելուց տասը րոպե առաջ:

2) Թեկնածուներին տրվում են բացատրություններ տեստավորման անցկացման հետ կապված տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ:

3) Տեստավորման սկիզբը հայտարարելուց հետո թեկնածուն ծանոթանում է առաջադրանքներին և յուրաքանչյուր հարցի (խնդրի) ենթադրյալ պատասխաններից ընտրում է մեկ (իր կարծիքով` նշվածներից առավելագույնս ճիշտ) պատասխան:

4) Գրավոր քննության ժամանակ թեկնածուին արգելվում է օգտվել տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութերից, էլեկտրոնային սարքերից, ինչպես նաև աղմկել, հուշել, խոսել, հարցեր տալ ներկա գտնվող անձանց, դուրս գալ սենյակից: Եթե թեկնածուն ցանկանում է լքել սենյակը, նրա աշխատանքը համարվում է դադարեցված: Նշված պահանջներից յուրաքանչյուրի չկատարման դեպքում թեկնածուն զրկվում է քննության հետագա ընթացքին մասնակցելու իրավունքից:

5) Քննության ամբողջ ընթացքը տեսախցիկների միջոցով վերահսկվում է Տեստավորման ծառայության և Կենտրոնական բանկի անվտանգության համար պատասխանատու վարչության աշխատակիցների կողմից:

6) Աշխատանքն ավարտելուց, ինչպես նաև տեստավորման առաջադրանքները կատարելու համար սահմանված ժամանակը սպառվելուց հետո թեկնածուին հանձնվում է իր հանձնած տեստի վերաբերյալ հաշվետվությունը` արտահայտված տոկոսով` երկու օրինակից, որոնք ստորագրվում են թեկնածուի կողմից: Մեկ օրինակը մնում է Կենտրոնական բանկում, մյուսը տրվում է թեկնածուին:

(40-րդ կետը խմբ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

41. Տեստերի հարցերի գնահատումը կատարվում է հետևյալ կերպ՝

1) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի մինչև 70 տոկոսը հավաքելու դեպքում արձանագրվում է բացասական եզրակացություն,

2) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի 70 և ավելի տոկոսը հավաքելու դեպքում արձանագրվում է դրական եզրակացություն, և նրան տրվում է համապատասխան որակավորման վկայական:

(41-րդ կետը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

42.(42-րդ կետն ուժը կորցրել է 28.07.09 թիվ 228-Ն)

43. Թեկնածուները կարող են բողոքարկել անցկացված քննության արդյունքները՝ քննության անցկացման օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ գրավոր դիմում ներկայացնելով Կենտրոնական բանկ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 16-ի:

(43-րդ կետը լրաց., փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

44. (44-րդ կետն ուժը կորցրել է 28.07.09 թիվ 228-Ն)

45. Որակավորման վկայականը տրվում է քննության դրական արդյունք ապահովված թեկնածուներին թղթային ձևով՝ քննությունը հանձնելու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում (համաձայն Հավելված 12-ի): Որակավորում ստացած անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում` «Որակավորման վկայական ունեցող անձինք» ցուցակում:

(45-րդ կետը խմբ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

46. Կենտրոնական բանկի` որակավորման վկայական ունեցող անձանց ցուցակում նշվում են որակավորված անձի անունը, ազգանունը, վկայականի տեսակը, վկայականի համարը, վկայականի տրման ամuաթիվը և վկայականի ավարտի ամսաթիվը: Որակավորված անձանց ցուցակը թարմացվում է որակավորված անձանց որակավորման ժամկետը լրանալու կամ որակավորումից զրկվելու օրվանից հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

(46-րդ կետը խմբ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

47. Վարկային կազմակերպության ղեկավարների որակավորման վկայականը տրվում է ստորագրման պահից հաշված 3 (երեք) տարի ժամկետով, բացառությամբ խորհրդի նախագահի և անդամների: Վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահի և անդամների որակավորումը տրվում է մինչև նրանց պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը:

(47-րդ կետը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

47.1. Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարները, ինչպես նաև որակավորման վկայական ունեցող այլ անձինք, որակավորման վկայականը կորցնելու դեպքում կարող են այդ մասին գրավոր հայտնել Կենտրոնական բանկ` ներկայացնելով գրավոր դիմում Կենտրոնական բանկի նախագահի անունով: Կորցրած վկայականը համարվում է անվավեր, իսկ դրա փոխարեն դիմումն ստանալուց հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում տրվում է որակավորման նոր վկայական` «Կրկնօրինակ» նշագրումով:

(47.1-րդ կետը լրաց. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

48. Տրված որակավորման վկայականները հաշվառվում են Կենտրոնական բանկի համապատասխան մատյանում, որտեղ գրառվում են որակավորում ստացած անձանց անունը, ազգանունը, հաշվառման վայրը, բնակության վայրը (գրառվում է հաշվառման վայրից տարբեր լինելու դեպքում), պաշտոնը, որակավորման վկայականի համարը և տրման ամսաթիվը:

(48-րդ կետը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

49. Թեկնածուն կարող է դիմել Կենտրոնական բանկ նաև մեկից ավելի ղեկավարների համար նախատեսված քննություններին մասնակցելու և համապատասխան որակավորոման վկայականներ ստանալու համար:

1) Որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին չբավարարած թեկնածուները կրկին կարող են մասնակցել քննությանը` համապատասխան որակավորման վկայական ստանալու համար:

2) Կենտրոնական բանկը հարցազրույցը անցկացնում է թեկնածուի կողմից փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելու (Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցելու) պահից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

(49-րդ կետը խմբ., փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

50. Վարկային կազմակերպության ղեկավարներին կամ ղեկավարների կազմում փոփոխությունները գրանցելու համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) ղեկավարներին գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին վարկային կազմակերպության միջնորդագիրը՝ համաձայն Հավելված 2-ի,

բ) իրավասու մարմնի որոշումը ղեկավարների նշանակման կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին:

Ընդ որում, սույն կանոնակարգի հավելված 2-ով սահմանված միջնորդագրի 2.6, 2.8-2.10, 3.3 ենթակետերում, ինչպես նաև 5-9-րդ կետերում սահմանված տեղեկությունների փոփոխությունները նույնպես ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ՝ փոփոխությունը վարկային կազմակերպությանը հայտնի դառնալուց հետո անհապաղ, սակայն ոչ ուշ, քան հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը: Սույն կանոնակարգի հավելված 2-ով սահմանված միջնորդագիրը (տեղեկանքը) և սույն կետով սահմանված իրավասու մարմնի որոշման սքան արված տարբերակը վարկային կազմակերպության կողմից ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով: Ընդ որում, սույն կանոնակարգի հավելված 2-ով սահմանված միջնորդագիրը ներկայացվում է էքսել (excel) ֆորմատով:

(50-րդ կետը խմբ. 10.03.09 թիվ 56-Ն, 22.09.09 թիվ 281-Ն)

51. Եթե ղեկավարի թեկնածուի գրանցման համար նախկինում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվել սույն Կանոնակարգի հավելված 1-ով պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը և հետագայում վարկային կազմակերպությունը դիմում է Կենտրոնական բանկ նույն անձին ղեկավար գրանցելու միջնորդությամբ, ապա հավելված 1-ով սահմանված միջնորդագիրը՝ սույն կանոնակարգի 50-րդ կետով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս կարող է լրացվել միայն միջնորդագրի 2.1 (Անուն, ազգանուն, հայրանուն), 2.3 (Ծննդյան ամսաթիվ) դաշտերը և բոլոր այն դաշտերը, որոնցում նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը փոփոխվել է:

(51-րդ կետը խմբ. 10.03.09 թիվ 56-Ն)

51.1 Սույն Կանոնակարգի 50-րդ կետով նախատեսված միջնորդագրում ներկայացված տեղեկությունների շրջանակում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ, եթե քննարկվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկություններին (տվյալներին) Կենտրոնական բանկը կարող է իրազեկ դառնալ բացառապես տվյալ անձի միջոցով:

(51.1 կետը լրաց. 10.03.09 թիվ 56-Ն)

52. Վարկային կազմակերպության ղեկավարի կամ ղեկավարների կազմում փոփոխությունները գրանցելու համար ղեկավարները պետք է ունենան Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված համապատասխան որակավորոման վկայական:

53. Վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահի և անդամների գրանցման ժամանակ հիմք է ընդունվում սույն կանոնակարգի 38-րդ կետով նախատեսված Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Կենտրոնական բանկն անհրաժեշտ չի համարում հարցազրույցի անցկացումը, որի դեպքում խորհրդի նախագահը և անդամները գրանցվում են առանց որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգում անցնելու:

(53-րդ կետը խմբ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

54. Վարկային կազմակերպության ղեկավարի (բացառությամբ խորհրդի նախագահի և անդամների) թեկնածուի գրանցման համար հանձնաժողովն անցկացնում է հարցազրույց հանձնաժողովի նիստում: Գրանցման պահին վարկային կազմակերպության ղեկավարը պետք է իրազեկ լինի ֆինանսական համակարգի, մասնավորապես՝ վարկային կազմակերպությունների գործունեությունը կարգավորող օրենքներին, այլ իրավական ակտերին, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության գործունեությունը կանոնակարգող ներքին ակտերին: Բացի այդ, գրանցման պահին.

1) վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահը պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն և առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն 1 տարին՝ ղեկավար պաշտոնում, բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 4 տարվա աշխատանքային փորձ, որից 2 տարին՝ ղեկավար պաշտոնում,

2) վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենը (վարչության նախագահը), գլխավոր հաշվապահը, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահը պետք է ունենան բարձրագույն կրթություն և առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն 1 տարին՝ ղեկավար պաշտոնում,

3) վարկային կազմակերպության խորհրդի անդամները, գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալը, վարչության անդամները, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամները, գլխավոր հաշվապահի տեղակալը պետք է ունենան առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ:

55. Սույն կանոնակարգի 54-րդ կետում նշված աշխատանքային փորձը վերաբերում է գրանցման պահին նախորդող 10 տարիներին, բացառությամբ բարձրագույն կրթության կամ Հայաստանի Հանրապետության կամ միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագիտական (ֆինանսական ոլորտի) որակավորման վկայականի բացակայության, կամ օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած չլինելու համար նախատեսված աշխատանքային փորձի:

56. Եթե ղեկավարի թեկնածուն չունի սույն կանոնակարգի 54-րդ կետով նախատեսված աշխատանքային փորձ և (կամ) բարձրագույն կրթություն, ապա նա իրավունք ունի Կենտրոնական բանկ ներկայացնել համապատասխան պաշտոններում աշխատելու համար իր մոտ բավարար գիտելիքների ու հմտությունների առկայության վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և (կամ) այլ հիմնավորումներ: Ներկայացված փաստաթղթերի, տեղեկությունների և (կամ) այլ հիմնավորումների հիման վրա Հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ Կենտրոնական բանկի նախագահն իրավունք ունի որոշել գրանցել անձին համապատասխան պաշտոնում, եթե գտնում է, որ անձի մոտ առկա է այդ պաշտոնում աշխատելու համար բավարար գիտելիքներ ու հմտություններ:

57. Վարկային կազմակերպության ղեկավարը գրանցվում է Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ՝ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկային կազմակերպության ղեկավարի գրանցման համար նշանակություն ունեցող փաստեր պարզաբանելու նպատակով 15-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել, բայց ոչ ավելի քան մեկ անգամ և առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով:

58. Եթե վարկային կազմակերպությունը դիմում է Կենտրոնական բանկ ղեկավարի թեկնածուին գրանցելու համար, որը նախկինում գրանցվել է Կենտրոնական բանկում որպես ղեկավար, ապա տվյալ թեկնածուն հրավիրվում է հանձնաժողովի նիստին միայն, եթե Կենտրոնական բանկը համարում է անհրաժեշտ:

(58-րդ կետը խմբ. 10.03.09 թիվ 56-Ն)

59. Վարկային կազմակերպության ղեկավարների գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի որոշմամբ, եթե ղեկավարների թեկնածուները՝

1) ունեն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար դատվածություն,

2) դատարանի կողմից զրկված են ֆինանսական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից,

3) սնանկ են ճանաչվել կամ ունեն չմարված (չներված) պարտավորությունններ,

4) քրական գործով ներգրավված են որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ,

5) չեն համապատասխանում սույն կանոնակարգի 54-րդ կետով սահմանված չափանիշներին,

6) եթե ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, անարժանահավատ են և չեն համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի, այդ թվում Կենտրոնական բանկի սահմանած չափանիշներին:

60. Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ վարկային կազմակերպության ղեկավարը հանվում է գրանցումից, եթե.

1) որակավորման վկայականի ժամկետը լրացել է, և ղեկավարը չի ստացել նոր որակավորոման վկայական,

2) ղեկավարը զրկվել է որակավորման վկայականից,

3) վարկային կազմակերպությունը դիմել է համապատասխան միջնորդությամբ,

4) ի հայտ են եկել «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքերը:

Վարկային կազմակերպությունը իր ղեկավարներին աշխատանքից ազատելու դեպքում, տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր է դիմել Կենտրոնական բանկ՝ ղեկավարին գրանցումից հանելու միջնորդությամբ:

(60-րդ կետը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

61. Վարկային կազմակերպության միջնորդությամբ ղեկավարին Կենտրոնական բանկում գրանցումից հանելու համար վարկային կազմակերպությունները պարտավոր են փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից որոշում ընդունելու պահից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

1) ղեկավարին գրանցումից հանելու վերաբերյալ միջնորդագիր (գրանցումից հանելու պատճառների հիմնավորումներով)՝ վարկային կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված վարկային կազմակերպության կնիքով,

2) իրավասու մարմնի որոշումը կամ համապատասխան արձանագրությունից քաղվածք՝ փոփոխություններ կատարելու, առկայության դեպքում՝ ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման վերաբերյալ:

62. Եթե վարկային կազմակերպության ղեկավարը զրկվել է որակավորման վկայականից, ապա ղեկավարին որակավորման վկայականից զրկելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշման ընդունման պահից երեք տարվա ընթացքում նա չի կարող գրանցվել որպես վարկային կազմակերպության ղեկավար :

63. Սույն կանոնակարգի իմաստով վարկային կազմակերպության ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար են համարվում այն անձինք, որոնք առանց համապատասխան պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում գրանցման իրականացնում են վարկային կազմակերպության ղեկավարի պարտականություններ:

64. Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող են նշանակվել (նշված պարտականությունները կարող են կատարել) միայն տվյալ վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի տեղակալը, վարչության նախագահի տեղակալը, վարչության (տնօրինության) անդամը:

65. Վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող է նշանակվել (նշված պարտականությունը կարող է կատարել) տվյալ վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի տեղակալը կամ գլխավոր հաշվապահի որակավորման վկայական ունեցող վարկային կազմակերպության այլ աշխատակիցը:

66. Ղեկավարի պաշտոններում առանց որակավորման վկայականի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետ կարող է սահմանվել ոչ ավելի, քան 3 ամիս: Բացառություն են կազմում վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի և գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատարները, որոնք առանց որակավորման վկայականի չեն կարող պաշտոնավարել: Որակավորման վկայական ունեցող, սակայն Կենտրոնական բանկի կողմից չգրանցված անձինք կարող են աշխատել որպես ղեկավարի պաշտոնակատար ոչ ավելի, քան 3 ամիս: Բացառություն են կազմում վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարները, որոնք առանց Կենտրոնական բանկում գրանցվելու չեն կարող պաշտոնավարել:

67. Նշված եռամսյա ժամկետը սահմանվում է տվյալ ղեկավարի պաշտոնին նշանակվող բոլոր ժամանակավոր պաշտոնակատարների համար, այսինքն՝ միևնույն պաշտոնի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումը չի ընդհատում կամ վերսկսում եռամսյա ժամկետը:

68. Նշված եռամսյա ժամկետում վարկային կազմակերպության կողմից նշանակված որակավորման վկայական չունեցող վարկային կազմակերպության ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը պետք է սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով անցնի որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության քննություն և գրանցվի Կենտրոնական բանկում, իսկ որակավորման վկայական ունեցողը՝ գրանցվի Կենտրոնական բանկում:

69. Վարկային կազմակերպության խորհրդի քանակական կազմը վարկային կազմակերպության ներքին իրավական ակտերով նախատեսված թվից պակաս լինելու դեպքում վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկի գրանցմանն է ներկայացնում թափուր մնացած տեղերի համար խորհրդի անդամի նոր թեկնածուներին՝ սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով: Վարկային կազմակերպության խորհրդի նախագահի և անդամների թեկնածուներն իրավունք ունեն իրականացնել համապատասխանաբար խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամի պարտականությունները միայն Կենտրոնական բանկում համապատասխան պաշտոնում գրանցման պահից: Խորհրդի նախագահի և անդամների ժամանակավոր պաշտոնակատար չի նախատեսվում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 8

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

70. Ղեկավարները Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգումը անցնում են ստորև աղյուսակում նշված թեմաներով, ընդ որում` «+» նշանը նշանակում է՝ տվյալ հարցը վերաբերում է, «-» նշանը՝ չի վերաբերում:

 

Գիտելիքների և ունակությունների բնագավառները

Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրեն, (վարչության նախագահ , գործադիր տնօրենի, վարչության նախագահի) տեղակալ, վարչության անդամ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ, վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ

Վարկային կազմակերպության տնօրենների խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամներ

1. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք
1) Կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրը և այլ խնդիրները

+

+

+

2) Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող ստուգումները և վերահսկողությունը

+

+

+

2. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք և ԿԲ նորմատիվ ակտեր՝ Կանոնակարգեր 13, 14, 15
1) Վարկային կազմակերպության և դրա գործունեության բնորոշումը

+

+

+

2) Վարկային կազմակերպության կազմակերպաիրավական ձևերը

+

+

+

3) Վարկային կազմակերպության գործունեության սահմանափակումները

+

+

+

4) Վարկային կազմակերպությունների տիպերը

+

+

+

5) Վարկային կազմակերպության գրանցումը և լիցենզավորումը

+

+

+

6) Վարկային կազմակերպության գրանցման և լիցենզավորման մերժման հիմքերը

+

+

+

7) Վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգը

+

+

+

8) Վարկային կազմակերպության լիցենզիան

+

+

-

9) Վարկային կազմակերպության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը

+

+

-

10) Վարկային կազմակերպության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման մերժման հիմքերը

+

+

-

11) Վարկային կազմակերպությունների և դրանց առանձին խմբերի համար թույլատրվող ֆինանսական գործառնությունները

+

+

+

12) Խնայողական միության համար թույլատրվող ֆինանսական գործառնությունները

-

-

+

13) Վարկային կազմակերպության կողմից իրականացվող վարկավորման գործարքները, ձեռնարկատիրական և սպառողական վարկերի , փոխառությունների տրամադրման գործարքների բնորոշումը

+

+

-

14) Վարկային կազմակերպության ղեկավարները, նրանց մասնագիտական չափանիշներն ու որակավորման կարգը

+

+

+

15) Վարկային կազմակերպությունների կանոնադրություններին ներկայացվող պահանջները, կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը

+

-

-

16) Վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման ընթացակարգը

+

+

-

17) Վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու սահմանափակումները

+

+

-

18) Փոխկապակցված և կապված անձինք

+

+

 

19) Վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի համալրման կարգը

+

+

-

20) Վարկային կազմակերպությունների համար սահմանվող հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց ուժի մեջ մտնելը, սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը և հաշվարկում մասնակցող տարրերի կազմը

+

+

+

21) Խնայողական միությունների համար սահմանվող հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց ուժի մեջ մտնելը, սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը և հաշվարկում մասնակցող տարրերի կազմը

-

-

+

22) Վարկային կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը

+

+

+

23) Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման աղբյուր հանդիսացող միջոցների շրջանառության կանխարգելումը վարկային կազմակերպություններում

+

+

-

24) Վարկային կազմակերպության աուդիտային ստուգումը

+

+

+

25) Ֆինանսական հաշվետվությունների և աուդիտային եզրակացության հրապարակումը

+

+

+

26) Օրենսդրության խախտումները և դրանց համար կիրառվող պատասխանատվության միջոցները

+

+

+

27) Վարկային կազմակերպությունների և դրանց մասնաճյուղերի գործունեության վայրի տեխնիկական հագեցվածության պահանջները

+

-

-

28) Վարկային կազմակերպության կողմից բանկերում բանկային հաշվի բացումը

+

+

-

29) Վարկային կազմակերպությունների կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ներկայացման ժամկետները

+

+

-

30) Վարկային կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակումը

+

+

+

3. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենք
1) Վարկային կազմակերպության անվճարունակության և սնանկության հիմքերը

+

+

+

2) Վարկային կազմակերպության ժամանակավոր ադմինիստրացիայի խնդիրները

+

+

-

4. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք
1) Բանկային գաղտնիք

+

+

+

2) Բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկատվության հրապարակումը, դրա արգելումը, տրամադրումը

+

+

+

3) Բանկային գաղտնիքի շրջանառությունը բանկերի և վարկային կազմակերպությունների միջև

+

+

-

5. Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգ
1) Ակտիվների դասակարգումը

+

+

-

2) Ընդհանուր և հատուկ պահուստավորում

+

+

-

3) Չաշխատող ակտիվներ, դրանց գծով տոկոսների հաշվեգրման դադարեցում, չճանաչված տոկոսային եկամուտ

+

+

 

4) Ապահովվածություն չունեցող (բլանկային) ակտիվներ

+

+

-

5) Տոկոսների կապիտալացում, վերանայված պայմաններով ակտիվներ, վերաֆինանսավորված ակտիվներ

+

+

-

6) Ծանուցման հաշիվներում հաշվառվող ակտիվների և տոկոսների դուրսգրում

+

+

-

6. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստի ձևավորման և օգտագործման կարգ
1) Ինվեստիցիոն արժեթղթերի հնարավոր կորուստների պահուստի ձևավորումը

+

+

-

2) Ժամկետային ինվեստիցիոն արժեթղթերի դասակարգումը

+

+

-

3) Ինվեստիցիոն արժեթղթրի անհուսալի ճանաչումը

+

+

-

4) Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստի օգտագործումը

+

+

-

7. Այլ
1) Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի առանձնահատկությունները վարկային կազմակերպություններում, կասկածելի գործառնությունների դադարեցումը և կասեցումը

+

+

+

2) Արժութային կարգավորումը և վերահսկողությունը ՀՀ-ում (ռեզիդենտություն, ոչ ռեզիդենտություն, ընթացիկ և կապիտալի հաշվի արժութային գործառնություններ)

+

+

-

3) Ֆինանսական գործակիցներ

+

+

+

4) Վարկային կազմակերպության շահութաբերության և եկամտաբերության ցուցանիշները

+

+

 

5) Վարկային ռեգիստրին տեղեկությունների տրամադրումը, օգտագործումը և պահպանումը

+

+

+

6) Ֆինանսական ռիսկերի գնահատման մեթոդները

+

-

-

7) Իրավիճակային խնդիրներ (օրինակ՝ պարտատոմսերի եկամտաբերություն, իրացվելիության ճեղքվածք)

+

-

-

8) Քաղաքացիական օրենսգիրք (վարկային պայամանգրի սահմանումը, արժեթղթերի տեսակները, սեփականության իրավունքի հասկացությունը և բովանդակությունը, ֆինանսական լիզինգ, ֆակտորինգ)

+

+

+

9) (9-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 28.07.09 թիվ 228-Ն)
10) Ածանցյալ գործիքներ

+

+

-

11) Ակտիվների և պասիվների կառավարում. ֆինանսական գործառնություններ (ակտիվային գործառնությունների տարանջատումը պասիվայինից)

+

+

-

8. Հաշվապահական հաշվառում և հարկային դաշտ
1) Հաշվապահական հաշվառման կարգավորումը

+

+

+

2) Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումը և վարումը

+

+

-

3) Հաշվապահական հաշվառման վարման և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման սկզբունքները

-

+

-

4) Ֆինանսական հաշվետվություններ և դրանց տարրերը

+

+

+

5) Ֆինանսական հաշվետվությունների տարրերի ճանաչումը և չափումը

-

+

-

6) Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները

-

+

-

7) Վարկային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գործառնությունների հաշվապահական ձևակերպումները

-

+

+

8) Խնայողական միությունների կողմից իրականացվող գործառնությունների հաշվապահական ձևակերպումները

-

+

-

9) Սկզբնական հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը

-

+

-

10) Հաշվետու ժամանակաշրջան

-

+

-

11) Գլխավոր հաշվապահի իրավունքներն ու պարտականությունները

-

+

-

12) Հիմնական միջոցների և մաշվածության հաշվառումը , վերագնահատումը

-

+

-

13) Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրումը

-

+

-

14) Ակտիվների և պարտավորությունների գնահատումը

-

+

-

15) Հարկ վճարողների իրավունքները և պարտականությունները

+

+

+

16) Հարկային արտոնությունների ձևերը, ավելացված արժեքի հարկի արտոնությունները ՀՀ տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունների համար

+

+

-

17) Շահութահարկի, որպես հարկային գործակալ՝ եկամտահարկի, գույքահարկի, հողի հարկի հաշվարկման կարգը, դրույքաչափերը և վճարումը

+

+

-

18) Հարկային պարտավորություններից ավելի բյուջե վճարված գումարները հարկ վճարողին հետ վերադարձնելու կարգը

+

+

-

19) Վարկային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրության խախտման համար

+

+

+

20) Եկամուտ և ծախս համարվող տարրերը ըստ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի

-

+

-

21) Վարկային կազմակերպությունում գույքահարկով հարկվող օբյեկտներ

-

+

-

22) Սոցիալական ապահովագրության վճարները

-

+

-

9. Դրամավարկային քաղաքականություն
1) Դրամավարկային քաղաքականության նպատակը և գործիքները

+

-

-

2) Ազգային հաշիվների համակարգը

+

-

-

3) Նախորդ տարիների մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները

+

-

-

4) Իրական և անվանական փոխարժեք

+

-

-

5) Սպառողական գների ինդեքս

+

-

-

6) Դրամական բազա և փողի զանգված

+

-

-

7) Վճարային հաշվեկշիռ

+

-

-

10. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք
1) Բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող վարկային կազմակերպության կառավարման մարմինները

+

+

-

2) Ընդհանուր ժողովի, խոհրդի, գործադիր մարմնի և վերստուգիչ հանձնաժողովի իրավասությունները, պատասխանատվությունները, դրանց միջև փոխհարաբերությունները

+

+

-

11. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք
1) ՍՊԸ-ների գործադիր մարմինը և նրա իրավասությունները

+

+

-

2) Ընդհանուր ժողովի, խոհրդի և վերստուգիչ հանձնաժողովի իրավասությունների և պարտականությունների բաշխումը, դրանց միջև փոխհարաբերությունները

+

+

-

(70-րդ կետը փոփ., խմբ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

71. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունները պետք է Կենտրոնական բանկ գրանցման ներկայացնեն հետևյալ փոփոխությունները՝

1) վարկային կազմակերպության, վարկային կազմակերպության տարածքային ստորաբաժանումների (մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների) կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունները,

2) ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները,

3) օրենքով կամ Կենտրոնական բանկի իրավական ակտերով սահմանված այլ փոփոխություններ:

Վարկային կազմակերպության ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցվում են սույն կանոնակարգի 7-րդ գլխով սահմանված կարգով:

72. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է վերոհիշյալ փոփոխությունների գրանցման համար սույն գլխով սահմանված փաստաթղթերն ստանալու պահից՝ Կենտրոնական բանկի որոշմամբ՝ մեկամսյա ժամկետում, գրանցել փոփոխությունները կամ մերժել գրանցումը:

Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով մեկամսյա ժամկետը կարող է կասեցվել: Անհրաժեշտ տեղեկությունների ստացումից հետո միջնորդագրի քննության ժամկետը չպետք է գերազանցի մինչև կասեցումն ընկած օրերի և մեկամսյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

Կենտրոնական բանկում գրանցվող փաստերը հաստատող Կենտրոնական բանկի իրավական ակտերը Կենտրոնական բանկը կարող է անվավեր ճանաչել, եթե վարկային կազմակերպությունը սույն օրենքով կամ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված փոփոխությունները գրանցելու նպատակով Կենտրոնական բանկ է ներկայացրել կեղծ կամ անարժանահավատ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ:

Վարկային կազմակերպության և դրա տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունների փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում Կենտրոնական բանկում գրանցման պահից:

73. Վարկային կազմակերպության կամ դրա տարածքային ստորաբաժանումների կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար վարկային կազմակերպությունները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) կատարված փոփոխությունները գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ վարկային կազմակերպության կառավարման մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված վարկային կազմակերպության կնիքով,

2) վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի որոշումը կամ համապատասխան արձանագրությունից քաղվածք՝ վարկային կազմակերպության կամ դրա տարածքային ստորաբաժանման կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,

3) վարկային կազմակերպության կամ դրա տարածքային ստորաբաժանման փոփոխված կանոնադրությունը: Եթե փոփոխությունը վերաբերում է վարկային կազմակերպության այն ներքին իրավական ակտերին, որոնց հղում է կատարած կանոնադրության մեջ, ապա կից պետք է ներկայացվեն նաև համապատասխան ակտերը: Կանոնադրությունը պետք է ունենա սույն կանոնակարգի Հավելված 21-ով սահմանված ձևի տիտղոսաթերթ:

4) վարկային կազմակերպության կամ դրա տարածքային ստորաբաժանման գործունեության վայրի փոփոխության դեպքում՝ նաև տարածքի սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի վկայականի պատճենը կամ համապատասխան պետական մարմնում գրանցված վարձակալության (ենթավարձակալության) պայմանագիրը, սույն կանոնակարգի 10-րդ գլխով սահմանված պահանջներին տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը, հայտարարագիր` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 15-ի: Ենթավարձակալության պայմանագրի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը:

(73-րդ կետը խմբ., լրաց. 28.07.09 թիվ 228-Ն, փոփ., խմբ. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

73.1 Վարկային կազմակերպության ֆիրմային անվանման փոփոխությունը գրանցելու համար բացի սույն կանոնակարգի 73-րդ կետում նշված փաստաթղթերից (ինչպես վարկային կազմակերպության, այնպես էլ նրա տարածքային ստորաբաժանումների համար (առկայության դեպքում)) Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև՝

1) ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ՝ համաձայն հավելված 16-ի,

2) «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասով պահանջվող փաստաթղթերը,

3) լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին դիմում և լիցենզիայի վերաձևակերպման համար նախատեսված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

4) վարկային կազմակերպության գրանցման, տարածքային ստորաբաժանումների գրանցման վերաձևակերպված վկայականների համար պետական տուրքի վճարման անդորրագրերը:

(73.1 կետը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն)

74. Վարկային կազմակերպության կամ դրա տարածքային ստորաբաժանման գործունեության վայրի փոփոխության գրացման համար պահանջվող փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո Կենտրոնական բանկի վերահսկողների և պատասխանատու այլ աշխատակիցների կողմից տեղերում կատարվում է տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության ստուգում, որի արդյունքում կազմվում են վարկային կազմակերպության կամ դրա տարածքային ստորաբաժանման գործունեության նոր տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության՝ սույն կանոնակարգի 10-րդ գլխով սահմանված չափանիշներին, համապատասխանելու մասին փաստաթուղթ:

(74-րդ կետը լրաց. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

75. Վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ ի գիտություն է ներկայացնում վարկային կազմակերպության գործունեության ներքին իրավական ակտերի փոփոխությունները և այդ փոփոխությունները ներառող փոփոխված ներքին իրավական ակտերը (վարկային կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգերը, կարգերը, ընթացակարգերը, ծրագրերը և նմանատիպ այլ փաստաթղթերը)՝ իրավասու մարմնի կողմից այդ փոփոխությունները հաստատելուց հետո 15-օրյա ժամկետում: Փոփոխված ներքին իրավական ակտերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում վարկային կազմակերպության կառավարման մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ՝ վավերացրած վարկային կազմակերպության կնիքով (առկայության դեպքում):

(75-րդ կետը խմբ. 10.03.09 թիվ 56-Ն)

76. Վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամի ավելացման դեպքում վարկային կազմակերպության փոփոխված կանոնադրության գրանցման համար վարկային կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 73 կետով նախատեսված փաստաթղթերը (բացառությամբ 4) ենթակետով սահմանված փաստաթղթերի), տեղեկանք վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամի համալրման հաշվին միջոցների առկայության վերաբերյալ, ինչպես նաև բաժնետոմսերի վերջին թողարկման հայտարարագրի գրանցման վերաբերյալ որոշման պատճենը (բաց բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող վարկային կազմակերպության համար):

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9.1

 

 ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԻՊԻ (ԽՄԲԻ) ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ
(Գլուխը լրաց. 19.07.11 թիվ 189-Ն)

 

76.1 Վարկային կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմնի կողմից վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման մասին որոշման ընդունման դեպքում, վարկային կազմակերպությունը որոշման ընդունման պահից մեկշաբաթյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու մասին միջնորդագիրը` համաձայն հավելված 18-ի,

2) վարկային կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմնի որոշումը` վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու մասին,

3) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագիրը` հաստատված վարկային կազմակերպության բարձրագույն կառավարման մարմնի կողմից, որում պետք է արտացոլված լինեն նաև ծրագրով նախատեսված միջոցառումների, գործողությունների և ժամկետների տնտեսագիտական և կառավարչական հիմնավորումները` համաձայն հավելված 19-ի,

4) վարկային կազմակերպության հաշվապահական հաշվեկշռի և եկամուտների ու ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվության կանխատեսումները` կազմված վարկային կազմակերպության հայեցողությամբ շաբաթական, ամսական, եռամսյակային կտրվածքով` ըստ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների, գործողությունների և ժամկետների, իսկ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով նախատեսված չլինելու դեպքում` առնվազն Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կետում նշված միջնորդագրի համաձայնության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում կանոնադրության փոփոխությունները և պահանջվող այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու` վարկային կազմակերպության կողմից նշված վերջնաժամկետի դրությամբ,

5) վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերմանը նախնական համաձայնություն տալու նպատակով սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերն այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով վարկային կազմակերպությունը նախատեսում է փոփոխություններ կատարել իր նշանակալից մասնակիցների կազմում և (կամ) կառուցվածքում,

6) տեղեկանք վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու վերաբերյալ վարկային կազմակերպության պարտատերերի և պարտապանների համաձայնության (դիրքորոշման) առկայության վերաբերյալ (օրենսդրությամբ կամ պայմանագրով պահանջվելու դեպքերում և առկայության դեպքում), իսկ վարկային կազմակերպության պահանջի զիջման կամ պարտքի փոխանցման գործարք նախատեսելու դեպքում` տեղեկանք վարկային կազմակերպության պարտատերերի (պարտապանների) պահանջը զիջելու (պարտքը փոխանցելու) վերաբերյալ վարկային կազմակերպության պարտատերերի և պարտապանների համաձայնության (դիրքորոշման) վերաբերյալ (օրենսդրությամբ կամ պայմանագրով պահանջվելու դեպքերում և առկայության դեպքում): Սույն ենթակետում նշված տեղեկանքներում նշվում են պարտատիրոջ կամ պարտապանի անունը, ազգանունը կամ անվանումը, դիրքորոշումը, պահանջի (պարտավորության) տեսակը (հաշվեկշռային հոդվածը), ինչպես նաև պահանջի (պարտավորության) մնացորդը վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման մասին որոշման ընդունման օրվա վերջի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել վարկային կազմակերպությունից ներկայացնել սույն ենթակետում նշված համաձայնությունը (դիրքորոշումը) հիմնավորող փաստաթղթերը: Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվելու դեպքում վարկային կազմակերպությունը կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն ենթակետում նշված համաձայնությունը (դիրքորոշումը) հիմնավորող փաստաթղթերը` պահանջը ներկայացվելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

76.2 Սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված ծրագիրը պետք է լինի արժանահավատ, հիմնավորված լինի կոնկրետ հաշվարկներով, վերլուծություններով և ելակետային տվյալներով, ծրագրում կատարված կանխատեսումները պետք է լինեն իրատեսական, ծրագրում պետք է ճիշտ գնահատվեն վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման հետևանքով վարկային կազմակերպության առջև ծառացող ռիսկերը և դրանց կառավարումը, վարկային կազմակերպությունը առաջնորդվելով սույն կետում նշված ծրագրում պետք է ապահովի վարկային կազմակերպության տվյալ տիպի (խմբի) համար սահմանված տնտեսական նորմատիվների պահանջները:

76.3 Սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված ծրագրի 1-ին բաժինը կարող է ներառել միայն սույն կանոնակարգի հավելված 19-ի 1-ին, 3-րդ և 8-րդ ենթակետերով սահմանված տեղեկատվությունը` վարկային կազմակերպությունների տիպի (խմբի) հետևյալ փոփոխությունների դեպքում.

1) ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունները խնայողական միության, վարկային միության կամ վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպության փոփոխվելու դեպքում,

2) ֆինանսական վարձակալություն իրականացնող (լիզինգային) կազմակերպությունները, դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորում (ֆակտորինգ) իրականացնող վարկային կազմակերպությունները կամ վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպությունները  խնայողական միության փոփոխվելու դեպքում,

3) վարկային միությունները խնայողական միության փոփոխվելու դեպքում:

Խնայողական միությունները, վարկային միությունները, ֆինանսական վարձակալություն իրականացնող (լիզինգային) կազմակերպությունները, դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորում (ֆակտորինգ) իրականացնող վարկային կազմակերպությունները կամ վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպությունները ունիվերսալ վարկային կազմակերպության փոփոխվելու դեպքում, խնայողական միությունները վարկային միության փոփոխվելու դեպքում, ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունները ֆինանսական վարձակալություն իրականացնող (լիզինգային) կազմակերպության, դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորում (ֆակտորինգ) իրականացնող վարկային կազմակերպության կամ վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպության փոփոխվելու դեպքում կարող են Կենտրոնական բանկ չներկայացնել սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված հաշվետվությունները:

(76.3 կետը լրաց., խմբ. 30.08.11 թիվ 226-Ն)

76.4 Սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը ստանալուց հետո Կենտրոնական բանկը մեկամսյա ժամկետում որոշում է կայացնում վարկային կազմակերպության կողմից ներկայացված միջնորդագրին համաձայնություն տալու կամ միջնորդագիրը մերժելու մասին, որի վերաբերյալ ծանուցում է վարկային կազմակերպությանը: Վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման համար նշանակություն ունեցող փաստեր պարզաբանելու նպատակով սույն կետում նշված մեկամսյա ժամկետը Կենտրոնական բանկի որոշմամբ կարող է կասեցվել, բայց ոչ ավելի, քան մեկ անգամ և առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով: Սույն կետում նշված մեկամսյա ժամկետում վարկային կազմակերպության միջնորդագրին համաձայնություն տալու կամ միջնորդագիրը մերժելու կամ միջնորդագրի քննության ժամկետը կասեցնելու վերաբերյալ չծանուցելու դեպքում միջնորդագրին` Կենտրոնական բանկի համաձայնությունը համարվում է տրված: Ընդ որում, Կենտրոնական բանկի կողմից միջնորդագրին տրված համաձայնությունն ուժի մեջ է մինչև կանոնադրության փոփոխությունները և սույն կանոնակարգով պահանջվող այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու` վարկային կազմակերպության կողմից նշված վերջնաժամկետը, և մինչև այդ վերջնաժամկետը վարկային կազմակերպության կողմից սույն կանոնակարգով պահանջվող այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ չներկայացնելու դեպքում կենտրոնական բանկի համաձայնությունը համարվում է ուժը կորցրած:

76.5 Այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով վարկային կազմակերպությունը նախատեսում է նոր նշանակալից մասնակիցների ներգրավում, ապա Կենտրոնական բանկի կողմից միջնորդագրին համաձայնություն տալը ենթադրում է նաև նշանակալից մասնակցությանը նախնական համաձայնության տրամադրում: Առանձին դեպքերում Կենտրոնական բանկը կարող է որոշել անձին և նրա հետ փոխկապակցված անձանց` վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն նախնական համաձայնություն տալ, նույնիսկ, եթե Կենտրոնական բանկը մերժում է սույն կանոնակարգի 76.1-րդ նշված վարկային կազմակերպության կողմից ներկայացված վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու միջնորդագիրը:

76.6 Սույն կանոնակարգի 76.4-րդ կետով սահմանված համաձայնությունը ստանալու դեպքում վարկային կազմակերպությունն իրականացնում է ներկայացված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով սահմանված միջոցառումները և վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) լիցենզիայի վերաձևակերպման նպատակով ոչ ուշ, քան սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետի 4-րդ ենթակետում նշված վերջնաժամկետը, Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման նպատակով լիցենզիայի վերաձևակերպման դիմումը` համաձայն հավելված 20-ի,

2) սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով նշված միջոցառումների իրականացումը հիմնավորող փաստաթղթերը` առկայության դեպքում (ակտիվների և/կամ պարտավորությունների փոխանցման պայմանագրերը կամ մարումը հիմնավորող փաստաթղթերը, վարկային կազմակերպության նոր կառուցվածքը և այլն),

3) ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 16-ի, ինչպես նաև «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասով պահանջվող փաստաթղթերը,

4) վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի որոշումը կամ համապատասխան արձանագրությունից քաղվածք` վարկային կազմակերպության կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,

5) վարկային կազմակերպության փոփոխված կանոնադրությունը (3 օրինակից): Եթե փոփոխությունը վերաբերում է վարկային կազմակերպության այն ներքին իրավական ակտերին, որոնց հղում է կատարած կանոնադրության մեջ, ապա կից ներկայացվում են նաև համապատասխան ակտերը: Կանոնադրության թերթերը պետք է լինեն համարակալված և թելակարված, ընդ որում, կանոնադրության վերջին թերթի հետնամասում, կարի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ` համաձայն սույն կարգի հավելված 4-ի,

6) վարկային կազմակերպության նոր ղեկավարներ կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություններ գրանցելու նպատակով (առկայության դեպքում) սույն կանոնակարգի 50-րդ կետով պահանջվող փաստաթղթերը,

7) տեղեկանք վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամի համալրման հաշվին միջոցների առկայության վերաբերյալ, ինչպես նաև բաժնետոմսերի վերջին թողարկման հայտարարագրի գրանցման վերաբերյալ որոշման պատճենը (բաց բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող վարկային կազմակերպության համար)` առկայության դեպքում,

8) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը (անդորրագրերը):

76.7 Վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման նպատակով լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է կենտրոնական բանկի որոշմամբ` վարկային կազմակերպության սույն կանոնակարգի 76.6-րդ կետում նշված փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում: Կենտրոնական բանկը կարող է մերժել վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման լիցենզիայի տրամադրումը, եթե.

1) ներկայացվել են թերի, ակնհայտ կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկություններ,

2) ներկայացված փաստաթղթերը հակասում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին,

3) մերժվել է վարկային կազմակերպության ֆիրմային անվանման գրանցումը օրենքով սահմանված հիմքերով,

4) չեն կատարվել կամ թերի են կատարվել սույն կանոնակարգի 76.1-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով նշված միջոցառումները,

5) չեն պահպանվել սույն կանոնակարգի 8-րդ կետի 3-րդ կամ 4-րդ ենթակետերով սահմանված պահանջները, իսկ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում` նաև 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջը:

(Գլուխը լրաց. 19.07.11 թիվ 189-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

77. Վարկային կազմակերպությունը կամ դրա տարածքային ստորաբաժանումը պետք է ունենա՝

1) վարկային կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող, վարձակալությամբ (ենթավարձակալությամբ) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով վերցված առանձնացված տարածք:

Վարկային կազմակերպության գրանցման և լիցենզավորման փուլում Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվի նաև տարածքի նկատմամբ իրավունքներ ունեցող անձի գրավոր համաձայնությունը կամ պարտավորագիրը՝ վարկային կազմակերպության գրանցման և լիցենզավորման դեպքում տարածքը նրան տրամադրելու վերաբերյալ:

2) Կանխիկ դրամով և այլ արժեքներով գործառնություններ կատարելու, հաճախորդների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի ու այլ արժեքների հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց (առանձնացված վարկային կազմակերպության մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումներից)՝ դրամապահոց և գործառնական դրամարկղ: Դրամապահոցը կանխիկ դրամի և այլ արժեքների, գրավադրված և ի պահ ընդունված արժեքների պահպանության հիմնական դրամապահոց է՝ իր նախադրամապահոցով: Դրամապահոցի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ինկասացիոն ծառայության հետ կնքված պայմանագիր՝ նշված միջոցների ամենօրյա տեղափոխման, հանձնման համար, ինչպես նաև որևէ բանկի կամ այլ վարկային կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր, եթե նշված միջոցները պահպանման են հանձնվելու այլ բանկ, վարկային կազմակերպություն կամ այլ բանկի, վարկային կազմակերպության տարածքային ստորաբաժանում: Դրամապահոցի բացակայության պարագայում վարկային կազմակերպությունը կարող է չիրականացնել դրամարկղում առկա կանխիկ դրամի ինկասացում, եթե դրամարկղում կանխիկ դրամի տվյալ օրվա մնացորդը չի գերազանցում 5 միլիոն ՀՀ դրամը, և վարկային կազմակերպությունում կամ վարկային կազմակերպության մասնաճյուղում տեղադրված է հատուկ չհրկիզվող պահարան, որն ամրացված է դրամարկղի հատակին ու պատին:

Եթե վարկային կազմակերպության կամ դրա մասնաճյուղի կանոնադրությամբ նախատեսված է, որ վերջինս «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված գործառնություններն իրականացնում է բացառապես անկանխիկ ձևով, ապա դրամարկղային հանգույցի առկայությունը պարտադիր չէ:

3) Կանխիկ դրամով և (կամ) այլ արժեքներով գործառնություններ իրականացնող վարկային կազմակերպությունը և դրա մասնաճյուղը պետք է ունենան շուրջօրյա պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման և շուրջօրյա անվտանգության ահազանգման համակարգեր: Ընդ որում, շուրջօրյա պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման համակարգը պետք է միացված լինի համապատասխան կազմակերպությանը, իսկ շուրջօրյա անվտանգության ահազանգման համակարգը պետք է միացված լինի ոստիկանության կամ արտոնագրված պահակախմբի հետ՝ հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով: Եթե վարկային կազմակերպությունը կամ վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը գտնվում է ներքին շուրջօրյա պահակային (անվտանգության) ծառայություն կամ շուրջօրյա անվտանգության ահազանգման համակարգ ունեցող տարածքներում, ապա տարածքի շուրջօրյա ահազանգման համակարգը պետք է միացված լինի շուրջօրյա պահակային (անվտանգության) ծառայությանը կամ շուրջօրյա անվտանգության ահազանգման համակարգին՝ հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով:

4) Վարկային կազմակերպությունը և դրա տարածքային ստորաբաժանումը պետք է միացված լինեն միմյանց կապող համակարգչային ցանցի հետ: Մասնաճյուղը գլխամասի հետ կապող համակարգչային ցանցը միացվում է մասնաճյուղի հաշվառումից հետո՝ մասնաճյուղի հաշվառման մասին Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ սահմանված ժամկետում, իսկ այն մասնաճյուղերի համար, որոնք չեն ունենա գլխավոր հաշվապահ՝ համակարգչային ցանցը պետք է միացված լինի մասնաճյուղին՝ վերջինիս հաշվառման փաստաթղթերի ներկայացման պահին:

77.1 Վարկային կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպության մաuնաճյուղը արտարժույթի առուվաճառքի գործառնություններ իրականացնելիu փոխարժեքներն արտացոլող վահանակը տեղադրում է միայն իր դրամարկղում: Վարկային կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը դրամարկղի ներսում փոխարժեքներն արտացոլող վահանակը տեղադրում է այնպես, որպեսզի այն փակ տարածքից դուրս տեսանելի չլինի: Վարկային կազմակերպությունը, վարկային կազմակերպության մասնաճյուղը դրամարկղից դուրu վահանակ ունենալու դեպքում, վահանակի վրա նշում է միայն լիցենզավորված անձի անվանումը, լիցենզիայի համարը, աշխատանքային oրերը և ժամերը:

(77.1 կետը լրաց. 30.03.09 թիվ 70-Ն)

78. Վարկային կազմակերպությունը կարող է սույն կանոնակարգի 77-րդ կետով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն ունենալ «Բանկերս Բլանկետ Բոնդ (BBB)» ապահովագրության պայմանագիր հետևյալ ռիսկերի գծով.

1) ավազակության, գողության, կողոպուտի, յուրացման, վատնման, խարդախության, այդ թվում՝ կեղծ փողեր, արժեթղթեր և վճարային փաստաթղթեր իրացնելու կամ կեղծ պայմանագրեր ներկայացնելու հետևանքով ընկերության գույքի հափշտակության ռիսկը,

2) վարկային կազմակերպության գույքի կորստի կամ վնասվածքի ռիսկը, այդ թվում վարկային կազմակերպության տարածքում գտնվող կամ փոխադրվող կանխիկ դրամի, արժեթղթերի, վճարային փաստաթղթերի և այլ արժեքավոր գույքի կորստի կամ վնասվածքի ռիսկը:

Նշված ռիսկերի գծով ապահովագրության պայմանագրում ապահովագրական գումարը չի կարող փոքր լինել վարկային կազմակերպության ակտիվների 1 տոկոսից:

Ընդ որում «Բանկերս Բլանկետ Բոնդ (BBB)» ապահովագրություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերությունը պետք է ունենա ստորև նշված միջազգային վարկանշող կազմակերպություններից առնվազն մեկի կողմից տրված վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի՝

 

-

Ստանդարտ և Փուրզի «ԲԲԲ» խմբի` ԲԲԲ-

-

Մուդիզի «Բաա» խմբի` Բաա3

-

Ա. Մ. Բեստի «Բ» խմբի` Բ+

-

Դաֆֆ և Ֆելփզի «ԲԲԲ» խմբի` ԲԲԲ-

-

Վեիսսի «Բ» խմբի` Բ-

-

Ֆիթչի «ԲԲԲ» խմբի` ԲԲԲ-:

 

79. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպություններին թույլատրվում է իրենց գործունեության տարածքից դուրս իրականացնել վարկերի տրամադրման և/կամ վարկերի հավաքագրման գործընթացները հետևյալ բոլոր պայմանների միաժամանակ առկայության դեպքում.

1) վարկերի տրամադրումը և/կամ վարկերի հավաքագրումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղական համայնքներում («գյուղական համայնք» սահմանվում է համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հավելված 2-ի),

2) վարկային կազմակերպության տարածքային ստորաբաժանումից, այլ վարկային կազմակերպությունից կամ բանկից կանխիկ միջոցները սույն կետի 1) ենթակետով նշված գյուղական վայրեր և հետ թույլատրվում է տեղափոխել միայն զինված ոստիկանի ուղեկցությամբ կամ ինկասատորի միջոցով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կամ ինկասացիոն ծառայության հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա: Վերոնշյալ պայմանագրերի պատճենները պետք է ներկայացվեն Կենտրոնական բանկ: Նշված պայմանագրերի ժամկետները լրանալուց հետո անմիջապես կնքվում են նոր պայմանագրեր, և 15-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում դրանք կամ նախկին պայմանագրերի ժամկետների երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթեր:

Գյուղական վայրում սույն կետի 1) ենթակետով նշված գործունեությունը սկսելուց կամ դադարեցնելուց հետո մեկ շաբաթյա ժամկետում վարկային կազմակերպությունը պետք է այդ մասին տեղեկացնի Կենտրոնական բանկին,

3) վարկային կազմակերպության աշխատակիցներից, զինված ոստիկանից կամ ինկասատորից կազմված մեկ խմբի մոտ առկա գումարը օրվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 5 միլիոն ՀՀ դրամը:

 

Գ լ ու խ  11

 

Այլ դրույթներ

 

80. Եթե գրանցման և լիցենզավորման փուլում սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերով և սույն կանոնակարգի 2, 3-1, 3-2, 8 և 9 հավելվածներով ներկայացված տեղեկատվությունը փոխվել է, վարկային կազմակերպությունը պետք է մեկ շաբաթյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ ներկայացնել փոփոխված փաստաթղթերը:

81. Սույն կանոնակարգով սահմանված պահանջների չկատարման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունները, ինչպես նաև դրանց ղեկավարները կրում են պատասխանատվություն՝ համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների:

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 1

 

Վարկային կազմակերպության գրանցման ԵՎ լիցենզավորման դիմումի ձեվ

 

 

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

պարոն ……………………………

 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ

 

Հարգելի պարոն……………….

Մենք՝                                                   _________________                                     

վարկային կազմակերպության անվանումը, տիպը (խումբը) և կազմակերպաիրավական ձևը

 

նախաձեռնող ներքոստորագրյալներս,                                           համաձայն Հայաստանի

օր/ամիս/տարի

Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք վարկային

կազմակերպության գրանցման և լիցենզավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

(ցանկը և փաստաթղթերը ------ էջ):

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք

սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը:

Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք,

որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված

քրեական և վարչական պատասխանատվության:

 

Խնդրում ենք գրանցել և լիցենզավորել վարկային կազմակերպությունը:

 

Վարկային կազմակերպության հիմնադիր անձինք՝

 

Ստորագրություն

 Անուն, ազգանուն
(Անվանում)

Անձնագրի սերիան, ում կողմից և երբ է

տրված, առկայության դեպքում նաև

սոցիալական քարտի համարը

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

   

 

___ ______ 20_ թ.

(Հավելվածը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 2

«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների
մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության
կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» կանոնակարգ 13-ը հավելվածի

 

Միջնորդագիր

 

Ղեկավարների (որակավորվող անձի) վերաբերյալ տեղեկություններ

 

Խնդրում ենք սույն միջնորդագրում նշված անձին գրանցել որպես ղեկավար և կից ներկայացնում ենք նրա վերաբերյալ տեղեկությունները:

 


Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:

Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե միջնորդագրում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները

1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները

(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք: Ընդ որում` սույն միջնորդագրում «ղեկավար» հասկացությունը ներառում է նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց, ֆոնդի պահառուի աշխատակցի և ապահովագրական բրոքերների պատասխանատու անձանց:)

1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը (առկայության դեպքում)
(մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև ֆինանսական կազմակերպության մասնաճյուղի անվանումը և Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը տրված կոդը)

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

o բանկ

o օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ

o վարկային կազմակերպություն

o ապահովագրկան ընկերություն

o օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ

o ապահովագրական բրոքեր

o ներդրումային ընկերություն

o օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ

o կարգավորվող շուկայի օպերատոր

o Կենտրոնական դեպոզիտարիա

o ֆոնդի կառավարիչ

o օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ

o բյուրո 
 

2. Անձնական տվյալներ

2.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

2.2 Սեռ`

o արական

o իգական

2.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

2.4 Ծննդավայր

2.5 Քաղաքացիություն

2.6 Անձնագրի համար և սերիա, ում կողմից և երբ է տրված, մինչև երբ է վավեր (առկայության դեպքում լրացվում է նաև հին անձնագրի համարը և սերիան)

2.7 Սոցիալական քարտի համարը (սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը)

2.8 Բնակության վայրը (մշտական և տվյալ պահին)

2.9 Հեռախոսահամար

2.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

2.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը,

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)
 

3. Ղեկավար պաշտոն

3.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 կետում նշված կազմակերպությունում

o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ (խորհրդի նախագահ)

o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ),

o գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր մարմնի ղեկավար)

o գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ

o տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ

o գլխավոր հաշվապահ

o գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

o ներքին աուդիտի ղեկավար

o ներքին աուդիտի անդամ

o բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ծառայությունների

 մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար)

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահի (ղեկավարի) տեղակալ

o վերստուգիչ ( վերստուգող ) հանձնաժողովի անդամ

o մասնաճյուղի կառավարիչ (տնօրեն)

o մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն

o մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի տեղակալ

o մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

o օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ

o օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար

o օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամ

o ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ

o պատասխանատու ակտուար

o ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ

o ֆոնդի պահառուի ղեկավար

o ֆոնդի պահառուի աշխատակից

o բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատող

 

3.2 Արդյո՞ ք նշանակված եք այդ պաշտում որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար

o Ոչ,

o Այո, նշել նշանակման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)
 

3.3 Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար.

3.4. Եթե հանդիսանում եք բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատող, նշե՛ք ստորաբաժանման և պաշտոնի անվանումը.

4. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

4.1

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Գտնվելու վայրը

Սովորելու ժամանակաշրջանը(_թ-ից մինչև _թ.)

Ֆակուլտետը

Մասնագիտությունը

Գիտական աստիճանը

           
           
           
           

4.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

o հայերեն

o անգլերեն

o ռուսերեն

o այլ (նշել լեզուն)
 

4.3 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ

Կազմակերպության անվանում

Գտնվելու վայր

Հեռախոսահամար

Պաշտոնը

Ազատման հիմքերը

           
           
           

Նշել միջանկյալ չաշխատած ժամանակահատվածներում ինչո՞վ եք զբաղվել

Չաշխատած ժամանակահատված

Նկարագրություն

   
   
   
  

4.4. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող 3 անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի դրությամբ), որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ, ընդ որում, այդ անձանցից մեկը պետք է լինի Ձեր վերջին աշխատատեղից, իսկ մյուս երկուսը չպետք է լինեն այն կազմակերպությունից, որտեղ նախատեսում եք անցնել աշխատանքի, բայց աշխատում են կամ աշխատել են ֆինանսական համակարգում: Եթե այդպիսի անձը (անձինք) բացակայում են, ապա այլ նշումներ տողում նշեք երաշխավորություն տրամադրող աձի (անձանց) բացակայության վերաբերյալ:

Անուն,
ազգանուն

Աշխատանքի վայրը և դրա գտնվելու վայրը

Պաշտոնը

Բնակության վայրը

Ֆինանսական համակարգում աշխատանքային տարիները

Հեռախոսա-համար, էլ. փոստի հասցե

           
           
           

Այլ նշումներ (այս տողը լրացվում է երաշխավորություն տրամադրող անձի (անձանց) բացակայության
դեպքում)

5. Ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկություններ

5.1 Արդյո՞ք Դուք օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար

o Ոչ,

o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով

 սահմանված կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)

5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, ապահովագրական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ
 

5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.7 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող ֆինանսական կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:
(Ընդ որում` 5.7-ից 5.10 կետերը լրացվում են միայն նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար հանդիսացող անձանց կողմից:
5.7 և 5.8 կետերը լրացվում են նաև նախկինում կամ ներկայումս ֆինանսական կազմակերպության նշանակալից մասնակից հանդիսացող անձանց կողմից:)

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.8 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված ֆինանսական կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.9 Արդյո՞ք որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր նկատմամբ 1 տարվա ընթացքում 3 և ավելի անգամ որպես պատասխանատվության միջոց կիրառվել է տուգանք

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

 

5.10 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով և հիմքերով

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում` որակավորման վկայականից զրկվելու հիմքերը)

 

6. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն

6.1 Նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

(Ընդ որում` 6.1-6.3 կետերում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ֆոնդի պահառուների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց և ֆոնդի պահառուի աշխատակցի կողմից)

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%),

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

6.2 Իրազեկ լինելու դեպքում նշեք այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%)

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

6.3 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված` ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (եթե այդպիսիք կան)

 (Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգի իմաստով միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները:)

 Անուն,ազգանուն

Ժամանակահատվածը (նախկինում ֆինանսական համակարգում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատած անձանց համար նշել համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատելու ժամանակահատվածը

Անձնագրի համար

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Հեոախոսա-համար

             
             
             

7.Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ

7.1 Արդյո՞ք Դուք ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

o Ոչ ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.2 Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք (պատասխանել իրազեկ լինելու դեպքում)

o Ոչ ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.3 Արդյո՞ք Դուք ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ֆինանսական կազմակերպության անվանումը, գումար, ժամկետ, այլ)

7.4. Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ պատասխանել իրազեկ լինելու դեպքում)

o Ոչ ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

8. Այլ տեղեկատվություն

8.1 Այս մասում նշվում է Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները, (բացառությամբ 6.3 կետում նշված անձանց)

Անուն, ազգանուն

Անձնագրի համար

Փոխկապակց-վածության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Բնակության վայր

Հեռախոսա-համար

             
             
             

8.2 Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները.

Կազմակերպության անվանում

Գտնվելու վայր

Փոխկապակց-վածության ձև

Հեռախոսահամար

       
       
       

9. Ձեր կարծիքով արդյոք առկա են այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել

o Ոչ

o Այո,, ներկայացնել մանրամասները

 

10. Այլ փաստաթղթեր

10.1 Այս կետը լրացվում է միայն բանկի խորհրդի անդամների կողմից.

  Ծանոթացել եմ «Խորհրդի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ

 

o Այո

o Ոչ

 

11.

Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը

արժանահավատ է և ամբողջական:

 

Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն ___________________

12. Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրություն և կազմակերպության կնիք (առկայության դեպքում)

 Ֆինանսական կազմակերպության կառավարման

մարմնի կողմից

լիազորված անձի անուն, ազգանուն

 ______________
   
 Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)  ______________
   
 Ստորագրություն  ______________
   
 Ֆինանսական կազմակերպության կնիք  ______________

 

(Հավելվածը խմբ. 10.03.09 թիվ 56-Ն, լրաց., խմբ. 22.09.09 թիվ 281-Ն, 21.12.10 թիվ 338-Ն, խմբ. 02.05.11 թիվ 123-Ն, լրաց., խմբ. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

 

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 3-1

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր

 

 Ես՝

 

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

հայտարարում եմ, որ

1.  

Ես չունեմ դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործություն կատարելու համար.

 c 

2.

Ես օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով չեմ զրկվել ֆինանսական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից.

 c 

3.

Ես չեմ ճանաչվել սնանկ և չունեմ ժամկետանց պարտավորություններ.

 c 

4.  

Ես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չեմ ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

 c 

Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և, վարչական պատասխանատվության:
       Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված  վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

Եթե պնդումը ճիշտ է, կատարել նշում համապատասխան վանդակում:

(Հավելվածը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 3-2

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր

 

  

 

 

Կազմակերպության անվանումը

հայտարարում է, որ

1. 

Կազմակերպությունը չի ճանաչվել սնանկ և չունի ժամկետանց պարտավորություններ.

c

Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:
       Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված  վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 Տնօրենի անունը, ազգանունը

___________________________

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

 

Եթե պնդումը ճիշտ է, կատարել նշում համապատասխան վանդակում:

(Հավելվածը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

 

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 4

 

Վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգի ձեվ

 

Բաժին 1. Ընդհանուր դրույթներ

Բաժին 2. Ֆինանսական հեռանկարային զարգացման միտումները

Բաժին 3. Վարկային կազմակերպության ներքին կազմակերպական կառուցվածք և կառավարման սկզբունքներ

Բաժին 4. Վարկային կազմակերպության կողմից միջոցների ներգրավման և տեղաբաշխման գործիքները, մեթոդներն ու ընթացակարգերը

Բաժին 5. Ներդրումների համար կանխատեսվող շուկաների նկարագրություն

Բաժին 6. Մրցակցության դիմակայելու մեթոդներ

Բաժին 7. Կապիտալ, եկամուտների և ծախսերի հաշվարկ

Բաժին 8. Հնարավոր ռիսկերի գնահատում

Բաժին 9. Խորհրդի կողմից կանոնակարգի իրականացման նկատմամբ հսկողության սահմանում

Բաժին 10. Այլընտրանքային կանոնակարգը (պարտադիր չէ. ներկայացվում է Կենտրոնական բանկի պահանջով)

Բաժին 11. Այլ դրույթներ

Ենթահավելվածներ և անհրաժեշտ կից տեղեկատվություն:

 

Բ ա ժ ի ն 1

 

Ընդհանուր դրույթներ

 

Վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգի ընդհանուր դրույթներում նշվում են՝

1. ստեղծվող վարկային կազմակերպության անվանումը, տիպը (խումբը) և գտնվելու վայրը,

2. հիմնադիրների (նախաձեռնող անձանց) կողմից վարկային կազմակերպության ստեղծման նախադրյալները,

3. վարկային կազմակերպության առաքելությունը,

4. վարկային կազմակերպության նպատակները,

5. վարկային կազմակերպության կազմակերպա-իրավական տեսակը,

6. վարկային կազմակերպության մասնակիցների կազմը և մասնակցության չափը,

7. վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների ցանկը:

 

Բ ա ժ ի ն  2

 

Ֆինանսական հեռանկարային զարգացման միտումները

 

Այս բաժնում ներկայացվում են՝

1. վարկային կազմակերպության գործունեության հիմնական ուղղությունները, նախատեսվող ֆինանսական գործառնությունների ցանկը և դրանց համառոտ նկարագիրը,

2. վարկային կազմակերպության շուկայում հնարավոր դերը, մասնաբաժինը, սպասարկման տարածքը,

3. վարկային կազմակերպության հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց գործունեությունը, դրանց կազմակերպական կառուցվածքը, փոխկապվածության բնույթը, վարկային կազմակերպության և նրա հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց հետագա փոխհարաբերությունները,

4. վարկային կազմակերպության և նրա փոխկապակցված անձանց գործարքները, եթե այդպիսիք նախատեսվում են,

5. վարկային կազմակերպության պոտենցիալ հաճախորդների բնութագիրը (օրինակ՝ վարկային կազմակերպության մասնակիցները, ֆերմերային տնտեսությունները, այլ) և ենթադրվող թիվը, խոշոր հաճախորդների անունները,

6. վարկային կազմակերպության նախատեսվող մասնաճյուղերի ցանցը, նրանց տեղակայվածությունը (միայն ՀՀ վարկային կազմակերպությունների համար),

7. նկարագրել միջոցների տեղաբաշխման նախատեսվող ուղիները, գործառնությունների տեսակները (ներդրումներ արժեթղթերում, տարբեր տեսակի վարկավորում և այլն), տալ դրանց բնութագիրը, միջոցների տեղաբաշխման պայմանները, գնահատել վարկային կազմակերության մրցունակությունը միջոցների տեղաբաշխման տեսանկյունից,

8. նկարագրել վարկային կազմակերպության վարկավորման ծրագրերը (օրինակ՝ հիպոթեքային վարկավորման ծրագիր և այլն): Տեղեկացնել վարկային կազմակերպության ռիսկային վարկավորում (անբարեխիղճ վարկառուներ, բլանկային վարկերի տրամադրում, այլ) իրականացնելու մտադրության մասին, առկայության դեպքում նկարագրել գործընթացը:

 

Բ ա ժ ի ն  3

 

Վարկային կազմակերպության ներքին կազմակերպական կառուցվածք եվ կառավարման սկզբունքներ

 

 Այս բաժնում ներկայացվում են՝

1. վարկային կազմակերպության ներքին կազմակերպական կառուցվածքը (եթե այն նշված չէ վարկային կազմակերպության կանոնադրությունում), գործառնական համակարգը, կառուցվածքային ստորաբաժանումների և ծառայությունների անվանումներն ու հիմնական ֆունկցիաները, իրավասությունները, պարտականությունները, և դրանց միջև փոխհարաբերությունները, վարկային կազմակերպության ղեկավարների և աշխատակիցների քանակը,

2. հիմնավորել վերը նկարագրված կազմակերպական կառուցվածքը վարկային կազմակերպության կողմից սույն կանոնակարգի իրականացման տեսանկյունից,

3. ներկայացնել վարկային կազմակերպության կառավարման մարմինները (մասնակիցների ընդհանուր ժողովը, խորհուրդը, գործադիր մարմինը, վարչությունը), դրանց միջև փոխհարաբերությունները, կառավարման մարմինների իրավասությունները և պարտականությունները (միայն ՀՀ վարկային կազմակերպությունների համար),

4. նշել կառավարման մարմինների մոտավոր կազմը,

5. նկարագրել վարկային կազմակերպության խորհրդի կողմից ստեղծվող կոմիտեների (օրինակ՝ ներդրումային, վարկային և այլն) գործունեությունը, դրանց իրավասությունները և պարտականությունները,

6. նկարագրել աշխատանքի կազմակերպման հիմնական սկզբունքները, էթիկական պահանջները,

7. նշել վարկային կազմակերպության գործադիր ղեկավարների և այլ աշխատակիցների աշխատավարձերը՝ ըստ հաստիքների,

8. նկարագրել վարկային կազմակերպության կառավարման և անձնակազմի աշխատանքների որակի բարձրացմանն ուղղված ծրագրերը, մասնավորապես անձնակամի վերապատրաստման և այլ ծրագրերը,

9. նկարագրել վարկային կազմակերպության ներքին հսկողության համակարգը (այդ թվում վարկային կազմակերպության ներսում տեղեկատվական հոսքերը՝ հաշվետվական համակարգը), կիրառվելիք հաշվապահական և վճարահաշվարկային համակարգերը,

10. նկարագրել տեխնիկական վերազինման, վարկային տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցառումների ծրագիրը,

11. նկարագրել ներքին աուդիտի գործառույթները. նկարագրությունում պետք է ամրագրված լինի այդ ստորաբաժանման անկախության ապահովման ուղիները, աուդիտի աշխատանքների շրջանակները և հաճախականությունը,

12. նկարագրել ներքին աուդիտի անձնակազմի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, կրթվածությունը և աշխատանքային փորձը,

13. նկարագրել այն բոլոր ընթացակարգերը և միջոցառումները, որոնք ուղղված են ապահովելու վարկային կազմակերպության գործունեության համապատասխանեցումը ՀՀ օրենքների, այլ իրավական ակտերի, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության գործունեության կարգավորող ներքին ակտերի (քաղաքականություն, կարգեր և այլ) պահանջներին

14. նկարագրել վարկային կազմակերպության հաճախորդների բողոքներին արձանագրելու միջոցառումները,

15. նկարագրել անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրման սկզբունքները:

 

Բ ա ժ ի ն  4

 

Վարկային կազմակերպության կողմից միջոցների ներգրավման եվ տեղաբաշխման գործիքները, մեթոդներն ու ընթացակարգերը

 

1. Նկարագրել փոխառությունների ներգրավման հիմնական աղբյուրները և մեթոդները, ներկայացնել փոխատվական կապիտալի շուկայում մրցակցության գնահատումը, դրան դիմակայելու մեթոդները,

2. նկարագրել միջոցների տեղաբաշխման նախատեսվող ուղիները, գործառնությունների տեսակները (ներդրումներ արժեթղթերում, տարբեր տեսակի վարկավորում և այլն), դրանց բնութագիրը, միջոցների տեղաբաշխման պայմանները,

3. ներկայացնել վարկային կազմակերպության վարկավորման ծրագրերը (օրինակ՝ հիպոթեքային վարկավորման ծրագիր և այլն),

4. նկարագրել վարկային կազմակերպության կողմից միջոցների ներգրավման և տեղաբաշխման ընթացակարգերը, որոնք պետք է ներառեն՝

1) պարտապանի (փոխառուի, վարկառուի, լիզինգառուի, ֆակտորինգի պայմանագրով հաճախորդի, այլ) վարկարժանության գնահատման, պարտքի տրամադրման, սպասարկման, մոնիտորինգի, վերահսկման և մարման կարգն ու պայմանները,

2) ֆինանսական գործառնությունների համար անհրաժեշտ հայտերի, պայմանագրերի և գործունեության ընթացքում պարբերաբար օգտագործվող այլ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր,

5. նկարագրել վարկային կազմակերպության գովազդային ռազմավարությունը (գովազդելու հաճախականությունը, տեսակները և այլն), որն ուղղված է նպատակային շուկան գրավելուն, ապրանքանիշի ստեղծմանը և այլն,

6. նկարագրել անհրաժեշտ մարկետինգային ծախսերը նպատակային շուկան գրավելու համար:

 

Բ ա ժ ի ն  5

 

Ներդրումների համար կանխատեսվող շուկաների նկարագրություն

 

Կանխատեսվող շուկաների վերլուծությունը պետք է հիմնված լինի թվային շարքերի և այլ փաստացի ցուցանիշների վրա: Տեղեկատվության աղբյուրները, տնտեսական, մրցակցային և այլ բնույթի ենթադրությունների և կանխատեսումների հիմքերը և նախապայմանները նույնպես պետք է նշվեն ծրագրում:

1. Նկարագրել ֆինանսական այն շուկաները (նպատակային շուկաները), որոնցում վարկային կազմակերպությունը պատրաստվում է ծավալել իր գործունեությունը, մասնավորապես.

1) շուկաների տնտեսական բնութագիրը (նրա ծավալները, ոլորտի եկամտաբերությունը և այլն), հեռանկարային զարգացման միտումները,

2) շուկաներում վարկային կազմակերպության գործարար ակտիվության կանխատեսումը, դրա որակական և քանակական գնահատումը,

3) շուկայի տարածքային ընդգրկվածությունը,

4) վարկային կազմակերպության կողմից շուկայում նոր տիպի գործիքների կիրառման, ծառայությունների ներդրման հնարավորությունները (եթե նախատեսվում է):

2. վարկային կազմակերպության նպատակային շուկաների և կանխատեսվող հաճախորդների կախվածությունը տնտեսության այլ ճյուղերից, այդ ճյուղերի զարգացման միտումները,

3. ներկայացնել երեք տարվա կտրվածքով տնտեսական միջավայրի փոփոխման կանխատեսումները, մասնավորապես՝ սղաճ, գործազրկություն, տոկոսադրույքների մակարդակը, ֆիսկալ և դրամավարկային քաղաքականությունը: Կանոնակարգը պետք է ներառի տնտեսական միջավայրի փոփոխման առավել հավանական սցենարները և գնահատի հնարավոր տնտեսական անկումները, դրանց ազդեցությունը վարկային կազմակերպության վրա,

4. կանոնակարգը պետք է նկարագրի, թե ինչպես տնտեսության մեջ հնարավոր փոփոխությունները կարող են ազդել վարկային կազմակերպության նպատակային շուկաների վրա, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության կողմից իրականացվող գործառույթների և մատուցվող ծառայությունների վրա:

 

Բ ա ժ ի ն  6

 

Մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդներ

 

1. Համեմատել նպատակային շուկայում(-ներում) վարկային կազմակերպության կողմից տրամադրվող ծառայությունները և մարքետինգային ռազմավարությունը այդ շուկայում վարկային կազմակերպության հիմնական մրցակիցների հետ,

2. նկարագրել վարկային կազմկերպության հիմնական մրցակիցների նկատմամբ վարկային կազմակերպության հարաբերական առավելությունները և թերությունները (օրինակ՝ գնային քաղաքականություն, համբավ, շուկայի մասնաբաճին և այլն), հիմնավորել վարկային կազմակերպության մրցունակությունը,

3. նկարագրել մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդները,

4. նկարագրել նպատակային շուկայում վարկային կազմակերպության պոտենցիալ մրցակիցներին:

 

Բ ա ժ ի ն  7

 

Կապիտալ, եկամուտների եվ ծախսերի հաշվարկ

 

1. Նկարագրել վարկային կազմկերպության կապիտալի նպատակային մեծությունը և կառուցվածքը, դրանց հասնելու ուղիները, ինչպես նաև նորմատիվային կապիտալի պահանջների բավարարման հետ կապված ծրագրերը,

2. նկարագրել վարկային կազմակերպության կապիտալիզացիայի ռազմավարությունը (ներառյալ՝ ընդհանուր կապիտալի նախատեսվող մեծության ապահովումը արտաքին և ներքին աղբյուրների հաշվին, կապիտալի համարժեքության ապահովմանն ուղղվող հիմնական միջոցառումները),

3. նկարագրել եկամտաբերության նախանշված մակարդակը, ակտիվների եկամտաբերության, զուտ տոկոսային մարժայի կամ շահութաբերության այլ չափանիշներին հասնելու ռազմավարությունները,

4. եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումներն առաջին երեք տարիների համար՝ հիմնված շուկայի վերլուծության արդյունքների վրա (Կանոնակարգ 13-ի հավելված 4, ձև 3),

5. ֆինանսական կանխատեսումներից ելնելով գնահատել ներքին և արտաքին ռիսկերի ազդեցությունը կապիտալի համարժեքության վրա,

6. նկարագրել շահաբաժինների բաշխման վերաբերյալ քաղաքականությունը:

 

Բ ա ժ ի ն  8

 

Հնարավոր ռիսկերի գնահատում

 

8.1   Վարկային ռիսկ

1.  ներկայացնել վարկային կազմկակերպության վարկային պորտֆելի մոտավոր նկարագիրը (օրինակ՝ ճյուղային և ժամկետային կառուցվածքը, այլ), վարկային ռիսկի կառավարման (ռիսկի բացահայտում, գնահատում և հսկում) ծրագրերը, գնահատել ռիսկի ընդունելու մակարդակը,

2.  նկարագրել վարկային կազմկերպության վարկերի գնահատման ծրագրերը, մասնավորապես անձնակազմի անաչառության և հմտության ապահովման տեսանկյունից,

3.  նկարագրել վարկային պորտֆելի որակի ստուգման գործընթացը, հաճախականությունը և շրջանակները,

4.  նկարագրել վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման հիմնական սկզբունքները,

5.  նկարագրել վարկառուի վարկունակության գնահատման մեթոդաբանությունը:

8.2   Իրացվելիության ռիսկ

1.  նկարագրել վարկային կազմակերպության իրացվելիության (ակտիվների և պասիվների կառավարման) ռազմավարությունը,

2.  նկարագրել վարկային կազմկերպության իրացվելիության ռիսկի կառավարման (ռիսկի բացահայտում, գնահատում և հսկում) ծրագրերը, գնահատել ռիսկի ընդունելի մակարդակը,

3.  նկարագրել նախատեսվող ակտիվների ու պարտավորությունների կառուցվածքը ըստ ժամկետայնության,

4.  ներկայացնել ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների ժամկետայնության ճեղքվածքի կառավարման մեթոդները:

8.3   Շուկայական ռիսկ

1. նկարագրել ներդրումային (ինվեստիցիոն) քաղաքականության հիմնական ուղղությունները (պետական և ոչ պետական արժեթղթերում, պարտատոմսերում և այլն), շուկայական ռիսկի կառավարման (ռիսկի բացահայտում, գնահատում և հսկում) ծրագրերը, գնահատել ռիսկի ընդունելի մակարդակը,

2. նկարագրել արտարժութային գործառնությունները, արտարժութային ռիսկի կառավարման (ռիսկի բացահայտում, գնահատում և հսկում) ծրագրերը, գնահատել ռիսկի ընդունելի մակարդակը,

3. նկարագրել վարկային կազմակերպության շուկայական ռիսկի նկատմամբ զգայուն ակտիվների և պարտավորությունների պորտֆելը և քննարկել գների հնարավոր փոփոխությունների ազդեցությունը եկամտաբերության, կապիտալի և պորտֆելի զուտ արժեքի վրա,

4. նկարագրել վարկային կազմկերպության կողմից հեջավորման գործիքների կիրառումը (օրինակ՝ ֆյուչերս, օպցիոն, տոկոսադրույքի սվոպ և այլն):

8.4. Բանկի համար կարևոր այլ ռիսկեր

 

Բ ա ժ ի ն  9

 

Խորհրդի կողմից տնտեսական ծրագրի իրականացման նկատմամբ հսկողության սահմանում

 

1. Նկարագրել վարկային կազմկերպության խորհրդի կողմից կանոնակարգի իրագործմանն հետևելու գործընթացը,

2. նկարագրել վարկային կազմկերպության խորհրդի կողմից կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու կարգը:

 

Բ ա ժ ի ն  10

 

Այլընտրանքային կանոնակարգը
(պարտադիր չէ. ներկայացվում է Կենտրոնական բանկի պահանջով)

 

Այլընտրանքային կանոնակարգը պետք է նկարագրի վարկային կազմկերպության գործողությունները շուկայական պայմանների անբարենպաստ փոփոխության դեպքում: Այլընտրանքային կանոնակարգը պետք է ընդգրկի ռիսկերի կառավարման առավել խիստ գործընթացներ: Կանոնակարգը պետք է ներառի ապագայում անհրաժեշտության դեպքում վարկային կազմակերպության կապիտալի մեծացման վերաբերյալ մոտեցումներ, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության արտակարգ իրավիճակների համար պահուստների ձևավորման և օգտագորման կարգը: Կանոնակարգում պետք է նկարագրված լինի անսպասելի կորուստների առաջացման դեպքում վարկային կազմկերպության ֆինանսական պաշտպանվածության ապահովման ուղիները:

 

Բ ա ժ ի ն  11

 

Այլ դրույթներ

 

1. Վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգը պետք է վերանայվի միջավայրի փոփոխություններին համարժեք,

2. տեղեկությունները, որոնց վերաբերյալ սույն կանոնակարգով պահանջվող ձևեր սահմանված չեն, կարող են ներկայացվել ազատ ոճով,

3. վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգը կարող է պարունակել նաև այնպիսի տեղեկություն, որը չի պահանջվում սույն կանոնակարգով սակայն կարևորվում է նախաձեռնող անձանց կողմից (օրինակ՝ հնարավոր ռիսկերի վերլուծություն և գնահատում, այլ):

 

Ենթահավելվածներ եվ անհրաժեշտ կից տեղեկատվություն
(այդ թվում՝ ձեվ 1, ձեվ 2, ձեվ 3):

 

Վարկային կազմակերպության գործունեության կանոնակարգին կցվում են.

1. վարկային կազմակերպության կապիտալի հաշվարկը առաջիկա երեք ֆինանսական տարվա համար (Կանոնակարգ 13-ի հավելված 4, ձև 1),

2. հաշվեկշռի հաշվարկային նախագծերը գործունեության առաջին երեք ֆինանսական տարիների համար (Կանոնակարգ 13-ի հավելված 4, ձև 2),

3. եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումներն առաջին երեք տարիների համար (Կանոնակարգ 13-ի հավելված 4, ձև 3),

4. վարկային կազմակերպության առաջարկվող ղեկավարների (այդ թվում տարածքային ստորաբաժանումների և վարչությունների պետերի) ցուցակը, կրճատ կենսագրական տվյալներ,

5. հայտարարագիր վարկային կազմակերպության ապագա ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց ստանձնած բոլոր ֆինանսական և գույքային պարտավորությունների, այդ թվում՝ ժամկետանց և վերաձևակերպված պարտավորությունների վերաբերյալ:

Կանոնակարգ 13-ի
Հավելված 4
Ձև 1

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ
(կանխատեսումը)

(հազ. դրամ)

 

ԿԱՊԻՏԱԼ

Առաջիկա տարիներ

 

1-ին տարի

2-րդ տարի

3-րդ տարի

Հիմնական կապիտալ

     

Կանոնադրական կապիտալ

     

Գլխավոր պահուստ

     

Չբաշխված շահույթ

     
       

Ընդամենը՝ հիմնական կապիտալ

     
       

Լրացուցիչ կապիտալ

     

Վերագնահատման պահուստներ

     

Հաշվեկշռի կոնսոլիդացիայի ընթացքում առաջացած արտարժութային տարբերությունների պահուստ

     

Այլ պահուստներ

     

Երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ

     

Ընդամենը՝ լրացուցիչ կապիտալ

     
       

Ընդամենը՝ ընդհանուր կապիտալ
(հիմնական կապիտալ + լրացուցիչ կապիտալ)

     
       

Որակական գնահատականներ

     

1. Հարաբերակցությունն ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների միջև (%)

     

2. Հարաբերակցությունը ընդհանուր կապիտալի և ներգրավված միջոցների միջև

     

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 4

Ձև 2

 

ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

(կանխատեսումներ)

 

(հազ. դրամ)

 
 

Առաջիկա տարիներ

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

1-ին

2-րդ

3-րդ

Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր

     

Բանկային հաշիվներ

     

Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներ

     

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆին. կազմակերպությունների նկատմամբ

     

Ռեպո համաձայնագրեր և արժութային սվոպ

     

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

     

Հաճախորդներին տրված վարկեր (փոխատվություններ)

     

Այլ գործառնություններ և դրանց գծով ստացվելիք գումարներ, այդ թվում՝

     

երաշխիքներ

     

Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

     

ստացվելիք շահաբաժիններ

     

հավատարմագրային կառավարման գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

     

հեջավորման ածանցյալ գործիքներ

     

Դեբիտորական պարտքեր և կանխավճարներ

     

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

     

Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում

     

Կապիտալ ներդրումներ հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում

     

Ոչ նյութական ակտիվներ (հանած մաշվածքը և արժեզրկումը)

     

Հիմնական միջոցներ (հանած մաշվածքը և արժեզրկումը)

     

Այլ ակտիվներ

     

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ

     

Ընդամենը՝ ակտիվներ

     

ՊԱՍԻՎՆԵՐ

     

Պարտավորություններ

     

Բանկերից ներգրաված փոխառություններ և ստացված վարկեր

     

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված փոխառություններ և ստացված վարկեր

     

Պարտավորություններ այլ փոխատուների նկատմամբ

     

Պարտավորություններ ՀՀ կառավարության և այլ պետությունների կառավարությունների նկատմամբ

     

Այլ վճարվելիք գումարներ

     

Պարտավորություններ տրամադրված չեկերի գծով

     

Կրեդիտորական պարտքեր

     

Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ

     

Պահուստներ

     

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չկրած ֆինանսական ծախսեր

     

Այլ պարտավորություններ

     

Կապիտալ

     

Կանոնադրական կապիտալ

     

Գլխավոր պահուստ

     

Վերագնահատման պահուստներ

     

Հետ գնված կապիտալ

     

Չբաշխված շահույթ

     

Ընդամենը՝ պասիվներ

     

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 4

Ձև 3

 

Եկամուտների ԵՎ ծախսերի նախահաշվարկներ

(կանխատեսումներ)

 

(հազ. դրամ)

 
 

Առաջիկա տարիներ

 

1-ն

2-րդ

3-րդ

1

Տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

1.1

Բանկային հաշիվներից

     

1.2.

Առևտրային բանկերում տեղաբաշխված միջոցներից

     

1.3.

Այլ Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներից

     

1.4.

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերից (փոխատվություններից)

     

1.5.

Իրավաբանական անձանց և հիմնարկներին տրված վարկերից (փոխատվություններից)

     

1.6.

Վարկային քարտերից

     

1.7.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցներին տրամադրված միջոցներից

     

1.8.

Վարկային կազմակերպության հետ կապված անձանց մոտ տեղաբաշխված միջոցներից՝ բանկային հաշիվներից, ավանդներից, վարկերից և այլ փոխառություններից

     

1.9.

ՀՀ պետական գանձապետական արժեթղթերից ստացված տոկոսներ, այդ թվում՝ հետգնման պայմանագրերով տնօրինվող արժեթղթերից

     

1.10.

Արժութային սվոպից և ռեպո համաձայնագրերից

     

1.11.

Ֆինանսական վարձակալությունից

     

1.12.

Ֆակտորինգից

     

1.13.

Այլ արժեթղթերից

     

1.14.

Այլ տոկոսային եկամուտներ

     

Ընդամենը տոկոսային եկամուտներ

     
         

2.

Տոկոսային ծախսեր

x

x

x

2.1.

Առևտրային բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված վարկերի և փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

     

2.2.

Արժութային սվոպի և ռեպո համաձայնագրերի դիմաց

     

2.3.

Հաճախորդներից ստացված փոխառությունների դիմաց

     

2.4.

ՀՀ կառավարության և այլ պետությունների կառավարությունների նկատմամբ պարտավորությունների դիմաց

     

2.5.

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված միջոցների դիմաց

     

2.6.

Օվերդրաֆտների դիմաց

     

2.7.

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

     

2.8.

ֆինանսական վարձակալության դիմաց

     

2.9.

Ստորադաս փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

     

2.10.

Այլ պարտավորությունների դիմաց

     

Ընդամենը տոկոսային ծախս

     

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

     
         

3.

Ոչ տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

3.1.

Ստացված միջնորդավճարներ

     

3.2.

Երաշխիքներից, հոժարարագրերով, հավատարմագրային կառավարման գործառնություններից ստացված եկամուտներ

     

3.3.

Ածանցյալ գործիքներից զուտ եկամուտներ

     

3.4.

Ֆակտորինգից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.5.

Այլ կազմակերպություններում ներդրումներից ստացված եկամուտներ

     

3.6.

Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.7.

Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ եկամուտներ

     

3.8.

Արտարժույթի առք ու վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.9.

Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված դրական (բացասական) փոխարժեքային տարբերություն

     

3.10.

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.11.

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.12.

Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.13.

Արտասովոր եկամուտներ

     

3.14.

Ստացված տույժեր, տուգանքներ

     

3.15.

Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ

     

Ընդամենը ոչ տոկոսային եկամուտներ

     
         

4.

Ոչ տոկոսային ծախսեր

x

x

x

4.1.

Հաշվարկված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ

     

4.2.

Գործուղման ծախսեր

     

4.3.

Հատկացումներ ՀՀ սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին

     

4.4.

Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ

     

4.5.

Ամորտիզացիոն մասհանումներ

     

4.6.

Շենքի և այլ հիմնական միջոցների վարձակալության վճար

     

4.7.

Շենքերի տնտեսական պահպանության և անվտանգության ապահովման ծախսեր

     

4.8.

Վարկերի տրամադրման և վերադարձման ծախսեր

     

4.9.

Գովազդային, ներկայացուցչական ծախսեր

     

4.10.

Գրասենյակային և տպագրական ծախսեր

     

4.11.

Աուդիտային և խորհրդատվական ծառայությունների գծով ծախսեր

     

4.12.

Համակարգչային ծրագրերի, սարքավորումների սպասարկման և պահպանման գծով ծախսեր

     

4.13.

Տրանսպորտային ծախսեր

     

4.14.

Կապի և հաղորդակցական միջոցների գծով ծախսեր

     

4.15.

Վճարված տույժեր, տուգանքներ

     

4.16.

Ուսուցման, վերապատրաստման ծախսեր

     

4.17.

Ապահովագրության գծով ծախսեր

     

4.18.

Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր

     

Ընդամենը ոչ տոկոսային ծախսեր

     

Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ

     
         

5.

Հատկացումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին

x

x

x

5.1.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստին

     

5.2.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստին

     

5.3.

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստին

     

5.4.

Երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների պահուստին

     

Ընդամենը հատկացումներ

     

6.

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստին կատարված մասհանումների վերադարձ

     

6.1.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստից

x

x

x

6.2.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստից

     

6.3.

Երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների պահուստից

     

6.4.

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստից

     

Զուտ մասհանումներ

     
         

Շահույթ՝ մինչև հարկվելը

     

Շահութահարկ

     

Զուտ շահույթ

     

Հաշվարկված շահաբաժիններ

     

այդ թվում՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով

     

 սովորական բաժնետոմսերի գծով

     

Չբաշխված շահույթ

     

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված  5

 

ՀՀ զինանշան

 

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

 
   

Համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը

տրվում է ______________________________________________

 
   

_________________________________ վարկային կազմակերպությանը

(վարկային կազմակերպության անվանումը, տիպը (խումբը) և կազմակերպաիրավական ձևը

 
   

_________________________________________________

      (վարկային կազմակերպության գտնվելու վայրը)

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ 

 

Գրանցման համարը _________________________

 
   

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _________

 
   

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը _______________________

 
   

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ _______________________

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

 

…………………... ………20 ... թ.

Կ.Տ.

 

(Հավելվածը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն, խմբ. 29.03.11 թիվ 78-Ն)

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 6

 

ՀՀ զինանշան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի
---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

Համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

 

_________________ վարկային կազմակերպության

______________________ մասնաճյուղին:

 

Գործունեության վայրը ____________________

(մասնաճյուղի գտնվելու վայրը)

 

Գրանցման համարը __________________

 

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _________

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ                        

 

____________ ___ 20 ___ թ.

 

Կ.Տ.

(Հավելվածը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

 

Կանոնակարգ 13-ի
Հավելված 7

ՀՀ զինանշան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

 ՎԱՐԿԱՅԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի
---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

Համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

 

__________________ վարկային կազմակերպության

__________________ ներկայացուցչությանը:

 

Գործունեության վայրը ______________________

(ներկայացուցչության գտնվելու վայրը)

Գրանցման համարը ____________________

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ ________

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ                        

 

___ ________ 20 _ թ.

 

Կ.Տ.

 

(Հավելվածը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

 

Կանոնակարգ 13-ի
Հավելված 8

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի վերաբերյալ

1. Իրավաբանական անձ մասնակցի (կազմակերպության) տվյալներ

1.1 Անվանումը

________________________________

1.2. Գտնվելու վայրը

1.3. Գրանցման ամսաթիվը_______________վայրը______________համարը____________ 

   օր/ամիս/տարի

 

1.4. Վարկային կազմակերպության անվանումը, որտեղ մասնակիցը ակնկալում է ձեռք

բերել նշանակալից մասնակցություն.

   

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)

2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը

__________

 

__________

 

գումար

 

%

       

 այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

__________

 

__________

 

գումար

 

%

     

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը

  __________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ շուկայական արժեքը

  __________
 

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման

աղբյուրները (սեփական, փոխառու)

3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ լրացնել 3.3. կետը

 
 
 

3.3. փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը /անվանումը

 _____________________

բ) Գտնվելու (բնակության) վայրը)

_____________
 

գ) Վարկի/ փոխառության
գումարը և արժույթը

 

դ) Գրավի առարկան

 

ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի:

_____________
 

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն
(ոչ թե կարգավորող միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի անունը
(անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի
քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի/
մասնակցության չափը (%)

1.

   

2.

   
     
     

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ.

ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 4.1. և 4.2. կետերում նշված

կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

4.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (փայերի) համար՝

Կազմակերպության
անվանումը

 

Գտնվելու
վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

     

2.

     
       
       
 
4.2. Ձայնի իրավունք չտվող բաժնետոմսերի համար՝

Կազմակերպության
անվանումը

 

Գտնվելու
վայրը

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Անվանական
արժեքը (դրամով)

1.

     

2.

     
       
       
       
5. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (կառավարման մարմինների անդամների և
գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը

 

Պաշտոն

 

Կազմակերպությունում
աշխաատելու տարիները
(որոնցից նշված պաշտոնում)

 

1.

   

2.

   
     
     
     
     
 
6. Ձեր կարծիքով այլ կարևոր տեղեկատվություն

7. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը

արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ

տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված

քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե

փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

  Տնօրենի անունը, ազգանունը

_______________________________
 

Ստորագրություն ___________________

Կ.Տ.

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

 

(Հավելվածը խմբ. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

Կանոնակարգ 13-ի
հավելված 8-1

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

Վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց մասին

 

1. Վարկային կազմակերպության նշանակալից մասնակիցը

1. Անվանումը/անունը

______________________________________
2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ

2.1. Անվանումը
 

______________________________________
 

2.2. Գտնվելու վայրը

2.3.Գրանցման ամսաթիվը

__________

վայրը

__________ համարը____________ 
 

օր/ամիս/տարի

   
 

 2.4. Վարկային կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք
բերել նշանակալից մասնակցություն. ______________________________________

   
3. Տեղեկություններ իրավաբանական անձի կանոնադրական հիմնադրամում
նշանակալից մասնակցության վերաբերյալ.

Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը

__________   __________
 

գումար

 

%

       

 այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

__________   __________
 

գումար

 

%

 
4. Տեղեկություններ իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ
4.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.

Կազմակերպության
անվանումը,

 

Գտնվելու
վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

     

2.

     
       
       
       
4.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը,

 

Բնակության
վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

     

2.

     
       
       
       
5. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի անդամների, գործադիր
տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը,
անձնագրի համարը
սոցիալական քարտի համարը
(առկայության դեպքում)

 

Պաշտոնը

 

Կազմակերպությունում
աշխատելու տարիները
(որոնցից՝ նշված պաշտոնում)

 

1.

   

2.

   
     
     
     
 
6. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»
ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն

Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

Կազմակերպության անվանումը,
 անձի անունը, անձնագրի համարը

 

Գտնվելու/
բնակության վայրը

 

Փոխկապակցվածության
տեսակը

1.

   

2.

   
     
     
     
 
7. Այլ տեղեկատվություն

7.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց/չմարված
պարտականություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

Այո  c 

Ոչ  c  

7.2. Արդյո՞ք կազմակերպության մոտ բացակայում են «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա
ընդունված նորմատիվ իրավական կետերով սահմանված հիմքերը:
«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

Այո  c  

Ոչ  c  

8. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը

արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ

տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և

վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե

փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

  Տնօրենի անունը, ազգանունը

_______________________________
 

Ստորագրություն ___________________

Կ.Տ.

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

 

(Հավելվածը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն, խմբ. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 9

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձի վերաբերյալ

        

1. Ֆիզիկական անձ մասնակցի տվյալներ

1.1 Անունը, ազգանունը, հայրանունը

________________________

1.2 Սեռը

__________

1.3 Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

__________
 

օր/ամիս/տարի

1.4. Ծննդավայրը

________________

1.5. Քաղաքացիությունը

________________

1.6. Անձնագրի սերիան և համարը
Սոցիալական քարտի համարը
(առկայության դեպքում)

________________  
________________

1.7. Բնակության վայրը (մշտական և տվյալ պահին)

1.8. Հեռախոսահամար

___________

1.9 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

___________


1.9 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը.

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

________________
       

Կրելու ժամանակաշրջանը

________________
 

    օր/ամիս/տարի

   
   

1.10. Վարկային կազմակերպության անվանումը, որտեղ մասնակիցը ակնկալում է ձեռք
բերել նշանակալից մասնակցություն.

   
2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)
 

2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը

_________   _________
 

գումար

 

%

       

 այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

_________   _________
 

գումար

 

%

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) վաճառքի գինը

_________  

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ հաշվեկշռային արժեքը

_________  
 
3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները
(սեփական, փոխառու)

3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ լրացնել 3.3. կետը

 

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անուն/ անվանումը

_________

բ) Գտնվելու (բնակության) վայրը

 

գ) Վարկի/ փոխառության
գումարը և արժույթը

_________

դ) Գրավի առարկան

_________

ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի:

 
3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն
(ոչ թե կարգավորող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի
անունը (անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման ենթակա
բաժնետոմսերի/ մասնակցության
չափը (%)

1.

   

2.

   
     
     

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում

մասնակցությունների վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 4.1. և 4.2. կետում
նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

4.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (փայերի) համար՝

Կազմակերպության
անվանումը,

 

Գտնվելու
վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

1.

     

2.

     
       
       
4.2. Ձայնի իրավունք չտվող բաժնետոմսերի համար՝

Կազմակերպության
անվանումը,

 

Գտնվելու
վայրը

 

Բաժնետոմսերի

քանակը

 

Անվանական
արժեքը (դրամով)

1.

     

2.

     
       
       
 
5. Կրթություն, որակավորում

5.1. Ուսումնական հաստատության
անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Հաճախումների
ժամանակաշրջանը
(----թ-ից մինչև ----թ.)

 

Գիտական
աստիճան

       
       
       
       
5.2. Ի՞նչ օտար լեզուների եք տիրապետում _________________________
 
6. Աշխատանքային գործունեություն
5-րդ և 6-րդ կետերը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել իր
ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է
ներկայացվի սույն կետերով սահմանված տեղեկատվությունը
6.1.Աշխատանքային գործունեությունը

Կազմակերպության անվանումը,
գտնվելու վայրը, հեռախոսը,
երաշխավորողի անունը

Աշխատանքի ընդունման և
ազատման ժամկետները

Պաշտոնը

Պարտականությունները

       
       
       
       
 
6.2. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատող կամ
աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում,
կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անուն, ազգանուն

 

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը

 

Հեռախոս

1.

   

2.

   
     
     
     
7. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր պատասխանատվության ոլորտը որպես
վարկային կազմակերպության մասնակից
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր
8. Դրամային (կամ այլ) պարտավորությունները
Իրազեկ լինելու դեպքում նշեք նաև Ձեր հետ փոխկապակցված անձանց պարտավորությունների
վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձը) ունեք
կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող բանկի կամ վարկային
կազմակերպության հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

Այո  c  

Ոչ  c 

9. Այլ, Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

10. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը
արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ
տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված
քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե
փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 9-1

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

վարկային կազմակերպության կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց մասին

 

1. Նշանակալից մասնակիցը

1. Անվանումը

_________________________
2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ

2.1.Անունը, ազգանունը

____________________________


2.2. Բնակության վայրը

2.3.Անձնագրի համարը

___________  

2.4 Փոխկապակցվածության տեսակ

   
 

2.5. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել

նշանակալից մասնակցություն. ____________________

3. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատող կամ

աշխատած ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ տվյալները

Անուն, ազգանունը,
անձնագրի համարը

 

Աշխատանքի վայրը,
պաշտոնը

 

Փոխկապակցվածության
տեսակը

 

Հեռախոսը

       
       
       
       
       

4. Այլ տեղեկատվություն

4.1. Արդյո՞ք ֆիզիկական անձն ունի 30 օր ժամկետանց/չմարված
պարտականություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

Այո  c  

Ոչ  c  

4.2. Արդյո՞ք անձի մոտ բացակայում են «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա
ընդունված նորմատիվ իրավական կետերով սահմանված հիմքերը:
«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

Այո  c  

Ոչ  c  

4.3 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

5. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը

արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ

տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված

քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե

փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Անունը, ազգանունը __________________

Ստորագրություն

Ամսաթիվ ___________

օր/ամիս/տարի

 

Կ. Տ.

(Հավելվածը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 10

 

Որակավորման եվ մասնագիտական համապատասխանության քննությանը վարկային կազմակերպության ղեկավարների թեկնածուների մասնակցության համար

 

Մ Ի Ջ Ն Ո Ր Դ Ա Գ Ի Ր

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

պարոն ………………

 

Հարգելի պարոն …………………

 

Խնդրում եմ թույլատրել ________________________________- ին

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

 

մասնակցել _____________________________ վարկային կազմակերպության

վարկային կազմակերպության անվանումը

___________________________________ պաշտոնում (պաշտոններում)

պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը

 

աշխատելու համար որակավորման քննությանը:

 

Թեկնածուի՝

 

Հաշվառման վայրը __________________

 

Բնակության վայրը (գրառվում է հաշվառման վայրից տարբեր լինելու դեպքում) ________

 

Հեռախոսահամարը __________________

Միջնորդ վարկային կազմակերպության

 

լիազորված անձ՝

____________

անուն, ազգանուն, պաշտոն

__________

ստորագրություն

___ _______ 20_ թ.

 

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 11

 

 

Որակավորման ԵՎ մասնագիտական համապատասխանության քննությանը վարկային կազմակերպության ղեկավարների թեկնածուների մասնակցության համար

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ
պարոն …

 

Հարգելի պարոն …

 

Խնդրում եմ ինձ թույլատրել մասնակցել վարկային կազմակերպության

________________________________________________________

պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը

 

Պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար որակավորման քննությանը:

 

Թեկնածուի՝

 

Անձնագրի համարը՝

 

Բնակության վայրը (գրառվում է հաշվառման վայրից տարբեր լինելու դեպքում)

 

Հեռախոսահամարը

 

Էլեկտրոնային հասցեն (առկայության դեպքում)

 

Քննությանը մասնակցելու ամիսը, օրը, ժամը

 

Դիմող՝ ____________________________________________________

 

____ __________________ 20 թ.

 

 

 

(Հավելվածը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 12

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N

Սույն վկայականը տրվում է

_____________________-ին

_____________________

Անուն, ազգանուն

անձնագրի համար

վարկային կազմակերպության

_________________________________

պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:

 

Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև «    »_________________________ 20  թ.:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի

նախագահ` __________________

 

«    »_______________ 20  թ.:

 

(Հավելվածը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 13

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր

 

Ես՝  ____________________________________________

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

հայտարարում են, որ իմ մասնակցությամբ, իմ գործարար համբավով և հեղինակությամբ ես

հնարավորություն ունեմ կանխորոշել

____________________________________________ կազմակերպության

(Կազմակերպության անվանումը)

 

կառավարման մարմինների որոշումները, էապես ազդել նրանց որոշումների կայացման և կիրառման վրա, կանխորոշել տվյալ կազմակերպության գործունեության ուղղությունները, ոլորտները:

Հավաստիացնում եմ, որ սույն տեղեկատվությունը արժանահավատ է: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

 

Ստորագրություն

Ամսաթիվ ______________

օր/ամիս/տարի

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 14

 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 20.12.11 թիվ 365-Ն)

 

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 15

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր

 

Մասնաճյուղի տարածքի եվ տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները Կանոնակարգ 13-ի 10-րդ գլխով սահմանված պահանջներին համապատասխանելու վերաբերյալ

 

Հավաստիացնում եմ, որ վարկային կազմակերպության --------------------------------

նշել անվանումը

մասնաճյուղի տարածքը և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշները համապատասխանեցված են Կանոնակարգ 13-ի 10-րդ գլխով սահմանված պահանջներին: Հայտարարում եմ նաև, որ վարկային կազմակերպության մասնաճյուղի տարածքի և տեխնիկական հագեցվածության չափանիշների հետ կապված փոփոխությունների դեպքերում (Կանոնակարգ 13-ի 10-րդ գլխով սահմանված պահանջներին չհակասող կատարվող և կատարվելիք փոփոխություններ) պարտավոր եմ գրավոր տեղեկացնել ՀՀ կենտրոնական բանկին:

Սույն հայտարարագիրը արժանահավատ է և ամբողջական: Վարկային կազմակերպությունն ընդունում է, որ վարկային կազմակերպության կողմից սույն հայտարարագրի հետ կապված ցանկացած կեղծ տեղեկատվության ներկայացումը վարկային կազմակերպության և (կամ) վարկային կազմակերպության ղեկավարի հանդեպ կարող են առաջացնել ՀՀ օրենքով սահմանված հետևանքներ:

 

Վարկային կազմակերպության

գործադիր տնօրեն ՝

(վարչության նախագահ)

ստորագրություն

կնիք

 

Հավելված 16

 

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2009 թվականի հուլիսի 28-ի

թիվ 228-Ն որոշմամբ

 

«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» Կանոնակարգ 13-ը հավելվածի

 

ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

____________-ին

Հարգելի ____________

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որպես կազմակերպության ֆիրմային անվանում գրանցել հետևյալ անվանումը.

___________________________________________________________________

(գրանցման ներկայացված ֆիրմային անվանումը, դրա հապավումը կամ կրճատ ձևը (եթե այդպիսին կա))

___________________________________________________________________

(գրանցման ներկայացված ֆիրմային անվանման բացատրությունը, եթե այն հայերեն հասկանալի չէ)

 

Հայտատուի ֆիրմային անվանման գրանցման պատճառ է հանդիսացել (ընդգծել համապատասխան տողը).

 

հիմնադրում

վերակազմակերպում

 

o միացում

o վերակազմավորում (կազմակերպական - իրավական ձևի փոփոխություն)

o միաձուլում

o բաժանում

o առանձնացում

 

անվանափոխություն

 

Համաձայն «Ֆիրմային անվանումների մասին» ՀՀ օրենքի և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք ֆիրմային անվանման գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Առդիր` ___էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և հայտի մերժմանը:

 

Հայտը ներկայացնող անձ`

__________________________________________________________________

(Գրանցվող վարկային կազմակերպության հիմնադիրներին ներկայացնող իրավասու անձի անունը, ազգանունը, հեռախոսը, բնակության
(հաշվառման) վայրը, ստորագրությունը կամ վարկային կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը,
վարկային կազմակերպության իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

____ _____________ 20__ թ.»

 

(Հավելվածը լրաց. 28.07.09 թիվ 228-Ն, 22.09.09 թիվ 281-Ն)

 

Հավելված 17

«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» Կանոնակարգ 13-ը հավելվածի

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

ՖԻՐՄԱՅԻՆ

ԱՆՎԱՆՄԱՆ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

 

 

Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի_____
___ թվականի թիվ __ որոշմամբ

ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ _

Համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» և «Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

-----------------------------------------------------------------------(անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------վարկային կազմակերպությանը

առ այն, որ վարկային կազմակերպության ֆիրմային անվանումը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից:

Գրանցման համարը ____
_________

Գրանցման ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ _______________

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ__________

 

_________20__թ.

Կ.Տ.

 

(Հավելվածը լրաց. 22.09.09 թիվ 281-Ն)

 

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 18

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

պարոն………….-ին

Մ Ի Ջ Ն Ո Ր Դ Ա Գ Ի Ր

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏԻՊԸ (ԽՈՒՄԲԸ) ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հարգելի պարոն………

 

_____________________________________________________________վարկային կազմակերպության 

(նշվում է վարկային կազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը)

 

կառավարման բարձրագույն մարմինը (նշվում է մարմնի անվանումը) --/--/----թ. թիվ որոշմամբ որոշել է փոփոխել վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) և դիմել ՀՀ կենտրոնական բանկ` _____________
______________________________________________
(նշվում է վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը))

 

«Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-րդ գլխի 22.1-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված համաձայնությունը ստանալու նպատակով:

Հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-րդ գլխի 22.1-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով վերոնշյալ որոշմամբ` խնդրում եմ համաձայնություն տալ սույն միջնորդագրին և Կենտրոնական բանկ ներկայացված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի` կից ներկայացնում եմ վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման համաձայնությունը ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (կից` ___ էջ):

Ես` ներքոստորագրյալս, հավաստիացնում եմ, որ մանրակրկիտ դիտարկել եմ սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում եմ, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական և գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության:

________________________________________________________________ վարկային կազմակերպության

(վարկային կազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը)

 

գործադիր մարմնի ղեկավար`

____________________________
(ստորագրություն)

________________________
 (անուն, ազգանուն)

 

-----/-------/20-----թ.

   
 

Կ.Տ.

   

 

(Հավելվածը լրաց. 19.07.11 թիվ 189-Ն)

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 19

 

Ծրագիր

 

վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու վերաբերյալ

 

Սույն ծրագիրը կոնկրետ հաշվարկներով, վերլուծություններով և ելակետային տվյալներով հիմնավորված, վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելուն հաջորդող երեք լրիվ ֆինանսական տարիների համար կազմված, վարկային կազմակերպության տնտեսական գործունեությունը նկարագրող և հիմնավորող փաստաթուղթ է:

Ծրագիրը բաղկացած է երկու բաժնից`

Բաժին 1. Վարկային կազմակերպության տիպը (խումբը) փոփոխելու գործընթացը բացահայտող տեղեկություններ

Բաժին 2. Անհրաժեշտ միջոցառումներ

Ծրագրի 1-ին բաժնում նշվում են.

1) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման պատճառները և նպատակները,

2) վարկային կազմակերպության կողմից իրականացվելիք ֆինանսական գործառնությունների ցանկն ու նրանց նկարագրությունը (նոր, այդ թվում` նախատեսվող նոր վարկային ծրագրերը), նոր ֆինանսական ծառայությունների ներդրման ժամանակացույցը,

3) ֆինանսական այն շուկաների նկարագրությունը (նպատակային շուկաները), որոնցում վարկային կազմակերպությունը պատրաստվում է ծավալել իր գործունեությունը (մատուցել նոր ֆինանսական ծառայությունները կամ էապես ընդլայնել մատուցվող ծառայությունները), մասնավորապես շուկաների տնտեսական բնութագիրը (նրա ծավալները, ոլորտի եկամտաբերությունը և այլն), հեռանկարային զարգացման միտումները, շուկաներում վարկային կազմակերպության գործարար ակտիվության կանխատեսումը, դրա որակական և քանակական գնահատումը, շուկայի տարածքային ընդգրկվածությունը,

4) նպատակային շուկայում վարկային կազմակերպության կողմից մատուցվելիք նոր կամ էականորեն ընդլայնվող ֆինանսական ծառայությունների և մարքեթինգային ռազմավարության համեմատությունը այդ շուկայում վարկային կազմակերպության հիմնական մրցակիցների հետ, նոր կամ էականորեն ընդլայնվող ֆինանսական ծառայությունների տեսանկյունից վարկային կազմակերպության հիմնական մրցակիցների նկատմամբ վարկային կազմակերպության հարաբերական առավելությունների և թերությունների նկարագրությունը (գնային քաղաքականություն, համբավ, շուկայի մասնաբաժին և այլն), վարկային կազմակերպության մրցունակության հիմնավորումը, մրցակցությանը դիմակայելու մեթոդների նկարագրությունը, նոր նպատակային շուկայում վարկային կազմակերպության պոտենցիալ մրցակիցների նկարագրությունը, նպատակային շուկան գրավելու համար անհրաժեշտ մարքեթինգային ծախսերի նկարագրությունը,

5) վարկային կազմակերպության վարկային պորտֆելի մոտավոր նկարագիրը (ըստ ճյուղային, ժամկետային, վարկերի տեսակների կառուցվածքը և այլն) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման լիցենզիան ստանալու օրվանից մեկ, երկու և երեք տարի հետո (այսուհետ` առաջիկա տարիներ),

6) նախատեսվող ակտիվների ու պարտավորությունների կառուցվածքն ըստ ժամկետայնության առաջիկա տարիներին, վարկային կազմակերպության իրացվելիության (ակտիվների և պասիվների կառավարման) ռազմավարության փոփոխության անհրաժեշտությունը,

7) նոր կամ էականորեն ընդլայնված ֆինանսական ծառայությունների մատուցման հետ առնչվող էական ռիսկերի (վարկային, արտարժութային, տոկոսադրույքի և այլ), ինչպես նաև վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման դեպքում առաջացող հնարավոր իրավական ռիսկերի նկարագրությունը և դրանց կառավարումը վարկային կազմակերպության կողմից,

8) ակտիվների, պարտավորությունների, կապիտալի, եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումներն առաջիկա տարիների համար` համաձայն սույն Հավելվածի հավելված 1-ի,

9) վարկային կազմակերպության կարծիքով էական նշանակություն ունեցող այլ տեղեկատվություն

Ծրագրի 2-րդ բաժնում նշվում են.

1) վարկային կազմակերպության կապիտալի անհրաժեշտ և բավարար մակարդակի ապահովման համար իրականացվելիք միջոցառումները, դրանց աղբյուրները, կատարման ժամկետները,

2) կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների տեղաբաշխման և գործառույթների մեջ ծրագրվող փոփոխությունները (առկայության դեպքում), նոր կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու դեպքում` ստորաբաժանման ղեկավարի և աշխատակիցների քանակը և աշխատավարձերը` ըստ հաստիքների,

3) այն հնարավոր բանկերի և (կամ) վարկային կազմակերպությունների անվանումները, որոնց հետ վարկային կազմակերպությունը նախատեսում է կնքել իր այն ակտիվների և պարտավորությունների փոխանցման գործարքները, որոնց գծով տեղաբաշխման կամ ստանձնման ֆինանսական գործառնությունները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն չեն թույլատրվում վարկային կազմակերպության կողմից նշված նոր տիպի (խմբի) համար, իսկ փոխանցման գործարքներ նախատեսված չլինելու դեպքում, սույն պարբերությունում նշված ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամանակացույցը և ձևերը (պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ մարում նախատեսելու դեպքում),

4) վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ժամանակահատվածում վարկային կազմակերպության կողմից ներդրվելիք տեխնոլոգիաները, եթե այդպիսիք ներդրվելու են,

5) ռիսկերի կառավարման ոլորտում վարկային կազմակերպության կողմից ծրագրված փոփոխությունները,

6) վարկային կազմակերպության աշխատակիցների վերապատրաստման ուղղությունները (առկայության դեպքում),

7) վարկային կազմակերպության կարծիքով էական նշանակության այլ միջոցառումներ,

8) առանձին նշում Կենտրոնական բանկի կողմից միջնորդագրի համաձայնության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում կանոնադրության փոփոխությունները և պահանջվող այլ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու վերջնաժամկետի մասին:

հավելված 1

 

Ձև 1

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

 

(կանխատեսումը)

 

(հազ. դրամ)

ԿԱՊԻՏԱԼ

Առաջիկա տարիներ

 

1-ին տարի

2-րդ տարի

3-րդ տարի

Հիմնական կապիտալ

     

Կանոնադրական կապիտալ

     

Գլխավոր պահուստ

     

Չբաշխված շահույթ

     
       

Ընդամենը` հիմնական կապիտալ

     
       

Լրացուցիչ կապիտալ

     

Երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ

     

Լրացուցիչ կապիտալի այլ տարրեր (նշել): «Լրացուցիչ կապիտալի այլ տարրերը» նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են ընդամենը լրացուցիչ կապիտալի գումարի կանխատեսված մեծության 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ընդամենը` լրացուցիչ կապիտալ

     
       

Ընդամենը` ընդհանուր կապիտալ
(հիմնական կապիտալ + լրացուցիչ կապիտալ)

     
       

Որակական գնահատականներ

     

1. Ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների միջև հարաբերակցությունը (%)

     

2. Ընդհանուր կապիտալի և ներգրավված միջոցների միջև հարաբերակցությունը

     

 

Ձև 2

 

ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

 

(կանխատեսումներ)

 

(հազ. դրամ)

 

Առաջիկա տարիներ

ԱԿՏԻՎՆԵՐ

1-ին

2-րդ

3-րդ

Կանխիկ դրամական միջոցներ, վճարային փաստաթղթեր և բանկային հաշիվներ

     

Առևտրական նպատակներով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

     

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

     

Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

     

Վարկային ներդրումներ, այդ թվում`

     

Ֆինանսական վարձակալություն

     

Ֆակտորինգ

     

Սպառողական վարկեր

     

Առևտրային վարկեր

     

Գյուղատնտեսական վարկեր

     

Հիփոթեքային վարկեր

     

Այլ վարկային ներդրումներ: «Այլ վարկային ներդրումների» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են վարկային ներդրումների կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ներդրումներ այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում

     

Կապիտալ ներդրումներ հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում

     

Ոչ նյութական ակտիվներ (հանած մաշվածքը և արժեզրկումը)

     

Հիմնական միջոցներ (հանած մաշվածքը և արժեզրկումը)

     

Այլ ակտիվներ (նշել): «Այլ ակտիվների» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են ընդամենը ակտիվների գումարների կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ընդամենը ակտիվներ

     

ՊԱՍԻՎՆԵՐ

     

Պարտավորություններ

     

Բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված փոխառություններ և ստացված վարկեր

     

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված միջոցներ

     

Պարտավորություններ այլ փոխատուների նկատմամբ

     

Այլ վճարվելիք գումարներ (կրեդիտորական պարտքեր և այլն)

     

Այլ պարտավորություններ (նշել): «Այլ պարտավորությունների» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են ընդամենը պարտավորությունների գումարների կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

 

Ձև 3

 

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշվարկներ

 

(կանխատեսումներ)

 

(հազ. դրամ)

 

Առաջիկա տարիներ

 

1-ին

2-րդ

3-րդ

1

Տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

1.1.

Առևտրային բանկերում և այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներից

     

1.2.

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերից (փոխատվություններից)

     

1.3.

Իրավաբանական անձանց և հիմնարկներին տրված վարկերից (փոխատվություններից)

     

1.4.

Վարկային կազմակերպության հետ կապված անձանց մոտ տեղաբաշխված միջոցներից

     

1.5.

Արժեթղթերում կատարված ներդրումներից ստացված տոկոսներ

     

1.6.

Այլ տոկոսային եկամուտներ (նշել): «Այլ տոկոսային եկամուտների» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են տոկոսային եկամուտների գումարի կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ընդամենը տոկոսային եկամուտներ

     
         

2.

Տոկոսային ծախսեր

x

x

x

2.1.

Առևտրային բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված վարկերի և փոխառությունների դիմաց

     

2.3.

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված միջոցների դիմաց

     

2.5.

Ստացված այլ փոխառությունների դիմաց

     

2.7.

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

     

2.9.

Ստորադաս փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

     

2.10.

Այլ տոկոսային ծախսեր (նշել): «Այլ տոկոսային ծախսերի» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են տոկոսային ծախսերի գումարի կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ընդամենը տոկոսային ծախս

     

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

     
         

3.

Ոչ տոկոսային եկամուտներ

x

x

x

3.1.

Ստացված միջնորդավճարներ

     

3.5.

Այլ կազմակերպություններում ներդրումներից ստացված եկամուտներ

     

3.6.

Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.9.

Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված դրական (բացասական) փոխարժեքային տարբերություն

     

3.10.

Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ

     

3.14.

Ստացված տույժեր, տուգանքներ

     

3.15.

Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ (նշել): «Այլ ոչ տոկոսային եկամուտների» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են ոչ տոկոսային եկամուտների գումարի կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ընդամենը ոչ տոկոսային եկամուտներ

     
         

4.

Ոչ տոկոսային ծախսեր

x

x

x

4.1.

Հաշվարկված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ, հատկացումներ ՀՀ սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին

     

4.2.

Գործուղման ծախսեր

     

4.4.

Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ

     

4.5.

Ամորտիզացիոն մասհանումներ

     

4.6.

Շենքի և այլ հիմնական միջոցների վարձակալության վճար

     

4.7.

Շենքերի տնտեսական պահպանության և անվտանգության ապահովման ծախսեր

     

4.8.

Վարկերի տրամադրման և վերադարձման ծախսեր

     

4.9.

Գովազդային, ներկայացուցչական ծախսեր

     

4.10.

Գրասենյակային և տպագրական ծախսեր

     

4.11.

Աուդիտային և խորհրդատվական ծառայությունների գծով ծախսեր

     

4.12.

Համակարգչային ծրագրերի, սարքավորումների սպասարկման և պահպանման գծով ծախսեր

     

4.13.

Ծառայությունների դիմաց ծախսեր (տրանսպորտային, կապի և հաղորդակցական միջոցների գծով և այլ ծախսեր)

     

4.15

Վճարված տույժեր, տուգանքներ

     

4.16.

Ուսուցման, վերապատրաստման ծախսեր

     

4.17.

Ապահովագրության գծով ծախսեր

     

4.18.

Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր (նշել): «Այլ ոչ տոկոսային ծախսերի» տարրերը նշվում են առանձին-առանձին միայն այն դեպքում, երբ դրանց գծով կանխատեսված գումարները գերազանցում են ոչ տոկոսային ծախսերի գումարի կանխատեսված մեծությունների 10%-ը, հակառակ դեպքում ներկայացվում են մեկ թվով:

     

Ընդամենը ոչ տոկոսային ծախսեր

     

Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ

     
         

5.

 Զուտ հատկացումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին

x

x

x

5.1.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստին

     

5.2.

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստին

     

5.3.

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների ծածկման պահուստին

     

5.4.

Երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների պահուստին

     

Ընդամենը զուտ հատկացումներ

     
         

Շահույթ` մինչև հարկվելը

     

Շահութահարկ

     

Զուտ շահույթ

     

Հաշվարկված շահաբաժիններ

     

այդ թվում` արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով

     

սովորական բաժնետոմսերի գծով

     

Չբաշխված շահույթ

     

 

(Հավելվածը լրաց. 19.07.11 թիվ 189-Ն)

 

Կանոնակարգ 13-ի

Հավելված 20

 

Վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման լիցենզիայի վերաձևակերպման դիմումի ձև

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

պարոն ……………………………

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

Հարգելի պարոն……………….

Հիմք ընդունելով ---/---/------թ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի թիվ ----- որոշմամբ` _________________________________________________

(նշվում է վարկային կազմակերպության անվանումը)

վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխմանը տրված համաձայնությունը, ինչպես նաև ---/---/-------թ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացված վարկային կազմակերպության տիպի (խմբի) փոփոխման ծրագրով կատարված միջոցառումները, խնդրում ենք գրանցել վարկային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունները և կատարել լիցենզիայի վերաձևակերպում:

Ես` ներքոստորագրյալս, հավաստիացնում եմ, որ մանրակրկիտ դիտարկել եմ սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում եմ, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական և գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության:

 

________________________________________________________________ վարկային կազմակերպության

(վարկային կազմակերպության լրիվ ֆիրմային անվանումը)

 

գործադիր մարմնի ղեկավար`

____________________________
(ստորագրություն)

________________________
 (անուն, ազգանուն)

 

-----/-------/20---թ.

   
 

Կ.Տ.

   

(Հավելվածը լրաց. 19.07.11 թիվ 189-Ն)

 

Հավելված 21

«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների

 մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական

 կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու,

վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու գրանցման կարգը, վարկային

 կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության

վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» կանոնակարգ 13-ը հավելվածի

 

 ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

-------------------------------------

(ընկերության իրավասու մարմնի անվանումը)

 ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

 ՀՀ կենտրոնական բանկում

«--» ----------------- ----թ.

 --/--/ ----թ. թիվ -------- որոշմամբ

Ընկերության (ընկերության մասնաճյուղի կամ

ներկայացուցչության) գրանցման համարը ____________________

Փոփոխված է

 

------------------------- --/--/---- թիվ --

(իրավասու մարմնի անվանումը)

------------------------ --/--/---- թիվ -- 

(իրավասու մարմնի անվանումը) 

 ------------------------ --/--/---- թիվ --

(իրավասու մարմնի անվանումը)

-------------------------- --/--/---- թիվ -- 

(իրավասու մարմնի անվանումը) 

Փոփոխությունը գրանցված է

 

--/--/---- թիվ -- որոշմամբ

 

--/--/---- թիվ -- որոշմամբ

 

--/--/---- թիվ -- որոշմամբ

 

 --/--/---- թիվ -- որոշմամբ

 որոշմամբ

 

 ------------------------------------------

 (իրավասու անձի պաշտոնը) 

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

-----------------------------

 -----------------------------

 (անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 (անուն, ազգանուն, ստորագրություն)  

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

_______________________________________________________________

 Ընկերության (ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության) լրիվ անվանումը

-------------------------

(Հավելվածը լրաց. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

 

 

Հավելված 22

«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների

 մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական

 կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային

 կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների

 գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության

վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» կանոնակարգ 13-ը հավելվածի

 

ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ պարոն

_____________________________

 

ԴԻՄՈՒՄ

 

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ ԲԱՑԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հարգելի պարոն…………………….

Խնդրում ենք ——————————————————————————————————————

 (կազմակերպության (հիմնադրվող կազմակերպության) լրիվ անվանումը)

 

համար բացել կուտակային հաշիվ` օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով կանոնադրական կապիտալի համալրելու նպատակով:

 Վճարման հանձնարարական տալու իրավունք ունի (ունեն)

__________________________________________________________________________

 (անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

 

___________________________________________________________________________

 (անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

 

___________________________________________________________________________

 (անուն, ազգանուն, հայրանուն, անձնագրային տվյալներ, ստորագրություն)

 

Խնդրում ենք վարկային կազմակերպության գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման, գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման մերժման, կանոնադրության փոփոխության գրանցման կամ գրանցման մերժման դեպքում Կենտրոնական բանկում բացված կուտակային հաշվին առկա միջոցները փոխանցել հետևյալ հաշվին

________________________________________________

(բանկի անվանումը, հաշվեհամարը)

 

 _________________________________________________

 (դիմումատուի հայեցողությամբ այլ նշումներ)

 

Վարկային կազմակերպության ստեղծման նախաձեռնող անձինք (վարկային կազմակերպության իրավասու անձ` կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում)`

 

 Ստորագրություն

 Անուն, ազգանուն

 Անձնագրի սերիան, ում կողմից և երբ է տրված

 —————————
—————————
—————————

 ————————————
————————————
————————————

 —————————————————————
—————————————————————
—————————————————————

  

 «____» _________ 20 թ.

 

(Հավելվածը լրաց. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

 

 

Հավելված 23

«Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների

 մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական

կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների

 ղեկավարների որակավորման ու գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության

 կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության

 պահանջները» կանոնակարգ 13-ը հավելվածի

 

Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը

 

N

ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՏԵՍԱԿԸ

1.

2.

1.

 

2.

 

3.

 

 

_____________________________________

(իրավասու անձի անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

 

Կ. Տ. 

 

(Հավելվածը լրաց. 20.12.11 թիվ 365-Ն)

  

 

Հավելված 2

 

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

հուլիսի 1-ի թիվ 194-Ն որոշմամբ

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎ

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

……………………………

----- -------------------------20----թ.

 

Վարկային կազմակերպության լիցենզիա թիվ …..

 

Սույն լիցենզիան տրվում է ___________________________________

(վարկային կազմակերպության անվանումը, տիպը (խումբը) և

կազմակերպաիրավական ձևը)

 

«Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով և արտարժույթով վարկային կազմակերպության գործունեություն և ֆինանսական գործառնություններ իրականացնելու համար:

 

Գրանցման թիվը _____________                   

 

(Հավելվածը փոփ. 28.07.09 թիվ 228-Ն)