Համարը 
ՀՕ-157-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2013.12.28/73(1013).1 Հոդ.1186.19
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
12.12.2013
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.12.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.07.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ին

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1.

Սույն օրենքի կարգավորման առարկան

 

1. Սույն օրենքով սահմանվում են «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց, հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների վարձատրության սկզբունքները, կարգավորվում են նրանց հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի, պարգևատրման, դրամական օգնության կազմակերպման և վարձատրության հետ կապված այլ հարաբերություններ:

 

Հոդված 2.

Սույն օրենքի գործողության ոլորտը

 

1. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է`

1) «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական պաշտոն զբաղեցնող հետևյալ անձանց վրա`

ա. քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող,

բ. հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող,

գ. քաղաքացիական պաշտոն զբաղեցնող, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահի և խորհրդի անդամների,

դ. պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական ծառայության և փրկարար ծառայության ծառայողների, բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված շարքային (ներառյալ` ծառայության ընթացքում կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական կոչում ստացած և պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր չկնքած զինծառայողները) կազմի և ռազմաուսումնական հաստատություններում սովորող կուրսանտների.

2) հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողներ:

2. «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված մարմինների աշխատակազմերում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի, Երևանի քաղաքապետարանի, Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակազմերի, քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ընդ որում, սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դեպքում և ժամանակահատվածում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմի կենտրոնական ապարատում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերը կրկնապատկվում են:

3. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր ռազմական տեսչության անձնակազմի պաշտոնային դրույքաչափերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության հանրապետական գործադիր մարմնի համակարգում անձնակազմի պաշտոնային դրույքաչափերին սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի աշխատակազմերում քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերը համապատասխանաբար սահմանում են Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարը:

4. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմերում քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց ամսական աշխատավարձի ֆոնդը հաշվարկվում է բազային աշխատավարձի կրկնապատիկի և այդ աշխատողների թվի արտադրյալով:

5. Համապետական, Երևանի ավագանու, Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի նոր կամ լրացուցիչ ընտրությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունների դեպքում ընտրությունների անցկացման ժամանակահատվածի (60 օրվա) համար ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, նախագահի տեղակալը, հանձնաժողովի քարտուղարը վարձատրվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի պաշտոնային դրույքաչափի, իսկ հանձնաժողովի անդամները` ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի վարձատրության 50 տոկոսի չափով: Մյուս ընտրությունների դեպքում ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, նախագահի տեղակալը և հանձնաժողովի քարտուղարը վարձատրվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի վարձատրության չափով:

6. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ընտրությունների ժամանակահատվածում վարձատրվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի կրկնապատիկի, հանձնաժողովի քարտուղարը և հանձնաժողովի անդամները՝ նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափով: Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը և հանձնաժողովի անդամները վարձատրվում են ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելուց հետո:

7. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված շարքային (ներառյալ` ծառայության ընթացքում կրտսեր ենթասպայական կազմի զինվորական կոչում ստացած և պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր չկնքած զինծառայողները) զինծառայողներին տրվում է ամսական վարձատրություն՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և չափով:

(2-րդ հոդվածը փոփ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հոդված 3.

Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.

1) հիմնական աշխատավարձ (այսուհետ նաև` պաշտոնային դրույքաչափ)` սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված բազային աշխատավարձի և սույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով նախատեսված գործակցի արտադրյալ.

2) լրացուցիչ աշխատավարձ՝ աշխատավարձի փոփոխական մաս, որը հաշվարկվում է պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ, և որի վճարումը պայմանավորված է սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերում թվարկված որևէ պայմանի և(կամ) պայմանների առկայությամբ և ներառում է`

ա. հավելում` սույն ենթակետում նշված պայմաններից որևէ մեկի կամ դրանցից մի քանիսի, այն է՝ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներ կատարելու, բարձրլեռնային վայրերում, արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատելու, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների հետ առնչվելու համար, զինվորական, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված` պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսային ավելացում կամ պաշտոնային դրույքաչափին դրամական բացարձակ մեծությամբ սահմանվող ավելացում,

բ. հավելավճար` սույն ենթակետում նշված պայմաններից որևէ մեկի կամ դրանցից մի քանիսի, այն է՝ դասային, դիվանագիտական աստիճանների, տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից բարձր դասային աստիճան ունենալու, կոչումների, աշխատանքային և(կամ) ծառայության ստաժի, օտար լեզուների իմացության համար պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսային ավելացում.

3) պարգևատրում` միանվագ վճար, որը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին տրվում է ծառայողական գործունեության (կատարողականի)  գնահատման և(կամ) հատուկ առաջադրանքների և(կամ) որակյալ աշխատանքների կատարման համար.

4) բազային աշխատավարձ` պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց հիմնական աշխատավարձի որոշման համար հիմք հանդիսացող միավոր.

5) գործակից՝ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց հիմնական աշխատավարձի չափը որոշելու համար բազային աշխատավարձն այդ թվով բազմապատկելու համար սահմանված մեծություն.

6) միևնույն պաշտոն` պետական ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված նույն ենթախմբի պաշտոններ.

7) դրամական օգնություն` սույն օրենքի 23-րդ և 24-րդ հոդվածներով նախատեսված վճար:

(3-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հոդված 4.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության հիմնական սկզբունքները

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության հիմնական սկզբունքներն են`

1) պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության միասնական, արդարացի համակարգի և պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պարտականություններին, պատասխանատվությանը համապատասխանող հիմնական աշխատավարձի ապահովումը.

2) պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության չափերի հիմնավորված տարբերակման ապահովումը.

3) պետական ծառայության տարբեր ոլորտներում աշխատավարձերի սանդղակների համադրելիության ապահովումը.

4) հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հիմնավորված հարաբերակցությունների ապահովումը.

5) համարժեք աշխատանքի և փորձառության համար համարժեք վարձատրությունը.

6) ծառայության ընթացքում պետական ծառայողների ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու ձգտման խթանումը.

7) ազգությունից, ռասայից, սեռից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից կախված` պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության խտրականության բացառումը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱԶԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

Հոդված 5.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձը

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը սահմանվում է յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը չի կարող ցածր լինել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի 80 տոկոսից և գերազանցել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի 120 տոկոսը:

3. Բազային աշխատավարձը տվյալ տարվա համար չի կարող սահմանվել նախորդ տարվա բազային աշխատավարձից ավելի ցածր:

4. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության չափերի փոփոխությունն իրականացվում է բազային աշխատավարձի և(կամ) գործակիցների փոփոխության միջոցով` ըստ մասնագիտությունների և տարածքների աշխատանքի շուկայի վերլուծության հիման վրա, որն իրականացվում է երեք տարին մեկ, և որի կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված վերլուծության արդյունքների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարող է առանձին մասնագիտությունների համար հիմնական աշխատավարձի չափը սահմանել բազային աշխատավարձի ու գործակցի արտադրյալի և դրա առավելագույնը 10 տոկոսը չգերազանցող հանրագումարի չափով:

 

Հոդված 6.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձի կառուցվածքը

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձը կազմված է սույն օրենքով սահմանված հիմնական աշխատավարձից, լրացուցիչ աշխատավարձից և պարգևատրումներից։ Լրացուցիչ աշխատավարձը ներառում է հավելումները և հավելավճարները:

2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց լրացուցիչ աշխատավարձը չի կարող գերազանցել հիմնական աշխատավարձի 30 տոկոսը։

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված սահմանափակումը կիրառելիս արտաժամյա և գիշերային աշխատանքների համար տրվող հավելումները հաշվարկվում են ֆինանսական տարվա կտրվածքով` պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տարեկան հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ:

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկում չեն ներառվում բարձրլեռնային վայրերում աշխատելու համար տրվող հավելումները:

5. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված սահմանափակումը չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական ծառայության և փրկարար ծառայության ծառայողների նկատմամբ:

6. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց պարգևատրումը կարող է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված պարգևատրման ֆոնդից, աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից, տվյալ մարմնի նյութական խրախուսման և զարգացման ֆոնդի միջոցներից, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից: Տվյալ մարմնի նյութական խրախուսման և զարգացման ֆոնդի, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից յուրաքանչյուրից պարգևատրմանն ուղղվող միջոցները չեն կարող գերազանցել տվյալ մարմնի աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 30 տոկոսը:

(6-րդ հոդվածը փոփ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հոդված 7.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց հավելավճարները և դրանց հաշվարկման կարգը

 

1. Դասային, դիվանագիտական աստիճանների, կոչման (այդ թվում` դասային և հատուկ), ինչպես նաև սույն օրենքով սահմանված դեպքերում օտար լեզուների իմացության, աշխատանքային և(կամ) ծառայության ստաժի համար պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում են հավելավճարներ:

2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց շնորհված դասային, դիվանագիտական աստիճանների և կոչման համար հավելավճարները սահմանվում են պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ:

3. Տվյալ մարմնում ամենացածր դասային կամ դիվանագիտական աստիճանի համար հավելավճարը սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի 3 տոկոսի չափով, իսկ դրան հաջորդող յուրաքանչյուր հերթական ավելի բարձր դասային կամ դիվանագիտական աստիճանի համար հավելավճարի չափը աճում է մեկ տոկոսով, բացառությամբ սույն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված դեպքի:

4. Կոչման համար հավելավճարը տրվում է հարկադիր կատարողներին, հարկային, մաքսային, հատուկ քննչական ծառայության ծառայողներին, քննչական կոմիտեի ծառայողներին, ընդ որում, հարկային և մաքսային ծառայողներին հավելավճարը տրվում է միայն առավել բարձր հավելավճար նախատեսող կոչման համար, իսկ նույն չափով հավելավճար նախատեսող կոչումների համար հավելավճարը տրվում է այդ կոչումներից միայն մեկի համար: Տվյալ մարմնում ամենացածր կոչման համար հավելավճարը սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի 3 տոկոսի չափով, իսկ դրան հաջորդող յուրաքանչյուր հերթական ավելի բարձր կոչման համար հավելավճարի չափը աճում է մեկ տոկոսով:

5. Քաղաքացիական ծառայողին, Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայողին, քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայողին, Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայողին, դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողին, դատական ծառայողին (այդ թվում` Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմում դատական ծառայողին) հավելավճար է տրվում միայն յուրաքանչյուր ծառայությունում տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից բարձր դասային աստիճան ունենալու դեպքում` նրա պաշտոնային դրույքաչափի 5 տոկոսի չափով, ընդ որում, քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողներին սույն մասով նախատեսված հավելավճարը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան ունենալու դեպքում:

6. Դասային, դիվանագիտական աստիճանների կամ կոչման համար հավելավճարները տրվում են բացառապես տվյալ մարմնում աշխատելու ժամանակահատվածում:

7. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վճարվող հավելավճարների ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

(7-րդ հոդվածը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հոդված 8.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվող հավելումները և դրանց չափը

 

1. Բարձրլեռնային վայրերում, ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներ կատարելու դեպքերում պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում է հավելում, որի չափը և վճարման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատելու համար պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում է հավելում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված նվազագույն չափերով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ և 3.1-ին մասերով նախատեսված դեպքերի:

3. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողներին արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատանքի համար հավելումներ չեն տրվում, եթե դրանք չեն կարգավորվում սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասով:

3.1. Դատախազին, հատուկ քննչական ծառայության և քննչական կոմիտեի ծառայողներին արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատանքի համար հավելումներ չեն տրվում:

4. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններին առնչվելու համար պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում է հավելում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած դեպքերում, կարգով և չափով:

5. Բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական ծառայության և փրկարար ծառայության ծառայողների, պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վճարվող հավելումների ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը` հաշվի առնելով սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով նախատեսված առանձնահատկությունները:

(8-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 9.

Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ հանդիսացող քաղաքական, հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը

 

1. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ հանդիսացող քաղաքական, հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի հավելված 1-ով։

 

Հոդված 10.

Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հայեցողական և քաղաքացիական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը

 

1. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի հավելված 2-ով։

 

Հոդված 11.

Ազգային ժողովի պատգամավորի փոխհատուցման վճարները

 

1. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների պատգամավորական գործունեության հետ կապված ծախսերը յուրաքանչյուր պատգամավորի համար սահմանել ամսական 50000 դրամի չափով, որոնց բաշխման կարգը սահմանվում է օրենքով:

 

Հոդված 12.

Սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների պաշտոնային դրույքաչափերի նկատմամբ սահմանվող հավելավճարները

 

1. Սահմանադրական դատարանի նախագահին և անդամներին դատավորի պաշտոնում աշխատանքային ստաժի համար վճարվում է հավելավճար` յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով:

2. Սահմանադրական դատարանի նախագահին և անդամներին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

 

Հոդված 13.

Դատավորի պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ սահմանվող հավելավճարները

 

1. Դատավորի պաշտոնում աշխատանքային ստաժի համար դատավորին վճարվում է հավելավճար` յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով:

2. Դատավորը դասային աստիճանի համար ստանում է հավելավճար` սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 8-րդ մասով նախատեսված դեպքում:

3. Դատավորներին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

4. Դատարանում դատավորների թվի կրճատման կամ օրենքով նախատեսված` դատարանի կամ վճռաբեկ դատարանի պալատի վերացման դեպքում դատավորին ստորադաս դատարանի դատավորի պաշտոնում նշանակելիս նրա նախկին պաշտոնում ստացած աշխատավարձը, այդ թվում` հավելավճարները, բացառությամբ սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված դեպքի, պահպանվում են մինչև օրենքով սահմանված կարգով տվյալ պաշտոնի համար նախատեսված աշխատավարձի չափի հավասարվելը նրա նախկին պաշտոնում ստացած աշխատավարձի չափին:

 

Հոդված 14.

Դատախազի պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ սահմանվող հավելավճարները

 

1. Դատախազին վճարվում է հավելավճար դատախազի, դատախազության քննիչի, քննիչի, հատուկ քննչական ծառայության կամ քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով:

2. Դատախազը դասային աստիճանի համար ստանում է հավելավճար:

3. Դատախազներին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

(14-րդ հոդվածը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ, ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հոդված 15.

Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի վարձատրությունը

 

1. Հատուկ քննչական ծառայության պետի և նրա տեղակալի պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի հավելված 1-ով, իսկ հատուկ քննչական ծառայության այլ ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները` սույն օրենքի հավելված 2-ով։

2. Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողին վճարվում է հավելավճար՝ հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի, դատախազի, դատախազության քննիչի, քննչական կոմիտեի ծառայողի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով:

3. Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողը կոչման համար ստանում է հավելավճար։

4. Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

5. Սույն օրենքի 18-20-րդ հոդվածներով, 21-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված դրույթները չեն տարածվում հատուկ քննչական ծառայության ծառայողների վարձատրության հետ կապված հարաբերությունների վրա:

(15-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հոդված 15.1.

Քննչական կոմիտեի ծառայողի վարձատրությունը

 

1. Քննչական կոմիտեի նախագահի և նրա տեղակալների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի հավելված 1-ով, իսկ քննչական կոմիտեի այլ ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները` սույն օրենքի հավելված 2-ով։

2. Քննչական կոմիտեի ծառայողին վճարվում է հավելավճար՝ քննչական կոմիտեի ծառայողի, հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի, դատախազի, դատախազության քննիչի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով:

3. Քննչական կոմիտեի ծառայողը կոչման համար ստանում է հավելավճար։

4. Քննչական կոմիտեի ծառայողին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

5. Քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության ծառայողներին, ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված, տրվում են հավելումներ, որոնց վճարման դեպքերը, չափերը և կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

6. Սույն օրենքի 18-20-րդ հոդվածներով, 21-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված դրույթները չեն տարածվում քննչական կոմիտեի ծառայողների վարձատրության հետ կապված հարաբերությունների վրա:

(15.1-ին հոդվածը լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հոդված 16.

Զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների վարձատրությունը (դրամական ապահովությունը)

 

1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների (այսուհետ նաև` զինծառայող), քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված համապատասխան հավելվածներով սահմանված` նրանց պաշտոնի խմբի (ենթախմբի) սանդղակում` համապատասխանաբար զինվորական, փրկարար կամ քրեակատարողական ծառայության ստաժին համապատասխանող գործակցի արտադրյալով:

2. Պաշտպանության հանրապետական գործադիր մարմնի համակարգում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են հավելված 3-ով, ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր մարմնի համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներինը` հավելված 4-ով, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմնի համակարգում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներինը` հավելված 5-ով, Ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայության զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներինը` հավելված 6-ով, քրեակատարողական ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են հավելված 7-ով, փրկարար ծառայության ծառայողներինը` հավելված 8-ով:

2.1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում, քրեակատարողական և փրկարար ծառայություններում սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված համապատասխան հավելվածներով նախատեսված պաշտոնների առանձին խմբերում ընդգրկվող հիմնական պաշտոնների անվանացանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությամբ: Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում, քրեակատարողական և փրկարար ծառայություններում հիմնական պաշտոններին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության հանրապետական գործադիր մարմնի համակարգում բարձրագույն հրամանատարական և բարձրագույն սպայական հիմնական պաշտոններին հավասարեցված պաշտոնների անվանացանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությամբ: Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության հանրապետական գործադիր մարմնի համակարգում մյուս հիմնական պաշտոններին հավասարեցված պաշտոնների անվանացանկը սահմանում է պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը: Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության հիմնական պաշտոնների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայությունների հիմնական պաշտոնների միջև համապատասխանությունը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությամբ:

3. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, 19-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ մասերով, 20-րդ հոդվածով, 21-րդ հոդվածով, 22-րդ հոդվածի 1-8-րդ մասերով, 25-րդ հոդվածով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների վարձատրության հետ կապված հարաբերությունների վրա: Սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների վրա:

4. Զինծառայողներին, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողներին կոչման համար հավելավճար չի տրվում:

5. Զինված ուժերում, ազգային անվտանգության մարմիններում, ոստիկանությունում, քրեակատարողական և փրկարար ծառայություններում, ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված, տրվում են հավելումներ, որոնց վճարման դեպքերը, չափերը և կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

6. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայությունների կադրերի ռեզերվում (կադրերի տրամադրության տակ) գտնվելու դեպքում վարձատրության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով:

(16-րդ հոդվածը խմբ., լրաց., փոփ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 17.

Դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը

(վերնագիրը փոփ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմնում դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունն իրականացվում է սույն օրենքի 6-րդ գլխով սահմանված դրույթներին համապատասխան, բացառությամբ ռոտացիայի հիման վրա օտարերկրյա պետություններում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմինների դիվանագիտական ծառայության հավասարազոր պաշտոններում դիվանագետի տեղափոխման դեպքի: Օտարերկրյա պետությունում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմնում դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափը և օտարերկրյա պետությունում ծառայողական գործունեության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման չափը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող անձինք հավելավճար են ստանում դիվանագիտական աստիճանի և օտար լեզվի իմացության համար: Օտար լեզվի իմացության համար հավելավճարի չափը և վճարման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

3. Դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

(17-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 18.

Պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը

 

1. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի հավելված 9-ով սահմանված` նրա պաշտոնի ենթախմբի սանդղակում ստաժին համապատասխանող գործակցի արտադրյալով, իսկ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի դեպքում, որի հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցը սահմանվում է սույն օրենքի հավելված 1-ով, հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի հավելված 1-ով սահմանված համապատասխան գործակցի արտադրյալով։

2. Պետական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր ենթախմբի համար նախատեսված է հիմնական աշխատավարձի` նվազագույն պաշտոնային դրույքաչափից մինչև առավելագույնը հաշվարկելու սանդղակների աղյուսակ, որը ներառում է պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները:

3. Յուրաքանչյուր սանդղակ բաղկացած է աշխատավարձի մակարդակներից, որոնցից յուրաքանչյուրում հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման համար սահմանվում է բազային աշխատավարձի նկատմամբ բազմապատիկ գործակից:

(18-րդ հոդվածը լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հոդված 19.

Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը պաշտոնում նշանակվելիս

 

1. Առաջին անգամ պետական ծառայության պաշտոնում նշանակված անձը վարձատրվում է տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող սանդղակի առաջին մակարդակի հիմնական աշխատավարձի չափով (պաշտոնային դրույքաչափով):

2. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կարգով պետական ծառայության ավելի բարձր պաշտոնի նշանակված պետական ծառայողը նոր ենթախմբի սանդղակում իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար կամ առավել մոտ (0.1 միավոր տարբերությամբ) գործակցի առկայության դեպքում վարձատրվում է վերջինիս նկատմամբ երկու մակարդակ բարձր գործակցով, հակառակ դեպքում` նոր ենթախմբի սանդղակի նվազագույն գործակցով:

3. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կարգով պետական ծառայության ավելի ցածր պաշտոնի նշանակված պետական ծառայողը աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում վարձատրվում է իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար կամ առավել մոտ գործակցով:

4. Վերակազմակերպման պահին վերակազմակերպվող մարմնի հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող պետական ծառայող չհանդիսացող աշխատողներին պետական ծառայության պաշտոններում նշանակելիս պահպանվում է նրանց նախկին պաշտոնային դրույքաչափը, եթե պետական ծառայության պաշտոնի համար սահմանված պաշտոնային դրույքաչափը ցածր է նախկին պաշտոնային դրույքաչափից: Սույն մասով սահմանված դեպքում հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը հաշվարկվում է սույն օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:

5. Համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության կամ անվանափոխության կամ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված հատուկ դեպքերում աշխատանքի պայմանների ժամանակավոր փոփոխման կամ ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով կամ օրենքով սահմանված դեպքերում ռոտացիայի հիման վրա այլ պաշտոնի փոխադրման դեպքում պահպանվում է պետական ծառայողի նախկին պաշտոնային դրույքաչափը, եթե նոր պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափի մակարդակը ավելի ցածր է: Սույն մասով սահմանված դեպքերում հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը հաշվարկվում է սույն օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: Սույն մասով սահմանված դրույթը չի գործում, եթե պետական ծառայողը պաշտոնի է նշանակվում արտամրցութային կարգով:

6. Օրենքով նախատեսված դեպքում կադրերի ռեզերվից (բացառությամբ քաղաքացիական ծառայության կադրերի երկարաժամկետ ռեզերվի) պետական ծառայության ժամանակավորապես թափուր` նույն կամ ավելի ցածր ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում պետական ծառայողը ստանում է հիմնական աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափին հավասար կամ առավել մոտ պաշտոնային դրույքաչափ: Օրենքով նախատեսված դեպքում կադրերի ռեզերվից (բացառությամբ քաղաքացիական ծառայության կադրերի երկարաժամկետ ռեզերվի) պետական ծառայության ժամանակավորապես թափուր` ավելի բարձր ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում անձը ստանում է հիմնական աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում նվազագույն դրույքաչափ, եթե նոր սանդղակում իր նախորդ դրույքաչափին համապատասխանող գործակից չկա:

(19-րդ հոդվածը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հոդված 20.

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

 

1. Պետական ծառայության միևնույն պաշտոնում պետական ծառայողի անընդմեջ աշխատանքի համար սահմանվում է հիմնական աշխատավարձի` պաշտոնային դրույքաչափի բնականոն աճ` աշխատավարձի համապատասխան սանդղակի պաշտոնային դրույքաչափի նվազագույն մեծությունից առավելագույնը, եթե պետական ծառայողի միևնույն պաշտոնում աշխատանքի ընդմիջումը չի գերազանցում վեց ամիսը:

Սույն մասով սահմանված բնականոն աճը չի տարածվում այն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի վրա, որի հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցը սահմանված է սույն օրենքի հավելված 1-ով։

1.1. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց բնականոն աճի համար հաշվարկվում է նաև ռոտացիայի հիման վրա օտարերկրյա պետություններում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմինների դիվանագիտական ծառայության հավասարազոր պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը:

2. Պետական ծառայության ստաժի վեց ամսից ավելի ընդմիջման դեպքում պետական ծառայողի պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքի:

3. Պետական ծառայողի համար պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկելիս 19-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված դրույթները գործում են, եթե պետական ծառայության ստաժի ընդմիջումը չի գերազանցում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետը, կամ եթե պետական ծառայության ստաժի ընդմիջման ընթացքում պետական ծառայողն անընդմեջ զբաղեցրել է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հանրային ծառայության պաշտոն: Հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու ժամանակահատվածը հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճի մեջ չի հաշվարկվում:

4. Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը յուրաքանչյուր սանդղակի ներսում իրականացվում է աղյուսակի համաձայն՝ հետևյալ սխեմայով.

1) հիմնական աշխատավարձի 1-4-րդ մակարդակների համար սահմանվում է մեկ մակարդակի ավելացում՝ տարին մեկ անգամ.

2) հիմնական աշխատավարձի 5-7-րդ մակարդակների համար սահմանվում է մեկ մակարդակի ավելացում՝ յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ անգամ.

3) հիմնական աշխատավարձի 8-10-րդ մակարդակների համար սահմանվում է մեկ մակարդակի ավելացում՝ յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ անգամ.

4) հիմնական աշխատավարձի 11-րդ մակարդակից աշխատավարձը մնում է անփոփոխ:

5. Տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը կիրառվում է պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի գործող մակարդակի նկատմամբ: Պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի հերթական մակարդակի ավելացման ժամանակ հաշվի են առնվում նաև նրանց ծառայողական գործունեության գնահատման արդյունքները:

6. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի հերթական մակարդակի ավելացումը, բացառությամբ սույն օրենքի 21-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի, իրականացվում է աշխատանքային տարին լրանալուն հաջորդող ամսվա 1-ից` սույն հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան:

(20-րդ հոդվածը լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հոդված 21.

Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի աճի կասեցումը և հիմնական աշխատավարձի իջեցումը

 

1. Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի բնականոն հերթական մակարդակի ավելացումը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը (մարմինը) կասեցնում է մեկ տարով, եթե՝

1) նախորդ տարվա ընթացքում ներկայացրած հաշվետվություններից մեկի եզրակացությունը բացասական է, կամ

2) նախորդ տարվա երկու կիսամյակների կատարողականների գնահատման արդյունքներից մեկը ցածր է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կատարողականների գնահատման ցուցանիշից:

2. Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձն իջեցնում է մեկ միավորով, եթե`

1) նախորդ տարվա ընթացքում պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող պետական ծառայողի ներկայացրած երկու կիսամյակային հաշվետվություններն էլ գնահատվել են բացասական եզրակացությամբ, և եթե չի կիրառվում կարգապահական տույժի առավել խիստ միջոց, կամ

2) նախորդ տարվա երկու կիսամյակների կատարողականների գնահատման արդյունքները ցածր են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կատարողականների գնահատման ցուցանիշից, և եթե չի կիրառվում կարգապահական տույժի առավել խիստ միջոց:

3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, որպես կարգապահական տույժի տեսակներ, կարող են սահմանվել պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող պետական ծառայողի աշխատավարձի իջեցման այլ դեպքեր:

 

Հոդված 22.

Պետական ծառայողների պարգևատրման աղբյուրները, չափերը և կարգը

 

1. Պետական ծառայության մարմինների համար պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդը հաշվարկվում է միասնական տոկոսային դրույքաչափով:

2. Յուրաքանչյուր մարմնի համար պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդը հաշվարկվում է այդ մարմնի պետական ծառայողների` պետական բյուջեով նախատեսված աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի նկատմամբ միասնական տոկոսային արտահայտությամբ (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի), որը սահմանվում է հաջորդ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքի առանձին հոդվածով:

3. Յուրաքանչյուր մարմնի համար պարգևատրման ֆոնդը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով տվյալ մարմնի համար նախատեսված աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի առնվազն 10 տոկոսը:

4. Պետական ծառայողի պարգևատրման չափը հաշվարկվում է նրա հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ:

5. Տվյալ մարմնում կիսամյակային հաշվետվությունների հիման վրա պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդից պետական ծառայողի պարգևատրման չափը հաստատում է նրան պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող անձը` հիմք ընդունելով պետական ծառայողի անմիջական ղեկավարի տված ծառայողական գործունեության գնահատման եզրակացությունը:

6. Պետական ծառայողը պարգևատրում չի ստանում, եթե կիսամյակային հաշվետվությունը գնահատվել է բացասական, կամ պարգևատրում տալու վերաբերյալ որոշում ընդունելու պահին չի հանդիսանում պետական ծառայող:

7. Կիսամյակային հաշվետվության հիման վրա պարգևատրումը պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդից առաջին կիսամյակի համար տրվում է մինչև հուլիսի 30-ը, իսկ երկրորդ կիսամյակի համար՝ մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 10-ը:

8. Պետական ծառայողի կատարողականի հիման վրա պարգևատրումը պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդից վճարվում է այն մարմնից, որտեղ պետական ծառայողի կատարողականը գնահատվել է դրական: Պետական ծառայողի կատարողականի հիման վրա պարգևատրման և դրա հաշվարկման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

9. Պետական ծառայողին պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված համապատասխան լիազորություններով օժտված այլ պաշտոնատար անձը հատուկ առաջադրանքների և(կամ) որակյալ աշխատանքի կատարման համար պետական ծառայողներին կարող է պարգևատրել աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից և (կամ) տվյալ մարմնի նյութական խրախուսման և զարգացման ֆոնդի միջոցներից և (կամ) օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից:

10. Աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից պետական ծառայողը հատուկ առաջադրանքների և(կամ) որակյալ աշխատանքի կատարման համար պարգևատրվում է իր մինչև մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով` անմիջական ղեկավարի առաջարկությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված համապատասխան լիազորություններով օժտված պաշտոնատար անձի հայեցողությամբ տարեկան ոչ ավելի, քան 3 անգամ:

(22-րդ հոդվածը լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

 

Հոդված 23.

Զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողներին տրվող դրամական օգնությունը

 

1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողներին տրվող դրամական օգնության և սոցիալական այլ երաշխիքների տրամադրման հետ կապված և սույն օրենքով չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորվում են զինծառայողների սոցիալական ապահովության հարաբերությունները կարգավորող օրենքներով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով:

 

Հոդված 24.

Պետական ծառայողներին (բացառությամբ զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների) տրվող դրամական օգնության դեպքերը և պայմանները

 

1. Պետական ծառայողին (բացառությամբ զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների) կարող է տրվել միանվագ դրամական օգնություն հետևյալ դեպքերում.

1) պետական ծառայողի ամուսնության.

2) տարերային աղետի հետևանքով պետական ծառայողին վնաս պատճառելու.

3) պետական ծառայողի կամ նրա ընտանիքի անդամի երկարատև հիվանդության.

4) պետական ծառայողի ընտանիքի անդամի մահվան:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերում միանվագ դրամական օգնությունը պետական ծառայողին կարող է տրվել պետական ծառայողի մինչև մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով:

3. Պետական ծառայողի մահվան դեպքում նրա ընտանիքի անդամին կարող է վճարվել միանվագ դրամական օգնություն` պետական ծառայողի վերջին պաշտոնի համար սահմանված մինչև մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով:

4. Դրամական օգնությունը կարող է տրվել պետական ծառայողի (նրա մահվան դեպքում ընտանիքի անդամների) դիմումի կամ նրա անմիջական ղեկավարի զեկուցագրի հիման վրա, տվյալ մարմնի աշխատակազմի ղեկավարի կամ օրենքով սահմանված համապատասխան լիազորություններով օժտված պաշտոնատար անձի կողմից` աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցների առկայության դեպքում:

 5. Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված դեպքերում պետական ծառայողների համար կարող են սահմանվել դրամական օգնության այլ դեպքեր և պայմաններ:

 

Հոդված 25.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց (բացառությամբ զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների) տրամադրվող արտոնությունները և փոխհատուցումները

(վերնագիրը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական ծառայողների ատեստավորման, վերապատրաստման և պետական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթի ամբողջ ընթացքում պետական ծառայողի աշխատավարձը պահպանվում է:

2. Քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանվում է աշխատավարձ` իր զբաղեցրած վերջին պաշտոնում ունեցած պաշտոնային դրույքաչափով, սակայն ոչ ավելի, քան բարձրագույն խմբի 1-ին ենթախմբի առավելագույն դրույքաչափը:

3. Հիմնական արձակուրդային վճարից բացի, պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվում է լրացուցիչ միանվագ արձակուրդային վճար` իր միջին ամսական աշխատավարձի չափով: Աշխատանքից ազատվելու դեպքում միանվագ արձակուրդային վճարը տրվում է փաստացի աշխատած ամիսներին համամասնորեն:

4. Համապետական, Երևանի ավագանու, Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի լրացուցիչ ընտրությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունների դեպքում ընտրությունների անցկացման ժամանակահատվածի մեկ ամսվա համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմի կենտրոնական ապարատի քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերը կրկնապատկվում են, ընդ որում, այդ ժամանակահատվածի համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կենտրոնական ապարատի քաղաքացիական ծառայողների և մյուս աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի տարբերությունը նախատեսվում է ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման ծախսերում:

5. Պետական ծառայողների առանձին ծախսերի փոխհատուցումները (կացարան, համազգեստ, տրանսպորտային միջոցներ և այլն) տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և դեպքերում:

(25-րդ հոդվածը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հոդված 26.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրամադրվող սոցիալական փաթեթը

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց և (կամ) նրանց ընտանիքի անմիջական անդամներին առողջապահության ծառայությունների, հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման, ուսման վճարի, Հայաստանի Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հանգստի ապահովման նպատակով տրամադրվում է սոցիալական փաթեթ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և դեպքերում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

 

Հոդված 27.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության կարգը

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձը վճարվում է ամսական առնվազն մեկ անգամ` մինչև հաջորդ ամսվա յոթերորդ աշխատանքային օրը:

2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության և դրամական օգնության, աշխատանքից ազատման, մահվան դեպքերում վարձատրության, աշխատաժամանակի հաշվարկի, արտաժամյա, գիշերային, հանգստյան, տոներին և հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքի, պարապուրդի, ինչպես նաև ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններում վարձատրության հետ կապված` սույն օրենքով չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերով:

3. Աշխատանքից ազատելու դեպքում պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված արձակման նպաստ չի վճարվում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և 7-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի:

4. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին տեղեկատվությունը կարող է տրամադրվել միայն տվյալ անձի համաձայնությամբ կամ օրենքով սահմանված դեպքերում:

5. Կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում օրենքով սահմանված դեպքում և կարգով պետական ծառայողը ստանում է վարձատրություն:

 

Հոդված 28.

Պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության կարգը

 

1. Պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձը (բացառությամբ քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվից պաշտոն զբաղեցնող անձի) վարձատրվում է տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխան սանդղակի առաջին մակարդակին համապատասխանող պաշտոնային դրույքաչափով:

 

Հոդված 29.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության և դրամական օգնության ֆինանսավորման աղբյուրները

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության ֆինանսավորումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի` յուրաքանչյուր մարմնի համար նախատեսված միջոցներից:

2. Պետական ծառայողների միանվագ դրամական օգնության ֆինանսավորումն իրականացվում է աշխատավարձի և դրան հավասարեցված միջոցների խնայողությունների հաշվին:

3. Կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության ֆինանսավորումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացված միջոցներից:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 30.

Հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների վարձատրությունը

 

1. Հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի հավելված 2-ով:

2. Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող միջոցների հաշվին ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի սահմանման համար հիմք են ընդունվում հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների` սույն օրենքով սահմանված պաշտոնային դրույքաչափերը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 31.

Վեճերի լուծումը և պատասխանատվությունը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենսդրությունը խախտելու համար

 

1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենսդրության կիրառման հետ կապված վեճերը լուծվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենսդրությունը խախտող անձինք կրում են պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 32.

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատանքի վարձատրության նոր համակարգի ներդրումը

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին նշանակվում է զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանող պաշտոնային դրույքաչափ:

2. Սույն օրենքով սահմանված վարձատրության նոր համակարգի ներդրումը չի կարող հանգեցնել սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի հիմնական աշխատավարձի չափի նվազեցման, բացառությամբ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո պաշտոնի փոփոխման և կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցվելու դեպքերի: Ընդ որում, սույն մասով նախատեսված պայմանը զինծառայողների, քրեակատարողական ծառայողների, փրկարար ծառայողների համար կիրառելու դեպքում հիմնական աշխատավարձ է համարվում մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը զինծառայողներին, քրեակատարողական ծառայողներին, փրկարար ծառայողներին տրվող պաշտոնային դրույքաչափի, կոչման դրույքաչափի, ստաժի համար դրույքաչափի, պարենի փոխհատուցման գումարի, քսան օրացուցային տարվա զինվորական ծառայության, քրեակատարողական ծառայության կամ փրկարար ծառայության ստաժ ունեցող և զինվորական ծառայությունը, քրեակատարողական ծառայությունը կամ փրկարար ծառայությունը շարունակող զինծառայողներին, քրեակատարողական ծառայողներին, փրկարար ծառայողներին տրվող ամսական հավելման հանրագումարը:

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցված անձը վարձատրվում է իր զբաղեցրած վերջին պաշտոնում ունեցած պաշտոնային դրույքաչափով, սակայն ոչ ավելի, քան մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը բարձրագույն խմբի 1-ին ենթախմբի համար սահմանված առավելագույն դրույքաչափը:

4. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի գործող պաշտոնային դրույքաչափը սույն օրենքով սահմանված` տվյալ պետական պաշտոնի համար նախատեսված պաշտոնային դրույքաչափից բարձր լինելու դեպքում պահպանվում է պետական պաշտոն զբաղեցնողի գործող` առավել բարձր պաշտոնային դրույքաչափը:

5. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց հիմնական աշխատավարձի աճը կասեցվում է մինչև տվյալ պաշտոնում նրա գործող պաշտոնային դրույքաչափին հավասար պաշտոնային դրույքաչափ ստանալու իրավունք ձեռք բերելը, եթե սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի հիմնական աշխատավարձը գերազանցում է սույն օրենքով սահմանված չափերը:

6. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի համար հաշվարկված լրացուցիչ աշխատավարձը պահպանվում է, եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված լրացուցիչ աշխատավարձի չափը ցածր է, քան մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի համար հաշվարկված լրացուցիչ աշխատավարձի չափը, և այս դեպքում լրացուցիչ աշխատավարձը հիմնական աշխատավարձի 30 տոկոսը գերազանցելիս լրացուցիչ աշխատավարձի աճը կասեցվում է: Սույն մասով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական ծառայության և փրկարար ծառայության ծառայողների լրացուցիչ աշխատավարձի աճի և մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, ինչպես նաև քրեակատարողական ծառայողների և փրկարար ծառայության ծառայողների համար սահմանված լրավճարների հետ կապված հարաբերությունների վրա: Ընդ որում, սույն մասով նախատեսված լրավճարների դեպքերը, չափերը և վճարման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերը սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո վերահաշվարկվում են բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի համապատասխան հավելվածով սահմանված` տվյալ պաշտոնն ընդգրկող սանդղակի համապատասխան գործակցի միջոցով:

8. Դասային աստիճանի համար սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հավելավճարը դատավորին տրվում է այն դեպքում, երբ նրա պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է սույն օրենքով սահմանված վարձատրության նոր համակարգին համապատասխան:

9. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո դատարանում դատավորների թվի կրճատման կամ օրենքով նախատեսված` դատարանի կամ վճռաբեկ դատարանի պալատի վերացման դեպքում դատավորին ստորադաս դատարանի դատավորի պաշտոնում նշանակելիս պահպանվում է նրա նախկին պաշտոնում ստացած աշխատավարձը, բացառությամբ մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը դատարանի նախագահի պաշտոնի համար ստացած հավելավճարների:

10. Աշխատավարձի բնականոն աճի հաշվարկի համար սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի ստաժը հաշվարկվում է` հաշվի առնելով տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի աշխատանքի ողջ ժամանակահատվածը:

(32-րդ հոդվածը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հոդված 33.

Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:

2. Մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերով սահմանված դրույթները գործում են միայն քաղաքացիական, հարկային, մաքսային, դատական ծառայողների, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմերում պետական ծառայողների նկատմամբ, ընդ որում, 2014 թվականի հուլիսի 1-ից քաղաքացիական, հարկային, մաքսային, դատական ծառայողների, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմերում պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր մարմնում վերը նշված ծառայողների նախորդ տարվա աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 5 տոկոսի չափով: Մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դրույթները գործում են միայն քաղաքացիական, դատական ծառայողների, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմերում պետական ծառայողների նկատմամբ: Պետական բոլոր ծառայողների համար, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայությունների ծառայողների, սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դրույթները կգործեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից: Պետական բոլոր ծառայողների համար, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, քրեակատարողական և փրկարար ծառայության ծառայողների, սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերով սահմանված դրույթները կգործեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից:

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-505-Ն օրենքը, «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-409-Ն օրենքը:

4. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` եռամսյա ժամկետում, պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների վարձատրությանը վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերը ենթակա են համապատասխանեցման սույն օրենքով սահմանված դրույթներին: Մինչև այլ նորմատիվ իրավական ակտերը սույն օրենքին համապատասխանեցնելը դրանք կիրառվում են այնքանով, որքանով չեն հակասում սույն օրենքով սահմանված պահանջներին:

5. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` վեցամսյա ժամկետում, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և քրեակատարողական, փրկարար ծառայության ծառայողների պաշտոնների անվանումներն ու պաշտոնների նկարագրերը պետք է համապատասխանեցվեն սույն օրենքի համապատասխանաբար 4-8-րդ հավելվածներով սահմանված դասակարգմանը:

(33-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2013 թ. դեկտեմբերի 28

Երևան

ՀՕ-157-Ն

 

 

Հավելված 1

«Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ
(վերնագիրը փոփ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Պաշտոնի անվանումը

Գործակիցը

 

1

2

 

ՀՀ Նախագահ

 20.00

 

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ

 18.00

 

ՀՀ վարչապետ

 18.00

 

ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահ

 16.00

 

ՀՀ փոխվարչապետ

 15.50

 

ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար

 15.50

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան

 15.00

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահ

 15.00

 

ՀՀ վերահսկիչ պալատի նախագահ

 15.00

 

ՀՀ գլխավոր դատախազ

 15.00

 

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ

 14.00

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահ

 12.00

 

ՀՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ

 12.00

 

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար

 12.00

 

ՀՀ նախարար

 12.00

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն

 12.00

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության պետ

 12.00

 

ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ

 12.00

 

ՀՀ սահմանադրական դատարանի անդամ

 12.00

 

(տողը հանվել է 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

ՀՀ վերաքննիչ դատարանի նախագահ

 11.50

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատավոր

 11.50

 

ՀՀ վարչական դատարանի նախագահ

 11.00

 

ՀՀ առաջին ատյանի դատարանի նախագահ

 11.00

 

ՀՀ վերաքննիչ դատարանի դատավոր

 11.00

 

ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ

 11.00

 

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետ

 11.00

  ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ  11.00
 

ՀՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

 10.50

 

ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայության պետ

 10.00

 

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետ

 10.00

 

ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության տնօրեն

 10.00

 

ՀՀ ԱՆ դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարող

 10.00

 

ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

 10.00

 

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար

 10.00

 

ՀՀ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար

 10.00

 

ՀՀ օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) ղեկավար, այդ թվում` բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ

 10.00

 

ՀՀ մարզպետ

 10.00

 

ՀՀ վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալ

 10.00

 

ՀՀ նախարարի առաջին տեղակալ

 10.00

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավար

 10.00

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ

 10.00

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ

 10.00

 

ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ

 10.00

 

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր

 10.00

 

ՀՀ առաջին ատյանի դատարանի դատավոր

 10.00

 

(տողը հանվել է 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Երևան քաղաքի դատախազ

 9.00

 

ՀՀ նախարարի տեղակալ

 8.50

 

Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան

 8.50

 

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետի տեղակալ

 8.50

  ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության պետ

 8.50

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ

 8.50

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության պետի տեղակալ

 8.50

 

ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ

 8.50

 

ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայության պետի առաջին տեղակալ

 8.50

 

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի առաջին տեղակալ

 8.50

 

ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամ

 8.50

 

(տողը հանվել է 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

ՀՀ օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) ղեկավարի տեղակալ, այդ թվում` բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

 8.00

 

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար

 8.00

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալ

 8.00

 

ՀՀ մարզպետի տեղակալ

 8.00

 

ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայության պետի տեղակալ

 7.50

 

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետի տեղակալ

 7.50

 

ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ

 7.50

 

ՀՀ ԱՆ գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ

 7.50

 

ՀՀ մարզի դատախազ

 7.50

 

Կայազորի զինվորական դատախազ

 7.50

 

ՀՀ օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) անդամ, այդ թվում` բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի անդամ

 7.50

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալ

 7.50

 

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ

 
 

ՀՀ Նախագահի գլխավոր խորհրդական

 11.00

 

ՀՀ Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար

 10.50

 

ՀՀ Նախագահի խորհրդական

 10.50

 

ՀՀ Նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչ

 10.50

 

(տողը հանվել է 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ

 10.00

 

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

 9.50

 

ՀՀ Նախագահի մամուլի քարտուղար

 9.00

 

ՀՀ Նախագահի օգնական

 9.00

 

ՀՀ Նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչի առաջին տեղակալ

 8.50

 

ՀՀ Նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչի տեղակալ

 7.50

 

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ

 
 

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի գլխավոր խորհրդական

 10.00

 

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական

 9.50

 

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ

 9.00

 

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի օգնական

 8.00

 

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

 8.00

 

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի հայեցողական տեղակալ

 8.00

 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

 
  ՀՀ վարչապետի գլխավոր խորհրդական 10.00
 

ՀՀ վարչապետի վերահսկողական ծառայության ղեկավար

 9.50

 

ՀՀ վարչապետի խորհրդական

 9.50

 

ՀՀ վարչապետի ավագ օգնական

 8.50

 

ՀՀ վարչապետի օգնական

 8.00

(հավելվածը փոփ., լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

Հավելված 2

«Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, քննչական կոմիտեի ծառայողների, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ
(վերնագիրը լրաց. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Պաշտոնի անվանումը

Գործակիցը

 

1

2

 

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ

 
 

ՀՀ Նախագահի ռեֆերենտ

 7.00

 

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական

 6.00

 

ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական

 4.50

 

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ

 
 

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար

 8.00

 

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի ռեֆերենտ

 6.00

 

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի խորհրդական

 5.50

 

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի օգնական

 5.00

 

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական

 4.50

 

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական

 4.00

 

ՀՀ Ազգային ժողովի խմբակցության, պատգամավորական խմբի փորձագետ

 4.50

 

ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի վճարովի հիմունքներով օգնական

 3.00

 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

 
 

ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղար

 8.00

 

ՀՀ վարչապետի ռեֆերենտ

 6.00

 

Դատախազություն

 
 

Գլխավոր դատախազության վարչության պետ, զինվորական դատախազի տեղակալ

 9.00

 

Երևան քաղաքի վարչական շրջանի դատախազ

 7.50

 

Գլխավոր դատախազության վարչության պետի տեղակալ, գլխավոր դատախազության բաժնի պետ, գլխավոր դատախազության ավագ դատախազ, Երևան քաղաքի դատախազի տեղակալ

 7.00

 

Գլխավոր դատախազության վարչության, ինչպես նաև բաժնի ավագ դատախազ, մարզի, Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և կայազորների զինվորական դատախազի տեղակալ

 6.50

 

Գլխավոր դատախազության դատախազ, գլխավոր դատախազության վարչության, ինչպես նաև բաժնի դատախազ, զինվորական կենտրոնական դատախազության բաժնի պետ, զինվորական կենտրոնական դատախազության ավագ դատախազ

 6.00

 

Երևան քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ, զինվորական կենտրոնական դատախազության բաժնի ավագ դատախազ

 5.50

 

Երևան քաղաքի դատախազության դատախազ, մարզի, Երևան քաղաքի վարչական շրջանների և կայազորների զինվորական դատախազությունների ավագ դատախազներ, զինվորական կենտրոնական դատախազության դատախազ, զինվորական կենտրոնական դատախազության բաժնի դատախազ

 5.00

 

Մարզի, Երևան քաղաքի տարածքների, կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ

 4.50

 

ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական

 5.50

 

ՀՀ գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար

 4.50

 

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն

 
 

ՀՔԾ վարչության պետ

8.00

 

ՀՔԾ վարչության պետի տեղակալ

 7.50

 

ՀԿԳ ավագ քննիչ

7.00
 

ՀԿԳ քննիչ

6.00
 

ՀՀ քննչական կոմիտե

 
 

Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության պետ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության պետի տեղակալ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության պետ

8.00

 

Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության պետ, կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության պետի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության պետ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության պետի տեղակալ, մարզային վարչության պետ

7.00

 

Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի պետ, կենտրոնական մարմնի վարչության պետի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության պետի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության բաժնի պետ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի պետ, Երևան քաղաքի վարչական շրջանի բաժնի պետ, մարզային վարչության պետի տեղակալ, գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ

6.75

 

Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի պետի տեղակալ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության բաժնի պետի տեղակալ, Երևան քաղաքի վարչական շրջանի բաժնի պետի տեղակալ, մարզային վարչության քննչական բաժնի (բաժանմունքի) պետ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի պետի տեղակալ, կայազորային քննչական բաժանմունքի պետ, գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, կենտրոնական մարմնի վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, կենտրոնական մարմնի վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, մարզային վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ

6.50

 

Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի գլխավոր վարչության ավագ քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության բաժնի ավագ քննիչ

6.25

 

Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության ավագ քննիչ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի ավագ քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարչության բաժնի քննիչ, կայազորային քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության ավագ քննիչ, մարզային վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, մարզային վարչության բաժնի պետի տեղակալ

6.00

 

Քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի վարչության քննիչ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի բաժնի քննիչ, զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի ավագ քննիչ, Երևան քաղաքի քննչական վարչության քննիչ, Երևան քաղաքի վարչական շրջանի բաժնի ավագ քննիչ, մարզային վարչության ավագ քննիչ

5.50

 

Զինվորական քննչական գլխավոր վարչության կայազորային քննչական բաժնի (բաժանմունքի) քննիչ, Երևան քաղաքի վարչական շրջանի բաժնի քննիչ, մարզային վարչության քննիչ

5.00

 

Մարզային վարչության բաժնի ավագ քննիչ

4.50

 

Մարզային վարչության բաժնի քննիչ

4.25

 

Նախարարություններ

 
 

ՀՀ նախարարի գլխավոր խորհրդական

 5.75

 

ՀՀ նախարարի խորհրդական

 5.50

 

ՀՀ նախարարի առաջին տեղակալի օգնական

 4.50

 

ՀՀ նախարարի օգնական

 4.50

 

ՀՀ նախարարի մամուլի քարտուղար

 4.50

 

ՀՀ նախարարի տեղակալի օգնական

 4.00

 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմիններ (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն)

 
 

 ՀՀ օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի խորհրդական

 4.75

 

 ՀՀ օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի օգնական

 4.50

 

 ՀՀ օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի մամուլի քարտուղար

 4.50

 

ՀՀ օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) ղեկավարի տեղակալի օգնական

 3.50

 

ՀՀ օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) անդամի օգնական

 3.00

 

Ազգային անվտանգության խորհուրդ  
 

Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խորհրդական

4.75

 

Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի օգնական

4.50

 

Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի քարտուղար

4.50

 

 ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ

 
 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական

 4.75

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի օգնական

 4.50

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի մամուլի քարտուղար

 4.50

 

 ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմ

 
 

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ - վերստուգիչ ծառայության պետ

 6.00

 

Կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմիններ

 
 

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի խորհրդական

 4.75

 

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի օգնական

 4.50

 

 ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի մամուլի քարտուղար

 4.50

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական

 3.00

 

Մարզպետարաններ

 
 

ՀՀ մարզպետի խորհրդական

 4.75

 

ՀՀ մարզպետի օգնական

 4.50

 

ՀՀ մարզպետի մամուլի քարտուղար

 4.50

 

ՀՀ մարզպետի տեղակալի օգնական

 3.00

 

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմիններ

 
 

ՀՀ նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավար

 8.50

 

ՀՀ նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալ

 7.00

 

ՀՀ նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարի տեղակալ

 6.00

 

ՀՀ նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարի խորհրդական

 4.75

 

ՀՀ նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարի օգնական

 4.50

 

ՀՀ նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարի մամուլի քարտուղար

 4.50

 

ՀՀ նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական

 3.00

 

Նախարարության ոլորտում ծրագրեր իրականացնող գրասենյակներ

 
 

Տնօրեն

 7.50

 

Տնօրենի տեղակալ

 5.50

 

Բաժնի պետ

 4.48

 

Գլխավոր մասնագետ

 3.36

 

Առաջատար մասնագետ

 3.03

 

Առաջին կարգի մասնագետ

 2.50

 

Տնօրենի խորհրդական, տնօրենի օգնական

 2.00

(հավելվածը լրաց., փոփ., խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)

 

Հավելված 3

«Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակարդակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակարդակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակարդակ
(5-10
տարի)

4-րդ
մակարդակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակարդակ
(15-20
տարի)

6-րդ
մակարդակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակարդակ
(25 և ավելի տարի)

1

 

Բարձրագույն սպայական կազմ (գեներալական)

9.93

10.25

10.58

10.92

11.27

11.63

12.00

2

 

8.29

8.55

8.82

9.10

9.39

9.69

10.00

3

 

7.05

7.27

7.50

7.74

7.99

8.24

8.50

4

1

7.03

7.25

7.48

7.72

7.97

8.22

8.48

5

2

6.81

7.03

7.25

7.48

7.72

7.97

8.22

6

3

6.60

6.81

7.03

7.25

7.48

7.72

7.97

7

4

6.40

6.60

6.81

7.03

7.25

7.48

7.72

8

5

6.20

6.40

6.60

6.81

7.03

7.25

7.48

9

39

Ավագ և կրտսեր սպայական կազմ

6.19

6.38

6.58

6.79

7.00

7.22

7.45

10

38

6.00

6.19

6.38

6.58

6.79

7.00

7.22

11

37

5.82

6.00

6.19

6.38

6.58

6.79

7.00

12

36

5.64

5.82

6.00

6.19

6.38

6.58

6.79

13

35

5.47

5.64

5.82

6.00

6.19

6.38

6.58

14

34

5.30

5.47

5.64

5.82

6.00

6.19

6.38

15

33

5.14

5.30

5.47

5.64

5.82

6.00

6.19

16

32

4.98

5.14

5.30

5.47

5.64

5.82

6.00

17

31

4.94

5.09

5.25

5.41

5.58

5.75

5.93

18

30

4.79

4.94

5.09

5.25

5.41

5.58

5.75

19

29

4.65

4.79

4.94

5.09

5.25

5.41

5.58

20

28

4.51

4.65

4.79

4.94

5.09

5.25

5.41

21

27

4.37

4.51

4.65

4.79

4.94

5.09

5.25

22

26

4.24

4.37

4.51

4.65

4.79

4.94

5.09

23

25

4.11

4.24

4.37

4.51

4.65

4.79

4.94

24

24

4.04

4.16

4.29

4.42

4.55

4.69

4.83

25

23

3.92

4.04

4.16

4.29

4.42

4.55

4.69

26

22

3.80

3.92

4.04

4.16

4.29

4.42

4.55

27

21

3.69

3.80

3.92

4.04

4.16

4.29

4.42

28

20

3.58

3.69

3.80

3.92

4.04

4.16

4.29

29

19

3.31

3.41

3.51

3.62

3.73

3.84

3.96

30

18

3.21

3.31

3.41

3.51

3.62

3.73

3.84

31

17

3.12

3.21

3.31

3.41

3.51

3.62

3.73

32

16

3.03

3.12

3.21

3.31

3.41

3.51

3.62

33

15

2.94

3.03

3.12

3.21

3.31

3.41

3.51

34

14

2.85

2.94

3.03

3.12

3.21

3.31

3.41

35

13

2.80

2.88

2.96

3.05

3.14

3.23

3.33

36

12

2.72

2.80

2.88

2.96

3.05

3.14

3.23

37

11

2.64

2.72

2.80

2.88

2.96

3.05

3.14

38

10

2.56

2.64

2.72

2.80

2.88

2.96

3.05

39

9 / 5

«Ավագ ենթասպա» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

2.37

2.44

2.51

2.58

2.65

2.73

2.81

40

9 / 4

2.30

2.37

2.44

2.51

2.58

2.65

2.73

41

9 / 3

2.24

2.30

2.37

2.44

2.51

2.58

2.65

42

9 / 2

2.18

2.24

2.30

2.37

2.44

2.51

2.58

43

9 / 1

2.12

2.18

2.24

2.30

2.37

2.44

2.51

44

8 / 6

«Ենթասպա» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

2.09

2.13

2.17

2.22

2.27

2.32

2.37

45

8 / 5

2.05

2.09

2.13

2.17

2.22

2.27

2.32

46

8 / 4

2.01

2.05

2.09

2.13

2.17

2.22

2.27

47

8 / 3

1.97

2.01

2.05

2.09

2.13

2.17

2.22

48

8 / 2

1.93

1.97

2.01

2.05

2.09

2.13

2.17

49

8 / 1

1.89

1.93

1.97

2.01

2.05

2.09

2.13

50

7 / 3

«Ավագ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

1.83

1.86

1.89

1.92

1.95

1.98

2.01

51

7 / 2

1.81

1.83

1.86

1.89

1.92

1.95

1.98

52

7 / 1

1.79

1.81

1.83

1.86

1.89

1.92

1.95

53

6 / 5

«Ավագ սերժանտ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

1.77

1.79

1.81

1.83

1.86

1.89

1.92

54

6 / 4

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.86

1.89

55

6 / 3

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.86

56

6 / 2

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

57

6 / 1

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

58

5 / 5

«Սերժանտ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

59

5 / 4

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

60

5 / 3

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

61

5 / 2

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

62

5 / 1

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

63

4 / 4

«Եֆրեյտոր (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

1.58

1.60

1.62

1.64

1.66

1.68

1.70

64

4 / 3

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

1.66

1.68

65

4 / 2

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

1.66

66

4 / 1

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

67

3 / 6

«Շարքային (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

68

3 / 5

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

69

3 / 4

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

70

3 / 3

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

71

3 / 2

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

72

3 / 1

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

Հավելված 4

«Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակարդակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակարդակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակարդակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակարդակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակարդակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակարդակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակարդակ
(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

 7.24

 7.47

2

4

 6.01

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

 7.24

3

5

 5.83

 6.01

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

4

39

Գնդապետ

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

 6.77

 6.98

5

38

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

 6.77

6

37

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

7

36

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

8

35

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

9

34

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

10

33

 4.86

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

11

32

 4.71

 4.86

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

12

31

Փոխգնդապետ

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

 5.46

 5.63

13

30

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

 5.46

14

29

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

15

28

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

16

27

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

17

26

 4.05

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

18

25

 3.93

 4.05

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

19

24

Մայոր

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

 4.49

 4.62

20

23

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

 4.49

21

22

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

22

21

 3.54

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

23

20

 3.44

 3.54

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

24

19

Կապիտան

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

 3.69

 3.80

25

18

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

 3.69

26

17

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

27

16

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

28

15

 2.84

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

29

14

 2.76

 2.84

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

30

13

Ավագ լեյտենանտ

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

 3.13

 3.22

31

12

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

 3.13

32

11

Լեյտենանտ

 2.56

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

33

10

 2.49

 2.56

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

34

9 / 5

Ավագ ենթասպա

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

 2.67

 2.74

35

9 / 4

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

 2.67

36

9 / 3

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

37

9 / 2

 2.15

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

38

9 / 1

 2.09

 2.15

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

39

8 / 6

Ենթասպա

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

 2.28

 2.33

40

8 / 5

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

 2.28

41

8 / 4

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

42

8 / 3

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

43

8 / 2

 1.92

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

44

8 / 1

 1.88

 1.92

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

45

7 / 3

Ավագ

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

 1.95

 1.98

46

7 / 2

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

 1.95

47

7 / 1

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

48

6 / 5

Ավագ սերժանտ

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

49

6 / 4

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

50

6 / 3

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

51

6 / 2

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

52

6 / 1

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

53

5 / 5

Սերժանտ

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

54

5 / 4

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

55

5 / 3

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

56

5 / 2

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

57

5 / 1

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

58

4/4

Եֆրեյտոր

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

 1.67

 1.69

59

4/3

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

 1.67

60

4/2

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

61

4/1

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

62

3 / 6

Շարքային

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

63

3 / 5

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

64

3 / 4

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

65

3 / 3

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

66

3 / 2

 1.41

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

67

3 / 1

 1.39

 1.41

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

Հավելված 5

«Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակարդակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակարդակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակարդակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակարդակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակարդակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակարդակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակարդակ
(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

 7.24

 7.47

2

4

 6.01

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

 7.24

3

5

 5.83

 6.01

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

4

39

Գնդապետ

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

 6.77

 6.98

5

38

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

 6.77

6

37

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

7

36

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

8

35

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

9

34

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

10

33

 4.86

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

11

32

 4.71

 4.86

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

12

31

Փոխգնդապետ

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

 5.46

 5.63

13

30

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

 5.46

14

29

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

15

28

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

16

27

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

17

26

 4.05

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

18

25

 3.93

 4.05

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

19

24

Մայոր

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

 4.49

 4.62

20

23

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

 4.49

21

22

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

22

21

 3.54

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

23

20

 3.44

 3.54

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

24

19

Կապիտան

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

 3.69

 3.80

25

18

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

 3.69

26

17

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

27

16

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

28

15

 2.84

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

29

14

 2.76

 2.84

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

30

13

Ավագ լեյտենանտ

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

 3.13

 3.22

31

12

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

 3.13

32

11

Լեյտենանտ

 2.56

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

33

10

 2.49

 2.56

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

34

9 / 5

Ավագ ենթասպա

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

 2.67

 2.74

35

9 / 4

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

 2.67

36

9 / 3

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

37

9 / 2

 2.15

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

38

9 / 1

 2.09

 2.15

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

39

8 / 6

Ենթասպա

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

 2.28

 2.33

40

8 / 5

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

 2.28

41

8 / 4

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

42

8 / 3

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

43

8 / 2

 1.92

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

44

8 / 1

 1.88

 1.92

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

45

7 / 3

Ավագ

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

 1.95

 1.98

46

7 / 2

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

 1.95

47

7 / 1

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

48

6 / 5

Ավագ սերժանտ

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

49

6 / 4

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

50

6 / 3

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

51

6 / 2

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

52

6 / 1

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

53

5 / 5

Սերժանտ

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

54

5 / 4

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

55

5 / 3

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

56

5 / 2

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

57

5 / 1

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

58

4/4

Եֆրեյտոր

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

 1.67

 1.69

59

4/3

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

 1.67

60

4/2

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

61

4/1

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

62

3 / 6

Շարքային

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

63

3 / 5

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

64

3 / 4

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

65

3 / 3

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

66

3 / 2

 1.41

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

67

3 / 1

 1.39

 1.41

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

Հավելված 6

«Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակարդակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակարդակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակարդակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակարդակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակարդակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակարդակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակարդակ
(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

 7.24

 7.47

2

4

 6.01

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

 7.24

3

5

 5.83

 6.01

 6.20

 6.40

 6.60

 6.81

 7.02

4

39

Գնդապետ

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

 6.77

 6.98

5

38

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

 6.77

6

37

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

 6.57

7

36

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

 6.37

8

35

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

 6.18

9

34

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

 6.00

10

33

 4.86

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

 5.82

11

32

 4.71

 4.86

 5.01

 5.16

 5.32

 5.48

 5.65

12

31

Փոխգնդապետ

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

 5.46

 5.63

13

30

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

 5.46

14

29

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

 5.30

15

28

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

 5.14

16

27

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

 4.99

17

26

 4.05

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

 4.84

18

25

 3.93

 4.05

 4.17

 4.30

 4.43

 4.56

 4.70

19

24

Մայոր

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

 4.49

 4.62

20

23

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

 4.49

21

22

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

 4.36

22

21

 3.54

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

 4.23

23

20

 3.44

 3.54

 3.65

 3.76

 3.87

 3.99

 4.11

24

19

Կապիտան

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

 3.69

 3.80

25

18

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

 3.69

26

17

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

 3.58

27

16

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

 3.48

28

15

 2.84

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

 3.38

29

14

 2.76

 2.84

 2.92

 3.01

 3.10

 3.19

 3.28

30

13

Ավագ լեյտենանտ

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

 3.13

 3.22

31

12

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

 3.13

32

11

Լեյտենանտ

 2.56

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

 3.04

33

10

 2.49

 2.56

 2.63

 2.71

 2.79

 2.87

 2.95

34

9 / 5

Ավագ ենթասպա

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

 2.67

 2.74

35

9 / 4

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

 2.67

36

9 / 3

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

 2.60

37

9 / 2

 2.15

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

 2.53

38

9 / 1

 2.09

 2.15

 2.21

 2.27

 2.33

 2.39

 2.46

39

8 / 6

Ենթասպա

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

 2.28

 2.33

40

8 / 5

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

 2.28

41

8 / 4

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

 2.24

42

8 / 3

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

 2.20

43

8 / 2

 1.92

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

 2.16

44

8 / 1

 1.88

 1.92

 1.96

 2.00

 2.04

 2.08

 2.12

45

7 / 3

Ավագ

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

 1.95

 1.98

46

7 / 2

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

 1.95

47

7 / 1

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

 1.92

48

6 / 5

Ավագ սերժանտ

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

 1.89

49

6 / 4

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

 1.86

50

6 / 3

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

 1.84

51

6 / 2

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

 1.82

52

6 / 1

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

 1.80

53

5 / 5

Սերժանտ

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

 1.78

54

5 / 4

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

 1.76

55

5 / 3

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

 1.74

56

5 / 2

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

 1.72

57

5 / 1

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

 1.70

58

4/4

Եֆրեյտոր

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

 1.67

 1.69

59

4/3

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

 1.67

60

4/2

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

 1.65

61

4/1

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

 1.63

62

3 / 6

Շարքային

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

 1.61

63

3 / 5

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

 1.59

64

3 / 4

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

 1.57

65

3 / 3

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

 1.55

66

3 / 2

 1.41

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

 1.53

67

3 / 1

 1.39

 1.41

 1.43

 1.45

 1.47

 1.49

 1.51

Հավելված 7

«Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակարդակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակարդակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակարդակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակարդակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակարդակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակարդակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակարդակ
(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

7.13

7.35

2

4

5.94

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

7.13

3

5

5.76

5.94

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

4

39

Գնդապետ

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

6.54

6.73

5

38

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

6.54

6

37

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

7

36

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

8

35

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

9

34

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

10

33

4.84

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

11

32

4.70

4.84

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

12

31

Փոխգնդապետ

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

5.33

5.49

13

30

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

5.33

14

29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

15

28

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

16

27

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

17

26

4.04

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

18

25

3.92

4.04

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

19

24

Մայոր

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

4.39

4.51

20

23

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

4.39

21

22

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

22

21

3.53

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

23

20

3.43

3.53

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

24

19

Կապիտան

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

3.62

3.72

25

18

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

3.62

26

17

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

27

16

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

28

15

2.83

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

29

14

2.75

2.83

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

30

13

Ավագ լեյտենանտ

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

3.09

3.17

31

12

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

3.09

32

11

Լեյտենանտ

2.55

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

33

10

2.48

2.55

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

34

9 / 5

Ավագ ենթասպա

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

2.63

2.71

35

9 / 4

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

2.63

36

9 / 3

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

37

9 / 2

2.14

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

38

9 / 1

2.08

2.14

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

39

8 / 6

Ենթասպա

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

2.27

2.31

40

8 / 5

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

2.27

41

8 / 4

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

42

8 / 3

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

43

8 / 2

1.91

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

44

8 / 1

1.87

1.91

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

45

7 / 3

Ավագ

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

1.93

1.97

46

7 / 2

1.79

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

1.93

47

7 / 1

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

48

6 / 5

Ավագ սերժանտ

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

1.87

49

6 / 4

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

50

6 / 3

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

51

6 / 2

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

52

6 / 1

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

53

5 / 5

Սերժանտ

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.78

54

5 / 4

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

55

5 / 3

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

56

5 / 2

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

57

5 / 1

1.58

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

58

4/4

Եֆրեյտոր

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

59

4/3

 1.54

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

60

4/2

 1.52

 1.54

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

61

4/1

 1.50

 1.52

 1.54

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

62

3 / 6

Շարքային

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

63

3 / 5

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

64

3 / 4

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

65

3 / 3

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

66

3 / 2

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

67

3 / 1

1.38

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

Հավելված 8

«Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակարդակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակարդակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակարդակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակարդակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակարդակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակարդակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակարդակ
(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

7.13

7.35

2

4

5.94

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

7.13

3

5

5.76

5.94

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

4

39

Գնդապետ

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

6.54

6.73

5

38

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

6.54

6

37

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

7

36

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

8

35

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

9

34

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

10

33

4.84

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

11

32

4.70

4.84

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

12

31

Փոխգնդապետ

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

5.33

5.49

13

30

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

5.33

14

29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

15

28

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

16

27

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

17

26

4.04

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

18

25

3.92

4.04

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

19

24

Մայոր

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

4.39

4.51

20

23

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

4.39

21

22

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

22

21

3.53

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

23

20

3.43

3.53

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

24

19

Կապիտան

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

3.62

3.72

25

18

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

3.62

26

17

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

27

16

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

28

15

2.83

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

29

14

2.75

2.83

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

30

13

Ավագ լեյտենանտ

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

3.09

3.17

31

12

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

3.09

32

11

Լեյտենանտ

2.55

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

33

10

2.48

2.55

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

34

9 / 5

Ավագ ենթասպա

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

2.63

2.71

35

9 / 4

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

2.63

36

9 / 3

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

37

9 / 2

2.14

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

38

9 / 1

2.08

2.14

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

39

8 / 6

Ենթասպա

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

2.27

2.31

40

8 / 5

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

2.27

41

8 / 4

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

42

8 / 3

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

43

8 / 2

1.91

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

44

8 / 1

1.87

1.91

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

45

7 / 3

Ավագ

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

1.93

1.97

46

7 / 2

1.79

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

1.93

47

7 / 1

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

48

6 / 5

Ավագ սերժանտ

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

1.87

49

6 / 4

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

50

6 / 3

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

51

6 / 2

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

52

6 / 1

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

53

5 / 5

Սերժանտ

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.78

54

5 / 4

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

55

5 / 3

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

56

5 / 2

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

57

5 / 1

1.58

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

58

4/4

Եֆրեյտոր

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

 1.68

59

4/3

 1.54

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

 1.66

60

4/2

 1.52

 1.54

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

 1.64

61

4/1

 1.50

 1.52

 1.54

 1.56

 1.58

 1.60

 1.62

62

3 / 6

Շարքային

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

63

3 / 5

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

64

3 / 4

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

65

3 / 3

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

66

3 / 2

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

67

3 / 1

1.38

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

 

Հավելված 9

«Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պետական ծառայություն, բացառությամբ դիվանագիտական, հարկային, մաքսային և հարկադիր կատարման ծառայությունների

Աշխա-տավարձի մակար-դակները

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

Կրտսեր պաշտոններ

Առաջատար պաշտոններ

Գլխավոր պաշտոններ

Բարձրագույն պաշտոններ

3-րդ
ենթա-խմբի սանդ-ղակ

2-րդ ենթա-խմբի սանդ-ղակ

1-ին ենթա-խմբի սանդղակ

3-րդ ենթա-խմբի սանդ-ղակ

2-րդ ենթա-խմբի սանդ-ղակ

1-ին ենթա-խմբի սանդ-ղակ

3-րդ ենթա-խմբի սանդ-ղակ

2-րդ ենթա-խմբի սանդ-ղակ

1-ին ենթա-խմբի սանդ-ղակ

2-րդ ենթա-խմբի սանդ-ղակ

1-ին ենթա-խմբի սանդ-ղակ

11

Աճ չկա

1.68

1.95

2.28

2.66

3.11

3.64

4.40

5.34

6.49

7.91

9.65

10

Երեք տարին մեկ

1.63

1.90

2.21

2.58

3.01

3.53

4.27

5.17

6.29

7.65

9.33

9

1.58

1.84

2.14

2.50

2.92

3.42

4.13

5.01

6.09

7.41

9.03

8

1.54

1.79

2.08

2.42

2.83

3.31

4.01

4.85

5.89

7.17

8.74

7

Երկու տարին մեկ

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.21

3.88

4.70

5.71

6.94

8.46

6

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.11

3.76

4.55

5.52

6.72

8.18

5

1.41

1.63

1.90

2.21

2.58

3.02

3.64

4.41

5.35

6.50

7.92

4

Յուրաքանչյուր տարի

1.37

1.59

1.84

2.15

2.50

2.92

3.53

4.27

5.18

6.29

7.66

3

1.33

1.54

1.79

2.08

2.43

2.83

3.42

4.14

5.01

6.09

7.41

2

1.29

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.31

4.01

4.86

5.89

7.17

1

1.25

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.21

3.88

4.70

5.71

6.94

Դիվանագիտական ծառայություն

Աշխատավարձի մակարդակները

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

       

1

2

3

4

5

6

7

8

Կցորդ

Երրորդ քարտու-ղար

Երկրորդ քարտու-ղար

Առաջին քարտու-ղար

Խորհրդական, բաժնի վարիչ(պետ)

Վարչության պետ, առանձնաց-
ված ստորա-բաժանման ղեկավարի տեղակալ

Առանձ-նացված ստորա-բաժանման ղեկավար

Գլխավոր քարտու-ղար

11

Աճ չկա

2.66

3.11

3.64

4.40

5.34

6.49

7.91

9.65

10

Երեք տարին մեկ

2.58

3.01

3.53

4.27

5.17

6.29

7.65

9.33

9

2.50

2.92

3.42

4.13

5.01

6.09

7.41

9.03

8

2.42

2.83

3.31

4.01

4.85

5.89

7.17

8.74

7

Երկու տարին մեկ

2.35

2.75

3.21

3.88

4.70

5.71

6.94

8.46

6

2.28

2.66

3.11

3.76

4.55

5.52

6.72

8.18

5

2.21

2.58

3.02

3.64

4.41

5.35

6.50

7.92

4

Յուրաքանչյուր տարի

2.15

2.50

2.92

3.53

4.27

5.18

6.29

7.66

3

2.08

2.43

2.83

3.42

4.14

5.01

6.09

7.41

2

2.02

2.35

2.75

3.31

4.01

4.86

5.89

7.17

1

1.96

2.28

2.66

3.21

3.88

4.70

5.71

6.94

Մաքսային ծառայություն

Աշխատա-վարձի մակարդակ-ները

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

Կրտսեր պաշտոններ

Առաջատար պաշտոններ

Գլխավոր պաշտոններ

Բարձրագույն պաշտոններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Վերադաս մաքսային
մարմնի մաքսա-տան կամ մաքսային կետի մաքսային տեսուչ

Վերադաս մաքսային
մարմնի մաքսա-տան կամ
մաքսային կետի ավագ մաքսային տեսուչ

Վերադաս մաքսային
մարմնի տեսուչ

Վերադաս մաքսային մարմնի
մաքսա-տան կամ մաքսային կետի գլխավոր մաքսային տեսուչ,
վերադաս մաքսային մարմնի մաքսա-տան կամ մաքսային կետի հերթա-փոխի պետ,
վերադաս մաքսային մարմնի մաքսա-տան կամ մաքսային կետի բաժա-նմունքի պետի տեղակալ,
վերադաս մաքսային մարմնի մաքսա-տան կամ մաքսային կետի հերթա-փոխի պետի տեղակալ

Վերադաս մաքսային մարմնի
մաքսա-տան կամ մաքսային կետի բաժան-մունքի պետ, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսա-տան բաժնի պետի տեղակալ,
վերադաս մաքսային մարմնի ավագ մաքսային տեսուչ,
վերադաս մաքսային մարմնի քննիչ

Վերադաս մաքսային մարմնի մաքսա-տան բաժնի պետ, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսային կետի պետի տեղակալ,
վերադաս մաքսային մարմնի բաժա-նմունքի պետի տեղակալ,
վերադաս մաքսային մարմնի հերթա-փոխի պետ,
վերադաս մաքսային մարմնի հերթա-փոխի պետի տեղակալ

Վերադաս մաքսային մարմնի գլխավոր մաքսային տեսուչ,
վերադաս մաքսային մարմնի ավագ քննիչ,
վերադաս մաքսային մարմնի բաժնի պետի տեղակալ, վերադաս մաքսային մարմնի բաժա-նմունքի պետ, վերադաս մաքսային մարմնի հատկապես կարևորա-գույն գործերով քննիչ

Վերադաս մաքսային մարմնի մաքսային կետի պետ,
վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատան պետի տեղակալ,
վերադաս մաքսային մարմնի բաժնի պետ,
վերադաս մաքսային մարմնի վարչության պետի տեղակալ

Վերադաս մաքսային
մարմնի մաքսա-տան պետ

Վերադաս մաքսային մարմնի վարչու-թյան պետ

11

Աճ չկա

1.68

1.95

2.28

2.66

3.11

3.64

4.40

5.34

6.49

7.91

10

Երեք տարին մեկ

1.63

1.90

2.21

2.58

3.01

3.53

4.27

5.17

6.29

7.65

9

1.58

1.84

2.14

2.50

2.92

3.42

4.13

5.01

6.09

7.41

8

1.54

1.79

2.08

2.42

2.83

3.31

4.01

4.85

5.89

7.17

7

Երկու տարին մեկ

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.21

3.88

4.70

5.71

6.94

6

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.11

3.76

4.55

5.52

6.72

5

1.41

1.63

1.90

2.21

2.58

3.02

3.64

4.41

5.35

6.50

4

Յուրաքանչյուր տարի

1.37

1.59

1.84

2.15

2.50

2.92

3.53

4.27

5.18

6.29

3

1.33

1.54

1.79

2.08

2.43

2.83

3.42

4.14

5.01

6.09

2

1.29

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.31

4.01

4.86

5.89

1

1.25

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.21

3.88

4.70

5.71

Հարկային ծառայություն

Աշխատա-վարձի մակարդակ-ները

Հիմնական աշխատա-վարձի բնականոն աճը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Հարկային տեսչու-թյան 2-րդ և 1-ին կարգի մասնա-գետ

Հարկային տեսչության
հարկային տեսուչ, օպեր-լիազոր,
վերադաս հարկային մարմնի
2-րդ կարգի մասնագետ,
վերադաս հարկային
մարմնի 1-ին կարգի մասնագետ

Հարկային տեսչու-թյան
առաջա-տար մասնա-գետ,
հարկային տեսչու-թյան
ավագ հարկային տեսուչ,
ավագ օպեր-լիազոր

Վերադաս հարկային մարմնի
հարկային տեսուչ,
վերադաս հարկային մարմնի օպեր-լիազոր

Հարկային տեսչության գլխավոր մասնա-գետ,
հարկային տեսչու-թյան գլխավոր
հարկային տեսուչ,
գլխավոր օպեր-լիազոր

Վերադաս հարկային մարմնի հետաքննիչ,
վերադաս հարկային մարմնի քննիչ,
վերադաս հարկային մարմնի առաջա-տար մասնա-գետ,
վերադաս հարկային մարմնի ավագ հարկային տեսուչ,
վերադաս հարկային մարմնի ավագ օպեր-լիազոր

Վերադաս հարկային մարմնի բաժնի պետի տեղակալ,
վերադաս հարկային մարմնի
հատկա-պես կարևորա-գույն գործերով քննիչ,
վերադաս հարկային մարմնի ավագ քննիչ,
հարկային տեսչության բաժնի պետ,
վերադաս հարկային մարմնի ավագ հետաքննիչ,
վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր մասնագետ,
վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր հարկային տեսուչ,
վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր օպեր-լիազոր

Հարկային տեսչու-թյան
պետի տեղակալ,
վերադաս հարկային
մարմնի բաժնի պետ

Հարկային մարմնի վարչու-թյան
պետի տեղակալ,
հարկային տեսչու-թյան պետ

Հարկային մարմնի
վարչու-թյան պետ

11

Աճ չկա

1.68

1.95

2.28

2.66

3.11

3.64

4.40

5.34

6.49

7.91

10

Երեք տարին մեկ

1.63

1.90

2.21

2.58

3.01

3.53

4.27

5.17

6.29

7.65

9

1.58

1.84

2.14

2.50

2.92

3.42

4.13

5.01

6.09

7.41

8

1.54

1.79

2.08

2.42

2.83

3.31

4.01

4.85

5.89

7.17

7

Երկու տարին մեկ

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.21

3.88

4.70

5.71

6.94

6

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.11

3.76

4.55

5.52

6.72

5

1.41

1.63

1.90

2.21

2.58

3.02

3.64

4.41

5.35

6.50

4

Յուրաքանչյուր տարի

1.37

1.59

1.84

2.15

2.50

2.92

3.53

4.27

5.18

6.29

3

1.33

1.54

1.79

2.08

2.43

2.83

3.42

4.14

5.01

6.09

2

1.29

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.31

4.01

4.86

5.89

1

1.25

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.21

3.88

4.70

5.71

Հարկադիր կատարման ծառայություն

Աշխատավարձի մակարդակները

Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

     

1

2

3

4

5

6

7

Տեսուչ

Հարկադիր
կատարող

Ավագ հարկադիր կատարող,
առաջատար խորհրդատու, առաջին կարգի խորհրդատու

Գլխավոր
խորհրդատու

Բաժան-մունքի պետ,
բաժնի պետի տեղակալ

Մարզային բաժնի պետ,
Երևանի բաժնի պետ

Կենտրո-նական մարմնի
բաժնի պետ

11

Աճ չկա

2.28

2.66

3.11

3.64

4.40

5.34

6.49

10

Երեք տարին մեկ

2.21

2.58

3.01

3.53

4.27

5.17

6.29

9

2.14

2.50

2.92

3.42

4.13

5.01

6.09

8

2.08

2.42

2.83

3.31

4.01

4.85

5.89

7

Երկու տարին մեկ

2.02

2.35

2.75

3.21

3.88

4.70

5.71

6

1.96

2.28

2.66

3.11

3.76

4.55

5.52

5

1.90

2.21

2.58

3.02

3.64

4.41

5.35

4

Յուրաքանչյուր տարի

1.84

2.15

2.50

2.92

3.53

4.27

5.18

3

1.79

2.08

2.43

2.83

3.42

4.14

5.01

2

1.73

2.02

2.35

2.75

3.31

4.01

4.86

1

1.68

1.96

2.28

2.66

3.21

3.88

4.70

(հավելվածը խմբ. 11.06.14 ՀՕ-57-Ն)