Համարը 
N 46-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2021.05.31-2021.06.13 Պաշտոնական հրապարակման օրը 02.06.2021
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
31.05.2021
Ստորագրող մարմինը 
Պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվը 
31.05.2021
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.06.2021
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ՀԱՆԳՍՏԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ԲԱՑՕԹՅԱ ԶԲՈՍԱՆՔԻ, ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

31 մայիսի 2021 թ.

N 46-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ՀԱՆԳՍՏԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ԲԱՑՕԹՅԱ ԶԲՈՍԱՆՔԻ, ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 6-րդ մասը`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Սահմանել հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի հանգստի, ներառյալ` բացօթյա զբոսանքի, մարմնամարզության իրականացման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2021 թ.

 մայիսի 31-ի թիվ 46-Ն հրամանի

 

ԿԱՐԳ

 

ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ ՀԱՆԳՍՏԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ԲԱՑՕԹՅԱ ԶԲՈՍԱՆՔԻ, ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են հոգեբուժական կազմակերպություններում (այսուհետ` Կազմակերպություն) հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց (այսուհետ` պացիենտ) հանգստի, բացօթյա զբոսանքի և մարմնամարզության կազմակերպման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Պացիենտի հանգիստը, բացօթյա զբոսանքը և մարմնամարզությունը կազմակերպվում են դրա համար նախատեսված վայրերում:

3. Կազմակերպությունում պացիենտի հանգիստն ապահովելու համար առանձնացվում է պացիենտին հասանելի վայրում հանգստի գոտի՝ հագեցված բազմոցով, աթոռներով, սեղաններով, հեռուստացույցով, սեղանի խաղերով և զբաղվածության այլ միջոցներով, երեխաների համար՝ խաղասենյակներով:

4. Հենաշարժական խնդիրներ ունեցող և տարեց պացիենտների ազատ տեղաշարժն ապահովելու նպատակով Կազմակերպությունում տեղադրվում են թեքահարթակներ, անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում են հենասայլակներ կամ անձի տեղաշարժումն ապահովող առավել հարմար այլ միջոցներ:

5. Պացիենտի հանգստի, բացօթյա զբոսանքի ու մարմնամարզության ժամերը և տևողությունը սահմանվում են Կազմակերպության օրվա կարգացուցակով` հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող բոլոր անձանց համար նախատեսված ընդհանուր հստակ ժամանակահատվածում` ըստ Կազմակերպության ղեկավարի կողմից հաստատված ժամանակացույցի:

6. Պացիենտի հանգստի, բացօթյա զբոսանքի ու մարմնամարզության տարբերակված ժամային տևողություն սահմանվում է միայն առանձին դեպքերում՝ պայմանավորված կոնկրետ պացիենտների առողջական վիճակով: Ընդ որում, նշված բացառության դեպքերը համապատասխան հիմնավորումներով արձանագրվում են պացիենտի բժշկական փաստաթղթերում:

7. Պացիենտի բացօթյա զբոսանքն ու մարմնամարզությունն անցկացվում են Կազմակերպության աշխատակիցների հսկողությամբ:

8. Մարմնամարզությամբ զբաղվող պացիենտները պարբերաբար զննվում են թերապևտի կողմից` սոմատիկ վիճակն ու ֆիզիոլոգիական ցուցանիշները վերահսկելու նպատակով և, անհրաժեշտության դեպքում, վերջինիս ցուցումով իրականացվում են լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններ և նեղ մասնագիտական խորհրդատվություններ:

9. Պացիենտի բացօթյա զբոսանքի և մարմնամարզության կազմակերպման համար Կազմակերպությունում վարվում է մատյան` սույն հավելվածի Ձևի համաձայն, որը պետք է լինի համարակալված և հաստատված Կազմակերպության տնօրենի ստորագրությամբ:

10. Բացօթյա զբոսանքի և մարմնամարզության վարման մատյանում գրառումներ կատարելու հսկողությունն իրականացնում է բաժանմունքի վարիչը, իսկ մատյանը վարում և լրացնում է բաժանմունքի հերթապահ բուժքույրը:

11. Պացիենտի զբոսանքից օգտվելու և հրաժարվելու պարագայում, հերթապահ բուժքույրը կատարում է համապատասխան գրառում մատյանում, ինչն ամրագրվում է պացիենտի ստորագրությամբ:

12. Երեխաների կամ օրենքով սահմանված կարգով անգործունակ ճանաչված պացիենտի զբոսանքից կամ մարմնամարզությունից օգտվելու իրավունքի իրացումը պատշաճ ապահովվում է Կազմակերպության կողմից: Նշված իրավունքն առանձին դեպքերում կարող է սահմանափակվել միայն հոգեբուժական հանձնաժողովի կամ հետազոտող կամ բուժող բժիշկ-հոգեբույժի պատճառաբանված որոշմամբ՝ այդ մասին տեղեկացնելով պացիենտի օրինական ներկայացուցչին:

 

Ձև

 

ՄԱՏՅԱՆ

 

ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱՑՕԹՅԱ ԶԲՈՍԱՆՔԻ ԵՎ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ

 

N

Զբոսանքի և մարմնամարզության
օրը, ժամերը

Անուն, ազգանուն,
հայրանուն

Պացիենտի/
օրինական
ներկայացուցչի ստորագրությունը

Հատուկ նշումներ

         
         
         
         

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 2 հունիսի 2021 թվական: